Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY"

Transkript

1 Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince 2010 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,05 Kč s příslušenstvím návrh zamítnut); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 256/10 a Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 59 A 2/2011: řízení bylo po podání žaloby přerušeno usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59 A 2/ , ze dne 23. března 2011; návrhem ze dne 12. dubna 2011 jsme se domáhali pokračování v řízení a rozhodnutí v souladu s naší žalobou; usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59 A 2/ , ze dne 9. června 2011 bylo rozhodnuto o tom, že V řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze , č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, se pokračuje. (toto usnesení bylo zasláno městu na vědomí em ze dne 17. června 2011), žalovaným Krajským úřadem Libereckého kraje podáno vyjádření ze dne 10. srpna 2011 k žalobě ze dne 31. prosince 2010, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 921/ / /Ls, ze dne 12. prosince 2011 potvrzeno přerušení řízení o nákladech sporného řízení (přerušené dne 4. března 2011) toto usnesení napadeno odvoláním odpůrce ze dne 21. prosince 2011, dne 16. ledna 2012 podáno vyjádření navrhovatele (města Česká Lípa) k odvolání odpůrce proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 12. prosince 2011, (druhoinstančním) rozhodnutím Ministerstva dopravy, č.j. 28/ STSP/79, ze dne 27. února 2012 bylo rozhodnuto tak, že usnesení krajského úřadu se mění s tím, že se sporné řízení přerušuje do doby nabytí právní moci rozsudku či usnesení Krajského KVB advokátní kancelář s.r.o. Sladkovského 601, Pardubice tel.: , 1

2 soudu v Ústí nad Labem v řízení, vedeném na základě usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 28 Cdo 4410/ ze dne , rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 2/ , ze dne 4. dubna 2012 bylo (k žalobě města Česká Lípa ze dne 31. prosince 2010) vysloveno, že Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne , č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, je nicotné., dne 13. dubna 2012 podána proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne 4. dubna 2012 kasační stížnost VETT a.s. jako osobou zúčastněnou na řízení (věc je vedena Nejvyšším správním soudem pod sp. zn. 4 As 37/2012, přípisem soudu ze dne 17. dubna 2012 učiněno procesní poučení a výzva k vyjádření), dne 4. května 2012 podáno vyjádření žalobce města Česká Lípa ke kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení ze dne 12. dubna rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne , č.j. 4 As 37/ , byla kasační stížnost VETT a.s. zamítnuta. 2. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. ledna 2011 k Městskému soudu v Praze proti rozhodnutí Ministerstva dopravy, č.j. 28/ STSP/33, ze dne 3. prosince 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 51, ,783 Kč s příslušenstvím řízení o návrhu zastaveno, odvolání zamítnuto); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 266/11 a Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 26/2011: ve věci byla soudem učiněna výzva k zaplacení soudního poplatku ze dne 22. února 2011 (jež byla zaslána městu dne 8. března em i běžnou poštou), podáno vyjádření žalovaného Ministerstva dopravy ze dne 9. května 2011 a přípisem soudu ze dne 12. května 2011 učiněno procesní poučení (tyto 2 dokumenty byly zaslány městu dne 19. května em). v zastoupení města byl Městský soud v Praze dotázán, proč nebylo dosud rozhodnuto (žádost ze dne ), v zastoupení města podána stížnost na průtahy v soudním řízení správním vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 6 A 26/2011 (stížnost ze dne ), sdělení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. 6A 26/ , dle něhož bude o žalobě rozhodnuto do konce roku 2014, sdělení Městského soudu v Praze ze dne , č.j. St 150/2014, kterým bylo v reakci na stížnost na průtahy v řízení konstatováno, že po prověření věci soud není nečinný (důvodem průtahů je přetíženost soudu). 3. Podnět města Česká Lípa Ministerstvu dopravy ze dne 1. února 2011 dle ustanovení 78 odst. 1 správního řádu k prohlášení nicotnosti rozhodnutí Krajského úřadu Libe- 2

