Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Novotný. Finanční účetnictví"

Transkript

1

2 Finanční účetnictví

3

4 Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007

5

6 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem, které se dále prohlubuje. Rozšiřování teoretických vědomostí je zaměřeno na prohloubení znalostí metodiky a postupů účtování v jednotlivých účetních třídách a seznámení se s problematikou účetní závěrky a pracemi jí předcházejících. K dosažení tohoto cíle má sloužit především tento učební text spolu se cvičebnicí, ve které jsou příklady s řešeními od nejjednodušších problémů účetních případů až po složitější účetní případy. Vypracováním učebního textu se autor snaží poskytnout studentům nejen nejzákladnější informace pro studium finančního účetnictví, ale seznámit je i s některými praktickými problémy, které mohou někteří využít již nyní nebo se k nim mohou vrátit i později. Z tohoto důvodu je učební text napsán v plné návaznosti na platnou metodiku, která je vymezena nejen zákonem o účetnictví, ale i prováděcí vyhláškou a Českými účetními standardami. Autor doufá, že učební text studentům pomůže zvládnout problematiku finančního účetnictví bez větších potíží. Rozšiřující prameny Pro lepší porozumění se doporučuje: KOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí. Praha, Polygon RYNEŠ, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Praha, Anag ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2006 (zákony, vyhlášky, standardy). ÚZ, Sagit NOTIA, PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Praha, Grada Publishing Všechny tyto publikace jsou průběžně, tj. prakticky každoročně aktualizovány.

7 Finanční účetnictví Pavel Novotný Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN Vysoká škola ekonomie a managementu Žádná část této publikace nesmí být publikována ani šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

8 Obsah Obsah 1. Dlouhodobý majetek Obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNHM) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Drobný nehmotný majetek (DrNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Drobný hmotný majetek (DrHM) Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Pořizovací cena Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a jeho zařazení do užívání Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání Zařazení dlouhodobého nehmotného majetku do užívání Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisování DNHM Metody účetních odpisů Vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Obsahové vymezení Účtování Analytické a podrozvahové účty (ČÚS č. 013 a 014) Vykázání dlouhodobého majetku v účetní závěrce Problematika účtování softwaru (informačního systému) Software (informační systém) jako dlouhodobý nehmotný majetek Software (informační systém) jako náklad Vyřazení softwaru (informačního systému) z majetku 46

9 Edice učebních textů Finanční účetnictví 2. Zásoby Obsahové vymezení zásob Oceňování zásob Účtování zásob Způsob A Způsob B Analytické a podrozvahové účty Vykázání zásob v ÚZ Krátkodobý finanční majetek Obsahové vymezení KMF Oceňování Vykazování Problematika pokladny, její organizace, vedení a účtování Zúčtovací vztahy Zobrazení pohledávek ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce Pohledávky Účtování pohledávek Vykazování pohledávek Oceňování pohledávek Zobrazení závazků ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce Účtování závazků Vykazování závazků Oceňování závazků Pohledávky a závazky v cizí měně DPH a cizí měny Příklady Problematika pohledávek a závazků z obchodních vztahů Vznik, promlčení a zánik pohledávek Zajištění pohledávek Účtování dobropisů z reklamací, poskytování různých druhů slev Účtování odpisů pohledávek a opravných položek k pohledávkám Postoupení pohledávek Vzájemný zápočet pohledávek a závazků 131

10 Obsah 5. Časové rozlišení Obsahové vymezení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Opravné položky k majetku a odpisy majetku Opravné položky Odpisy majetku Vykazování opravných položek k majetku a odpisy majetku Náklady a výnosy Základní charakteristika nákladů Základní charakteristika nákladů zaúčtovaných v účtové třídě 5 náklady Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin nákladů v účtové třídě 5 náklady Základní charakteristika výnosů Základní charakteristika výnosů zaúčtovaných v účtové třídě 6 výnosy Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin výnosů v účtové třídě 6 výnosy Rezervy Postup tvorby a použití rezerv Zákonné rezervy podle zákona o účetnictví Zákonné rezervy podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Vykazování rezerv Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsahové vymezení Postupy účtování Vykázání kapitálových účtů a dlouhodobých závazků Nejčastější okruhy účtování o vlastním kapitálu 199

