Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil pmusil@econ.muni.cz"

Transkript

1 Hospodářská politika Téma č. 1 TEORIE HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY Petr Musil

2 Zkouška: písemný test multiple choice Literatura: Slaný A., Žák M.: Hospodářská politika. C.H.Beck Slaný A., Žák M.: Makroekonomická analýza a hospodářská politika. C.H.Beck 2003.

3 Úvod a vymezení pojmu HOPO jako přístup státu k ekonomice přístup státu X koordinace ekonomiky koordinace = uvedení do vzájemného souladu koordinace ekonomiky = uvedení prvků (subjektů) v ekonomice do souladu ZVYKOVÁ EKONOMIKA TRŽNÍ EKONOMIKA CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÁ EKONOMIKA

4 ZVYKOVÁ EKONOMIKA koordinace pomocí dědičného sociálního postavení ekonomika primitivních kmenů náčelník bojovníci, lovci ženy, děti náčelník rozhoduje bojovníci, lovci zajišťují obživu a obranu proti útokům zvenčí ženy zajišťují pokračování kmene, pečují o děti děti jako zdroj další generace pomalý nebo žádný rozvoj

5 TRŽNÍ EKONOMIKA koordinace pomocí cenového mechanismu dělba práce specializace vznik trhů cenový systém zajišťuje vyrovnávání S a D a efektivní fungování trhů hospodářství se koordinuje SAMO cena přenáší informaci o tom CO a KOLIK mají firmy vyrábět nejefektivnější forma hospodářské koordinace

6 CENTRÁLNĚ PLÁNOVANÁ EKONOMIKA hospodářství je koordinováno z centra důsledek hospodářských problémů od konce 19. stol. do Velké krize 30. let logika: centrální plánovač je moudřejší a informovanější než tržní subjekty silný ideologický základ všichni máme stejné žaludky, tedy stejné potřeby používané nástroje jako: cenová a mzdová regulace, přídělový systém, umístěnky, vytváření plánů (co a kolik se má vyrábět) a důraz na jejich plnění atd.

7 Vztah státu a hospodářství různé hospodářsko-politické systémy eko. systém pol. systém Demokratický Autoritativní Tržní systém Centrálně plánovaný demokratický kapitalismus tržní systém bez lidských práv a svobod - socialistické země

8 Teoretické zdroje HOPO centrální plánování X regulace CPE není slučitelná s tržní ekonomikou regulace usměrňuje procesy v rámci tržní ekonomiky

9 Centrální plánování teoretické zdroje: učení Marxe, Engelse, Lenina základní ideje: trh bude vystřídán plánovitým vynakládáním individuálních pracovních sil jako jediné společenské pracovní síly. (Marx)... hospodářský mechanismus jako veliký stroj, kde se stamiliony lidí budou řídit jediným plánem. (Lenin)... přeměna společenských výrobních prostředků na veřejné

10 3 etapy (období CP): Centrální plánování válečný komunismus v SSSR během WWI vysoká centralizace, přídělové hospodářství, materiálové bilance, absence ekonomické kalkulace nemožnost ocenění jednotlivých variant nová ekonomická politika (NEP) krátce po WWI tzv. diskuse 20. let vztah plánu a trhu, reálnost a direktivnost plánu, běžné a perspektivní plány plánovací model založený na materiálových bilancích od konce 20. let v SSSR

11 Schéma plánovací procedury upravená poptávka stínové ceny a sociální zásady konečná poptávka plánovací centrum stínové ceny výrobní programy výrobci hlavní argument pro centrální plánování teoretická schopnost nastolit rovnováhu ex ante, nikoli ex post, jak je nastolována na trhu

12 Aplikace plánování v praxi imperativní plánování viz CPE indikativní plánování v rámci tržních ekonomik, informativní funkce pro subjekty, kam chce vláda ekonomiku nasměrovat např. v JPN a FRA po WWII

