KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE"

Transkript

1 KONCEPT NASAZENÍ SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE HSI, spol. s r.o., Praha Praha, duben 2006

2 OBSAH: 1. ÚVOD PŘEDMĚTNÉ VYMEZENÍ HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY RELEVANTNÍ LEGISLATIVA NÁSTIN SOUČASNÉHO STAVU SHRNUTÍ POŽADAVKŮ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY MAJETKU VAZBY NA OKOLÍ AMU PŘEHLED DATOVÝCH PODKLADŮ SW A HW VYBAVENÍ NÁVRH NASAZENÍ SYSTÉMU AMI POSTUP REALIZACE PROJEKTU ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ PROCESNÍHO MODELU (TYPOVÉ ÚLOHY) Modelování typových úloh Katalog aktérů Diagramy typových úloh REALIZOVANÉ MODULY SYSTÉMU AMI První etapa zavedení Druhá etapa zavedení Třetí etapa zavedení TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA SYSTÉMU Technologie AMI Technologie platformy GeoMedia grafická prezentace dat VAZBY NA DALŠÍ IS A APLIKACE Autorizace uživatelů AMI Relevantní IS a aplikace s vazbou na systém správy majetku Hlavní cíle propojení systému správy majetku a systému ifis*: Způsob realizace vazeb PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ DAT PŘÍLOHA: ŘEŠENÍ IP TELEFONIE HSI, spol. s r.o. 2

3 1. ÚVOD 1.1 Předmětné vymezení Komplexní dodávka projektu "Systém správy majetku Akademie múzických umění v Praze (dále AMU) spočívá v analýze, návrhu, implementaci a integraci systému a umožňuje zavedení projektu v podmínkách AMU. V rámci projektu bude implementován informační systém AMI. Jedná se o řešení v logické tříúrovňové architektuře klient/server, ve kterém budou uživatelé přistupovat do centrální datové základny pomocí webového prohlížeče. Účelem projektu je shromáždění úplných a aktuálních údajů v jednotné datové základně a následně jejich zpřístupnění všem oprávněným uživatelům (zaměstnancům a případně studentům), kteří pro své potřeby budou využívat jednotlivé tematické úlohy informačního systému AMI. Řešení bude v první etapě postaveno na pasportizaci staveb společnosti. 1.2 Hlavní výstupy projektu Zhotovitel realizuje předmět plnění postupně ve čtyřech etapách plnění v následujícím rozsahu: 1. etapa Koncept nasazení - bude zahájena a ukončena na základě objednávky AMU Termín předání etapa zahrnuje Dodávku a implementaci základní báze systému (jádro AMI a základní evidenční moduly). Termín dokončení etapa zahrnuje Dodávku a implementaci grafického prostředí a doplňkových modulů. Termín dokončení a předání etapa zahrnuje Dodávku procesních modulů a finální ověřovací provoz. Termín dokončení a předání Předpokládané přínosy - Zavedení jednotného systému podpory správy nemovitého majetku a vybraného dlouhodobého majetku (facility managementu). - Zefektivnění a zrychlení komunikace mezi útvary AMU a jednotlivými fakultami a součástmi AMU. - Sjednocení činností a procesů a nastavení koncepce práce při správě majetku s využitím analytických nástrojů pro vyhodnocování dat umístěných v centrální datové základně. - Komplexní pohled na majetek a prostory umožněný realizací vazeb systému správy majetku na ekonomický, personální a další relevantní informační systémy AMU. - Vytvoření evidence majetku z pohledu fyzického umístění nemovitého majetku a majetkoprávních vztahů - Zkvalitnění informací upřesněním jednoznačné odpovědnosti za správnost a aktuálnost dat i za svěřený majetek. - Zvýšení kvality informací pro plánovací, rozhodovací, administrativní a dokumentační procesy. - Průkazná a důvěryhodná prezentace stavu majetku pro vedení, MŠMT apod. 1.4 Relevantní legislativa Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. HSI, spol. s r.o. 3

4 Zákon o přiznání k dani z nemovitostí č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o katastru nemovitostí č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška č.40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. HSI, spol. s r.o. 4

