KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPT NASAZENÍ AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ. HSI, spol. s r.o., Praha SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO V PRAZE"

Transkript

1 KONCEPT NASAZENÍ SYSTÉMU PODPORY SPRÁVY MAJETKU/FACILITY MANAGEMENTU PRO AKADEMII MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE HSI, spol. s r.o., Praha Praha, duben 2006

2 OBSAH: 1. ÚVOD PŘEDMĚTNÉ VYMEZENÍ HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU PŘEDPOKLÁDANÉ PŘÍNOSY RELEVANTNÍ LEGISLATIVA NÁSTIN SOUČASNÉHO STAVU SHRNUTÍ POŽADAVKŮ ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY MAJETKU VAZBY NA OKOLÍ AMU PŘEHLED DATOVÝCH PODKLADŮ SW A HW VYBAVENÍ NÁVRH NASAZENÍ SYSTÉMU AMI POSTUP REALIZACE PROJEKTU ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ PROCESNÍHO MODELU (TYPOVÉ ÚLOHY) Modelování typových úloh Katalog aktérů Diagramy typových úloh REALIZOVANÉ MODULY SYSTÉMU AMI První etapa zavedení Druhá etapa zavedení Třetí etapa zavedení TECHNOLOGICKÁ ARCHITEKTURA SYSTÉMU Technologie AMI Technologie platformy GeoMedia grafická prezentace dat VAZBY NA DALŠÍ IS A APLIKACE Autorizace uživatelů AMI Relevantní IS a aplikace s vazbou na systém správy majetku Hlavní cíle propojení systému správy majetku a systému ifis*: Způsob realizace vazeb PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ DAT PŘÍLOHA: ŘEŠENÍ IP TELEFONIE HSI, spol. s r.o. 2

3 1. ÚVOD 1.1 Předmětné vymezení Komplexní dodávka projektu "Systém správy majetku Akademie múzických umění v Praze (dále AMU) spočívá v analýze, návrhu, implementaci a integraci systému a umožňuje zavedení projektu v podmínkách AMU. V rámci projektu bude implementován informační systém AMI. Jedná se o řešení v logické tříúrovňové architektuře klient/server, ve kterém budou uživatelé přistupovat do centrální datové základny pomocí webového prohlížeče. Účelem projektu je shromáždění úplných a aktuálních údajů v jednotné datové základně a následně jejich zpřístupnění všem oprávněným uživatelům (zaměstnancům a případně studentům), kteří pro své potřeby budou využívat jednotlivé tematické úlohy informačního systému AMI. Řešení bude v první etapě postaveno na pasportizaci staveb společnosti. 1.2 Hlavní výstupy projektu Zhotovitel realizuje předmět plnění postupně ve čtyřech etapách plnění v následujícím rozsahu: 1. etapa Koncept nasazení - bude zahájena a ukončena na základě objednávky AMU Termín předání etapa zahrnuje Dodávku a implementaci základní báze systému (jádro AMI a základní evidenční moduly). Termín dokončení etapa zahrnuje Dodávku a implementaci grafického prostředí a doplňkových modulů. Termín dokončení a předání etapa zahrnuje Dodávku procesních modulů a finální ověřovací provoz. Termín dokončení a předání Předpokládané přínosy - Zavedení jednotného systému podpory správy nemovitého majetku a vybraného dlouhodobého majetku (facility managementu). - Zefektivnění a zrychlení komunikace mezi útvary AMU a jednotlivými fakultami a součástmi AMU. - Sjednocení činností a procesů a nastavení koncepce práce při správě majetku s využitím analytických nástrojů pro vyhodnocování dat umístěných v centrální datové základně. - Komplexní pohled na majetek a prostory umožněný realizací vazeb systému správy majetku na ekonomický, personální a další relevantní informační systémy AMU. - Vytvoření evidence majetku z pohledu fyzického umístění nemovitého majetku a majetkoprávních vztahů - Zkvalitnění informací upřesněním jednoznačné odpovědnosti za správnost a aktuálnost dat i za svěřený majetek. - Zvýšení kvality informací pro plánovací, rozhodovací, administrativní a dokumentační procesy. - Průkazná a důvěryhodná prezentace stavu majetku pro vedení, MŠMT apod. 1.4 Relevantní legislativa Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. HSI, spol. s r.o. 3

4 Zákon o přiznání k dani z nemovitostí č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o katastru nemovitostí č. 344/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MF ČR č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška č.40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. HSI, spol. s r.o. 4

