KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KDE PLATÍ ZKUŠENOST!"

Transkript

1

2 TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla k moïnosti dosáhnout mûsíce a ostatních planet. Ve vût inû poãítaãû, telefonû nebo v jin ch elektronick ch zafiízeních mûïeme nalézt nûkteré japonské souãástky. V automobilovém prûmyslu dosáhli japon tí inïen fii vysok ch v konû proto, aby vyrábûli automobily efektivnûj ím a ekonomiãtûj ím zpûsobem. Testy automobilû v rûzn ch zemích dochází ãasto k závûru, Ïe jsou japonské automobily nejspolehlivûj í a mají minimální náklady na údrïbu. Také Furukawa je jedním z tûchto tradiãních koncernû, které mohou pfiedvést svûj nepfietrïit rûst prostfiednictvím neustálého v voje a zdokonalování sv ch v robkû. V echno zaãalo v roce 1875, kdy Furukawa otevfiel svûj mûdûn dûl Kusakura. DÛlní práce vïdy vyïadovaly nová a více specifická fie ení, která by zdokonalila v robu. Z toho dûvodu zahájil Furukawa v roce 1900 v robu vlastního dûlního zafiízení, které vedlo ke zdokonalení v roby v dole. Tímto krokem Furukawa neúmyslnû vytvofiil základ nového koncernu s vyspûlou technologií. Lep í v sledky vlastních strojû brzy vytvofiily zájem o podobné stroje i v jin ch dolech. Aby uspokojil tyto poïadavky, zahájil Furukawa své aktivity v rûzn ch provozních divizích. V roce 1918 byla zaloïena spoleãnost Furukawa Mining Co. Ltd a v roce 1920 spoleãnost Furukawa Electric Co. Ltd. Pozdûji, v roce 1961, zahájila ãinnost spoleãnost Furukawa Rock Drill Co. Ltd jako odpovûì na poptávku po prodeji strojû, které byly pûvodnû urãeny pouze pro vlastní pouïití, po celém svûtû. V roce 1971 Furukawa zaloïil novou továrnu v Yoshii na v robu pásov ch vrtacích strojû a demoliãního zafiízení. Poptávka po tûchto v robcích byla tak veliká, Ïe v roce 1976 byla v Takasaki zaloïena druhá v robní továrna. Od té doby bylo z tûchto dvou továren do celého svûta vyexpedováno více neï hydraulick ch drtiãû. Mezitím vytvofiila divize Furukawa Rock Drill division mezinárodní prodejní a servisní síè, která zaji Èuje optimální poprodejní servis pro v echny typy zafiízení. Ná slogan "FRD KDE PLATÍ ZKU ENOST" bereme stejnû váïnû jako jiné japonské tradice a doufáme, Ïe se na nás obrátíte se sv mi specifick mi poïadavky. My a na e síè prodejcû jsme pfiipraveni Vám pomoci.

3 ŘADY F1 F5 MALÁ HYDRAULICKÁ KLADIVA FRD POUÎITÍ Opravy budov a domû Silniãní práce Práce na zahradách a pfii úpravû terénu Pfiíprava pfiíkopû pro kladení potrubí a kabelû v tvrdém podloïí Pfiíprava nov ch staveni È Na drtících pracovi tích v lomech/demolice Zatloukání pilot Vysoká spolehlivost Snadná údrïba (bez doplàování plynu) Vysok v kon (sefiiditeln prûtok oleje) Minimum pohybliv ch ãástí Nastaviteln ventil pro maximální v kon u kaïdého typu rypadla PRO KAÎDOU APLIKACI SPRÁVN RÁM Standardní rám se spojovacím ãepem a pouzdrem Standardní rám pro montáï horní konzoly Rám LN (Low noise) pro montáï horní konzoly ada F F1-F5 Provozní hmotnost, standard kg Provozní hmotnost, 2) T-BOX kg V ka s o krtem, Standard V ka s o krtem, T-BOX Provozní tlak min min bar max max PrÛtok oleje min min l/min max max Rázov pomûr 1/min min min bpm max max Rázová energie max max joules PrÛmûr tyãe Svûtlost hadice (tlaková a zpûtná) Hmotnost nosného oleje ton F1 F2 F3 F4 F ,5-1,5 1-2,5 1, Hmotnost vãetnû o krtu, hadic, ãepû a pouzder nebo horní konzoly (dle nafiízení CE) 2) T-BOX = rám s nízkou hluãností a vibracemi

