MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: Zákonná pravomoc dle: Usnesení rady městské části: Tímto předpisem se ruší předpis číslo: -- Originál předpisu je uložen: Elektronická podoba předpisu je uložena: Odbor majetkoprávní Sdílená složka ÚMČ Za odbor majetkoprávní schválil: Mgr. Tomáš Tesarčík, vedoucí odboru Vydal: Ing. Milan Vogl, tajemník ÚMČ Obdrží: všichni vedoucí odborů ÚMČ

2 V souladu s ustanovením 81 odst. 5 písm. d) a 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., vydávám nařízením tuto s m ě r n i c i: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice stanoví v souladu s příslušnými právními předpisy pravidla pro oběh účetních dokladů Městské části Praha - Zbraslav (dále jen městská část ), schvalovací postupy při provádění předběžné řídící kontroly, základní pravidla pro evidenci majetku, závazků a pohledávek městské části a další postupy při zpracování účetnictví městské části. 2. Tato směrnice je závazná pro zaměstnance městské části zařazené do Úřadu Městské části Praha - Zbraslav (dále jen úřad a zaměstnanec ). Čl. II. Vymezení pojmů 1. Věcně příslušným odborem se rozumí odbor úřadu, který v souladu s platným organizačním řádem úřadu předmětnou agendu zpracovává, tj. který vystavuje objednávky, vydává rozhodnutí nebo činí jiné právní úkony vedoucí ke vzniku závazku či pohledávky městské části nebo k pohybu majetku městské části. 2. Výdajovým poukazem se rozumí písemný pokyn k evidenci a uhrazení vzniklého závazku městské části v případě, kdy dodavatelem nebyla vystavena faktura. Výdajové poukazy jsou vyhotovovány zejména k poskytovaným dotacím, grantům či příspěvkům, platbám daní a poplatků, k převodům z titulu finančního vypořádání, inkasním platbám a.j. 3. Provádění schvalovacích postupů dle této směrnice se rozumí provádění schvalovacích postupů vymezených zvláštními právními předpisy 1. 1 Zákon č. 320/2001 Sb. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 2/13

3 ČÁST DRUHÁ ZABEZPEČENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY Čl. III. Vymezení schvalovacích postupů 1. Schvalovacími postupy se zajistí předběžná kontrola všech plánovaných a připravovaných operací, a to ve fázích a) před vznikem nároku na veřejný příjem nebo jiné plnění (dále jen nárok ) anebo před vznikem závazku k veřejnému výdaji nebo jinému plnění (dále jen závazek ), tj. před provedením právního či jiného úkonu, kterým vzniká městské části nárok nebo závazek, b) po vzniku nároku nebo závazku; v případě vzniklého závazku schvalovací postup proběhne před uskutečněním úhrady tohoto závazku. Čl. IV. Zabezpečení předběžné řídící kontroly 1. Předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací je zabezpečována a) vedoucími zaměstnanci, kteří jsou pověření 2 k nakládání s veřejnými prostředky (dále jen příkazci operací ), b) zaměstnancem, pověřeným tajemníkem správou rozpočtu městské části (dále jen správce rozpočtu ), c) zaměstnancem, pověřeným tajemníkem za vedení účetnictví (dále jen hlavní účetní ); sloučení funkce příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavního účetního dle bodu 1 a) až c) v jednom zaměstnanci není přípustné (s výjimkou zastupování). d) zaměstnanci, kteří v souladu se svojí pracovní náplní předmětnou agendu zpracovávají nebo písemný pokyn k plnění veřejných příjmů či veřejných výdajů (dále jen písemný pokyn ) vyhotovují (dále jen odpovědný zaměstnanec ) a potvrzují navíc 3 věcnou správnost plánované a připravované operace svým podpisem. Na písemných pokynech se uvádí jméno, příjmení a podpis tohoto zaměstnance jako Vyhotovil nebo Zpracoval nebo Za věcnou správnost. 2. Jednotlivé odbory hospodaří s rozpočtovými prostředky nebo prostředky vedlejšího hospodářství až do výše jim přidělené ve schváleném případně upraveném rozpočtu nebo účtu VHČ. 3. Správci jednotlivých oddílů odpovídají za čerpání přidělených finančních prostředků a za to, aby jejich výše nebyla překročena v rámci schváleného, případně upraveného rozpočtu. 2 Organizační řád ÚMČ 3 nad rámec schvalovacích postupů předběžné řídící kontroly vymezených v zákoně č. 320/2001 Sb. A vyhlášce č. 416/2004 Sb. 3/13

