Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Directigen Flu + Pro diferencované a pøímé zjiš ování antigenù chøipky a Viz popis symbolù na konci pøíbalového letáku U L006712J 2006/09 Èesky ÚÈEL POUŽITÍ Test Directigen Flu + je rychlým in vitro imunoanalytickým membránovým testem pro pøímou a kvalitativní detekci virových antigenù chøipky a z nosohltanových výplachù, nosohltanových odsávaných vzorkù, nosohltanových výtìrù, výtìrù z dolních èástí nosu, hrdla nebo z bronchoalveolárních výplachových vzorkù u symptomatických pacientù Test Directigen Flu + je diferencovaný test a proto virové antigeny chøipky mohou být odlišeny od virových antigenù chøipky pøi jediné zkoušce Test je urèen k použití jako pomùcka pøi diagnostikování virové infekce chøipky a Veškeré negativní výsledky je tøeba potvrdit bunìènou kultivací, protože negativní výsledky nevyluèují chøipkovou infekci a výluènì na jejich základì nelze provádìt léèebná èi jiná rozhodnutí Test Directigen Flu + není urèen pro zjiš ování chøipky C SOUHRN VYSVÌTLENÍ Chøipka je akutní virové onemocnìní se sezónním výskytem Nemoc se klasicky projevuje náhlými horeèkami, tøesavkou, bolestí hlavy, svalovou bolestí a neproduktivním kašlem Klinické projevy se obvykle vyøeší v jednom týdnu, pokud se ovšem nevyvinou komplikace Virus chøipky nebo zpùsobuje vìtšinu klinicky významných chorob, pøièemž virus chøipky C je odpovìdný pouze za mírné onemocnìní, pøevážnì horních cest dýchacích Pacienti, kteøí mají podezøení na onemocnìní chøipkou, mohou využívat s výhodnou ošetøení antivirovými látkami mantadin 1 a rimantadin 1 jsou k dispozici jak pro prevenci, tak i pro ošetøení chøipkových onemocnìní pouze typu Zanamivir 1 a oseltamivir 1 jsou k dispozici pro ošetøení obou typù chøipkových onemocnìní typ a U dospìlých mùže léèba tìmito látkami snížit závažnost a dobu trvání choroby, pokud budou podány bìhem prvních 48 h od poèátku nemoci Protože terapeutické možnosti byly rozšíøeny tak, aby zahrnovaly ošetøení chøipky, je dùležité umìt rychle rozlišit chøipku od typu a umožnit tak lékaøi volit selektivnì antivirové ošetøení Kromì toho, protože pouze amantadin a rimantadin mají indikaci pro prevenci chøipky, je dùležité stanovit, zda-li chøipka zpùsobuje symptomatické onemocnìní ve specifické instituci (napø sanatorium) nebo spoleènosti, aby tak bylo možné podniknout preventivní opatøení pro citlivé jedince Proto je velmi dùležité nejenom rychle stanovit, zda-li se jedná o chøipku, ale rovnìž o jaký typ chøipkového viru Postupy pro diagnostickování chøipky typu a zahrnují rychlou imunoanalýzu, pøímou imunofluorescenèní analýzu vzorkù, reverzní transkripèní-polymerázovou øetìzovou reakci (RT-PCR), sérologické testy a izolování kultury s potvrzením 2-8 Imunofluorescenèní analýza zahrnuje barvení vzorkù imobilizovaných na mikroskopických sklíèkách pomocí fluorescenènì oznaèených protilátek pro pozorování pod fluorescenèní mikroskopií 4,9,10 Metody kultivace zahrnují poèáteèní izolování virù v bunìèné kultuøe, následované hemadsorpèní inhibicí, imunofluorescencí nebo neutralizaèní testy pro potvrzení pøítomnosti virù Test detekce antigenù Directigen Flu + je imunomembránovým filtraèním testem pro detekci antigenù chøipky nebo extrahovaných z vhodných vzorkù symptomatických pacientù Celková doba testování je kratší, než 15 min s reaktivitou stanovenou vizuálním barevným vývojem ntigenní posun u virù chøipky není problém u testu Directigen Flu + proto, že cílové antigeny jsou nukleoproteiny, které jsou typovì specifické a jsou vysoce konzervované Rychlost a prùbìh práce u testu Directigen Flu + jej èiní vhodným jako detekèní test STT antigenù chøipky a, poskytující rychlou a relevantní informaci, která napomùže s diagnostikou chøipky Použití Directigen Flu + k odlišení infekce chøipky od mùže poskytnout pøíležitost pro vyšší selektivitu antivirového ošetøení PRINCIP METODY Test Directigen Flu + zaèíná extrahováním virových antigenù chøipky nebo ze vzorku z dýchacích cest Extrahovaný vzorek je pøefiltrován v soustavì filtru do každého ze dvou testovacích zaøízení ColorPC ntigeny chøipky nebo z èásti schopných nebo neschopných rùstu pøítomných ve vzorku jsou nespecificky svázány v trojúhelníkovitých tvarech s membránovým povrchem sondy a pøi prùchodu vzorku ovladaèem prùtoku Detekce antigenù zachycených na membránì je iniciována po kroku propláchnutí membrány Monoklonální protilátkové konjugáty (2) specifické pro nukleoproteinový antigen chøipky jsou pøidány do horní sondy testovacího zaøízení Monoklonální protilátkové konjugáty specifické pro nukleoproteinový antigen chøipky jsou pøidány do dolní sondy testovacího zaøízení Monoklonální protilátkové konjugáty jsou svázány se zachycenými antigeny, po jejich pøidání do membrány ColorPC Chromogen se poté pøidá po omytí membrány a je mu povolena inkubace po dobu 5 min Pøidání reagenèního èinidla k zastavení dalšího barvení poskytne èas, bìhem kterého lze interpretovat výsledky Vývoj fialových trojúhelníkù na membránì v sondì nebo testovacího zaøízení indikuje kladný test na chøipku nebo respektive chøipku Vytvoøení kontrolní teèky bez viditelného vytvoøení trojúhelníkù indikuje negativní test SOUÈÁSTI SOUPRVY REGENÈNÍ ÈINIDL Následující souèásti jsou dodávány s testovací soupravou Directigen Flu + Zaøízení ColorPC 20 Každé zaøízení s jednotkou øízení prùtoku, obsahuje kontrolní body nekombinovaných antigenù chøipky (H1N1) a (Lee 40) ve støedu odpovídající membrány sondy a umístìné ve fóliovém pouzdru s vysušovacím prostøedkem Extrakèní reagenèní èinidlo E 9,9 ml Pøedúprava, 1,6% mukolytické èinidlo a 7,4% èisticích prostøedkù, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 1 5,1 ml Vymývání, 50 mm Tris a IgG králíka a 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Detekèní reagenèní èinidlo 2 2,3 ml Detekce, protichøipkové monoklonální protilátky (myš, klony 84 a 85)- konjugát alkalické fosfatázy, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek)