13 Regulace nástroj slučitelný s tržním mechanismem regulace = dohled a kontrola ekonomických aktivit soukromého sektoru v zájmu ekonomické efektivnosti, spravedlnosti, bezpečnosti a zdraví...nebo...vědomá činnost vlád při usměrňování ekonomického a sociálního vývoje (rozvoje)... kořeny již v období merkantilismu skutečný zrod regulace 1870 regulační zákon v Illinois regulace cen skladování a

14 Důvody pro regulaci a její cíle přirozené veřejné potřeby (obrana, právo, administrativa) přejímání odpovědnosti vládou za uspokojení minimálních základních potřeb (sociální konsenzus) snaha o potvrzení, že trh bere na vědomí vládní výdaje v oblasti zdravotnictví, bezpečnosti, ochrany ž.p. zdůvodněno tak, že trhy jsou nedokonalé a selhávají CÍLE: tvorba pravidel, přístup k informacím, podpora soutěživosti a konkurence

15 Formy regulace TRADIČNÍ: regulace cen, mezd, odvětví, stimulace hospodářského výkonu stimulující regulace souvisí s keynesiánstvím NOVÁ VLNA REGULACE: především ochrana jednotlivců (spotřebitelů, zaměstnanců, firem, skupin), životního prostředí atd. DEREGULACE odbourávání regulace (USA Reagan, UK Thatcherová, GER Kohl)

16 Argumenty proti regulaci kde existuje tržní řešení, je regulace nemorální regulace potlačuje lidskou přirozenost jistota snižující riziko umrtvuje tvořivost reg. ztěžuje legislativě výklad lidských práv reg. uspokojuje touhu byrokracie po moci tvorba podmínek pro korupci vlády zasahují i tam, kde selhání trhu není jednoznačně prokázané zakazuje-li vláda směnu, nebo naopak donucuje-li ke směně, nutně snižuje celkový užitek (a tím bohatství) společnosti

17 Teoretické a praktické základy HOPO HOPO = přístup státu k ekonomice = soubor nástrojů, jimiž nositelé hospodářské politiky dosahují vytyčených hospodářsko-politických cílů moderní HOPO formování ve 30. letech jako důsledek Velké hospodářské krize anglo-americký vs. kontinentální proud anglo-americký: HOPO jako krátkodobá konjunkturální politika kontinentální: HOPO jako systémotvorná činnost státu

18 Členění HOPO MAKROEKONOMICKÁ: rozpočtová (fiskální), měnová (monetární), vnější (mezinárodní), důchodová MIKROEKONOMICKÁ: pol.ochrany hospodářské soutěže, strukturální, rozdělování a důchodová, sociální

19 Cíle HOPO OBECNÉ CÍLE: udržení (popř. nastolení) svobody a demokracie, spravedlnost, jistota, pokrok, blahobyt TRADIČNÍ CÍLE: hospodářský růst a hospodářská rovnováha

20 Tradiční cíle hospodářský růst růst potenciálního produktu hospodářská rovnováha rovnováha trhu práce (míra UNE), stabilita cen a měny (míra inflace), vnější rovnováha (platební bilance) skloubení růstu a rovnováhy: DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA

21 Dynamická rovnováha (přiměřený hospodářský růst) Hospodářská rovnováha Hospodářský růst Nízká míra UNE Nízká míra inflace Vnější eko. rovnováha MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK

22 Nositelé hospodářské politiky = subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění a kontrole HOPO decizní sféra subjekt s politickým mandátem, tj. ten, kdo skutečně rozhoduje (vláda, parlament, centrální banka) vlivová sféra subjekt, který se snaží ovlivnit subjekty decizní sféry (firmy, odbory, zájmové skupiny, lobbyisté, svazy, komory atd.) nadnárodní organizace subjekty, ovlivňující vnější podmínky HOPO rozhodování integrační celky, mezinárodní organizace, nadnárodní firmy

23 Nástroje hospodářské politiky dle úrovně působení: makroekonomické, mikroekonomické dle charakteru vlivu: přímé, nepřímé dle oblasti působení: měnové, fiskální dle způsobu ovlivňování: globální, selektivní dle působení na vztahy účastníků trhu: systémové (kvalitativní), běžné (kvantitativní)

