Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k zápisu ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město dne 30. března 2011 U S N E S E N Í"

Transkript

1 U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Pouţité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí nad Labem město Úřad městského obvodu Ústí nad Labem město Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem město Usnesení č. 107/4 (návrh programu) Schválení programu jednání 4. schůze RMO ÚL město s c h v a l u j e program jednání 4. schůze RMO ÚL město, včetně jeho doplnění a změn, tj. zařazení bodů č. 3/D2/1, 3/E/2 do programu. Usnesení č. 108/4 (materiál č. 1/1) Kontrola usnesení: Kontrola plnění usnesení, která byla přijata na 3. schůzi RMO ÚL město a kontrola plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO ÚL město informaci o plnění usnesení přijatých na 3. schůzi RMO Ústí nad Labem město a informaci o plnění rozpracovaných usnesení ze starších schůzí RMO Ústí nad Labem město, Mgr. Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, informovat Radu MO Ústí nad Labem město na její nejbližší schůzi o vývoji v plnění rozpracovaných usnesení. předložený materiál, Usnesení č. 109/4 (EO-materiál č. 2/1) Rozpočtové opatření v rozpočtu MO ÚL město na rok

2 (b) s o u h l a s í s rozpočtovým opatřením v rozpočtu MO Ústí n. L. město na rok 2011 spočívající ve zvýšení příjmů i výdajů schváleného rozpočtu ze dne ZMO na následující hodnoty: celkové příjmy rozpočtu ,44 tis. Kč celkové výdaje rozpočtu ,92 tis. Kč financování ,48 tis. Kč, Ing. Turkovi, Ph. D., místostarostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál k projednání na IV. zasedání ZMO Ústí n. L. město dne Usnesení č. 110/4 (EO-materiál č. 2/2) Vyhodnocení rozpočtového provizoria MO Ústí n. L. město, vyhlášeného na období 1. čtvrtletí 2011 vyhodnocení rozpočtového provizoria vyhlášeného na období 1. čtvrtletí roku 2011 na II. zasedání ZMO Ústí nad Labem město dne 14. prosince 2010 usnesením č. 5, (b) k o n s t a t u j e že stanovené limity rozpočtového provizoria byly dodrženy, Ing. Turkovi Ph. D., místostarostovi MO Ústí nad Labem město, předložit vyhodnocení rozpočtového provizoria na IV. zasedání ZMO Ústí nad Labem město, které se bude konat dne 19. dubna Usnesení č. 111/4 (EO-materiál č. 2/3) Ţádosti o finanční příspěvky - dle důvodové zprávy (13 ţádostí) předložený materiál, 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 1, ve výši 4000,- Kč, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 2, ve výši 4000,- Kč, 3) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených v ČR, MO č. 3, ve výši 4000,- Kč, - 2 -

3 4) poskytnutí finančního příspěvku pro Svaz důchodců ČR, MO Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 5) poskytnutí finančního příspěvku pro Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ČR, Ústí nad Labem, ve výši 4000,- Kč, 6) poskytnutí finančního příspěvku pro ZO Českého zahrádkářského svazu Vaňov, ve výši 2500,- Kč, 7) poskytnutí finančního příspěvku pro Oblastní spolek Českého červeného kříže, ve výši 16000,- Kč, 8) poskytnutí finančního příspěvku pro Junák Svaz skautů a skautek ČR, okres Ústí nad Labem, ve výši 15000,- Kč, 9) poskytnutí finančního příspěvku pro Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., ve výši 4000,- Kč, 10) poskytnutí finančního příspěvku pro Helias Ústí nad Labem, o. p. s., ve výši 4000,- Kč, 11) poskytnutí finančního příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 10000,- Kč, (c) n e s c h v a l u j e 1) poskytnutí finančního příspěvku pro Školní sportovní klub při 14. ZŠ Ústí nad Labem - basketbalový klub, 2) poskytnutí finančního příspěvku pro O. S. pro záchranu zříceniny Blansko, (d) u k l á d á Bc. Evě Zelenkové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL město, zajistit realizaci poskytnutí finančních příspěvků. Usnesení č. 112/4 (EO-materiál č. 2/4) Přijetí daru ve výši 2 800,- Kč od firmy Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. předložený materiál, přijetí finančního daru od firmy Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o. ve výši Kč 2 800,-. Usnesení č. 113/4 (EO-materiál č. 2/5) Závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2010 důvodovou zprávu, závěrečný účet hospodaření MO Ústí n. L. město za rok 2010, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2010, která je jeho součástí, - 3 -

