Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice"

Transkript

1 Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31

2 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek Příloha č. 1: Technické zadání zakázky Příloha č. 2: Krycí list pro část A) veřejné zakázky Příloha č. 2: Krycí list pro část B) veřejné zakázky Stránka 2 z 31

3 Základní informace podle 44 k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). Zadavatel Město Ivančice poskytuje zadávací dokumentaci pro podlimitní veřejnou zakázku dle následujících údajů. Název zakázky Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice (dále jen Vnitřní integrace). Předmět zakázky Předmětem zakázky je realizace vnitřní integrace úřadu. Uchazeči mohou předkládat své nabídky pro 2 samostatné části této veřejné zakázky: a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a technická podpora b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Uchazeči mohou podávat nabídky pouze pro část a) nebo část b), případně současně části a) i b). a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Předmětem této části veřejné zakázky jsou 2 samostatné celky: 1. Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a 2. Technická podpora, které jsou níže podrobněji specifikovány: 1. Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry Zahrnuje dodávku uceleného systému obsahující požadované agendy, pořízení potřebných licencí, instalace, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update po celou dobu udržitelnosti projektu. Dodán bude ucelený systém, který v sobě obsahuje tyto moduly: Finanční a účetní moduly o Rozpočet města, plánování a reporting Stránka 3 z 31

4 o Finanční řízení a kontrola o Zajištění účetní agendy Evidence došlých faktur Centrální evidence smluv, evidence objednávek Evidence odeslaných faktur Bankovní transakce a párovací centrum Propojení na Krajský úřad JMK Roční a měsíční účetní uzávěrka o Vedení daňové agendy o Vedení pokladny o Správa a vymáhání pohledávek o Evidence dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku a majetku vedeného v podrozvaze Evidence majetku a skladů Provádění inventarizace majetku Přestupková agenda Agendy pro napojení na základní registry o Administrační systém umožňující přístup delegovaných osob uvedených v agendovém informačním systému Registr práv a povinností (RPP ISZR) o Integrovaná brána zpřístupňující základní registry pro informační systém spisové služby zadavatele s možností nastavení logování o Integrace rozhraní umožňující přístup k základním registrům a současně přístup k databázi informačního systému GINIS Nahrazení stávajících produktů za nové produkty specifikované v příloze č. 1 - Technické zadání zakázky Podrobný technický popis s požadavky je uveden v příloze č. 1 Technické zadání zakázky. Uvedené bude dodáno včetně implementace s plnou kompatibilitou se stávajícím informačním systémem GINIS. Přímá integrace ekonomického systému je nutná se stávající spisovou službou GINISSSL bez nutnosti využití napojování jiných systému pomocí externích rozhraní či předávání dat pomocí webových služeb. V žádném případě nesmí dojít k degradaci používání současného systému spisové služby GINIS SSL či případné paralelní evidence písemností pro potřeby ekonomického systému. Stránka 4 z 31

5 2. Technická podpora ekonomických agend městského informačního systému po dobu udržitelnost projektu tj. od do Technickou podporou se rozumí řešení problémů a požadavků s instalací, konfigurací, řešení základních uživatelských problémů týkajících se využití dodávaného produktu a dokumentované funkcionality, konzultace a řešení administrátorských otázek týkajících se konfigurace produktu, opětovné instalace atp. ve formě: - telefonické hotline, dálkovým způsobem prostřednictvím datové sítě, dojezdovým způsobem na místě implementace, pokud nelze řešit předchozím způsobem. Technická podpora bude nabídnuta v rozsahu min. 30 hodin ročně po celou dobu udržitelnosti projektu. Uchazeč nabídne technickou podporu samostatně a její plnění bude probíhat po celou dobu udržitelnosti projektu tj. od do b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu dle níže uvedených specifikací Předmět plnění musí být implementovaný do stávající infrastruktury a mít shodné vlastnosti se stávajícím softwarovým vybavením z důvodů plné aplikovatelnosti využívaných funkcí software a zachování předchozích investic zadavatele. Rozšíření licencí k produktům Microsoft Exchange CAL (100ks). Jedná se o rozšíření 100 ks počtu licencí pro poštovní server Exchange Poskytnutí nových licencí produktů Microsoft SQL server (1 CPU) 1 ks. Jedná se o novou licenci databáze SQL pro spisovou službu. Technická specifikace předmětu zakázky Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 1 Technické zadání zakázky, kde jsou specifikovány povinné požadavky, které musí vnitřní integrace splňovat. Popis prostředí V prostředí městského úřadu se v oblasti informačního systému ekonomických agend v současné době používá GORDIC WIN. Využívány jsou následující systémy: Modul Agenda Počet uživatelů WinUCR účetnictví a rozpočet 3 Stránka 5 z 31

