28. setkání AUČCJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. setkání AUČCJ 27. 2. 2010"

Transkript

1 Zapsala: Kateřina Vlasáková Kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 28. setkání AUČCJ Valná hromada: 1.1 Volební komise byla odsouhlasena ve složení Dagmar Halladová, Pavel Pečený a Alena Gotmanovová. Přítomno bylo 34 členů, Valná hromada tedy nebyla v tuto chvíli usnášeníschopná a hlasování bylo o hodinu odloženo. 1.2 Zpráva o činnosti Výboru AUČCJ: Výbor v současném složení funguje již 10 měsíců a schází se nejméně jedenkrát za měsíc. Ve spolupráci s Projektovou komisí (dále PK) byla vytvořena Pravidla pro schvalování účasti AUČCJ v projektech, AUČCJ se zapojila do projektu SOZE SKI, byla navázána spolupráce s Asociací jazykových škol ČR (dále AJŠ ČR, projekt natočení kalibračního DVD, viz zápis z 27. setkání). AUČCJ a AJŠ ČR iniciovaly setkání na MŠMT. Spolupráce byla navázána také s Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (dále CASAJC). Na podzim se ve spoluprácí s CASAJC připravuje seminář o autorských právech. Díky Kateřině Hlínové se podařilo již na 28. setkání připravit sborník AUČCJ za roky , Kateřina Vlasáková upravila a dále aktualizuje webové stránky AUČCJ. Martina Friedlová se podílí na zapojení do projektu SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigrací), Magdalena Maděrová aktualizovala databázi členů v současné době má AUČCJ 382 členů, z toho je aktivních téměř 140, od května 2010 přibylo 54 nových členů. Marie Poláčková poděkovala Zdeňce Ostmeyerové, která má na starosti knihovnu AUČCJ a archiv, a Josefu Zemkovi, který sleduje, co se na poli ČCJ děje a přispívá tak k aktualizaci odkazů na webu AUČCJ. 1.3 Martina Friedlová informovala o hospodaření AUČCJ: V roce 2009 bylo za členské příspěvky vybráno Kč, projekt MŠMT poskytl AUČCJ Kč (z této částky byl financován sborník), prodej starších sborníků přinesl AUČCJ Kč. Celkem příjmy AUČCJ za celý rok činily Kč. Výdaje za provozní režii (jízdné, internet, poštovné, flashdisk, bankovní poplatky) byly Kč, Kč stálo občerstvení na setkání, odměny (přednášející, účetní, technická podpora webových stránek) činily Kč (odměny byly hrazeny z rozpočtu MŠMT). Vydání sborníku AUČCJ z let (grafika + tisk) stál Kč. Výdaje za kancelářské potřeby činily Kč. Celkem tedy vydala AUČCJ Kč. 1.4 Aleš Franc, předseda PK, seznámil členy AUČCJ s Pravidly pro schvalování účasti AUČCJ v projektech. Tato pravidla jsou vyvěšena na webu AUČCJ. Pravidla byla schválena až po vstoupení AUČCJ do projektu SOZE SKI, proto o tomto projektu bude informovat Výbor. Dvě členky PK, Dana Nývltová a Markéta Slezáková, odstoupily. 1.5 Martina Friedlová informovala o projektu SOZE SKI. SOZE je žadatelem projektu, AUČCJ byla požádána, aby dodala lektory. Projekt končí v červnu tohoto roku. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci učitelů na ZŠ pro výuku dětí-cizinců, budou zorganizovány 4 jednodenní semináře, témata jsou upřesněna na webu AUČCJ. Je zřizována internetová poradna metodika výuky dětí-cizinců. Podrobnosti jsou k dispozici na v části Projekty. Nabízené pozice: lektoři seminářů zaměřených na vzdělávání dětí-cizinců a konzultant internetové poradny. Možnost přihlásit se do na adresu Požadavky na kandidáty jsou k dispozici na webu AUČCJ. 1.5 Do PK bylo navrženo 7 členů, 5 kandidaturu přijalo, jeden odmítl, jeden nereagoval na výzvu. Do PK tedy kandidovali Helena Confortiová, Ludmila Koláčková, Svatava Škodová, 1

