Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31

2 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek Příloha č. 1: Technické zadání zakázky Příloha č. 2: Krycí list pro část A) veřejné zakázky Příloha č. 2: Krycí list pro část B) veřejné zakázky Stránka 2 z 31

3 Základní informace podle 44 k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Zadavatel Město Ivančice poskytuje zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku dle následujících údajů. Název zakázky Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice (dále jen Vnitřní integrace). Předmět zakázky Předmětem zakázky je realizace vnitřní integrace úřadu. Uchazeči mohou předkládat své nabídky pro 2 samostatné části této veřejné zakázky: a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a technická podpora b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Uchazeči mohou podávat nabídky pouze pro část a) nebo část b), případně současně části a) i b). a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Předmětem této části veřejné zakázky jsou 2 samostatné celky: 1. Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a 2. Technická podpora, které jsou níže podrobněji specifikovány: 1. Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry Zahrnuje dodávku uceleného systému obsahující požadované agendy, pořízení potřebných licencí, instalace, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update po celou dobu udržitelnosti projektu. Dodán bude ucelený systém, který v sobě obsahuje tyto moduly: Finanční a účetní moduly o Rozpočet města, plánování a reporting Stránka 3 z 31

4 o Finanční řízení a kontrola o Zajištění účetní agendy Evidence došlých faktur Centrální evidence smluv, evidence objednávek Evidence odeslaných faktur Bankovní transakce a párovací centrum Propojení na Krajský úřad JMK Roční a měsíční účetní uzávěrka o Vedení daňové agendy o Vedení pokladny o Správa a vymáhání pohledávek o Evidence dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku a majetku vedeného v podrozvaze Evidence majetku a skladů Provádění inventarizace majetku Přestupková agenda Agendy pro napojení na základní registry o Administrační systém umožňující přístup delegovaných osob uvedených v agendovém informačním systému Registr práv a povinností (RPP ISZR) o Integrovaná brána zpřístupňující základní registry pro informační systém spisové služby zadavatele s možností nastavení logování o Integrace rozhraní umožňující přístup k základním registrům a současně přístup k databázi informačního systému GINIS Nahrazení stávajících produktů za nové produkty specifikované v příloze č. 1 - Technické zadání zakázky Podrobný technický popis s požadavky je uveden v příloze č. 1 Technické zadání zakázky. Uvedené bude dodáno včetně implementace s plnou kompatibilitou se stávajícím informačním systémem GINIS. Přímá integrace ekonomického systému je nutná se stávající spisovou službou GINISSSL bez nutnosti využití napojování jiných systému pomocí externích rozhraní či předávání dat pomocí webových služeb. V žádném případě nesmí dojít k degradaci používání současného systému spisové služby GINIS SSL či případné paralelní evidence písemností pro potřeby ekonomického systému. Stránka 4 z 31

5 2. Technická podpora ekonomických agend městského informačního systému po dobu udržitelnost projektu tj. od do Technickou podporou se rozumí řešení problémů a požadavků s instalací, konfigurací, řešení základních uživatelských problémů týkajících se využití dodávaného produktu a dokumentované funkcionality, konzultace a řešení administrátorských otázek týkajících se konfigurace produktu, opětovné instalace atp. ve formě: - telefonické hotline, dálkovým způsobem prostřednictvím datové sítě, dojezdovým způsobem na místě implementace, pokud nelze řešit předchozím způsobem. Technická podpora bude nabídnuta v rozsahu min. 30 hodin ročně po celou dobu udržitelnosti projektu. Uchazeč nabídne technickou podporu samostatně a její plnění bude probíhat po celou dobu udržitelnosti projektu tj. od do b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu dle níže uvedených specifikací Předmět plnění musí být implementovaný do stávající infrastruktury a mít shodné vlastnosti se stávajícím softwarovým vybavením z důvodů plné aplikovatelnosti využívaných funkcí software a zachování předchozích investic zadavatele. Rozšíření licencí k produktům Microsoft Exchange CAL (100ks). Jedná se o rozšíření 100 ks počtu licencí pro poštovní server Exchange Poskytnutí nových licencí produktů Microsoft SQL server (1 CPU) 1 ks. Jedná se o novou licenci databáze SQL pro spisovou službu. Technická specifikace předmětu zakázky Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 1 Technické zadání zakázky, kde jsou specifikovány povinné požadavky, které musí vnitřní integrace splňovat. Popis prostředí V prostředí městského úřadu se v oblasti informačního systému ekonomických agend v současné době používá GORDIC WIN. Využívány jsou následující systémy: Modul Agenda Počet uživatelů WinUCR účetnictví a rozpočet 3 Stránka 5 z 31

