SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková"

Transkript

1 SPOLEČNÝ EVROPSKÝ REFERENČNÍ RÁMEC PRO JAZYKY RADY EVROPY (SERRJ) Sestavila Dana Hánková Dokument Rady Evropy Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme poskytuje obecný základ pro vypracovávání jazykových sylabů, směrnic pro vývoj kurikul, zkoušek, učebnic atd. v celé Evropě. V úplnosti popisuje, co se mají studenti naučit, aby užívali jazyk k efektivní komunikaci, a jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat. Popis se rovněž týká kulturního kontextu, do něhož je jazyk zasazen. Rámec definuje úrovně ovládání jazyka, které umožňují měřit pokrok studentů v každém stadiu učení se jazyku a v průběhu celého života studenta. Dokument je v elektronické podobě dostupný na webových stránkách Ministerstva školství ČR (www.msmt.cz), shrnutí obsahu dokumentu uvádíme v Příloze č. 5. Upozorňujeme, že český překlad SERRJ používá termíny komunikativní kompetence, komunikativní situace apod., tam, kde náš studijní materiál používá termíny komunikační kompetence, komunikační situace, apod. V části převzaté přímo ze SERRJ tedy ponecháváme originální terminologii - v českém prostředí bohužel zatím nedošlo k jejímu sjednocení. Tato verze Společného evropského referenčního rámce představuje zatím poslední stadium procesu, který probíhá od roku 1971 a na kterém se podílelo mnoho evropských jazykových institucí i jednotlivců z výzkumných pracovišť a škol všech členských zemí Rady pro kulturní spolupráci (Kanada jako účastník-pozorovatel). Práce koordinovala projektová skupina Učením jazyků k evropskému občanství; vedoucím autorské skupiny byl J. Trim, spoluautor publikace Threshold Nejvýznamnějším přínosem Společného evropského rámce pro odbornou i laickou veřejnost je stanovení Společných referenčních úrovní pro jazyky (SERRJ, 2002:23): Zdá se, že v praxi existuje obecná, i když zdaleka ne univerzální shoda, pokud jde o počet a povahu úrovní, které odpovídají uspořádání procesu učení a oficiálnímu uznání výsledků, kterých bylo dosaženo. Z hlediska naplnění těchto cílů se zdá, že obrysový rámec zahrnující šest v hrubých rysech odlišených úrovní pokrývá odpovídajícím způsobem prostor učení, který je relevantní pro Evropany učící se jazykům. Breakthrough ( Průlom ) odpovídá tomu, co Wilkins ve svém návrhu z roku 1978 nazval ovládnutím základních frází (Formulaic Proficiency) a co Trim ve stejné publikaci nazval Úvodní (způsobilost) (Introductory); Waystage ( Na cestě ) odráží specifikace obsahu formulované Radou Evropy; Threshold ( Práh ) odráží specifikace obsahu formulované Radou Evropy; Vantage ( Rozhled ) odráží třetí specifikaci obsahu formulovanou Radou Evropy, která je Wilkinsem charakterizována jako omezená operační způsobilost (Limited Operational Proficiency) a Trimem jako přiměřené reagování na běžné situace ; Effective Operational Proficiency ( Účinná operační způsobilost ), kterou Trim pojmenoval účinná způsobilost (Effective Proficiency) a Wilkins adekvátní operační způsobilost (Adequate Operational Proficiency), představuje pokročilou úroveň kompetence vhodnou pro složitější pracovní a studijní úlohy. Mastery ( Zvládnutí ), pro kterou Trim uvádí celkové zvládnutí (Comprehensive Mastery) a Wilkins celkovou operační způsobilost (Comprehensive Operational Proficiency), odpovídá cíli nejvyšší úrovně zkoušek v systému přijatém asociací ALTE. Tato úroveň by mohla být rozšířena o rozvinutější mezikulturální kompetenci, která přesahuje tuto úroveň a kterou disponují mnozí profesionálové z jazykové oblasti. Při pohledu na těchto šest úrovní je však zřejmé, že klasické rozdělení na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé je ve všech třech případech rozčleněno na nižší a vyšší úroveň. Zároveň se ukazuje, že některé z názvů pro úrovně ve specifikacích Rady Evropy se dají jen obtížně přeložit (např. Waystage, Vantage). Z toho důvodu navržené schéma uplatňuje hypertextový princip větvení. Začíná od počátečního dělení na tři široké úrovně A, B a C. 1

