Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014"

Transkript

1 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP 668/2015 IAK Zpráva č.40/2014/kř o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (jednorázové přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne v 8.00 hodin předáním pověření ke kontrole a ukončena dne v hodin vrácením vyžádaných podkladů a dokumentů ke kontrole. (přerušeno ). Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Kurovice, Kurovice Míškovice Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivo Lejsal Obec Kurovice zastupovali: starostka: účetní: Mgr. Lenka Koutná Zdena Krajíčková Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtová opatření Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl sestaven v příjmové i výdajové části v členění na OdPa. Návrh rozpočtu obce byl vyvěšen v zákonem stanoveném termínu na úřední desce obce (vyvěšen dne , sňat dne ) ve výši Kč na straně příjmů a v částce Kč na straně výdajů. V uvedeném termínu byl Návrh rozpočtu zveřejněn také v elektronické podobě, umožňující dálkový přístup. Návrh rozpočtu obce na rok 2014 byl sestaven jako deficitní se záporným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši Kč. Uvedené záporné saldo hospodaření bylo v plné výši kryto ze zůstatku finančních prostředků obce na BU, jehož počáteční stav k činil ,55 Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočet obce na rok 2014 byl schválen v zákonem stanoveném termínu před koncem roku 2013, nehospodařila obec dle zásad rozpočtového provizoria. V průběhu roku 2014 došlo k 6 změnám schváleného rozpočtu obce. Změny byly prováděny v souladu se zákonem formou rozpočtových opatření, která v podstatě obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 16 zákona č. 250/2006 o rozpočtových pravidlech ÚR v platném znění. Kontrole bylo předloženo všech 6 rozpočtových opatření. RO č. 1 - schv. usn. ZO č.2/14 dne (Př Kč, Vy Kč), RO č. 2 schv. usn. ZO č.3/14 dne (Př Kč, Vy Kč), RO č. 3, schv. usn. č. 5/14 dne (Př Kč, Vý Kč), RO č. 4 schv. ZO dne (Př Kč, Vý Kč), RO č 5 schv.usn.č.10 dne (Př Kč, Vy Kč) a RO č 6 schv.usn.č.10 dne (Př Kč, Vy Kč). Úpravy CELKEM Př Kč, Vy Kč Provedenými úpravami SR došlo ke zvýšení schválených příjmů celkem o Kč na částku Kč a Výdajů o Kč na částku Kč, čímž došlo ke zvýšení záporného salda hospodaření obce na Kč, což bylo kryto zůstatkem BU a přijatými transfery. Kontrolou účetního výkazu bylo zjištěno, že úpravy SR byly promítnuty do příslušného odstavce a na příslušné řádky, přičemž saldo a financování na řádcích 4440,4450 a 4470 byly v souladu s metodickými pokyny a doporučenými kontrolními vazbami. Rozpočtový výhled Kontrole byl předložen stávající RV na roky 2011 až 2015, který byl v ZO schválen dne na roky Uvedený RV byl upraven dne V době kontroly hospodaření obce byl kontrole předložen aktualizovaný RV obce na roky , který byl sestaven v podobném členění, jako do roku Předložené RV a jejich věcný obsah byl zpracován ve smyslu ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech UR v platném znění. Příjmy na jednotlivé roky byly schváleny v členění : daňové, nedaňové, kapitálové, očekávané dotace, úvěry krátkodobé, dlouhodobé, příjmy z dluhopisů atd. Výdaje pak byly v členění : běžné, kapitálové, splátky úvěrů krátkodobých, dlouhodobých, ostatní dostupná likvidita, zůstatky BU obce. Schválený rozpočet Rozpočet obce na rok 2014 byl v navržené podobě projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne Po schválení v ZO byl rozpočet obce v podrobném položkovém rozpisu převeden 2

