Město Přeštice Masarykovo nám Přeštice Česká republika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika"

Transkript

1 Město Přeštice Masarykovo nám Přeštice Česká republika

2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace: Město Přeštice Masarykovo nám Přeštice IČ: Právní forma: obec Jména osob provádějících přezkoumání: AK AUDIT spol. s r.o., Biskupská 3, Praha 1 Ing. Václava Akšteinová auditor Ing. Jan Vobořil asistent auditora Hana Dimitrovová asistent auditora Místo přezkoumání: úřad Města Přeštice Přezkoumání proběhlo ve dnech: Přezkoumaný rok: 2009 Zpráva o přezkoumání byla vypracována v sídle auditorské společnosti. Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Přeštice za rok 2009 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán obce. Naší úlohou je vyjádřit na základě provedeného prozkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. 2

3 Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích a sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví obce a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Při přezkoumání nebyly zjištěny závažné nedostatky. Nedostatky zjištěné při přezkoumání za minulý rok byly odstraněny. Vyhotoveno dne: 30. dubna 2010 Ing. Václava Akšteinová auditor osvědčení KA ČR č AK AUDIT spol. s r.o. Biskupská 3, Praha 1 Auditorská společnost osvědčení KA ČR č. 285 Přílohy: Podrobná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Účetní závěrka Města Přeštice k o Rozvaha - bilance k o Příloha účetní závěrky k o Příloha účetní závěrky k textová část Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO Města Přeštice (Fin 2 12 M) k

4 PODROBNÁ ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření následujících údajů: 1 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU Ověřením plnění příjmů a výdajů rozpočtu nebyly zjištěny chyby a nedostatky, vyjma drobných zjištění, která jsou uvedena v bodu 1.5 Rozpočtová skladba. 1.2 VYÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE A STÁTNÍM FONDŮM Ověřením dodržení účelu a stanovených podmínek pro čerpání vybraných dotací k nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 1.3 HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S PROSTŘEDKY POSKYTNUTÝMI Z NÁRODNÍHO FONDU A S DALŠÍMI PROSTŘEDKY ZE ZAHRANIČÍ, POSKYTNUTÝMI NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV Městu byly v roce 2009 poskytnuty prostředky z Národního fondu ve výši 39 tis. Kč, další prostředky ze zahraničí na základě mezinárodních smluv nebyly poskytnuty. 1.4 KONTROLA HOSPODAŘENÍ A NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM A S PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÝMI MĚSTEM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM Kontrolou hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými městem příspěvkovým organizacím nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 1.5 ROZPOČTOVÁ SKLADBA Při kontrole správnosti účtování nebyly zjištěny závažné nedostatky, ze kterých by vyplývalo nedodržení vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě. Některé drobné nedostatky byly v průběhu provádění přezkoumání hospodaření opraveny. 4