24 Hospodářsko-politické politické koncepce Základní proudy v HOPO: liberalní vs. intervencionistický proud směry liberální HOPO: fyziokratismus (Quesnay, Turgot), klasický liberalismus (Smith, Say, Ricardo, Mill), neoliberalismus (Mises, Hayek, Friedman, Lucas, Eucken, Erhard,...) směry intervencionistické HOPO: merkantilismus (Mun, Colbert, Montesqieu,...), keynesiánství (Keynes, Samuelson,...), plánování (Lange)

25 Liberální HOPO a role státu stát má zajistit vnější a vnitřní bezpečnost dbát na dodržování (Smith), případně tvorbu (Eucken) stabilních (Lucas, Sargent) pravidel ostatní ponechat na tržních silách v praktické HOPO důraz na stabilitu cenové hladiny a měny (viz friedmanovský monetarismus) vychází z MV=PY nízké daně motivují k ekonomické aktivitě (Laffer) nízký stupeň přerozdělování

26 Intervencionistická HOPO a role státu trh se vyčišťuje jen, má-li k tomu podmínky pokud ty nejsou, stát má intervenovat, tj.: stimulovat agregátní poptávku (Keynes) eliminovat hospodářský cyklus např. progresivním zdaněním důraz na dosahování plné zaměstnanosti v praktické HOPO zvyšování G (důraz na fiskální politiku), snižování úrok.měr

27 Hospodářská politika intervencionistická koncepce intervencionistický (keynesiánský) směry praktické HOPO liberální koncepce konzervativní (monetaristický) -New Deal -keynesiánská etapa -indikativní plánováni v JPN -skandinávský model, francouzský model atd. -thatcherismus -reaganomika -sociálně tržní hospodářství -Kohlova éra -Klausovy transformační vlády

28 Hospodářsko-politické politické rozhodování Probíhá v několika fázích: kontrola předchozího cyklu řízení příprava rozhodnutí rozhodování provedení (zavedení) rozhodnutí Nositel HOPO potřebuje kvalitní a včasné informace systém národních účtů (SNA System of National Accounts)

29 4 účetní třídy: SNA I. účet výroby sleduje tvorbu a užití HDP výdajová a důchodová metoda zjištění HDP II. účet spotřeby sleduje národní disponibilní důchod a jeho užití III. účet akumulace sleduje hrubou tvorbu kapitálu (hrubé investice) a její financování (úspory) IV. účet vnějšího světa sleduje strukturu platební bilance, především BÚ a FÚ

30 Možnosti HOPO jsou dány uspořádáním společnosti, teoretickými znalostmi a praktickým uplatněním na celospolečenské a individuální úrovni despotická, anarchistická, demokratická společnost despotismus: teoretické znalosti jsou minimální jak na celospol. tak indiv. úrovni, praktické uplatnění neomezené na celospol. a minimální na indiv. úrovni anarchie: na celospol. úrovni neomezené teoretické možnosti ale minimální praktické, na indiv. úrovni teoretické i praktické možnosti neomezené demokracie: na obou úrovních teoretické i praktické možnosti středně velké (je třeba konsenzus)

31 Meze HOPO dány objektivně i subjektivně objektivní meze souvisí s rozhodovacím procesem vznikají časová zpoždění (poznávací, rozhodovací, realizační, účinnostní) subjektivní meze vládní selhání vláda sleduje primárně cíl být opakovaně zvolena hospodářský a politický cyklus - sledování vlastních zájmů - vztah politiků k ekonomické teorii - nevyužití politického kapitálu

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof.

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Státní závěrečná zkouška studijní program: Ekonomika a management studijní obor: Řízení a ekonomika podniku, spec. 0, 10, 20, verze 1, 2 bakalářské

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 13.7.1992 Preambule Jsou tomu zhruba dva roky, co předchozí vláda České republiky předstoupila před tento zákonodárný sbor a před veřejnost s výčtem základních

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více