11 Edice učebních textů Finanční účetnictví 10. Odložená daň z příjmu Obsahové vymezení Tituly pro účtování o odložené dani Účtování o odložené dani Vykazování odložené daně Inventarizace majetku a závazků Obsahové vymezení Typy inventarizací Druhy inventur Inventarizační rozdíly Účtování inventarizačních rozdílů Účetní uzávěrka a účetní závěrka Účetní uzávěrka Účetní závěrka Základní charakteristika účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění Obsahové vymezení přílohy Přehled o peněžních tocích (cash flow) Přehled o změnách vlastního kapitálu Výroční zpráva Schvalování a ověřování účetní závěrky Zveřejňování účetní závěrky 245 Přílohy 251 Glosář 252 Seznam použitých zkratek 258 Seznam použité literatury 259 Seznam právních předpisů 259 Vzor směrné účtové osnovy 260 Vzorový test 269 Řešení vzorového testu 270

12

13 Edice učebních textů Finanční účetnictví Jak používat tuto učebnici Tuto knihu můžete jednoduše přečíst od začátku do konce, ale mnohem užitečnější vám bude s perem a papírem. Nejefektivnější formou učení je aktivní učení, a proto jsme naplnili text cvičeními, abyste se přesvědčili, jak učivo zvládáte. Každá kapitola také obsahuje cíle, souhrn kapitoly a rychlý kviz. Následující body vám objasní, jak s knihou pracovat co nejefektivněji: a) Vyberte si kapitolu, kterou budete studovat, přečtěte si úvod a cíle na začátku kapitoly. b) Potom si přečtěte souhrn kapitoly na jejím konci (před rychlým kvizem a odpověďmi ke cvičením). Neočekávejte, že tento krátký závěr znamená v této fázi příliš mnoho, ale zkuste, zda můžete spojit některý z probraných bodů s některým z cílů. c) Poté si přečtěte samotnou kapitolu. Vyřešte jednotlivá cvičení tak, jak jdou za sebou. Největší prospěch ze cvičení získáte, pokud si své odpovědi napíšete předem a poté je zkontrolujete s odpověďmi na konci kapitoly. d) Při čtení používejte poznámkový sloupec a přidávejte vlastní komentáře, odkazy na další materiál atd. Pokuste se formulovat své vlastní názory. V ekonomii je mnoho věcí otázkou výkladu a často je zde prostor pro alternativní názory. Čím hlubší dialog s knihou provedete, tím více ze svého studia získáte. e) Až dočtete kapitolu, znovu si přečtěte souhrn kapitoly. Poté se vraťte k cílům na začátku kapitoly a položte si otázku, zda jste jich dosáhli. f) Nakonec upevněte své znalosti tím, že písemně vyřešíte příklady v závěru kapitoly. Své odpovědi si můžete zkontrolovat tak, že se podíváte zpět do textu. Návrat k textu a hledání významných detailů dále zlepší pochopení předmětu. g) Nakonec si zkontrolujte svá řešení v přehledu správných odpovědí, který naleznete v závěru publikace.