5 2. NÁSTIN SOUČASNÉHO STAVU 2.1 Shrnutí požadavků Zavedení jednotné informační podpory správy majetku, zařízení a vybavení, včetně IP telefonie. Zkvalitnění komunikace mezi útvary AMU a jednotlivými fakultami a součástmi AMU. Dostupnost grafických a technických informací o budovách, patrech a místnostech ve vazbě na údaje ze systému ifis*. Realizace vazeb na ostatní informační systémy AMU, zabránění vzniku duplicit v datech. Zkvalitnění evidencí a dokumentace. 2.2 Organizační zajištění správy majetku Centrálně je vedena evidence objektů Opravy a údržba z programu financování investic (cca nad 100 tis. Kč) jsou plánovány centrálně, ostatní opravy a údržbu si zajišťují jednotlivé součásti samy. Údržba a úklid se provádí většinou dodavatelsky, kromě drobné údržby. Správu majetku zajišťují na úrovni rektorátu útvary Technická správa AMU a Investice a BOZP AMU, z účetního hlediska Ekonomický odbor AMU. Na jednotlivých součástech jsou to především útvary Technická správa DAMU, Technická správa FAMU a Technická správa DAMU. 2.3 Vazby na okolí AMU MŠMT Rektorát: Podklady pro žádost o novou akreditaci studijních programů (kapacity a využitelnost učeben) pokud u akreditace existuje vazba na prostorové umístění. Podklady pro zpracování dokumentace programů reprodukce majetku AMU přehledy o plochách v členění podle charakteru, využití (v m 2 ), údaje o obestavěném prostoru v m 3, poměrové údaje o plochách na studenta. KATASTRÁLNÍ ÚŘAD Rektorát: Zápisy/výpisy do/z katastru nemovitostí Pro získání základních informací o nemovitostech může kterýkoliv zaměstnanec využívat bezplatnou internetovou službu ČÚZK Nahlížení do katastru. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Rektorát: podklady pro oficiální statistické výkazy: Vytápěná plocha (spotřeba v GJ), ročně. Nebezpečné odpady (druh, objem), ročně. Účetní hodnota majetku pořízeného, vyřazeného, ročně. HSI, spol. s r.o. 5

6 2.4 Přehled datových podkladů Aktuální, především ekonomické, údaje v digitální formě jsou v systému ifis*. V něm se ovšem nevedou technické údaje. EXISTUJÍCÍ DIGITÁLNÍ DATA AMU DAMU 2004 Soubor ve formátu *.xls. Seznam místností (1. PP 5. NP). Křídlo, číslo místnosti, název, výměra. Rekonstrukce Hartigovského paláce 1996 Formát dat: rastrové soubory *.jpg a *.tif (9 +9). Legenda: číslo místnosti, účel, výměra, světlá výška, druh podlahy měř. 1:100 Kolej a učební středisko AMU, Hradební 7 Formát dat: 15 výkresových souborů ve formátu *.dwg Rekonstrukce fasády a střech HAMU I. Rekonstrukce fasády a střech HAMU - Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 258/13 Podklady pro výběr dodavatele (kvantitativní, kvalitativní, uživatelské standardy) II.Rekonstrukce fasády a střech HAMU - Hartigovský palác, Malostranské náměstí 259/12 Podklady pro výběr dodavatele (kvantitativní, kvalitativní, uživatelské standardy) Technické specifikace vč. požadovaných standardů Soubory ve formátu *.xls Datum: 01/2005 Palác Lažanských Výkresové soubory ve formátu *.dwg. Včetně řezů. Pro všechny objekty existuje výkresová dokumentace v papírové podobě, změny jsou dokumentovány zvlášť, takže se nepromítají do původní dokumentace. 2.5 SW a HW vybavení Na koncových stanicích OS Windows XP. Servery Unix (Red Hat). SŘBD: ORACLE. Počítačová síť Novell. Optické kabely 100 Mb/sec 1 Gb/sec. Celá AMU je jednotná VLAN, žádné proprietární řešení. Centrální adresář I Directory (MDS) (obdoba Active Directory). Správcovské role: Správce databáze IT Správce aplikace Uživatelský správce/garant aplikace Komunikační propojení s vnějšími subjekty: on-line propojené adresáře aplikací (Novell, LDAP), propojení na PASNET, mimo Prahu na CESNET. Spojení všude přes optické kabely. HSI, spol. s r.o. 6