5 2. NÁSTIN SOUČASNÉHO STAVU 2.1 Shrnutí požadavků Zavedení jednotné informační podpory správy majetku, zařízení a vybavení, včetně IP telefonie. Zkvalitnění komunikace mezi útvary AMU a jednotlivými fakultami a součástmi AMU. Dostupnost grafických a technických informací o budovách, patrech a místnostech ve vazbě na údaje ze systému ifis*. Realizace vazeb na ostatní informační systémy AMU, zabránění vzniku duplicit v datech. Zkvalitnění evidencí a dokumentace. 2.2 Organizační zajištění správy majetku Centrálně je vedena evidence objektů Opravy a údržba z programu financování investic (cca nad 100 tis. Kč) jsou plánovány centrálně, ostatní opravy a údržbu si zajišťují jednotlivé součásti samy. Údržba a úklid se provádí většinou dodavatelsky, kromě drobné údržby. Správu majetku zajišťují na úrovni rektorátu útvary Technická správa AMU a Investice a BOZP AMU, z účetního hlediska Ekonomický odbor AMU. Na jednotlivých součástech jsou to především útvary Technická správa DAMU, Technická správa FAMU a Technická správa DAMU. 2.3 Vazby na okolí AMU MŠMT Rektorát: Podklady pro žádost o novou akreditaci studijních programů (kapacity a využitelnost učeben) pokud u akreditace existuje vazba na prostorové umístění. Podklady pro zpracování dokumentace programů reprodukce majetku AMU přehledy o plochách v členění podle charakteru, využití (v m 2 ), údaje o obestavěném prostoru v m 3, poměrové údaje o plochách na studenta. KATASTRÁLNÍ ÚŘAD Rektorát: Zápisy/výpisy do/z katastru nemovitostí Pro získání základních informací o nemovitostech může kterýkoliv zaměstnanec využívat bezplatnou internetovou službu ČÚZK Nahlížení do katastru. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Rektorát: podklady pro oficiální statistické výkazy: Vytápěná plocha (spotřeba v GJ), ročně. Nebezpečné odpady (druh, objem), ročně. Účetní hodnota majetku pořízeného, vyřazeného, ročně. HSI, spol. s r.o. 5

6 2.4 Přehled datových podkladů Aktuální, především ekonomické, údaje v digitální formě jsou v systému ifis*. V něm se ovšem nevedou technické údaje. EXISTUJÍCÍ DIGITÁLNÍ DATA AMU DAMU 2004 Soubor ve formátu *.xls. Seznam místností (1. PP 5. NP). Křídlo, číslo místnosti, název, výměra. Rekonstrukce Hartigovského paláce 1996 Formát dat: rastrové soubory *.jpg a *.tif (9 +9). Legenda: číslo místnosti, účel, výměra, světlá výška, druh podlahy měř. 1:100 Kolej a učební středisko AMU, Hradební 7 Formát dat: 15 výkresových souborů ve formátu *.dwg Rekonstrukce fasády a střech HAMU I. Rekonstrukce fasády a střech HAMU - Lichtenštejnský palác, Malostranské náměstí 258/13 Podklady pro výběr dodavatele (kvantitativní, kvalitativní, uživatelské standardy) II.Rekonstrukce fasády a střech HAMU - Hartigovský palác, Malostranské náměstí 259/12 Podklady pro výběr dodavatele (kvantitativní, kvalitativní, uživatelské standardy) Technické specifikace vč. požadovaných standardů Soubory ve formátu *.xls Datum: 01/2005 Palác Lažanských Výkresové soubory ve formátu *.dwg. Včetně řezů. Pro všechny objekty existuje výkresová dokumentace v papírové podobě, změny jsou dokumentovány zvlášť, takže se nepromítají do původní dokumentace. 2.5 SW a HW vybavení Na koncových stanicích OS Windows XP. Servery Unix (Red Hat). SŘBD: ORACLE. Počítačová síť Novell. Optické kabely 100 Mb/sec 1 Gb/sec. Celá AMU je jednotná VLAN, žádné proprietární řešení. Centrální adresář I Directory (MDS) (obdoba Active Directory). Správcovské role: Správce databáze IT Správce aplikace Uživatelský správce/garant aplikace Komunikační propojení s vnějšími subjekty: on-line propojené adresáře aplikací (Novell, LDAP), propojení na PASNET, mimo Prahu na CESNET. Spojení všude přes optické kabely. HSI, spol. s r.o. 6

7 3. NÁVRH NASAZENÍ SYSTÉMU AMI 3.1 Postup realizace projektu 1. Etapa Koncept nasazení, analýza požadavků a dat. podkladů, koncept implementace s důrazem na IP telefonii Dodávka základního SW I.část 2. Etapa Dodávka základního SW II.část Realizace: Jádro AMI, moduly Areály, pozemky, majetko-právní vztahy, Pasport staveb, Správa dokumentace, Osoby a zaměstnanci Návrh kustomizace Upřesnění definice vazby na další IS (ifis*, ) Návrh úpravy datového modelu a procesů Návrh dávkových převodů Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Nastavení grafického rozhraní Technolog.postupy, zpracování dat Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku Školení koncových uživatelů Testování Akceptace řešení 3. Etapa Dodávka grafického SW Realizace: Moduly Majetkoprávní vztahy, Nábytek a vybavení Využití prostor Návrh kustomizace Návrh úpravy procesů a funkčnosti Návrh úpravy+doplnění datového modelu Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště a nastavení procesů Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku HSI, spol. s r.o. 7

8 Testování Školení koncových uživatelů Akceptace řešení 4. Etapa Realizace Moduly Nájmy a pronájmy, Stěhování a přesuny, Údržba Návrh kustomizace Návrh úpravy procesů a funkčnosti Návrh úpravy+doplnění datového modelu Akceptace návrhu Implementace Vytvoření datového úložiště a nastavení procesů Úprava a nastavení uživatelského prostředí a funkčnosti Implementace Školení a dokumentace Testovací provoz Asistence při vytvoření ověřovacího vzorku Testování Školení koncových uživatelů Akceptace řešení HSI, spol. s r.o. 8

