VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Arkhipova Personální řízení v restauraci Bakalářská práce 2014

2 Personální řízení v restauraci Bakalářská práce Anastasia Arkhipova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Thesis Personnel management in a restaurant Anastasia Arkhipova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Date of Thesis Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 estné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem tuto závěrečnou práci na téma Personální řízení v restauraci zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu literatury a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s b zákona č. Sb., o vysok ch školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... V Praze dne

5 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA za odborné vedení, cenné rady, připomínky a především za laskav přístup a čas, kter mi byl věnován. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Martině Beránek za rady a za pomoc s přípravou prezentace. Ráda bych touto cestou poděkovala své rodině za morální podporu, kterou jsem dostala při psaní této bakalářské práce.

6 Abstrakt ARKHIPOVA, Anastasia. Personální řízení v restauraci. [bakalářská práce]. Vysoká Škola Hotelová. Vedoucí práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA. Praha stran. Celá má práce se orientuje na provoz a zjištění kvality personálního řízení restaurace El-Barr. Abych mohla splnit cíl své práce, kter jsem si vytyčila, a navrhnout vhodná řešení, která by mohla napomoci odstranit nedostatky, které případně objevím, využiji různé anal zy a šetření. Objektem v zkumu je restaurace El-Barr, Rusko, Moskva. Cílem této práce je anal za personálního řízení restaurace El-Barr, a návrh různ ch metod a řešení pro zlepšení konkurenceschopnosti podnikání a zlepšení personálního řízení v podniku. ávěrem navrhnu doporučení na zlepšení služeb. lí ová slova Kvalita. Anal za. Restaurace. Konkurenceschopnost. Podnik.

7 Abstract ARKHIPOVA, Anastasia. Personnel management in a restaurant. [Bachelor thesis]. High School of Hospitality Management. Prague. Leader of the work: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA. Prague pages. All my work is focused on finding quality of personnel management in a restaurant "El-Barr." In order to realize the aim of this work, and propose appropriate solutions that could help to remove deficiencies, I will use a variety of analysis and investigation. The object of research is the restaurant "El-Barr," Russia, Moscow. The main goal of my bachelor thesis is to analyse operation and quality of personnel management in the restaurant "El-Barr," and draft a variety of methods and solutions to improve business competitiveness and improve personnel management in the enterprise. In conclusion I am going to suggest recommendations for improving personnel management. Keywords Quality. Analysis. Restaurant. Competitiveness. Company.

8 Obsah Úvod Teoretické аspekty koncеpce řízení lidsk ch zdrojů aměstnаnci jako klíčov faktor vеdení pohostinství Cílе, funkcе, mеtody a principy persоnálního řízеní Dokumеntární systém řízеní údržby zаměstnanci Anаl za problémů pеrsonálního řízеní v restaurace El-Barr Obеcná charаkteristika organizаce Adresa, typ a třída podníku Hlávní cíle podniku, poslání podniku Restaurační speciality Systémy a způsoby obsluhy a zasady servisu Firemní styl Klíčové funkční prostory, jejích umístění Komerční prostory společnosti Formy a metody služeb ákladní a doplňkové služby Orgаnizace systémy řízení personálu v restаurace El-Barr Metodika pro získání informaci Hlavní oblasti personální politiky Požadavky na zaměstnance Anаl za řízení personálu restаurace El-Barr Koncepce řízení lidsk ch zdrojů Podpora a motivace zaměstnanců Zajištění disciplíny a problematiky v restaurace El-Barr Dotazník kandidáta na volné pracovní místo Etick kodex Vypracování návrhů pro zlеpšení systému řízení lidsk ch zdrojů v restаuraci El-Barr lеpšení systém náboru pеrsonálu Profesionální adaptace nov ch zaměstnanců firmy Specializovan adaptační program Etapy profesionální adaptace Postupy zlеpšení hodnocеní zаměstnаnců lеpšení školеní a zv šеní kvаlifikace Identifikace potřeb pro odborné vzdělávání Rozpočet finančích prostředku pro profesionálné vzdělávaní Cíle pro odborné vzdělávání Vyhodnocení efektivity odborného vzdělávání Metody vzdělávaní Plánování a rozvoj kariéry...64 áver Seznam použit ch zdroju

9 Seznám obrázků: Obrázek 1: Organizačná struktura restaurace El-Barr Obrázek : Proces náboru a v běru personal Obrázek 3: Složení informací pro nové zaměstnance Obrázek : Proces odborného školění Obrázek : Proces plánování kariéry

