III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR"

Transkript

1 III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady daňového řízení. Ing. Gabriela Burzová

2 Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu Pojem daňové evidence Daňová evidence má za cíl poskytnout údaje ke zjištění základu daně z příjmů. Je určena pro ty subjekty, které nejsou účetními jednotkami ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za účetní jednotky se podle 1 tohoto zákona považují: a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky, b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu, d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč, a to od prvního dne kalendářního roku. f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis Novela zákona o účetnictví, která vstoupila v platnost od , uložila účetním jednotkám vést podvojné účetnictví a současně zrušila jednoduché účetnictví. Místo jednoduchého účetnictví byla zavedena daňová evidence v podobě záznamů pro daňové účely. Legislativně je daňová evidence upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Podle toho, jaký druh příjmů fyzické osoby, poplatníci daně z příjmu, získávají a jaké výdaje k těmto příjmům uplatňují, musí vést následující dokumentaci: záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatně výdělečnou činností (podnikatelé, kteří uplatňují výdaje v paušální výši stanovené % z příjmů podle 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů), záznamy o příjmech a vynaložených výdajích v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku (pokud je vytvářena), evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu a mzdové listy, pokud jsou vypláceny mzdy (poplatníci mající příjmy z pronájmu a uplatňující výdaje na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů podle 9 zákona o daních z příjmů), daňovou evidenci ve smyslu 7b zákona o daních z příjmů (fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti - dále jen podnikatelé a uplatňují výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů). 2

3 Daňová evidence je tedy v podstatě obdobou jednoduchého účetnictví, je však méně administrativně náročná, je značně jednoduší po metodické stránce a klade podstatně nižší nároky na technické vybavení. Zachycuje pouze peněžní toky, které souvisejí s podnikáním, a stav majetku a závazků podnikatele ke konci zdaňovacího období. Výslovně není nikde předepsána forma daňové evidence, uložena je pouze povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o daních z příjmů ( 7b odst. 5)nebo zvláštním předpisem. 1 Cíl daňové evidence Jak jsem již uvedla, slouží daňová evidence primárně ke zjištění základu daně z příjmů. Je-li však vedena průběžně, poskytuje přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů podnikatele a je tedy využitelná pro ekonomické rozhodování při řízení firmy. Stejně jako účetnictví se opírá o prvotní doklady, z nich provádí záznamy, které dále třídí a sumarizuje. Dalším úkolem daňové evidence je zajistit povinnosti plynoucí podnikateli ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pokud je registrovaným plátcem DPH. Daňová evidence musí poskytovat údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti a musí být vedena v členění potřebném pro sestavení měsíčního nebo čtvrtletního daňového přiznání. Plátce DPH je také povinen vést evidenci uskutečněných plnění, která nejsou zdanitelná. Evidence příjmů a výdajů Údaje o příjmech a výdajích tvoří hlavní součást daňové evidence. U poplatníků fyzických osob, kteří uplatňují výdaje podle 24 zákona o daních z příjmů, vstupují do daňové evidence veškeré příjmy z podnikatelské činnosti a výdaje spojené s majetkem zahrnutým v obchodním majetku. V evidenci příjmů jsou zachyceny příjmy, které jsou předmětem daně dle zákona o daních z příjmu, v členění potřebném pro zjištění základu daně. Základní členění příjmů pak bude: i. peněžní příjmy ii. iii. nepeněžní příjmy příjmy dosažené směnou Do evidence příjmů se zachycují pouze skutečné přítoky peněz, např. připsání peněz na bankovní účet, příjem hotovosti do pokladny atp. U nepeněžitých příjmů se jedná např. o zápočet vzájemných pohledávek a závazků. Výdaje v daňové evidenci se obdobně člení na: i. peněžní daňové výdaje ii. nepeněžní daňové výdaje 1 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 3