5 Zjistili jsme následující drobné nedostatky: Při ověřování výdajů jsme zjistili, že na OdPa 3613, pol Budovy, haly a stavby byly proúčtovány výdaje za rekonstrukci zdravotnického domu Sedláčkova 553, Přeštice provedenou společností STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r.o. v celkové výši ,- Kč vč. DPH, resp ,- Kč bez DPH dle smlouvy a dodatku č. 1 a dodatku č. 2. Ve smlouvě v čl. V. bod V.4 je uvedeno, že objednatel uhradí veškeré daňové doklady (měsíční dílčí faktury) až do výše 90% sjednané ceny, zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a po předání všech dokladů nutných ke kolaudaci. Zjistili jsme, že na veškerých dílčích fakturách nebyla uvedena pozastávka a město hradilo dodavateli dílčí faktury v plné výši, tzn., že nebyly dodrženy smluvní podmínky. Rekonstrukce byla ukončena, zkolaudována a zařazena do majetku ve 12/2009. Doporučujeme postupovat v souladu se smlouvou, v případě, kdy dodavatel vystaví fakturu, která neodpovídá smluvním podmínkám, je třeba fakturu vrátit a požadovat vystavení nové faktury. V rámci rozpočtových položek nebyla v průběhu kalendářního roku dodržena správnost účtování v položce mzdové výdaje. Ke konci účetního období roku 2009 došlo k opravě účtování mzdových výdajových položek. Doporučujeme účtovat dle titulu na správné výdajové položky. Dále doporučujeme, aby byla i v průběhu účetního období, např. měsíčně, prováděna kontrola těchto položek ve vazbě na mzdovou rekapitulaci. 1.6 FINANČNÍ OPERACE, TÝKAJÍCÍ SE TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ Při kontrole tvorby a použití prostředků fondů za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ve vztahu k zastupitelstvem Města schválenému statutu a pravidel hospodaření fondů. 1.7 NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Město neprovádělo a nevykazovalo v kontrolovaném období roku 2009 podnikatelskou činnost. 1.8 PENĚŽNÍ OPERACE, TÝKAJÍCÍ SE SDRUŽENÝCH PROSTŘEDKŮ Město k vykazuje na účtu 918 Jiné finanční fondy účet cizích prostředků částku ve výši 167 tis. Kč a ve stejné výši vykazuje zůstatek účtu 245 Ostatní běžné účty. Jedná se o kauce ve výši 44 tis. Kč, pozastávky (zádržné) ve výši 86 tis. Kč a úschova finančních prostředků nesvéprávných občanů ve výši 37 tis. Kč. Dle našeho názoru by měly být kauce účtovány na účet 324 Přijaté zálohy a pozastávky (zádržné) a úschova finančních prostředků na účet 379 Jiné závazky. Město nevykazuje k žádné sdružené prostředky. 1.9 FINANČNÍ OPERACE, TÝKAJÍCÍ SE CIZÍCH ZDROJŮ Přehled bankovních úvěrů a přijatých finančních výpomocí mezi rozpočty je uveden v bodech 7. a 8. přílohy účetní závěrky. Ověřením finančních operací, týkajících se cizích zdrojů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5

6 2 NAKLÁDÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM VE VLASTNICTVÍ MĚSTA A STÁTU 2.1 EVIDENCE MAJETKU MĚSTA Při vyhodnocení provedené inventarizace majetku města byly zjištěny drobné chyby a nedostatky. V roce 2009 byly opraveny nedostatky v evidenci a v účetnictví pozemků zjištěné v roce 2008 a uvedené ve zprávě, zejména: pozemky v k.ú. Přeštice včetně lesních pozemků, které byly v roce 2008 evidovány pod inv. č ve výši ,65 Kč (celková hodnota pozemků v majetku Města Přeštice na všech k.ú. k činila ,01 Kč) a k nimž neexistoval rozpis jednotlivých pozemků dle m² ani dle pořizovací ceny, byly v roce 2009 prověřeny a správně zavedeny do evidence a do účetnictví dle kupních smluv a znaleckých posudků, případně oceněny dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. nebo vyřazeny z evidence a z účetnictví dle kupních smluv, případně jiných podkladů; na kartě majetku inv. č byl k evidován lesní pozemek les Březník v k.ú. Příchovice v celkové hodnotě ,- Kč, tj. pouze pozemky pořízené dle kupní smlouvy, chybějící pozemky evidované na katastru nemovitostí, které byly pořízeny v minulých letech, byly k prověřeny a zařazeny do evidence a do účetnictví dle kupních smluv a znaleckých posudků, případně dle vyhlášky č. 3/2008 Sb.; byly odsouhlaseny veškeré stavy pozemků k v evidenci a v účetnictví na výpisy příslušných katastrů nemovitostí, chybějící pozemky byly prověřeny a správně zavedeny do evidence a do účetnictví dle kupních smluv a znaleckých posudků, případně oceněny dle vyhlášky č. 3/2008 Sb. Pozemky vedené v evidenci a v účetnictví, které nebyly uvedeny ve výpisech katastrů nemovitostí, byly vyřazeny z evidence a z účetnictví dle kupních smluv, případně jiných podkladů. Na základě těchto úprav týkajících se minulých let došlo v evidenci pozemků a na účtu 031 Pozemky k doúčtování přírůstků ve výši ,36 Kč a úbytků ve výši ,77 Kč. Výše proúčtovaných oprav minulých let k byla schválena dne usnesením Rady města Přeštice č. 63/2010. Po proúčtování těchto přírůstků a úbytků a přírůstků běžného období ve výši ,- Kč a úbytků běžného období ve výši 7 913,92 Kč činí k zůstatek účtu 031 Pozemky ,68 Kč. Při ověřování provedené inventarizace pozemků k jsme provedli ověření na výpisy z příslušných katastrů nemovitostí a zjistili jsme následující nesrovnalosti: v evidenci a v účetnictví není veden pozemek par. č. 1437/2 ostatní komunikace, 166 m², k.ú. Přeštice (dle vyhlášky m² á 3,50 Kč, tj. 581,- Kč); ve výpisech z k.ú. Přeštice jsou vedeny pozemky i ve zjednodušené evidenci, některé pozemky nejsou vedeny v evidenci a v účetnictví, u některých pozemků je uváděno ve zjednodušené evidenci stejné par.č jako je u pozemků v evidenci (např. pozemek par. č. 237/1 v evidenci má výměru 35 m², ve zjednodušené evidenci m²); v evidenci a v účetnictví není veden pozemek st. par. č evidovaný na listu vlastnictví 438 k.ú. Přeštice, spoluvlastnický podíl na výměře činí 0,43 m²; v evidenci a v účetnictví je evidován pozemek st. par. č na listu vlastnictví 2669 k.ú. Přeštice ve výši spoluvlastnického podílu 20,25 m² místo 17,35 m²; 6

