Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem. S M Ě R N I C E č. 1/08. Inventarizace majetku a závazků"

Transkript

1 Bytové družstvo D R U Ž B A, Dobrovského 869/15, Ústí nad Labem S M Ě R N I C E č. 1/08 Inventarizace majetku a závazků 1

2 Inventarizace majetku a závazků se provádí ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a ve znění vyhlášky č. 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví Pojmy Inventura je zjišťování skutečného stavu a jejich zaznamenávání v příslušných písemnostech. Inventarizace je souhrn činností, jimiž se zjišťuje (ověřuje) skutečný stav majetku a závazků (dále jen majetku), úroveň zajištěnosti jeho ochrany a jeho udržování, jakož i úroveň a věcná správnost zápisů v účetnictví, popřípadě v operativní evidenci, jejichž předmětem je sledování stavu a pohybu příslušného majetku. Zahrnuje veškeré práce od okamžiku přípravy, přes vlastní provedení inventury, proúčtování zjištěných inventarizačních rozdílů, vyhotovení inventarizačního zápisu až po jeho projednání. Skutečné stavy majetku se při inventarizaci zjišťují fyzickou a dokladovou inventurou. Inventura fyzická u hmotného majetku je zjištění stavu přepočtením, převážením, přeměřením, ohledáním apod. i co do druhu a jakosti; a zachycení stavu - pokud v další části této směrnice není uvedeno jinak v inventurních soupisech, a to v jednotkách množství použitých v účetnictví (operativní evidenci). Inventura dokladová u závazků a pohledávek spočívá ve zjištění skutečného stavu podle dokladů (u závazků, pohledávek, pozemků, a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventuru). Při dokladové inventuře se prověřuje správnost příslušného účtu nebo podle zápisů v operativní evidenci na základě dokladů, které ověřují jednotlivé položky tvořící tento stav. Zjišťuje se oprávněnost zůstatku a jeho objektivní velikost. Za doklady se považují např. potvrzení o uznání pohledávky faktury přijaté faktury vydané výpisy z účtů u peněžních ústavů výpisy z evidence nemovitostí ověřovací dopisy, inventurní soupisy (potvrzení) jiných organizací účetní doklady, podle kterých bylo účtováno dodací listy, expediční doklady, propustky, příjemky apod. Řádná inventarizace - Cílem řádných inventarizací je prokázat stav hmotného majetku ke dni řádné účetní závěrky, údaji fyzické inventury s opravami o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do dne ukončení fyzické inventury. Mimořádná inventarizace - Cílem mimořádných inventarizací je prokázat stav hmotného majetku ke dni mimořádné účetní závěrky, údaji fyzické inventury s opravami o přírůstky a úbytky uvedeného majetku za dobu od ukončení fyzické inventury do konce účetního období, popřípadě za dobu od začátku následujícího účetního období do dne ukončení fyzické inventury. Kontrolní inventarizace se provádí vždy v případech, zejména: při uzavření (zániku) dohody o hmotné odpovědnosti při změně zaměstnanců přímo odpovědných za majetek 2

