KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE"

Transkript

1 KONCEPT NASAZENÍ SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE HSI, spol. s r.o., Praha Praha, duben 2006

2 OBSAH: 1. ÚVOD PŘEDMĚTNÉ VYMEZENÍ HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY RELEVANTNÍ LEGISLATIVA NÁSTIN SOUČASNÉHO STAVU SHRNUTÍ POŽADAVKŮ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY MAJETKU VAZBY NA OKOLÍ AMU PŘEHLED DATOVÝCH PODKLADŮ SW A HW VYBAVENÍ NÁVRH NASAZENÍ SYSTÉMU AMI POSTUP REALIZACE PROJEKTU ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ PROCESNÍHO MODELU (TYPOVÉ ÚLOHY) Modelování typových úloh Katalog aktérů Diagramy typových úloh REALIZOVANÉ MODULY SYSTÉMU AMI První etapa zavedení Druhá etapa zavedení Třetí etapa zavedení TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA SYSTÉMU Technologie AMI Technologie platformy GeoMedia grafická prezentace dat VAZBY NA DALŠÍ IS A APLIKACE Autorizace uživatelů AMI Relevantní IS a aplikace s vazbou na systém správy majetku Hlavní cíle propojení systému správy majetku a systému ifis*: Způsob realizace vazeb PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ DAT PŘÍLOHA: ŘEŠENÍ IP TELEFONIE HSI, spol. s r.o. 2

3 1. ÚVOD 1.1 Předmětné vymezení Komplexní dodávka projektu "Systém správy majetku Akademie múzických umění v Praze (dále AMU) spočívá v analýze, návrhu, implementaci a integraci systému a umožňuje zavedení projektu v podmínkách AMU. V rámci projektu bude implementován informační systém AMI. Jedná se o řešení v logické tříúrovňové architektuře klient/server, ve kterém budou uživatelé přistupovat do centrální datové základny pomocí webového prohlížeče. Účelem projektu je shromáždění úplných a aktuálních údajů v jednotné datové základně a následně jejich zpřístupnění všem oprávněným uživatelům (zaměstnancům a případně studentům), kteří pro své potřeby budou využívat jednotlivé tematické úlohy informačního systému AMI. Řešení bude v první etapě postaveno na pasportizaci staveb společnosti. 1.2 Hlavní výstupy projektu Zhotovitel realizuje předmět plnění postupně ve čtyřech etapách plnění v následujícím rozsahu: 1. etapa Koncept nasazení - bude zahájena a ukončena na základě objednávky AMU Termín předání etapa zahrnuje Dodávku a implementaci základní báze systému (jádro AMI a základní evidenční moduly). Termín dokončení etapa zahrnuje Dodávku a implementaci grafického prostředí a doplňkových modulů. Termín dokončení a předání etapa zahrnuje Dodávku procesních modulů a finální ověřovací provoz. Termín dokončení a předání Předpokládané přínosy - Zavedení jednotného systému podpory správy nemovitého majetku a vybraného dlouhodobého majetku (facility managementu). - Zefektivnění a zrychlení komunikace mezi útvary AMU a jednotlivými fakultami a součástmi AMU. - Sjednocení činností a procesů a nastavení koncepce práce při správě majetku s využitím analytických nástrojů pro vyhodnocování dat umístěných v centrální datové základně. - Komplexní pohled na majetek a prostory umožněný realizací vazeb systému správy majetku na ekonomický, personální a další relevantní informační systémy AMU. - Vytvoření evidence majetku z pohledu fyzického umístění nemovitého majetku a majetkoprávních vztahů - Zkvalitnění informací upřesněním jednoznačné odpovědnosti za správnost a aktuálnost dat i za svěřený majetek. - Zvýšení kvality informací pro plánovací, rozhodovací, administrativní a dokumentační procesy. - Průkazná a důvěryhodná prezentace stavu majetku pro vedení, MŠMT apod. 1.4 Relevantní legislativa Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. HSI, spol. s r.o. 3

4 Zákon o přiznání k dani z nemovitostí č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o katastru nemovitostí č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška č.40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. HSI, spol. s r.o. 4

