SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková"

Transkript

1 SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková Dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se mají studenti naučit, aby užívali jazyk k efektivní komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta. Dokument je v elektronické podobě dostupný na webových stránkách Ministerstva školství ČR ( shrnutí obsahu dokumentu uvádíme v Příloze č. 5. Upozorňujeme, že český překlad SERRJ používá termíny komunikativní kompetence, komunikativní situace apod., tam, kde náš studijní materiál používá termíny komunikační kompetence, komunikační situace, apod. V části převzaté přímo ze SERRJ tedy ponecháváme originální terminologii - v českém prostředí bohužel zatím nedošlo k jejímu sjednocení. Tato verze Společného evropského referenčního rámce představuje zatím poslední stadium procesu, který probíhá od roku 1971 a na kterém se podílelo mnoho evropských jazykových institucí i jednotlivců z výzkumných pracovišť a škol všech členských zemí Rady pro kulturní spolupráci (Kanada jako účastník-pozorovatel). Práce koordinovala projektová skupina Učením jazyků k evropskému občanství; vedoucím autorské skupiny byl J. Trim, spoluautor publikace Threshold Nejvýznamnějším přínosem Společného evropského rámce pro odbornou i laickou veřejnost je stanovení Společných referenčních úrovní pro jazyky (SERRJ, 2002:23): Zdá se, že v praxi existuje obecná, i když zdaleka ne univerzální shoda, pokud jde o počet a povahu úrovní, které odpovídají uspořádání procesu učení a oficiálnímu uznání výsledků, kterých bylo dosaženo. Z hlediska naplnění těchto cílů se zdá, že obrysový rámec zahrnující šest v hrubých rysech odlišených úrovní pokrývá odpovídajícím způsobem prostor učení, který je relevantní pro Evropany učící se jazykům. Breakthrough ( Průlom ) odpovídá tomu, co Wilkins ve svém návrhu z roku 1978 nazval ovládnutím základních frází (Formulaic Proficiency) a co Trim ve stejné publikaci nazval Úvodní (způsobilost) (Introductory); Waystage ( Na cestě ) odráží specifikace obsahu formulované Radou Evropy; Threshold ( Práh ) odráží specifikace obsahu formulované Radou Evropy; Vantage ( Rozhled ) odráží třetí specifikaci obsahu formulovanou Radou Evropy, která je Wilkinsem charakterizována jako omezená operační způsobilost (Limited Operational Proficiency) a Trimem jako přiměřené reagování na běžné situace ; Effective Operational Proficiency ( Účinná operační způsobilost ), kterou Trim pojmenoval účinná způsobilost (Effective Proficiency) a Wilkins adekvátní operační způsobilost (Adequate Operational Proficiency), představuje pokročilou úroveň kompetence vhodnou pro složitější pracovní a studijní úlohy. Mastery ( Zvládnutí ), pro kterou Trim uvádí celkové zvládnutí (Comprehensive Mastery) a Wilkins celkovou operační způsobilost (Comprehensive Operational Proficiency), odpovídá cíli nejvyšší úrovně zkoušek v systému přijatém asociací ALTE. Tato úroveň by mohla být rozšířena o rozvinutější mezikulturální kompetenci, která přesahuje tuto úroveň a kterou disponují mnozí profesionálové z jazykové oblasti. Při pohledu na těchto šest úrovní je však zřejmé, že klasické rozdělení na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé je ve všech třech případech rozčleněno na nižší a vyšší úroveň. Zároveň se ukazuje, že některé z názvů pro úrovně ve specifikacích Rady Evropy se dají jen obtížně přeložit (např. Waystage, Vantage). Z toho důvodu navržené schéma uplatňuje hypertextový princip větvení. Začíná od počátečního dělení na tři široké úrovně A, B a C. 1

