/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/ KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ /"

Transkript

1 / KRESBY-BILLI, S.BARTOŠ, A.ROSENBERGOVÁ / BÁSNÌ-R.KOPÁÈ, BILLI,M.KONÈITÍKOVÁ, KEVIN / POVÍDKY-J.HLOUŠEK, Z.BARTOŠ / / ÚVAHY-J.MATOUŠEK, V.DVOØÁK / SPISOVNÁ ØEÈ TOHOTO KONCA / / STAVÌNÍ Z HLÍNY / ASTOLOGIE-M.KONÈITÍKOVÁ / STREET PARTY / / CESTOPIS-IRSKO / VERTINSKIJ / M+M PATRY 7 / CITIZEN FISCH /

2 Ètenáøstvo velevážené, dnes nebudeme se nijak pøehnanì vìnovat uvádìní, zkrátka jsme to zase a jsme za to rádi. Tentokrát jste ochuzeni o hudební rozhovor, ale nic si z toho nedìlejte, zítra je taky den. Tak tøeba pøíštì budou rozhovory dva... V šestnáctém M+M se snad doberete nìkolika pokraèování èlánkù z tohoto èísla - astrologie Marušky Konèitíkové, Irský cestopis Adama Ponczy, dokonèíme seriál Mozkové hemisféry Jiøího Matouška, rádi bychom také zùstali vìrni tradièním pøekladùm textù, básním, povídkám, úvahám, kresbám a fotkám. Samozøejmì také opìt uvítáme s otevøenou náruèí vaše literární a výtvarné poèiny, jako i nápady, námìty a pøipomínky a stejnì tak pomoc s šíøením M+M. Tož a je vám s tímto èíslem M+M dobøe. Ajša Dne 18. ledna 1999 zemøel po zákeøné nemoci Petr Maruška Šohaj. Maruška byl jedním z prùkopníkù HoPr- DoXu, zpìvák a vedoucí hudební skupiny Otroci profesora Darwina a také jeden ze zakladatelù tohoto èasopisu. Byl jedním z nás. Vzdejme èest jeho památce. Str: 2 Dìkujeme: Adamovi, Ajšovi, Anièce, Billimu, Cipískovi, Cvildì, Evì, Hnutí DUHA Olomouc, Kevinovi, kreslíøovi Bartošovi ze Suché Lozi, Kubovi, Lence, Liborovi, Lubošovi, Magdì, Martinì, Mani z Dublinu, Milošovi, Radimovi, Sádrovi, Staníkovi, Šašinovi, Štìpánovi, Vaškovi, Vìrce s maminkou, Zdìòkovi, samozøejmì také distributorùm e a všem ostatním, na které jsme nechtìnì zapomnìli. Zvláštní podìkování patøí Tomovi od kopírky a Martinì Magnóliové za vytvoøení linorytu a jeho otištìní na obálky. Adresa Mysch&Masche: Radim Ajša Pešek, Bezruèova 787, Bojkovice, tel: 0633/ Kresba: Lenka Bartošová IN SIT NÍ Pánbùh s Ïáblem tancují. Blázen jim k tomu hraje Pak Ïábel s Bláznem zaènou hrát A jenom Pánbùh se natøásá Spravedlnost má pásku na oèích A pøesto si bere zrcadlo Aby se upravila Všichni poháry si staví, Pod pramen vína Který Ïábel pouští Èím víc vína Tím tìžší na vahách høíchu Ïábel trpìlivì pøikládá Jedno závaží za druhým Vztek s ním zaène cloumat Opilého jen tak nepøeváží Hodí tam to nejtìžší V dùsledku fyzikálních zákonù se druhá miska vymrští A on padá, padá, padá Do plamenù. IN SPI RA CE A knihu èlovìkem nedopsanou Zavøe Blázen A odbìhne s blaženým výrazem stranou. Báseò i kresba: Anièka Rùžohradová str:3

3 Proè je zase na scénì hlinìná architektura? Stavìní domù z nepálené hlíny má bohatou historii po celém svìtì a v souèasnosti zažívá v mnoha zemích, kde bylo zavrhnuto jako primitivní èi nemoderní, znovuvzkøíšení. Proè se zase vracet zpátky, když dnešní doba poskytuje tolik pevných a jinak zajímavých materiálù? Vždy domy z nepálené hlíny ( známé u nás jako lepenice, tluèenice, vepøovice èi kotovice ) nestojí za nic, jsou málo pevné, vlhnou, øíká se èasto. Ano, øíká se to, jenže ne vždy to co se øíká se musí zakládat na pravdì. Tak tedy. Nepálená hlína jako stavební materiál je místní zdroj, pøi jehož získávání se nijak drasticky nezasahuje do chodu pøírody - napøíklad na jednopatrový domek postaèí zhruba hlína vykopaná ze základù a sklepního prostoru, hlína se nemusí pøevážet na dlouhé vzdálenosti, tak jako se to èasto dìje s ostatními materiály - šetøí se tím energie pøepravní. Hlína ze stìn starých domù se dá znovu využít ke stavìní èi se prostì bez problémù rozloží v pøírodì - odpadají tedy problémy s odpady, pøi výrobì pálených cihel se spotøebuje daleko více energie ( vìtšinou z fosilních paliv ) než na výrobu nepálených, domy z nepálené hlíny mají výborné tepelnì izolaèní schopnosti. To je dùsledek pøímìsí ve zdivu, které navíc zdivo zpevòují ( sláma, Str: 4 plevy, hobliny... ). Domy postavené tímto zpùsobem mají navíc pøirozenou vlhkost, což blahodárnì pùsobí na dýchací systém èlovìka. Ono se už dávno ví, že tøeba takový pøetopený panelák není to pravé oøechové pro naše zdraví. To jsou tedy hlavní dùvody proè poèítat s hlínou jako stavebním materiálem i v dnešní dobì. Ale nic není jen èerné nebo bílé a tak má i hlína i pár horších vlastností. Menší pevnost oproti páleným cihlám je èasto zmiòována jako jedna z hlavních. Je ovšem známo, že rodinné domky, veøejné èi zemìdìlské a jiné stavby, které jsou vìtšinou jednopatrové lze bez obav vystavìt z hlíny, Výjimkou ale nejsou ani tøípatrové èinžovní domy v Nìmecku èi Francii èi kostely v USA, kde má stavìní z hlíny hlubokou tradici a nikdy se úplnì nezastavilo tak jako u nás. Další potíže èiní voda. Pokud je takový dùm postaven nedokonale, mùže opravdu vlhnout zdivo, ovšem pøi dobré podezdívce s následnou izolací proti vzlínání vody do zdiva ( lepenka atd. ) se dá odstranit i tento problém. Navíc pokud má budova dobré zastøešení a omítku, není se èeho bát. Dùkazem toho jsou i 300 let stojící domky na mnoha místech u nás èi jinde ve svìtì. Dalo by se popsat ještì mnoho stran o tom jak a proè a co s hlínou, bylo by to už ale spíše téma pro odborný èasopis. Pøinášíme tedy ještì alespoò èlánek o pìtidenním kurzu hlinìné výstavby, který se konal zaèátkem èervence 1998 ve východoslovenské Ekousedlosti Žarnov. Kurz hlinìné výstavby v Žarnove Ekousedlost Žarnov je bývalý mlýn, kterou košická ekologická organizace Spoloènos priateåov Zeme rekonstruuje a pøebudovává na model trvale udržitelného lidského sídla. Zájemci si zde mohou formou rùzných kurzù, pøednášek a semináøù osvojit v teorii i praxi principy takového sídla, a už se jedná o minimalizaci odpadù, energetických a provozních nákladù, úspory vody a její pøirozené formy èištìní, ekologické zemìdìlství zahrádkaøení, èi tøeba stavìní z místních, pøírodì ohleduplných materiálù. Na èervencový kurz se pøihlásilo 15 úèastníkù, jimž zkušenosti pøedávali lektoøi ing. Valér Šteffl, CSc. Z katedry experimentální a ekologicky vázané tvorby z Fakulty architektury v Bratislavì a ing. Arch. Eugen Nagy ze Spoloènosti priateåov Zeme. Pøes den, pokud to dovolovalo deštivé poèasí, se úèastníci seznamovali s hlínou v praxi, a to hlavnì na rostoucí budovì, která má sloužit jako øemeslnická dílna a její podkroví coby ubytování pro úèastníky kurzù. Podle slovenské legislativy je možné použít hlínu pouze jako výplòový materiál, a tak se stavìlo do pøedem zbudované døevìné kostry, která mìla základy a podezdívku. Postupnì si úèastníci vyzkoušeli dusání hlíny do bednìní, vyrábìli cihly lisované na ruèním pákovém lisu i ruènì pìchované do formy. Pøíklad hlinìného domu v Kaselu (Nìmecko) - vstup ze severozápadu. Foto: Jana Plamínková str:5

