Město Přeštice Masarykovo nám Přeštice Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika"

Transkript

1 Město Přeštice Masarykovo nám Přeštice Česká republika

2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace: Město Přeštice Masarykovo nám Přeštice IČ: Právní forma: obec Jména osob provádějících přezkoumání: AK AUDIT spol. s r.o., Biskupská 3, Praha 1 Ing. Václava Akšteinová auditor Ing. Jan Vobořil asistent auditora Hana Dimitrovová asistent auditora Místo přezkoumání: úřad Města Přeštice Přezkoumání proběhlo ve dnech: Přezkoumaný rok: 2009 Zpráva o přezkoumání byla vypracována v sídle auditorské společnosti. Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Přeštice za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného prozkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. 2

3 Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání nebyly zjištěny závažné nedostatky. Nedostatky zjištěné při přezkoumání za minulý rok byly odstraněny. Vyhotoveno dne: 30. dubna 2010 Ing. Václava Akšteinová auditor osvědčení KA ČR č AK AUDIT spol. s r.o. Biskupská 3, Praha 1 Auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 285 Přílohy: Podrobná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Účetní závěrka Města Přeštice k o Rozvaha - bilance k o Příloha účetní závěrky k o Příloha účetní závěrky k textová část Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO Města Přeštice (Fin 2 12 M) k

4 PODROBNÁ ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření následujících údajů: 1 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU Ověřením plnění příjmů a výdajů rozpočtu nebyly zjištěny chyby a nedostatky, vyjma drobných zjištění, která jsou uvedena v bodu 1.5 Rozpočtová skladba. 1.2 VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE A STÁTNÍM FONDŮM Ověřením dodržení účelu a stanovených podmínek pro čerpání vybraných dotací k nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 1.3 HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY POSKYTNUTÝMI Z NÁRODNÍHO FONDU A S DALŠÍMI PROSTŘEDKY ZE ZAHRANIČÍ, POSKYTNUTÝMI NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV Městu byly v roce 2009 poskytnuty prostředky z Národního fondu ve výši 39 tis. Kč, další prostředky ze zahraničí na základě mezinárodních smluv nebyly poskytnuty. 1.4 KONTROLA HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM A S PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÝMI MĚSTEM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM Kontrolou hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými městem příspěvkovým organizacím nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 1.5 ROZPOČTOVÁ SKLADBA Při kontrole správnosti účtování nebyly zjištěny závažné nedostatky, ze kterých by vyplývalo nedodržení vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Některé drobné nedostatky byly v průběhu provádění přezkoumání hospodaření opraveny. 4

5 Zjistili jsme následující drobné nedostatky: Při ověřování výdajů jsme zjistili, že na OdPa 3613, pol Budovy, haly a stavby byly proúčtovány výdaje za rekonstrukci zdravotnického domu Sedláčkova 553, Přeštice provedenou společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. v celkové výši ,- Kč vč. DPH, resp ,- Kč bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Ve smlouvě v čl. V. bod V.4 je uvedeno, že objednatel uhradí veškeré daňové doklady (měsíční dílčí faktury) až do výše 90% sjednané ceny, zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci. Zjistili jsme, že na veškerých dílčích fakturách nebyla uvedena pozastávka a město hradilo dodavateli dílčí faktury v plné výši, tzn., že nebyly dodrženy smluvní podmínky. Rekonstrukce byla ukončena, zkolaudována a zařazena do majetku ve 12/2009. Doporučujeme postupovat v souladu se smlouvou, v případě, kdy dodavatel vystaví fakturu, která neodpovídá smluvním podmínkám, je třeba fakturu vrátit a požadovat vystavení nové faktury. V rámci rozpočtových položek nebyla v průběhu kalendářního roku dodržena správnost účtování v položce mzdové výdaje. Ke konci účetního období roku 2009 došlo k opravě účtování mzdových výdajových položek. Doporučujeme účtovat dle titulu na správné výdajové položky. Dále doporučujeme, aby byla i v průběhu účetního období, např. měsíčně, prováděna kontrola těchto položek ve vazbě na mzdovou rekapitulaci. 1.6 FINANČNÍ OPERACE, TÝKAJÍCÍ SE TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Při kontrole tvorby a použití prostředků fondů za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve vztahu k zastupitelstvem Města schválenému statutu a pravidel hospodaření fondů. 1.7 NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Město neprovádělo a nevykazovalo v kontrolovaném období roku 2009 podnikatelskou činnost. 1.8 PENĚŽNÍ OPERACE, TÝKAJÍCÍ SE SDRUŽENÝCH PROSTŘEDKŮ Město k vykazuje na účtu 918 Jiné finanční fondy účet cizích prostředků částku ve výši 167 tis. Kč a ve stejné výši vykazuje zůstatek účtu 245 Ostatní běžné účty. Jedná se o kauce ve výši 44 tis. Kč, pozastávky (zádržné) ve výši 86 tis. Kč a úschova finančních prostředků nesvéprávných občanů ve výši 37 tis. Kč. Dle našeho názoru by měly být kauce účtovány na účet 324 Přijaté zálohy a pozastávky (zádržné) a úschova finančních prostředků na účet 379 Jiné závazky. Město nevykazuje k žádné sdružené prostředky. 1.9 FINANČNÍ OPERACE, TÝKAJÍCÍ SE CIZÍCH ZDROJŮ Přehled bankovních úvěrů a přijatých finančních výpomocí mezi rozpočty je uveden v bodech 7. a 8. přílohy účetní závěrky. Ověřením finančních operací, týkajících se cizích zdrojů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5

