MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: Zákonná pravomoc dle: Usnesení rady městské části: Tímto předpisem se ruší předpis číslo: -- Originál předpisu je uložen: Elektronická podoba předpisu je uložena: Odbor majetkoprávní Sdílená složka ÚMČ Za odbor majetkoprávní schválil: Mgr. Tomáš Tesarčík, vedoucí odboru Vydal: Ing. Milan Vogl, tajemník ÚMČ Obdrží: všichni vedoucí odborů ÚMČ

2 V souladu s ustanovením 81 odst. 5 písm. d) a 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., vydávám nařízením tuto s m ě r n i c i: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice stanoví v souladu s příslušnými právními předpisy pravidla pro oběh účetních dokladů Městské části Praha - Zbraslav (dále jen městská část ), schvalovací postupy při provádění předběžné řídící kontroly, základní pravidla pro evidenci majetku, závazků a pohledávek městské části a další postupy při zpracování účetnictví městské části. 2. Tato směrnice je závazná pro zaměstnance městské části zařazené do Úřadu Městské části Praha - Zbraslav (dále jen úřad a zaměstnanec ). Čl. II. Vymezení pojmů 1. Věcně příslušným odborem se rozumí odbor úřadu, který v souladu s platným organizačním řádem úřadu předmětnou agendu zpracovává, tj. který vystavuje objednávky, vydává rozhodnutí nebo činí jiné právní úkony vedoucí ke vzniku závazku či pohledávky městské části nebo k pohybu majetku městské části. 2. Výdajovým poukazem se rozumí písemný pokyn k evidenci a uhrazení vzniklého závazku městské části v případě, kdy dodavatelem nebyla vystavena faktura. Výdajové poukazy jsou vyhotovovány zejména k poskytovaným dotacím, grantům či příspěvkům, platbám daní a poplatků, k převodům z titulu finančního vypořádání, inkasním platbám a.j. 3. Provádění schvalovacích postupů dle této směrnice se rozumí provádění schvalovacích postupů vymezených zvláštními právními předpisy 1. 1 Zákon č. 320/2001 Sb. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 2/13

3 ČÁST DRUHÁ ZABEZPEČENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY Čl. III. Vymezení schvalovacích postupů 1. Schvalovacími postupy se zajistí předběžná kontrola všech plánovaných a připravovaných operací, a to ve fázích a) před vznikem nároku na veřejný příjem nebo jiné plnění (dále jen nárok ) anebo před vznikem závazku k veřejnému výdaji nebo jinému plnění (dále jen závazek ), tj. před provedením právního či jiného úkonu, kterým vzniká městské části nárok nebo závazek, b) po vzniku nároku nebo závazku; v případě vzniklého závazku schvalovací postup proběhne před uskutečněním úhrady tohoto závazku. Čl. IV. Zabezpečení předběžné řídící kontroly 1. Předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací je zabezpečována a) vedoucími zaměstnanci, kteří jsou pověření 2 k nakládání s veřejnými prostředky (dále jen příkazci operací ), b) zaměstnancem, pověřeným tajemníkem správou rozpočtu městské části (dále jen správce rozpočtu ), c) zaměstnancem, pověřeným tajemníkem za vedení účetnictví (dále jen hlavní účetní ); sloučení funkce příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavního účetního dle bodu 1 a) až c) v jednom zaměstnanci není přípustné (s výjimkou zastupování). d) zaměstnanci, kteří v souladu se svojí pracovní náplní předmětnou agendu zpracovávají nebo písemný pokyn k plnění veřejných příjmů či veřejných výdajů (dále jen písemný pokyn ) vyhotovují (dále jen odpovědný zaměstnanec ) a potvrzují navíc 3 věcnou správnost plánované a připravované operace svým podpisem. Na písemných pokynech se uvádí jméno, příjmení a podpis tohoto zaměstnance jako Vyhotovil nebo Zpracoval nebo Za věcnou správnost. 2. Jednotlivé odbory hospodaří s rozpočtovými prostředky nebo prostředky vedlejšího hospodářství až do výše jim přidělené ve schváleném případně upraveném rozpočtu nebo účtu VHČ. 3. Správci jednotlivých oddílů odpovídají za čerpání přidělených finančních prostředků a za to, aby jejich výše nebyla překročena v rámci schváleného, případně upraveného rozpočtu. 2 Organizační řád ÚMČ 3 nad rámec schvalovacích postupů předběžné řídící kontroly vymezených v zákoně č. 320/2001 Sb. A vyhlášce č. 416/2004 Sb. 3/13