5 2. NÁSTIN SOUČASNÉHO STAVU 2.1 Shrnutí požadavků Zavedení jednotné informační podpory správy majetku, zařízení a vybavení, včetně IP telefonie. Zkvalitnění komunikace mezi útvary AMU a jednotlivými fakultami a součástmi AMU. Dostupnost grafických a technických informací o budovách, patrech a místnostech ve vazbě na údaje ze systému ifis*. Realizace vazeb na ostatní informační systémy AMU, zabránění vzniku duplicit v datech. Zkvalitnění evidencí a dokumentace. 2.2 Organizační zajištění správy majetku Centrálně je vedena evidence objektů Opravy a údržba z programu financování investic (cca nad 100 tis. Kč) jsou plánovány centrálně, ostatní opravy a údržbu si zajišťují jednotlivé součásti samy. Údržba a úklid se provádí většinou dodavatelsky, kromě drobné údržby. Správu majetku zajišťují na úrovni rektorátu útvary Technická správa AMU a Investice a BOZP AMU, z účetního hlediska Ekonomický odbor AMU. Na jednotlivých součástech jsou to především útvary Technická správa DAMU, Technická správa FAMU a Technická správa DAMU. 2.3 Vazby na okolí AMU MŠMT Rektorát: Podklady pro žádost o novou akreditaci studijních programů (kapacity a využitelnost učeben) pokud u akreditace existuje vazba na prostorové umístění. Podklady pro zpracování dokumentace programů reprodukce majetku AMU přehledy o plochách v členění podle charakteru, využití (v m 2 ), údaje o obestavěném prostoru v m 3, poměrové údaje o plochách na studenta. KATASTRÁLNÍ ÚŘAD Rektorát: Zápisy/výpisy do/z katastru nemovitostí Pro získání základních informací o nemovitostech může kterýkoliv zaměstnanec využívat bezplatnou internetovou službu ČÚZK Nahlížení do katastru. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Rektorát: podklady pro oficiální statistické výkazy: Vytápěná plocha (spotřeba v GJ), ročně. Nebezpečné odpady (druh, objem), ročně. Účetní hodnota majetku pořízeného, vyřazeného, ročně. HSI, spol. s r.o. 5

6 2.4 Přehled datových podkladů Aktuální, především ekonomické, údaje v digitální formě jsou v systému ifis*. V něm se ovšem nevedou technické údaje. EXISTUJÍCÍ DIGITÁLNÍ DATA AMU DAMU 2004 Soubor ve formátu *.xls. Seznam místností (1. PP 5. NP). Křídlo, číslo místnosti, název, výměra. Rekonstrukce Hartigovského paláce 1996 Formát dat: rastrové soubory *.jpg a *.tif (9 +9). Legenda: číslo místnosti, účel, výměra, světlá výška, druh podlahy měř. 1:100 Kolej a učební středisko AMU, Hradební 7 Formát dat: 15 výkresových souborů ve formátu *.dwg Rekonstrukce fasády a střech HAMU I. Rekonstrukce fasády a střech HAMU - Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 258/13 Podklady pro výběr dodavatele (kvantitativní, kvalitativní, uživatelské standardy) II.Rekonstrukce fasády a střech HAMU - Hartigovský palác, Malostranské náměstí 259/12 Podklady pro výběr dodavatele (kvantitativní, kvalitativní, uživatelské standardy) Technické specifikace vč. požadovaných standardů Soubory ve formátu *.xls Datum: 01/2005 Palác Lažanských Výkresové soubory ve formátu *.dwg. Včetně řezů. Pro všechny objekty existuje výkresová dokumentace v papírové podobě, změny jsou dokumentovány zvlášť, takže se nepromítají do původní dokumentace. 2.5 SW a HW vybavení Na koncových stanicích OS Windows XP. Servery Unix (Red Hat). SŘBD: ORACLE. Počítačová síť Novell. Optické kabely 100 Mb/sec 1 Gb/sec. Celá AMU je jednotná VLAN, žádné proprietární řešení. Centrální adresář I Directory (MDS) (obdoba Active Directory). Správcovské role: Správce databáze IT Správce aplikace Uživatelský správce/garant aplikace Komunikační propojení s vnějšími subjekty: on-line propojené adresáře aplikací (Novell, LDAP), propojení na PASNET, mimo Prahu na CESNET. Spojení všude přes optické kabely. HSI, spol. s r.o. 6

