KAIMANN GmbH D Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0) Fax: +49(0) MontáÏní pfiíruãka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka"

Transkript

1 KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0) Fax: +9(0) MontáÏní pfiíruãka

2 Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû zjednodu it práci v oblastech profesionálních izolací potrubních rozvodû chlazení, klimatizace, topení a sanity. Kromû návodû jednotliv ch etap instalaãních prací hovofií o pouïívání pracovního náfiadí potfiebného pro speciální pfiípady izolatérsk ch prací s izolacemi KAIFLEX. Tato montáïní pfiíruãka obsahuje velké mnoïství informací a praktick ch typû spojen ch se zfieteln mi, krok po kroku popsan mi ilustracemi tak, aby jste mûli jistotu docílení optimálních v sledkû rychle a bez problémû. Pfiivítáme Va e návrhy a pfiipomínky k typûm montáïí, které uvádíme v této broïufie a rádi s Vámi budeme konzultovat na e doporuãení. V EOBECNÉ INFORMACE strana KAIFLEX Izolaãní systémy KAIFLEX Pfiíslu enství Pokyny pro instalaci Pracovní náfiadí Praktické typy Izolace potrubí o prûmûru do DN 50 Izolace pfied instalací potrubí Izolace souãasnû s instalací potrubí Izolace oblouku Izolace oblouku hadicemi stejné dimenze Izolace oblouku hadicemi rûzn ch dimenzí Izolace oblouku segmenty Segmentové oblouky o rûzn ch vnûj ích prûmûrech Izolace T-kusÛ Izolace T-kusÛ o úhlu Izolace T-kusÛ pomocí dûrovaãû Ventily Malé kulové ventily Velké kulové ventily Speciální pfiípady pouïití Redukce potrubí Instalace potrubních závûsû Izolace ukonãení potrubí Izolace ostatních obloukû Segmentové oblouky Potrubní oblouky (vût í neï 90 ) Izolace s pouïitím samolepících hadic Izolace potrubí o prûmûru nad DN 50 Izolace potrubí Izolace obloukû pomocí deskového materiálu Izolace pfiechodû Izolace pfiírub na potrubí s deskov m materiálem Izolace ventilû pomocí deskového materiálu Izolace ikm ch pfiírubov ch ventilû Izolace nádrïí Vícevrstvá izolace Deskov materiál v samolepící formû Izolace pfiírub na vzduchotechnickém kanále s deskov m materiálem.. 7 Legenda symbolû INHALTSVERZEICHNIS âerven symbol ukazuje prûbûh pohybu bûhem montáïe. Modr symbol oznaãuje plochy a body, urãené k lepení. Zelen symbol ukazuje naskicování rûzn ch dat a velikostí. Îlutá ãára znaãí ohraniãení fiezu vypl vající z geometrick ch v poãtû -

3 KAIFLEX IZOLAâNæ SYSTÉMY Izolaãní hadice KAIFLEX - velmi ohebné izolaãní materiály (elastomery vyrobené na bázi syntetického kauãuku), vysoké kvality. Jejich vysokou Ïivotnost pfiedurãuje speciální sloïení a struktura uzavfien ch bunûk. Nejvy í kvalita v robkû je garantována smlouvami o kontrole v roby s nezávisl mi mezinárodními instituty v kombinaci se stálou vlastní kontrolou v roby. Obsáhlá paleta produktû, poãínaje hadicov m a konãe deskov m materiálem, roz ífiená o velk poãet praktick ch pomocn ch prostfiedkû vyvinut ch pro kaïd pfiíklad pouïití. KAIFLEX P ÍSLU ENSTVÍ KAIFLEX-Lepidlo bylo speciálnû vyvinuto pro úãely pouïití s v robky KAIFLEX. PouÏitím tohoto lepidla je zaji tûno pevné a dokonalé spojení lepen ch povrchû a spojû. Vlastní proces lepení probíhá v závislosti na okolní teplotû. Lepidlo nepodléhá stárnutí a odolává vodû. KAIFLEX-Samolepící páska je speciální izolaãní páska o tlou t ce mm, délce 5 m a ífice 50 mm. Páska je urãena pro poji tûní lepen ch spojû a nebo pro izolaci patnû pfiístupn ch míst. V EOBECNÉ INFORMACE KAIFLEX-Samolepící pásy jsou dodávány v rûzn ch ífikách a tlou t kách. Jsou urãeny k aplikaci pro speciální pfiípady vyuïití. KAIFLEX-NÛÏ má speciálnû fie enou rukojet a umoïàuje provádût úhledné a dokonale rovné podélné fiezy. V rukojeti je uloïeno 5 ks náhradních ãepelí. Samolepící izolaãní hadice Desky Speciální lepidlo KAIFLEX bylo vyvinuto pro jednoduché a úãelné lepení materiálu. Dodávan sortiment je roz ífien o samolepící provedení hadic a desek. Tyto pouïíváme zejména pfii souãasném provádûní instalace potrubí. KAIFLEX-Kaifinish je povrchov nátûr, kter je fiediteln vodou a je urãen pro naná ení na povrchy izolací ve vnitfiních nebo vnûj ích prostorech. Je sloïen z polymerované akrylové pryskyfiice, nezpûsobuje zneãi tûní a nevydává témûfi Ïádn zápach. Je zejména vhodn jako ochrana izolací ve venkovním prostfiedí. Nátûr rychle schne, v bornû se roztírá, má dobrou odolnost a je velmi plastick. PouÏité pojivo neïloutne. Bíl nátûr si udrïuje svou barvu dokonce i v tmav ch prostfiedích. Nátûr odolává UV záfiení. KAIFLEX-âistidlo Dfiíve neï se zahájí izolaãní práce, doporuãuje se povrchy urãené k izolování oãistit pomocí ãistidla KAIFLEX. Z hlediska sloïení je ãistidlo kompatibilní s lepidlem KAIFLEX. Pokud jsou zneãi tûné nebo zama tûné povrchy oãi tûny ãistidlem, je zaruãena dokonalá lepící úãinnost lepidla KAIFLEX. âistidlo lze také pouïívat pfii ãi tûní nástrojû ( tûtce a stûrky). Îivotnost-neomezená, pokud nedo lo k otevfiení balení. Samolepící desky Nekoneãné desky Samolepící nekoneãné desky -5