2 Barbora Štindlová a Josef Zemek. Kandidující se krátce představili, popř. nepřítomní byli představeni Marií Poláčkovou. 1.6 Různé: Výbor AUČCJ se vrátil k odhlasovanému rozhodnutí, že nečlenové AUČCJ platí za setkání 50 Kč. Tento příspěvek se bude od nečlenů vybírat od 28. setkání. Příspěvek pro technickou podporu je navržen ve výši 80 Kč/hodina a musí ho odsouhlasit Valná hromada Asociace. 2. Aktuality 2.1 Alena Nekovářová prezentovala stránky Čeština pro život/czech for life dostupné na (přes angličtinu a němčinu). Zde zájemci naleznou přehled české gramatiky, gramatická cvičení, testy, konverzace, ové kurzy, informace o jazykových zkouškách, informace o jazykových kurzech, informace o ČR, informace o Češích a informace o češtině. On-line kurzy se připravují. 2.2 Alena Zipserová věnovala do knihovny AUČCJ tyto publikace: Henryk Batowski: Podręcznik jazyka czeskiego (Příručka češtiny); Jindřich Jirásek Podstawowy kurs jazyka czeskiego; Josef Hron: Podstawowy kurs języka czeskiego ( pracovní skriptum). Jitka Ryndová upozornila na publikaci věnující se rozdílům mezi češtinou a polštinou (pro Poláky) od Zofie Tarailo Lipowské. 2.3 Kateřina Vlasáková pozvala přítomné na mezinárodní seminář pořádaný Ústavem jazykové a odborné přípravy UK, který se koná ve dnech června 2010 na středisku v Poděbradech. Informace jsou k dispozici na 2.4 Petr Havránek ze společnosti minitel se ze setkání omluvil, poskytl zájemcům z řad členů AUČCJ telefonní kartičky Odorik.cz, díky nimž mohou cizinci za vhodné ceny volat a posílat SMS do zahraničí. 2.5 Markéta Slezáková vystoupila s názorem, že výsledky ankety by měly být zveřejňovány na webu AUČCJ, nikoliv zasílány jako zpětná vazba pouze přednášejícím. Marie Poláčková uvedla důvody, proč se současný Výbor rozhodl zasílat výsledky ankety pouze přednášejícím, mj. aby případný negativní ohlas nedemotivoval začínající přednášející. O tomto návrhu bylo později hlasováno. 2.6 V knihovně AUČCJ jsou nově k dispozici publikace Barbora Herciková: Přehled české gramatiky pro zahraniční studenty, Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Zájemci si na 28. setkání mohli koupit se slevou Linguafilm Czech od Moniky Čekalové, toto DVD bylo prezentováno na odpoledním workshopu. 2.7 Ljuba Mrověcová předala do knihovny AUČCJ svou publikaci Čeština pro rusky mluvící. 3. Marek Nagy (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Psycholingvistika a osvojování cizího jazyka: slovník psycholingvistika odvětví kognitivní lingvistiky, ale odlišné metody psycholingvistika zájem o zpracování jazyka a řeči v mysli (zájem o mentální procesy takové schopnosti/procesu), hledá jednotnou teorii porozumění a produkce jak jazyk produkujeme a jak mu rozumíme, nyní také fungování mozku; tj. zájem o jazykovou produkci, recepci, osvojování jazyka (týká se tedy mateřského jazyka, cizího jazyka i druhého mateřského jazyka bilingvismus), dále zájem o oblast patologie (např. afázie) obor na pomezí psychologie a jazykovědy 2