7 3. NÁVRH NASAZENÍ SYSTÉMU AMI 3.1 Postup realizace projektu 1. Etapa Koncept nasazení, analýza požadavků a dat. podkladů, koncept implementace s důrazem na IP telefonii Dodávka základního SW I.část 2. Etapa Dodávka základního SW II.část Realizace: Jádro AMI, moduly Areály, pozemky, majetko-právní vztahy, Pasport staveb, Správa dokumentace, Osoby a zaměstnanci Návrh kustomizace Upřesnění definice vazby na další IS (ifis*, ) Návrh úpravy datového modelu a procesů Návrh dávkových převodů Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Nastavení grafického rozhraní Technolog.postupy, zpracování dat Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku Školení koncových uživatelů Testování Akceptace řešení 3. Etapa Dodávka grafického SW Realizace: Moduly Majetkoprávní vztahy, Nábytek a vybavení Využití prostor Návrh kustomizace Návrh úpravy procesů a funkčnosti Návrh úpravy+doplnění datového modelu Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště a nastavení procesů Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku HSI, spol. s r.o. 7

8 Testování Školení koncových uživatelů Akceptace řešení 4. Etapa Realizace Moduly Nájmy a pronájmy, Stěhování a přesuny, Údržba Návrh kustomizace Návrh úpravy procesů a funkčnosti Návrh úpravy+doplnění datového modelu Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště a nastavení procesů Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku Testování Školení koncových uživatelů Akceptace řešení HSI, spol. s r.o. 8

9 3.2 Úprava a doplnění procesního modelu (Typové úlohy) Modelování typových úloh Typová úloha je sekvencí transakcí/dialogů se systémem, která uživateli přináší hodnotu. Typové úlohy umožňují definovat uživatelské požadavky na řešenou problematiku. Nesnaží se o hierarchický rozklad problému (top-down), nýbrž o pohled zvenčí (outside-in). Tak je možné identifikovat skutečné potřeby budoucích uživatelů na navrhovaný systém. Typové úlohy představují osvědčený mechanismus komunikace mezi uživateli a vývojáři SW aplikací. Základní pojmy typových úloh: : zdroj událostí, který spouští veškeré dění v systému. je externím objektem systému a vyměňuje si se systémem informace. Aktéři uvedení v následujících diagramech jsou reprezentanty pracovníků pověřených správou majetku na jednotlivých součástech AMU. Typová úloha: vychází z podnikových procesů, je vždy iniciována aktérem a spouštěna jednou významnou událostí, vyjadřuje co (ne jak) systém poskytne aktérovi. Typové úlohy vyjadřují nejobvyklejší scénáře procesů. Klíčovými produkty modelování typových úloh jsou katalog aktérů a katalog typových úloh Katalog aktérů Jméno Typové úlohy Hospodářské odd. fakult a součástí AMU Pronájem učeben, Rezervace prostor, Rezervace vybavení, Přiřazení hm. majetku osobám, Lokalizace osob Pracovník počítačového centra Pasportizace počítačové sítě AMU Míní se pracovník technické správy jednotlivých součástí AMU Místa shromažďování odpadu, Evidence úklidu, Základní evidence staveb (objektů), Plánovaná jednorázová údržba, Revize - plánovaná periodická údržba, Operativní údržba, Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií, Založení údržby do plánu, Aktualizace údajů o plánované údržbě, Přehledy plánované údržby za období, Přehledy plánované údržby podle dodavatelů, Přehledy plánované údržby podle objektů, Přehledy plánované údržby podle typu, Upozorňování na blížící se termín plánované údržby, Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě, Tisk pracovního příkazu, Založení revize do plánu, Aktualizace údajů o plánované revizi, Zobrazení údajů o revizích podle kritérií, Přehled plánovaných revizí za období, Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů, Přehled plánovaných revizí podle objektů, Přehled plánovaných revizí podle typu, HSI, spol. s r.o. 9

