Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/ Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata z předmětu Účetnictví CR (4.A) 4. Maturitní témata z předmětu Právo 5. Maturitní témata z předmětu Hospodářský zeměpis 6. Maturitní témata z předmětu Informační technologie 7. Maturitní témata z volitelného profilového předmětu Technika cestovního ruchu 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 1. Tržní hospodářství, trh 2. Úloha státu v tržní ekonomice 3. Národní hospodářství a jeho okolí 4. Podnikání, subjekty podnikání v systému národního hospodářství 5. Soukromé podnikání podle živnostenského zákona, podniky státní a družstevní 6. Soukromé podnikání právnických osob (obchodní společnosti) 7. Marketing jako podnikatelská filozofie 8. Management jako soubor metod účelného řízení podniku 9. Financování podnikové činnosti 10. Činnosti podniku spojené s pořízením a užíváním dlouhodobého majetku 11. Zásobování podniku, hospodaření s materiálovými zásobami 12. Personální management 13. Odměňování zaměstnanců, systém zdravotního a sociálního pojištění 14. Marketing jako činnost podniku spojená s odbytem podnikových výkonů 15. Obchodování se zahraničními partnery 16. Celnictví 17. Ekonomická stránka podnikové činnosti, efektivnost hospodaření 18. Finanční analýza 19. Banky jako subjekty finančního trhu, bankovní obchody 20. Zprostředkování platebního styku bankou 21. Úvěrové operace bank 22. Kapitálový trh 23. Právní úprava podnikání 24. Daňová soustava- nepřímé daně 25. Daňová soustava-přímé a majetkové daně

2 2. Maturitní témata z Účetnictví (4. B, 4. C) 1. Právní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Inventarizace majetku a závazků 4. Pojem a pořízení dlouhodobého majetku 5. Pořízení dlouhodobého majetku, odpisování 6. Vyřazení dlouhodobého majetku 7. Materiálové zásoby 8. Zvláštní způsoby účtování materiálových zásob 9. Zboží a zásoby vlastní výroby 10. Evidence pokladny a cenin 11. Bezhotovostní platební styk 12. Cenné papíry a směnky 13. Evidence a účtování mezd 14. Pohledávky 15. Závazky 16. Daně a dotace (se zaměřením na DPH a majetkové daně) 17. Daň z příjmu 18. Náklady a výnosy 19. Časové rozlišení nákladů a výnosů 20. Kapitálové účty a ostatní účty 4. účtové třídy 21. Výsledek hospodaření 22. Účetní uzávěrka 23. Účetní závěrka 24. Kalkulace 25. Vnitropodnikové účetnictví 26. Daňová evidence 4. Maturitní témata z Účetnictví CR (4.A) 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ 2. ÚČETNÍ DOKUMENTACE 3. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 4. POJEM DLOUHODOBÉHO MAJETKU (se zaměřením na dl. finanční majetek) 5. POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU, ODPISOVÁNÍ 6. VYŘAZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 7. MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY 8. ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ÚČTOVÁNÍ MATERIÁLOVÝCH ZÁSOB 9. ZBOŽÍ A ZÁSOBY VLASTNÍ VÝROBY 10. EVIDENCE POKLADNY A CENIN 11. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 12. CENNÉ PAPÍRY A SMĚNKY 13. EVIDENCE A ÚČTOVÁNÍ MEZD 14. POHLEDÁVKY 15. ZÁVAZKY

