Pavel Novotný. Finanční účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pavel Novotný. Finanční účetnictví"

Transkript

1

2 Finanční účetnictví

3

4 Pavel Novotný Finanční účetnictví VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2007

5

6 Úvod Předmět Finanční účetnictví navazuje na obor Základy účetnictví, jehož znalosti jsou východiskem, které se dále prohlubuje. Rozšiřování teoretických vědomostí je zaměřeno na prohloubení znalostí metodiky a postupů účtování v jednotlivých účetních třídách a seznámení se s problematikou účetní závěrky a pracemi jí předcházejících. K dosažení tohoto cíle má sloužit především tento učební text spolu se cvičebnicí, ve které jsou příklady s řešeními od nejjednodušších problémů účetních případů až po složitější účetní případy. Vypracováním učebního textu se autor snaží poskytnout studentům nejen nejzákladnější informace pro studium finančního účetnictví, ale seznámit je i s některými praktickými problémy, které mohou někteří využít již nyní nebo se k nim mohou vrátit i později. Z tohoto důvodu je učební text napsán v plné návaznosti na platnou metodiku, která je vymezena nejen zákonem o účetnictví, ale i prováděcí vyhláškou a Českými účetními standardami. Autor doufá, že učební text studentům pomůže zvládnout problematiku finančního účetnictví bez větších potíží. Rozšiřující prameny Pro lepší porozumění se doporučuje: KOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí. Praha, Polygon RYNEŠ, P.: Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Praha, Anag ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2006 (zákony, vyhlášky, standardy). ÚZ, Sagit NOTIA, PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Praha, Grada Publishing Všechny tyto publikace jsou průběžně, tj. prakticky každoročně aktualizovány.

7 Finanční účetnictví Pavel Novotný Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN Vysoká škola ekonomie a managementu Žádná část této publikace nesmí být publikována ani šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

8 Obsah Obsah 1. Dlouhodobý majetek Obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNHM) Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Drobný nehmotný majetek (DrNM) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Drobný hmotný majetek (DrHM) Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Pořizovací cena Vlastní náklady Reprodukční pořizovací cena Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a jeho zařazení do užívání Zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání Zařazení dlouhodobého nehmotného majetku do užívání Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpisování DNHM Metody účetních odpisů Vyřazování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek (DFM) Obsahové vymezení Účtování Analytické a podrozvahové účty (ČÚS č. 013 a 014) Vykázání dlouhodobého majetku v účetní závěrce Problematika účtování softwaru (informačního systému) Software (informační systém) jako dlouhodobý nehmotný majetek Software (informační systém) jako náklad Vyřazení softwaru (informačního systému) z majetku 46

9 Edice učebních textů Finanční účetnictví 2. Zásoby Obsahové vymezení zásob Oceňování zásob Účtování zásob Způsob A Způsob B Analytické a podrozvahové účty Vykázání zásob v ÚZ Krátkodobý finanční majetek Obsahové vymezení KMF Oceňování Vykazování Problematika pokladny, její organizace, vedení a účtování Zúčtovací vztahy Zobrazení pohledávek ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce Pohledávky Účtování pohledávek Vykazování pohledávek Oceňování pohledávek Zobrazení závazků ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce Účtování závazků Vykazování závazků Oceňování závazků Pohledávky a závazky v cizí měně DPH a cizí měny Příklady Problematika pohledávek a závazků z obchodních vztahů Vznik, promlčení a zánik pohledávek Zajištění pohledávek Účtování dobropisů z reklamací, poskytování různých druhů slev Účtování odpisů pohledávek a opravných položek k pohledávkám Postoupení pohledávek Vzájemný zápočet pohledávek a závazků 131