7 v evidenci a v účetnictví jsou evidovány pozemky st. par. č. 1129/1 a 1129/2 na listu vlastnictví 2707 k. ú. Přeštice ve výši spoluvlastnického podílu 12 m² místo 14,28 m²; v evidenci a v účetnictví je evidován pozemek st. par. č. 129 na listu vlastnictví 3440 k.ú. Přeštice ve výši spoluvlastnického podílu 202 m² místo 253,07 m²; ve výpisech z k.ú. Žerovice jsou vedeny pozemky i ve zjednodušené evidenci, většina pozemků není vedena v evidenci a v účetnictví. Při proúčtování směny pozemků na základě směnné smlouvy uzavřené s manžely Voráčkovými byly z evidence a z účetnictví vyřazeny pozemky pouze v m² (390 m²), nebyla vyřazena jejich hodnota ve výši 2 882,10 Kč. Doporučujeme zavést do evidence a do účetnictví i pozemky ve zjednodušené evidenci a ostatní výše uvedené nedostatky v evidenci a v účetnictví prověřit a odstranit v roce Při ověřování dokladové inventarizace účtu 021 Budovy a stavby jsme zjistili, že dne byla zařazena do evidence rekonstrukce domu č.p. 760 v celkové výši ,50 Kč, která proběhla již v roce 2008 a k předání díla dle předávacího protokolu došlo , kolaudace neproběhla (dle sdělení příslušných pracovníků Města kolaudace nebyla nutná). Celková cena díla dle smlouvy s hlavním dodavatelem W&W stavby s.r.o. měla činit ,- Kč vč. DPH, dle faktur činila ,- Kč, tj. rozdíl ve výši ,- Kč vč. DPH byly vícepráce. Dle smlouvy by pouze drobné vícepráce mohly být odsouhlaseny ve stavebním deníku bez uzavření dodatku ke smlouvě. Domníváme se, že by na tento rozsah prací bylo vhodnější uzavřít dodatek ke smlouvě. Doporučujeme zařazovat majetek do používání ke dni provedení kolaudace, pokud kolaudace není provedena, pak ke dni předání díla nebo ke dni, od kterého je majetek používán. V případě provedeného většího rozsahu prací než je uvedeno ve smlouvě uzavírat dodatek ke smlouvě. Při ověřování dokladové inventarizace účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsme zjistili, že v tabulkách k inventarizaci zůstatku účtu 042 nebyly správně vykázány celkové zůstatky analytických účtů a 04210, celkový zůstatek účtu 042 byl vykázán ve správné výši. V podrobném rozpisu zůstatku analytických účtů po jednotlivých nedokončených akcích jsme zjistili, že v zůstatku účtu je evidována architektonická studie rodinných a bytových domů na Chmelnicích z roku 2004 ve výši ,- Kč na účtu je evidována architektonická studie radnice č.p. 107 ve výši ,- Kč. Doporučujeme vykázané částky ve veškerých podkladech (evidenci) dokládající inventarizaci odsouhlasovat na zůstatky analytických účtů v účetnictví, nejen na zůstatky syntetických účtů. Dále doporučujeme prověřit využitelnost výše uvedených architektonických studií, v případě, že jsou nepoužitelné, odepsat je jako zmařenou investici. 2.2 POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY MĚSTA A NAKLÁDÁNÍ S NIMI Město vykazuje k pohledávky v celkové výši tis. Kč. Podrobná struktura pohledávek vykazovaných na účtech 311, 314, 315 a 316 je uvedena v tabulce v bodě 11. přílohy účetní závěrky. Stav pohledávek byl podložen dokladovými inventurními soupisy. Při ověření zůstatku na účtu Pohledávky za rozpočtové příjmy - Předpis - OSD - doprava - pokuty + NŘ jsme zjistili, že dokladovou inventurou, konkrétně účetní sestavou Inventurní soupis pohledávek k

