MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: Zákonná pravomoc dle: Usnesení rady městské části: Tímto předpisem se ruší předpis číslo: -- Originál předpisu je uložen: Elektronická podoba předpisu je uložena: Odbor majetkoprávní Sdílená složka ÚMČ Za odbor majetkoprávní schválil: Mgr. Tomáš Tesarčík, vedoucí odboru Vydal: Ing. Milan Vogl, tajemník ÚMČ Obdrží: všichni vedoucí odborů ÚMČ

2 V souladu s ustanovením 81 odst. 5 písm. d) a 103 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhláškou 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu ve znění pozdějších předpisů a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., vydávám nařízením tuto s m ě r n i c i: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. I. Předmět úpravy 1. Tato směrnice stanoví v souladu s příslušnými právními předpisy pravidla pro oběh účetních dokladů Městské části Praha - Zbraslav (dále jen městská část ), schvalovací postupy při provádění předběžné řídící kontroly, základní pravidla pro evidenci majetku, závazků a pohledávek městské části a další postupy při zpracování účetnictví městské části. 2. Tato směrnice je závazná pro zaměstnance městské části zařazené do Úřadu Městské části Praha - Zbraslav (dále jen úřad a zaměstnanec ). Čl. II. Vymezení pojmů 1. Věcně příslušným odborem se rozumí odbor úřadu, který v souladu s platným organizačním řádem úřadu předmětnou agendu zpracovává, tj. který vystavuje objednávky, vydává rozhodnutí nebo činí jiné právní úkony vedoucí ke vzniku závazku či pohledávky městské části nebo k pohybu majetku městské části. 2. Výdajovým poukazem se rozumí písemný pokyn k evidenci a uhrazení vzniklého závazku městské části v případě, kdy dodavatelem nebyla vystavena faktura. Výdajové poukazy jsou vyhotovovány zejména k poskytovaným dotacím, grantům či příspěvkům, platbám daní a poplatků, k převodům z titulu finančního vypořádání, inkasním platbám a.j. 3. Provádění schvalovacích postupů dle této směrnice se rozumí provádění schvalovacích postupů vymezených zvláštními právními předpisy 1. 1 Zákon č. 320/2001 Sb. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 2/13

3 ČÁST DRUHÁ ZABEZPEČENÍ PŘEDBĚŽNÉ ŘÍDÍCÍ KONTROLY Čl. III. Vymezení schvalovacích postupů 1. Schvalovacími postupy se zajistí předběžná kontrola všech plánovaných a připravovaných operací, a to ve fázích a) před vznikem nároku na veřejný příjem nebo jiné plnění (dále jen nárok ) anebo před vznikem závazku k veřejnému výdaji nebo jinému plnění (dále jen závazek ), tj. před provedením právního či jiného úkonu, kterým vzniká městské části nárok nebo závazek, b) po vzniku nároku nebo závazku; v případě vzniklého závazku schvalovací postup proběhne před uskutečněním úhrady tohoto závazku. Čl. IV. Zabezpečení předběžné řídící kontroly 1. Předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací je zabezpečována a) vedoucími zaměstnanci, kteří jsou pověření 2 k nakládání s veřejnými prostředky (dále jen příkazci operací ), b) zaměstnancem, pověřeným tajemníkem správou rozpočtu městské části (dále jen správce rozpočtu ), c) zaměstnancem, pověřeným tajemníkem za vedení účetnictví (dále jen hlavní účetní ); sloučení funkce příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavního účetního dle bodu 1 a) až c) v jednom zaměstnanci není přípustné (s výjimkou zastupování). d) zaměstnanci, kteří v souladu se svojí pracovní náplní předmětnou agendu zpracovávají nebo písemný pokyn k plnění veřejných příjmů či veřejných výdajů (dále jen písemný pokyn ) vyhotovují (dále jen odpovědný zaměstnanec ) a potvrzují navíc 3 věcnou správnost plánované a připravované operace svým podpisem. Na písemných pokynech se uvádí jméno, příjmení a podpis tohoto zaměstnance jako Vyhotovil nebo Zpracoval nebo Za věcnou správnost. 2. Jednotlivé odbory hospodaří s rozpočtovými prostředky nebo prostředky vedlejšího hospodářství až do výše jim přidělené ve schváleném případně upraveném rozpočtu nebo účtu VHČ. 3. Správci jednotlivých oddílů odpovídají za čerpání přidělených finančních prostředků a za to, aby jejich výše nebyla překročena v rámci schváleného, případně upraveného rozpočtu. 2 Organizační řád ÚMČ 3 nad rámec schvalovacích postupů předběžné řídící kontroly vymezených v zákoně č. 320/2001 Sb. A vyhlášce č. 416/2004 Sb. 3/13