4 Kromě skutečných odtoků peněz podnikatele z pokladny nebo účtu jsou v evidenci zachyceny veškeré nepeněžní výdaje (náklady), vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů specifikované v 24 zákona o daních z příjmů. Jsou to např. odpisy majetku, tvorba rezerv atd. Evidenci příjmů a výdajů povede podnikatel v deníku příjmů a výdajů. Jeho obsahem budou minimálně tyto údaje: a) datum uskutečnění transakce (zápisu do deníku) b) označení daňového dokladu c) stručný popis transakce d) příjmy celkem e) daňové příjmy ta část příjmů, která je dle 7 zákona o daních z příjmu zahrnována do základu daně (příp. i další zdanitelné příjmy podnikatele dosažené v dílčích základech daně dle 8, 9 a 10; rozčleněné) f) přijaté DPH u registrovaných g) výdaje celkem h) daňové výdaje i) placené DPH u registrovaných j) úpravy dle 23 a ostatních dle zákona o daních z příjmu Zápisy se v deníku uskutečňují chronologicky podle jednotlivých daňových dokladů, a to tak, že každé transakci je vymezen jeden řádek. Daňová evidence pohledávek Daňová evidence pohledávek by měla především odpovědět na otázku, jaké pohledávky podnikatel vlastní, v jaké výši a vůči komu, přičemž není podstatná forma evidence. Lze vést knihu pohledávek, evidenční karty nebo počítačové soubory. Evidence pohledávek by potom mohla obsahovat informace o: a) pohledávkách z obchodních vztahů (tj. o vydaných fakturách) b) pohledávkách z poskytnutých záloh c) pohledávkách z poskytnutých půjček d) pohledávkách z titulu evidence DPH příp. spotřebních daních Kniha pohledávek pak přehledně poskytuje informace o dosud neuhrazených pohledávkách a jejich inkasu. 4

5 Daňová evidence závazků Z evidence závazků by opět mělo být především zřejmé, o jaké závazky jde, v jaké výši a vůči komu. Podnikatel má na výběr, v jaké formě evidenci povede, zda bude závazky evidovat jednotně nebo odděleně dle věřitelů, dle činností, atp. Evidence závazků by potom měla obsahovat informace o: a) závazcích z obchodních vztahů (přijaté faktury) b) závazcích z přijatých záloh c) závazcích z přijatých půjček a úvěrů d) závazcích z titulu evidence DPH příp. spotřebních daních Kniha závazků pak umožňuje průběžnou kontrolu dluhové stránky podnikání (sledování likvidity). Nic nebrání podnikateli v tom, aby vedl společnou knihu pro pohledávky i závazky. Zároveň se může rozhodnout pro oddělenou evidenci daně z přidané hodnoty. Evidence DPH Důvodů k registraci povinné osoby k dani je více a jsou uvedeny v 94 a 95 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nejčastějším důvodem u podnikatelů je překročení hranice obratu 1 mil. Kč za posledních 12 kalendářních měsíců. Obratem se u osob, které vedou daňovou evidenci, rozumí příjmy za uskutečněná plnění, s výjimkou plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně ( 51 zákona o DPH, např. finanční činnost, sociální pomoc, atp., do obratu se ale započítávají příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, příjmy z finančních a pojišťovacích činností, pokud se nejedná o příležitostnou činnost. Naopak do obratu se nezahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku). Podnikatel, který překročí obrat, je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení měsíce, v němž byl překročen stanovený limit. Zdaňovacím obdobím je potom kalendářní měsíc nebo čtvrtletí v závislosti na výši obratu. Evidence DPH musí být vedena tak, aby byly prokázány pro účely daňového řízení: i. daňové závazky za každé zdaňovací období ii. iii. iv. nárok na odpočet a vrácení daně za zdaňovací období zaplacené zálohy na daň zúčtování daní jako výsledek za zdaňovací období ve vazbě na daňové přiznání Vhodné je samostatně sledovat DPH na vstupu a DPH na výstupu, zvlášť pro základní 19% a pro sníženou 9% sazbu daně. Daňovou povinnost i nárok na odpočet zapisuje podnikatel do evidence a prokazuje na základě daňového dokladu. Údaje z evidence pak přenáší do přiznání k DPH. 5