6 Modul Agenda Počet uživatelů WinKDF kniha došlých faktur, kniha objednávek 2 WinKOF kniha odeslaných faktur 2 WinPOK pokladna 3 WinKXF bankovní transakce 2 WinEma evidence majetku 2 WinDDP pohledávky 5 V prostředí městského úřadu se v oblasti serverového operačního systémů používá Windows Server v edici Datacenter, v oblasti počítačových stanic Windows XP/Windows 7, v oblasti poštovních služeb je nasazen MS Exchange. Spisová služba využívá databází SQL a nasazen je kancelářský balík Office Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o povaze zájmové lokality, místních podmínkách a místních zvláštnostech. Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky. Druh zadávacího řízení Realizace vnitřní integrace bude realizována formou zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie - podlimitní veřejné zakázky, otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a usnesení vlády č. 48/2009 vzhledem k tomu, že řešení elektronické spisové služby je součástí projektu Rozvoj služeb egovernmentu v ORP Ivančice I III. Předpokládaný celkový objem zakázky tohoto projektu za všechny 3 části (tj. řešení elektronické spisové služby, technologické centrum ORP Ivančice a vnitřní integrace úřadu) je 4,870 mil. Kč bez DPH (tj. 5,844 mil. Kč vč. DPH). Předpokládaný objem zakázky za řešení vnitřní integrace (obě části veřejné zakázky část a, část b) je max Kč bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Hodnota části a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora je stanovena max bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Hodnota části b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele včetně podpory a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu je stanovena max Kč bez DPH (tj Kč vč. DPH). Stránka 6 z 31

7 Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Identifikační údaje zadavatele Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: , DIČ: CZ (jsme plátci DPH) Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Vojtěch Adam, starosta města Stránky města: Klasifikace předmětu zakázky Název předmětu Kód CPV Jednotka Množství Programování programového vybavení a poradenské služby ks 1 Systémová údržba a podpora ks 1 Termíny a lhůty veřejné zakázky Milník Termín Rozeslání poptávek uchazečům Termín podání nabídek středa do 09:00 hod. Termín otevírání obálek :00 hod. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků výběrového řízení Předpokládaný termín podpisu smlouvy do Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky do 1 týdne od podpisu smlouvy Závazný termín ukončení realizace veřejné zakázky nejpozději do Místo a doba otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustavená zadavatelem. Konat se bude v termínu uvedeném v části Termíny a lhůty veřejné zakázky v sídle zadavatele (zasedací místnost, č. 305, 2. patro). Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené výrazným nápisem Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice - NEOTVÍRAT a názvem uchazeče. Uchazeč doručí nabídku na pracoviště podatelny Městského úřadu Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Stránka 7 z 31

8 Ivančice. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou vráceny zájemci ve stavu, v jakém byly v době vadného podání. Místo plnění Místem řešení vnitřní integrace a plněním veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Dodatečné informace Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická viz 149 odstavec 3 zákona) a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby. Kontaktní adresa a adresa o dodatečné informace je: Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, Ivančice El. podatelna: Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního, E- mail: Telefon: , Ing. Jiří Marek, vedoucí odboru informačních systémů, Telefon: , Ing. Bohumil Smutný, projektový manažer, Telefon: Další podmínky a informace o veřejné zakázce 1) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem. 2) Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 3) Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady, které uchazeči vzniknou při podání nabídky nese uchazeč. Stránka 8 z 31

9 4) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, variantní řešení nabídek se nepřipouští. 5) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku písemně před termínem pro podání nabídek. 6) Zadavatel si vyhrazuje právo: - s uchazeči o nabídkách jednat, - neakceptovat žádnou z předložených nabídek. - s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, dále jednat o obsahu smlouvy, na základě které se bude realizovat tato zakázka, 7) Uchazeč souhlasí s poskytnutím jeho nabídky třetí osobě pro potřebu vyhotovení odborného posudku. 8) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku také z těchto důvodů: - neobsahuje všechny náležitosti nebo je v rozporu s požadavky v zadávací dokumentaci - nesplňuje kvalifikační předpoklady - nesplňuje povinné legislativní požadavky - neodpovídá technickému zadání nebo ho plní pouze zčásti - nesplňuje povinné technické a funkční požadavky - nesplňuje povinné organizační požadavky nebo povinné cenové požadavky. 9) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v před vyhlášením výsledků výběrového řízení upřesnění technických parametrů. 10) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v době, před vyhlášením výsledků výběrového řízení, předvedení nabízeného řešení a to s plnou funkčností všech povinných technických a funkčních požadavků. Současně si zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku uchazeče, u kterého bude zjištěno, že předvedené řešení nesplňuje povinné technické a funkční požadavky. 11) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky. 12) Uchazeč je vázán svou nabídkou minimálně 6 měsíců od podání nabídky. Požadavek na zpracování nabídky Nabídka se podává v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii. Vyhotovení nabídky bude zabezpečeno takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty v originálním vyhotovení, případně v úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci), s Stránka 9 z 31