4 Čl. V. Předběžná řídící kontrola operací při správě veřejných příjmů a postup při obdržení příjmů 1. Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů městské části před vznikem nároku zajistí ve své působnosti příkazce operace, který prověří a) soulad připravované operace se stanovenými úkoly, schválenými záměry a cíly městské části, b) správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních a jiných předpisů a opatření a dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout, d) doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 2. Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů po vzniku nároku zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní. 3. Příkazce operace prověří správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku. Příkazce operace vystaví písemný pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o nároku městské části finančnímu odboru. 4. Hlavní účetní následně prověří soulad podpisu příkazce s platným podpisovým vzorem, správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku městské části s údaji ve vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů a jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace. Neshledá-li nedostatky, pořídí předpis příjmu do účetní evidence a provedení předběžné kontroly potvrdí podpisem. 5. Po obdržení příjmu provede hlavní účetní zaúčtování případu v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Čl. VI. Předběžná řídící kontrola při správě veřejných výdajů a realizace úhrad 1. Předběžnou kontrolu veřejných výdajů před vznikem závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace a správce rozpočtu Příkazce operace prověří a) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů městské části, b) správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a předpisů městské části, kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek. c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout a zajistí doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady Podepsaný písemný podklad předá příkazce správci rozpočtu ke kontrole. 4/13

5 1.3. Správce rozpočtu prověří a) zda připravovaná operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem dle platného podpisového vzoru, b) zda je připravovaná operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, c) zda odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti městské části a byla-li prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout (zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti městské části použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti městské části v navazujícím rozpočtovém období a, d) zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup, písemně o nich vyrozumí příkazce operace s uvedením důvodu Písemným podkladem pro doložení připravované operace je žádost o udělení individuálního nebo limitovaného příslibu (smlouva, objednávka apod., na níž správce rozpočtu potvrdí udělení příslibu (datum a podpis) Provedení předběžné kontroly potvrdí správce rozpočtu svým podpisem a potvrzený podklad vrátí příkazci operace (tzv. individuální příslib) V případě připravovaných operací na základě uzavíraných smluv bude potvrzení správce rozpočtu uvedeno na krycím listu uzavírané smlouvy V případě zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti, které je nutné zajistit operativně, může příkazce operace předložit správci rozpočtu písemný návrh na zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím spojených závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa. Správce rozpočtu může v tomto případě příkazci tento návrh schválit (tzv. limitovaný příslib) v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem. Limitované přísliby budou evidovány u správce rozpočtu. 2. Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace, hlavní účetní, odpovědný zaměstnanec a finanční odbor Finanční odbor vystaví písemný pokyn 4 k úhradě závazku k plnění veřejných výdajů, opatřený podpisem zaměstnance finančního odboru a předá jej s doklady o závazku městské části věcně příslušnému odboru Odpovědný zaměstnanec prověří správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého závazku a soulad výše závazku s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem. 4 Formulář vygenerovaný z určené aplikace 5/13