4 POKYNY PRO INSTALACI Oãi tûní povrchov ch ploch Povrchové plochy musí b t ãisté, suché a zbaveny mastnot. Zneãi tûné plochy musí b t pfiedem o etfieny speciálním ãistidlem KAIFLEX. Naná ení lepidla Pfiesvûdãete se, zda lze pouïít na pfiedem o etfiené povrchové plochy. Neaplikujte na povrchové plochy, které obsahují asfalt, Ïivice a Inûn olej. PouÏijte pouze antikorozivní prostfiedky s obsahem chromu a zinku. Spotfieba lepidla Pfiíprava: pfied zapoãetím prací je potfieba lepidlo dûkladnû promíchat. Podmínky pouïití: izolované zafiizení nesmí b t v prûbûhu izolatérsk ch prací v provozu a do provozu mûïe b t znovu uvedeno nejdfiíve po 6 hodinách. Nedoporuãujeme provádûní prací pfii silném sluneãním zafiení. Optimální pracovní teplota se pohybuje okolo + 0 C, teplota pod + 5 C není doporuãována z dûvodu velmi dlouh ch ãasû vytvrzení lepidla. Pfii aplikaci pfies + 0 C je doba schnutí lepidla v raznû krat í. V pfiípadû vy í relativní vlhkosti (od ca.80%) a teploty pod +5 C mûïe docházet na povrchu lepen ch míst i lepidla k tvofiení kondenzaãní vody. Kontaktujte v tomto pfiípadû na e technické oddûlení (viz téï Technick a bezpeãnostní list lepidla Kaiflex). DOBA SCHNUTæ A VYTVRZENÍ: 6 hodin SKLADOVÁNÍ LEPIDLA v suchém a chladném prostfiedí (ne v mrazu) TRVANLIVOST: rok NORMÁLNÍ SPOT EBA: 0, aï 0, l / m pfii celoplo ném lepení PRACOVNæ NÁâINæ Kvalitní pracovní náãiní zvy uje profesionální montáï izolací. Pravítko, metr a mûfiící lat pro mûfiení rovn ch povrchû. KruÏítko a kfiída pro r sování pfiímek a kruïnic. NÛÏky pro provádûní v fiezû. Kovov pásek jako ablona pro fiezy 90 na koncov ch ãástech trubek o velk ch prûmûrech, u kter ch je vyïadována izolace. V EOBECNÉ INFORMACE V bûr izolaãních tlou tûk PouÏití nejvhodnûj í tlou t ky izolace závisí na zafiízení, které izolujeme. Pfii stále se mûnících teplotách média ãi relativní vlhkosti vzduchu je nutno pro kaïdy objekt peãlivû spoãítat a navrhnout sílu izolaãní vrstvy. Chladící a klimatizaãní zafiizení - pfied zapoãetím izolatérsk ch prací musí byt o etfieny povrchové plochy izolovaného zafiizení (ohlednû antikorozní barvy kontaktujte ná technick servis) - vûnujte zv enou pozornost zvlá t kritick m místûm, jako jsou napfi. oblouky, pfiíruby ãi závûsy. Pfied vzájemnym lepením hadic k sobû (vícevrstvé izolace) pfiilepte vïdy pfiedem první vrstvu na potrubí. - mezi izolovan mi povrchy nechte vïdy mezeru, jinak dojde k zdeformování izolaãního materiálu a tím ke ztrátû jeho funkãnosti. - hadice, které bûhem skladování získaly oválnou formu, fieïeme vïdy na ploché stranû. Pfied izolováním nerezov ch ocelí mûjte na zfieteli zvlá tní aspekty pouïití, kontaktujte v této vûci ná technick servis. NoÏe s dlouh mi a krátk mi ãepelemi: dodávané s náhradními ãepelemi. Obkroãné mûfiidlo pro mûfiení vnûj ích prûmûrû trubek urãen ch pro izolování. tûtce a stûrky rûzné velikosti tûtcû a uhlazovacích stûrek jsou pro roztírání lepidla. Vysekávací dûrovaãe zhotovené z trubek nejbûïnûj ích prûmûrû s ostr m okrajem. 6-7

5 PRAKTICKÉ TYPY Bûhem izolaãnich prací urãitého zafiízení se nûkteré pracovní kroky neustále opakují. Na ím cílem je vysvûtlit ãasto se opakující pfiípady montáïí, zároveà docílit maximální úspory ãasu a optimálních efektivních v sledkû tûchto prací. Zji tûní obvodu Pozor: Síla prouïku je zároveà tlou t kou izolace. Zjistûní obvodu: Obvod potrubí zjistíme jednodu e pomocí deskového materiálu, kter pfiiloïíme volnû, bez tahu a pfiitiskneme na potrubí. Místo, kde tento prouïek pfieb vá, si oznaãíme a odstfiihneme. Lepení spojû u deskového materiálu Pfii lepení izolaãních desek by mûl b t materiál odpovídajícím zpûsobem nafiezán a spoje peãlivû zalepeny. Ideálního úãinku dosáhneme, jestliïe naneseme tûtcem (krátké, tvrdé tûtiny) stejnomûrnû dobfie rozmíchané lepidlo. Pfied dal ím postupem je tû jednou provûfiíme, zda jsou v echny spoje slepeny, zejména z hlediska trvanlivosti. V EOBECNÉ INFORMACE Pfiilepení spoje rozfiíznuté hadice Pfii naná ení lepidla na lepené plochy si pfietáhneme izolaãní hadici pfies trubku s vût ím prûmûrem, abychom zabránili vzájemnému pfiilepování bûhem montáïních prací. Potom pfietahneme izolaãní hadici pfies izolovanou trubku a spojíme. Pfii lepení hadic i desek pracujeme vïdy pod tlakem, nikdy ne pod tahem. Pomocí tzv. prstového testu zkontrolujeme, zda nanesené lepidlo dostateãnû zvûtralo. Hadice, které nejsou velké tlou t ky a téï nepfiíli dlouhé, Ize jak patrno z obrázku, takto srolovat a potfiít lepidlem. Takové izolaãní hadice mûïeme potom lehce instalovat na potrubí. V eobecné základní pravidlo : JestliÏe lepidlo dál netvofií tzv. nitû, lze práce s ním dokonãit. V pfiípadû studen ch lepen ch ploch doporuãujeme ãas vyvadnutí prodlouïit asi o pûl minuty. 8-9

6 Nafiíznutou desku poloïíme na potrubí a lehk m tlakem stlaãíme okraje k sobû. Doporuãujeme spojit materiál na krajích a postupovat stejnomûrnû ke stfiedu. Ochrann nátûr pro venkovní prostfiedí Kaifinish Pfii aplikaci izolaãních materiálû KAIFLEX ve venkovním prostfiedí je tyto nutné za úãelem odolnosti vûãi UV-záfiení a povûtrnostním vlivûm dvakrát opatfiit ochrannou barvou Kaifinish. Mezi jednotliv mi nátûry má b t ãasová mezera min. hodiny..nátûr smûrujte k.nátûru dle moïností pravoúhle. KaÏdé dva roky je nutné nátûr obnovit. V EOBECNÉ INFORMACE K nanesení lepidla na velké plochy pouïijeme stûrku ãi váleãek z pfiírodních materiálû. I v tomto pfiípadû naná íme lepidlo etrnû, po uplynutí doby nutné k dostateãnému vyvadnutí mûïeme deskovou izolaci pfiilepit na plochy, které izolujeme. PouÏití deskového materiálu na potrubí: Pfii instalaci deskového materiálu Kaiflex na potrubí platí následující údaje Tlou Èka desky mm: Tolerance / mm: ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 Vnûj í-ø: 88, Provádûní prací pfii teplotû materiálu +5 C je moïné. Hadice Kaiflex KK jsou nabízeny ve vzrûstajících tlou Èkách izolace. V pfiípadû jejich náhrady deskov m materiálem doporuãujeme za úãelem dosaïení stejn ch izolaãních vlastností pouïití vïdy o jeden stupeà vy í izolace. 0-