2 Detekèní reagenèní èinidlo 3 2,3 ml Detekce, protichøipkové monoklonální protilátky (myš, klony 9)- konjugát alkalické fosfatázy, s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 4 6,5 ml Vymývání, 5% butanol, 2 M moèi a 100 mm Hepes s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Vymývací reagenèní èinidlo 5 10,5 ml Vymývání, 50 mm Tris, 150 mm NaCl a 16 mm inhibièního èinidla s 0,2% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Substrátové reagenèní èinidlo 6 5,8 ml Substrát, 0,73 mm chromogenu Stop reagenèní èinidlo 7 4,1 ml Stop, 150 mm kyselina citronová Testovací vzorek +/- 2,0 ml Kontrolní vzorek chøipky pozitivní s chøipkou negativní, antigen chøipky (inaktivní rekombinantní nukleoprotein, H1N1) s 0,1% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Testovací vzorek +/- 2,0 ml Kontrolní vzorek chøipky pozitivní s chøipkou negativní, antigen chøipky (inaktivní rekombinantní nukleoprotein, Lee 40) s 0,1% azidu sodného (konzervaèní prostøedek) Trubice DispensTube 20 Trubice pro extrahování vzorku a dávkování vzorku do zaøízení Hroty DispensTube 20 Hroty pro filtrování vzorku pøi dávkování do zaøízení Varování a bezpeènostní upozornìní: Pro diagnostické použití in vitro 1 Pokud na základì aktuálnì doporuèených kritérií pro klinický a epidemiologický screening vydaných zdravotnickými orgány vznikne podezøení na infekci novým typem chøipky, shromažïujte vzorky za vhodných preventivních a protiinfekèních opatøení a zašlete je místním zdravotnickým orgánùm k prozkoumání Nepokoušejte se v tìchto pøípadech o kultivaci virù, pokud nemáte k dispozici laboratoø stupnì SL 3+ 2 V klinických vzorcích se mohou vyskytovat patogenní mikroorganismy vèetnì virù hepatitidy, lidské imunodeficience (HIV) a nových chøipkových virù Proto pøi práci s veškerým materiálem kontaminovaným krví a jinými tìlními tekutinami dodržujte standardní bezpeènostní opatøení a pøedpisy své instituce Pøed likvidací zaøízení sterilizujte nádoby a další zneèištìné materiály v autoklávu 3 Rozdíly ve výsledcích testu se mohou projevit, pokud test používáte na vzorcích od dospìlých i dìtí Specifické rozdíly však nejsou známy 4 Èinidla nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 5 Nemíchejte èinidla ze souprav s rùznými èísly šarží nebo s rùznými uzávìry lahvièek 6 Nepoužívejte zaøízení ColorPC opakovanì Inkubaèní doby a teploty jiné, než uvedené pro soupravu, mohou vést k chybným výsledkùm 7 Podržte reagenèní lahvièky ve vertikální poloze (pøibližnì 2,5 cm od povrchu membrány ColorPC nebo trubky) a souèasnì opatrnì, ale rychle dávkujte po kapkách 8 Zamezte styku èinidel s kùží a sliznicemi Pokud se èinidla dostanou do styku s tìmito místy, opláchnìte je vodou a vyhledejte lékaøe 9 Èinidla obsahují azid sodný, který je pøi vdechnutí, pøi styku s pokožkou nebo po požití škodlivý Pøi styku s kyselinami uvolòuje prudce jedovatý plyn Pøi styku s kùží okamžitì omyjte velkým množstvím vody zid sodný mùže reagovat s olovìným nebo mìdìným potrubím a vytváøet vysoce výbušné azidy s kovy Pøi likvidaci spláchnìte velkým množstvím vody, abyste zabránili tvorbì azidù 10 Použijte polyesterové tampóny nebo tampóny s hedvábnou špièkou a hliníkovým drátem ylo zjištìní, že tampóny s alginátem vápenatým nelze s testovacími vzorky Directigen Flu + používat 11 Reagenèní èinidla testovacího vzorku +/- a testovacího vzorku +/- byla pøipravena z nekombinovaných bunìèných kultivací, nikoliv z virových kultivací Kit nepoužívejte, pokud èinidla Control +/- a Control +/nevykazují správné výsledky 12 Vyjmìte zaøízení ColorPC z fólie tìsnì pøed jeho použitím Zaøízení nepoužívejte v pøípadì, že v pouzdøe chybí vysoušecí prostøedek Uchování a manipulace: Skladujte v okolním prostøedí nebo v chladnièce pøi teplotách (2 25 C ) NEZMRZUJTE ODÌR VZORKÙ MNIPULCE S NIMI Pøeprava a uskladnìní vzorkù Èerstvé vzorky dopravte do laboratoøe co nejrychleji to je možné ve vhodném pøepravním systému pro kapaliny, na ledu nebo zchlazené na teplotu 2 8 C Po pøevzetí vzorky zpracujte co nejdøíve V pøípadì potøeby mohou být vzorky uloženy pøi teplotì 2 8 C po dobu až 72 h nebo pøi teplotì -20 C po dobu až 7 dní od doby pøevzetí Èerstvé vzorky jsou upøednostòovány pøed zmrazenými, protože to by jinak mohlo vést ke snížení citlivosti Vyhnìte se opakování cyklu zmrazení a rozmrazení Neskladujte vzorky v samorozmrazovací mraznièce Je dùležité, aby bylo postupováno podle správných postupù pro odbìr vzorkù a pøípravu Neodstøeïujte vzorky pøed použitím s Directigen Flu +, protože odstranìní bunìèného materiálu nepøíznivì ovlivní citlivost testu Vzorky získané bìhem ranného stádia nemoci budou obsahovat nejvyšší titry virù 2