4 (b) z j i š ť u j e 1) výsledek hospodaření v hlavní činnosti: celkové příjmy ,56 tis. Kč celkové výdaje ,14 tis. Kč saldo příjmů a výdajů ,44 tis. Kč 2) výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti: celkové výnosy ,81 tis. Kč celkové náklady ,50 tis. Kč hospodářský výsledek ,31 tis. Kč 3) splnění celkového závazného ukazatele rozpočtu: mzdový limit: na platy zaměstnanců a VPP z vlastních prostředků ve výši ,00 tis. Kč skutečnost ,17 tis. Kč, (c) k o n s t a t u j e, že MO Ústí n. L. město hospodařil v roce 2010 s přebytkem rozpočtu v hlavní činnosti ve výši 101,44 tis. Kč, (d) s o u h l a s í 1) po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením MO Ústí n. L. město s výsledky hospodaření za rok 2010, a to jak v hlavní činnosti, tak i ve vedlejší hospodářské činnosti, bez výhrad, 2) rozdělení výsledku hospodaření VHČ dle návrhu v závěrečném účtu za rok 2010, (e) u k l á d á Ing. Turkovi, Ph.D., místostarostovi MO Ústí n. L. město, předložit tento materiál na IV. zasedání Zastupitelstva MO Ústí n. L. - město, které se bude konat dne 19. dubna Usnesení č. 114/4 (EO-materiál č. 2/6) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku ze psů a obecně závazné vyhlášky č. 2/02011 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství předložený materiál, (b) d o p o r u č u j e schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místním poplatku ze psů a obecně závazné vyhlášky č. 2/02011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění s připomínkami dle důvodové zprávy, Bc. Evě Zelenkové, vedoucí ekonomického odboru ÚMO ÚL - město, vyrozumět o tomto usnesení MmÚL

5 Usnesení č. 115/4 (OSOM-materiál č. 3/B1/1) Záměr prodeje p. p. č. 1337/3 v k. ú. Klíše (a) n e s o u h l a s í se záměrem prodeje pozemkové parcely č. 1337/3 v k. ú. Klíše z majetku města Ústí n. L., pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele. Usnesení č. 116/4 (OSOM-materiál č. 3/B2/2) Konkrétní prodej p. p. č. 1315/1 dle GP č. 1315/3 a č. 1320/1 dle GP č. 1320/3 v k. ú. Klíše, Společenství vlastníků Klíšská 480/99 v ÚL (a) s o u h l a s í s prodejem částí pozemkových parcel z majetku města Ústí n. L. uvedenému žadateli: p. p. č. 1315/1 dle GP 1315/3 1320/1 dle GP 1320/3 k. ú. kupující výměra Klíše Klíše Společenství vlastníků Klíšská 480/99 ÚL, Klíšská 480/99, Ústí n. L. Společenství vlastníků Klíšská 480/99 ÚL, Klíšská 480/99, Ústí n. L. Cena Kč/m 2 celková cena Kč Celkem: ,-- - na části p. p. č. 1315/1 dle GP 1315/3 se nachází zařízení veřejného osvětlení, při prodeji bude zřízeno věcné břemeno, - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL - město předložit materiál na jednání IV. zasedání ZMO ÚL - město dne 19. dubna účel , ,-- obslužná plocha k nemovito sti č. p , ,-- obslužná plocha k nemovito sti č. p. 480 druh pozemku ostatní plocha ostatní plocha Usnesení č. 117/4 (OSOM-materiál č. 3/B2/3) Konkrétní prodej p. p. č. 1874/2 dle GP č. 1874/5 v k. ú. Klíše, manţelé Kohoutovi - 5 -