3 kognitivní psychologie: a) odvětví psychologie soustřeďující se na to, jak naše mysl reprezentuje svět, b) kognice = mysl, c) mysl = cílený, víceúčelový systém zpracovávající informace, d) zájem o mentální stavy a procesy základní metody výzkumu: a) offline a online postupy, b) kvalitativní a kvantitativní přístup, c) introspekce, observace, experiment, d) theory driven a data driven, e) počítačová stimulace, f) jazyková patologie, g) neuropsychologické metody mentální lexikon = slovník v lidské mysli : a) lexikální hesla (jaké informace obsahuje), b) lexikální úložiště (v jakých vztazích jsou hesla uložena), c) lexikální přístup (povaha procesů zpřístupnění hesel) struktura lexikálního hesla: lemma (význam + informace syntaktická) + morfologickofonologická forma (m-p form, fonologické kódování + tvarová podoba morfologické kategorie daného slova) uspořádání hesel ve vzájemných vztazích jeden z organizačních principů je sice jednoduchost, ale důležitější je redundance (jedna informace uložena na více místech, např. pomocí sémantických principů, syntagmatických spojení kolokace, zvukové podobnosti/příbuznosti); problém: většina výzkumu na angličtině; je mentální lexikon vůbec slovníkem slov? mohl by to být lexikon morfémů ( komutační proces ) bilingvismus definice se různí: ovládání dvou jazyků jako rodných (Bloomfield); aktivní, kompletně vyrovnané ovládání dvou nebo více jazyků (Braun); The ability to produce meaningful utterances in two (or more) languages; the command of at lest one language skill in another language; the alternace use or several languages. (Grosjean) slovník: východiska osvojování slovníku v cizím jazyce se dlouho nesledovalo (zkoumala se otázka fonologická, potom gramatika); základní potřeby = dobře zvolený slovník, znalost slovníku predikátor čtení (podle psycholingvistiky dobrý způsob, jak budovat slovní zásobu), problém kapacity (mimořádně komplikovaná struktura informace fonologická, pragmatická, stylistická atd.) přímé metody: klíčová slova asociační páry učení z kontextu metoda použití klíčového slova 2 typy kódů: jazykový + vizuální; nevýhody: trvalost (míra zapomnění vyšší než u těch, kteří se učili metodou opakovaného asociování dvojic slov), užitelnost (nelze užít pro abstrakta), rychlost zpřístupnění (vybavování je pomalejší než u opakovaného asociování dvojic slov), benefit pro pokročilé studenty nízký učení se pomocí asociačních párů: asociuje se slovo slovo nebo slovo obrázek (funguje dobře u dětí), užívají se i slova umělá a neslova, univerzálnější kontextové učení lepší výsledky nepotvrzeny typový efekt je mnoho proměnných, které je možné sledovat, sledovaly se tyto: efekt konkrétnosti, kognáty (slova se stejným/blízkým významem a stejnou morfologickou strukturou), efekt frekvence Diskuse: Jitka Ryndová: Jak se tyto poznatky používají v praxi, např. ve výuce cizího jazyka, který je typologicky odlišný. Marek Nagy: Přesvědčen o tom, že ano, ale sekond language aquisition Jitka Schormová: Co znamená termín neslovo? Marek Nagy: Řetězce, které délkou odpovídají průměrné délce slov v daném jazyce, ale fototaktická struktura odporuje pravidlům v daném jazyce (např. v češtině splml). 3