10 výjimkou případů, kdy zadavatel podle textu zadávací dokumentace požaduje pouze kopie prosté. Kompletní nabídka bude předložena také v elektronické podobě (1 kopie na CD-ROM a to v některém z následujících formátů - Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF). Elektronická podoba musí umožňovat kopírování textu a cen z nabídek pro účely hodnotící komise. V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Pokud uchazeč jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí být úředně ověřen. Pouze doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů v podobě firemních a osobních certifikátů uchazeče mohou být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou, o počtu stran nabídky. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Nesplnění podmínek kterékoliv z podmínek zadávacího řízení uchazečem povede k jeho vyloučení z účasti na výběrovém řízení. Dokumenty s technickou specifikací musí být předloženy v českém jazyce. Zadavatel si v souladu s 152, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení tohoto zadávacího řízení všechny informace, poskytnuté jednotlivými uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky. Stránka 10 z 31

11 Podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 4 Příručky). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. Přehled všech subjektů Uchazeč uvede přehled všech případných subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky s konkrétním uvedením, kdo se na které části plnění bude podílet. Požadavky na obsahové členění nabídky Uchazeči, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že vpřípadě získání zakázky budou všichni tito dodavatelé vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení případně jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 1) příloha č. 2 Krycí list pro část A) nebo část B) veřejné zakázky příp. obě části současně 2) obsah nabídky s uvedením čísel stran 3) platnost nabídky a kontakt na zodpovědnou osobu za zpracování nabídky 4) kvalifikační předpoklady 5) cena za dodávku 6) podepsaný návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení 7) krátká informace o uchazeči (maximálně 1 strana A4) Stránka 11 z 31

12 8) přehled všech subdodavatelů 9) harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky včetně vyznačení všech klíčových milníků a včetně čestného prohlášení, že se zhotovitel zavazuje dokončit kompletní realizaci zakázky nejpozději do ) popis technického řešení a jeho plnění včetně dodávky licencí 11) Způsob vedení projektu, požadavky na součinnost zadavatele a dokumentace projektu 12) Ostatní požadované informace obsažené v této výzvě a v tomto oddílu neuvedené. 13) Doplňující informace zde má možnost Uchazeč uvést další údaje neobsažené v předchozích oddílech, které pokládá za významné pro prezentaci a nabídku vlastního řešení. 14) Prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou o počtu stran nabídky Obchodní podmínky Uchazeč předloží v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo, která bude odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání. Do obchodních podmínek smlouvy o dílo musí dodavatel zahrnout všechna ustanovení čl. Podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF. V návrhu smlouvy o dílo je nutné minimálně vyspecifikovat tyto důležité body: předmět dodání, realizaci, implementaci, rozsah a průběh zaškolení obsluhy cenu záruční lhůtu technickou podporu po dobu udržitelnosti projektu, tj. období termín dodání odstoupení od smlouvy platební podmínky podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF sankce (za nezrealizování v požadovaném termínu, apod.) Záruční lhůta Dodavatel odpovídá za vady dodávky po dobu záruční lhůty, která je stanovena v délce nejméně po dobu udržitelnosti projektu tj. do Platební podmínky 1) Fakturace může proběhnout až po předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Stránka 12 z 31