4 Čl. V. Předběžná řídící kontrola operací při správě veřejných příjmů a postup při obdržení příjmů 1. Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů městské části před vznikem nároku zajistí ve své působnosti příkazce operace, který prověří a) soulad připravované operace se stanovenými úkoly, schválenými záměry a cíly městské části, b) správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních a jiných předpisů a opatření a dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout, d) doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 2. Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů po vzniku nároku zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní. 3. Příkazce operace prověří správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku. Příkazce operace vystaví písemný pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o nároku městské části finančnímu odboru. 4. Hlavní účetní následně prověří soulad podpisu příkazce s platným podpisovým vzorem, správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku městské části s údaji ve vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů a jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace. Neshledá-li nedostatky, pořídí předpis příjmu do účetní evidence a provedení předběžné kontroly potvrdí podpisem. 5. Po obdržení příjmu provede hlavní účetní zaúčtování případu v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Čl. VI. Předběžná řídící kontrola při správě veřejných výdajů a realizace úhrad 1. Předběžnou kontrolu veřejných výdajů před vznikem závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace a správce rozpočtu Příkazce operace prověří a) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů městské části, b) správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a předpisů městské části, kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek. c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout a zajistí doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady Podepsaný písemný podklad předá příkazce správci rozpočtu ke kontrole. 4/13

5 1.3. Správce rozpočtu prověří a) zda připravovaná operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem dle platného podpisového vzoru, b) zda je připravovaná operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, c) zda odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti městské části a byla-li prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout (zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti městské části použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti městské části v navazujícím rozpočtovém období a, d) zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup, písemně o nich vyrozumí příkazce operace s uvedením důvodu Písemným podkladem pro doložení připravované operace je žádost o udělení individuálního nebo limitovaného příslibu (smlouva, objednávka apod., na níž správce rozpočtu potvrdí udělení příslibu (datum a podpis) Provedení předběžné kontroly potvrdí správce rozpočtu svým podpisem a potvrzený podklad vrátí příkazci operace (tzv. individuální příslib) V případě připravovaných operací na základě uzavíraných smluv bude potvrzení správce rozpočtu uvedeno na krycím listu uzavírané smlouvy V případě zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti, které je nutné zajistit operativně, může příkazce operace předložit správci rozpočtu písemný návrh na zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím spojených závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa. Správce rozpočtu může v tomto případě příkazci tento návrh schválit (tzv. limitovaný příslib) v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem. Limitované přísliby budou evidovány u správce rozpočtu. 2. Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace, hlavní účetní, odpovědný zaměstnanec a finanční odbor Finanční odbor vystaví písemný pokyn 4 k úhradě závazku k plnění veřejných výdajů, opatřený podpisem zaměstnance finančního odboru a předá jej s doklady o závazku městské části věcně příslušnému odboru Odpovědný zaměstnanec prověří správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého závazku a soulad výše závazku s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem. 4 Formulář vygenerovaný z určené aplikace 5/13

