28. setkání AUČCJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. setkání AUČCJ 27. 2. 2010"

Transkript

1 Zapsala: Kateřina Vlasáková Kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 28. setkání AUČCJ Valná hromada: 1.1 Volební komise byla odsouhlasena ve složení Dagmar Halladová, Pavel Pečený a Alena Gotmanovová. Přítomno bylo 34 členů, Valná hromada tedy nebyla v tuto chvíli usnášeníschopná a hlasování bylo o hodinu odloženo. 1.2 Zpráva o činnosti Výboru AUČCJ: Výbor v současném složení funguje již 10 měsíců a schází se nejméně jedenkrát za měsíc. Ve spolupráci s Projektovou komisí (dále PK) byla vytvořena Pravidla pro schvalování účasti AUČCJ v projektech, AUČCJ se zapojila do projektu SOZE SKI, byla navázána spolupráce s Asociací jazykových škol ČR (dále AJŠ ČR, projekt natočení kalibračního DVD, viz zápis z 27. setkání). AUČCJ a AJŠ ČR iniciovaly setkání na MŠMT. Spolupráce byla navázána také s Českou a slovenskou asociací jazykových center na vysokých školách (dále CASAJC). Na podzim se ve spoluprácí s CASAJC připravuje seminář o autorských právech. Díky Kateřině Hlínové se podařilo již na 28. setkání připravit sborník AUČCJ za roky , Kateřina Vlasáková upravila a dále aktualizuje webové stránky AUČCJ. Martina Friedlová se podílí na zapojení do projektu SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigrací), Magdalena Maděrová aktualizovala databázi členů v současné době má AUČCJ 382 členů, z toho je aktivních téměř 140, od května 2010 přibylo 54 nových členů. Marie Poláčková poděkovala Zdeňce Ostmeyerové, která má na starosti knihovnu AUČCJ a archiv, a Josefu Zemkovi, který sleduje, co se na poli ČCJ děje a přispívá tak k aktualizaci odkazů na webu AUČCJ. 1.3 Martina Friedlová informovala o hospodaření AUČCJ: V roce 2009 bylo za členské příspěvky vybráno Kč, projekt MŠMT poskytl AUČCJ Kč (z této částky byl financován sborník), prodej starších sborníků přinesl AUČCJ Kč. Celkem příjmy AUČCJ za celý rok činily Kč. Výdaje za provozní režii (jízdné, internet, poštovné, flashdisk, bankovní poplatky) byly Kč, Kč stálo občerstvení na setkání, odměny (přednášející, účetní, technická podpora webových stránek) činily Kč (odměny byly hrazeny z rozpočtu MŠMT). Vydání sborníku AUČCJ z let (grafika + tisk) stál Kč. Výdaje za kancelářské potřeby činily Kč. Celkem tedy vydala AUČCJ Kč. 1.4 Aleš Franc, předseda PK, seznámil členy AUČCJ s Pravidly pro schvalování účasti AUČCJ v projektech. Tato pravidla jsou vyvěšena na webu AUČCJ. Pravidla byla schválena až po vstoupení AUČCJ do projektu SOZE SKI, proto o tomto projektu bude informovat Výbor. Dvě členky PK, Dana Nývltová a Markéta Slezáková, odstoupily. 1.5 Martina Friedlová informovala o projektu SOZE SKI. SOZE je žadatelem projektu, AUČCJ byla požádána, aby dodala lektory. Projekt končí v červnu tohoto roku. Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci učitelů na ZŠ pro výuku dětí-cizinců, budou zorganizovány 4 jednodenní semináře, témata jsou upřesněna na webu AUČCJ. Je zřizována internetová poradna metodika výuky dětí-cizinců. Podrobnosti jsou k dispozici na v části Projekty. Nabízené pozice: lektoři seminářů zaměřených na vzdělávání dětí-cizinců a konzultant internetové poradny. Možnost přihlásit se do na adresu Požadavky na kandidáty jsou k dispozici na webu AUČCJ. 1.5 Do PK bylo navrženo 7 členů, 5 kandidaturu přijalo, jeden odmítl, jeden nereagoval na výzvu. Do PK tedy kandidovali Helena Confortiová, Ludmila Koláčková, Svatava Škodová, 1