10 Obsah 5. Časové rozlišení Obsahové vymezení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Výdaje příštích období Výnosy příštích období Příjmy příštích období Opravné položky k majetku a odpisy majetku Opravné položky Odpisy majetku Vykazování opravných položek k majetku a odpisy majetku Náklady a výnosy Základní charakteristika nákladů Základní charakteristika nákladů zaúčtovaných v účtové třídě 5 náklady Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin nákladů v účtové třídě 5 náklady Základní charakteristika výnosů Základní charakteristika výnosů zaúčtovaných v účtové třídě 6 výnosy Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin výnosů v účtové třídě 6 výnosy Rezervy Postup tvorby a použití rezerv Zákonné rezervy podle zákona o účetnictví Zákonné rezervy podle zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Vykazování rezerv Kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsahové vymezení Postupy účtování Vykázání kapitálových účtů a dlouhodobých závazků Nejčastější okruhy účtování o vlastním kapitálu 199

11 Edice učebních textů Finanční účetnictví 10. Odložená daň z příjmu Obsahové vymezení Tituly pro účtování o odložené dani Účtování o odložené dani Vykazování odložené daně Inventarizace majetku a závazků Obsahové vymezení Typy inventarizací Druhy inventur Inventarizační rozdíly Účtování inventarizačních rozdílů Účetní uzávěrka a účetní závěrka Účetní uzávěrka Účetní závěrka Základní charakteristika účetní závěrky Výkaz zisku a ztráty v účelovém členění Obsahové vymezení přílohy Přehled o peněžních tocích (cash flow) Přehled o změnách vlastního kapitálu Výroční zpráva Schvalování a ověřování účetní závěrky Zveřejňování účetní závěrky 245 Přílohy 251 Glosář 252 Seznam použitých zkratek 258 Seznam použité literatury 259 Seznam právních předpisů 259 Vzor směrné účtové osnovy 260 Vzorový test 269 Řešení vzorového testu 270

12

13 Edice učebních textů Finanční účetnictví Jak používat tuto učebnici Tuto knihu můžete jednoduše přečíst od začátku do konce, ale mnohem užitečnější vám bude s perem a papírem. Nejefektivnější formou učení je aktivní učení, a proto jsme naplnili text cvičeními, abyste se přesvědčili, jak učivo zvládáte. Každá kapitola také obsahuje cíle, souhrn kapitoly a rychlý kviz. Následující body vám objasní, jak s knihou pracovat co nejefektivněji: a) Vyberte si kapitolu, kterou budete studovat, přečtěte si úvod a cíle na začátku kapitoly. b) Potom si přečtěte souhrn kapitoly na jejím konci (před rychlým kvizem a odpověďmi ke cvičením). Neočekávejte, že tento krátký závěr znamená v této fázi příliš mnoho, ale zkuste, zda můžete spojit některý z probraných bodů s některým z cílů. c) Poté si přečtěte samotnou kapitolu. Vyřešte jednotlivá cvičení tak, jak jdou za sebou. Největší prospěch ze cvičení získáte, pokud si své odpovědi napíšete předem a poté je zkontrolujete s odpověďmi na konci kapitoly. d) Při čtení používejte poznámkový sloupec a přidávejte vlastní komentáře, odkazy na další materiál atd. Pokuste se formulovat své vlastní názory. V ekonomii je mnoho věcí otázkou výkladu a často je zde prostor pro alternativní názory. Čím hlubší dialog s knihou provedete, tím více ze svého studia získáte. e) Až dočtete kapitolu, znovu si přečtěte souhrn kapitoly. Poté se vraťte k cílům na začátku kapitoly a položte si otázku, zda jste jich dosáhli. f) Nakonec upevněte své znalosti tím, že písemně vyřešíte příklady v závěru kapitoly. Své odpovědi si můžete zkontrolovat tak, že se podíváte zpět do textu. Návrat k textu a hledání významných detailů dále zlepší pochopení předmětu. g) Nakonec si zkontrolujte svá řešení v přehledu správných odpovědí, který naleznete v závěru publikace.