2 Uživatel základů jazyka začátečník asi hodin výuky Samostatný uživatel asi hodin výuky asi hodin výuky Zkušený uživatel asi hodin výuky asi hodin výuky Společné referenční úrovně A uživatel základů jazyka B samostatný uživatel C zkušený uživatel A1 Breakthrough A2 Waystage B1 Threshold B2 Vantage C1 Effective Operational Proficiency C2 Mastery Odkaz na specifikace obsahu formulované Radou Evropy znamená, že je k dispozici detailní popis znalostí a dovedností, včetně studijních strategií, jejichž zvládnutí se na jednotlivé úrovni předpokládá. Jde o tyto publikace: VAN EK, J.A.; TRIM, J.L.M. Waystage Cambridge : CUP, VAN EK, J.A.; TRIM, J.L.M. Threshold Cambridge : CUP, VAN EK, J.A.; TRIM, J.L.M. Vantage. Cambridge : CUP, Výše uvedenému pojetí úrovní odpovídají tzv. globální deskriptory, které podávají obecnou charakteristiku řečových dovedností ( Can Do ) očekávaných na každé úrovni. Nesoustředí se tedy na znalosti jazyka (v tradičním pojetí gramatiky a slovní zásoby) nebo znalosti o jazyce (SERRJ, 2002:24): C2 Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. C1 Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. B2 Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. B1 Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. A1 Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 2

3 Každá úroveň by měla být chápána tak, že v sobě zahrnuje úrovně, které jsou na stupnici pod ní. To znamená, že kdokoliv na úrovni B1 by měl by zvládnout vše, co je uvedeno na úrovni A2, a jeho výkon by měl být lepší než ten, který je popsán v A2. SERRJ také zohledňuje fakt, že jednotlivé složky komunikační kompetence se nemusejí rozvíjet rovnoměrně a poskytuje detailní dílčí deskriptory, které pomáhají vytvořit plastický a realistický obraz jazykových kompetencí jednotlivého studenta (SERRJ, 2002:25): Komunikativní činnosti Deskriptory typu Co student dokáže ( Can Do ) jsou poskytnuty pro recepci, interakci a produkci. Deskriptory nemusí být uvedeny pro všechny podkategorie na každé úrovni, jelikož některé činnosti nelze vykonávat, pokud není dosaženo určitého stupně kompetence, zatímco jiné přestávají být na vyšších úrovních cílem (popisu a hodnocení). Strategie Deskriptory typu Co student dokáže ( Can Do ) jsou uvedeny pro některé strategie, kterých se užívá při komunikativních činnostech. Strategie lze chápat jako jakési pojítko mezi prostředky, jimiž je student vybaven (kompetencemi), a tím, co je s nimi schopen dělat (komunikativními činnostmi). Zahrnují a) plánování úkonu, b) vyvažování prostředků a kompenzace nedostatků při výkonu činnosti a c) monitorování výsledků a pokusu o vhodnější formulaci podle potřeby. Komunikativní jazykové kompetence Deskriptory vyjádřené na stupnici jsou uvedeny pro aspekty lingvistické, pragmatické a sociolingvistické kompetence. Určité aspekty kompetence není snadné definovat na všech úrovních, a proto byly odlišeny jen ty, u kterých se ukázalo, že jsou smysluplné. Deskriptory musí zůstat holistické, aby mohly být přehledné. Podrobné seznamy mikrofunkcí, mluvnických struktur a slovní zásoby jsou uvedeny v jazykových specifikacích pro konkrétní jazyky (např. Threshold Level 1990). SERRJ obsahuje tři typy stupnic (SERRJ, 2002:38-40): a) Stupnice zaměřené na uživatele, které popisují typické nebo pravděpodobné chování studentů na každé dané úrovni. Výroky se týkají toho, co student dokáže udělat, a jsou kladně slovně vyjádřeny i na nižších úrovních. Pojetí stupnic zaměřených na uživatele je často holistické a nabízí jeden deskriptor na každé úrovni. Např.: Rozumí jednoduché angličtině, když se na něj mluví pomalu a zřetelně. Zachytí hlavní myšlenky v krátkých, jasných, jednoduchých sděleních a oznámeních. Někdy mohou být popsány i nedostatky: Např.: Zvládá komunikaci v rámci jednoduchých a běžných úloh a situací. S pomocí slovníku dokáže porozumět jednoduchým písemným vzkazům a bez slovníku dokáže pochopit jejich celkový smysl. Omezené ovládání jazyka vede k častému narušení komunikace a nedorozumění v neobvyklých situacích. b) Stupnice zaměřené na hodnotitele, které slouží jako návod v procesu posuzování. Výroky jsou běžně vyjádřeny z hlediska kvalitativní stránky očekávaného výkonu. Jedná se o souhrnné hodnocení ovládání jazyka v případě určitého výkonu. Takové stupnice se soustředí na to, jak dobrý výkon student podá. Jsou často slovně negativně vyjádřeny dokonce i na vyšších úrovních, zvláště když mají formulace povahu normativního hodnocení vztaženého ke známce prospěl/neprospěl u zkoušky. Např.: Nesouvislá řeč a/nebo častá zaváhání brání komunikaci a soustavně zatěžují posluchače. c) Stupnice zaměřené na tvůrce testů, které slouží jako průvodce při tvorbě testů na odpovídajících úrovních. Výroky jsou běžně vyjádřeny ve smyslu specifických komunikativních úloh, jejichž provedení se od studenta může u testu vyžadovat. Tyto typy stupnic nebo seznamy specifikací se také soustředí na to, co student dokáže udělat. Např.: Umí podrobně informovat o své vlastní rodině, životních podmínkách a svém dosaženém vzdělání; umí popsat věci každodenního života ve svém prostředí a hovořit o nich (např. o své čtvrti, o počasí); umí popsat své současné nebo předchozí zaměstnání nebo činnost; dokáže se na místě domluvit se spolupracovníky nebo s bezprostředním nadřízeným (např. dotazovat se na práci, stěžovat si na 3