3 do účetního výkazu Fin 2-12 M sloupec (1). Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Závěrečný účet Bankovní výpis V roce 2014 nebyla obec zřizovatelem žádné PO. Z uvedeného důvodu nestanovila písemně žádné závazné ukazatele svým PO. Kontrolou předložených účetních dokladů a výkazů nebylo ve skutečnosti zjištěno překročení schválených příjmových, respektive výdajových položek oproti SR, respektive UR obce. V průběhu roku obec hospodařila na základě svého SR, respektive UR pro rok Návrh ZU obce za rok 2013 byl zveřejněn v zákonem stanoveném termínu na úřední desce obce. Vyvěšen dne a sňat až dne Ve stejném termínu byl ZU zveřejněn také v elektronické podobě umožňující dálkový přístup. Zde byl zveřejněn v plném rozsahu včetně příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání. Kontrolou předloženého ZU bylo zjištěno, že v podstatě obsahoval náležitosti dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC v platném znění včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 provedeného KU ZK jako přílohy. ZU obce za rok 2013 byl projednán a schválen v ZO dne , usnesením č. 2/2013, výrokem - bez výhrad. Na tomto zasedání ZO byla schválena také roční účetní závěrka obce za rok 2013 V průběhu roku 2014 účtovala obec o několika bankovních účtech. Jednalo se o běžný účet obce u ČSOB evidovaný na rozvahovém účtu , jehož stav k činil ,32 Kč a stav k částku ,54 Kč (meziroční pokles o ,78 Kč). Dále bankovní účet č /0710 u ČNB, evidováno na rozvahovém účtu , jehož počáteční stav k činil ,23 Kč a stav k částku 4 787,26 Kč. Celkový zůstatek BU k činil ,80 Kč. Bankovní výpisy byly obci předkládány měsíčně a obsahovaly údaje o počátečním a konečném stavu účtu za příslušné účetní období, včetně údajů o všech příjmech, výdajích a případných stornech ke kterým v období došlo. Počáteční a konečné stavy BU byly ověřeny na příslušné bankovní výpisy a na zůstatky účtů v Rozvaze a dalších účetních výkazech - bez rozdílů. Dále obec účtovala o úvěrovém účtu č /0300 u ČSOB. Nesplacený zůstatek na účtu 451 činil k částku Kč. Roční výše splátek ve výši Kč byla v souladu s dohodnutým splátkovým kalendářem. Počáteční a konečné stavy a obraty na výše uvedených účtech vycházely z účet účetnictví obce a byly shodné s příslušnými bankovními výpisy a údaji v příslušných účetních výpisech. Evidence majetku Majetek obce je evidován na příslušných majetkových účtech v Hlavní účetní knize a v Rozvaze obce za příslušné účetní období. U nehmotného majetku evidovaného na účtu DDNM došlo v roce 2014 k nárůstu o částku ,55 Kč, což bylo shodné s účtováním na výdajovou položku Z evidence byla vyřazena částka Kč (nefunkční počítačový program). Majetek evidovaný účtu DDNM byl ve výši ,05 Kč následně jednorázově odepsán. Na účtu 019 nedošlo k pohybu. Byl proveden odpis stávajícího majetku ve výši Kč a jeho stav po provedené korekci činil Kč. (územní studie obce). 3

4 Zůstatek účtu 041 činil Kč (doloženo dokladovou inventurou). Na účtu 051 byla evidována částka Kč = záloha na pasport kanalizace obce. Dlouhodobý hmotný majetek evidovaný: na účtu pozemky vzrostl meziročně celkem o ,20 Kč na částku ,13 Kč. Nárůst pozemků na účtu 031 byl doložen pozemkovými úpravami v katastru obce Záhlinice (LV č. 419), Příloha k 1. rozhodnutí č.j. SPU /2014. Do evidence na účtu 021 byla zařazena celková částka Kč (převedeno z účtu 042), jednalo se o dětské hřiště v PC Kč a infrastrukturu ke 4 RD v celkové ceně Kč (69 450Kč Kč) Z evidence byla vyřazena částka ,20 Kč, jednalo se o PC starého dětského hřiště. Do evidence na účet 022 byla zařazena částka ,2 Kč, což se shoduje s účtováním na výdajovou položku 6123 (nový traktor a sekačka). Z evidence na tomto účtu byla vyřazena částka Kč (PC vyřazeného traktoru). Zůstatek účtu 028 ve výši ,77 Kč byl jednorázově odepsán. Do evidence na tento účet byla zařazena celková částka ,27 Kč (shodné s účtováním na pol.5137), z evidence vyřazena částka Kč ( doloženo návrhem na vyřazení z majetku obce). Nedokončený majetek obce na účtu 042 byl k vykázán ve výši Kč a byl doložen dokladovou inventurou. Pohyby a obraty na majetkových účtech vycházely z účetnictví obce, konečné stavy příslušných majetkových rozvahových účtů byly doloženy dokladovou inventurou. Evidence pohledávek K evidovala obec krátkodobé pohledávky celkem ve výši ,50 Kč brutto. Po korekci ve výši Kč činil jejich stav ,50 Kč netto. Na účtu 311 byly evidovány neuhrazené, obcí vystavené fa. ve výši ,50 Kč (z toho ,50 Kč EKO - KOM a Kč předpis pronájmu pozemků). Na účtu 314 byly evidovány krátkodobé zálohy za energie v celkové výši Kč. Pohledávky z hlavní činnosti na účtu 315 činily Kč brutto, po provedené korekci ve výši Kč činil stav tohoto účtu 250 Kč netto. Jiné přímé daně na 342 činily Kč, Dohadné účty aktivní na účtu 388 činily Kč. Dlouhodobé pohledávky evidované na účtu dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši Kč byly uhrazeny a k byly nulové. Výše uvedené pohledávky byly evidovány na příslušných účtech HUK a Rozvahy a doloženy dokladovou inventurou všech těchto účtů. Evidence závazků V roce 2014 vykazovala obec krátkodobé závazky v celkové výši Kč a jejich meziroční nárůst činil ,50 Kč. Jednalo se o krátkodobé závazky evidované na účtu 321-dodavatelé ve výši Kč. Tato částka byla doložena dokladovou inventurou (kopie faktur). Krátkodobé přijaté zálohy na účtu 324 nově činily Kč. Na účtech 331 až 337 byly evidovány krátkodobé závazky obce plynoucí z pracovněprávních vztahů. Dále byly na účtu 374 evidovány přijaté zálohy na transfery ve výši Kč a na účtu 384 výnosy příštích období Kč. 4