14 Pokyny pro práci s učebnicí Značky a symboly v učebním textu Struktura distančních učebních textů je rozdílná již na první pohled, a to např. v zařazování grafických symbolů značek. Specifické grafické značky umístěné na okraji stránky upozorňují na definice, cvičení, příklady s postupem řešení, klíčová slova a shrnutí kapitol. Značky by měly studenta intuitivně vést tak, aby se již po krátkém seznámení s distanční učebnicí dokázal v textu rychle a snadno orientovat. Poznámky Označuje místo pro poznámky (vždy na začátku stránky v širším okraji). Definice Upozorňuje na definici nebo poučku pro dané téma. Příklad Označuje příklad praktické aplikace učiva včetně řešení. Cvičení Označuje otázky k procvičování a vzorové otázky ke zkoušce na konci kapitoly. Klíčová slova Upozorňuje na důležité výrazy či odborné termíny nezbytné pro orientaci v daném tématu. Shrnutí kapitoly Shrnutí kapitoly se zařazuje na konec dané kapitoly. Přehledně, ve strukturovaných bodech shrnuje to nejpodstatnější z předchozího textu.

15

16 kapitola 1 Dlouhodobý majetek

17

18 Dlouhodobý majetek Kapitola 1 1. kapitola Dlouhodobý majetek Cíle kapitoly Naučit se dlouhodobý majetek správně: klasifikovat, oceňovat, účtovat jeho pořízení a technické zhodnocení, evidovat na účtech hlavní knihy a v knihách analytických a podrozvahových účtů, účtovat trvalé snížení jeho hodnoty, účtovat jeho vyřazení, vykazovat v účetní závěrce. V neposlední řadě je též cílem se seznámit s kategorií dlouhodobého finančního majetku a se specifickou problematikou softwaru (informačního systému). Úvod Dlouhodobý majetek ve většině účetních jednotek představuje významnou složku jejich aktiv (majetku). Jako každé jiné aktivum: je výsledkem minulých transakcí, je ocenitelný v peněžních jednotkách, má přinášet účetní jednotce ekonomický prospěch. Již ze samotného termínu dlouhodobý vyplývá, že se jedná o majetek, u něhož se předpokládá, že bude mít v účetní jednotce dobu použitelnosti více než 12 po sobě jdoucích měsíců. Ve většině případů tvoří podstatnou část aktiv, která se nazývá stálá aktiva. Doba použitelnosti je definována ve Vyhlášce a rozumí se jí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost, nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně ověřování nehmotných výsledků. Z této definice je zřejmé, že samotná existence dlouhodobého majetku má v účetní 5

19 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví jednotce svůj účel a smysl. Především se jedná o jeho užívání za účelem dosažení ekonomického prospěchu, ale též o jeho zhodnocování, ke kterému dochází jak přinášením výnosů, čímž se zvyšuje jeho hodnota, tak jeho samotným prodejem. Dlouhodobý majetek se člení na: dlouhodobý nehmotný majetek (DNM), dlouhodobý hmotný majetek (DHM): odpisovaný, neodpisovaný, dlouhodobý finanční majetek (DFM). Hodnota stálých (fixních) aktiv se po dobu jejich použitelnosti předává postupně (stálá aktiva se postupně opotřebovávají), spotřebovává se postupně. Proto u stálých aktiv rozeznáváme nejen jejich vstupní (pořizovací) hodnotu, ale i výši jejich opotřebení ve formě oprávek (s výjimkou neodpisovaného dlouhodobého hmotného majetku). Oprávky jsou kumulovanou hodnotou odpisů v jednotlivých letech životnosti stálých aktiv. Rozdíl mezi vstupní hodnotou a oprávkami vyjadřuje zůstatkovou hodnotu stálých aktiv. V aktivech rozvahy jsou vykázány obě hodnoty stálých aktiv; oprávky vyjadřují korekci vstupní ceny (brutto hodnota aktiv) na zůstatkovou hodnotu (netto hodnota aktiv). Odpisy na rozdíl od oprávek nejsou vykázány v rozvaze, ale představují nákladovou položku výkazu zisku a ztráty, a tím snižují výsledek hospodaření. Pro dlouhodobý majetek je ve směrné účtové osnově rezervována účtová třída 0 Dlouhodobý majetek, ve které jsou, s ohledem na jeho členění, vymezeny následující účtové skupiny: 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 06 Dlouhodobý finanční majetek 07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 08 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku Pokud jde o účtování o dlouhodobém majetku, můžeme rozlišit tři fáze, které jsou společné pro všechny druhy dlouhodobého majetku: pořízení dlouhodobého majetku, užívání dlouhodobého majetku, kdy dochází ke změně jeho hodnoty, vyřazení dlouhodobého majetku. Při užívání dlouhodobého majetku po dobu jeho použitelnosti dochází ke změně jeho hodnoty, a to: trvalé snížení hodnoty formou ročních odpisů, které v kumulované výši vyjadřují oprávky (s výjimkou dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného a dlouhodobého finančního majetku), přechodné snížení hodnoty formou opravných položek, u dlouhodobého finančního majetku ke zvýšení hodnoty (zhodnocení) ve formě úrokových výnosů a ke zvýšení nebo snížení hodnoty při přecenění na reálnou hodnotu nebo při přecenění ekvivalencí. U dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného může dojít ke změně hodnoty jen formou opravné položky. 6

