STRIPPING VOLTAMETRIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRIPPING VOLTAMETRIE"

Transkript

1 LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA...

2 ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou stripping voltametrie, obsluhou příslušné instrumentace a prací s ovládacím software u použitého analyzátoru úvod do problematiky elektrochemické stopové analýzy měření s rtuťovými filmovými elektrodami a jejich charakterizace praktické procvičení postupu při stanovení těžkých kovů ve vodných roztocích a seznámení s metodou vícenásobného standardního přídavku pro kvantitativní analýzu předložených vzorků zpracování a vyhodnocení výsledků. 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1 Elektrochemická stripping analýza Elektrochemická stripping analýza (ESA [1]) je analytická technika, u níž se využívá během tzv. prekoncentračního kroku nahromadění stanovované látky z roztoku vzorku na povrch nebo do nitra pracovní elektrody. Následně se sleduje elektrochemické chování nahromaděné látky během rozpouštěcího "stripping" kroku. Ke zvýšení účinnosti se prekoncentrace provádí za míchání roztokem vzorku. Mezi oba základní kroky se obyčejně zařazuje doba klidu, potřebná k ustálení rovnováhy na elektrodě před vlastním elektrochemickým měřením. Princip stripping voltametrie (SV), která je v praxi nejvíce používanou modifikací ESA, je založen na tom, že v důsledku vnějšího vnuceného potenciálu podléhá předem nakoncentrovaná látka elektrochemickým přeměnám, jež jsou spojeny s průtokem proudu. Celý proces se pak zaznamenává jako změna proudu v závislosti na vkládaném napětí. Podle způsobu provedení prekoncentračního kroku lze rozlišit několik variant voltametrické stripping analýzy; např. průchod proudu, vyvolaný vloženým konstantním potenciálem, je nezbytný u stripping voltametrie s elektrolytickým nahromaděním, zatímco u adsorptivní či extraktivní stripping voltametrie se využívá k nakoncentrování látek příslušných fyzikálněchemických pochodů neelektrochemické povahy. Pro analytické účely je výhodné spojit proces nahromadění se sledováním v módu diferenčně pulsní voltametrie, DPV. Tato kombinace je známa jako tzv. diferenčně pulsní stripping voltametrie (DPSV) a existuje ve dvou základních obměnách podle specifikace prováděného stripping kroku; jako diferenčně pulsní anodická stripping voltametrie (DPASV) a diferenčně pulsní katodická stripping voltametrie (DPCSV [2]). Analytické postupy, využívající jednotlivé varianty DPSV, pak představují metody, u nichž je snížení meze detekce dosaženo nejen vlastním nakoncentrováním, ale i způsobem snímání signálu v režimu DPV. Tato obecně velmi účinná detekce spolu s možností nahromaďování látek i z velmi zředěných roztoků činí z metod DPSV nástroj schopný konkurovat nejmodernějším spektrálním technikám jak z pohledu možností dosáhnout mimořádně nízkých mezí detekce, tak z hlediska potřebné selektivity u stanovení jednotlivých iontů a sloučenin v nejrozmanitějších typech vzorků. [1,2] viz Poznámky a doplňky k textu, str. 16

3 1.2 Rtuťové filmové elektrody O úspěchu metod, využívajících některou z variant DPSV rozhoduje do značné míry i volba vhodného detekčního systému, v němž se postupem času oblíbenou pracovní elektrodou stala rtuťová filmová elektroda (MFE [3]). Jde o velmi tenký povlak kovové rtuti vylučovaný na inertním povrchu nosné elektrody, obvykle z uhlíkových materiálů, včetně uhlíkové pasty [4] a speciálních uhlíkových inkoustů [5]. Nosná elektroda slouží nejen jako substrát k nanášení rtuťového filmu, ale umožňuje také vodivé spojení filmu s elektrickým obvodem. Mikroskopické studie prokázaly, že rtuťový film je ve skutečnosti tvořen souborem miniaturních kuliček elementární rtuti s průměrem často menším než 1 µm (viz obr. 1 vpravo). MFE se připravuje dvojím způsobem: buď se rtuťový film se elektrolyticky vylučuje externě ze zvláštního roztoku s rozpuštěnou rtuťnatou solí, nebo se film rtuti vytváří in situ, tj. přímo v analyzovaném roztoku, který obsahuje přídavek částic Hg II. Zatímco v prvním případě se povlak rtuti obnovuje jen čas od času, při vylučování in situ se obvykle vytváří pro každé nové měření. V porovnání s visící rtuťovou kapkou (HMDE [6]), jež se ve stripping voltametrii používá nejvíce, Obr. 1: Mikroskopický snímek povrchu uhlíkové pasty s vyloučeným rtuťovým filmem. ( 1 : ) není MFE tolik náchylná na mechanickou manipulaci (např. při měřeních přímo v terénu), eliminuje používání problematické kovové rtuti a v neposlední řadě s ní lze dosáhnout i nižších mezí detekce. Na druhé straně jsou však měření s MFE méně selektivní než se rtuťovou kapkou, neboť filmové elektrody trpí výrazněji interferencemi [7] při analýze vzorků se složitější matricí. 1.3 Stripping voltametrie v analytické praxi Stripping voltametrie patří i v současnosti k standardním analytickým technikám pro stopovou a ultrastopovou analýzu [8] anorganických iontů a molekul, organických látek či řady léčiv a biologicky důležitých sloučenin. DPASV se rtuťovými elektrodami je vhodná zejména k analýze těžkých kovů, např. Pb, Cd, Cu, Bi, Tl a Zn. Pevné (tuhé) elektrody z uhlíku a drahých kovů lze použít pro DPASV i DPCSV a uplatňují se při stanoveních mnoha dalších elementů, např. ušlechtilých kovů (Ag, Au, Hg), kovů skupiny železa (Fe, Co, Ni), platiny (Pt, Ir, Pd) popř. řady dalších (Be, Al, In, Ge, Sn, Sb, Te, V, Cr, Mo a Mn); voltametricky stanovitelné jsou i některé nekovy (např. As a Se). Z organických látek se stanovují např. dusíkaté a kyslíkaté deriváty, chlorované polyaromatické uhlovodíky, či syntetická barviva a pesticidy. V poslední době byly navrženy i nesčetné metody pro využití stripping voltametrie při analýze potravin, farmakologických preparátů a biologicky důležitých sloučenin. Stanovení lze provádět v nejrůznějších typech vzorků, které se však musí před analýzou náležitě upravit. Pro vzorky vod se často vystačí s UV-zářením a ultrazvukem, pro pevné vzorky se v současnosti využívají převážně moderní vysokotlaké mineralizace. [3-8] viz Poznámky a doplňky k textu, str

