KAIMANN GmbH D Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0) Fax: +49(0) MontáÏní pfiíruãka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka"

Transkript

1 KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0) Fax: +9(0) MontáÏní pfiíruãka

2 Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû zjednodu it práci v oblastech profesionálních izolací potrubních rozvodû chlazení, klimatizace, topení a sanity. Kromû návodû jednotliv ch etap instalaãních prací hovofií o pouïívání pracovního náfiadí potfiebného pro speciální pfiípady izolatérsk ch prací s izolacemi KAIFLEX. Tato montáïní pfiíruãka obsahuje velké mnoïství informací a praktick ch typû spojen ch se zfieteln mi, krok po kroku popsan mi ilustracemi tak, aby jste mûli jistotu docílení optimálních v sledkû rychle a bez problémû. Pfiivítáme Va e návrhy a pfiipomínky k typûm montáïí, které uvádíme v této broïufie a rádi s Vámi budeme konzultovat na e doporuãení. V EOBECNÉ INFORMACE strana KAIFLEX Izolaãní systémy KAIFLEX Pfiíslu enství Pokyny pro instalaci Pracovní náfiadí Praktické typy Izolace potrubí o prûmûru do DN 50 Izolace pfied instalací potrubí Izolace souãasnû s instalací potrubí Izolace oblouku Izolace oblouku hadicemi stejné dimenze Izolace oblouku hadicemi rûzn ch dimenzí Izolace oblouku segmenty Segmentové oblouky o rûzn ch vnûj ích prûmûrech Izolace T-kusÛ Izolace T-kusÛ o úhlu Izolace T-kusÛ pomocí dûrovaãû Ventily Malé kulové ventily Velké kulové ventily Speciální pfiípady pouïití Redukce potrubí Instalace potrubních závûsû Izolace ukonãení potrubí Izolace ostatních obloukû Segmentové oblouky Potrubní oblouky (vût í neï 90 ) Izolace s pouïitím samolepících hadic Izolace potrubí o prûmûru nad DN 50 Izolace potrubí Izolace obloukû pomocí deskového materiálu Izolace pfiechodû Izolace pfiírub na potrubí s deskov m materiálem Izolace ventilû pomocí deskového materiálu Izolace ikm ch pfiírubov ch ventilû Izolace nádrïí Vícevrstvá izolace Deskov materiál v samolepící formû Izolace pfiírub na vzduchotechnickém kanále s deskov m materiálem.. 7 Legenda symbolû INHALTSVERZEICHNIS âerven symbol ukazuje prûbûh pohybu bûhem montáïe. Modr symbol oznaãuje plochy a body, urãené k lepení. Zelen symbol ukazuje naskicování rûzn ch dat a velikostí. Îlutá ãára znaãí ohraniãení fiezu vypl vající z geometrick ch v poãtû -

3 KAIFLEX IZOLAâNæ SYSTÉMY Izolaãní hadice KAIFLEX - velmi ohebné izolaãní materiály (elastomery vyrobené na bázi syntetického kauãuku), vysoké kvality. Jejich vysokou Ïivotnost pfiedurãuje speciální sloïení a struktura uzavfien ch bunûk. Nejvy í kvalita v robkû je garantována smlouvami o kontrole v roby s nezávisl mi mezinárodními instituty v kombinaci se stálou vlastní kontrolou v roby. Obsáhlá paleta produktû, poãínaje hadicov m a konãe deskov m materiálem, roz ífiená o velk poãet praktick ch pomocn ch prostfiedkû vyvinut ch pro kaïd pfiíklad pouïití. KAIFLEX P ÍSLU ENSTVÍ KAIFLEX-Lepidlo bylo speciálnû vyvinuto pro úãely pouïití s v robky KAIFLEX. PouÏitím tohoto lepidla je zaji tûno pevné a dokonalé spojení lepen ch povrchû a spojû. Vlastní proces lepení probíhá v závislosti na okolní teplotû. Lepidlo nepodléhá stárnutí a odolává vodû. KAIFLEX-Samolepící páska je speciální izolaãní páska o tlou t ce mm, délce 5 m a ífice 50 mm. Páska je urãena pro poji tûní lepen ch spojû a nebo pro izolaci patnû pfiístupn ch míst. V EOBECNÉ INFORMACE KAIFLEX-Samolepící pásy jsou dodávány v rûzn ch ífikách a tlou t kách. Jsou urãeny k aplikaci pro speciální pfiípady vyuïití. KAIFLEX-NÛÏ má speciálnû fie enou rukojet a umoïàuje provádût úhledné a dokonale rovné podélné fiezy. V rukojeti je uloïeno 5 ks náhradních ãepelí. Samolepící izolaãní hadice Desky Speciální lepidlo KAIFLEX bylo vyvinuto pro jednoduché a úãelné lepení materiálu. Dodávan sortiment je roz ífien o samolepící provedení hadic a desek. Tyto pouïíváme zejména pfii souãasném provádûní instalace potrubí. KAIFLEX-Kaifinish je povrchov nátûr, kter je fiediteln vodou a je urãen pro naná ení na povrchy izolací ve vnitfiních nebo vnûj ích prostorech. Je sloïen z polymerované akrylové pryskyfiice, nezpûsobuje zneãi tûní a nevydává témûfi Ïádn zápach. Je zejména vhodn jako ochrana izolací ve venkovním prostfiedí. Nátûr rychle schne, v bornû se roztírá, má dobrou odolnost a je velmi plastick. PouÏité pojivo neïloutne. Bíl nátûr si udrïuje svou barvu dokonce i v tmav ch prostfiedích. Nátûr odolává UV záfiení. KAIFLEX-âistidlo Dfiíve neï se zahájí izolaãní práce, doporuãuje se povrchy urãené k izolování oãistit pomocí ãistidla KAIFLEX. Z hlediska sloïení je ãistidlo kompatibilní s lepidlem KAIFLEX. Pokud jsou zneãi tûné nebo zama tûné povrchy oãi tûny ãistidlem, je zaruãena dokonalá lepící úãinnost lepidla KAIFLEX. âistidlo lze také pouïívat pfii ãi tûní nástrojû ( tûtce a stûrky). Îivotnost-neomezená, pokud nedo lo k otevfiení balení. Samolepící desky Nekoneãné desky Samolepící nekoneãné desky -5