2 Uživatel základů jazyka začátečník asi hodin výuky Samostatný uživatel asi hodin výuky asi hodin výuky Zkušený uživatel asi hodin výuky asi hodin výuky Společné referenční úrovně A uživatel základů jazyka B samostatný uživatel C zkušený uživatel A1 Breakthrough A2 Waystage B1 Threshold B2 Vantage C1 Effective Operational Proficiency C2 Mastery Odkaz na specifikace obsahu formulované Radou Evropy znamená, že je k dispozici detailní popis znalostí a dovedností, včetně studijních strategií, jejichž zvládnutí se na jednotlivé úrovni předpokládá. Jde o tyto publikace: VAN EK, J.A.; TRIM, J.L.M. Waystage Cambridge : CUP, VAN EK, J.A.; TRIM, J.L.M. Threshold Cambridge : CUP, VAN EK, J.A.; TRIM, J.L.M. Vantage. Cambridge : CUP, Výše uvedenému pojetí úrovní odpovídají tzv. globální deskriptory, které podávají obecnou charakteristiku řečových dovedností ( Can Do ) očekávaných na každé úrovni. Nesoustředí se tedy na znalosti jazyka (v tradičním pojetí gramatiky a slovní zásoby) nebo znalosti o jazyce (SERRJ, 2002:24): C2 Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích. C1 Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze. B2 Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností. B1 Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány. A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb. A1 Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci. 2