4 2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 2.1 Použité přístroje a zařízení V práci bude používán polarografický a voltametrický analyzátor PPA-02 (LABIO a.s.) ve spojení s osobním počítačem (PC) a v případě potřeby [9] i s připojeným elektrodovým stojanem SMDE (Laboratorní přístroje), jenž je přizpůsoben pro práci s CPE: Obr. 2: Sestava pro měření na analyzátoru PPA-02 (Varianta s připojeným externím stojanem) Analyzátor PPA-02 je počítačem ovládaný kompaktní přístroj se zabudovaným elektrodovým systémem s HMDE. (Při použití jiného typu pracovní elektrody, např. CPE, je možnost jednoduchého připojení externí elektrodové cely.) Přístroj se vyznačuje snadnou obsluhou s nabídkou rutinních metod kvalitativní a kvantitativní analýzy. Jeho jistou slabinou je ovládací software v operačním systému DOS, čímž jsou jen z malé části využity možnosti současné výpočetní techniky. Součástí celého měřícího vybavení je i tlaková láhev s redukčním ventilem pro přívod inertního plynu, napojená na spouštěcí zařízení přístroje PPA-02, jež ovládá přístup plynu do měřící cely s analyzovaným roztokem. 2.2 Obecné pokyny Příprava k měření Nejprve je nutno zkontrolovat, zda je pracovní místo řádně připraveno a podle přiloženého seznamu ověřit úplnost vybavení, potřebného k provedení celé úlohy. Veškeré nádobí důkladně vymyjte destilovanou (deionizovanou) vodou. Do nádobek pro voltametrickou analýzu uložených v přistavených kádinkách připravte roztok(y) základního elektrolytu podle příslušného návodu u jednotlivých úkolů. [9] viz Poznámky a doplňky k textu, str. 17

5 Zásobní a standardní roztoky se přelijí v potřebném množství do připravených kádinek, z nichž budou tyto roztoky pipetovány. Pro pipetování budou používány výhradně automatické pipety, s jejichž správnou obsluhou je nutno se předem obeznámit od vyučujícího [10]. Po upevnění nádobky s připraveným elektrolytem do elektrodového stojanu, je nutné každý nově připravený roztok probublat inertním plynem, čímž se odstraní v elektrolytu rozpuštěný kyslík. K tomu je nutné za asistence vyučujícího nastavit redukčním ventilem na tlakové láhvi průtok plynu tak, aby plyn přiváděný do roztoku vytvářel souvislý "řetízek" bublinek. Probublávání lze spouštět i tlačítkem PURGE na čelním panelu analyzátoru. Každý nově připravený roztok se probublává min. 5 minut. Poznámka: Čištění roztoků proudem inertního plynu lze provádět i za přítomnosti všech elektrod. Po ukončení probublávání se však před vlastním měřením musí odstranit bublinky ulpěné na povrchu pracovních elektrod. K měřením se připraví příslušná pracovní elektroda i zbývající elektrody: Držák s uhlíkovou pastou, CPE : Pootočením pístu držáku se vytlačí cca 0,5 mm silný roubík uhlíkové pasty, který se odstraní (otře) a takto nově získaný povrch pasty se vyhladí filtračním papírem navlhčeným destilovanou vodou. Po vytlačení a vyleštění povrchu uhlíkové pasty je pak nutno u pouzdra pootočit pístem zpět, aby se uvolnil tlak v pouzdře, ale aby nedošlo k přerušení kontaktu uvnitř pouzdra mezi náplní pasty a koncem pístu. Obnovený pracovní povrch CPE by měl být hladký, prostý jakýchkoliv rýh a pasta musí vyplňovat celý otvor koncové části [11]. Připravená CPE se zasadí do otvoru stojanu, je-li třeba, její dřík se utěsní Parafilmem [12] a do zdířky v pístu se připojí příslušný kabel s banánkem. Elektroda ze souboru SPE 1-6 [13]: Zvolená elektroda ( proužek ) se opatrně vyjme ze zásobníku; nejlépe uchopením za hrany, aby nedošlo k dotyku s natištěným inkoustem. Horní částí opatřenou nálepkou s číslem 1 až 6, se elektroda připojí k nástavci SPE uchopením do krokodýlku. (Upevnění SPE musí být provedeno velmi opatrně a jen na okraji proužku, aby nedošlo k poškrábání povrchu SPE 1-6 ostrými hranami či zoubky kontaktu!) Nástavec s elektrodou se poté zastrčí do příslušného otvoru v nosné hlavě elektrod a jeho poloha upraví tak, aby proužek SPE zasahoval asi 1 cm pod hladinu analyzovaného roztoku. Nakonec se do horní části nástavce připojí přívodní kabel analyzátoru. Referentní chlorido-stříbrná ( Ag/AgC l) a pomocná Pt-elektroda: Při jejich kontrole je je třeba věnovat pozornost zejména jejich upevnění v hlavě elektrodové cely spolu s pracovní elektrodou a zasunutým rotačním míchadlem. (Jeho funkci je třeba zvlášť zkontrolovat: otáčení hřídele by nemělo být ovlivněno ani rozmístěním elektrod, ani polohou nádobky samotné.) Míchadlo lze manuálně ovládat tlačítkem STIRRER na čelním panelu analyzátoru Ovládání analyzátoru PPA-02 Zahájení práce - Zapnout analyzátor (na zadní straně přístroje) a osobní počítač, včetně monitoru - příkazem: C:\uloha se spustí program PPA-02 ; zobrazí se Hlavní menu (obr. 3). Volba experimentálních podmínek - V hlavní nabídce vyhledat položku PARAMETERS; zobrazí se první strana menu Parametry (obr. 4 a) s předvolenými a doporučenými podmínkami měření. (Bližší podrobnosti o jednotlivých parametrech - viz Hlavní menu: INFORMATIONS) - zkontrolovat, zda jednotlivé hodnoty v menu souhlasí s parametry uvedenými na obr. 4 b a popř. provést příslušnou korekci. Volbu parametrů ukončit klávesou End. [10-13] viz Poznámky a doplňky k textu, str