3 Pøepravné média: S testem Directigen Flu + bylo ovìøeno použití následujících pøepravních médií a tyto byly shledány kompatibilní: Solný roztok, normální Fosfát sacharózy Solný roztok ve fosfátovém pufru (PS) Trypticase sójový bujón s 0,5% S PS s 0,5% želatiny Trypticase sójový bujón s 0,5% želatiny PS s 0,5% hovìzím sérem albumin (S) Minimální základní médium Earle (EMEM) Telecí infúzní bujón (VI) EMEM s 0,5% S VI s 0,5% S EMEM s 1% S Viral Culturette EMEM s 0,5% hydrolyzátem laktalbuminu Médium M4 EMEM s 1,0% hydrolyzátem laktalbuminu Médium M5 Médium Stuart CultureSwab (viz Dostupnost ) artelsovo médium Tekuté médium mies CultureSwab (viz Dostupnost ) Další pøepravní média mohou být použita v pøípadì, že je provedeno pøíslušné testování Jak bezpeènostní opatøení musí být veškerá pøepravní média ovìøena ve vztahu k Directigen Flu + pøed vlastním použitím Pro ovìøení pøepravního média mohou být alikvotní podíly média naoèkovány známým pozitivním materiálem (kromì materiálu v testovacím vzorku +/- nebo +/-) a známým negativním materiálem a otestovány se vzorky Musí být dosaženo pøíslušných výsledkù Odbìr a pøíprava vzorkù Pøijatelné vzorky zahrnují nosohltanové výplachy, nosohltanové odsávané vzorky, nosohltanové výtìry, výtìry z dolních èástí nosu (skoøepa nosní), výtìry z hrdla nebo bronchoalveolární výplachy Nesprávný odbìr a pøeprava vzorkù a manipulace s nimi mohou mít za následek falešnì negativní výsledky; dùraznì proto doporuèujeme vyškolit personál ve správném odbìru vzorkù POZNÁMK: Nadmìrnì hlenovité vzorky mohou pøíležitostnì selhat pøi absorpci skrze membránu ColorPC nebo mohou dávat neinterpretovatelné výsledky Tyto vzorky mohou být buï rozøedìny 1:4 se 0,9% solného roztoku nebo virovým transportním médiem, nebo upraveny na standard McFarland 1,0, dobøe promíchány a opakovanì testovány s alikvotním podílem 200 µl Postup pro použití s nosohltanovým nebo bronchoalveolárním výplachem 1 Doporuèují se objemy výplachu 2 3 ml 2 Nadmìrné objemy výplachu mohou vést ke snížené citlivosti testu 3 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup Postup pro použití s nosohltanovými odsávanými vzorky 1 Nosohltanové odsávané vzorky v objemu menším než 0,5 ml musí být ve formì disperze ve 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku, pøed vlastním zpracováním 2 Nosohltanové odsávané vzorky v objemu vìtším než 0,5 ml vyžadují pøidání pøepravního média nebo solného roztoku v objemu vìtším nebo rovném 4 ml 3 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup Postup pro použití s nosohltanovými výtìry, výtìry z dolních cest dýchacích nebo výtìry z hrdla 1 Vzorky z výtìrù z hrdla lze zpracovat bez øedìní v pøepravním médiu pøímou extrakcí popsanou v èásti Testovací Postup Výtìry z hrdla mohou být také pøidány do 1 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku ihned po odbìru 2 Nosohltanové výtìry nebo výtìry z dolních cest dýchacích by mìly být umístìny do 1 2 ml pøepravního média nebo solného roztoku ihned po odbìru 3 Smíchejte výtìr dostateènì s pøepravním médiem nebo solným roztokem 4 Z tampónu výtìru odeberte co nejvíce tekutiny 5 Zlikvidujte tampón ve vhodné nádobce 6 Zpracujte vzorky podle pokynù v èásti Testovací Postup POSTUPY Materiál dodaný v soupravì: Viz také Souèásti soupravy a reagenèní èinidla, kde je výèet dodaného materiálu Další zvláštní výbava: Potøebné zaøízení nebo laboratorní vybavení pro pøepravu, skladování, manipulaci a rozdìlování vzorkù Vírový mixér Provedení testu: Viz také VROVÁNÍ EZPEÈNOSTNÍ UPOZORNÌNÍ, ODÌR VZORKÙ MNIPULCE S NIMI a INTERPRETCE VÝSLEDKÙ Reagenèní èinidla, vzorky a zaøízení ColorPC musí být pøi pokojové teplotì (15 30 C) bìhem jejich použití TESTOVCÍ POSTUP Umístìte trubici DispensTube do vyhrazeného místa pracovní stanice Pøíprava zaøízení ColorPC Vyjmìte zaøízení ColorPC z fóliového pouzdra tìsnì pøed použitím Zatlaète dolù a ujistìte se, že ovladaè prùtoku je usazen pevnì v obou sondách zaøízení ColorPC 3