4 Pseudoslova nemají sémantiku v daném jazyce, ale na první pohled mají vypadat jako slova v tomto jazyce. Svatava Škodová: Dominuje sémantická složka před osvojováním gramatiky? Marek Nagy: Každá informace je v jistém ohledu důležitá, pracuje se sekvenčním zpracováním informace (různý typ primingu). Sémantika je důležitá pro osvojování 4. Hlasování na Valné hromadě 4.1 Zpráva o hospodaření: schválena. 4.2 Pravidla o schvalování účasti v projektech: schválena. 4.3 Technická podpora 80 Kč, Josef Zemek navrhl 110 Kč, schváleno: 80 Kč. 4.4 Josef Zemek navrhuje rozesílat Anketu členům AUČCJ, Markéta Slezáková tento návrh podpořila. Bylo schváleno, že Anketu budou dostávat pouze členové AUČCJ em. 4.5 Josef Zemek navrhuje zvýšit jednorázový příspěvek od nečlenů z 50 Kč na 65 Kč. Neschváleno. 4.6 Proběhly volby do PK. Byla zvolena Helena Confortiová a Svatava Škodová. Občerstvení na obědovou přestávku poskytl Petr Havránek. 5. Dana Hánková (AKCENT College Praha): Gramatika jako proces komunikativní vyučování: pozornost všem čtyřem dovednostem cílem je komunikační kompetence (komplexnost) gramatika a komunikativní vyučování: obsah sdělení (význam) je prvořadý a kontext je základním východiskem; gramatiku lze vykládat všemi prostředky, které studentům pomůžou podle věku, zájmu atd.; užití mateřského jazyka je v odůvodněných případech možné; překlad je možný, pokud jej studenti potřebují, nebo jim pomůže; cílový jazykový systém se nejlépe naučí při snaze o komunikaci; každý jednotlivec si konstruuje jazyk sám, často metodou pokusu a omylu způsoby prezentace gramatiky: deduktivní (pravidlo, pak aplikace), induktivní (pozorování, pak vyvození pravidla), situační, řízené objevování (guided discovery) v rámci hodiny typu PPP (presentation practice pronunciation), TTT (test teach test) proč gramatika jako proces? systém pravidel, student si je má osvojit a aplikovat je; jazyk je komplexní dynamický systém vyvíjí se, obsah je prvotní a určuje formu, tj. gramatiku je třeba vybírat a upravovat podle obsahu; vyjadřování vzdálenosti komunikace výběr jazykových prostředků; proces učení postupné osvojování v procesu komunikace (interjazyk) konstrukce; podpora poskytovaná učitelem se mění k čemu je gramatika? domluvili jsme se rukama nohama, gesto a slovo X vyjádření vzdálenosti časové, sociální, prostorové čím může být gramatika jako proces inspirativní? uvědomit si, že učení není lineární a aditivní proces a pokus a omyl jsou jeho přirozené součásti; oprostit se od relativně mechanického vyplňování cvičení v učebnici, která jsou zaměřená jen na jeden jev; zařadit cvičení, kdy studenti přemýšlejí o gramatice a vybírají formu na základě významu/obsahu, který chtějí vyjádřit jako nezbytný krok v osvojování jednotlivých jazykových jevů a předpoklad využití v komunikačních cvičeních české učebnice gramatika v lekci po částech, předpokládá se, že si to student spojí X budovat systém komplexněji 4

5 - noticing grammar (všímání si gramatiky) - grammar interpretation activities (spojit gramatickou strukturu s významem, propojit obsah a formu už v výuce) aktivity na rozvíjení gramatiky jako procesu: - neúplný kontext,nezvyklé schéma: studenti např. popisují, co je na obrázcích neúplná informace zvyšuje nároky na přesnost gramatiky (information gap, schéma bending) - vysoké nároky na přesnost (high incentive for precision): řešení problému, vyjádření osobních postojů presonalisation, prvky hry - přítomnost opor (low pressure): slovní zásoba, čas na přípravu, psaní, zopakování úkolu task repetition - důkladná/pozitivní zpětná vazba (high feedback, scaffolding/ lešení ) Aby si student povšiml, jakým způsobem gramatika ovlivňuje obsah sdělení, musí textu nejdříve rozumět. role učitele: poskytuje vstupní informace (input), účastní se interakcí, usnadňuje učení se jednotlivým položkám (item learning), usnadňuje objevování typických příkladů atd. kontakt: Diskuse: Helena Confortiová: Příklady uvedené v prezentaci 3 typy učitelů (první učitel neopravoval). V češtině pro cizince toto tak dobře fungovat nebude, např. dělám a dělal je pro amerického studenta jiné slovo. 6. Eva Složilová: Testování gramatiky? úloha gramatiky z historického pohledu komunikativní přístup: odklon od gramatiky, testován paradoxní situace: teorie, výzkum zájem o jiné aspekty; realita testování ve třídě Dává smysl testovat gramatiku samostatně (proficiency tests/testy úrovně)? - důvody pro NE: a) vysoká korelace (4 řečové dovednosti + speciální test na gramatiku, korelace, test na gramatiku vysoce koreluje s testy řečových dovedností testy testují jeden a tentýž konstrukt), b) reliabilita (pokud gramatický subtest vypustíme a koeficient se nezmění, je zbytečné tento test zařazovat praktičnost vývoje testu), c) implicitně (poslech, čtení) i explicitně (psaní, mluvení gramatická kompetence v rámci kritérií) zahrnuto v testování jednotlivých řečových dovedností; empirický výzkum: výzkum při vývoji testu IELTS (Alderson, 1993, zvláště čtení a gramatika ukazuje velmi vysokou korelaci), výzkum při testování poslechu (Buck, 2001) silná korelace poslechu a gramatiky, možné testovat gramatiku místo poslechu (náročný na vývoj), DIALANG (Alderson, Huhta, 2005) gramatický test velmi koreloval s čtením, také s psaním - důvody pro ANO: gramatika je centrální aspekt jazyka + gramatika je vyčlenitelná součást jazykové způsobilosti (zastánci gramatiky chápané jako morfosyntax) Co testujeme, když testujeme gramatiku? Správnost + rozsah/šířku (kvantitativní aspekt + kvalitativní aspekt). problém složitosti : které gramatické struktury jsou jednoduché, které složité? gramatické sylaby jsou odvozeny na základě intuice a tradice, ne na empirickém výzkumu; důsledek: odstupňování struktur podle jejich obtížnosti není spolehlivé; možné dopady: popis referenčních úrovní (neřeší gramatické struktury) využití korpusové lingvistiky 5