14 Pokyny pro práci s učebnicí Značky a symboly v učebním textu Struktura distančních učebních textů je rozdílná již na první pohled, a to např. v zařazování grafických symbolů značek. Specifické grafické značky umístěné na okraji stránky upozorňují na definice, cvičení, příklady s postupem řešení, klíčová slova a shrnutí kapitol. Značky by měly studenta intuitivně vést tak, aby se již po krátkém seznámení s distanční učebnicí dokázal v textu rychle a snadno orientovat. Poznámky Označuje místo pro poznámky (vždy na začátku stránky v širším okraji). Definice Upozorňuje na definici nebo poučku pro dané téma. Příklad Označuje příklad praktické aplikace učiva včetně řešení. Cvičení Označuje otázky k procvičování a vzorové otázky ke zkoušce na konci kapitoly. Klíčová slova Upozorňuje na důležité výrazy či odborné termíny nezbytné pro orientaci v daném tématu. Shrnutí kapitoly Shrnutí kapitoly se zařazuje na konec dané kapitoly. Přehledně, ve strukturovaných bodech shrnuje to nejpodstatnější z předchozího textu.

15

16 kapitola 1 Dlouhodobý majetek

17

18 Dlouhodobý majetek Kapitola 1 1. kapitola Dlouhodobý majetek Cíle kapitoly Naučit se dlouhodobý majetek správně: klasifikovat, oceňovat, účtovat jeho pořízení a technické zhodnocení, evidovat na účtech hlavní knihy a v knihách analytických a podrozvahových účtů, účtovat trvalé snížení jeho hodnoty, účtovat jeho vyřazení, vykazovat v účetní závěrce. V neposlední řadě je též cílem se seznámit s kategorií dlouhodobého finančního majetku a se specifickou problematikou softwaru (informačního systému). Úvod Dlouhodobý majetek ve většině účetních jednotek představuje významnou složku jejich aktiv (majetku). Jako každé jiné aktivum: je výsledkem minulých transakcí, je ocenitelný v peněžních jednotkách, má přinášet účetní jednotce ekonomický prospěch. Již ze samotného termínu dlouhodobý vyplývá, že se jedná o majetek, u něhož se předpokládá, že bude mít v účetní jednotce dobu použitelnosti více než 12 po sobě jdoucích měsíců. Ve většině případů tvoří podstatnou část aktiv, která se nazývá stálá aktiva. Doba použitelnosti je definována ve Vyhlášce a rozumí se jí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost, nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně ověřování nehmotných výsledků. Z této definice je zřejmé, že samotná existence dlouhodobého majetku má v účetní 5

19 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví jednotce svůj účel a smysl. Především se jedná o jeho užívání za účelem dosažení ekonomického prospěchu, ale též o jeho zhodnocování, ke kterému dochází jak přinášením výnosů, čímž se zvyšuje jeho hodnota, tak jeho samotným prodejem. Dlouhodobý majetek se člení na: dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM): odpisovaný, neodpisovaný, dlouhodobý finanční majetek (DFM). Hodnota stálých (fixních) aktiv se po dobu jejich použitelnosti předává postupně (stálá aktiva se postupně opotřebovávají), spotřebovává se postupně. Proto u stálých aktiv rozeznáváme nejen jejich vstupní (pořizovací) hodnotu, ale i výši jejich opotřebení ve formě oprávek (s výjimkou neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku). Oprávky jsou kumulovanou hodnotou odpisů v jednotlivých letech životnosti stálých aktiv. Rozdíl mezi vstupní hodnotou a oprávkami vyjadřuje zůstatkovou hodnotu stálých aktiv. V aktivech rozvahy jsou vykázány obě hodnoty stálých aktiv; oprávky vyjadřují korekci vstupní ceny (brutto hodnota aktiv) na zůstatkovou hodnotu (netto hodnota aktiv). Odpisy na rozdíl od oprávek nejsou vykázány v rozvaze, ale představují nákladovou položku výkazu zisku a ztráty, a tím snižují výsledek hospodaření. Pro dlouhodobý majetek je ve směrné účtové osnově rezervována účtová třída 0 Dlouhodobý majetek, ve které jsou, s ohledem na jeho členění, vymezeny následující účtové skupiny: 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 06 Dlouhodobý finanční majetek 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku Pokud jde o účtování o dlouhodobém majetku, můžeme rozlišit tři fáze, které jsou společné pro všechny druhy dlouhodobého majetku: pořízení dlouhodobého majetku, užívání dlouhodobého majetku, kdy dochází ke změně jeho hodnoty, vyřazení dlouhodobého majetku. Při užívání dlouhodobého majetku po dobu jeho použitelnosti dochází ke změně jeho hodnoty, a to: trvalé snížení hodnoty formou ročních odpisů, které v kumulované výši vyjadřují oprávky (s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného a dlouhodobého finančního majetku), přechodné snížení hodnoty formou opravných položek, u dlouhodobého finančního majetku ke zvýšení hodnoty (zhodnocení) ve formě úrokových výnosů a ke zvýšení nebo snížení hodnoty při přecenění na reálnou hodnotu nebo při přecenění ekvivalencí. U dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného může dojít ke změně hodnoty jen formou opravné položky. 6