6 2.3. Příkazce operace prověří správnost závazku městské části svým podpisem na průvodce k faktuře a opatří ji rozpočtovou skladbou Zaměstnanec finančního odboru, pověřený zpracováním faktur provede předběžnou kontrolu a prověří soulad podpisu příkazce operace s podpisem uvedeným v platném podpisovém vzoru. Podle písemného pokynu příkazce operace a v souladu s údaji o věřiteli, výší a splatností vzniklého závazku vystaví poukaz k úhradě závazku. Shledá-li při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění s uvedením důvodů příkazci operace a u operací v rámci limitovaného příslibu též správci rozpočtu Správce rozpočtu zkontroluje 5, zda byla provedena předběžná kontrola výdajů před vznikem závazku a potvrdí, že byl vydán individuální nebo limitovaný příslib. Tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem. Pokud nebyl vydán individuální nebo limitovaný příslib, uvede správce rozpočtu tuto skutečnost písemně na průvodce k faktuře nebo poukazu Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, provede po úhradě zaúčtování účetního dokladu dle platné rozpočtové skladby. 3. Schvalovací postupy dle článku V. a VI. této směrnice se nepoužijí v případech, kdy nedochází ke vzniku závazku či nároku a ke skutečnému výdaji či příjmu finančních prostředků, a to a) při převodech finančních prostředků mezi bankovními účty městské části, b) při převodech finančních prostředků mezi bankovními účty městské části a pokladnou. ČÁST TŘETÍ Organizace oběhu účetních dokladů Čl. VII. Účetní doklady 1. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy 6, které mají náležitosti stanovené zákonem o účetnictví 7. Jsou to všechny účetní záznamy, které jsou pro účetní jednotku důležité k vedení účetnictví dle tohoto zákona Účetními doklady jsou zejména a. faktury, b. pokladní doklady, c. cestovní příkazy, d. bankovní výpisy, e. smlouvy, f. platební poukazy, 5 nad rámec schvalovacích procesů požadovaných zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb a 33a zákona č. 563/1991 Sb zákona č. 563/1991 Sb. 8 8 zákona č. 563/1991 Sb. 6/13

7 g. doklady (např. rozhodnutí, oznámení o limitu výdajů, avíza) u příjmů veřejné podpory (dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, státních finančních aktiv, finanční podpora formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraniční pomoci poskytnuté na základě mezinárodních smluv nebo k plnění úkolů veřejné správy), h. další písemnosti mající náležitosti účetního dokladu stanovené zákonem. 3. Účetní doklad musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti: a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníky c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu e) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby zodpovědné za její zaúčtování 4. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu dle 8 zákona o účetnictví. 5. Součástí této směrnice jsou podpisové vzory osob, které odpovídají za věcnou nebo formální správnost účetních dokladů. 6. Rozsah a počet dokladových řad bude odvislý od velikosti agendy konkrétní účetní jednotky a bude stanoven interním předpisem finančního odboru vždy k 1.1. příslušného roku. Čl. VIII. Účetnictví Finanční odbor při vedení účetnictví postupuje podle platných právních předpisů 9. Pro zpracování účetnictví je využíván počítačový program Gordic. Čl. IX. Zpracování účetních dokladů Došlé faktury 1.1. Veškeré došlé faktury jsou prostřednictvím podatelny předávány finančnímu odboru nejpozději následující pracovní den do 9:00 hodin k zaevidování. V případě, 9 Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 505/2002 Sb. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7/13

