Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Directigen Flu + Pro diferencované a pøímé zjiš ování antigenù chøipky a Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L006712J 2006/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Test Directigen Flu + je rychlým in vitro imunoanalytickým membránovým testem pro pøímou a kvalitativní detekci virových antigenù chøipky a z nosohltanových výplachù, nosohltanových odsávaných vzorkù, nosohltanových výtìrù, výtìrù z dolních èástí nosu, hrdla nebo z bronchoalveolárních výplachových vzorkù u symptomatických pacientù Test Directigen Flu + je diferencovaný test a proto virové antigeny chøipky mohou být odlišeny od virových antigenù chøipky pøi jediné zkoušce Test je urèen k použití jako pomùcka pøi diagnostikování virové infekce chøipky a Veškeré negativní výsledky je tøeba potvrdit bunìènou kultivací, protože negativní výsledky nevyluèují chøipkovou infekci a výluènì na jejich základì nelze provádìt léèebná èi jiná rozhodnutí Test Directigen Flu + není urèen pro zjiš ování chøipky C SOUHRN VYSVÌTLENÍ Chøipka je akutní virové onemocnìní se sezónním výskytem Nemoc se klasicky projevuje náhlými horeèkami, tøesavkou, bolestí hlavy, svalovou bolestí a neproduktivním kašlem Klinické projevy se obvykle vyøeší v jednom týdnu, pokud se ovšem nevyvinou komplikace Virus chøipky nebo zpùsobuje vìtšinu klinicky významných chorob, pøièemž virus chøipky C je odpovìdný pouze za mírné onemocnìní, pøevážnì horních cest dýchacích Pacienti, kteøí mají podezøení na onemocnìní chøipkou, mohou využívat s výhodnou ošetøení antivirovými látkami mantadin 1 a rimantadin 1 jsou k dispozici jak pro prevenci, tak i pro ošetøení chøipkových onemocnìní pouze typu Zanamivir 1 a oseltamivir 1 jsou k dispozici pro ošetøení obou typù chøipkových onemocnìní typ a U dospìlých mùže léèba tìmito látkami snížit závažnost a dobu trvání choroby, pokud budou podány bìhem prvních 48 h od poèátku nemoci Protože terapeutické možnosti byly rozšíøeny tak, aby zahrnovaly ošetøení chøipky, je dùležité umìt rychle rozlišit chøipku od typu a umožnit tak lékaøi volit selektivnì antivirové ošetøení Kromì toho, protože pouze amantadin a rimantadin mají indikaci pro prevenci chøipky, je dùležité stanovit, zda-li chøipka zpùsobuje symptomatické onemocnìní ve specifické instituci (napø sanatorium) nebo spoleènosti, aby tak bylo možné podniknout preventivní opatøení pro citlivé jedince Proto je velmi dùležité nejenom rychle stanovit, zda-li se jedná o chøipku, ale rovnìž o jaký typ chøipkového viru Postupy pro diagnostickování chøipky typu a zahrnují rychlou imunoanalýzu, pøímou imunofluorescenèní analýzu vzorkù, reverzní transkripèní-polymerázovou øetìzovou reakci (RT-PCR), sérologické testy a izolování kultury s potvrzením 2-8 Imunofluorescenèní analýza zahrnuje barvení vzorkù imobilizovaných na mikroskopických sklíèkách pomocí fluorescenènì oznaèených protilátek pro pozorování pod fluorescenèní mikroskopií 4,9,10 Metody kultivace zahrnují poèáteèní izolování virù v bunìèné kultuøe, následované hemadsorpèní inhibicí, imunofluorescencí nebo neutralizaèní testy pro potvrzení pøítomnosti virù Test detekce antigenù Directigen Flu + je imunomembránovým filtraèním testem pro detekci antigenù chøipky nebo extrahovaných z vhodných vzorkù symptomatických pacientù Celková doba testování je kratší, než 15 min s reaktivitou stanovenou vizuálním barevným vývojem ntigenní posun u virù chøipky není problém u testu Directigen Flu + proto, že cílové antigeny jsou nukleoproteiny, které jsou typovì specifické a jsou vysoce konzervované Rychlost a prùbìh práce u testu Directigen Flu + jej èiní vhodným jako detekèní test STT antigenù chøipky a, poskytující rychlou a relevantní informaci, která napomùže s diagnostikou chøipky Použití Directigen Flu + k odlišení infekce chøipky od mùže poskytnout pøíležitost pro vyšší selektivitu antivirového ošetøení PRINCIP METODY Test Directigen Flu + zaèíná extrahováním virových antigenù chøipky nebo ze vzorku z dýchacích cest Extrahovaný vzorek je pøefiltrován v soustavì filtru do každého ze dvou testovacích zaøízení ColorPC ntigeny chøipky nebo z èásti schopných nebo neschopných rùstu pøítomných ve vzorku jsou nespecificky svázány v trojúhelníkovitých tvarech s membránovým povrchem sondy a pøi prùchodu vzorku ovladaèem prùtoku Detekce antigenù zachycených na membránì je iniciována po kroku propláchnutí membrány Monoklonální protilátkové konjugáty (2) specifické pro nukleoproteinový antigen chøipky jsou pøidány do horní sondy testovacího zaøízení Monoklonální protilátkové konjugáty specifické pro nukleoproteinový antigen chøipky jsou pøidány do dolní sondy testovacího zaøízení Monoklonální protilátkové konjugáty jsou svázány se zachycenými antigeny, po jejich pøidání do membrány ColorPC Chromogen se poté pøidá po omytí membrány a je mu povolena inkubace po dobu 5 min Pøidání reagenèního èinidla k zastavení dalšího barvení poskytne èas, bìhem kterého lze interpretovat výsledky Vývoj fialových trojúhelníkù na membránì v sondì nebo testovacího zaøízení indikuje kladný test na chøipku nebo respektive chøipku Vytvoøení kontrolní teèky bez viditelného vytvoøení trojúhelníkù indikuje negativní test SOUÈÁSTI SOUPRVY REGENÈNÍ ÈINIDL Následující souèásti jsou dodávány s testovací soupravou Directigen Flu + Zaøízení ColorPC 20 Každé zaøízení s jednotkou øízení prùtoku, obsahuje kontrolní body nekombinovaných antigenù chøipky (H1N1) a (Lee 40) ve støedu odpovídající membrány sondy a umístìné ve fóliovém pouzdru s vysušovacím prostøedkem Extrakèní reagenèní èinidlo E 9,9 ml Pøedúprava, 1,6% mukolytické èinidlo a 7,4% èisticích prostøedkù, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 1 5,1 ml Vymývání, 50 mm Tris a IgG králíka a 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Detekèní reagenèní èinidlo 2 2,3 ml Detekce, protichøipkové monoklonální protilátky (myš, klony 84 a 85)- konjugát alkalické fosfatázy, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek)