20 Dlouhodobý majetek Kapitola Obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNHM) DEFINICE Dlouhodobý majetek Významná položka aktiv účetní jednotky, která je výsledkem minulých transakcí, je ocenitelná v peněžních jednotkách a má účetní jednotce přinášet ekonomický prospěch. Dlouhodobostí se rozumí doba využitelnosti delší než 12 měsíců, a proto je tento majetek považován za stálé (fixní) aktivum. DEFINICE Drobný majetek (nehmotný a hmotný) Majetek sice s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, ale jeho cena je nižší než účetní jednotkou stanovená výše ocenění pro dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) DEFINICE Dlouhodobý nehmotný majetek Zahrnuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise a preferenční limity s dobou využití delší než 12 měsíců a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Obsahuje zejména: a) S dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (s výjimkou goodwillu) a při splnění povinností stanovených zákonem, jako je významnost a věrné a poctivé zobrazení majetku: Zřizovací výdaje odpisují se nejvýše po dobu 5 let a představují souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné). Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou společnosti nebo družstva. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software, ovšem pokud jsou nabyty od jiných osob nebo jsou vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi. Patenty, licence a ochranné známky. Ocenitelná práva (zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva know-how; opět platí podmínka nabytí od jiných osob nebo vytvoření vlastní činností k obchodování s nimi. (Poznámka: od práv je nutné odlišovat certifikáty za účelem ověření existujícího stavu, protože zde se jedná o službu.) 7

21 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví Goodwill kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku (nabytý zejména koupí, vkladem nebo v rámci přeměn společností s výjimkou změny právní formy) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Odpisuje se rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů, záporný goodwill do výnosů. O případnou následnou změnu kupní ceny podniku nebo jeho části se upraví hodnota goodwillu, a to beze změny doby odpisování. Lze jej vyjádřit vzorcem: kde: G goodwill, G = KC ( M Z), KC kupní cena, M souhrn individuálně přeceněné složky majetku, Z souhrn převzatých závazků. Povolenky na emise skleníkových plynů. Preferenční limity zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv; u prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční cenou nepřevýšily jejich významnost. b) Technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů (Kč ,-) a při splnění výše uvedených povinností (u bodu a): u nabyvatele užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, drobného nehmotného majetku (složky majetku v bodě a) a doba použitelnosti delší než 1 rok), nevykazovaný jako dlouhodobý nehmotný majetek, ale v nákladech. (Poznámka: Nutné přesto vést evidenci o tomto majetku, lze použít podrozvahové účty.) c) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek je to prakticky kalkulační účet v účtové skupině 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Na něm se zachycují postupně vznikající náklady po dobu jeho pořizování až do uvedení do stavu způsobilého používání. Zde vykázaný majetek a technické zhodnocení se neodpisuje. d) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek jsou zálohy jak krátkodobé, tak dlouhodobé; účtují se na účet v účtové skupině 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek. Dobou použitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost či může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných či jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. 8