7 IZOLACE POTRUBæ O PRÒMùRU DO DN 50 PfiibliÏnû 80% potrubních rozvodû v budovách lze izolovat je tû pfied jejich samotnou instalací. Toto nám zjenodu í zpracování a u etfií ãas, je moïno pouïít v ech dodávan ch dimenzí palety produktû KAIFLEX. Izolace pfied instalací potrubí Izolaci pfietáhneme pfies konec potrubí. 5 Po nasunutí dal í izolaãní hadice natfieme obû spojované plochy lepidlem. Lehk m tlakem pfiilepíme hadice k sobû. IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODÒ Materiál natáhneme na potrubí tak, abychom ho nepo kodili, postupnû izolací otáãíme tak, jak je vidno na obrázku. Toto otáãení provádíme opatrnû obzvlá tû pak u obloukû. JestliÏe je hadicov materiál ve své koneãné pozici, pfiilepíme minimálnû jeden konec izolace k potrubí. 6 7 Pfii pájení ãi svafiování potrubí doporuãujeme izolaãní hadice posunout od místa sváru min. 5-0 cm na stranu a kle tûmi upevnit. Po vychladnutí mûïeme kle tû uvolnit a izolace vrátit do pûvodního stavu a trubka mûïe b t kompletnû zaizolována. Kritická místa rozvodû, jako napfi. oblouky ãi T-kusy radûji je tû jednou po skonãení práce s lepidlem a materiály KAIFLEX peãlivû zkontrolujeme. -

8 IZOLACE NA NAINSTALOVANÉ POTRUBæ Pfii izolaci na nainstalované potrubí musíme hadici KAIFLEX rozfiíznout po celé délce hadice. Po nasazení izolaãní hadice na potrubí, rozevfieme spoje "od sebe" a naneseme slabou vrstvu lepidla. Doporuãujeme postupovat tak, Ïe nejprve naneseme lepidlo a teprve po ãase nutném pro jeho vyvadnutí nasadit izolaãní hadice na potrubí. Nyní stlaãíme natfiené spoje k sobû, a to smûrem z vnûj í k vnitfiní stranû. IZOLACE NA NAINSTALOVANÉ POTRUBÍ U pfiechodu mezi dvûma hadicemi ufiízneme izolaãní materiál vïdy o nûco del í, neï bezprostfiednû potfiebujeme. Pro maximální zjednodu ení lepení doporuãujeme pouïití velmi ostr ch noïû. VloÏen mezikus nesmí b t krat í, jinak zhor íme vlastnosti izolace. Pfii zachování opatrnosti je na místû pouïít speciálního noïe KAIFLEX. Se speciálnû upravenou rukojetí nám umoïní provést ãist a pfiím fiez materiálû KAIFLEX. 5 VloÏen mezikus podélnû rozfiízneme, vloïíme mezi izolaãní hadice a slepíme. -5

9 IZOLACE OBLOUKU Pfii izolaci obloukû se muïe jednat o rûzné zpûsoby: - 90 oblouk - segmentov oblouk... a slepíme v pravém úhlu. IZOLACE OBLOUKU Izolace oblouku pomocí hadic stejné dimenze Vezmeme si hadici KAIFLEX o urãité konkrétní délce urãené k izolaci oblouku. Tuto hadici rozfiízneme uprostfied pod úhlem 5. Takto pfiipravenou izolaci rozfiízneme. Doporuãujeme pouïít pokosnici. 5 Po nasazení na oblouk naneseme na rozfiíznuté plochy lepidlo. Oba pfiipravené kusy vyformujeme do pravého úhle.. 6-7

10 Pfiipraven spoj lehk m tlakem spojíme. Postupujeme tak, Ïe nejdfiíve spojíme konce izolace a potom postupujeme smûrem ke stfiedu. 6 Izolace oblouku pomocí izolaãních hadic rûzn ch dimenzí JestliÏe oblouk potrubního rozvodu vykazuje jin vnûj í prûmûr neï je prûmûr rovn ch tras, je tfieba ho izolovat jako první. IZOLACE OBLOUKU Potom k zaizolovanému oblouku pfiilepíme dal í izolaãní hadice. 7 Nejdfiíve si vybereme hadici ze sortimentu izolaãních hadic, jejíï vnitfiní prûmûr odpovídá vnûj ímu prûmûru hadice niï í dimenze. Délka izolace na oblouk nesmí b t nikdy men í, spí e naopak. Na takto pfiipraveném oblouku poãítáme s pfiesahem, kter m musíme izolace na rovn ch rozvodech pfiekr t a zároveà na nû pfiilepit. 8-9

11 Izolace oblouku pomocí segmentû Libovoln oblouk lze téï zaizolovat segmenty pfiipraven mi z izolaãní hadice.toto pfiedpokládá splnûní dvou etap..a vyfiízneme si stfiední segment izolace podél této linie. IZOLACE OBLOUKU Vezmeme si kousek izolaãní hadice KAIFLEX a naneseme délku oblouku, kter izolujeme. 5 Nyní si poskládáme segmenty tak, Ïe otoãíme krajní díly o 80 kolem osy. ZároveÀ si zmûfiíme vnûj í prûmûr hadice a tento rozmûr naneseme na stfied izolaãní hadice (dvû rovnobûïné, pfieru ované ãáry). 6.pomocí lepidla slepíme jednotlivé segmenty. Po zji tûní stfiední linie si oznaãíme dva body vpravo a vlevo ve vzdálenosti asi cm od této stfiední linie (body C, D). Nyní si spojíme bod A s bodem C a bod B s bodem D, jak znázornûno na obr

12 Po vyvadnutí lepidla mûïeme kompletní oblouk rozfiíznout. Následné nanesení lepidla lze provést jak pfied, tak i po nasazení segmentového oblouku na potrubí. 8 9 Izolace segmentového oblouku o rûzn ch dimenzích JestliÏe jsou vnûj í prûmûry pfiím ch tras men í neï oblouk, kter izolujeme, musí b t tyto zaizolovány jako první. Vezmeme si izolaãní hadici KAIFLEX, jejíï vnitfiní prûmûr odpovídá vnûj ímu prûmûru men í hadice. IZOLACE OBLOUKU Poté naneseme lepidlo na ãelní konce oblouku a zároveà na izolace rovn ch rozvodû a slepíme. 0 Délka izolace na oblouk nesmí b t nikdy men í, spí e naopak. I v tomto pfiípadû musí segmentov oblouk pfiekr vat ãelní konce navazujících "men ích hadic". Dal í detaily byly jiï vys vûtleny na pfiedchozích stránkách. -