6 (a) s o u h l a s í s prodejem části pozemkové parcely z majetku města Ústí n. L. uvedeným žadatelům: p. p. č. k. ú. kupující výměra Cena Kč/m 2 celková cena Kč p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání IV. zasedání ZMO ÚL - město dne 19. dubna účel 1874/2 Klíše Ing. Michaela a , ,-- přístupová dle GP Petr Kohoutovi, cesta 1874/5 Ústí n. L. - kupující uhradí náklady spojené s prodejem, druh pozemku ostatní plocha Usnesení č. 118/4 (OSOM-materiál č. 3/B3/1) Změna nájemní smlouvy č o pronájmu p. p. č. 780 v k. ú. Ústí n. L., nájemce pí Najmrová (a) s c h v a l u j e záměr změny nájemní smlouvy č o pronájmu pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: p. p. č. k. ú. celková výměra 780 Ústí n. L. výměra nájem Kč/ /rok roční nájem Kč v tom smyslu, že bude do nájemní smlouvy připsán další spolunájemce p. Gustav Vozár s tím, že ostatní podmínky NS zůstávají stejné. pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění oznámení o připsání spolunájemce do nájemní smlouvy dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. účel , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou Usnesení č. 119/4 (OSOM-materiál č. 3/B3/2) Záměr pronájmu části p. p. č v k. ú. Ústí n. L. (a) s c h v a l u j e záměr pronájmu části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem: - 6 -

7 p. p. č. k. ú. celková výměra výměra nájem Kč/ /rok roční nájem Kč účel 3945 Ústí n. L , ,-- zahrada doba pronájmu a výpověd. lhůta na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku, Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, zajistit zveřejnění záměru pronájmu pozemkové parcely dle bodu (a) tohoto usnesení na úřední desce. Usnesení č. 120/4 (OSOM-materiál č. 3/B4/1) Konkrétní pronájem p. p. č. části 778/1 v k. ú. Ústí n. L. manţelé Urbanovi protokol z výběrového řízení ze dne 21. března 2011, pronájem části pozemkové parcely v majetku města Ústí nad Labem uvedeným žadatelům: p. p. č. 778/1 k. ú. ţadatel Ústí n. L. Iacob a Ecaterina Urbanovi, Ústí nad Labem celková výměra výměra nájem Kč/ / rok roční nájem Kč účel , ,-- zahrada doba pronájmu a výp. lhůta neurčitá s 12 měsíční výpovědní lhůtou pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, vypracovat dodatek č. 1 k NS č ve smyslu bodu (b) tohoto usnesení. Usnesení č. 121/4 (OSOM-materiál č. 3/B5/1) Ţádost o sníţení nájemného za pronájem části p. p. č. 3418/3 a části p. p. č. 3419/3 v k. ú. Ústí n. L. Autogarant Ústí n. L., s. r. o. žádost firmy AUTOGARANT ÚSTÍ, s. r. o., zast. p. Milanem Jelínkem ze dne ve věci snížení nájemného, - 7 -

8 snížení nájemného za pronájem části p. p. č. 3418/3 a části p. p. č. 3419/3 v k. ú. Ústí n. L., které bude činit 100,- Kč za kalendářní měsíc, a to od po dobu stavby Dopravní řešení Povodňová hráz v Ústí n. L. a dále 6 kalendářních měsíců od ukončení této stavby za podmínek: 1) změny nájemní smlouvy z doby určité na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, 2) zvýšení nájemného na částku, která bude předmětem dohody po ukončení výše schváleného moratoria, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město, informovat žadatele a ve spolupráci s právním zástupcem vypracovat dodatek č. 2 k nájemní smlouvě, který bude obsahovat podmínky RMO ÚL město pro schválení snížení nájemného. Usnesení č. 122/4 (OSOM-materiál č. 3/C/1) Revokace usnesení RMO ÚL město č. 2189/40 ze dne ve věci prodeje části p. p. č. 921/1 dle GP 921/7 v k. ú. Ústí nad Labem (a) r e v o k u j e usnesení č. 2189/40 ze 40. RMO ÚL - město dne 8. září 2010 ve věci prodeje části p. p. č. 921/1 dle GP 921/7 v k. ú. Ústí n. L. MUDr. Janě Bednářové, Ústí nad Labem, p. Michalu Rožcovi, místostarostovi MO ÚL město, předložit materiál na jednání IV. zasedání ZMO ÚL - město dne 19. dubna 2011 ve věci revokace usnesení č. 19 z XXI. zasedání ZMO ÚL - město konaného dne 21. září Usnesení č. 123/4 (OSOM-materiál č. 3/D1/1) Ţádosti o pronájem obecního bytu žádost o pronájem obecního bytu: 1. paní Gabriely Pařízkové ze dne , 2. paní Jany Havlíkové ze dne , 3. pana Pavla Kubečky ze dne , 4. paní Jany Mazzoliniové ze dne , 1. pronájem obecního bytu č. 10, 1+3, Lidické nám. 2223/7, Ústí n. L. paní Gabriele Pařízkové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 2 roky s měsíčním nájemným 49,20 Kč/, - 8 -