3 reckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010 (návrh města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,05 Kč s příslušenstvím návrh zamítnut); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 256/10 a Ministerstvem dopravy pod sp. zn. 28/ STSP/59: sdělením ze dne 29. března 2011 se Ministerstvo dopravy vyjádřilo tak, že nepovažuje za možné vyhovět návrhu na prohlášení nicotnosti, proti tomuto sdělení byla námi podána dne 12. dubna 2011 stížnost dle ust. 175 správního řádu (jež byla téhož dne zaslána na vědomí em městu); vyrozuměním ze dne 13. června 2011 Ministerstvo dopravy sdělilo, že shledalo stížnost částečně důvodnou pro nedodržení lhůty pro sdělení o neshledání důvodů k zahájení řízení o prohlášení nicotnosti Ministerstvo dopravy však trvá na právním názoru, že nenastaly důvody k prohlášení nicotnosti předmětného rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 921/ /99.9.1/Ls, ze dne 1. listopadu 2010, proti tomuto vyrozumění byla námi podána ministru dopravy dne 28. června 2011 žádost o přešetření způsobu vyřízení stížnosti ve smyslu ust. 175 odst. 7 správního řádu (jež byla téhož dne zaslána na vědomí em městu), vyrozuměním ministra dopravy, č.j. 193/ INT/3, ze dne 1. listopadu 2011 sděleno, že způsob vyřízení stížnosti byl shledán řádným a v souladu s právním řádem, námitky stěžovatele nebyly shledány důvodnými a tedy nebyla přijata žádná opatření na základě žádosti stěžovatele proti tomuto sdělení již nepřichází v úvahu žádné další opravné prostředky, nezbývalo tedy, než vyčkat rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o žalobě ze dne 31. prosince 2010 (viz shora sub 1. rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 2/ , ze dne 4. dubna 2012 bylo vyslovena, námi tvrzená, nicotnost rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 1. listopadu 2010). 4. Občanské soudní řízení vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem pobočka v Liberci pod sp. zn. 29 Co 393/2009 v návaznosti na mezitímní rozsudek Okresního soudu v České Lípě, č. j. 13 C 203/ , ze dne 20. dubna 2009; věc (žaloba města Česká Lípa vůči VETT a.s. na zaplacení 70, ,687 Kč s příslušenstvím) je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 275/11: replika žalobce města Česká Lípa ze dne 25. března 2011 k návrhu žalované VETT a.s. ze dne 28. února 2011 na zastavení řízení a doplnění vyjádření žalobce k odvolání žalované VETT a.s. proti mezitímnímu rozsudku Okresního soudu v České Lípě (tato replika byla zaslána na vědomí městu em ze dne 31. března 2011), 3

4 krajský soud (po dovolacím rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. ledna 2011, podání naší repliky a doplnění vyjádření žalobce k odvolání žalovaného) usnesením, č.j. 29 Co 393/ , ze dne 16. dubna 2012 vyzval účastníky, aby se vyjádřili, pokud nesouhlasí s tím, aby bylo odvolacím soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, dne doručeno předvolání k jednání u krajského soudu (sp. zn. 29 Co 393/2009 ze dne ), které se uskuteční dne , rozsudkem krajského soudu ze dne , č. j. 29Co 393/ , potvrzen mezitímní rozsudek okresního soudu, dne doručeno předvolání Okresního soudu v České Lípě k jednání , obchodní společností VETT a.s. podáno dovolání proti potvrzujícímu rozsudku krajského soudu, okresní soud s ohledem na podané dovolání zrušil nařízené jednání (vyrozumění ze dne ), podáno vyjádření města k podanému dovolání (vyjádření ze dne ), rozsudkem Nejvyššího soudu, č.j. 28 Cdo 778/ , ze dne 19. července 2013 (doručeným dne ) podané dovolání zamítnuto, přípisem č.j. 13 C 203/2007 ze dne zaslán Okresním soudem v České Lípě úřední záznam vyjádření soudkyně Mgr. Martiny Fendrychové v otázce vlastní podjatosti podáním ze dne zaslána námitka žalobce (města Česká Lípa) podjatosti soudkyně určené k projednání a rozhodnutí věci dne doručeno usnesení soudu č.j. 35 Nc 745/ o tom, že soudkyně Mgr. Martina Fendrychová není vyloučena z projednávání a rozhodování věci, dne se ve věci uskutečnilo jednání Okresního soudu v České Lípě soud provedl důkazy a jednání odročil za účelem vypracování znaleckého posudku, v sídle AK v Pardubicích se uskutečnilo osobní jednání s právníkem města Mgr. Petrem Trejbalem a odborným poradcem Mgr. Luďkem Bártou za účelem přípravy vyjádření města v soudním řízení v zastoupení města podáno Vyjádření žalobce a návrh na provedení důkazu ze dne , usnesením okresního soudu ze dne , č.j. 13 C 203/ , ustanoveno znalcem České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní, Ústav soudního znalectví v dopravě, a účastníkům řízení uloženo zaplatit zálohu na náklady znaleckého posudku (uhrazení zálohy v součinnosti s městem zajištěno). 5. Návrh města Česká Lípa ze dne 28. března 2011 (dle ustanovení 66 odst. 1 písm. b), příp. ustanovení 66 odst. 1 písm. e) správního řádu) na zastavení správního řízení vedeného Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 13/2011 (návrh 4