3 při přechodné změně zaměstnanců odpovědných za pokladní hotovosti, ceniny, přísně zúčtovatelné tiskopisy. V ostatních případech přechodné změny zaměstnanců odpovědných za majetek (např. dovolená, nemoc) není nutné provést kontrolní inventarizaci, pokud jeden z nich neprojeví vůli o její provedení po mimořádných událostech (např. živelní pohromě, vloupání, zpronevěře) nařídí-li ji kontrolní orgán nařídí-li ji vedoucí organizace nařídí-li ji předseda HIK. Průběžná inventarizace zásob je inventarizace, která se provádí v období začínajícím datem vyhlášení řádné, mimořádné nebo kontrolní inventarizace a končí datem stanoveným HIK. Provádí se pouze na skladech, které schválí předseda HIK. Při této inventarizaci se inventurní soupisy vyhotovují pouze na položky inventované v daný den. Inventarizační zápisy se vyhotovují každý den, kdy se prováděla inventura a uvádí se zde seznam položek, které byly inventovány. Ostatní postupy jsou shodné jako u řádné inventarizace. Definice normy mank Zákon o účetnictví povoluje účetní jednotce vyhlásit normu mank. Tato norma nesmí být v rozporu s normami upravenými zákonem či státní vyhláškou. Mankem pro účely tohoto dokumentu rozumíme ztrátu. Normy mank stanovují maximální přípustné ztráty na zásobách, které vznikají např. rozprachem, vyschnutím nebo jinou změnou v rámci technologických úbytků ve výrobním, zásobovacím a odbytovém procesu - jde o tzv. manka v rámci norem přirozených úbytků zásob při zachování péče a opatrnosti bez zavinění přímo odpovědných osob. Normy mank se mohou využívat jen v případech, kdy se při fyzické inventuře zjistí schodek mezi skutečným a účetním stavem zásob a je vykázán v zápisu o provedené inventuře, nebo při zjištění v rámci reklamačního řízení při manipulaci ve skladě a dopravě k zákazníkovi. 1. Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena k datu účetní závěrky. To je k a dále pak vždy k příslušného kalendářního roku v případech řádné závěrky, popřípadě k datu provedení mimořádné závěrky v souladu s hora uvedenými předpisy. K vyhlášení provedení inventarizace bude každoročně vydán příkaz vedoucího organizace, ve kterém budou jmenovány termíny a DIČ (dílčí inventarizační komise) 2. Inventarizace peněžních prostředků v hotovosti a cenin bude provedena min 4 x za rok. K , běžného roku a dvě namátkové vždy v průběhu příslušného pololetí. 3. Inventarizovány budou všechny rozvahové a podrozvahové účty podle jednotlivých analytických účtů. Inventarizován bude také drobný hmotný a nehmotný majetek vedený v operativní evidenci. 4. Inventarizace bude provedena podle útvarů BD Družba a podle jednotlivých účtů bude vyhotoven sumář inventarizačních zápisů a inventurních soupisů za celou organizaci. Druhy inventarizace: a) fyzická - u majetku hmotné povahy, popřípadě u nehmotného majetku 3

4 b) dokladová - u závazků a u ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou inventarizaci (např. nehmotný majetek ). c) průběžná - Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž účtují podle druhů nebo podle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob, a dále u dlouhodobého hmotného movitého majetku, jenž vzhledem k funkci, kterou plní v účetní jednotce, je v soustavném pohybu a nemá stálé místo, kam náleží (osobní auta). Termín této inventarizace si stanoví sama účetní jednotka. Každý druh zásob a uvedeného hmotného majetku musí být takto inventarizován alespoň jednou za účetní období. Skutečné stavy budou zaznamenány v inventurních soupisech, které musí být podepsány osobou odpovědnou za provedení inventarizace a osobou odpovědnou za svěřené prostředky, popřípadě dalšími členy inventarizační komise, kteří se fyzické inventury zúčastnili. Jednotlivé inventarizační soupisy musí být označeny číslem a názvem účtu (inventovaného majetku) a musí být podepsány všemi členy příslušné inventarizační komise. Účetní jednotky jsou povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení. Inventarizační rozdíly: 1) Za inventarizační rozdíl, jako rozdíl mezi evidovaným stavem majetku a závazků a skutečným stavem majetku a závazků zjištěným inventarizací, se považují výlučné případy, kdy : a) skutečný stav je nižší ( manko, popř. schodek u peněžních hotovostí a cenin ) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem, b) skutečný stav je vyšší ( přebytek ) než evidovaný stav a rozdíl mezi těmito stavy nelze doložit účetním dokladem nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem. 2) Rozdíly podle bodu 1) se proúčtují vždy do nákladů, popř. výnosů, s výjimkou: a) schodku u pokladní hotovosti a cenin, které se zaúčtují vždy jako pohledávka vůči hmotně odpovědné osobě, b) přebytku nehmotného a hmotného investičního majetku, kdy je nutno účtovat ve prospěch účtu oprávek. Inventarizační rozdíly musí být proúčtovány do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků. Inventurní soupisy: Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) informaci o druhu a důvodu prováděné inventarizace tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit, b) podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a) a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace, c) způsob zjišťování skutečných stavů, 4