4 POKYNY PRO INSTALACI Oãi tûní povrchov ch ploch Povrchové plochy musí b t ãisté, suché a zbaveny mastnot. Zneãi tûné plochy musí b t pfiedem o etfieny speciálním ãistidlem KAIFLEX. Naná ení lepidla Pfiesvûdãete se, zda lze pouïít na pfiedem o etfiené povrchové plochy. Neaplikujte na povrchové plochy, které obsahují asfalt, Ïivice a Inûn olej. PouÏijte pouze antikorozivní prostfiedky s obsahem chromu a zinku. Spotfieba lepidla Pfiíprava: pfied zapoãetím prací je potfieba lepidlo dûkladnû promíchat. Podmínky pouïití: izolované zafiizení nesmí b t v prûbûhu izolatérsk ch prací v provozu a do provozu mûïe b t znovu uvedeno nejdfiíve po 6 hodinách. Nedoporuãujeme provádûní prací pfii silném sluneãním zafiení. Optimální pracovní teplota se pohybuje okolo + 0 C, teplota pod + 5 C není doporuãována z dûvodu velmi dlouh ch ãasû vytvrzení lepidla. Pfii aplikaci pfies + 0 C je doba schnutí lepidla v raznû krat í. V pfiípadû vy í relativní vlhkosti (od ca.80%) a teploty pod +5 C mûïe docházet na povrchu lepen ch míst i lepidla k tvofiení kondenzaãní vody. Kontaktujte v tomto pfiípadû na e technické oddûlení (viz téï Technick a bezpeãnostní list lepidla Kaiflex). DOBA SCHNUTæ A VYTVRZENÍ: 6 hodin SKLADOVÁNÍ LEPIDLA v suchém a chladném prostfiedí (ne v mrazu) TRVANLIVOST: rok NORMÁLNÍ SPOT EBA: 0, aï 0, l / m pfii celoplo ném lepení PRACOVNæ NÁâINæ Kvalitní pracovní náãiní zvy uje profesionální montáï izolací. Pravítko, metr a mûfiící lat pro mûfiení rovn ch povrchû. KruÏítko a kfiída pro r sování pfiímek a kruïnic. NÛÏky pro provádûní v fiezû. Kovov pásek jako ablona pro fiezy 90 na koncov ch ãástech trubek o velk ch prûmûrech, u kter ch je vyïadována izolace. V EOBECNÉ INFORMACE V bûr izolaãních tlou tûk PouÏití nejvhodnûj í tlou t ky izolace závisí na zafiízení, které izolujeme. Pfii stále se mûnících teplotách média ãi relativní vlhkosti vzduchu je nutno pro kaïdy objekt peãlivû spoãítat a navrhnout sílu izolaãní vrstvy. Chladící a klimatizaãní zafiizení - pfied zapoãetím izolatérsk ch prací musí byt o etfieny povrchové plochy izolovaného zafiizení (ohlednû antikorozní barvy kontaktujte ná technick servis) - vûnujte zv enou pozornost zvlá t kritick m místûm, jako jsou napfi. oblouky, pfiíruby ãi závûsy. Pfied vzájemnym lepením hadic k sobû (vícevrstvé izolace) pfiilepte vïdy pfiedem první vrstvu na potrubí. - mezi izolovan mi povrchy nechte vïdy mezeru, jinak dojde k zdeformování izolaãního materiálu a tím ke ztrátû jeho funkãnosti. - hadice, které bûhem skladování získaly oválnou formu, fieïeme vïdy na ploché stranû. Pfied izolováním nerezov ch ocelí mûjte na zfieteli zvlá tní aspekty pouïití, kontaktujte v této vûci ná technick servis. NoÏe s dlouh mi a krátk mi ãepelemi: dodávané s náhradními ãepelemi. Obkroãné mûfiidlo pro mûfiení vnûj ích prûmûrû trubek urãen ch pro izolování. tûtce a stûrky rûzné velikosti tûtcû a uhlazovacích stûrek jsou pro roztírání lepidla. Vysekávací dûrovaãe zhotovené z trubek nejbûïnûj ích prûmûrû s ostr m okrajem. 6-7

5 PRAKTICKÉ TYPY Bûhem izolaãnich prací urãitého zafiízení se nûkteré pracovní kroky neustále opakují. Na ím cílem je vysvûtlit ãasto se opakující pfiípady montáïí, zároveà docílit maximální úspory ãasu a optimálních efektivních v sledkû tûchto prací. Zji tûní obvodu Pozor: Síla prouïku je zároveà tlou t kou izolace. Zjistûní obvodu: Obvod potrubí zjistíme jednodu e pomocí deskového materiálu, kter pfiiloïíme volnû, bez tahu a pfiitiskneme na potrubí. Místo, kde tento prouïek pfieb vá, si oznaãíme a odstfiihneme. Lepení spojû u deskového materiálu Pfii lepení izolaãních desek by mûl b t materiál odpovídajícím zpûsobem nafiezán a spoje peãlivû zalepeny. Ideálního úãinku dosáhneme, jestliïe naneseme tûtcem (krátké, tvrdé tûtiny) stejnomûrnû dobfie rozmíchané lepidlo. Pfied dal ím postupem je tû jednou provûfiíme, zda jsou v echny spoje slepeny, zejména z hlediska trvanlivosti. V EOBECNÉ INFORMACE Pfiilepení spoje rozfiíznuté hadice Pfii naná ení lepidla na lepené plochy si pfietáhneme izolaãní hadici pfies trubku s vût ím prûmûrem, abychom zabránili vzájemnému pfiilepování bûhem montáïních prací. Potom pfietahneme izolaãní hadici pfies izolovanou trubku a spojíme. Pfii lepení hadic i desek pracujeme vïdy pod tlakem, nikdy ne pod tahem. Pomocí tzv. prstového testu zkontrolujeme, zda nanesené lepidlo dostateãnû zvûtralo. Hadice, které nejsou velké tlou t ky a téï nepfiíli dlouhé, Ize jak patrno z obrázku, takto srolovat a potfiít lepidlem. Takové izolaãní hadice mûïeme potom lehce instalovat na potrubí. V eobecné základní pravidlo : JestliÏe lepidlo dál netvofií tzv. nitû, lze práce s ním dokonãit. V pfiípadû studen ch lepen ch ploch doporuãujeme ãas vyvadnutí prodlouïit asi o pûl minuty. 8-9