2 Detekèní reagenèní èinidlo 3 2,3 ml Detekce, protichøipkové monoklonální protilátky (myš, klony 9)- konjugát alkalické fosfatázy, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 4 6,5 ml Vymývání, 5% butanol, 2 M moèi a 100 mm Hepes s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 5 10,5 ml Vymývání, 50 mm Tris, 150 mm NaCl a 16 mm inhibièního èinidla s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Substrátové reagenèní èinidlo 6 5,8 ml Substrát, 0,73 mm chromogenu Stop reagenèní èinidlo 7 4,1 ml Stop, 150 mm kyselina citronová Testovací vzorek +/- 2,0 ml Kontrolní vzorek chøipky pozitivní s chøipkou negativní, antigen chøipky (inaktivní rekombinantní nukleoprotein, H1N1) s 0,1% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Testovací vzorek +/- 2,0 ml Kontrolní vzorek chøipky pozitivní s chøipkou negativní, antigen chøipky (inaktivní rekombinantní nukleoprotein, Lee 40) s 0,1% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Trubice DispensTube 20 Trubice pro extrahování vzorku a dávkování vzorku do zaøízení Hroty DispensTube 20 Hroty pro filtrování vzorku pøi dávkování do zaøízení Varování a bezpeènostní upozornìní: Pro diagnostické použití in vitro 1 Pokud na základì aktuálnì doporuèených kritérií pro klinický a epidemiologický screening vydaných zdravotnickými orgány vznikne podezøení na infekci novým typem chøipky, shromažïujte vzorky za vhodných preventivních a protiinfekèních opatøení a zašlete je místním zdravotnickým orgánùm k prozkoumání Nepokoušejte se v tìchto pøípadech o kultivaci virù, pokud nemáte k dispozici laboratoø stupnì SL 3+ 2 V klinických vzorcích se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy vèetnì virù hepatitidy, lidské imunodeficience (HIV) a nových chøipkových virù Proto pøi práci s veškerým materiálem kontaminovaným krví a jinými tìlními tekutinami dodržujte standardní bezpeènostní opatøení a pøedpisy své instituce Pøed likvidací zaøízení sterilizujte nádoby a další zneèištìné materiály v autoklávu 3 Rozdíly ve výsledcích testu se mohou projevit, pokud test používáte na vzorcích od dospìlých i dìtí Specifické rozdíly však nejsou známy 4 Èinidla nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 5 Nemíchejte èinidla ze souprav s rùznými èísly šarží nebo s rùznými uzávìry lahvièek 6 Nepoužívejte zaøízení ColorPC opakovanì Inkubaèní doby a teploty jiné, než uvedené pro soupravu, mohou vést k chybným výsledkùm 7 Podržte reagenèní lahvièky ve vertikální poloze (pøibližnì 2,5 cm od povrchu membrány ColorPC nebo trubky) a souèasnì opatrnì, ale rychle dávkujte po kapkách 8 Zamezte styku èinidel s kùží a sliznicemi Pokud se èinidla dostanou do styku s tìmito místy, opláchnìte je vodou a vyhledejte lékaøe 9 Èinidla obsahují azid sodný, který je pøi vdechnutí, pøi styku s pokožkou nebo po požití škodlivý Pøi styku s kyselinami uvolòuje prudce jedovatý plyn Pøi styku s kùží okamžitì omyjte velkým množstvím vody zid sodný mùže reagovat s olovìným nebo mìdìným potrubím a vytváøet vysoce výbušné azidy s kovy Pøi likvidaci spláchnìte velkým množstvím vody, abyste zabránili tvorbì azidù 10 Použijte polyesterové tampóny nebo tampóny s hedvábnou špièkou a hliníkovým drátem ylo zjištìní, že tampóny s alginátem vápenatým nelze s testovacími vzorky Directigen Flu + používat 11 Reagenèní èinidla testovacího vzorku +/- a testovacího vzorku +/- byla pøipravena z nekombinovaných bunìèných kultivací, nikoliv z virových kultivací Kit nepoužívejte, pokud èinidla Control +/- a Control +/nevykazují správné výsledky 12 Vyjmìte zaøízení ColorPC z fólie tìsnì pøed jeho použitím Zaøízení nepoužívejte v pøípadì, že v pouzdøe chybí vysoušecí prostøedek Uchování a manipulace: Skladujte v okolním prostøedí nebo v chladnièce pøi teplotách (2 25 C ) NEZMRZUJTE ODÌR VZORKÙ MNIPULCE S NIMI Pøeprava a uskladnìní vzorkù Èerstvé vzorky dopravte do laboratoøe co nejrychleji to je možné ve vhodném pøepravním systému pro kapaliny, na ledu nebo zchlazené na teplotu 2 8 C Po pøevzetí vzorky zpracujte co nejdøíve V pøípadì potøeby mohou být vzorky uloženy pøi teplotì 2 8 C po dobu až 72 h nebo pøi teplotì -20 C po dobu až 7 dní od doby pøevzetí Èerstvé vzorky jsou upøednostòovány pøed zmrazenými, protože to by jinak mohlo vést ke snížení citlivosti Vyhnìte se opakování cyklu zmrazení a rozmrazení Neskladujte vzorky v samorozmrazovací mraznièce Je dùležité, aby bylo postupováno podle správných postupù pro odbìr vzorkù a pøípravu Neodstøeïujte vzorky pøed použitím s Directigen Flu +, protože odstranìní bunìèného materiálu nepøíznivì ovlivní citlivost testu Vzorky získané bìhem ranného stádia nemoci budou obsahovat nejvyšší titry virù 2