3 Každá úroveň by měla být chápána tak, že v sobě zahrnuje úrovně, které jsou na stupnici pod ní. To znamená, že kdokoliv na úrovni B1 by měl by zvládnout vše, co je uvedeno na úrovni A2, a jeho výkon by měl být lepší než ten, který je popsán v A2. SERRJ také zohledňuje fakt, že jednotlivé složky komunikační kompetence se nemusejí rozvíjet rovnoměrně a poskytuje detailní dílčí deskriptory, které pomáhají vytvořit plastický a realistický obraz jazykových kompetencí jednotlivého studenta (SERRJ, 2002:25): Komunikativní činnosti Deskriptory typu Co student dokáže ( Can Do ) jsou poskytnuty pro recepci, interakci a produkci. Deskriptory nemusí být uvedeny pro všechny podkategorie na každé úrovni, jelikož některé činnosti nelze vykonávat, pokud není dosaženo určitého stupně kompetence, zatímco jiné přestávají být na vyšších úrovních cílem (popisu a hodnocení). Strategie Deskriptory typu Co student dokáže ( Can Do ) jsou uvedeny pro některé strategie, kterých se užívá při komunikativních činnostech. Strategie lze chápat jako jakési pojítko mezi prostředky, jimiž je student vybaven (kompetencemi), a tím, co je s nimi schopen dělat (komunikativními činnostmi). Zahrnují a) plánování úkonu, b) vyvažování prostředků a kompenzace nedostatků při výkonu činnosti a c) monitorování výsledků a pokusu o vhodnější formulaci podle potřeby. Komunikativní jazykové kompetence Deskriptory vyjádřené na stupnici jsou uvedeny pro aspekty lingvistické, pragmatické a sociolingvistické kompetence. Určité aspekty kompetence není snadné definovat na všech úrovních, a proto byly odlišeny jen ty, u kterých se ukázalo, že jsou smysluplné. Deskriptory musí zůstat holistické, aby mohly být přehledné. Podrobné seznamy mikrofunkcí, mluvnických struktur a slovní zásoby jsou uvedeny v jazykových specifikacích pro konkrétní jazyky (např. Threshold Level 1990). SERRJ obsahuje tři typy stupnic (SERRJ, 2002:38-40): a) Stupnice zaměřené na uživatele, které popisují typické nebo pravděpodobné chování studentů na každé dané úrovni. Výroky se týkají toho, co student dokáže udělat, a jsou kladně slovně vyjádřeny i na nižších úrovních. Pojetí stupnic zaměřených na uživatele je často holistické a nabízí jeden deskriptor na každé úrovni. Např.: Rozumí jednoduché angličtině, když se na něj mluví pomalu a zřetelně. Zachytí hlavní myšlenky v krátkých, jasných, jednoduchých sděleních a oznámeních. Někdy mohou být popsány i nedostatky: Např.: Zvládá komunikaci v rámci jednoduchých a běžných úloh a situací. S pomocí slovníku dokáže porozumět jednoduchým písemným vzkazům a bez slovníku dokáže pochopit jejich celkový smysl. Omezené ovládání jazyka vede k častému narušení komunikace a nedorozumění v neobvyklých situacích. b) Stupnice zaměřené na hodnotitele, které slouží jako návod v procesu posuzování. Výroky jsou běžně vyjádřeny z hlediska kvalitativní stránky očekávaného výkonu. Jedná se o souhrnné hodnocení ovládání jazyka v případě určitého výkonu. Takové stupnice se soustředí na to, jak dobrý výkon student podá. Jsou často slovně negativně vyjádřeny dokonce i na vyšších úrovních, zvláště když mají formulace povahu normativního hodnocení vztaženého ke známce prospěl/neprospěl u zkoušky. Např.: Nesouvislá řeč a/nebo častá zaváhání brání komunikaci a soustavně zatěžují posluchače. c) Stupnice zaměřené na tvůrce testů, které slouží jako průvodce při tvorbě testů na odpovídajících úrovních. Výroky jsou běžně vyjádřeny ve smyslu specifických komunikativních úloh, jejichž provedení se od studenta může u testu vyžadovat. Tyto typy stupnic nebo seznamy specifikací se také soustředí na to, co student dokáže udělat. Např.: Umí podrobně informovat o své vlastní rodině, životních podmínkách a svém dosaženém vzdělání; umí popsat věci každodenního života ve svém prostředí a hovořit o nich (např. o své čtvrti, o počasí); umí popsat své současné nebo předchozí zaměstnání nebo činnost; dokáže se na místě domluvit se spolupracovníky nebo s bezprostředním nadřízeným (např. dotazovat se na práci, stěžovat si na 3