4 Čl. V. Předběžná řídící kontrola operací při správě veřejných příjmů a postup při obdržení příjmů 1. Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů městské části před vznikem nároku zajistí ve své působnosti příkazce operace, který prověří a) soulad připravované operace se stanovenými úkoly, schválenými záměry a cíly městské části, b) správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních a jiných předpisů a opatření a dodržení kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout, d) doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady. 2. Předběžnou kontrolu při správě veřejných příjmů po vzniku nároku zajistí ve své působnosti příkazce operace a hlavní účetní. 3. Příkazce operace prověří správnost určení dlužníka, výši a splatnost vzniklého nároku. Příkazce operace vystaví písemný pokyn k plnění veřejných příjmů opatřený svým podpisem a předá jej s doklady o nároku městské části finančnímu odboru. 4. Hlavní účetní následně prověří soulad podpisu příkazce s platným podpisovým vzorem, správnost určení dlužníka, výše a splatnosti vzniklého nároku městské části s údaji ve vydaném pokynu k plnění veřejných příjmů a jiné skutečnosti týkající se uskutečnění operace. Neshledá-li nedostatky, pořídí předpis příjmu do účetní evidence a provedení předběžné kontroly potvrdí podpisem. 5. Po obdržení příjmu provede hlavní účetní zaúčtování případu v souladu s platnou rozpočtovou skladbou. Čl. VI. Předběžná řídící kontrola při správě veřejných výdajů a realizace úhrad 1. Předběžnou kontrolu veřejných výdajů před vznikem závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace a správce rozpočtu Příkazce operace prověří a) nezbytnost připravované operace k zajištění stanovených úkolů a schválených záměrů a cílů městské části, b) správnost operace zejména ve vztahu k dodržení právních předpisů a předpisů městské části, kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy, postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek. c) přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění provozních, finančních, právních a jiných rizik, která se při uskutečňování připravované operace mohou vyskytnout a zajistí doložení připravované operace věcně správnými a úplnými podklady Podepsaný písemný podklad předá příkazce správci rozpočtu ke kontrole. 4/13

5 1.3. Správce rozpočtu prověří a) zda připravovaná operace byla ověřena příkazcem operace v rozsahu jeho oprávnění k tomuto úkonu a zda jeho podpis na podkladu k připravované operaci souhlasí s podpisem dle platného podpisového vzoru, b) zda je připravovaná operace v souladu se schválenými veřejnými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími o nakládání s veřejnými prostředky, c) zda odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy pro financování činnosti městské části a byla-li prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky, která se při jejím uskutečňování mohou vyskytnout (zejména v souvislosti s dopadem uskutečnění operace na zdroje financování činnosti městské části použitelné v příslušném rozpočtovém období a s potřebou zajištění zdrojů pro financování činnosti městské části v navazujícím rozpočtovém období a, d) zda byla stanovena opatření k vyloučení nebo zmírnění těchto rizik Shledá-li správce rozpočtu při předběžné kontrole připravované operace nedostatky, přeruší schvalovací postup, písemně o nich vyrozumí příkazce operace s uvedením důvodu Písemným podkladem pro doložení připravované operace je žádost o udělení individuálního nebo limitovaného příslibu (smlouva, objednávka apod., na níž správce rozpočtu potvrdí udělení příslibu (datum a podpis) Provedení předběžné kontroly potvrdí správce rozpočtu svým podpisem a potvrzený podklad vrátí příkazci operace (tzv. individuální příslib) V případě připravovaných operací na základě uzavíraných smluv bude potvrzení správce rozpočtu uvedeno na krycím listu uzavírané smlouvy V případě zajištění provozních potřeb vyplývajících z běžné, pravidelné činnosti, které je nutné zajistit operativně, může příkazce operace předložit správci rozpočtu písemný návrh na zajištění finančního krytí předpokládaných operací a s tím spojených závazků, jejichž věřitel a výše není předem známa. Správce rozpočtu může v tomto případě příkazci tento návrh schválit (tzv. limitovaný příslib) v souladu se schváleným (upraveným) rozpočtem. Limitované přísliby budou evidovány u správce rozpočtu. 2. Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku městské části zajistí ve své působnosti příkazce operace, hlavní účetní, odpovědný zaměstnanec a finanční odbor Finanční odbor vystaví písemný pokyn 4 k úhradě závazku k plnění veřejných výdajů, opatřený podpisem zaměstnance finančního odboru a předá jej s doklady o závazku městské části věcně příslušnému odboru Odpovědný zaměstnanec prověří správnost určení věřitele, výše a splatnosti vzniklého závazku a soulad výše závazku s individuálním příslibem nebo limitovaným příslibem. 4 Formulář vygenerovaný z určené aplikace 5/13