8 že věcně příslušný odbor obdrží fakturu přímo, musí ji neprodleně předat oddělení účetní evidence, a to prostřednictvím podatelny Věcně příslušný odbor zajistí, aby dodavatel na faktuře uváděl číslo objednávky nebo smlouvy Zaměstnanec finančního odboru pověřený zpracováním faktur, po obdržení došlé faktury neprodleně provede kontrolu formální správnosti náležitostí tohoto dokladu a jeho zaevidování pod číslem příslušné interní číselné řady do knihy došlých faktur. Zároveň vyhotoví účtovací předpis a opatří fakturu průvodkou. Dále zajistí dokladování přijaté faktury kopií objednávkou nebo smlouvou V případě, že doklad nesplňuje stanovené formální náležitosti účetního dokladu 10, vrátí finanční odbor fakturu dodavateli k přepracování a o vrácení této faktury informuje věcně příslušný odbor (pokud lze z podkladů faktury věcně příslušný odbor identifikovat) Po zaevidování faktury předá finanční odbor došlou fakturu věcně příslušnému odboru k provedení předběžné řídící kontroly příkazce operace dle této směrnice Zkontrolované a podepsané faktury opatřené rozpočtovou skladbou jsou věcně příslušným odborem předávány finančnímu odboru k proplacení. Při neúplném či nesprávném vyplnění účetního dokladu nebo při nesprávném podpisu vrátí finanční odbor doklad ihned k doplnění Finanční odbor provede kontrolu připravované operace z pozice správce rozpočtu a pro zajištění kontroly udělení příslibu, jeho výše a typu potvrdí, zda byl připravované operaci udělen individuální nebo limitovaný příslib Pověřený zaměstnanec účetní evidence provede kontrolu operace. Po provedení této kontroly, v případě že neshledá nedostatky, provede likvidaci (úhradu) této faktury. Hlavní účetní následně zaúčtuje fakturu dle platné rozpočtové skladby Finanční odbor zaeviduje do nákladů příslušného roku veškeré faktury, věcně a časově související s účetním obdobím daného roku, které došly na úřad do následujícího kalendářního roku a jsou nejpozději v tomto dni označeny razítkem podatelny. Faktury, které dojdou na úřad po tomto datu, budou zavedeny do evidence následujícího roku a nadále budou sledovány jako daňově neúčinné. 2. Výdajové poukazy 2.1. Po obdržení písemného pokynu od příkazce operace zaeviduje finanční odbor výdajový poukaz Po pořízení výdajového poukazu jsou výdajové poukazy předány v listinné podobě příkazci operace, který potvrdí jejich správnost Finanční odbor provede finanční krytí, tj. zaúčtování výdajového poukazu a úhradu příslušného závazku. 3. Odběratelské faktury zákona č. 563/1991 Sb. 8/13

9 3.1. Odběratelské faktury se vyhotovují na základě písemného pokynu věcně příslušných odborů, předaných finančnímu odboru Finanční odbor na základě těchto podkladů provede vystavení, odeslání a zaúčtování odběratelské faktury Faktura se zapíše pod číslem příslušné interní číselné řady do knihy odeslaných faktur Oddělení účetní evidence dále kontroluje dodržení data splatnosti. Po obdržení úhrady provede oddělení účetní evidence její zaúčtování dle platné rozpočtové skladby a em informuje o úhradě věcně příslušný odbor. 4. Doklady z účtování o mzdách 4.1. Podkladem pro účtování o mzdách včetně příslušenství jsou následující sestavy: a) rekapitulace mezd celkem b) vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc c) přehled odvodů na zdravotní pojištění dle jednotlivých pojišťoven d) rekapitulace srážek e) hromadné příkazy k úhradě 4.2. Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje pověřený zaměstnanec finančního odboru, tedy mzdová účetní Pro zpracování mezd je nutné předkládat veškeré doklady (docházky) ke zpracování mzdové účtárně poslední pracovní den příslušného měsíce Výplatní termín je 7 den v měsíci. 5. Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách 5.1. Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz Konání tuzemské pracovní cesty povoluje a schvaluje předem tajemník městské části Před nástupem pracovní cesty může být zaměstnanci na jeho žádost poskytnuta záloha úměrná předpokládané výši cestovních výdajů. Zálohu vyplatí pověřený zaměstnanec finančního odboru, tedy pokladní. Výplatu zálohy zaznamená pokladní na cestovní příkaz a na výdajový pokladní doklad Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit finančnímu odboru do termínu nejdéle 10 dnů vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou část finančních prostředků do pokladny Řádně vyplněné cestovní příkazy se předávají mzdové účetní, která provede kontrolu věcné správnosti, prověří formální náležitosti a podpis vedoucího zaměstnance oprávněného schvalovat pracovní cestu. 6. Ostatní pohledávky 9/13

