Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31

2 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek Příloha č. 1: Technické zadání zakázky Příloha č. 2: Krycí list pro část A) veřejné zakázky Příloha č. 2: Krycí list pro část B) veřejné zakázky Stránka 2 z 31

3 Základní informace podle 44 k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Zadavatel Město Ivančice poskytuje zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku dle následujících údajů. Název zakázky Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice (dále jen Vnitřní integrace). Předmět zakázky Předmětem zakázky je realizace vnitřní integrace úřadu. Uchazeči mohou předkládat své nabídky pro 2 samostatné části této veřejné zakázky: a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a technická podpora b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Uchazeči mohou podávat nabídky pouze pro část a) nebo část b), případně současně části a) i b). a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Předmětem této části veřejné zakázky jsou 2 samostatné celky: 1. Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a 2. Technická podpora, které jsou níže podrobněji specifikovány: 1. Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry Zahrnuje dodávku uceleného systému obsahující požadované agendy, pořízení potřebných licencí, instalace, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update po celou dobu udržitelnosti projektu. Dodán bude ucelený systém, který v sobě obsahuje tyto moduly: Finanční a účetní moduly o Rozpočet města, plánování a reporting Stránka 3 z 31

4 o Finanční řízení a kontrola o Zajištění účetní agendy Evidence došlých faktur Centrální evidence smluv, evidence objednávek Evidence odeslaných faktur Bankovní transakce a párovací centrum Propojení na Krajský úřad JMK Roční a měsíční účetní uzávěrka o Vedení daňové agendy o Vedení pokladny o Správa a vymáhání pohledávek o Evidence dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku a majetku vedeného v podrozvaze Evidence majetku a skladů Provádění inventarizace majetku Přestupková agenda Agendy pro napojení na základní registry o Administrační systém umožňující přístup delegovaných osob uvedených v agendovém informačním systému Registr práv a povinností (RPP ISZR) o Integrovaná brána zpřístupňující základní registry pro informační systém spisové služby zadavatele s možností nastavení logování o Integrace rozhraní umožňující přístup k základním registrům a současně přístup k databázi informačního systému GINIS Nahrazení stávajících produktů za nové produkty specifikované v příloze č. 1 - Technické zadání zakázky Podrobný technický popis s požadavky je uveden v příloze č. 1 Technické zadání zakázky. Uvedené bude dodáno včetně implementace s plnou kompatibilitou se stávajícím informačním systémem GINIS. Přímá integrace ekonomického systému je nutná se stávající spisovou službou GINISSSL bez nutnosti využití napojování jiných systému pomocí externích rozhraní či předávání dat pomocí webových služeb. V žádném případě nesmí dojít k degradaci používání současného systému spisové služby GINIS SSL či případné paralelní evidence písemností pro potřeby ekonomického systému. Stránka 4 z 31

5 2. Technická podpora ekonomických agend městského informačního systému po dobu udržitelnost projektu tj. od do Technickou podporou se rozumí řešení problémů a požadavků s instalací, konfigurací, řešení základních uživatelských problémů týkajících se využití dodávaného produktu a dokumentované funkcionality, konzultace a řešení administrátorských otázek týkajících se konfigurace produktu, opětovné instalace atp. ve formě: - telefonické hotline, dálkovým způsobem prostřednictvím datové sítě, dojezdovým způsobem na místě implementace, pokud nelze řešit předchozím způsobem. Technická podpora bude nabídnuta v rozsahu min. 30 hodin ročně po celou dobu udržitelnosti projektu. Uchazeč nabídne technickou podporu samostatně a její plnění bude probíhat po celou dobu udržitelnosti projektu tj. od do b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu dle níže uvedených specifikací Předmět plnění musí být implementovaný do stávající infrastruktury a mít shodné vlastnosti se stávajícím softwarovým vybavením z důvodů plné aplikovatelnosti využívaných funkcí software a zachování předchozích investic zadavatele. Rozšíření licencí k produktům Microsoft Exchange CAL (100ks). Jedná se o rozšíření 100 ks počtu licencí pro poštovní server Exchange Poskytnutí nových licencí produktů Microsoft SQL server (1 CPU) 1 ks. Jedná se o novou licenci databáze SQL pro spisovou službu. Technická specifikace předmětu zakázky Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 1 Technické zadání zakázky, kde jsou specifikovány povinné požadavky, které musí vnitřní integrace splňovat. Popis prostředí V prostředí městského úřadu se v oblasti informačního systému ekonomických agend v současné době používá GORDIC WIN. Využívány jsou následující systémy: Modul Agenda Počet uživatelů WinUCR účetnictví a rozpočet 3 Stránka 5 z 31