6 2.3. Příkazce operace prověří správnost závazku městské části svým podpisem na průvodce k faktuře a opatří ji rozpočtovou skladbou Zaměstnanec finančního odboru, pověřený zpracováním faktur provede předběžnou kontrolu a prověří soulad podpisu příkazce operace s podpisem uvedeným v platném podpisovém vzoru. Podle písemného pokynu příkazce operace a v souladu s údaji o věřiteli, výší a splatností vzniklého závazku vystaví poukaz k úhradě závazku. Shledá-li při předběžné kontrole nedostatky, přeruší schvalovací postup a oznámí své zjištění s uvedením důvodů příkazci operace a u operací v rámci limitovaného příslibu též správci rozpočtu Správce rozpočtu zkontroluje 5, zda byla provedena předběžná kontrola výdajů před vznikem závazku a potvrdí, že byl vydán individuální nebo limitovaný příslib. Tyto skutečnosti potvrdí svým podpisem. Pokud nebyl vydán individuální nebo limitovaný příslib, uvede správce rozpočtu tuto skutečnost písemně na průvodce k faktuře nebo poukazu Neshledá-li hlavní účetní nedostatky, provede po úhradě zaúčtování účetního dokladu dle platné rozpočtové skladby. 3. Schvalovací postupy dle článku V. a VI. této směrnice se nepoužijí v případech, kdy nedochází ke vzniku závazku či nároku a ke skutečnému výdaji či příjmu finančních prostředků, a to a) při převodech finančních prostředků mezi bankovními účty městské části, b) při převodech finančních prostředků mezi bankovními účty městské části a pokladnou. ČÁST TŘETÍ Organizace oběhu účetních dokladů Čl. VII. Účetní doklady 1. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy 6, které mají náležitosti stanovené zákonem o účetnictví 7. Jsou to všechny účetní záznamy, které jsou pro účetní jednotku důležité k vedení účetnictví dle tohoto zákona Účetními doklady jsou zejména a. faktury, b. pokladní doklady, c. cestovní příkazy, d. bankovní výpisy, e. smlouvy, f. platební poukazy, 5 nad rámec schvalovacích procesů požadovaných zákonem č. 320/2001 Sb. a vyhláškou č. 416/2004 Sb a 33a zákona č. 563/1991 Sb zákona č. 563/1991 Sb. 8 8 zákona č. 563/1991 Sb. 6/13

7 g. doklady (např. rozhodnutí, oznámení o limitu výdajů, avíza) u příjmů veřejné podpory (dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci a další prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu, z rozpočtu státních fondů, státních finančních aktiv, finanční podpora formou slevy na daních i formou osvobození od cla, prostředky poskytnuté z Národního fondu a jiné prostředky ze zahraniční pomoci poskytnuté na základě mezinárodních smluv nebo k plnění úkolů veřejné správy), h. další písemnosti mající náležitosti účetního dokladu stanovené zákonem. 3. Účetní doklad musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti: a) označení účetního dokladu b) obsah účetního případu a jeho účastníky c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d) okamžik vyhotovení účetního dokladu e) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby zodpovědné za její zaúčtování 4. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu dle 8 zákona o účetnictví. 5. Součástí této směrnice jsou podpisové vzory osob, které odpovídají za věcnou nebo formální správnost účetních dokladů. 6. Rozsah a počet dokladových řad bude odvislý od velikosti agendy konkrétní účetní jednotky a bude stanoven interním předpisem finančního odboru vždy k 1.1. příslušného roku. Čl. VIII. Účetnictví Finanční odbor při vedení účetnictví postupuje podle platných právních předpisů 9. Pro zpracování účetnictví je využíván počítačový program Gordic. Čl. IX. Zpracování účetních dokladů Došlé faktury 1.1. Veškeré došlé faktury jsou prostřednictvím podatelny předávány finančnímu odboru nejpozději následující pracovní den do 9:00 hodin k zaevidování. V případě, 9 Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 505/2002 Sb. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 7/13