3 Pøepravné média: S testem Directigen Flu + bylo ovìøeno použití následujících pøepravních médií a tyto byly shledány kompatibilní: Solný roztok, normální Fosfát sacharózy Solný roztok ve fosfátovém pufru (PS) Trypticase sójový bujón s 0,5% S PS s 0,5% želatiny Trypticase sójový bujón s 0,5% želatiny PS s 0,5% hovìzím sérem albumin (S) Minimální základní médium Earle (EMEM) Telecí infúzní bujón (VI) EMEM s 0,5% S VI s 0,5% S EMEM s 1% S Viral Culturette EMEM s 0,5% hydrolyzátem laktalbuminu Médium M4 EMEM s 1,0% hydrolyzátem laktalbuminu Médium M5 Médium Stuart CultureSwab (viz Dostupnost ) artelsovo médium Tekuté médium mies CultureSwab (viz Dostupnost ) Další pøepravní média mohou být použita v pøípadì, že je provedeno pøíslušné testování Jak bezpeènostní opatøení musí být veškerá pøepravní média ovìøena ve vztahu k Directigen Flu + pøed vlastním použitím Pro ovìøení pøepravního média mohou být alikvotní podíly média naoèkovány známým pozitivním materiálem (kromì materiálu v testovacím vzorku +/- nebo +/-) a známým negativním materiálem a otestovány se vzorky Musí být dosaženo pøíslušných výsledkù Odbìr a pøíprava vzorkù Pøijatelné vzorky zahrnují nosohltanové výplachy, nosohltanové odsávané vzorky, nosohltanové výtìry, výtìry z dolních èástí nosu (skoøepa nosní), výtìry z hrdla nebo bronchoalveolární výplachy Nesprávný odbìr a pøeprava vzorkù a manipulace s nimi mohou mít za následek falešnì negativní výsledky; dùraznì proto doporuèujeme vyškolit personál ve správném odbìru vzorkù POZNÁMK: Nadmìrnì hlenovité vzorky mohou pøíležitostnì selhat pøi absorpci skrze membránu ColorPC nebo mohou dávat neinterpretovatelné výsledky Tyto vzorky mohou být buï rozøedìny 1:4 se 0,9% solného roztoku nebo virovým transportním médiem, nebo upraveny na standard McFarland 1,0, dobøe promíchány a opakovanì testovány s alikvotním podílem 200 µl Postup pro použití s nosohltanovým nebo bronchoalveolárním výplachem 1 Doporuèují se objemy výplachu 2 3 ml 2 Nadmìrné objemy výplachu mohou vést ke snížené citlivosti testu 3 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup Postup pro použití s nosohltanovými odsávanými vzorky 1 Nosohltanové odsávané vzorky v objemu menším než 0,5 ml musí být ve formì disperze ve 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku, pøed vlastním zpracováním 2 Nosohltanové odsávané vzorky v objemu vìtším než 0,5 ml vyžadují pøidání pøepravního média nebo solného roztoku v objemu vìtším nebo rovném 4 ml 3 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup Postup pro použití s nosohltanovými výtìry, výtìry z dolních cest dýchacích nebo výtìry z hrdla 1 Vzorky z výtìrù z hrdla lze zpracovat bez øedìní v pøepravním médiu pøímou extrakcí popsanou v èásti Testovací Postup Výtìry z hrdla mohou být také pøidány do 1 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku ihned po odbìru 2 Nosohltanové výtìry nebo výtìry z dolních cest dýchacích by mìly být umístìny do 1 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku ihned po odbìru 3 Smíchejte výtìr dostateènì s pøepravním médiem nebo solným roztokem 4 Z tampónu výtìru odeberte co nejvíce tekutiny 5 Zlikvidujte tampón ve vhodné nádobce 6 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup POSTUPY Materiál dodaný v soupravì: Viz také Souèásti soupravy a reagenèní èinidla, kde je výèet dodaného materiálu Další zvláštní výbava: Potøebné zaøízení nebo laboratorní vybavení pro pøepravu, skladování, manipulaci a rozdìlování vzorkù Vírový mixér Provedení testu: Viz také VROVÁNÍ EZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ, ODÌR VZORKÙ MNIPULCE S NIMI a INTERPRETCE VÝSLEDKÙ Reagenèní èinidla, vzorky a zaøízení ColorPC musí být pøi pokojové teplotì (15 30 C) bìhem jejich použití TESTOVCÍ POSTUP Umístìte trubici DispensTube do vyhrazeného místa pracovní stanice Pøíprava zaøízení ColorPC Vyjmìte zaøízení ColorPC z fóliového pouzdra tìsnì pøed použitím Zatlaète dolù a ujistìte se, že ovladaè prùtoku je usazen pevnì v obou sondách zaøízení ColorPC 3

4 E or E Extrakce vzorku Všechny vzorky, kromì výtìrù z hrdla, bez pøepravního média: Opatrnì zamíchejte reagenèní èinidlo E, a nadávkujte 8 kapek reagenèního èinidla E do trubice DispensTube Vzorek dokonale promíchejte Nepipetujte 200 µl vzorku do DispensTube Výtìry z hrdla bez pøepravního média: Opatrnì zamíchejte reagenèní èinidlo E, a nadávkujte 16 kapek reagenèního èinidla E do trubice DispensTube Vložte výtìr do DispensTube Výtìr krouživými pohyby promíchejte a pøerušovanì jej zvortexujte skrze stìny DispensTube po dobu sec Pøi vortexování odstraòte výtìr, abyste jej oddìlili od nadbyteèné kapaliny POZNÁMK: Kontrola kvality Testovací vzorek +/- nebo +/- mùže být použit namísto vzorku pacienta pro úèely kontroly kvality Nadávkujte 8 kapek reagenèního èinidla E do DispensTube, a poté 4 kapky dobøe promíchaného testovacího vzorku +/- nebo testovacího vzorku +/- Dokonale promíchejte Postupujte podle èásti Testovací postup a nadávkujte extrahovaný testovací vzorek +/støídavým zpùsobem po kapkách do obou sond jednoho testovacího zaøízení Testovací vzorek +/- slouží jako pozitivní pro kontrolu chøipky, stejnì jako negativní pro kontrolu chøipky Opakujte postup v samostatném zaøízení s testovacím vzorkem +/- Testovací vzorek +/- slouží jako pozitivní pro kontrolu chøipky, stejnì jako negativní pro kontrolu chøipky Vložte hrot DispensTube do trubice DispensTube Zvortexováním nebo protøepáním dùkladnì promíchejte POZNÁMK: Nepoužívejte hroty z jiných produktù Directigen Pøevra te trubici DispensTube a pøidržte ji v horní polovinì, na druhé stranì od hrotu a opatrnì stisknìte POZNÁMK: Stisknutí trubice v blízkosti hrotu mùže vést k vyskoèení hrotu a úniku obsahu z trubice Nadávkujte extrahovaný vzorek po kapkách (vyhnìte se Drop nadmìrné tvorbì bublin), støídejte jednotlivé kapky mezi testovacími sondami a do chvíle, než do každé sondy testovacího zaøízení ColorPC byly pøidány 4 kapky Do jednoho testovacího zaøízení se tak pøidá celkem 8 kapek z každého extrahovaného vzorku Pøi testování extrahovaných testovacích vzorkù musí být vzorek +/- pøidán do obou sond jednoho testovacího zaøízení ColorPC a obdobnì extrahovaný testovací vzorek +/- musí být pøidán do obou sond jednoho testovacího zaøízení ColorPC Ponechte vzorky zcela absorbovat Pokud absorpce vzorkù do zaøízení selže do pìti min, proveïte naøedìní zpùsobem popsaným v èásti Odbìr a pøíprava vzorkù a otestujte znovu C arvení Odstraòte ovladaè prùtoku Zlikvidujte jako biologicky nebezpeèný odpad 1 Reagenèní èinidlo 1 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 2 Reagenèní èinidlo 2 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky pouze do sondy Ihned pokraèujte s reagenèním èinidlem 3 4