2 Barbora Štindlová a Josef Zemek. Kandidující se krátce představili, popř. nepřítomní byli představeni Marií Poláčkovou. 1.6 Různé: Výbor AUČCJ se vrátil k odhlasovanému rozhodnutí, že nečlenové AUČCJ platí za setkání 50 Kč. Tento příspěvek se bude od nečlenů vybírat od 28. setkání. Příspěvek pro technickou podporu je navržen ve výši 80 Kč/hodina a musí ho odsouhlasit Valná hromada Asociace. 2. Aktuality 2.1 Alena Nekovářová prezentovala stránky Čeština pro život/czech for life dostupné na (přes angličtinu a němčinu). Zde zájemci naleznou přehled české gramatiky, gramatická cvičení, testy, konverzace, ové kurzy, informace o jazykových zkouškách, informace o jazykových kurzech, informace o ČR, informace o Češích a informace o češtině. On-line kurzy se připravují. 2.2 Alena Zipserová věnovala do knihovny AUČCJ tyto publikace: Henryk Batowski: Podręcznik jazyka czeskiego (Příručka češtiny); Jindřich Jirásek Podstawowy kurs jazyka czeskiego; Josef Hron: Podstawowy kurs języka czeskiego ( pracovní skriptum). Jitka Ryndová upozornila na publikaci věnující se rozdílům mezi češtinou a polštinou (pro Poláky) od Zofie Tarailo Lipowské. 2.3 Kateřina Vlasáková pozvala přítomné na mezinárodní seminář pořádaný Ústavem jazykové a odborné přípravy UK, který se koná ve dnech června 2010 na středisku v Poděbradech. Informace jsou k dispozici na Petr Havránek ze společnosti minitel se ze setkání omluvil, poskytl zájemcům z řad členů AUČCJ telefonní kartičky Odorik.cz, díky nimž mohou cizinci za vhodné ceny volat a posílat SMS do zahraničí. 2.5 Markéta Slezáková vystoupila s názorem, že výsledky ankety by měly být zveřejňovány na webu AUČCJ, nikoliv zasílány jako zpětná vazba pouze přednášejícím. Marie Poláčková uvedla důvody, proč se současný Výbor rozhodl zasílat výsledky ankety pouze přednášejícím, mj. aby případný negativní ohlas nedemotivoval začínající přednášející. O tomto návrhu bylo později hlasováno. 2.6 V knihovně AUČCJ jsou nově k dispozici publikace Barbora Herciková: Přehled české gramatiky pro zahraniční studenty, Milan Hrdlička: Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka. Zájemci si na 28. setkání mohli koupit se slevou Linguafilm Czech od Moniky Čekalové, toto DVD bylo prezentováno na odpoledním workshopu. 2.7 Ljuba Mrověcová předala do knihovny AUČCJ svou publikaci Čeština pro rusky mluvící. 3. Marek Nagy (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci): Psycholingvistika a osvojování cizího jazyka: slovník psycholingvistika odvětví kognitivní lingvistiky, ale odlišné metody psycholingvistika zájem o zpracování jazyka a řeči v mysli (zájem o mentální procesy takové schopnosti/procesu), hledá jednotnou teorii porozumění a produkce jak jazyk produkujeme a jak mu rozumíme, nyní také fungování mozku; tj. zájem o jazykovou produkci, recepci, osvojování jazyka (týká se tedy mateřského jazyka, cizího jazyka i druhého mateřského jazyka bilingvismus), dále zájem o oblast patologie (např. afázie) obor na pomezí psychologie a jazykovědy 2