10 6.1. Vznikne-li rozhodnutím věcně příslušného odboru povinnost fyzickým nebo právnickým osobám k úhradám na účet městské části (pokuty, správní poplatky, apod.), podá o tom příslušný příkazce operace písemně sdělení finančnímu odboru V případě, že městská část obdrží na účet neznámý příjem, věcně příslušné odbory na vyžádání finančního odboru spolupracují na jeho identifikaci. Čl. X. Pokladní operace Vedení pokladny upravuje zvláštní interní předpis. Čl. XI. Účetní výkazy, účetní sestavy 1. Účtové osnovy a postupy účtování, druhy finančních a účetních výkazů, termíny a způsob jejich předkládání vychází z platných právních předpisů, metodických pokynů a opatření Ministerstva financí České republiky. 2. Sestavy o pohledávkách městské části, pohybu majetku nebo jinou evidenci předá finanční odbor věcně příslušnému odboru vždy do 10. dne po ukončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje poskytovány. Čl. XII. Ukládání, uchovávání a vyřazování účetních dokladů Způsob ukládání, uchovávání a vyřazování účetních dokladů (včetně příslušných lhůt) upravuje Spisový a skartační řád úřadu městské části. ČÁST ČTVRTÁ Evidence majetku Čl. XIII. Evidence nemovitého majetku 1. Převody vlastnictví k nemovitému majetku mezi městskou částí a jinými právnickými či fyzickými osobami se uskutečňují na základě smluv o převodu vlastnictví k nemovitosti (nejčastěji kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy nebo smlouvy o prodeji podniku), popř. přímo na základě zvláštních právních předpisů. Tento úkon musí být vždy schválen příslušnými orgány městské části dle zákona o hl. m. Praze. 2. Za úplnost a správnost uzavřených smluv o převodech nemovitého majetku odpovídá odbor majetkoprávní. 3. Veškerý nemovitý majetek je evidován majetkoprávním odborem. Majetkoprávní odbor je povinen ihned po uzavření smlouvy o úplatném převodu nemovitého majetku informovat finanční odbor a po zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, písemně oznámit finančnímu odboru tuto skutečnost a předat nezbytné podklady pro zaúčtování případného výnosu. 10/13

11 Čl. XIV. Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1. Veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek městské části, kromě majetku nemovitého, je evidován pověřeným zaměstnancem finančního odboru, který provádí příjem, kontrolu, zaevidování a zaúčtování jednotlivých položek do majetku městské části. 2. Obsahové vymezení dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku pro městskou část vyplývá ze zvláštního právního předpisu Technickým zhodnocením hmotného majetku se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, které převýší v daném roce u jednotlivého majetku částku ,- Kč a jsou v tomto roce uvedeny do užívání. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. O částku technického zhodnocení se zvýší ocenění dlouhodobého hmotného majetku. 4. Technickým zhodnocením nehmotného majetku se rozumí výdaje, které převýší v daném roce u jednotlivého majetku částku ,- Kč a je v tomto roce uvedeno do užívání. O částku technického zhodnocení se zvýší ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. 5. Finanční odbor (pověřený zaměstnanec) eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění vyšším než Kč a nižším než Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění vyšším než Kč a nižším než ,-Kč. Dále eviduje drobný majetek v ocenění do Kč v operativní evidenci, tak aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání s majetkem. 6. Evidence majetku obsahuje zejména název či popis majetku, inventární číslo, datum a způsob pořízení, datum uvedení do užívání, jméno a příjmení osoby, které byl majetek svěřen a umístění majetku. Čl. XV. Evidence pohledávek 1. Správcem pohledávky je věcně příslušný odbor a po uplynutí dvou měsíců ode dne náhradní splatnosti pohledávky, v případě jejího plného neuhrazení, odbor majetkoprávní. 2. Vymáhání pohledávek a výkon rozhodnutí vydaných orgány městské části (ať již při výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo v rámci samostatné působnosti), zajišťuje správce pohledávky. 3. Příkazce operace, zajišťující smluvní vztah, ze kterého pohledávka vznikla, nebo který vydal rozhodnutí ukládající peněžité plnění, je povinen předat finančnímu odboru podklady pro převzetí této pohledávky do evidence nejdéle do 10 dnů od vzniku pohledávky nebo nabytí právní moci rozhodnutí. 11 Vyhláška č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 11/13