6 2.3. Příkazce operace prověří správnost závazku městské části svým podpisem na průvodce k faktuře a opatří ji rozpočtovou skladbou Zaměstnanec finančního odboru, pověřený zpracováním faktur provede předběžnou kontrolu a prověří soulad podpisu příkazce operace s podpisem uvedeným v platném podpisovém vzoru. Podle písemného pokynu příkazce operace a v souladu s údaji o věřiteli, výší a splatností vzniklého závazku vystaví poukaz k úhradě závazku. Shledá-li při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění s uvedením důvodů příkazci operace a u operací v rámci limitovaného příslibu též správci rozpočtu Správce rozpočtu zkontroluje 5, zda byla provedena předběžná kontrola výdajů před vznikem závazku a potvrdí, že byl vydán individuální nebo limitovaný příslib. Tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem. Pokud nebyl vydán individuální nebo limitovaný příslib, uvede správce rozpočtu tuto skutečnost písemně na průvodce k faktuře nebo poukazu Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, provede po úhradě zaúčtování účetního dokladu dle platné rozpočtové skladby. 3. Schvalovací postupy dle článku V. a VI. této směrnice se nepoužijí v případech, kdy nedochází ke vzniku závazku či nároku a ke skutečnému výdaji či příjmu finančních prostředků, a to a) při převodech finančních prostředků mezi bankovními účty městské části, b) při převodech finančních prostředků mezi bankovními účty městské části a pokladnou. ČÁST TŘETÍ Organizace oběhu účetních dokladů Čl. VII. Účetní doklady 1. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy 6, které mají náležitosti stanovené zákonem o účetnictví 7. Jsou to všechny účetní záznamy, které jsou pro účetní jednotku důležité k vedení účetnictví dle tohoto zákona Účetními doklady jsou zejména a. faktury, b. pokladní doklady, c. cestovní příkazy, d. bankovní výpisy, e. smlouvy, f. platební poukazy, 5 nad rámec schvalovacích procesů požadovaných zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb a 33a zákona č. 563/1991 Sb zákona č. 563/1991 Sb. 8 8 zákona č. 563/1991 Sb. 6/13

7 g. doklady (např. rozhodnutí, oznámení o limitu výdajů, avíza) u příjmů veřejné podpory (dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, státních finančních aktiv, finanční podpora formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraniční pomoci poskytnuté na základě mezinárodních smluv nebo k plnění úkolů veřejné správy), h. další písemnosti mající náležitosti účetního dokladu stanovené zákonem. 3. Účetní doklad musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti: a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníky c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu e) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby zodpovědné za její zaúčtování 4. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu dle 8 zákona o účetnictví. 5. Součástí této směrnice jsou podpisové vzory osob, které odpovídají za věcnou nebo formální správnost účetních dokladů. 6. Rozsah a počet dokladových řad bude odvislý od velikosti agendy konkrétní účetní jednotky a bude stanoven interním předpisem finančního odboru vždy k 1.1. příslušného roku. Čl. VIII. Účetnictví Finanční odbor při vedení účetnictví postupuje podle platných právních předpisů 9. Pro zpracování účetnictví je využíván počítačový program Gordic. Čl. IX. Zpracování účetních dokladů Došlé faktury 1.1. Veškeré došlé faktury jsou prostřednictvím podatelny předávány finančnímu odboru nejpozději následující pracovní den do 9:00 hodin k zaevidování. V případě, 9 Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 505/2002 Sb. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7/13

8 že věcně příslušný odbor obdrží fakturu přímo, musí ji neprodleně předat oddělení účetní evidence, a to prostřednictvím podatelny Věcně příslušný odbor zajistí, aby dodavatel na faktuře uváděl číslo objednávky nebo smlouvy Zaměstnanec finančního odboru pověřený zpracováním faktur, po obdržení došlé faktury neprodleně provede kontrolu formální správnosti náležitostí tohoto dokladu a jeho zaevidování pod číslem příslušné interní číselné řady do knihy došlých faktur. Zároveň vyhotoví účtovací předpis a opatří fakturu průvodkou. Dále zajistí dokladování přijaté faktury kopií objednávkou nebo smlouvou V případě, že doklad nesplňuje stanovené formální náležitosti účetního dokladu 10, vrátí finanční odbor fakturu dodavateli k přepracování a o vrácení této faktury informuje věcně příslušný odbor (pokud lze z podkladů faktury věcně příslušný odbor identifikovat) Po zaevidování faktury předá finanční odbor došlou fakturu věcně příslušnému odboru k provedení předběžné řídící kontroly příkazce operace dle této směrnice Zkontrolované a podepsané faktury opatřené rozpočtovou skladbou jsou věcně příslušným odborem předávány finančnímu odboru k proplacení. Při neúplném či nesprávném vyplnění účetního dokladu nebo při nesprávném podpisu vrátí finanční odbor doklad ihned k doplnění Finanční odbor provede kontrolu připravované operace z pozice správce rozpočtu a pro zajištění kontroly udělení příslibu, jeho výše a typu potvrdí, zda byl připravované operaci udělen individuální nebo limitovaný příslib Pověřený zaměstnanec účetní evidence provede kontrolu operace. Po provedení této kontroly, v případě že neshledá nedostatky, provede likvidaci (úhradu) této faktury. Hlavní účetní následně zaúčtuje fakturu dle platné rozpočtové skladby Finanční odbor zaeviduje do nákladů příslušného roku veškeré faktury, věcně a časově související s účetním obdobím daného roku, které došly na úřad do následujícího kalendářního roku a jsou nejpozději v tomto dni označeny razítkem podatelny. Faktury, které dojdou na úřad po tomto datu, budou zavedeny do evidence následujícího roku a nadále budou sledovány jako daňově neúčinné. 2. Výdajové poukazy 2.1. Po obdržení písemného pokynu od příkazce operace zaeviduje finanční odbor výdajový poukaz Po pořízení výdajového poukazu jsou výdajové poukazy předány v listinné podobě příkazci operace, který potvrdí jejich správnost Finanční odbor provede finanční krytí, tj. zaúčtování výdajového poukazu a úhradu příslušného závazku. 3. Odběratelské faktury zákona č. 563/1991 Sb. 8/13