10 Úvod Celá má práce se orientuje na provoz a zjištění kvality personálního řízení restaurace El-Barr. Abych mohla splnit cíl své práce, kter jsem si vytyčila, a navrhnout vhodná řešení, která by mohla napomoci odstranit nedostatky, které případně objevím, využiji různé anal zy a šetření. Objektem v zkumu je restaurace El-Barr, Rusko, Moskva. Cílem této práce je anal za personálního řízení restaurace El-Barr, a návrh různ ch metod a řešení pro zlepšení konkurenceschopnosti podnikání a zlepšení personálního řízení v podniku. K dosažení tohoto cíle je nutné řešit tyto úkoly: 1. Prozkoumat teorie personálního řízení. 2. Prozkoumat cíle, funkce, metody a principy personálního řízení. 3. Udělat anal zy personálního řízení a identifikovat problémy. 4. Vypracovat doporučení pro řešení problémů personálního řízení. Moje práce zahrnuje úvod, tři kаpitoly, ve které se řešení problémů v oblasti v zkumu, stejně jako závěr a seznam literatury. 11!!1 11

11 1. Teoretické aspekty koncepce řízení lidských zdrojů 1.1. aměstnanci jako klíčov faktor vedení pohostinství Podle J. Vebera Ačkoliv cíle manažerského usilování mohou b t různé, lidé jsou klíčem k tomu, jak jich dosáhnout. ákladní podmínkou pro úspěšné fungování každé organizace je snaha efektivně využít vlastního lidského potenciálu. Schopnosti lidí se spojují s finančními a hmotn mi zdroji, aby rozvíjely to, co b vá označováno jako základní kompetence (způsobilost) či schopnost organizace. Anal zy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů jejich úspěšnosti je schopnost získat lidské zdroje a využívat jich takov m způsobem, kter zabezpečí plnění cílů organizace. tohoto hlediska nemůže b t problematika lidsk ch zdrojů chápána jako ohraničená funkční oblast spadající do pravomoci personálních útvarů, ale je třeba na ni pohlížet jako na nedílnou součást řídicích aktivit na všech úrovních řízení. Na rozdíl od jin ch manažersk ch aktivit, které jsou často spojovány s určit mi řídícími úrovněmi, je řízení lidsk ch zdrojů záležitostí každého vedoucího pracovníka. Vedoucí pracovníci sice mohou využít služeb útvarů personalistiky (řízení lidsk ch zdrojů), svou úlohu na ně však přenést nemohou. Každá organizace i jednotlivec jsou v tržním hospodářství subjektem trhu pracovních sil. ískání kvalitního pracovního potenciálu je pro organizaci často spojeno se značn mi náklady (jak na získávání, tak i na investice do přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků). Organizace proto musí současně usilovat s zkvalitňování vlastního pracovního potenciálu, o jeho stabilizaci a o utváření pozitivního postoje všech pracovníků k práci. Praxe řízení lidí přináší řadu důkazů o tom, že vysoce úspěšné organizace se od méně úspěšn ch odlišují především ve způsobu, kter m dokáží formovat svůj lidsk potenciál a maximálním způsobem jej motivovat k vysoké v konnosti a k pozitivnímu vztahu. 1 Při volbě strategie a taktiky podniky stále musí věnovat pozornost personálu, různ ch profesních a kvalifikačních skupin pracovníků, kteří jsou nedílnou 1 Veber, J.: Management. áklady, moderní manažerské přístupy, v konnost a prosperita. Praha 2009, str !!1 12

12 součástí, a hlavním konstrukčním prvkem celé v roby a hospodářské činnosti. v běru pracovníků, jejich adaptace, motivace, zajištení bezpečního provozů, dekonfliktizatsii pracovních vztahů, závisí nejen přežití, ale i rozvoj podniku. 2 Podle ruského zákoníka práce Platná právní úprava zásadně stanoví, že účastníkem pracovněprávního vztahu pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti může b t zaměstnavatel a zaměstnanec. aměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k v konu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. aměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k v konu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotliv ch stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízen m zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. 3 Podle E.M. Korotkova Personál - lze definovat jako určit počet lidí. Personаl se vyznačuje nejen kvalitou, není to jedna osoba, ale skupina pracovníků k dosažení společn ch cílů. Nicméně, koncept zaměstnanců skr vá hlubok smysl, je kladen důraz na úlohu jednotlivce v socio-ekonomickém systému. 4 Odborná literatura uvádí řadu kvalitativních odlišení. Přidržme se členění renomovaného autora J.Koubka, kter zdůrazňuje následující charakteristiky: Je tu: - strategick přístup k personální práci, - orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly, - personální práce jako nedílná součást pracovních povinnosti vedoucích pracovniků. 2 Potemkin, V.K.: Řízení lidsk ch zdrojů. FINEK, Růsko 2010, str ákoník práce Ruské Federace - 4 Korotkov, E.M.: Koncepce managementa. Deka, Růsko 199, str. 3 11!!1 13