10 Referent ekonomického odboru Referent personální Referent technické správy AMU Sekretariát kvestora Systém Technik investic a BOZP Upozorňování na blížící se termín revize, Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi, Informace o aktuálním stavu údržby, Zadávání informací o průběhu údržby, Informace o průběhu údržby, Historie údržby objektů, Statistiky údržby podle objektů, Údaje o dodavatelích údržby, Zadání požadavku na údržbu, Přiřazení objednávky, Přiřazení dodavatele, Tisk úkolových listů, Generování úkolových listů, Výběr pracovníků Podklady pro statistická hlášení, Pasportizace počítačové sítě, Nájem sportovních zařízení, Evidence vybavení požární ochrany, Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence, Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence, Rezervace prostor, Evidence věcných břemen, Evidence vybraného vybavení, Třídění záznamů o majetku, Vedení majetkoprávní evidence nemovitostí, Základní evidence staveb (objektů), Úklid, Zpracování podkladů pro pojištění majetku, Správa majetkoprávních dokumentů, Rezervace vybavení, Ostraha a monitoring objektů, Pronájem prostor organizacím, Vedení údajů a podkladů pro přiznání k dani z nemovitostí Přehledy rozmístění osob Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Pronájem prostor organizacím Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Evidence rizikových činností na pracovišti, Evidence požadavků PO kladených na objekt, Přehledy rozmístění osob, Lokalizace osob, Evidence nebezpečných odpadů, Evidence vybavení požární ochrany, Ostraha a monitoring objektů, Přiřazení hm. majetku osobám, Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty), Výměry prostor a ploch, Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence, Evidence inženýrských sítí, HSI, spol. s r.o. 10

11 Uživatel systému Vedoucí pracoviště Vedoucí technické správy Vedoucí pracoviště zahrnuje vedoucího ústavu, vedoucího laboratoře, vedoucího oddělení apod. Míní se vedoucí technické správy jednotlivých součástí AMU Správa ploch, Evidence zeleně, Evidence parkovišť, Evidence vnitřních rozvodů, Základní evidence staveb (objektů) Zadání požadavku na údržbu, Tvorba podkladů a statistik využití prostor pro havarijní plánování, PO a ochranu objektů, Tvorba grafických podkladů podle typu využití prostor, Sestavy, Tvorba podkladů a statistik pro MŠMT, ČSÚ, MF, Dotazování, Porovnání lokalit v ifisu a místností v AMI, Akce, Seznam majetku, který není přiřazen žádné lokalitě, Zpracování podkladů využití a vybavení prostor pro pojištění majetku, Třídění záznamů o majetku, Zjištění určitého druhu majetku podle lokalit, Seznam majetku v lokalitě, Automatické operace Evidence rizikových činností na pracovišti, Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Ostraha a monitoring objektů, Úklid HSI, spol. s r.o. 11

12 3.2.3 Diagramy typových úloh A-POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI Zařazení zařízení do technické evidence Zařazení objektu do technické evidence Zařazení vybavení do technické evidence «include» «include» «include» Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Referent ekonomického odboru Referent technické správy AMU Technik investic a BOZP Obrázek 1 [UCD] A-Pořízení nemovitosti Typová úloha - Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Je rozšiřován Typová úloha umožňuje vložení údajů o majetku do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Referent ekonomického odboru, Referent technické správy AMU, Technik investic a BOZP Typová úloha - Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence se provádí mimo systém AMI (v Rozšiřuje systému ifis). TAto evidence zahrnuje i údaje pro přiznání k dani z nemovitostí.. Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Referent ekonomického odboru Typová úloha - Zařazení objektu do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o objektu do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. HSI, spol. s r.o. 12

13 Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Typová úloha - Zařazení vybavení do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o vybavení do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Typová úloha - Zařazení zařízení do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o zařízení do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence HSI, spol. s r.o. 13

14 B1-AREÁLY A POZEMKY Evidence inženýrských sítí Správa ploch Správa nástupních «include» ploch PO Technik investic a BOZP Evidence zeleně Evidence parkovišť Místa shromažďování odpadu Obrázek 2 [UCD] B1-Areály a pozemky Typová úloha umožňuje vedení technických údajů o sítích, potrubních mostech apod. v systému AMI, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Typová úloha - Evidence inženýrských sítí Typová úloha umožňuje evidenci inženýrských sítí v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence parkovišť Typová úloha umožňuje evidenci parkovišť v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence zeleně Typová úloha umožňuje evidenci zeleně v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Místa shromažďování odpadu Typová úloha umožňuje evidenci míst shromažďování odpadu. Typová úloha - Správa nástupních ploch PO Typová úloha umožňuje správu nástupních ploch PO, příp. vč. evidence jejich údržby. HSI, spol. s r.o. 14

15 Zahrnuje Správa ploch Typová úloha - Správa ploch Typová úloha umožňuje správu ploch, jejich vymezení a klasifikaci. Technik investic a BOZP HSI, spol. s r.o. 15