3 kognitivní psychologie: a) odvětví psychologie soustřeďující se na to, jak naše mysl reprezentuje svět, b) kognice = mysl, c) mysl = cílený, víceúčelový systém zpracovávající informace, d) zájem o mentální stavy a procesy základní metody výzkumu: a) offline a online postupy, b) kvalitativní a kvantitativní přístup, c) introspekce, observace, experiment, d) theory driven a data driven, e) počítačová stimulace, f) jazyková patologie, g) neuropsychologické metody mentální lexikon = slovník v lidské mysli : a) lexikální hesla (jaké informace obsahuje), b) lexikální úložiště (v jakých vztazích jsou hesla uložena), c) lexikální přístup (povaha procesů zpřístupnění hesel) struktura lexikálního hesla: lemma (význam + informace syntaktická) + morfologickofonologická forma (m-p form, fonologické kódování + tvarová podoba morfologické kategorie daného slova) uspořádání hesel ve vzájemných vztazích jeden z organizačních principů je sice jednoduchost, ale důležitější je redundance (jedna informace uložena na více místech, např. pomocí sémantických principů, syntagmatických spojení kolokace, zvukové podobnosti/příbuznosti); problém: většina výzkumu na angličtině; je mentální lexikon vůbec slovníkem slov? mohl by to být lexikon morfémů ( komutační proces ) bilingvismus definice se různí: ovládání dvou jazyků jako rodných (Bloomfield); aktivní, kompletně vyrovnané ovládání dvou nebo více jazyků (Braun); The ability to produce meaningful utterances in two (or more) languages; the command of at lest one language skill in another language; the alternace use or several languages. (Grosjean) slovník: východiska osvojování slovníku v cizím jazyce se dlouho nesledovalo (zkoumala se otázka fonologická, potom gramatika); základní potřeby = dobře zvolený slovník, znalost slovníku predikátor čtení (podle psycholingvistiky dobrý způsob, jak budovat slovní zásobu), problém kapacity (mimořádně komplikovaná struktura informace fonologická, pragmatická, stylistická atd.) přímé metody: klíčová slova asociační páry učení z kontextu metoda použití klíčového slova 2 typy kódů: jazykový + vizuální; nevýhody: trvalost (míra zapomnění vyšší než u těch, kteří se učili metodou opakovaného asociování dvojic slov), užitelnost (nelze užít pro abstrakta), rychlost zpřístupnění (vybavování je pomalejší než u opakovaného asociování dvojic slov), benefit pro pokročilé studenty nízký učení se pomocí asociačních párů: asociuje se slovo slovo nebo slovo obrázek (funguje dobře u dětí), užívají se i slova umělá a neslova, univerzálnější kontextové učení lepší výsledky nepotvrzeny typový efekt je mnoho proměnných, které je možné sledovat, sledovaly se tyto: efekt konkrétnosti, kognáty (slova se stejným/blízkým významem a stejnou morfologickou strukturou), efekt frekvence Diskuse: Jitka Ryndová: Jak se tyto poznatky používají v praxi, např. ve výuce cizího jazyka, který je typologicky odlišný. Marek Nagy: Přesvědčen o tom, že ano, ale sekond language aquisition Jitka Schormová: Co znamená termín neslovo? Marek Nagy: Řetězce, které délkou odpovídají průměrné délce slov v daném jazyce, ale fototaktická struktura odporuje pravidlům v daném jazyce (např. v češtině splml). 3

4 Pseudoslova nemají sémantiku v daném jazyce, ale na první pohled mají vypadat jako slova v tomto jazyce. Svatava Škodová: Dominuje sémantická složka před osvojováním gramatiky? Marek Nagy: Každá informace je v jistém ohledu důležitá, pracuje se sekvenčním zpracováním informace (různý typ primingu). Sémantika je důležitá pro osvojování 4. Hlasování na Valné hromadě 4.1 Zpráva o hospodaření: schválena. 4.2 Pravidla o schvalování účasti v projektech: schválena. 4.3 Technická podpora 80 Kč, Josef Zemek navrhl 110 Kč, schváleno: 80 Kč. 4.4 Josef Zemek navrhuje rozesílat Anketu členům AUČCJ, Markéta Slezáková tento návrh podpořila. Bylo schváleno, že Anketu budou dostávat pouze členové AUČCJ em. 4.5 Josef Zemek navrhuje zvýšit jednorázový příspěvek od nečlenů z 50 Kč na 65 Kč. Neschváleno. 4.6 Proběhly volby do PK. Byla zvolena Helena Confortiová a Svatava Škodová. Občerstvení na obědovou přestávku poskytl Petr Havránek. 5. Dana Hánková (AKCENT College Praha): Gramatika jako proces komunikativní vyučování: pozornost všem čtyřem dovednostem cílem je komunikační kompetence (komplexnost) gramatika a komunikativní vyučování: obsah sdělení (význam) je prvořadý a kontext je základním východiskem; gramatiku lze vykládat všemi prostředky, které studentům pomůžou podle věku, zájmu atd.; užití mateřského jazyka je v odůvodněných případech možné; překlad je možný, pokud jej studenti potřebují, nebo jim pomůže; cílový jazykový systém se nejlépe naučí při snaze o komunikaci; každý jednotlivec si konstruuje jazyk sám, často metodou pokusu a omylu způsoby prezentace gramatiky: deduktivní (pravidlo, pak aplikace), induktivní (pozorování, pak vyvození pravidla), situační, řízené objevování (guided discovery) v rámci hodiny typu PPP (presentation practice pronunciation), TTT (test teach test) proč gramatika jako proces? systém pravidel, student si je má osvojit a aplikovat je; jazyk je komplexní dynamický systém vyvíjí se, obsah je prvotní a určuje formu, tj. gramatiku je třeba vybírat a upravovat podle obsahu; vyjadřování vzdálenosti komunikace výběr jazykových prostředků; proces učení postupné osvojování v procesu komunikace (interjazyk) konstrukce; podpora poskytovaná učitelem se mění k čemu je gramatika? domluvili jsme se rukama nohama, gesto a slovo X vyjádření vzdálenosti časové, sociální, prostorové čím může být gramatika jako proces inspirativní? uvědomit si, že učení není lineární a aditivní proces a pokus a omyl jsou jeho přirozené součásti; oprostit se od relativně mechanického vyplňování cvičení v učebnici, která jsou zaměřená jen na jeden jev; zařadit cvičení, kdy studenti přemýšlejí o gramatice a vybírají formu na základě významu/obsahu, který chtějí vyjádřit jako nezbytný krok v osvojování jednotlivých jazykových jevů a předpoklad využití v komunikačních cvičeních české učebnice gramatika v lekci po částech, předpokládá se, že si to student spojí X budovat systém komplexněji 4

