Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014"

Transkript

1 Zborovská Praha 5 SpZn: Čj.: SZ /2014/KUSK /2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek za rok 2014 bylo zahájeno dne doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem Č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Přezkoumávané období Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Okřínek Okřínek Poděbrady Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: - kontroloři: Bc. Marie Koudelná Ing. Angel Tonkov Zástupci obce: Alena Ešnerová - starostka

2 Pověření k přezkoumání podle 5 odst. 1 zákona Č. 420/2004 Sb., 4 a 6 zákona Č Sb., vše ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje dne Předmětem přezkoumání jsou dle ust. 2 zák. Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, údaje o ročním hospodaření územního celku, tvořící součást závěrečného účtu podle zákona Č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu, včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního celku, účetnictví vedené územním celkem. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání. Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu. Podle ustanovení 2 odst. 3 zákona Č. 420/2004 Sb. nebyly předmětem přezkoumání údaje, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu. Poslední kontrolní úkon byl učiněn dnem předání zprávy o výsledku přezkoumání:

3 A. Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled na roky schválen zastupitelstvem obce dne ávrh rozpočtu zveřejněn ve dnech Schválený rozpočet zastupitelstvem obce dne jako vyrovnaný, v položkovém členění Rozpočtová opatření č. 1 schválené zastupitelstvem obce dne č.2 schválené zastupitelstvem obce dne č. 3 schválené zastupitelstvem obce dne č. 4 schválené zastupitelstvem obce dne č. 5 schválené zastupitelstvem obce dne Závěrečný účet r schválen zastupitelstvem obce dne s vyjádřením "s výhradou". Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn ve dnech Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 9/2014 a 12/2014 (tisk ) Výkaz zisku a ztráty za období 9/2014 a 12/2014 (tisk ) Rozvaha za období 9/2014 a 12/2014 (tisk ) Příloha rozvahy za období 9/2014 a 12/2014 (tisk ) Účtový rozvrh platný pro rok 2014 Hlavní kniha za období 9/2014 a dle potřeby Kniha došlých faktur vedena v programu KEO, evidence a úhrady r. 2014, poř. č dle potřeby Kniha odeslaných faktur vedena v programu KEO, evidence a úhrady r. 2014, poř. č dle potřeby Bankovní výpis k účtu č /0100 vedenému u Komerční banky, a.s výpis č. 8 za měsíc srpen 2014 a výpis č. 12 za měsíc prosinec 2014 k účtu č /0710 vedenému u České národní banky, od výpisu č. 1 ze dne do výpisu č. 19 ze dne a od výpisu č. 25 ze dne do výpisu č. 26 ze dne Účetní doklad k účtu č / účetní doklady od č ze dne do č ze dne a od č ze dne do č ze dne k účtu č / účetní doklady od č ze dne do č ze dne a od č ze dne do č ze dne k pokladně - od č ze dne do č ze dne a od č ze dne do č ze dne

4 Pokladní kniha (deník) za měsíc srpen, říjen až prosinec 2014 stop stav pokladní hotovosti provedený ke dni dílčího přezkoumání ve výši Kč 5.409,- souhlasí se zůstatkem uvedeným v pokladní knize (poslední doklad č. P 114 ze dne ) Pokladní doklad výdajové pokladní doklady od č. VIl07 ze dne do č. VIl27 ze dne a od č. Vil 44 ze dne do č. VIl93 ze dne příjmové pokladní doklady od č. PIl01 ze dne do č. PIl05 ze dne a od č. Pil 12 ze dne do č. PI124 ze dne Evidence poplatků vedena v tabulkách excel - poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů Inventurní soupis majetku a závazků příkaz k provedení inventarizace ze dne instruktáž členů inventarizační komise ze dne plán inventur inventarizační zápis ze dne výpisy z katastru nemovitostí ze dne LV 316 pro k.ú. Okřínek, LV 140 pro k.ú. Senice, LV 106, LV 41, LV 423, LV 438, LV 1 a LV 73 pro k.ú. Srbce u Okřínka, LV 1 pro k.ú. Okřínek Smlouvy o dílo ze dne uzavřená se zhotovitelem VIS Vodohospodářsko-inženýrské stavby s.r.o., Hradec Králové, IČ na vypracování investičního záměru na akci "Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce" v ceně Kč ,- bez DPH, termín dokončení dle výzvy dotačních míst, schváleno zastupitelstvem obce dne Darovací smlouvy ze dne obec přijala peněžitý dar ve výši Kč ,- Smlouvy nájemní ze dne na pronájem nebytových prostor v č.p. 63 s platností od do za měsíční nájemné ve výši Kč 500,-. Záměr pronájmu zveřejněn dne Schváleno zastupitelstvem obce dne Dohody o provedení práce ze dne v rozsahu 150 hodin (K.Č.) - úklid ze dne v rozsahu 150 hodin (R.Č.) - údržba zeleně ze dne v rozsahu 150 hodin (K.Č.) - práce na opravách majetku obce ze dne v rozsahu 200 hodin (J.H.) - zednické práce Informace o přijatých opatřeních (zák. 420/2004 Sb., 320/2001 Sb., apod.) zedne Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení (nepřezkoumáno, použito podpůrně) , , , , (závěrečný účet, účetní závěrka), , , (ustavující), ,