16 B2- PASPORTIZACE Evidence vybavení požární ochrany Evidence nebezpečných odpadů Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Systém Evidence požadavků PO kladených na objekt Pasportizace počítačové sítě Pracovník počítačového centra AMU Technik investic a BOZP Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Evidence vnitřních rozvodů Vedoucí pracoviště Výměry prostor a ploch «include» Evidence úklidu «include» Základní evidence staveb (objektů) Ostraha a monitoring objektů Vedoucí technické správy Obrázek 3 [UCD] B2- Pasportizace Typová úloha - Evidence nebezpečných odpadů Typová úloha umožňuje vedení údajů o nebezpečných odpadech produkovaných v prostorách školy. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence požadavků PO kladených na objekt Typová úloha umožňuje vést v systému požadavky PO kladené na objekt. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence vnitřních rozvodů Typová úloha umožňuje v systému evidenci vnitřních rozvodů (kanalizace, plyn, voda, elektrické vedení, vzduchotechnika, počítačová síť,...) Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence vybavení požární ochrany Typová úloha umožňuje vést v systému údaje o vybavení požární ochrany, příp. připojení výkresu jejich rozmístění. Referent ekonomického odboru, Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Typová úloha umožňuje vedení evidence klíčů a přístupových karet a jejich přiřazení HSI, spol. s r.o. 16

17 studentům, zaměstnancům a dalším oprávněným osobám. Vedoucí pracoviště, Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence úklidu Typová úloha umožňuje vedení údajů o úklidu (rozdělení prostor, zodpovědnosti, kontakty, kontroly,...). Typová úloha - Ostraha a monitoring objektů Typová úloha umožňuje vést v systému údaje o způsobu zajištění ochrany jednotlivých objektů. Vedoucí technické správy Typová úloha - Pasportizace počítačové sítě Typová úloha umožňuje vést v systému pasport počítačové sítě, příp. připojení schématu sítě. Pracovník počítačového centra AMU Typová úloha - Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Typová úloha umožňuje automatický periodický převod vybraných údajů o majetku ze systému ifis do systému AMI. Systém Typová úloha - Výměry prostor a ploch Zahrnuje Výměry prostor a ploch jako podklady pro smlouvy o úklidu apod. Evidence úklidu, Základní evidence staveb (objektů) Technik investic a BOZP Typová úloha - Základní evidence staveb (objektů) Typová úloha umožňuje základní evidenci objektů v systému. Technik investic a BOZP, HSI, spol. s r.o. 17

18 C-PÉČE O TECHNICKÝ STAV Plánovaná jednorázová údržba «include» Kvantifikace nákladů na údržbu Revize - plánovaná periodická údržba «include» «include» Operativní údržba Úklid Výměry prostor «include» a ploch Vedoucí technické správy Typová úloha - Operativní údržba Obrázek 4 [UCD] C-Péče o technický stav Typová úloha umožňuje vést údaje o opravách, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Údržba operativní. Typová úloha - Plánovaná jednorázová údržba Typová úloha umožňuje vést údaje o údržbě, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Údržba plánovaná jednorázová. Typová úloha - Revize - plánovaná periodická údržba Typová úloha umožňuje vést údaje o revizích, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Revize-údržba periodická. Typová úloha - Kvantifikace nákladů na údržbu Typová úloha umožňuje evidenci a sumarizaci nákladů na údržbu objektu, zařízení nebo HSI, spol. s r.o. 18

19 Zahrnuje vybavení. Revize - plánovaná periodická údržba, Plánovaná jednorázová údržba, Operativní údržba Typová úloha - Úklid Typová úloha umožňuje vést údaje o způsobu zajištění úklidu, úklidových firmách, podlahových plochách k úklidu apod. Referent ekonomického odboru, Vedoucí technické správy Typová úloha - Výměry prostor a ploch Zahrnuje Výměry prostor a ploch jako podklady pro smlouvy o úklidu apod. Evidence úklidu, Úklid, Základní evidence staveb (objektů) Technik investic a BOZP HSI, spol. s r.o. 19