6 Obr. 3: Software PPA-02 Hlavní menu ovládání: kurzory Obr. 4 a: Software PPA-02 menu Parametry, str. 1 ovládání: kurzory tabulátor vstup Enter konec End Obr. 4 b: Software PPA-02 menu Parametry, str. 2 ovládání: kurzory vstup Enter konec End

7 - na zobrazené druhé části menu Parametry (obr. 4 b) opět provést kontrolu a volbu podmínek stejným způsobem. Znovu ukončit klávesou End. Poznámka: Posledně deklarovaný soubor podmínek je při novém použití programu vždy automaticky vyvolán. Jsou-li v tomto původním menu provedeny nějaké změny, je nutno upravený soubor parametrů znovu uložit pod zvoleným označením, např. metoda-1 až n. Analýza - V hlavní nabídce vyhledat příkaz ANALYSIS; zobrazí se menu Analýza (obr. 5) a v něm zvolit položku VOLTAMMETRIC CURVE Měření a ukládání záznamů - Z nabídky Analýza zvolit příkaz MEASUREMENT, který aktivuje menu Měření, znázorněné na obr. 6. V jeho pravém horním rohu jsou uvedeny všechny parametry metody a vpravo uprostřed nápis R E A D Y (stav pohotovosti před a po měření). - do řádku NAME: vypsat zvolený kód pro označení záznamu křivky, která bude následovat. (Způsob kódování je uveden u jednotlivých úloh I. až V.) - další pomocné údaje do zbývajících řádků v nabídce ( SAMPLE VOLUME:, ELECTROLYTE:, COMMENT: ) se nevypisují a přejde se přímo na řádek START (dolní lišta, vlevo dole); přístroj je připraven k měření - po iniciaci příkazu START probíhá měření (odst ), po němž se kódem označený záznam uloží na příkazem SAVE (spodní lišta menu), což program potvrdí. Zpracování uložených záznamů: vyhodnocení velikosti píků - V menu Analýza označit příkaz DRAWING OF THE ARCHIVE CURVE, který umožní vstup do databáze již zaznamenaných a uložených křivek - v adresáři D:\ppa2\data\ vyhledat (kurzorem a klávesami Page Down / Up) podle zvoleného kódu požadovaný soubor, jenž se zobrazí jako křivka s příslušnými údaji v menu Měření - na spodní liště tohoto menu (viz obr. 6) se označí příkaz PEAK, čímž se aktivuje podprogram pro vyhodnocování (zobrazí se červená šipka zcela vlevo). - pohybem šipky nad křivkou pomocí kurzorů lze pak vyhledat počáteční a koncové body pro určení spojnice a vyhodnocení výšky příslušného píku [14]. Postupně se volí se poloha obou bodů (Ctrl+Enter) a označí se vrchol píku (v místě šipky ). - po provedené specifikaci píku, např. chemickou značnou, se zobrazí dvě základní charakteristiky vyhodnoceného signálu: velikost píku, I P (v µa), a jeho poloha (v mv). Hodnota I P se zaznamená a stejným způsobem se vyhodnotí také případné další píky na téže křivce (viz obrázek v úloze II.) - podprogram pro vyhodnocování píků se ukončí klávesou End Pracovní postup Pro všechna prováděná měření budou společné následující kroky obecného postupu: Analýza je zahájena příkazem START (viz menu Měření). V první fázi probíhá krok elektrolytické akumulace, při níž je roztok automaticky promícháván a vložený konstantní potenciál nahromadění indikován LC-displajem na panelu přístroje. Po vypnutí míchadla následuje doba klidu (cca 10 s). Měření ( stripping krok ) zahajuje bezprostředně poté a nyní proměnné napětí je opět sledováno displejem. Záznam je v reálném čase zobrazován na monitoru počítače. Po dosažení konečného potenciálu polarizace elektrody je celé tříkrokové měření automaticky ukončeno, což je indikováno červeným nápisem R E A D Y. Poznámka: Celý postup je třeba nejprve vyzkoušet za asistence vyučujícího! [14] viz Poznámky a doplňky k textu, str. 18

8 Obr. 5: Software PPA-02 menu Analýza ovládání: kurzory vstup Enter výstup Esc Obr. 6: Software PPA-02; menu Měření ovládání: tabulátor vstup Enter

9 Úloha I : Úvod do měření se rtuťovými filmovými elektrodami Princip: Ve stripping voltametrii se rtuťové filmové elektrody nejvíce používají pro stanovení těžkých kovů ve vzorcích, kde jsou přítomny v podobě jednoduchých iontů. Během prekoncentrace při dostatečně negativním potenciálu dochází na MFE k redukci těchto iontů na elementární kov a následné tvorbě amalgamu. V této podobě nahromaděný těžký kov je poté znovu oxidován během anodického scanu [15]. Oba děje lze vyjádřit chemickými rovnicemi: Me n+ + n e + x Hg Me(Hg) x prekoncentrační krok Me(Hg) x n e Me n+ + x Hg stripping krok Při použití techniky DPV se zpětná oxidace kovů v amalgamu registruje v podobě píků, jejichž poloha charakterizuje daný element (potenciál píku, E P ), zatímco jejich výška (velikost píku, I P [13]) udává množství kovu nahromaděného za daných podmínek. Pracovní postup: a) Základní elektrolyt se připraví napipetováním 18 ml destilované vody + 2 ml 1M HCl µl 0,005 M Hg 2+ do voltametrické nádobky [16]. Tento roztok se probublá inertním plynem; mezitím se připraví pracovní elektroda označená CPE a obnoví se její povrch (viz. odst a také pozn. [11]). Před zahájením měření je vhodné zkontrolovat, zda jsou v menu Parametry navoleny příslušné experimentální podmínky [17]. Změřené křivky se budou označovat jednotným kódem [18], v této úloze jako XX1A-1(2 resp. 3). Při prvním měření podle návodu z odstavce se získá tzv. základní linie [19], znázorněná na obr. I a. Automatickou pipetou se poté nadávkuje (příslušným otvorem v teflonové hlavě elektrodové cely) 400 µl M Pb 2+, roztokem se několik sekund zamíchá (tlačítkem STIRRER) a po vypnutí míchadla se zahájí nové měření a zaznamená se křivka s píkem Pb. V případě potřeby se ještě upraví podmínky a celé měření se zopakuje. b) Připraví se nový základní elektrolyt o stejném složení, nechá se probublat a mezitím se odejme z cely elektroda CPE, uloží se do kádinky s destilovanou vodou a k měření se připraví jedna ze série tištěných elektrod, SPE 1-6 (viz odst ). Upraví se příslušné parametry [17] a podobně jako v bodě a) se s touto elektrodou provede měření v základním elektrolytu a po přídavku Pb 2+, přičemž příslušné křivky budou tentokrát označeny XX1B-1(2 popř. 3) Pokyny pro zpracování výsledků: Pozorování z jednotlivých měření využijete v následujících úlohách, zejména při volbě optimálních podmínek pro daný typ experimentu. [11,14-19] viz Poznámky a doplňky k textu, str