9 3.2 Úprava a doplnění procesního modelu (Typové úlohy) Modelování typových úloh Typová úloha je sekvencí transakcí/dialogů se systémem, která uživateli přináší hodnotu. Typové úlohy umožňují definovat uživatelské požadavky na řešenou problematiku. Nesnaží se o hierarchický rozklad problému (top-down), nýbrž o pohled zvenčí (outside-in). Tak je možné identifikovat skutečné potřeby budoucích uživatelů na navrhovaný systém. Typové úlohy představují osvědčený mechanismus komunikace mezi uživateli a vývojáři SW aplikací. Základní pojmy typových úloh: : zdroj událostí, který spouští veškeré dění v systému. je externím objektem systému a vyměňuje si se systémem informace. Aktéři uvedení v následujících diagramech jsou reprezentanty pracovníků pověřených správou majetku na jednotlivých součástech AMU. Typová úloha: vychází z podnikových procesů, je vždy iniciována aktérem a spouštěna jednou významnou událostí, vyjadřuje co (ne jak) systém poskytne aktérovi. Typové úlohy vyjadřují nejobvyklejší scénáře procesů. Klíčovými produkty modelování typových úloh jsou katalog aktérů a katalog typových úloh Katalog aktérů Jméno Typové úlohy Hospodářské odd. fakult a součástí AMU Pronájem učeben, Rezervace prostor, Rezervace vybavení, Přiřazení hm. majetku osobám, Lokalizace osob Pracovník počítačového centra Pasportizace počítačové sítě AMU Míní se pracovník technické správy jednotlivých součástí AMU Místa shromažďování odpadu, Evidence úklidu, Základní evidence staveb (objektů), Plánovaná jednorázová údržba, Revize - plánovaná periodická údržba, Operativní údržba, Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií, Založení údržby do plánu, Aktualizace údajů o plánované údržbě, Přehledy plánované údržby za období, Přehledy plánované údržby podle dodavatelů, Přehledy plánované údržby podle objektů, Přehledy plánované údržby podle typu, Upozorňování na blížící se termín plánované údržby, Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě, Tisk pracovního příkazu, Založení revize do plánu, Aktualizace údajů o plánované revizi, Zobrazení údajů o revizích podle kritérií, Přehled plánovaných revizí za období, Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů, Přehled plánovaných revizí podle objektů, Přehled plánovaných revizí podle typu, HSI, spol. s r.o. 9

10 Referent ekonomického odboru Referent personální Referent technické správy AMU Sekretariát kvestora Systém Technik investic a BOZP Upozorňování na blížící se termín revize, Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi, Informace o aktuálním stavu údržby, Zadávání informací o průběhu údržby, Informace o průběhu údržby, Historie údržby objektů, Statistiky údržby podle objektů, Údaje o dodavatelích údržby, Zadání požadavku na údržbu, Přiřazení objednávky, Přiřazení dodavatele, Tisk úkolových listů, Generování úkolových listů, Výběr pracovníků Podklady pro statistická hlášení, Pasportizace počítačové sítě, Nájem sportovních zařízení, Evidence vybavení požární ochrany, Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence, Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence, Rezervace prostor, Evidence věcných břemen, Evidence vybraného vybavení, Třídění záznamů o majetku, Vedení majetkoprávní evidence nemovitostí, Základní evidence staveb (objektů), Úklid, Zpracování podkladů pro pojištění majetku, Správa majetkoprávních dokumentů, Rezervace vybavení, Ostraha a monitoring objektů, Pronájem prostor organizacím, Vedení údajů a podkladů pro přiznání k dani z nemovitostí Přehledy rozmístění osob Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Pronájem prostor organizacím Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Evidence rizikových činností na pracovišti, Evidence požadavků PO kladených na objekt, Přehledy rozmístění osob, Lokalizace osob, Evidence nebezpečných odpadů, Evidence vybavení požární ochrany, Ostraha a monitoring objektů, Přiřazení hm. majetku osobám, Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty), Výměry prostor a ploch, Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence, Evidence inženýrských sítí, HSI, spol. s r.o. 10

11 Uživatel systému Vedoucí pracoviště Vedoucí technické správy Vedoucí pracoviště zahrnuje vedoucího ústavu, vedoucího laboratoře, vedoucího oddělení apod. Míní se vedoucí technické správy jednotlivých součástí AMU Správa ploch, Evidence zeleně, Evidence parkovišť, Evidence vnitřních rozvodů, Základní evidence staveb (objektů) Zadání požadavku na údržbu, Tvorba podkladů a statistik využití prostor pro havarijní plánování, PO a ochranu objektů, Tvorba grafických podkladů podle typu využití prostor, Sestavy, Tvorba podkladů a statistik pro MŠMT, ČSÚ, MF, Dotazování, Porovnání lokalit v ifisu a místností v AMI, Akce, Seznam majetku, který není přiřazen žádné lokalitě, Zpracování podkladů využití a vybavení prostor pro pojištění majetku, Třídění záznamů o majetku, Zjištění určitého druhu majetku podle lokalit, Seznam majetku v lokalitě, Automatické operace Evidence rizikových činností na pracovišti, Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Ostraha a monitoring objektů, Úklid HSI, spol. s r.o. 11

12 3.2.3 Diagramy typových úloh A-POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI Zařazení zařízení do technické evidence Zařazení objektu do technické evidence Zařazení vybavení do technické evidence «include» «include» «include» Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Referent ekonomického odboru Referent technické správy AMU Technik investic a BOZP Obrázek 1 [UCD] A-Pořízení nemovitosti Typová úloha - Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Je rozšiřován Typová úloha umožňuje vložení údajů o majetku do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Referent ekonomického odboru, Referent technické správy AMU, Technik investic a BOZP Typová úloha - Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence Zařazení dlouhodobého majetku do účetní evidence se provádí mimo systém AMI (v Rozšiřuje systému ifis). TAto evidence zahrnuje i údaje pro přiznání k dani z nemovitostí.. Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Referent ekonomického odboru Typová úloha - Zařazení objektu do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o objektu do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. HSI, spol. s r.o. 12