13 těchto charakteristik pak vypl vají hlavní úkoly managementu lidsk ch zdrojů: - zařazení správného člověka na správné místo, I v tom slova smyslu, že tento člověk bude schopen a připraven vyrovnat se znalostmi a dovednostmi a neustál m tokem nov ch informací, technik a technologií tak, aby byl nejen zaměstnan, ale i stále zaměstnateln. Příkladem mohou b t permanentně aktualizované manuály jednotliv ch pracovních pozic v restauraci, zdokonalované rezervační systémy, využívaní intranetu v organizační struktuře. - optimální využití pracovních sil v organizaci, Nejde jen o efektivní využívání pracovní doby, ale také o plné využívání pracovních schopností a kvalifikace pracovníků. Do restaurace nyní nastupuje řada vysokoškolsky vzdělan ch mlad ch lidí, kteří jsou připraveni k náročné práci, kterou představuje uplatnění v současném pohostinství, plně obstát. áleží tedy na kvalitě personální práce jednotliv ch zařízení, zda v znamné pracovní pozice obsadí těmi nejlepšími z nich. - personální a sociální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, Tato péče o zaměstnance, která je zároveň péčí o podnik jako celek, by neměla b t nárazová, řešící pouze aktuální problémy, ale permanentní a systematická. V ní je totiž ukryta možnost nutné flexibility zaměstnance adekvátně a včas se vyrovnávat s neustále přicházejícími změnami, proměňujícími se úkoly a činnostmi pracovního místa a zvyšujícími tak permanentně požadavky na něho samého. - formování t mů, efektivní styl vedení lidí, budování a udržování zdrav ch mezilidsk ch vztahů, Vynikající v sledky v této oblasti jsou patrné v mezinárodních restauracích, hotelov ch řetězcích a velk ch hotelech a restauracích vůbec. 5 aměstnanci v organizaci mohou b t jako objektem tak i subjektem řízení. aměstnanci působí jako objekt proto, že jsou součástí v robního procesu. aměstnanci jsou považování za subjekt, protože do jisté míry mají podíl na 5 Koubek, J.: Řízení lidsk ch zdrojů. Management Press, Praha, vydání, str. 3 11!!1 14

14 vedení organizace, ovlivňují na rozhodnutí ze strany vedení, které se účastní procesů sebeovládání (self-control), na rozdělení zisku, atd. V teorii řízení, existují různé přístupy ke klasifikaci zaměstnanců v závislosti na povolání, pracovní pozice pracovníka, řídící úrovni nebo kategorií. Vzhledem k povaze těchto funkcí práce stanoví rozdělení dvou hlavních částí pracovníky k účasti ve v robním procesu: pracovnici a zaměstnanci. Pracovníci, nebo v robní pracovníci zab vající se pracovními aktivitami v materiální v robě s převažujícím podílem fyzické práce. Poskytují v stup, jeho v měnu, prodej a servis. V robní pracovníci mohou b t rozdělena do dvou částí: hlavní pracovnici - dělníci, většinou používané v montážních halách podniku; podpůrn personál - zaměstnanci, většinou pracovnici v zadávání veřejn ch zakázek a servisních oddělení podniku. V sledkem v robních pracovníků jsou produkty v hmotné podobě (budovy, auta, televize, nábytek, jídlo, oblečení, atd.). aměstnanci vykonávají pracovní činnosti v oblasti řízení v roby s převažujícím podílem duševní práce. Mají plné ruce práce se zpracováním informací pomocí technick ch kontrol. Hlavním v sledkem jejich práce je prostudovat problematiku managementu, vytváření nov ch informací, změnit její obsah či formu, příprava manažersk ch rozhodnutí. Vedoucí zaměstnanců se dělí do dvou hlavních skupin: manažery a specialisty. Počet zaměstnanců je počet lidí, kteří pracují v podniku. Počet je závisl na povaze, rozsahu, složitosti a náročnosti práce v robních vztahů. Tyto faktory definují jako normativní (plánované) hodnoty takové, které se v praxi téměř nikdy neposkytne. Proto, zaměstnanci více objektivně charakterizován smutečním počtem, to znamená, že počet zaměstnanců, kteří pracují ve formální organizaci okamžiku. V jeho struktuře jsou tři kategorie zaměstnanců: trvalé, dočasné nebo sezónní. 6 6 Internetov stránky vědeck elektronické knihovny. působ přístupu: [http://www.monographies.ru/53], , Dejneka, A., Žůkov, B., Akademia estestvoznania !!1 15