4 pracovní podmínky, volno atd.); umí telefonicky vyřídit jednoduché záležitosti; umí poskytnout orientační pokyny a dát instrukce k jednoduchým úlohám ve svém každodenním životě (např. instrukce řemeslníkům). Užívá, i když váhavě, zdvořilých forem žádostí (např. těch obsahujících could, would, tedy mohli byste, udělali byste ). Může občas urazit rodilé mluvčí tím, že zní chladně či agresivně, i když neúmyslně, nebo je dráždit nadměrným respektem tam, kde by očekávali neformální vyjádření. Společné referenční úrovně se do povědomí odborné i laické veřejnosti dostaly zejména prostřednictvím tzv. mezinárodních jazykových zkoušek. V roce 1990 vznikla Association of Language Testers of Europe (ALTE), se sídlem v Cambridgi ve Velké Británii. Tato organizace sdružuje 32 organizací, které se zabývají jazykovým testováním v celkem 27 jazycích. Jednotlivé organizace zaštiťují testování oficiálního jazyka své vlastní země. Od roku 2009 je členem i Karlova Univerzita v Praze, která odpovídá za zkoušky z českého jazyka. Kromě školení autorů testů se ALTE zaměřuje na standardizaci jednotlivých zkoušek; vytváří kritéria pro sestavování testů, jejich obsah, provádění, hodnocení a interpretaci výsledků. Výsledky všech standardizovaných testů se vztahují k úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a vyjadřují se deskriptory ve formě can-do statements (co student dokáže udělat). Více viz na a V oblasti testování obecné angličtiny (General English) jsou v současné době ve Střední Evropě nejpopulárnější Cambridgeské zkoušky. V tabulce uvádíme jejich vztah k úrovním ALTE a SERRJ. S obsahem a způsobem přípravy na tyto zkoušky se blíže seznámíte v dalším studiu prostřednictvím kurzu Lingvodidaktiky. Název zkoušky Zkratka Pokročilost Úroveň SERRJ Certificate of Proficiency in English CPE proficient/ velmi pokročilý C2 5 Certificate of Advanced English CAE advanced/pokročilý C1 4 First Certificate in English FCE upper-intermediate/ středně pokročilý B2 3 Preliminary English Test PET intermediate/ mírně pokročilý B1 2 Úroveň ALTE Key English Test KET pre-intermediate / velmi mírně pokročilý A2 1 Významným přínosem SERRJ je zaměření na vyučovací proces, kdy v 6. a 7. kapitole shrnuje hlavní principy efektivního vyučování (v podstatě eklektická komunikativní metoda), které vedou k dosažení komunikačních kompetencí. S tím souvisí v 9. kapitole podaný přehled způsobů hodnocení, které mají na zřeteli popis toho, co student dokáže: Školní úlohy, ať jsou ze své podstaty reálné či pedagogické, jsou komunikativní, pokud od studentů k dosažení komunikativního cíle vyžadují, aby porozuměli, aby byli schopni upřesnit význam a smysluplně se vyjádřit. V komunikativní úloze je důraz kladen hlavně na úspěšné dokončení úlohy a pozornost je soustředěna v prvé řadě na vyjádření významu v procesu, kdy studenti uskutečňují záměry své komunikace. Nicméně v případě úloh, které jsou vytvořeny k účelům jazykového učení a vyučování, je performance zaměřena jak na význam, tak na to, jak je význam chápán, vyjádřen a upřesňován. Při celkovému výběru a posloupnosti úloh je třeba dosáhnout vyváženosti mezi pozorností věnovanou významu a formě, plynulosti a správnosti vyjádření tak, aby mohlo být usnadněno a patřičně ohodnoceno jak provádění úloh, tak pokrok v učení jazyku. (SERRJ, 2002:160) Praktickou realizací SERRJ pro potřeby pedagogické praxe je Evropské jazykové portfolio, které pracuje s detailními deskriptory dovedností studenta. Moderní učebnice angličtiny jak pro děti, tak i pro dospělé se Evropským rámcem a Evropským portfoliem inspirují, vztahují svůj obsah k jednotlivým úrovním SERRJ a zařazují prvky vedoucí k sebehodnocení studentů a rozvoji jejich studijních dovedností. Některé 4