5 VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím); věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 271/11 a Krajským úřadem Libereckého kraje pod sp. zn. OD 13/2011: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, usnesením, č.j. OD 13/2011 7/99.9.1/Ls, ze dne 12. dubna 2011 správní řízení zastavil z důvodu podání žádosti zjevně právně nepřípustné; VETT a.s. podala odvolání ze dne 20. dubna 2011, město Česká Lípa poskytlo Vyjádření odpůrce k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, č.j. OD 13/2011-7/99.9.1/Ls,, ze dne 12. dubna 2011 ze dne 18. května 2011; Ministerstvo dopravy rozhodnutím, č.j. 48/ STSP/7, ze dne 19. srpna 2011 (toto rozhodnutí bylo zasláno na vědomí městu em ze dne 24. srpna 2011) uvedené usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje o zastavení řízení zrušilo a věc mu vrátilo k novému projednání, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 13/ /99.9.1/Ls, KULK 17958/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 349/12 a zn. 350/12), usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. OD 13/ /99.9.1/Ls, KULK 32892/2012, ze dne 14. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 7, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, usnesením Ministerstva dopravy, odboru veřejné dopravy ze dne 17. května 2012, č. j. 38/ STSP/14, spojena řízení o námitkách podjatosti ředitele KÚ, uplatněných VETT a.s., usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 4637/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17509/2013, ze dne 14. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 7.200,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, 5

6 podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, na základě usnesení Okresního soudu v České Lípě, č. j. 6 C 57/ , ze dne 14. ledna 2010, jímž bylo zastaveno soudní řízení o žalobě společnosti VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím a věc byla postoupena Krajskému úřadu Libereckého kraje; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 272/11 a Krajským úřadem Libereckého kraje pod sp. zn. KULK 17444/2012: návrh města Česká Lípa ze dne 28. března 2011 (dle ustanovení 66 odst. 1 písm. b) správního řádu) na zastavení správního řízení, usnesením zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, č.j. Konf 23/ , ze dne 6. září 2011 odmítnut návrh VETT a.s. na rozhodnutí sporu mezi Okresním soudem v České Lípě a Krajským úřadem Libereckého kraje pro nepřípustnost s tím, že mezi Okresním soudem v České Lípě a Krajským úřadem Libereckého kraje není v této věci kompetenčního konfliktu, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. KULK 17444/2012, ze dne 6. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu trvání překážky v řízení, resp. její změny toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, usnesením zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, č.j. Konf 5/ , ze dne 8. března 2012 vysloveno, že Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 6 C 57/2009, o zaplacení ,- Kč s příslušenstvím, je správní orgán., rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci, č.j. 59A 36/ , ze dne 3. dubna 2012 bylo uloženo Krajskému úřadu Libereckého kraje, aby do 30-ti dnů po doručení tohoto rozsudku rozhodl ve věci návrhu žalobce VETT a.s. proti žalovanému městu Česká Lípa uhrazení částky ,- Kč s příslušenstvím., podáním ze dne 11. dubna 2012 navrhovatel VETT a.s. opakuje, upřesňuje a doplňuje svůj návrh na zahájení řízení, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. KULK 26105/2012, ze dne 13. dubna 2012 jednak opětovně přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím, a to z důvodu probíhajícího ří- 6