4 ŘADY F6 F100 STŘEDNÍ A VELKÁ HYDRAULICKÁ KLADIVA FRD POUÎITÍ Demolice a recyklace Pfiíprava nov ch staveni È Silniãní práce Lámací práce pfiímo na povrchu v lomech Drcení velk ch balvanû v lomech Pfiíprava pfiíkopû pro kladení potrubí, atd. V drtících provozech v lomech Zatloukání pilot Tunelování Práce pfii budování základû Práce na zahradách a pfii úpravû terénu PRO KAÎDOU APLIKACI SPRÁVN RÁM rám LN (low noise) pro montáï horní konzoly (malá hluãnost/vibrace) Standardní rám pro montáï horní konzoly (F6) Speciální rám BHL (backhoe loader) pro montáï na r padlonakladaãe POUÎITÍ Vysoká spolehlivost Vysok v kon (nastavitelné rázy/rázová energie) Mohou pracovat pfii jakémkoliv typu pouïití a v jakémkoliv podloïním materiálu Malé nároky na údrïbu Minimum pohybliv ch ãástí Nastaviteln ventil pro maximální v kon na kaïdém typu/dle velikosti rypadla Pfiipojení automatického mazání Pfiipojení stlaãeného vzduchu pro práci pod vodou nebo pro odsávání prachu Prevence rázû naprázdno (F12 - F70) Zabudovan tlakov pojistn ventil 225 bar (F12 - F70) Preventivní funkce odsávání prachu (F12 - F70) ada F F6 F100 Provozní hmotnost standard kg Provozní hmotnost, 2) T-BOX kg V ka s o krtem, T-BOX Provozní tlak min bar max PrÛtok oleje min l/min max Rázov pomûr min bpm max Rázová energie max joules PrÛmûr o krtu Svûtlost hadice (tlaková a zpûtná) Hmotnost nosiãe t F6 F9 F12 F19 F20 F22 F27 F30 F35 F45 F70 F , Hmotnost vãetnû o krtu, hadic, ãepû a pouzder nebo horní pfiíruby (dle nafiízení CE) 2) T-BOX = rám s nízkou hluãností a vibracemi

5 pfiipojení stlaãeného vzduchu pro práci pod vodou nebo proti vnikání prachu pfiipojení olejové hadice pfiívod / v vod pfiípojka pro doplàování plynu maznice / pfiipojení automatického mazání pfiipojení dálkového ovládání cívka rázû naprázdno / sefiizovaã zdvihu sefiizovaã prûtoku tlakov pojistn ventil 225 barû akumulátor protiprachové tûsnûní Zkou ka hluãnosti rámu LN POROVNÁVACÍ TABULKA HYDRAULICKÝCH KLADIV FRD Model F F F F30 - F F F20 - F F F F F6 3,5-10 F5 3-7 F4 F ,5-4 F2 1-2,5 F1 0,5-1, Nosiã (t)

6 FRD - SEKUNDÁRNÍ DRTIČ TYP VS POUÎITÍ Sekundární drtiã FRD je urãen k drcení betonu pro recyklaci, k oddûlení vyztuïovací oceli z betonu a drcení asfaltov ch cest. Pevn rám se sníïenou hmotností Akceleraãní ventil pro rychlej í a efektivnûj í práci Speciální zakfiivené ãelisti usnadàující uchopení a sbûr betonáfiské oceli Speciálnû tvarované primární drtící zuby pro vût í efektivnost pfii drcení Speciální konstrukce zubû zabraàující vypadnutí velk ch blokû betonu Standardní ochrann kryt hydraulick ch válcû B C A Provozní hmotnost kg A) Max. ífika rozevfiení B) Celková délka C) Celková ífika Drtící síla, pfiední ãást t Drtící síla, stfiední ãást t StfiiÏná síla t Délka bfiitu PrÛtok oleje l/min Pracovní tlak bar Svûtlost hadice Hmotnost nosiãe t Akceleraãní ventil Vs 9 FT Vs 15 FT Vs 22 FT standard