6 jazyky podle obtížnosti (vztaženo k angličtině): skupina 1 (afrik., it., fr., nor., port., šp., švéd., dánš., hol.), skupina 2 (bulh., němč,. řeč, urdš., malaj., perš.), skupina 3 (nepálš., hebrejš., finština, polština, ruština, čeština), skupina 4 (arabština, čínština, korejština, japonština) gramatika v rámci modelů jazykové kompetence: a) model Canale + Swain, model Bachmanův gramatická kompetence nedostatečně rozvinuta, redukována pouze na morfosyntax, b) Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) gramatickou kompetenci spíše popisuje než definuje, od teoretického modelu se distancuje chceme-li testovat gramatiku, musím definovat konstrukt (co chci testovat) co to je? morfosyntax? obsah také? ještě i koherence? definovat, obtížné (nejen v češtině pro cizince), nutné valorizovat gramatika jako součást testování jazykových dovedností (receptivních implicitně, produktivních explicitně) X jako samostatný test/část testu: Language in use FCE, CAE, CPE samostatný test gramatiky nutné vyřešit: konstrukt; vhodnost v závislosti na testované úrovni; výběr vhodných testovacích technik (výběr z několikanásobné volby, doplňování slov/výrazů do mezer, kombinace obou uvedených, hledání/oprava chyb ), váha (+ zdůvodnit) hodnocení psaní holistické X analytické: splnění zadání/charakteristika textu, koherence, pravopis, gramatická kompetence (správnost + rozsah), lexikální kompetence (správnost + rozsah) hranice mezi gramatikou a slovní zásoby popisy referenčních úrovní pro češtinu nejsou dostatečné pro vývoj testů klíčové momenty testování gramatiky: a) jasné vymezení gramatické kompetence/konstruktu, b) znalost SERR a jeho úrovní, znalost deskriptorů pro gramatickou kompetenci, c) analytický přístup k hodnocení (používání analytických hodnotících škál, proškolení na jejich používání, přehodnocení úlohy chyby v hodnocení) Diskuse: Josef Zemek: Učitel si vždy najde důvody, aby s gramatikou pracoval. 7. Marie Kestřánková (ÚJOP UK, středisko Praha Albertov): Jevištní tvar jako prostředek výuky a jeho analýza hra Prohlídka podzemí s divadlem se dají nacvičovat všechny řečové dovednosti, M. Kestřánková se zaměřila pouze na mluvení (bylo možné si to dovolit studenti navštěvují intenzivní kurzy češtiny) obvykle problém různých úrovní studentů metody cíleny k jazykovému vyučování studenti pracují jen s češtinou reflexe po každé hodině právo kdykoliv říct nerozumím nikdo z herců nehraje sám sebe odbourávání stresu 8. Petr Trunec (ÚJOP UK, středisko Albertov): Audiorální kurz ve výuce češtiny problém nepopsaných studentů neznají nic, ani žádný zprostředkující jazyk 6