10 Úloha I : Úvod do měření s rtuťovými filmovými elektrodami ( Vzorové voltamogramy ) Obr. I a: Záznam typické základní linie MF(CPE) anodickou stripping voltametrií Obr. I b: Oxidační pík Pb na tištěné elektrodě s vyloučeným rtuťovým filmem při měření anodickou stripping voltametrií

11 Úloha II : Charakterizace rtuťových filmů vyloučených na dvou různých uhlíkových substrátech a jejich testování pro stanovení iontů Pb 2+ Princip: Vlastnosti nosných elektrod CPE a SPE, jež se přímo promítají do chování příslušných MFE, lze charakterizovat některými vybranými kritérii, např. celkovým průběhem základní linie, tvarem jednotlivých píků a jejich vzájemným rozlišením, citlivostí a reprodukovatelností měření, či úrovní hladiny zbytkových proudů [20]. U tištěných elektrod, pocházejících z jedné šarže (série) lze předpokládat, že jejich chování bude identické nebo alespoň velmi podobné. Právě ověření platnosti tohoto konstatování bude stěžejní náplní experimentální práce v této laboratorní úloze. K získání experimentálních dat pro vyhodnocení uvedených parametrů jsou při anodické stripping voltametrii s MFE zvláště vhodné testovací měření s ionty Pb 2+ [21]. Pracovní postup: a) K měření se připraví elektroda SPE 1 a základní elektrolyt o složení: 18 ml destilované vody + 2 ml 1M HCl µl 0,005 M Hg 2+. Do něj se napipetuje 400 µl M Pb 2+ a dle poznatků z předchozích měření v úloze 1 b se ještě upraví doba elektrolytické akumulace tak, aby měl očekávaný signál optimální velikost [22]. Nyní se provede série 6 až 7 opakovaných měření se stále stejnou elektrodou SPE 1 za podmínek a zásad jako v předchozím úkolu [křivky XX2A-1a až f (g)]. Poté se analogickým způsobem a v tomtéž roztoku proměří i zbývající elektrody SPE 2 až 6 a to postupně, jedna po druhé. (Příslušné soubory uložených křivek ponesou označení XX2A-2a až e(f), XX2A-3a až f(g) atd.) b) Nachystá se nový elektrolyt stejného složení (zatím bez přídavku Pb 2+ ), pracovní elektroda CPE a v menu Parametry se nastaví se zvolené podmínky. Známým způsobem se zaznamená křivka základního elektrolytu (jako XX2B-ze), do roztoku se napipetuje 100 µl M Pb 2+, krátce zamíchá a zaznamená se příslušná odezva (XX2B-pl). Roztok se znovu proměří ještě po dalších dvou až třech identických standardních přidáních iontů Pb 2+ (tzv. alikvotní přídavky), a křivky takto získané kalibrace se uloží jako XX2B-p2 až p4. Mezi jednotlivými přídavky se vždy znovu krátce promíchá analyzovaný roztok. Pokyny pro zpracování a vyhodnocení výsledků: Porovnáním záznamů s MF(CPE) a MF(SPE) posuďte vliv použitého typu substrátu na chování rtuťového filmu a zjištěné rozdíly se pokuste interpretovat podle textu v pozn. [20]. Vyhodnocením velikosti píků Pb dle postupu v odst pro všechny záznamy XX2A-1a až e, XX2A-2a až f atd., vyjádřete pro jednotlivé elektrody SPE 1-6 hodnotu reprodukovatelnosti, R. (viz [19]). Při výpočtu postupujte podle názorného příkladu (tamtéž). Data z kalibračních měření s MF(CPE zpracujte v podobě kalibrační křivky o souřadnicích I P [µa] vs c Me [µm] např. v editoru Excel, jež máte k dispozici v počítači. Ke grafu uveďte i numerický tvar regresní přímky a korelační koeficient (viz obr. II b a pozn. [23,24]). Z provedených měření odhadněte také průměrnou úroveň zbytkových proudů (v µa) u obou typů MFE a výsledky zahrňte do protokolu. [20-24] viz Poznámky a doplňky k textu, str

12 Úloha II : Charakterizace rtuťových filmových elektrod: Kalibrační křivka Pb na MF(CPE) ( Vzorový voltamogram a graf ) Obr. II a: Ukázka způsobu vyhodnocení velikosti a polohy píku Pb získaného s MF(SPE) pomocí software PPA-02 Obr. II b: Kalibrační křivka olova na elektrodě MF(CPE)