5 - noticing grammar (všímání si gramatiky) - grammar interpretation activities (spojit gramatickou strukturu s významem, propojit obsah a formu už v výuce) aktivity na rozvíjení gramatiky jako procesu: - neúplný kontext,nezvyklé schéma: studenti např. popisují, co je na obrázcích neúplná informace zvyšuje nároky na přesnost gramatiky (information gap, schéma bending) - vysoké nároky na přesnost (high incentive for precision): řešení problému, vyjádření osobních postojů presonalisation, prvky hry - přítomnost opor (low pressure): slovní zásoba, čas na přípravu, psaní, zopakování úkolu task repetition - důkladná/pozitivní zpětná vazba (high feedback, scaffolding/ lešení ) Aby si student povšiml, jakým způsobem gramatika ovlivňuje obsah sdělení, musí textu nejdříve rozumět. role učitele: poskytuje vstupní informace (input), účastní se interakcí, usnadňuje učení se jednotlivým položkám (item learning), usnadňuje objevování typických příkladů atd. kontakt: Diskuse: Helena Confortiová: Příklady uvedené v prezentaci 3 typy učitelů (první učitel neopravoval). V češtině pro cizince toto tak dobře fungovat nebude, např. dělám a dělal je pro amerického studenta jiné slovo. 6. Eva Složilová: Testování gramatiky? úloha gramatiky z historického pohledu komunikativní přístup: odklon od gramatiky, testován paradoxní situace: teorie, výzkum zájem o jiné aspekty; realita testování ve třídě Dává smysl testovat gramatiku samostatně (proficiency tests/testy úrovně)? - důvody pro NE: a) vysoká korelace (4 řečové dovednosti + speciální test na gramatiku, korelace, test na gramatiku vysoce koreluje s testy řečových dovedností testy testují jeden a tentýž konstrukt), b) reliabilita (pokud gramatický subtest vypustíme a koeficient se nezmění, je zbytečné tento test zařazovat praktičnost vývoje testu), c) implicitně (poslech, čtení) i explicitně (psaní, mluvení gramatická kompetence v rámci kritérií) zahrnuto v testování jednotlivých řečových dovedností; empirický výzkum: výzkum při vývoji testu IELTS (Alderson, 1993, zvláště čtení a gramatika ukazuje velmi vysokou korelaci), výzkum při testování poslechu (Buck, 2001) silná korelace poslechu a gramatiky, možné testovat gramatiku místo poslechu (náročný na vývoj), DIALANG (Alderson, Huhta, 2005) gramatický test velmi koreloval s čtením, také s psaním - důvody pro ANO: gramatika je centrální aspekt jazyka + gramatika je vyčlenitelná součást jazykové způsobilosti (zastánci gramatiky chápané jako morfosyntax) Co testujeme, když testujeme gramatiku? Správnost + rozsah/šířku (kvantitativní aspekt + kvalitativní aspekt). problém složitosti : které gramatické struktury jsou jednoduché, které složité? gramatické sylaby jsou odvozeny na základě intuice a tradice, ne na empirickém výzkumu; důsledek: odstupňování struktur podle jejich obtížnosti není spolehlivé; možné dopady: popis referenčních úrovní (neřeší gramatické struktury) využití korpusové lingvistiky 5

