Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Directigen Flu + Pro diferencované a pøímé zjiš ování antigenù chøipky a Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L006712J 2006/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Test Directigen Flu + je rychlým in vitro imunoanalytickým membránovým testem pro pøímou a kvalitativní detekci virových antigenù chøipky a z nosohltanových výplachù, nosohltanových odsávaných vzorkù, nosohltanových výtìrù, výtìrù z dolních èástí nosu, hrdla nebo z bronchoalveolárních výplachových vzorkù u symptomatických pacientù Test Directigen Flu + je diferencovaný test a proto virové antigeny chøipky mohou být odlišeny od virových antigenù chøipky pøi jediné zkoušce Test je urèen k použití jako pomùcka pøi diagnostikování virové infekce chøipky a Veškeré negativní výsledky je tøeba potvrdit bunìènou kultivací, protože negativní výsledky nevyluèují chøipkovou infekci a výluènì na jejich základì nelze provádìt léèebná èi jiná rozhodnutí Test Directigen Flu + není urèen pro zjiš ování chøipky C SOUHRN VYSVÌTLENÍ Chøipka je akutní virové onemocnìní se sezónním výskytem Nemoc se klasicky projevuje náhlými horeèkami, tøesavkou, bolestí hlavy, svalovou bolestí a neproduktivním kašlem Klinické projevy se obvykle vyøeší v jednom týdnu, pokud se ovšem nevyvinou komplikace Virus chøipky nebo zpùsobuje vìtšinu klinicky významných chorob, pøièemž virus chøipky C je odpovìdný pouze za mírné onemocnìní, pøevážnì horních cest dýchacích Pacienti, kteøí mají podezøení na onemocnìní chøipkou, mohou využívat s výhodnou ošetøení antivirovými látkami mantadin 1 a rimantadin 1 jsou k dispozici jak pro prevenci, tak i pro ošetøení chøipkových onemocnìní pouze typu Zanamivir 1 a oseltamivir 1 jsou k dispozici pro ošetøení obou typù chøipkových onemocnìní typ a U dospìlých mùže léèba tìmito látkami snížit závažnost a dobu trvání choroby, pokud budou podány bìhem prvních 48 h od poèátku nemoci Protože terapeutické možnosti byly rozšíøeny tak, aby zahrnovaly ošetøení chøipky, je dùležité umìt rychle rozlišit chøipku od typu a umožnit tak lékaøi volit selektivnì antivirové ošetøení Kromì toho, protože pouze amantadin a rimantadin mají indikaci pro prevenci chøipky, je dùležité stanovit, zda-li chøipka zpùsobuje symptomatické onemocnìní ve specifické instituci (napø sanatorium) nebo spoleènosti, aby tak bylo možné podniknout preventivní opatøení pro citlivé jedince Proto je velmi dùležité nejenom rychle stanovit, zda-li se jedná o chøipku, ale rovnìž o jaký typ chøipkového viru Postupy pro diagnostickování chøipky typu a zahrnují rychlou imunoanalýzu, pøímou imunofluorescenèní analýzu vzorkù, reverzní transkripèní-polymerázovou øetìzovou reakci (RT-PCR), sérologické testy a izolování kultury s potvrzením 2-8 Imunofluorescenèní analýza zahrnuje barvení vzorkù imobilizovaných na mikroskopických sklíèkách pomocí fluorescenènì oznaèených protilátek pro pozorování pod fluorescenèní mikroskopií 4,9,10 Metody kultivace zahrnují poèáteèní izolování virù v bunìèné kultuøe, následované hemadsorpèní inhibicí, imunofluorescencí nebo neutralizaèní testy pro potvrzení pøítomnosti virù Test detekce antigenù Directigen Flu + je imunomembránovým filtraèním testem pro detekci antigenù chøipky nebo extrahovaných z vhodných vzorkù symptomatických pacientù Celková doba testování je kratší, než 15 min s reaktivitou stanovenou vizuálním barevným vývojem ntigenní posun u virù chøipky není problém u testu Directigen Flu + proto, že cílové antigeny jsou nukleoproteiny, které jsou typovì specifické a jsou vysoce konzervované Rychlost a prùbìh práce u testu Directigen Flu + jej èiní vhodným jako detekèní test STT antigenù chøipky a, poskytující rychlou a relevantní informaci, která napomùže s diagnostikou chøipky Použití Directigen Flu + k odlišení infekce chøipky od mùže poskytnout pøíležitost pro vyšší selektivitu antivirového ošetøení PRINCIP METODY Test Directigen Flu + zaèíná extrahováním virových antigenù chøipky nebo ze vzorku z dýchacích cest Extrahovaný vzorek je pøefiltrován v soustavì filtru do každého ze dvou testovacích zaøízení ColorPC ntigeny chøipky nebo z èásti schopných nebo neschopných rùstu pøítomných ve vzorku jsou nespecificky svázány v trojúhelníkovitých tvarech s membránovým povrchem sondy a pøi prùchodu vzorku ovladaèem prùtoku Detekce antigenù zachycených na membránì je iniciována po kroku propláchnutí membrány Monoklonální protilátkové konjugáty (2) specifické pro nukleoproteinový antigen chøipky jsou pøidány do horní sondy testovacího zaøízení Monoklonální protilátkové konjugáty specifické pro nukleoproteinový antigen chøipky jsou pøidány do dolní sondy testovacího zaøízení Monoklonální protilátkové konjugáty jsou svázány se zachycenými antigeny, po jejich pøidání do membrány ColorPC Chromogen se poté pøidá po omytí membrány a je mu povolena inkubace po dobu 5 min Pøidání reagenèního èinidla k zastavení dalšího barvení poskytne èas, bìhem kterého lze interpretovat výsledky Vývoj fialových trojúhelníkù na membránì v sondì nebo testovacího zaøízení indikuje kladný test na chøipku nebo respektive chøipku Vytvoøení kontrolní teèky bez viditelného vytvoøení trojúhelníkù indikuje negativní test SOUÈÁSTI SOUPRVY REGENÈNÍ ÈINIDL Následující souèásti jsou dodávány s testovací soupravou Directigen Flu + Zaøízení ColorPC 20 Každé zaøízení s jednotkou øízení prùtoku, obsahuje kontrolní body nekombinovaných antigenù chøipky (H1N1) a (Lee 40) ve støedu odpovídající membrány sondy a umístìné ve fóliovém pouzdru s vysušovacím prostøedkem Extrakèní reagenèní èinidlo E 9,9 ml Pøedúprava, 1,6% mukolytické èinidlo a 7,4% èisticích prostøedkù, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 1 5,1 ml Vymývání, 50 mm Tris a IgG králíka a 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Detekèní reagenèní èinidlo 2 2,3 ml Detekce, protichøipkové monoklonální protilátky (myš, klony 84 a 85)- konjugát alkalické fosfatázy, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek)