9 3.1. Odběratelské faktury se vyhotovují na základě písemného pokynu věcně příslušných odborů, předaných finančnímu odboru Finanční odbor na základě těchto podkladů provede vystavení, odeslání a zaúčtování odběratelské faktury Faktura se zapíše pod číslem příslušné interní číselné řady do knihy odeslaných faktur Oddělení účetní evidence dále kontroluje dodržení data splatnosti. Po obdržení úhrady provede oddělení účetní evidence její zaúčtování dle platné rozpočtové skladby a em informuje o úhradě věcně příslušný odbor. 4. Doklady z účtování o mzdách 4.1. Podkladem pro účtování o mzdách včetně příslušenství jsou následující sestavy: a) rekapitulace mezd celkem b) vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc c) přehled odvodů na zdravotní pojištění dle jednotlivých pojišťoven d) rekapitulace srážek e) hromadné příkazy k úhradě 4.2. Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje pověřený zaměstnanec finančního odboru, tedy mzdová účetní Pro zpracování mezd je nutné předkládat veškeré doklady (docházky) ke zpracování mzdové účtárně poslední pracovní den příslušného měsíce Výplatní termín je 7 den v měsíci. 5. Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách 5.1. Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz Konání tuzemské pracovní cesty povoluje a schvaluje předem tajemník městské části Před nástupem pracovní cesty může být zaměstnanci na jeho žádost poskytnuta záloha úměrná předpokládané výši cestovních výdajů. Zálohu vyplatí pověřený zaměstnanec finančního odboru, tedy pokladní. Výplatu zálohy zaznamená pokladní na cestovní příkaz a na výdajový pokladní doklad Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit finančnímu odboru do termínu nejdéle 10 dnů vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou část finančních prostředků do pokladny Řádně vyplněné cestovní příkazy se předávají mzdové účetní, která provede kontrolu věcné správnosti, prověří formální náležitosti a podpis vedoucího zaměstnance oprávněného schvalovat pracovní cestu. 6. Ostatní pohledávky 9/13