6 jazyky podle obtížnosti (vztaženo k angličtině): skupina 1 (afrik., it., fr., nor., port., šp., švéd., dánš., hol.), skupina 2 (bulh., němč,. řeč, urdš., malaj., perš.), skupina 3 (nepálš., hebrejš., finština, polština, ruština, čeština), skupina 4 (arabština, čínština, korejština, japonština) gramatika v rámci modelů jazykové kompetence: a) model Canale + Swain, model Bachmanův gramatická kompetence nedostatečně rozvinuta, redukována pouze na morfosyntax, b) Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR) gramatickou kompetenci spíše popisuje než definuje, od teoretického modelu se distancuje chceme-li testovat gramatiku, musím definovat konstrukt (co chci testovat) co to je? morfosyntax? obsah také? ještě i koherence? definovat, obtížné (nejen v češtině pro cizince), nutné valorizovat gramatika jako součást testování jazykových dovedností (receptivních implicitně, produktivních explicitně) X jako samostatný test/část testu: Language in use FCE, CAE, CPE samostatný test gramatiky nutné vyřešit: konstrukt; vhodnost v závislosti na testované úrovni; výběr vhodných testovacích technik (výběr z několikanásobné volby, doplňování slov/výrazů do mezer, kombinace obou uvedených, hledání/oprava chyb ), váha (+ zdůvodnit) hodnocení psaní holistické X analytické: splnění zadání/charakteristika textu, koherence, pravopis, gramatická kompetence (správnost + rozsah), lexikální kompetence (správnost + rozsah) hranice mezi gramatikou a slovní zásoby popisy referenčních úrovní pro češtinu nejsou dostatečné pro vývoj testů klíčové momenty testování gramatiky: a) jasné vymezení gramatické kompetence/konstruktu, b) znalost SERR a jeho úrovní, znalost deskriptorů pro gramatickou kompetenci, c) analytický přístup k hodnocení (používání analytických hodnotících škál, proškolení na jejich používání, přehodnocení úlohy chyby v hodnocení) Diskuse: Josef Zemek: Učitel si vždy najde důvody, aby s gramatikou pracoval. 7. Marie Kestřánková (ÚJOP UK, středisko Praha Albertov): Jevištní tvar jako prostředek výuky a jeho analýza hra Prohlídka podzemí s divadlem se dají nacvičovat všechny řečové dovednosti, M. Kestřánková se zaměřila pouze na mluvení (bylo možné si to dovolit studenti navštěvují intenzivní kurzy češtiny) obvykle problém různých úrovní studentů metody cíleny k jazykovému vyučování studenti pracují jen s češtinou reflexe po každé hodině právo kdykoliv říct nerozumím nikdo z herců nehraje sám sebe odbourávání stresu 8. Petr Trunec (ÚJOP UK, středisko Albertov): Audiorální kurz ve výuce češtiny problém nepopsaných studentů neznají nic, ani žádný zprostředkující jazyk 6