4 Míchali hlinìnou maltu a jí zdili. Zkrátka všechno bylo z hlíny, a trochu i z ostrozrnného písku, slamìné øezanky a hoblovaèek. Bylo možné si vyzkoušet osazování oken, výrobu formy na ruènì zhotovované cihly, èi namíchání a natahování hlinìné omítky na dalším objektu usedlosti. Praxe pod odborným dohledem a s výkladem - to výborné uèení. Všechno se dìlalo ruènì, což je asi dost namáhavé, ale na druhou stranu umožòuje bližší seznámení s hlínou. Veèer se konaly pøednášky o hlinìné architektuøe, spojené s promítáním a praktickými pøíklady na fotografiích. Zájemci mohli Str: 6 Hlinìná kolej v Kasselu (Nìmecko). Foto: Jana Plamínková studovat další bohatou literaturu, veèer se èasto diskutovalo, a to nejen o hlínì. Organizátoøi vytvoøili domáckou a pøívìtivou atmosféru, a tak naše pìtièlenná skupina z jihovýchodní Moravy odjíždìla z kurzu plna nadšení, vìdomostí a bohatých zkušeností. P.S.: Èlánek o kurzu v Žarnove byl napsán v létì 1998 a situace na této ekousedlosti se zmìnila. Spoloènos priateåov Zeme byla nucena po rùzných problémech usedlost vyklidit a tak nyní, podle posledních zpráv, shání ke koupi vhodné místo pro tento projekt, ve kterém chce urèitì pokraèovat. S.P.Z. také chystá zaèátkem roku 1999 vydat knihu principech trvale udržitelného sídla, v níž by mìlo být mnoho informací i praktických návodù napøíklad o hospodaøení s deš ovou vodou, kompostovacích záchodech, stavìní z pøírodních materiálù, koøenových èistírnách odpadních vod... Taktéž pøipravují další nekolikadenní kurz hlinìné výstavby, který by mìl probìhnout koncem jara èi v létì v Zaježové u Zvolena. Bližší informace je možno získat u: Spoloènos priateåov Zeme, PO BOX H 39, KOŠICE, Slovensko. Tel.: (00421) 95/ , Další informace o stavìní z nepálené hlíny lze získat také na tìchto adresách: +++ Skupina ekologické architektury (SEA), Na záhonech 7, PRAHA 4-KAÈE- ROV. SEA se podílela napø. na projektu Rybáøská bašta, experimentálního domu z nepálené hlíny v Prùhonicích. +++ Liga energetických alternativ (LEA), viz. recenze knihy Slabikáø ekol. bydlení. +++ Èasopis BIO-mìsíèník pro trvale udržitelný život, Jungmannova 1403, HRADEC KRÁLOVÉ, tel.:049/ , èíslech 6/1997 a 2 až 7/1998 vyšel seriál o stavìní z hlíny. +++ Taktéž na adrese M+M. Jana Plamínková - Slabikáø ekologického bydlení Snažit se o trvale udržitelný rozvoj, žít uvìdomìle skromnì, spotøebovávat co nejménì, aby zbylo i na další generace - to je cíl, o který dnes v západní Evropì i v USA usiluje mnoho lidí. Odrazem nového životního stylu v bydlení je architektura s pøívlastky zelená, trvale udržitelná èi ekologická. I u nás chce stále více lidí bydlet kvalitnì, ale zároveò zdravì a s respektem k životnímu prostøedí. Èasto však nevìdí, jak a kde zaèít. A právì jim je urèena tato knížka, která struèným a srozumitelným zpùsobem informuje o základních principech tìchto staveb. Publikaci doplòuje mnoho pøíkladù od nás i ze zahranièí. Tento text z obálky knihy velmi dobøe vystihuje o èem se v knize píše. Kniha je rozdìlena do devíti kapitol, poèáteèní dvì se vìnují obecnému pojetí ekodomù u nás i ve svìtì a problémùm ekologického bydlení, ostatní pak pøedstavují ideální ekodùm, sluneèní architekturu, netradièní materiály, hospodaøení s vodou, vysvìtlují souvislosti bydlení a zelenì, netradièní zdroje energie a poslední kapitola také nezapomíná na dùležitou èást - peníze na ekologické bydlení. Publikace je doplnìna spoustou èernobílých i barevných fotografií, kresbami a schématy, na konci knihy pak ètenáø najde i spoustu adres na rùzné výrobce, stavební a projektantské firmy, ekologické i poradenské organizace, které touto tématikou zabývají. Závìr této stodvaceti stránkové knížky dodává: Ekodomy u nás vznikají. Ne mnoho, ne snadno, ale pøece jen vznikají. Vzhledem ke všem pøekážkám je to vlastnì malý zázrak a svìdèí o neutuchající energii jejich tvùrcù. Aby jih mohlo vznikat stále víc a aby každý další mohl vycházet z chyb, omylù a èasto draze zaplacených zkušeností svých pøedchùdcù, tomu chce napomoci tato kniha. Budeme rádi, pokud nám sdìlíte své názory a zkušenosti. V roce 1998 vydalo obèanské sdružení Liga energetických alternativ Praha, IV. ZŠ Barrandov, V remízku 919, Praha 5, P.O. Box 279, tel./fax: 02/ Cena asi 100 Kè. (Ajša) Fasáda domu popnutá pøísavníkem. Reprofoto: z recenzované knihy str:7

5 Pøemýšlování/JIØÍ MATOUŠEK Str: 8 Mozkové hemisféry V. Prosím, promiòte mi, že se opakuji, když øíkám, že potøeba kritického myšlení stále trvá. Je tøeba si najít èas na pøemýšlení, protože v opaèném pøípadì se Vám mùže stát, že budete zmanipulováni. Vmanipulováni do nìèeho, co není ani moudré, ani prospìšné. A Vy tím, že vìci nepromyslíte, stáváte se nástrojem tìch, kteøí pro Vás dìlají dobrý skutek = šetøí práci Vašim mozkùm a pøemýšlejí za Vás. Na kolik je to však dobrý skutek, když ve vìtšinì pøípadù je Vám pøedkládána demagogie? Nebo snad vìta z reklamy s naší rtìnkou budete sama sebou dává logicky smysl? Jiný výrobce kosmetiky se prezentuje sloganem objevte svou v n i t ø n í krásu. Další firma zase nabízí budoucnost - nekoneèné technické vylepšování svých výrobkù dokonce i pro Vaše dokonalé zdraví. Jenže ona technika èlovìka omezuje. 99% našich obèanù nemá svoji páteø zcela v poøádku, protože za prvé chodí po betonových komunikacích /pøíroda vyvíjela tuto kostní aparaturu pro pøírodní, mìkké prostøedí luèin a borù, ale èlovìk bìhem evoluèního mžiku oka - dvou století - toto prostøedí neadekvátnì zmìnil/. Za druhá, omezil si pøirozený pohyb, kterým by páteø potøebnì stimuloval /no ale od èeho by potom byla auta, že?/. Na druhé stranì diky profesní specializaci urèití pracovníci naopak mají pohybu dost, ovšem jednostranného, tedy urèitou èást páteøe pøetìžují. /Na Zemi nás lidí žije cca 6 miliard a máme své potøeby, tudíž od dob pana Bati musí výroba bìžet ne horkých pásech./ Toto jsou dlouhodobé efekty racionalizace. Místo abychom si zachovali starou dobrou zlatou støední cestu, rozhodli jsme se pro vysokou specializovanost /jedni mají pohybu nedostatek, druzí snad aby si mohli také stìžovat, ho mají zase nad míru/. Nastává doba, kdy zaèíná být vidìt, že racio - rozum je dobrý pro momentální, aktuální øešení životních úloh, ale není-li kontrolován citem, dochází k citelným ztrátám a úpadkùm, z hlediska dlouhodobého. Nebo cit stojí nad èasy. Jednou historkou budou srovnávat nízkost støedovìkého dogmatu s nízkostí racionalismu 20. století. Mít náhled, vidìt do, znát o stupeò výše /hloubìji/, tzn. být citlivý je poøád aktuální, tedy i teï. Je to progresivní zpùsob myšlení, který šetøí naše kroky, které jsou mnohdy neuvážené, upachtìné, pøivádìjící zklamání, nebo také tápavé kroky do slepa. Je pøeci možné pøemítat, zda nabízené zboží opravdu potøebujete ne? Vìtšinou ale se je Vám snaží vnutit: objednejte si ještì dnes, volejte hned - už teï v prùbìhu reklamy - už víte k jakému asi typu myšlení uvedené slogany vybízejí? A proè asi? Výše zmínìné srovnání nízké úrovnì jak minulosti tak i pøítomnosti si mùžeme ukázat v technické oblasti. Mnohý výrobce pøiznává, že jeho nový produkt je pøímo revoluèní oproti pøedcházejícímu. Témìø vždy se jedná o nafouknutou bublinu. Pøed staletími, když byl objeven spalovací motor, byla urèena jeho úèinnost na pøibližných 30%. Dnešní motory jsou menší, ošacené chromováním, urèitì spolehlivìjší, ale úèinnost mají v podstatì totožnou. Rozum je konstruován k výbìru správného postupu a prostøedkù k dosažení urèitého cíle. A cit nám pomáhá nalézat hodnotu a úèelnost - podstatnost, cílovost. Pro dnešní dobu je navýsost pøíznaèné nelichotivé rèení: úèel svìtí prostøedky. Neznáme-li hodnotu dílù. je nám málo platné, že ovládáme technologie k jejich dosažení. Na druhé stranì analogicky: k èemu nám bude znalost významu cílù díky našemu citu, když nebudeme používat nástroj k jejich dosažení - rozum? Jeden z pøípadu, kdy na tomto pohoøela celá civilizace, leží v minulosti. Dokážeme se vystøíhat minulých chyb? Ve 20. století je pøeceòování racia vystupòováno, a tak se úèel a podstata tøeba i používaných výrobkù nemìní, mìní se jen jejich vypiplanìjší provedení a design. Zkuste srovnat principy pøípravy èaje s pomocí ponorné spirály a v rychlovarné konvici. Fyzikální princip je totožný. Úèel splní obì zaøízení, i když jsou vzhledovì ponìkud odlišná. A když už jsem se výše zmínil o automobilových motorech, mìl bych to dokousnout. Již málokterý výrobce nemontuje pod kapoty 16-ti ventilové agregáty. Zmìnila se fyzikální podstata spalování nebo jen byla doplnìna modernìjší, nažehlenìjší technikou? A což takhle se podívat na vývoj ve spoleèenském uspoøádání, zda se tu nedìje totéž? Liší se feudalismus od tržních ekonomik podstatnì nebo jen jinak? Zmìnila se pùvodní chamtivost a mocichtivost od dob feudálù vzhledem k souèasnosti? Nebo se jen zmìnily prostøedky jak moci a zisku dosáhnout? Psychologové obchodních spoleèností, drazí právníci, balamutiví tiskoví mluvèí - nejsou to jen modernìjší, nažehlenìjší zpùsoby pro získání nadvlády nad námi všemi? Je Vaší svobodnou volbou, zda budete pøemýšlet o svých skuteèných potøebách a zachováte si tak svoji svobodu, na níž mimochodem všichni tvorové mají právo, jehož zaplnìná obora je mu zdrojem blahobytu. Obory jednìch se obvykle nacházejí uvnitø obor druhých. /Škoda, že si toho pan Carnegie nevšiml./ str:9