20 Dlouhodobý majetek Kapitola Obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (DNHM) DEFINICE Dlouhodobý majetek Významná položka aktiv účetní jednotky, která je výsledkem minulých transakcí, je ocenitelná v peněžních jednotkách a má účetní jednotce přinášet ekonomický prospěch. Dlouhodobostí se rozumí doba využitelnosti delší než 12 měsíců, a proto je tento majetek považován za stálé (fixní) aktivum. DEFINICE Drobný majetek (nehmotný a hmotný) Majetek sice s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, ale jeho cena je nižší než účetní jednotkou stanovená výše ocenění pro dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) DEFINICE Dlouhodobý nehmotný majetek Zahrnuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill, povolenky na emise a preferenční limity s dobou využití delší než 12 měsíců a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Obsahuje zejména: a) S dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou (s výjimkou goodwillu) a při splnění povinností stanovených zákonem, jako je významnost a věrné a poctivé zobrazení majetku: Zřizovací výdaje odpisují se nejvýše po dobu 5 let a představují souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku (zejména soudní a správní poplatky, výdaje na pracovní cesty, odměny za zprostředkování a poradenské služby a nájemné). Zřizovacími výdaji nejsou zejména výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, na reprezentaci nebo výdaje související s přeměnou společnosti nebo družstva. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje a software, ovšem pokud jsou nabyty od jiných osob nebo jsou vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi. Patenty, licence a ochranné známky. Ocenitelná práva (zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva know-how; opět platí podmínka nabytí od jiných osob nebo vytvoření vlastní činností k obchodování s nimi. (Poznámka: od práv je nutné odlišovat certifikáty za účelem ověření existujícího stavu, protože zde se jedná o službu.) 7

21 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví Goodwill kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části ve smyslu obchodního zákoníku (nabytý zejména koupí, vkladem nebo v rámci přeměn společností s výjimkou změny právní formy) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Odpisuje se rovnoměrně 60 měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů, záporný goodwill do výnosů. O případnou následnou změnu kupní ceny podniku nebo jeho části se upraví hodnota goodwillu, a to beze změny doby odpisování. Lze jej vyjádřit vzorcem: kde: G goodwill, G = KC ( M Z), KC kupní cena, M souhrn individuálně přeceněné složky majetku, Z souhrn převzatých závazků. Povolenky na emise skleníkových plynů. Preferenční limity zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóty a individuální limit prémiových práv; u prvního držitele pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční cenou nepřevýšily jejich významnost. b) Technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů (Kč ,-) a při splnění výše uvedených povinností (u bodu a): u nabyvatele užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, drobného nehmotného majetku (složky majetku v bodě a) a doba použitelnosti delší než 1 rok), nevykazovaný jako dlouhodobý nehmotný majetek, ale v nákladech. (Poznámka: Nutné přesto vést evidenci o tomto majetku, lze použít podrozvahové účty.) c) Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek je to prakticky kalkulační účet v účtové skupině 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Na něm se zachycují postupně vznikající náklady po dobu jeho pořizování až do uvedení do stavu způsobilého používání. Zde vykázaný majetek a technické zhodnocení se neodpisuje. d) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek jsou zálohy jak krátkodobé, tak dlouhodobé; účtují se na účet v účtové skupině 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek. Dobou použitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost či může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných či jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků. 8