13 IZOLACE T-KUSÒ Na stfiedu druhé hadice si vyfiízneme klín o rozmûru, kter odpovídá vnûj ímu prûmûru izolaãní hadice. T-KUS T-kusy mûïeme izolovat bud pfiedem nebo na závûr. Jednodu í v ak je zaãít právû s jejich izolací. Toto mûïeme uãinit dvûma zpûsoby: jako 5 fiez nebo vyfiíznutím otvoru pomocí dûrovaãe. Izolace T-kusu se 5 fiezem Nejprve rozfiízneme jeden díl hadicové izolace na dva a tak, Ïe.díl tvofií / a.díl tvofií / pûvodní délky hadice. Vyfiíznuté díly slepíme navzájem do tvaru "T". Krat í díl hadice na jeho konci sefiízneme od stfiedu vïdy pod úhlem 5. 5 T-kus podélnû rozfiízneme tak, jak je znázornûno na obrázku a naneseme lepidlo, pfied ãi po nasazení na potrubí. -5

14 Po vyvadnutí lepidla stlaãíme spoje k sobû. 6 Izolace T-kusu pomocí dûrovaãe Pomocí dûrovaãe vyrazíme v izolaãní hadici otvor, kter má stejn prûmûr jako odboãka. T-STÜCKE JestliÏe je potrubí na pfiím ch rozvodech men ího prûmûru, neï T-kus, musíme T-kus izolovat jako poslední. Izolaãní hadici rozfiízneme podélnû tak, abychom ji mohli nasadit na potrubí. Vytvofiení T-kusu bude probíhat, jak bylo jiï na dfiívûj ích stránkách popsáno, jen musíme volit takovou hadici KAIFLEX, jejíï vnitfiní prûmûr odpovídá vnûj ímu prûmûru pfiím ch tras potrubí. Koneãn tvar T-kusu bude odpovídat vnûj ímu zaoblení pfiedem zaizolovaného potrubí. Vznikl T-kus by mûl pfiesahovat pfies izolované pfiímé rozvody a b t s nimi vzájemnû slepen. Vyfiíznuté plochy mûïeme slepit. 6-7

15 VENTILY PouÏijeme izolaãní hadici KAIFLEX, o dimenzi, jejíï délka odpovídá jejímu obvodu a podélnû ji rozfiízneme. VENTILY Izolace ventilû mûïe b t provedena nûkolika druhy a zpûsoby, které závisí na druhu ventilu. Malé ventily Z hadice KAIFLEX si ufiízneme odpovídající urãitou délku a vyfiízneme si v ní otvor o velikosti ruãního ovládání ventilu. Do hadice urãené pro izolaci ventilu, jak je patrno z obrázku, si pomocí dûrovaãe vyfiízneme otvor pro ovládání ventilu a noïem rozfiízneme od hrany k otvoru pro lep í nasazení. Hadici nyní nasuneme na potrubí, vytvarujeme ji na ventil a zalepíme. MontáÏ tohoto dílu izolace musí probíhat tak, Ïe zaizolované kusy budou jím pfiekryty. Pro lep í manipulaci mûïeme odstranit ovládání ventilu po dobu montáïe. Velké ventily Nejprve zaizolujeme potrubí vedoucí zleva a zprava k ventilu. Poté pfievineme ventil samolepící páskou KAIFLEX. 5 Ted zalepíme pfiekrytí osy ventilu vãetnû spojû. Po ukonãení montáïe zavfieme ventil. 8-9

16 SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ Redukce potrubí Pro pfiípad izolace úseku redukce potrubí si ponecháme dostatek místa. PouÏijeme ãást hadicové izolace vût í délky neï je potfieba, a to o prûmûru vût ího potrubí 5 6 Takto vzniklou izolaci redukce ufiízneme tak, abychom získali men í prûmûr potrubí. Na druhé stranû uãiníme totéï a získáme potfiebnou délku. SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ vyfiízneme dva stejnû velké, pfiímo proti sobû jdoucí klíny. 7 Podélnû rozfiízneme a vloïíme mezi izolaãní hadice. Plochy fiezu slepíme tak, aby se prûmûr hadicové izolace odpovídajícím zpûsobem zmen il. 8 Izolaci slepíme v podélném spoji a v místech spojû s navazujícími hadicemi. 0-

17 Instalace závûsného systému KAIFLEX Pro kvalitní, ale i z dlouhodobého hlediska trvanlivou izolaci, zejména v oblasti zavû ení potrubí, doporuãujeme pouïít speciálnû vyvinutého závûsného systému. iroká paleta dimenzí nám umoïní rychlou a snadnou instalaci izolaãního systému KAIFLEX. Závûs rozevfieme a nasadíme na potrubí. Závûs pevnû pfiitiskneme na instalované potrubí, odstraníme samolepící pásku a znovu pevnû stiskneme (vã.ãerné PVC fólie). Na závûs namontujeme objímku ãi podpûru. SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ Dosedací plochy závûsu (vã. dráïky) natfieme speciálním lepidlem KAIFLEX. 5 âelní strany závûsu pfiilepíme k izolaci KAIFLEX. -

18 Izolace koncû potrubních tras Pomocí dûrovaãe si v izolaãním materiálu vyrazíme kulat otvor, k ãemuï nám poslouïí profiezy. Tento tvar odpovídá vnitfinímu prûmûru izolaãní hadice KAIFLEX. Izolace jin ch úhlû a) Ufiízneme si odpovídající délku hadice KAIFLEX b) pomocí dûrovaãe si vyrazíme v izolaci kulat otvor pod úhlem a odpovídající prûmûru odboãky. c) Poté rozfiízneme, rozevfieme a nasadíme izolaãní hadici, usadíme a zalepíme podéln spoj. d) Z jiné hadice si vyfiízneme tvar ve formû písmene U, jehoï sklon odpovídá danému úhlu... e)... ten nasadíme na odboãku a zalepíme. Segmentové oblouky V pfiípadû, Ïe nejde pfies oblouky nasunout hadici, pfiichází do úvahy práce se segmenty. KAIFLEX - hadici odpovídající dimenze x nebo 5 x pfiefiízneme ve stejném úhlu 90. Zde nám poslouïí pokosnice s úhly. Otoãením kaïdého druhého segmentu o 80 nám vznikne oblouk. Po slepení jednotliv ch segmentû k sobû rozfiízneme oblouk po vnitfiní stranû. Nyní oblouk namontujeme na potrubí a slepíme s navazujícími izolacemi (a - b). -5 SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ

19 Izolace speciálních ohybû Nejprve doporuãujeme zaizolovat pfiímé potrubní trasy. IZOLACE POMOCÍ SAMOLEPÍCÍCH HADIC ) Na izolaãní hadici si nejdfiíve oznaãíme dvû rovnobûïky ve vzdálenosti polomûru hadice. Poté si spojíme bod A s bodem B. ) Hadici rozfiízneme podélnû ve smûru této ãáry a vzniklé kusy pootoãíme v úhlu oblouku, kter budeme izolovat. ) Po slepení hadice ji rozfiízneme podélnû na vnitfiní stranû. PouÏití tûchto SK samolepících hadic KAIFLEX doporuãujeme zejména u potrubních rozvodû zároveà a soubûïnû instalovan ch, kde pfiedizolování není moïné. Pfiednosti tûchto hadic spoãívají zejména v jednoduchém zacházení a v úspofie ãasu (montáïní ãasy se zfietelnû zkracují). TéÏ izolace obloukû je v tûchto pfiípadech velmi jednoduchá. Pfiípady jejich aplikace popisujeme na následujících stránkách. Povrchové plochy musejí b t zbaveny neãistot, suché a bez mastnot. Neãisté plochy o etfiíme speciálním ãistidlem KAIFLEX. ) Po montáïi na potrubí slepíme dûkladnû ve keré spoje. 6-7