6 Str: 10 Mozkové hemisféry VI. Nazírání na povrch /a na povrchu vìtšiny zboží bývá obal/ a neznalost podstaty /v pøípadì výrobku úèelu/ èehokoliv nás vždy zavádí od pravdy. Kdo by se bál špièky ledovce nevìdíc o jeho dalších 9/10 skrývajících se pod hladinou?.; a ve své mladistvé nebojácnosti by trup lodi, na níž se dosud pohyboval, v riziko vystavoval. Znalost pouhé èásti jevu /pùl pravdy není celou pravdou/ nás mùže dovést do znièujících koncù. A o ledovce nemusíme zakopávat tøeba jen v severních moøích, nýbrž i u nás. Co napøíklad jaderná energetika? V informaèním støedisku atomové elektrárny Vám poví, že je o její bezporuchový provoz maximálnì postaráno. Ten pobìží asi 40 let. Poté nechtìné dítì jaderného prùmyslu - vyhoøelé palivo - bude zabezpeèeno po dobu 50 rokù v meziskladu. Toto vše je pìknì demonstrováno na mechanických modelech. Co už Vám ale nepoví (pokud jste potichu) je, že vyhoøelé palivo pøestane být životu škodlivé až po letech. Vìdci vìøí, že bìhem doby skladování vysoce radioaktivního odpadu v meziskladu nìkdo nalezne zpùsob, jak se pøed ním 100% uchránit. Vìda která se vždy odvolává na objektivní metody a proti neobjektivnosti jiných zbrojí, nyní doufá, vìøí. Budeme my vìøit tìm, co si protiøeèí? Nìkteøí fyzikové se tváøí, že prozkoumali onu pod hladinou se skrývající èást ( rokù) stejnì dobøe jako ènìjící špièku (90 let pøedstavuje 1/1000 celku). Jedná se o naivitu nebo troufalost (nebo dokonce o obojí) uvìdomíme-li si, že nedokážeme pøedpovídat geologický ani klimatický vývoj na tak dlouhou dobu? Vždy napøíklad ještì pøed lety ve støední Francii vybuchovaly sopky, pøed lety neexistoval prùliv La Manche a pøed lety byla Sahara úrodnou zemìdìlskou oblastí. Zachováme si zdravý rozum, když ho ztratili ti, co ho mají mít? Zaèneme se trochu podobat Švédsku, kde na základì referenda mají být v roce 2010 odstaveny všechny jaderné elektrárny? Tento problém je tøeba øešit globálnì, tedy každý stát by se mìl vzdát jaderné energie. Nebo se snad v pøípadì selhání radioaktivní záøení zastaví pøed znaèkou CLO/ZOLL a bude èekat na celníkovo svolení? Jsme na jedné lodi - planetì Zemi - a proto spolupracujme. Zkusme si zauvažovat o pøedpovìdi poèasí: ta vzniká tak, že analyzujeme vývoj poèasí od vèerejšího k dnešnímu stavu /studené a teplé fronty, atmosférický tlak, rychlost a smìr vìtru/. Tendence zjištìných zmìn prodloužíme do rozmìru zítøka. Využívá se také databanka - statistické údaje skuteèného atmosférického vývoje v mnoha minulých letech. V pamìti poèítaèe hledáme podobný vývoj poèasí jako je ten právì pøítomný. A když ho objevíme, tak stav, který tehdy po nìm následoval, prohlásíme za zítøejší prognózu. Seriozní metoda, že? Pøesto její výsledky pøesvìdèivé nejsou. Sami mùžete posoudit, kolikrát se meteorologùm podaøí trefit do èerného a kolikrát nikoliv. Statistikové - zlí jazykové tvrdí, že úspìšnost pøedpovìdí poèasí se pohybuje nìco nad 30%. Nad tímto èíslem se vìtšinou nezalamujeme, vždy povìdomí o následujícím atmosférickém dìní není zase až tak pro èlovìka životnì dùležité. Je patrnì vhodné si øíct, že prognostici geologických zmìn nepoužívají metod jiných. Tudíž, objevíme-li dle prognózy stabilní místo pro koneèné uložení vyhoøelého paliva, tak se jedná s pravdìpodobností asi 30% o bezpeènou lokalitu. Co vyjadøuje zbývajících 70%? Nejistotu - riziko. Oficinální vìda podporuje výrobu nìèeho, pøed èímž není schopna zajistit (jistotu najít) zabezpeèení. Navíc, kromì radioaktivity je vyhoøelé palivo nebezpeèné i jako tzv. toxický (jedovatý) odpad: vysoce toxické je napøíklad plutonium, jehož pouhá miliontina gramu dokáže vyvolat rakovinu. V JE Dukovany ho roènì vyrobí pøes 600 kg. Kolik lidí je ohroženo? V téže dobì existuje obor, který zmiòovanou rakovinu léèí mimo zbavování se následkù nemoci - nádorù - odstraòuje její pøíèinu. Jmenuje se biotronika. Klasická medicína ji nepøijímá, nebo biotronika není zatím vìdecky prokázány. Tento alternativní obor dostává z etických dùvodù jen pacienty, jimž medicína již není schopna pomoci. Jako dùkaz úèinnosti biotronického ovlivnìní nemoci slouží nemálo vyléèených. Pro vìdce - statistiky je to však málo na to, aby mohli uèinit závìr, který by umožnil zaøazení oboru do zbylého zdravotnictví. Oni požadují objemnìjší výzkum, jehož zahájení se však lékaøská komora brání: Nebo není-li biotronika prozkoumána, mohlo by dojít k poškození pacientù, na nichž by výzkum probíhal. Jak vidíte, jedná se o zaèarovaný kruh. Kdyby se vždy vìda øídila touto logikou, tak by vùbec ve své dnešní podobì neexistovala a možná bychom ještì (z pøepjaté opatrnosti) lezli po stromech. Ptám se, kolik lidských životù by bylo biotronickým výzkumem ohroženo? Minimálnì stomilionkrát ménì ve srovnání s ohrožením plynoucím z jaderné energetiky! Ptám se, jakto že zde se vìda neohání etikou? Jak je možné, že èeská Akademie Vìd dopouští používání dvojího metru? A je-li v oficiální vìdì která je zakládána na mìøitelné objektivnosti, dvojí metr, tak potom je asi nìco shnilého v království nejen èeském. Lidé si zaèali zahrávat se silami, o nichž vìdí ještì málo. Což je pošetilé a mùže nás dovést do... (ale to bych opakoval co je psáno už v prvním odstavci). Jiøí Matoušek, Tøebíè str:11

7 Str: 12 Mesiáš /KUBA HLOUŠEK Tahle klinika se nachází v jednom zapadlém provinèním mìstì. Jelikož jsem vázán urèitým tajemstvím, nemohu vám sdìlit jeho jméno. Øíkejme mu tøeba: Krahulov. Krahulov žil celá desetiletí typickým ospalým životem polovesnice. Mimo pùvodnì gotického (postupnì následujícími slohy zprznìného) kostela, páru omlácených domù s podloubím, zapomenuté busty proletáøského básníka, peep show babky Hrnèíøové a rybníka Olšovce, by zde turista marnì shánìl nìjakou zajímavost. Musíme ovšem konstatovat, že místní konšelé neèinili vùbec nic pro to, aby své mìsto z téhle bídy povznesli. Vykopat na námìstí pravé støedovìké podzemní chodby, do skalky u Olšovce umístit umìlou jeskyni s poustevníkem, pøed radnici postavit sádrového trpaslíka obøí velikosti, do rukou mu vetnout cedulièku VÍTEJTE V KRAHUDISNY- LANDU - prohlídkový okruh 12,90 Kè dìti a vojsko polovic, hned by se centíky do mìstské kasy sypaly. Ale Krahulovští byli odjakživa natvrdlí jak vopice. Jediné dìní ve mìstì pøedstavovaly páteèní èaje s bigbítem, dále otevøená hospoda, nedìlní mše a fotal. Až jednou pøinesl traktorista Venca do hospody èerstvý výtisk novin Hlasy Krahulova, kde se pøes celou stránku skvìl inzerát neobvyklého znìní: Pozor! Neuvìøitelná nabídka - DARUJTE MOZEK Vážené dámy, vážení pánové, zúèastnìte se lékaøského výzkumu, poøádaného Svìtovou zdravotnickou federací, Hnutím za zachování života na Zemi, Ministerstvem zdravotnictví a okresní nemocnicí v Krahulovì. Pomožte nám, pomožte svým budoucím dìtem, pomožte celému lidstvu! Darujte svùj mozek! Operace probìhne pod vedením našich špièkových odborníkù a ještì nìco navíc. Kromì finanèní hotovosti, kterou obdržíte za darování Vašeho mozku, Vám gratulujeme splnìní všech vašich snù!!! Bližší informace obdržíte zdarma po vytoèení tísòového èísla první pomoci, kdekoli v Krahulovském okrese. Na Vaši návštìvu se tìší Dr. Moon øeditel nemocnice. Venca usrkl pivka, zaplatil a odešel. Co s tím chlapem dneska je, není on nemocnej? zeptal se jeden ze štamgastù kolegy. Nevím, co ho chytlo, v práci byl ještì normální. Asi má problémy se starou. Už dlouho se povídá, že mu za ní dolejzá soused, uklidnil ho kolega. Ani jedno však nebyla pravda. Venca bloudil nevlídnými ulicemi Krahulova a hluboce pøemýšlel. Darovat mozek, cožpak je to vùbec možné? A co myslí tím splnìním snù? Jako námìsíèný se pøes dvì hodiny potácel mìsteèkem, aniž by té podivné vìcièce pøišel na kloub. Známým neodpovídal na pozdrav, jen párkrát se sám od sebe trhanì usmál. Je jasné, že za darování mozku by si poøídil novou chalupu a možná by ještì nìco zbylo i na nový traktor - když ne na celý, tak aspoò na kabinu èi zadní kolo. Ale také - pokud bude bez mozku, bude si nìkdy moci za nìj sednou, polaskat volant... a pozná vùbec traktor, bude - li vìdìt, jak takový traktor vypadá, nebo jakého je vlastnì slovo traktor významu? Hodiny na kostele odbily pátou, když Venca, zcela v komatu narazil do telefonní budky. Považoval to za osudové znamení. Chvíli cosi hledal. Nejspíše drobnou minci na telefon. Zapla pánbùh, našel ji. Prostudoval návod k obsluze automatu, minci opìt uschoval, nebo použití tísòového èísla je zdarma (vždy oni psali, že za podání informací se neplatí - pìkná lišárna), vytoèil stopadesátpìtku a pozoroval vrabce jak se perou o kousek plesnivého chleba. Právì jste se dovolali do Okresní nemocnice v Krahulovì, ozval se sladký dívèí hlas. Víme, že vaše situace vyžaduje bleskové nasazení, proto jsme zavedli Pøehledný systém vèasné pomoci (PSVP). Ihned po zaznìní zvukového signálu, bedlivì sledujte stupnici kódù s oznaèením obtíží. Jakmile se objeví váš pøípad, okamžitì volejte pøíslušnou linku. Bìhem transportní doby náš zkušený tým pøipraví sál a uèiní veškeré kroky pro zdárný prùbìh léèení. Píp - pozornì naslouchejte! pokraèoval aparát mozková mrtvice 002- infarkt myokardu ztráta vìdomí tìžký úraz, dopravní nehoda, prostøelené porodní bolesti sebevražedný pokus otrava houbami, plynem, léky popáleniny poradenská služba zájemcùm o darování mozku. Venca nervóznì vy ukal své èíslo a èekal: Dobrý den, hovoøíte s encefalografickým oddìlením. Ochotnì vám zodpovíme veškeré vaše dotazy, týkající se problematiky dárcovství mozku. Prosím, ptejte se, promlouval ještì pøitažlivìjší dívèí hlas. Tak nìžný, že vyvrátil všechny Vencovy pochybnosti. Jeho tìlem proplula vlna blahodárné energie. Vše kolem nìj se náhle zdálo krásné, i oprýskané fasády okolních barákù hrály duhovými barvami, poèáteèní napìtí zmize- str:13