15 Spolu s konstrukčními a kvantitativními charakteristikami zaměstnanců jsou stanoveny stejné ukazatele kvality. Kvalitativní charakteristika pracovníků je soubor profesionálních, morálních a osobních kvalit, které jsou konkrétním vyjádřením skutečnosti, že existují požadavky na zaměstnance, které se vztahují na úřad nebo na pracoviště. Ve skutečnosti zaměstnanci nejsou statické osoby: jsou v neustálém pohybu vzhledem k najímání a propouštění někter ch dalších. Proces aktualizace se naz vá kolektivní obrat zaměstnanců. Propuštění může b t z objektivních i subjektivních důvodů, včetně: biologické (např. nemoc), v robní (v důsledku redukce komplexní mechanizace a automatizace), sociální (ve věku odchodu do důchodu), osobní (rodinné poměry), vojenská služba. 7 Největší praktick zájem je fluktuace zaměstnanců, která je spojena se subjektivními faktory: propuštění zaměstnance na jejich vlastní žádost, jakož i z podnětu správy. Předpokládá se, že normální fluktuace zaměstnanců je až % ročně. Pohyb zaměstnanců se odráží v rozvaze, která obsahuje údaje o počtu zaměstnanců na začátku a na konci období, včetně příchozích a odchody za období (čtvrtletí, rok) podle funkcí, povolání, kategorií, zdroje příchodu a důvody odchodu Cíle, funkce, metody a principy personálního řízení Podle V. Gerčinova V posledních letech se zvyšuje v znam řízení lidsk ch zdrojů, protože stále více a více majitelů a generální manažeři si uvědomujou, že to je - základní zdroje společnosti a na jejich činnost, kvalifikaci, a hlavní motivací je závisl strategické obchodní úspěch. 9 Podle T. Batarove a B. Eremena Obsah činnosti v oblasti řízení zaměstnanců by měl b t vnímány jako účelné opatření pro řízení rizik, jehož prostřednictvím sladění různ ch kvantitativních a kvalitativních charakteristik potřeby dynamick ch personálních problémů organizace. těchto pozic, personální management je systém organizačních, sociálně - 7 Bezdek, J.: Rusko-Český slovník. Drofa, Moskva 2007, str Gaponenko, A.L.: Teorie řízení. Růsko 2003, str Gerčinov, V.I.: Řízení lidských zdrojů. Moskva 2008, str. 6 11!!1 16

16 ekonomick ch, psychologick ch, mravních a právních vztahů, zajištění účinného provádění lidské v konnosti v zájmu jednotlivce i pro organizaci. 10 Systémem personálního řízení b vá označován soubor nástrojů, postupů a metod, které jsou využívány k řízení rozvoje a motivaci lidsk ch zdrojů. V současné době jsou někdy v organizacích využívány nástroje a metody personálního řízení bez provázanosti, což snižuje jejich efektivitu. Hlavní důraz je kladen na oblast odměňování, t.j. zaměření na ekonomickou motivaci. Role ostatních kvalitativních nástrojů b vá potlačena. Důvodů je několik. áleží na úrovni řízení organizace, na oblasti prvov roby (zemědělci) nebo zpracovatelského průmyslu (např. Truhlárny apod.) nedisponují obvykle personálem v oblasti lidsk ch zdrojů, kter by byl schopen systém nastavit a zavést. Kromě toho záleží na náročnosti pracovní pozice na požadovanou kvalifikaci. Je zřejmé, že u nízko kvalifikovan ch činností budou převažovat prvky hmotné stimulace, odměňování sociálními benefity v podobě příspěvků na stravování, zv šení dovolené, apod. Možnost postupu v zaměstnání a nabídka vzdělávacích programů nab vá na v znamu až s určitou kvalifikací. Je dokázáno, že na určité úrovni pracovní pozice v hierarchii řízení (nemusí se jednat pouze o vedoucí pozice, ale také o specializované odbornosti) přestává b t finanční odměna prioritou, zaměstnanci se dožadují možnosti rozšířit si své znalosti, nejen aby si udrželi své postavení ve firmě, ale aby také drželi krok s v vojov m trendem oboru, ve kterém pracují. 11 Pokud se obratíme na V.R. Vesnina, zjistime že: Personální management má následující cíle: pomáhají nám k dosažení společn ch cílů; efektivní využití dovedností a schopností zaměstnanců; poskytování kvalifikovan ch zaměstnanců; závazek k plné spokojenosti zaměstnanců s jejich prací k jejich nejplnější vyjádření, které dělá prestižní práci v této společnosti. 10 Bazarova, T.J. a Eremena, B.L.: HR management. UNITI, Růsko 1998, str Hejdukova, J., Šedivý, I., Šmejcova, M.: Moderní personalistika v soudobém hotelnictví. Praha 2009, str !!1 17