13 Úloha III : Stanovení iontů Pb 2+ v předloženém vzorku Princip: Ke kvantitativní analýze se v současnosti volí ve velké většině případů tzv. metoda vícenásobného standardního přídavku, která je rychlá, úsporná, dostatečně přesná a poměrně značně nezávislá na projevech matrice vzorku. V neposlední řadě je to asi jediná metoda kvantitativní analýzy, kterou lze automatizovat a tudíž využít i u počítačem plně řízených analyzátorů. Opakování téhož přídavku o definovaném objemu a známé koncentraci bezpečně zajišťuje kontrolu proporcionality signálu s koncentrací. Pracovní postup: Obdržený vzorek obsahující neznámou koncentraci iontů Pb 2+ [25] se doplní destilovanou vodou po rysku. Takto připravený zásobní roztok vzorku bude analyzován ve dvou podílech pro stanovení na obou typech MFE, přičemž série měření během stanovení s MF(CPE) bude prováděna na stejném povrchu uhlíkové pasty. a) Do elektrolytu o složení 8 ml destilované vody + 2 ml 1M HCl µl 0,005 M Hg 2+ se napipetuje 10 ml zásobního roztoku vzorku. Po důkladném probublání inertním plynem se připravený roztok vzorku zanalyzuje s elektrodou CPE. Nejprve se zaznamená křivka vzorku, kterou je vhodné pro kontrolu zreprodukovat (XX3A-v1 popř. v2). Poté se do roztoku nadávkuje přídavek roztoku M Pb 2+ zvoleného objemu [26], opět se provede analýza a zaznamená křivka XX3A-p1. Do stejného roztoku se znovu aplikují další dva až tři stejné přídavky standardního roztoku Pb 2+ a zaregistrují odpovídající křivky XX3A-p2 až p3(p4). b) K analýze se připraví druhý vzorek identického složení a ze souboru SPE 1-6 vybere elektroda, která během testovacích měření v úloze II poskytla nejlepší výsledky [27]. Jinak při analýze druhého vzorku postupujte stejně jako u prvního vzorku. (Situaci po prvním standardním přidání ilustruje i obrázek na následující stránce.) Zaznamenané křivky se v této úloze ukládají jako: XX3B-v1(v2), XX3B-p1, XX3B-p2, atd. Pokyny pro zpracování výsledků a jejich vyhodnocení: Koncentrace olova v analyzovaném roztoku, c Pb, se zjistí graficky; extrapolací regresní závislosti v souřadnicích I P [µa] vs c Pb [µm], kdy velikost píku Pb (popř. průměr velikostí dvou píků z opakovaných měření v1 a v2) je vynášena přímo na ose y (tj., pro c Pb = 0; [28]), jak znázorňuje obr. III b na vedlejší stránce. Koncentraci c Pb přepočtěte na obsah Pb v µg / 100 ml, tj. na objem odměrky s předloženým vzorkem. Při výpočtu uvažujte i příslušný zřeďovací faktor. [ M (Pb) = 207,19 g.mol-1 ] [25-28] viz Poznámky a doplňky k textu, str. 20

14 Úloha III : Stanovení Pb a Cd v předloženém vzorku ( Vzorový voltamogram a graf pro vyhodnocení c Pb ) Obr. III a: Stanovení olova na elektrodě MF(SPE) [ znázorněna situace po prvním přídavku] Obr. III b: Ukázka grafického vyhodnocení neznámé koncentrace olova ve vzorku, [ Po analýze s elektrodou MF(CPE) ]

15 Úloha IV : Využití tvorby komplexů ve stripping voltametrii iontu Tl + Princip: S využitím komplexotvorných rovnováh v elektrochemii se lze setkat např. při maskování některých rušivých iontů. Princip stínění lze názorně doložit na elektrochemii thallia. Stanovení Tl + je v řadě případů silně rušeno přítomností některých vícevalentních iontů, které se na elektrodě redukují, nahromaďují a posléze oxidují při téměř shodném potenciálu. Na voltamogramech je pak patrné překrytí signálů; např. píky Cd a Tl často zcela splývají. Použitím vhodného komplexotvorného činidla, jakým je EDTA ( Chelaton III ), lze převést rušivé ionty na stabilní cheláty narozdíl od komplexu Tl I [29]: Me 2+ + H 2 Y 2 MeY H + Tl + + H 2 Y 2 ( TlY H + ) Na voltamogramech se naznačené pochody projeví jako úplné vymizení píků Cd a Pb ze voltametrických záznamů, zatímco pík thallia zůstává nezměněn. Iont Tl + lze tedy v prostředí EDTA elektrolyticky hromadit a voltametricky stanovit i za přítomnosti značného přebytku Pb 2+ a Cd 2+, neboť tyto ionty jsou účinně stíněny (obr. IV a). V praxi se stanovení thallia provádí při kontrolovaném ph, aby se zamezilo možným konkurenčním rovnováhám, snižujícím maskovací účinek EDTA. U stanovení Tl je pro analyzovaný roztok doporučena hodnota ph 4-5, k čemuž je vhodný octanový pufr jako základní elektrolyt. Elektrochemie iontů Tl + je zajímavá i z pohledu jejich jednoelektronové redukce, takže např.v kombinaci s olovem a kadmiem, podléhající redukci dvouelektronové, je pík thallia snadno rozlišitelný pro svoji dvounásobnou šířku [30]. Pracovní postup: Připraví se základní elektrolyt o složení: 18 ml destilované vody + 2 ml octanového pufru (1M CH 3 COOH + 1M CH 3 COONa) µl 0,005 M Hg 2+. V menu Parametry, str. 2, se změní veličina INITIAL POTENTIAL na hodnotu: Po probublání roztoku vzorku se zaznamenají s elektrodou CPE postupně čtyři voltamogramy: linie základního elektrolytu (křivka: XX4-ze), po přidání 400 µl M Tl + (XX4-tl), 300 µl M Pb 2+ (XX4- pb) a 300 µl M Cd 2+ (XX4-cd). Na posledně jmenovaném záznamu jsou patrné překrývající se píky Tl a Cd v těsné blízkosti píku Pb (obr. IV a). Poté se do roztoku napipetuje 200 µl 0,1 M EDTA, roztok se promíchá a změří (XX4-edta). Získá se tak křivka zcela odlišná od předchozích, jež názorně dokládá komplexotvorný účinek EDTA, včetně výrazné změny až rozštěpení rozpouštěcího signálu rtuti (obr. IV b). Pokyny pro zpracování a vyhodnocení výsledků : Vyhodnocením tvaru a velikosti píku Tl v nestíněném prostředí, I P (Tl před ), a signálu Tl po přídavku EDTA, I P (Tl po ) [křivky XX4-tl resp. XX4-edta] se přesvědčete, že rušivý pík Cd i možný efekt sousedního píku Pb byly eliminovány, tzn., ověřte, že oba avizované píky thallia mají stejnou velikost. Zjištěné hodnoty I P (Tl před ) a I P (Tl po ) pak uveďte do protokolu; změnu původní odezvy můžete vyjádřit i procenticky. [28-30] viz Poznámky a doplňky k textu, str. 20

16 Úloha IV : Využití tvorby komplexů ve stripping voltametrii s rtuťovou filmovou elektrodou ( Vzorové voltamogramy ) Obr. IV a: Oxidační píky Cd + Tl a Pb v prostředí bez přítomnosti EDTA Obr. IV b: Oxidační pík Tl v prostředí EDTA [ Píky Pb a Cd eliminovány stíněním]

