VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S. R. O. Anastasia Arkhipova Personální řízení v restauraci Bakalářská práce 2014

2 Personální řízení v restauraci Bakalářská práce Anastasia Arkhipova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: Praha 2014

3 Bachelor s Thesis Personnel management in a restaurant Anastasia Arkhipova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Hospitality management Major: Hospitality Management Thesis Advisor: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA Date of Thesis Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2014

4 estné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem tuto závěrečnou práci na téma Personální řízení v restauraci zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu literatury a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s b zákona č. Sb., o vysok ch školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své bakalářské práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o.... V Praze dne

5 Poděkování Chtěla bych poděkovat vedoucímu mé bakalářské práce RNDr. Janu Žufanovi, Ph.D., MBA za odborné vedení, cenné rady, připomínky a především za laskav přístup a čas, kter mi byl věnován. Dále bych chtěla poděkovat Ing. Martině Beránek za rady a za pomoc s přípravou prezentace. Ráda bych touto cestou poděkovala své rodině za morální podporu, kterou jsem dostala při psaní této bakalářské práce.

6 Abstrakt ARKHIPOVA, Anastasia. Personální řízení v restauraci. [bakalářská práce]. Vysoká Škola Hotelová. Vedoucí práce: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA. Praha stran. Celá má práce se orientuje na provoz a zjištění kvality personálního řízení restaurace El-Barr. Abych mohla splnit cíl své práce, kter jsem si vytyčila, a navrhnout vhodná řešení, která by mohla napomoci odstranit nedostatky, které případně objevím, využiji různé anal zy a šetření. Objektem v zkumu je restaurace El-Barr, Rusko, Moskva. Cílem této práce je anal za personálního řízení restaurace El-Barr, a návrh různ ch metod a řešení pro zlepšení konkurenceschopnosti podnikání a zlepšení personálního řízení v podniku. ávěrem navrhnu doporučení na zlepšení služeb. lí ová slova Kvalita. Anal za. Restaurace. Konkurenceschopnost. Podnik.

7 Abstract ARKHIPOVA, Anastasia. Personnel management in a restaurant. [Bachelor thesis]. High School of Hospitality Management. Prague. Leader of the work: RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA. Prague pages. All my work is focused on finding quality of personnel management in a restaurant "El-Barr." In order to realize the aim of this work, and propose appropriate solutions that could help to remove deficiencies, I will use a variety of analysis and investigation. The object of research is the restaurant "El-Barr," Russia, Moscow. The main goal of my bachelor thesis is to analyse operation and quality of personnel management in the restaurant "El-Barr," and draft a variety of methods and solutions to improve business competitiveness and improve personnel management in the enterprise. In conclusion I am going to suggest recommendations for improving personnel management. Keywords Quality. Analysis. Restaurant. Competitiveness. Company.

8 Obsah Úvod Teoretické аspekty koncеpce řízení lidsk ch zdrojů aměstnаnci jako klíčov faktor vеdení pohostinství Cílе, funkcе, mеtody a principy persоnálního řízеní Dokumеntární systém řízеní údržby zаměstnanci Anаl za problémů pеrsonálního řízеní v restaurace El-Barr Obеcná charаkteristika organizаce Adresa, typ a třída podníku Hlávní cíle podniku, poslání podniku Restaurační speciality Systémy a způsoby obsluhy a zasady servisu Firemní styl Klíčové funkční prostory, jejích umístění Komerční prostory společnosti Formy a metody služeb ákladní a doplňkové služby Orgаnizace systémy řízení personálu v restаurace El-Barr Metodika pro získání informaci Hlavní oblasti personální politiky Požadavky na zaměstnance Anаl za řízení personálu restаurace El-Barr Koncepce řízení lidsk ch zdrojů Podpora a motivace zaměstnanců Zajištění disciplíny a problematiky v restaurace El-Barr Dotazník kandidáta na volné pracovní místo Etick kodex Vypracování návrhů pro zlеpšení systému řízení lidsk ch zdrojů v restаuraci El-Barr lеpšení systém náboru pеrsonálu Profesionální adaptace nov ch zaměstnanců firmy Specializovan adaptační program Etapy profesionální adaptace Postupy zlеpšení hodnocеní zаměstnаnců lеpšení školеní a zv šеní kvаlifikace Identifikace potřeb pro odborné vzdělávání Rozpočet finančích prostředku pro profesionálné vzdělávaní Cíle pro odborné vzdělávání Vyhodnocení efektivity odborného vzdělávání Metody vzdělávaní Plánování a rozvoj kariéry...64 áver Seznam použit ch zdroju