7 představení Seznamte se Karla Hronová: Úvodní audioorální kurz češtiny (student dostával na 14 dní pouze obrázky, učitel měl i část textovou a magnetofonovou pásku ty se nezachovaly) pokud se audioorální kurz (dále AOK) povede, mají studenti dobrý základ k pozdějšímu výkladu gramatiky 1 lekce za 2 dny i během gramatických cvičení důležité dávat důraz na intonaci (je dobré začlenit emoce = přečíst naštvaně, smutně a nechat studenty ve stejném duchu opakovat), akcent trénink intonace je nutný u studentů, jejichž jazyk je příliš blízko češtině, ale i příliš vzdálený češtině rytmický diktát: mává, dává; o o Praha, o o o Havana, nechat zapisovat jen symboly, ne slovy; existující slova možné nahradit např. tatáta, tutůtůtu nutné slovo nejdříve slyšet, než ho uvidí opakování v hodině pořád dokola, aokání (proti únavě změnit tempo, aktivity) střídání aktivit během hodiny krátké bloky, každý 5 7 minut nedoporučuje se psaní (velké rozdíly mezi studenty) Asiaté nemohou rozumět internacionalismům složitější slova rozfázovat: ná/fště/va (pomalu a důraz na každou hlásku zvlášť) střídání tempa výslovnosti zaměstnat ruce: tleskat, ukazovat, gestikulovat 9. Jana Kácovská (Berlitz Schools of Languages, Praha): Výuková metoda Berlitz vznik v USA, Maxmilian Berlitz, potřeboval pomoc a rychle vyvinul metodu, jak se s asistentem, který uměl jen francouzsky, domluvit velmi intenzivní kurz i během oběda, není možnost mluvit jinak než cílovým jazykem princip: funguje na principu komunikace, hlavní je mluvení a porozumění, gramatika je prostředkem k dosažení komunikačního cíle v konkrétní situaci nestuduje se například akuzativ, ale co rád jím užití akuzativu (a priori se to nezmiňuje) 40minutové jednotky 3 části: 1) hlavní role = učitel = prezentuje gramatiku principem otázek, navádí studenty, aby pochopili, o co se jedná, už předpokládá nejméně 50 % aktivity studenta, 2) procvičení jevu aplikace (studenti mezi sebou), učitel koriguje, všechny chyby opravuje (opět otázkami), musí přesně navést studenty na to, co po nich chce, pasivní fáze, ale důležitá, 3) aktivní použití studentem, učitel selektuje chyby (těch je většinou hodně, ale důležité je splnění komunikačního cíle) a nechá je studenty opravit metoda není vyvinuta pro češtinu učitel má k dispozici kompletní servis co dělat, jak a jak dlouho X pro češtinu materiály chybí nebo nevyhovují např. řidič v textu (co to je?) nepřeloží se, neukáže, ale studenti se navedou otázkami (Cestujete často? Ano, ; Cestujete autem? Ano, ; Jste nervózní, když cestujete autem? Ne; Tak to jste dobrý řidič. (+ gesto) Ano, jsem dobrý řidič.; důležité je, že student slovo sám použije při vysvětlení) výběr textu délka, vybrat klíčová slova, která asi nebudou znát, promyslet na ně návodné otázky + práce s textem (vždy nutnost aktivně použít ve svých větách = 3. fáze 10. Monika Čekalová (Studio 21 Linguafilm): Linguafilm Czech Čeština pro cizince na DVD 7

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení vyučování a hodnocení Rejstřík A akčně zaměřený přístup 9 10 ALTE (Evropská asociace pro jazykové testování) XVIII, 244 257 audiovizuální recepce 71 autoři učebnic 143 B bibliografie všeobecná b. 199 204 b. vytváření stupnic

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

53. SETKÁNÍ 4. června 2016

53. SETKÁNÍ 4. června 2016 Zápis z členské schůze ÚVOD ASOCIACE UČITELŮ ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA 53. SETKÁNÍ 4. června 2016 předsedkyně Marie Poláčková přivítala příchozí, zahájila členskou schůzi a představila její program nejprve