7 PRIMÁRNÍ DRTIČ FRD TYP VP Primární drtiã FRD je urãen k demolici betonov ch staveb/budov a ke stfiíhání v ztuïn ch ocelov ch tyãí. Konstrukce dvou hydraulick ch válcû vytváfií maximální moïnou ífiku rozevfiení ãelistí. Takto je v kombinaci s pevn m odlévan m ocelov m rámem a s ocelov mi rameny Hardox zaji tûn optimální drtící v kon s minimálním opotfieváním drtiãe. Hydraulické otáãení o 360 zaji Èuje optimální pracovní polohy Akceleraãní ventil pro rychlej í a efektivnûj í práci Speciálnû tvarovaná ramena, která poskytují podle potfieby nejvût í rázové síly âtyfihranné fiezné noïe Lehká a kompaktní konstrukce zejména u dlouh ch v loïníkû Na pfiání dodávaná sada pro odsávání prachu C A Model Provozní hmotnost kg A) Maximální ífika rozevfiení B) Celková délka C) Celková ífika Drtící síla, pfiední ãást t Drtící síla, stfiední ãást t StfiiÏná síla t Délka fiezného nástroje PrÛtok oleje l/min Pracovní tlak bar Vnitfiní prûmûr hadice Vp 9 FT Vp 15 FT Vp 22 FT Otáãení 360 mechanická hydraulická PrÛtok oleje v motoru otáãení l/min Tlak oleje v motoru otáãení bar Svûtlost hadice pro otoã Svûtlost hadice vypou tûcího potrubí Hmotnost nosiãe t Akceleraãní ventil standard B

8 VÍCEÚČELOVÝ DRTIČ FRD TYP VM Víceúãelov drtiã FRD je urãen k demolici betonov ch staveb a objektû, vãetnû dûlení vyztuïovací betonáfiské oceli a profilû. Hydraulické otáãení o 360 zaji Èuje optimální pracovní polohu Akceleraãní ventil pro rychlej í a efektivnûj í práci Dlouhé fiezné noïe usnadàují fiezné operace PouÏití ãtyfihrann ch fiezn ch noïû Speciálnû tvarované primární drtící zuby pro vût í efektivnost pfii drcení Speciální skofiepinová konstrukce pro stabilní pracovní podmínky a dlouhou Ïivotnost Na pfiání dodávaná sada pro odsávání prachu A Vm 9 FT Vm 15 FT Vm 22 FT Provozní hmotnost kg A) Maximální ífika rozevfiení B) Celková délka Drtící síla t Drtící síla 2) t StfiiÏná síla t Délka bfiitu PrÛtok oleje l/min Pracovní tlak bar Svûtlost hadice Otáãení 360 mechanické hydraulické PrÛtok oleje v otoãi l/min Tlak oleje v otoãi bar Svûtlost hadice otoãe Svûtlost hadice vypustného potrubí Hmostnost nosiãe t Akceleraãní ventil B

9 ROTAČNÍ HYDRAULICKÁ FRÉZA FRD TYP FRC Rotaãní hydraulické nûïky FRD jsou pfiíslu enství k rypadlu, které se mûïe pouïívat pfii mnoha rûzn ch operacích, napfiíklad drcení kamenû, betonu, cihlov ch zdí, asfaltu a ostatních podobn ch materiálû. Speciálnû pro operace s nízkou hluãností, u kter ch jsou ostatní nástroje pfiíli hluãné PouÏití pod vodou aï do hloubky 10 m FRC 22 a FRC 35 se dvûma hydraulick mi motory Mechanické otáãení o 45 V konná rotaãní hlava Nejnovûj í poznatky v voje zaloïené na pfiede l ch zku enostech Pevné propojení mezi rotaãní hlavou a pfievodovkou Optimální nastavení zubû Standardní velikost drïákû zubû Ochrana hlavního rámu pfied opotfiebováním Rozmûry horní montáïní konzoly drtiãe FRD FRC 22 s doplàkovou fiezací hlavou pro kofieny stromû MOÎNÉ POUÎITÍ Drcení pfiírodních balvanû pro pfiípravu nového staveni tû Drcení pfiírodních balvanû pro vytvofiení nebo zvût ení kanalû, fiek, atd. Drcení pfiírodních balvanû pfii odvodàování pûdních ploch âi tûní nebo fiezání vûtví a kofienû stromû Odstranûní pfiírodních balvanû pro pfiípravu na kladení potrubí, atd. Odstranûní betonov ch základû (kompletní nebo ãásteãné) Odstranûní pfiírodních balvanû pfii tunelování V bûrová demolice betonov ch základû, zdí, atd. V kon hnacího motoru Kroutící moment hnacího motoru Maximální rypná síla PrÛtok oleje Provozní tlak Typ hydraulického motoru Rychlost otáãení Zuby fiezného nástroje Hmotnost Hmotnost nosiãe V kon nosiãe Rozmûry A B Ø C MontáÏní rozmûry horní pfiíruby KW Nm N l/min Bar 1/min Stk. kg t KW FRC 22 FRC 35 FRC ) ca. 455 ca. 475 ca. 595 ca.1050 ca.1110 ca.1490 ca. 606 ca. 700 ca. 761 F22LN F35LN F45LN Pohon pomocí dvou hydraulick ch motorû Poclain (pomalá rychlost). 2) Pohon pomocí jednoho motoru MANNESMANN-REXROTH s konstantními otáãkami