17 Systém pro účely personálního řízení, na jedné straně, musí odpovědět na otázku, jaké jsou specifické potřeby zaměstnanců, spokojenost, které jsou oprávněny požadovat od správního orgánu, a na druhé straně - co cíle pro své zaměstnance stanoví správu organizace a za jak ch podmínek se snaží vytvořit tento. Úspěšné vědení je možné, pokud se tyto skupiny mají shodné cíle. Účinnost personálního řízení, nejvíce kompletní realizací cílů, do značné míry závisí na volbě možností pro budování systému řízení lidsk ch zdrojů podniku, znalosti mechanismu jejího fungování, nejoptimálnější technik a prácis lidmi. Vzhledem k procesu řízení lidsk ch zdrojů můžete vybírat z následujících funkcí: plánování, organizování, regulace, dohled, motivace a správcovství. Všechny tyto základní funkce správy v nerozlučné jednotě přítomného v hlavách všech úrovních činnosti. Každá organizace se neobejde bez plánování. Realizací této funkce, řízení založené na důkladné a komplexní anal zy situace vytváří cíle a úkoly, rozvoje strategii pro jednání, kombinovaní plánů a programů. Příprava na praktickou realizaci myšlenek obsažen ch v plánech, programech a strategiích, je závislá na organizační funkci. Je realizována prostřednictvím vytvoření organizací, odborů a pracovních míst, stanovení pořadí provozu, údržby potřebné dokumentace. Dosažení plánovan ch cílů je dosahováno prostřednictvím společn ch aktivit lidí, které by měly b t koordinovány - poslat správn m směrem, k udržení požadované úrovně lidské interakce. To je podstatou regulační funkce. V sledky organizace a jejich zaměstnanců je třeba čas od času zkontrolovat, vyhodnotit a upravit. Toto je obsahem řídící funkce. Její součástí je úvaha, tj. sběr, zpracování, anal zy a ukládání informací o stavu řídicího objektu, zjištění potřebného objemů pro potřeby řízení, poskytování těchto informací všem lidem ve vhodné podobě. Řízení jako takové se snaží identifikovat nebezpečí, odhalit chyby a odchylky od stávajících norem, a tím poskytnout základ pro zlepšení. 12 Podle D.A. Bjurganovskeho a O.J. Efremova Informování lidí kter se provádí rozhodnutí, opatření k jejich provedení ve správném směru, 12 Vesnin, V.R.: Management. Prospekt, v dani, Růsko 6, str. 9 11!!1 18