4 E or E Extrakce vzorku Všechny vzorky, kromì výtìrù z hrdla, bez pøepravního média: Opatrnì zamíchejte reagenèní èinidlo E, a nadávkujte 8 kapek reagenèního èinidla E do trubice DispensTube Vzorek dokonale promíchejte Nepipetujte 200 µl vzorku do DispensTube Výtìry z hrdla bez pøepravního média: Opatrnì zamíchejte reagenèní èinidlo E, a nadávkujte 16 kapek reagenèního èinidla E do trubice DispensTube Vložte výtìr do DispensTube Výtìr krouživými pohyby promíchejte a pøerušovanì jej zvortexujte skrze stìny DispensTube po dobu sec Pøi vortexování odstraòte výtìr, abyste jej oddìlili od nadbyteèné kapaliny POZNÁMK: Kontrola kvality Testovací vzorek +/- nebo +/- mùže být použit namísto vzorku pacienta pro úèely kontroly kvality Nadávkujte 8 kapek reagenèního èinidla E do DispensTube, a poté 4 kapky dobøe promíchaného testovacího vzorku +/- nebo testovacího vzorku +/- Dokonale promíchejte Postupujte podle èásti Testovací postup a nadávkujte extrahovaný testovací vzorek +/støídavým zpùsobem po kapkách do obou sond jednoho testovacího zaøízení Testovací vzorek +/- slouží jako pozitivní pro kontrolu chøipky, stejnì jako negativní pro kontrolu chøipky Opakujte postup v samostatném zaøízení s testovacím vzorkem +/- Testovací vzorek +/- slouží jako pozitivní pro kontrolu chøipky, stejnì jako negativní pro kontrolu chøipky Vložte hrot DispensTube do trubice DispensTube Zvortexováním nebo protøepáním dùkladnì promíchejte POZNÁMK: Nepoužívejte hroty z jiných produktù Directigen Pøevra te trubici DispensTube a pøidržte ji v horní polovinì, na druhé stranì od hrotu a opatrnì stisknìte POZNÁMK: Stisknutí trubice v blízkosti hrotu mùže vést k vyskoèení hrotu a úniku obsahu z trubice Nadávkujte extrahovaný vzorek po kapkách (vyhnìte se Drop nadmìrné tvorbì bublin), støídejte jednotlivé kapky mezi testovacími sondami a do chvíle, než do každé sondy testovacího zaøízení ColorPC byly pøidány 4 kapky Do jednoho testovacího zaøízení se tak pøidá celkem 8 kapek z každého extrahovaného vzorku Pøi testování extrahovaných testovacích vzorkù musí být vzorek +/- pøidán do obou sond jednoho testovacího zaøízení ColorPC a obdobnì extrahovaný testovací vzorek +/- musí být pøidán do obou sond jednoho testovacího zaøízení ColorPC Ponechte vzorky zcela absorbovat Pokud absorpce vzorkù do zaøízení selže do pìti min, proveïte naøedìní zpùsobem popsaným v èásti Odbìr a pøíprava vzorkù a otestujte znovu C arvení Odstraòte ovladaè prùtoku Zlikvidujte jako biologicky nebezpeèný odpad 1 Reagenèní èinidlo 1 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 2 Reagenèní èinidlo 2 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky pouze do sondy Ihned pokraèujte s reagenèním èinidlem 3 4