6 Modul Agenda Počet uživatelů WinKDF kniha došlých faktur, kniha objednávek 2 WinKOF kniha odeslaných faktur 2 WinPOK pokladna 3 WinKXF bankovní transakce 2 WinEma evidence majetku 2 WinDDP pohledávky 5 V prostředí městského úřadu se v oblasti serverového operačního systémů používá Windows Server v edici Datacenter, v oblasti počítačových stanic Windows XP/Windows 7, v oblasti poštovních služeb je nasazen MS Exchange. Spisová služba využívá databází SQL a nasazen je kancelářský balík Office Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o povaze zájmové lokality, místních podmínkách a místních zvláštnostech. Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky. Druh zadávacího řízení Realizace vnitřní integrace bude realizována formou zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie - podlimitní veřejné zakázky, otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a usnesení vlády č. 48/2009 vzhledem k tomu, že řešení elektronické spisové služby je součástí projektu Rozvoj služeb egovernmentu v ORP Ivančice I III. Předpokládaný celkový objem zakázky tohoto projektu za všechny 3 části (tj. řešení elektronické spisové služby, technologické centrum ORP Ivančice a vnitřní integrace úřadu) je 4,870 mil. Kč bez DPH (tj. 5,844 mil. Kč vč. DPH). Předpokládaný objem zakázky za řešení vnitřní integrace (obě části veřejné zakázky část a, část b) je max Kč bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Hodnota části a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora je stanovena max bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Hodnota části b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele včetně podpory a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu je stanovena max Kč bez DPH (tj Kč vč. DPH). Stránka 6 z 31

7 Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Identifikační údaje zadavatele Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: , DIČ: CZ (jsme plátci DPH) Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Vojtěch Adam, starosta města Stránky města: Klasifikace předmětu zakázky Název předmětu Kód CPV Jednotka Množství Programování programového vybavení a poradenské služby ks 1 Systémová údržba a podpora ks 1 Termíny a lhůty veřejné zakázky Milník Termín Rozeslání poptávek uchazečům Termín podání nabídek středa do 09:00 hod. Termín otevírání obálek :00 hod. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků výběrového řízení Předpokládaný termín podpisu smlouvy do Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky do 1 týdne od podpisu smlouvy Závazný termín ukončení realizace veřejné zakázky nejpozději do Místo a doba otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustavená zadavatelem. Konat se bude v termínu uvedeném v části Termíny a lhůty veřejné zakázky v sídle zadavatele (zasedací místnost, č. 305, 2. patro). Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené výrazným nápisem Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice - NEOTVÍRAT a názvem uchazeče. Uchazeč doručí nabídku na pracoviště podatelny Městského úřadu Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Stránka 7 z 31

8 Ivančice. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou vráceny zájemci ve stavu, v jakém byly v době vadného podání. Místo plnění Místem řešení vnitřní integrace a plněním veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Dodatečné informace Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická viz 149 odstavec 3 zákona) a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby. Kontaktní adresa a adresa o dodatečné informace je: Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, Ivančice El. podatelna: Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního, E- mail: Telefon: , Ing. Jiří Marek, vedoucí odboru informačních systémů, Telefon: , Ing. Bohumil Smutný, projektový manažer, Telefon: Další podmínky a informace o veřejné zakázce 1) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem. 2) Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 3) Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady, které uchazeči vzniknou při podání nabídky nese uchazeč. Stránka 8 z 31