5 d) ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely uplatnění zásady opatrnosti, e) okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury. Inventarizační zápisy v závislosti na druhu inventarizovaného majetku obsahují: číslo a název účtu, který je inventarizován datum, ke kterému se inventarizace provádí název organizace ( razítko ) počet položek v přiložených soupisech název majetku údaje v Kč skutečný stav celkovou výši zjištěných mank celkovou výši zjištěných přebytků celkovou výši mank nad normu v případě znehodnocení nebo poškození majetku návrh na vytvoření rezerv u každé položky, u které je vykázán inventurní rozdíl je osoba odpovědná povinna uvést zdůvodnění tohoto rozdílu datum provedení inventarizace jméno a podpis zaměstnance (zaměstnanců) odpovědného za provedení inventarizace jméno a podpis zaměstnance (zaměstnanců), který za příslušný majetek odpovídá. 2) Dokladová inventarizace - inventarizační soupisy musí minimálně obsahovat: číslo a název účtu, který je inventarizován datum, ke kterému se inventarizace provádí název organizace (razítko) čísla účetních dokladů, kterými se dokládá zůstatek účtu položky tvořící zůstatek účtu v Kč rozepsány podle povahy zaúčtování na str. MD a DAL vyčíslení celkových obratů a zůstatku účtu textová část datum provedení inventarizace jméno a podpis zaměstnance (zaměstnanců), odpovědného za provedení inventarizace jméno a podpis zaměstnance (zaměstnanců), který za příslušný majetek odpovídá. U obou druhů inventarizací majetek, jehož ocenění je vyjádřeno v cizí měně, musí zde být rovněž oceněn a veden v operativní evidenci mimo v Kč také v cizí měně. Směrnice č. 1/08 byla schválena usnesením představenstva č. 6/2008, dne a nabývá účinnosti dnem schválení. Sobotková Monika v.r. předseda představenstva 5

6 Příloha č. 1: ( vzor k příkazu č. 1/07 k provedení inventarizace v roce 2007 ) Příloha č. 2: (vzor inventarizačního zápisu) Příloha č. 3: (vzor Prohlášení k inventarizaci) Příloha č. 4: (zařazení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku) I. Hlavní inventarizační komise: Předseda: Členové: vedoucí organizačně právního úseku vedoucí provozně technického úseku vedoucí ekonomického úseku referent právního oddělení Zaměstnanci této komise provedou proškolení zaměstnanců dílčích inventarizačních komisí a seznámí s obsahem této směrnice a jsou odpovědni za konečné a včasné projednání výsledků inventarizace a za vyhotovení závěrečného protokolu z provedené inventarizace ve smyslu obsahu této směrnice. Protokol v jednom vyhotovení (originál) předají účtárně organizace k zaúčtování. Zodpovídá předseda. 6