9 Seznám obrázků: Obrázek 1: Organizačná struktura restaurace El-Barr Obrázek : Proces náboru a v běru personal Obrázek 3: Složení informací pro nové zaměstnance Obrázek : Proces odborného školění Obrázek : Proces plánování kariéry

10 Úvod Celá má práce se orientuje na provoz a zjištění kvality personálního řízení restaurace El-Barr. Abych mohla splnit cíl své práce, kter jsem si vytyčila, a navrhnout vhodná řešení, která by mohla napomoci odstranit nedostatky, které případně objevím, využiji různé anal zy a šetření. Objektem v zkumu je restaurace El-Barr, Rusko, Moskva. Cílem této práce je anal za personálního řízení restaurace El-Barr, a návrh různ ch metod a řešení pro zlepšení konkurenceschopnosti podnikání a zlepšení personálního řízení v podniku. K dosažení tohoto cíle je nutné řešit tyto úkoly: 1. Prozkoumat teorie personálního řízení. 2. Prozkoumat cíle, funkce, metody a principy personálního řízení. 3. Udělat anal zy personálního řízení a identifikovat problémy. 4. Vypracovat doporučení pro řešení problémů personálního řízení. Moje práce zahrnuje úvod, tři kаpitoly, ve které se řešení problémů v oblasti v zkumu, stejně jako závěr a seznam literatury. 11!!1 11

11 1. Teoretické aspekty koncepce řízení lidských zdrojů 1.1. aměstnanci jako klíčov faktor vedení pohostinství Podle J. Vebera Ačkoliv cíle manažerského usilování mohou b t různé, lidé jsou klíčem k tomu, jak jich dosáhnout. ákladní podmínkou pro úspěšné fungování každé organizace je snaha efektivně využít vlastního lidského potenciálu. Schopnosti lidí se spojují s finančními a hmotn mi zdroji, aby rozvíjely to, co b vá označováno jako základní kompetence (způsobilost) či schopnost organizace. Anal zy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů jejich úspěšnosti je schopnost získat lidské zdroje a využívat jich takov m způsobem, kter zabezpečí plnění cílů organizace. tohoto hlediska nemůže b t problematika lidsk ch zdrojů chápána jako ohraničená funkční oblast spadající do pravomoci personálních útvarů, ale je třeba na ni pohlížet jako na nedílnou součást řídicích aktivit na všech úrovních řízení. Na rozdíl od jin ch manažersk ch aktivit, které jsou často spojovány s určit mi řídícími úrovněmi, je řízení lidsk ch zdrojů záležitostí každého vedoucího pracovníka. Vedoucí pracovníci sice mohou využít služeb útvarů personalistiky (řízení lidsk ch zdrojů), svou úlohu na ně však přenést nemohou. Každá organizace i jednotlivec jsou v tržním hospodářství subjektem trhu pracovních sil. ískání kvalitního pracovního potenciálu je pro organizaci často spojeno se značn mi náklady (jak na získávání, tak i na investice do přípravy a rozvoje kvalifikace pracovníků). Organizace proto musí současně usilovat s zkvalitňování vlastního pracovního potenciálu, o jeho stabilizaci a o utváření pozitivního postoje všech pracovníků k práci. Praxe řízení lidí přináší řadu důkazů o tom, že vysoce úspěšné organizace se od méně úspěšn ch odlišují především ve způsobu, kter m dokáží formovat svůj lidsk potenciál a maximálním způsobem jej motivovat k vysoké v konnosti a k pozitivnímu vztahu. 1 Při volbě strategie a taktiky podniky stále musí věnovat pozornost personálu, různ ch profesních a kvalifikačních skupin pracovníků, kteří jsou nedílnou 1 Veber, J.: Management. áklady, moderní manažerské přístupy, v konnost a prosperita. Praha 2009, str !!1 12