20 C_1-ÚDRŽBA PLÁNOVANÁ JEDNORÁZOVÁ Plán údržby Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií Založení údržby do plánu Aktualizace údajů o plánované údržbě Přehledy plánované údržby za období Přehledy plánované údržby podle dodavatelů Přehledy plánované údržby podle objektů Upozorňování na blížící se termín plánované údržby Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě Tisk pracovního příkazu Přehledy plánované údržby podle typu Zajištění údržby Výstupy Obrázek 5 [UCD] C_1-Údržba plánovaná jednorázová Typová úloha - Aktualizace údajů o plánované údržbě Typová úloha umožňuje operativní aktualizaci údajů o plánované údržbě. TD_TestGroup Subject$Aktualizace údajů o plánované údržbě Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle dodavatelů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle dodavatelů. TD_TestGroup Subject$Přehledy plánované údržby podle dodavatelů HSI, spol. s r.o. 20

21 Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle objektů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle objektů. Subject$Přehledy plánované údržby podle objektů Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle typu TD_TestGroup TD_Desc Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle typu. Typy plánované údržby: - revize; - technická prohlídka; - preventivní oprava. Subject$Přehledy plánované údržby podle typu Typy plánované údržby: - revize; - technická prohlídka; - preventivní oprava. Typová úloha - Přehledy plánované údržby za období TD_TestGroup Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby za volitelné období (týden, měsíc,...). Subject$Přehledy plánované údržby za období Typová úloha - Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení zaměstnance nebo externího dodavatele k údržbě. Subject$Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě Typová úloha - Tisk pracovního příkazu Typová úloha umožňuje tisk pracovního příkazu. TD_TestGroup Subject$Tisk pracovního příkazu Typová úloha - Upozorňování na blížící se termín plánované údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje upozorňování na blížící se termín plánované údržby podle zvoleného algoritmu. Pokud bude tato úloha požadována, algoritmus bude upřesněn. Subject$Upozorňování na blížící se termín plánované údržby Typová úloha - Založení údržby do plánu Založení údržby do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah údržby - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění HSI, spol. s r.o. 21

22 TD_TestGroup TD_Desc Subject$Založení údržby do plánu Založení údržby do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah údržby - perioda provádění - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění Typová úloha - Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií Typová úloha umožňuje zobrazení údajů o plánované údržbě podle předem daných kritérií. TD_TestGroup Subject$Zobrazení údajů o plánované udržbě podle kritérií HSI, spol. s r.o. 22

23 C_2-REVIZE-ÚDRŽBA PERIODICKÁ Plán revizí Založení revize do plánu Aktualizace údajů o plánované revizi Zobrazení údajů o revizích podle kritérií Přehled plánovaných revizí za období Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů Přehled plánovaných revizí podle objektů Upozorňování na blížící se termín revize Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi Tisk pracovního příkazu Přehled plánovaných revizí podle typu Zajištění údržby Výstupy Obrázek 6 [UCD] C_2-Revize-údržba periodická Typová úloha - Aktualizace údajů o plánované revizi Typová úloha umožňuje operativní aktualizaci údajů o plánované revizi. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle objektů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle objektů. HSI, spol. s r.o. 23

24 Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle typu Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle typu. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí za období Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí za období (týden, měsíc,...). Typová úloha - Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi Typová úloha umožňuje přiřazení zaměstnance nebo externího dodavatele k revizi. Typová úloha - Tisk pracovního příkazu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje tisk pracovního příkazu. Subject$Tisk pracovního příkazu Typová úloha - Upozorňování na blížící se termín revize Typová úloha umožňuje upozorňování na blížící se termín plánované revize podle zvoleného algoritmu. Pokud bude tato úloha požadována, algoritmus bude upřesněn. Typová úloha - Založení revize do plánu Založení revize do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah revize - perioda provádění - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění Typová úloha - Zobrazení údajů o revizích podle kritérií Typová úloha umožňuje zobrazení údajů o plánované revizi podle předem daných kritérií. HSI, spol. s r.o. 24