22 Dlouhodobý majetek Kapitola Drobný nehmotný majetek (DrNM) Ve vnitřní směrnici nebo přímo v odpisovém plánu, si účetní jednotka stanoví finanční limit pořizovací ceny, resp. vlastních nákladů majetku s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců pro jeho uznání za dlouhodobý nehmotný majetek. O tomto majetku se účtuje na účtech účtové skupiny 01 Dlouhodobý nehmotný majetek a účetní jednotka jej vykazuje v jednotlivých položkách rozvahy v rámci položky B.II. Dlouhodobý nehmotný majetek. Jedná-li se pak o pořízení majetku sice s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, ale pod vymezenou výší, bude se jednat o drobný nehmotný majetek. DrNM je účetní kategorie (daňová legislativa rozlišuje jen dlouhodobý majetek a zásoby), jejíž vymezení je plně v kompetenci účetní jednotky. Pořízení drobného nehmotného majetku se účtuje jednorázově do nákladů na účet účtové skupiny 51 Služby (např. 518 Ostatní služby) a dále se eviduje na podrozvahovém účtu po celou dobu jeho užívání. Účetní jednotka se může (obdobně jako u drobného hmotného majetku) rozhodnout, že bude respektovat významnost a pak se bude účtovat na vytvořený analytický účet k syntetickému účtu v účtové skupině 01 Dlouhodobý nehmotný majetek. V tomto případě se vede stejná evidence jako k dlouhodobému hmotnému majetku (inventární karty) a provádí se její postupný odpis dle odpisového plánu (minimálně 13 měsíců) Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) DEFINICE Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Dále jsou dlouhodobým hmotným majetkem, bez ohledu na výši ocenění, pozemky, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo a tažná zvířata, předměty z drahých kovů a jiný dlouhodobý majetek (sem patří umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty) a oceňovací rozdíl k nabytému majetku. Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje následující položky: 1) Pozemky jsou dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím u realitních kanceláří. Pozemky se v souladu se zákonem o účetnictví (ZoÚ) neodpisují a účtují se v účtové skupině 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. Do ocenění pozemku patří též hodnota lesního porostu nebo osázení keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů. Pozemek pod nemovitostí není součástí ocenění budovy. 2) Stavby též bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti se účtují v účtové skupině 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a patří sem: Stavby, včetně budov (dle stavebního zákona), důlní díla a důlní stavby pod povrchem (dle horního zákona), vodní díla (dle vodního zákona) a další stavební díla např. podle zákona o vodovodech a kanalizacích. Otvírky lomů, pískoven a hlinišť. Technické rekultivace (dle horního zákona). Byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem o vlastnictví bytů. 3) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou vedeny na účtech v účtové skupině 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a zahrnují: 9