8 lo kdesi v nenávratnu. Cítil se velkým a silným. Vìdìl, proè zde stojí, proè volá. Vìdìl, že se narodil proto, aby daroval svùj mozek. Jen tak ze slušnosti položil pár otázek a nechal si podrobnì vysvìtlit inzerovaný program. Mohla byste mi vyložit, k jakému úèelu vám bude darovaný mozek sloužit? znìlo jako první otázka. Vìdecké výzkumy poslední doby ukazují, že lidský mozek pøedstavuje surovinu budoucnosti. Jak sám víte, na naší planetì pomalu, ale jistì, mizí zásoby klasických pøírodních surovin. Naproti tomu, poèet obyvatel Zemì roste a jejich životní nároky a spotøeba se neustále zvyšuje. Pøemnožení lidí a s ním spojený nedostatek veškerých životnì dùležitých èinitelù mùže vyvolat náhlý kolaps, vedoucí až k úplnému znièení života na Zemi. Je naší nutností, hledat suroviny (a jejich zdroje) alternativní a též se trochu obìtovat. Proto byla Úøadem pro pøíští š astný život zøízeno Centrum využití lidského mozku, které zjistilo, že právì odbornì zpracovaný lidský mozek je oním kamenem mudrcù a magickým klíèem k pøekonání celosvìtové krize a záchranì lidstva. Je pro nás velkou ctí, že díky èinnosti Dr. Moona ve výše jmenovaném centru a jeho dlouholetým zkušenostem, by zrovna Krahulov vybrán za hlavní sídlo tohoto projektu. Ale, co se stane s lidmi, kteøí se podrobí operaci? Pøežijí? Nezachová to na nich nìjaké vedlejší úèinky? Samozøejmì, všichni pøežijí. Ale v trochu jiných sférách. A vedlejší úèinky? No, vlastnì se trochu zmìníte. Jak je známo neexistuje jen tìlo, nýbrž i duše. Mezi mnoha lidmi je zakoøenìn blud, že duše má jakési sídlo v mozku, èi s ním má nìco spoleèného. Duše využívá naše tìlo pouze jako schránku (po nám neznámou dobu), mozek øídí èinnosti spojené s provozem této schránky a zároveò je koordinátor vzájemného chodu obou rozdílných mechanismù. Duše se po odstranìní mozku stává nezávislou a plnì ovládá vaše pøíští bytí. Této pasáži Venca nerozumìl. Filozofie nikdy nebyla jeho hobby. Tìžko øíci, jestli vùbec mìl o nìjaké filozofii potuchy. Tøeba siláž... to je nìco jiného. Nicménì dál bedlivì naslouchal výkladu: S tím pøímo souvisí i další námi inzerovaná výhoda dárcovství - Splnìní vašich snù! Pro ostatní se stanete víceménì, promiòte mi, že používám takové hanlivé slovo, bláznem. Budete žít ve vlastním, vámi vytvoøeném svìtì, nebudete vnímat okolí, které pro vás úplnì zanikne a tento svìt bude nádherný. Vše, co pro vás døíve existovalo pouze v pøedstavách, se nyní zmìní v realitu. Ještì jednou opakuji, pozemský svìt zcela zanikne! Jedince s vyoperovanými mozky umístíme do zvláštních sanatorii, kde jim bude poskytována základní potrava, èímž zredukujeme vaše životní nároky na minimum. Nic jiného totiž nebudete potøebovat. Když náhodou zemøete, nemusíte to vùbec pocítit, možná zaregistrujete akorát nìco na zpùsob zmìny klimatu. Mohl bych ještì pár otázek? Jestli vás ale zdržuji, mohu pøijít osobnì. tøeba bráním dalším zájemcùm. Ne, klidnì se ptejte. Od toho jsme tady, ostatní poèkají. tedy, objasnìte mi, prosím, pøesné využití darované suroviny. Já jsem tøeba traktorista, co udìláte s mým mozkem? zeptal se Venca. To pøedchozí po krátké námaze pøece jen pochopil, ale pøi pomyšlení na osud své výplnì lebky opìt znejistìl. Každý vyjmutý polotovar bezezbytku upotøebíme, nemìjte obavy, nic nepøijde nazmar, uklidnila ho dívka na opaèném konci linky. Èást mozkù pùjde do zahranièních laboratoøí na podrobný výzkum, pro vìdce poøád zùstávají panenským terénem. Každý den nám do centrály hlásí nové a nové objevy, za nimiž se nám otvírají nekoneèné možnosti aplikace mozkù. Napøíklad lisováním mozkù alkoholikù vyrábíme obstojnou koøalku, pokud dárce dobøe rozumìl poèítaèùm a v jeho mozku zùstaly obsaženy informace z tohoto oboru, osadíme jím robota, který pøevezme lidskou funkci. Podobných pøíkladù bych mohla uvést celou øadu. Tvrdíte, že jste traktorista. Vidíte. Když se v laboratoøi ukáže, že jste opravdu perfektní traktorista, a vaše zkušenosti budou zakódovány i v mozku, osadíme vaším mozkem traktor, vaše rodina od nás obdrží jistý finanèní obnos a vy se odstìhujete do sanatoria, kde o vás bude peèovat personál, respektive spíše nebudou peèovat - uznejte sám, nemùžeme si dovolit zbyteènì vydržovat nìjaké sestøièky, vždy tìm lidem je stejnì jedno, jestli jsou živí, nebo jestli už natáhli baèkory. Rozumìjte mi, vy obìtujete svùj normální život, vzdáte se svých pseudohodnot proto, aby vaši pøíbuzní, známí, bližní mohli dále v klidu žít a pracovat, bez nebezpeèí vyhynutí. Naším hlavním cílem je dosáhnout maximálního poètu dárcù, abychom mohli udržet limitovaný poèet obyvatel pøi prùmìrném životním standartu a pøedevším zamezit možnosti projevení se následkù blížící se krize. A jsme opìt u koøene - totiž u snahy: souèasnì zabránit vyèerpání surovinových zdrojù a pøelidnìní. Jak vidíte, náš projekt je nìèím naprosto novým. No, doufáme, že jsem Vám jej alespoò èásteènì vysvìtlila, máme to skvìle vymyšlené, viïte? Porozumìl jste všemu? To teda máte, nyní vše chápu, oddechl si Venca. Takže se v klidu rozhodnìte, vše si prokonzultujte s rodinou, ale øíkám Vám - naše cesta Str: 14 str:15

9 Str: 16 má perspektivu! Myslím, že se nemusím pøíliš dlouho rozmýšlet, automaticky vyhrknul. Jakoby za nìj odpovídal nìkdo jiný. Dobrá, jménem všech pracovníkù se tìším na Vaši návštìvu! Dìkuji mnohokrát, na shledanou. Naschle - a nezapomeòte Èas kvapí! Venca zavìsil a vrátil se do hospody. (Byla støeda - bigbít se nekonal. Na mši bylo ještì brzy, fotbal se hraje v sobotu.) Chlapi na nìj koukali jako na zjevení. Ztratil svùj pùvodní, øeknìme buranský, výraz, èelo mìl rozryté spoustou vrásek. Aè mu bylo nìco pøes tøicet, pùsobil dojmem vyrovnaného starého muže - profesora, ovšem jeho oèi... Zavládl v nich podivný lesk. Venco, ty ses vrátil! pøivítali ho u stolu. Vrátil - a co má být? Vypadáš nìjak divnì, zmìnil ses. Co se stalo? Nic, to je dobrý. Prý ses po mìstì potácel a pøitom vypadal jako cvok. Já o tom nic nevím, øíkala to moje stará. Vidìla tì! Fakticky, všechno v poøádku. Jasnì, nebudeme se o tom bavit. Dej si na mì ruma, ožerem se. Jo, jen tak mezi náma, èetls dnešní Hlasy? To je pìkná píèovina ten inzerát s tìma mozkama - to jsou ale èuráci, co øíkáš? Teï se spaøíme, a až pùjdeme dom, tak tam z prdele brnknem. To bude prèa, ti doktoøi se z nás urèitì poserou! To je jedno, ale dneska kluci všichni pijete na mì. Proè? Víte, na rozluèku. Tomu nerozumíme. Nevadí, èasem pochopíte. Hlavnì, aby nebylo pozdì. A všichni se od srdce vožrali na Vencùv úèet - jen on zùstal støízlivý. Pozítøí si Venca v kolchoze vzal náhradní volno. Hned poté se vypravil na kliniku. Ochotnì ho pøivítali, v první sestøièce poznal onu dívku, jež ho zasvìtila do problému. Uvaøila mu kávu a chvilku klábosili. Za hodinu ho primáø rozhlasem vyzval, aby se dostavil na sál. Natáhl se na lùžko a sestra mu píchla narkózu... V jeho duši se rozhostil klid a mír. Krátkou dobu ještì cítil, jak jím prostupuje jakési brnìní, krátkou chvíli ještì cítil sebe. A pak... pak vše obalila lepkavá, sladká tma...gigantické traktory obrací hroudu za hroudou. Lány se táhnou až k obzoru a to vše je potøeba zorat ještì dnes. Ale Venca je pašák. Vždycky snil o tom, aby se stal nejlepším traktoristou. A veèer po práci se tajnì sejde s Rùžou a spoleènì prožijí další milostné dobrodružství. Od malièka se mu líbila. Budou ležet pod kokosovníkem a na hlavu jim spadne oøech. Nikdy, nikdy se nebude s pøedsedou hádat o prémie, je svým pánem. A tìm, co se mu posmívali pøeje potupnou smrt, a je upálí za živa!... Ale proè bychom je mìli trestat? Jen a z nìj mají srandu, když jim to dìlá dobøe. Kusy ornice se pozvolna drolí, traktor funí z posledního, snad se nerozsype. Když dokonèil brázdu, vypnul øízení a ohlédnul se za sebe. Tak, odvedl jsem poøádný kus práce, pochválil se. Slunko se pomalu ukládalo ke spánku. Nový vìk zaèal. (Brno 94) Pražský poulièní mejdan aneb o Local Street Party Mám-li nìco napsat o srpnové Local Street Party, pak musím zaèít zeširoka a zmínit i Global Street Party, která probíhala v kvìtnu 1998 a kterou jistotnì zaznamenala i poèetná komunita Miš - Mašovská. Vše zaèalo v únoru minulého roku v Ženevì, kde se konala konference o negativních dopadech globalizace. Úèastnilo se jí množství ekologických a lidsko právních organizací, byli tu delegáti nezávislých odborù, squateøi apod. Spoleènì pak vyzvali k uspoøádání celosvìtové protestní akce - Peoples Global Action (PGA) - proti všem organizacím podporujícím globalizovanou ekonomiku. Jako spoleèná forma protestu byla zvolena Street Party ( poulièní mejdan - v našich krajích zcela nový zpùsob veøejného protestu, svùj pùvod má Foto: Tomáš Mlèák zøejmì u anglických Recleim the Stets). 16. kvìtna v 35 mìstech po celém svìtì (od Bogoty v Kolumbii, Tel Aviv v Israeli až po Atény v Øecku) lidé poprvé organizovanì a v jeden den protestovali proti negativním vlivùm globalizace. Pod tímto oznaèením si mùžeme pøedstavit problémy nejrùznìjšího druhu, nezøídka povah èistì lokálních. Tak napøíklad na Filipínách demonstrovalo 1000 rolníkù a rybáøù proti WTO /1/ a novým naøízením v rybolovu. Drobní rybáøi se obávají, že v pøípadì platnosti nových str:17