9 4) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, variantní řešení nabídek se nepřipouští. 5) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku písemně před termínem pro podání nabídek. 6) Zadavatel si vyhrazuje právo: - s uchazeči o nabídkách jednat, - neakceptovat žádnou z předložených nabídek. - s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, dále jednat o obsahu smlouvy, na základě které se bude realizovat tato zakázka, 7) Uchazeč souhlasí s poskytnutím jeho nabídky třetí osobě pro potřebu vyhotovení odborného posudku. 8) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku také z těchto důvodů: - neobsahuje všechny náležitosti nebo je v rozporu s požadavky v zadávací dokumentaci - nesplňuje kvalifikační předpoklady - nesplňuje povinné legislativní požadavky - neodpovídá technickému zadání nebo ho plní pouze zčásti - nesplňuje povinné technické a funkční požadavky - nesplňuje povinné organizační požadavky nebo povinné cenové požadavky. 9) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v před vyhlášením výsledků výběrového řízení upřesnění technických parametrů. 10) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v době, před vyhlášením výsledků výběrového řízení, předvedení nabízeného řešení a to s plnou funkčností všech povinných technických a funkčních požadavků. Současně si zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku uchazeče, u kterého bude zjištěno, že předvedené řešení nesplňuje povinné technické a funkční požadavky. 11) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky. 12) Uchazeč je vázán svou nabídkou minimálně 6 měsíců od podání nabídky. Požadavek na zpracování nabídky Nabídka se podává v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii. Vyhotovení nabídky bude zabezpečeno takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty v originálním vyhotovení, případně v úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci), s Stránka 9 z 31

10 výjimkou případů, kdy zadavatel podle textu zadávací dokumentace požaduje pouze kopie prosté. Kompletní nabídka bude předložena také v elektronické podobě (1 kopie na CD-ROM a to v některém z následujících formátů - Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF). Elektronická podoba musí umožňovat kopírování textu a cen z nabídek pro účely hodnotící komise. V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Pokud uchazeč jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí být úředně ověřen. Pouze doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů v podobě firemních a osobních certifikátů uchazeče mohou být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou, o počtu stran nabídky. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Nesplnění podmínek kterékoliv z podmínek zadávacího řízení uchazečem povede k jeho vyloučení z účasti na výběrovém řízení. Dokumenty s technickou specifikací musí být předloženy v českém jazyce. Zadavatel si v souladu s 152, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení tohoto zadávacího řízení všechny informace, poskytnuté jednotlivými uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky. Stránka 10 z 31

11 Podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 4 Příručky). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. Přehled všech subjektů Uchazeč uvede přehled všech případných subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky s konkrétním uvedením, kdo se na které části plnění bude podílet. Požadavky na obsahové členění nabídky Uchazeči, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že vpřípadě získání zakázky budou všichni tito dodavatelé vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení případně jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 1) příloha č. 2 Krycí list pro část A) nebo část B) veřejné zakázky příp. obě části současně 2) obsah nabídky s uvedením čísel stran 3) platnost nabídky a kontakt na zodpovědnou osobu za zpracování nabídky 4) kvalifikační předpoklady 5) cena za dodávku 6) podepsaný návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení 7) krátká informace o uchazeči (maximálně 1 strana A4) Stránka 11 z 31

12 8) přehled všech subdodavatelů 9) harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky včetně vyznačení všech klíčových milníků a včetně čestného prohlášení, že se zhotovitel zavazuje dokončit kompletní realizaci zakázky nejpozději do ) popis technického řešení a jeho plnění včetně dodávky licencí 11) Způsob vedení projektu, požadavky na součinnost zadavatele a dokumentace projektu 12) Ostatní požadované informace obsažené v této výzvě a v tomto oddílu neuvedené. 13) Doplňující informace zde má možnost Uchazeč uvést další údaje neobsažené v předchozích oddílech, které pokládá za významné pro prezentaci a nabídku vlastního řešení. 14) Prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou o počtu stran nabídky Obchodní podmínky Uchazeč předloží v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo, která bude odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání. Do obchodních podmínek smlouvy o dílo musí dodavatel zahrnout všechna ustanovení čl. Podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF. V návrhu smlouvy o dílo je nutné minimálně vyspecifikovat tyto důležité body: předmět dodání, realizaci, implementaci, rozsah a průběh zaškolení obsluhy cenu záruční lhůtu technickou podporu po dobu udržitelnosti projektu, tj. období termín dodání odstoupení od smlouvy platební podmínky podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF sankce (za nezrealizování v požadovaném termínu, apod.) Záruční lhůta Dodavatel odpovídá za vady dodávky po dobu záruční lhůty, která je stanovena v délce nejméně po dobu udržitelnosti projektu tj. do Platební podmínky 1) Fakturace může proběhnout až po předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Stránka 12 z 31