4 pracovní podmínky, volno atd.); umí telefonicky vyřídit jednoduché záležitosti; umí poskytnout orientační pokyny a dát instrukce k jednoduchým úlohám ve svém každodenním životě (např. instrukce řemeslníkům). Užívá, i když váhavě, zdvořilých forem žádostí (např. těch obsahujících could, would, tedy mohli byste, udělali byste ). Může občas urazit rodilé mluvčí tím, že zní chladně či agresivně, i když neúmyslně, nebo je dráždit nadměrným respektem tam, kde by očekávali neformální vyjádření. Společné referenční úrovně se do povědomí odborné i laické veřejnosti dostaly zejména prostřednictvím tzv. mezinárodních jazykových zkoušek. V roce 1990 vznikla Association of Language Testers of Europe (ALTE), se sídlem v Cambridgi ve Velké Británii. Tato organizace sdružuje 32 organizací, které se zabývají jazykovým testováním v celkem 27 jazycích. Jednotlivé organizace zaštiťují testování oficiálního jazyka své vlastní země. Od roku 2009 je členem i Karlova Univerzita v Praze, která odpovídá za zkoušky z českého jazyka. Kromě školení autorů testů se ALTE zaměřuje na standardizaci jednotlivých zkoušek; vytváří kritéria pro sestavování testů, jejich obsah, provádění, hodnocení a interpretaci výsledků. Výsledky všech standardizovaných testů se vztahují k úrovním podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a vyjadřují se deskriptory ve formě can-do statements (co student dokáže udělat). Více viz na a V oblasti testování obecné angličtiny (General English) jsou v současné době ve Střední Evropě nejpopulárnější Cambridgeské zkoušky. V tabulce uvádíme jejich vztah k úrovním ALTE a SERRJ. S obsahem a způsobem přípravy na tyto zkoušky se blíže seznámíte v dalším studiu prostřednictvím kurzu Lingvodidaktiky. Název zkoušky Zkratka Pokročilost Úroveň SERRJ Certificate of Proficiency in English CPE proficient/ velmi pokročilý C2 5 Certificate of Advanced English CAE advanced/pokročilý C1 4 First Certificate in English FCE upper-intermediate/ středně pokročilý B2 3 Preliminary English Test PET intermediate/ mírně pokročilý B1 2 Úroveň ALTE Key English Test KET pre-intermediate / velmi mírně pokročilý A2 1 Významným přínosem SERRJ je zaměření na vyučovací proces, kdy v 6. a 7. kapitole shrnuje hlavní principy efektivního vyučování (v podstatě eklektická komunikativní metoda), které vedou k dosažení komunikačních kompetencí. S tím souvisí v 9. kapitole podaný přehled způsobů hodnocení, které mají na zřeteli popis toho, co student dokáže: Školní úlohy, ať jsou ze své podstaty reálné či pedagogické, jsou komunikativní, pokud od studentů k dosažení komunikativního cíle vyžadují, aby porozuměli, aby byli schopni upřesnit význam a smysluplně se vyjádřit. V komunikativní úloze je důraz kladen hlavně na úspěšné dokončení úlohy a pozornost je soustředěna v prvé řadě na vyjádření významu v procesu, kdy studenti uskutečňují záměry své komunikace. Nicméně v případě úloh, které jsou vytvořeny k účelům jazykového učení a vyučování, je performance zaměřena jak na význam, tak na to, jak je význam chápán, vyjádřen a upřesňován. Při celkovému výběru a posloupnosti úloh je třeba dosáhnout vyváženosti mezi pozorností věnovanou významu a formě, plynulosti a správnosti vyjádření tak, aby mohlo být usnadněno a patřičně ohodnoceno jak provádění úloh, tak pokrok v učení jazyku. (SERRJ, 2002:160) Praktickou realizací SERRJ pro potřeby pedagogické praxe je Evropské jazykové portfolio, které pracuje s detailními deskriptory dovedností studenta. Moderní učebnice angličtiny jak pro děti, tak i pro dospělé se Evropským rámcem a Evropským portfoliem inspirují, vztahují svůj obsah k jednotlivým úrovním SERRJ a zařazují prvky vedoucí k sebehodnocení studentů a rozvoji jejich studijních dovedností. Některé 4