5 učebnice to dělají formou zvláštního sešitu, který koresponduje s učebnicí a zároveň odkazuje k SERRJ, takže studenti mohou průběžně sledovat svůj pokrok. EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO PRO DOSPĚLÉ (EJP) Evropské jazykové portfolio má podobu sešitu formátu A4 a je běžně k dostání v knihkupectvích. Česká verze vznikla jako překlad ze tří jazykových mutací textu převzatého ze švýcarské verze EJP, neboť tato publikace byla doporučena Divizí jazyků Rady Evropy jako vzor pro přípravu národních verzí. Pro snadnější práci s Portfoliem jsou jednotlivé deskriptory uvedeny kromě češtiny i v angličtině, němčině a francouzštině, což jsou v ČR nejčastěji studované cizí jazyky. EJP pro dospělé zachovává návaznost na EJP pro žáky a žákyně ve věku let a EJP pro studenty ve věku let. Evropské jazykové portfolio není učebnicí. Jeho cílem je informovat o jazykových dovednostech a interkulturních zkušenostech uživatelů dané věkové kategorie a podpořit jejich samostatnost při učení. České Portfolio užívá šest mezinárodních jazykových úrovní navržených Radou Evropy a vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, který vytvořila. Jedním z cílů vytvoření EJP je to, že v podmínkách jednotné Evropy bude moci každý člověk u sebe mít dokument, ve kterém je uvedena a potvrzena určitá úroveň osvojení cizího jazyka. Mimo jiné tak může přispět k usnadnění evropské mobility tím, že srovnatelně a názorně dokumentuje získanou jazykovou kompetenci. Pomůže tak např. zaměstnavatelům nebo vzdělávacím institucím vytvořit si diferencovaný obraz o jazykových znalostech svých budoucích studentů nebo zájemců o pracovní místo. (Bohuslavová a kol., 2004:3) Jazykové portfolio se skládá ze tří částí: 1. Jazykový pas (Language Passport): - podává přehled o aktuální úrovni jazykových znalostí v různých cizích jazycích, - podává přehled o vykonaných jazykových zkouškách, - obsahuje seznam kritérií k sebehodnocení a stručný popis jednotlivých úrovní viz ukázka v Příloze č Jazykový životopis (Language Biography): - dokumentuje proces učení se cizím jazykům (Přehled jazyků, které znám), - podává informace o absolvovaném jazykovém vyučování a individuálních cílech a informuje o důležitých interkulturních zkušenostech (Jak poznávám cizí jazyky mimo jazykový kurz/školu), - vede studenty k přemýšlení o studijních strategiích (Jak se učím. Co mi pomáhá při učení cizího jazyka?) a o dalším studiu (Mé plány. Čeho chci dosáhnout, v čem se chci zlepšit, čemu se chci v jazyce naučit), - obsahuje velmi podrobný popis jednotlivých jazykových úrovní (Co už umím - sebehodnocení). 3. Soubor dokumentů a prací (Dossier): - získané diplomy, certifikáty, vysvědčení, - nejlepší eseje, projekty a seminární práce v cizím jazyce, apod. Část Jazykový životopis, Co už umím (sebehodnocení), je přehledně rozdělena do dalších šesti částí podle jazykových úrovní (A1 C2). Pro každou úroveň jsou v tabulkách uvedeny detailní deskriptory dovedností v těchto základních kategoriích: - Poslech s porozuměním - Čtení s porozuměním - Ústní interakce - Ústní projev - Strategie (myslí se komunikační strategie) - Písemný projev Od úrovně A2 přibývá kategorie Kvalita/Jazykové prostředky a samozřejmě přibývá detailních deskriptorů, v závislosti na rozvoji jednotlivých dovedností. Určité úrovně je dosaženo, pokud student označil více než 80% položek v tabulce příslušné úrovně za zvládnuté. 5