9 2. pronájem obecního bytu č. 1, 1+2, Lidické nám. 2223/7, Ústí n. L. paní Janě Havlíkové, Svitavy, a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemným 50,- Kč/, 3. pronájem obecního bytu č. 1, 1+1, Konečná 832, Ústí n. L. panu Pavlu Kubečkovi, Rychnov na Moravě, a to na dobu určitou na 2 roky s měsíčním nájemným 46,19 Kč/, 4. pronájem obecního bytu č. 2, 1+2, Ústí n. L. paní Janě Mazzoliniové, Ústí n. L., a to na dobu určitou na 1 rok s měsíčním nájemným 50,- Kč/, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat nájemní smlouvy dle bodu b). Usnesení č. 124/4 (OSOM-materiál č. 3/D1/2) Ţádosti o prodlouţení nájemní smlouvy žádost o prodloužení nájemní smlouvy od: 1. pana Františka Šušmáka ze dne , 2. paní Gabriely Hauswirthové ze dne , 3. pana Francoise Lumpungu Bamanaye ze dne , 4. paní Ivy Manyczové ze dne , 5. pana Romana Zábranského ze dne , 6. Moniky Procházkové ze dne , prodloužení nájemní smlouvy: 1. č. 10/Vy/08 na byt č. 21, Ústí n. L. panu Františku Šušmákovi, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 35,- Kč/ /měsíc, 2. č. 3/Vy/09 na byt č. 19, Ústí n. L. paní Gabriele Hauswirthové, a to o 1 rok, 3. č. 25/Kr/99 na byt č. 16, Ústí n. L. panu Francois Lumpungu Bamanayovi, a to o 1 rok, 4. č. 2/Vy/09 na byt č. 10, Ústí n. L. paní Ivě Manyczové, a to o 1 rok, 5. č. 7/Vy/10 na byt č. 2, Ústí n. L. panu Romanu Zábranskému, a to o 1 rok za podmínky zvýšení nájmu na 35,- Kč/ /měsíc, 6. č. 12/Vy/07 na byt č. 9, Ústí n. L. paní Monice Procházkové, a to o 1/2 roku za podmínky zvýšení nájmu na 35,- Kč/ /měsíc, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat dodatky nájemních smluv dle bodu b)

10 Usnesení č. 125/4 (OSOM-materiál č. 3/D1/3) Dohoda o výměně bytu předloženou dohodu o výměně bytu ze dne , výměnu bytu č. 13, Ústí n. L., nájemce pan Jakub Sahula a bytu č. 9, Ústí n. L., nájemce pan Matěj Sahula s tím, že nájemci vstoupí do nájemního poměru založeného nájemní smlouvou mezi pronajímatelem a původním nájemcem se všemi právy a povinnostmi původního nájemce, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat žadatele dle přijatého usnesení a vypracovat nájemní smlouvy dle bodu b). Usnesení č. 126/4 (OSOM-materiál č. 3/D1/4) Oznámení o přechodu nájmu obecního bytu přechod nájmu bytu č. 14, Ústí n. L. oznámený dne paní Ivanou Jansovou po pí Petře Hájkové, a to z důvodu odstěhování původního nájemce, pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL město, informovat oznamovatele dle přijatého usnesení. Usnesení č. 127/4 (OSOM-materiál č. 3/D1/5) Informace o podané výpovědi z nájmu bytu b e r e n a v ě d o m í podání výpovědi z nájmu obecního bytu č. 20, Ústí n. L. panu Ivo Linhartovi, a to z důvodu neoznámení změn v počtu osob a neužívání bytu bez vážných důvodů. Usnesení č. 128/4 (OSOM-materiál č. 3/D2/1 na stůl) Pronájem nebytových prostor č. 901, 902 a 903 v objektu W. Churchilla 4, Ústí n. L