10 Str: 18 naøízení z nich pøijde o obživu 1,2 milionu ve prospìch 3000 velkých komerèních podnikù. Maorové na Novém Zélandu uspoøádali pochod proti dohodì MAI /2/, nebo se domnívají, že by mohlo být zpochybnìno jejich tradièní právo na pùdu a pøírodní zdroje. V Brazílii zase pochodovalo bezzemkù na hlavní mìsto a cestou rabovali supermarkety a vládní sklady potravin na protest proti vývozu potravin (v Brazílii trpí podvýživou asi 40 miliónù lidí). K tìmto a jim podobným protestùm se pøiøadila i Global Street Party v Praze a patøila co do poètu úèastníkù k tìm vìtším. Co se týèe velikosti násilností v Praze, pak Praha nevyboèila z evropského prùmìru. Obecnì myslím platí, že nejtvrdší støety s policií jsou v zemích, kde lidé mají nejhorší zkušenosti s kapitalismem (Jižní Korea, Indonésie...). Local Street Party srpen 1998, Praha Jako stovky jiných prùmìrných úèastníkù Local Street Party jsem pøijel do Prahy s nìkolika informacemi vesmìs z policejních tiskovek. Vìdìl jsem už, že ministerstvo vnitra obnovuje bývalý pohotovostní pluk SNB, vìdìl jsem o manévrech radikálù v lesích, neušly mnì ani zprávy o pøíjezdu posil ze zahranièí... Tyto a jim podobné výplody dávaly tušit, že manévry v Praze skuteènì budou a budou policejní. Pøespal jsem v jednom ze dvou pražských squatù (pár hodin pøede mnou tu byla policejní návštìva, zjevnì související se zítøejší akcí). Hned po probuzení jsem se mohl dívat na pána stojícího na protìjší støeše s dalekohledem, civícího nám do okna... To už jsou asi dvì hodiny odpoledne, stojím na Palackého námìstí a sleduji, jak se zábava rozjíždí. Hudba z nìkolika sound systémù už spoutává nìkolik pøihlížejících. Po chvilce potulování, které se zanedlouho zmìní na prodírání se stovkami lidí, jsem skonèil u chrlièù ohnì a kejklíøù, všude vládne uvolnìná a bezstarostná nálada, nikoho nezajímají policejní kamery v oknech, policejní vrtulník ani nenápadní pánové v civilu s pøiblblýma otázkami... O hodinu pozdìji se asi tøítisícový dav formuje a vyslechne projev organizátorù, jež se týká dùvodù poøádání dnešní akce. Local Street Party, stejnì jako kvìtnová Global Street Party, je zamìøená proti globalizaci, má také ale upozornit na problémy místní - na široce tolerovaný a upøednostòovaný automobilismus, na problematiku bytovou (sehnat v Praze, ale i jinde, cenovì dostupné bydlení je témìø nemožné - vzdor stovkám volných, neobývaných bytù v rukou šmelináøù) a na nìkteré neoprávnìné policejní zákroky (razie v rockovém klubu Propast, násilí pøi demonstraci pøed ministerstvem vnitra v roce 1997, a také pøi street party v kvìtnu, kdy policisté zasahovali ve Vodièkovì ulici minimálnì 10 minut po ukonèení rozbíjení výloh - výsledkem pak nemohlo být nic jiného než bití a vìznìní desítek nevinných lidí). Pak se dav pomalu vydává (stále za doprovodu hudby a kejklíøù) podél Vltavy k Tanèícímu domu a dál na námìstí Míru. Naprosto klidný prùvod lemují po celé trasu policisté. Je devìt veèer a nìkteøí stále tancují, osobnì jsem už sotva stál aniž jsem kdy pøes den hopsal. Za nìkolik minut tempo pøece jen polevuje, lidé posedávají a èekají, co se bude dít. Tady poprvé vidím bandièku vyholených øízkù, nesoucí transparent Jdìte do prdele. Nebylo pochyb, že jde o trapnou policejní provokaci. S pokraèující dobou se námìstí zaèalo od úèastníkù Local Street Party vyprazdòovat a odnìkud z hospod se vynoøovaly podnapilé trosky vyznaèující se zvláštním darem pøitahovat objektivy kamer a fotoaparátù. Bylo na èase to zabalit. Tomáš Mlèák /1/ WTO - Svìtová obchodní organizace - vznikla pøi tzv. Uruguayském kole Gatt (Generální dohoda o obchodu a clech) /2/ MAI - Mnohostranná dohoda o investicích - tuto dohodu projednává OECD (Organizace pro hospodáøskou spolupráci a rozvoj, zahrnuje 29 prùmyslovì vyvinutých zemí svìta, ÈR je také èlenem) od roku 1995, ve stejný rok vznikla i WTO. Cílem MAI je svobodný obchod pro investice. Má zaruèovat naprostou svobodu kapitálu bez jakýchkoliv pøekážek v podobì sociálních a ekologických povinností. Demonstranti pod dohledem policie prochází okolo Tanèícího domu. Foto: Tomáš Mlèák str:19

11 ASTROLOGICKÉ OKÉNKO OPRAVDOVÝCH SNÚ Každý myslí jinak a v prostorech jiných pøebývá, avšak oheò voda zemì vzduch je v každém z nás. A proto je tøeba neustále udržovat v bdìlém stavu to, co je v èlovìku velké, a obracet èlovìka k jeho velikosti. (A. S. Exupéry) Astrologii jako pøímé dìdictví øecko-øímské civilizace pøijali a rozvinuli Arabové a islámská kultura. V polovinì 9. století pøeložil Al-Kindí do arabštiny více než 200 pojednání, mezi nimi èetné teoretické spisy o vlivu planet. Al-Kindí kromì toho první zformuloval teorii konjunkcí, kterou systematizoval jeho žák Albumasar. Thabat de Harran byl jedním z nejslavnìjších muslimských astrologù støedovìku, byl spjat s osobou Kalifa z Bagdádu. Hlásal, že na planetách sídlí duchové a démoni, jejichž pøízeò je tøeba si získat modlitbami a obì mi. Str: 20 Aztécká astrologie Aztécká civilizace, znièená poèátkem 16. století, praktikovala divinaèní techniky, zdìdìné od dávných národù ve støední Americe. Mìøení èasu bylo dùležité, a proto vypracovali kalendáøe založené na urèitém poètu stálic, umožòujícím vypoèítat dráhy slunce, Mìsíce a planet. Znamení, v nìmž se každý jedinec narodil, urèovalo celý jeho osud i jeho cestu na onen svìt. Kalendáø Aztékù se zakládal na èasovém úseku 20 dnù a obsahoval tyto symboly: krokodýla, vítr, dùm, ještìrku, hada, smrt, srnce, králíka, vodu, psa, opici, osla, rákos, jaguára, orla, supa, zemìtøesení, chalcedon, déš, kvìtinu. Každý divinaèní cyklus pokrýval 260 dní (13 krát 20). Byl rozdìlen na 20 skupin po 13 dnech, každá zaèínala èíslem 1 a mìla svoje jméno. Podle svého prvního dne byla každá skupina pøíznivá, nepøíznivá nebo nezaøaditelná. Ve skuteènosti pøipadalo na cyklus 260 rùzných kombinací. Èísla obsahující èíslovky 7, 10 a vyšší byla obvykle blahodárná, kdežto èíslovka 9 znamenala špatnou pøedzvìst. Kromì znamení brali Aztékové v úvahu i ètyøi smìry-svìtové strany, kterým pøikládali zvláštní význam. Dvacet znamení se tedy dìlilo na ètyøi série po pìti znameních a každá série náležela k jedné ze svìtových stran-severu, jihu, východu nebo západu. Pøíklad: Lidé narození v první skupinì jaguára byli ohroženi za- Mytologie: Osvobození ducha obìtí je velké téma jedenáctého znamení zvìrokruhu, tedy Vodnáøe. Tajemství bohù, obávané a nevýslovné, tvoøí základní prvek mytologie Vodnáøe. Tušíme jej už v pøekrásné Øecko-øímské legendì o Uranovi, úplnì prvním pánu svìta. Je krutì a záludnì napaden svým synem Saturnem, zbaven mužství, sesazen z trùnu, rozsekán na kusy a rozprášen... Ve skuteènosti není jeho panství, pøedcházející samé existenci èasu (Saturn), sluèitelné s realitou svìta ve vývoji, a proto jeho krutý a neúprosný pád. Ale tento nadèasový charakter, blízký mystériu bytí a nicoty, jej rovnìž staví nad ostatní bohy, za hranice jeho vlastního osudu. Mimo èas Uranos je a není, vládne a nevládne, je stále mrtev a nikdy není mrtev. Živel: Fixní vzduch (vichøice, strhující do víøivé smìsice zesklovatìlé zimní útvary). Èást tìla: nohy, obìhový systém. jetím a smrtí v cizinì, druhá skupina králíka pøivádìla na svìt opilce, ètvrtá skupina psa zajiš ovala bohatství. Východ byl synonymem plodnosti, naopak sever byl spojován s neplodností, západ odpovídal úpadku a smrti, jih nemìl žádnou rozlišovací vlastnost. Aztékové mìli také sluneèní kalendáø o 365 dnech seskupených do 18 mìsícù po 20 dnech, tedy 360, k nimž se pøidávalo pìt pøestupných dnù považovaných za velmi neblahé. Každý ètvrtý rok se jmenoval podle svého prvního dne, v praxi se rok vztahoval vždy jen k nìkterému ze ètyø znamení- rákosu, chalcedonu, domu a králíka. Rok rákosu byl vždy považován za zásadnì zlovìstný. Mimochodem to byl i rok 1519, rok vpádu Španìlù... Aztékové obzvláštì uctívali planetu Venuši, velkého opeøeného hada-boha Quetzalcoatla. Jako Jitøenka a zároveò Veèernice byla Venuše symbolem života a smrti. VODNÁØ Pøírodní cyklus: velké, volnì vanoucí a bouølivé vìtry. Klíèová slova: samostatnost, odlišnost, osobitost. Vodnáø znamená pøechod od složitého, mnohonásobného k jednoduchému a jedinému. Jeho velkorysost a jeho militantní andìlská nevinnost vyjadøují jeho palèivou potøebu vymanit se z vlastních niterních vìzení. Nepøipouští žádnou formu otroctví, tím ménì pak unáší tu nejpøednìjší, své vlastní otroctví. Jeho hlavní ctižádostí je pracovat pro budoucí generace nebo okolí východiska, které vidí jen on sám. Toto hledání se projevuje v živelné potøebì nezávislosti. Jeho antikonformismus, originalita až výstøednost snadno vedou k nepøizpùsobivosti. Podupává normy, hází konvenci a rutinu na smetištì dìjin a vyšlapaných cestièek. Tento kosmonaut nevídaného mùže být králem nenucenosti. Jeho frenetický smysl pro vše nové ho nutí rozmetávat hranice mysli- str:21