5 3 Reagenèní èinidlo 3 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky pouze do sondy Ponechte reagenèní vzorky v sondách a zcela absorbovat Ponechte stát 2 min 4 Reagenèní èinidlo 4 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 5 Reagenèní èinidlo 5 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat 6 Reagenèní èinidlo 6 opatrnì zamíchejte Pøidejte 3 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat (POZNÁMK: membrána se mùže zabarvit žlutì) Ponechte stát 5 min 7 Reagenèní èinidlo 7 opatrnì zamíchejte Pøidejte 2 kapky do každé sondy Ponechte zcela absorbovat INTERPRETCE VÝSLEDKÙ Testovací vzorky studujte v dobøe osvìtleném prostøedí a výsledky si zaznamenávejte V pøípadì potøeby mohou být výsledky naèteny až do 9 h po pøidání reagenèního èinidla 7 (Stavìcí reagenèní èinidlo) Pozitivní výsledky by mìly být hlášeny jako pozitivní na pøítomnost antigenu chøipky a/nebo Negativní výsledky by mìly být hlášeny jako pravdìpodobnì negativní na pøítomnost antigenu chøipky / Pozitivní test na chøipku (antigen pøítomen) fialový trojúhelník (jakékoliv intenzity) se objeví v sondì na membránì ColorPC a indikuje tak, že antigen chøipky byl ve vzorku detekovatelný Tento výsledek nestanovuje konkrétní subtyp viru chøipky Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Teèka fialové barvy by mìla být evidentní ve støedu trojúhelníku, pokud není zastínìna intenzivní pozitivní reakcí Chøipka pozitivní Chøipka negativní Pozitivní test na chøipku (antigen pøítomen) fialový trojúhelník (jakékoliv intenzity) se objeví v sondì na membránì ColorPC a indikuje tak, že antigen chøipky byl ve vzorku detekovatelný Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Teèka fialové barvy by mìla být evidentní ve støedu trojúhelníku, pokud není zastínìna intenzivní pozitivní reakcí Chøipka pozitivní Chøipka negativní 5