5 Dohadné účty pasivní na účtu 389 činily částku Kč (spotřeby energií). Dlouhodobé závazky vykazovala obec k v celkové výši Kč, přičemž na účtu dlouhodobé bankovní úvěry byla evidována částka Kč a na účtu 459 ostatní dlouhodobé závazky ve výši Kč. Také zůstatky těchto rozvahových účtů byly doloženy dokladovou inventurou. Faktura Hlavní kniha Byla provedena kontrola předložených faktur za rok 2014, předložené faktury obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví v platném znění a včetně záznamů o provedené řídící kontrole dle příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a způsobu zaúčtování jednotlivých účetních případů. Po věcné i formální stránce byly předložené fa roku 2014 zaúčtovány v souladu s platnou účtovou osnovou, rozpočtovou skladbou a platnými ČÚS. Obec vedla měsíčně hlavní účetní knihu. Byla provedena kontrola HUK za období 12/2014 ze dne u všech rozvahových účtů a jejich ročních obratů. Údaje v HUK a v Rozvaze byly shodné. HUK byla vedena v souladu s ustanovením 13 zákona o účetnictví v platném znění. Byla provedena kontrola konečných stavů rozvahových účtů k a konečných stavů k Dále byly prověřeny obraty především na majetkových účtech tř. 0 v návaznosti na účtování na investiční položky tř. 6 a příslušné oprávkové účty, položku 5137, zařazování a vyřazování majetku obce z evidence na příslušných účtech v návaznosti na nákupy a prodeje, likvidaci nepotřebného majetku atd a jejich návaznost na účet 401, bankovní a pokladní účty atd. - bez nedostatků a rozdílů, konečné stavy v Rozvaze a HUK se shodovaly. Inventurní soupis majetku a závazků Pokud se týká inventur byla kontrole předložena Směrnice č. 6 - Pro inventarizaci s účinností od Na ni navazoval Plán inventur na rok 2014 ze dne Náležitosti plánu inventur včetně členů IK zůstaly oproti roku 2013 nezměněny. Součástí předloženého plánu bylo kromě jiného také jmenování HIK 1+4, předseda + 4 členové. Dle vyjádření starostky obce je IK stejná jako v předchozích letech a proškolení bylo provedeno již v dříve. Bylo stanoveno, že Inventarizační zpráva musí být zpracována do V příloze byl uveden Seznam Inventurních soupisů, odpisový plán a další náležitosti související s ročními inventarizacemi. Kontrole byly předloženy IS majetku, pohledávek a závazků dle jednotlivých rozvahových účtů. Předložené IS v podstatě obsahovaly předepsané náležitosti včetně údajů o zahájení, ukončení způsob inventarizace, podpisy IK atd., včetně odpisového plánu pro rok Na základě provedených inventarizací zpracovala obec dne Inventarizační zprávu za rok 2014, která kromě ostatních náležitostí obsahovala v bodě 4., že "nebyly zjištěny Inventarizační a zúčtovatelné rozdíly". Kniha došlých faktur Kontrole byla předložena ručně i strojově vedená Kniha (závazků) došlých faktur, která obsahovala předepsané náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví v platném znění. V elektronické knize ze dne bylo evidováno celkem 258 ks došlých faktur roku 2014 v celkovém objemu ,72 Kč, z toho částka ,00 Kč nebyla k uhrazena a byla evidována na rozvahovém účtu 321- dodavatelé. Zůstatek účtu 321 byl doložen dokladovou inventurou (kopie neuhrazených faktur). 5

6 Kniha odeslaných faktur Odměňování členů zastupitelstva Kontrole byla předložena také kniha obcí vystavených faktur (pohledávek). Jednalo se o obcí vystavené faktury, kterých bylo celkem 27 ks v celkové výši ,68 Kč. Také tato kniha, která byla vedena strojově a splňovala náležitosti 13 zákona o účetnictví v platném znění (pořadové číslo, datum vystavení, číslo fa., odběratel, částka, datum splatnosti, zaplaceno dne, doklad, poznámka). Podle údajů uvedených v KVF bylo z vystavené částky ,68 Kč, uhrazeno pouze ,18 Kč, zbývá uhradit ,50 Kč. Na rozvahovém účtu odběratelé evidovala obec pohledávku za odběrateli v celkové výši ,50 Kč brutto i netto - doloženo dokladovou inventurou. Byla provedena kontrola správnosti stanovení měsíčních odměn neuvolněné starostky, neuvolněného místostarosty a dalších neuvolněných členů ZO podle aktualizovaného Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., platného od Toto navýšení u starostky nepodléhá schvalování v ZO. Nová výše odměny neuvolněné starostky byla provedena "automaticky" od , bez schvalování v orgánech obce. Počet obyvatel obce v roce 2014 činil dle podkladů v "aktovce" 263 osob. Měsíční výše odměny starostky byla stanovena v rámci tohoto údaje. Kontrolou mzdových listů bylo zjištěno, že starostce nebyly vypláceny mimořádné odměny. Pokud se týká odměn neuvolněných členů ZO zůstala jejich výše nezměněna i po ustavujícím zasedání po komunálních volbách. Kontrolou mzdových listů Nebyly zjištěny nedostatky, odměny byly vypláceny měsíčně. Odměny členů ZO evidované na položce 5023 v celkové skutečné výši Kč nebyly oproti UR obce překročeny (93,44%). Pokladní doklad Pokladní kniha (deník) Příjmy a výdaje obce v hotovosti za rok 2014 byly doloženy příjmovými a výdajovými pokladními doklady které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví v platném znění včetně podpisů odpovědných pracovníků a příjemců a plátců finanční hotovosti. Výdajové pokladní doklady byly doloženy paragony a stvrzenkami. Namátkovou kontrolou předložených příjmových a výdajových pokladních dokladů nebyly zjištěny závažné věcné ani formální nedostatky. Výdaje na volby byly označeny příslušným UZ. Příjmy a výdaje obce v hotovosti byly evidovány v pokladní knize. Příjmové a výdajové doklady pokladny byly číslovány jednou číselnou řadou. V pokladní knize bylo k zaevidováno celkem 450 ks příjmových a výdajových pokladních dokladů. Pokladní kniha byla vedena ručně i strojově. Vyúčtování pokladny bylo prováděno měsíčně, ručně i strojově. Počáteční a konečné měsíční zůstatky na sebe navazovaly, stanovený limit překračován nebyl. Převody hotovosti z BU do pokladny (dotace) a naopak odvody hotovosti na BU byly doloženy bankovními výpisy a zápisy v pokladní knize - bez rozdílu. Obec měla stanovený limit pokladní hotovosti ve výši Kč. Prostřednictvím pokladny, účtu bylo v hotovosti proúčtováno celkem Kč. K činil zůstatek pokladny Kč. Dle metodiky účtárny KU ZK mohl být ponechán zůstatek pokladny k , s tím, že položka poskytnuté zálohy vlastní pokladně musí být nulová, což bylo splněno. Zůstatek položky 5182 ve výkaze Fin 2-12 M k ze dne již byl nulový. Kontrole byla předložena invetarizace pokladní hotovosti a cenin k , k , a k bez zjištěných rozdílů a nedostatků. 6