5 V kontrolovaném období obec Okřínek, dle prohlášení starosty obce, neuzavřela smlouvu kupní, směnnou, pachtovní, smlouvu o výpůjčce, ani jinou smlouvu o nabytí a převodu majetku včetně smlouvy o nakládání s věcnými právy, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, a to ani v případech taxativně vyjmenovaných v 38 odst. 3 zákona o obcích, nezastavila movitý a nemovitý majetek, neuzavřela smlouvu o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, smlouvu o poskytnutí dotace, smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, smlouvu o společnosti a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec společníkem, nekoupila ani neprodala cenné papíry, obligace, nevydala komunální dluhopisy, nezřídila ani nezrušila příspěvkovou organizaci a organizační složku, nezaložila ani nezrušila právnickou osobu, neuskutečnila majetkové vklady do právnických osob, neprovozovala hospodářskou (podnikatelskou) činnost, uskutečnila pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č Sb.). 5

6 B. Zjištění z přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Okřínek: ebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při přezkoumání hospodaření za předchozí roky Byly zjištěny následující chyby a nedostatky - porušeny níže uvedené předpisy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 43, neboť: Závěrečný účet obce nebyl projednán zastupitelstvem obce do 30. června následujícího roku. Závěrečný účet obce za rok 2012 nebyl projednán zastupitelstvem obce do 30. června následujícího roku, ale opožděně, až dne APRAVE O Projednáním závěrečného účtu roku 2013 zastupitelstvem obce dne s vyjádřením "s výhradou".. 92 odst. 1, neboť: Zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 mesice, a to mezi jednáními zastupitelstva obce, která se uskutečnila dne a poté až NAPRAVENO Uskutečněním zasedání zastupitelstva v terminech dle zákona ( , , , , /4). Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 17 odst. 6, neboť: Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012 nebyl na elektronické úřední desce zveřejněn ve vhodném rozsahu (zejména závěrečný účet r. 2012, zpráva o přezkoumání hospodaření obce Okřínek za rok 2012). Podotýkáme, že na elektronické úřední desce je uveden záznam o zveřejnění závěrečného účtu ve dnech , ale z úřední desky nelze ověřit podobu, náležitosti a přílohy závěrečného účtu. APRAVENO zveřejněním plného znění závěrečného účtu roku 2013 včetně příloh a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okřínek ve dnech až