20 Pfiedem rozfiíznutá hadice nám umoïàuje jednoduchou montáï na potrubí. Izolaãní hadici usadíme na potrubí. 6 7 Nyní lepící plochy lehce zmáãkneme, jako vïdy nejprve na koncích a potom uprostfied izolaãní hadice. Pro vyformování izolaãní hadice pfies oblouky je tfieba vyvinout lehk otáãiv tlak stejnomûrnû na v echny strany hadice. Dbejte téï na to, aby spoje v oblasti oblouku nebyly vystaveny velkému napûtí. SAMOLEPÍCÍ HADICE Opatrnû odstraníme ochrannou fólii z lepících ploch. 8 Nyní spojíme hadici ãelnû s navazující izolací... Fólii vytahujeme nepatrnû do stran tak, Ïe lepící plochy lehce navzájem pfiilnou. 5 9 a konce hadic slepíme vzájemnû speciálním lepidlem KAIFLEX. 8-9

21 IZOLACE POTRUBÍ O DN VùT Í NEÎ 50 Izolace potrubí deskov m materiálem KAIFLEX Pfiedem ufiíznut prouïek z konkrétní tlou t ky deskového materiálu KAIFLEX, kter m budeme izolovat, nasadíme na izolované potrubí a oznaãíme si místo, kde prouïek ufiízneme. Tento prouïek si poloïíme vedle desky a na ní si naneseme délku rozvinu potrubí. 5 Podélné strany vyfiíznuté desky natfieme lepidlem a necháme vyvadnout. Desku poloïíme na potrubí a slepíme nejprve oba konce desky k sobû a rovnomûrnû s obou stran postupujeme ke stfiedu. VELKÉ POTRUBæ Velmi pfiesnû ufiízneme desku. Pro jednoduché ufiíznutí doporuãujeme pouïít kovové pravítko ãi úhelník. 6 Ve keré pfiíãné spoje natfieme lepidlem a po vyvadnutí spojíme navzájem. JestliÏe místa v oblasti spojû dobfie netûsní, mûïeme tûtcem je tû jednou tato místa potfiít lepidlem, abychom pfiede li pfiípadn m budoucím opravám. 0-

22 IZOLACE OBLOUKÒ POMOCÍ DESKOVÉHO MATERIÁLU Pro izolaci tohoto druhu je nutné zjistit geometrick prûbûh vnitfiního úhlu (viz obrázek) Zji tûní vnitfiního úhlu. Pfied jeho pfienesením na deskov materiál si musíme vyznaãit tlou t ku izolace (bílá plná ãára). Poté si pfieneseme zmûfien úhel na deskov materiál KAIFLEX. KruÏítkem si vyznaãené body spojíme, ãímï získáme oblouk o úhlu Tento obvod si rozdûlíme na polovinu a oznaãíme. Vzdálenost vnitfiního pûlkruhu od poãátku bude tvofiit polovina obvodu, kterou jsme si vyznaãili na deskovém materiálu. Vyznaãené body si spojíme kruïítkem a získáme tak kruhovou v seã. VÏdy od vnûj í strany vnûj ího obvodu si vyznaãíme / prûmûru a nar sujeme ãáru, jak je znázornûno na obrázku. Velmi pfiesnû si ostr m noïem(je-li to moïné na jeden fiez) vyfiízneme z deskového materiálu vzniklou polovinu kolene. VEIKÉ KOLENO ProuÏkem z deskového materiálu KAIFLEX (stejné tlou t ky) si pfieneseme pfiesn obvod. 7 Tento si pfieneseme pomocí speciálního zv razàovaãe na novou desku a opût vyfiízneme. -

23 Oba pûlkruhy si poloïíme na sebe a na jejich ãelní stûny naneseme lepidlo. 8 Závûrem natfieme i vnitfiní strany lepidlem. VEIKÉ KOLENO Po vyvadnutí lepidla spojíme oba konce... 9 Oblouk nasadíme na potrubí a vnitfiní spoj slepíme... a potom pokraãujeme stejnomûrnû ke stfiedu. 0 oblouk slepíme s navazující izolací. Ujistíme se, zda jsou vnitfiní strany dokonale slepeny. -5

24 IZOLACE POTRUBNÍCH REDUKCæ Pro izolaci potrubí o dvou rûzn ch prûmûrech je tfieba znát jeho pfiesn geometrick prûbûh. Nejdfiíve je tfieba zmûfiit v ku redukce. men í prûmûr vût í prûmûr 5 6 Pomocí prouïku KAIFLEX (stejné tlou t ky izolaãní vrstvy) si zmûfiíme obvod potrubí. Oznaãíme si stfiední bod obvodu a pfiiloïíme stfied obvodu na stfiední ãáru. Nakonec si oznaãíme vnûj í body této ãáry fiezu. Vnûj í body spojíme s prûseãíkem a tím dostaneme rozmûr. POTRUBNæ REDUKCE Za pomoci obkroãného mûfiidla si zmûfiíme prûmûry vût ího a men ího potrubí. Ve vztahu k namûfien m hodnotám budeme poãítat s dvojnásobnou tlou t kou izolace. 7 Nyní si ostr m noïem vyfiízneme kompletní díl. Na desku KAIFLEX si vyznaãíme namûfiené prûmûry (vût í a men í) a v ku redukce. To znamená, Ïe si naãrtneme dvû ãáry od vnûj ích bodû aï k prûseãíku stfiední ãary. 8 Pfii lepení redukce slepíme nejprve oba kraje a postupujeme ke stfiedu. Pomocí kruïítka posazeného do prûseãíku spojíme oznaãené body prûmûrû. 9 Potom je jiï moïná dal í izolace navazujícího potrubí. 6-7

25 IZOLACE P ÍRUB POMOCÍ DESKOVÉHO MATERIÁLU KAIFLEX V zásadû jsou moïné dva zpûsoby izolace pfiírub. První moïnost provedení je pfiímo na objektu jako celku, druhá pak, Ïe si izolaci pfiíruby zhotovíme zvlá t. Jakmile máme tyto prûmûry zji tûny, pfieneseme si je pomocí kruïítka na deskov materiál KAIFLEX. IZOLACE P æruby Nejdfiíve je tfieba, aby potrubní rozvod byl zaizolován aï k okrajûm pfiíruby. 5 Vyfiízneme si vzniklá ãela, která následnû usadíme na potrubí. Obkroãn m mûfiidlem si zmûfiíme prûmûr zaizolovaného potrubí... následnû vnûj í prûmûr pfiíruby. 6 Tyto ãela nalepíme na vnûj í konce zaizolovaného potrubí. 8-9