8 že věcně příslušný odbor obdrží fakturu přímo, musí ji neprodleně předat oddělení účetní evidence, a to prostřednictvím podatelny Věcně příslušný odbor zajistí, aby dodavatel na faktuře uváděl číslo objednávky nebo smlouvy Zaměstnanec finančního odboru pověřený zpracováním faktur, po obdržení došlé faktury neprodleně provede kontrolu formální správnosti náležitostí tohoto dokladu a jeho zaevidování pod číslem příslušné interní číselné řady do knihy došlých faktur. Zároveň vyhotoví účtovací předpis a opatří fakturu průvodkou. Dále zajistí dokladování přijaté faktury kopií objednávkou nebo smlouvou V případě, že doklad nesplňuje stanovené formální náležitosti účetního dokladu 10, vrátí finanční odbor fakturu dodavateli k přepracování a o vrácení této faktury informuje věcně příslušný odbor (pokud lze z podkladů faktury věcně příslušný odbor identifikovat) Po zaevidování faktury předá finanční odbor došlou fakturu věcně příslušnému odboru k provedení předběžné řídící kontroly příkazce operace dle této směrnice Zkontrolované a podepsané faktury opatřené rozpočtovou skladbou jsou věcně příslušným odborem předávány finančnímu odboru k proplacení. Při neúplném či nesprávném vyplnění účetního dokladu nebo při nesprávném podpisu vrátí finanční odbor doklad ihned k doplnění Finanční odbor provede kontrolu připravované operace z pozice správce rozpočtu a pro zajištění kontroly udělení příslibu, jeho výše a typu potvrdí, zda byl připravované operaci udělen individuální nebo limitovaný příslib Pověřený zaměstnanec účetní evidence provede kontrolu operace. Po provedení této kontroly, v případě že neshledá nedostatky, provede likvidaci (úhradu) této faktury. Hlavní účetní následně zaúčtuje fakturu dle platné rozpočtové skladby Finanční odbor zaeviduje do nákladů příslušného roku veškeré faktury, věcně a časově související s účetním obdobím daného roku, které došly na úřad do následujícího kalendářního roku a jsou nejpozději v tomto dni označeny razítkem podatelny. Faktury, které dojdou na úřad po tomto datu, budou zavedeny do evidence následujícího roku a nadále budou sledovány jako daňově neúčinné. 2. Výdajové poukazy 2.1. Po obdržení písemného pokynu od příkazce operace zaeviduje finanční odbor výdajový poukaz Po pořízení výdajového poukazu jsou výdajové poukazy předány v listinné podobě příkazci operace, který potvrdí jejich správnost Finanční odbor provede finanční krytí, tj. zaúčtování výdajového poukazu a úhradu příslušného závazku. 3. Odběratelské faktury zákona č. 563/1991 Sb. 8/13

9 3.1. Odběratelské faktury se vyhotovují na základě písemného pokynu věcně příslušných odborů, předaných finančnímu odboru Finanční odbor na základě těchto podkladů provede vystavení, odeslání a zaúčtování odběratelské faktury Faktura se zapíše pod číslem příslušné interní číselné řady do knihy odeslaných faktur Oddělení účetní evidence dále kontroluje dodržení data splatnosti. Po obdržení úhrady provede oddělení účetní evidence její zaúčtování dle platné rozpočtové skladby a em informuje o úhradě věcně příslušný odbor. 4. Doklady z účtování o mzdách 4.1. Podkladem pro účtování o mzdách včetně příslušenství jsou následující sestavy: a) rekapitulace mezd celkem b) vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc c) přehled odvodů na zdravotní pojištění dle jednotlivých pojišťoven d) rekapitulace srážek e) hromadné příkazy k úhradě 4.2. Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje pověřený zaměstnanec finančního odboru, tedy mzdová účetní Pro zpracování mezd je nutné předkládat veškeré doklady (docházky) ke zpracování mzdové účtárně poslední pracovní den příslušného měsíce Výplatní termín je 7 den v měsíci. 5. Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách 5.1. Před započetím služební cesty musí mít pracovník vystaven cestovní příkaz Konání tuzemské pracovní cesty povoluje a schvaluje předem tajemník městské části Před nástupem pracovní cesty může být zaměstnanci na jeho žádost poskytnuta záloha úměrná předpokládané výši cestovních výdajů. Zálohu vyplatí pověřený zaměstnanec finančního odboru, tedy pokladní. Výplatu zálohy zaznamená pokladní na cestovní příkaz a na výdajový pokladní doklad Po ukončení pracovní cesty je zaměstnanec povinen předložit finančnímu odboru do termínu nejdéle 10 dnů vyúčtování pracovní cesty doložené příslušnými doklady a vrátit nevyúčtovanou část finančních prostředků do pokladny Řádně vyplněné cestovní příkazy se předávají mzdové účetní, která provede kontrolu věcné správnosti, prověří formální náležitosti a podpis vedoucího zaměstnance oprávněného schvalovat pracovní cestu. 6. Ostatní pohledávky 9/13