6 Nafiíznutou desku poloïíme na potrubí a lehk m tlakem stlaãíme okraje k sobû. Doporuãujeme spojit materiál na krajích a postupovat stejnomûrnû ke stfiedu. Ochrann nátûr pro venkovní prostfiedí Kaifinish Pfii aplikaci izolaãních materiálû KAIFLEX ve venkovním prostfiedí je tyto nutné za úãelem odolnosti vûãi UV-záfiení a povûtrnostním vlivûm dvakrát opatfiit ochrannou barvou Kaifinish. Mezi jednotliv mi nátûry má b t ãasová mezera min. hodiny..nátûr smûrujte k.nátûru dle moïností pravoúhle. KaÏdé dva roky je nutné nátûr obnovit. V EOBECNÉ INFORMACE K nanesení lepidla na velké plochy pouïijeme stûrku ãi váleãek z pfiírodních materiálû. I v tomto pfiípadû naná íme lepidlo etrnû, po uplynutí doby nutné k dostateãnému vyvadnutí mûïeme deskovou izolaci pfiilepit na plochy, které izolujeme. PouÏití deskového materiálu na potrubí: Pfii instalaci deskového materiálu Kaiflex na potrubí platí následující údaje Tlou Èka desky mm: Tolerance / mm: ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 ±,0 Vnûj í-ø: 88, Provádûní prací pfii teplotû materiálu +5 C je moïné. Hadice Kaiflex KK jsou nabízeny ve vzrûstajících tlou Èkách izolace. V pfiípadû jejich náhrady deskov m materiálem doporuãujeme za úãelem dosaïení stejn ch izolaãních vlastností pouïití vïdy o jeden stupeà vy í izolace. 0-

7 IZOLACE POTRUBæ O PRÒMùRU DO DN 50 PfiibliÏnû 80% potrubních rozvodû v budovách lze izolovat je tû pfied jejich samotnou instalací. Toto nám zjenodu í zpracování a u etfií ãas, je moïno pouïít v ech dodávan ch dimenzí palety produktû KAIFLEX. Izolace pfied instalací potrubí Izolaci pfietáhneme pfies konec potrubí. 5 Po nasunutí dal í izolaãní hadice natfieme obû spojované plochy lepidlem. Lehk m tlakem pfiilepíme hadice k sobû. IZOLACE POTRUBNÍCH ROZVODÒ Materiál natáhneme na potrubí tak, abychom ho nepo kodili, postupnû izolací otáãíme tak, jak je vidno na obrázku. Toto otáãení provádíme opatrnû obzvlá tû pak u obloukû. JestliÏe je hadicov materiál ve své koneãné pozici, pfiilepíme minimálnû jeden konec izolace k potrubí. 6 7 Pfii pájení ãi svafiování potrubí doporuãujeme izolaãní hadice posunout od místa sváru min. 5-0 cm na stranu a kle tûmi upevnit. Po vychladnutí mûïeme kle tû uvolnit a izolace vrátit do pûvodního stavu a trubka mûïe b t kompletnû zaizolována. Kritická místa rozvodû, jako napfi. oblouky ãi T-kusy radûji je tû jednou po skonãení práce s lepidlem a materiály KAIFLEX peãlivû zkontrolujeme. -

8 IZOLACE NA NAINSTALOVANÉ POTRUBæ Pfii izolaci na nainstalované potrubí musíme hadici KAIFLEX rozfiíznout po celé délce hadice. Po nasazení izolaãní hadice na potrubí, rozevfieme spoje "od sebe" a naneseme slabou vrstvu lepidla. Doporuãujeme postupovat tak, Ïe nejprve naneseme lepidlo a teprve po ãase nutném pro jeho vyvadnutí nasadit izolaãní hadice na potrubí. Nyní stlaãíme natfiené spoje k sobû, a to smûrem z vnûj í k vnitfiní stranû. IZOLACE NA NAINSTALOVANÉ POTRUBÍ U pfiechodu mezi dvûma hadicemi ufiízneme izolaãní materiál vïdy o nûco del í, neï bezprostfiednû potfiebujeme. Pro maximální zjednodu ení lepení doporuãujeme pouïití velmi ostr ch noïû. VloÏen mezikus nesmí b t krat í, jinak zhor íme vlastnosti izolace. Pfii zachování opatrnosti je na místû pouïít speciálního noïe KAIFLEX. Se speciálnû upravenou rukojetí nám umoïní provést ãist a pfiím fiez materiálû KAIFLEX. 5 VloÏen mezikus podélnû rozfiízneme, vloïíme mezi izolaãní hadice a slepíme. -5

9 IZOLACE OBLOUKU Pfii izolaci obloukû se muïe jednat o rûzné zpûsoby: - 90 oblouk - segmentov oblouk... a slepíme v pravém úhlu. IZOLACE OBLOUKU Izolace oblouku pomocí hadic stejné dimenze Vezmeme si hadici KAIFLEX o urãité konkrétní délce urãené k izolaci oblouku. Tuto hadici rozfiízneme uprostfied pod úhlem 5. Takto pfiipravenou izolaci rozfiízneme. Doporuãujeme pouïít pokosnici. 5 Po nasazení na oblouk naneseme na rozfiíznuté plochy lepidlo. Oba pfiipravené kusy vyformujeme do pravého úhle.. 6-7

10 Pfiipraven spoj lehk m tlakem spojíme. Postupujeme tak, Ïe nejdfiíve spojíme konce izolace a potom postupujeme smûrem ke stfiedu. 6 Izolace oblouku pomocí izolaãních hadic rûzn ch dimenzí JestliÏe oblouk potrubního rozvodu vykazuje jin vnûj í prûmûr neï je prûmûr rovn ch tras, je tfieba ho izolovat jako první. IZOLACE OBLOUKU Potom k zaizolovanému oblouku pfiilepíme dal í izolaãní hadice. 7 Nejdfiíve si vybereme hadici ze sortimentu izolaãních hadic, jejíï vnitfiní prûmûr odpovídá vnûj ímu prûmûru hadice niï í dimenze. Délka izolace na oblouk nesmí b t nikdy men í, spí e naopak. Na takto pfiipraveném oblouku poãítáme s pfiesahem, kter m musíme izolace na rovn ch rozvodech pfiekr t a zároveà na nû pfiilepit. 8-9

11 Izolace oblouku pomocí segmentû Libovoln oblouk lze téï zaizolovat segmenty pfiipraven mi z izolaãní hadice.toto pfiedpokládá splnûní dvou etap..a vyfiízneme si stfiední segment izolace podél této linie. IZOLACE OBLOUKU Vezmeme si kousek izolaãní hadice KAIFLEX a naneseme délku oblouku, kter izolujeme. 5 Nyní si poskládáme segmenty tak, Ïe otoãíme krajní díly o 80 kolem osy. ZároveÀ si zmûfiíme vnûj í prûmûr hadice a tento rozmûr naneseme na stfied izolaãní hadice (dvû rovnobûïné, pfieru ované ãáry). 6.pomocí lepidla slepíme jednotlivé segmenty. Po zji tûní stfiední linie si oznaãíme dva body vpravo a vlevo ve vzdálenosti asi cm od této stfiední linie (body C, D). Nyní si spojíme bod A s bodem C a bod B s bodem D, jak znázornûno na obr