26 Pomocí prouïku materiálu KAIFLEX stejné tlou t ky izolace si zmûfiime obvod. 7 0 K vyfiíznutí pouïijeme jako pomocného prostfiedku napfi. kovové pravítko. IZOLACE P æruby Zmûfiíme si ífiku izolované pfiíruby, vãetnû tlou t ky materiálu. 8 Nyní usadíme oplá tûní na pfiírubu. Nyní si pfieneseme obvod a ífiku pfiíruby na deskov materiál KAIFLEX a vyfiízneme vznikl obdélník. ífika pfiíruby je dána vzdáleností od jednoho ãela k druhému. 9 Slepíme oplá tení pfiíruby s jejími ãely. âela samotná dále slepíme s navazující izolací. 50-5

27 IZOLACE VENTILÒ POMOCÍ DESKOVÉHO MATERIÁLU KAIFLEX obû ãela vyfiízneme z desky. IZOLACE VENTILÒ Pomocí obkroãného mûfiidla si zmûfiíme prûmûr zaizolovaného potrubí a prûmûr pfiírub ventilu. Následuje otevfien fiez na ãelních dílech tak, aby vnûj í strany pfiíruby byly jimi spojeny. 5 Rozfiíznutá ãela poloïíme na izolované potrubí a místa fiezû dobfie slepíme. Tyto rozmûry pfieneseme kruïítkem na pfiipraven deskov materiál... 6 Poté pfiilepíme ãela k jiï instalovan m izolaãním hadicím. 5-5

28 Pomocí prouïku zmûfiíme obvod pfiíruby. VÏdy pouïíváme prouïek o stejné tlou t ce jako materiál, kter m izolujeme. 7 0 Nyní si zmûfiíme prûmûr sedla ventilu... Nevyplnûné prostory umoïàující v mûnu vzduchu vyplníme tûsnící hmotou ãi materiály KAIFLEX. IZOLACE VENTILÒ Zmûfiíme v ku ventilu, coï je rozmûr mezi nalepen mi ãely, vãetnû tlou t ky materiálu. 8 prûmûr sedla si rozdûlíme na pûlkruhy a naneseme je kruïítkem na stfiední ãáru. Obvod a v ku ventilu nar sujeme na deskov materiál. Ve vzniklém obdélníku zároveà udûláme stfiední ãáru. 9 Po vyfiíznutí vzniklé formy ventilu naneseme oboustrannû lepidlo na obû lepené plochy. 5-55

29 Po vyvadnutí lepidla vyfiíznutou formu navzájem slepíme s jiï namontovan mi ãely. 6 desku vyfiízneme ostr m noïem. ZároveÀ vyfiízneme vnitfiní otvor. IZOLACE VENTILÒ Následnû izolujeme pfiední ãást ventilu. Zjistíme prûmûr pfiíruby a tvar ucpávky. 7 Izolaci navlékneme na ãást s ucpávkou a slepíme v místû rozfiíznutí. Tyto rozmûry zakreslíme na deskov materiál KAIFLEX Obvod si zjistíme opût pomocí prouïku stejného materiálu a tlou t ky

30 Namûfien obvod naneseme na pfiedem pfiipraven deskov materiál a obvod rozdûlíme na ãtyfii stejné ãásti. 9 Oba rozmûry pfieneseme na pfieru ované ãáry, a to stfiídavû. IZOLACE VENTILÒ Nyní si zmûfiíme maximální a minimální vzdálenost od vzniklého ãela k izolaãnímu oplá tûní. 0 Za úãelem dosaïení kontinuální linie fiezu si vyznaãíme kruïítkem pûlkruhy na izolaãní desce. Úhel vznikne jako rozdíl mezi zmûfienou maximální a minimální délkou

31 Následuje pfiesn a ãist fiez dle vyznaãené ãáry. 6 tûtcem a lepidlem KAIFLEX spojíme oba díly k sobû. IZOLACE VENTILÒ Za úãelem zaruãení dokonalého slepení pfiizpûsobíme fiez. 7 Pfiesvûdãíme se, zda jsou v echny spoje fiádnû slepeny. Izolaãní plá t slepíme speciálním lepidlem. 5 8 Izolace ventilu je tímto kompletnû hotova. 60-6

32 IKM SEDLOV VENTIL Nejprve musí b t zaizolovány navazující potrubní trasy, teprve poté sedlov ventil. Pomocí prouïku si zmûfiíme obvod pfiíruby. SEDLOV VENTIL Izolace pfiírub je detailnû popsána na stranû 8 této pfiíruãky. 5 Obvod si spoleãnû s hodnotami namûfien mi dfiíve (obr.) pfieneseme na deskov materiál KAIFLEX. Na úrovni Ïlut ch ãar naneseme polomûr sedla ventilu. Zjistíme si vzdálenost mezi obûma kruhy (vãetnû kruhové izolace na obou stranách), stejnû jako zároveà vzdálenost od ventilu ke kruhûm (Ïluté ãáry v horní ãásti obrázku). 6 Po vyfiíznutí vznikl tvar namontujeme na ventil a zalepíme. Obkroãn m mûfiítkem si zjistíme prûmûr sedla ventilu. Tento rozmûr si pomocí kruïítka pfieneseme na deskov materiál (viz obr.5). 7 Nyní zaizolujeme tûlo ventilu. 6-6

33 Z prouïku KAIFLEX si zhotovíme ãelo, jehoï prûmûr musí b t stejn jako prûmûr ovládacího koleãka. 8 Pro sníïení tlaku pfii lepení musíme zaoblené místo sefiíznout. SEDDLOV VENTIL Vzdálenost od ãela k tûlu ventilu si zmûfiíme (a, b). 9 Následuje slepení v ech spojû. Ufiízneme si desku KAIFLEX, odpovídající obvodu ãela a pfieneseme rozmûry (a, b), jak je znázornûno na obrázku. PrÛmûr kruhu u bodu a odpo- 0 Dle obrázku nezapomeneme zaizolovat víko ventilu... vídá / prûmûru potrubí vãetnû izolace. Vznikl tvar podle znázornûné ãáry vyfiízneme. 5 tlakem nasadíme víko, které mûïe b t odnímatelné. 6-65

34 IZOLACE NÁDRÎE Izolaci nádrïe mûïeme provádût dvûma zpûsoby. Nejprve izolace (d nka) a potom válcové ãásti nebo naopak. NádrÏ je nutné pfied aplikací izolací odmastit a zbavit neãistot pomocí speciálního ãistiãe. ProuÏkem deskového materiálu shodné tlou t ky si stfiedem nádrïe zmûfiíme prûmûr izolace potfiebné k izolaci d nka. IZOLACE NÁDRÎE Pomocí prouïku deskového materiálu KAIFLEX o shodné tlou t ce si namûfiíme obvod nádrïe. Obvod namûfiíme na desku. Zmûfiíme si vzdálenost mezi sváry. Dle prouïku si ufiízneme desku a naznaãíme polomûr. Pomocí kruïítka nebo pravítka si vytvofiíme kruh. Izolaci aplikujeme na válcovou plochu nádrïe a spoj slepíme lepidlem KAIFLEX