3 16. DANĚ A DOTACE (se zaměřením na DPH a majetkové daně) 17. DAŇ Z PŘÍJMU 18. NÁKLADY A VÝNOSY 19. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V UŽŠÍM POJETÍ 20. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V ŠIRŠÍM POJETÍ 21. KAPITÁLOVÉ ÚČTY A OSTATNÍ ÚČTY 4. ÚČTOVÉ TŘÍDY 22. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 23. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 24. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 25. KALKULACE 4. Maturitní témata z předmětu Právo 1. Prameny práva, právní normy, právní předpisy, právní vztahy 2. Právní řád a právní systém České republiky 3. Ústava České republiky, Listina základních práva a svobod 4. Výkon státní moci, subjekty státní moci 5. Občanské právo (charakteristika, zásady, prameny) 6. Práva věcná 7. Občanské právo závazkové (obsah, vznik a změny závazků) 8. Občanské právo závazkové (zajištění a zánik závazků, promlčení práva) 9. Občanský zákoník (pojmenované smlouvy) 10. Občanský zákoník (odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu) 11. Zákon o živnostenském podnikání 12. Obchodní právo (charakteristika, obecná ustanovení obchodního zákoníku) 13. Obchodní zákoník (obchodní společnosti a družstva) 14. Obchodní zákoník (obecná ustanovení o obchodních závazkových vztazích) 15. Obchodní zákoník (pojmenované smlouvy) 16. Pracovní právo (charakteristika, prameny, pracovně právní vztahy) 17. Pracovní poměr (účastníci, vznik, změny, skončení) 18. Pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 19. Pracovní řád, pracovní kázeň, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, péče o zaměstnance 20. Odměňování práce, odborové organizace, kolektivní vyjednávání 21. Rodinné právo (předmět, zásady, prameny) 22. Manželství, rodina, příbuzenství, vyživovací povinnost 23. Správní právo, občanské soudní řízení 24. Trestní právo hmotné a procesní 25. Finanční právo 5. Maturitní témata z předmětu Hospodářský zeměpis 1. Vysvětlení a rozdělení základních pojmů. Hospodářství, HDP, monzun, pasát, vegetační a podnebné pásy. 2. Rozdělení, vývoj a charakteristika světových hospodářských center. Bohatý sever a chudý jih. 3. Světová integrace a globalizace. OSN, OPEC aj. 4. Analýza hlavních trendů vývoje světové ekonomiky.

4 5. Porovnání vlivů geografické polohy na ekonomický vývoj světových regionů. 6. Podmínky a předpoklady pro vznik a následný rozvoj regionálního hospodářského centra. 7. Hlavní příčiny globálních problémů lidstva. 8. Charakteristika přírodních zdrojů surovin ve světě. 9. Charakteristika světové zemědělské produkce a současné trendy světového zemědělství. 10. Trvale udržitelný rozvoj ochrany životního prostředí. 11. Surovinová základna v Evropě a její vliv na hospodářský vývoj. 12. Problematika světového rybolovu a nastavení kvót. 13. Pozemní doprava a její význam pro hospodářská centra. 14. Vodní a letecká doprava a jejich význam pro hospodářská centra. 15. Evropské lesnictví a zemědělství jako faktor ovlivňující hospodářství. 16. Evropská unie. 17. Hospodářská charakteristika jihozápadní Asie jako region ovlivněn náboženskou nejednotností. 18. Vývoj a současný stav hospodářství Afriky. 19. NAFTA. 20. Východoasijské hospodářské centrum a jeho sféry vlivu. 21. Porovnání hospodářství USA a Japonska z různých úhlů pohledu. 22. Hospodářská charakteristika vybraného evropského regionu a jeho porovnání s jiným regionem. 23. Hospodářství balkánského regionu. Problémy, vývoj, vyspělost a možnosti. 24. Obecná charakteristika hospodářství České republiky ve spojitosti s mezinárodními vazbami. 25. Trendy a celková úroveň cestovního ruchu v Evropě. 6. Maturitní témata z předmětu Informační technologie 1. Informace Pojmy, jednotky, číselné soustavy a převody, algoritmizace 2. Vývoj výpočetní techniky, předchůdci a generace počítačů, PC a jeho alternativy, parametry současných počítačů 3. Software Druhy, instalace, ochrana dat v počítači 4. Ovládání programů v prostředí Windows, okno jako základní prvek, ovládání, funkce, schránka, polohovací zařízení 5. Správa souborů, programy, paměti Typy souborů, práce se soubory, archivace, komprimace 6. Periférie Rozdělení, funkce, připojování k PC, porty a rozhraní 7. Klávesnice, editace textu Druhy, části, ovládací panel, funkce kláves, aut. opravy 8. Word formátování textu, kopírování formátu Okno, nástroje pro formátování, označování do bloku 9. Styly - princip používání, specifika Nadpisů, další funkce Práce s osnovou

