Město Skuteč, Palackého náměstí 133, Skuteč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Skuteč, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč"

Transkript

1 Město Skuteč, Palackého náměstí 133, Skuteč ve spolupráci s vzdělávací agenturou TSM, spol. s r. o Vyškov, Dukelská 117/12 si Vás dovolují pozvat na odborné semináře, realizované v Kulturním klubu Města Skuteč v období leden - únor 2013

2 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ZÁVĚRKOVÉ OPERACE ROKU 2012 A AKTUALITY ÚČETNICTVÍ PRO ROK 2013 PRO ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v. s Platný legislativní rámec, definice účetní závěrky k , výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz cash-flow nová struktura, výkaz o pohybu VK nová struktura, výkaz o plnění rozpočtu, příloha textová část, tabulková část změny pro r Změny vyhlášky č. 410 nová pravidla pro vykazování kladných nebo záporných hodnot, nový obsah přílohy tabulková část, textová část. PAP a křížové kontroly, zpracování výkazů, vazby na účetní knihy. Přípravné práce k závěrce, bilanční kontinuita, kontrola správnosti ocenění aktiv a pasiv, ocenění majetku určeného k prodeji, kontrola ocenění zásob, kontrola opravných položek k pohledávkám i k ostatnímu majetku, rezervy pouze u ÚSC a p.o. s plným rozsahem účetnictví. Pokladna, ceniny, peníze na cestě, banky, pohledávky, závazky - správné použití kurzů, zaúčtování kurzových rozdílů, zásoby metodikou B. Závěrkové operace do r. 2012, kontrola úplnosti zaúčtovaných operací v účetních knihách, časová souvislost nákladů a výnosů, dohadné položky, časové rozlišení, transfery. Podrozvahová evidence jako součást Přílohy, určení hladiny významnosti pro účtování na podrozvahových účtech k , účtování k rozvahovému dni, kontrola úplnosti, příklady inventurních soupisů a inventarizačních evidencí. Hospodářský výsledek za hlavní i hospodářskou činnost, správné rozdělení nákladů spojených s majetkem a výnosů z tohoto majetku na hlavní činnost a na HČ, základ daně z příjmů právnických osob, výpočet DPPO a její zaúčtování. DPH, silniční daň. Závěry inventarizace, zaúčtování zúčtovatelných rozdílů, kontrola závěrů inventarizační zprávy, ověření shody účetních zůstatků se skutečnými stavy zjištěnými při inventurách. Účtování o fondech u p.o., kontrolní vazby. Sestavení povinných výkazů, kontrolní vazby výkazů, předepsaný obsah výkazů, kontrola úplnosti požadovaných informací v Příloze odkazy na sdělení MFČR. Náležitosti účetní závěrky. Uzavření účetních knih, převod počátečních zůstatků k , kontrolní vazby HV ve schvalovacím řízení. Účetní zápisy v r platná legislativa, změny prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 410 od Aplikace nových účetních standardů ČÚS č. 709 a 710 v r. 2013, ostatní změny legislativy. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Hana JURÁŇOVÁ, daňová poradkyně a auditorka KDY: úterý 8. ledna zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-147/2003. ZÁKON O DPH V ROCE 2013 NA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH - PRO OBCE A NEZISKOVÉ ORGANIZACE v. s Posluchači budou seznámeni s novelou zákona o DPH na praktických příkladech, součástí materiálů budou aktuální výkladová stanoviska GFŘ. Obsah semináře: Sazbová novela, přechodná ustanovení na praktických příkladech. Význam Směrnice Rady 2006/112/ES, Nařízení rady 282/2011. Nové definice některých