23 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví Předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění stanovené účetní jednotkou, při splnění zákonných povinností významnost a věrné a poctivé zobrazení majetku. Pokud tyto movité věci nebo jejich soubory nejsou vykázány v této položce, považují se za drobný hmotný majetek, o kterém se účtuje jako o zásobách; totéž platí i pro předměty z drahých kovů s dobou použitelnosti kratší než jeden rok. Soubor movitých věcí je pouze agregací movitých věcí a funkce jednotlivého komponentu ovlivňuje funkci jiného nebo souboru jako celku, nebo funkcí celku je dána funkce jeho jednotlivých komponentů. Je oceněn jednou částkou, odpisuje se jako celek, jednotlivé komponenty nelze samostatně odpisovat. 4) Pěstitelské celky trvalých porostů účtují se též na účtech v účtové skupině 02 a jsou to následující porosty (v ZoÚ se na rozdíl od zákona o daních z příjmů u nich neuvádí doba plodnosti delší než 3 roky): Ovocné stromy nebo ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře 0,25 ha v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na 1 ha. Trvalý porost vinic a chmelnic (bez nosných konstrukcí se však jedná o stavbu). 5) Základní stádo a tažná zvířata jejich evidence je rovněž na účtech v účtové skupině 02: Bez ohledu na výši ocenění plemenná zvířata kategorií skotu, koní, prasat, ovcí, koz a hus. Podle rozhodnutí účetní jednotky zvířata základního stáda jiných hospodářsky využívaných chovů, např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů. Položka obsahuje též koně, např. tažné a dostihové, dále zejména osly, muly a mezky. 6) Jiný dlouhodobý hmotný majetek obsahuje bez ohledu na výši ocenění: Ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jeho části koupené nebo nabyté vkladem jako součást koupě pozemku po v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky odpisování stanovené ve Vyhlášce. Ložiska se odpisují, proto jejich účty jsou součástí účtové skupiny 02. Umělecká díla (nejsou-li součástí stavby), sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené zvláštními předpisy, popřípadě jejich soubory (např. sbírka známek). Neodpisují se, účtují se proto na účtech v účtové skupině 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný. 7) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou prakticky nabíhající náklady po dobu jeho pořizování až do jeho uvedení do stavu způsobilého užívání. Je evidován na účtech v účtové skupině 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek a neodpisuje se. Pokud účetní jednotka nabude věc, která již byla před nabytím uvedena do stavu způsobilého užívání a nevyžaduje montáž, není tato věc považována za nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (např. dům s rozbitými okny, poškozenými médii apod.). 8) Technické zhodnocení, které je obsaženo v položkách staveb, samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí, a to od částky stanovené v zákoně o daních z příjmů (40 000,-), a které se týká: najatého majetku, tj. majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, drobného hmotného majetku. 9) Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek krátkodobé a dlouhodobé se účtují na účtech v účtové skupině 05 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek a neodpisují se. 10

24 Dlouhodobý majetek Kapitola 1 10) Oceňovací rozdíl k nabytému majetku se účtuje v účtové skupině 09 Opravné položky k dlouhodobému majetku a jedná se o kladný (aktivní) nebo záporný (pasivní) rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávající, vkládající nebo zanikající účetní jednotky sníženým o převzaté závazky. Neprovádí se individuální přeceňování jednotlivých složek majetku znalcem, není finančně náročný. Odpisuje se rovnoměrně 180 měsíců (aktivní do nákladů, pasivní do výnosů). Neodepsaná část se odepíše jednorázově při vyřazení poslední složky dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku. O případnou následnou změnu kupní ceny se upraví hodnota oceňovacího rozdílu, beze změny doby odpisování. Lze jej vyjádřit vzorcem: kde: OR = KC ( ocenění Z), OR oceňovací rozdíl, KC kupní cena, ocenění ocenění u účetní jednotky prodávající, vkládající nebo zanikající, Z ocenění závazků Drobný hmotný majetek (DrHM) Ve vnitřní směrnici, nejlépe přímo v odpisovém plánu, si účetní jednotka stanoví finanční limit pořizovací ceny, resp. vlastních nákladů majetku s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců pro jeho uznání za dlouhodobý hmotný majetek. O tomto majetku se účtuje na účtu účtové skupiny 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný a účetní jednotka jej vykazuje v rozvaze v položce B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí. Jedná-li se pak o pořízení majetku sice s dobou použitelnosti delší než 12 měsíců, ale pod vymezenou výší, bude se jednat o drobný hmotný majetek. Drobný hmotný majetek je účetní kategorie (daňová legislativa rozlišuje jen dlouhodobý majetek a zásoby), jejíž vymezení je plně v kompetenci účetní jednotky. Účetní jednotka si může stanovit ještě další dílčí limity, a tak rozdělit tento drobný hmotný majetek prakticky na jeho podskupiny. Z toho vyplývají následující varianty účtování o drobném hmotném majetku: Výše pořízení je považována za bezvýznamnou, proto se tyto předměty považují za spotřební materiál a jsou účtovány v účtové skupině 50 Spotřebované nákupy například na účet 501/1 Spotřeba materiálu. K této podskupině drobného hmotného majetku není třeba vést žádnou další evidenci. Jako o zásobách, tj. na vytvořený účet drobného hmotného majetku v účtové skupině 50 Spotřebované nákupy (např. 501/2 Spotřeba drobného hmotného majetku), což též představuje jednorázově uplatněný náklad již při jeho pořízení se současným vydáním do užívání. Ale tato podskupina se eviduje na podrozvahovém účtu po celou dobu jejího používání a podléhá inventarizaci. Při respektování významnosti se tato podskupina bude účtovat na vytvořené účty drobného hmotného majetku v účtové skupině 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (například 022/7 Drobný hmotný majetek). K této podskupině se vede stejná evidence jako k dlouhodobému majetku (inventární karty) a provádí se její postupný odpis dle odpisového plánu (minimálně 13 měsíců). 11