13 2) Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 3) Daňový doklad bude vystaven do 5 pracovních dnů po převzetí předmětu plnění. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu odběrateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 4) Vítězný uchazeč části A) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a technická podpora bude fakturovat zvlášť samostatné celky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a Technická podpora. 5) Vítězný uchazeč musí označovat faktury registračním číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/ Cena Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k předložení nabídek. Nabídková cena bude uvedena v CZK se zaokrouhlením na celé Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. A) Požadavek na zpracování nabídky pro část a) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Celková zadavatelem akceptovatelná cena pro část A) veřejné zakázky ve výši Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. 1) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry Cenová kalkulace nabídky bude zahrnovat pořízení potřebných licencí uceleného systému obsahujícího požadované moduly a bude rozepsána na jednotlivé licence modulů a jejich počet. Dále bude zahrnovat instalaci, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update po celou dobu udržitelnosti projektu. 2) Technická podpora ekonomických agend městského informačního systému v letech Bude uvedena samostatně. Výše nabídnuté ceny za technickou podporu pro každý jednotlivý kalendářní rok v období od do musí činit nejméně 1000,- Kč vč. DPH/rok a nesmí převýšit ,- Kč vč. DPH/rok. Cena technické podpory bude rozepsána jak za každý jednotlivý rok, tak v souhrnné celkové výši za výše uvedené období. Stránka 13 z 31

14 B) Požadavek na zpracování nabídky pro část b) veřejné zakázky Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši ,- Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenová kalkulace nabídky bude rozepsána na jednotlivé licence a jejich počet. Garance a sankce Zde uchazeč uvede výčet všech závazných dokumentů zaručujících kvalitu zpracování předmětu plnění. Dodavatel je povinen realizovat všechny smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k bezchybnému provedení a dokončení zakázky ve sjednaném termínu dle článku Termíny a lhůty veřejné zakázky. Dodavatel odpovídá za případné prokazatelné vady předmětu plnění a vzniklé škody způsobené zadavateli v souvislosti s předmětem plnění této výzvy. Dodavatel se zavazuje nahradit zadavateli škodu, která vznikla nesplněním povinností dodavatele (např. v případě uložených sankcí, nepřiznání dotace nebo její plné výše a v dalších případech), a to do 30 dní ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu zadavatele k úhradě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uchazeč si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany uchazeče, a to i škody vzniklé zadavateli uložením povinnosti vrátit dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení finančních prostředků bylo porušení povinností uchazeče. Uchazeč neodpovídá za nedostatky a škody způsobené použitím vadných podkladů převzatých od zadavatele v těchto případech: pokud ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit, že převzaté podklady od zadavatele jsou vadné, upozornil zadavatele na vadné podklady, ale ten na jejich použití trval. Opční právo Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu 99 zákona opční právo na poskytování podobných služeb, jejichž potřeba se vyskytne za dobu plnění veřejné zakázky a které budou úzce souviset s plněním dodavatele. Zadavatel předběžně stanovuje dobu využití opčního práva na 5 let od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Stránka 14 z 31

15 Předmětem veřejné zakázky týkající se opčního práva je budoucí rozšíření díla o dodávku a implementaci nástrojů pro zavedení nadstavbových funkcionalit a otevřenosti z hlediska návazných agend elektronizace veřejné správy a resortních agend na straně zadavatele. Opční právo je zadavatel oprávněn uplatnit vůči uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva. Uchazeč nezahrne nabídkovou cenu za část plnění odpovídající opčnímu právu do své nabídkové ceny. Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady 53 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, Stránka 15 z 31

16 d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 9.1. v souladu s 62 zákona č. 137/2006 Sb. předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů zákona č. 137/2006 Sb. Profesní kvalifikační předpoklady 54 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. Požadován je a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů Stránka 16 z 31