7 zení o předběžné otázce, do doby nabytí právní moci rozhodnutí Ministerstva dopravy o návrhu navrhovatele na převzetí věci nadřízeným správním orgánem, jednak stanovena lhůta k navrhování důkazů a činění jiných návrhů, a to nejdéle do , dne 2. května 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k předmětu řízení a zároveň učiněn návrh na provedení důkazů, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 32433/2012, ze dne 10. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 3, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 4542/2013, ze dne 21. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17845/2013, ze dne 18. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 5.400,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Návrh VETT a.s. ze dne 29. prosince 2011 na uložení povinnosti městu Česká Lípa jako odpůrci zaplatit navrhovateli částku 17, ,- Kč s příslušenstvím - správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 22/2012, KULK 18049/2012; věc je vedena ode dne 13. března 2012 naší advokátní kanceláří pod zn. 349/12: návrh na zahájení řízení dosud nedoručen, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 22/2012-2/99.9.1/Ls, KULK 18049/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 17, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 271/11 a zn. 350/12). 7

8 usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 33036/2012, ze dne 15. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 17, ,- Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 4652/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17594/2013, ze dne 15. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 3.600,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Návrh VETT a.s. ze dne 15. února 2012 na uložení povinnosti městu Česká Lípa jako odpůrci zaplatit navrhovateli částku 1, ,65 Kč s příslušenstvím - správní řízení vedené Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, pod sp. zn. OD 216/2012, KULK 18062/2012; věc je vedena ode dne 13. března 2012 naší advokátní kanceláří pod zn. 350/12: návrh na zahájení řízení dosud nedoručen, usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č.j. OD 216/2012-2/99.9.1/Ls, KULK 18062/2012, ze dne 8. března 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 1, ,65 Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce toto usnesení napadeno odvoláním navrhovatele VETT a.s. ze dne 23. března 2012, dne 21. dubna 2012 podáno vyjádření odpůrce (města Česká Lípa) k odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, ze dne 8. března 2012 o přerušení správního řízení, jakož i k předmětu řízení (toto vyjádření je společné též pro správní řízení vedená v naší advokátní kanceláři pod zn. 271/11 a zn. 349/12), usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 33064/2012, ze dne 15. května 2012 přerušeno řízení o návrhu VETT a.s. na zaplacení částky 1, ,65 Kč s příslušenstvím z důvodu probíhajícího řízení o předběžné otázce, 8

9 usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 4664/2013, ze dne 22. ledna 2013, oznámeno obnovení správního řízení a stanovena lhůta pro návrhy a vyjádření účastníků řízení, podáním ze dne podán právním zástupcem města návrh na zamítnutí návrhu a na přiznání náhrady nákladů řízení, rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, č. j. KULK 17825/2013, ze dne 18. března 2013, zamítnut návrh navrhovatele a odpůrci (městu) přiznána náhrada nákladů ve výši 3.600,- Kč a náhrada za daň z přidané hodnoty, podáním ze dne podán Exekučnímu úřadu Tachov návrh na provedení exekuce ve věci náhrady nákladů řízení, přiznaných Krajským úřadem dne doručeno vyrozumění o zahájení exekuce a exekuční příkaz ve výše uvedené věci, vydán exekuční příkaz přikázáním pohledávky ze dne Návrh VETT a.s. ze dne 10. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 453/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 18 C 179/ , ze dne vyzváno město k vyjádření k podané žalobě do 15 dnů od doručení tohoto usnesení, podáno vyjádření města k podané žalobě (vyjádření ze dne ), usnesením č.j. 18 C 179/ ze dne vyslovena nepříslušnost Obvodního soudu pro Prahu 4 a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, přípis Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 7 C 253/2013 sdělení záměru zamítnout návrh města na zastavení řízení, v zastoupení města podáno vyjádření k uvedenému přípisu soudu vyjádření ze dne , usnesení okresního soudu ze dne , č.j. 7 C 253/ zamítnutí návrhu města na zastavení řízení, v zastoupení města podáno odvolání ze dne proti výše uvedenému usnesení, usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci ze dne , č.j. 30Co 109/ , kterým bylo podanému odvolání vyhověno řízení bylo zastaveno a městu byla přiznána náhrada nákladů řízení ve výši ,50 Kč. 10. Návrh VETT a.s. ze dne 9. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 456/13: 9