17 Poznámky a doplňky k textu 1) V české literatuře se lze běžně setkat s alternativním názvem elektrochemická rozpouštěcí analýza (ERA). Toto pojmenování však pochází z dřívějšího období a z dnešního pohledu není zcela výstižné, neboť nevyjadřuje podstatu všech v současnosti známých modifikací této techniky. Je proto vhodnější používat termín elektrochemická stripping analýza, který je počeštěným přepisem mezinárodně akceptovaného anglického termínu "electrochemical stripping analysis". ["to strip". stáhnout, svlékat (se) ]. 2) z angl. "differential pulse anodic (cathodic) stripping voltammetry". 3) z angl. "mercury film electrode". 4) Uhlíková pasta představuje zvláštní typ elektrodového materiálu, jenž se připravuje smíšením uhlíkového prášku a vhodného pojiva, obyčejně ve vodě nerozpustné a elektricky nevodivé organické kapaliny. Vzniklá uhlíková pasta se vpravuje do elektrodového pouzdra, např. pístového typu (viz obr. dole). Takové pouzdro dostatečně fixuje měkkou a tvárnou pastu, umožňuje její vodivé spojení s obvodem a konstrukce dovoluje i snadnou přípravu potřebného pracovního povrchu elektrody vytlačením a uhlazením pasty otvorem v koncovce plastikového těla. Celá sestava se jednoduše nazývá uhlíková pastová elektroda (CPE, z angl. "carbon paste electrode"). Řadou rysů se CPE podobá pevným uhlíkovým elektrodám, ale některými vlastnostmi se od nich značně liší. Příčinou je ve většině případů právě přítomnost organické kapaliny. Obr. P-1: Elektrodové pouzdro pro uhlíkovou pastu s možností volby koncovky s různým průměrem otvoru. (Pohled na rozebranou a sestavenou konstrukci Při experimentální práci se bude používat pouzdro s uhlíkovou pastou, připravenou ze spektrálního grafitového prášku a hustého silikonového oleje. Pracovní plocha povrchu této elektrody je dána průměrem otvoru vyměnitelné teflonové koncovky (viz obr. nahoře); přičemž pro voltametrická měření je optimální hodnota = 2 mm. V dalším textu bude elektroda z uhlíkové pasty označována v souladu s již zavedenými zkratkami; tj. jako CPE popř. MF(CPE), bude-li o ní pojednáváno jako o substrátu s naneseným rtuťovým filmem. 5) Uhlíkové inkousty jsou podstatou tzv. tištěných resp. sítotiskových elektrod, (SPE, z angl. "screenprinted electrode"), které představují jeden z posledních trendů vývoje moderních elektrochemických čidel. Inkousty se v tekutém stavu nanášejí na vhodné podložky a z těchto polotovarů se pak zhotovují přesně definovanými postupy např. tlakovým či tepelným vytvrzováním ve speciálně konstruovaných strojích celé šarže miniaturních senzorů. Smyslem takové strategie je výroba stejného typu

18 elektrod ve velkých sériích a tím i za výhodnějších ekonomických podmínek. Ideálním stavem pak situace, kdy každé čidlo ze stejné série a tudíž i identických vlastností bude k jednomu účelu, popř. pouze na jedno použití. Mimo jiné tím odpadnou problémy s čištěním a regenerací již použitých kusů. (Zatímco první generace SPE představovaly rozmanité formy pracovních elektrod, současné technologie umožňují vyrábět rovněž soubory kompletních elektrodových cel, obsahující pracovní, srovnávací popř. i pomocnou elektrodu jako funkční celky, a to na ploše několika čtverečních milimetrů.) Chování uhlíkových inkoustů podobně jako uhlíkových past lze výrazně ovlivňovat změnou složení, včetně možností jejich chemické či biologické modifikace. Variabilita těchto postupů spolu s přesně cíleným využitím různých typů SPE např. v kombinaci s jednoúčelovými analyzátory pak povedou ke zvýšení výkonnosti příslušných metod a v důsledku toho i k dalšímu zefektivnění práce analytiků. Obr. P-2: Deska s tištěnými elektrodami stejného typu (vpravo nahoře: celá šarže s 30 kusy; vlevo nahoře: soubor 10 ks po odlomení z původní desky; vlevo dole: jedna elektroda s měřítkem pro porovnání velikosti V této laboratorní úloze bude pro měření k dispozici soubor 6 kusů elektrod, jež pocházejí ze stejné šarže. V dalším textu budou jednotlivé elektrody označeny symboly SPE 1 až 6. 6) z angl. "hanging mercury drop electrode". 7) Běžně užívaný pojem interference znamená rušivý vliv dalších složek při stanovení určité látky. Interferující složky mohou být přítomny již v roztoku vzorku, ale se mohou vytvářet i v průběhu měření. Příkladem je tvorba intermetalických sloučenin typu Cu x Zn y v kovové rtuti, které negativně ovlivňují stanovení směsí Cu a Zn na rtuťových filmových elektrodách. 8) Stopová analýza je oblast kvantitativní analytické chemie, která se zabývá stanovením látek na koncentrační úrovni cca až mol l 1, což odpovídá obsahu v rozmezí 1 mg až 1 µg l 1 ). Ultrastopová analýza se pak věnuje stanovením koncentrací či obsahů ještě nižších. 9) Poznámka: Připojení externího stojanu pro měření s uhlíkovými elektrodami je vhodné tehdy, pokud je u analyzátoru v provozu původní detekční systém s HMDE, umístěný ve vestavěném držáku na čelním panelu přístroje. Je-li však visící kapka odmontována, je možno využít držáku s teflonovou hlavou i pro měření s uhlíkovými elektrodami. 10) Automatické pipety (tzv. transferpipety) jsou velmi praktickou pomůckou a představují nedílnou součást vybavení moderních laboratoří, kde pozvolna vytlačují klasické skleněné pipety. Zde se budou používat transferpipety s nastavitelným objemem, které jsou vybaveny nasazovacími špičkami odpovídající kapacity. Upozornění: Při manipulaci s transferpipetami dbejte, aby nedošlo k nasátí pipetovaného roztoku do ústí sacího pístu. Ten sice bývá u některých výrobků chráněn speciální plastovou vložkou, ale i ta úplně nezabrání průniku roztoku do nitra pipety.