6 Modul Agenda Počet uživatelů WinKDF kniha došlých faktur, kniha objednávek 2 WinKOF kniha odeslaných faktur 2 WinPOK pokladna 3 WinKXF bankovní transakce 2 WinEma evidence majetku 2 WinDDP pohledávky 5 V prostředí městského úřadu se v oblasti serverového operačního systémů používá Windows Server v edici Datacenter, v oblasti počítačových stanic Windows XP/Windows 7, v oblasti poštovních služeb je nasazen MS Exchange. Spisová služba využívá databází SQL a nasazen je kancelářský balík Office Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat o povaze zájmové lokality, místních podmínkách a místních zvláštnostech. Případné nejasnosti je nutné si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů neopravňují uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo změnu nabídky. Druh zadávacího řízení Realizace vnitřní integrace bude realizována formou zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie - podlimitní veřejné zakázky, otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a usnesení vlády č. 48/2009 vzhledem k tomu, že řešení elektronické spisové služby je součástí projektu Rozvoj služeb egovernmentu v ORP Ivančice I III. Předpokládaný celkový objem zakázky tohoto projektu za všechny 3 části (tj. řešení elektronické spisové služby, technologické centrum ORP Ivančice a vnitřní integrace úřadu) je 4,870 mil. Kč bez DPH (tj. 5,844 mil. Kč vč. DPH). Předpokládaný objem zakázky za řešení vnitřní integrace (obě části veřejné zakázky část a, část b) je max Kč bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Hodnota části a) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora je stanovena max bez DPH (tj. cca Kč vč. DPH). Hodnota části b) Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele včetně podpory a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu je stanovena max Kč bez DPH (tj Kč vč. DPH). Stránka 6 z 31

7 Preambule Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Identifikační údaje zadavatele Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: , DIČ: CZ (jsme plátci DPH) Statutární zástupce zadavatele: MUDr. Vojtěch Adam, starosta města Stránky města: Klasifikace předmětu zakázky Název předmětu Kód CPV Jednotka Množství Programování programového vybavení a poradenské služby ks 1 Systémová údržba a podpora ks 1 Termíny a lhůty veřejné zakázky Milník Termín Rozeslání poptávek uchazečům Termín podání nabídek středa do 09:00 hod. Termín otevírání obálek :00 hod. Předpokládaný termín vyhlášení výsledků výběrového řízení Předpokládaný termín podpisu smlouvy do Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky do 1 týdne od podpisu smlouvy Závazný termín ukončení realizace veřejné zakázky nejpozději do Místo a doba otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustavená zadavatelem. Konat se bude v termínu uvedeném v části Termíny a lhůty veřejné zakázky v sídle zadavatele (zasedací místnost, č. 305, 2. patro). Nabídka se podává písemně a v uzavřené obálce označené výrazným nápisem Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice - NEOTVÍRAT a názvem uchazeče. Uchazeč doručí nabídku na pracoviště podatelny Městského úřadu Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Stránka 7 z 31

8 Ivančice. Za okamžik převzetí nabídky zadavatelem je považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele. Nabídky podané po lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout, nebudou přijaty a budou vráceny zájemci ve stavu, v jakém byly v době vadného podání. Místo plnění Místem řešení vnitřní integrace a plněním veřejné zakázky je sídlo zadavatele. Dodatečné informace Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná (popřípadě elektronická viz 149 odstavec 3 zákona) a musí být doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu kontaktní osoby. Kontaktní adresa a adresa o dodatečné informace je: Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, Ivančice El. podatelna: Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Peška, vedoucí odboru plánovacího a finančního, E- mail: Telefon: , Ing. Jiří Marek, vedoucí odboru informačních systémů, Telefon: , Ing. Bohumil Smutný, projektový manažer, Telefon: Další podmínky a informace o veřejné zakázce 1) Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení v souladu se Zákonem. 2) Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká uchazečům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 3) Náklady spojené se zpracováním nabídek zadavatel uchazečům nehradí. Veškeré náklady, které uchazeči vzniknou při podání nabídky nese uchazeč. Stránka 8 z 31