6 Evidence dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je vymezen jako majetek, jehož charakteristickou vlastností je dlouhá životnost, nespotřebovává se jednorázově, ale postupně, a odrazem této vlastnosti je jeho postupné odepisování do daňových výdajů. Dlouhodobý majetek se člení na 3 základní skupiny: i. dlouhodobý nehmotný majetek (výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva; daňovým výdajem již při pořízení nebo lze odepisovat) ii. dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, movité věci s pořizovací cenou vetší než 40 tis., pěstitelské celky, základní stádo a tažná zvířata, otvírky lomů atp.) iii. dlouhodobý finanční majetek (majetkové účasti, majetkové a úvěrové CP držené dlouhodobě; neodpisují se, pořizovací cena není daňovým výdajem) Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci platí přiměřeně příslušná ustanovení vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 500/2002 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Podle této vyhlášky by měla evidence (evidenční karta) splňovat požadavky kladené na analytickou evidenci dlouhodobého majetku, tj. obsahovat minimálně tyto údaje: a) název nebo popis složky majetku b) ocenění c) datum pořízení (datum uvedení do užívání) d) způsob odepisování (rovnoměrné/zrychlené, zařazení do odpisové skupiny) e) suma odpisů za zdaňovací období f) zřízené zástavní právo, příp. věcné břemeno g) datum a způsob vyřazení Dlouhodobý majetek, který nelze odepisovat, bude evidován podobně na inventárních kartách, jen se nebudou vyplňovat údaje týkající se odpisů. Evidence najatého majetku U najatého majetku je třeba rozlišovat, zda se jedná o operativní leasing nebo finanční leasing. Operativní leasing je běžným pronájmem po jehož skončení se pronajatý majetek vrací pronajímateli. Placené nájemné si nájemce uplatňuje jako daňový výdaj. U finančního leasingu přechází po skončení pronájmu pronajatý majetek do vlastnictví nájemce. Aby mohlo být nájemné zahrnuto do daňových výdajů. Je třeba splnit tyto podmínky: 6

7 i. doba nájmu stejná nebo delší než doba odepisování v dané odpisové skupině (nemovitosti min. 30 let) ii. iii. po ukončení nájmu převod vlastnických práv k předmětu nájmu, kupní cena nesmí být vyšší než zůstatková cena při rovnoměrném odepisování odkoupený majetek musí vstoupit do daňové evidence (do obchodního majetku) Majetek najatý formou finančního leasingu je evidován na samostatné inventární kartě, z jejíhož obsahu musí být patrné, že se jedná o najatý majetek. Po odkoupení majetek vstupuje do daňové evidence ve výši vstupní ceny tzn. kupní cena plus související výdaje. Evidence zásob Za zásoby se podle prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, která je směrodatná i pro daňovou evidenci, považují: i. materiál do okamžiku spotřeby ii. iii. nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, zvířata zboží do okamžiku prodeje Stav a pohyb zásob se sleduje na skladních kartách. Míra podrobnosti evidence závisí na charakteru podnikatelské činnosti. Obecně je vhodné evidovat: a) název nebo popis daného majetku b) datum pořízení c) pořizovací cenu d) počet jednotek e) datum a způsob vyřazení Evidence zásob se povinně uschovává za všechna zdaňovací období, pro které neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem o daních z příjmů nebo zákonem o správě daní a poplatků. Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek je nejlikvidnější složkou majetku podnikatele. Jeho součástí jsou peníze v korunové a valutové pokladně, ceniny, účty v bankách a krátkodobé cenné papíry určené k obchodování. Korunovou pokladnu lze vést v deníku příjmů a výdajů nebo samostatně za jednotlivé pokladny. Podnikatel, který přijímá tržby v hotovosti, je dle 39 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků povinen vést záznamy o denních tržbách. Pohyby na bankovním účtu eviduje podnikatel v deníku příjmů a výdajů na základě bankovního výpisu. 7