3 pojmů v zákoně (sídlo, osoba neusazená v tuzemsku, osoba osvobozená, identifikovaná osoba, provozovna, dopravní prostředek). Aktivní a pasivní provozovna ve vazbě na přeshraniční služby. Nová registrační pravidla pro osoby povinné k dani. Důsledky opožděné registrace v roce 2012 a v roce Identifikované osoby (kdo se stane identifikovanou osobou, konkrétní příklady). Změny pravidel pro určení místa plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku. Zdaňování záloh neúčtujících osob. Den povinnosti přiznat daň při přijetí přeshraniční služby - nová úprava. Daňové doklady po novele (nová pravidla pro obsah, vystavování a uchovávání). Metodika GFŘ k zajištění věrohodnosti, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňových dokladů. Změny týkající se plnění osvobozených od daně (převod nemovitostí, penzijní činnosti, poštovní služby). Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemsku zásadní úpravy. Vyrovnání odpočtu daně úprava 77. Zveřejnění údajů z registru plátců a identifikovaných osob. Nárok na odpočet daně při registraci a zrušení registrace. Změny zdaňovacího období. Zrušení registrace plátce ex offo. Zavedení institutu Nespolehlivý plátce. Ručení oprávněného příjemce a provozovatele daňového skladu. Diskuse, odpovědi na dotazy. LEKTOR: Ing. Marika VOŽENÍLKOVÁ, metodik nepřímých daní, Generální finanční ředitelství KDY: čtvrtek 10. ledna zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu. Aktuálně naleznete na STAVEBNÍ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY V PRAXI - PODSTATNÉ ZMĚNY v. s Odborný program semináře je zaměřen na podstatné změny stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zaměřených na: Výklad změněných pojmů a výrazů. Formy územního rozhodování. Veřejnoprávní smlouvy. Územně plánovací informace. Zjednodušené územní řízení. Územní souhlas. Společné územní a stavební řízení. Společný územní souhlas a souhlas s prováděním ohlášeného stavebního záměru - stavby nevyžadující územní řízení. Územní rozhodnutí (druhy, obsahové náležitosti, doba platnosti, změna a zrušení). Stavební povolení a opatření - stavby nevyžadující stavební povolení nebo ohlášení, účel staveb, stavby na ohlášení, stavební povolení, posouzení autorizovaným inspektorem, změny stavby před dokončením, odstraňování staveb, užívání staveb. Změny a sjednocení procesních postupů. Jak se vyhnout nepředvídatelným rozhodnutím, stanoviskům. Technická a dopravní infrastruktura. Doplňkové stavby k rodinným domům. Stavebník - práva a povinnosti. Projektová činnost. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Jiří BLAŽEK, specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací KDY: úterý 15. ledna zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) KURZOVNÉ: 1.300,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, rozsáhlý sborník) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-1046/2005. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - NOVELA OD VYHLÁŠKY ÚČINNÉ OD v. s. 4555

4 Novely: zák. o zaměstnanosti č. 1/2012 Sb., zák. č. 420/2011 Sb., o bezúhonnosti právnických osob. Nařízení vlády č. 77/2008 Sb., nové finanční limity, N.V. č. 78/2008 Sb., N.V. č. 474/2009 Sb., N.V. č 447/2011 Sb. Transpozice Směrnice č. 2007/66/ES ze dne do novely zákona o veřejných zakázkách. Působnost zákona, kategorie zadavatelů, sdružení zadavatelů, centrální zadavatel a druh smluv. Druhy veřejných zakázek, kdy se jedná o veřejnou zakázku, jedna veřejná zakázka. Zadávací postupy, zadávací řízení (opční právo, rámcové smlouvy). Relevantní činnosti, definování základních pojmů (terminologie) rozdělení VZ. Jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, rozšíření veřejné zakázky. Námitky, výkon dohledu, nálezy ÚOHS, rozklad, soud. Zadávací dokumentace a odpovědnost za vymezení předmětu plnění, obvyklé chyby, rozšiřování veřejné zakázky zákonné postupy, kontrolní zadávací dokumentace. Kritéria hodnocení nabídek, otevírání obálek, komise, dokladová část. Posuzování a hodnocení nabídek, matematické metody kvantifikovatelné, nekvantifikovatelné, ceny mimořádně nízké (neúplné nabídky). Zásady sestavování smluv, důsledky porušení postupů zadávání veřejných zakázek, druhy smluv vady v předmětu plnění a změnách cen. Kdy je VZ na stavební práce, dodávky a služby. Směrnice EP a Rady č. 2004/17 a 18/ES, nařízení komise 1874/2004 a vztah k zákonu, řešení duševních práv, licencí, VZ na SROP, fond soudržnosti. Zatřídění zakázek, jejich financování, související daňové a účetní otázky, vstupní ceny majetku. Rámcové smlouvy, veřejná soutěž o návrh, zjednodušené zadávací řízení, VZMR. Řešení víceprací, méněprací, vícenákladů, započitatelných, nezapočitatelných nákladů, uznatelných a neuznatelných výdajů, změnové listy. Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - vady směrnic zadavatelů. Usnesení vlády č. 48 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU. Novela zákona č. 55/2012 Sb., účinnost od Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (technicko ekonomické podmínky), účinná od Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, účinná od Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, účinná od LEKTOR: Ing. Jiří BLAŽEK, specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací KDY: středa 16. ledna zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:00 h) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/2003. DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNICTVÍ ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2013, OCEŇOVÁNÍ, EVIDENCE, VNITŘNÍ PŘEDPISY v. s Legislativa pro r. 2013, rekapitulace změn předpisů týkajících se dlouhodobého majetku u ÚSC a p. o. pro r a jejich aplikace pro r Evidence majetku a PAP, úpravy metodiky. Druhy pohybu, typy majetku, partneři. Evidence majetku a příloha k účetní závěrce. Evidence majetku a roční závěrka obsah výkazů, včetně výkazu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních tocích. Změny v účtování o nabytí a pozbytí majetku ÚSC i příspěvkovými organizacemi v r a 2013 ve vazbě na vybrané účetní jednotky. Dotace, dary, granty účtování časového rozlišení dotací v průběhu odepisování majetku pořízeného z dotací a při změně stavu opravné položky k majetku. Příslušné účetní standardy platné v r. 2013, účinnost změn.

