Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green."

Transkript

1 Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green.

2 Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem bude ovlivněna hodnota jmenovitého proudu kontaktů s ohledem na druh spínané zátěže. Velký podíl indukčnosti snižuje zatížitelnost kontaktů při zapínání a rozpínání. Střídavý proud cos ϕ = P/S (-) Kategorie užití Typické užití ČSN EN* AC-1 AC- AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b AC-12 AC-15 AC-20 AC-21 AC-22 AC-2 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece Zahrnuje všechny spotřebiče napájené střídavým proudem, jejichž účiník (cos ϕ 0,95) Příklady použití: odporové pece, průmyslové rozváděče. Motory s kotvou nakrátko, spouštění, spínání motorů v chodu Tato kategorie platí pro vypínání motorů s kotvou nakrátko za chodu. při zapínání stykač spíná proud, který je 5 až 7 násobek jmenovitého proudu motoru. Při vypínání rozpíná jmenovitý proud motoru. Příklady použití: všechny běžné motory s kotvou nakrátko, výtahy, eskalátory, dopravníky, kompresory, čerpadla, klimatizace, míchačky, atd. Spínání elektrických výbojkových svítidel Spínání žárovek Dovoluje malé zatěžování kontaktů, protože odpor studeného vlákna je mnohonásobně nižší, než odpor teplého vlákna. Spínání transformátorů Spínání kondenzátorů Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickým členem Řízení střídavých elektromagnetických zátěží Tato kategorie se týká spínání indukčních zátěží, jejichž příkon při uzavřeném elektromagnetickém obvodu je vyšší než 72 VA Použití: spínání cívek stykačů. Připojování a odpojování v nezatížených stavech Spínání odporových zátěží, včetně mírného zatížení Spínání smíšených odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení Spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží Poznámka: Kategorie užití AC 15 nahrazuje dříve používanou kategorii AC 11 Stejnosměrný proud τ = L/R (s) Kategorie užití DC-1 DC-6 DC-12 DC-2 Typické užití Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece Spínání žárovek Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickýcm členem Spínání vysoce induktivních zátěží (např. sériových motorů) ČSN EN* * Označení norem podle třídění IEC a CENELEC je od roku 1997 sjednoceno (dřívější odlišení evropských norem začínajících dvojčíslím s 5X nebo 6X a norem IEC již neplatí). Poznámka: Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje se používá u kontaktů, které jsou často spínány. V případě vypínačů nebo proudových chráničů není kategorie užití nejdůležitějším údajem, protože tyto přístroje slouží k trvalému přenášení proudu. Pro dlouhodobou životnost kontaktů musíme zajistit, aby nedocházelo k přetěžování kontaktů. Při použití jistícího prvku musíme počítat s tím, že v obvodu může po delší dobu protékat vyšší proud, než udává jmenovitý proud jistícího prvku - viz jističe vedení L7, LH a pojistky. U jističe musíme počítat s hodnotou smluveného vypínacího proudu I 2 (I 2 = 1,45 I n ), u pojistky počítáme se smluveným tavným proudem (až 1,6 I n ). Předřazení jistícího prvku se jmenovitým proudem rovným jmenovitému proudu chrániče nebo vypínače proto není zcela správné (viz. Katalog 2001, str. 10 dole).

3 Obsah Název Katalog 2001 Tech. informace str. str. 1. Proudové chrániče Jističe L Jističe LH Tabulka přiřazení jističů L7 (FL7), LH k vedení Vypínací spoušť LH-ASA Jednotka pomocných kontaktů LHK Vypínací spoušť Z7-ASA Tlačítka a kontrolky ZX (1TE) Stykače Z7-SCH Instalační relé Z7-R Časová relé ZR Schodišťové spínače Z8-TLZ/2, Z8-THZ/2, Z8-TLS/ Soumrakový spínač Z7-LMS, Z7-LMK Zvonkové transformátory Z7-TRM Měřící transformátory proudu Z7-MG Spínač motorů MS Třífázové měřiče spotřeby Z7-KWZ-Ph Propojovací lišty ZV Pojistkové vložky DII, DIII, DIV Pojistkové hlavice a doteky Pojistkové spodky pro závitové pojistky DII, DIII, DIV Válcové pojistkové vložky C10, C14, C Pojistkové odpínače pro válcové pojistky VLC10, 14, Pojistkové odpínače LTS Pojistkové lišty ZLTS Pojistkové lištové odpínače LTS-LG Výkonové jističe LCB1, vypínače HSD Výkonové jističe LCB2, vypínače HSD Svodiče přepětí