8 (částka sestavy ,00 Kč) ze systému Gordic a účetní sestavou Nesplacených pohledávek za období ze systému Navision (částka sestavy ,00 Kč), není plně doložen zůstatek účtu v souladu se zůstatkem vykázaným v Knize účetnictví k (částka sestavy ,00 Kč), tj. rozdíl ve výši 2 980,00 Kč. Zároveň byla zjištěna duplicitní evidence pohledávky, která je evidována v sestavě ze systému Navision i v sestavě ze systému Gordic. Jedná se o pohledávku za p. Zdeňkem Bártů, Nám. Svobody 500, Spálené Poříčí, VS ve výši 2 620,- Kč. O tuto částku je tedy ještě nutné korigovat výše uvedený rozdíl. Korigovaný rozdíl nedoložený inventurou účtu je tedy 5 600,00 Kč. Systém Navision Město používalo do K tomuto datu byla účetní data ze systému Navision převedena do systému Gordic, který Město používá doposud. Převod do systému Gordic však neproběhl zaúčtováním jednotlivých položek pohledávek, ale souhrnně bez další evidence detailů částek pohledávek. V současné době není možné pouze ze systému Gordic vytisknout položkovou sestavu všech evidovaných pohledávek ve vazbě na Knihu účetnictví. Jako podpůrná evidence slouží výše uvedená sestava Nesplacených pohledávek ze systému Navision, na které jsou ručně s použitím dalších podpůrných evidencí (např. ručně psané sešity) vyznačeny položky, které tvoří zůstatek účtu pohledávek k Pro výpočet konečného zůstatku a ověření správnosti jeho vykázání k s použitím této sestavy je nutné sečíst cca 190 položek a odečíst položky, které jsou vyznačené jako uhrazené (cca 40 položek). Domníváme se, že tento způsob doložení zůstatku není dostatečně srozumitelný, i když ve výsledku předložená inventura dokládá správně výši evidovaných pohledávek. Doporučujeme sjednocení účetních evidencí, tak aby systém Gordic umožňoval zobrazení komplexního položkového výpisu evidovaných pohledávek k vybranému dni. V tomto případě by bylo vhodné položkové zavedení nezaplacených položek pohledávek do účetního systému namísto souhrnně evidované částky pohledávek. Při ověření zůstatku na účtu Pohledávky za rozpočtové příjmy Předpis OSD vnitro pokuty + NŘ jsme zjistili analogický problém popsaný výše v rámci ověření účtu Byl zde rovněž zjištěn rozdíl mezi sestavou Inventurní soupis pohledávek k a Knihou účetnictví k Vykázaný rozdíl je v tomto případě ,00 Kč. Doložení tohoto rozdílu bylo opět provedeno sestavou Přehled pohledávek za období ze systému Navision. viz. doporučení uvedené k účtu , analogicky použité na účet Další doporučení: Doporučujeme prověření pohledávek evidovaných na všech analytických účtech 315 s ohledem na identifikaci možných nesrovnalostí způsobených převodem dat ze systému Navision do systému Gordic, tak aby bylo možné vždy věrohodně doložit zůstatek s použitím pouze jednoho účetního systému. Auditor provádí výběrovou metodu ověření, a tudíž nemohly být identifikovány všechny případy, kdy mohlo dojít k nesrovnalostem, tak jak byly popsány v případě účtů a V případě nedohledání výše uvedených rozdílů doporučujeme tyto na základě rozhodnutí Rady města odepsat. Ověřením dalších pohledávek města a nakládání s nimi nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Město vykazuje k krátkodobé závazky v celkové výši tis. Kč. Podrobná struktura závazků vykazovaných na účtech 321, 324, a 379 je uvedena v tabulce v bodě 10. přílohy účetní závěrky. Stav závazků byl podložen dokladovými inventurními soupisy. Ověřením závazků Města a nakládání s nimi nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 8