13 2) Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 3) Daňový doklad bude vystaven do 5 pracovních dnů po převzetí předmětu plnění. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu odběrateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 4) Vítězný uchazeč části A) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a technická podpora bude fakturovat zvlášť samostatné celky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a Technická podpora. 5) Vítězný uchazeč musí označovat faktury registračním číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/ Cena Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k předložení nabídek. Nabídková cena bude uvedena v CZK se zaokrouhlením na celé Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. A) Požadavek na zpracování nabídky pro část a) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Celková zadavatelem akceptovatelná cena pro část A) veřejné zakázky ve výši Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. 1) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry Cenová kalkulace nabídky bude zahrnovat pořízení potřebných licencí uceleného systému obsahujícího požadované moduly a bude rozepsána na jednotlivé licence modulů a jejich počet. Dále bude zahrnovat instalaci, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update po celou dobu udržitelnosti projektu. 2) Technická podpora ekonomických agend městského informačního systému v letech Bude uvedena samostatně. Výše nabídnuté ceny za technickou podporu pro každý jednotlivý kalendářní rok v období od do musí činit nejméně 1000,- Kč vč. DPH/rok a nesmí převýšit ,- Kč vč. DPH/rok. Cena technické podpory bude rozepsána jak za každý jednotlivý rok, tak v souhrnné celkové výši za výše uvedené období. Stránka 13 z 31

14 B) Požadavek na zpracování nabídky pro část b) veřejné zakázky Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši ,- Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenová kalkulace nabídky bude rozepsána na jednotlivé licence a jejich počet. Garance a sankce Zde uchazeč uvede výčet všech závazných dokumentů zaručujících kvalitu zpracování předmětu plnění. Dodavatel je povinen realizovat všechny smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k bezchybnému provedení a dokončení zakázky ve sjednaném termínu dle článku Termíny a lhůty veřejné zakázky. Dodavatel odpovídá za případné prokazatelné vady předmětu plnění a vzniklé škody způsobené zadavateli v souvislosti s předmětem plnění této výzvy. Dodavatel se zavazuje nahradit zadavateli škodu, která vznikla nesplněním povinností dodavatele (např. v případě uložených sankcí, nepřiznání dotace nebo její plné výše a v dalších případech), a to do 30 dní ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu zadavatele k úhradě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uchazeč si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany uchazeče, a to i škody vzniklé zadavateli uložením povinnosti vrátit dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení finančních prostředků bylo porušení povinností uchazeče. Uchazeč neodpovídá za nedostatky a škody způsobené použitím vadných podkladů převzatých od zadavatele v těchto případech: pokud ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit, že převzaté podklady od zadavatele jsou vadné, upozornil zadavatele na vadné podklady, ale ten na jejich použití trval. Opční právo Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu 99 zákona opční právo na poskytování podobných služeb, jejichž potřeba se vyskytne za dobu plnění veřejné zakázky a které budou úzce souviset s plněním dodavatele. Zadavatel předběžně stanovuje dobu využití opčního práva na 5 let od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Stránka 14 z 31

15 Předmětem veřejné zakázky týkající se opčního práva je budoucí rozšíření díla o dodávku a implementaci nástrojů pro zavedení nadstavbových funkcionalit a otevřenosti z hlediska návazných agend elektronizace veřejné správy a resortních agend na straně zadavatele. Opční právo je zadavatel oprávněn uplatnit vůči uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva. Uchazeč nezahrne nabídkovou cenu za část plnění odpovídající opčnímu právu do své nabídkové ceny. Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady 53 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, Stránka 15 z 31

16 d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 9.1. v souladu s 62 zákona č. 137/2006 Sb. předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů zákona č. 137/2006 Sb. Profesní kvalifikační předpoklady 54 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. Požadován je a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů Stránka 16 z 31

17 v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - lze doložit v prosté kopii. Nebo lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 Při posuzování finančních a ekonomických kritérií požadujeme následující požadavky na dodavatele/subdodavatele: Údaj o celkovém ročním obratu uchazeče s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby celkový realizovaný obrat uchazeče v každém účetním období byl vyšší než 50 mil. Kč a tento bude prokázán čestným prohlášením uchazeče. Reference alespoň 5 různých zadavatelů (investorů) na obdobné zakázky za poslední 3 roky certifikáty řízení systému jakosti pro dodavatele/subdodavatele SW ISO 9001, nebo odpovídající pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s pojistným plněním ve výši minimálně 5 mil. Kč poslední zpracovanou účetní rozvahu. Technické kvalifikační předpoklady 56 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením: Seznamu alespoň tří významných obdobných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech v hodnotě nad 1 mil. Kč vč. DPH za každou z nich, přičemž alespoň jedna z nich, musí být realizována v prostředí veřejné správy. Uchazeč (případně subdodavatel) dále prokáže předložení certifikace: Certifikát systému řízení jakosti podle normy řady ČSN ISO/IEC na poskytování služeb IT. Forma splnění kvalifikace Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v prosté kopii. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace: Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s Stránka 17 z 31