12 součástí, a hlavním konstrukčním prvkem celé v roby a hospodářské činnosti. v běru pracovníků, jejich adaptace, motivace, zajištení bezpečního provozů, dekonfliktizatsii pracovních vztahů, závisí nejen přežití, ale i rozvoj podniku. 2 Podle ruského zákoníka práce Platná právní úprava zásadně stanoví, že účastníkem pracovněprávního vztahu pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti může b t zaměstnavatel a zaměstnanec. aměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k v konu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. aměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k v konu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu. Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotliv ch stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízen m zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu. 3 Podle E.M. Korotkova Personál - lze definovat jako určit počet lidí. Personаl se vyznačuje nejen kvalitou, není to jedna osoba, ale skupina pracovníků k dosažení společn ch cílů. Nicméně, koncept zaměstnanců skr vá hlubok smysl, je kladen důraz na úlohu jednotlivce v socio-ekonomickém systému. 4 Odborná literatura uvádí řadu kvalitativních odlišení. Přidržme se členění renomovaného autora J.Koubka, kter zdůrazňuje následující charakteristiky: Je tu: - strategick přístup k personální práci, - orientace na vnější faktory formování a fungování pracovní síly, - personální práce jako nedílná součást pracovních povinnosti vedoucích pracovniků. 2 Potemkin, V.K.: Řízení lidsk ch zdrojů. FINEK, Růsko 2010, str ákoník práce Ruské Federace - 4 Korotkov, E.M.: Koncepce managementa. Deka, Růsko 199, str. 3 11!!1 13

13 těchto charakteristik pak vypl vají hlavní úkoly managementu lidsk ch zdrojů: - zařazení správného člověka na správné místo, I v tom slova smyslu, že tento člověk bude schopen a připraven vyrovnat se znalostmi a dovednostmi a neustál m tokem nov ch informací, technik a technologií tak, aby byl nejen zaměstnan, ale i stále zaměstnateln. Příkladem mohou b t permanentně aktualizované manuály jednotliv ch pracovních pozic v restauraci, zdokonalované rezervační systémy, využívaní intranetu v organizační struktuře. - optimální využití pracovních sil v organizaci, Nejde jen o efektivní využívání pracovní doby, ale také o plné využívání pracovních schopností a kvalifikace pracovníků. Do restaurace nyní nastupuje řada vysokoškolsky vzdělan ch mlad ch lidí, kteří jsou připraveni k náročné práci, kterou představuje uplatnění v současném pohostinství, plně obstát. áleží tedy na kvalitě personální práce jednotliv ch zařízení, zda v znamné pracovní pozice obsadí těmi nejlepšími z nich. - personální a sociální rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, Tato péče o zaměstnance, která je zároveň péčí o podnik jako celek, by neměla b t nárazová, řešící pouze aktuální problémy, ale permanentní a systematická. V ní je totiž ukryta možnost nutné flexibility zaměstnance adekvátně a včas se vyrovnávat s neustále přicházejícími změnami, proměňujícími se úkoly a činnostmi pracovního místa a zvyšujícími tak permanentně požadavky na něho samého. - formování t mů, efektivní styl vedení lidí, budování a udržování zdrav ch mezilidsk ch vztahů, Vynikající v sledky v této oblasti jsou patrné v mezinárodních restauracích, hotelov ch řetězcích a velk ch hotelech a restauracích vůbec. 5 aměstnanci v organizaci mohou b t jako objektem tak i subjektem řízení. aměstnanci působí jako objekt proto, že jsou součástí v robního procesu. aměstnanci jsou považování za subjekt, protože do jisté míry mají podíl na 5 Koubek, J.: Řízení lidsk ch zdrojů. Management Press, Praha, vydání, str. 3 11!!1 14

14 vedení organizace, ovlivňují na rozhodnutí ze strany vedení, které se účastní procesů sebeovládání (self-control), na rozdělení zisku, atd. V teorii řízení, existují různé přístupy ke klasifikaci zaměstnanců v závislosti na povolání, pracovní pozice pracovníka, řídící úrovni nebo kategorií. Vzhledem k povaze těchto funkcí práce stanoví rozdělení dvou hlavních částí pracovníky k účasti ve v robním procesu: pracovnici a zaměstnanci. Pracovníci, nebo v robní pracovníci zab vající se pracovními aktivitami v materiální v robě s převažujícím podílem fyzické práce. Poskytují v stup, jeho v měnu, prodej a servis. V robní pracovníci mohou b t rozdělena do dvou částí: hlavní pracovnici - dělníci, většinou používané v montážních halách podniku; podpůrn personál - zaměstnanci, většinou pracovnici v zadávání veřejn ch zakázek a servisních oddělení podniku. V sledkem v robních pracovníků jsou produkty v hmotné podobě (budovy, auta, televize, nábytek, jídlo, oblečení, atd.). aměstnanci vykonávají pracovní činnosti v oblasti řízení v roby s převažujícím podílem duševní práce. Mají plné ruce práce se zpracováním informací pomocí technick ch kontrol. Hlavním v sledkem jejich práce je prostudovat problematiku managementu, vytváření nov ch informací, změnit její obsah či formu, příprava manažersk ch rozhodnutí. Vedoucí zaměstnanců se dělí do dvou hlavních skupin: manažery a specialisty. Počet zaměstnanců je počet lidí, kteří pracují v podniku. Počet je závisl na povaze, rozsahu, složitosti a náročnosti práce v robních vztahů. Tyto faktory definují jako normativní (plánované) hodnoty takové, které se v praxi téměř nikdy neposkytne. Proto, zaměstnanci více objektivně charakterizován smutečním počtem, to znamená, že počet zaměstnanců, kteří pracují ve formální organizaci okamžiku. V jeho struktuře jsou tři kategorie zaměstnanců: trvalé, dočasné nebo sezónní. 6 6 Internetov stránky vědeck elektronické knihovny. působ přístupu: [http://www.monographies.ru/53], , Dejneka, A., Žůkov, B., Akademia estestvoznania !!1 15