22 Dlouhodobý majetek Kapitola Drobný nehmotný majetek (DrNM) Ve vnitřní směrnici nebo přímo v odpisovém plánu, si účetní jednotka stanoví finanční limit pořizovací ceny, resp. vlastních nákladů majetku s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců pro jeho uznání za dlouhodobý nehmotný majetek. O tomto majetku se účtuje na účtech účtové skupiny 01 Dlouhodobý nehmotný majetek a účetní jednotka jej vykazuje v jednotlivých položkách rozvahy v rámci položky B.II. Dlouhodobý nehmotný majetek. Jedná-li se pak o pořízení majetku sice s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, ale pod vymezenou výší, bude se jednat o drobný nehmotný majetek. DrNM je účetní kategorie (daňová legislativa rozlišuje jen dlouhodobý majetek a zásoby), jejíž vymezení je plně v kompetenci účetní jednotky. Pořízení drobného nehmotného majetku se účtuje jednorázově do nákladů na účet účtové skupiny 51 Služby (např. 518 Ostatní služby) a dále se eviduje na podrozvahovém účtu po celou dobu jeho užívání. Účetní jednotka se může (obdobně jako u drobného hmotného majetku) rozhodnout, že bude respektovat významnost a pak se bude účtovat na vytvořený analytický účet k syntetickému účtu v účtové skupině 01 Dlouhodobý nehmotný majetek. V tomto případě se vede stejná evidence jako k dlouhodobému hmotnému majetku (inventární karty) a provádí se její postupný odpis dle odpisového plánu (minimálně 13 měsíců) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) DEFINICE Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Dále jsou dlouhodobým hmotným majetkem, bez ohledu na výši ocenění, pozemky, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, předměty z drahých kovů a jiný dlouhodobý majetek (sem patří umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty) a oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje následující položky: 1) Pozemky jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím u realitních kanceláří. Pozemky se v souladu se zákonem o účetnictví (ZoÚ) neodpisují a účtují se v účtové skupině 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. Do ocenění pozemku patří též hodnota lesního porostu nebo osázení keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů. Pozemek pod nemovitostí není součástí ocenění budovy. 2) Stavby též bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti se účtují v účtové skupině 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a patří sem: Stavby, včetně budov (dle stavebního zákona), důlní díla a důlní stavby pod povrchem (dle horního zákona), vodní díla (dle vodního zákona) a další stavební díla např. podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Otvírky lomů, pískoven a hlinišť. Technické rekultivace (dle horního zákona). Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem o vlastnictví bytů. 3) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou vedeny na účtech v účtové skupině 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a zahrnují: 9

23 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví Předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou, při splnění zákonných povinností významnost a věrné a poctivé zobrazení majetku. Pokud tyto movité věci nebo jejich soubory nejsou vykázány v této položce, považují se za drobný hmotný majetek, o kterém se účtuje jako o zásobách; totéž platí i pro předměty z drahých kovů s dobou použitelnosti kratší než jeden rok. Soubor movitých věcí je pouze agregací movitých věcí a funkce jednotlivého komponentu ovlivňuje funkci jiného nebo souboru jako celku, nebo funkcí celku je dána funkce jeho jednotlivých komponentů. Je oceněn jednou částkou, odpisuje se jako celek, jednotlivé komponenty nelze samostatně odpisovat. 4) Pěstitelské celky trvalých porostů účtují se též na účtech v účtové skupině 02 a jsou to následující porosty (v ZoÚ se na rozdíl od zákona o daních z příjmů u nich neuvádí doba plodnosti delší než 3 roky): Ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 ha. Trvalý porost vinic a chmelnic (bez nosných konstrukcí se však jedná o stavbu). 5) Základní stádo a tažná zvířata jejich evidence je rovněž na účtech v účtové skupině 02: Bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus. Podle rozhodnutí účetní jednotky zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů. Položka obsahuje též koně, např. tažné a dostihové, dále zejména osly, muly a mezky. 6) Jiný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje bez ohledu na výši ocenění: Ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jeho části koupené nebo nabyté vkladem jako součást koupě pozemku po v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky odpisování stanovené ve Vyhlášce. Ložiska se odpisují, proto jejich účty jsou součástí účtové skupiny 02. Umělecká díla (nejsou-li součástí stavby), sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními předpisy, popřípadě jejich soubory (např. sbírka známek). Neodpisují se, účtují se proto na účtech v účtové skupině 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. 7) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou prakticky nabíhající náklady po dobu jeho pořizování až do jeho uvedení do stavu způsobilého užívání. Je evidován na účtech v účtové skupině 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek a neodpisuje se. Pokud účetní jednotka nabude věc, která již byla před nabytím uvedena do stavu způsobilého užívání a nevyžaduje montáž, není tato věc považována za nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (např. dům s rozbitými okny, poškozenými médii apod.). 8) Technické zhodnocení, které je obsaženo v položkách staveb, samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, a to od částky stanovené v zákoně o daních z příjmů (40 000,-), a které se týká: najatého majetku, tj. majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, drobného hmotného majetku. 9) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek krátkodobé a dlouhodobé se účtují na účtech v účtové skupině 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a neodpisují se. 10