5 učebnice to dělají formou zvláštního sešitu, který koresponduje s učebnicí a zároveň odkazuje k SERRJ, takže studenti mohou průběžně sledovat svůj pokrok. EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFOLIO PRO DOSPĚLÉ (EJP) Evropské jazykové portfolio má podobu sešitu formátu A4 a je běžně k dostání v knihkupectvích. Česká verze vznikla jako překlad ze tří jazykových mutací textu převzatého ze švýcarské verze EJP, neboť tato publikace byla doporučena Divizí jazyků Rady Evropy jako vzor pro přípravu národních verzí. Pro snadnější práci s Portfoliem jsou jednotlivé deskriptory uvedeny kromě češtiny i v angličtině, němčině a francouzštině, což jsou v ČR nejčastěji studované cizí jazyky. EJP pro dospělé zachovává návaznost na EJP pro žáky a žákyně ve věku let a EJP pro studenty ve věku let. Evropské jazykové portfolio není učebnicí. Jeho cílem je informovat o jazykových dovednostech a interkulturních zkušenostech uživatelů dané věkové kategorie a podpořit jejich samostatnost při učení. České Portfolio užívá šest mezinárodních jazykových úrovní navržených Radou Evropy a vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme, který vytvořila. Jedním z cílů vytvoření EJP je to, že v podmínkách jednotné Evropy bude moci každý člověk u sebe mít dokument, ve kterém je uvedena a potvrzena určitá úroveň osvojení cizího jazyka. Mimo jiné tak může přispět k usnadnění evropské mobility tím, že srovnatelně a názorně dokumentuje získanou jazykovou kompetenci. Pomůže tak např. zaměstnavatelům nebo vzdělávacím institucím vytvořit si diferencovaný obraz o jazykových znalostech svých budoucích studentů nebo zájemců o pracovní místo. (Bohuslavová a kol., 2004:3) Jazykové portfolio se skládá ze tří částí: 1. Jazykový pas (Language Passport): - podává přehled o aktuální úrovni jazykových znalostí v různých cizích jazycích, - podává přehled o vykonaných jazykových zkouškách, - obsahuje seznam kritérií k sebehodnocení a stručný popis jednotlivých úrovní viz ukázka v Příloze č Jazykový životopis (Language Biography): - dokumentuje proces učení se cizím jazykům (Přehled jazyků, které znám), - podává informace o absolvovaném jazykovém vyučování a individuálních cílech a informuje o důležitých interkulturních zkušenostech (Jak poznávám cizí jazyky mimo jazykový kurz/školu), - vede studenty k přemýšlení o studijních strategiích (Jak se učím. Co mi pomáhá při učení cizího jazyka?) a o dalším studiu (Mé plány. Čeho chci dosáhnout, v čem se chci zlepšit, čemu se chci v jazyce naučit), - obsahuje velmi podrobný popis jednotlivých jazykových úrovní (Co už umím - sebehodnocení). 3. Soubor dokumentů a prací (Dossier): - získané diplomy, certifikáty, vysvědčení, - nejlepší eseje, projekty a seminární práce v cizím jazyce, apod. Část Jazykový životopis, Co už umím (sebehodnocení), je přehledně rozdělena do dalších šesti částí podle jazykových úrovní (A1 C2). Pro každou úroveň jsou v tabulkách uvedeny detailní deskriptory dovedností v těchto základních kategoriích: - Poslech s porozuměním - Čtení s porozuměním - Ústní interakce - Ústní projev - Strategie (myslí se komunikační strategie) - Písemný projev Od úrovně A2 přibývá kategorie Kvalita/Jazykové prostředky a samozřejmě přibývá detailních deskriptorů, v závislosti na rozvoji jednotlivých dovedností. Určité úrovně je dosaženo, pokud student označil více než 80% položek v tabulce příslušné úrovně za zvládnuté. 5

6 Ukázka části tabulky pro úroveň A2 je uvedena v Příloze č. 7 (s ). Evropské jazykové portfolio pro dospělé má význam zejména v kontextu vzdělávání dospělých, v tzv. podnikové výuce. Zaměstnavatelé, kteří finančně přispívají na jazykové kurzy, mají zájem na pokroku svých zaměstnanců a Portfolio je jednou z možností, jak jej lze sledovat. Postupné vyplňování tabulek a uvědomování si dílčích dovedností v cizím jazyce a jak jich efektivně dosahovat jsou důležitým motivačním faktorem ve studiu. V neposlední řadě Jazykový pas a Soubor dokumentů a prací mohou jednotlivcům otevírat dveře k zajímavým pracovním příležitostem v cizině nebo v mezinárodních korporacích. 6