5 3 Reagenèní èinidlo 3 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky pouze do sondy Ponechte reagenèní vzorky v sondách a zcela absorbovat Ponechte stát 2 min 4 Reagenèní èinidlo 4 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 5 Reagenèní èinidlo 5 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 6 Reagenèní èinidlo 6 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat (POZNÁMK: membrána se mùže zabarvit žlutì) Ponechte stát 5 min 7 Reagenèní èinidlo 7 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat INTERPRETCE VÝSLEDKÙ Testovací vzorky studujte v dobøe osvìtleném prostøedí a výsledky si zaznamenávejte V pøípadì potøeby mohou být výsledky naèteny až do 9 h po pøidání reagenèního èinidla 7 (Stavìcí reagenèní èinidlo) Pozitivní výsledky by mìly být hlášeny jako pozitivní na pøítomnost antigenu chøipky a/nebo Negativní výsledky by mìly být hlášeny jako pravdìpodobnì negativní na pøítomnost antigenu chøipky / Pozitivní test na chøipku (antigen pøítomen) fialový trojúhelník (jakékoliv intenzity) se objeví v sondì na membránì ColorPC a indikuje tak, že antigen chøipky byl ve vzorku detekovatelný Tento výsledek nestanovuje konkrétní subtyp viru chøipky Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Teèka fialové barvy by mìla být evidentní ve støedu trojúhelníku, pokud není zastínìna intenzivní pozitivní reakcí Chøipka pozitivní Chøipka negativní Pozitivní test na chøipku (antigen pøítomen) fialový trojúhelník (jakékoliv intenzity) se objeví v sondì na membránì ColorPC a indikuje tak, že antigen chøipky byl ve vzorku detekovatelný Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Teèka fialové barvy by mìla být evidentní ve støedu trojúhelníku, pokud není zastínìna intenzivní pozitivní reakcí Chøipka pozitivní Chøipka negativní 5

6 Negativní Chøipka nebo Negativní test pro chøipku nebo chøipku (nedetekován žádný antigen v odpovídající sondì nebo sondách) žádný fialový trojúhelník není viditelný ani v sondì, ani v sondì nebo v obou, což indikuje, že antigen chøipky nebo antigen chøipky nebo oba nebyly detekovatelné v pøíslušném vzorku Tyto výsledky nevyluèují infekci virem chøipky Fialový kontrolní bod se objeví buï v sondì, v sondì nebo v obou na membránì ColorPC, což indikuje správné provedení testovacího postupu a funkci reagenèního èinidla Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Neinterpretovatelná chøipka a Neinterpretovatelný test test nelze interpretovat buï na chøipku, nebo chøipku, nebo na obì chøipky a, pokud se nezviditelní ani fialová teèka ani fialový trojúhelník v odpovídajících sondách Jakýkoliv nekompletní trojúhelník musí být považován za neinterpretovatelný test Pokud je test neinterpretovatelný, musí být opakován Výsledky testu jsou rovnìž neinterpretovatelné na chøipku, nebo, nebo na obì chøipky a, pokud se objeví na membránì ColorPC bílý bod a celé okolní pozadí je fialové Utlumený kontrolní bod mùže být evidentní ve støedu bílého trojúhelníku Dále je test neinterpretovatelný v pøípadì, že celá membrána je fialová a není pozorován žádný kontrolní bod K opravì tìchto problémù rozøeïte vzorek 1:4 buï v 0,9% solného roztoku nebo pøepravního média a test opakujte Nadmìrnì hlenovité vzorky mohou selhat pøi absorpci skrze membránu ColorPC nebo mohou dávat neinterpretovatelné výsledky Tyto vzorky lze øedit 1:4 se solným roztokem nebo pøepravním médiem a test mùže být opakován Kontrola kvality: Každé zaøízení Directigen Flu + ColorPC obsahuje interní pozitivní i negativní procedurální kontroly Vzhled fialového kontrolního bodu v sondì a poskytuje interní pozitivní procedurální kontrolu, která ovìøuje imunologickou integritu zaøízení, správnou funkci reakèních èinidel a zajiš uje, že testovací postup byl dodržen Poznámka: Intenzita kontrolního bodu se mùže mezi sondami a lišit Oblast membrány obklopující trojúhelník je interní negativní procedurálního kontrolou zaøízení Nepøítomnost výrazného zabarvení na ploše pozadí, které by zablokovalo trojúhelník nebo kontrolní bod oznaèuje, že test byl proveden správnì Tekuté kontrolní soupravy pozitivního testovacího vzorku +/- a +/- jsou rovnìž souèástí každé sady Tyto kontroly jsou poskytovány jako prostøedek pro dodateènou kvalitu kontroly a pro prokázání pozitivní nebo negativní reakce Minimálnì by mìly být tekuté kontroly použity k provedení postupu kontroly kvality pro každou šarži s každou pøijatou dodávkou Vytvoøení fialového trojúhelníku na membránì v sodnì zaøízení ColorPC pøi testování vzorku +/-, a v sondì zaøízení pøi testování vzorku +/-, dále indikuje, že vazební vlastnosti membrány s ohledem na antigen chøipky jsou funkèní Vytvoøení pouze fialového kontrolního bodu v sondì zaøízení ColorPC pøi použití testovacího vzorku +/- je vhodným negativním kontrolním výsledkem chøipky, který indikuje správnou funkci reagenèního èinidla a to, že byl testovací postup proveden správnì Obdobnì, vytvoøení pouze fialového kontrolního bodu v sondì pøi použití testovacího vzorku +/- indikuje pøíslušný negativní kontrolní výsledek chøipky Nepoužívejte soupravu v pøípadì, pokud testovací vzorek +/- a testovací vzorek +/- neposkytují pøíslušné výsledky Tekuté kontroly lze použít k prokázání nízké pozitivní reakce Slabší pozitivní reakce mùže být prokázána rozøedìním vzorku +/- a vzorku +/- spoleènì do stejné trubice DispensTube (2 kapky vzorku +/- a 2 kapky vzorku +/pøidané do 10 kapek extrakèního èinidla E) Funkce reagenèních èinidel a technika mùže být ovìøena pomocí vzorkù se známou pozitivní nebo negativní hodnotou Požadavky kontroly kvality musí být provedeny v souladu s platnými místními, státními nebo federálními pøedpisy, nebo požadavky akreditace a standardních postupù kontroly kvality vaší laboratoøe Doporuèuje se, aby se uživatel odkázal na pøíslušné smìrnice CLSI (døíve NCCLS) a pøedpisy CLI, kde jsou uvedeny pøíslušné postupy kontroly kvality OMEZENÍ METODY Etiologie respiraèního onemocnìní zpùsobeného mikroorganismy jinými, než viry chøipky nebo nebude v tomto testu stanovena Test Directigen Flu + je schopen detekovat jak životaschopné, tak neživotaschopné virové èástice chøipky a Výkonnost testu Directigen Flu + závisí na antigenové zátìži a nemusí korelovat s výsledky izolátù z bunìèné kultivace stejného vzorku Malé množství uvolòovaného viru mùže zpùsobit negativní výsledek testu; ten tedy zcela nevyluèuje možnost infekce chøipkou typu, èi obìma typy Jako u všech diagnostických postupù, výsledky zjištìné s testy Directigen Flu + by mìly být použity ve spojení s jinými klinickými informacemi dostupnými pro lékaøe Pracovní charakteristika testu u chøipkového typu byla ovìøena v dobì, kdy byly dominantními chøipkovými kmeny /H3 a /H1 Pokud se objeví jiné typy chøipky, spolehlivost testu mùže kolísat U dìtí se mùže virus vyluèovat delší dobu než u dospìlých, což mùže mít za následek rozdílnou citlivost podle vìku pacienta Pozitivní a negativní prognostické hodnoty jsou vysoce závislé na prevalenci Falešnì pozitivní výsledky testu jsou pravdìpodobnìjší bìhem období nízké aktivity chøipkových virù, tj v dobì, kdy je prevalence je støední až nízká Platnost Directigen Flu + nebyla prokázána pro identifikaci/potvrzení izolátu bunìèné kultivace a test by nemìl být v tomto ohledu používán Funkce testu nebyla stanovena pro monitoring antivirové léèby chøipkového onemocnìní OÈEKÁVNÉ HODNOTY Míra pozitivity pozorované pøi testování chøipky se bude lišit v závislosti na metodì odbìru vzorkù, použitém systému manipulace/pøepravy, detekèních metodách, roèní dobì, vìku pacienta, geografické lokaci a nejdùležitìjším faktorem bude lokální rozšíøení nemoci Rozšíøení chøipky se liší každý rok Rozšíøení v posledních 3 letech v US se pohybovalo mezi 28 a 34% 20 Výskyt chøipky je sporadiètìjší, než u chøipky V letech 1999 až 2000 v US bylo rozšíøení chøipky u pacientù s diagnózou této nemoci 99,6%, ve srovnání s rozšíøením 0,4% u chøipky 20 Na základì kultivaèní metody pozorované rozšíøení v US bìhem klinické zkušební doby tohoto produktu se lišil mezi 0% až 33,9% pro chøipku a 6