8 Pořízené krátkodobé cenné papíry se zapisují do evidence v pořizovací ceně, příjmy z jejich držby se zapisují do zvláštního sloupce deníku příjmů a výdajů a představují kapitálové příjmy podle 8 zákona o daních z příjmů. Mzdová evidence Zaměstnává-li podnikatel pracovníky na základě pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo o provedení práce, je povinen evidovat nezbytné údaje vyplývající z pracovně právních vztahů v tzv. osobních složkách. Mzdy zaměstnanců eviduje na mzdových listech, které by měly obsahovat minimálně poplatníkovo jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, uplatňované nezdanitelné částky včetně jejich opodstatnění a údaje týkající se předepsaných mezd v měsíčním členění (úhrn mezd, pojistné, zálohu na daň atd.). Mzdové listy má podnikatel povinnost archivovat po dobu třiceti let a tak je třeba této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. Rezervy a jejich evidence Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, mohou podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu, tvořit pouze tyto druhy rezerv: a) rezervy na opravu hmotného majetku b) rezervy na pěstební činnost ( 9) c) ostatní rezervy podle 10 zákona o rezervách (odbahnění, sanace ) Tvorbu i čerpání rezerv je vždy potřeba zaznamenat do daňové evidence, využívána je karta rezerv. Podnikatel je povinen zrušit rezervu ke dni ukončení podnikatelské činnosti, ke dni jejího přerušení a ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení o konkurzu. Budou-li peníze v hodnotě rezerv dle 9 a 10 uloženy na zvláštním účtu v bance, rezervy se nezruší (nesmějí být předmětem ručení nebo konkurzu). Zákon o rezervách stanovuje minimální (2 po sobě jdoucí zdaňovací období) a maximální počet let (dle odpisové skupiny), po které lze rezervy na opravy tvořit. Ostatní evidence Podnikatelé vedou nejčastěji v rámci daňové evidence ještě evidenci jízd. Ta je povinná pro ty podnikatele, kteří používají k podnikatelským účelům motorové vozidlo, bez ohledu na to, zda je v jejich obchodním majetku, pronajaté, soukromé nebo vypůjčené. Takové motorové vozidlo je předmětem silniční daně podle zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Během podnikání může vyvstat potřeba vést evidenci i o dalších skutečnostech. Je na rozhodnutí podnikatele, jakou formu zvolí a jak bude evidenci vést. Uzavření daňové evidence Podnikatelé uzavírají složky daňové evidence: k poslednímu dni zdaňovacího období (kalendářního roku) 8

9 ke dni skončení činnosti ke dni předcházejícímu den účinnosti konkurzu Uzavíráním složek daňové evidence se zjišťují souhrnné částky daňových příjmů a výdajů z deníku příjmů a výdajů, stavy neuhrazených pohledávek a závazků, stavy peněžních prostředků na účtech v bankách a v pokladnách, stavy majetku a závazků v ostatních složkách daňové evidence a kurzové rozdíly u devizových účtů a valutových pokladen. Jako poslední zápisy do deníku příjmů a výdajů se zaevidují nepeněžní transakce, tedy takové zdanitelné příjmy a daňové výdaje, které nejsou peněžními toky. Zdanitelné příjmy v deníku se zvyšují o nepeněžní příjmy, které ovlivňují daňový základ: i. příjmy ze zápočtu pohledávek ii. iii. zdanitelné věcné dary přijaté v souvislosti s podnikáním příjmy ze směnných obchodů Dále je třeba upravit zdanitelné příjmy o odpis pasivního oceňovacího rozdílu k úplatně nabytému majetku, čerpání zákonných rezerv, snížení příjmů o podíl připadající na člena sdružení a další příjmy či storna příjmů v souladu se zákonem o daních z příjmů. Daňové výdaje zjištěné v deníku je třeba upravit o nepeněžní výdaje, tedy o výdaje, které se v příslušném zdaňovacím období neprojeví jako úbytek peněžních prostředků, ale je možno je zohlednit při zjišťování základu daně. Jde zejména o: i. výdaje ze zápočtu pohledávek ii. iii. iv. odpisy hmotného majetku zůstatkovou cenu vyřazovaného hmotného majetku další pořizovací cenu pozemku v případě jeho prodeje, pořizovací cenu finančního majetku při jeho prodeji (oboje do výše příjmů z prodeje), odpis aktivního oceňovacího rozdílu k úplatně nabytému majetku, nepeněžní výdaje ze zápočtu pohledávek, hodnota zásob přijatých darem, věcný vklad (zásob) vlastníkem, snížení výdajů o podíl připadající na člena sdružení, tvorbu zákonných rezerv, různé výdaje či storna výdajů v souladu se zákonem o daních z příjmů. Před vlastním uzavřením deníku příjmů a výdajů a ostatních složek daňové evidence je třeba zjistit skutečný stav majetku a závazků fyzickou či dokladovou inventurou a zjištěné rozdíly promítnout do daňové evidence. Zjistí se konečné stavy příjmů a výdajů a jejich rozdíl vstupuje do základu daně z příjmu za daný rok. Dále se sestaví přehled o majetku a závazcích podnikatele v členění podle přiznání k dani z příjmů fyzických osob. 9