12 4. Finanční odbor informuje, je-li pohledávka dlužníkem uhrazena, věcně příslušný odbor. 5. V případě, že dlužník neuhradí pohledávku v plné výši v řádné lhůtě k plnění, do patnácti dnů ode dne splatnosti zašle správce pohledávky dlužníkovi výzvu k úhradě dluhu s případným vyčíslením příslušenství dluhu a stanovením náhradní lhůty splatnosti. 6. Je-li dlužník ochoten svůj platební závazek dodatečně dobrovolně splnit, sepíše správce pohledávky s ním jednostranné písemné prohlášení o uznání dluhu. Dlužník může písemně prohlásit, že svůj dluh splatí včetně příslušenství jednorázově ke stanovenému datu, nebo může písemně požádat prostřednictvím správce pohledávky příslušný orgán městské části o povolení splátek. Žádost musí obsahovat návrh dohody o splátkách. Žádost a dlužníkem podepsaný návrh dohody předloží správce pohledávky k rozhodnutí příslušnému orgánu městské části. V případě zamítnutí této žádosti zahájí správce pohledávky do patnácti dnů ode dne zamítavého stanoviska úkony směřující k úspěšnému vymožení pohledávky. Dlužník může prostřednictvím správce pohledávky písemně požádat příslušný orgán městské části o prominutí dluhu. 7. Neuhradí-li dlužník dlužnou částku do 2 měsíce ode dne náhradní splatnosti pohledávky, předá věcně příslušný odbor podklady související s pohledávkou (označení dlužníka, finanční vyjádření dluhu a další podklady jako např. korespondenci, zápisy z jednání, dohodu o splátkách) do 15 dnů majetkoprávnímu odboru k dalšímu vymáhání. 8. Majetkoprávní odbor zahájí úkony směřující k úspěšnému vymožení pohledávky včetně příslušenství. Všechny další úkony správce pohledávky jsou vždy provedeny do patnácti dnů ode dne doručení případného podání městské části. 9. Stane-li se pohledávka nevymahatelnou, předloží majetkoprávní odbor jako správce pohledávky, návrh na odpis uvedené pohledávky příslušnému orgánu městské části. Čl. XVI. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Inventarizace majetku je prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy 12 a řídí se příslušným právním předpisem a platným interním předpisem městské části o inventarizaci majetku. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků se provádí minimálně jednou ročně, vždy však k rozvahovému dni (tj. k datu příslušného kalendářního roku). Čl. XVII. Podpisové vzory Podpisové vzory jsou nedílnou součástí této směrnice. Musí být v souladu s ustanovením organizačního řádu povinně aktualizovány. 1. Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje finanční odbor. Originál podpisových vzorů je zasílán příslušnému peněžním ústavu, kopie je uložena na finančním odboru. 12 Zákon č. 563/1991 Sb. 12/13

13 2. Podpisové vzory osob oprávněných schvalovat hospodářské operace a pracovní cesty zajišťuje finanční odbor. 3. Podpisový vzor charakterizuje oprávnění, resp. povinnost zaměstnanců podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných písemností. Čl. XVIII. Závěrečné ustanovení 1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému městské části. 2. Směrnice nabývá účinnosti dne Přílohy: 1. Podpisový vzor 2. Průvodka k faktuře 3. Záznam o likvidaci k účtování o poukazu V Praze Zbraslavi dne. Ing. Milan Vogl tajemník úřadu 13/13