15 Spolu s konstrukčními a kvantitativními charakteristikami zaměstnanců jsou stanoveny stejné ukazatele kvality. Kvalitativní charakteristika pracovníků je soubor profesionálních, morálních a osobních kvalit, které jsou konkrétním vyjádřením skutečnosti, že existují požadavky na zaměstnance, které se vztahují na úřad nebo na pracoviště. Ve skutečnosti zaměstnanci nejsou statické osoby: jsou v neustálém pohybu vzhledem k najímání a propouštění někter ch dalších. Proces aktualizace se naz vá kolektivní obrat zaměstnanců. Propuštění může b t z objektivních i subjektivních důvodů, včetně: biologické (např. nemoc), v robní (v důsledku redukce komplexní mechanizace a automatizace), sociální (ve věku odchodu do důchodu), osobní (rodinné poměry), vojenská služba. 7 Největší praktick zájem je fluktuace zaměstnanců, která je spojena se subjektivními faktory: propuštění zaměstnance na jejich vlastní žádost, jakož i z podnětu správy. Předpokládá se, že normální fluktuace zaměstnanců je až % ročně. Pohyb zaměstnanců se odráží v rozvaze, která obsahuje údaje o počtu zaměstnanců na začátku a na konci období, včetně příchozích a odchody za období (čtvrtletí, rok) podle funkcí, povolání, kategorií, zdroje příchodu a důvody odchodu Cíle, funkce, metody a principy personálního řízení Podle V. Gerčinova V posledních letech se zvyšuje v znam řízení lidsk ch zdrojů, protože stále více a více majitelů a generální manažeři si uvědomujou, že to je - základní zdroje společnosti a na jejich činnost, kvalifikaci, a hlavní motivací je závisl strategické obchodní úspěch. 9 Podle T. Batarove a B. Eremena Obsah činnosti v oblasti řízení zaměstnanců by měl b t vnímány jako účelné opatření pro řízení rizik, jehož prostřednictvím sladění různ ch kvantitativních a kvalitativních charakteristik potřeby dynamick ch personálních problémů organizace. těchto pozic, personální management je systém organizačních, sociálně - 7 Bezdek, J.: Rusko-Český slovník. Drofa, Moskva 2007, str Gaponenko, A.L.: Teorie řízení. Růsko 2003, str Gerčinov, V.I.: Řízení lidských zdrojů. Moskva 2008, str. 6 11!!1 16

16 ekonomick ch, psychologick ch, mravních a právních vztahů, zajištění účinného provádění lidské v konnosti v zájmu jednotlivce i pro organizaci. 10 Systémem personálního řízení b vá označován soubor nástrojů, postupů a metod, které jsou využívány k řízení rozvoje a motivaci lidsk ch zdrojů. V současné době jsou někdy v organizacích využívány nástroje a metody personálního řízení bez provázanosti, což snižuje jejich efektivitu. Hlavní důraz je kladen na oblast odměňování, t.j. zaměření na ekonomickou motivaci. Role ostatních kvalitativních nástrojů b vá potlačena. Důvodů je několik. áleží na úrovni řízení organizace, na oblasti prvov roby (zemědělci) nebo zpracovatelského průmyslu (např. Truhlárny apod.) nedisponují obvykle personálem v oblasti lidsk ch zdrojů, kter by byl schopen systém nastavit a zavést. Kromě toho záleží na náročnosti pracovní pozice na požadovanou kvalifikaci. Je zřejmé, že u nízko kvalifikovan ch činností budou převažovat prvky hmotné stimulace, odměňování sociálními benefity v podobě příspěvků na stravování, zv šení dovolené, apod. Možnost postupu v zaměstnání a nabídka vzdělávacích programů nab vá na v znamu až s určitou kvalifikací. Je dokázáno, že na určité úrovni pracovní pozice v hierarchii řízení (nemusí se jednat pouze o vedoucí pozice, ale také o specializované odbornosti) přestává b t finanční odměna prioritou, zaměstnanci se dožadují možnosti rozšířit si své znalosti, nejen aby si udrželi své postavení ve firmě, ale aby také drželi krok s v vojov m trendem oboru, ve kterém pracují. 11 Pokud se obratíme na V.R. Vesnina, zjistime že: Personální management má následující cíle: pomáhají nám k dosažení společn ch cílů; efektivní využití dovedností a schopností zaměstnanců; poskytování kvalifikovan ch zaměstnanců; závazek k plné spokojenosti zaměstnanců s jejich prací k jejich nejplnější vyjádření, které dělá prestižní práci v této společnosti. 10 Bazarova, T.J. a Eremena, B.L.: HR management. UNITI, Růsko 1998, str Hejdukova, J., Šedivý, I., Šmejcova, M.: Moderní personalistika v soudobém hotelnictví. Praha 2009, str !!1 17