9 4) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku, variantní řešení nabídek se nepřipouští. 5) Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku písemně před termínem pro podání nabídek. 6) Zadavatel si vyhrazuje právo: - s uchazeči o nabídkách jednat, - neakceptovat žádnou z předložených nabídek. - s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku, dále jednat o obsahu smlouvy, na základě které se bude realizovat tato zakázka, 7) Uchazeč souhlasí s poskytnutím jeho nabídky třetí osobě pro potřebu vyhotovení odborného posudku. 8) Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku také z těchto důvodů: - neobsahuje všechny náležitosti nebo je v rozporu s požadavky v zadávací dokumentaci - nesplňuje kvalifikační předpoklady - nesplňuje povinné legislativní požadavky - neodpovídá technickému zadání nebo ho plní pouze zčásti - nesplňuje povinné technické a funkční požadavky - nesplňuje povinné organizační požadavky nebo povinné cenové požadavky. 9) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v před vyhlášením výsledků výběrového řízení upřesnění technických parametrů. 10) Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat v době, před vyhlášením výsledků výběrového řízení, předvedení nabízeného řešení a to s plnou funkčností všech povinných technických a funkčních požadavků. Současně si zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku uchazeče, u kterého bude zjištěno, že předvedené řešení nesplňuje povinné technické a funkční požadavky. 11) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky. 12) Uchazeč je vázán svou nabídkou minimálně 6 měsíců od podání nabídky. Požadavek na zpracování nabídky Nabídka se podává v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii. Vyhotovení nabídky bude zabezpečeno takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty v originálním vyhotovení, případně v úředně ověřené kopii (podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci), s Stránka 9 z 31

10 výjimkou případů, kdy zadavatel podle textu zadávací dokumentace požaduje pouze kopie prosté. Kompletní nabídka bude předložena také v elektronické podobě (1 kopie na CD-ROM a to v některém z následujících formátů - Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF). Elektronická podoba musí umožňovat kopírování textu a cen z nabídek pro účely hodnotící komise. V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženým originálem v písemné formě je rozhodující tištěná forma nabídky. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Pokud uchazeč jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka. Tento překlad nemusí být úředně ověřen. Pouze doklady o splnění technických kvalifikačních předpokladů v podobě firemních a osobních certifikátů uchazeče mohou být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou, o počtu stran nabídky. Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje. Nesplnění podmínek kterékoliv z podmínek zadávacího řízení uchazečem povede k jeho vyloučení z účasti na výběrovém řízení. Dokumenty s technickou specifikací musí být předloženy v českém jazyce. Zadavatel si v souladu s 152, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit po ukončení tohoto zadávacího řízení všechny informace, poskytnuté jednotlivými uchazeči v nabídkách nebo dalších požadovaných dokumentech, pokud nebyly uchazečem označeny za důvěrné nebo se na ně nevztahuje ochrana podle ustanovení obecně platných předpisů (např. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit dokumenty zadavatele, týkající se průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky. Stránka 10 z 31

11 Podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 4 Příručky). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat. Přehled všech subjektů Uchazeč uvede přehled všech případných subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění předmětu zakázky s konkrétním uvedením, kdo se na které části plnění bude podílet. Požadavky na obsahové členění nabídky Uchazeči, kteří podávají nabídku společně, předloží originál nebo ověřenou kopii listiny (např. smlouvy o sdružení), z níž vyplývá, že vpřípadě získání zakázky budou všichni tito dodavatelé vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení případně jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky zavázáni společně a nerozdílně. 1) příloha č. 2 Krycí list pro část A) nebo část B) veřejné zakázky příp. obě části současně 2) obsah nabídky s uvedením čísel stran 3) platnost nabídky a kontakt na zodpovědnou osobu za zpracování nabídky 4) kvalifikační předpoklady 5) cena za dodávku 6) podepsaný návrh smlouvy ve dvojím vyhotovení 7) krátká informace o uchazeči (maximálně 1 strana A4) Stránka 11 z 31