7 Příloha č. 5: Citát ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, 2002:XIX-XX Shrnutí obsahu dokumentu Kapitola 1 definuje cíle, úkoly a funkce navrhovaného Rámce ve světle celkové jazykové politiky Rady Evropy a zejména ve světle propagování vícejazyčnosti jako reakce na evropskou jazykovou a kulturní různorodost. Tento přístup stanoví kritéria, kterým by Rámec měl vyhovět. Kapitola 2 vysvětluje zvolený přístup. Popisné schéma je založeno na analýze užívání jazyka z hlediska strategií, které studenti využívají k tomu, aby aktivovali obecné a komunikativní kompetence, jež jim umožňují vykonávat činnosti a procesy spojené s produkcí a recepcí textů a s výstavbou jazykových projevů na konkrétní témata. Tyto strategie jim umožňují řešit za daných podmínek a omezení úlohy, před kterými stojí a které vznikají v různých oblastech společenského života. Kurzívou psané výrazy označují parametry pro popis užívání jazyka a schopností uživatele jazyka/studenta jazyka užívat. Kapitola 3 zavádí společné referenční úrovně. Pokrok v procesu učení se jazyku lze za pomoci deskriptivního systému kalibrovat v podobě pružné řady úrovní ovládání, jež jsou definovány odpovídajícími deskriptory. Tento nástroj by měl být dost bohatý na to, aby pojal celý rejstřík potřeb studenta a tudíž i cíle, které sledují ti, kdo provozují výuku, nebo které by měli splňovat uchazeči o jazykovou kvalifikaci. Kapitola 4 stanoví podrobné (i když ne vyčerpávající či definitivní) kategorie (podle možností odstupňované), které jsou potřebné pro popis užívání jazyka a uživatele/studenta jazyka podle identifikovaných parametrů. Kapitola postupně pokrývá: oblasti a situace tvořící kontext pro užívání jazyka; témata, úlohy a cíle komunikace; komunikativní činnosti, strategie a procesy; text, a to zejména ve vztahu k činnostem a médiím. Kapitola 5 podrobně kategorizuje uživatelovy/studentovy obecné a komunikativní kompetence, a to za pomoci stupnice, pokud je to možné. Kapitola 6 zvažuje procesy učení a vyučování jazyka, zabývá se vztahem mezi osvojováním a učením a povahou rozvoje vícejazyčné kompetence, stejně jako metodickými možnostmi obecného i specifického druhu, a to ve vztahu ke kategoriím vytyčeným v kapitolách 3 a 4. Kapitola 7 podrobněji zkoumá roli úloh v jazykovém učení a vyučování jazyka. Kapitola 8 se zabývá důsledky jazykové rozrůzněnosti pro tvorbu kurikula a zvažuje takové záležitosti jako jsou: vícejazyčnost (plurilingvismus) a vztah k více kulturám (polykulturnost), diferenciace cílů jazykového učení, zásady tvorby kurikula, modely kurikula, celoživotní proces učení se jazyku, modularita a dílčí kompetence. Kapitola 9 diskutuje různé účely hodnocení a odpovídající typy hodnocení, v souvislosti s potřebou sladit protikladné požadavky na úplnost, přesnost a operační proveditelnost (praktičnost). Obecná bibliografie obsahuje výběr knih a článků, které mohou uživatelům Rámce umožnit hlouběji proniknout do pojednávaných problémů. Bibliografie obsahuje odpovídající dokumenty Rady Evropy i tituly publikované jinde. Příloha A se zabývá vývojem deskriptorů úrovní ovládání jazyka. Vysvětluje metody a kritéria tvorby stupnic a požadavky na formulaci deskriptorů pro parametry a kategorie uvedené jinde. Příloha B poskytuje přehled projektu uskutečněného ve Švýcarsku, který vytvořil stupnici modelových deskriptorů. Modelové deskriptory v textu jsou uvedeny s odkazy na příslušné stránky. Příloha C obsahuje deskriptory pro sebehodnocení v sadě úrovňových stupňů pro užití na internetu, které přijal projekt Evropské unie DIALANG. Příloha D obsahuje modelové deskriptory Co student dokáže ( Can Do ) v řadě úrovňových stupňů, které vyvinula Evropská asociace pro jazykové testování (ALTE). 7

8 Příloha č. 6: Evropské jazykové portfolio pro dospělé, Jazykový pas 8

9 Příloha č. 7: Ukázka z Evropského jazykového portfolia pro dospělé 9

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje vyhlašuje

Více

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Vyhlášení 2. kola výběrového řízení - rezidenční místo Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje

Více

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky

Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni A1 dle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce jazyků) Informace k organizaci a konání zkoušky Název školy Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít?

MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? MOTIVACE - považujete ji za důležitou? - jaké formy může mít? STUDENT ŠKOLA HR DESATERO KVALITY 1. Škola o sobě poskytuje pravdivé a úplné informace. 2. Škola disponuje odpovídajícím zázemím. 3. Škola

Více

1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Více

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení Rejstřík A akčně zaměřený přístup 9 10 ALTE (Evropská asociace pro jazykové testování) XVIII, 244 257 audiovizuální recepce 71 autoři učebnic 143 B bibliografie všeobecná b. 199 204 b. vytváření stupnic

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Rozvojový program metodické a jazykové přípravy pro učitele 1. stupně ZŠ bez odborné kvalifikace pro výuku cizích jazyků a jazyková příprava pro učitele MŠ,

Více

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu

Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2016 Jméno a příjmení příjemce Název a sídlo zahraniční školy

Více

1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, Ostrava. IZO: Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava - mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro I. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8

Jazyk anglický PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/ 10, 11, 13 1B/ 5, 7 1C/ 1, 3, 4 1D/ 2, 8 1E/ 8 Jazyk anglický ročník TÉMA G5 rozumí hlavním myšlenkám poslechu týkajícího se jemu známých témat, pokud je jazyk dostatečně pomalý a srozumitelný dokáže zachytit zásadní informace v jednodušším autentickém

Více

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek:

Zkoušky YLE. Termíny Zkoušek: V průběhu měsíce května budou na ZŠ Ostrčilova probíhat mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge určené dětem a studentům základních škol. Bude se jednat o jazykové zkoušky YLE (Cambridge Young Learners

Více

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny

Zkoušky Cambridge. Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Zkoušky Cambridge Průvodce nejlepšími zkouškami z angličtiny Proč skládat zkoušky Cambridge ESOL? Uznávané certifikáty nové možnosti Přípravné materiály a podpora pro učitele Nové možnosti Certifikáty

Více

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní

Příloha 09. Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Příloha 09 Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní Obecné dovednosti - popis obsahu a úrovní 1. Počítačová způsobilost Obecné dovednosti práce s PC a se základním SW vybavením potřebným pro běžnou administrativní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY 106 RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválilo MŠMT ČR, č.j. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů vznikají

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI?

JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? ÚKOLY PRO ŽÁKY JAK OHODNOTIT SVÉ JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI? Jazykové dovednosti jsou nezbytné pro většinu pracovních pozicí, ale i pro běžný život v Evropské unii. Podívejte se na aktuální nabídku inzerátů ve

Více

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ

Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Metodika k zavedení EJP do výuky NJ Cílem Evropského jazykového portfolia je názorně a podle mezinárodně stanovených srovnatelných kritérií informovat toho, kdo se učí cizí jazyk, o jeho jazykových dovednostech

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY na ÚSTAVU JAZYKŮ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT v Brně akreditovaném centru City & Guilds CITY & GUILDS City & Guilds je jednou z největších britských vzdělávacích a certifikačních

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Výuka angličtiny na FEL

Výuka angličtiny na FEL Výuka angličtiny na FEL Nová koncepce 5.12.2014 Vypracovala: Katedra jazyků Východiska: Studenti FEL ČVUT by měli nejpozději na konci bakalářské etapy složit zkoušku na úrovni B2 Společného evropského

Více

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválený MŠMT dne 4. ledna 2005, čj /

RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválený MŠMT dne 4. ledna 2005, čj / RÁMCOVÝ PLÁN SYSTÉMU KURZŮ DVPP PRO CIZÍ JAZYKY Schválený MŠMT dne 4. ledna 2005, čj. 17 245/2004-25 V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a se zaváděním nových vzdělávacích programů

Více

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1

Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Berlitz jazyková úroveň 1 CEF úroveň A 1 Ve známých, každodenně se opakujících situacích rozumíte a dokážete použít jednoduché věty. Umíte se představit a ptát se ostatních na jednoduché otázky například,

Více

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST V HRADCI KRÁLOVÉ 2. SEMESTR_JARO 2013 Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Předkládáme Vám základní

Více

3 Společné referenční úrovně

3 Společné referenční úrovně 3 Společné referenční úrovně 3.1 Kritéria deskriptorů společných referenčních úrovní Jedním z cílů této publikace je pomoci zainteresovaným osobám popsat úrovně ovládání jazyka vyžadované současnými standardy,