6 2 NAKLÁDÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA A STÁTU 2.1 EVIDENCE MAJETKU MĚSTA Při vyhodnocení provedené inventarizace majetku města byly zjištěny drobné chyby a nedostatky. V roce 2009 byly opraveny nedostatky v evidenci a v účetnictví pozemků zjištěné v roce 2008 a uvedené ve zprávě, zejména: pozemky v k.ú. Přeštice včetně lesních pozemků, které byly v roce 2008 evidovány pod inv. č ve výši ,65 Kč (celková hodnota pozemků v majetku Města Přeštice na všech k.ú. k činila ,01 Kč) a k nimž neexistoval rozpis jednotlivých pozemků dle m² ani dle pořizovací ceny, byly v roce 2009 prověřeny a správně zavedeny do evidence a do účetnictví dle kupních smluv a znaleckých posudků, případně oceněny dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. nebo vyřazeny z evidence a z účetnictví dle kupních smluv, případně jiných podkladů; na kartě majetku inv. č byl k evidován lesní pozemek les Březník v k.ú. Příchovice v celkové hodnotě ,- Kč, tj. pouze pozemky pořízené dle kupní smlouvy, chybějící pozemky evidované na katastru nemovitostí, které byly pořízeny v minulých letech, byly k prověřeny a zařazeny do evidence a do účetnictví dle kupních smluv a znaleckých posudků, případně dle vyhlášky č. 3/2008 Sb.; byly odsouhlaseny veškeré stavy pozemků k v evidenci a v účetnictví na výpisy příslušných katastrů nemovitostí, chybějící pozemky byly prověřeny a správně zavedeny do evidence a do účetnictví dle kupních smluv a znaleckých posudků, případně oceněny dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. Pozemky vedené v evidenci a v účetnictví, které nebyly uvedeny ve výpisech katastrů nemovitostí, byly vyřazeny z evidence a z účetnictví dle kupních smluv, případně jiných podkladů. Na základě těchto úprav týkajících se minulých let došlo v evidenci pozemků a na účtu 031 Pozemky k doúčtování přírůstků ve výši ,36 Kč a úbytků ve výši ,77 Kč. Výše proúčtovaných oprav minulých let k byla schválena dne usnesením Rady města Přeštice č. 63/2010. Po proúčtování těchto přírůstků a úbytků a přírůstků běžného období ve výši ,- Kč a úbytků běžného období ve výši 7 913,92 Kč činí k zůstatek účtu 031 Pozemky ,68 Kč. Při ověřování provedené inventarizace pozemků k jsme provedli ověření na výpisy z příslušných katastrů nemovitostí a zjistili jsme následující nesrovnalosti: v evidenci a v účetnictví není veden pozemek par. č. 1437/2 ostatní komunikace, 166 m², k.ú. Přeštice (dle vyhlášky m² á 3,50 Kč, tj. 581,- Kč); ve výpisech z k.ú. Přeštice jsou vedeny pozemky i ve zjednodušené evidenci, některé pozemky nejsou vedeny v evidenci a v účetnictví, u některých pozemků je uváděno ve zjednodušené evidenci stejné par.č jako je u pozemků v evidenci (např. pozemek par. č. 237/1 v evidenci má výměru 35 m², ve zjednodušené evidenci m²); v evidenci a v účetnictví není veden pozemek st. par. č evidovaný na listu vlastnictví 438 k.ú. Přeštice, spoluvlastnický podíl na výměře činí 0,43 m²; v evidenci a v účetnictví je evidován pozemek st. par. č na listu vlastnictví 2669 k.ú. Přeštice ve výši spoluvlastnického podílu 20,25 m² místo 17,35 m²; 6