13 Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Typová úloha - Zařazení vybavení do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o vybavení do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence Typová úloha - Zařazení zařízení do technické evidence Typová úloha umožňuje vložení údajů o zařízení do technické evidence, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Zahrnuje Zařazení dlouhodobého majetku do technické evidence HSI, spol. s r.o. 13

14 B1-AREÁLY A POZEMKY Evidence inženýrských sítí Správa ploch Správa nástupních «include» ploch PO Technik investic a BOZP Evidence zeleně Evidence parkovišť Místa shromažďování odpadu Obrázek 2 [UCD] B1-Areály a pozemky Typová úloha umožňuje vedení technických údajů o sítích, potrubních mostech apod. v systému AMI, příp. připojení technických dokumentů vztahujících se k tomuto majetku. Typová úloha - Evidence inženýrských sítí Typová úloha umožňuje evidenci inženýrských sítí v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence parkovišť Typová úloha umožňuje evidenci parkovišť v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence zeleně Typová úloha umožňuje evidenci zeleně v areálu. Technik investic a BOZP Typová úloha - Místa shromažďování odpadu Typová úloha umožňuje evidenci míst shromažďování odpadu. Typová úloha - Správa nástupních ploch PO Typová úloha umožňuje správu nástupních ploch PO, příp. vč. evidence jejich údržby. HSI, spol. s r.o. 14

15 Zahrnuje Správa ploch Typová úloha - Správa ploch Typová úloha umožňuje správu ploch, jejich vymezení a klasifikaci. Technik investic a BOZP HSI, spol. s r.o. 15

16 B2- PASPORTIZACE Evidence vybavení požární ochrany Evidence nebezpečných odpadů Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Systém Evidence požadavků PO kladených na objekt Pasportizace počítačové sítě Pracovník počítačového centra AMU Technik investic a BOZP Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Evidence vnitřních rozvodů Vedoucí pracoviště Výměry prostor a ploch «include» Evidence úklidu «include» Základní evidence staveb (objektů) Ostraha a monitoring objektů Vedoucí technické správy Obrázek 3 [UCD] B2- Pasportizace Typová úloha - Evidence nebezpečných odpadů Typová úloha umožňuje vedení údajů o nebezpečných odpadech produkovaných v prostorách školy. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence požadavků PO kladených na objekt Typová úloha umožňuje vést v systému požadavky PO kladené na objekt. Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence vnitřních rozvodů Typová úloha umožňuje v systému evidenci vnitřních rozvodů (kanalizace, plyn, voda, elektrické vedení, vzduchotechnika, počítačová síť,...) Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence vybavení požární ochrany Typová úloha umožňuje vést v systému údaje o vybavení požární ochrany, příp. připojení výkresu jejich rozmístění. Referent ekonomického odboru, Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence zabezpečení prostor (klíče, přístupové karty) Typová úloha umožňuje vedení evidence klíčů a přístupových karet a jejich přiřazení HSI, spol. s r.o. 16

17 studentům, zaměstnancům a dalším oprávněným osobám. Vedoucí pracoviště, Technik investic a BOZP Typová úloha - Evidence úklidu Typová úloha umožňuje vedení údajů o úklidu (rozdělení prostor, zodpovědnosti, kontakty, kontroly,...). Typová úloha - Ostraha a monitoring objektů Typová úloha umožňuje vést v systému údaje o způsobu zajištění ochrany jednotlivých objektů. Vedoucí technické správy Typová úloha - Pasportizace počítačové sítě Typová úloha umožňuje vést v systému pasport počítačové sítě, příp. připojení schématu sítě. Pracovník počítačového centra AMU Typová úloha - Periodický převod vybraných údajů o majetku z ekon. sys. ifis Typová úloha umožňuje automatický periodický převod vybraných údajů o majetku ze systému ifis do systému AMI. Systém Typová úloha - Výměry prostor a ploch Zahrnuje Výměry prostor a ploch jako podklady pro smlouvy o úklidu apod. Evidence úklidu, Základní evidence staveb (objektů) Technik investic a BOZP Typová úloha - Základní evidence staveb (objektů) Typová úloha umožňuje základní evidenci objektů v systému. Technik investic a BOZP, HSI, spol. s r.o. 17

18 C-PÉČE O TECHNICKÝ STAV Plánovaná jednorázová údržba «include» Kvantifikace nákladů na údržbu Revize - plánovaná periodická údržba «include» «include» Operativní údržba Úklid Výměry prostor «include» a ploch Vedoucí technické správy Typová úloha - Operativní údržba Obrázek 4 [UCD] C-Péče o technický stav Typová úloha umožňuje vést údaje o opravách, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Údržba operativní. Typová úloha - Plánovaná jednorázová údržba Typová úloha umožňuje vést údaje o údržbě, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Údržba plánovaná jednorázová. Typová úloha - Revize - plánovaná periodická údržba Typová úloha umožňuje vést údaje o revizích, vytvářet sestavy a výstupy. Je rozpracována v diagramu Revize-údržba periodická. Typová úloha - Kvantifikace nákladů na údržbu Typová úloha umožňuje evidenci a sumarizaci nákladů na údržbu objektu, zařízení nebo HSI, spol. s r.o. 18