2 Detekèní reagenèní èinidlo 3 2,3 ml Detekce, protichøipkové monoklonální protilátky (myš, klony 9)- konjugát alkalické fosfatázy, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 4 6,5 ml Vymývání, 5% butanol, 2 M moèi a 100 mm Hepes s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 5 10,5 ml Vymývání, 50 mm Tris, 150 mm NaCl a 16 mm inhibièního èinidla s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Substrátové reagenèní èinidlo 6 5,8 ml Substrát, 0,73 mm chromogenu Stop reagenèní èinidlo 7 4,1 ml Stop, 150 mm kyselina citronová Testovací vzorek +/- 2,0 ml Kontrolní vzorek chøipky pozitivní s chøipkou negativní, antigen chøipky (inaktivní rekombinantní nukleoprotein, H1N1) s 0,1% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Testovací vzorek +/- 2,0 ml Kontrolní vzorek chøipky pozitivní s chøipkou negativní, antigen chøipky (inaktivní rekombinantní nukleoprotein, Lee 40) s 0,1% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Trubice DispensTube 20 Trubice pro extrahování vzorku a dávkování vzorku do zaøízení Hroty DispensTube 20 Hroty pro filtrování vzorku pøi dávkování do zaøízení Varování a bezpeènostní upozornìní: Pro diagnostické použití in vitro 1 Pokud na základì aktuálnì doporuèených kritérií pro klinický a epidemiologický screening vydaných zdravotnickými orgány vznikne podezøení na infekci novým typem chøipky, shromažïujte vzorky za vhodných preventivních a protiinfekèních opatøení a zašlete je místním zdravotnickým orgánùm k prozkoumání Nepokoušejte se v tìchto pøípadech o kultivaci virù, pokud nemáte k dispozici laboratoø stupnì SL 3+ 2 V klinických vzorcích se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy vèetnì virù hepatitidy, lidské imunodeficience (HIV) a nových chøipkových virù Proto pøi práci s veškerým materiálem kontaminovaným krví a jinými tìlními tekutinami dodržujte standardní bezpeènostní opatøení a pøedpisy své instituce Pøed likvidací zaøízení sterilizujte nádoby a další zneèištìné materiály v autoklávu 3 Rozdíly ve výsledcích testu se mohou projevit, pokud test používáte na vzorcích od dospìlých i dìtí Specifické rozdíly však nejsou známy 4 Èinidla nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 5 Nemíchejte èinidla ze souprav s rùznými èísly šarží nebo s rùznými uzávìry lahvièek 6 Nepoužívejte zaøízení ColorPC opakovanì Inkubaèní doby a teploty jiné, než uvedené pro soupravu, mohou vést k chybným výsledkùm 7 Podržte reagenèní lahvièky ve vertikální poloze (pøibližnì 2,5 cm od povrchu membrány ColorPC nebo trubky) a souèasnì opatrnì, ale rychle dávkujte po kapkách 8 Zamezte styku èinidel s kùží a sliznicemi Pokud se èinidla dostanou do styku s tìmito místy, opláchnìte je vodou a vyhledejte lékaøe 9 Èinidla obsahují azid sodný, který je pøi vdechnutí, pøi styku s pokožkou nebo po požití škodlivý Pøi styku s kyselinami uvolòuje prudce jedovatý plyn Pøi styku s kùží okamžitì omyjte velkým množstvím vody zid sodný mùže reagovat s olovìným nebo mìdìným potrubím a vytváøet vysoce výbušné azidy s kovy Pøi likvidaci spláchnìte velkým množstvím vody, abyste zabránili tvorbì azidù 10 Použijte polyesterové tampóny nebo tampóny s hedvábnou špièkou a hliníkovým drátem ylo zjištìní, že tampóny s alginátem vápenatým nelze s testovacími vzorky Directigen Flu + používat 11 Reagenèní èinidla testovacího vzorku +/- a testovacího vzorku +/- byla pøipravena z nekombinovaných bunìèných kultivací, nikoliv z virových kultivací Kit nepoužívejte, pokud èinidla Control +/- a Control +/nevykazují správné výsledky 12 Vyjmìte zaøízení ColorPC z fólie tìsnì pøed jeho použitím Zaøízení nepoužívejte v pøípadì, že v pouzdøe chybí vysoušecí prostøedek Uchování a manipulace: Skladujte v okolním prostøedí nebo v chladnièce pøi teplotách (2 25 C ) NEZMRZUJTE ODÌR VZORKÙ MNIPULCE S NIMI Pøeprava a uskladnìní vzorkù Èerstvé vzorky dopravte do laboratoøe co nejrychleji to je možné ve vhodném pøepravním systému pro kapaliny, na ledu nebo zchlazené na teplotu 2 8 C Po pøevzetí vzorky zpracujte co nejdøíve V pøípadì potøeby mohou být vzorky uloženy pøi teplotì 2 8 C po dobu až 72 h nebo pøi teplotì -20 C po dobu až 7 dní od doby pøevzetí Èerstvé vzorky jsou upøednostòovány pøed zmrazenými, protože to by jinak mohlo vést ke snížení citlivosti Vyhnìte se opakování cyklu zmrazení a rozmrazení Neskladujte vzorky v samorozmrazovací mraznièce Je dùležité, aby bylo postupováno podle správných postupù pro odbìr vzorkù a pøípravu Neodstøeïujte vzorky pøed použitím s Directigen Flu +, protože odstranìní bunìèného materiálu nepøíznivì ovlivní citlivost testu Vzorky získané bìhem ranného stádia nemoci budou obsahovat nejvyšší titry virù 2