4 Úvod Technické informace ke Katalogu Instalační přístroje a rozváděče mají napomoci k lepší informovanosti elektrotechniků o výrobcích Moeller. Tyto Technické informace jsou doplňkem hlavního katalogu Instalační přístroje a rozváděče - Katalog Obsahují podrobnější technické údaje, schémata zapojení, popisy svorek, návody pro montáž a další informace, které nejsou pro svůj rozsah uvedeny v hlavním katalogu. Pro snadnou orientaci je ve většině případů použito stejného řazení typů přístrojů, jako v Katalogu 2001 s odkazem na příslušnou stránku katalogu. Všechny výrobky firmy Moeller se k zákazníkům dostávají prostřednictvím sítě velkoobchodů. Nespornou předností výrobků nesoucích označení F&G je jejich spolehlivost, což dokazuje i délka poskytované záruky. Díky průběžnému doplňování našeho centrálního skladu v České republice jsme schopni velice pružně reagovat na požadavky našich velkoobchodních partnerů. Seznam adres velkoobchodních partnerů zasíláme na vyžádání. K rychlosti a plynulosti dodávek naších výrobků přispívá i to, že výroba některých přístrojů probíhá ve výrobním závodu Moeller Suchdol nad Lužnicí v České republice. Firma Moeller Elektrotechnika s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001, který se vztahuje na výrobu, prodej a servis. Na všechny přístroje poskytujeme záruku 2 roky. Adresy, na kterých můžete získávat informace o našich výrobcích a dodacích podmínkách jsou: MOELLER ELEKTROTECHNIKA s.r.o. Obchodní a technické kanceláře: Komárovská 2406 Třebovská Praha Ústí nad Orlicí Česká republika Česká republika tel: tel: fax: fax: http: //www.moeller-cz.com http: //www.moeller-cz.com Výrobní závod: Suchdol nad Lužnicí MOELLER ELECTRIC s.r.o. Kopčianska Bratislava 5 Slovenská republika tel: , fax: http: //www.moeller.sk -2-

5 Proudové chrániče Použití: Proudové chrániče jsou elektrické ochranné přístroje, které zajišťují vysoký stupeň ochrany osob, zvířat a majetku před nepříznivým vlivem unikajícího elektrického proudu. Nejdůležitější vlastností ochrany s proudovými chrániči, vedle citlivosti, je krátký vypínací čas. Proudové chrániče se používají v následujících případech: - doplňková ochrana proudovým chráničem I n 0 ma (ochrana před dotykem se živou částí v případě poruchy izolace, špatně zapojené instalaci nebo při neopatrnosti obsluhy) -ochrana neživých částí - ochrana v případě poruchy (citlivost není obecně určena, s velkou rezervou vyhoví I n = 00 ma až 1 A) -ochrana před vznikem požárů od plazivých proudů (I n = 00 ma až 0,5 A) Katalog 2001 str. 10 až 6 Princip činnosti proudového chrániče I = I F + I s Proudový chránič je elektrický ochranný přístroj nebo kombinace přístrojů, který detekuje a vyhodnocuje reziduální proud (součtový transformátor, vybavovací relé) v pracovních vodičích obvodu a vypíná obvod (spínací mechanizmus) při překročení určité hodnoty reziduálního proudu, pro který je chránič nastaven. V rovnovážném stavu bez poruchy je součet proudů tekoucích součtovým transformátorem roven nule. Při vzniku poruchy dojde k nerovnovážnému stavu proudů (reziduální proud), to způsobí indukci magnetického toku v součtovém transformátoru, v sekundárním vinutí se indukuje proud a ten způsobí vybavení vybavovacího relé. Reziduální proud I (rozdílový proud) je definován jako vektorový součet okamžitých hodnot proudů tekoucích v hlavním obvodu proudového chrániče. Ideální stav, kdy ze živé části do země neteče žádný proud, prakticky nenastane. V důsledku konečné hodnoty odporu izolace elektrických zařízení (stovky kiloohmů až gigaohmy) teče do země proud způsobený svody izolace. Je to tzv. zemní svodový proud (I s ), častěji nazývaný unikající proud. V případě, že dojde k poruše izolace nebo k dotyku osoby se živou částí, prochází do země tzv. zemní poruchový proud I F. Proudový chránič registruje v každém okamžiku součet obou těchto složek, tj. I = I F + I s. Princip činnosti proudového chrániče v síti TT (totéž platí i pro sítě TN a IT) Grafická značka podmíněné zkratové odolnosti 10 ka s předřazenou pojistkou předepsané velikosti Z principu funkce vyplývá, že proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany nejistí před nadproudy (přetížení, zkrat)! Ochrana před nadproudy se musí zajistit předřazením pojistky nebo jističe. Velikostí předřazeného jisticího prvku je potom určena zkratová odolnost proudového chrániče (podmíněná zkratová odolnost). Z uvedeného vyplývá, že proudový chránič nesmí vybavit při normální úrovni zemního svodového proudu, ale až při poruše při vzniku zemního poruchového proudu. Tomu je nutné přizpůsobit výběr hodnoty jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu I n proudového chrániče v těch případech, kde je běžně hodnota unikajícího proudu (tj. zemního svodového proudu) poměrně velká, například ve vlhkém prostředí, u tepelných spotřebičů atd. Jestliže jsou unikající proudy příliš vysoké, musí být na jeden proudový chránič připojen co nejmenší počet spotřebičů. Doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma při dotyku se živou částí (přímý dotyk) I n 0 ma I n 0 ma I n 0 ma I n 0 ma L1 N PE a) b) Případy, kdy citlivý proudový chránič zabrání smrtelnému úrazu: a) přímý dotyk osoby se živou částí b) přerušení ochranného vodiče - selhání ochrany v případě poruchy c) chybně zapojená zásuvka nebo spotřebič třídy I d) pád elektrického spotřebiče do vany c) d) --