17 Systém pro účely personálního řízení, na jedné straně, musí odpovědět na otázku, jaké jsou specifické potřeby zaměstnanců, spokojenost, které jsou oprávněny požadovat od správního orgánu, a na druhé straně - co cíle pro své zaměstnance stanoví správu organizace a za jak ch podmínek se snaží vytvořit tento. Úspěšné vědení je možné, pokud se tyto skupiny mají shodné cíle. Účinnost personálního řízení, nejvíce kompletní realizací cílů, do značné míry závisí na volbě možností pro budování systému řízení lidsk ch zdrojů podniku, znalosti mechanismu jejího fungování, nejoptimálnější technik a prácis lidmi. Vzhledem k procesu řízení lidsk ch zdrojů můžete vybírat z následujících funkcí: plánování, organizování, regulace, dohled, motivace a správcovství. Všechny tyto základní funkce správy v nerozlučné jednotě přítomného v hlavách všech úrovních činnosti. Každá organizace se neobejde bez plánování. Realizací této funkce, řízení založené na důkladné a komplexní anal zy situace vytváří cíle a úkoly, rozvoje strategii pro jednání, kombinovaní plánů a programů. Příprava na praktickou realizaci myšlenek obsažen ch v plánech, programech a strategiích, je závislá na organizační funkci. Je realizována prostřednictvím vytvoření organizací, odborů a pracovních míst, stanovení pořadí provozu, údržby potřebné dokumentace. Dosažení plánovan ch cílů je dosahováno prostřednictvím společn ch aktivit lidí, které by měly b t koordinovány - poslat správn m směrem, k udržení požadované úrovně lidské interakce. To je podstatou regulační funkce. V sledky organizace a jejich zaměstnanců je třeba čas od času zkontrolovat, vyhodnotit a upravit. Toto je obsahem řídící funkce. Její součástí je úvaha, tj. sběr, zpracování, anal zy a ukládání informací o stavu řídicího objektu, zjištění potřebného objemů pro potřeby řízení, poskytování těchto informací všem lidem ve vhodné podobě. Řízení jako takové se snaží identifikovat nebezpečí, odhalit chyby a odchylky od stávajících norem, a tím poskytnout základ pro zlepšení. 12 Podle D.A. Bjurganovskeho a O.J. Efremova Informování lidí kter se provádí rozhodnutí, opatření k jejich provedení ve správném směru, 12 Vesnin, V.R.: Management. Prospekt, v dani, Růsko 6, str. 9 11!!1 18