19 Značně agresivní roztoky solí, kyselin a zásad pak mohou v krátké době vážně poškodit vnitřní pružinový mechanismus pipety. Pokud k nechtěnému proniknutí roztoku do nitra transferpipety přeci jen dojde, nepokoušejte se o demontování nasávacího zařízení sami, ale neprodleně o tom informujte vyučujícího! Obr. P-2: Automatická pipeta s nastavitelným objemem 11) Celá úprava povrchu CPE se provádí vždy jen na začátku série měření, nikoli po každém dílčím záznamu! Během vlastní analýzy již povrch používané MF(CPE) musí zůstat nezměněn.. Znamená to, že při praktických měřeních je povrch uhlíkové pasty obnovován pouze na začátku každé nové úlohy (resp. dílčí úlohy a,b), před analýzou nově připraveného roztoku. 12) Parafilm je obchodní značkou chráněný výrobek. Jde o průhlednou fólii s mimořádnou elasticitou; udává se, že ji lze roztáhnout až o 200 %. V současnosti se hojně uplatňuje v chemických a biologických laboratořích, kde se používá např. k neprodyšnému uzavírání odměrných baněk, kádinek a spojů s gumovými hadicemi. Hodí i k různým úpravám, včetně uzpůsobení rozměrů těla elektrod. 13) Některé typy tištěných elektrod ztrácejí delším skladováním funkčnost, kterou lze do jisté míry obnovit tím, že se před měřením projdou tzv. aktivací. Jde o aplikování vysoce pozitivních a následně vysoce negativních potenciálů, které se střídají v rychlých periodických cyklech. Aktivačních postupů lze využít naopak i pro zcela nové elektrody, u nichž se tímto docílí krátkodobého zlepšení jejich analytických parametrů jako např. zvýšení detekční schopnosti (citlivosti). V případě potřeby může vyučující využít této úpravy i pro soubor elektrod SPE 1-6, používaných v této práci. Jejich aktivování však bude provedeno na některém z elektrochemických analyzátorů nové generace, který je na katedře analytické chemie k dispozici a jenž tuto experimentálně poměrně náročnou operaci umožňuje. 14) Pro ostré a symetrické píky, což je případ i většiny voltametrických měření s MFE, je možné pro kvantitativní účely zjednodušeně udávat jejich velikost jako výšku. Takto pracuje i software PPA- 02, jež vyhodnocuje vzdálenost vrcholu píku od spojnice dvou manuálně určených inflexních bodů u paty píku. Hodnota získané vzdálenosti, tj.výška, je pak přepočtena přímo na velikost proudu v µa. Software moderních analyzátorů však běžně umožňují i přesnější integraci plochy píků. 15) Scan je zažitý odborný termín (z angl.) a v případě elektrochemických měření jej lze interpretovat jako záznam resp. průběh záznamu. (Bližší specifikací je anodický scan znázorňující situaci, kdy probíhá záznam od negativnějšího k pozitivnějšímu potenciálu; opakem je pak katodický scan.) 16) Všechny roztoky a standardy používané v této práci, jejichž koncentrace je nižší než 0,01 M, jsou stabilizovány acidifikací 65% HNO 3 (na ph 2). U takto značně zředěných roztoků by totiž jinak mohlo dojít k nežádoucím změnám koncentrací iontů v důsledku jejich nevratné sorpce iontů na stěny nádob. 17) Pro měření se využijí předvolené parametry (viz odst a obr. 4 a,b), které zůstanou během práce neměnné, nebude-li v návodu výslovně uvedeno jinak. Výjimkou jsou jen doba elektrolytické akumulace (ELECTROLYSIS TIME) a proudový rozsah (citlivost přístroje, CURRENT RANGE), jejichž hodnoty bude nutno zvolit vždy po konzultaci s vyučujícím podle aktuální potřeby daného experimentu. Pro začátek lze doporučit pro měření s CPE dobu akumulace 30 s a proudový rozsah 10,00 µa, zatímco u experimentů s SPE č s a 100,00 µa (dále viz pozn. 19).

20 18) Označování záznamů během měření bude prováděno jednotně s uvedením dne provedení práce (např. PO, UT až PA), příslušné úlohy a pořadí daného měření. Konkrétní způsob kódování je upřesněn u každé úlohy. (Poznámka: Sjednocené značení je zaváděno proto, že poslouží ke snadné orientaci v souborech archivovaných křivek a pro jejich případnou pozdější kontrolu vyučujícím.) 19) Termínem základní linie se charakterizuje odezva polarizace pracovní elektrody v daném elektrolytu a rozmezí potenciálů. Ideální základní linie MFE by měla být přímka s velkým rozpouštěcím píkem rtuti (E P = ± 0.0 V vs Ag/AgCl), indikující oxidaci rtuťového filmu. Případné další signály v oblasti potenciálů před rozpouštěcím píkem rtuti svědčí o nečistotách v analyzovaném systému a celé měření je nutno zopakovat s nově připraveným elektrolytem, a po důkladném opláchnutí nádobky i elektrodové cely. 20) Zbytkové proudy ( elektrochemický šum resp. pozadí ) lze chápat jako sumu všech proudových příspěvků, jež přímo nepřísluší sledovanému elektrochemickému ději. Jedná se např. o signál marginálních složek v měřeném roztoku a nečistot na elektrodě nebo o elektrický šum v obvodu. Hlavní součást zbytkových proudů však obvykle představuje příspěvek rozkladných proudů oxidace a redukce elektrolytu v důsledku omezené polarizace dané elektrody. Zbytkové proudy jsou obecně nežádoucí a jejich negativní vliv roste úměrně s klesající úrovní měřené koncentrace; tj., kdy se šum již začíná nepříznivě projevovat v celkovém poměru vůči analytickému signálu. Velikost zbytkových proudů lze odhadnout i absolutně - jako střední hodnotu proudu, jež při daném měření tvoří určitý podíl ze zvoleného proudového rozsahu a která odpovídá polarizaci elektrody v základním elektrolytu v definovaném potenciálovém rozmezí. [ U měření s MF(CPE) za podmínek zvolených v této práci jde o interval mezi 1,0 a 0,0 V vs Ag/AgCl, kde reziduální proudy obyčejně nepřevyšují hodnotu 1 µa.] Citlivost měření. V kontextu předchozích definic lze citlivost chápat jako míru reakce dané elektrody na definovanou změnu koncentrace; tj., čím vyšší citlivost, tím nižší koncentrace k detekci. Reprodukovatelnost signálu charakterizuje spolehlivost měření. Závisí do značné míry kvalitě použité elektrody, ale chyby při opakování signálu mohou být způsobeny i jinými faktory, např. špatnou funkcí přístroje či nesprávně zvolenými podmínkami metody. Reprodukovatelnost se obvykle udává v procentech a je definována vztahem: R = Σ i (Y i Y ). 100 n. Y [ % ] kde: Y i... aktuální hodnota i-tého signálu, Y... aritmetický průměr (n... počet měření) U voltametrie představuje obecný symbol Y intenzitu proudové odezvy, tj. velikost píku v µa). Při měřeních s MF(SPE) na mikromolární úrovni, což je případ této úlohy, by se měl analytický signál reprodukovat s relativní chybou do 10 %. Pozn.: Hodnota R se běžně vyjadřuje i jako směrodatná odchylka, σ n, kterou lze snadno získat např. u kapesních kalkulátorů, umožňujících statistické výpočty. Výpočet reprodukovatelnosti signálu lze nejlépe ukázat na příkladu: Při měřeních s elektrodou SPE 2 (křivky XX2A-2a až 2f ) byly vyhodnoceny následující velikosti píků (v µa): I P (1) = 35,42; I P (2) = 36,91; I P (3) = 34,72; I P (4) = 36,18; I P (5) = 23,66 a I P (6) = 34,33. Bylo tedy získáno celkem šest hodnot pro tutéž koncentraci Pb, přičemž měření č. 5 je evidentně odlehlé a ze souboru se proto vyloučí *). Zbývajících pět údajů a jejich průměrná hodnota, I P ( ) = 35,51 µa, pak poslouží k výpočtu podle výše uvedeného definičního vztahu: R = { (35,42 36,51) + (36,91 35,51) + (34,72 35,51) + (36,18 35,51) + (34,33 35,51) } ,51 R = ± 2,9 %. *) Pozn.: Při pochybách o odlehlosti výsledku je možno použít exaktní statistický test. Jak již bylo uvedeno, vlastnosti uhlíkových substrátů se odrážejí v chování filmů, které nesou. Uhlíkové inkousty mají po vytvrzení pojiva poměrně značný odpor, což se u SPE mj. projeví na zvýšené hladině zbytkových proudů, poměrně nízké citlivosti měření a zhoršena může být i jejich reprodukovatelnost. Naproti rtuťový film vyloučený na výborně vodivých uhlíkových pastách má dostatečně vysokou citlivost a analytický signál, popř. jeho poměr k šumu, je na MF(CPE) vyšší než u MF(SPE). Tyto skutečnosti jsou také důvodem odlišné volby podmínek pro měření v pozn. 16.