10 DEMOLIČNÍ A TŘÍDÍCÍ DRAPÁK FRD TYP FSG Demoliãní a tfiídící drtiã FRD je urãen k demolici cihlov ch zdí, ke tfiídûní a k nakládání v ech druhû demoliãních materiálû. âelisti jsou zcela vyrobeny z materiálu Hardox 400, kter zaji Èuje dlouhou Ïivotnost. Otáãení o 360 zaji Èuje optimální pracovní polohu Pevná a kompaktní konstrukce Hydraulické ãásti uvnitfi hlavního rámu jsou dobfie chránûny proti po kození z vnûj ku Dva horizontálnû montované dvojãinné hydraulické válce SPECIÁLNÍ DOPL KY Demoliãní bfiity Boãní kryty Vkládací panely Model Provozní hmotnost kg Kapacita l A B C D E Drapák PrÛtok oleje l/min Pracovní tlak bar Svûtlost hadice 360 Hydraulická rotace PrÛtok oleje l/min Pracovní tlak bar Rychlost otáãení 1/min Hmotnost nosiãe t MontáÏní rozmûry horní príruby FSG 3 FSG 6 FSG 12 FSG 19 FSG 27 FSG 35 FSG 45 FSG Deska adaptéru Deska adaptéru F12LN F35LN F35LN F35LN F45LN F45LN

11 VIBRAČNÍ KOMPAKTOR FRD TYP FCP Kompaktory FRD spojují vysokou frekvenci s velk mi odstfiediv mi silami, které zaruãují nejlep í zhutàovací v kony. Tyto kompaktory jsou speciálnû urãeny pro montáï na v echny typy minirypadel, nakladaãû s podkopov m zafiízením, drtiãû a kolov ch rypadel. Práce v pfiíkopech se stává bezpeãnûj í Zdvojené fiízení zaji Èuje optimální zhutàovací v kon Speciální vibraãní ochrana tlumiãû chrání rypadlo Minimální údrïba Pevné ocelové rámy K dispozici je i otáãení o 180 POUÎITÍ ZhutÀování pfiíkopû ZhutÀování krajnic silnic ZhutÀování hrází a náspû ZhutÀování povrchu na nov ch staveni tích Zatloukání dfievûn ch nebo ocelov ch pilot do mûkké pûdy Model Provotní hmotnost / kg Základní deska, velikost B x L V ka H / ZhutÀovaná plocha m 2 Rázová síla dan Frekvence vibrací 1/min PrÛtok oleje l/min Pracovní tlak bar Hmotnost nosiãe t Svûtlost hadice HP, LP MontáÏní rozmûry horní pfiíruby FCP 5 FCP 12 FCP 22 FCP / / / / X X X / / / / / 810 0,25 0,54 0,7 0, F2LN F6LN F12LN F19LN kompaktor s otáãením 180 (mechanické) FRD si vyhrazuje právo na provádûní zmûn technick ch údajû bez pfiede lého upozornûní.

12 Centrála Praha: Jeremiá ova Praha 5-StodÛlky Tel.: , fax: Distribution for Europe: Furukawa Rock Drill Europe B.V. Otto Hahnweg AX Utrecht The Netherlands Tel Fax

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207

Polonesené pluhy SERVO 65. Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 Pöttinger SERVO 97+211.08.1207 Polonesené pluhy SERVO 65 pluhy pro V posledních desetiletích do lo v polním hospodáfiství ke znaãnému rozvoji. Kultivace, hnojení, ochrana rostlin

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více