12 telného v neustálém víru revoluèních koncepcí a futuristických vizí. Vodnáøi vládne Uran (pán nebes), RAK Str: 22 Mytologie: Nejpøíznaènìjší pro hodnoty Raka je legenda a boji Herakla s Hydrou Lernskou. Toto strašné monstrum s devíti hlavami žilo v bažinì a kdokoliv šel kolem, toho sežralo. Herakles tam málem pøišel o život: zatím co Hydøe utínal hlavy, nové jí postupnì narùstaly; kromì toho jedna z nich byla nesmrtelná. Naštìstí mu pøišel na pomoc jeho synovec Iolas a bohynì Héra poslala obrovského kraba - symbol Raka, aby ho štípl do nohy: Herakla bolest vzpamatovala a znovu sekal a sekal... Nesmrtelnou hlavu Hydry vklínil pod skálu a tak jí navždy zabránil páchat zlo. Symbolický vztah k Raku je subtilní: Lidská bytost je pøitahována bažinou imaginárních rozkoší, nebezpeènou propastí, jež jí mùže pohltit. Bolest (krabovo štípnutí) a nesmrtelná hlava nechaná napospas, pøedstavují moudrou volbu-návrat do reálného svìta. Potíže typické pro raka... Živel: kardinální voda (prameny a živné tekutiny) Èást tìla: prsa, žaludek, ochranné blány Klíèová slova: noc, dìtství, matka, žena, rodina (tedy ženské a vnímavé symboly: je to jin proti sluneènímu jang). Dav a popularita. Pasivita, citlivost. Rak zahajuje zažívací éru: hluboká gestace, polední døímání a tudíž i úzký vztah k Mìsymbolizuje vše pøíští, neèekané, vše, co je moderní, nové, co pøináší zmìnu a pøekvapení, nièí nebo tvoøí. síci. Od letního slunovratu slunce zahajuje svùj sestupný cyklus: délka dne se postupnì zkracuje. Je to tedy první pøipomínka noci a specificky mìsíèních hodnot: Neteènost, snivá fantazie, vegetativní instinkt, pasivita, vnímavost, vzývání nevìdomí, stesk duše a chiméry. Tìžištì Raka v nìze a jistotì mateøského lùna. Pøecitlivìlý, snadno podléhající dojmùm, je obdaøen, stále napjatou, chvìjivou, zranitelnou zranitelnou emotivitou která ho snadno èiní bezbranným. Potøebuje uklidòující a nìžné soukromí, jeho ideál je jakési jemné ústraní, chránìné pøed støety a hrubostí vnìjšího svìta. Na tomto psychologickém pozadí se mohou vyvinout dva velmi odlišné typy. Pøedevším je to veselý rak, lpící na pohodlí, domácí pecivál a konformista, plný pøedsudkù a staromilských ideálù. Druhý rak je tulák, psychický zbloudilec unášený proudem. Žije ve vnitøním víru snìní a iluzí, v hloubi své duše nosí nostalgii po dìtství. Protože se rak neustále pohybuje mezi snem a skuteèností, mùže se zdát neteèný a laxní. Ve skuteènosti je to houževnatý charakter, schopný podivuhodné síly setrvaènosti: Nikdo ho nedonutí dìlat to, co sám nechce. Mytologie: Promìnný oheò. Støelec odpovídá také mytologické postavì kentaura, napùl èlovìka, napùl zvíøete, v nìmž se nejbestiálnìjší, nejprudší, nejstádnìjší a nejchlípnìjší pudy pojí s nejvyšší duchovní mocí. Jeho divoké, chaotické a nekontrolované vášnì, jež ho ženou od pitek k orgiím, nevyluèují rytíøský charakter, ovládající a krotící slepé a barbarské podnìty. Tato symbolika je velmi pouèná. Chceli èlovìk dosáhnout skuteèné moudrosti, musí pochopit a pøevzít odpovìdnost za nejtìlesnìjší a nejmateriálnìjší stránky své bytosti. Živel: Promìnný oheò (dohasínající uhlíky, svìtlo slunce skryté na druhé stranì svìta) Èást tìla: Játra a stehna Zodiakální funkce: Rozptyl, expanze, rozšiøování. Jupiter vykonává spravedlnost na Olympu, je tedy vládcem zákonù. Je synonymem rozkvìtu, legalizace, integrace, optimismu, štìstí, ochrany. Ale také pøehánìní, zvelièování. Podle starého úsloví se ti, které chce jupiter znièit, prostì zblázní. Noc už se definitivnì snesla, ale na obzoru se ještì chvìje podivný STØELEC pøísvit, poslední stopy mrtvého slunce. U støelce je to svìtlo zcela vnitøní a zduchovnìlé. Støelec je vyzváním na cestu k dobrodružství, k neznámým obzorùm a neohranièeným prostorùm. Je to vzlet a kypící rozmach. Rozptyluje se, aby obsáhl vìci v jejich souhrnu, aby rozšíøil hranice a neustále posunoval meze. U tohoto znamení se vyznaèují dva psychologické typy. V prvním pøípadì se jedná o èlovìka opilého prostorem a závratnými toulkami. Vyznavaè nezávislosti a husarských kouskù. Jeho touha po svobodì nemùže pøipustit, aby mu realita vnucovala nìjaké meze nebo hranice. Žije ve stavu permanentní revolty proti zvykùm. Prvoká velkodušnost a nepøetržitá vzplanutí ho vedou k rozsáhlým a odvážným akcím. Druhý typ je konformista, jehož bytost se rozpíná a nadouvá v emfatickém zanícení a v superlativech. Je naklonìn nejslavnostnìjším formám hierarchie a poct,, má rád pohodlí a uznání, žoviálnì a demonstrativnì záøí, upjatý na mìš ácké hodnoty okázalosti a reprezentace. Støelec se støemhlav vrhá do gigantických dobrodružství a výstøedních tažení, opilý exotikou a nekoneèností. Krátké propojení s touto krásnou filosofickou psychologií a její mírné odhalení umožnila Maruška Konèitíková. Kresby: Stanislav Bartoš. (pokraèování snad pøíštì) str:23

13 spisovná ØEÈ TOHOTO KONCA Vážení ètenáøi, zde Vám pøinášíme výbìr nejdùležitìjších výrazù z pøipravovaného slovníku Spisovná øeè toho konca, který sestavuje Lubomír Janèáø Wagónský a kolektiv autorù. Je skuteèností, že bez znalosti tìchto výrazù se žádný cizinec, pøijíždìjící do našeho kraje, nemùže obejít. Proto jsme vybrali ty nejdùležitìjší, jenž jsou pro dorozumìní naprosto nezbytné. lokše taléøek šopa ošúkaný šúlat vyøváòat zabékat békat paprèa paták štýlko fròák máèka flaxa réž švirgat kvièák zgarbák škarpa bachratý chrstat švácat špléchat smrad húra galánit sa galán galánka - nudle - talíø - kùlna na døevo - pomalý - válet (válením pøipravovat pokrm) - vykøikovat - zazpívat - køièet - ruka - tableta - topùrko - nos - omáèka - maso (jeho tvrdší kus) - žito - šilhat - špatné víno - smetištì - pøíkop - tlustý, obézní - vrhat tekutinu - práskat, dávat ránu - šplouchat - nezvedené dítì - pùda - mít pomìr - milý, milenec - milá, milenka roba cérka, dìvèica šohaj, ogar zgrap, zdrap, èerep, støep aj žgráòat rychna, rygól haòba lúšòat henkaj múdrý trúba, blboò z kama si žufánek užièka gágor gòábit chlupkat šiška, kosák rožni mlatevòa - žena - dívka, dìvèe - hoch, mladík - nekvalitní výrobek - také, i - žebrat - zápach - hanba - hledat a nemít co - tákhle - chytrý - hlupák, blbec - odkud jsi - nabìraèka - lžièka - krk - tlaèit, maèkat - kapat (ojedinìlý výraz z Krhova) - knedlík - srp - rozsvi - mlat chlópat chlpat, glgat, lepat èopnút šlauch spùzat pabúzòat šáší rozglábit blèák ošèéøit ušèéøit škòúøit sa poklúzat guèa kysòa fíkat fagan hépat klátek chøibét - padat -pít - døepnout - hadièka - šplhat po nìèem - ponocovat - køoví - otevøít - velký oheò, vatra - otøepit - usmát - šklebit se - krmit - chuchvalec - bedna - støíkat - dítì -skákat - špalek na štípání døeva - záda haluz, snoha poš at oharky turkiò, turkiòa škøaòa paštìka, èuòa, drška ludé chrblat šušeò žváchat štricla hulázòat, hulákat hovado jabuko sa - vìtev - pùjèit - okurky - kukuøice - líce - oblièej (hanlivì) - lidé - kašlat - malý kluk, též holub v nose - žvýkat, jíst - bochník, pecen - køièet - ovád - jablko - se Fotka: ZDŠ Str: 24 str:25

14 Tož tak u nás... Aneb Miš&Maš-Party No.5 Kult Miš&Maš party je mezi jejími návštìvníky dostateènì znám, ale pøesto pro ty situace neznalé malé shrnutí. Tak jako každoroènì ve stejnou dobu pøichází letní slunovrat, tak se udá tøetí víkend v èervnu na samotì u lesa i M&M. Podobnost datumù nebyla pùvodnì volena zámìrnì, na druhou stranu je ale možná pøíjemné prožíti èi oslaviti tyto dvì události zároveò. Dosavadní samotu u lesa nám už k naší pramalé radosti myslivci radìji nechtìli pùjèit. Ale jakože je slunko nad náma a svítí na našich cestách životem, tu se nám naskytla pøíležitost vskutku skvìlá. Udìlat M+M party na starém, komunisty zabraném a zdevastovaném statku kousek nad Bojkovicemi. Však jsme se na nìm kulakovi Humpolovém pìknì nadøeli, za což mu náleží témìø nevyslovitelný dík. A aby ti, kteøí tam nebyli, mohli ještì hoøèeji litovat, pøipravili jsme tuto reportáž... Nár. umìlec HoPrDoKsu MHDr. Sádra pøipravuje pøed svým teepeem mouèné placky - tzv. èapáty. Foto: Adam Poncza Nebo nejen kulturou živ je èlovìk, vìnoval se Boboslav výnosnému zajiš ování potøeb pitného režimu solventních návštìvníkù. Foto: Adam Ponczas...Ano, vzpomínáte dobøe, opravdu vysel nad barem. Foto: Adam Poncza Jeden z dvorních malíøù-grafikù, zasloužilý umìlec HoPrDoXu Billina v zápalu tvorby. Ani další jeho výtvarný poèin, reklamní plakát Ètete Mysch&Masch - zvìtšuje mozek neunikl pozornosti našich reportérù. Foto: ZDŠ Po skonèení kulturního programu se lùza spontánì bavila dál. Støedem pozornosti je právì neznámý lidový akrobat (patrnì Bošák). Foto: Vìrka Esterková Jedna z duší M&M Národní umìlec HoPrDoXu Ajša Pešek (vpravo) vysvìtluje jednomu z úèinkujících, Miloši Hlávkovi (vlevo) význam mota akce (nad mistrovou hlavou). Foto: Vìrka Esterková Str: 26 str:27