10 6.1. Vznikne-li rozhodnutím věcně příslušného odboru povinnost fyzickým nebo právnickým osobám k úhradám na účet městské části (pokuty, správní poplatky, apod.), podá o tom příslušný příkazce operace písemně sdělení finančnímu odboru V případě, že městská část obdrží na účet neznámý příjem, věcně příslušné odbory na vyžádání finančního odboru spolupracují na jeho identifikaci. Čl. X. Pokladní operace Vedení pokladny upravuje zvláštní interní předpis. Čl. XI. Účetní výkazy, účetní sestavy 1. Účtové osnovy a postupy účtování, druhy finančních a účetních výkazů, termíny a způsob jejich předkládání vychází z platných právních předpisů, metodických pokynů a opatření Ministerstva financí České republiky. 2. Sestavy o pohledávkách městské části, pohybu majetku nebo jinou evidenci předá finanční odbor věcně příslušnému odboru vždy do 10. dne po ukončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje poskytovány. Čl. XII. Ukládání, uchovávání a vyřazování účetních dokladů Způsob ukládání, uchovávání a vyřazování účetních dokladů (včetně příslušných lhůt) upravuje Spisový a skartační řád úřadu městské části. ČÁST ČTVRTÁ Evidence majetku Čl. XIII. Evidence nemovitého majetku 1. Převody vlastnictví k nemovitému majetku mezi městskou částí a jinými právnickými či fyzickými osobami se uskutečňují na základě smluv o převodu vlastnictví k nemovitosti (nejčastěji kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy nebo smlouvy o prodeji podniku), popř. přímo na základě zvláštních právních předpisů. Tento úkon musí být vždy schválen příslušnými orgány městské části dle zákona o hl. m. Praze. 2. Za úplnost a správnost uzavřených smluv o převodech nemovitého majetku odpovídá odbor majetkoprávní. 3. Veškerý nemovitý majetek je evidován majetkoprávním odborem. Majetkoprávní odbor je povinen ihned po uzavření smlouvy o úplatném převodu nemovitého majetku informovat finanční odbor a po zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, písemně oznámit finančnímu odboru tuto skutečnost a předat nezbytné podklady pro zaúčtování případného výnosu. 10/13

11 Čl. XIV. Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1. Veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek městské části, kromě majetku nemovitého, je evidován pověřeným zaměstnancem finančního odboru, který provádí příjem, kontrolu, zaevidování a zaúčtování jednotlivých položek do majetku městské části. 2. Obsahové vymezení dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku pro městskou část vyplývá ze zvláštního právního předpisu Technickým zhodnocením hmotného majetku se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, které převýší v daném roce u jednotlivého majetku částku ,- Kč a jsou v tomto roce uvedeny do užívání. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. O částku technického zhodnocení se zvýší ocenění dlouhodobého hmotného majetku. 4. Technickým zhodnocením nehmotného majetku se rozumí výdaje, které převýší v daném roce u jednotlivého majetku částku ,- Kč a je v tomto roce uvedeno do užívání. O částku technického zhodnocení se zvýší ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. 5. Finanční odbor (pověřený zaměstnanec) eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění vyšším než Kč a nižším než Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění vyšším než Kč a nižším než ,-Kč. Dále eviduje drobný majetek v ocenění do Kč v operativní evidenci, tak aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání s majetkem. 6. Evidence majetku obsahuje zejména název či popis majetku, inventární číslo, datum a způsob pořízení, datum uvedení do užívání, jméno a příjmení osoby, které byl majetek svěřen a umístění majetku. Čl. XV. Evidence pohledávek 1. Správcem pohledávky je věcně příslušný odbor a po uplynutí dvou měsíců ode dne náhradní splatnosti pohledávky, v případě jejího plného neuhrazení, odbor majetkoprávní. 2. Vymáhání pohledávek a výkon rozhodnutí vydaných orgány městské části (ať již při výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo v rámci samostatné působnosti), zajišťuje správce pohledávky. 3. Příkazce operace, zajišťující smluvní vztah, ze kterého pohledávka vznikla, nebo který vydal rozhodnutí ukládající peněžité plnění, je povinen předat finančnímu odboru podklady pro převzetí této pohledávky do evidence nejdéle do 10 dnů od vzniku pohledávky nebo nabytí právní moci rozhodnutí. 11 Vyhláška č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 11/13