18 "inspiráce" pro efektivně prace. Implementace této funkce je přiřazena k manažeru. K dosažení cílů organizace, je nezbytné zajistit účinnou akci zaměstnanci, v volat touhu zaměstnance vykonávat svou práci svědomitě a efektivně. To je podstata funkce motivace v procesu personálního řízení. Řídicí funkce jsou implementovány některmí metodami, tj. metody pro jejich provádění. Metody mohou b t organiza ní, správní, právní, ekonomické a sociálně-psychologické. Organiza ní postupy řízení na základě schválen ch interních předpisů, kter mi se řídí činnost zaměstnanců. Patří mezi ně: organizační struktury a personálního obsazení, kolektivní smlouva, popisy práce a vnitřní předpisy. 13 Vnitřní předpis (interní normativní akt) je neveřejn předpis (jehož zveřejnění ovšem může b t přípustné), kter m právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti sv ch pracovníků, členů, zaměstnanců či zástupců v rámci své působnosti. Některé vnitřní předpisy musí právnická osoba vydat povinně na základě zákona a zákony ukládají povinnost se jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy. Vnitřní předpis může vydat jen k tomu oprávněn orgán právnické osoby a z předpisu by mělo b t zřejmé, kter orgán a na základě jakého zmocnění jej vydal. Vnitřními předpisy nejsou právní akty směřující vně organizace, například obchodní podmínky, veřejné soutěže, veřejné sliby atd. Mezi nejběžnější a nejzákladnější vnitřní předpisy patří například: organizační řád, kter obvykle definuje hierarchii v organizaci, pracovní řád, kter specifikuje práva a povinnosti zaměstnanců, požární řád, požární a poplachové směrnice, (viz krizové řízení) apod., plán krizové připravenosti, krizov plán, traumatologick plán, bezpečnostní předpisy, provozní předpisy, provozní řády pro objekty i činnosti, 13 Bjurganovskij, D.A., Efremov, O.J.: Personalní řizení. Akadem. Projekt, Růsko 2000, str !!1 19

19 metodické předpisy, technologické předpisy atd., spisov řád, skartační řád nebo inventarizační řád. ejména u právnick ch osob, které nebyly zřízeny vnějším zřizovatelem, zákonem nebo například smlouvou, lze za vnitřní předpis považovat i jejich základní dokument, tedy typicky stanovy, statut a podobně. 14 Ve své knize D.A. Bjurganovskij a O.J. Efremov Tyto dokumenty mohou b t vydány v podobě podnikov ch norem a dát do akce je nutné vedoucí organizace. Praktická realizace organizačních postupů je do značné míry dána mírou podnikatelské kultury organizace, touhou zaměstnanců pracovat v souladu s pravidly, ktery administrativa podepsala. Administrativní a právní metody jsou metody provádění činností řízení zaměstnance, založené na disciplíně a systému právních a správních sankcí. Rozlišují pět hlavních způsobů právních a správních sankcí: organizační a administrativní dopad, disciplinární odpovědnosti a sankcí, materialní odpovědnosti a sankcí, správní odpovědnosti a vymáhání. Ekonomické metody zaměřené na povzbuzení ekonomické aktivity pracovníků, zlepšení materiálního zájmů. Aby bylo možné použít tyto techniky a nástroje, jako je zv šení platu, v závislosti na kvalitě a komplexnosti prace, vyplacení prémie zaměstnancům, v souladu s dobrou vířou a s vysokou efektivitou v konosti sv ch pracovmich povinností, používání jin ch prostředků stimulace, a to včetně poskytování různ ch v hod a benefitů pro zaměstnance vypl vajících ze specifického charakteru jejich úředních funkcí. Jak praxe ukazuje, finanční zájem na v sledku práce, má největší pozitivní dopad na zaměstnance. Sociálně-psychologické metody - metody, které při provádění akcí managementu ohledně zaměstnanců, založené na využití zákonitostí sociologie a psychologie. Tyto metody jsou zaměřeny jako na skupinu zaměstnanců, a tak na jednotlivci. Podle způsobu expozice jejich rozdělujeme na: sociologické, zaměřené na skupiny zaměstnanců během 14 Elektronick zdroj: cs.wikipedia.org wiki Vnitřní_předpis 11!!1 20