6 Negativní Chøipka nebo Negativní test pro chøipku nebo chøipku (nedetekován žádný antigen v odpovídající sondì nebo sondách) žádný fialový trojúhelník není viditelný ani v sondì, ani v sondì nebo v obou, což indikuje, že antigen chøipky nebo antigen chøipky nebo oba nebyly detekovatelné v pøíslušném vzorku Tyto výsledky nevyluèují infekci virem chøipky Fialový kontrolní bod se objeví buï v sondì, v sondì nebo v obou na membránì ColorPC, což indikuje správné provedení testovacího postupu a funkci reagenèního èinidla Oblast pozadí by mìla být svìtle žlutá až svìtle fialová Neinterpretovatelná chøipka a Neinterpretovatelný test test nelze interpretovat buï na chøipku, nebo chøipku, nebo na obì chøipky a, pokud se nezviditelní ani fialová teèka ani fialový trojúhelník v odpovídajících sondách Jakýkoliv nekompletní trojúhelník musí být považován za neinterpretovatelný test Pokud je test neinterpretovatelný, musí být opakován Výsledky testu jsou rovnìž neinterpretovatelné na chøipku, nebo, nebo na obì chøipky a, pokud se objeví na membránì ColorPC bílý bod a celé okolní pozadí je fialové Utlumený kontrolní bod mùže být evidentní ve støedu bílého trojúhelníku Dále je test neinterpretovatelný v pøípadì, že celá membrána je fialová a není pozorován žádný kontrolní bod K opravì tìchto problémù rozøeïte vzorek 1:4 buï v 0,9% solného roztoku nebo pøepravního média a test opakujte Nadmìrnì hlenovité vzorky mohou selhat pøi absorpci skrze membránu ColorPC nebo mohou dávat neinterpretovatelné výsledky Tyto vzorky lze øedit 1:4 se solným roztokem nebo pøepravním médiem a test mùže být opakován Kontrola kvality: Každé zaøízení Directigen Flu + ColorPC obsahuje interní pozitivní i negativní procedurální kontroly Vzhled fialového kontrolního bodu v sondì a poskytuje interní pozitivní procedurální kontrolu, která ovìøuje imunologickou integritu zaøízení, správnou funkci reakèních èinidel a zajiš uje, že testovací postup byl dodržen Poznámka: Intenzita kontrolního bodu se mùže mezi sondami a lišit Oblast membrány obklopující trojúhelník je interní negativní procedurálního kontrolou zaøízení Nepøítomnost výrazného zabarvení na ploše pozadí, které by zablokovalo trojúhelník nebo kontrolní bod oznaèuje, že test byl proveden správnì Tekuté kontrolní soupravy pozitivního testovacího vzorku +/- a +/- jsou rovnìž souèástí každé sady Tyto kontroly jsou poskytovány jako prostøedek pro dodateènou kvalitu kontroly a pro prokázání pozitivní nebo negativní reakce Minimálnì by mìly být tekuté kontroly použity k provedení postupu kontroly kvality pro každou šarži s každou pøijatou dodávkou Vytvoøení fialového trojúhelníku na membránì v sodnì zaøízení ColorPC pøi testování vzorku +/-, a v sondì zaøízení pøi testování vzorku +/-, dále indikuje, že vazební vlastnosti membrány s ohledem na antigen chøipky jsou funkèní Vytvoøení pouze fialového kontrolního bodu v sondì zaøízení ColorPC pøi použití testovacího vzorku +/- je vhodným negativním kontrolním výsledkem chøipky, který indikuje správnou funkci reagenèního èinidla a to, že byl testovací postup proveden správnì Obdobnì, vytvoøení pouze fialového kontrolního bodu v sondì pøi použití testovacího vzorku +/- indikuje pøíslušný negativní kontrolní výsledek chøipky Nepoužívejte soupravu v pøípadì, pokud testovací vzorek +/- a testovací vzorek +/- neposkytují pøíslušné výsledky Tekuté kontroly lze použít k prokázání nízké pozitivní reakce Slabší pozitivní reakce mùže být prokázána rozøedìním vzorku +/- a vzorku +/- spoleènì do stejné trubice DispensTube (2 kapky vzorku +/- a 2 kapky vzorku +/pøidané do 10 kapek extrakèního èinidla E) Funkce reagenèních èinidel a technika mùže být ovìøena pomocí vzorkù se známou pozitivní nebo negativní hodnotou Požadavky kontroly kvality musí být provedeny v souladu s platnými místními, státními nebo federálními pøedpisy, nebo požadavky akreditace a standardních postupù kontroly kvality vaší laboratoøe Doporuèuje se, aby se uživatel odkázal na pøíslušné smìrnice CLSI (døíve NCCLS) a pøedpisy CLI, kde jsou uvedeny pøíslušné postupy kontroly kvality OMEZENÍ METODY Etiologie respiraèního onemocnìní zpùsobeného mikroorganismy jinými, než viry chøipky nebo nebude v tomto testu stanovena Test Directigen Flu + je schopen detekovat jak životaschopné, tak neživotaschopné virové èástice chøipky a Výkonnost testu Directigen Flu + závisí na antigenové zátìži a nemusí korelovat s výsledky izolátù z bunìèné kultivace stejného vzorku Malé množství uvolòovaného viru mùže zpùsobit negativní výsledek testu; ten tedy zcela nevyluèuje možnost infekce chøipkou typu, èi obìma typy Jako u všech diagnostických postupù, výsledky zjištìné s testy Directigen Flu + by mìly být použity ve spojení s jinými klinickými informacemi dostupnými pro lékaøe Pracovní charakteristika testu u chøipkového typu byla ovìøena v dobì, kdy byly dominantními chøipkovými kmeny /H3 a /H1 Pokud se objeví jiné typy chøipky, spolehlivost testu mùže kolísat U dìtí se mùže virus vyluèovat delší dobu než u dospìlých, což mùže mít za následek rozdílnou citlivost podle vìku pacienta Pozitivní a negativní prognostické hodnoty jsou vysoce závislé na prevalenci Falešnì pozitivní výsledky testu jsou pravdìpodobnìjší bìhem období nízké aktivity chøipkových virù, tj v dobì, kdy je prevalence je støední až nízká Platnost Directigen Flu + nebyla prokázána pro identifikaci/potvrzení izolátu bunìèné kultivace a test by nemìl být v tomto ohledu používán Funkce testu nebyla stanovena pro monitoring antivirové léèby chøipkového onemocnìní OÈEKÁVNÉ HODNOTY Míra pozitivity pozorované pøi testování chøipky se bude lišit v závislosti na metodì odbìru vzorkù, použitém systému manipulace/pøepravy, detekèních metodách, roèní dobì, vìku pacienta, geografické lokaci a nejdùležitìjším faktorem bude lokální rozšíøení nemoci Rozšíøení chøipky se liší každý rok Rozšíøení v posledních 3 letech v US se pohybovalo mezi 28 a 34% 20 Výskyt chøipky je sporadiètìjší, než u chøipky V letech 1999 až 2000 v US bylo rozšíøení chøipky u pacientù s diagnózou této nemoci 99,6%, ve srovnání s rozšíøením 0,4% u chøipky 20 Na základì kultivaèní metody pozorované rozšíøení v US bìhem klinické zkušební doby tohoto produktu se lišil mezi 0% až 33,9% pro chøipku a 6