10 6.1. Vznikne-li rozhodnutím věcně příslušného odboru povinnost fyzickým nebo právnickým osobám k úhradám na účet městské části (pokuty, správní poplatky, apod.), podá o tom příslušný příkazce operace písemně sdělení finančnímu odboru V případě, že městská část obdrží na účet neznámý příjem, věcně příslušné odbory na vyžádání finančního odboru spolupracují na jeho identifikaci. Čl. X. Pokladní operace Vedení pokladny upravuje zvláštní interní předpis. Čl. XI. Účetní výkazy, účetní sestavy 1. Účtové osnovy a postupy účtování, druhy finančních a účetních výkazů, termíny a způsob jejich předkládání vychází z platných právních předpisů, metodických pokynů a opatření Ministerstva financí České republiky. 2. Sestavy o pohledávkách městské části, pohybu majetku nebo jinou evidenci předá finanční odbor věcně příslušnému odboru vždy do 10. dne po ukončení kalendářního měsíce, za který jsou údaje poskytovány. Čl. XII. Ukládání, uchovávání a vyřazování účetních dokladů Způsob ukládání, uchovávání a vyřazování účetních dokladů (včetně příslušných lhůt) upravuje Spisový a skartační řád úřadu městské části. ČÁST ČTVRTÁ Evidence majetku Čl. XIII. Evidence nemovitého majetku 1. Převody vlastnictví k nemovitému majetku mezi městskou částí a jinými právnickými či fyzickými osobami se uskutečňují na základě smluv o převodu vlastnictví k nemovitosti (nejčastěji kupní smlouvy, směnné smlouvy, darovací smlouvy nebo smlouvy o prodeji podniku), popř. přímo na základě zvláštních právních předpisů. Tento úkon musí být vždy schválen příslušnými orgány městské části dle zákona o hl. m. Praze. 2. Za úplnost a správnost uzavřených smluv o převodech nemovitého majetku odpovídá odbor majetkoprávní. 3. Veškerý nemovitý majetek je evidován majetkoprávním odborem. Majetkoprávní odbor je povinen ihned po uzavření smlouvy o úplatném převodu nemovitého majetku informovat finanční odbor a po zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, písemně oznámit finančnímu odboru tuto skutečnost a předat nezbytné podklady pro zaúčtování případného výnosu. 10/13

11 Čl. XIV. Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 1. Veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek městské části, kromě majetku nemovitého, je evidován pověřeným zaměstnancem finančního odboru, který provádí příjem, kontrolu, zaevidování a zaúčtování jednotlivých položek do majetku městské části. 2. Obsahové vymezení dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého nehmotného majetku pro městskou část vyplývá ze zvláštního právního předpisu Technickým zhodnocením hmotného majetku se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace majetku, které převýší v daném roce u jednotlivého majetku částku ,- Kč a jsou v tomto roce uvedeny do užívání. Rekonstrukcí se rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. O částku technického zhodnocení se zvýší ocenění dlouhodobého hmotného majetku. 4. Technickým zhodnocením nehmotného majetku se rozumí výdaje, které převýší v daném roce u jednotlivého majetku částku ,- Kč a je v tomto roce uvedeno do užívání. O částku technického zhodnocení se zvýší ocenění dlouhodobého nehmotného majetku. 5. Finanční odbor (pověřený zaměstnanec) eviduje drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění vyšším než Kč a nižším než Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění vyšším než Kč a nižším než ,-Kč. Dále eviduje drobný majetek v ocenění do Kč v operativní evidenci, tak aby nedocházelo k nehospodárnému nakládání s majetkem. 6. Evidence majetku obsahuje zejména název či popis majetku, inventární číslo, datum a způsob pořízení, datum uvedení do užívání, jméno a příjmení osoby, které byl majetek svěřen a umístění majetku. Čl. XV. Evidence pohledávek 1. Správcem pohledávky je věcně příslušný odbor a po uplynutí dvou měsíců ode dne náhradní splatnosti pohledávky, v případě jejího plného neuhrazení, odbor majetkoprávní. 2. Vymáhání pohledávek a výkon rozhodnutí vydaných orgány městské části (ať již při výkonu státní správy v přenesené působnosti nebo v rámci samostatné působnosti), zajišťuje správce pohledávky. 3. Příkazce operace, zajišťující smluvní vztah, ze kterého pohledávka vznikla, nebo který vydal rozhodnutí ukládající peněžité plnění, je povinen předat finančnímu odboru podklady pro převzetí této pohledávky do evidence nejdéle do 10 dnů od vzniku pohledávky nebo nabytí právní moci rozhodnutí. 11 Vyhláška č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 11/13