10 usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 7 C 181/ , ze dne vyslovena místní nepříslušnost soudu a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, usnesením Okresního soudu v České Lípě č.j. 7 C 156/ ze dne město vyzváno k písemnému vyjádření k žalobě podáním ze dne podáno vyjádření města Česká Lípa k předmětné žalobě přípisem č.j. 7 C 156/2013 ze dne Okresní soud v České Lípě sdělil, že zamýšlí zastavit řízení pro nedostatek věcné příslušnosti soudu (tj. v souladu s názorem a vyjádřením města, uvedeném v předchozí odrážce), usnesením okresního soudu ze dne , č.j. 7C 156/ , zastaveno řízení a žádnému z účastníků nepřiznána náhrada nákladů řízení, v zastoupení města podáno odvolání ze dne proti výroku o nepřiznání náhrady nákladů řízení městu. 11. Návrh VETT a.s. ze dne 9. května 2013 na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku ,65 Kč s příslušenstvím návrh podán u Obvodního soudu pro Prahu 4; věc je vedena naší advokátní kanceláří pod zn. 457/13: usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4, č.j. 56 C 176/ , ze dne vyslovena místní nepříslušnost soudu a věc postoupena Okresnímu soudu v České Lípě, usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 48C 297/ , zastaveno řízení. 12. Návrh VETT a.s. na zahájení řízení podle 244 odst. 1 o.s.ř. (návrh na uložení povinnosti městu Česká Lípa zaplatit žalobci částku Kč s příslušenstvím): usnesením Okresního soudu v České Lípě ze dne , č.j. 48C 261/ , zastaveno řízení. (Pozn. Advokátní kanceláři doručeno až toto usnesení okresního soudu, o podaném návrhu nebyla předtím informována). V Pardubicích dne 15. ledna 2015 JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. advokát 10

11 Uhrazené náklady týkající se sporu se společností VETT uhrazené advokátní kanceláři KVB rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 CELKEM Kč Kč ,50 Kč Kč ,50 Kč Na základě podkladů finančního odboru přehled nákladů zpracovala: Bretová Renata, referent administrativy 11

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI...

OBSAH ÚVOD... O AUTORECH... JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI... OBSAH ÚVOD......................................................... XI O AUTORECH................................................... XIII JEDNOTLIVÉ VZORY ZPRACOVALI................................. XV

Více

O z n á m e n í o převzetí právního zastoupení

O z n á m e n í o převzetí právního zastoupení Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 271/11 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy U Jezu 642/2a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Doručeno dne: 10. 12. 2010 Spisová značka: 17 C 9/2010 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 2 rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Husákem ve věci žalobce: Tomáš Pecina, bytem

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti: Konf 17/2017-31 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, Mgr.

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ 260428, se sídlem T. G. Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 Hradec Králové 500 02 www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 275/11 Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci U Soudu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 33/2013-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 As 60/2014-16 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Petra Mikeše v právní

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Číslo jednací: 3A 141/2016-23 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Sandnerové a soudců Mgr. Milana Taubera a Mgr. Ivety Postulkové v právní věci žalobce:,