12 8) přehled všech subdodavatelů 9) harmonogram plnění předmětu veřejné zakázky včetně vyznačení všech klíčových milníků a včetně čestného prohlášení, že se zhotovitel zavazuje dokončit kompletní realizaci zakázky nejpozději do ) popis technického řešení a jeho plnění včetně dodávky licencí 11) Způsob vedení projektu, požadavky na součinnost zadavatele a dokumentace projektu 12) Ostatní požadované informace obsažené v této výzvě a v tomto oddílu neuvedené. 13) Doplňující informace zde má možnost Uchazeč uvést další údaje neobsažené v předchozích oddílech, které pokládá za významné pro prezentaci a nabídku vlastního řešení. 14) Prohlášení uchazeče, podepsané statutárním orgánem uchazeče či jinou oprávněnou osobou o počtu stran nabídky Obchodní podmínky Uchazeč předloží v rámci své nabídky podepsaný návrh smlouvy o dílo, která bude odpovídat veškerým požadavkům zadavatele uvedeným v zadávací dokumentaci včetně obchodních podmínek. Smlouva bude podepsána oprávněnou osobou uchazeče. Nepodepsaná smlouva je nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona, uchazeč bude v takovém případě vyloučen z účasti na zadávacím řízení pro nesplnění podmínek zadání. Do obchodních podmínek smlouvy o dílo musí dodavatel zahrnout všechna ustanovení čl. Podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF. V návrhu smlouvy o dílo je nutné minimálně vyspecifikovat tyto důležité body: předmět dodání, realizaci, implementaci, rozsah a průběh zaškolení obsluhy cenu záruční lhůtu technickou podporu po dobu udržitelnosti projektu, tj. období termín dodání odstoupení od smlouvy platební podmínky podmínky pro projekt spolufinancovaný z ERDF sankce (za nezrealizování v požadovaném termínu, apod.) Záruční lhůta Dodavatel odpovídá za vady dodávky po dobu záruční lhůty, která je stanovena v délce nejméně po dobu udržitelnosti projektu tj. do Platební podmínky 1) Fakturace může proběhnout až po předání díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Stránka 12 z 31

13 2) Zadavatel nebude poskytovat zálohy. 3) Daňový doklad bude vystaven do 5 pracovních dnů po převzetí předmětu plnění. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu odběrateli. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 4) Vítězný uchazeč části A) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a technická podpora bude fakturovat zvlášť samostatné celky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému a agendy pro napojení na základní registry a Technická podpora. 5) Vítězný uchazeč musí označovat faktury registračním číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/ Cena Nabídková cena bude zpracována v souladu s výzvou k předložení nabídek. Nabídková cena bude uvedena v CZK se zaokrouhlením na celé Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. A) Požadavek na zpracování nabídky pro část a) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Celková zadavatelem akceptovatelná cena pro část A) veřejné zakázky ve výši Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. 1) Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry Cenová kalkulace nabídky bude zahrnovat pořízení potřebných licencí uceleného systému obsahujícího požadované moduly a bude rozepsána na jednotlivé licence modulů a jejich počet. Dále bude zahrnovat instalaci, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update po celou dobu udržitelnosti projektu. 2) Technická podpora ekonomických agend městského informačního systému v letech Bude uvedena samostatně. Výše nabídnuté ceny za technickou podporu pro každý jednotlivý kalendářní rok v období od do musí činit nejméně 1000,- Kč vč. DPH/rok a nesmí převýšit ,- Kč vč. DPH/rok. Cena technické podpory bude rozepsána jak za každý jednotlivý rok, tak v souhrnné celkové výši za výše uvedené období. Stránka 13 z 31

14 B) Požadavek na zpracování nabídky pro část b) veřejné zakázky Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši ,- Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenová kalkulace nabídky bude rozepsána na jednotlivé licence a jejich počet. Garance a sankce Zde uchazeč uvede výčet všech závazných dokumentů zaručujících kvalitu zpracování předmětu plnění. Dodavatel je povinen realizovat všechny smluvní činnosti, služby a výkony, kterých je potřeba k bezchybnému provedení a dokončení zakázky ve sjednaném termínu dle článku Termíny a lhůty veřejné zakázky. Dodavatel odpovídá za případné prokazatelné vady předmětu plnění a vzniklé škody způsobené zadavateli v souvislosti s předmětem plnění této výzvy. Dodavatel se zavazuje nahradit zadavateli škodu, která vznikla nesplněním povinností dodavatele (např. v případě uložených sankcí, nepřiznání dotace nebo její plné výše a v dalších případech), a to do 30 dní ode dne, kdy obdrží písemnou výzvu zadavatele k úhradě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Uchazeč si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany uchazeče, a to i škody vzniklé zadavateli uložením povinnosti vrátit dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení finančních prostředků bylo porušení povinností uchazeče. Uchazeč neodpovídá za nedostatky a škody způsobené použitím vadných podkladů převzatých od zadavatele v těchto případech: pokud ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit, že převzaté podklady od zadavatele jsou vadné, upozornil zadavatele na vadné podklady, ale ten na jejich použití trval. Opční právo Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu 99 zákona opční právo na poskytování podobných služeb, jejichž potřeba se vyskytne za dobu plnění veřejné zakázky a které budou úzce souviset s plněním dodavatele. Zadavatel předběžně stanovuje dobu využití opčního práva na 5 let od uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Stránka 14 z 31