7 představení Seznamte se Karla Hronová: Úvodní audioorální kurz češtiny (student dostával na 14 dní pouze obrázky, učitel měl i část textovou a magnetofonovou pásku ty se nezachovaly) pokud se audioorální kurz (dále AOK) povede, mají studenti dobrý základ k pozdějšímu výkladu gramatiky 1 lekce za 2 dny i během gramatických cvičení důležité dávat důraz na intonaci (je dobré začlenit emoce = přečíst naštvaně, smutně a nechat studenty ve stejném duchu opakovat), akcent trénink intonace je nutný u studentů, jejichž jazyk je příliš blízko češtině, ale i příliš vzdálený češtině rytmický diktát: mává, dává; o o Praha, o o o Havana, nechat zapisovat jen symboly, ne slovy; existující slova možné nahradit např. tatáta, tutůtůtu nutné slovo nejdříve slyšet, než ho uvidí opakování v hodině pořád dokola, aokání (proti únavě změnit tempo, aktivity) střídání aktivit během hodiny krátké bloky, každý 5 7 minut nedoporučuje se psaní (velké rozdíly mezi studenty) Asiaté nemohou rozumět internacionalismům složitější slova rozfázovat: ná/fště/va (pomalu a důraz na každou hlásku zvlášť) střídání tempa výslovnosti zaměstnat ruce: tleskat, ukazovat, gestikulovat 9. Jana Kácovská (Berlitz Schools of Languages, Praha): Výuková metoda Berlitz vznik v USA, Maxmilian Berlitz, potřeboval pomoc a rychle vyvinul metodu, jak se s asistentem, který uměl jen francouzsky, domluvit velmi intenzivní kurz i během oběda, není možnost mluvit jinak než cílovým jazykem princip: funguje na principu komunikace, hlavní je mluvení a porozumění, gramatika je prostředkem k dosažení komunikačního cíle v konkrétní situaci nestuduje se například akuzativ, ale co rád jím užití akuzativu (a priori se to nezmiňuje) 40minutové jednotky 3 části: 1) hlavní role = učitel = prezentuje gramatiku principem otázek, navádí studenty, aby pochopili, o co se jedná, už předpokládá nejméně 50 % aktivity studenta, 2) procvičení jevu aplikace (studenti mezi sebou), učitel koriguje, všechny chyby opravuje (opět otázkami), musí přesně navést studenty na to, co po nich chce, pasivní fáze, ale důležitá, 3) aktivní použití studentem, učitel selektuje chyby (těch je většinou hodně, ale důležité je splnění komunikačního cíle) a nechá je studenty opravit metoda není vyvinuta pro češtinu učitel má k dispozici kompletní servis co dělat, jak a jak dlouho X pro češtinu materiály chybí nebo nevyhovují např. řidič v textu (co to je?) nepřeloží se, neukáže, ale studenti se navedou otázkami (Cestujete často? Ano, ; Cestujete autem? Ano, ; Jste nervózní, když cestujete autem? Ne; Tak to jste dobrý řidič. (+ gesto) Ano, jsem dobrý řidič.; důležité je, že student slovo sám použije při vysvětlení) výběr textu délka, vybrat klíčová slova, která asi nebudou znát, promyslet na ně návodné otázky + práce s textem (vždy nutnost aktivně použít ve svých větách = 3. fáze 10. Monika Čekalová (Studio 21 Linguafilm): Linguafilm Czech Čeština pro cizince na DVD 7

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE

ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE ŽÁKOVSKÝ KORPUS MERLIN: JAZYKOVÉ ÚROVNĚ A TROJJAZYČNÁ CHYBOVÁ ANOTACE Mgr. Barbora Štindlová, Ph. D., Mgr. Veronika Čurdová, Mgr. Petra Klimešová, Mgr. Eva Levorová ÚJOP UK, Praha Práce s chybou, Poděbrady

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

31. setkání AUČCJ 4. 12. 2010

31. setkání AUČCJ 4. 12. 2010 Zapsala: Kateřina Vlasáková Kontrolou potvrdila: Marie Poláčková 31. setkání AUČCJ 4. 12. 2010 1. Valná hromada 1.1 Předsedkyně M. Poláčková přivítala všechny přítomné a poukázala na nízkou účast na Valné

Více

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika

KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika KOMUNIKUJEME V RÁMCI EU Metodika Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU metodika

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozvoj řečových dovedností Ruský jazyk Helena Malášková 01 O spánku a váze - prezentace

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 3 Anglický jazyk Ročník: 3. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Řečové dovednosti - rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu

Více

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy

Zpráva z evaluačního nástroje. Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Zpráva z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Dotazník pro učitele základní školy Škola Základní škola, Třída 6. A Předmět Angličtina Učitel Mgr. Dagmar Vážená paní učitelko, vážený pane

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Komunikace verbální. Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Komunikace verbální Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Verbální komunikace Počátky slovního dorozumívání dle výzkumných zjištění

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ PŘÍLOHA č. ČJL KRITÉRIA HODNOCENÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ. Vytvoření textu podle zadaných kritérií A téma, obsah B komunikační situace, slohový útvar. Funkční užití jazykových prostředků A pravopis, tvarosloví