9 2.3 NABYTÍ A PŘEVODY NEMOVITÉHO MAJETKU Ověřením údajů o nabytí a převodech nemovitého majetku nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky, kromě nedostatků, které jsou uvedeny v bodu 2.1 Evidence majetku Města. 2.4 RUČENÍ A ZÁVAZKY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB V roce 2009 Město neposkytlo žádný ručitelský závazek právnickým osobám. V roce 2009 bylo na Město Přeštice převedeno zástavní právo ve výši tis. Kč na pozemek par.č. 208/139, 38 m² získaný směnou vůči Komerční bance, a.s. Dne potvrdila Komerční banka, a.s. Přeštice vzdání se zástavního práva k tomuto pozemku, přestože nedošlo k zániku pohledávek zajištěných zástavním právem podle zástavní smlouvy. Katastrálním úřadem bude proveden výmaz zástavy v KN. Tato skutečnost byla zjištěna Městem kontrolou ve 4/2010, nebyla uvedena v příloze k účetní závěrce za rok ZASTAVOVÁNÍ MOVITÝCH A NEMOVITÝCH VĚCÍ VE PROSPĚCH TŘETÍCH OSOB Přehled existujících zástav ve výši tis. Kč na majetku Města Přeštice je uveden v bodě 12. přílohy účetní závěrky. Město vede zastavené nemovitosti v podrozvahové evidenci na účtu Při provedené kontrole ve 4/2010 Město zjistilo, že existují další zástavní smlouvy, které nejsou zaúčtovány v podrozvaze a nebyly uvedeny v příloze k účetní závěrce za rok Jedná se o zástavní smlouvy související s výstavbou domů Nájemním družstvem Přeštice (Město Přeštice má v družstvu podíl 51%) a ručením za dotaci poskytnutou MMR ČR. V současné době je dohledávána dokumentace, na jejímž základě budou zástavní práva v roce 2010 doplněna do účetní a majetkové evidence. Riziko uplatnění zástavy ze strany státu nehrozí, protože kontrola nakládání s dotačními prostředky proběhla již v letech a byla pravomocně ukončena rozhodnutím MF ČR ze dne o částečném prominutí odvodu a penále. Neprominutá část odvodu a penále byla do státního rozpočtu odvedena dne ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN K MAJETKU MĚSTA Informace o věcných břemenech je uvedena v bodě 13. přílohy účetní závěrky. Věcná břemena jsou vedena jen v Katastru nemovitostí, nejsou vedena v podrozvahové evidenci, jsou vedena v operativní evidenci. 2.7 NAKLÁDÁNÍ A HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU, S NÍMŽ HOSPODAŘÍ MĚSTO V roce 2009 Město hospodařilo s majetkem státu. Město využívá pro svoji činnost majetek zapůjčený Ministerstvem vnitra ČR v hodnotě 396 tis. Kč a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v hodnotě 529 tis. Kč, který Město vede v podrozvahové evidenci na účtu a Jedná se o počítačové vybavení používané v souvislosti s výkonem státní správy. 9