7 3. NÁVRH NASAZENÍ SYSTÉMU AMI 3.1 Postup realizace projektu 1. Etapa Koncept nasazení, analýza požadavků a dat. podkladů, koncept implementace s důrazem na IP telefonii Dodávka základního SW I.část 2. Etapa Dodávka základního SW II.část Realizace: Jádro AMI, moduly Areály, pozemky, majetko-právní vztahy, Pasport staveb, Správa dokumentace, Osoby a zaměstnanci Návrh kustomizace Upřesnění definice vazby na další IS (ifis*, ) Návrh úpravy datového modelu a procesů Návrh dávkových převodů Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Nastavení grafického rozhraní Technolog.postupy, zpracování dat Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku Školení koncových uživatelů Testování Akceptace řešení 3. Etapa Dodávka grafického SW Realizace: Moduly Majetkoprávní vztahy, Nábytek a vybavení Využití prostor Návrh kustomizace Návrh úpravy procesů a funkčnosti Návrh úpravy+doplnění datového modelu Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště a nastavení procesů Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku HSI, spol. s r.o. 7

8 Testování Školení koncových uživatelů Akceptace řešení 4. Etapa Realizace Moduly Nájmy a pronájmy, Stěhování a přesuny, Údržba Návrh kustomizace Návrh úpravy procesů a funkčnosti Návrh úpravy+doplnění datového modelu Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště a nastavení procesů Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku Testování Školení koncových uživatelů Akceptace řešení HSI, spol. s r.o. 8

9 3.2 Úprava a doplnění procesního modelu (Typové úlohy) Modelování typových úloh Typová úloha je sekvencí transakcí/dialogů se systémem, která uživateli přináší hodnotu. Typové úlohy umožňují definovat uživatelské požadavky na řešenou problematiku. Nesnaží se o hierarchický rozklad problému (top-down), nýbrž o pohled zvenčí (outside-in). Tak je možné identifikovat skutečné potřeby budoucích uživatelů na navrhovaný systém. Typové úlohy představují osvědčený mechanismus komunikace mezi uživateli a vývojáři SW aplikací. Základní pojmy typových úloh: : zdroj událostí, který spouští veškeré dění v systému. je externím objektem systému a vyměňuje si se systémem informace. Aktéři uvedení v následujících diagramech jsou reprezentanty pracovníků pověřených správou majetku na jednotlivých součástech AMU. Typová úloha: vychází z podnikových procesů, je vždy iniciována aktérem a spouštěna jednou významnou událostí, vyjadřuje co (ne jak) systém poskytne aktérovi. Typové úlohy vyjadřují nejobvyklejší scénáře procesů. Klíčovými produkty modelování typových úloh jsou katalog aktérů a katalog typových úloh Katalog aktérů Jméno Typové úlohy Hospodářské odd. fakult a součástí AMU Pronájem učeben, Rezervace prostor, Rezervace vybavení, Přiřazení hm. majetku osobám, Lokalizace osob Pracovník počítačového centra Pasportizace počítačové sítě AMU Míní se pracovník technické správy jednotlivých součástí AMU Místa shromažďování odpadu, Evidence úklidu, Základní evidence staveb (objektů), Plánovaná jednorázová údržba, Revize - plánovaná periodická údržba, Operativní údržba, Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií, Založení údržby do plánu, Aktualizace údajů o plánované údržbě, Přehledy plánované údržby za období, Přehledy plánované údržby podle dodavatelů, Přehledy plánované údržby podle objektů, Přehledy plánované údržby podle typu, Upozorňování na blížící se termín plánované údržby, Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě, Tisk pracovního příkazu, Založení revize do plánu, Aktualizace údajů o plánované revizi, Zobrazení údajů o revizích podle kritérií, Přehled plánovaných revizí za období, Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů, Přehled plánovaných revizí podle objektů, Přehled plánovaných revizí podle typu, HSI, spol. s r.o. 9

10 Referent ekonomického odboru Referent personální Referent technické správy AMU Sekretariát kvestora Systém Technik investic a BOZP Upozorňování na blížící se termín revize, Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi, Informace o aktuálním stavu údržby, Zadávání informací o průběhu údržby, Informace o průběhu údržby, Historie údržby objektů, Statistiky údržby podle objektů, Údaje o dodavatelích údržby, Zadání požadavku na údržbu, Přiřazení objednávky, Přiřazení dodavatele, Tisk úkolových listů, Generování úkolových listů, Výběr pracovníků Podklady pro statistická hlášení, Pasportizace počítačové sítě, Nájem sportovních zařízení, Evidence vybavení požární ochrany, Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence, Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence, Rezervace prostor, Evidence věcných břemen, Evidence vybraného vybavení, Třídění záznamů o majetku, Vedení majetkoprávní evidence nemovitostí, Základní evidence staveb (objektů), Úklid, Zpracování podkladů pro pojištění majetku, Správa majetkoprávních dokumentů, Rezervace vybavení, Ostraha a monitoring objektů, Pronájem prostor organizacím, Vedení údajů a podkladů pro přiznání k dani z nemovitostí Přehledy rozmístění osob Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Pronájem prostor organizacím Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Evidence rizikových činností na pracovišti, Evidence požadavků PO kladených na objekt, Přehledy rozmístění osob, Lokalizace osob, Evidence nebezpečných odpadů, Evidence vybavení požární ochrany, Ostraha a monitoring objektů, Přiřazení hm. majetku osobám, Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty), Výměry prostor a ploch, Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence, Evidence inženýrských sítí, HSI, spol. s r.o. 10