19 Zahrnuje vybavení. Revize - plánovaná periodická údržba, Plánovaná jednorázová údržba, Operativní údržba Typová úloha - Úklid Typová úloha umožňuje vést údaje o způsobu zajištění úklidu, úklidových firmách, podlahových plochách k úklidu apod. Referent ekonomického odboru, Vedoucí technické správy Typová úloha - Výměry prostor a ploch Zahrnuje Výměry prostor a ploch jako podklady pro smlouvy o úklidu apod. Evidence úklidu, Úklid, Základní evidence staveb (objektů) Technik investic a BOZP HSI, spol. s r.o. 19

20 C_1-ÚDRŽBA PLÁNOVANÁ JEDNORÁZOVÁ Plán údržby Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií Založení údržby do plánu Aktualizace údajů o plánované údržbě Přehledy plánované údržby za období Přehledy plánované údržby podle dodavatelů Přehledy plánované údržby podle objektů Upozorňování na blížící se termín plánované údržby Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě Tisk pracovního příkazu Přehledy plánované údržby podle typu Zajištění údržby Výstupy Obrázek 5 [UCD] C_1-Údržba plánovaná jednorázová Typová úloha - Aktualizace údajů o plánované údržbě Typová úloha umožňuje operativní aktualizaci údajů o plánované údržbě. TD_TestGroup Subject$Aktualizace údajů o plánované údržbě Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle dodavatelů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle dodavatelů. TD_TestGroup Subject$Přehledy plánované údržby podle dodavatelů HSI, spol. s r.o. 20

21 Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle objektů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle objektů. Subject$Přehledy plánované údržby podle objektů Typová úloha - Přehledy plánované údržby podle typu TD_TestGroup TD_Desc Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby podle typu. Typy plánované údržby: - revize; - technická prohlídka; - preventivní oprava. Subject$Přehledy plánované údržby podle typu Typy plánované údržby: - revize; - technická prohlídka; - preventivní oprava. Typová úloha - Přehledy plánované údržby za období TD_TestGroup Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánované údržby za volitelné období (týden, měsíc,...). Subject$Přehledy plánované údržby za období Typová úloha - Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení zaměstnance nebo externího dodavatele k údržbě. Subject$Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k údržbě Typová úloha - Tisk pracovního příkazu Typová úloha umožňuje tisk pracovního příkazu. TD_TestGroup Subject$Tisk pracovního příkazu Typová úloha - Upozorňování na blížící se termín plánované údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje upozorňování na blížící se termín plánované údržby podle zvoleného algoritmu. Pokud bude tato úloha požadována, algoritmus bude upřesněn. Subject$Upozorňování na blížící se termín plánované údržby Typová úloha - Založení údržby do plánu Založení údržby do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah údržby - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění HSI, spol. s r.o. 21

22 TD_TestGroup TD_Desc Subject$Založení údržby do plánu Založení údržby do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah údržby - perioda provádění - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění Typová úloha - Zobrazení údajů o plánované údržbě podle kritérií Typová úloha umožňuje zobrazení údajů o plánované údržbě podle předem daných kritérií. TD_TestGroup Subject$Zobrazení údajů o plánované udržbě podle kritérií HSI, spol. s r.o. 22

23 C_2-REVIZE-ÚDRŽBA PERIODICKÁ Plán revizí Založení revize do plánu Aktualizace údajů o plánované revizi Zobrazení údajů o revizích podle kritérií Přehled plánovaných revizí za období Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů Přehled plánovaných revizí podle objektů Upozorňování na blížící se termín revize Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi Tisk pracovního příkazu Přehled plánovaných revizí podle typu Zajištění údržby Výstupy Obrázek 6 [UCD] C_2-Revize-údržba periodická Typová úloha - Aktualizace údajů o plánované revizi Typová úloha umožňuje operativní aktualizaci údajů o plánované revizi. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle dodavatelů. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle objektů Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle objektů. HSI, spol. s r.o. 23

24 Typová úloha - Přehled plánovaných revizí podle typu Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí podle typu. Typová úloha - Přehled plánovaných revizí za období Typová úloha umožňuje formátovaný výstup: Přehled plánovaných revizí za období (týden, měsíc,...). Typová úloha - Přiřazení dodavatele/ zaměstnance k revizi Typová úloha umožňuje přiřazení zaměstnance nebo externího dodavatele k revizi. Typová úloha - Tisk pracovního příkazu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje tisk pracovního příkazu. Subject$Tisk pracovního příkazu Typová úloha - Upozorňování na blížící se termín revize Typová úloha umožňuje upozorňování na blížící se termín plánované revize podle zvoleného algoritmu. Pokud bude tato úloha požadována, algoritmus bude upřesněn. Typová úloha - Založení revize do plánu Založení revize do plánu znamená nastavení následujících parametrů: - rozsah revize - perioda provádění - předpokládané náklady - předpokládaná časová náročnost - požadavky na zdroje - časový předstih pro upozornění Typová úloha - Zobrazení údajů o revizích podle kritérií Typová úloha umožňuje zobrazení údajů o plánované revizi podle předem daných kritérií. HSI, spol. s r.o. 24