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev

LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOP Měření Tloušťky Nanesených Vrstev LEPTOSKOPY jsou již několik desetiletí osvědčené přístroje pro nedestruktivní měření tloušťky nanesených vrstev na kovech magnetoinduktivní metodou (EN ISO 2178)

Více

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou

Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Základní parametry procesů likvidace odpadních vod s obsahem těžkých kovů Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Technologie likvidace OV z obsahem těžkých kovů lze rozdělit na 3 skupiny:

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti)

Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) T7TVO7 STANOVENÍ KONDUKTIVITY, ph A OXIDAČNĚ- REDOXNÍHO POTENCIÁLU Stanovení konduktivity (měrné vodivosti) Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vod. Umožňuje odhad koncentrace

Více

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné

Analyzátor sodíku. Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost. Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Analyzátor sodíku Easy Na Jednoduchost Přesnost Specifičnost Specifické stanovení obsahu sodíku Snadné a přesné Úvod Analyzátor sodíku pro jednoduchou a přesnou analýzu Nový analyzátor sodíku stanovuje

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 Verze: 1.4 Datum poslední revize: 25. 3. 2015 nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000 (Corbett Research) generi biotech OBSAH: 1. Nastavení teplotního profilu a spuštění cykleru... 3 2. Zadání

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné

Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné Jméno autora: Mgr. Ladislav Kažimír Datum vytvoření: 08.04.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_13_Ch_OB Ročník: I. Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Chemie Tematický okruh: Obecná

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie

Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Analýza kofeinu v kávě pomocí kapalinové chromatografie Kofein (obr.1) se jako přírodní alkaloid vyskytuje v mnoha rostlinách (např. fazolích, kakaových bobech, černém čaji apod.) avšak nejvíce je spojován

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

Etela Kouklíková. Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov Mendelova 131, 256 01 Benešov 1/27

Etela Kouklíková. Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov Mendelova 131, 256 01 Benešov 1/27 Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VOLTAMERICKÁ STANOVENÍ FLUORODIFENU Etela Kouklíková Vyšší odborná a Střední zemědělská škola Benešov Mendelova 131,

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PRŮVZDUŠNOST STAVEBNÍCH VÝROBKŮ Ing. Jindřich Mrlík O netěsnosti a průvzdušnosti stavebních výrobků ze zkušební laboratoře; klasifikační kriteria průvzdušnosti oken a dveří, vrat a lehkých obvodových plášťů;

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu

Čistírny odpadních vod ČOV-AF. s dávkováním flokulantu ČOV-AF s dávkováním flokulantu ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD ČOV-AF 3 ČOV-AF 50 S DÁVKOVÁNÍM FLOKULANTU POUŽITÍ Domovní čistírny odpadních vod ČOV-AF s dávkováním flokulantu slouží pro čištění komunálních vod

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 2) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka a

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT

Laboratorní cvičení z předmětu Elektrická měření 2. ročník KMT MĚŘENÍ S LOGICKÝM ANALYZÁTOREM Jména: Jiří Paar, Zdeněk Nepraš Datum: 2. 1. 2008 Pracovní skupina: 4 Úkol: 1. Seznamte se s ovládáním logického analyzátoru M611 2. Dle postupu měření zapojte pracoviště

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus

Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Manuál ISES pro laboratorní práce elektřina a magnetismus Novinky ISES pro XP: Vzorkovací frekvence může být až 100 000 Hz. Krokový start se provádí klávesou MEZERNÍK a nikoli ENTER. Při každém měření

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Pracovní listy pro žáky

Pracovní listy pro žáky Pracovní listy pro žáky : Ušlech lý pan Beketov Kovy a potraviny Úkol 1: S pomocí nápovědy odhadněte správný kov, který je v dané potravině obsažen. Nápověda: MANGAN (Mn), ŽELEZO (Fe), CHROM (Cr), VÁPNÍK

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) Verze: 1.2 Datum poslední revize: 24.9.2014 nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems) generi biotech OBSAH 1. Nastavení nového teplotního

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS

POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS POKLADNÍ ZÁSUVKY VIRTUOS Uložení bankovek pořadač bankovek - robustní plastová konstrukce s nastavitelnou velikostí přepážek na uložení až pěti bankovek vedle sebe; bankovky jsou v přihrádkách přidržovány

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více