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov

OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov OBEC MALÁ ŠTÁHLE Malá Štáhle 35, 795 01 Rýmařov Vnitřní směrnice o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obecním úřadě Malá Štáhle Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1 Zásady, které upravují

Více

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ

Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 10. OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: 162 /2006 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2014 Elektronický podpis - 14.5.2015 KUMSX01HTO64 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.4 S M Ě R N I C E S M Ě R N I C E K F I N A N Č N Í K O N T R O L E 1) Úvodní ustanovení 1.1 Tato směrnice stanovuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 14/2007, kterou se upravuje provádění doplňkové činnosti na 1. lékařské fakultě Vypracoval: Ing. Jaromír

Více

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly)

Článek 1. Článek 2. Obecná ustanovení (cíle, organizační zajištění, kontrolní metody a postupy finanční kontroly) 18. Směrnice o vnitřním kontrolním systému Na základě zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších přepisů, zavádí

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření rok 2008 Územní samosprávný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou

Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou Stránka č. 1 z 7 Vnitřní směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole číslo 320/2001 Sb., a vyhlášky číslo 416/2004 Sb., obce Vážany nad Litavou 1. Úvodní ustanovení Tato směrnice stanovuje a upravuje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla

SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla SMĚRNICE pro vedení účetnictví v ústředí Orla Čl. 1 Rozsah platnosti Tato směrnice zahrnuje: a) Závazný předpis předsednictva Orla pro zpracování a oběh účetních dokladů v ústředí Orla k zajištění řádného

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE

Místní akční skupina Valašsko Horní Vsacko, o.s. Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE Vnitřní předpis č. 03/2012 SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ ÚČETNICTVÍ ORGANIZACE V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.,

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1

ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Směrnice č. 1 Obec: Adresa: Směrnici zpracovala: Směrnici schválil: Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti: Jívoví 594 51 Jívoví Valová Věra Zastupitelstvo

Více

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora

Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora Směrnice pro nakládání s pohledávkami Bytového hospodářství města Tábora 1. Působnost směrnice 1.1. Směrnice stanoví základní pravidla a podmínky správy pohledávek bytového hospodářství (BH) města, postupy

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.

BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i. Branišovská 31, 370 05 České Budějovice V souladu se zákonem č. 563/1991, o účetnictví, č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě, a č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Více

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obecního úřadu Psáry. ČLI Zákonný rámec Hospodařeni obce a ztoho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci

Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci Směrnice č. 4/2011- Směrnice o inventarizaci VNITŘNÍ NORMA Č. 1/2011,0 INVENTARIZACI Obec: Tetčice Adresa: Palackého 177, 664 17 Tetčice Směrnici zpracoval: Jana Vontrobová (účetní), Směrnici schválil:

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc c-: LI..-. O~e ~J?v.2l/ ~(i{/.!.a~' d._ 9...1:.,LL'?3 IVyfizen.(),:nr 9. 9,1p-?3 Čís. ic:d.4/ý16113phf... i? _ Krajský úřad Olomouckého kraje ~- d S'~ SpZn.: KÚOK/54841/2012/KŘ-K/7450 Č.j.: KUOK 4995/2013

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1081/2014 č.j.: 1081/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1001 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k oběhu účetních dokladů Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Směrnici

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/54423/2013/KŘ-K/7152 Č.j.: KU OK 9128/2014 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první

MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002. Část první MĚSTO ČESKÁ SKALICE K O N T R O L N Í Ř Á D ze dne 16.12.2002 Podle ustanovení 110 odst.4 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb.: 1. Město Česká Skalice, zastoupené starostou města Tomášem Hubkou, vydává

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. 172/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 15.10.2013 Účinnost

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více