6 Ukázka části tabulky pro úroveň A2 je uvedena v Příloze č. 7 (s ). Evropské jazykové portfolio pro dospělé má význam zejména v kontextu vzdělávání dospělých, v tzv. podnikové výuce. Zaměstnavatelé, kteří finančně přispívají na jazykové kurzy, mají zájem na pokroku svých zaměstnanců a Portfolio je jednou z možností, jak jej lze sledovat. Postupné vyplňování tabulek a uvědomování si dílčích dovedností v cizím jazyce a jak jich efektivně dosahovat jsou důležitým motivačním faktorem ve studiu. V neposlední řadě Jazykový pas a Soubor dokumentů a prací mohou jednotlivcům otevírat dveře k zajímavým pracovním příležitostem v cizině nebo v mezinárodních korporacích. 6

7 Příloha č. 5: Citát ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, 2002:XIX-XX Shrnutí obsahu dokumentu Kapitola 1 definuje cíle, úkoly a funkce navrhovaného Rámce ve světle celkové jazykové politiky Rady Evropy a zejména ve světle propagování vícejazyčnosti jako reakce na evropskou jazykovou a kulturní různorodost. Tento přístup stanoví kritéria, kterým by Rámec měl vyhovět. Kapitola 2 vysvětluje zvolený přístup. Popisné schéma je založeno na analýze užívání jazyka z hlediska strategií, které studenti využívají k tomu, aby aktivovali obecné a komunikativní kompetence, jež jim umožňují vykonávat činnosti a procesy spojené s produkcí a recepcí textů a s výstavbou jazykových projevů na konkrétní témata. Tyto strategie jim umožňují řešit za daných podmínek a omezení úlohy, před kterými stojí a které vznikají v různých oblastech společenského života. Kurzívou psané výrazy označují parametry pro popis užívání jazyka a schopností uživatele jazyka/studenta jazyka užívat. Kapitola 3 zavádí společné referenční úrovně. Pokrok v procesu učení se jazyku lze za pomoci deskriptivního systému kalibrovat v podobě pružné řady úrovní ovládání, jež jsou definovány odpovídajícími deskriptory. Tento nástroj by měl být dost bohatý na to, aby pojal celý rejstřík potřeb studenta a tudíž i cíle, které sledují ti, kdo provozují výuku, nebo které by měli splňovat uchazeči o jazykovou kvalifikaci. Kapitola 4 stanoví podrobné (i když ne vyčerpávající či definitivní) kategorie (podle možností odstupňované), které jsou potřebné pro popis užívání jazyka a uživatele/studenta jazyka podle identifikovaných parametrů. Kapitola postupně pokrývá: oblasti a situace tvořící kontext pro užívání jazyka; témata, úlohy a cíle komunikace; komunikativní činnosti, strategie a procesy; text, a to zejména ve vztahu k činnostem a médiím. Kapitola 5 podrobně kategorizuje uživatelovy/studentovy obecné a komunikativní kompetence, a to za pomoci stupnice, pokud je to možné. Kapitola 6 zvažuje procesy učení a vyučování jazyka, zabývá se vztahem mezi osvojováním a učením a povahou rozvoje vícejazyčné kompetence, stejně jako metodickými možnostmi obecného i specifického druhu, a to ve vztahu ke kategoriím vytyčeným v kapitolách 3 a 4. Kapitola 7 podrobněji zkoumá roli úloh v jazykovém učení a vyučování jazyka. Kapitola 8 se zabývá důsledky jazykové rozrůzněnosti pro tvorbu kurikula a zvažuje takové záležitosti jako jsou: vícejazyčnost (plurilingvismus) a vztah k více kulturám (polykulturnost), diferenciace cílů jazykového učení, zásady tvorby kurikula, modely kurikula, celoživotní proces učení se jazyku, modularita a dílčí kompetence. Kapitola 9 diskutuje různé účely hodnocení a odpovídající typy hodnocení, v souvislosti s potřebou sladit protikladné požadavky na úplnost, přesnost a operační proveditelnost (praktičnost). Obecná bibliografie obsahuje výběr knih a článků, které mohou uživatelům Rámce umožnit hlouběji proniknout do pojednávaných problémů. Bibliografie obsahuje odpovídající dokumenty Rady Evropy i tituly publikované jinde. Příloha A se zabývá vývojem deskriptorů úrovní ovládání jazyka. Vysvětluje metody a kritéria tvorby stupnic a požadavky na formulaci deskriptorů pro parametry a kategorie uvedené jinde. Příloha B poskytuje přehled projektu uskutečněného ve Švýcarsku, který vytvořil stupnici modelových deskriptorů. Modelové deskriptory v textu jsou uvedeny s odkazy na příslušné stránky. Příloha C obsahuje deskriptory pro sebehodnocení v sadě úrovňových stupňů pro užití na internetu, které přijal projekt Evropské unie DIALANG. Příloha D obsahuje modelové deskriptory Co student dokáže ( Can Do ) v řadě úrovňových stupňů, které vyvinula Evropská asociace pro jazykové testování (ALTE). 7