10 Daňové subjekty a základní zásady daňového řízení Daňový subjekt Daňový subjekt je osoba, která je podle zákona povinna odvádět nebo platit daň. V právním slova smyslu jí může být jednak fyzická osoba a jednak právnická osoba. Z hlediska daňové techniky se daňové subjekty dělí na: poplatníky plátce daně Poplatník je daňový subjekt, který je ze zákona povinen hradit daň ze svého předmětu zdanění. Z hlediska daňové teorie poplatníkem rozumíme fyzickou osobu, která je nositelem daňového břemene, tedy toho, komu uložená daň krátí disponibilní příjem. Plátce daně je daňový subjekt, který je ze zákona povinen hradit daň vybranou nebo sraženou od jiných subjektů pod svou majetkovou odpovědností. Podle daňové teorie plátce daně sice daň odvádí, má však možnost ji alespoň částečně přenést na jiný subjekt, není tedy jejím poplatníkem v teoretickém slova smyslu. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 6 toto: (1) Daňovým subjektem se rozumí poplatník, plátce daně a právní nástupce fyzické či právnické osoby, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. (2) Poplatníkem se rozumí osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. (3) Plátcem daně se rozumí osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. S pojmem poplatník se setkáváme u důchodových a majetkových daní: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 poplatníky daně z příjmu fyzických osob takto: (1) Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen "poplatníci"). (2) Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. (3) Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky ( 22). Poplatníci, kteří se na území České republiky zdržují pouze za účelem studia nebo léčení, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, i v případě, že se na území České republiky obvykle zdržují. (4) Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce, a to souvisle nebo v několika obdobích; do lhůty 183 dnů se započítává každý započatý den pobytu. Bydlištěm na území České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. 10

11 V 17 pak vymezuje poplatníky daně z příjmu právnických osob takto: (1) Poplatníky daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, a i organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu (dále jen "poplatníci"). (2) Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky. (3) Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen "sídlo"), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. (4) Poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky. (5) Od daně jsou osvobozena veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení zřízená podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, definuje poplatníka v 4 takto: (1) Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která a) je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu, b) užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel. (2) Poplatníkem daně je rovněž a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla, b) osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba k účelům uvedeným v 2 odst. 1, c) stálá provozovna nebo jiná organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí. (3) Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně. Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, definuje poplatníka daně z pozemků v 3 takto: (1) Poplatníkem daně z pozemku je vlastník pozemku. U pozemku ve vlastnictví České republiky (dále jen stát ) je poplatníkem daně a) organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, b) právnická osoba, která má právo trvalého užívání nebo které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu. (2) Poplatníkem daně z pozemků u pronajatých pozemků je nájemce, jde-li o pozemky a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, b) spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, nebo c) převedené na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí. (3) Dohodne-li se vlastník pozemku s nájemcem pozemku, je nájemce pozemku povinen ve zdaňovacích obdobích 2005 až 2007 včetně postupovat podle ustanovení 3 odst. 2 ve znění účinném do ; v takovém případě se nájemce pozemku považuje za poplatníka daně z pozemku se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Tuto dohodu je nájemce povinen správci daně doložit ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Pro zdaňovací období roku 2005 tak musí učinit ve lhůtě 150 dnů ode dne účinnosti tohoto odstavce. 11