7 0% až 16,2% pro chøipku Prùmìrné rozšíøení pozorované v klinické zkušební studii Directigen Flu + bylo 17,9% pro chøipku a 2,6% pro chøipku FUNKÈNÍ CHRKTERISTIKY Funkce testu Directigen Flu + byla stanovena ve studii, provedené v šesti klinických støediscích a dvou zdravotnických laboratoøích bìhem chøipkové sezóny Klinická støediska byla umístìna v Kanadì, Hong Kongu a v geograficky rùzných oblastech US Testem Directigen Flu + bylo provìøeno celkem 1262 vzorkù, získaných z nosohltanových výplachù, nosohltanových odsávaných vzorkù, nosohltanových výtìrù, výtìrù z dolních èástí nosu, hrdla/nosu nebo z bronchoalveolárních výplachových vzorkù u 1046 symptomatických pacientù V jednom klinickém místì byly odebrány nosohltanové výtìry a výtìry z dolních cest dýchacích od každého z 216 pacientù Populace vzorkù zahrnovala 58 zmrazených archivních vzorkù tvoøených pøedvýbìrem pozitivních vzorkù chøipky, pozitivních vzorkù chøipky a negativních vzorkù / Distribuce tìchto zmrazených vzorkù je uvedena v každé tabulce s daty níže Vzorky hodnocené ve studii byly odebrány a pøepraveny do laboratoøe podle postupu každé jednotlivé laboratoøe Na každém vzorku byly provedeny následující testy: Directigen Flu +, bunìèná kultivace a pøímý vzorek DF Jakýkoliv zbývající vzorek byl archivován pøi nebo pod teplotou -20 C Metody unìèná kultivace: Pro kultivaci bunìk byla èást vzorkù naoèkována do bunìk Rh-faktoru opièí ledviny (RMK) nebo psí ledviny Madin-Darby (MDCK) uòky byly provìøeny na výskyt dùsledkù replikace viru v buòce (CPE) Infikované buòky byl potvrzen výskyt chøipky nebo pøímým fluorescenèním zabarvením protilátky (DF) Vzorky negativní na CPE po ètrnácti dnech byly zabarveny s ohledem na negativní potvrzení DF DF pøímé testování vzorku: Pro DF pøímé testování vzorku byla použita èást vzorku k pøípravì výtìru pro ovìøení pøímým fluorescenèním zabarvením protilátky na chøipku a RT-PCR: RT-PCR bylo provedeno na všech dostupných vzorcích, které byly negativní pøi kultivaci a pozitivní na pøímý vzorek DF Kromì toho byla pomocí RT-PCR vyhodnocena podsada vzorkù s ostatními kombinacemi výsledkù Klinická pøesnost Pro všechny ovìøované vzorky byla celková citlivost testu Directigen Flu + na chøipku pøi srovnání s kultivací na hodnotì 86,2% a na chøipku byla na hodnotì 80,8% Celková pøesnost pøi detekci chøipky pøi srovnání s kultivací byla 90,7% a pro chøipku byla 99,5% Pro chøipku, bylo k dispozici 96 vzorkù, které byly negativní pøi kultivaci, pozitivní na Directigen DF pøímé testování vzorku bylo kladné u 77 z 96 vzorkù RT-PCR bylo provedeno u 86 z 96 vzorkù; celkem 78 vzorkù bylo kladných podle RT-PCR Míra neinterpretovatelnosti u testu Directigen Flu + byla 0,08% jak pro chøipku tak i Nosohltanové odsávané vzorky (NP): n=350 (jeden neinterpretovatelný výsledek Directigen není zahrnut v tabulce ani v charakteristice odhadu funkènosti) Výsledky bunìèné kultivace +/- -/+ -/- Directigen Flu + +/ * -/ ** -/ *z 26 vzorkù, bylo 20/26 pozitivních podle DF a 23/25 bylo pozitivních podle RT-PCR **ze 6 vzorkù, bylo 6/6 negativních podle DF a 5/5 bylo negativních podle RT-PCR Nosohltanový vzorek (NP) zahrnuje: Nosohltanový výplach a/nebo nosohltanový výtìr n=512 95% C I Chøipka Citlivost 95,7% 44/46 85,2 99,5 Specifiènost 91,4% 277/303 87,6 94,3 Chøipka Citlivost 87,5% 28/32 71,0 96,5 Specifiènost 98,1% 311/317 95,9 99,3 Výsledky bunìèné kultivace 95% C I +/- -/+ -/- Chøipka Citlivost 88,5% 100/113 81,1 93,7 Directigen Flu + +/ * Specifiènost 89,7% 358/399 86,3 92,5 -/+ 0 12** 0 Chøipka Citlivost 70,6% 12/17 44,0 89,7 -/- 13 5** 341 Specificity 100% 495/495 99,3 100 *z 41 vzorkù, bylo 32/41 pozitivních podle DF a 30/35 bylo pozitivních podle RT-PCR **zmrazené (archivované) vzorky pro chøipku Poznámka: Z 50 testovaných zmrazených archivovaných vzorkù, bylo pozitivních 10/13 vzorkù pozitivních kultur a negativních 37/37 vzorkù negativních kultur pro chøipku s pomocí testu Directigen Flu + Pro chøipku, bylo pozitivních 12/17 vzorkù pozitivních kultur a negativních 33/33 vzorkù negativních kultur Directigen Flu + Vzorky z nosu/hrdla (NTS) zahrnují: Výtìry z hrdla (TS) a/nebo výtìry z dolních cest dýchacích (LNS) n=389 Výsledky bunìèné kultivace 95% C I +/- -/+ -/- Chøipka Citlivost 76,7% 56/73 65,4 85,8 Directigen Flu + +/ * Specifiènost 90,8% 287/316 87,1 93,8 -/ Chøipka Citlivost 0,0% 0/1 0,0 97,5 -/- 17 1** 286 Specifiènost 100% 388/388 99,1 100 *z 29 vzorkù, bylo 25/29 pozitivních podle DF a 25/26 bylo pozitivních podle RT-PCR **zmrazené (archivované) vzorky pro chøipku Poznámka: Z 5 testovaných zmrazených archivovaných vzorkù, bylo pozitivních 3/3 vzorkù pozitivních kultur a negativních 2/2 vzorkù negativních kultur pro chøipku s pomocí testu Directigen Flu + Pro chøipku, bylo pozitivních 0/1 vzorkù pozitivních kultur a negativních 4/4 vzorkù negativních kultur Directigen Flu + 7