7 Příloha rozvahy Rozvaha Součástí roční účetní závěrky k byla i předepsaná příloha, která zachycuje majetek obce, krátkodobé a dlouhodobé závazky obce, návratné finanční výpomoci, bankovní úvěry a jiné finanční závazky obce a doplňující informace k ostatním účetním výkazům. Předložená Příloha ze dne obsahovala předepsané náležitosti včetně stavu účtů v knize podrozvahových účtů na příslušných účtech, závazků plynoucích z pracovně právních vztahů, údajů o dlouhodobých bankovních úvěrech, údaje o tvorbě a čerpání fondů obce, stavby obce byly rozepsány v požadovaném členění, rovněž tak obcí evidované pozemky byly rozepsány v předepsaném členění a byly shodné s obcí vedenou evidencí. Součástí předložené přílohy byly i zákonem požadované komentáře a vysvětlivky k jednotlivým. K sestavila obec Rozvahu za období 12/2014 jako součást řádné účetní závěrky k tomuto datu. Kontrolou předložené Rozvahy ze dne bylo zjištěno, že obsahovala všechny předepsané náležitosti. V Rozvaze byla zachycena tzv. korekce (odpis) Stálých aktiv v celkové výši ,42 Kč z toho jednorázový odpis drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtu 018 činil ,05 Kč a drobného dlouhodobého hmotného majetku obce na účtu 028 částku ,77 Kč. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku na účtu 051 činily k částku Kč. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek evidovaný na účtu 041 činil k částku Kč, a byl meziročně nižší o Kč. Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na účtu 052 byly k nulové. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek na rozvahovém účtu 042 činil k částku Kč. Zůstatky rozvahových účtů byly ověřeny na údaje v HUK - bez rozdílů. Aktiva celkem netto ve výši ,49 Kč se rovnala pasivům celkem a jejich meziroční nárůst činil Kč. Účetní deník Účetní doklad Účtový rozvrh Dle nabídky účetního programu KEO byly tisknuty účetní deníky k BU, pokladně atd. Předložené účetní deníky obsahovala náležitosti dle ustanovení 13 zákona o účetnictví v platném znění. Veškeré účetní případy o kterých bylo v účetnictví obce v r. 14 účtováno byly doloženy účetními doklady, které obsahovaly předepsané náležitosti dle ustanovení 11 zákona o účetnictví v platném znění. Kromě faktur byly obci předloženy vnitřní účetní doklady a další, které byly zaúčtovány jako předpis a následně jejich skutečné zaúčtování v návaznosti na příslušné bankovní výpisy. Účetní doklady byly tištěny strojově dle nabídky účetního programu KEO a obsahovaly číslo UD, účtovací období, Druh, SU, AU, N+Z+Uz, Org, Par, Pol, ZPo, MD, DAL. Dále byl zpracován tzv Uzavřený bankovní výpis za období a protokol o zaúčtování. Kontrole byl předložen aktuální účtový rozvrh platný pro rok Byl sestaven ve strojové podobě v členění SU, text dle jednotlivých účtových skupin. Účtový rozvrh byl členěn v podrobném analytickém členění dle skutečně používaných účtů (účty v HUK). Kontrola konstatuje, že v předloženém UR nebyly uvedeny všechny obcí používané účty (např. 459 a jeho analytické členění). 7