25 Kapitola 1 Edice učebních textů Finanční účetnictví Stejným způsobem může přistoupit účetní jednotka k věcem, které přebírá po skončení leasingu do svého majetku a v ceně, která je nižší než jejím rozhodnutím stanovený limit pro zařazování předmětu do dlouhodobého hmotného majetku. 1) U dlouhodobého hmotného majetku (v účtové skupině 02), jehož pořizovací cena je pod limitem stanoveným zákonem o daních z příjmů pro samostatné movité věci, případně soubory movitých věcí, tj. Kč ,- a méně, se aplikuje zákon o daních z příjmů a daňové odpisy tohoto majetku jsou ve výši účetních dle odpisového plánu. Naopak, aby mohly být uznány daňové odpisy u majetku, který dle rozhodnutí účetní jednotky nebude zahrnut do dlouhodobého hmotného majetku (není v účtové skupině 02 a účtuje se o něm jako o zásobách) a jehož cena bude vyšší než limit stanovený zákonem o daních z příjmů, tj. více než Kč ,-, je nezbytné vést takovýto majetek na podrozvahových účtech. Nestačí vést pomocnou neúčetní evidenci (např. operativní evidenci), protože dle zákona o daních z příjmů musí být o majetku účtováno. Při splnění této podmínky jej lze daňově odpisovat. Operativní evidence ani využití tabulkového procesoru u nějakého softwaru tuto povinnost nenaplňuje. 1) Z pohledu zákona o daních z příjmů je nutné vést podrobnou evidenci (nejvýhodněji na inventárních kartách současně s účetními odpisy) o výši daňových odpisů u dlouhodobého hmotného majetku, resp. daňově uznatelných nákladů při jednorázovém zaúčtování drobného hmotného majetku do nákladů. Je to dáno tím, že na rozdíl od účetnictví, kde je limit pro dlouhodobý hmotný majetek plně na rozhodnutí účetní jednotky, zákon o daních z příjmů pevně tento limit stanoví. 12

26 Dlouhodobý majetek Kapitola Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku DEFINICE Oceňování Přiřazení peněžní hodnoty jednotlivé položce dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje podle Zákona o účetnictví (ZoÚ) a Vyhlášky. Pořizovací cenou úplatně nabytý. Vlastními náklady vytvořený vlastní činností. Reprodukční pořizovací cenou bezúplatně nabytý nebo v případě, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit Pořizovací cena DEFINICE Pořizovací cena dlouhodobého majetku Cena tohoto majetku, včetně všech nákladů, které přímo souvisí s jeho pořízením. Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do doby stanovené Vyhláškou jsou zejména náklady na: a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertizy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce, b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, c) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy, d) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, e) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz, f) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby; zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu, g) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nemovitosti nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i náhrady za předčasně smýcený porost v souvislosti s výstavbou, 13

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek.

Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. Dlouhodobým majetkem je a) dlouhodobý nehmotný majetek, b) dlouhodobý hmotný majetek, c) dlouhodobý finanční majetek. B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA

Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Stanovení vstupní ceny majetku pro daňové odpisy RNDr. Ivan BRYCHTA Proč také řešit správné stanovení VC majetku? chybné stanovení VC může znamenat špatný daňový odpis a z toho plynoucí potíže daňová VC

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách

6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách 6. ZÁSOBY 6.1 Charakteristika zásob 6.2 Účtování způsobem A o zásobách 6.3 Účtování způsobem B o zásobách Zásoby jsou definovány ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., v aktuálním znění v paragrafu 9, postupy účtování