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT

Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Popis vzdělávacího programu nabízeného v současné době v podobě rozšiřujícího tříletého (6 semestrů) studia; akreditovaný program MŠMT Pořadové číslo: 1. Název vzdělávacího programu: Čeština jako jazyk

Více

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017

Odpolední kurzy základní: začínají v týdnu od 18. září 2017 Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2017-18 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

Student má právo jednou za pololetí odmítnout ústní zkoušení (nevztahuje se na předem zadané prezentace).

Student má právo jednou za pololetí odmítnout ústní zkoušení (nevztahuje se na předem zadané prezentace). Hodnocení a klasifikace se řídí pravidly pro hodnocení ANJ na GJO (viz níže) Od studentů se očekává: - pravidelná docházka (max. absence 25%, u krátkodobých absencí může učitel snížit tuto hranici až na

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Hodnocení a klasifikace v předmětu anglický jazyk

Hodnocení a klasifikace v předmětu anglický jazyk Hodnocení a klasifikace v předmětu anglický jazyk Hodnocení v předmětu ANGLICKÝ JAZYK se zaměřuje na komunikační stránku cizího jazyka ve formě ústní i písemné produkce. V evaluaci výkonů studentů dáme

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Pravidla hodnocení a klasifikace v předmětu Anglický jazyk:

Pravidla hodnocení a klasifikace v předmětu Anglický jazyk: Pravidla hodnocení a klasifikace v předmětu Anglický jazyk: Od studentů se očekává: - pravidelná docházka (max. absence 25%, u krátkodobých absencí může učitel snížit tuto hranici až na 20%) - ústní prezentace

Více

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Třída 6. Předmět Angličtina Učitel Petr Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, v této zprávě s výsledky se dozvíte, které

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 2 Vzdělávací obor: Cizí jazyk 3 Vzdělávací předmět: Anglický jazyk 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Průřezová témata Výstupy Učivo (Dílčí kompetence)

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy:

ANGLIČT. Státní jazykovka Frýdek-Místek. Aktuální kurzy pro školní rok Dopolední kurzy: Státní jazykovka Frýdek-Místek Aktuální kurzy pro školní rok 2016-17 ANGLIČT Dopolední kurzy: Pomaturitní denní jednoleté studium angličtiny Celoroční intenzívní dopolední výuka pondělí až pátek - 4 vyučovací

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Příloha č. 3. Dotazník pro učitele pro jazykovou gramotnost

Příloha č. 3. Dotazník pro učitele pro jazykovou gramotnost Příloha č. 3 Základní údaje Pohlaví vyplňující osoby (nebo hospitovaného učitele, pokud je formulář vyplňován na základě reálně zhlédnuté hodiny): o žena o muž K výuce na kterém stupni se odpovědi ve formuláři

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro žáky a učitele základní školy Škola Základní škola, Datum 12. 2011 Vážené paní ředitelky, páni ředitelé a pedagogičtí

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství

pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE vyučovací předmět - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Cizí jazyk a Další cizí jazykpřispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti

Anglický jazyk. Anglický jazyk. žák: TÉMATA. Fonetika: abeceda, výslovnost odlišných hlásek, zvuková podoba slova a její zvláštnosti Prima jednoduše mluví o sobě Slovní zásoba: elementární slovní 1 B/ 26, 27, 29, 30 tvoří jednoduché otázky a aktivně je používá zásoba pro zvolené tematické okruhy odpovídá na jednoduché otázky obsahující

Více

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI EFEKTIVNÍ IN-SERVICE VZDĚLÁVÁNÍ JAZYKOVÝCH LEKTORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Obsah VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY... 2 1. PROGRAM: VEDENÍ VÝUKY... 2 1.1. Plánování výuky... 2 1.2. Výuka receptivních a produktivních dovedností...