8 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Jako součást účetní závěrky k sestavila obec také Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu. Kontrolou tohoto účetního výkazu Fin 2-12 M ze dne bylo zjištěno, že skutečné celkové příjmy obce po konsolidaci k dosáhly výše ,11 Kč, což je 97,85% UR. Jednotlivé příjmové položky třídy 1-4 byly oproti UR, plněny rovnoměrně. Daňové příjmy v absolutní výši ,70 Kč byly splněny na 98,60% UR, nedaňové příjmy v absolutní výši ,41 Kč představovaly 93,66% UR. Kapitálové příjmy ve skutečné absolutní výši Kč byly splněny na 100UR. (v plné výši se jednalo se o ostatní příjmy z prodeje na příjmové položce 3119). Skutečné přijaté transfery činily Kč, což je 195,27% UR, ale 670,94% SR obce. Celkové výdaje obce po konsolidaci k činily ,86 Kč, což bylo 86,13% UR, přičemž běžné výdaje obce ve výši ,66 Kč činily 117,72% UR a kapitálové výdaje v absolutní skutečné výši činily částku ,20 Kč a představovaly 88,80% UR obce. Největší část kapitálových výdajů byla účtována na výdajovou položku stavby v celkové výši Kč, z toho Kč bylo na ČOV a Kč na sportovní zařízení v majetku obce, dále částka Kč byla zaúčtována na položku 6119, za územní plán a částka ,2 Kč na výdajovou položku stroje. Kontrolou příjmových i výdajových položek SR, respektive UR obce za rok 2014 nebylo zjištěno překročení skutečnosti oproti UR obce. Obec hospodařila na základě SR, respektive UR. K skončilo hospodaření obce kladným saldem příjmů a výdajů po konsolidaci ve výši ,25 Kč. Výkaz zisku a ztráty Kontrole byl předložen také výkaz zisku a ztráty obce sestavený k , ze dne Kontrolou údajů uvedených v tomto výkaze bylo zjištěno, že k uvedenému datu vykazovala obec výnosy i náklady pouze v hlavní činnosti. Výnosy celkem činily ,52 Kč, k nim vykázané náklady celkem byly ,36 Kč. HV běžného účetního období tak činil ,84 Kč a byl shodný s údajem v Rozvaze. Součástí výnosů celkem byly kromě jiného i výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku na účtu 646 v celkové výši Kč. Jednalo se o jediný dlouhodobý majetek obce, který byl ve sledovaném období prodán. Součástí celkových nákladů byly kromě jiného také roční odpisy na účtu 551 ve výši ,20 Kč, manka a škody na účtu 547 ve výši Kč, dary ve výši Kč a náklady z DDM na nákladovém účtu 558 v celkové výši ,80 Kč. Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím V roce 2014 neposkytla obec žádnou účelovou dotaci ve smyslu označování výdajů stanoveným UZ, či zvláštním způsobem účtování. Na činnost neziskových, zájmových a dalších organizací se sídlem v obci poskytla obec finanční příspěvky, které byly po schválení v ZO součástí schváleného, respektive upraveného rozpočtu. Příspěvky na činnost těchto organizací byly účtovány na příslušné OdPa, výdajová položka 5222, respektive 5223 v případě neinvestičních transferů církvím a náboženským společnostem. Na základě Žádosti o doložení hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu obce v roce 2014 předložily jednotlivý příjemci příspěvků způsob jejich čerpání, který byl doložen kopiemi faktur a výdajových pokladních dokladů. Na výdajovou položku neinvestiční transfery spolkům bylo zaúčtováno na : 8

9 celospolečenská funkce lesů Kč, zachování a obnova kulturních památek Kč, ostatní tělovýchovná činnost Kč a na PO dobrovolná část Kč. Kontrole byla předložena např. Smlouva o poskytnutí dotace dle 853 občanského zákoníku ze dne na základě které byla TJ SOKOL Kurovice poskytnuta částka Kč, která kromě jiných ustanovení stanovila v bodě III povinnost příjemce předložit poskytovateli vyúčtování poskytnutého finančního prostředku do konce roku Na tuto smlouvu navazovala další ze dne na základě které byla TJ SOKOL Kurovice poskytnuta další částka Kč a to za stejných podmínek. Čerpání výše uvedených finančních prostředků bylo doloženo kopiemi paragonů a výdajových pokladních dokladů. Kontrola znovu upozornila, že kontroly čerpání z rozpočtu poskytnutých finančních prostředků jsou kromě jiného náplní činnosti FV obce. V souvislosti s poskytováním finančních darů a příspěvků z rozpočtu obce upozornila kontrola na nové podmínky dané aktualizací zákona č. 250/2000 Sb. která nabývá účinnosti v roce Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím Kromě neinvestičního transferu ze SR v rámci SDV ve výši Kč na příjmovou položku 4112 obdržela obec v průběhu roku 2014 několik účelových neinvestičních a investičních transferů, které byly doloženy příslušnými smlouvami a rozpočtovými opatřeními a byly zařazeny do příjmů i výdajů upraveného rozpočtu obce. Na příjmovou položku 4111 obdržela obec neinvestiční transfer z všeobecné pokladní správy SR v celkové výši Kč. Z toho pod UZ byla částka Kč určena na zajištění přípravy a průběhu voleb do zastupitelstev územních celků a částka Kč na zajištění přípravy a průběhu voleb do Evropského Parlamentu. Kontrolou účetních výkazů, účetních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že obě částky byly rozpočtovými opatřeními zařazeny do příjmů a výdajů obce. Čerpání účelového transferu na volby do zastupitelstev územních celků probíhalo správně na OdPa Z obdrženého účelového transferu Kč bylo dle údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M na toto volby vyčerpáno celkem Kč. Čerpání účelového transferu na volby do EP probíhalo správně na OdPa Z obdrženého účelového transferu Kč bylo na tyto volby dle údajů v účetním výkaze Fin 2-12 M vyčerpáno celkem Kč. Kontrolou předložených účetních a pokladních dokladů bylo zjištěno, že výdaje na oboje volby byly čerpány v souladu s platnými předpisy. Čerpání UD bylo v účetnictví obce označeno příslušnými účelovými znaky. Nevyčerpané neinvestiční transfery v celkové výši Kč z celkové částky Kč které obec obdržela na volby byly vráceny v rámci FV za rok 2014 avizem ze dne Na příjmovou položku ostatní neinvestiční transfery ze SR obdržela obec celkovou částku Kč na pracovníky VPP. Z toho pod UZ částku Kč a pod UZ částku Kč. Čerpání neinvestičního transferu bylo doloženo 3 Pracovními smlouvami na dobu určitou Celý transfer byl vyčerpán. Na příjmovou položku neinvestiční přijaté transfery od krajů obdržela obec pod UZ částku Kč na hospodaření v lesích. Celý transfer byl vyčerpán a byl použit k částečné úhradě fa. č ze dne vystavené Ing. J. Zapletal, Holešov na částku Kč za těžbu dříví a zalesňování (z 9