15 Předmětem veřejné zakázky týkající se opčního práva je budoucí rozšíření díla o dodávku a implementaci nástrojů pro zavedení nadstavbových funkcionalit a otevřenosti z hlediska návazných agend elektronizace veřejné správy a resortních agend na straně zadavatele. Opční právo je zadavatel oprávněn uplatnit vůči uchazeči, s nímž bude uzavřena smlouva. Uchazeč nezahrne nabídkovou cenu za část plnění odpovídající opčnímu právu do své nabídkové ceny. Kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady 53 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, Stránka 15 z 31

16 d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle zák. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti l) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle odstavce 9.1. v souladu s 62 zákona č. 137/2006 Sb. předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů zákona č. 137/2006 Sb. Profesní kvalifikační předpoklady 54 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel dle 54 písm. a) a b) zákona č. 137/2006 Sb. Požadován je a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů Stránka 16 z 31

17 v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky - lze doložit v prosté kopii. Nebo lze nahradit výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle zákona č. 137/2006 Sb. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle 55 Při posuzování finančních a ekonomických kritérií požadujeme následující požadavky na dodavatele/subdodavatele: Údaj o celkovém ročním obratu uchazeče s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky za poslední tři účetní období. Zadavatel požaduje, aby celkový realizovaný obrat uchazeče v každém účetním období byl vyšší než 50 mil. Kč a tento bude prokázán čestným prohlášením uchazeče. Reference alespoň 5 různých zadavatelů (investorů) na obdobné zakázky za poslední 3 roky certifikáty řízení systému jakosti pro dodavatele/subdodavatele SW ISO 9001, nebo odpovídající pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, s pojistným plněním ve výši minimálně 5 mil. Kč poslední zpracovanou účetní rozvahu. Technické kvalifikační předpoklady 56 Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel v nabídce předložením: Seznamu alespoň tří významných obdobných dodávek realizovaných uchazečem v posledních třech letech v hodnotě nad 1 mil. Kč vč. DPH za každou z nich, přičemž alespoň jedna z nich, musí být realizována v prostředí veřejné správy. Uchazeč (případně subdodavatel) dále prokáže předložení certifikace: Certifikát systému řízení jakosti podle normy řady ČSN ISO/IEC na poskytování služeb IT. Forma splnění kvalifikace Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v prosté kopii. Postup zadavatele při posouzení kvalifikace: Zadavatel resp. zadavatelem pověřená hodnotící či zvláštní komise posoudí prokázání splnění kvalifikace uchazeče z hlediska požadavků zadavatele stanovených v souladu se zákonem. Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s Stránka 17 z 31

18 výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo uchazečem prokázáno vůbec. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat zadavatele o změně své kvalifikace, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. Způsob hodnocení nabídek Zadavatel bude hodnotit předložené nabídky pro obě části veřejné zakázky samostatně, tj. pro část a) pořízení ekonomických agend městského informačního systému a část b) rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele včetně podpory a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu A) Způsob hodnocení nabídek pro část a) veřejné zakázky Pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a technická podpora Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. n Kritéria hodnocení Váha 1 Cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro 80% napojení na základní registry bez DPH 2 Cena technické podpory od do (celkový součet) bez DPH 20% Požadavky na předložení informací k hodnotícím kritériím Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje, které budou sloužit zadavateli pro hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky: Cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry bez DPH - číselně hodnotitelné kritérium. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny zahrnující pořízení potřebných licencí uceleného systému obsahujícího požadované moduly, instalace, implementaci a zaškolení obsluhy a legislativní update do bez DPH. Cena technické podpory bez DPH - číselně hodnotitelné kritérium. V rámci tohoto dílčího kritéria bude zadavatel hodnotit výši poplatku technické podpory po dobu udržitelnosti projektu tj. od do Výše nabídnuté ceny za technickou podporu pro Stránka 18 z 31