7 Příloha č. 1: Vzor příkazu vedoucího organizace k provedení řádné inventarizace Příkaz č. /.. K provedení inventarizace majetku ve správě Bytového družstva DRUŽBA, Ústí nad Labem k datu Periodická inventarizace majetku vychází ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 29 a 30 ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanoveními tohoto zákona je předmětem inventarizace veškerý majetek vedený v účetnictví a v operativní evidenci tj. hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek, drobný hmotný majetek, zásoby materiálu, peněžní prostředky v hotovosti i na bankovních účtech, ceniny, pohledávky a závazky a ostatní aktiva a pasiva organizace. Inventarizaci podléhá i majetek, který má organizace v pronájmu, event. který pronajala. K ověření množství stavu a využití majetku ve správě organizace přikazuji provést k datu řádné účetní závěrky, tj. k řádnou inventarizaci veškerého majetku ve správě Bytového družstva DRUŽBA, Ústí nad Labem. K provedení řádné inventarizace jmenuji inventarizační komise ve složení: I. Dílčí inventarizační komise: 1. Dlouhodobý hmotný majetek a majetek v operativní evidenci v budově BD a na OBS T.: Předseda: Členové: vedoucí OBS neodpovědný za svěřený majetek vedoucí OBS vedoucí OBS odpovědný za svěřený majetek referent právního oddělení Inventuru provedou předseda. vedoucí OBS a referent právního oddělení. Zodpovídá 2. Pokladní zůstatek a ceniny T.: inventury neohlášené Inventury provedou a zodpovídají účetní EÚ, referent fakturace 3. Zůstatky majetkových účtů T.: Inventury provedou hlavní účetní, účetní EÚ, referent fakturace. Je uveden přesný seznam účtů s příslušným odpovědným zaměstnancem. Zodpovídá hlavní účetní. V ústí nad Labem, dne. Sobotková Monika v.r. předseda představenstva 7

8 Příloha č. 2: Inventarizační zápis o provedení inventarizace majetku druh (řádné, průběžné, kontrolní, mimořádné apod.) označení (DHM, DDHM, druh zásob. ap.) na středisku podle stavu ke dni číslo a název evidovaných na účtech. Jméno odpovědného zaměstnance: Za jmenování dílčí inventarizační komise odpovídá: Inventura byla započata dne v hodin skončena dne v hodin Skutečné stavy všeho shora označeného majetku byly zjišťovány ap.) inventurou. (fyzickou, dokladovou Počet vyhotovených inventurních soupisů. Inventarizační rozdíly proti účetnímu stavu: Celková manka činí Kč Celkové přebytky činí Kč Manka nad normu činí Kč. Zdůvodnění mank a přebytků: Další zjištění, která mají vliv na ocenění majetku: Návrh na vytvoření rezerv: Fyzická inventura byla provedena za účasti přímo odpovědného zaměstnance podpis Jmenovaný prohlašuje, že žádný majetek, za který je odpovědný, nezatajil. Za inventarizační komisi: vedoucí podpis členové podpis podpis podpis Datum: Pozn.: nestačí-li místo, uveďte na druhé straně. 8

9 Příloha č. 3: Prohlášení k inventarizaci Prohlašuji, že všechny doklady, týkající se stavu a pohybu majetku mnou spravovaného, které jsem byl povinen vystavit, nebo které jsem přijal, jsou zaúčtovány, že všechny příjmy a výdeje tohoto majetku do zahájení inventury jsou zachyceny v účetnictví a v operativní evidenci (na skladních kartách ap.). Druh inventovaných zásob: Číslo a název skladu: Jméno a podpis zaměstnance odpovědného za inventovaný majetek: 9

10 Příloha č. 4: Zařazení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Na základě novelizace dále uvedených zákonů se od movité věci od pořizovací hodnoty nad ,- Kč v BD DRUŽBA zařazují do hmotného dlouhodobého majetku a odepisují se lineárně podle odpisových sazeb dle skupiny zařazení tak, jak uvádí 26 až 33 zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Movitý majetek v pořizovací hodnotě do ,- Kč se účtuje přímo do nákladů. V souladu s vyhláškou č. 500/2002 ve znění pozdějších změn a doplňků uvedený v 7 s tím, že do výše Kč 5 000,- se účtuje jako o zásobách mimo nábytku, sad nářadí, elektronických předmětů a nářadí s mechanickým pohonem, které se musí vést v operativní evidenci. Nad tuto výši se vede v operativní evidenci. Nehmotný dlouhodobý majetek se od 0,- Kč do ,- Kč vede v evidenci majetku BD DRUŽBA dle 6 shora uvedené vyhlášky a odepisuje se do nákladů. Nad ,- Kč se zařadí do nehmotného dlouhodobého majetku a odepisuje se dle výše uváděných zákonů. Sobotková Monika v.r. předseda představenstva 10

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více