10 transferu hrazeno Kč), a částečné úhradě fa. č ze dne vystavené Ing. J. Zapletal, Holešov na částku Kč za dodané sazenice (z transferu hrazeno Kč). Na příjmovou položku investiční transfery ze SZIF obdržela obec celkovou částku Kč, z toho pod UZ částku Kč a pod UZ částku Kč. Celá částka byla určena na realizaci akce "Obměna vnitřního vybavení multifunkčního sálu Kulturního domu Kurovice". Uvedený investiční transfer byl obci poskytnut zpětně po předložení všech požadovaných podkladů a po kontrole poskytovatele transferu, včetně faktur. Jednalo se o fa. č. KM ze dne vystavené firmou PODLAHY s.r.o. KM na částku Kč za renovaci parket a fa. č ze dne vystavené firmou Karel Mikala Truhlářství KMT Míškovice za dodávku vybavení KD Kurovice v celkové hodnotě Kč (150 ks stohovatelných židlí v PC Kč, 32ks dřevěných stolů v PC Kč, 1ks podia v PC Kč atd.). Dle názoru kontroly a dle platných účetních postupů a předpisů se jeví čerpání především této druhé fa. jako investiční, jako velmi problematické. Na příjmovou položku ostatní investiční transfery ze SR (MMR ČR) obdržela obec celkovou částku Kč, z toho pod UZ částku Kč a pod UZ částku Kč. Celá částka byla určena na realizaci akce "4 TI Kurovice", (podpora výstavby technické infrastruktury). Tento účelový investiční transfer byl použit k částečné úhradě fa. č ze dne vystavené firmou Martin Zelina Míškovice 167, Míškovice u Holešova za zhotovení nového kanalizačního řádu v délce 142 m a nového vodovodního řádu v délce 113 m pro napojení 4 nových RD na technickou vybavenost obce Kurovice na částku Kč. Smlouvy nájemní Příjmy z pronájmu majetku obce byly v roce 2014 vykázány v celkové výši Kč. Z toho : příjmy z pronájmu obecních pozemků na položce 2131 byly ve výši Kč a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí účtované na položce 2132 činily celkem Kč. Největší část představovala částka Kč na OdPa 3633 za pronájem plynovodu na základě dřívější nájemní smlouvy. Také ostatní příjmy z pronájmu obecního majetku byly realizovány na základě stávajících nájemních smluv. Vzhledem k platnosti nového OZ doporučila kontrola pověřit stávající nájemní smlouvy, především týkající se pronájmu pozemků a jejich případnou změnu na smlouvy pachtovní. Smlouvy o dílo Se zhotoviteli jednotlivých zakázek pro obec jsou sepisovány řádné smlouvy o dílo, které obsahují předepsané náležitosti. V roce 2014 bylo obcí uzavřeno několik smluv o dílo. Na základě výsledků VŘ uzavřela obec dne Smlouvu o dílo s firmou NOMERA wood s.r.o., Římov na realizaci akce "Hřiště pro Kurovické sviště" v ceně díla Kč včetně DPH. Na základě výsledků dalšího VŘ uzavřela obec dne Smlouvu o dílo s firmou Martin Zelina Míškovice 167, Míškovice na realizaci akce "4 TI Kurovice" za sjednanou "nejvýše přípustnou cenu díla ve výši Kč včetně DPH. Kontrolou bylo zjištěno, že vysoutěžená cena, uvedená v následné SOD byla i ve skutečnosti dodržena (Fa. č ze dne vystavená na částku Kč včetně DPH za zhotovení nového kanalizačního řádu v délce 142 m a nového vodovodního řádu v délce 113 m pro napojení 4 nových RD na technickou vybavenost obce Kurovice. 10