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Obec Okrouhlá IČO 00673 447 47301 Okrouhlá č.p.36 Směrnice o účtování majetku Základní ustanovení o vedení evidence majetku plyne ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších změn a doplnění,

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku

Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Obec Malá Štáhle VNITŘNÍ SMĚRNICE č.2/2009 O účtování a oceňování dlouhodobého majetku Vypracovala: Jana Horňáčková strana 1 vnitřní směrnice č.2/2009 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní

Více

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005

ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU. Vnitřní směrnice č: 3/2005 ÚČTOVÁNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Vnitřní směrnice č: 3/2005 Obec: Malá Štáhle Adresa: Malá Štáhle 27,795 01 Rýmařov IČO: 00575968 Datum zpracování: 31.července 2005 Schváleno zastupitelstvem obce

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4

Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob. č. 4 Směrnice o účtování a o oceňování dlouhodobého majetku a zásob č. 4 Obec:Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Jitka Kropáčková Projednáno v zastupitelstvu obce: Směrnici

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím.

Podle ZDPH 4 odst. 2 písm. a) je nemovitá věc (hmotná věc) zbožím. 30 KompliKované účetní případy a jejich daňové dopady 1.3.2 Nemovitá věc z účetního pohledu Nemovitá věc může být z pohledu účetních předpisů: 1. dlouhodobým hmotným majetkem 2. zbožím Zbožím může být

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Evidence majetku v programu KEO

Evidence majetku v programu KEO Evidence majetku v programu KEO 1. Zákony, vyhlášky a ČÚS 2. Obsahové vymezení 3. Oceňování majetku 4. Pořizování majetku 5. Odpisování majetku 6. Vyřazování majetku 7. Inventarizace 8. Záloha dat 1. Zákony,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým

č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek Syntetický účet A.IV.1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010

2/1 ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Majetek str. 1 Obec ZMĚNY OD 1. LEDNA 2010 Přehled základních změn dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.: U jednotlivých majetkových položek dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného bude třeba sledovat:

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014

Pokyny k opravě počátečních stavů roku 2014 Pokyny k opravě počátečních stavů 2014 Na základě vyhlášky č. 473/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 19.2.2014 16:03:33 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb.

Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Návrh novely vyhlášky 410/2009 Sb. Miroslav Máče Navržená novela vyhlášky obsahuje - úpravy formulací textů - úpravy v náplních některých účtů - rušení účtů - doplňování nových účtů - přejmenovávání účtů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012

2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého majetku od 1. ledna 2012 Majetek str. 1 Obec 2/1.1 Změny v účtování dlouhodobého od 1. ledna 2012 Provedené úpravy v oblasti účtování o dlouhodobém se týkají především technického zhodnocení a účtování o drobném dlouhodobém. Z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 31.1.2014 10:49:46 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec státní správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69648549 Název: Sdružení odkanalizování mikroregionu Vlára A.1. Informace

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Skalička Účetní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

ČÁST PRVNĺ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNĺ Předmět úpravy a působnost 505 VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci B3-04/4-MPK UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI METODICKÝ POKYN KVESTORA (MPK) B3-04/4-MPK Účtování a evidence dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval:

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

4. přednáška Finanční účetnictví

4. přednáška Finanční účetnictví 4. přednáška Finanční účetnictví Dlouhodobý majetek (účtová třída 0) Charakteristika dlouhodobého majetku -slouží dlouhodobě pro dosahování zisku způsobem, k němuž byl určen tj. delší dobu než jeden rok

Více

Finanční zpravodaj 10/2007

Finanční zpravodaj 10/2007 Strana 234 Finanční zpravodaj 10/2007 31 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účetní jednotky, které účtují

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Podhostýnský mikroregion

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 555/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 509 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková

Majetek. Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Majetek Ing. Jana Wenclová Ing. Markéta Mikesková Ing. Dana Pavelková Dlouhodobý majetek Doba použitelnosti delší než 1 rok Od výše ocenění určené účetní jednotkou Výše ocenění neplatí pro: Pozemky Stavby

Více