11 Uživatel systému Vedoucí pracoviště Vedoucí technické správy Vedoucí pracoviště zahrnuje vedoucího ústavu, vedoucího laboratoře, vedoucího oddělení apod. Míní se vedoucí technické správy jednotlivých součástí AMU Správa ploch, Evidence zeleně, Evidence parkovišť, Evidence vnitřních rozvodů, Základní evidence staveb (objektů) Zadání požadavku na údržbu, Tvorba podkladů a statistik využití prostor pro havarijní plánování, PO a ochranu objektů, Tvorba grafických podkladů podle typu využití prostor, Sestavy, Tvorba podkladů a statistik pro MŠMT, ČSÚ, MF, Dotazování, Porovnání lokalit v ifisu a místností v AMI, Akce, Seznam majetku, který není přiřazen žádné lokalitě, Zpracování podkladů využití a vybavení prostor pro pojištění majetku, Třídění záznamů o majetku, Zjištění určitého druhu majetku podle lokalit, Seznam majetku v lokalitě, Automatické operace Evidence rizikových činností na pracovišti, Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Ostraha a monitoring objektů, Úklid HSI, spol. s r.o. 11

12 3.2.3 Diagramy typových úloh A-POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI Zařazení zařízení do technické evidence Zařazení objektu do technické evidence Zařazení vybavení do technické evidence «include» «include» «include» Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Referent ekonomického odboru Referent technické správy AMU Technik investic a BOZP Obrázek 1 [UCD] A-Pořízení nemovitosti Typová úloha - Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Je rozšiřován Typová úloha umožňuje vložení údajů o majetku do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Referent ekonomického odboru, Referent technické správy AMU, Technik investic a BOZP Typová úloha - Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence se provádí mimo systém AMI (v Rozšiřuje systému ifis). TAto evidence zahrnuje i údaje pro přiznání k dani z nemovitostí.. Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Referent ekonomického odboru Typová úloha - Zařazení objektu do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o objektu do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. HSI, spol. s r.o. 12

13 Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Typová úloha - Zařazení vybavení do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o vybavení do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Typová úloha - Zařazení zařízení do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o zařízení do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence HSI, spol. s r.o. 13

14 B1-AREÁLY A POZEMKY Evidence inženýrských sítí Správa ploch Správa nástupních «include» ploch PO Technik investic a BOZP Evidence zeleně Evidence parkovišť Místa shromažďování odpadu Obrázek 2 [UCD] B1-Areály a pozemky Typová úloha umožňuje vedení technických údajů o sítích, potrubních mostech apod. v systému AMI, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Typová úloha - Evidence inženýrských sítí Typová úloha umožňuje evidenci inženýrských sítí v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence parkovišť Typová úloha umožňuje evidenci parkovišť v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence zeleně Typová úloha umožňuje evidenci zeleně v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Místa shromažďování odpadu Typová úloha umožňuje evidenci míst shromažďování odpadu. Typová úloha - Správa nástupních ploch PO Typová úloha umožňuje správu nástupních ploch PO, příp. vč. evidence jejich údržby. HSI, spol. s r.o. 14

15 Zahrnuje Správa ploch Typová úloha - Správa ploch Typová úloha umožňuje správu ploch, jejich vymezení a klasifikaci. Technik investic a BOZP HSI, spol. s r.o. 15