BSoupravy a èinidla pro barvení TB Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U 8820201 2005/05 Èesky TB Stain Kit K 1 Kat è 212522 TB Carbolfuchsin KF Pro barvení mykobakterií za použití (studeného)

Více

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn

GasPak EZ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn 8010412/04 2007/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Systémy kontejnerù vytváøejících plyn GasPak EZ jsou víceúèelové systémy, které vytváøejí atmosféry vhodné k podpoøe primární izolace a kultivace anaerobních, mikroaerofilních

Více

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha

Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE. Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Zkušenosti s diagnostikou sepse pomocí testu SeptiFast Test M GRADE Zdeňka Doubková Klinická mikrobiologie a ATB centrum VFN Praha Definice: Sepse je definována jako syndrom systémové zánětlivé odpovědi

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NYCOCARD D-DIMER WASHING SOLUTION 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard D-Dimer Washing Solution Aplikace: Určeno k užití s sety NycoCard D-Dimer. NycoCard D-Dimer Single

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace:

BEZPEČNOSTNÍ LIST. NycoCard U-Albumin TD/Test Device. 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: BEZPEČNOSTNÍ LIST NycoCard U-Albumin TD/Test Device 1. POPIS PRODUKTU A VÝROBCE Název produktu: NycoCard U-Albumin TD/Test Device Aplikace: Reagens obsažené v NycoCard U-Albumin testovacím kitu. NycoCard

Více

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia

Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia Rapid-VIDITEST Crypto-Giardia (Jednokrokový kazetový test pro in vitro diagnostiku Cryptosporidium parvum a Giardia lamblia) Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec,

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti

ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti ANTIBIOTICKÉ DISKY Antibiotické disky pro testování citlivosti POPIS ANTIBIOTICKÉ DISKY jsou papírové disky se speciálními vlastnostmi, které jsou impregnované antibiotiky a používají se pro testy citlivosti

Více

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav

Martina Havlíčková Helena Jiřincová. NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Pandemic H1N1 2009 Martina Havlíčková Helena Jiřincová NRL pro chřipku, Státní zdravotní ústav Z historie H1N1 1916-1917 pravděpodobná cirkulace viru, malá ohniska, lokální epidemie ve vojenských táborech,

Více

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO

CZ NÁVOD: QUICK ROTA/ADENO QUICK ROT / DENO Rychlý imunochromatografický test určený pro detekci gastroenteritid zvýrazněním rotavirů a adenovirů ve faeces Kat.č.: 5549 Pouze pro in vitro diagnostiku 1. Zamýšlené použití testu QUICK

Více

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry

testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry testo 205, 206, 230 Kompaktní profesionální ph metry s výmìnnými elektrodami ph C Nové ph metry s inovovanou technologií sond ph1- sonda do kapalin V mnoha oblastech hraje dùležitou roli mìøení ph. Pøedevším

Více

TOYO D I A G N O S T I C S

TOYO D I A G N O S T I C S TOYO D I A G N O S T I C S NÁVOD PRO POUŽITÍ Jednokrokový test pro stanovení chlamydiového antigenu ve výtěru/ v moči Pouze pro profesionální použití in vitro Rychlý kazetový test pro stanovení chlamydiového