3 Pøepravné média: S testem Directigen Flu + bylo ovìøeno použití následujících pøepravních médií a tyto byly shledány kompatibilní: Solný roztok, normální Fosfát sacharózy Solný roztok ve fosfátovém pufru (PS) Trypticase sójový bujón s 0,5% S PS s 0,5% želatiny Trypticase sójový bujón s 0,5% želatiny PS s 0,5% hovìzím sérem albumin (S) Minimální základní médium Earle (EMEM) Telecí infúzní bujón (VI) EMEM s 0,5% S VI s 0,5% S EMEM s 1% S Viral Culturette EMEM s 0,5% hydrolyzátem laktalbuminu Médium M4 EMEM s 1,0% hydrolyzátem laktalbuminu Médium M5 Médium Stuart CultureSwab (viz Dostupnost ) artelsovo médium Tekuté médium mies CultureSwab (viz Dostupnost ) Další pøepravní média mohou být použita v pøípadì, že je provedeno pøíslušné testování Jak bezpeènostní opatøení musí být veškerá pøepravní média ovìøena ve vztahu k Directigen Flu + pøed vlastním použitím Pro ovìøení pøepravního média mohou být alikvotní podíly média naoèkovány známým pozitivním materiálem (kromì materiálu v testovacím vzorku +/- nebo +/-) a známým negativním materiálem a otestovány se vzorky Musí být dosaženo pøíslušných výsledkù Odbìr a pøíprava vzorkù Pøijatelné vzorky zahrnují nosohltanové výplachy, nosohltanové odsávané vzorky, nosohltanové výtìry, výtìry z dolních èástí nosu (skoøepa nosní), výtìry z hrdla nebo bronchoalveolární výplachy Nesprávný odbìr a pøeprava vzorkù a manipulace s nimi mohou mít za následek falešnì negativní výsledky; dùraznì proto doporuèujeme vyškolit personál ve správném odbìru vzorkù POZNÁMK: Nadmìrnì hlenovité vzorky mohou pøíležitostnì selhat pøi absorpci skrze membránu ColorPC nebo mohou dávat neinterpretovatelné výsledky Tyto vzorky mohou být buï rozøedìny 1:4 se 0,9% solného roztoku nebo virovým transportním médiem, nebo upraveny na standard McFarland 1,0, dobøe promíchány a opakovanì testovány s alikvotním podílem 200 µl Postup pro použití s nosohltanovým nebo bronchoalveolárním výplachem 1 Doporuèují se objemy výplachu 2 3 ml 2 Nadmìrné objemy výplachu mohou vést ke snížené citlivosti testu 3 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup Postup pro použití s nosohltanovými odsávanými vzorky 1 Nosohltanové odsávané vzorky v objemu menším než 0,5 ml musí být ve formì disperze ve 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku, pøed vlastním zpracováním 2 Nosohltanové odsávané vzorky v objemu vìtším než 0,5 ml vyžadují pøidání pøepravního média nebo solného roztoku v objemu vìtším nebo rovném 4 ml 3 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup Postup pro použití s nosohltanovými výtìry, výtìry z dolních cest dýchacích nebo výtìry z hrdla 1 Vzorky z výtìrù z hrdla lze zpracovat bez øedìní v pøepravním médiu pøímou extrakcí popsanou v èásti Testovací Postup Výtìry z hrdla mohou být také pøidány do 1 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku ihned po odbìru 2 Nosohltanové výtìry nebo výtìry z dolních cest dýchacích by mìly být umístìny do 1 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku ihned po odbìru 3 Smíchejte výtìr dostateènì s pøepravním médiem nebo solným roztokem 4 Z tampónu výtìru odeberte co nejvíce tekutiny 5 Zlikvidujte tampón ve vhodné nádobce 6 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup POSTUPY Materiál dodaný v soupravì: Viz také Souèásti soupravy a reagenèní èinidla, kde je výèet dodaného materiálu Další zvláštní výbava: Potøebné zaøízení nebo laboratorní vybavení pro pøepravu, skladování, manipulaci a rozdìlování vzorkù Vírový mixér Provedení testu: Viz také VROVÁNÍ EZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ, ODÌR VZORKÙ MNIPULCE S NIMI a INTERPRETCE VÝSLEDKÙ Reagenèní èinidla, vzorky a zaøízení ColorPC musí být pøi pokojové teplotì (15 30 C) bìhem jejich použití TESTOVCÍ POSTUP Umístìte trubici DispensTube do vyhrazeného místa pracovní stanice Pøíprava zaøízení ColorPC Vyjmìte zaøízení ColorPC z fóliového pouzdra tìsnì pøed použitím Zatlaète dolù a ujistìte se, že ovladaè prùtoku je usazen pevnì v obou sondách zaøízení ColorPC 3

4 E or E Extrakce vzorku Všechny vzorky, kromì výtìrù z hrdla, bez pøepravního média: Opatrnì zamíchejte reagenèní èinidlo E, a nadávkujte 8 kapek reagenèního èinidla E do trubice DispensTube Vzorek dokonale promíchejte Nepipetujte 200 µl vzorku do DispensTube Výtìry z hrdla bez pøepravního média: Opatrnì zamíchejte reagenèní èinidlo E, a nadávkujte 16 kapek reagenèního èinidla E do trubice DispensTube Vložte výtìr do DispensTube Výtìr krouživými pohyby promíchejte a pøerušovanì jej zvortexujte skrze stìny DispensTube po dobu sec Pøi vortexování odstraòte výtìr, abyste jej oddìlili od nadbyteèné kapaliny POZNÁMK: Kontrola kvality Testovací vzorek +/- nebo +/- mùže být použit namísto vzorku pacienta pro úèely kontroly kvality Nadávkujte 8 kapek reagenèního èinidla E do DispensTube, a poté 4 kapky dobøe promíchaného testovacího vzorku +/- nebo testovacího vzorku +/- Dokonale promíchejte Postupujte podle èásti Testovací postup a nadávkujte extrahovaný testovací vzorek +/støídavým zpùsobem po kapkách do obou sond jednoho testovacího zaøízení Testovací vzorek +/- slouží jako pozitivní pro kontrolu chøipky, stejnì jako negativní pro kontrolu chøipky Opakujte postup v samostatném zaøízení s testovacím vzorkem +/- Testovací vzorek +/- slouží jako pozitivní pro kontrolu chøipky, stejnì jako negativní pro kontrolu chøipky Vložte hrot DispensTube do trubice DispensTube Zvortexováním nebo protøepáním dùkladnì promíchejte POZNÁMK: Nepoužívejte hroty z jiných produktù Directigen Pøevra te trubici DispensTube a pøidržte ji v horní polovinì, na druhé stranì od hrotu a opatrnì stisknìte POZNÁMK: Stisknutí trubice v blízkosti hrotu mùže vést k vyskoèení hrotu a úniku obsahu z trubice Nadávkujte extrahovaný vzorek po kapkách (vyhnìte se Drop nadmìrné tvorbì bublin), støídejte jednotlivé kapky mezi testovacími sondami a do chvíle, než do každé sondy testovacího zaøízení ColorPC byly pøidány 4 kapky Do jednoho testovacího zaøízení se tak pøidá celkem 8 kapek z každého extrahovaného vzorku Pøi testování extrahovaných testovacích vzorkù musí být vzorek +/- pøidán do obou sond jednoho testovacího zaøízení ColorPC a obdobnì extrahovaný testovací vzorek +/- musí být pøidán do obou sond jednoho testovacího zaøízení ColorPC Ponechte vzorky zcela absorbovat Pokud absorpce vzorkù do zaøízení selže do pìti min, proveïte naøedìní zpùsobem popsaným v èásti Odbìr a pøíprava vzorkù a otestujte znovu C arvení Odstraòte ovladaè prùtoku Zlikvidujte jako biologicky nebezpeèný odpad 1 Reagenèní èinidlo 1 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 2 Reagenèní èinidlo 2 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky pouze do sondy Ihned pokraèujte s reagenèním èinidlem 3 4