10 2.8 MAJETKOVÁ ÚČAST MĚSTA Dle účetního výkazu rozvaha sestaveného k Město vykazovalo majetkovou účast v podnikatelských subjektech v celkové výši 482 tis. Kč. Podrobná struktura majetkových účastí Města Přeštice je uvedena v bodě 14. přílohy účetní závěrky. Ověřením údajů o majetkových účastech města nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 3 ÚČETNICTVÍ VEDENÉ MĚSTEM Město má vypracován soubor základních vnitřních předpisů, které postihují oblasti hospodaření města a podporují jeho vnitřní kontrolní systém. Doporučujeme doplnit soubor všech základních vnitřních předpisů a jeho udržování v aktuálním znění na základě změn legislativy. Doporučujeme seznámit pracovníky města s vnitřními předpisy a především se způsobem provádění fyzických a dokladových inventur. Při ověřování bilanční kontinuity k při přezkoumání hospodaření za rok 2008 jsme zjistili, že některé účty dlouhodobého majetku vykazovaly k i v průběhu účetního období roku 2008 mínusové stavy. Tyto mínusové stavy byly vykazovány již ve stavech k i k Ke špatnému převodu došlo při závěrkových operacích v minulých letech, popř. při převodech mezi jednotlivými software. Mínusové zůstatky byly opraveny doklady (účetní opravy). Tuto skutečnost jsme uvedli ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok Oprava byla provedena při převodu konečných stavů k do počátečních stavů k V podstatných ohledech bylo účetnictví města vedeno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 505/2002 Sb. 4 DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ STANOVENÝCH ZVLÁŠTNÍMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY 4.1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MĚSTA Město předložilo seznam Veřejné zakázky na akce proběhnuvší v roce Z uvedeného seznamu veřejných zakázek byla vybrána tři výběrová řízení, která byla prověřena. Ověřením údajů vybraných veřejných zakázek nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 4.2 FINANČNÍ KONTROLA MĚSTA Od druhého pololetí roku 2008 Město nemá obsazeno místo interního auditora. V rámci své pravomoci byli pracovníci Městského úřadu účastni na inventurách majetku k v příspěvkových organizacích Města Přeštice. 4.3 ODMĚNY ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA Ověřením souladu poskytnutých měsíčních odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva Města Přeštice s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 10