12 (4) Uživatel je poplatníkem daně v případě, že vlastník pozemku není znám, nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené. (5) Má-li povinnost platit daň z pozemku více poplatníků, platí daň společně a nerozdílně, není-li dále stanoveno jinak. (6) Je-li podle zvláštního právního předpisu spoluvlastnictví k pozemku odvozeno od vlastnictví k bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru, který je evidován v katastru nemovitostí, je poplatníkem daně z pozemku vlastník bytu nebo samostatného nebytového prostoru ve výši svého podílu na celkové dani z pozemku odpovídajícího spoluvlastnickému podílu na pozemku evidovanému v katastru nemovitostí. Spoluvlastníci bytu nebo samostatného nebytového prostoru jsou povinni platit daň ze svého podílu na pozemku společně a nerozdílně. Poplatník daně ze staveb je stanoven v 8: (1) Poplatníkem daně je vlastník stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. (2) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor ve vlastnictví státu, je poplatníkem daně a) organizační složka státu nebo státní organizace zřízená podle zvláštních právních předpisů, b) právnická osoba, které se právo trvalého užívání změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu. (3) Jde-li o stavbu, byt nebo samostatný nebytový prostor, spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo Správou státních hmotných rezerv, jsou poplatníky tyto subjekty. (4) Jde-li o stavbu nebo samostatný nebytový prostor, s výjimkou stavby obytného domu, spravované Pozemkovým fondem České republiky, Správou státních hmotných rezerv nebo převedené na Ministerstvo financí na základě rozhodnutí o privatizaci, které jsou pronajaty, je poplatníkem daně nájemce. (5) Má-li ke stavbě, bytu nebo samostatnému nebytovému prostoru více subjektů vlastnické právo, právo nájmu nebo právo trvalého užívání se u těchto subjektů změnilo na výpůjčku podle zvláštního právního předpisu nebo jim přísluší hospodaření s majetkem státu podle zvláštních právních předpisů, jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně. Naproti tomu u daní ze spotřeby (DPH, spotřební daně), je jediným daňovým subjektem plátce daně. U daní ze spotřeby není účelné se zabývat poplatníkem, tím je fakticky spotřebitel. Plátce daně v tomto případě odvádí daň vybranou od jiných subjektů prostřednictvím ceny své produkce. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, definuje nejprve v 5 osobu povinnou k dani a následně plátce v 94, uveďme si pro ilustraci alespoň odst. 1: (1) Osoba povinná k dani se sídlem nebo místem podnikání v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne částku uvedenou v 6, se stává plátcem od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve. Nesplní-li registrační povinnost podle 95 odst. 1, stává se plátcem dnem nabytí účinnosti rozhodnutí o registraci. Ostatní daně a vymezení jejich plátců nechám stranou, nemělo by význam citovat další paragrafy, princip je stále stejný. Jen bych na závěr ráda uvedla případ, kdy je vymezen poplatník daně, ale daň je z technických důvodů vybírána prostřednictvím plátce daně. Takovému způsobu říkáme srážka daně u zdroje a používá se u daní důchodových. Výběr daně prostřednictvím plátce je rychlejší a 12

13 minimalizuje možnost daňových úniků, protože poplatník není přímým daňovým subjektem a tak nemá možnost přímo ovlivnit velikost své daňové povinnosti ( 36 odst. 2 zákona o daních z příjmů). Na závěr bych chtěla zmínit 9a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, který přiznává insolvenčnímu správci obdobná práva jako daňovému subjektu. Ale to až v okamžiku, kdy se insolvenční správce stane osobou s dispozičním oprávněním, a tím okamžikem je podle insolventního zákona prohlášení konkurzu 2. Základní zásady daňového řízení Daňovým řízením nazýváme soubor úkonů vedoucích ke stanovení daňové povinnosti a jejímu vybrání. V daňovém řízení se postupuje podle následujících nejdůležitějších zásad. Zásada zákonného postupu Všichni účastníci daňového řízení jsou povinni zachovávat zákonný postup. Správce daně, daňový subjekt a všechny další osoby zúčastněné na řízení se musí v řízení ve věcech daňových řídit zákonnými normami a používat jen takové prostředky, které jsou v souladu se zákony a jinými právními normami. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 1 toto: (1) Při správě daně jednají správci daně v řízení o daních (dále jen "daňové řízení") v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají přitom na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů a ostatních osob zúčastněných na daňovém řízení. Pod zásadu zákonného postupu můžeme uvést i povinnost správce zahájit daňové řízení vždy, jakmile jsou splněny zákonné podmínky. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 6 toto: 6) Daňové řízení je povinen správce daně i z vlastního podnětu zahájit vždy, jakmile jsou splněny zákonné podmínky pro vznik či existenci daňové pohledávky, a to i v případech, kdy daňový subjekt nesplnil v tom směru buď vůbec, nebo řádně své povinnosti. Zásada neveřejnosti a mlčenlivosti Zásada neveřejnosti znamená, že daňové řízení je vždy neveřejné. K účinnému dosažení neveřejnosti sdělovaných informací jsou všichni účastníci daňového řízení zavázáni mlčenlivostí o jakýchkoli skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s řízením. Za porušení mlčenlivosti se považuje i využití informací získaných v průběhu daňového řízení ve vlastní prospěch i v prospěch kohokoliv jiného. Mlčenlivostí není zavázán pouze sám daňový subjekt, a to jedná-li se výhradně o jeho daňovou povinnost. Správce daně má však v zákonem vymezených případech povinnost poskytnout určité informace oprávněné osobě (např. exekutorovi). Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 4 a 5 přesně toto: odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 13