24 Dlouhodobý majetek Kapitola 1 10) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se účtuje v účtové skupině 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku a jedná se o kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky. Neprovádí se individuální přeceňování jednotlivých složek majetku znalcem, není finančně náročný. Odpisuje se rovnoměrně 180 měsíců (aktivní do nákladů, pasivní do výnosů). Neodepsaná část se odepíše jednorázově při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku. O případnou následnou změnu kupní ceny se upraví hodnota oceňovacího rozdílu, beze změny doby odpisování. Lze jej vyjádřit vzorcem: kde: OR = KC ( ocenění Z), OR oceňovací rozdíl, KC kupní cena, ocenění ocenění u účetní jednotky prodávající, vkládající nebo zanikající, Z ocenění závazků Drobný hmotný majetek (DrHM) Ve vnitřní směrnici, nejlépe přímo v odpisovém plánu, si účetní jednotka stanoví finanční limit pořizovací ceny, resp. vlastních nákladů majetku s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců pro jeho uznání za dlouhodobý hmotný majetek. O tomto majetku se účtuje na účtu účtové skupiny 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a účetní jednotka jej vykazuje v rozvaze v položce B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Jedná-li se pak o pořízení majetku sice s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, ale pod vymezenou výší, bude se jednat o drobný hmotný majetek. Drobný hmotný majetek je účetní kategorie (daňová legislativa rozlišuje jen dlouhodobý majetek a zásoby), jejíž vymezení je plně v kompetenci účetní jednotky. Účetní jednotka si může stanovit ještě další dílčí limity, a tak rozdělit tento drobný hmotný majetek prakticky na jeho podskupiny. Z toho vyplývají následující varianty účtování o drobném hmotném majetku: Výše pořízení je považována za bezvýznamnou, proto se tyto předměty považují za spotřební materiál a jsou účtovány v účtové skupině 50 Spotřebované nákupy například na účet 501/1 Spotřeba materiálu. K této podskupině drobného hmotného majetku není třeba vést žádnou další evidenci. Jako o zásobách, tj. na vytvořený účet drobného hmotného majetku v účtové skupině 50 Spotřebované nákupy (např. 501/2 Spotřeba drobného hmotného majetku), což též představuje jednorázově uplatněný náklad již při jeho pořízení se současným vydáním do užívání. Ale tato podskupina se eviduje na podrozvahovém účtu po celou dobu jejího používání a podléhá inventarizaci. Při respektování významnosti se tato podskupina bude účtovat na vytvořené účty drobného hmotného majetku v účtové skupině 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (například 022/7 Drobný hmotný majetek). K této podskupině se vede stejná evidence jako k dlouhodobému majetku (inventární karty) a provádí se její postupný odpis dle odpisového plánu (minimálně 13 měsíců). 11