12 4. Finanční odbor informuje, je-li pohledávka dlužníkem uhrazena, věcně příslušný odbor. 5. V případě, že dlužník neuhradí pohledávku v plné výši v řádné lhůtě k plnění, do patnácti dnů ode dne splatnosti zašle správce pohledávky dlužníkovi výzvu k úhradě dluhu s případným vyčíslením příslušenství dluhu a stanovením náhradní lhůty splatnosti. 6. Je-li dlužník ochoten svůj platební závazek dodatečně dobrovolně splnit, sepíše správce pohledávky s ním jednostranné písemné prohlášení o uznání dluhu. Dlužník může písemně prohlásit, že svůj dluh splatí včetně příslušenství jednorázově ke stanovenému datu, nebo může písemně požádat prostřednictvím správce pohledávky příslušný orgán městské části o povolení splátek. Žádost musí obsahovat návrh dohody o splátkách. Žádost a dlužníkem podepsaný návrh dohody předloží správce pohledávky k rozhodnutí příslušnému orgánu městské části. V případě zamítnutí této žádosti zahájí správce pohledávky do patnácti dnů ode dne zamítavého stanoviska úkony směřující k úspěšnému vymožení pohledávky. Dlužník může prostřednictvím správce pohledávky písemně požádat příslušný orgán městské části o prominutí dluhu. 7. Neuhradí-li dlužník dlužnou částku do 2 měsíce ode dne náhradní splatnosti pohledávky, předá věcně příslušný odbor podklady související s pohledávkou (označení dlužníka, finanční vyjádření dluhu a další podklady jako např. korespondenci, zápisy z jednání, dohodu o splátkách) do 15 dnů majetkoprávnímu odboru k dalšímu vymáhání. 8. Majetkoprávní odbor zahájí úkony směřující k úspěšnému vymožení pohledávky včetně příslušenství. Všechny další úkony správce pohledávky jsou vždy provedeny do patnácti dnů ode dne doručení případného podání městské části. 9. Stane-li se pohledávka nevymahatelnou, předloží majetkoprávní odbor jako správce pohledávky, návrh na odpis uvedené pohledávky příslušnému orgánu městské části. Čl. XVI. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Inventarizace majetku je prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy 12 a řídí se příslušným právním předpisem a platným interním předpisem městské části o inventarizaci majetku. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků se provádí minimálně jednou ročně, vždy však k rozvahovému dni (tj. k datu příslušného kalendářního roku). Čl. XVII. Podpisové vzory Podpisové vzory jsou nedílnou součástí této směrnice. Musí být v souladu s ustanovením organizačního řádu povinně aktualizovány. 1. Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje finanční odbor. Originál podpisových vzorů je zasílán příslušnému peněžním ústavu, kopie je uložena na finančním odboru. 12 Zákon č. 563/1991 Sb. 12/13

13 2. Podpisové vzory osob oprávněných schvalovat hospodářské operace a pracovní cesty zajišťuje finanční odbor. 3. Podpisový vzor charakterizuje oprávnění, resp. povinnost zaměstnanců podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných písemností. Čl. XVIII. Závěrečné ustanovení 1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému městské části. 2. Směrnice nabývá účinnosti dne Přílohy: 1. Podpisový vzor 2. Průvodka k faktuře 3. Záznam o likvidaci k účtování o poukazu V Praze Zbraslavi dne. Ing. Milan Vogl tajemník úřadu 13/13

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů Č.j.: 1026/11 V Praze dne 22. června 2011 OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2011 Oběh dokladů I. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Účetní doklad je

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?!

Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Jak na řídící kontrolu v malé příspěvkové organizaci?! Tento příspěvek si neklade za cíl přesné parafrázování zákona. Jedná se o návod, jak by se při řídící kontrole mohlo postupovat. Čtenářům se nedoporučuje

Více

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ SMĚRNICE č. 2/2011 INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ Obec: Xaverov Adresa: Xaverov 3, 285 06 Sázava IČO: 473421 Směrnici zpracoval: Petra Novotná Směrnici schválil: Jiří Hervert Projednáno a schváleno v

Více

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV

Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Vnitřní směrnice č. KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ŽERNOV Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obec: Žernov Adresa: Směrnici zpracoval: Směrnici schválil:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2

ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 ÚČTOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU A ZÁSOB Směrnice č.2 Obec: Jívoví Adresa: Jívoví 40 Směrnici zpracoval: Valová Věra Směrnici schválil: Zastupitelstvo obce Projednáno a schváleno v ZO: Směrnice nabývá účinnosti:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2014 Elektronický podpis - 2.3.2015 KUMSX01GRZ2Q Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Bc. Jana Breuerová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012

Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 Vnitřní směrnice obce Malešovice č. 4/2012 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE Směrnici zpracoval: Irena Hledíková Směrnici schválil: Ing. Zdeněk Pavlík Směrnice nabývá účinnosti: 01. 10.