35 Tento kruh si pfiesnû vyfiízneme Poté slepíme izolaãní materiál s víkem nádrïe, a to tak, Ïe vyvineme mírn tlak smûrem od stfiedu ke krajûm, abychom zabránili vytvofiení bublin a nerovností. IZOLACE NÁDRÎE izolaãní materiál pomocí stûrky rovnomûrnû potfieme lepidlem KAIFLEX JestliÏe jsou desky takto vytvarovány, natfieme spoj izolace víka a stûn speciálním lepidlem KAIFLEX. tûtcem natfieme víko nádrïe. 7 0 Po vyvadnutí lepidla, spojíme vzájemnû obû izolaãní plochy (víko + stûny) tak, Ïe lehce, ale pevnû stlaãíme jednotlivé body

36 VÍCEVRSTVÁ IZOLACE Je moïné, Ïe se tlou t ka izolaãní vrstvy zv í díky vyuïití vícevrstvé deskové izolace. První vrstva izolace byla jiï na stránkách této pfiíruãky vysvûtlena. Nejprve oãistíme povrchové plochy jiï aplikované první izolaãní vrstvy. JestliÏe leïí teplota média v potrubí pod hranicí - 0 C, kontaktujte, prosím, na e technické oddûlení und die Stöße mit Kleber versehen. Man klebt die beiden Schichten nicht zusammen, da sich die einzelnen Platten bei Betrieb der Anlage aufgrund von Temperaturschwankungen unterschiedlich dehnen oder zusammenziehen. Tuto desku nasadíme na jiï stávající izolaci, pfiiãemï dbáme na to, aby spoje u první a druhé vrstvy neleïely na sobû. MEHRLAGIGE ISOLIERUNG Pomocí prouïku KAIFLEX pouïívané izolaãní tlou t ky zjistíme obvod druhé vrstvy. 6 Navazující izolace navzájem slepíme. Dle namûfieného obvodu si vyfiízneme deskov materiál... Pfiíãn fiez Podéln fiez 7 Spoje na sebe vzájemnû poloïen ch vrstev izolace by mûly leïet jakoby systémem diagramu, tedy stejnomûrnû. Zde se zaruãuje, Ïe u zafiízení, která jsou v provozu, jsou dány nejvy í kvality pouïitého izolaãního materiálu. 70-7

37 SAMOLEPÍCÍ MATERIÁL Izolované povrchové plochy musí b t zbaveny v ech neãistot a olejû. Izolaci nelze aplikovat na zkorodované plochy, samolepící SK desky na nich nebudou drïet. Potfiebné mnoïství deskového materiálu vyfiízneme z role.. Spoje natfieme lepidlem a po vyvadnutí slepíme. U vícevrstvé izolace pomocí SK samolepících desek opût spoje nesmûjí b t pfiímo nad sebou. Pozor: Pfied lepením desky na hranu fiezu otevfiené buàkové struktury musí b t tento materiál pfiedem natfien lepidlem KAIFLEX. SAMOLEPæCæ MATERIÁL Teplota zpracování by nemûla leïet pod +0 C a zároveà pfiekroãit +5 C. Krátk kousek ochranné fólie odlepíme smûrem od desky. Toto provedeme tûsnû pfied samotnou aplikací izolace. Desku si poloïíme na plochu, kterou budeme izolovat a na jejím konci upevníme. Nyní odstraníme ochrannou fólii a pfiitom materiál stejnomûrnû a pod silou na plochu stlaãíme. Pfii tom nesmíme s SK - samolepícím deskov m materiálem pohnout. U tohoto konkrétního na obr. uvádûného typu izolace doporuãujeme izolovat nejprve spodní díly, poté postranní a jako poslední díl vrchní. Takto zabráníme vnikání vzdu né vlhkosti. pfiíruby pfiíruby pfiíruby pfiíruby kanál kanál kanál kanál MontáÏní doporuãení pfii izolaci pfiírub Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiilepíme aï k okraji pfiíruby. B Pfiírubu zaizolujeme pomocí prouïku z deskového materiálu stejné tlou Èky. Doporuãení: ífika = tlou Èka pfiíruby + min. x tlou Èka izolace Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiílepíme aï k okraji pfiíruby. B Izolaci k v ce pfiíruby doplníme pomocí prouïku. C Pfiírubu zaizolujeme prouïkem z deskového materiálu stejné tlou Èky. Doporuãení: ífika = tlou Èka pfiíruby + min. x tlou Èka izolace Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiílepíme aï k okraji pfiíruby. B Pfiírubu zaizolujeme s rozpûlenou izolaãní hadicí odpovídající tlou Èky. Poloviãní prûmûr musí odpovídat minimálnû pfiesahu pfiíruby. Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiilepíme aï k okraji pfiíruby. B Pfiírubu zaizolujeme prouïkem z desky stejné tlou Èky izolace ( ífie prouïku 5 mm) Izolaãní materiál lepíme na pfiírubu celoplo nû. Doporuãujeme ve v ech místech vãetnû kanálu pouïití stejné tlou Èky izolace. Lze pouïít i samolepící materiál SK. 7-7

38 U izolace nádrïí a velk ch zásobníkû si nejprve zjistíme jejich obvod a stavební v ku. Tyto hodnoty si pfieneseme na samolepící desku KAIFLEX a odpovídající rozmûr vyfiízneme. 5 Konec vyfiíznutého kusu deskového materiálu upevníme peãlivû na plochu. Odstraníme ochrannou fólii a desku stejnomûrnû souãasnû stlaãíme na plochu. 6 Tato montáïní pfiíruãka je vydávána a distribuována firmou KAIMANN za úãelem poskytnutí praktick ch a potfiebn ch rad pro izolatéry. V pfiíruãce byly pouïity a zohlednûny rûzné druhy izolaãních prací na základû dlouholet ch zku eností montáïních firem. Firma KAIMANN garantuje kvalitu dodávan ch materiálû opírající se o zku ební protokoly, stejnû jako o vlastní i cizí kontroly jakosti v roby. Po montáïi SK - desky na zásobník slepíme vzájemnû jednotlivé spoje. Vrchní plochu zásobníku zaizolujeme jako poslední, stejn m postupem tak, jako bylo uvedeno v kapitole "izolace nádrïe" bez pouïití samolepícího materiálu. 7 Ukázky pfiedvedené v této pfiíruãce jsou majetkem firmy KAIMANN. 7-75

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace.