8 Příloha č. 6: Evropské jazykové portfolio pro dospělé, Jazykový pas 8

9 Příloha č. 7: Ukázka z Evropského jazykového portfolia pro dospělé 9

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít?

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? STUDENT ŠKOLA HR DESATERO KVALITY 1. Škola o sobě poskytuje pravdivé a úplné informace. 2. Škola disponuje odpovídajícím zázemím. 3. Škola

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY 106 RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválilo MŠMT ČR, č.j. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů vznikají

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST V HRADCI KRÁLOVÉ 2. SEMESTR_JARO 2013 Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Předkládáme Vám základní

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 1. O testovací platformě LANGMaster 1.1. Představení LANGMaster

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Český jazyk, Anglický jazyk a Další cizí jazyk. Vyučovací

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický oktáva, 4. ročník 1/5 žák prezentuje jasný a detailní popis širokého okruhu témat, které se týkají jeho zájmů vyjádří svůj názor na dané téma a popíše výhody a nevýhody

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY se zaměřením na výuku cizích jazyků v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Školní rok 2015/2016 Základní informace o kurzech Kvalifikační programy Metodické kurzy

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen.

Jazykový pas doplňuje Europass - životopis (k dispozici na http://europass.cedefop.europa.eu), ke kterému může být připojen. POKYNY PRO VYPLNĚNÍ EUROPASS - JAZYKOVÉHO PASU ÚVOD Europass - jazykový pas je dokument, do kterého můžete zaznamenávat své jazykové schopnosti a dovednosti. Byl zpracován Radou Evropy jako jedna ze tří

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Německý jazyk Obory nástavbového

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague

Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy. Senta Shandová British Council Prague Než vyrazím za studiem a cestováním do Evropy Senta Shandová British Council Prague Seminář se jmenuje Než vyrazím za studiem do Evropy ale lze říci do světa, protože Cambridgeské zkoušky můžete využít

Více

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2)

5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) 5.1.3.3 Další cizí jazyk Anglický jazyk (AJ2) Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 2 A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk se vyučuje se v rozsahu

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h. 4 Francouzština pro pedagogy 4.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat ve francouzském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO

EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová výuka jazyků v

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk vyšší úroveň. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk vyšší úroveň obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací) čtení (s výběrem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurzy angličtiny 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele CCFT Services, s.r.o. Sídlo IBC, Pobřežní 3, 186 00 Praha

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST ČESKÝCH ŽÁKŮ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Josef Basl, Ústav pro informace ve vzdělávání Praha Čtenářská gramotnost žáků v České republice byla dosud zjišťována v rámci dvou mezinárodních

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák podává stručně a jasně informaci Výstižně a jasně vede telefonní rozhovor, zanechává vzkaz na záznamníku Napíše dopis s vhodným oslovením a správnou adresou Žák píše správně jednoduché komunikační

Více

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ- Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.8.1 DCJ - Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.8.1.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.8.1.2 Španělský jazyk DCJ- Španělský

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Jazyk a jazyková komunikace Význam vzdělávací oblasti spočívá především v rozšiřování vědomého užívání jazyka jako základního nástroje pro rozvíjení abstraktního myšlení a v prohlubování

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více