12 Po vyvadnutí lepidla mûïeme kompletní oblouk rozfiíznout. Následné nanesení lepidla lze provést jak pfied, tak i po nasazení segmentového oblouku na potrubí. 8 9 Izolace segmentového oblouku o rûzn ch dimenzích JestliÏe jsou vnûj í prûmûry pfiím ch tras men í neï oblouk, kter izolujeme, musí b t tyto zaizolovány jako první. Vezmeme si izolaãní hadici KAIFLEX, jejíï vnitfiní prûmûr odpovídá vnûj ímu prûmûru men í hadice. IZOLACE OBLOUKU Poté naneseme lepidlo na ãelní konce oblouku a zároveà na izolace rovn ch rozvodû a slepíme. 0 Délka izolace na oblouk nesmí b t nikdy men í, spí e naopak. I v tomto pfiípadû musí segmentov oblouk pfiekr vat ãelní konce navazujících "men ích hadic". Dal í detaily byly jiï vys vûtleny na pfiedchozích stránkách. -

13 IZOLACE T-KUSÒ Na stfiedu druhé hadice si vyfiízneme klín o rozmûru, kter odpovídá vnûj ímu prûmûru izolaãní hadice. T-KUS T-kusy mûïeme izolovat bud pfiedem nebo na závûr. Jednodu í v ak je zaãít právû s jejich izolací. Toto mûïeme uãinit dvûma zpûsoby: jako 5 fiez nebo vyfiíznutím otvoru pomocí dûrovaãe. Izolace T-kusu se 5 fiezem Nejprve rozfiízneme jeden díl hadicové izolace na dva a tak, Ïe.díl tvofií / a.díl tvofií / pûvodní délky hadice. Vyfiíznuté díly slepíme navzájem do tvaru "T". Krat í díl hadice na jeho konci sefiízneme od stfiedu vïdy pod úhlem 5. 5 T-kus podélnû rozfiízneme tak, jak je znázornûno na obrázku a naneseme lepidlo, pfied ãi po nasazení na potrubí. -5

14 Po vyvadnutí lepidla stlaãíme spoje k sobû. 6 Izolace T-kusu pomocí dûrovaãe Pomocí dûrovaãe vyrazíme v izolaãní hadici otvor, kter má stejn prûmûr jako odboãka. T-STÜCKE JestliÏe je potrubí na pfiím ch rozvodech men ího prûmûru, neï T-kus, musíme T-kus izolovat jako poslední. Izolaãní hadici rozfiízneme podélnû tak, abychom ji mohli nasadit na potrubí. Vytvofiení T-kusu bude probíhat, jak bylo jiï na dfiívûj ích stránkách popsáno, jen musíme volit takovou hadici KAIFLEX, jejíï vnitfiní prûmûr odpovídá vnûj ímu prûmûru pfiím ch tras potrubí. Koneãn tvar T-kusu bude odpovídat vnûj ímu zaoblení pfiedem zaizolovaného potrubí. Vznikl T-kus by mûl pfiesahovat pfies izolované pfiímé rozvody a b t s nimi vzájemnû slepen. Vyfiíznuté plochy mûïeme slepit. 6-7

15 VENTILY PouÏijeme izolaãní hadici KAIFLEX, o dimenzi, jejíï délka odpovídá jejímu obvodu a podélnû ji rozfiízneme. VENTILY Izolace ventilû mûïe b t provedena nûkolika druhy a zpûsoby, které závisí na druhu ventilu. Malé ventily Z hadice KAIFLEX si ufiízneme odpovídající urãitou délku a vyfiízneme si v ní otvor o velikosti ruãního ovládání ventilu. Do hadice urãené pro izolaci ventilu, jak je patrno z obrázku, si pomocí dûrovaãe vyfiízneme otvor pro ovládání ventilu a noïem rozfiízneme od hrany k otvoru pro lep í nasazení. Hadici nyní nasuneme na potrubí, vytvarujeme ji na ventil a zalepíme. MontáÏ tohoto dílu izolace musí probíhat tak, Ïe zaizolované kusy budou jím pfiekryty. Pro lep í manipulaci mûïeme odstranit ovládání ventilu po dobu montáïe. Velké ventily Nejprve zaizolujeme potrubí vedoucí zleva a zprava k ventilu. Poté pfievineme ventil samolepící páskou KAIFLEX. 5 Ted zalepíme pfiekrytí osy ventilu vãetnû spojû. Po ukonãení montáïe zavfieme ventil. 8-9

16 SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ Redukce potrubí Pro pfiípad izolace úseku redukce potrubí si ponecháme dostatek místa. PouÏijeme ãást hadicové izolace vût í délky neï je potfieba, a to o prûmûru vût ího potrubí 5 6 Takto vzniklou izolaci redukce ufiízneme tak, abychom získali men í prûmûr potrubí. Na druhé stranû uãiníme totéï a získáme potfiebnou délku. SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ vyfiízneme dva stejnû velké, pfiímo proti sobû jdoucí klíny. 7 Podélnû rozfiízneme a vloïíme mezi izolaãní hadice. Plochy fiezu slepíme tak, aby se prûmûr hadicové izolace odpovídajícím zpûsobem zmen il. 8 Izolaci slepíme v podélném spoji a v místech spojû s navazujícími hadicemi. 0-

17 Instalace závûsného systému KAIFLEX Pro kvalitní, ale i z dlouhodobého hlediska trvanlivou izolaci, zejména v oblasti zavû ení potrubí, doporuãujeme pouïít speciálnû vyvinutého závûsného systému. iroká paleta dimenzí nám umoïní rychlou a snadnou instalaci izolaãního systému KAIFLEX. Závûs rozevfieme a nasadíme na potrubí. Závûs pevnû pfiitiskneme na instalované potrubí, odstraníme samolepící pásku a znovu pevnû stiskneme (vã.ãerné PVC fólie). Na závûs namontujeme objímku ãi podpûru. SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ Dosedací plochy závûsu (vã. dráïky) natfieme speciálním lepidlem KAIFLEX. 5 âelní strany závûsu pfiilepíme k izolaci KAIFLEX. -