Více

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle zákona

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Luboměř, IČ 00298158 za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava o: U M S ;ti. o I J, Y e Čj.: MSK 48862/2012 Sp. zn.: VyřizuJe: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/26941/20

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem

Příloha č. 3. Směrnice pro oběh účetních dokladů. Městského úřadu Stráž pod Ralskem Příloha č. 3 Směrnice pro oběh účetních dokladů Městského úřadu Stráž pod Ralskem 1 Směrnice pro oběh účetních dokladů 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování

Více

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Příloha č. 4 k Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice dne 5.12.2013 Směrnice č. 2/2013 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obsah směrnice: I. Oddíl: Úvodní ustanovení

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007

Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Vnitřní předpis Města Dvůr Králové nad Labem č. 18/2007 Pokyn starosty města k systému řídící kontroly uplatňovanému v rámci orgánů Města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tímto vnitřním

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC

OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC OBEC BEDNÁREC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 1/2012 O INVENTARIZACI MAJETKU A ZÁVAZKŮ OBCE BEDNÁREC Schváleno usnesením zastupitelstva č. 1-1z/2012 dne 1. 2. 2012 Podepsal:... starosta obce Nabývá účinnosti dne 2.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Základní škola Laškov,okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE O ZABEZPEČENÍ

Více

Opatření děkan č. 33/2014

Opatření děkan č. 33/2014 Opatření děkan č. 33/2014 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2014 Název: Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd Účinnost: 15. 8. 2014 V Praze

Více

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211

Finanční tro a. Vnitřní směrnice č.l. Zpracovala: Pavlína Pleslová. Stěpánka Slezáková. Obec Záměl. tel.: 494 546 811. t I. + fax: -&9-&5-&6211 Obec Záměl tel.: 494 546 811 t I. + fax: -&9-&5-&6211 www: obeczamel.orlice.cz o-mail: obeczamelréžorlice.net Vnitřní směrnice č.l Finanční tro a Zpracovala: Pavlína Pleslová v Stěpánka Slezáková - 1 -

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Vodovod Pomoraví, svazek obcí za rok 2011, IČ 47921129 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/74077/2011/KŘ-K/7220 Počet stejnopisů: 2 Č.j.: KÚOK 13236/2012 Počet stran: 7 Přílohy: 0 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kaňovice, IČ 00494267 za rok 2013 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava III,1M$XOICCI" ČJ.: MSK 52267/2014 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/19895/2013/Sam 113.1

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

Ž á d o s t. o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD)

Ž á d o s t. o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD) ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO VINOHRADY Velkopavlovická 25, 628 00 BRNO Tel. 544 210 839/108 Ž á d o s t o zřízení / prodloužení vyhrazeného parkovacího stání na ulici Bzenecká (dříve zastávka MHD) Žadatel:..

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 MĚSTO NOVÝ JIČÍN DODATEK č. 2 ke Zřizovací listině organizační složky Pečovatelská služba Nový Jičín ze dne 24.5.2001 vydaný usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín č. 7/24Z/2014 ze dne 4. 9. 2014 na

Více

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole

Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ. k vnitřní finanční kontrole Organizační směrnice č. 20/2014/SŘ k vnitřní finanční kontrole Čj.: SŠNM/1083/2014 Zpracoval: Jitka Hybešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 1. června 2014

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA

ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA 06/16/15 ELEKTRONICKÁ FINANČNÍ KONTROLA NA MAGISTRÁTU MĚSTA PROSTĚJOVA Ing. Radim Carda, vedoucí finančního odboru, Magistrát města Prostějova Petr Vysloužil, GORDIC spol. s r.o. Informace o Statutárním

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 29.4.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: KUMSX01MWBL4 Certifikát autora

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled

Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Přehled Zásady upravující postup při majetkoprávních úkonech s nemovitým majetkem ve vlastnictví Královéhradeckého kraje Přehled Část I. Obecná ustanovení Předmět úpravy Související právní předpisy Evidence majetku

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více