11 5 HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2009 Ukazatel Rozpočet Schválený Upravený v tis. Kč Výsledek od počátku roku Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci Rozpočtové hospodaření Města za rok 2009 vykazuje aktivní výsledek převaha příjmů nad výdaji v celkové výši 588 tis. Kč. 6 PŘIJETÍ A PLNĚNÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ ZJIŠTĚNÝCH CHYB A NEDOSTATKŮ V průběhu provádění přezkoumání hospodaření byly zjištěny drobné nedostatky, které byly v průběhu přezkoumání hospodaření na základě doporučení odstraněny. K nedostatkům uvedeným ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření k Město přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků. V roce 2009 byla všechna nápravná opatření provedena. 7 CELKOVÉ VYHODNOCENÍ 7.1 ZÁVĚR Na základě výsledků přezkoumání hospodaření Města Přeštice za rok 2009, ve smyslu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (zejména 2 a 3), lze konstatovat, že při přezkoumání byly zjištěny: chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které nemají závažnost nedostatků uvedených v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání, a to: o v několika případech byly zjištěny drobné nedostatky při provádění dokladové inventarizace dlouhodobého majetku v souladu s 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 8 vyhlášky č. 505/2002Sb. Úroveň informovanosti veřejnosti Města se podle našeho názoru jeví jako dobrá, účetnictví je přehledné, materiály předkládané Zastupitelstvu města mají podle našeho názoru dostatečnou vypovídací schopnost, usnesení jsou formulována jednoznačně. Bezproblémový průběh celého procesu přezkoumání byl zajištěn vzhledem k zodpovědnému přístupu jednotlivých zaměstnanců příslušných odborů Města, který je nutno hodnotit jako profesionální. Větší časová náročnost v závěru přezkoumání hospodaření byla způsobena především přechodem na nový software pro evidenci majetku, který umožnil účtování pohybu majetku za celé účetní období až ve 12/2009 a možností odsouhlasení a provedení oprav pozemků v evidenci a v účetnictví na výpisy z příslušných katastrů nemovitostí k a tím nebylo možné majetek ověřit při průběžném přezkoumání hospodaření. 11

12 IDENTIFIKACE RIZIK VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZJIŠTĚNÍ UVEDENÝCH V NÁVRHU ZPRÁVY Rizika jsou uvedena u jednotlivých zjištění. Chyby a nedostatky uvedené ve Zprávě jsou technického a zpřesňujícího charakteru, ze kterých nevznikla Městu škoda a není třeba vyvodit závěry vůči osobám, které územnímu samosprávnému celku způsobily škody. 8 ALGORITMUS PRO VÝPOČET UKAZATELŮ PODLE USTANOVENÍ 10 ODST. 4 PÍSM. B) ZÁKONA Č. 420/2004 SB. Údaje u jednotlivých ukazatelů jsou uváděny v tis. Kč. 8.1 PODÍL POHLEDÁVEK NA ROZPOČTU A: Vymezení pohledávek: + Pohledávky celkem (výkaz rozvaha, pol. 75) = ,48 + Odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu) = 0,00 Celkem = ,48 B: Vymezení rozpočtových příjmů: + Příjmy celkem po konsolidaci = ,78 + Výnosy z hospodářské činnosti = 0,00 Celkem = ,78 A / B x 100 = % ,48 / ,78 x 100 = 7,107% Podíl pohledávek na rozpočtu Města Přeštice za rok 2009 činí 7,107%. 8.2 PODÍL ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU C: Vymezení závazků: + Závazky dlouhodobé (výkaz rozvaha, pol. 166) = 198,63 + Závazky krátkodobé (výkaz rozvaha, pol. 189) = 7 373,15 - Závazky za zaměstnanci (výkaz rozvaha, pol. 178) = 1 703,32 - Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (výkaz rozvaha, pol. 179) = 924,93 - Závazky z titulu finančního vypořádání (výkaz rozvaha, pol. 187) = 0,00 Celkem = 4 943,53 12

13 C x 100 / B = % 4 943,53 x 100 / ,78 = 2,889% Podíl závazků na rozpočtu Města Přeštice za rok 2009 činí 2,889%. 8.3 PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU D. Vymezení zastaveného majetku: Zastavený movitý a nemovitý majetek dle přílohy účetní závěrky, bod 12. = ,96 E: Vymezení celkového majetku obce Stálá aktiva (výkaz rozvaha, pol. 1) = ,44 D x 100 / E = % ,96 x 100 / ,44 = 7,966% Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Města Přeštice za rok 2009 činil 7,966%. Vyhotoveno dne: 30. dubna 2010 Za zpracování Ing. Václava Akšteinová 13

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011

Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Zpráva o forenzním šetření Základní škola Jana Václava Sticha - Punta a Mateřská škola Žehušice, zřízené městysem Žehušice za roky 2009-2011 Termín: červenec listopad 2012 Obsah: strana: 1 Úvod... 4 1.1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více