5 10. Vícestránkové dokumenty Typografická pravidla, stránkování, záhlaví a zápatí, pole 11. Šablona dokumentu Význam a využití, správa, prvky 12. Hromadná korespondence Princip, význam a využití 13. Grafika v kancelářských aplikacích Možnosti vložení obrázku do textu, grafická úprava 14. Vektorová grafika v kancelářských aplikacích Panel nástrojů Kreslení (Vložení), objekty a práce s nimi 15. Excel editace Pojmy, typy buněk, prvky, formátování, adresace buněk, tisk 16. Excel výpočty Výrazy s operátory, funkce, kopírování 17. Grafy Základní pravidla tvorby, úpravy 18. Excel data Seznam, řazení, filtry, vlastní filtr 19. Prezentace, prezentační program, základní pravidla, struktura, animace, efekty, spouštění 20. Tisk, možnosti náhledu, tisk v různých aplikacích Tiskárny 21. Internet jako zdroj informací Vznik a vývoj, prohlížeč, vyhledávač, tvorba stránek 22. Služby Internetu, elektronická komunikace, elektronická pošta Komunikace mezi počítači, sítě 23. Počítačová grafika Zobrazovací jednotky, grafické programy, typy souborů 24. Digitální fotografie, fotoaparáty, skenery Programy pro zpracování, stahování, úpravy, pojmy 25. Multimedia v počítači, video, filmy hudba Zpracování, software, využití 7. Maturitní témata z volitelného profilového předmětu Technika cestovního ruchu 1. Charakteristika cestovního ruchu, členění a formy CR 2. Předpoklady rozvoje cestovního ruchu v České republice a ve světě 3. Řízení a organizace cestovního ruchu 4. Právní úprava cestovního ruchu v České republice 5. Cestovní smlouva 6. Cestovní kancelář a cestovní agentura 7. Tvorba produktu cestovní kanceláře, kalkulace zájezdu 8. Cestovní ruch a Evropská unie 9. Ekonomika a statistika cestovního ruchu

6 10. Marketing cestovního ruchu 11. Letecká doprava 12. Železniční doprava 13. Silniční doprava, městská doprava 14. Vodní doprava, vertikální doprava 15. Ubytovací služby 16. Stravovací služby 17. Pasové, vízové, celní, směnárenské a pojišťovací služby 18. Lázeňský cestovní ruch 19. Kongresový cestovní ruch 20. Venkovský cestovní ruch 21. Mládežnický a seniorský cestovní ruch 22. Ostatní formy cestovního ruchu 23. Průvodcovské služby 24. Význam informací v cestovním ruchu 25. SWOT analýza CR - Slaný a jeho blízké okolí

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2015 Obor: Veřejnosprávní činnost Společná část maturitní zkoušky Povinné zkoušky:

Více

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů

Podnikání denní, dálková forma - ústní zkouška - blok ekonomických předmětů Maturitní okruhy jaro 2015 Podnikání dálková forma - ústní zkouška... 1 Provozní technika dálková forma... 6 Gastronomie denní, dálková forma... 8 Podnikání denní, dálková forma rok ukončení 2014 a dříve...

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Podnikání a administrativa

Podnikání a administrativa Obsah : Podnikání a administrativa Str. 1. Důležité termíny pro závěr studia 3 2. Rámcový postup při SZZ 4 3. Výňatek ze Studijního a zkušebního řádu ČZU v Praze 4 4. Okruhy otázek k SZZ 6 1 2 Důležité

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Stanovení forem, termínů a témat

Stanovení forem, termínů a témat Stanovení forem, termínů a témat nepovinných předmětů profilové části maturitní zkoušky OBČANSKÁ NAUKA Forma: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Termín: jaro 2015, podzim 2015 Témata: 1. Politické

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Výuka ekonomicky

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více