6 Rozmezí proudů, která vystihují požadavky podmiňující bezpečnost elektrické instalace a elektrických spotřebičů pro člověka, jsou tato: proudy 10 až 0 ma nevedou sice ke smrti, ale při jejich delším působení dochází ke křečím svalů, potížím při dýchání atd., proudy s hodnotami nad 0 ma mohou být i smrtelné, pokud nedojde k rychlému odpojení od zdroje, proudy blížící se hodnotě 500 ma způsobí smrt, procházejí-li déle než cca 0,5 s, proudy nad 500 ma (resp. 1 A) bývají smrtelné i při krátkých dobách průchodu. Tomuto stavu je nutné v každém případě zabránit. Na základě uvedených údajů byly stanoveny hranice vypínacích časů a jmenovitých vybavovacích reziduálních proudů (jmenovitých rozdílových proudů) proudových chráničů tak, aby se nacházely v bezpečné oblasti působení proudu na člověka. Z tohoto důvodu byla stanovena hranice 0 ma pro doplňkovou ochranu živých částí proudovými chrániči a určeny maximální meze vypínacích časů (ČSN EN 61008). Příklad: Při dotyku fázového vodiče o napětí 20 V rukou bude při uvažované hodnotě impedance těla Z T = Ω. tělem protékat proud cca 20 ma. Pokud by nedošlo k rychlému odpojení proudu, postižená osoba zemře. Rychlost vypnutí je tedy rozhodujícím kriteriem pro bezpečnost osob. Volba citlivosti I n = 10 nebo 0 ma není kritická, protože při tělových proudech větších než 50 až 100 ma je rychlost vybavení chráničů s I n = 10 a 0 ma stejná. Doplňková ochrana proudovým chráničem je povinně předepisována v domácnostech (koupelny), ve stavebnictví, v zemědělství, v průmyslu atd. Pro všechny případy platí, že pokud je provedena ochrana neživých částí samočinným odpojením od zdroje, musí být použit proudový chránič s I n 0 ma pro všechny venkovní zásuvky do 20 A a pro zásuvky, u nichž lze předpokládat využití k napájení přenosného ručního nářadí používaného venku. Pro všechny ostatní případy, kdy jsou zásuvky používány osobami jinými než znalými nebo poučenými, se zvláště doporučuje zajistit doplňkovou ochranu proudovým chráničem s I n 0 ma (ČSN , čl ). Citlivý proudový chránič je schopen funkce i při použití dlouhých prodlužovacíc h přívodů s velkou impedancí poruchové smyčky, kde hrozí velké nebezpečí poškození izolace. Na funkci nemá vliv ani druh sítě (TN, TT či IT), a to ani při jeho použití mimo tzv. vliv zóny hlavního pospojování (čl , ČSN * ) ). *) Pojem zóna hlavního pospojování není nikde definován a na základě dlouholetých diskuzí a praktických zkušeností bude tento pojem v nejbližší době zrušen. V praxi to znamená, že přechod na síť TT ze sítě TN nebude již pro elektrická zařízení mimo tzv. vliv zóny hlavního pospojování vyžadován a nadále je upřednostňována síť TN s průběžným přizemňováním ochranného vodiče, což odpovídá naší osvědčené praxi. Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykem (nepřímý dotyk) Pod tímto pojmem se rozumějí opatření, která chrání člověka před dotykem s neživou částí elektrického zařízení, na níž se při poruše izolace vyskytuje dotykové napětí. Poruchový proud I F (tj. pro chránič reziduální proud) je potom součtem proudu procházejícího ochranným vodičem do země a tělového proudu procházejícího člověkem. Norma ČSN definuje ochranu samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase, která zahrnuje dříve samostatné ochrany: nulováním pro sítě TN, zemněním s uzemněným nulovým bodem pro sítě TT, zemněním s izolovaným nulovým bodem pro sítě IT. Ochrana neživých částí v případě poruchy Samočinné odpojení od zdroje je zabezpečeno ochrannými přístroji, které musí odpojit obvod nebo zařízení v předepsaném čase, jestliže se na neživých částech vyskytne napětí vyšší než trvalé dovolené dotykové napětí U L (U L = 50 V, pro zvlášť nebezpečné prostory je to 25 V). V nepříznivých případech se obvykle počítá i se sníženou impedancí těla Z T nebo je toto zpřísnění určeno podle podmínek vnějších vlivů (ČSN 2000-, ČSN , ČSN ). Pro samočinné odpojení v sítích TN a IT jsou stanoveny konkrétní časy odpojení. Při stanovení maximálních časů odpojení se vycházelo z poznatků o působení elektrického proudu na člověka, kdy k odpojení musí dojít dříve, než může být člověk ohrožen na životě. Např. pro zásuvkové obvody a předměty třídy ochrany I s pohyblivým přívodem držené v ruce s U 0 = 20 V se jedná o vypínací čas 0,4 s. Pro pevně instalované spotřebiče je stanovena doba odpojení do 5 s. Tato doba odpojení poruchy není u ochrany neživých částí na závadu, protože člověk se ani v nejnepříznivějším případě nemůže dotknout dvou neživých části s napětím vyšším než 50 V. Pokud není možné dosáhnout předepsaných časů vypnutí běžnými způsoby (volba nadproudového jisticího prvku, posílení průřezů pro dosažení potřebné hodnoty impedance smyčky), je nutné provést doplňující pospojování nebo použít proudový chránič (čl , ČSN ). Ochrana majetku protipožární ochrana Postupným zhoršováním izolačního stavu instalace dochází k únikům proudu a ke vzniku plazivých proudů prostřednictvím usazeného prachu a nečistot. Vzniklý plazivý proud je schopen způsobit lokální oteplení a může dojít ke vzniku požáru. Nebezpečí vzniku požáru je možné omezit použitím proudového chrániče s hodnotou I n = 00 ma až 500 ma, nejlépe v selektivním provedení. Selektivní typ proudového chrániče zároveň řeší problém selektivity. -4-