25 C_3-ÚDRŽBA OPERATIVNÍ Zadání požadavku na údržbu Vyhodnocení údržby Uživatel systému Sledování průběhu údržby Historie údržby objektů Informace o aktuálním stavu údržby Statistiky údržby podle objektů Zadávání informací o průběhu údržby Údaje o dodavatelích údržby Informace o průběhu údržby Obrázek 7 [UCD] C_3-Údržba operativní Typová úloha - Historie údržby objektů Typová úloha umožňuje vyhodnotit historické údaje o údržbě objektu nebo zařízení. TD_TestGroup Subject$Historie údržby objektů Typová úloha - Informace o aktuálním stavu údržby Typová úloha umožňuje získat ze systému údaje o aktuálním stavu údržby. TD_TestGroup Subject$Informace o aktuálním stavu údržby Typová úloha - Informace o průběhu údržby Typová úloha umožňuje získávat informace o průběhu údržby. TD_TestGroup Subject$Informace o průběhu údržby Typová úloha - Statistiky údržby podle objektů Typová úloha umožňuje vyhodnotit historické údaje o údržbě podle objektů. TD_TestGroup Subject$Statistiky údržby podle objektů HSI, spol. s r.o. 25

26 Typová úloha - Zadání požadavku na údržbu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadání požadavku na údržbu do systému AMI. Subject$Zadání rozsahu úkolu Uživatel systému, Typová úloha - Zadávání informací o průběhu údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadávat informace o průběhu údržby. Subject$Zadávání informací o průběhu údržby Typová úloha - Údaje o dodavatelích údržby TD_TestGroup Typová úloha umožňuje vyhodnotit údaje o údržbě podle dodavatelů. Subject$Údaje o dodavatelích údržby HSI, spol. s r.o. 26

27 C_4-ÚDRŽBA ZADÁNÍ ÚKOLU Realizace vlastními pracovníky Realizace dodavatelem Uživatel systému Výběr pracovníků Přiřazení dodavatele Zadání požadavku na údržbu Generování úkolových listů Přiřazení objednávky Tisk úkolových listů Obrázek 8 [UCD] C_4-Údržba zadání úkolu Typová úloha - Generování úkolových listů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje generování úkolových listů. Subject$Generování úkolových listů Typová úloha - Přiřazení dodavatele TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení dodavatele k požadavku na údržbu. Subject$Výběr dodavatele Typová úloha - Přiřazení objednávky TD_TestGroup Typová úloha umožňuje přiřazení objednávky k požadavku na údržbu. Subject$Generování objednávky Typová úloha - Tisk úkolových listů TD_TestGroup Typová úloha umožňuje tisk úkolových listů. Subject$Tisk úkolových listů Typová úloha - Výběr pracovníků Typová úloha umožňuje přiřazení vlastních pracovníků k požadavku na údržbu. HSI, spol. s r.o. 27

28 TD_TestGroup Subject$Výběr pracovníků Typová úloha - Zadání požadavku na údržbu TD_TestGroup Typová úloha umožňuje zadání požadavku na údržbu do systému AMI. Subject$Zadání rozsahu úkolu Uživatel systému, HSI, spol. s r.o. 28

Portál l majetku samospráv

Portál l majetku samospráv Portál l majetku samospráv PŘÍPADOVÁ STUDIE PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vedoucí majetkoprávního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje HOSPODAŘEN ENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM Zákon č. 129/2000 Sb., o

Více

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje

Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje Efektivní řízení procesů majetkoprávních operací na Krajském úřadě Libereckého kraje za využití elektronického work-flow Ing. Pavel Tvrzník Vedoucí odboru informatiky KÚ Libereckého kraje SPRÁVA NEMOVITÉHO

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT RosaData TM DEVELOPERSKÝ PROJEKT OBSAH Úvod... 4 Developerský projekt... 5 Seznam developerských projektů... 5 Základní údaje... 6 Popis... 7 Technické detaily... 8 Reality... 11 Foto... 13 Obchodní případ...

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Číslo jednací zadavatele: 11070/2008-42 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha číslo 1: Technická specifikace k veřejné zakázce Vytvoření, údržba a rozvoj informačního systému

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Etapa 1 Analýza statistické domény produkčních statistik 1 Obsah ETAPA 1 ANALÝZA STATISTICKÉ DOMÉNY PRODUKČNÍCH STATISTIK... 3 1.1. Koncepční shrnutí...

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací

Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací P Ř Í P A D O V Á S T U D I E Nasazení EIS JASU CS na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním vč. podřízených organizací MÚZO Praha s. r. o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 www.muzo.cz obchod@muzo.cz

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1. FORMULÁŘOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBĚH ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ ÚŘADU

TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1. FORMULÁŘOVÉ ŘEŠENÍ PRO OBĚH ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ ÚŘADU TECHNICKÁ SPECIFIKACE Údaje veřejné zakázky Název veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Boskovice Implementace nových služeb TC ORP Boskovice - Dílčí část 1 implementace a zprovoznění formulářové

Více

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění

Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Centrální zpracování Etapa V Tvorba kontrolních výstupů 1 Obsah ETAPA V - TVORBA KONTROLNÍCH VÝSTUPŮ PRO VPO... 3 1.1. Koncepční shrnutí... 3 1.2. Obsahová náplň etapy

Více

Facility management pro všechny

Facility management pro všechny CAFM v ČSOB 14.11.2011 Facility management pro všechny 14.11.2011 CAFM FM AWARDS 2011 l 3 CAFM obsah prezentace Podmínky úspěchu Postup implementace v ČSOB Příklady CAFM řešení Přínosy a efekty CAFM l

Více

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací

Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Transformace dílčích datových zdrojů na jednotnou datovou platformu kontaminovaných míst, analýza potřeb uživatelů a vývoj aplikací Jiří Šíma, AQUATEST a.s. Zpracovatelé a součinnost AQUATEST a.s. ARCDATA