25 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví Stejným způsobem může přistoupit účetní jednotka k věcem, které přebírá po skončení leasingu do svého majetku a v ceně, která je nižší než jejím rozhodnutím stanovený limit pro zařazování předmětu do dlouhodobého hmotného majetku. 1) U dlouhodobého hmotného majetku (v účtové skupině 02), jehož pořizovací cena je pod limitem stanoveným zákonem o daních z příjmů pro samostatné movité věci, případně soubory movitých věcí, tj. Kč ,- a méně, se aplikuje zákon o daních z příjmů a daňové odpisy tohoto majetku jsou ve výši účetních dle odpisového plánu. Naopak, aby mohly být uznány daňové odpisy u majetku, který dle rozhodnutí účetní jednotky nebude zahrnut do dlouhodobého hmotného majetku (není v účtové skupině 02 a účtuje se o něm jako o zásobách) a jehož cena bude vyšší než limit stanovený zákonem o daních z příjmů, tj. více než Kč ,-, je nezbytné vést takovýto majetek na podrozvahových účtech. Nestačí vést pomocnou neúčetní evidenci (např. operativní evidenci), protože dle zákona o daních z příjmů musí být o majetku účtováno. Při splnění této podmínky jej lze daňově odpisovat. Operativní evidence ani využití tabulkového procesoru u nějakého softwaru tuto povinnost nenaplňuje. 1) Z pohledu zákona o daních z příjmů je nutné vést podrobnou evidenci (nejvýhodněji na inventárních kartách současně s účetními odpisy) o výši daňových odpisů u dlouhodobého hmotného majetku, resp. daňově uznatelných nákladů při jednorázovém zaúčtování drobného hmotného majetku do nákladů. Je to dáno tím, že na rozdíl od účetnictví, kde je limit pro dlouhodobý hmotný majetek plně na rozhodnutí účetní jednotky, zákon o daních z příjmů pevně tento limit stanoví. 12

26 Dlouhodobý majetek Kapitola Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku DEFINICE Oceňování Přiřazení peněžní hodnoty jednotlivé položce dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje podle Zákona o účetnictví (ZoÚ) a Vyhlášky. Pořizovací cenou úplatně nabytý. Vlastními náklady vytvořený vlastní činností. Reprodukční pořizovací cenou bezúplatně nabytý nebo v případě, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit Pořizovací cena DEFINICE Pořizovací cena dlouhodobého majetku Cena tohoto majetku, včetně všech nákladů, které přímo souvisí s jeho pořízením. Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené Vyhláškou jsou zejména náklady na: a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertizy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce, b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz, f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby; zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, g) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou, 13

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o.

Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření firmy Vektor Wellness Club s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní odpisový plán a jeho význam na hospodaření

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 133 Rozeslána dne 25. listopadu 2009 Cena Kč 82, O B S A H : 410. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Účetní a daňové odpisy 2012

Účetní a daňové odpisy 2012 PROČ PRÁVĚ ÚČETNÍ PORADCE Průběžné aktualizace prostřednictvím internetu Fulltextové vyhledávání slov, slovních spojení a frází 19 let zkušeností, více jak 9000 spokojených uživatelů Unikátní systém uspořádání

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Teorie účetnictví přednášky

Teorie účetnictví přednášky Váchová Valerie - E7 přednáška je dobrovolná skripta: Účetnictví I. Valdr, Lerinsová dva zápočtové testy body se budou promítat do dalšího semestru Definice účetnictví - účetnictví je samostatný obor sociálně

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Neziskové organizace vznik účetnictví daně

Neziskové organizace vznik účetnictví daně Neziskové organizace vznik účetnictví daně 10. aktualizované vydání 1. aktualizace k 1. 6. 2010 Úvodem Autorka se v této aktualizaci pokusí zachovat ucelenost a přehlednost publikace, proto se nebude nadále

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 125 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 122, O B S A H : 312. Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více