16 B2- PASPORTIZACE Evidence vybavení požární ochrany Evidence nebezpečných odpadů Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Systém Evidence požadavků PO kladených na objekt Pasportizace počítačové sítě Pracovník počítačového centra AMU Technik investic a BOZP Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Evidence vnitřních rozvodů Vedoucí pracoviště Výměry prostor a ploch «include» Evidence úklidu «include» Základní evidence staveb (objektů) Ostraha a monitoring objektů Vedoucí technické správy Obrázek 3 [UCD] B2- Pasportizace Typová úloha - Evidence nebezpečných odpadů Typová úloha umožňuje vedení údajů o nebezpečných odpadech produkovaných v prostorách školy. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence požadavků PO kladených na objekt Typová úloha umožňuje vést v systému požadavky PO kladené na objekt. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence vnitřních rozvodů Typová úloha umožňuje v systému evidenci vnitřních rozvodů (kanalizace, plyn, voda, elektrické vedení, vzduchotechnika, počítačová síť,...) Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence vybavení požární ochrany Typová úloha umožňuje vést v systému údaje o vybavení požární ochrany, příp. připojení výkresu jejich rozmístění. Referent ekonomického odboru, Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Typová úloha umožňuje vedení evidence klíčů a přístupových karet a jejich přiřazení HSI, spol. s r.o. 16

17 studentům, zaměstnancům a dalším oprávněným osobám. Vedoucí pracoviště, Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence úklidu Typová úloha umožňuje vedení údajů o úklidu (rozdělení prostor, zodpovědnosti, kontakty, kontroly,...). Typová úloha - Ostraha a monitoring objektů Typová úloha umožňuje vést v systému údaje o způsobu zajištění ochrany jednotlivých objektů. Vedoucí technické správy Typová úloha - Pasportizace počítačové sítě Typová úloha umožňuje vést v systému pasport počítačové sítě, příp. připojení schématu sítě. Pracovník počítačového centra AMU Typová úloha - Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Typová úloha umožňuje automatický periodický převod vybraných údajů o majetku ze systému ifis do systému AMI. Systém Typová úloha - Výměry prostor a ploch Zahrnuje Výměry prostor a ploch jako podklady pro smlouvy o úklidu apod. Evidence úklidu, Základní evidence staveb (objektů) Technik investic a BOZP Typová úloha - Základní evidence staveb (objektů) Typová úloha umožňuje základní evidenci objektů v systému. Technik investic a BOZP, HSI, spol. s r.o. 17

18 C-PÉČE O TECHNICKÝ STAV Plánovaná jednorázová údržba «include» Kvantifikace nákladů na údržbu Revize - plánovaná periodická údržba «include» «include» Operativní údržba Úklid Výměry prostor «include» a ploch Vedoucí technické správy Typová úloha - Operativní údržba Obrázek 4 [UCD] C-Péče o technický stav Typová úloha umožňuje vést údaje o opravách, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Údržba operativní. Typová úloha - Plánovaná jednorázová údržba Typová úloha umožňuje vést údaje o údržbě, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Údržba plánovaná jednorázová. Typová úloha - Revize - plánovaná periodická údržba Typová úloha umožňuje vést údaje o revizích, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Revize-údržba periodická. Typová úloha - Kvantifikace nákladů na údržbu Typová úloha umožňuje evidenci a sumarizaci nákladů na údržbu objektu, zařízení nebo HSI, spol. s r.o. 18

19 Zahrnuje vybavení. Revize - plánovaná periodická údržba, Plánovaná jednorázová údržba, Operativní údržba Typová úloha - Úklid Typová úloha umožňuje vést údaje o způsobu zajištění úklidu, úklidových firmách, podlahových plochách k úklidu apod. Referent ekonomického odboru, Vedoucí technické správy Typová úloha - Výměry prostor a ploch Zahrnuje Výměry prostor a ploch jako podklady pro smlouvy o úklidu apod. Evidence úklidu, Úklid, Základní evidence staveb (objektů) Technik investic a BOZP HSI, spol. s r.o. 19

20 C_1-ÚDRŽBA PLÁNOVANÁ JEDNORÁZOVÁ Plán údržby Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií Založení údržby do plánu Aktualizace údajů o plánované údržbě Přehledy plánované údržby za období Přehledy plánované údržby podle dodavatelů Přehledy plánované údržby podle objektů Upozorňování na blížící se termín plánované údržby Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě Tisk pracovního příkazu Přehledy plánované údržby podle typu Zajištění údržby Výstupy Obrázek 5 [UCD] C_1-Údržba plánovaná jednorázová Typová úloha - Aktualizace údajů o plánované údržbě Typová úloha umožňuje operativní aktualizaci údajů o plánované údržbě. TD_TestGroup Subject$Aktualizace údajů o plánované údržbě Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle dodavatelů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle dodavatelů. TD_TestGroup Subject$Přehledy plánované údržby podle dodavatelů HSI, spol. s r.o. 20