14 (4) Daňové řízení je vždy neveřejné. (5) Jakékoliv osoby, s výjimkou daňových subjektů v daňovém řízení o jejich daňové povinnosti, které byly jakkoliv zúčastněny na daňovém řízení, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v řízení nebo v souvislosti s ním dozvěděly; tato povinnost však nezprošťuje správce daně povinnosti poskytnout údaje osobě, která prokáže, že je oprávněna tyto údaje získat podle zvláštního právního předpisu. Této povinnosti mohou být zproštěny jen za podmínek stanovených tímto zákonem Zásada přiměřenosti Vzhledem k tomu, že základním cílem daňového řízení je vybrat daně tak, aby nedocházelo ke krácení rozpočtových příjmů, je správce daně v průběhu daňového řízení vybaven rozsáhlou pravomocí. K zamezení zneužití postavení správce daně v daňovém řízení slouží dodržování zásady přiměřenosti použitých prostředků a kroků. Tato zásada říká, že správce daně je povinen realizovat v daňovém řízení jen takové kroky, které ještě vedou k dosažení cíle (tj. ke stanovení a vybrání daně tak, aby nedocházelo ke krácení rozpočtových příjmů) a které současně co nejméně omezují daňový subjekt, resp. představují pro něj co nejmenší újmu. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 2 přesně toto: (2) Správci daně postupují v daňovém řízení v úzké součinnosti s daňovými subjekty a při vyžadování plnění jejich povinností v daňovém řízení volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují přitom ještě dosáhnout cíle řízení, tj. stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. Zásada volného hodnocení důkazů Je třeba si uvědomit, že správce daně vede daňové řízení, tedy i důkazní řízení, avšak převážnou většinu skutečností důležitých pro stanovení daně je povinen prokazovat daňový subjekt, například pravdivost a úplnost dat, které uvedl v daňovém přiznání. Důkazní prostředky si opatřuje správce daně, či je navrhuje daňový subjekt, avšak o tom, co bude považováno za důkaz, rozhoduje vždy správce daně. Důkazy pak správce daně hodnotí podle svého uvážení, a to jednotlivě a ve vzájemné součinnosti, což lze shrnout v zásadu volného hodnocení důkazů správcem daně. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 3 přesně toto: (3) Při rozhodování hodnotí správce daně důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíží ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo. Zásada skutečného obsahu věci Většina procesních norem vychází ze základního pravidla, že pro řízení je primární forma podání a nikoliv jeho obsah. V daňovém řízení, vzhledem k jeho smyslu a předpokládaným účastníkům, je naopak správce daně zavázán vždy vycházet ze skutečného stavu věci, tedy např. bez ohledu na právní formu podání. Použití skutečného obsahu věci je směřováno také proti tzv. simulovaným smlouvám, které jsou formálně upraveny tak, že prezentují fakta odlišně od skutečnosti za účelem snížení daňové povinnosti. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 7 toto: 14