11 Kontrole byla předložena také Příkazní smlouva č. 2014_033_04 ze dne uzavřená mezi obcí, jako příkazcem a firmou INEXprojekt s.r.o. KM, jako příkazníkem. Předmětem byl výkon práv a povinností zadavatele podle zákona o zadávání VZ podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (realizace VŘ pro obce na akci 4 TI Kurovice za dohodnutou cenu Kč). Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Smlouvy o půjčce Smlouvy o ručení Smlouvy o sdružených prostředcích Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem Celkové kapitálové příjmy obce (příjmy z prodeje dlouhodobého majetku) činily v roce 2014 celkovou částku Kč. Jednalo se o ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku účtované na příjmovou položku Doloženo Kupní smlouvou ze dne Jednalo se o prodej žacího traktoru John Deere 166LTR, v PC Kč vyřazeno z evidence na účtu 022. V roce 2014 neuzavřela obec novou smlouvu o dlouhodobém bankovním úvěru. Obec prováděla splátku stávajícího úvěru. Stav rozvahového účtu 451 činil k zůstatek Kč dosud nesplaceného úvěru. Dle vyjádření starostky obce neuzavřela obec v roce 2014 smlouvu o půjčce. Dle vyjádření starostky obce, v roce 2014 obec neručila svým majetkem za závazky žádné fyzické ani právnické osobě. V roce 2014 neuzavřela obec dle vyjádření starostky obce žádnou smlouvu o sdružených prostředcích ve smyslu platných zákonů. Na činnost sdružení jichž je obec členem přispívá dle dohodnutých pravidel. Kontrolou bylo zjištěno, že záměry nakládání s majetkem obce (pronájmy, prodeje atd.) byly zveřejňovány v zákonném termínu na úřední desce obce i v elektronické podobě. Na příjmovou položku 3119 byl zaúčtován příjem z prodeje obecního traktoru celkové výši Kč. Záměr prodeje obecního traktoru, který byl realizován v roce 2014 byl v roce 2014 zveřejněn na úředních deskách obce (vyvěšeno: , sňato: ). Z předložených 3 cenových nabídek, na základě nejvyšší nabídky schválilo ZO prodej traktoru na svém jednání dne Dokumentace k veřejným zakázkám V roce 2014 organizovala obec dvě výběrová řízení na dodávku prací a služeb malého rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Jednalo se o VŘ na realizaci akce "Hřiště pro Kurovické sviště", které realizovala obec sama. Kontrole byly předloženy veškeré podklady včetně Zadávací dokumentace, Výzvy k podání nabídky ze dne , Protokol o otevírání obálek s nabídkami (od pěti firem) ze dne včetně výběru nejvhodnější nabídky od firmy NOMERA wood s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou Kč včetně DPH), písemné Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky ze dne Na základě VŘ uzavřela obec s vítěznou firmou dne smlouvu o dílo. VŘ na realizaci akce "4 TI Kurovice" prováděla pro ovec na základě Příkazní smlouvy č firma INEXprojekt s.r.o. Kontrola konstatuje, že věcnou a formální správnost VŘ odpovídá odborná firma. Výsledky VŘ na tuto akci řešilo ZO na svém jednání dne Dle informace firmy INEX nepodepsala vítězná firma CONTUNIX spol. s r.o. s obcí Smlouvu o dílo (z důvodů organizačních změn). Výsledek VŘ byl tedy v souladu se zákonem zrušen usnesením ZO č. 1 ze dne Po konzultaci s organizátorem VŘ a poskytovatelem investičního transferu MMR 11

12 ČR přistoupila obec k uzavření smlouvy s firmou, která se nezúčastnila VŘ, ale akceptovala původní nabídkovou cenu původní vítězné firmy CONTUNIX spol. s r.o. (což ve svém důsledku umožnilo obci čerpat finanční transfer z MMR ČR). Kontrola doporučila v uvedených případech požadovat písemné stanovisko všech zúčastněných stran (včetně poskytovatele transferu). Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) Vnitřní předpis a směrnice Při kontrole hospodaření obce za rok 2013 nebyla zjištěna chyba závažnosti c), ani b) ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.. Drobné chyby a nedostatky uvedené v textu, které neovlivnily výsledek hospodaření obce, ty byly průběžně odstraňovány. V roce 2014 zpracovala a schválila obec pouze Plán inventur na rok 2014 ze dne a změnu Přílohy č. 1 Podpisový vzor v souvislosti s výsledky voleb do OZ, změna platná od Kontrola znovu upozornila, že kromě stávajících vnitřních předpisů a směrnic (které musí být průběžně aktualizovány ve smyslu probíhajících změn) musí obec upravit svým vnitřním předpisem všechny oblasti své činnosti, především se zaměřením na probíhající reformu účetnictví veřejné správy (ČUS, vykazování PAP, účtování o transferech, směrnice o schvalování roční účetní závěrky atd.). Kontrola zvláště upozornila na nutnost zpracovat vnitřní směrnici upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, jak tyto zakázky město bude evidovat, jak budou dodržovány zásady 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, zveřejňování smluv nad Kč na profilu zadavatele, dodržování výše vysoutěžené ceny atd. Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení Peněžní fondy obce (FRB, sociální, apod.) pravidla tvorby a použití Kontrole byly předloženy Zápisy a usnesení z jednání ZO, které se uskutečnily v roce Jednalo se o jednání ZO včetně ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO, které se uskutečnilo dne Předmětem jednání a schvalování ZO byly věci spadající do kompetence ZO a RO ve smyslu ustanovení zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění. Rada obce ze zákona o obcích zřízena nebyla. V roce 2014 neúčtovala obec o peněžních fondech, nebyl zřízen FRB ani sociální fond. Zůstatek účtu 419 byl nulový. V souvislosti se zněním zákona č. 274/2001 Sb. o veřejných vodovodech a kanalizacích v platném znění je vlastníkům veřejných vodovodů a kanalizací uložena povinnost zpracovat plány obnovy a následně je realizovat. Kontrola znovu doporučila zřídit fond vodohospodářského majetku na účtu s rozpočtovou skladbou pitná voda, respektive 2321 kanalizace. B. Zjištění I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami. 12