5 3 Reagenèní èinidlo 3 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky pouze do sondy Ponechte reagenèní vzorky v sondách a zcela absorbovat Ponechte stát 2 min 4 Reagenèní èinidlo 4 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 5 Reagenèní èinidlo 5 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 6 Reagenèní èinidlo 6 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat (POZNÁMK: membrána se mùže zabarvit žlutì) Ponechte stát 5 min 7 Reagenèní èinidlo 7 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat INTERPRETCE VÝSLEDKÙ Testovací vzorky studujte v dobøe osvìtleném prostøedí a výsledky si zaznamenávejte V pøípadì potøeby mohou být výsledky naèteny až do 9 h po pøidání reagenèního èinidla 7 (Stavìcí reagenèní èinidlo) Pozitivní výsledky by mìly být hlášeny jako pozitivní na pøítomnost antigenu chøipky a/nebo Negativní výsledky by mìly být hlášeny jako pravdìpodobnì negativní na pøítomnost antigenu chøipky / Pozitivní test na chøipku (antigen pøítomen) fialový trojúhelník (jakékoliv intenzity) se objeví v sondì na membránì ColorPC a indikuje tak, že antigen chøipky byl ve vzorku detekovatelný Tento výsledek nestanovuje konkrétní subtyp viru chøipky Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Teèka fialové barvy by mìla být evidentní ve støedu trojúhelníku, pokud není zastínìna intenzivní pozitivní reakcí Chøipka pozitivní Chøipka negativní Pozitivní test na chøipku (antigen pøítomen) fialový trojúhelník (jakékoliv intenzity) se objeví v sondì na membránì ColorPC a indikuje tak, že antigen chøipky byl ve vzorku detekovatelný Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Teèka fialové barvy by mìla být evidentní ve støedu trojúhelníku, pokud není zastínìna intenzivní pozitivní reakcí Chøipka pozitivní Chøipka negativní 5

6 Negativní Chøipka nebo Negativní test pro chøipku nebo chøipku (nedetekován žádný antigen v odpovídající sondì nebo sondách) žádný fialový trojúhelník není viditelný ani v sondì, ani v sondì nebo v obou, což indikuje, že antigen chøipky nebo antigen chøipky nebo oba nebyly detekovatelné v pøíslušném vzorku Tyto výsledky nevyluèují infekci virem chøipky Fialový kontrolní bod se objeví buï v sondì, v sondì nebo v obou na membránì ColorPC, což indikuje správné provedení testovacího postupu a funkci reagenèního èinidla Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Neinterpretovatelná chøipka a Neinterpretovatelný test test nelze interpretovat buï na chøipku, nebo chøipku, nebo na obì chøipky a, pokud se nezviditelní ani fialová teèka ani fialový trojúhelník v odpovídajících sondách Jakýkoliv nekompletní trojúhelník musí být považován za neinterpretovatelný test Pokud je test neinterpretovatelný, musí být opakován Výsledky testu jsou rovnìž neinterpretovatelné na chøipku, nebo, nebo na obì chøipky a, pokud se objeví na membránì ColorPC bílý bod a celé okolní pozadí je fialové Utlumený kontrolní bod mùže být evidentní ve støedu bílého trojúhelníku Dále je test neinterpretovatelný v pøípadì, že celá membrána je fialová a není pozorován žádný kontrolní bod K opravì tìchto problémù rozøeïte vzorek 1:4 buï v 0,9% solného roztoku nebo pøepravního média a test opakujte Nadmìrnì hlenovité vzorky mohou selhat pøi absorpci skrze membránu ColorPC nebo mohou dávat neinterpretovatelné výsledky Tyto vzorky lze øedit 1:4 se solným roztokem nebo pøepravním médiem a test mùže být opakován Kontrola kvality: Každé zaøízení Directigen Flu + ColorPC obsahuje interní pozitivní i negativní procedurální kontroly Vzhled fialového kontrolního bodu v sondì a poskytuje interní pozitivní procedurální kontrolu, která ovìøuje imunologickou integritu zaøízení, správnou funkci reakèních èinidel a zajiš uje, že testovací postup byl dodržen Poznámka: Intenzita kontrolního bodu se mùže mezi sondami a lišit Oblast membrány obklopující trojúhelník je interní negativní procedurálního kontrolou zaøízení Nepøítomnost výrazného zabarvení na ploše pozadí, které by zablokovalo trojúhelník nebo kontrolní bod oznaèuje, že test byl proveden správnì Tekuté kontrolní soupravy pozitivního testovacího vzorku +/- a +/- jsou rovnìž souèástí každé sady Tyto kontroly jsou poskytovány jako prostøedek pro dodateènou kvalitu kontroly a pro prokázání pozitivní nebo negativní reakce Minimálnì by mìly být tekuté kontroly použity k provedení postupu kontroly kvality pro každou šarži s každou pøijatou dodávkou Vytvoøení fialového trojúhelníku na membránì v sodnì zaøízení ColorPC pøi testování vzorku +/-, a v sondì zaøízení pøi testování vzorku +/-, dále indikuje, že vazební vlastnosti membrány s ohledem na antigen chøipky jsou funkèní Vytvoøení pouze fialového kontrolního bodu v sondì zaøízení ColorPC pøi použití testovacího vzorku +/- je vhodným negativním kontrolním výsledkem chøipky, který indikuje správnou funkci reagenèního èinidla a to, že byl testovací postup proveden správnì Obdobnì, vytvoøení pouze fialového kontrolního bodu v sondì pøi použití testovacího vzorku +/- indikuje pøíslušný negativní kontrolní výsledek chøipky Nepoužívejte soupravu v pøípadì, pokud testovací vzorek +/- a testovací vzorek +/- neposkytují pøíslušné výsledky Tekuté kontroly lze použít k prokázání nízké pozitivní reakce Slabší pozitivní reakce mùže být prokázána rozøedìním vzorku +/- a vzorku +/- spoleènì do stejné trubice DispensTube (2 kapky vzorku +/- a 2 kapky vzorku +/pøidané do 10 kapek extrakèního èinidla E) Funkce reagenèních èinidel a technika mùže být ovìøena pomocí vzorkù se známou pozitivní nebo negativní hodnotou Požadavky kontroly kvality musí být provedeny v souladu s platnými místními, státními nebo federálními pøedpisy, nebo požadavky akreditace a standardních postupù kontroly kvality vaší laboratoøe Doporuèuje se, aby se uživatel odkázal na pøíslušné smìrnice CLSI (døíve NCCLS) a pøedpisy CLI, kde jsou uvedeny pøíslušné postupy kontroly kvality OMEZENÍ METODY Etiologie respiraèního onemocnìní zpùsobeného mikroorganismy jinými, než viry chøipky nebo nebude v tomto testu stanovena Test Directigen Flu + je schopen detekovat jak životaschopné, tak neživotaschopné virové èástice chøipky a Výkonnost testu Directigen Flu + závisí na antigenové zátìži a nemusí korelovat s výsledky izolátù z bunìèné kultivace stejného vzorku Malé množství uvolòovaného viru mùže zpùsobit negativní výsledek testu; ten tedy zcela nevyluèuje možnost infekce chøipkou typu, èi obìma typy Jako u všech diagnostických postupù, výsledky zjištìné s testy Directigen Flu + by mìly být použity ve spojení s jinými klinickými informacemi dostupnými pro lékaøe Pracovní charakteristika testu u chøipkového typu byla ovìøena v dobì, kdy byly dominantními chøipkovými kmeny /H3 a /H1 Pokud se objeví jiné typy chøipky, spolehlivost testu mùže kolísat U dìtí se mùže virus vyluèovat delší dobu než u dospìlých, což mùže mít za následek rozdílnou citlivost podle vìku pacienta Pozitivní a negativní prognostické hodnoty jsou vysoce závislé na prevalenci Falešnì pozitivní výsledky testu jsou pravdìpodobnìjší bìhem období nízké aktivity chøipkových virù, tj v dobì, kdy je prevalence je støední až nízká Platnost Directigen Flu + nebyla prokázána pro identifikaci/potvrzení izolátu bunìèné kultivace a test by nemìl být v tomto ohledu používán Funkce testu nebyla stanovena pro monitoring antivirové léèby chøipkového onemocnìní OÈEKÁVNÉ HODNOTY Míra pozitivity pozorované pøi testování chøipky se bude lišit v závislosti na metodì odbìru vzorkù, použitém systému manipulace/pøepravy, detekèních metodách, roèní dobì, vìku pacienta, geografické lokaci a nejdùležitìjším faktorem bude lokální rozšíøení nemoci Rozšíøení chøipky se liší každý rok Rozšíøení v posledních 3 letech v US se pohybovalo mezi 28 a 34% 20 Výskyt chøipky je sporadiètìjší, než u chøipky V letech 1999 až 2000 v US bylo rozšíøení chøipky u pacientù s diagnózou této nemoci 99,6%, ve srovnání s rozšíøením 0,4% u chøipky 20 Na základì kultivaèní metody pozorované rozšíøení v US bìhem klinické zkušební doby tohoto produktu se lišil mezi 0% až 33,9% pro chøipku a 6