Více

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ

ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC / JEDNOOBOROVÉ MAGISTERSKÉ STUDIUM PREZENČNÍ ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk 3. období 8. ročník Učivo - tematické okruhy: - počítač a možnosti práce s ním - rok, roční období, měsíce,

Více

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8

Obsah. 4. Cílová skupina... 3. 5. Instituce poskytující školení... 4. 8. Typ získaného certifikátu... 8 The adventures of Hocus and Lotus 2012 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy

16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy 16. konference ČAPV v Hradci Králové Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov 2. 4. září 2008 Zdeněk Vašíček Priorita výuky

Více

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015

Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Zápis ze zasedání členské schůze Klubu chovatelů Bearded collií (dále jen KCHBC), dne 10.10.2015 Místo zasedání: Restaurace Na zahrádce, ul. U výstaviště 496/3, České Budějovice Průběh zasedání: Zasedání

Více

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami.

INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Aktivity knihovny a spolupráce se školami. INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity knihovny a spolupráce se školami. Koncepce iv v knihovně CO? zamýšlím, chci dělat PROČ? to dělám definovat cíl! KDO? bude realizovat / pro koho / kdo jsou partneři zainteresované

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk

literatury a interpretace literárního díla) CC0011008 / 110. Česká literatura a kultura 19. století Jana Bischofová 2/1 Z 2/1 Zk ČEŠTINA PRO CIZINCE ČC Ústav bohemistických studií kromě jazykové výuky zahraničních studentů pořádá od r. 1948 v době vysokoškolských prázdnin Letní školu slovanských studií, na níž probíhají lektorské

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání

Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání Mgr. Klára Ptáčková Každému studentovi vyhovuje jiný komunikační systém (mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština) dle míry postižení a předchozího modelu vzdělávání U neslyšících jsou trochu odlišné

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU HODNOCENÍ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI Praha dne 28. března 2017 Č. j.: MSMT-7337/2017-1 SDĚLENÍ V souladu s 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 15. 1. 2014 Valné hromady se zúčastnili: Benák Rostislav Černá Magdalena Charvát Ondřej Dvořák Ladislav Dvořák Vladimír Fasterová Lenka Gilarová Radomíra Grosamová Naďa Hejduková

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Přehled programu Anglické vesničky Angloville

Přehled programu Anglické vesničky Angloville Přehled programu Anglické vesničky Angloville Kdo jsme? Náš cíl: překonání limitu tradiční výuky jazyků INTENZIVNÍ V Angloville pobytových kurzech účastníci hovoří anglicky téměř nepřetržitě, a to nejen

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Určeno pro Obsah Počet vyučovacích hodin (1VH = 45 min) ZŠ, SŠ, SOU, G

Určeno pro Obsah Počet vyučovacích hodin (1VH = 45 min) ZŠ, SŠ, SOU, G Název akce, Číslo akreditace MŠMT Spice Your English Lessons I Jak na jazykové dovednosti v angličtině I (mluvení a poslech) Jak na angličtinu pro nejmenší Big C or small c culture? Cizí jazyk Určeno pro

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň 5.1.3.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Vzdělávací obsah předmětu přispívá k chápání a objevování skutečností,poskytuje jazykový základ pro komunikaci ů v rámci Evropy a světa,snižuje

Více

31. setkání AUČCJ 4. 12. 2010

31. setkání AUČCJ 4. 12. 2010 Zapsala: Kateřina Vlasáková Kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 31. setkání AUČCJ 4. 12. 2010 1. Valná hromada 1.1 Předsedkyně M. Poláčková přivítala všechny přítomné a poukázala na nízkou účast na Valné

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42.

REALIZAČNÍ TÝM. Název subjektu (Musí odpovídat záznamu ze záložky Subjekty projektu Základní škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 42. REALIZAČNÍ TÝM PS: Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ, úvazek 20 % 9 380,00 / měsíc vč. odvodů 20 % 23 měsíců Odborný garant pro začlenění žáků s OMJ bude: - hlavní osoba primárně zodpovědná za integraci

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ Č. j.: MSMT-9/- - Vytvoření textu podle zadaných kritérií A - Korespondence: text zadání, obsah, téma B - Požadavky na naplnění komunikační situace (styl/útvar)

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více