15 Lidé rozumní si naopak prozíravì zajiš ovali prostøedky na cestu domù. Prázdných flašek totiž nebylo neomezenì. Foto: Vìrka Esterková Na letošní M&M party vystoupili chrlièi ohòù ze Vsetína a tato hudební tìlesa: /Nejsme v plánu (BojkoLuhaè)/Baèkùrky z mechu (UH)/The Buzuluck D.C. (Bojkovice)/Zabloudil (Tršice)/Kultra (Rožnov)/Ovejas Negras (Vsetín)/Myšinec (Zlín)/Veritas (Zlín)/Miloš Hlávka (Nový Knín u Mokrska)/Indián TAT (Hr. Králové)/Stárý mlejn (Ostrava)/Z pozahumna boys (Bojkovice)/RTM telo (Púchov)/Telefon (Rožnov)/Akurat (Bielko-Biala, Polsko)/If... (Luhaèovice)/??? (Ostrava)/Chmury The (Slavièín)/ Jak se Vám líbila V M+M Party? Abychom se nemuseli vychvalovat sami a také z neokázalé skromnosti, položili jsme nìkolika našim známým jsme následující otázky: 1. Jak se ti líbilo na poslední M+M párty, které kapely èi jiné vìci a okolnosti tì zaujaly? 2. Co by se na této akci do budoucna dalo nebo mìlo zlepšit, co ti tu vadí nebo naopak chybí? Magda 20 (90, 60, 90), Rožnov Líbila i nelíbila se mi spousta vìcí, mám ale pocit, že nejsem objektivní soudce. Byla to moje první M+M party a já nemám s èím srovnávat. Pocity byly velmi smíšené. Na zaèátku, kdy jsem ještì nikoho neznala jsem mìla pocit, že jsem se asi spletla a nejsem na tom správném místì. Postupem èasu jsem zjistila, že jsou tady i lidé, kteøí se nepøišli opít do mrtva..., že všechny kapely nemlátí do nástrojù a neøvou do mikrofonu, ale jsou tu skvìlé skupiny na které se dalo paøit a zároveò smažit topinky a hlavnì super lidi na které nikdy nezapomenu. Možná, že kdyby nebylo tìch pár úle ákù, kteøí lítali nahoøe i dole bez, souložili v poli... nevryla by se mi M+M Party do pamìti jako originální a jedineèná akce všech dob. Urèitì by na další akci nemìla chybìt Kultra, Nejsme v plánu, If..., samo Rožnováci... topinky, guláš, èajíèek od Radimka, A MELTA! A hlavnì ti super lidi z kuchynì! Str: 28 Pavel Sádra Poncza 24 Luhaèovice: 1. No tak, na M+M párty se mi líbilo, jak to všechno bylo pøipravené. Tuhletu párty považuju za nejlepší tøídenní festival jaký znám a velice si jí vážím. Místo, na jakém tahle párty probìhla nemá konkurenci, díky všem, co se postarali za kladný prùbìh této akce. Hlavnì tìm, co se postarali o tu práci, která všemu pøedcházela. A jestli se mám vyjádøit ke kapelám, tak já opravdu nejsem ten pravý, který by mìl nìco takového hodnotit, ale to co jsem zaslechl a vidìl, tak bylo výborné! Nejvíc mì však zaujali AKURAT, to je opravdu dobrá kapela a pokud k tomu mùžu nìco dodat, tak víc takových kapel. 2. Na této akci by se nemìlo nic mìnit, snad až na lidi, ti by se mìli mìnit poøád. Takže zapojit další lidi, kteøí nìco umí, aby se nestydìli a ukázali svoje dovednosti. A už je to výtvarno nebo divadlo, no prostì cokoliv. A taky by nemìla chybìt zábava jiná než hudba, napøíklad sportovní turnaje atd. Jinak se na této akci nedá nic zlepšit, je to paráda, jen tak dál. Lenka a Staník Bartošovi, Polichno: Výborné prostøedí, chybìla nám paní na hlídání + pískovištì, prosím - zvát lepší ještì kapely: Už jsme doma, Ida Kellarová, Chorchestr, Fibichùv úlis, Vaškùv vìšák, One Big Party, nìjaký dobrý jazz, aj šansonem nepohrdnu, etnickou hudbu poslech + všeci spolu naráz, promítání na 16 mm, výstava v plenéru (foto/hadry/eko/kresby/èiexperiment). Doporuèuji prodej vybraných knih + tiskovin + pohlednic (napø. UNICEF aj.), ještì nìco nezávislého - co tak divadlo (Dó Theater èi Dìrevo nebo Novogo Fronta...). Prostì aby to bylo vícestranné, nejlépe všestranné v tom undergroundu (Staník s polovinou, aspoò, nesouhlasí, proto se spolu pobavte sami). Tuto smìsici si rozložte do 2x2 odpovìdi. Mohli bychom vám i rádi pomoci, napø. modlitbou èi pøiložením klacku na oheò. Opatrujte sa velice, vìnujte sa muzice. Petr Èirina Cipísek Nìmec 22, Drnholec: 1. U kapel musím zaèít Akurat, které jsem slyšel poprvé a byl to pro mì asi nejlepší koncert, dál se mi líbila Kultra, If..., Z pozahumna boys, dobrej byl ten folkaø Miloš Hlávka. Akce to byla myslím podaøená, areál toho statku je pro ni jak dìlaný. 2. Zlepšit, zmìnit, to nevím co, aby to pak byla ještì M+M párty. A chybí snad jen nìkteré kapely (oblíbené), ale to by pak trvala mìsíc. Cvilda 19, Drnholec: Nic mnì nechybìlo, chválím výborné stravování a širý výbìr rùzné hudby, hezké kadibudky. str:29

16 Vlny duše hladí bøehy novoroèních moøí jak ve spánku houpají se. Každá pøívalová vlna jest nádìj možnost rychlé zmìny bez urèitku. Být vlnou co rozhýbe celé moøe jen øasám se zpovídat a s rybami mluvit. Duši svou uložit v takovém moøi, a se houpe a usíná celý život. Od úsvitu do setmìní houpání od slunce ke slunci. lítost a zmar uložit k obzoru voda unese hodnì tíhy odložit se barvì modré a umøít. Str: 30 Maruška Konèitíková už jsou tu s obsílkou k poslednímu soudu frustrace ète mi moje práva v cele pøedbìžného zadržení ležím v kaluži výèitek svìdomí ostnatým drátem natìsno stažený uvìznìn v jediném úderu hodin... Kevin zas táhneš mì dolù z mé obìžné dráhy zas èerné bahno pozøe mì záhy v garáži myšlenek nebereš ohledy pod kùži se vpalují vyžehlené pohledy zelená obluda s vybledlými nápady tlaèí mì do kouta (já zjiš uji závady) tak nechme té divohry už dost oplzlostí Míla mele maso i s holení kostí Kevin Všechno je tady smutné. Cítím pustotu a vyprahlost. Sentimentálnì zhoøklé vzpomínky, do kterých jsem zapøedena. Rozporuplné otázky jako støípky mé osoby mì poøezali na hodnì místech a tìžko se zahojí jen tak brzy. Chci nìco napsat, nìco ze sebe dostat, ale je to jakobych mìla v hlavì roztrhané stránky knihy na kousíèky. Jsem jako v plynové komoøe, do které zatím nevpustili plyn. Ten okamžik pøijde ráno a nebo veèer a nebo za 50 let. Uvìznìna ve vyhaslých minulostech. V cynicky hodnotících nových událostech. Už teï plna strachu a obav z pomíjivosti každého zážitku, který má pøijít ze zevšednìní krásného pocitu, a jeho zaøazení i mezi ty ostatní všednosti. Maruška Konèitíková str:31

17 PØI POSLECHU CIZÍCH HOVORÙ (III) My všichni, celé lidstvo, jsme zaøízení na povrchnost a každá vzpoura proti tomuto zaøízení je trestána. Jiøí Orten Nejprve jsem jen nechtìl být zaøízením na povrchnost pak jsem se jím nestal A opravdu... èím hloubìji kopu tím více èerné zeminy padá na moji hlavu RADIM KOPÁÈ- BÁSNÌ Pøešlapuji uprostøed cesty krátké tak že vidím nasládle vonící konec KONCE Není zbytí neunikneš bití v bytí roztøíštìní do svìta tøíštì dochází dech snad tedy pøíštì POVZDECH BOHA NICOTNÉHO OKAMŽIKU (II) Vidím v oèích v uších slyším èím jsem stejný tím se liším Ó JÁ Kladu si otázky a kdosi jiný ve mì vybírá z pøedem pøipravených odpovìdí jak nejlépe dovede Kráèíme oba beze slov každý ve svém vlastním svìtì ruce zapomenuté jedna v druhé Obèas mne podrží v náruèí jindy já jeho a bez valné nìhy tak pøežíváme až do této chvíle Kolem moji bledí bližní s popelavými tváøemi pøidržují si hrudní koše a obratle páteøe odhánìjí dotìrné ruce a zuby jejichž rodná ústa rok od roku promlouvají tišeji Jsem v dobrých rukou jsem v dobrých rukou jsem vùbec Já? SESTØIÈCE Sestøièko moje k tobì plavu neodvracej v davu hlavu od paprsku plavu potmì sestøièko prosím nepotop mì STANISLAV BARTOŠ - KRESBA

18 BÁSNÌ: ŠTÌPÁN KOUBÍK SMUTNÁ NOC byla noc......já chodil noèním mìstem s hadrovým pytlíkem plnym ranních rohlíkù a zoufale hledal hejno labutí marnì... NÌCO O VÁLCE chtìl jsem si lusknout prsty - jen tak pro radost - jedním to ale nejde válka je vùl možná je vycpali a teï je vycpaný vystavujou v muzeu ve kterým je dneska stejnì zavøeno poèkám do pondìlí I KDYŽ je tolik otázek a tolik odpovìdí a všechny mají to svoje i když UŽ TEJDEN USÍNÁM V AUTOBUSU Aaron mi pøes èerný sluchátka žalostnì pošeptal: two winters only rozhlíd jsem se kolem sebe a malinko pousmál optimista ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ ráno jsem si koupil noviny který asi nikdy neotevøu zamyslel se a zaèal utíkat pøed obrovskejma vratama jsem se zastavil a rozhod se že zaènu hrát na housle KONEÈNÌ Je první den v roce hladíš mì po tváøi jsi studená a mrazivá koneènì KRESBY: BILLI Str: 34 str:35