7 0% až 16,2% pro chøipku Prùmìrné rozšíøení pozorované v klinické zkušební studii Directigen Flu + bylo 17,9% pro chøipku a 2,6% pro chøipku FUNKÈNÍ CHRKTERISTIKY Funkce testu Directigen Flu + byla stanovena ve studii, provedené v šesti klinických støediscích a dvou zdravotnických laboratoøích bìhem chøipkové sezóny Klinická støediska byla umístìna v Kanadì, Hong Kongu a v geograficky rùzných oblastech US Testem Directigen Flu + bylo provìøeno celkem 1262 vzorkù, získaných z nosohltanových výplachù, nosohltanových odsávaných vzorkù, nosohltanových výtìrù, výtìrù z dolních èástí nosu, hrdla/nosu nebo z bronchoalveolárních výplachových vzorkù u 1046 symptomatických pacientù V jednom klinickém místì byly odebrány nosohltanové výtìry a výtìry z dolních cest dýchacích od každého z 216 pacientù Populace vzorkù zahrnovala 58 zmrazených archivních vzorkù tvoøených pøedvýbìrem pozitivních vzorkù chøipky, pozitivních vzorkù chøipky a negativních vzorkù / Distribuce tìchto zmrazených vzorkù je uvedena v každé tabulce s daty níže Vzorky hodnocené ve studii byly odebrány a pøepraveny do laboratoøe podle postupu každé jednotlivé laboratoøe Na každém vzorku byly provedeny následující testy: Directigen Flu +, bunìèná kultivace a pøímý vzorek DF Jakýkoliv zbývající vzorek byl archivován pøi nebo pod teplotou -20 C Metody unìèná kultivace: Pro kultivaci bunìk byla èást vzorkù naoèkována do bunìk Rh-faktoru opièí ledviny (RMK) nebo psí ledviny Madin-Darby (MDCK) uòky byly provìøeny na výskyt dùsledkù replikace viru v buòce (CPE) Infikované buòky byl potvrzen výskyt chøipky nebo pøímým fluorescenèním zabarvením protilátky (DF) Vzorky negativní na CPE po ètrnácti dnech byly zabarveny s ohledem na negativní potvrzení DF DF pøímé testování vzorku: Pro DF pøímé testování vzorku byla použita èást vzorku k pøípravì výtìru pro ovìøení pøímým fluorescenèním zabarvením protilátky na chøipku a RT-PCR: RT-PCR bylo provedeno na všech dostupných vzorcích, které byly negativní pøi kultivaci a pozitivní na pøímý vzorek DF Kromì toho byla pomocí RT-PCR vyhodnocena podsada vzorkù s ostatními kombinacemi výsledkù Klinická pøesnost Pro všechny ovìøované vzorky byla celková citlivost testu Directigen Flu + na chøipku pøi srovnání s kultivací na hodnotì 86,2% a na chøipku byla na hodnotì 80,8% Celková pøesnost pøi detekci chøipky pøi srovnání s kultivací byla 90,7% a pro chøipku byla 99,5% Pro chøipku, bylo k dispozici 96 vzorkù, které byly negativní pøi kultivaci, pozitivní na Directigen DF pøímé testování vzorku bylo kladné u 77 z 96 vzorkù RT-PCR bylo provedeno u 86 z 96 vzorkù; celkem 78 vzorkù bylo kladných podle RT-PCR Míra neinterpretovatelnosti u testu Directigen Flu + byla 0,08% jak pro chøipku tak i Nosohltanové odsávané vzorky (NP): n=350 (jeden neinterpretovatelný výsledek Directigen není zahrnut v tabulce ani v charakteristice odhadu funkènosti) Výsledky bunìèné kultivace +/- -/+ -/- Directigen Flu + +/ * -/ ** -/ *z 26 vzorkù, bylo 20/26 pozitivních podle DF a 23/25 bylo pozitivních podle RT-PCR **ze 6 vzorkù, bylo 6/6 negativních podle DF a 5/5 bylo negativních podle RT-PCR Nosohltanový vzorek (NP) zahrnuje: Nosohltanový výplach a/nebo nosohltanový výtìr n=512 95% C I Chøipka Citlivost 95,7% 44/46 85,2 99,5 Specifiènost 91,4% 277/303 87,6 94,3 Chøipka Citlivost 87,5% 28/32 71,0 96,5 Specifiènost 98,1% 311/317 95,9 99,3 Výsledky bunìèné kultivace 95% C I +/- -/+ -/- Chøipka Citlivost 88,5% 100/113 81,1 93,7 Directigen Flu + +/ * Specifiènost 89,7% 358/399 86,3 92,5 -/+ 0 12** 0 Chøipka Citlivost 70,6% 12/17 44,0 89,7 -/- 13 5** 341 Specificity 100% 495/495 99,3 100 *z 41 vzorkù, bylo 32/41 pozitivních podle DF a 30/35 bylo pozitivních podle RT-PCR **zmrazené (archivované) vzorky pro chøipku Poznámka: Z 50 testovaných zmrazených archivovaných vzorkù, bylo pozitivních 10/13 vzorkù pozitivních kultur a negativních 37/37 vzorkù negativních kultur pro chøipku s pomocí testu Directigen Flu + Pro chøipku, bylo pozitivních 12/17 vzorkù pozitivních kultur a negativních 33/33 vzorkù negativních kultur Directigen Flu + Vzorky z nosu/hrdla (NTS) zahrnují: Výtìry z hrdla (TS) a/nebo výtìry z dolních cest dýchacích (LNS) n=389 Výsledky bunìèné kultivace 95% C I +/- -/+ -/- Chøipka Citlivost 76,7% 56/73 65,4 85,8 Directigen Flu + +/ * Specifiènost 90,8% 287/316 87,1 93,8 -/ Chøipka Citlivost 0,0% 0/1 0,0 97,5 -/- 17 1** 286 Specifiènost 100% 388/388 99,1 100 *z 29 vzorkù, bylo 25/29 pozitivních podle DF a 25/26 bylo pozitivních podle RT-PCR **zmrazené (archivované) vzorky pro chøipku Poznámka: Z 5 testovaných zmrazených archivovaných vzorkù, bylo pozitivních 3/3 vzorkù pozitivních kultur a negativních 2/2 vzorkù negativních kultur pro chøipku s pomocí testu Directigen Flu + Pro chøipku, bylo pozitivních 0/1 vzorkù pozitivních kultur a negativních 4/4 vzorkù negativních kultur Directigen Flu + 7