15 (7) Při uplatňování daňových zákonů v daňovém řízení se bere v úvahu vždy skutečný obsah právního úkonu nebo jiné skutečnosti rozhodné pro stanovení či vybrání daně, pokud je zastřený stavem formálně právním a liší se od něho. Zásada součinnosti a spolupráce Správce daně je povinen v průběhu řízení postupovat v součinnosti s daňovým subjektem. Na druhé straně spolupracovat se správcem daně je nejen povinností daňového subjektu, ale i jeho nezadatelným právem. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 9 toto: 9) Právem i povinností všech daňových subjektů je úzce spolupracovat se správcem daně při správném stanovení a vybrání daně. Přitom jsou povinny dodržovat zákony i ostatní obecně závazné právní předpisy. S pojmem součinnosti se setkáváme v daňovém řízení i v jiném slova smyslu. Potom představuje povinnost třetích osob, vymezených zákonem, spolupracovat se správcem daně, který ji využívá k získávání dalších informací pro vedení daňového řízení a zejména pro dokazování. Tato součinnost je buď automatická, nebo na výzvu správce daně. 3 Zásada rovnosti daňových subjektů Mezi základní zásady daňového řízení ještě patří rovnost daňových subjektů před správcem daně. Stejná práva a povinnosti mají všechny subjekty, bez ohledu na věk, pohlaví či ekonomický obrat u fyzických osob a např. bez ohledu na právní formu u právnických osob. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v 2 odst. 8 toto: (8) Všechny daňové subjekty mají v daňovém řízení před správcem daně stejná procesní práva a povinnosti. 3 Blíže 34 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků 15

16 Použitá literatura KOVANICOVÁ, D.: Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje, Praha, Polygon, 1997 KOZÁK, J., BUDÍN, P., DADAM, A., PACHL, L.: Insolvenční zákon a předpisy související, komentář, Praha, ASPI, 2008 SEDLÁČEK, J.: Daňová evidence podnikatelů 2009, Praha, GRADA Publishing, 2009 VANČUROVÁ, A.: Daňový systém ČR, Praha, VOX, 1998 Daňové zákony v úplném znění k , Praha, ANAG,

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Daňová evidence podnikatelů doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Edice Účetnictví a daně

Daňová evidence podnikatelů doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. Daňová evidence podnikatelů 2011 Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 293. publikaci Realizace obálky Vojtěch Kočí

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 11. KAPITOLA: DAŇOVÁ EVIDENCE-OBSAH, FORMA. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti

2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti 2.1.2 Příjmy ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti vymezuje 7 odst. 1 a 2 ZDP. Rozdělení těchto činností je poměrně důležité, neboť pro určení ZD mohou vykazovat určitá specifika jako např.:

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová

Jednoduché účetnictví. Hana Jurajdová Jednoduché účetnictví Hana Jurajdová Účetnictví Jednoduché (účetnictví?) Podvojné Výdaje a Příjmy Základ daně Tok finančních prostředků Knihy: peněžní deník, evidence Náklady a Výnosy Zobrazení skutečnosti

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

Podstata Peněžního deníku

Podstata Peněžního deníku Peněžní deník Obsah Podstata Peněžního deníku Doklady důležité pro zápis do Deníku Ukázka Peněžního deníku Obsah sloupců v Peněžním deníku Rozdělení příjmů Příjmy zahrnované do ZDP Příjmy nezahrnované

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné

Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné Podnikatelé a osoby samostatně výdělečně činné 1. přednáška 1FU311 Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podnikání Je vymezeno v 2 obchodního zákoníku Soustavná činnost Prováděná samostatně podnikatelem Vlastním jménem

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

2014 nové pojmy dle nového občanského zákoníku

2014 nové pojmy dle nového občanského zákoníku Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček Daňová evidence podnikatelů 2014 nové pojmy dle nového občanského zákoníku daňové příjmy a výdaje výdaje uplatněné paušálem minimum daňové optimalizace zjištění základu daně

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

základ daně = příjmy výdaje

základ daně = příjmy výdaje VÉST ÚČETNICTVÍ, DAŇOVOU EVIDENCI ČI ZVOLIT PAUŠÁL? Každá fyzická i právnická osoba musí povinně platit daň z příjmů. Fyzické osoby, které jsou živnostníky či vykonávají některá z tzv. svobodných povolání

Více