12 4. Finanční odbor informuje, je-li pohledávka dlužníkem uhrazena, věcně příslušný odbor. 5. V případě, že dlužník neuhradí pohledávku v plné výši v řádné lhůtě k plnění, do patnácti dnů ode dne splatnosti zašle správce pohledávky dlužníkovi výzvu k úhradě dluhu s případným vyčíslením příslušenství dluhu a stanovením náhradní lhůty splatnosti. 6. Je-li dlužník ochoten svůj platební závazek dodatečně dobrovolně splnit, sepíše správce pohledávky s ním jednostranné písemné prohlášení o uznání dluhu. Dlužník může písemně prohlásit, že svůj dluh splatí včetně příslušenství jednorázově ke stanovenému datu, nebo může písemně požádat prostřednictvím správce pohledávky příslušný orgán městské části o povolení splátek. Žádost musí obsahovat návrh dohody o splátkách. Žádost a dlužníkem podepsaný návrh dohody předloží správce pohledávky k rozhodnutí příslušnému orgánu městské části. V případě zamítnutí této žádosti zahájí správce pohledávky do patnácti dnů ode dne zamítavého stanoviska úkony směřující k úspěšnému vymožení pohledávky. Dlužník může prostřednictvím správce pohledávky písemně požádat příslušný orgán městské části o prominutí dluhu. 7. Neuhradí-li dlužník dlužnou částku do 2 měsíce ode dne náhradní splatnosti pohledávky, předá věcně příslušný odbor podklady související s pohledávkou (označení dlužníka, finanční vyjádření dluhu a další podklady jako např. korespondenci, zápisy z jednání, dohodu o splátkách) do 15 dnů majetkoprávnímu odboru k dalšímu vymáhání. 8. Majetkoprávní odbor zahájí úkony směřující k úspěšnému vymožení pohledávky včetně příslušenství. Všechny další úkony správce pohledávky jsou vždy provedeny do patnácti dnů ode dne doručení případného podání městské části. 9. Stane-li se pohledávka nevymahatelnou, předloží majetkoprávní odbor jako správce pohledávky, návrh na odpis uvedené pohledávky příslušnému orgánu městské části. Čl. XVI. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Inventarizace majetku je prováděna v souladu s příslušnými právními předpisy 12 a řídí se příslušným právním předpisem a platným interním předpisem městské části o inventarizaci majetku. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků se provádí minimálně jednou ročně, vždy však k rozvahovému dni (tj. k datu příslušného kalendářního roku). Čl. XVII. Podpisové vzory Podpisové vzory jsou nedílnou součástí této směrnice. Musí být v souladu s ustanovením organizačního řádu povinně aktualizovány. 1. Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje finanční odbor. Originál podpisových vzorů je zasílán příslušnému peněžním ústavu, kopie je uložena na finančním odboru. 12 Zákon č. 563/1991 Sb. 12/13

13 2. Podpisové vzory osob oprávněných schvalovat hospodářské operace a pracovní cesty zajišťuje finanční odbor. 3. Podpisový vzor charakterizuje oprávnění, resp. povinnost zaměstnanců podepisovat jednotlivé druhy účetních i jiných písemností. Čl. XVIII. Závěrečné ustanovení 1. Tato směrnice je součástí vnitřního organizačního a kontrolního systému městské části. 2. Směrnice nabývá účinnosti dne Přílohy: 1. Podpisový vzor 2. Průvodka k faktuře 3. Záznam o likvidaci k účtování o poukazu V Praze Zbraslavi dne. Ing. Milan Vogl tajemník úřadu 13/13

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014. Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 18 /2014 Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury 1 Obsah Článek 1 Základní pojmy... 3 Článek 2 Zásady pro

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace

Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace Podmínky čerpání a vyúčtování dotace (dále jen Podmínky ), která jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové dotace A) Úvodní ustanovení 1. Vymezení pojmů: Poskytovatel: Statutární město Ústí nad

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více