B BBL Taxo TB Niacin Test Reagents Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L000171 2004/06 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Proužky BBL Taxo TB Niacin Test Strips (Testovací proužky k detekci niacinu TB BBL

Více

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid ÚÈEL POUŽITÍ Øedicí roztok BACTEC (BACTEC Diluting Fluid) se používá pøi postupech, pøi nichž se mykobakteriální kultury pro inokulaci øedí. Pøevážnì se však používá pøi standardním

Více

B Directigen RSV K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku ÚÈEL POUŽITÍ Test na pøítomnost respiraèního syncytiálního viru (RSV) Directigen je

Více

BDirectigen Flu A Pro pøímé zjiš ování antigenù Influenza A 4400993JAA 2006/09 U Èesky Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku È patentu (USA): 5,093,231; 5,135,847 Patent v øízení ÚÈEL POUŽITÍ Test

Více

B Directigen EZ Flu A+B

B Directigen EZ Flu A+B Directigen EZ Flu A+ POUŽITÍ Pro diferencované a přímé zjišťování virových antigenů chřipky A a Test Directigen EZ Flu A+ je rychlá chromatografická imunoanalýza pro přímé a kvalitativní zjišťování virových

Více

K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV)

K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) B Directigen EZ RSV K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) ÚÈEL POUÞITÍ Test Directigen EZ RSV je rychlou chromatografickou imunoesejí urèenou pro pøímou a kvalitativní detekci antigenù

Více

Universal Viral Transport

Universal Viral Transport 45 2010/01 U 0086 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systém BD Universal Viral Transport (Systém univerzální pøepravy virù BD) je urèen pro odbìr a pøepravu klinických vzorkù obsahujících viry, chlamydie, mykoplazmy nebo

Více

Kultivaèní lahvièky BACTEC Myco/F Lytic Živná pùda Middlebrook 7H9 s pøídavkem a infúzní živná pùda z mozkové a srdeèní tkánì PRO POUŽITÍ SE SYSTÉMEM BACTEC 9000MB Viz popis symbolù na konci pøíbalového

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

SKLADOVÁNÍ A STABILITA

SKLADOVÁNÍ A STABILITA Chlamydia Antigen Test je určen pro in vitro diagnostiku jako rychlý kvalitativní test na průkaz přítomnosti antigenu chlamydií u žen přímo z cervikálního výtěru a u mužů ze vzorků moči nebo močové trubice.

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

BSoupravy a èinidla pro barvení TB Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U 8820201 2005/05 Èesky TB Stain Kit K 1 Kat è 212522 TB Carbolfuchsin KF Pro barvení mykobakterií za použití (studeného)

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials

BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials BACTEC Standard/10 Aerobic/F Culture Vials Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivaèní lahvièky BACTEC Standard/10 Aerobic/F (obohacená živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a CO 2 ) se používají pro aerobní krevní

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A+B

Rapid-VIDITEST Influenza A+B Rapid-VIDITEST Influenza A+B (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku viru Influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o.,

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

NOW Strep A TEST POUŽITÍ

NOW Strep A TEST POUŽITÍ NOW Strep A TEST POUŽITÍ NOW Strep A Test je rychlá imunochromatografická metoda ke kvalitativnímu určení antigenu Streptococcus pyogenes sk. A z výtěru krku SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU Streptokoky sk.

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Card. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST RSV-Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru a Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce:

Více

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů)

Rapid-VIDITEST RSV. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Rapid-VIDITEST RSV (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad

Více

Rapid-VIDITEST RSV Blister

Rapid-VIDITEST RSV Blister Rapid-VIDITEST RSV Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Respiračního syncytiálního viru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol.s r.o.,

Více

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu

BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu BACTEC Standard Anaerobic/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu ÚČEL POUŽITÍ Èesky Kultivační lahvičky BACTEC Standard Anaerobic/F (předem redukovaná obohacená živná půda s výtažkem sójového

Více

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.)

Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Rapid-VIDITEST Listeria Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Listeria monocytogenes.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice,

Více

SD BIOLINE Influenza Antigen Jednokrokový test pro in vitro diagnostiku viru influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů či aspirátů

SD BIOLINE Influenza Antigen Jednokrokový test pro in vitro diagnostiku viru influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů či aspirátů SD BIOLINE Influenza Antigen Jednokrokový test pro in vitro diagnostiku viru influenzy typu A a B z nosních výtěrů, výplachů či aspirátů VÝROBCE: STANDARD DIAGNOSTICS, INC., 65, Borahagal-ro, Giheung-gu,

Více

Rapid-VIDITEST Influenza A Card

Rapid-VIDITEST Influenza A Card Rapid-VIDITEST Influenza A Card Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů.. Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou

Více

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Èesky Gram Stain Kit 1 Kat. è. 212539 Gram Crystal Violet Pro diferenciaèní barvení bakterií. Gram Iodine (stabilizovaný) Gram Decolorizer Gram Safranin

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno Blister. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno Blister (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42

Více

NOW RSV TEST POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIPY STANOVENÍ

NOW RSV TEST POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ TESTU PRINCIPY STANOVENÍ NOW RSV TEST POUŽITÍ Binax NOW RSV TEST je rychlá imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení antigenu RSV (Respiračního Syncyciálního Viru) z nasálního výplachu nebo výtěru z nosohltanu u

Více

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby

BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby BACTEC Mycosis-IC/F Culture Vials Selektivní médium pro kvasinky a houby Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Kultivační lahvičky BACTEC Mycosis-IC/F pro aerobní krevní kultury. Hlavní použití je s fluorescenčními přístroji

Více

BioNexia Strep A ratio Rychlý test pro kvalitativní stanovení antigenu streptokoka skupiny A