11 žádost zájemce o pronájem nebytového prostoru, Ústeckého krajského sdružení ČSTV, Ústí nad Labem, pronájem nebytových prostor č. 901, 902 a 903, W. Churchilla 1368/4, Ústí nad Labem: nájemce bydliště/sídlo výměra Kč/ /rok roční v nájemné Ústecké krajské sdružení ČSTV, IČ: Ústí n. L. NP č ,35 NP č ,50 NP č , ,- bez služeb účel nájmu kanceláře 37,68 - pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou - nájemné bude hrazeno předem měsíčně s tím, že první platba byla připsána na účet Městského obvodu Ústí nad Labem - město před projednáním v Radě městského obvodu Ústí nad Labem - město - před podpisem nájemní smlouvy zaplatí nájemce i kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, která bude nájemci vrácena po skončení nájemního vztahu, bude-li nájemní vztah delší než 6 měsíců a nebude-li v prodlení s úhradou nájemného včetně služeb; v případě prodeje bude kauce odečtena z kupní ceny - nájemce provede úpravy nebytového prostoru výhradně na vlastní náklady - nájemce na vlastní náklady zabezpečí změnu užívání pronajatých prostor u stavebního odboru Magistrátu města Ústí n. L. - nájemce zabezpečí na vlastní náklady osazení měřičů a odvoz odpadků - do nájemní smlouvy bude zahrnut souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním jakéhokoliv označení provozovny a obchodního jména nájemce na nemovitosti po předložení jeho návrhu - ostatní podmínky budou uvedeny v nájemní smlouvě, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem město: 1. informovat žadatele o přijatém usnesení, 2. zajistit fyzické a protokolární předání nebytového prostoru a vypracování nové nájemní smlouvy včetně evidenčního listu výpočtu nájemného. Usnesení č. 129/4 (OSOM-materiál č. 3/D3/1) Návrh na prominutí pohledávky se zrušením části předpisu evidovaného dluhu za nájemné Šuri Milan, b. č. 1, Ústí nad Labem důvodovou zprávu,

12 (b) s o u h l a s í 1. s prominutím dluhu s příslušenstvím ve výši ,50 Kč, byt č. 1, evidovaný nájemce Šuri Milan, 2. se zrušením předpisu nájmu od do ve výši ,90 Kč, byt č. 1, evidovaný nájemce Šuri Milan, (c) k o n s t a t u j e, že prominutím pohledávky dluh nezaniká, pouze se upouští od aktivního vymáhání nároků po dlužníkovi a vyčíslování příslušenství pohledávky. Případná pozdější plnění dlužníkem na prominutí pohledávky se nevracejí, (d) u k l á d á Ing. Liboru Turkovi Ph. D., místostarostovi MO ÚL město, předložit návrh na odpis pohledávky spolu se zrušením předpisu k projednání na IV. zasedání ZMO ÚL město. Usnesení č. 130/4 (OSOM-materiál č. 3/E/1) Revokace usnesení č. 1858/32 ze dne ve věci nákupu uţitkového vozidla výběr dodavatele r e v o k u j e usnesení č. 1858/32 z 32. RMO ÚL - město ze dne ve věci nákupu užitkového vozidla výběr dodavatele. Usnesení č. 131/4 (OSOM-materiál č. 3/E/2-na stůl) Změna přílohy č. 4 k Rámcové smlouvě o poskytování komunálních sluţeb ze dne a svěření péče o vybraný majetek spočívající v údrţbě zeleně a péče o fontány, kašny a pítka městským obvodům b e r e n a v ě d o m í předloženou důvodovou zprávu ve věci změna přílohy č. 4 k Rámcové smlouvě o poskytování komunálních služeb ze dne a svěření péče o vybraný majetek spočívající v údržbě zeleně a péče o fontány, kašny a pítka městským obvodům. Usnesení č. 132/4 (OSOM-materiál č. 3/F/1) Výstavba nových parkovacích míst v ul. Návětrná a Zahradní schválení vybraných firem a textu výzvy k podání nabídky dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění důvodovou zprávu k tomuto bodu jednání,