7 0% až 16,2% pro chøipku Prùmìrné rozšíøení pozorované v klinické zkušební studii Directigen Flu + bylo 17,9% pro chøipku a 2,6% pro chøipku FUNKÈNÍ CHRKTERISTIKY Funkce testu Directigen Flu + byla stanovena ve studii, provedené v šesti klinických støediscích a dvou zdravotnických laboratoøích bìhem chøipkové sezóny Klinická støediska byla umístìna v Kanadì, Hong Kongu a v geograficky rùzných oblastech US Testem Directigen Flu + bylo provìøeno celkem 1262 vzorkù, získaných z nosohltanových výplachù, nosohltanových odsávaných vzorkù, nosohltanových výtìrù, výtìrù z dolních èástí nosu, hrdla/nosu nebo z bronchoalveolárních výplachových vzorkù u 1046 symptomatických pacientù V jednom klinickém místì byly odebrány nosohltanové výtìry a výtìry z dolních cest dýchacích od každého z 216 pacientù Populace vzorkù zahrnovala 58 zmrazených archivních vzorkù tvoøených pøedvýbìrem pozitivních vzorkù chøipky, pozitivních vzorkù chøipky a negativních vzorkù / Distribuce tìchto zmrazených vzorkù je uvedena v každé tabulce s daty níže Vzorky hodnocené ve studii byly odebrány a pøepraveny do laboratoøe podle postupu každé jednotlivé laboratoøe Na každém vzorku byly provedeny následující testy: Directigen Flu +, bunìèná kultivace a pøímý vzorek DF Jakýkoliv zbývající vzorek byl archivován pøi nebo pod teplotou -20 C Metody unìèná kultivace: Pro kultivaci bunìk byla èást vzorkù naoèkována do bunìk Rh-faktoru opièí ledviny (RMK) nebo psí ledviny Madin-Darby (MDCK) uòky byly provìøeny na výskyt dùsledkù replikace viru v buòce (CPE) Infikované buòky byl potvrzen výskyt chøipky nebo pøímým fluorescenèním zabarvením protilátky (DF) Vzorky negativní na CPE po ètrnácti dnech byly zabarveny s ohledem na negativní potvrzení DF DF pøímé testování vzorku: Pro DF pøímé testování vzorku byla použita èást vzorku k pøípravì výtìru pro ovìøení pøímým fluorescenèním zabarvením protilátky na chøipku a RT-PCR: RT-PCR bylo provedeno na všech dostupných vzorcích, které byly negativní pøi kultivaci a pozitivní na pøímý vzorek DF Kromì toho byla pomocí RT-PCR vyhodnocena podsada vzorkù s ostatními kombinacemi výsledkù Klinická pøesnost Pro všechny ovìøované vzorky byla celková citlivost testu Directigen Flu + na chøipku pøi srovnání s kultivací na hodnotì 86,2% a na chøipku byla na hodnotì 80,8% Celková pøesnost pøi detekci chøipky pøi srovnání s kultivací byla 90,7% a pro chøipku byla 99,5% Pro chøipku, bylo k dispozici 96 vzorkù, které byly negativní pøi kultivaci, pozitivní na Directigen DF pøímé testování vzorku bylo kladné u 77 z 96 vzorkù RT-PCR bylo provedeno u 86 z 96 vzorkù; celkem 78 vzorkù bylo kladných podle RT-PCR Míra neinterpretovatelnosti u testu Directigen Flu + byla 0,08% jak pro chøipku tak i Nosohltanové odsávané vzorky (NP): n=350 (jeden neinterpretovatelný výsledek Directigen není zahrnut v tabulce ani v charakteristice odhadu funkènosti) Výsledky bunìèné kultivace +/- -/+ -/- Directigen Flu + +/ * -/ ** -/ *z 26 vzorkù, bylo 20/26 pozitivních podle DF a 23/25 bylo pozitivních podle RT-PCR **ze 6 vzorkù, bylo 6/6 negativních podle DF a 5/5 bylo negativních podle RT-PCR Nosohltanový vzorek (NP) zahrnuje: Nosohltanový výplach a/nebo nosohltanový výtìr n=512 95% C I Chøipka Citlivost 95,7% 44/46 85,2 99,5 Specifiènost 91,4% 277/303 87,6 94,3 Chøipka Citlivost 87,5% 28/32 71,0 96,5 Specifiènost 98,1% 311/317 95,9 99,3 Výsledky bunìèné kultivace 95% C I +/- -/+ -/- Chøipka Citlivost 88,5% 100/113 81,1 93,7 Directigen Flu + +/ * Specifiènost 89,7% 358/399 86,3 92,5 -/+ 0 12** 0 Chøipka Citlivost 70,6% 12/17 44,0 89,7 -/- 13 5** 341 Specificity 100% 495/495 99,3 100 *z 41 vzorkù, bylo 32/41 pozitivních podle DF a 30/35 bylo pozitivních podle RT-PCR **zmrazené (archivované) vzorky pro chøipku Poznámka: Z 50 testovaných zmrazených archivovaných vzorkù, bylo pozitivních 10/13 vzorkù pozitivních kultur a negativních 37/37 vzorkù negativních kultur pro chøipku s pomocí testu Directigen Flu + Pro chøipku, bylo pozitivních 12/17 vzorkù pozitivních kultur a negativních 33/33 vzorkù negativních kultur Directigen Flu + Vzorky z nosu/hrdla (NTS) zahrnují: Výtìry z hrdla (TS) a/nebo výtìry z dolních cest dýchacích (LNS) n=389 Výsledky bunìèné kultivace 95% C I +/- -/+ -/- Chøipka Citlivost 76,7% 56/73 65,4 85,8 Directigen Flu + +/ * Specifiènost 90,8% 287/316 87,1 93,8 -/ Chøipka Citlivost 0,0% 0/1 0,0 97,5 -/- 17 1** 286 Specifiènost 100% 388/388 99,1 100 *z 29 vzorkù, bylo 25/29 pozitivních podle DF a 25/26 bylo pozitivních podle RT-PCR **zmrazené (archivované) vzorky pro chøipku Poznámka: Z 5 testovaných zmrazených archivovaných vzorkù, bylo pozitivních 3/3 vzorkù pozitivních kultur a negativních 2/2 vzorkù negativních kultur pro chøipku s pomocí testu Directigen Flu + Pro chøipku, bylo pozitivních 0/1 vzorkù pozitivních kultur a negativních 4/4 vzorkù negativních kultur Directigen Flu + 7