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby

STRUKTURA UČEBNICE STRUKTURA LEKCÍ Úvodní text / texty Dialogy Slovíčka Odhadněte význam Rozšiřující slovní zásoba Fráze a předložkové vazby PŘEDMLUVA Učebnice norštiny, kterou vám předkládáme, je první učebnicí norského jazyka určenou pro samostudium a zároveň první učební příručkou norštiny tohoto rozsahu v České republice. Kniha se přitom

Více

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA

CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA CÍLOVÝ JAZYK ČEŠTINA Barbora Štindlová Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy?! zvládání češtiny má pro integrační snahy zásadní význam největší rezervy nutné zvládnutí češtiny jako komunikačního

Více

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI. Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Projekt vznikl za přispění Nadace ČEZ Společnost: Slůně svět jazyků, s.r.o. Zástupce: Ing. Lucie Vlková, výkonná ředitelka Jak na cizí jazyky? Proč se učím? Čeho chci dosáhnout? Konkrétní cíle v jazyce

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi

etestme.com pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi pro jednotlivce pro uchazeče o zaměstnání, studenty, absolventy, zaměstnance, pro všechny, kteří používají cizí jazyk v každodenní praxi 1. O testovací platformě LANGMaster 1.1. Představení LANGMaster

Více

ZKOUŠKY CITY & GUILDS

ZKOUŠKY CITY & GUILDS ZKOUŠKY CITY & GUILDS JŠ Threshold Training Associates (TTA) je akreditovaným zkušebním centrem zkoušek City & Guilds z anglického jazyka. Zkoušky zastřešuje City & Guilds, největší britská vzdělávací

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň)

Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Cizí jazyk Anglický jazyk (1. stupeň) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení anglický jazyk jako důležitý cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností poskytuje jazykový základ

Více

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1...

Obsah. Úroveň A1...2 Obecná angličtina. Úroveň A2...2. Úroveň B1...3. Konverzace. Úroveň B2...4. Konverzace. Krátkodobá příprava CAE. Úroveň C1... Obsah Úroveň A1...2 Obecná angličtina Úroveň A2...2 Obecná angličtina Úroveň B1...3 Obecná angličtina Konverzace Úroveň B2...4 Obecná angličtina Konverzace Krátkodobá příprava FCE Úroveň C1...6 Obecná

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE OBSAH 1 O PROJEKTU... 2 2 CÍLE STANOVENÉ PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA. 3 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. 4 3 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 4. ROČNÍKU NIŽŠÍHO

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Rozšiřování a upevňování slovní zásoby a gramatiky Ruský jazyk Helena Malášková 01

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Všeobecná angličtina

Všeobecná angličtina Všeobecná angličtina Zkoušky Cambridge ESOL Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka

Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Antonínská 548/1, 60190 Brno www.vutbr.cz Služby pro studenty se sluchovým postižením uživatele verbálního jazyka Simultánní vizualizační zápis (přepis) - typ intervence poskytované

Více

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK

DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK DALŠÍ CIZÍ JAZYK - NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Další cizí jazyk si povinně vyberou žáci od 7. ročníku. Výuka je zaměřena na rozvíjení komunikativní kompetence žáků,

Více

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY

WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY WEBOVÉ KORPUSY ARANEA A VÍCEJAZYČNÉ KOLOKAČNÍ PROFILY Datum konání: 11. dubna 2014 Místo konání: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (učebna G13) Název přednášky: Přednášející: Webové korpusy Aranea

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA01 - Prohlubující semináře nad rámec výuky Domluvíme se ve světě NEJ Prohlubující semináře Zertifikat Deutsch Období konání: 10. 10. 2013 10. 6. 2014 Učitel: Radana Litmanová Typ

Více

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13

Základní škola ve Vamberku. Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK. Václav Strážnický 2012/13 Základní škola ve Vamberku Tematický plán učiva ČESKÝ JAZYK PRO 9. ROČNÍK Václav Strážnický 2012/13 MLUVNICE HODINOVÁ DOTACE TEMATICKÝ CELEK OBSAH ZÁŘÍ CELKEM 8 HODIN 1hodina 5 hodin ÚVOD A OPAKOVÁNÍ UČIVA