BioNexia Strep A ratio Rychlý test pro kvalitativní stanovení antigenu streptokoka skupiny A BioNexia Strep A ratio Rychlý test pro kvalitativní stanovení antigenu streptokoka skupiny A POUŽITÍ BioNexia Strep A ratio je imunologická testovací souprava pro rychlé a kvalitativní stanovení antigenů

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Souprava k digesci/dekontaminaci vzorku pro zpracování vzorků s mykobakteriemi

Souprava k digesci/dekontaminaci vzorku pro zpracování vzorků s mykobakteriemi BBL MycoPrep Kit Souprava k digesci/dekontaminaci vzorku pro zpracování vzorků s mykobakteriemi 8809541(01) 2014-01 Česky ÚČEL POUŽITÍ Soupravy BD BBL MycoPrep se používají k digesci/dekontaminaci klinických

Více

SYSTÉM PŘENOSU A ODBĚRU COPAN LIQUID AMIES ELUTION SWAB (ESWAB) (50C rev. 03)

SYSTÉM PŘENOSU A ODBĚRU COPAN LIQUID AMIES ELUTION SWAB (ESWAB) (50C rev. 03) TRIOS, spol. s r. o. Sídlo společnosti: Zakouřilova 142, Praha 4, 140 00, Česká republika IČ: 442 69 471, DIČ: CZ44269471 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle

Více

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST Strep A. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Strep A Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu Steptokoka A ve výtěru z krku Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls201848/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku očních kapek obsahuje ofloxacinum 3 mg.

Více

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů)

Proflow Adenovirus. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3011 (20 testů) Proflow Adenovirus ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Proflow Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Adenoviru ve vzorku stolice. Tento

Více

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi

ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3010 (20 testů) ProFlow Rotavirus-Adenovirus Combi ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ProFlow Rotavirus-Adenovirus je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenů Rotaviru

Více

REAGENCIE A POSKYTOVANÝ MATERIÁL

REAGENCIE A POSKYTOVANÝ MATERIÁL POUŽITÍ BioNexia Strep A kazeta je imunologická testovací souprava pro rychlé a kvalitativní stanovení antigenů Streptokoku skupiny A přímo z výtěru z krku. ÚVOD Beta-hemolytické streptokoky skupiny A

Více

Rapid-VIDITEST Campylobacter

Rapid-VIDITEST Campylobacter Rapid-VIDITEST Campylobacter (Jednokrokový kazetový test pro detekci Campylobacter spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Proflow H. pylori. KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ KATALOGOVÉ ČÍSLO: PL.3006 (20 testů) ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ test je jednoduchý, rychlý imunologický test pro kvalitativní detekci antigenu Helicobacter pylori ve vzorku stolice. Tento test se používá jako pomoc

Více

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials ÚÈEL POUŽITÍ BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Živná pùda s výtažkem sójového kaseinu a pryskyøicí PP091JAA 2008/01 Èesky *Èíslo patentu (USA): 4 632 902 Kultivační lahvičky BACTEC Peds Plus/F (obohacená

Více

Před samotným testem si ověřte dostupnost nových revizí elektronického značení na adrese www.qiagen.com/p/artus-gbs-qs-rgq-kit-ce.

Před samotným testem si ověřte dostupnost nových revizí elektronického značení na adrese www.qiagen.com/p/artus-gbs-qs-rgq-kit-ce. artus GBS QS-RGQ Kit Charakteristiky chování artus GBS QS-RGQ Kit, Verze 1, 4576366 Správa verzí Dokument o charakteristikách výkonu soupravy artus GBS QS-RGQ Kit, verze 1, R1. Před samotným testem si

Více

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* NÁVOD K POUŽITÍ MÉDIA NA MISCE URČENÁ K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-257308.01 Rev: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* ÚČEL POUŽITÍ BBL CHROMagar MRSA je selektivní a diferenciační médium používané primárně pro

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. H. pylori. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST H. pylori (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Helicobacter pylori ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42

Více

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom).

SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). SARS - Severe Acute Respiratory Syndrome (těžký akutní respirační syndrom). Charakteristika: SARS je závažné respirační onemocnění probíhající převážně jako těžká atypická pneumonie, komplikovaná respirační

Více

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp.

Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. Rapid-VIDITEST Adenovirus Resp. (Jednokrokový blisterový test pro in vitro diagnostiku Adenoviru z nosních výtěrů, výplachů a aspirátů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV)

K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) B Directigen EZ RSV K pøímé detekci respiraèního syncytiálního viru (RSV) ÚÈEL POUÞITÍ Test Directigen EZ RSV je rychlou chromatografickou imunoesejí urèenou pro pøímou a kvalitativní detekci antigenù

Více

sp. zn. sukls145243/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XIFLODROP 5 mg/ml Oční kapky, roztok

sp. zn. sukls145243/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XIFLODROP 5 mg/ml Oční kapky, roztok sp. zn. sukls145243/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU XIFLODROP 5 mg/ml Oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku obsahuje moxifloxacini hydrochloridum 5,45

Více

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride. L Rev. 12 September 2014 POSTUPY KONTROLY KVALITY

BBL Brain Heart Infusion BBL Brain Heart Infusion with 6.5% Sodium Chloride. L Rev. 12 September 2014 POSTUPY KONTROLY KVALITY BBL BBL with 6.5% Sodium Chloride Rev. 12 September 2014 I II ÚVOD POSTUPY KONTROLY KVALITY (Infuze mozkové a srdeční tkáně) (BHI) je tekuté médium ke všeobecnému použití pro růst široké škály bakterií

Více

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. E.coli O157:H7. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST E.coli O157:H7 (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Escherichia coli O157:H7 ) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST Swine Flu

Rapid-VIDITEST Swine Flu Rapid-VIDITEST Swine Flu Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls153624/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Septomixine 286 mg/g + 190 000 IU/g dentální pasta 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g pasty obsahuje hydrocortisoni acetas 286

Více

POKYNY PRO POUŽITÍ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions ve formalínu ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ PRINCIPY SLOŽENÍ

POKYNY PRO POUŽITÍ PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions ve formalínu ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ PRINCIPY SLOŽENÍ POKYNY PRO POUŽITÍ n Parasite Suspensions ve formalínu ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Parasite Suspensions společnosti Microbiologics podporují programy kontroly kvality tím, že slouží jako testy imunity pro kontrolu

Více

Rapid-VIDITEST Giardia Card

Rapid-VIDITEST Giardia Card Rapid-VIDITEST Giardia Card (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č. 365, Vestec, 252 42 Jesenice, ČR,

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 Vyšetření: 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických SOP

Více

Rapid-VIDITEST Salmonella Card

Rapid-VIDITEST Salmonella Card Rapid-VIDITEST Salmonella Card (Jednokrokový kazetový test pro detekci Salmonella spp.) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II č.365, Vestec u Prahy, 252 42 Jesenice, Česká

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Budínova 67/2, Praha 8 Vyšetření: Pořadové 802 - Lékařská mikrobiologie 1 Průkaz antigenu virů imunochromatografickou metodou [Průkaz SOP 026 ROTAVIRU, ADENOVIRU a NOROVIRU genoskupiny 1 a genoskupiny 2] 2 Stanovení nespecifických

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

SD Rapid test Norovirus

SD Rapid test Norovirus SD Rapid test Norovirus Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Hypersenzitivita na léčivou látku ofloxacin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na kterýkoli z dalších chinolonů.