Více

B Affirm VPIII. Microbial Identification Test. 670160JAA 2009/01 Èesky

B Affirm VPIII. Microbial Identification Test. 670160JAA 2009/01 Èesky B Affirm VPIII Microbial Identification Test Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku. 670160JAA 2009/01 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Affirm VPII Microbial Identification Test (Testovací souprava pro identifikaci

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace

MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace C 35 MONO - Rychlý test na mononukleózu (plná krev/sérum/plazma) Příbalová informace Rychlý test pro diagnostiku infekční mononukleózy (IM), kvalitativní detekce heterofilních protilátek IM v plné krvi,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ

AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ INOVATIVNÍ IMUNOANALYTICKÝ SYSTÉM AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR PRO MULTIPARAMETRICKÉ TESTOVÁNÍ Analýza infekčních a autoimunitních onemocnění v jednom systému Široké spektrum Infekční onemocnění Dětské virové

Více

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Úloha klinické mikrobiologie v dětské sepsi. V. Adámková Klinická mikrobiologie a ATB centrum ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha Konfliktzájmů konzultant, člen advisory boardů, přednášky pro: Astellas, AstraZeneca,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04

NÁVOD K POUŽITÍ DM-200 IHB TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. Rev. 2014.04.04 NÁVOD K POUŽITÍ 5122 TLAKOMÌR RAMENNÍ AUTOMATICKÉ MÌØENÍ TLAKU KRVE A PULZU. DM-200 IHB 0197 Rev. 2014.04.04 Díky za zakoupení monitoru krevního tlaku DM-200. Monitor krevního tlaku DM-200 používá oscilometrickou

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Molekulární diagnostika

Molekulární diagnostika Molekulární diagnostika Odry 11. 11. 2010 Michal Pohludka, Ph.D. Buňka základní jednotka živé hmoty Všechny v současnosti známé buňky se vyvinuly ze společného předka, tedy buňky, která žila asi před 3,5-3,8

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb.

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. Datum vydání: 06. 2004 Datum revize: 08.2004 1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce Chemický název látky/obchodní název přípravku: ELISA VZV IgG Doporučený účel použití látky/přípravku:

Více

Rapid-VIDITEST Lactoferrin

Rapid-VIDITEST Lactoferrin Rapid-VIDITEST Lactoferrin Jednokrokový kazetový test pro detekci laktoferinu ve stolici Návod k použití soupravy Výrobce: VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II 365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Tel:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche

Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Konečná zpráva hodnocení různých způsobů přípravy vzorků pro AMPLICOR HPV test firmy Roche Charakteristika testu: Set AMPLICOR HPV vyráběný firmou Roche je určený pro detekci vysoko-rizikových typů lidských

Více

Skartovací stroj WALLNER C119-A

Skartovací stroj WALLNER C119-A Skartovací stroj WALLNER C119-A Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky WALLNER C119-A. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Tyto typy skartovacích strojù jsou vhodné do malých

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3

IMAGEN PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 PARAINFLUENZA VIRUS TYPES 1, 2 AND 3 K610311-2 50 K610411-2 50 CS Přímý imunofluorescenční test pro detekci viru parainfluenzy 1, 2 a 3. 1. POUŽITÍ jsou testovací soupravy pro kvalitativní přímou imunofluorescenční

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ

BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ BABYSENSE II NÁVOD K POUŽITÍ Babysense II je na obsluhu nenároèný pøístroj urèený pro použití v domácnostech i zdravotnických zaøízeních vhodný pro v zásadì zdravé kojence, vyjma kojencù s vysokým rizikem

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES

Bezpečnostní list 1907/2006/ES a k.č. 3400 453/2010/ES 1. Identifikace látky Název výrobku AE-3400 Název výrobku a - Tg AESKULISA a-tg je enzymoimuno-analytická souprava pro kvantitativní a kvalitativní detekci protilátek proti Tg v lidském séru. Určeno pro

Více

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014

Syfilis přehledně. MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-2014 Syfilis přehledně MUDr.Hana Zákoucká Odd. STI, NRL pro syfilis, Státní zdravotní ústav ROCHE 6-214 LEGISLATIVA Zákon č. 258/2 Sb., o ochraně veřejného zdraví Vyhláška MZ ČR č. 36/212 Sb., podmínky předcházení

Více

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006

Bezpeènostní dveøe NEXT SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 Bezpeènostní dveøe SD 102, 121 (F) Instalaèní manuál 1.12.2006 spol. s r.o. Pobøežní 8, Praha 8, 186 00 Tel: 224 816 458 Fax: 224 816 459 Nonstop infolinka: 602 335 878, 777 335 878 e-mail: next@next.cz

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls123529/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dexa-Gentamicin, oční mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Dexamethasonum 0,3 mg, gentamicini sulfas 5,0 mg (odpovídá gentamicinum

Více

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1

Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 Music Headset Nokia HS-20/AD-41 9246133/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-20 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 Datum vytvoøení 30. bøezen 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo rozpouštìdlo Èíslo CAS 67-56-1 Èíslo ES(EINECS) 200-659-6 Další názvy

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Oddělení virologie Praha Název postupu: Laboratorní příručka Identifikace postupu: SP 003 Vydání číslo: 4 Výtisk číslo: 1 Jméno Funkce Datum Podpis Vypracoval: Mgr. Naděžda Sojková Vedoucí oddělení 2.11.2012 Přezkoumal: Marcela

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 Datum vytvoøení 10. kvìten 2010 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 56006011, 40015642, 40020125 Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití

Více

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA

SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ CHLAMYDIOVÝCH PNEUMONIÍ V. TORŠOVÁ, E. CHMELAŘOVÁ ATB STŘEDISKO, ZÚ OSTRAVA ETIOLOGIE RESPIRAČNÍCH INFEKCÍ VČETNĚ ORL AKUTNÍ INFEKCE VIRY H. INFLUENZAE MYKOPLASMA

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5

Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 Bezpečnostní list pro CAST 2000 ELISA BH-EK-CAST, BH-EK-CAST5 1 IDENTIFIKACE PRODUKTU OBCHODNÍ NÁZEV : KATALOGOVÉ ČÍSLO : VÝROBCE : DOVOZCE: POUŽITÍ: Cellular Antigen Stimulation Test BH-EK-CAST / CAST5

Více

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1

Stereofonní headset Nokia WH-700 9206936/1 Stereofonní headset Nokia WH-700 7 9206936/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobkù

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 14. srpen 2010 Datum vytvoøení 14. srpen 2010 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 117 Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití látky/smìsi Smìs. Základní nátìr. 1.3.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií

Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií Interpretace sérologických nálezů u chlamýdií MUDr. Dana Hrubá VIDIA-DIAGNOSTIKA Poliklinika Černý Most, Praha 9 hruba@vidia-diagnostika.cz Onemocnění u lidí způsobovaná chlamydiemi Druh chlamydií Sérotypy

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2

cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 cdna synthesis kit First-Strand cdna Synthesis System Verze 1.2 Obsah soupravy a její skladování Tato souprava pro reverzní transkripci obsahuje reagencie potřebné k provedení reverzní transkripce (RT)

Více

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů

PVC Závěsné fólie do vrat a průchodů 1/10 PVC závěsné fólie jsou používány ve venkovních i vnitřních prostorech jako zábrana proti prachu, kouři, hmyzu, ptactvu atd. Používají se také jako protihluková bariéra mezi hlučnými výrobními prostory

Více

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje

Logistická etiketa. Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje Logistická etiketa Globálnì unikátní identifikace logistických jednotek, založená na technologii èárových kódù Systému GS1, pøedstavuje významný nástroj zvyšující efektivitu, rychlost a pøesnost èinností

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty

obsah polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní reklamní plachty reklamní cedule na zdi, vývìsní štíty Katalog služeb 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 obsah polep osobního automobilu polep dodávky, nákladního automobilu, autobusu polep oken, výkladních skøíní døevìné reklamní stojany reklamní

Více

1. Identifikace látky a výrobce

1. Identifikace látky a výrobce FTIR Equalizer Bezpečnostní list P/N 1010516, 1010883, 537811 Datum revize: 02.12.2008 1. Identifikace látky a výrobce Název: Použití: FTIR Equalizer Referenční roztok pro kontrolu kalibrace spektrofotometrů.

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby

R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 0871550/3 IM-P087-21 MI vydání 4 R16C jednotka monitorování odvadìèù kondenzátu Pøedpis instalace a údržby 1. Úvod 2. Popis 3. Instalace 4. Uvedení do chodu 5. Vzdálené napojení 6. Vyhledávání závad 7.

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů.

Technická kvalita některých obrázků je snížena vzhledem k množství a růz né kvalitě zdrojů. MIKROBIOLOGIE Pro studenty zdravotnických oborů prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. Grada Publishing, a.s., 2010 Cover Photo fotobanka allphoto, 2009 Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako

Více

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl

Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období. Jan Kynčl Závažnost chřipky, analýza výskytu úmrtí v interpandemickém a pandemickém období Jan Kynčl Chřipka akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění postihuje lidstvo každoročně v epidemiích, někdy v pandemiích

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse

Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Současné možnosti a úskalí diagnostiky pertuse Mgr. Jana Zavadilová NRL pro pertusi a difterii Státní zdravotní ústav Aktuality v diagnostice virových a bakteriálních infekcí, 26.5.2014, SZÚ Výběr vhodné

Více

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen

Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen Protilátky třídy IgG proti EBNA-1 Návod na použití ELISA testu Objednací číslo Protilátky proti Třída Ig Substrát Formát EI 2793-9601 G Virus Epstein- Barrové Jaderný antigen 1 (EBNA-1) IgG Ag-potažené

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 3. bøezen 2009 3. bøezen 2009 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Èíslo ES(EINECS)

Více

Použití v laboratorních podmínkách

Použití v laboratorních podmínkách Použití v laboratorních podmínkách Obsah Velcorin použití v laboratorních podmínkách Strana 3 5 Úvod Strana 3 Bezpečnostní opatření Strana 3 Pracovní postup (senzoricky) Strana 4 Pracovní postup (mikrobiologicky)

Více

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL

VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL VÍCEKANÁLOVÝ REGISTRÁTOR ELEKTRICKÝCH VELIÈIN SÉRIE DL Použití Mìøící pøístroj DL je vícekanálovým zaøízením mìøícím: teplotu, odpor, elektrický proud v rozsahu 0/4 20mA, napìtí -5 0 mv nebo 0 10V. Též

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014

Dana Baudišová. Novinky v mikrobiologii vody 2014 Dana Baudišová Novinky v mikrobiologii vody 2014 Kultivovatelné mikroorganismy Mezofilní a psychrofilní bakterie jsou již víceméně speciální stanovení vyřazeno z OR, lze pouze individuální mezilaboratorní

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056

Bezpečnostní list. Innofluor Topiramate Control Low, Innofluor Topiramate Control Medium, Innofluor Topiramate Control High Čísla výrobku 41056 Bezpečnostní list INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set 1. Identifikace produktu a společnosti Datum vydání 09.12.2008 Název výrobku INNOFLUOR TOPIRAMATE Kontrolní Set Synonyma Innofluor Topiramate Control

Více

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii

Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Diagnostické metody v lékařské mikrobiologii Výuková prezentace z: Lékařské mikrobiologie Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2009 Princip identifikace Soubor znaků s rozdílnou diskriminační hodnotou Základní problémy

Více

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C.

PØEHLED ZNAÈENÍ TEPLOT. * Vyšší teplota mùže být mírnì odlišná v závislosti na užitých tìsnících materiálech. ** V provedení DIN platí od -10 C. RÙZNÉ ARMATURY evidenèní èíslo název RÙZNÉ ARMATURY jmenovitá svìtlost 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 C26 101 540 ventil odvodòovací X C26 103 516 ventil uzavírací s elektromagnetickým

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005

podle vyhlášky è.231/2004 Sb. Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 Datum vyhotovení v ÈR 1. listopad 2005 1. Identifikace látky nebo pøípravku a výrobce nebo dovozce 1.1. Chemický název látky/obchodní název pøípravku Èíslo Èíslo CAS 111-11-1 Èíslo ES(EINECS) nepøidìleno

Více

NOW Legionella Test přítomnosti antigenu v moči

NOW Legionella Test přítomnosti antigenu v moči NOW Legionella Test přítomnosti antigenu v moči POUŽITÍ Binax NOW Legionella TEST je rychlá in vitro imunochromatografická metoda pro kvalitativní stanovení Legionella pneumophila sérotyp 1 v moči pacientů

Více

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C

α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C α-globin StripAssay Kat. číslo 4-160 10 testů 2-8 C Popis stripů: Pracovní postup Izolace DNA Doporučujeme použít následující kit pro izolaci DNA z plné krve nebo jiných typů vzorků: Spin Micro DNA Extraction

Více