Vysoce úãinná izolace pro chladící a klimatizaãní techniku vyrobená na bázi syntetického kauãuku. Hadice s narûstající tlou t kou izolace. CENÍK - 04/2007 Rozhodné vlastnosti izolaãních materiálû KAIFLEX jsou kromû vlastní stálé kontroly jakosti v roby dozorovány institutem CSI Praha, AO 212 v rámci Dozorovací smlouvy ã. DS 23-2/2005. Vysoce

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák:

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák: VCKT M o n t á Ï n í n á v o d Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven Obsah soupravy: Rozdûlovací ãelo Papír pro ochranu spojû Kovov kanystr s lepicím pásem Ochranná hliníková lepicí páska

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy

MontáÏní návod. Systém. Modr Platon. Podlahy. Suché a zdravé domy MontáÏní návod Systém Modr Platon Podlahy Suché a zdravé domy A 0 7 B 7 0 7 9 C 8 8 D 50 mm E F G 0 mm 7 2 5 J K 8 L 2 2 M 4 5 H I N 4 4 5 DoplÀky systému Modr platon do podlah Hydroizolaãní membrána se

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více

Isola Mestertekk. Pokyny pro pokládání. Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech 09/96 IP-CZ

Isola Mestertekk. Pokyny pro pokládání. Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech 09/96 IP-CZ Isola Mestertekk Pokyny pro pokládání 09/96 IP-CZ Jednovrstevná, mechanicky kotvená krytina ploch ch stfiech Isola Mestertekk V robek 3 Vlastnosti v robku 3 Technická data 3 Rozsah pouïití 4 Stfie ní systém

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

,- Lima ,- Sofia... novinka

,- Lima ,- Sofia... novinka 2016 www.trs-nabytek.cz KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení.

Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Untersparren-Dämmsystem Innenwanddämmung Tenká vnitfiní izolace pro pohodu bydlení. Ideální izolace pod krokvemi a na stûnách. Získáte obytn prostor, u etfiíte energii a etfiíte rovnûï Ïivotní prostfiedí.

Více

Stfie ní indele Isola

Stfie ní indele Isola Návod ke kladení Stfie ní indele Isola 08/96 IP-CZ Stfie ní krytina, odolná proti de ti a vûtru díky dokonalému lepicímu a tûsnicímu systému Vá partner pro indelovou stfiechu Obecné údaje, materiály a

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna 969 J / kg / K max. 0,1 % hmotnosti Obsah granálií 0,2-0,5 mm max. 18 % 0,5-1 mm max. 2 % nad 1 mm max. 0,5 % Chemické sloïení SiO

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady

Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Oddálen hromosvod Pfiíruãka pro projektování s pfiíklady Obsah 1 DÛleÏité poznatky o oddálen ch hromosvodech... 3 2 Pfiíklady................................... 4 2.1 Klimatizaãní jednotky..............................

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková)

Úvod Materiály Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) OBSAH Úvod 4 Materiály 6 Realistické kvûty z krepového papíru (Olga Dneboská) 8 Rozkvetlé vûtviãky 9 Narcisy 11 Chryzantémy 12 RÛÏe 14 Stfiíhané papírové kvûtiny (Zuzana Janeãková) 16 Vystfiihované kvûty

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN!

KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! KDYˇ SE VYPLATÍ B T P IPRAVEN! TUBOLIT ada trvanliv ch, odoln ch izolaçních v robk zabraµujících tepeln m ztrátám, urçen ch pro topená ské a sanitární rozvody. V robky et ící energii DG na íznuté roz íznuté

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE

KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE KZ - TKZ NÁVOD PRO UÎIVATELE Obsah Základní bezpeãnostní zásady str. 4 V eobecná upozornûní 6 Informace o kotli 8 Uvedení do provozu 10 Doãasné vypnutí 13 Dlouhodobé vyfiazení z provozu 14 âi tûní 15 ÚdrÏba

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Tepelná vodivost λ 0 C 0,034 W/(m K) Faktor difuzního odporu μ Třída hořlavosti B-s3,d0 VAŠE IZOLACE PRO SEKTOR CHLAZENÍ

Tepelná vodivost λ 0 C 0,034 W/(m K) Faktor difuzního odporu μ Třída hořlavosti B-s3,d0 VAŠE IZOLACE PRO SEKTOR CHLAZENÍ KAIFLEX ST VAŠE IZOLACE PRO SEKTOR CHLAZENÍ Super jemná struktura uzavřených buněk Jednoduchá instalace Výrazná úspora tepelných ztrát Tepelná vodivost λ 0 C 0,034 W/(m K) Faktor difuzního odporu μ 10.000

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ. ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky

KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ. ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky KDYˇ HLEDÁTE IDEÁLNÍ SPOJENÍ ARMADUCT Inteligentní izolaçní systém pro oblast vzduchotechniky Izolace klimatizaçních rozvod Hlavním úçelem vzduchotechnick ch systém je dosáhnout teploty, p i které se uωivatelé

Více

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ

VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU. SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY. A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VISS - SYSTÉMY KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM NA PRINCIPU SLOUPKÒ A P ÍâEK PRO FASÁDY, ZIMNÍ ZAHRADY A SKLENùNÁ ZAST E ENÍ VERTIKÁLNÍ ZASKLENÍ VISS -TV JANSEN-VISS -TV - konstrukce s pfieru en

Více

TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE Z POLYETYLENU MONTÁŽNÍ NÁVOD

TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE Z POLYETYLENU MONTÁŽNÍ NÁVOD TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE Z POLYETYLENU MONTÁŽNÍ NÁVOD Úvod Rady pro montáž izolace Několik rad pro montáž tepelně izolačních trubek TUBEX Předpokladem dobré a účinné funkce tepelně izolačních trubek z

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Isola Powertekk. Návod na pokládku

Isola Powertekk. Návod na pokládku pownavod 10.4.2002 9:35 Stránka 1 Technická data Oblast pouïití: novostavby a sanace star ch stfiech Sklon stfiechy: 10 aï 90 Vzdálenost latí: 369 mm Rozmûr stfie ních ta ek: 1198 x 418 mm Poãet ta ek

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

EPIC B521 G111 X721. MontáÏní pfiedpis. Systém Ekoplastik PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ. fie ení pro budovy a instalace

EPIC B521 G111 X721. MontáÏní pfiedpis. Systém Ekoplastik PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ. fie ení pro budovy a instalace EPIC B521 G111 X721 2008 Systém Ekoplastik PPR MontáÏní pfiedpis PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Inteligentní fie ení pro budovy a instalace OBSAH I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

Závitové vložky do plastu

Závitové vložky do plastu Závitové vložky do plastu 6,0$)&=VUR 9$OHMLD %UQR 7HOID[ 7HO ZZZVLPDIF]HPDLOLQIR#VLPDIF] Sortiment na ich závitov ch záliskû SERPLAST nabízí iroké moïnosti uplatnûní. NíÏe uvedená tabulka ukazuje moïnosti

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití

NYY-J/-O. Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE. Konstrukce. Technická data. PouÏití NYY-J/-O Silov kabel 0,6/1 kv, testovan dle VDE - Mûdûné plné nebo lanûné jádro dle DIN VDE 0295 tfi. 1 nebo 2, IEC 60228 a HD 383 - Izolace jádra z termoplastického PVC - Îíly spolu stoãeny, barevné znaãení

Více