18 "inspiráce" pro efektivně prace. Implementace této funkce je přiřazena k manažeru. K dosažení cílů organizace, je nezbytné zajistit účinnou akci zaměstnanci, v volat touhu zaměstnance vykonávat svou práci svědomitě a efektivně. To je podstata funkce motivace v procesu personálního řízení. Řídicí funkce jsou implementovány některmí metodami, tj. metody pro jejich provádění. Metody mohou b t organiza ní, správní, právní, ekonomické a sociálně-psychologické. Organiza ní postupy řízení na základě schválen ch interních předpisů, kter mi se řídí činnost zaměstnanců. Patří mezi ně: organizační struktury a personálního obsazení, kolektivní smlouva, popisy práce a vnitřní předpisy. 13 Vnitřní předpis (interní normativní akt) je neveřejn předpis (jehož zveřejnění ovšem může b t přípustné), kter m právnická osoba, ať už veřejnoprávní nebo soukromoprávní, upravuje práva a povinnosti sv ch pracovníků, členů, zaměstnanců či zástupců v rámci své působnosti. Některé vnitřní předpisy musí právnická osoba vydat povinně na základě zákona a zákony ukládají povinnost se jimi řídit nebo zněním vnitřních předpisů podmiňují některé právní vztahy. Vnitřní předpis může vydat jen k tomu oprávněn orgán právnické osoby a z předpisu by mělo b t zřejmé, kter orgán a na základě jakého zmocnění jej vydal. Vnitřními předpisy nejsou právní akty směřující vně organizace, například obchodní podmínky, veřejné soutěže, veřejné sliby atd. Mezi nejběžnější a nejzákladnější vnitřní předpisy patří například: organizační řád, kter obvykle definuje hierarchii v organizaci, pracovní řád, kter specifikuje práva a povinnosti zaměstnanců, požární řád, požární a poplachové směrnice, (viz krizové řízení) apod., plán krizové připravenosti, krizov plán, traumatologick plán, bezpečnostní předpisy, provozní předpisy, provozní řády pro objekty i činnosti, 13 Bjurganovskij, D.A., Efremov, O.J.: Personalní řizení. Akadem. Projekt, Růsko 2000, str !!1 19

19 metodické předpisy, technologické předpisy atd., spisov řád, skartační řád nebo inventarizační řád. ejména u právnick ch osob, které nebyly zřízeny vnějším zřizovatelem, zákonem nebo například smlouvou, lze za vnitřní předpis považovat i jejich základní dokument, tedy typicky stanovy, statut a podobně. 14 Ve své knize D.A. Bjurganovskij a O.J. Efremov Tyto dokumenty mohou b t vydány v podobě podnikov ch norem a dát do akce je nutné vedoucí organizace. Praktická realizace organizačních postupů je do značné míry dána mírou podnikatelské kultury organizace, touhou zaměstnanců pracovat v souladu s pravidly, ktery administrativa podepsala. Administrativní a právní metody jsou metody provádění činností řízení zaměstnance, založené na disciplíně a systému právních a správních sankcí. Rozlišují pět hlavních způsobů právních a správních sankcí: organizační a administrativní dopad, disciplinární odpovědnosti a sankcí, materialní odpovědnosti a sankcí, správní odpovědnosti a vymáhání. Ekonomické metody zaměřené na povzbuzení ekonomické aktivity pracovníků, zlepšení materiálního zájmů. Aby bylo možné použít tyto techniky a nástroje, jako je zv šení platu, v závislosti na kvalitě a komplexnosti prace, vyplacení prémie zaměstnancům, v souladu s dobrou vířou a s vysokou efektivitou v konosti sv ch pracovmich povinností, používání jin ch prostředků stimulace, a to včetně poskytování různ ch v hod a benefitů pro zaměstnance vypl vajících ze specifického charakteru jejich úředních funkcí. Jak praxe ukazuje, finanční zájem na v sledku práce, má největší pozitivní dopad na zaměstnance. Sociálně-psychologické metody - metody, které při provádění akcí managementu ohledně zaměstnanců, založené na využití zákonitostí sociologie a psychologie. Tyto metody jsou zaměřeny jako na skupinu zaměstnanců, a tak na jednotlivci. Podle způsobu expozice jejich rozdělujeme na: sociologické, zaměřené na skupiny zaměstnanců během 14 Elektronick zdroj: cs.wikipedia.org wiki Vnitřní_předpis 11!!1 20