Více

Aplikace na čipových kartách

Aplikace na čipových kartách Aplikace na čipových kartách Systémy dodávané pro veřejnou a státní zprávu ISSS 2007 Hradec Králové, 2. dubna 2007 Jiří Hrdina ISCRD Informační systém centrálního registru dopravců (ISCRD) Aplikace na

Více

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen

Cesta k optimalizaci provozních. technologických zařízen Cesta k optimalizaci provozních nákladů při i správě technologických zařízen zení PŘEDMĚT T SPRÁVY Společnost PHAR SERVICE, a.s. mimo jiné působí v oblasti správy a technického servisu výrobních a podpůrných

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Brněnské komunikace, a.s. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace Mendelova

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Požadavky na technické zpracování pasportů

Požadavky na technické zpracování pasportů Zakázka: Pořízení datových sad pro podporu správy majetku a zpracování pasportů Požadavky na technické zpracování pasportů Příloha č. 1 OBSAH Pasport komunikací a dopravního značení... 2 Pasport komunikací:...

Více

Milníky CAFM v ČSOB. I. Fáze Realizace BASE SAP + SAP REM Archibus:

Milníky CAFM v ČSOB. I. Fáze Realizace BASE SAP + SAP REM Archibus: Rozvoj CAFM v ČSOB 24.11.2011 Milníky CAFM v ČSOB I. Fáze Realizace BASE 2005-2010 2005 SAP + SAP REM Archibus: 2006 1. etapa Dispečink interface na SAP, ACOM, HP dispečink, stěhování, CAD management plány

Více

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček

Sdílení a poskytování dat KN. Jiří Poláček Sdílení a poskytování dat KN Jiří Poláček Přehled služeb Datové služby Výměnný formát (SPI, SGI) Skenované katastrální mapy Aplikace a webové služby Dálkový přístup do KN (včetně webových služeb) Nahlížení

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina

ISSS 2006. Přínosy GIS. GEPRO pro veřejnou správu v ČR. Vojtěch Zvěřina ISSS 2006 Přínosy GIS řešení firmy GEPRO pro veřejnou správu v ČR Vojtěch Zvěřina GIS nástroj laika i specialisty Geografický informační systém je nástrojem, který je schopen poskytnout správné informace

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury

Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury Ing. Jaroslav Kačmařík, Ing. Břetislav Nesvadba Využití GIS v oblasti železniční infrastruktury ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 Úvod Základní odvětví železniční infrastruktury Odvětví

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP

Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Informační systém pro vedení živnostenského rejstříku IS RŽP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha říjen 2007 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP Legislativní

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP

Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Informační systém pro vedení ţivnostenského rejstříku IS RŢP Ing. Miloslav Marčan odbor informatiky MPO Praha listopad 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu Agenda Historie projektu Cíle projektu IS RŽP

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu

Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Možnosti a podmínky využití prostorových dat Zeměměřického úřadu Ing. Petr Dvořáček Konference Praha 19. listopadu 2008 internet interní síť databázové úložiště ZABAGED Geoportál ZÚ migrace GEONAMES SM-5

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ČÁST II. ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY Název kurzu Délka trvání (předpokládaný) Počet účastníků Mezinárodní účetní standardy (US GAAP, IFRS) 16 10 2 Počet skupin/

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Pražská energetika, a.s. Bolesti a strasti upgrade GIS PRE na verzi 10.1 Oldřich Adámek, Pražská energetika, a.s. Miroslav Kaňka, HSI s.r.o. Rozsah správy sítě PREdistribuce, a.s. Cca 200 km VVN, cca 3600

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

Agendový Informační Systém Města Brna

Agendový Informační Systém Města Brna Konference ebrno IDS Scheer ČR Agendový Informační Systém Města Brna www.ids-scheer.cz Agenda: Východiska AISMB Co je cílem AISMB Kroky k dosažení cíle Kontextový procesní model Procesy / Agendy Hrubý

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Projekt DMVS zastřešuje projekty Výzvy č. 08 k předkládání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Rozvoj

Více

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy

Struktura odboru majetkové správy. 1. Struktura odboru majetkové správy Struktura odboru majetkové správy OBSAH 1. Struktura odboru majetkové správy 1.1. Vedoucí odboru 1. 2. Referenti odboru 2. Náplň činnosti odboru 3. Majetkové převody 4. Evidence nemovitého majetku 5. Ostatní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

Specifikace vlastností a funkcionalit EIS (dále IS)

Specifikace vlastností a funkcionalit EIS (dále IS) Specifikace vlastností a funkcionalit E Specifikace vlastností a funkcionalit E (dále ) Obecné vlastnosti Jednotné uživatelské rozhraní ve všech modulech 2. Uživatelské rozšiřování DB struktury Uživatelská

Více

Řízení prací na vodovodních sítích

Řízení prací na vodovodních sítích Řízení prací na vodovodních sítích Ing. Josef Fojtů 1) Ing. Jiří Tajdus 1), Ing. Milan Koníř 2) 1) QLine a.s., 2) Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Cílem příspěvku je představení základních

Více

SA Služby IS DMVS LK

SA Služby IS DMVS LK Příloha A Směrnice IS DMVS LK Služby IS DMVS LK Verze 1.1 DMVS Libereckého kraje Zpracoval Datum 30. 10. 2015 Označení ŘD Popis Vydavatel URL Platnost Práva Liberecký kraj a aktivní partneři SA Služby

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.