25 C_3-ÚDRŽBA OPERATIVNÍ Zadání požadavku na údržbu Vyhodnocení údržby Uživatel systému Sledování průběhu údržby Historie údržby objektů Informace o aktuálním stavu údržby Statistiky údržby podle objektů Zadávání informací o průběhu údržby Údaje o dodavatelích údržby Informace o průběhu údržby Obrázek 7 [UCD] C_3-Údržba operativní Typová úloha - Historie údržby objektů Typová úloha umožňuje vyhodnotit historické údaje o údržbě objektu nebo zařízení. TD_TestGroup Subject$Historie údržby objektů Typová úloha - Informace o aktuálním stavu údržby Typová úloha umožňuje získat ze systému údaje o aktuálním stavu údržby. TD_TestGroup Subject$Informace o aktuálním stavu údržby Typová úloha - Informace o průběhu údržby Typová úloha umožňuje získávat informace o průběhu údržby. TD_TestGroup Subject$Informace o průběhu údržby Typová úloha - Statistiky údržby podle objektů Typová úloha umožňuje vyhodnotit historické údaje o údržbě podle objektů. TD_TestGroup Subject$Statistiky údržby podle objektů HSI, spol. s r.o. 25

26 Typová úloha - Zadání požadavku na údržbu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadání požadavku na údržbu do systému AMI. Subject$Zadání rozsahu úkolu Uživatel systému, Typová úloha - Zadávání informací o průběhu údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadávat informace o průběhu údržby. Subject$Zadávání informací o průběhu údržby Typová úloha - Údaje o dodavatelích údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje vyhodnotit údaje o údržbě podle dodavatelů. Subject$Údaje o dodavatelích údržby HSI, spol. s r.o. 26

27 C_4-ÚDRŽBA ZADÁNÍ ÚKOLU Realizace vlastními pracovníky Realizace dodavatelem Uživatel systému Výběr pracovníků Přiřazení dodavatele Zadání požadavku na údržbu Generování úkolových listů Přiřazení objednávky Tisk úkolových listů Obrázek 8 [UCD] C_4-Údržba zadání úkolu Typová úloha - Generování úkolových listů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje generování úkolových listů. Subject$Generování úkolových listů Typová úloha - Přiřazení dodavatele TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení dodavatele k požadavku na údržbu. Subject$Výběr dodavatele Typová úloha - Přiřazení objednávky TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení objednávky k požadavku na údržbu. Subject$Generování objednávky Typová úloha - Tisk úkolových listů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje tisk úkolových listů. Subject$Tisk úkolových listů Typová úloha - Výběr pracovníků Typová úloha umožňuje přiřazení vlastních pracovníků k požadavku na údržbu. HSI, spol. s r.o. 27

28 TD_TestGroup Subject$Výběr pracovníků Typová úloha - Zadání požadavku na údržbu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadání požadavku na údržbu do systému AMI. Subject$Zadání rozsahu úkolu Uživatel systému, HSI, spol. s r.o. 28

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Návrh a implementace aplikace Památkový katalog NPÚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Návrh a implementace aplikace Památkový katalog

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004)

SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI. Metodika (verze k 5-1-2004) SDÍLENÍ DAT V OBLASTI GIS MEZI KRAJSKÝM ÚŘADEM LIBERECKÉHO KRAJE A OBCEMI Metodika (verze k 5-1-2004) Metodika je výchozím dokumentem, který se snaží vymezit potřeby sdílení geografických dat prostřednictvím

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s.

Katalog školení společnosti. Vema, a. s. Vema, a. s. Katalog školení společnosti Vema, a. s. Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 2010 Obsah Obsah 1. TYPY ŠKOLENÍ A JEJICH NÁVAZNOSTI... 6 1.1 Školicí materiály... 7 1.2 Termíny školení...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013

FINÁLNÍ VERZE. Deloitte Advisory, s.r.o., Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČO: 27582167 MV-24160-2/NS-2013 Analýza ekonomické výhodnosti přímého zadání realizace projektu e-sbírka a e-legislativa formou tzv. in-house výjimky na základě 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví

Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením na malé a střední firmy v oboru stavebnictví SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání vybraného účetního software na trhu se zaměřením

Více

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI

Digitální mapa veřejné správy. informace pro uživatele software ESRI Digitální mapa veřejné správy informace pro uživatele software ESRI 1 20 10 Zveme vás na 19. konferenci GIS ESRI v ČR, která se bude konat ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 v Kongresovém centru Praha. Přednášky

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Systémová příručka IS

Systémová příručka IS květen 2003 verze 7.xx Systémová příručka IS autorský kolektiv: Luděk Galbavý Vladimír Grosmut Josef Gruntorád Viktor Samek autor příručky: Vladimír Grosmut distributor 2003 ALIS, spol. s r.o. Česká Lípa

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více