19 Dokumentaèní støedisko a knihovna pøi sdružení UNIJAZZ V roce 1990 vznikla na pùdì tehdejšího archivu Koordinaèního centra Obèanského fóra v Praze myšlenka na rozsáhlou akci k záchranì soudobé tiskové dokumentace k pøevratným zmìnám v naší spoleènosti. Souèasnì podobné úsilí vyvíjela øada pražských archivù, knihoven a muzeí. Bohužel po nìkolika mìsících profesionální pracovištì nadále nemohla vìnovat této problematice pozornost a paradoxnì tehdejší vedení OF v dobì parlamentních voleb ztratilo zájem na existenci jakéhokoliv informaèního pracovištì, neøku-li archivu. Proto se skupina pražských archiváøù koncem èervna rozhodla založit Nezávislé dokumentaèní støedisko, které navázalo na tyto aktivity. Støedisko se stalo kolektivním èlenem Sdružení pro podporu kulturních aktivit - UNIJAZZ (UJS) s propùjèenou právní subjektivitou. Nové právní pøedpisy upravující èinnost obèanských sdružení vedly ke zrušení NDS jako samostatného subjektu a vytvoøení organizaèní jednotky Dokumentaèní støedisko a knihovna pøi UJS. Rádi bychom vás nyní seznámili s naším zaøízením a požádali o spolupráci. Postupnì se nám podaøilo získat do dokumentaèních fondù témìø 1000 rùzných periodik pøevážnì z oblasti obèanských, politických a církevních struktur, kulturních sdružení, ekologických organizací a exilu. Zajímáme se i o malonákladová regionální periodika a tituly zamìøené na skupiny obyvatel se specifickými zájmy. Vzhledem k aktivitám sdružení Unijazz hledáme do knihovny jakákoliv kulturnì zamìøená periodika i s delší tradicí. Vedle tohoto rozsáhlého fondu novin, èasopisù a zpravodajù máme i bohatou dokumentaci neperiodickou - programové Str: 36 dokumenty, stanovy, prohlášení, výroèní zprávy, letáky, plakáty ap. Souèástí støediska je také sbírka hudební fotodokumentace, fond zvukových nahrávek èeské moderní hudby (pop a rock) a svìtové jazzové scény. Veškeré materiály poskytujeme ke studiu vìdeckým institucím i soukromým zájemcùm a umožòujeme poøizování kopií. Pokud je vám naše aktivita blízká, prosíme i vás o laskavé poskytování vašeho periodika apod. v poètu 2-3 výtiskù pro výše uvedené úèely. Budeme vdìèni za pravidelné zasílání nových èísel a za vìnování dosud vydaných. Prosíme vás i o darování všech souèasných a pokud možno i døívìjších tiskových materiálù z vaší èinnosti. Uvítáme také zapùjèení ke zhotovení kopií. Budete-li mít zájem, mùžeme vám výmìnou pravidelnì zasílat informaèní zpravodaj Unijazzu, kde støedisko vlastní rubriku. Studovna støediska je otevøena od pondìlí do ètvrtka, v dobì , v pátek do Celodennì nás mùžete kontaktovat na èísle 02/ (+záznamník) a 02/ (fax). Byli bychom vám velmi vdìèni, pokud byste mohli uveøejnit výtah z tohoto materiálu ve vámi vydávaném èasopisu/novinách. Pomùžete tak získat publicitu pro naši iniciativu. Budeme též velmi zavázáni za jakýkoliv finanèní pøíspìvek. Pøedem vám dìkujeme za laskavé vyhovìní naší prosbì a tìšíme se na vzájemnou spolupráci. Mgr. Tomáš Hokùv, správce DSK Sídlo: Dokumentaèní støedisko a knihovna pøi UJS, Jindøišská 5, II. Schodištì - 4.p., c/o UNIJAZZ, Praha 1. Poštovní spojení: P.O. Box 84, Praha 1. CITIZEN FISH T FEEDING - KRMENÍ h i r s t Krmí nás fakty Krmí nás výmysly Krmí, ale proto, že potøebujeme jíst Mozky nám zahlcují informacemi Ale polovina z nich není úplná Kdysi balívali brambory do novin Teï si v mikrovlnce ohøívají minutky Zabraòujeme rozšiøování fám V nadìji najít alespoò zrnko pravdy Víš, co jíš? Víš, èím jsi nakrmený? Øíkáme, že nevìøíme tomu všemu, co èteme Ale ète vùbec nìkdo? Jsme krmeni tím, èeho už jsme nacpaní, jenom pro pocit plného žaludku? Je tøeba, abychom všichni byli zdrojem Ne jenom nádobou Ale všechny ty lži a klepy znemožòují poznat, co je za zrcadlem Víš, co jíš? Víš vùbec, èím tì krmí? Opakuješ jenom to, co za to stojí? Nebo to všechno skladuješ v hlavì? Buï ty zdrojem informací Zaèni diskutovat, protestuj a bìž! Nacpi do sebe to, co vyburcuje tvé myšlenky A když oni nebudou jíst, nevadí, vyrosteš ty sám! Ž í z e ò str:37

20 Str: 38 WORDS ON OVERTIME - Obèas Chce to nìco dobrého Tøeba polovinu zamlèet, aby bylo všechno jasné Distancovat se od všech tìch klišé Která vyprazdòují význam z vìt Když se to bude dìlat èím dál víc, Jednou slova získají tu èistotu zvonu Slova mimo rámec zvoní falešnì Protože uši pøitom znecitliví Vymazat hranici Špatný svìt ve špatný èas Ztrácíš své budoucí pøátele Špatná slova ve správný èas Máš jen ve své mysli SLOVA MIMO RÁMEC Nìkdy Nìco špatného Tøeba zamlèet pùlku, a smysl je šílený Když bolest dìsí a zarmucuje Bývá najednou snadné vìøit Pak pocity se ztratí Když dennì pøijímáš jednoduchou ponurost Kterou pøinášejí cizí oblièeje Obáváme se èehokoliv, na co nejsme pøipraveni Když nìèí bolest dostane se do našich tváøí Je tøeba slyšet rùzné vìty Potom teprve uvìøíme Co jsme to stvoøili za svìt Kde naše city potøebují znovu nauèit Jak se vyhnout smyšlenkám a klišé Kterým jsou vystavovány Jak dlouho už skrýváme svoje duše Zapomeneme všichni, jak øíkat pravdu - nehledì na èiny? Je to dilema Rozmysli si, jak to pøijmout Kresba: Anièka Rùžohradová WHAT CHARLIE SAID Buï èestný, jak jenom to pùjde Poøádnì si promysli své námitky Jídlo si dìlej jen z toho, co máš rád Nemìj strach o své sociální jistoty To øíká Charlie Polož všechno døív, než to ztìžkne mìj, co je ti dáno, dej, cos získal ucpi všechny díry, ale neztra souvislosti sleduj, jak jsou zajištìny všeobecné svobody To øíká Charlie Hraj si užiteènì a pracuj hravì Všechno nìkdy nech, a se vrátí Spíše vcházej, než vystupuj Zjisti vždycky, cos ukonèil To øíká Charlie Vlivy - ty urèují smìr který nikdo pøedtím neznal CO ØÍKÁ CHARLIE Tohle nás vede a udržuje skóre to je ten bod, u kterého jsme když ho dosáhneme a pak zase odznova Nesouhlasím s tím Myslím, že je to dobøe Nìco je tøeba pøizpùsobit už je tomu rozumìt Jsem tvrdohlavý, neposlouchám rady Pod vlivem Musel jsem se ho dvakrát zeptat A teprve potom mi všechno dávalo smysl Pojï blíž a otup ostøí A øekni mi svoje jméno Nikdy nevím jistì, jestli jsem tì už nìkdy nepotkal Rád bych tì znovu uvidìl Pod vlivem Poznámka Pøekladatelky: Texty, co od Vás dostávám, jsou vždycky pøinejmenším zvláštní a trošku nároèné, ale nìèím takovým, jako v tomto pøípadì, jste mì ještì opravdu nepoctili. Ale nìjak jsem to vymyslela, doufám, že to jakž - takž odpovídá zámìru milého pana autora. Interpunkci jsem udìlala, jak jsem uznala za vhodné. V originálním textu žádné nejsou, ale Anglièani a Amerièani to mají jinak. Vaše oddaná obdivovatelka sùdružka hrabìnka von Rosenberg. str:39

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult

Vìštìní z kávy JOHAN RICHTER. Eko-konzult JOHAN RICHTER Eko-konzult Prvním pøínosem vìštìní z kávové sedliny je, že pomáhá lepšímu sebepoznání. Nìkteøí možná øeknou: Ale vždy já se pøece znám dobøe. Dalším pøínosem vìštìní je to, že dává lidem

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm

Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Èeské knihovny v EZB podpora konsorciální správy pøístupù k elektronickým èasopisùm Petra Š ASTNÁ Úvod Elektronická knihovna èasopisù (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je pøístupná vèeské

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights

Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright Platinum Publishing House 2010 All Rights Konec èasu (Nové informace pro osobní mír) Channelovaná uèení pøedaná s láskou Kryon Kniha 1 Translation from the English language edition: The end times (New information for personal peace) Copyright

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

kap. Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì. Prostorový termostat osazujeme do výšky

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY

SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Park Jae Woo SU JOK TERAPIE PRO VŠECHNY Praktická pøíruèka nejen první, ale èasto i poslední pomoci Eko konzult Dosud neexistovala léèebná metoda, jíž by bylo tak jednoduché zvládnout a souèasnì s ní dosáhnout

Více

Lunární kalendáø. Legenda:

Lunární kalendáø. Legenda: Legenda: Beran Býk Blýženci Rak Lev Pana Váhy Štír Støelec Kozoroh Vodnáø Ryby Lunární kalendáø Lunární kalendáø, který nyní máte v rukou, je vypoèítaný dle Keplerových zákonù. Pro vyhodnocení lunárního

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ

ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 1 ÈÁST VIII - M I K R O È Á S T I CE A JEJICH CHOVÁNÍ 32 Základní èástice 33 Dynamika mikroèástic 34 Atom - elektronový obal 35 Atomové jádro 36 Radioaktivita 37 Molekuly TABULKA: Základní èástice Druh

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

Novela zákona o hospodaření energií

Novela zákona o hospodaření energií Novela zákona o hospodaření energií Vládní návrh novely zákona o hospodaøení energií (è. 406/2000 Sb.) bude znamenat výrazný posun k vyšším energetickým standardùm budov v Èeské republice. Reaguje na evropskou

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE

Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3855. publikaci Odpovìdná redaktorka

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo

Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo MONOGRAFIE N 13 Alfred Uhl Jestliže je myšlení příjemné, pak ještě nezačalo NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI 1 Jak maskovat etické otázky ve výzkumu závislostí Jestliže

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více