20 jejich expozici na pracovišti, a psychologické, cílevědomé působení na vnitřní svět jednotlivce. 15 Podle A.J. Kibanova Mezi v znamné kategorie řízení procesů je také principy řízení. Pod nimi chápou základní myšlenky, koncepty manažersk ch činností vypl vajících přímo z kontrolních zákonů a zákonitostí. ásady personálního řízení ( PŘ) - pravidla, základní předpisy a normy, které je třeba dodržovat ze strany manažerů a specialistů v oblasti personálního řízení. Existuje cel soubor zásad řízení, ale za všech podmínek personálního řízení v organizacích usedlí tradiční zásady: vědeck, demokratick centralismus, plánování, spravedlnostní a rovnostní, jednota správcovství, v běr, nábor a umístění; kombinace jednoty velení a kolegiality, centralizace a decentralizace; lineární, funkční a řízení podle cílů; kontrola vykonávaní povinnosti, princip delegování pravomocí, atd. Podívejme se na některé z nich. Rozvoj činnosti k vytvoření systému řízení lidsk ch zdrojů by mělo b t založeno na základě v sledků vědy v oblasti řízení a zvážit změny v zákonech v tržních podmínkách je podstatou vědecké zásady. Princip demokratického centralismu je jedním znejdůležitějších a znamená mít přiměřenou, racionální kombinací centralizovan ch a decentralizovan ch principů v řízení. Na podnikové úrovni je poměr práv a odpovědností mezi manažerem a kolektivem. Princip demokratického centralismu, určuje míru vlastní zodpovědnosti a odpovědnost každého pracovníka před vedoucím pracovníkem. To znamená, že princip demokratického centralismu ve svislém směru prostupuje celou strukturu řízení podnika. Princip plánování je počátkem veškeré této práce, jde o to vytvořit dlouhou dobu plánovan ch sazeb a proporcí rozvoje zaměstnanců. Udržení příznivé sociální-psychologické vztahy mezi zaměstnanci je do značné míry principem spravedlnosti a rovnosti. Rovnost znamená rovnost práv a povinností osob stojících na jednom kariérní žebříku. A pod spravedlností je chápáno dodržování těchto práv a povinností a systém preferencí pro ty, kteří jsou efektivněji realizovány v průběhu jejich osobní služby, tvořivosti. 15 Bjurganovskij, D.A., Efremov, O.J.: Personalní řizení. Akadem. Projekt, Růsko 2000, str !!1 21

21 Princip v běru, náboru a umístění zaměstnanců znamená rozvinut systém v běru, umístění a školení personálu. Rozvoj a podpora zaměstnanců v souladu s v sledky jejich práce, dovedností, schopností a potřeb organizace. ásada jednotnosti velení vychází z faktu, že každ zaměstnanec musí mít jednoho přímého nadřízeného. Každé rozhodnutí by mělo b t vyvinuty společně (kolektivně). To znamená, že komplexnost (složitost) jeho v voje a zvážení názorů různ ch odborníků na různá témata. Kolektivní rozhodování je realizováno na základě osobní odpovědnosti vedoucího manažera organizace. Racionální struktura řízení je struktura, ve které nainstalována jasné osobní těsnost pravomoci svěřené správcovství pro každ specifick problém na všech úrovních a ve vztahu ke každému řízenému objektu (oddělení nebo zaměstnanců), a to zejména, za konkrétním manažerem. Jedinečnost stanovení pravomoci k správcovství zajišťuje jasnost fungující strukturu řízení. Každ vedoucí má jasno ve své kompetencí a postupují v souladu s těmito názory. Kontrola a odpovědnost za provedení rozhodnutí jsou principy kontroly a průběžného monitorování za účelem přezkoumání nebo dohledu; nutnost, povinnost odevzdávat někomu hlášení sv ch činů a skutků. Princip delegování pravomocí je v převodu časti svěřen ch manažeru pravomocí, práv a odpovědnosti sv m příslušn m zaměstnancům. V hody delegování pravomocí: - Schopnost zapojit se do úkolů, které vyžadují osobní účast vedoucího; - aměření na strategické cíle a budoucích plánů rozvoje podnika; - Delegování - nejlepší způsob, jak motivovat kreativní a aktivní zaměstnance; - Delegování - nejlepší způsob učení; - Delegování - jako cesta k profesionální kariéře. 16 Nemalou rolí hraje správn způsob komunikace mezi zaměstnanci a manažery, mezí lidí ve podniku v celém. 16 Kibanov, A.J.: Osnova personálního řírezi. INFRA-M, Moskva 2005, str !!1 22