7 v evidenci a v účetnictví jsou evidovány pozemky st. par. č. 1129/1 a 1129/2 na listu vlastnictví 2707 k. ú. Přeštice ve výši spoluvlastnického podílu 12 m² místo 14,28 m²; v evidenci a v účetnictví je evidován pozemek st. par. č. 129 na listu vlastnictví 3440 k.ú. Přeštice ve výši spoluvlastnického podílu 202 m² místo 253,07 m²; ve výpisech z k.ú. Žerovice jsou vedeny pozemky i ve zjednodušené evidenci, většina pozemků není vedena v evidenci a v účetnictví. Při proúčtování směny pozemků na základě směnné smlouvy uzavřené s manžely Voráčkovými byly z evidence a z účetnictví vyřazeny pozemky pouze v m² (390 m²), nebyla vyřazena jejich hodnota ve výši 2 882,10 Kč. Doporučujeme zavést do evidence a do účetnictví i pozemky ve zjednodušené evidenci a ostatní výše uvedené nedostatky v evidenci a v účetnictví prověřit a odstranit v roce Při ověřování dokladové inventarizace účtu 021 Budovy a stavby jsme zjistili, že dne byla zařazena do evidence rekonstrukce domu č.p. 760 v celkové výši ,50 Kč, která proběhla již v roce 2008 a k předání díla dle předávacího protokolu došlo , kolaudace neproběhla (dle sdělení příslušných pracovníků Města kolaudace nebyla nutná). Celková cena díla dle smlouvy s hlavním dodavatelem W&W stavby s.r.o. měla činit ,- Kč vč. DPH, dle faktur činila ,- Kč, tj. rozdíl ve výši ,- Kč vč. DPH byly vícepráce. Dle smlouvy by pouze drobné vícepráce mohly být odsouhlaseny ve stavebním deníku bez uzavření dodatku ke smlouvě. Domníváme se, že by na tento rozsah prací bylo vhodnější uzavřít dodatek ke smlouvě. Doporučujeme zařazovat majetek do používání ke dni provedení kolaudace, pokud kolaudace není provedena, pak ke dni předání díla nebo ke dni, od kterého je majetek používán. V případě provedeného většího rozsahu prací než je uvedeno ve smlouvě uzavírat dodatek ke smlouvě. Při ověřování dokladové inventarizace účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsme zjistili, že v tabulkách k inventarizaci zůstatku účtu 042 nebyly správně vykázány celkové zůstatky analytických účtů a 04210, celkový zůstatek účtu 042 byl vykázán ve správné výši. V podrobném rozpisu zůstatku analytických účtů po jednotlivých nedokončených akcích jsme zjistili, že v zůstatku účtu je evidována architektonická studie rodinných a bytových domů na Chmelnicích z roku 2004 ve výši ,- Kč na účtu je evidována architektonická studie radnice č.p. 107 ve výši ,- Kč. Doporučujeme vykázané částky ve veškerých podkladech (evidenci) dokládající inventarizaci odsouhlasovat na zůstatky analytických účtů v účetnictví, nejen na zůstatky syntetických účtů. Dále doporučujeme prověřit využitelnost výše uvedených architektonických studií, v případě, že jsou nepoužitelné, odepsat je jako zmařenou investici. 2.2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY MĚSTA A NAKLÁDÁNÍ S NIMI Město vykazuje k pohledávky v celkové výši tis. Kč. Podrobná struktura pohledávek vykazovaných na účtech 311, 314, 315 a 316 je uvedena v tabulce v bodě 11. přílohy účetní závěrky. Stav pohledávek byl podložen dokladovými inventurními soupisy. Při ověření zůstatku na účtu Pohledávky za rozpočtové příjmy - Předpis - OSD - doprava - pokuty + NŘ jsme zjistili, že dokladovou inventurou, konkrétně účetní sestavou Inventurní soupis pohledávek k