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1

Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život. 1. krok ÚROVEŇ 1 Rozvíjení komunikačních dovedností krok za krokem 1. 5. ročník základní školy program Místo pro život 1. krok ÚROVEŇ 1 vytvářet představy (vizualizace), vyjadřovat je slovy nebo jednoduchými výrazy sdílet

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Charakteristika kurzu IE3/3

Charakteristika kurzu IE3/3 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IE3/3 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Jazyková škola

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years

Zábavná forma výuky angličtiny. Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Zábavná forma výuky angličtiny Delivering quality early childhood learning programs for over ten years Ranné dětství je pro děti ten nejlepší čas naučit se anglicky. Pružnost mozku a kapacita mozku při

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Habry

Základní škola a Mateřská škola Habry Metody a kritéria hodnocení žáků Český jazyk 3. 5. ročník Základní škola a Mateřská škola Habry Diktáty a pravopisná cvičení 1 = 0 1chyba 2 = 2 4 chyby 3= 5 7 chyb 4= 8 10 chyb 5 = 11 a více Písemné zkoušení

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY V Praze dne 11. března 2015 Č. j.: MSMT-6626/2015-1 SDĚLENÍ V souladu s 22, odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)

Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Od roku 2006 nabízí Jazykové centrum Univerzity Pardubice mezinárodní zkoušku z německého jazyka: Rakouský jazykový diplom Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) Je oficiálně uznávaný systém zkoušek

Více

Rétorika a umění prezentace

Rétorika a umění prezentace školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

SIGNON - KURZY ANGLIČTINY ONLINE PRO NESLYŠÍCÍ EVROPSKÉ ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

SIGNON - KURZY ANGLIČTINY ONLINE PRO NESLYŠÍCÍ EVROPSKÉ ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ SIGNON - KURZY ANGLIČTINY ONLINE PRO NESLYŠÍCÍ EVROPSKÉ ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ Petr PEŇÁZ, Ilja RAJDOVÁ, Alexandr ZVONEK Masarykova univerzita, Brno, teiresias@muni.cz Anotace: Příspěvek si klade za cíl

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město

Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka Provozovna: FAKTUM OPAVA Masařská 15, Opava-Město PŘEDSTAVENÍ REKVALIFIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Mgr. Zbyněk Rybka, Opava Rekvalifikační zařízení Mgr. Zbyněk Rybka působí

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1767/GŘ-VZ-2004 Praha 21. května 2004 S c h v a l u j e:... generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji

NOVÁ DIMENZE. jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji NOVÁ DIMENZE jazykového vzdělávání -větší šance pro lidi, města a obce a firmy v Plzeňském kraji OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.3 Další vzdělávání 7.3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 01 Plzeňský

Více

Příručka pro uživatele verze Online

Příručka pro uživatele verze Online Deutsch im Maschinenbau Němčina ve strojírenství Příručka pro uživatele verze Online česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení Příručka pro uživatele verze Online - česky A. Úvod B. Navigace C. Typy cvičení

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu?

školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? Chcete si prodloužit školní léta?... užít si zábavu a najít nové kamarády?... nebo vás nepřijali na vysokou školu? pomaturitní studium 2010/2011 Studium je [KU:L] anglický jazyk Přípravné kurzy na VŠ Nultý

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Tvořivé psaní výukový 21 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 - schopnost psát a číst

Více

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň

6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk. 1.stupeň 6.2 Charakteristika předmětu Anglický jazyk 1.stupeň Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Hodiny jsou zaměřeny

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Jazykový kurz němčiny

Jazykový kurz němčiny Jazykový kurz němčiny Vstupní úroveň: Úplný začátečník Výstupní úroveň: A2 Celková časová dotace: 150 vyučovacích hodin (120 h přímého studia + 30 h domácí příprava) Kurz je koncipován na dva roky s tím,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VI. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Předazbukové období IX. Výslovnost hlásek odlišných od češtiny. Pozdravy. Jednoduché pokyny. Seznámení s učebnicí. Nácvik výslovnosti, rozhovor. Pohybové hry.fonetická rozcvička. Nacvičí výslovnost hlásek

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI

ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI ŘEČOVÉ TECHNOLOGIE v PRAXI Josef Psutka, FAV ZČU v Plzni Obsah: 1. Automatické rozpoznávání řeči počítačem 2. Počítačová syntéza řeči 3. Hlasový dialog člověka s počítačem 1.10 2014 1 Automatické rozpoznávání

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více