20 jejich expozici na pracovišti, a psychologické, cílevědomé působení na vnitřní svět jednotlivce. 15 Podle A.J. Kibanova Mezi v znamné kategorie řízení procesů je také principy řízení. Pod nimi chápou základní myšlenky, koncepty manažersk ch činností vypl vajících přímo z kontrolních zákonů a zákonitostí. ásady personálního řízení ( PŘ) - pravidla, základní předpisy a normy, které je třeba dodržovat ze strany manažerů a specialistů v oblasti personálního řízení. Existuje cel soubor zásad řízení, ale za všech podmínek personálního řízení v organizacích usedlí tradiční zásady: vědeck, demokratick centralismus, plánování, spravedlnostní a rovnostní, jednota správcovství, v běr, nábor a umístění; kombinace jednoty velení a kolegiality, centralizace a decentralizace; lineární, funkční a řízení podle cílů; kontrola vykonávaní povinnosti, princip delegování pravomocí, atd. Podívejme se na některé z nich. Rozvoj činnosti k vytvoření systému řízení lidsk ch zdrojů by mělo b t založeno na základě v sledků vědy v oblasti řízení a zvážit změny v zákonech v tržních podmínkách je podstatou vědecké zásady. Princip demokratického centralismu je jedním znejdůležitějších a znamená mít přiměřenou, racionální kombinací centralizovan ch a decentralizovan ch principů v řízení. Na podnikové úrovni je poměr práv a odpovědností mezi manažerem a kolektivem. Princip demokratického centralismu, určuje míru vlastní zodpovědnosti a odpovědnost každého pracovníka před vedoucím pracovníkem. To znamená, že princip demokratického centralismu ve svislém směru prostupuje celou strukturu řízení podnika. Princip plánování je počátkem veškeré této práce, jde o to vytvořit dlouhou dobu plánovan ch sazeb a proporcí rozvoje zaměstnanců. Udržení příznivé sociální-psychologické vztahy mezi zaměstnanci je do značné míry principem spravedlnosti a rovnosti. Rovnost znamená rovnost práv a povinností osob stojících na jednom kariérní žebříku. A pod spravedlností je chápáno dodržování těchto práv a povinností a systém preferencí pro ty, kteří jsou efektivněji realizovány v průběhu jejich osobní služby, tvořivosti. 15 Bjurganovskij, D.A., Efremov, O.J.: Personalní řizení. Akadem. Projekt, Růsko 2000, str !!1 21

21 Princip v běru, náboru a umístění zaměstnanců znamená rozvinut systém v běru, umístění a školení personálu. Rozvoj a podpora zaměstnanců v souladu s v sledky jejich práce, dovedností, schopností a potřeb organizace. ásada jednotnosti velení vychází z faktu, že každ zaměstnanec musí mít jednoho přímého nadřízeného. Každé rozhodnutí by mělo b t vyvinuty společně (kolektivně). To znamená, že komplexnost (složitost) jeho v voje a zvážení názorů různ ch odborníků na různá témata. Kolektivní rozhodování je realizováno na základě osobní odpovědnosti vedoucího manažera organizace. Racionální struktura řízení je struktura, ve které nainstalována jasné osobní těsnost pravomoci svěřené správcovství pro každ specifick problém na všech úrovních a ve vztahu ke každému řízenému objektu (oddělení nebo zaměstnanců), a to zejména, za konkrétním manažerem. Jedinečnost stanovení pravomoci k správcovství zajišťuje jasnost fungující strukturu řízení. Každ vedoucí má jasno ve své kompetencí a postupují v souladu s těmito názory. Kontrola a odpovědnost za provedení rozhodnutí jsou principy kontroly a průběžného monitorování za účelem přezkoumání nebo dohledu; nutnost, povinnost odevzdávat někomu hlášení sv ch činů a skutků. Princip delegování pravomocí je v převodu časti svěřen ch manažeru pravomocí, práv a odpovědnosti sv m příslušn m zaměstnancům. V hody delegování pravomocí: - Schopnost zapojit se do úkolů, které vyžadují osobní účast vedoucího; - aměření na strategické cíle a budoucích plánů rozvoje podnika; - Delegování - nejlepší způsob, jak motivovat kreativní a aktivní zaměstnance; - Delegování - nejlepší způsob učení; - Delegování - jako cesta k profesionální kariéře. 16 Nemalou rolí hraje správn způsob komunikace mezi zaměstnanci a manažery, mezí lidí ve podniku v celém. 16 Kibanov, A.J.: Osnova personálního řírezi. INFRA-M, Moskva 2005, str !!1 22