17 v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - lze doložit v prosté kopii. Nebo lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 Při posuzování finančních a ekonomických kritérií požadujeme následující požadavky na dodavatele/subdodavatele: Údaj o celkovém ročním obratu uchazeče s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby celkový realizovaný obrat uchazeče v každém účetním období byl vyšší než 50 mil. Kč a tento bude prokázán čestným prohlášením uchazeče. Reference alespoň 5 různých zadavatelů (investorů) na obdobné zakázky za poslední 3 roky certifikáty řízení systému jakosti pro dodavatele/subdodavatele SW ISO 9001, nebo odpovídající pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s pojistným plněním ve výši minimálně 5 mil. Kč poslední zpracovanou účetní rozvahu. Technické kvalifikační předpoklady 56 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením: Seznamu alespoň tří významných obdobných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech v hodnotě nad 1 mil. Kč vč. DPH za každou z nich, přičemž alespoň jedna z nich, musí být realizována v prostředí veřejné správy. Uchazeč (případně subdodavatel) dále prokáže předložení certifikace: Certifikát systému řízení jakosti podle normy řady ČSN ISO/IEC na poskytování služeb IT. Forma splnění kvalifikace Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v prosté kopii. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace: Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s Stránka 17 z 31

18 výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno vůbec. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky pro obě části veřejné zakázky samostatně, tj. pro část a) pořízení ekonomických agend městského informačního systému a část b) rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele včetně podpory a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu A) Způsob hodnocení nabídek pro část a) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. n Kritéria hodnocení Váha 1 Cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro 80% napojení na základní registry bez DPH 2 Cena technické podpory od do (celkový součet) bez DPH 20% Požadavky na předložení informací k hodnotícím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: Cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry bez DPH - číselně hodnotitelné kritérium. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny zahrnující pořízení potřebných licencí uceleného systému obsahujícího požadované moduly, instalace, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update do bez DPH. Cena technické podpory bez DPH - číselně hodnotitelné kritérium. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši poplatku technické podpory po dobu udržitelnosti projektu tj. od do Výše nabídnuté ceny za technickou podporu pro Stránka 18 z 31

19 každý jednotlivý kalendářní rok v období od do musí činit nejméně 1000,- Kč vč. DPH/rok a nesmí převýšit ,- Kč vč. DPH/rok. Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši ,- Kč včetně současné sazby DPH za část A) veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná. Způsob hodnocení nabídek pro část A) veřejné zakázky podle dílčích kritérií Zadavatel bude hodnotit nabídky jednotlivých uchazečů v části a) veřejné zakázky bodovací metodou. V kritériích cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a cena technické podpory bude zadavatel postupovat podle následujícího vzorce: P n nejnižší nabídková cena hodnocená nabídková cena n Kde Pn vyjadřuje počet dosažených bodů za jednotlivé kritérium n vyjadřuje váhu příslušného kritéria. Vítězná bude nabídka s nejvyšším součtem jednotlivých Pn uchazeče. B) Způsob hodnocení nabídek pro část b) veřejné zakázky Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Základním hodnotícím kritériem je nejnižší cena nabídky. Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenová kalkulace nabídky bude rozepsána na jednotlivé licence a jejich počet. Stránka 19 z 31

20 Pokud je do hodnocení předložena jen jedna nabídka, komise její hodnocení neprovede a doporučí zadavateli její akceptování za předpokladu, že jsou splněny všechny kvalifikační předpoklady a podmínky technického zadání zakázky. V případech, kdy nabídka bude v některém z výše uvedených kritérií obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky bude hodnotící komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, nabídku vyřadí. V Ivančicích, MUDr. Vojtěch Adam starosta Stránka 20 z 31

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli:

Název veřejné zakázky: Upgrade PACS systému FN HK 2010. Údaje o zadavateli: Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU HA * * GUE * * * ** * r. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka") je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně

Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně (dále veřejná zakázka ) Tato veřejná zakázka je spolufinancovaná z prostředků EU Operační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. Strategie rozvoje ICT Úřadu vlády ČR VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: nábř. E. Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY, DRUH ZAKÁZKY,

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vytvoření webových stránek Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov, včetně komunikačního propojení

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více