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 58/2012-13 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

pokračování 2 7A 22/2011

pokračování 2 7A 22/2011 pokračování 2 7A 22/2011 -I 24.000,- Kč + sazba za pořízení kopií požadovaných spisll. Proti stanovení výše úhrady podala žalobkyně dne 29.8.2010 stížnost podle 16a odst. 1 písmo d) citovaného zákona.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 43/2014-51 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Kamila Tojnera a Mgr. Jiřího Lifky ve věci žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 26/2014-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ads 240/2015-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 4/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Michala

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 30/2009-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ing. Viery Horčicové a soudců Mgr. Jiřího Lifky a Mgr. Kamila Tojnera a ve věci žalobce:

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 5/2014-45 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobkyně M. K., zastoupené Mgr. Petrem Miketou, advokátem se sídlem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 70/2011-111 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 3/2001-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Č. j.: MV /ODK-2015 Praha 13. června 2018 Počet listů/stran: 3/6 ROZHODNUTÍ

Č. j.: MV /ODK-2015 Praha 13. června 2018 Počet listů/stran: 3/6 ROZHODNUTÍ *MVCRX03ZZQTD* MVCRX03ZZQTD prvotní identifikátor odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 Č. j.: MV- 36475-16/ODK-2015 Praha 13. června 2018 Počet listů/stran: 3/6

Více

*UOHSX00BGG8J* UOHSX00BGG8J USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0126,S0157/2016/VZ-21377/2018/532/KSt Brno: 23. července 2018

*UOHSX00BGG8J* UOHSX00BGG8J USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0126,S0157/2016/VZ-21377/2018/532/KSt Brno: 23. července 2018 *UOHSX00BGG8J* UOHSX00BGG8J USNESENÍ Brno: 23. července 2018 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správních

Více

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY 3 Azs 238/2015-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : č. j. 4 Ads 47/2004-45 č. j. 4 Ads 47/2004-45 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: M.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení.

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení. 62 A 11/2013-52 U S N E S E N Í Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Davida Rause, Ph.D. a soudců Mgr. Kateřiny Kopečkové, Ph.D. a Mgr. Petra Šebka v právní věci žalobce: ČEZ

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 10Af 19/2016-32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Věry Balejové a soudkyň Mgr. Heleny Nutilové a Mgr. Kateřiny

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 A 158/2001-115 5 A 158/2001 100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Miluše Doškové

Více

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku,

Žalobce: Statutární město Jihlava, se sídlem Magistrátu Masarykovo nám. 1, Jihlava, IČ , není zapsáno v obchodním rejstříku, Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 67/2013-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Lenky Matyášové a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Konf 28/2013-13 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 29/2006-44 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

USNESENÍ. Statutární město Jihlava sídlem Masarykovo nám. 1, Jihlava zastoupeno advokátem JUDr. Radkem Ondrušem sídlem Bubeníčkova 502/42, Brno

USNESENÍ. Statutární město Jihlava sídlem Masarykovo nám. 1, Jihlava zastoupeno advokátem JUDr. Radkem Ondrušem sídlem Bubeníčkova 502/42, Brno č. j. -121 USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D., v právní věci žalobce: Jihlavské

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 82/2009-28 Spis 1 As 82/2009 byl spojen se spisem 1 As 81/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 1 As 81/2009-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 1 Ans 1/2005-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

2 21 Co 192/2018. Shodu s prvopisem potvrzuje.

2 21 Co 192/2018. Shodu s prvopisem potvrzuje. 2 21 Co 192/2018 předpisů (dále jen z. č. 169/1999 Sb.). Dospěl k závěru, že výkon rozhodnutí nelze nařídit a provést přikázáním jiné peněžité pohledávky, kterou má povinný za svým dlužníkem Vězeňskou

Více

USNESENÍ. takto: I. Rozsudek soudu prvního stupně se v napadené části, tj. ve vztahu mezi žalobcem a 2. a 3. žalovaným, výroku VI. potvrzuje.