21 Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle objektů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle objektů. Subject$Přehledy plánované údržby podle objektů Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle typu TD_TestGroup TD_Desc Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle typu. Typy plánované údržby: - revize; - technická prohlídka; - preventivní oprava. Subject$Přehledy plánované údržby podle typu Typy plánované údržby: - revize; - technická prohlídka; - preventivní oprava. Typová úloha - Přehledy plánované údržby za období TD_TestGroup Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby za volitelné období (týden, měsíc,...). Subject$Přehledy plánované údržby za období Typová úloha - Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení zaměstnance nebo externího dodavatele k údržbě. Subject$Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě Typová úloha - Tisk pracovního příkazu Typová úloha umožňuje tisk pracovního příkazu. TD_TestGroup Subject$Tisk pracovního příkazu Typová úloha - Upozorňování na blížící se termín plánované údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje upozorňování na blížící se termín plánované údržby podle zvoleného algoritmu. Pokud bude tato úloha požadována, algoritmus bude upřesněn. Subject$Upozorňování na blížící se termín plánované údržby Typová úloha - Založení údržby do plánu Založení údržby do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah údržby - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění HSI, spol. s r.o. 21

22 TD_TestGroup TD_Desc Subject$Založení údržby do plánu Založení údržby do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah údržby - perioda provádění - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění Typová úloha - Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií Typová úloha umožňuje zobrazení údajů o plánované údržbě podle předem daných kritérií. TD_TestGroup Subject$Zobrazení údajů o plánované udržbě podle kritérií HSI, spol. s r.o. 22

23 C_2-REVIZE-ÚDRŽBA PERIODICKÁ Plán revizí Založení revize do plánu Aktualizace údajů o plánované revizi Zobrazení údajů o revizích podle kritérií Přehled plánovaných revizí za období Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů Přehled plánovaných revizí podle objektů Upozorňování na blížící se termín revize Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi Tisk pracovního příkazu Přehled plánovaných revizí podle typu Zajištění údržby Výstupy Obrázek 6 [UCD] C_2-Revize-údržba periodická Typová úloha - Aktualizace údajů o plánované revizi Typová úloha umožňuje operativní aktualizaci údajů o plánované revizi. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle objektů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle objektů. HSI, spol. s r.o. 23

24 Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle typu Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle typu. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí za období Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí za období (týden, měsíc,...). Typová úloha - Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi Typová úloha umožňuje přiřazení zaměstnance nebo externího dodavatele k revizi. Typová úloha - Tisk pracovního příkazu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje tisk pracovního příkazu. Subject$Tisk pracovního příkazu Typová úloha - Upozorňování na blížící se termín revize Typová úloha umožňuje upozorňování na blížící se termín plánované revize podle zvoleného algoritmu. Pokud bude tato úloha požadována, algoritmus bude upřesněn. Typová úloha - Založení revize do plánu Založení revize do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah revize - perioda provádění - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění Typová úloha - Zobrazení údajů o revizích podle kritérií Typová úloha umožňuje zobrazení údajů o plánované revizi podle předem daných kritérií. HSI, spol. s r.o. 24

25 C_3-ÚDRŽBA OPERATIVNÍ Zadání požadavku na údržbu Vyhodnocení údržby Uživatel systému Sledování průběhu údržby Historie údržby objektů Informace o aktuálním stavu údržby Statistiky údržby podle objektů Zadávání informací o průběhu údržby Údaje o dodavatelích údržby Informace o průběhu údržby Obrázek 7 [UCD] C_3-Údržba operativní Typová úloha - Historie údržby objektů Typová úloha umožňuje vyhodnotit historické údaje o údržbě objektu nebo zařízení. TD_TestGroup Subject$Historie údržby objektů Typová úloha - Informace o aktuálním stavu údržby Typová úloha umožňuje získat ze systému údaje o aktuálním stavu údržby. TD_TestGroup Subject$Informace o aktuálním stavu údržby Typová úloha - Informace o průběhu údržby Typová úloha umožňuje získávat informace o průběhu údržby. TD_TestGroup Subject$Informace o průběhu údržby Typová úloha - Statistiky údržby podle objektů Typová úloha umožňuje vyhodnotit historické údaje o údržbě podle objektů. TD_TestGroup Subject$Statistiky údržby podle objektů HSI, spol. s r.o. 25