8 (částka sestavy ,00 Kč) ze systému Gordic a účetní sestavou Nesplacených pohledávek za období ze systému Navision (částka sestavy ,00 Kč), není plně doložen zůstatek účtu v souladu se zůstatkem vykázaným v Knize účetnictví k (částka sestavy ,00 Kč), tj. rozdíl ve výši 2 980,00 Kč. Zároveň byla zjištěna duplicitní evidence pohledávky, která je evidována v sestavě ze systému Navision i v sestavě ze systému Gordic. Jedná se o pohledávku za p. Zdeňkem Bártů, Nám. Svobody 500, Spálené Poříčí, VS ve výši 2 620,- Kč. O tuto částku je tedy ještě nutné korigovat výše uvedený rozdíl. Korigovaný rozdíl nedoložený inventurou účtu je tedy 5 600,00 Kč. Systém Navision Město používalo do K tomuto datu byla účetní data ze systému Navision převedena do systému Gordic, který Město používá doposud. Převod do systému Gordic však neproběhl zaúčtováním jednotlivých položek pohledávek, ale souhrnně bez další evidence detailů částek pohledávek. V současné době není možné pouze ze systému Gordic vytisknout položkovou sestavu všech evidovaných pohledávek ve vazbě na Knihu účetnictví. Jako podpůrná evidence slouží výše uvedená sestava Nesplacených pohledávek ze systému Navision, na které jsou ručně s použitím dalších podpůrných evidencí (např. ručně psané sešity) vyznačeny položky, které tvoří zůstatek účtu pohledávek k Pro výpočet konečného zůstatku a ověření správnosti jeho vykázání k s použitím této sestavy je nutné sečíst cca 190 položek a odečíst položky, které jsou vyznačené jako uhrazené (cca 40 položek). Domníváme se, že tento způsob doložení zůstatku není dostatečně srozumitelný, i když ve výsledku předložená inventura dokládá správně výši evidovaných pohledávek. Doporučujeme sjednocení účetních evidencí, tak aby systém Gordic umožňoval zobrazení komplexního položkového výpisu evidovaných pohledávek k vybranému dni. V tomto případě by bylo vhodné položkové zavedení nezaplacených položek pohledávek do účetního systému namísto souhrnně evidované částky pohledávek. Při ověření zůstatku na účtu Pohledávky za rozpočtové příjmy Předpis OSD vnitro pokuty + NŘ jsme zjistili analogický problém popsaný výše v rámci ověření účtu Byl zde rovněž zjištěn rozdíl mezi sestavou Inventurní soupis pohledávek k a Knihou účetnictví k Vykázaný rozdíl je v tomto případě ,00 Kč. Doložení tohoto rozdílu bylo opět provedeno sestavou Přehled pohledávek za období ze systému Navision. viz. doporučení uvedené k účtu , analogicky použité na účet Další doporučení: Doporučujeme prověření pohledávek evidovaných na všech analytických účtech 315 s ohledem na identifikaci možných nesrovnalostí způsobených převodem dat ze systému Navision do systému Gordic, tak aby bylo možné vždy věrohodně doložit zůstatek s použitím pouze jednoho účetního systému. Auditor provádí výběrovou metodu ověření, a tudíž nemohly být identifikovány všechny případy, kdy mohlo dojít k nesrovnalostem, tak jak byly popsány v případě účtů a V případě nedohledání výše uvedených rozdílů doporučujeme tyto na základě rozhodnutí Rady města odepsat. Ověřením dalších pohledávek města a nakládání s nimi nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Město vykazuje k krátkodobé závazky v celkové výši tis. Kč. Podrobná struktura závazků vykazovaných na účtech 321, 324, a 379 je uvedena v tabulce v bodě 10. přílohy účetní závěrky. Stav závazků byl podložen dokladovými inventurními soupisy. Ověřením závazků Města a nakládání s nimi nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 8