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Příbalový leták QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalog. č. 0594-0201) 20 x 96 (katalog. č. 0594-0501) Test IFN-γ z plné krve měřící odpovědi na peptidové antigeny ESAT-6, CFP-10 a TB7.7(p4)

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 11 Nové výrobky 15 Legislativa 23 Konference a veletrhy 30 Léèivý olej z pštrosa emu Krátké zprávy Lahodné irské medy Italské vinné octy Potravináøské

Více

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Èesky Pall ebds REF: 00-0E VZORKOVÁ SADA PALL ebds Systém k detekci bakterií pro testování produktù z trombocytù a deleukotizovan ch erytrocytù. K diagnostickému pouωití in vitro. NENÍ URÈENO K TRANSFUZÍM.

Více

SeroPertussis TM Toxin IgG

SeroPertussis TM Toxin IgG SeroPertussis TM Toxin IgG ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) pro kvantitativní stanovení specifických protilátek IgG proti Bordetella Pertussis Toxinu v lidském séru. Návod k použití Testovací

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 2 2001 zemìdìlské aktuality ze svìta Z OBSAHU Krátké zprávy 1 Zemìdìlská praxe 4 Poradenství7 Poznatky ze svìta 9 Životní prostøedí 23 Lidská výživa 25 Zahradnictví29 Kyselina mléèná v pitné vodì mùže

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK V. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 4/2002 ROČNÍK V. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 UM (Jana Šeblová) 2. O urgentní medicínì s Karlem Èapkem 6 (Zdenìk Kalvach) 3. Legislativní

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS)

BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) BEZPEČNOSTNÍ LIST (SDS) Název výrobku: Číslo výrobku: 663-1530 Výrobce: Jméno dodavatele: Adresa: Webové stránky: Telefon: SDS e-mailový kontakt: Kontakty pro technicke informace: Oprávněný zástupce v

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600. 9239860 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1600 9239860 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-64 shoduje s ustanoveními následující

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Zevalin se dodává jako souprava k přípravě ibritumomabum

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111

AESKULISA. Objednací kód: 3147. BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27 Tel: +420549124111 AESKULISA ssdna-m Objednací kód: 3147 Aesku.Diagnostics BioVendor - Laboratorní medicína a.s. Mikroforum Ring 2, D-55234 Wendelsheim, Germany Karásek 1767/1, 621 00 Brno Tel: +49-6734-9627-0 Fax: +49-6734-9627-27

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 29. leden 2009 Datum vytvoøení 29. leden 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 803-0/K Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku Tmel pro

Více

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci

Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Evropské směrnice pro kontrolu a prevenci legionářské nemoci Vypracováno členy Evropské komise dohledu nad legionářskou nemocí vztahující se k cestování a Evropskou pracovní skupinou pro infekce Legionellou.

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické hodnoty

Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické hodnoty Ing. Marta Pechová (1), Ing. Igor Klimíèek (2) (1) Ústav lékaøské chemie a klinické biochemie akultní nemocnice Motol, Praha (2) Roche s.r.o., Diagnostics Division Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U

P Ř Í L O H A K P R O D U K T U Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue, Stamford, Connecticut 06902 Spojené státy americké Tel: +1 (203) 328-9500 nebo volání bez poplatku ve Spojených státech amerických, Kanadě a Portoriku

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více