18 výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno vůbec. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky pro obě části veřejné zakázky samostatně, tj. pro část a) pořízení ekonomických agend městského informačního systému a část b) rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele včetně podpory a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu A) Způsob hodnocení nabídek pro část a) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. n Kritéria hodnocení Váha 1 Cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro 80% napojení na základní registry bez DPH 2 Cena technické podpory od do (celkový součet) bez DPH 20% Požadavky na předložení informací k hodnotícím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: Cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry bez DPH - číselně hodnotitelné kritérium. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny zahrnující pořízení potřebných licencí uceleného systému obsahujícího požadované moduly, instalace, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update do bez DPH. Cena technické podpory bez DPH - číselně hodnotitelné kritérium. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši poplatku technické podpory po dobu udržitelnosti projektu tj. od do Výše nabídnuté ceny za technickou podporu pro Stránka 18 z 31

19 každý jednotlivý kalendářní rok v období od do musí činit nejméně 1000,- Kč vč. DPH/rok a nesmí převýšit ,- Kč vč. DPH/rok. Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši ,- Kč včetně současné sazby DPH za část A) veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná. Způsob hodnocení nabídek pro část A) veřejné zakázky podle dílčích kritérií Zadavatel bude hodnotit nabídky jednotlivých uchazečů v části a) veřejné zakázky bodovací metodou. V kritériích cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a cena technické podpory bude zadavatel postupovat podle následujícího vzorce: P n nejnižší nabídková cena hodnocená nabídková cena n Kde Pn vyjadřuje počet dosažených bodů za jednotlivé kritérium n vyjadřuje váhu příslušného kritéria. Vítězná bude nabídka s nejvyšším součtem jednotlivých Pn uchazeče. B) Způsob hodnocení nabídek pro část b) veřejné zakázky Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Základním hodnotícím kritériem je nejnižší cena nabídky. Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenová kalkulace nabídky bude rozepsána na jednotlivé licence a jejich počet. Stránka 19 z 31

20 Pokud je do hodnocení předložena jen jedna nabídka, komise její hodnocení neprovede a doporučí zadavateli její akceptování za předpokladu, že jsou splněny všechny kvalifikační předpoklady a podmínky technického zadání zakázky. V případech, kdy nabídka bude v některém z výše uvedených kritérií obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky bude hodnotící komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, nabídku vyřadí. V Ivančicích, MUDr. Vojtěch Adam starosta Stránka 20 z 31

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný

Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Trojská 96, Praha 7 Troja TEL/FAX.284691121 e-mail: info@mctroja.cz Naše zn. TR 00000/2015 V Praze dne 25. 5. 2015 Vyřizuje: Novotný Výzva k podání nabídky na

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Součástí dodávky musí být i elektronická evidence a archivace dokumentace o veřejných zakázkách.

Součástí dodávky musí být i elektronická evidence a archivace dokumentace o veřejných zakázkách. Město Šumperk Městský úřad Šumperk nám. Míru 1, 787 01 Šumperk Naše čj.: MUSP 4200/2014 Naše sp. zn.: 4136/2014 TAJ/PAKO *MUSPX01BHN6S* ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle

Více

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona

VÝZVA. k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona EVROPSKÁ UNIE INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI VÝZVA k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka výpočetní techniky Dodávka výpočetní techniky stránka 1 (6) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka výpočetní techniky Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách Název

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ..07/.4.00/2.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace. Název zakázky: Dodávka

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Dodávka osobního automobilu

Dodávka osobního automobilu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 12 odst. 3 v souladu s 6 zákona 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Dodávka osobního automobilu

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Příloha č. 4 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Svazek obcí Novoborska (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Dodávka zařízení a vybavení Identifikační údaje zadavatele: Název zadavatele: Sídlo: Zastoupený: Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Příloha č. 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - oprava a doteplení střech pavilonů A,B VZ/2013/3/01 veřejná zakázka malého rozsahu

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 1 / 2 0 13 ZADÁVÁNÍ VEŘE JNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. ICT pro individualizaci výuky - 2. část Příloha č.1 Zadávací dokumentace Dvořákovo gymnázium a SOŠE, Kralupy nad Vltavou ICT pro individualizaci výuky - 2. část Číslo zakázky : 2/61 Název projektu: evik (výuka, individualizace, koučink) Registrační

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více