9 2.3 NABYTÍ A PŘEVODY NEMOVITÉHO MAJETKU Ověřením údajů o nabytí a převodech nemovitého majetku nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, kromě nedostatků, které jsou uvedeny v bodu 2.1 Evidence majetku Města. 2.4 RUČENÍ A ZÁVAZKY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB V roce 2009 Město neposkytlo žádný ručitelský závazek právnickým osobám. V roce 2009 bylo na Město Přeštice převedeno zástavní právo ve výši tis. Kč na pozemek par.č. 208/139, 38 m² získaný směnou vůči Komerční bance, a.s. Dne potvrdila Komerční banka, a.s. Přeštice vzdání se zástavního práva k tomuto pozemku, přestože nedošlo k zániku pohledávek zajištěných zástavním právem podle zástavní smlouvy. Katastrálním úřadem bude proveden výmaz zástavy v KN. Tato skutečnost byla zjištěna Městem kontrolou ve 4/2010, nebyla uvedena v příloze k účetní závěrce za rok ZASTAVOVÁNÍ MOVITÝCH A NEMOVITÝCH VĚCÍ VE PROSPĚCH TŘETÍCH OSOB Přehled existujících zástav ve výši tis. Kč na majetku Města Přeštice je uveden v bodě 12. přílohy účetní závěrky. Město vede zastavené nemovitosti v podrozvahové evidenci na účtu Při provedené kontrole ve 4/2010 Město zjistilo, že existují další zástavní smlouvy, které nejsou zaúčtovány v podrozvaze a nebyly uvedeny v příloze k účetní závěrce za rok Jedná se o zástavní smlouvy související s výstavbou domů Nájemním družstvem Přeštice (Město Přeštice má v družstvu podíl 51%) a ručením za dotaci poskytnutou MMR ČR. V současné době je dohledávána dokumentace, na jejímž základě budou zástavní práva v roce 2010 doplněna do účetní a majetkové evidence. Riziko uplatnění zástavy ze strany státu nehrozí, protože kontrola nakládání s dotačními prostředky proběhla již v letech a byla pravomocně ukončena rozhodnutím MF ČR ze dne o částečném prominutí odvodu a penále. Neprominutá část odvodu a penále byla do státního rozpočtu odvedena dne ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN K MAJETKU MĚSTA Informace o věcných břemenech je uvedena v bodě 13. přílohy účetní závěrky. Věcná břemena jsou vedena jen v Katastru nemovitostí, nejsou vedena v podrozvahové evidenci, jsou vedena v operativní evidenci. 2.7 NAKLÁDÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU, S NÍMŽ HOSPODAŘÍ MĚSTO V roce 2009 Město hospodařilo s majetkem státu. Město využívá pro svoji činnost majetek zapůjčený Ministerstvem vnitra ČR v hodnotě 396 tis. Kč a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v hodnotě 529 tis. Kč, který Město vede v podrozvahové evidenci na účtu a Jedná se o počítačové vybavení používané v souvislosti s výkonem státní správy. 9

10 2.8 MAJETKOVÁ ÚČAST MĚSTA Dle účetního výkazu rozvaha sestaveného k Město vykazovalo majetkovou účast v podnikatelských subjektech v celkové výši 482 tis. Kč. Podrobná struktura majetkových účastí Města Přeštice je uvedena v bodě 14. přílohy účetní závěrky. Ověřením údajů o majetkových účastech města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 3 ÚČETNICTVÍ VEDENÉ MĚSTEM Město má vypracován soubor základních vnitřních předpisů, které postihují oblasti hospodaření města a podporují jeho vnitřní kontrolní systém. Doporučujeme doplnit soubor všech základních vnitřních předpisů a jeho udržování v aktuálním znění na základě změn legislativy. Doporučujeme seznámit pracovníky města s vnitřními předpisy a především se způsobem provádění fyzických a dokladových inventur. Při ověřování bilanční kontinuity k při přezkoumání hospodaření za rok 2008 jsme zjistili, že některé účty dlouhodobého majetku vykazovaly k i v průběhu účetního období roku 2008 mínusové stavy. Tyto mínusové stavy byly vykazovány již ve stavech k i k Ke špatnému převodu došlo při závěrkových operacích v minulých letech, popř. při převodech mezi jednotlivými software. Mínusové zůstatky byly opraveny doklady (účetní opravy). Tuto skutečnost jsme uvedli ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Oprava byla provedena při převodu konečných stavů k do počátečních stavů k V podstatných ohledech bylo účetnictví města vedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 505/2002 Sb. 4 DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY 4.1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MĚSTA Město předložilo seznam Veřejné zakázky na akce proběhnuvší v roce Z uvedeného seznamu veřejných zakázek byla vybrána tři výběrová řízení, která byla prověřena. Ověřením údajů vybraných veřejných zakázek nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4.2 FINANČNÍ KONTROLA MĚSTA Od druhého pololetí roku 2008 Město nemá obsazeno místo interního auditora. V rámci své pravomoci byli pracovníci Městského úřadu účastni na inventurách majetku k v příspěvkových organizacích Města Přeštice. 4.3 ODMĚNY ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Ověřením souladu poskytnutých měsíčních odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva Města Přeštice s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 10