7 17 odst. 7, neboť: Projednání závěrečného účtu obce za rok 2012 bylo provedeno zastupitelstvem obce až dne bez uvedení vyjádření v souladu se zákonem. NAPRAVENO Schválením závěrečného účtu roku 2013 dne včetně vyjádření "s výhradami". ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 701 bod 4.2. písmo b), nebot': Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem, a to k pozemku p.č. 191/11 (Smlouva o zřízení věcného břemene Č. IV /001 ze dne ). APRAVENO Účetním dokladem Č ze dne na účet 031 s analytickým členěním Vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 11 nebo 23 odst., neboť: Územní celek neodeslal do centrálního systému účetních informací (CSÚIS) protokol o schválení účetní závěrky za rok APRAVENO Zasláním Protokolu o schválení účetní závěrky roku 2013 do centrálního systému účetních informací dne a dodatečnému zaslání Protokolu o schválení účetní závěrky roku 2012 dne odst. 1, neboť: Účetní závěrka za rok 2012 nebyla schválena nejpozději do , ale opožděně, až dne APRAVENO Schválením účetní závěrky roku 2013 zastupitelstvem obce dne Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 2, neboť: Územní celek nedodržel třídění podle rozpočtové skladby, neboť ve Výkazu pro plnění hodnocení rozpočtu Fin 2-12M k je v příjmech Pitná voda, na položce Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku vykázán ve sloupci Výsledek od počátku roku záporný zůstatek ve výši Kč 1.254,-. APRAVE O Přijetím systémového opatření. Ve výkazech ke dni se již záporné zůstatky nevyskytují. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky 45, neboť: Územní celek nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací, neboť v Příloze rozvahy k není v části C.2 - Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti ve sloupci za běžné účetní období je vykázán snížený stav v záporné výši Kč ,- a ve sloupci za minulé období v záporné výši Kč ,89. Dále v části C.1 není vykázáno Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období. APRAVENO 7

8 Předložením výkazu Příloha rozvahy, kde k je v části C2 uvedeno ve sloupci běžné období snížení stavu. Zvýšení stavu za minulá období není v části C 1 doplněno. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 84 odst. 2, 4, neboť: Zastupitelstvo nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené pravomoci, neboť rozpočtové opatření Č. 1/2013 ze dne bylo provedeno ve Výkazu FIN 2/12 M, ale schváleno bylo zastupitelstvem obce až dne NAPRAVENO Schválením rozpočtového opatření Č. 1 v zastupitelstvu obce dne a jeho provedením ve výkazech k Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 30 odst. 1 a 4, neboť: Skutečné stavy majetku a závazků územního celku nebyly zjištěny, neboť v inventurním soupisu účtu Pozemky není uvede pozemek p.č. 619 o výměře 899 m 2 v k.ú. Okřínek, který je uveden na výpisu z katastru nemovitostí k NAPRAVENO Účetním dokladem č ze dne a jeho dopsáním do evidence majetku obce. 8

9 D) Závěr Při přezkoumání hospodaření obce Okřínek za rok 2014 podle 2 a 3 zákona Č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Upozornění na rizika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: Neuvádí se. Podíly dle 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,06 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,09 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Komentář: Celkový objem dlouhodobých Celkový objem dlouhodobých pohledávek činí 0,00 Kč. závazků činí 0,00 Kč. Okřínek Podpisy kontrolorů:... L_15021 Praha 5, Zborovská 11 ~SK"'.. - ~ STlli....OČESI~IiC KRAJE Odbor on mly Bc. Marie Koudelná...(~.~~. Ing. Angel Tonkov Tato zpráva o výsledku přezkoumání: - je návrhem zprávy o výsledku přezkownání hospodaření, přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 6 odst. 3 písmo 1) zákona Č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání 9

10 - ke zjištěním uvedeným v tomto návrhu je možno podat písemné stanovisko ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy, a to kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5 - tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání - se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž se stejnopis č. 2 předává statutárnímu zástupci přezkoumávaného subjektu a stejnopis č. 1 se na zakládá do příslušného spisu územního celku vedeného Odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Okřínek o počtu 10 stran byla seznámena a stejnopis č. 2 převzala, pí Alena Ešnerová, starostka Obce~ I ~~~:t~!~~~ev~křínek ~ dne 1' Poznámka: Územní celek je ve smyslu ust. 13 odst. 1 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému přezkoumávajícímu orgánu - Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor kontroly, Zborovská 11, Praha 5, a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku. Územní celek je dále ve smyslu ustanovení 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení 13 odst. 1 písmo b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat. Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení 14 odst. 1 písmo b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územního celku podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše Kč ,-. Rozdělovník: Stejnopis Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 x Krajský úřad Středočeského kraje Bc. Marie Koudelná obec 2 1 x Okřínek Alena Ešnerová 10

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927

Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Uzeničky, IČ 00667927 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í Č.j.: KUJCK 22015/2014 OEKO-PŘ stejnopis č. 1 Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje., r --------------------,-----------:--==:--------------'-.J IMd;,CfllltIK Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní V Obec Dolní Bečva tj.-v{'iy/ Dolní Bečva 340 75655 Dolní

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více