18 Izolace koncû potrubních tras Pomocí dûrovaãe si v izolaãním materiálu vyrazíme kulat otvor, k ãemuï nám poslouïí profiezy. Tento tvar odpovídá vnitfinímu prûmûru izolaãní hadice KAIFLEX. Izolace jin ch úhlû a) Ufiízneme si odpovídající délku hadice KAIFLEX b) pomocí dûrovaãe si vyrazíme v izolaci kulat otvor pod úhlem a odpovídající prûmûru odboãky. c) Poté rozfiízneme, rozevfieme a nasadíme izolaãní hadici, usadíme a zalepíme podéln spoj. d) Z jiné hadice si vyfiízneme tvar ve formû písmene U, jehoï sklon odpovídá danému úhlu... e)... ten nasadíme na odboãku a zalepíme. Segmentové oblouky V pfiípadû, Ïe nejde pfies oblouky nasunout hadici, pfiichází do úvahy práce se segmenty. KAIFLEX - hadici odpovídající dimenze x nebo 5 x pfiefiízneme ve stejném úhlu 90. Zde nám poslouïí pokosnice s úhly. Otoãením kaïdého druhého segmentu o 80 nám vznikne oblouk. Po slepení jednotliv ch segmentû k sobû rozfiízneme oblouk po vnitfiní stranû. Nyní oblouk namontujeme na potrubí a slepíme s navazujícími izolacemi (a - b). -5 SPECIÁLNÍ P ÍPADY POUÎITÍ

19 Izolace speciálních ohybû Nejprve doporuãujeme zaizolovat pfiímé potrubní trasy. IZOLACE POMOCÍ SAMOLEPÍCÍCH HADIC ) Na izolaãní hadici si nejdfiíve oznaãíme dvû rovnobûïky ve vzdálenosti polomûru hadice. Poté si spojíme bod A s bodem B. ) Hadici rozfiízneme podélnû ve smûru této ãáry a vzniklé kusy pootoãíme v úhlu oblouku, kter budeme izolovat. ) Po slepení hadice ji rozfiízneme podélnû na vnitfiní stranû. PouÏití tûchto SK samolepících hadic KAIFLEX doporuãujeme zejména u potrubních rozvodû zároveà a soubûïnû instalovan ch, kde pfiedizolování není moïné. Pfiednosti tûchto hadic spoãívají zejména v jednoduchém zacházení a v úspofie ãasu (montáïní ãasy se zfietelnû zkracují). TéÏ izolace obloukû je v tûchto pfiípadech velmi jednoduchá. Pfiípady jejich aplikace popisujeme na následujících stránkách. Povrchové plochy musejí b t zbaveny neãistot, suché a bez mastnot. Neãisté plochy o etfiíme speciálním ãistidlem KAIFLEX. ) Po montáïi na potrubí slepíme dûkladnû ve keré spoje. 6-7

20 Pfiedem rozfiíznutá hadice nám umoïàuje jednoduchou montáï na potrubí. Izolaãní hadici usadíme na potrubí. 6 7 Nyní lepící plochy lehce zmáãkneme, jako vïdy nejprve na koncích a potom uprostfied izolaãní hadice. Pro vyformování izolaãní hadice pfies oblouky je tfieba vyvinout lehk otáãiv tlak stejnomûrnû na v echny strany hadice. Dbejte téï na to, aby spoje v oblasti oblouku nebyly vystaveny velkému napûtí. SAMOLEPÍCÍ HADICE Opatrnû odstraníme ochrannou fólii z lepících ploch. 8 Nyní spojíme hadici ãelnû s navazující izolací... Fólii vytahujeme nepatrnû do stran tak, Ïe lepící plochy lehce navzájem pfiilnou. 5 9 a konce hadic slepíme vzájemnû speciálním lepidlem KAIFLEX. 8-9

21 IZOLACE POTRUBÍ O DN VùT Í NEÎ 50 Izolace potrubí deskov m materiálem KAIFLEX Pfiedem ufiíznut prouïek z konkrétní tlou t ky deskového materiálu KAIFLEX, kter m budeme izolovat, nasadíme na izolované potrubí a oznaãíme si místo, kde prouïek ufiízneme. Tento prouïek si poloïíme vedle desky a na ní si naneseme délku rozvinu potrubí. 5 Podélné strany vyfiíznuté desky natfieme lepidlem a necháme vyvadnout. Desku poloïíme na potrubí a slepíme nejprve oba konce desky k sobû a rovnomûrnû s obou stran postupujeme ke stfiedu. VELKÉ POTRUBæ Velmi pfiesnû ufiízneme desku. Pro jednoduché ufiíznutí doporuãujeme pouïít kovové pravítko ãi úhelník. 6 Ve keré pfiíãné spoje natfieme lepidlem a po vyvadnutí spojíme navzájem. JestliÏe místa v oblasti spojû dobfie netûsní, mûïeme tûtcem je tû jednou tato místa potfiít lepidlem, abychom pfiede li pfiípadn m budoucím opravám. 0-

22 IZOLACE OBLOUKÒ POMOCÍ DESKOVÉHO MATERIÁLU Pro izolaci tohoto druhu je nutné zjistit geometrick prûbûh vnitfiního úhlu (viz obrázek) Zji tûní vnitfiního úhlu. Pfied jeho pfienesením na deskov materiál si musíme vyznaãit tlou t ku izolace (bílá plná ãára). Poté si pfieneseme zmûfien úhel na deskov materiál KAIFLEX. KruÏítkem si vyznaãené body spojíme, ãímï získáme oblouk o úhlu Tento obvod si rozdûlíme na polovinu a oznaãíme. Vzdálenost vnitfiního pûlkruhu od poãátku bude tvofiit polovina obvodu, kterou jsme si vyznaãili na deskovém materiálu. Vyznaãené body si spojíme kruïítkem a získáme tak kruhovou v seã. VÏdy od vnûj í strany vnûj ího obvodu si vyznaãíme / prûmûru a nar sujeme ãáru, jak je znázornûno na obrázku. Velmi pfiesnû si ostr m noïem(je-li to moïné na jeden fiez) vyfiízneme z deskového materiálu vzniklou polovinu kolene. VEIKÉ KOLENO ProuÏkem z deskového materiálu KAIFLEX (stejné tlou t ky) si pfieneseme pfiesn obvod. 7 Tento si pfieneseme pomocí speciálního zv razàovaãe na novou desku a opût vyfiízneme. -

23 Oba pûlkruhy si poloïíme na sebe a na jejich ãelní stûny naneseme lepidlo. 8 Závûrem natfieme i vnitfiní strany lepidlem. VEIKÉ KOLENO Po vyvadnutí lepidla spojíme oba konce... 9 Oblouk nasadíme na potrubí a vnitfiní spoj slepíme... a potom pokraãujeme stejnomûrnû ke stfiedu. 0 oblouk slepíme s navazující izolací. Ujistíme se, zda jsou vnitfiní strany dokonale slepeny. -5