Moduly. Pokračování prezentace. Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013. Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i. Moduly Aleš Šantora Josef Bureš ICZ a.s. 31. října 2013 Pokračování prezentace Dokument: Obchodní prezentace Důvěrnost: Veřejná www.i.cz 1 ROZŠIŘUJE MOŢNOSTI ŠETŘÍ Jaké nabízíme moduly? ICZ VEZA USNESENÍ

Více

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP

Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP B3-11/13-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-11/13-SR Zajištění aktualizace datové základny v oblasti správy majetku UP Obsah: Budovy Univerzity Palackého v Olomouci jsou spravovány

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček

Služby katastru nemovitostí. JiříPoláček Služby katastru nemovitostí JiříPoláček Obsah prezentace 1. Současné formy poskytování údajů KN 2. RÚIAN a jeho datové zdroje 3. Další kroky při implementaci směrnice INSPIRE 4. Novela vyhlášky 162/2001

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

Digitální mapa veřejné správy

Digitální mapa veřejné správy Digitální mapa veřejné správy jako stěžejní projekt egovernment a základní nástroj politiky státu v oblasti prostorových informací RNDr. Eva Kubátová Obsah Z čeho vycházíme Úloha MV v oblasti prostorových

Více

GIS a správa majetku a dokumentů

GIS a správa majetku a dokumentů VARS BRNO a.s. Mgr. Iva Klímková Lovochemie, a.s. Ing. Milan Pičman GIS a správa majetku a dokumentů VÝVOJ A STAV IMPLEMENTACE PROJEKTU V LOVOCHEMII Původní mapování, kresba papírové mapy (1984 2000) Naskenování

Více

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa

Základy investování. Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Základy investování Investiční fáze Etapa realizační přípravy, Realizační etapa Etapa realizační přípravy Časové vymezení uzavření smlouvy mezi investorem a realizátorem vyšší dodavatel, zhotovitel) ---------

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO FACILITY MANAGEMENT

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO FACILITY MANAGEMENT UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 ( INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO FACILITY MANAGEMENT Schválil: Jednatel společnosti Platnost od: 25.7.2016 Správce dokumentu: UNIPETROL RPA, s.r.o. - Odbor systémů řízení Zpracovatel:

Více

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček

Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR. Jiří Poláček Služby informačního systému katastru nemovitostí ČR Jiří Poláček Obsah prezentace Přehled služeb Zkušenosti s nově zavedenými službami Provozní statistiky Připravované novinky Stránka 2 On-line Geoportál

Více

Centrální registr administrativních budov. 24. května 2013

Centrální registr administrativních budov. 24. května 2013 Prezentace projektu Úprava Informačního systému majetku státu jako zvláštní grafické datové vrstvy nad RUIAN v návaznosti na další základní registry veřejné správy Centrální registr administrativních budov

Více

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb

SyMAP. systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP systém majetkoprávní přípravy staveb SyMAP 2 SyMAP efektivně řídí přípravu dopravních staveb Výrazně snižuje byrokratickou zátěž Identifikuje potenciální rizika Systém majetkoprávní přípravy staveb

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Oblast produktivního provozu v resortu MV: Ministerstvo vnitra PČR HZS Archivy OSS Manažer nastavení modulu SSD:

Oblast produktivního provozu v resortu MV: Ministerstvo vnitra PČR HZS Archivy OSS Manažer nastavení modulu SSD: Oblast produktivního provozu v resortu MV: Ministerstvo vnitra PČR HZS Archivy OSS Manažer nastavení modulu SSD: Bc. B. Jakoubková bozena.jakoubkova@ mvcr.cz tel. 974 849 763 SAP / Systém správy dokumentů

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8

Zprovoznění vybraných částí systému PROXIO pro zefektivnění vnitřních procesů odboru dopravy ÚMČ Praha 8 PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace předmětu plnění SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPROVOZNĚNÍ VYBRANÝCH ČÁSTÍ SYSTÉMU PROXIO PRO ZEFEKTIVNĚNÍ VNITŘNÍCH PROCESŮ ODBORU DOPRAVY ÚMČ PRAHA 8" 1. Stávající

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace

Projekt. Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace Projekt Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1 Cíle projektu: zásadní

Více

Roční periodická zpráva projektu

Roční periodická zpráva projektu WAK-1F44C-2005-2 WAK System Název projektu: Automatizovaná výměna dat mezi informačními systémy krizového řízení v dopravě s jednotným univerzálním a implementovaným rozhraním založeným na standardu webových

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ---------------------------------------------------------------------------------------- S M Ě R N I C E S 1 /2009 O hospodaření s movitým majetkem Plzeňského kraje spravovaným

Více

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha

Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů. Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Národní sada prostorových objektů z pohledu krajů Mgr. Jiří Čtyroký IPR Praha Výchozí stav Fixní (omezené) zdroje primárních geodat Heterogenní pojetí agend VS při využívání zdrojů geodat Neefektivní procesy

Více

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov Katalog služeb a procesů města Sokolov Cílem je vytvořit a zavést do běžné praxe úřadu komplexní Katalog služeb a procesů města Sokolov. Součástí předmětu plnění je: A. Popis současné praxe práce s procesy

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č.1 výzvy Technická dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Obsah Technická dokumentace... 1 Předmět zadání k podání cenové nabídky:... 3 Dodávka a služby budou zahrnovat:... 3 Specifikace

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více