5 Přehled změn interních předpisů vyplývajících z aktualizace právních přepisů Odepisování majetku v r. 2013, zbytkové ceny, vliv technického zhodnocení na dobu odepisování majetku. Odpisy majetku u p. o. Účtování dotací na pořízení DHaNM pro ÚSC i p. o. Zařazování majetku, dohadné položky aktivní dle rozpočtu investičního transferu, změny dat při vyúčtování dotace. Evidence technického zhodnocení majetku, účtování dotace na pořízení TZ, uspořádací účty Zobrazení majetku v účetních výkazech výše ocenění, opravné položky. Rezervy na opravy majetku.výklad platných účetních standardů. Druhy majetku, definice vstupních cen, nedokončený majetek, majetek způsobilý k užívání, zařazovací, vyřazovací protokoly. Majetek v rozvaze a v podrozvaze. Finanční majetek, náklady na pořízení, oceňování, přepočty k rozvahovému dni. Majetek a daně z příjmů, DPH. Očekávané změny předpisů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Hana JURÁŇOVÁ, daňová poradkyně a auditorka KDY: pátek 15. února zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-337/2010. Na semináře se lze přihlásit vyplněním on-line přihlášky na na tel. č , na u nebo vyplněním přihlášky a zasláním na adresu: TSM, spol. s r. o., Dukelská 117/12, Vyškov ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA Máte-li o seminář zájem, zašlete OBRATEM závaznou přihlášku (uzávěrka přihlášek: pět pracovních dnů před konáním semináře, po uzávěrce pouze po telefonické konzultaci) na adresu: TSM, spol. s r. o., Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , ; fax: ; mobil: ; skype: tsm.skrivankova, tsm.prihlasky (Prosíme, pište čitelně. Adresu vyplňte tak, jak má být uvedena na daňovém dokladu.) Název akce: v. s /příslušný každé akci/ Jména účastníků OBCHODNÍ JMÉNO: PSČ... ulice..... místo... č.účtu....../.... DIČ CZ IČ... tel. kontakt fax... Způsob platby: hotově nebo převodem dne:. Naše bankovní spojení: KB Brno-venkov, č. ú / 0100 Identifikace: IČ , DIČ CZ , spis. zn. v OR BRNO: 273, odd. C Souhlasím se zasíláním aktualit v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti na: mobil:.. V případě většího zájmu je možné přihlášku okopírovat a přihlásit tak více účastníků

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 HRADEC KRÁLOVÉ Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ KVĚTEN - ČERVEN 2015 OSTRAVA OLOMOUC KVĚTEN ČERVEN 2013 Informace pro: + PRÁZDNINOVÉ SEMINÁŘE pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1

Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v některých vybraných ÚJ (ÚSC, PO, SF, OSS) dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví ÚSC, PO, SF, OSS Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č.

Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí. Výtisk č. Městys Nové Veselí Na Městečku 114 592 14 Nové Veselí Výtisk č. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 255/2012 Sb., zákon

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 031. zasedání dne 23. 01. 2012 Rada MČ po projednání I. Schvaluje USNESENÍ č. 105/12/RMČ o směrnicích a) SMĚRNICI 006-12 pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více