24 IZOLACE POTRUBNÍCH REDUKCæ Pro izolaci potrubí o dvou rûzn ch prûmûrech je tfieba znát jeho pfiesn geometrick prûbûh. Nejdfiíve je tfieba zmûfiit v ku redukce. men í prûmûr vût í prûmûr 5 6 Pomocí prouïku KAIFLEX (stejné tlou t ky izolaãní vrstvy) si zmûfiíme obvod potrubí. Oznaãíme si stfiední bod obvodu a pfiiloïíme stfied obvodu na stfiední ãáru. Nakonec si oznaãíme vnûj í body této ãáry fiezu. Vnûj í body spojíme s prûseãíkem a tím dostaneme rozmûr. POTRUBNæ REDUKCE Za pomoci obkroãného mûfiidla si zmûfiíme prûmûry vût ího a men ího potrubí. Ve vztahu k namûfien m hodnotám budeme poãítat s dvojnásobnou tlou t kou izolace. 7 Nyní si ostr m noïem vyfiízneme kompletní díl. Na desku KAIFLEX si vyznaãíme namûfiené prûmûry (vût í a men í) a v ku redukce. To znamená, Ïe si naãrtneme dvû ãáry od vnûj ích bodû aï k prûseãíku stfiední ãary. 8 Pfii lepení redukce slepíme nejprve oba kraje a postupujeme ke stfiedu. Pomocí kruïítka posazeného do prûseãíku spojíme oznaãené body prûmûrû. 9 Potom je jiï moïná dal í izolace navazujícího potrubí. 6-7

25 IZOLACE P ÍRUB POMOCÍ DESKOVÉHO MATERIÁLU KAIFLEX V zásadû jsou moïné dva zpûsoby izolace pfiírub. První moïnost provedení je pfiímo na objektu jako celku, druhá pak, Ïe si izolaci pfiíruby zhotovíme zvlá t. Jakmile máme tyto prûmûry zji tûny, pfieneseme si je pomocí kruïítka na deskov materiál KAIFLEX. IZOLACE P æruby Nejdfiíve je tfieba, aby potrubní rozvod byl zaizolován aï k okrajûm pfiíruby. 5 Vyfiízneme si vzniklá ãela, která následnû usadíme na potrubí. Obkroãn m mûfiidlem si zmûfiíme prûmûr zaizolovaného potrubí... následnû vnûj í prûmûr pfiíruby. 6 Tyto ãela nalepíme na vnûj í konce zaizolovaného potrubí. 8-9

26 Pomocí prouïku materiálu KAIFLEX stejné tlou t ky izolace si zmûfiime obvod. 7 0 K vyfiíznutí pouïijeme jako pomocného prostfiedku napfi. kovové pravítko. IZOLACE P æruby Zmûfiíme si ífiku izolované pfiíruby, vãetnû tlou t ky materiálu. 8 Nyní usadíme oplá tûní na pfiírubu. Nyní si pfieneseme obvod a ífiku pfiíruby na deskov materiál KAIFLEX a vyfiízneme vznikl obdélník. ífika pfiíruby je dána vzdáleností od jednoho ãela k druhému. 9 Slepíme oplá tení pfiíruby s jejími ãely. âela samotná dále slepíme s navazující izolací. 50-5

27 IZOLACE VENTILÒ POMOCÍ DESKOVÉHO MATERIÁLU KAIFLEX obû ãela vyfiízneme z desky. IZOLACE VENTILÒ Pomocí obkroãného mûfiidla si zmûfiíme prûmûr zaizolovaného potrubí a prûmûr pfiírub ventilu. Následuje otevfien fiez na ãelních dílech tak, aby vnûj í strany pfiíruby byly jimi spojeny. 5 Rozfiíznutá ãela poloïíme na izolované potrubí a místa fiezû dobfie slepíme. Tyto rozmûry pfieneseme kruïítkem na pfiipraven deskov materiál... 6 Poté pfiilepíme ãela k jiï instalovan m izolaãním hadicím. 5-5

28 Pomocí prouïku zmûfiíme obvod pfiíruby. VÏdy pouïíváme prouïek o stejné tlou t ce jako materiál, kter m izolujeme. 7 0 Nyní si zmûfiíme prûmûr sedla ventilu... Nevyplnûné prostory umoïàující v mûnu vzduchu vyplníme tûsnící hmotou ãi materiály KAIFLEX. IZOLACE VENTILÒ Zmûfiíme v ku ventilu, coï je rozmûr mezi nalepen mi ãely, vãetnû tlou t ky materiálu. 8 prûmûr sedla si rozdûlíme na pûlkruhy a naneseme je kruïítkem na stfiední ãáru. Obvod a v ku ventilu nar sujeme na deskov materiál. Ve vzniklém obdélníku zároveà udûláme stfiední ãáru. 9 Po vyfiíznutí vzniklé formy ventilu naneseme oboustrannû lepidlo na obû lepené plochy. 5-55

29 Po vyvadnutí lepidla vyfiíznutou formu navzájem slepíme s jiï namontovan mi ãely. 6 desku vyfiízneme ostr m noïem. ZároveÀ vyfiízneme vnitfiní otvor. IZOLACE VENTILÒ Následnû izolujeme pfiední ãást ventilu. Zjistíme prûmûr pfiíruby a tvar ucpávky. 7 Izolaci navlékneme na ãást s ucpávkou a slepíme v místû rozfiíznutí. Tyto rozmûry zakreslíme na deskov materiál KAIFLEX Obvod si zjistíme opût pomocí prouïku stejného materiálu a tlou t ky

30 Namûfien obvod naneseme na pfiedem pfiipraven deskov materiál a obvod rozdûlíme na ãtyfii stejné ãásti. 9 Oba rozmûry pfieneseme na pfieru ované ãáry, a to stfiídavû. IZOLACE VENTILÒ Nyní si zmûfiíme maximální a minimální vzdálenost od vzniklého ãela k izolaãnímu oplá tûní. 0 Za úãelem dosaïení kontinuální linie fiezu si vyznaãíme kruïítkem pûlkruhy na izolaãní desce. Úhel vznikne jako rozdíl mezi zmûfienou maximální a minimální délkou

31 Následuje pfiesn a ãist fiez dle vyznaãené ãáry. 6 tûtcem a lepidlem KAIFLEX spojíme oba díly k sobû. IZOLACE VENTILÒ Za úãelem zaruãení dokonalého slepení pfiizpûsobíme fiez. 7 Pfiesvûdãíme se, zda jsou v echny spoje fiádnû slepeny. Izolaãní plá t slepíme speciálním lepidlem. 5 8 Izolace ventilu je tímto kompletnû hotova. 60-6