13 Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku. Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem. Zákon č. 420/2004 Sb. 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem. II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr I. Odstraňování chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny. II. Při přezkoumání hospodaření obce Kurovice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.]. III. Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Kurovice za rok 2014 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,81 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 10,54 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Kurovice dne 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal kontrolor pověřený řízením přezkoumání podpis 13

14 Mgr. Lenka Koutná, starostka obce Kurovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.). Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne Mgr. Lenka Koutná starostka.. podpis 1 x obdrží: Obec Kurovice 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní 14

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014

Zpráva č. 113/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Morkovský region, IČ: 70901155 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Morkovský region Město Morkovice-Slížany 115 768 33 Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2015 Ing. Ivo Lejsal

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011

Zpráva č. 68/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 879/2012 KUSP 879/2012 KŘ

Více

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012

Zpráva č. 249/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Haluzice, IČ: 00837288 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Haluzice Haluzice 19 763 24 Vlachovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29.5.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 36632/2012 KUSP 36632/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012

Zpráva č. 310/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára, IČ: 69648549 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Odkanalizování mikroregionu Vlára Štítná nad Vláří- Popov 72 763 33 Štítná nad Vláří- Popov datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 22.5.2013

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Jestřabí Jestřabí 1 763 33 Štítná nad Vláří datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 24484/2011 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obec Čakov,

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Slavkovský

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Jasenná, IČ: 00272736 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti

A. PŘEZKOUMANÉ PíSEMNOSTI. Druh písemnosti. Popis písemnosti KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR O D D.Ě LEN I PŘE Z K U M U A MET O D I K Y H O S POD A Ř E N [ O B C I č.j.: KUJCK 13 631/2010 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011

SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE. IČ: 00238597 za rok 2011 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_075114/2011/KUSK Stejnopis č. Čj.: 000087/2012/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce SEMČICE IČ: 00238597 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012

LHOTA. IČ: 00237001 za rok 2012 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 084969/2012/KUSK 003186/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání LHOTA IČ: 00237001 za rok 2012 hospodaření obce Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.5.2013

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA. o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014. obce Smrček IČ: 15054209 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 11. března 2015 jako jednorázové přezkoumání obce Smrček IČ: 15054209 Přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument i. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní OSO Sdružení měst a obcí Východní Moravy třída Tomáše Bati 5146 76001 Zlín datum pověřená úřední

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/12/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ 00262668 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 10.9.2012 a 23.1.2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE. IČ: 00473481 za rok 2013 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ 056849/2013/KU K Čj.: 121698/2013/KUSK Stejnopis č.!; Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce RATMĚŘICE IČ: 00473481 za rok 2013 Přezkoumání 27.9.2013 27.3.2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuřany IČ: 00572811 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLENí PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 12201/2012 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Okrouhlá

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Svatava IČ: 00573141

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rymice, IČ: 00544558 za rok 2012 - Krajský úřad Zlínskéhn kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělenf kontrolnf Obec Rymice Rymice 4 769 01 Holešov 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17.4.2013 ing. Marie Hermanová KUZL

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse

kraje Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Krajsk' úřad Středočeskěho.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 075979/2012/KUSK 00152112013/KUSK Stejnopis č.!2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVY IČ: 00233005 za

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR FINANČNÍ KONTROLY Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 006785/2011/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KONĚTOPY

Více

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011

Zpráva č. 63/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldřichovice, IČ: 00568678 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Oldřichovice Oldřichovice 86 763 61 Napajedla datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 11.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 855/2012 KUSP

Více

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf

/_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf I /_~{..:' ~- - /21- Í/-1a r:rf i Obecní úřad ŘEPNtKY ' Ocs.c dne:!jotl. {i; Čislo dop~~ zásilky: Zpracovatel. -p. Ukládací zr.,» PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor I Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce JEDOMELICE IČ: 00234460. Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem, přezkoumávané období r. 2013. Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 079052/2013/KUSK 181091/2013/KUSK Stejnopis Č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce v JEDOMELICE IČ: 00234460 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK - 0137/10/Vob Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 2.3.2011 na základě

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011

Zpráva č. 71/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poteč, IČ: 00568694 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Poteč Poteč 12 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2012 Mgr. Marie Ostrožíková KUZL 889/2012 KUSP 889/2012

Více

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v

Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v Krajsk; úřad Středočeského t :,.. kraje Zborovská 11 15021 Praha 5 Číslo jednací: 138961/2009/KUSK Spisová značka: SZ_102944/2009/KUSK Stejnopis Č. 2 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření, v obce UZICE

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE. IČ: 00240001 za rok 2013 I Krajsk" úřad Středočeského kraje... Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 072211/2013/KUSK 000613/20 14/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŽITOVLICE IČ: 00240001 za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Strahovice, IČ 00534668 za rok 2014 Elektronický podpis - 6.2.2015 KUMSX01GCL76 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Mojmír Románek, DiS. Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Radimovice, IČ00671932, za rok 2014. Č. j.: LK-0160/14/Gro Přezkoumání hospodaření obce Radimovice za rok

Více