19 každý jednotlivý kalendářní rok v období od do musí činit nejméně 1000,- Kč vč. DPH/rok a nesmí převýšit ,- Kč vč. DPH/rok. Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši ,- Kč včetně současné sazby DPH za část A) veřejné zakázky je stanovena jako nejvýše přípustná. Způsob hodnocení nabídek pro část A) veřejné zakázky podle dílčích kritérií Zadavatel bude hodnotit nabídky jednotlivých uchazečů v části a) veřejné zakázky bodovací metodou. V kritériích cena pořízení ekonomických agend městského informačního systému, agendy pro napojení na základní registry a cena technické podpory bude zadavatel postupovat podle následujícího vzorce: P n nejnižší nabídková cena hodnocená nabídková cena n Kde Pn vyjadřuje počet dosažených bodů za jednotlivé kritérium n vyjadřuje váhu příslušného kritéria. Vítězná bude nabídka s nejvyšším součtem jednotlivých Pn uchazeče. B) Způsob hodnocení nabídek pro část b) veřejné zakázky Rozšíření licencí pro systémy provozované v systémové infrastruktuře Zadavatele a dále poskytnutí softwarových licencí pro vnitřní integraci úřadu Základním hodnotícím kritériem je nejnižší cena nabídky. Celková zadavatelem akceptovatelná cena ve výši Kč včetně současné sazby DPH je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenová kalkulace nabídky bude rozepsána na jednotlivé licence a jejich počet. Stránka 19 z 31

20 Pokud je do hodnocení předložena jen jedna nabídka, komise její hodnocení neprovede a doporučí zadavateli její akceptování za předpokladu, že jsou splněny všechny kvalifikační předpoklady a podmínky technického zadání zakázky. V případech, kdy nabídka bude v některém z výše uvedených kritérií obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu zakázky bude hodnotící komise vyžadovat písemné zdůvodnění ve stanovené lhůtě. Pokud zájemce mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve stanovené lhůtě neodůvodní nebo hodnotící komise jeho zdůvodnění posoudí jako neopodstatněné, nabídku vyřadí. V Ivančicích, MUDr. Vojtěch Adam starosta Stránka 20 z 31

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Název projektu: Registrační číslo projektu:

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace

3. Informace o zadávací dokumentaci, o prohlídce místa plnění, dodatečné informace Č.j.: 1362/2016 Výzva k podání nabídky na dodávku stavebních prací na akci: Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Zadavatel zasílá výzvu dodavatelům k podání veřejné nabídky podle 27 odst. b zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ

OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, STUDENÁ OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně Zadávací dokumentace (zakázka na služby malého rozsahu ZMR 2. kategorie) I. DRUH A NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Obec Studená,

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: e-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor školství, kultury a sportu Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz pracoviště:

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Elektronická spisová služba ve správním obvodu ORP Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Elektronická spisová služba ve správním obvodu ORP Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Elektronická spisová služba ve správním obvodu ORP Ivančice Stránka 1 z 15 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 12 Způsob

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: V Praze dne 6.6.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem: Dodávka

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Aneta Burdová Obchodní oddělení. 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky V Praze dne 3. 5. 2016 Čj.: 3680/2016 - ÚVN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Projektová

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně.

tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky Oprava - výměna podlahové krytiny v posilovně. V Brně dne 12.11.2012 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do výběrového řízení na zadání zakázky s názvem:

Více

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem

Traktor s čelním nakladačem a vyžínacím ramenem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) Traktor s čelním nakladačem

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Nákup software. Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, Praha 4 tel Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup software Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 8) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název veřejné zakázky:

Více

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb.

Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního zákona a 10 vyhl. č. 526/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Sídlo: Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň vyhlašuje zakázku Výkon činnosti Autorizovaného inspektora pro vydání certifikátu podle 117 stavebního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce akce Rekonstrukce obecní dešťové kanalizace ve směru lokality Vácova zmola Zadavatel

Více

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH

NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH NEINVESTIČNÍ ZÁMĚR OBCE OPRAVA KAPLIČKY V NESPERÁCH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE: Obec Veliš Veliš 1 257 06 Louňovice pod Blaníkem IČ 00 232 921 statutární zástupce: Petr Mach, starosta tel.: 603

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Zadavatel, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace,

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více