26 Typová úloha - Zadání požadavku na údržbu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadání požadavku na údržbu do systému AMI. Subject$Zadání rozsahu úkolu Uživatel systému, Typová úloha - Zadávání informací o průběhu údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadávat informace o průběhu údržby. Subject$Zadávání informací o průběhu údržby Typová úloha - Údaje o dodavatelích údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje vyhodnotit údaje o údržbě podle dodavatelů. Subject$Údaje o dodavatelích údržby HSI, spol. s r.o. 26

27 C_4-ÚDRŽBA ZADÁNÍ ÚKOLU Realizace vlastními pracovníky Realizace dodavatelem Uživatel systému Výběr pracovníků Přiřazení dodavatele Zadání požadavku na údržbu Generování úkolových listů Přiřazení objednávky Tisk úkolových listů Obrázek 8 [UCD] C_4-Údržba zadání úkolu Typová úloha - Generování úkolových listů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje generování úkolových listů. Subject$Generování úkolových listů Typová úloha - Přiřazení dodavatele TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení dodavatele k požadavku na údržbu. Subject$Výběr dodavatele Typová úloha - Přiřazení objednávky TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení objednávky k požadavku na údržbu. Subject$Generování objednávky Typová úloha - Tisk úkolových listů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje tisk úkolových listů. Subject$Tisk úkolových listů Typová úloha - Výběr pracovníků Typová úloha umožňuje přiřazení vlastních pracovníků k požadavku na údržbu. HSI, spol. s r.o. 27

28 TD_TestGroup Subject$Výběr pracovníků Typová úloha - Zadání požadavku na údržbu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadání požadavku na údržbu do systému AMI. Subject$Zadání rozsahu úkolu Uživatel systému, HSI, spol. s r.o. 28

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP B3-11/13-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/13-SR Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP Obsah: Budovy Univerzity Palackého v Olomouci jsou spravovány

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. II ZE DNE 16. 6. 2015 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 Zastoupena: Mgr. Petrem

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1

Začínáme s programem SSB2000. Základní pojmy. Základní pojmy. Základní pojmy. SSB2000 - Základy 1 Základní pojmy Začínáme s programem SSB2000 Celek pod pojmem celek rozumíme v SSB2000 například dům, blok garáží, parkoviště, pozemek apod. Objekt objektem je jednotlivý byt, nebytový prostor nebo společný

Více

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby

AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS OBUV - pro řízení obuvnické výroby AXIS Obuv je vyvinutý pro specifické potřeby výrobní organizace, jejichž základním profilem je výroba obuvi. Řešení vychází ze znalostí problematiky a organizace

Více

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP 2 SyMAP efektivně řídí přípravu dopravních staveb Výrazně snižuje byrokratickou zátěž Identifikuje potenciální rizika Systém majetkoprávní přípravy staveb

Více

Řízení agendy pojišťovacích makléřů

Řízení agendy pojišťovacích makléřů Řízení agendy pojišťovacích makléřů Produkt Makléř je určen pro samostatné pojišťovací makléře i větší makléřské kanceláře k vedení evidencí spojených se správou pojistných smluv klientů. Základní charakteristika

Více

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH

PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH PORTÁL STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉ SPRÁVY VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI I ZAMĚSTNANCŮ O zákazníkovi Státní rostlinolékařská správa (SRS) je úředním orgánem rostlinolékařské péče České republiky. Činnost Státní rostlinolékařské

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu

Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou spisovou službu Legislativní požadavky: Současné legislativní požadavky na elektronickou spisovou službu jsou: Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě,

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Jan Horák. Pilíře řešení

Jan Horák. Pilíře řešení Jan Horák Pilíře řešení Nová generace systémů Důsledek rozvoje a změn informatiky ve zdravotnictví: Nové technologie Výkonnost, mobilita, velikost monitorů, dotykové ovládání, vzdálené přístupy Nové možnosti

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení

Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení Nový databázový modul Evidence škol a školských zařízení v Pardubickém kraji na Školském portálu Pardubického kraje www.klickevzdelani.cz/skoly EVIDENCE ŠKOL / ŠZ Adresář škol a školských zařízení v Pardubickém

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN

REALITY FMS PRO KOHO JE IS REALITY URČEN REALITY FMS FACILITY MANAGEMENT SOLUTION PRO KOHO JE IS REALITY URČEN Informační systém Reality je samostatná aplikace, která k ekonomickým systémům přidává nástroje pro efektivní správu komerčních realit,

Více

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat

Příloha č. 12. Systém společného přihlašování, tzv. Single Sign On, ochrana dat Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011