13 1) vybrané uchazeče k podání nabídky dle důvodové zprávy, 2) text výzvy k podání nabídek do soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu, 3) složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek všichni členové RMO MO ÚL - město a tajemnice ÚMO ÚL město, Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM ÚMO ÚL město, zajistit vyhlášení soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu doručením výzvy vybraným uchazečům. Usnesení č. 133/4 (OSOM-materiál č. 3/F/2) Rekonstrukce a opravy chodníků v roce 2011 v rámci Městského obvodu Ústí n. L. město předloženou zprávu k tomuto bodu jednání, 1) vybrané uchazeče k podání nabídky dle důvodové zprávy, 2) text výzvy k podání nabídky do soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu, 3) složení komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek všichni členové RMO MO ÚL město a tajemnice ÚMO ÚL město, (c) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku ÚMO ÚL - město, zajištění rozeslání textu výzvy vybraným uchazečům. Usnesení č. 134/4 (OSOM-materiál č. 3/F/3) Přehled zakázek malého rozsahu zadávaných MO ÚL město b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu k tomuto bodu jednání. Usnesení č. 135/4 (OSOM-materiál č. 3/H/1) Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu ÚL Stříţovický vrch zahrádky - NN, knn (a) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 1514/5, 1514/9, 1874/2 a 1864/1 v k. ú. Klíše za účelem uložení přípojky NN a knn v souvislosti se stavbou ÚL, Střižovický vrch zahrádky - NN, knn

14 Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena po geometrickém zaměření vedení na předmětné parcele, čímž bude přesně vyznačen rozsah věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu určenou znaleckým posudkem + 20 % DPH s tím, že veškeré náklady uhradí žadatel, pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru SOM Úřadu městského obvodu ÚL - město, informovat žadatele s tím, že vypracování smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene si zajistí žadatel. Usnesení č. 136/4 (OSOM-materiál č. 3/H/2) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po části p. p. č. 869/1 v k. ú. Ústí n. L. pro majitele nemovitosti na p. p. č. 869/6 v k. ú. Ústí n. L. a revokace usnesení RMO č. 71/2 ze dne žádost paní Heleny Dvořákové o úhradu ceny za zřízení věcného břemene ve splátkách, (b) r e v o k u j e usnesení č. 71/2 z 2. RMO ÚL - město dne 19. ledna 2011 ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze po části p. p. č. 869/1 v k. ú. Ústí n. L. pro majitele nemovitosti na p. p. č. 869/6 v k. ú. Ústí n. L., (c) s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze po části p. p. č. 869/1 v k. ú. Ústí n. L. pro majitele nemovitosti na p. p. č.869/6 v k. ú. Ústí n. L. Smlouva o věcném břemeni bude uzavřena po zaplacení ceny věcného břemene určené znaleckým posudkem ve výši 12930,-- Kč + 20 % DPH na účet MO ÚL město s tím, že náklady hradí žadatel, (d) u k l á d á pí Jitce Ulrychové, vedoucí odboru správy obecního majetku Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - město, informovat žadatele a zajistit vyhotovení smlouvy dle bodu (c) tohoto usnesení. Usnesení č. 137/4 (Starosta, tajemnice, další a různé-materiál č. 6/1) Zařazení tranzitního vozidla do evidence dlouhodobého majetku MO ÚL - město žádost a prohlášení Sboru dobrovolných hasičů Božtěšice, zařazení tranzitního vozidla do evidence dlouhodobého majetku MO ÚL město za podmínky, že veškeré náklady na provoz (např. pohonné hmoty, pojištění, apod.)

15 a opravy budou financovány z prostředků SDH Božtěšice, pí Mgr. Darině Kaliničové, tajemnici ÚMO Ústí nad Labem město, zajistit zařazení tranzitního vozidla do evidence dlouhodobého majetku MO ÚL město. V Ústí nad Labem. Mgr. Jan TVRDÍK starosta městského obvodu Ústí nad Labem město. Ing. Libor TUREK, Ph. D. místostarosta městského obvodu Ústí nad Labem - město

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22

I. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI - schválení programu, kontrola zápisu Bod programu: Schválení programu RM č. 22 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 16. září 2014 (RM č. 22) č.j.mukv*****/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013

Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013 1/33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007

USNESENÍ z 23. zasedání: Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 13.09.2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více