32 IKM SEDLOV VENTIL Nejprve musí b t zaizolovány navazující potrubní trasy, teprve poté sedlov ventil. Pomocí prouïku si zmûfiíme obvod pfiíruby. SEDLOV VENTIL Izolace pfiírub je detailnû popsána na stranû 8 této pfiíruãky. 5 Obvod si spoleãnû s hodnotami namûfien mi dfiíve (obr.) pfieneseme na deskov materiál KAIFLEX. Na úrovni Ïlut ch ãar naneseme polomûr sedla ventilu. Zjistíme si vzdálenost mezi obûma kruhy (vãetnû kruhové izolace na obou stranách), stejnû jako zároveà vzdálenost od ventilu ke kruhûm (Ïluté ãáry v horní ãásti obrázku). 6 Po vyfiíznutí vznikl tvar namontujeme na ventil a zalepíme. Obkroãn m mûfiítkem si zjistíme prûmûr sedla ventilu. Tento rozmûr si pomocí kruïítka pfieneseme na deskov materiál (viz obr.5). 7 Nyní zaizolujeme tûlo ventilu. 6-6

33 Z prouïku KAIFLEX si zhotovíme ãelo, jehoï prûmûr musí b t stejn jako prûmûr ovládacího koleãka. 8 Pro sníïení tlaku pfii lepení musíme zaoblené místo sefiíznout. SEDDLOV VENTIL Vzdálenost od ãela k tûlu ventilu si zmûfiíme (a, b). 9 Následuje slepení v ech spojû. Ufiízneme si desku KAIFLEX, odpovídající obvodu ãela a pfieneseme rozmûry (a, b), jak je znázornûno na obrázku. PrÛmûr kruhu u bodu a odpo- 0 Dle obrázku nezapomeneme zaizolovat víko ventilu... vídá / prûmûru potrubí vãetnû izolace. Vznikl tvar podle znázornûné ãáry vyfiízneme. 5 tlakem nasadíme víko, které mûïe b t odnímatelné. 6-65

34 IZOLACE NÁDRÎE Izolaci nádrïe mûïeme provádût dvûma zpûsoby. Nejprve izolace (d nka) a potom válcové ãásti nebo naopak. NádrÏ je nutné pfied aplikací izolací odmastit a zbavit neãistot pomocí speciálního ãistiãe. ProuÏkem deskového materiálu shodné tlou t ky si stfiedem nádrïe zmûfiíme prûmûr izolace potfiebné k izolaci d nka. IZOLACE NÁDRÎE Pomocí prouïku deskového materiálu KAIFLEX o shodné tlou t ce si namûfiíme obvod nádrïe. Obvod namûfiíme na desku. Zmûfiíme si vzdálenost mezi sváry. Dle prouïku si ufiízneme desku a naznaãíme polomûr. Pomocí kruïítka nebo pravítka si vytvofiíme kruh. Izolaci aplikujeme na válcovou plochu nádrïe a spoj slepíme lepidlem KAIFLEX

35 Tento kruh si pfiesnû vyfiízneme Poté slepíme izolaãní materiál s víkem nádrïe, a to tak, Ïe vyvineme mírn tlak smûrem od stfiedu ke krajûm, abychom zabránili vytvofiení bublin a nerovností. IZOLACE NÁDRÎE izolaãní materiál pomocí stûrky rovnomûrnû potfieme lepidlem KAIFLEX JestliÏe jsou desky takto vytvarovány, natfieme spoj izolace víka a stûn speciálním lepidlem KAIFLEX. tûtcem natfieme víko nádrïe. 7 0 Po vyvadnutí lepidla, spojíme vzájemnû obû izolaãní plochy (víko + stûny) tak, Ïe lehce, ale pevnû stlaãíme jednotlivé body

36 VÍCEVRSTVÁ IZOLACE Je moïné, Ïe se tlou t ka izolaãní vrstvy zv í díky vyuïití vícevrstvé deskové izolace. První vrstva izolace byla jiï na stránkách této pfiíruãky vysvûtlena. Nejprve oãistíme povrchové plochy jiï aplikované první izolaãní vrstvy. JestliÏe leïí teplota média v potrubí pod hranicí - 0 C, kontaktujte, prosím, na e technické oddûlení und die Stöße mit Kleber versehen. Man klebt die beiden Schichten nicht zusammen, da sich die einzelnen Platten bei Betrieb der Anlage aufgrund von Temperaturschwankungen unterschiedlich dehnen oder zusammenziehen. Tuto desku nasadíme na jiï stávající izolaci, pfiiãemï dbáme na to, aby spoje u první a druhé vrstvy neleïely na sobû. MEHRLAGIGE ISOLIERUNG Pomocí prouïku KAIFLEX pouïívané izolaãní tlou t ky zjistíme obvod druhé vrstvy. 6 Navazující izolace navzájem slepíme. Dle namûfieného obvodu si vyfiízneme deskov materiál... Pfiíãn fiez Podéln fiez 7 Spoje na sebe vzájemnû poloïen ch vrstev izolace by mûly leïet jakoby systémem diagramu, tedy stejnomûrnû. Zde se zaruãuje, Ïe u zafiízení, která jsou v provozu, jsou dány nejvy í kvality pouïitého izolaãního materiálu. 70-7