11 5 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2009 Ukazatel Rozpočet Schválený Upravený v tis. Kč Výsledek od počátku roku Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci Rozpočtové hospodaření Města za rok 2009 vykazuje aktivní výsledek převaha příjmů nad výdaji v celkové výši 588 tis. Kč. 6 PŘIJETÍ A PLNĚNÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ZJIŠTĚNÝCH CHYB A NEDOSTATKŮ V průběhu provádění přezkoumání hospodaření byly zjištěny drobné nedostatky, které byly v průběhu přezkoumání hospodaření na základě doporučení odstraněny. K nedostatkům uvedeným ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření k Město přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků. V roce 2009 byla všechna nápravná opatření provedena. 7 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 7.1 ZÁVĚR Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Města Přeštice za rok 2009, ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (zejména 2 a 3), lze konstatovat, že při přezkoumání byly zjištěny: chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání, a to: o v několika případech byly zjištěny drobné nedostatky při provádění dokladové inventarizace dlouhodobého majetku v souladu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 8 vyhlášky č. 505/2002Sb. Úroveň informovanosti veřejnosti Města se podle našeho názoru jeví jako dobrá, účetnictví je přehledné, materiály předkládané Zastupitelstvu města mají podle našeho názoru dostatečnou vypovídací schopnost, usnesení jsou formulována jednoznačně. Bezproblémový průběh celého procesu přezkoumání byl zajištěn vzhledem k zodpovědnému přístupu jednotlivých zaměstnanců příslušných odborů Města, který je nutno hodnotit jako profesionální. Větší časová náročnost v závěru přezkoumání hospodaření byla způsobena především přechodem na nový software pro evidenci majetku, který umožnil účtování pohybu majetku za celé účetní období až ve 12/2009 a možností odsouhlasení a provedení oprav pozemků v evidenci a v účetnictví na výpisy z příslušných katastrů nemovitostí k a tím nebylo možné majetek ověřit při průběžném přezkoumání hospodaření. 11

12 IDENTIFIKACE RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZJIŠTĚNÍ UVEDENÝCH V NÁVRHU ZPRÁVY Rizika jsou uvedena u jednotlivých zjištění. Chyby a nedostatky uvedené ve Zprávě jsou technického a zpřesňujícího charakteru, ze kterých nevznikla Městu škoda a není třeba vyvodit závěry vůči osobám, které územnímu samosprávnému celku způsobily škody. 8 ALGORITMUS PRO VÝPOČET UKAZATELŮ PODLE USTANOVENÍ 10 ODST. 4 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 420/2004 SB. Údaje u jednotlivých ukazatelů jsou uváděny v tis. Kč. 8.1 PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU A: Vymezení pohledávek: + Pohledávky celkem (výkaz rozvaha, pol. 75) = ,48 + Odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu) = 0,00 Celkem = ,48 B: Vymezení rozpočtových příjmů: + Příjmy celkem po konsolidaci = ,78 + Výnosy z hospodářské činnosti = 0,00 Celkem = ,78 A / B x 100 = % ,48 / ,78 x 100 = 7,107% Podíl pohledávek na rozpočtu Města Přeštice za rok 2009 činí 7,107%. 8.2 PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C: Vymezení závazků: + Závazky dlouhodobé (výkaz rozvaha, pol. 166) = 198,63 + Závazky krátkodobé (výkaz rozvaha, pol. 189) = 7 373,15 - Závazky za zaměstnanci (výkaz rozvaha, pol. 178) = 1 703,32 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (výkaz rozvaha, pol. 179) = 924,93 - Závazky z titulu finančního vypořádání (výkaz rozvaha, pol. 187) = 0,00 Celkem = 4 943,53 12