22 Lidská komunikace tedy představuje základní spojovací článek mezi jednotlivci a společností. Je důležit m prostředkem uplatnění jednotlivce ve společnosti, udržováním kontaktu a vztahů s ostatními jedinci, se kter mi žije, pracuje, tráví voln čas, nebo je na ně v jisté formě a v jistém čase odkázán.... Specifick mi formami lidské komunikace je mluvená a psaná řeč (jazyk). Určit systém komunikace je vlastní každé kultuře. Tento systém zahrnuje nejen jazyk, ale i specifická gesta a způsoby chování, jejichž v znam může příslušníkům jiné kultury unikat. Dnes tento problém vystupuje do popředí i v oboru služeb, kde se plně uplatňuje interkulturní management a otázka interkulturní komunikace je nastolena na pořad dne. Renomovaní autoři VŠH (Bedrnová, Nov ) upozorňují na nové dimenze komunikace, kter ch tato nab vá při vzniku mezinárodních t m, kdy lidé různ ch kultur sdílejí společnou kancelář a řeší každodenní problémy A tak komunikace, která patří k základním dovednostem manažera, musela přibrat ješte schopnost vstupovat nejen do multikomunikačních situací, ale také je zvládat a v jejich kontextu řešit pracovní úkoly. 17 Podle M. Šmejcové Komunikace v organizaci musí vytvářet informační a kontaktní sít, která umožňuje vzájemné porozumění a skutečnou spolupráci. Komunikace pomáhá pracovníkům organizace utvářet si a vyjasňovat názory na vše, co se v ní děje, pomocí komunikace vnímají také pořadí hodnot organizace. Na vedoucích pracovnících spočívá převážná část odpovědnosti za úroveň komunikace uvnitř organizace. aměstnancům je třeba vysvětlit všechna důležitá pravidla a způsoby chování i komunikace, zároveň se přesvědčit, že byly adekvátně pochopeny, což ozřejmí funkční zpětná vazba. Nemělo by se stávat, aby byla komunikace příliš ovlivňována lidskou touhou ovládat a manipulovat. Ve v sledku se po určité době tato snaha projeví jako kontraproduktivní. 17 Bedrnová, E., Nov, I.: Psychologie a sociologie řízení. 3. Rozšířené a doplněné v dání, Management Press, Praha 9. Šmejcová, M.: Profesionálové a komunikace. VŠH, Praha 1. 11!!1 23

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT VEDENÍ LIDÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser VEDENÍ LIDÍ A PRACOVNÍCH SKUPIN 1. Vedení lidí jako manažerská funkce 2. Pracovní motivace 3. Způsoby a metody vedení lidí 4. Autorita a pravomoc manažera

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser

Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace. Zpracoval Ing. Jan Weiser Učíme se maturitní otázku Organizování z výkladové prezentace Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Postup jak uložit obsah tématu do dlouhodobé paměti? Obecnější začlenění problému Funkce řízení

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Základní personální činnosti organizace. Management I

Základní personální činnosti organizace. Management I Základní personální činnosti organizace Management I Řízení lidských zdrojů zabývá se dosahováním organizačních cílů prostřednictvím lidských zdrojů. lidský faktor je chápán jako faktor rozhodující o úspěšnosti

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_04_STYLY ŘÍZENÍ_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT)

PERSONALISTIKA PRO PRAXI. Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) PERSONALISTIKA PRO PRAXI Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2016, (AN, KL, JT) OBSAH MODUL PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 3 ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU... 3 ADMINISTRATIVA V PERSONÁLNÍ ČINNOSTI... 8 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 2. Připraví jednoduché

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerské činnosti a psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Obsah Povaha činnosti, fragmentace a proměnlivost Manažerské činnosti Mise a vize Činnosti související

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H

Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód H Rekvalifikační kurz Příprava teplých pokrmů, kód 65-001-H 1. Identifikační údaje o rekvalifikačním kurzu název školy Střední škola potravinářská, Gen. Govorova 110, Smiřice adresa školy Gen. Govorova 110,

Více

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod

Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013 S účinností od 1. 7. 2016 Největším bohatstvím každého zaměstnavatele jsou jeho zaměstnanci.

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65)

Hodnoticí standard. Barman (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Barman (kód: 65-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Číšník Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Vedoucí týmu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Vedoucí týmu (kód: 63-021-N) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 5 Odborná způsobilost

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Organizační struktura v pohostinství a ubytování

Organizační struktura v pohostinství a ubytování Organizační struktura v pohostinství a ubytování Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010

6. přednáška. Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování. Mgr. Petra Halířová 2010 Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 6. přednáška Hodnocení a odměňování zaměstnanců. Kariérové plánování Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů, s.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků.

Zahrnuje manažerské funkce výběr, rozmístění a vedení pracovníků. Úloha personální práce v podniku Organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidských zdrojů organizace v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku i požadavky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o.

Profil absolventa. Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. školní vzdělávací program Kosmetické služby Kosmetické služby Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. PLACE HERE Kosmetické služby Uplatnění: Odborný pracovník v oblasti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA

DATUM JMÉNO A PŘÍJMENÍ PODPIS PRACOVNÍKA STANDARD Č. 10: ZÁVAZNÉ PRO: Profesní rozvoj zaměstnanců všechny zaměstnance sociální služby studenty odborné praxe, dobrovolníky, praktikanty ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: kolektiv zaměstnanců Bc. Miroslav Nosek

Více