E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 E-DOCHÁZKA VE ŠKODA AUTO PREZENTACE PROJEKTU 27.01.2011 TOMÁŠ BONHARD, ONDREJ TROJÁK Škoda Auto AGENDA Výchozí fakta Cíle projektu Základní principy procesu Kontextové schéma Docházkové terminály Schvalovací

Více

Centrální registr administrativních budov. 24. května 2013

Centrální registr administrativních budov. 24. května 2013 Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy Centrální registr administrativních budov

Více

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012

Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 Projekt Centrální registr administrativních budov (CRAB) 4. září 2012 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH Obsah prezentace I. O projektu CRAB II. Využití systému CRAB pro státní správu a veřejnost

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

Developer > investor -> provozovatel > vlastník

Developer > investor -> provozovatel > vlastník Developer > investor -> provozovatel > vlastník Nabízené řešení SAP ERP SmartBUILDING + GTFacility S&T CZ a ASP vyvinuté All in One řešení pro potřeby stavebnictví, developerských a správcovských organizací

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano

1) Má Váš orgán platnou informační koncepci dle zákona 365/2000 Sb.? ano Pokyny pro vyplnění: a) na otázky uvedené v tomto dotazníku by měli být schopni odpovědět minimálně vedoucí pracovníci v oblasti informačních technologií, b) v případě, že některá z požadovaných informací

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD

SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD SYSTÉM PRO SLEDOVÁNÍ VOZIDEL ELEKTRONICKÁ KNIHA JÍZD PRODUKTOVÝ LIST GSM/GPS komunikační modul Výrobce: F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc IČO 25384775 www.fbcom.cz www.knihajizd.info 1)

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Správa dokumentů rady a zastupitelstva. Ladislav Kraus ladislav.kraus@karvina.cz

Správa dokumentů rady a zastupitelstva. Ladislav Kraus ladislav.kraus@karvina.cz Správa dokumentů rady a zastupitelstva prostřednictvím t inteligentních t XML formulářů Ladislav Kraus ladislav.kraus@karvina.cz Obsah prezentace Dokumenty RM/ZM Řízení přístupových práv Cestovní příkaz

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň

www.marbes.cz Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň na MěstskM stském úřadě PŘÍBRAM Ing. Jiří BERKOVEC Ing. Jan DROZEN 7.6. 2007 MARBES CONSULTING s.r.o. Brojova 16 326 00 Plzeň Úvod Důvody pro změnu Městský úřad Příbram vykonává státní správu na území

Více

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část Michaela Boďová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Úvod prezentace je první v pořadí

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky Zadavatel o Obchodní firma / název Vzdělávací centrum pro veřejnou správu o. p. s. o Právní forma Obecně prospěšná společnost o Osoba oprávněná jednat

Více

http://gis.plzen-city.cz

http://gis.plzen-city.cz MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Mapový portál města Plzně Předdefinované mapy (nejen) pro veřejnost http://gis.plzen-city.cz Stanislav Štangl Správa GIS, stangl@sitmp.cz SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ

Více

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů

GIS MISYS. Využití systému MISYS v ČR. ISSS H. Králové, 13. dubna 2010. Ing. Marek Knězů GIS MISYS Využití systému MISYS v ČR Ing. Marek Knězů ISSS H. Králové, 13. dubna 2010 Společnost GEPRO Firma GEPRO spol. s r.o. se zabývá vývojem programového vybavení, dodávkami dat a komplexními službami

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek

Stávající a připravované služby ČÚZK veřejnosti. Jiří Poláček Jiří Formánek Stávající a připravované služby ČÚZK Jiří Poláček Jiří Formánek Úvod Obsah prezentace Milníky při poskytování služeb Toky dat v informačních systémech ČÚZK Přehled a ukázky služeb, jejich využití Změny

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti

Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Základní ustanovení Článek 3 Náplň činnosti Organizační řád CIT Základní účel existence CIT Být partnerem poskytujícím komplexní informační podporu, informační systémy a infrastrukturu s cílem zajistit realizaci strategických cílů Ostravské univerzity.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Použití čipových karet v IT úřadu

Použití čipových karet v IT úřadu Použití čipových karet v IT úřadu Software pro personalizaci, správu a použití čipových karet Ing. Ivo Rosol, CSc. Ing. Pavel Rous 9. 10. 6. 2011 1 Použití bezkontaktních čipových karet Přístupové systémy

Více