Hypersenzitivita na léčivou látku ofloxacin nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo na kterýkoli z dalších chinolonů. sp.zn.sukls193220/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Floxal 3 mg/g oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram masti obsahuje ofloxacinum 3,0 mg Jeden cm proužku masti obsahuje

Více

DY D NE N X Hana Vlastníková

DY D NE N X Hana Vlastníková DYNEX Hana Vlastníková Molekulární biologie: Vybavení laboratoře na klíč Přístrojová technika Kompatibilní diagnostické soupravy Profesionální přístup SOP Technická podpora Servis Přístrojové vybavení:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POPIS TESTU

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POPIS TESTU NOW Flu A&B TEST ÚČEL POŽITÍ BinaxNOW Influenza A & B Test je in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní detekci antigenů nukleoproteinů virů chřipky typu A a B ve výtěrech z nosohltanu, výtěru

Více

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií

BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií BD ProbeTec ET Pokyny k periferním zařízením pro identifikaci mykobakterií 2003/07 Becton, Dickinson and Company Číslo dokumentu: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel.: 800.638.8663

Více

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie

Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců nozokomiální pneumonie Zhodnocení validity endosekretu pro detekci původců Tomáš Gabrhelík Hanulík V, Jakubec P, Uvízl R, Doubravská L, Röderová M, Adamus M, Kolář M, Kolek V. Hospital-Acquired Pneumonia Infekční onemocnění

Více

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení

OBSAH SOUPRAVY: - Testovací kazety - Odběrové zkumavky s ředicím roztokem - Návod k použití - Certifikát kontroly balení Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium a Giardia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU

ZÁSADY A VYSVĚTLENÍ POSTUPU POKYNY K POUŽITÍ MÉDIA NA MISKÁCH K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ PA-254039.07 Rev.: April 2013 Glucose Agar Chloramphenicol Gentamicin and Chloramphenicol Penicillin and Streptomycin ÚČEL POUŽITÍ Médium Glucose

Více

Rapid-VIDITEST Legionella

Rapid-VIDITEST Legionella Rapid-VIDITEST Legionella Jednokrokový kazetový test pro detekci Legionella pneumophila ze vzorku moči Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice

Více

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Rota-Adeno. (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Rota-Adeno (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku rotavirů a adenovirů) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE

IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE INFEKČNÍ SÉROLOGIE Virologie IMUNOENZYMATICKÉ SOUPRAVY K DIAGNOSTICE CYTOMEGALOVIROVÉ INFEKCE Cytomegalovirus ELISA soupravy jsou určeny ke stanovení specifických protilátek třídy IgA, IgG a IgM v lidském

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) L000180JAA(01) 2013-07 Česky

BBL MGIT. Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml. S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) L000180JAA(01) 2013-07 Česky BBL MGIT Mycobacteria Growth Indicator Tube 7 ml S BACTEC MGIT 960 Supplement Kit (doplňková sada) URČENÉ POUŽITÍ Zkumavka pro indikaci množství namnožených mykobakterií BBL MGIT doplněná růstovým přídavkem

Více

Rapid-VIDITEST. Avian Flu. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy

Rapid-VIDITEST. Avian Flu. Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Rapid-VIDITEST Avian Flu Jednokrokový kazetový test pro detekci antigenu viru chřipky typu A. Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy,

Více

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Atypické pneumonie - moderní diagnostika. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Atypické pneumonie - moderní diagnostika MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Pneumonie preskripční algoritmus bronchopneumonie mikrobiologické vyš vhodné děti H. influenzae K. pneumoniae

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls66153/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bactroban Nasal 20 mg/g nosní mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá mupirocinum 0,06

Více

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls143390/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový

Více

Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM

Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ČESKÁ SBÍRKA MIKROORGANISMŮ Aktuality v nabídce kontrolních kmenů CCM RNDr. Jitka Černohlávková, Ph.D. Brno, 11. října 2012 Program

Více

SD BIOLINE HAV IgG/IgM

SD BIOLINE HAV IgG/IgM SD BIOLINE HAV IgG/IgM Jednokrokový rychlotest pro stanovení protilátek IgG a IgM proti viru hepatitidy A Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 65 Borahagal-ro, Giheung-gu, Yongin-si,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. únor 2008 12. únor 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170

CHLAMYDIA ANTIGEN TEST 004A170 Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenu Chlamydií v cervikálním stěru žen, ve stěru z uretry a vzorku moče u mužů. In vitro diagnostikum pro profesionální použití. Zamýšlené použití Chlamydia test

Více

Rapid-VIDITEST FOB+Tf

Rapid-VIDITEST FOB+Tf Rapid-VIDITEST FOB+Tf (Jednokrokový kazetový test pro detekci hemoglobinu a transferrinu ve stolici) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Determine Syphilis TP testovací karta, 10 karet (10 testů na kartě) s vázanými antigeny Treponema pallidum

Determine Syphilis TP testovací karta, 10 karet (10 testů na kartě) s vázanými antigeny Treponema pallidum determinedetect...diagnose determine... SYPHILIS TP Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod. Postupy uvedené v návodu musí být přesně dodržovány. Pokud není dodržen doporučený postup, nelze

Více

Respiratory syncytial virus IgG ELISA

Respiratory syncytial virus IgG ELISA Návod k použití Respiratory syncytial virus IgG ELISA ELISA test pro detekci a kvantifikaci lidských protilátek IgG proti RS viru v lidském séru nebo plazmě Kat. č.: ILE-RSV01 Skladování: +2 C až +8 C

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky

Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky Protilátky proti Chlamydia pneumoniae (IgM) Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Určení Ig-třída Substrát Formát EI 2192-9601 M Chlamydia pneumoniae IgM Ag-potažené mikrotitrační jamky 96 x 01

Více

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008

Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest (IMC) Kurs Modulu IIC Horečnaté stavy Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Infekce močových cest Vznikajíz: Přítomnosti infekčních agens v moči Pomnožování infekčních agens v jednom či více

Více

CHORUS CARDIOLIPIN-G

CHORUS CARDIOLIPIN-G CHORUS CARDIOLIPIN-G 86046 (36 testů) Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) Itálie OBSAH 1 Úvod... 3 2 Princip testu... 3 3 Složení soupravy... 3 4 Další potřebné

Více

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Odpovědnost vůči partnerovi KATALOG DEZINFEKČNÍCH A ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ Amity_kat_9_13.indd 1 24.9.2013 9:02:50 Společnost Amity je producentem speciálních chemických prostředků, které vyrábí za pomoci

Více