13 C x 100 / B = % 4 943,53 x 100 / ,78 = 2,889% Podíl závazků na rozpočtu Města Přeštice za rok 2009 činí 2,889%. 8.3 PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU D. Vymezení zastaveného majetku: Zastavený movitý a nemovitý majetek dle přílohy účetní závěrky, bod 12. = ,96 E: Vymezení celkového majetku obce Stálá aktiva (výkaz rozvaha, pol. 1) = ,44 D x 100 / E = % ,96 x 100 / ,44 = 7,966% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města Přeštice za rok 2009 činil 7,966%. Vyhotoveno dne: 30. dubna 2010 Za zpracování Ing. Václava Akšteinová 13

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Klatovská 371 261 01 Příbram V Česká republika tel. 0042 318 620 003 zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97022 DIČ CZ 27110753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. o výsledku přezkoumání hospodaření za období od do územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01.01.2015 do 31.12.2015 územního samosprávného celku MĚSTO PILNÍKOV Obsah: Zpráva auditora Přehled právních předpisů Stanovisko

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2005

MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2005 MĚSTO NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2005 Účetní jednotka, u níž bylo provedeno přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2005: Název: Město Nové Město nad Metují

Více

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 Příjemce zprávy: starosta RNDr. Martin Macháček, zastupitelstvo obce Název a sídlo ÚSC: Obec Ondřejov, Choceradská

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 475/04 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2004 města Krnov Příjemce zprávy: Josef Hercig, starosta Název a sídlo územního samosprávného celku:

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 28.5.2012 Strana 2 (celkem 11) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrbice za rok 2006 I. Údaje o obci: Starosta: Účetní: Zdeněk Karbulka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chotusice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Z P R Á V A. obec Rovná

Z P R Á V A. obec Rovná Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 pro územní samosprávný celek obec Rovná Rovná 20, 386 01 Strakonice IČ: 00 66 78 11 I. Všeobecné informace Osoba odpovědná

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396

TOP AUDIT BOHEMIA a.s Vřesovická 429/5, Praha 5 Osvědčení KAČR č. 396 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a

Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a Ev. č. 585/06 Z p r á v a n e z á v i s l é h o a u d i t o r a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 města Krnov Příjemce zprávy: Renata Ramazanová, starostka Název a sídlo územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky

Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky KOMORA AUDITORŮ ČR č. osvědčení 154 Z P R Á V A O V Ý S L E D K U PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Město Lipník nad Bečvou, určená Radě a Zastupitelstvu účetní jednotky za ověřované období od 1.1.2008

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 14.3.2016 KUMSX01M85SZ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele. Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/57992/2013/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 1095/2014 Počet stejnopisů: 2 Počet stran:7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vřesina, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 27.1.2015 KUMSX01G95PV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Myslív Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Razová, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 7.4.2015 KUMSX01HD0JR Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek Obec Blatnička IČ: za období od Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb.,o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy

ZPRÁVA AUDITORA. Dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail : neizilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Opavsko, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01M1QJO Čj.: MSK 30963/2016 Sp. zn.: KON/12136/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o.

finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o. finco rl~ člen Komory auditorů ČR, Č. osvědčení 206 spol.sr.o., ZPRAVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 01. 01. 2013 do 31.12.2013 územního samosprávného celku MĚSTO

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ:

pro územní samosprávný celek obec Lánov IČ: ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do

Obec Řenče. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. územního samosprávného celku. za období od do Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Řenče za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 1/6 I. VŠEOBECNÉ INFORMACE Statutární orgán

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 24.3.2016 KUMSX01MDAGV Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ 1. Identifikační údaje Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikulovsko za rok 2005 bylo provedeno v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

I. Všeobecné informace

I. Všeobecné informace K VYVĚŠENÍ I. Všeobecné informace Statutární orgán územního samosprávného celku: Statutární orgán dobrovolného svazku obcí: Ing. Pavel Janata předseda představenstva Vrcholný orgán svazku: valná hromada

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar Na Výhledech 315, 334 52 Merklín Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Obec Honezovice za rok 2012 1 I. Všeobecné informace Název účetní

Více

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice

Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Drůbežni trh 89/1, 66491!vančice, Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 64722, Tel.: 602757732 ZPRÁVA O VÝSLEDKU v,, v, PREZKOUMANIHOSPODARENI podle zákona č. 9312009 Sb., o auditorech a o změně některých

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. Seydlerova 2451, 158 00 Praha 5 296 113 398 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ČÍSLO 82 / 2008 Obec Kestřany

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více