USNESENÍ. takto: I. Rozsudek soudu prvního stupně se v napadené části, tj. ve vztahu mezi žalobcem a 2. a 3. žalovaným, výroku VI. potvrzuje. č. j. 28 Co 389/2018-303 USNESENÍ Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Martiny Štolbové a soudkyň Mgr. Daniely Jandové a Mgr. Šárky Hájkové ve věci žalobce: M F, narozený

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Azs 185/2015-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení Slovo úvodem... 13 Seznam použitých zkratek... 15 A. ŽALOBA NA OBNOVU ŘÍZENÍ. 17 I. Důvody obnovy řízení... 17 1.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 27/2017-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Konf 15/2018-11 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Víta Bičáka, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Číslo jednací ČTÚ / /XIX.vyř. 8. října 2018

Číslo jednací ČTÚ / /XIX.vyř. 8. října 2018 Číslo jednací Praha ČTÚ-25 108/2017-606/XIX.vyř. 8. října 2018 Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, jako příslušný správní orgán podle 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Ads 219/2015-17 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Pavla Molka a Mgr. Ondřeje

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Komp 3/2016-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Filipa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 245/2014-19 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Karla

Více

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 4 Ads 35/

U S N E S E N Í. O d ů v o d n ě n í : 4 Ads 35/ 4 Ads 35/2003 28 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobkyně A. H., proti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Aps 2/2009-160 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

Město Česká Lípa, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem

Město Česká Lípa, IČ , se sídlem T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. zast. JUDr. Stanislavem Kadečkou, Ph.D., advokátem Fráni Šrámka 1139/2 500 02 Hradec Králové www.akhradec.cz tel.: +420 495 510 765 fax: +420 495 581 970 e-mail: sekretariat@akhradec.cz Zn. 263/11 Městský soud v Praze Hybernská 1006/18 111 21 Praha 1 Žalobce:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 41/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 108/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 26- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Veberové a soudců JUDr. Jitky Hroudové a Mgr. Marka Bedřicha v právní věci žalobkyně:

Více

USNESENÍ. takto: Rozsudek okresního soudu se v celém rozsahu zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

USNESENÍ. takto: Rozsudek okresního soudu se v celém rozsahu zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízení. 11Co 444/2015 125 USNESENÍ Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohumíra Žídka a soudkyň JUDr. Zuzany Ihnátové a JUDr. Jany Palkovské v právní věci žalobce města Rožnov

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 124/2011-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

a) - počet podaných žádostí o informace počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 43 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 8

a) - počet podaných žádostí o informace počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 43 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 8 Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za rok 2016 o činnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 105/2017-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a Mgr. Lenky

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY č. j. 221 C 107/2018-61 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Kladně rozhodl samosoudcem Mgr. Lukášem Randou ve věci žalobce: ČP Distribuce a.s., IČO 44795084 sídlem Na Pankráci 1658/121,

Více

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U s n e s e n í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : KSBR 39 INS 24724/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Karly Trávníčkové a soudkyň JUDr. Anny Hradilové a Mgr. Diany Vebrové v insolvenční věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ans 4/2009-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 32/2015-11 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Romana Fialy, Mgr. Ing. Radovana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 267/2016-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Hipšra a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Pavla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 131/2013-136 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ans 10/2010-113 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 13/2016-23 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce O. F., zastoupeného JUDr. Tomášem Chlebikem, advokátem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/13/2010 Spisová značka: 20 Cdo 4468/2008 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.4468.2008.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Exekuce Předběžná otázka Přerušení řízení Dotčené

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 120/2014-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 17/2007-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 362/2017-17 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 122/2017-14 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Tomáše Foltase a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Pavla

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 *UOHSX0069RPX* UOHSX0069RPX USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S275/2011/VZ-16608/2014/533/HKu Brno: 21. srpna 2014 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

USNESENÍ. Konf 35/

USNESENÍ. Konf 35/ Konf 35/2017-20 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, Mgr. Víta

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 69/2010-112 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 138/2007-314 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 As 111/2011-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudce

Více

USNESENÍ. Konf 24/

USNESENÍ. Konf 24/ Konf 24/2017-20 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Víta Bičáka, JUDr. Romana

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

USNESENÍ. takto: Odůvodnění:

USNESENÍ. takto: Odůvodnění: 4 As 18/2018-36 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců Mgr. Petry Weissové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: M. V., proti žalovanému:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 21/2015-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více