Více

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE

VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE VÝUKA TLUMOČENÍ PŘEKLADY JAZYKOVÉ AUDITY LOKALIZACE JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST V HRADCI KRÁLOVÉ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za zájem o naše služby. Předkládáme Vám základní

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ

Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ Co musím dokázat? (Katalog poţadavků) AJ ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ 2.1.1 Poslech rozpoznat téma pochopit hlavní myšlenku pochopit záměr/názor mluvčího postihnout hlavní body postihnout specifické informace porozumět

Více

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy

Francouzský jazyk. Náměty jeu de role skupinová práce jazykové hry domácí úkoly práce s časopisy Francouzský jazyk ročník TÉMA VÝSTUP G5 Tematické okruhy rodina škola místo, kde žije bydlení volný čas a zájmová činnost jídlo oblékání nákupy některé svátky, tradice příroda cizí země omluva a reakce

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel

Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu. Čl. 1 Působnost pravidel Pravidla organizace a konání zkoušky pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vydává pro účely uskutečňování Systému výuky českého

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

Scio Computer Adaptive Test of English

Scio Computer Adaptive Test of English Škola: Název: Typ: Obec: ZŠ a víc. gym. Scio Computer Adaptive Test of English Vaše škola se zúčastnila testování anglického jazyka v rámci projektu SCATE. Testování proběhlo v březnu a dubnu 2013 a připravila

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 1. O testovací platformě LANGMaster 1.1. Představení LANGMaster

Více

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VÁŠ CESTOVNÍ PAS PRO ÚSPĚCH (NEJEN) V EVROPĚ od nejvýznamnější instituce zabývající se odborným vzděláváním ve Velké Británii CITY & GUILDS City & Guilds je jednou z největších

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? 1. Na www.europass.cz/jazykovy-pas/ klikněte na tlačítko vyplnění online. Formulář jazykového pasu je možné stáhnout jako dokument Microsoft Word nebo

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-9/- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

PřiPravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny

PřiPravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny Karolinum u čební texty univerzity K arlovy v praze PřiPravujeme se k Certifikované zkoušce z češtiny úroveň B1 (CCE B1) marie boccou Kestřánková andrea Hudousková Dana Hůlková nývltová pavel pečený martina

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS?

JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? KROK ZA KROKEM JAK VYPLNIT EUROPASS-JAZYKOVÝ PAS? Vyplnění jazykového pasu online je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Pokud nechcete jazykový pas vyplňovat online, můžete si formulář stáhnout jako dokument

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have

Gramatika. Vazba I d like. Předložky místa - opposite, between, next to. Řadové číslovky, datum. Minulý čas slovesa to be, can, to have A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-76/4- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

Zkoušky z anglického jazyka certifikáty

Zkoušky z anglického jazyka certifikáty Zkoušky z anglického jazyka certifikáty Cambridge English - jsou zkoušky uznávané na celém světě. Certifikáty uznává více než 130.000 institucí po celém světě vysokými školami, soukromými firmami počínaje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Část zkoušky Název subtestu Anglický název Časový rozpis Skladba Část 1 Zkouška porozumění čtenému Reading 50 min. 4 části

Část zkoušky Název subtestu Anglický název Časový rozpis Skladba Část 1 Zkouška porozumění čtenému Reading 50 min. 4 části ÚJOP UK 1 POPIS ÚROVNĚ ZKOUŠKY Tato zkouška odpovídá úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný absolvent této zkoušky je schopen omezeně, ale poměrně efektivně komunikovat v běžných

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Přílohy ke sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Jazyk anglický septima, 3. ročník 1/5 žák komunikaci v rámci známých témat zvládá velmi dobře je zde nepatrný vliv mateřského jazyka, ale komunikace tím není vážněji narušena aktivně

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-77/7-. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis,

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Ruský jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1

Pedagogická fakulta. Compiled :17:55 by Document Globe 1 Pedagogická fakulta Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku. Přehled vědeckých týmů Cambridgeské

Více