22 Lidská komunikace tedy představuje základní spojovací článek mezi jednotlivci a společností. Je důležit m prostředkem uplatnění jednotlivce ve společnosti, udržováním kontaktu a vztahů s ostatními jedinci, se kter mi žije, pracuje, tráví voln čas, nebo je na ně v jisté formě a v jistém čase odkázán.... Specifick mi formami lidské komunikace je mluvená a psaná řeč (jazyk). Určit systém komunikace je vlastní každé kultuře. Tento systém zahrnuje nejen jazyk, ale i specifická gesta a způsoby chování, jejichž v znam může příslušníkům jiné kultury unikat. Dnes tento problém vystupuje do popředí i v oboru služeb, kde se plně uplatňuje interkulturní management a otázka interkulturní komunikace je nastolena na pořad dne. Renomovaní autoři VŠH (Bedrnová, Nov ) upozorňují na nové dimenze komunikace, kter ch tato nab vá při vzniku mezinárodních t m, kdy lidé různ ch kultur sdílejí společnou kancelář a řeší každodenní problémy A tak komunikace, která patří k základním dovednostem manažera, musela přibrat ješte schopnost vstupovat nejen do multikomunikačních situací, ale také je zvládat a v jejich kontextu řešit pracovní úkoly. 17 Podle M. Šmejcové Komunikace v organizaci musí vytvářet informační a kontaktní sít, která umožňuje vzájemné porozumění a skutečnou spolupráci. Komunikace pomáhá pracovníkům organizace utvářet si a vyjasňovat názory na vše, co se v ní děje, pomocí komunikace vnímají také pořadí hodnot organizace. Na vedoucích pracovnících spočívá převážná část odpovědnosti za úroveň komunikace uvnitř organizace. aměstnancům je třeba vysvětlit všechna důležitá pravidla a způsoby chování i komunikace, zároveň se přesvědčit, že byly adekvátně pochopeny, což ozřejmí funkční zpětná vazba. Nemělo by se stávat, aby byla komunikace příliš ovlivňována lidskou touhou ovládat a manipulovat. Ve v sledku se po určité době tato snaha projeví jako kontraproduktivní. 17 Bedrnová, E., Nov, I.: Psychologie a sociologie řízení. 3. Rozšířené a doplněné v dání, Management Press, Praha 9. Šmejcová, M.: Profesionálové a komunikace. VŠH, Praha 1. 11!!1 23

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1293_Persdonalistika. Nástroje personální politiky_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Metodický list č. 1 Personální práce a řízení lidských zdrojů v organizaci. Vytváření a analýza pracovních míst. Personální plánování.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Zástupce ředitele a personální práce

Zástupce ředitele a personální práce Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Zástupce ředitele a personální práce Evropská obchodní akademie,

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková

Kompetenční modely. Ing. Kamila Procházková Kompetenční modely Ing. Kamila Procházková Ing. Josef Babák Vema, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Obsah prezentace Co je kompetenční model a jaké jsou jeho charakteristiky Od kompetenčního modelu

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management

Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Studijní program Ekonomika a management Odborná praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Studijní program Ekonomika a management Projekt Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc Hlavním cílem projektu je inovace

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz

Firemní kultura. přednáška. www.newtoncenter.cz Firemní kultura přednáška www.newtoncenter.cz Motto: Kdo jsme, co chceme, kam jdeme? J.P. Sartre (firemní identita vize) Firemní identita Svou firemní kulturou firma: - ovlivňuje jednání svých zaměstnanců

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1289_Vedení. Faktory motivace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce

MIKROEKONOMIKA. Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce MIKROEKONOMIKA Činnosti podniku a jejich řízení - Personální práce Podnikové činnosti Personální práce Podnikové řízení Výrobní činnost Nákupní činnost Odbyt a marketing Financování podniku Investiční

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY

NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY NOVÁ KONCEPCE ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY INFORMACE O KONCEPCI ŘÍZENÍ VÝKONU SLUŽBY PhDr. Petr Jedinák, Ph.D. katedra managementu a informatiky, Fakulta bezpečnostně právní,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací

Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Chybí Vám kvalifikovaní zaměstnanci? Řešením je Národní soustava kvalifikací Využívání profesních kvalifikací a katalogu povolání v procesech HR managementu NSK a NSP ve firemní praxi Nábor pracovníků

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce

PŘÍLOHA Č. 3. Integrace ve výuce PŘÍLOHA Č. 3 Informační a komunikační technologie Pokrytí předměty, Speciální technologie,, Občanská nauka, Ekonomika, Speciální obsluha,,, Základy podnikání, Fyzika, Chemie, Společenská výchova, Český

Více

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu

Jak si vychovat vlastního nástupce. Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu Jak si vychovat vlastního nástupce Monika Kavanová Eva Hejlová Sales2Win www.sales2win.eu O čem to dnes bude HR procesy v organizaci Kompetenční modely versus popisy práce Zjišťování potenciálu pracovníků

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné

Rusko, Ukrajina...Kanada, USA...jiné Úvodní dotazník Klastru českých nábytkářů Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Tento dotazník nám pomůže určit bližší zaměření klastru podle Vašich preferencí,

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Střední odborná škola a střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205 ROZHODNUTÍ ŘEDITELE ŠKOLY Určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky Obor:

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM

MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM Motivovat lidi znamená, že je musíte přimět chtít to, co chcete, aby chtěli M. Amstrong MZDOVÝ A MOTIVAČNÍ SYSTÉM v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více