37 SAMOLEPÍCÍ MATERIÁL Izolované povrchové plochy musí b t zbaveny v ech neãistot a olejû. Izolaci nelze aplikovat na zkorodované plochy, samolepící SK desky na nich nebudou drïet. Potfiebné mnoïství deskového materiálu vyfiízneme z role.. Spoje natfieme lepidlem a po vyvadnutí slepíme. U vícevrstvé izolace pomocí SK samolepících desek opût spoje nesmûjí b t pfiímo nad sebou. Pozor: Pfied lepením desky na hranu fiezu otevfiené buàkové struktury musí b t tento materiál pfiedem natfien lepidlem KAIFLEX. SAMOLEPæCæ MATERIÁL Teplota zpracování by nemûla leïet pod +0 C a zároveà pfiekroãit +5 C. Krátk kousek ochranné fólie odlepíme smûrem od desky. Toto provedeme tûsnû pfied samotnou aplikací izolace. Desku si poloïíme na plochu, kterou budeme izolovat a na jejím konci upevníme. Nyní odstraníme ochrannou fólii a pfiitom materiál stejnomûrnû a pod silou na plochu stlaãíme. Pfii tom nesmíme s SK - samolepícím deskov m materiálem pohnout. U tohoto konkrétního na obr. uvádûného typu izolace doporuãujeme izolovat nejprve spodní díly, poté postranní a jako poslední díl vrchní. Takto zabráníme vnikání vzdu né vlhkosti. pfiíruby pfiíruby pfiíruby pfiíruby kanál kanál kanál kanál MontáÏní doporuãení pfii izolaci pfiírub Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiilepíme aï k okraji pfiíruby. B Pfiírubu zaizolujeme pomocí prouïku z deskového materiálu stejné tlou Èky. Doporuãení: ífika = tlou Èka pfiíruby + min. x tlou Èka izolace Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiílepíme aï k okraji pfiíruby. B Izolaci k v ce pfiíruby doplníme pomocí prouïku. C Pfiírubu zaizolujeme prouïkem z deskového materiálu stejné tlou Èky. Doporuãení: ífika = tlou Èka pfiíruby + min. x tlou Èka izolace Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiílepíme aï k okraji pfiíruby. B Pfiírubu zaizolujeme s rozpûlenou izolaãní hadicí odpovídající tlou Èky. Poloviãní prûmûr musí odpovídat minimálnû pfiesahu pfiíruby. Varianta : (v ka pfiíruby tlou Èka izolace) A Deskov materiál KAIFLEX pfiilepíme aï k okraji pfiíruby. B Pfiírubu zaizolujeme prouïkem z desky stejné tlou Èky izolace ( ífie prouïku 5 mm) Izolaãní materiál lepíme na pfiírubu celoplo nû. Doporuãujeme ve v ech místech vãetnû kanálu pouïití stejné tlou Èky izolace. Lze pouïít i samolepící materiál SK. 7-7

38 U izolace nádrïí a velk ch zásobníkû si nejprve zjistíme jejich obvod a stavební v ku. Tyto hodnoty si pfieneseme na samolepící desku KAIFLEX a odpovídající rozmûr vyfiízneme. 5 Konec vyfiíznutého kusu deskového materiálu upevníme peãlivû na plochu. Odstraníme ochrannou fólii a desku stejnomûrnû souãasnû stlaãíme na plochu. 6 Tato montáïní pfiíruãka je vydávána a distribuována firmou KAIMANN za úãelem poskytnutí praktick ch a potfiebn ch rad pro izolatéry. V pfiíruãce byly pouïity a zohlednûny rûzné druhy izolaãních prací na základû dlouholet ch zku eností montáïních firem. Firma KAIMANN garantuje kvalitu dodávan ch materiálû opírající se o zku ební protokoly, stejnû jako o vlastní i cizí kontroly jakosti v roby. Po montáïi SK - desky na zásobník slepíme vzájemnû jednotlivé spoje. Vrchní plochu zásobníku zaizolujeme jako poslední, stejn m postupem tak, jako bylo uvedeno v kapitole "izolace nádrïe" bez pouïití samolepícího materiálu. 7 Ukázky pfiedvedené v této pfiíruãce jsou majetkem firmy KAIMANN. 7-75

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08

Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 ZX Systémy izolačního plynu rozváděčů ZX Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 427/08 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací pfiístroje

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL

PlzeÀské mûstské dopravní podniky, a.s. GRAFICK MANUÁL GRAFICK MANUÁL Úvod Vytvofiením firemního grafického manuálu jsou definována pravidla pro pouïití logotypu a doplàkového grafického stylu pro znaãku i v echny produkty a uïité materiály. Cílem je ucelená

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0

Návod k pouïití. Chladniãka pro komerãní pouïití. GKv 57.0, 64.0 Návod k pouïití Chladniãka pro komerãní pouïití GKv 57.0, 64.0 Struãné informace o pfiístroji Informace k ochranû Ïivotního prostfiedí Ochrann obal je vyroben z recyklovateln ch materiálû. - Vlnit kartón/kartón

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny

TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny malujeme na kameny 29.1.2007 17:33 Stránka 2 CMYK TaÈjana Macholdová Malujeme na kameny Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220 386 401, fax: +420

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod

IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS. bezpeãnû izolovat. Úvod IZOLAâNÍ PRAXE 6. SniÏování energetické nároãnosti staveb pomocí EPS PouÏitá literatura, související právní a jiné pfiedpisy âsn EN 832 - Tepelné chování budov V poãet potfieby tepla na vytápûní Obytné

Více

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování

URSA XPS. Smûrnice pro zpracování URSA XPS Smûrnice pro zpracování URSA XPS platné od srpna 2010 02 Obsah 1 V eobecnû 3 1.1 Popis 3 1.2 Vlastnosti 3 1.3 Dohled a certifikace 3 1.4 Skladování a stav pfied montáïí 3 1.5 Chemické chování

Více

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo

Velikonoce Pomlázky Klapaãe Kraslice Ptáãek Figurky Holubiãka Líto Tradiãní peãivo OBSAH Velikonoce 5 Pomlázky 6 Pomlázka z osmi proutkû 7 Pomlázka s ozdobn m drïadlem 8 Pomlázka z devíti proutkû 9 Klapaãe 10 Jednoduch klapaã 11 Klapaã koník 12 Kraslice 14 Techniky 15 Vajíãka 16 Barvení

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce,

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR

CONDIZIONATORE WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku

Isola Powertekk. Ceník - doporučené ceny platný od 09/04. Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Ceník - doporučené ceny platný od 09/04 0 9/04 IP-CZ Isola Powertekk Powertekk Nordic s posypem Powertekk CC Classic Colour povrch z tvrzeného PUR laku Isola Powertekk s.r.o. Ra kov 90 CZ-789 64 Bohdíkov

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex

CENÍK 2009 PLATN OD 1. 3. 2009. Ing.Jiří Kotača - želex CENÍK 09 PLTN OD 1. 3. 09 Ing.Jiří Kotača - želex latnice p. Sv. nt. č. 843, PSČ 696 71 IČO 723 31 658 DIČ CZ6408051573 www.zelex.cz e-mail: zelex@zelex.cz 2 SERVIS STRN 3-4 SERVIS ISOKOR STRN 5-27 NOVOMUR

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2

Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Návod na montáï a provoz Nakládací mûstky HLS-2 / HTL-2 Tento návod peãlivû uschovejte! Návod si, prosíme, pfieãtûte a fiiìte se jím! Poskytne Vám dûleïité informace pro bezpeãnou montáï a provoz, jakoï

Více

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání

Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání Další obrázky a příklady k instalaci rozvodů centrálního vysávání obrázek č. 12 obrázek č. 13 obrázek č. 14 obrázek č. 15 obrázek č. 16 Obrázek 12 - osazení montážní desky v příčce Obrázek 13 - osazení

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více