7 Typy proudových chráničů (ČSN EN 61008, ČSN EN 61009, ČSN IEC 755) Proudové chrániče lze rozdělit podle několika hledisek. Jednotlivé typy charakterizuje zejména závislost na napájecím napětí (FI nezávislé, DI závislé, HFI - podmínečně závislé), počet pólů (2, 4), citlivost na různé druhy proudů (typ AC, typ A, typ B) a časová závislost vypnutí (, G, S). I. Citlivost proudových chráničů na různé druhy proudů typ AC citlivost na střídavý reziduální proud. typ A citlivost na střídavý a pulzující stejnosměrný (DC) reziduální proud. typ B citlivý na střídavý, stejnosměrný pulzující proud a hladký stejnosměrný proud. Vzhledem k ceně se jedná o zajímavé tech. řešení. *) Problém vlivu stejnosměrných složek proudu na funkci proudového chrániče byl předmětem dlouholetých diskuzí i na úrovni IEC. Po posouzení všech získaných skutečností bylo bezpečnostní komisí ACOS v roce 1991 přijato závěrečné rozhodnutí, kde se konstatuje, že vliv stejnosměrných složek nemá podstatný vliv na spolehlivou funkci proudového chrániče a v porovnání s ostatními činiteli, které ohrožují bezpečné vypnutí, je málo důležitý. Další závěry výzkumů byly předloženy v roce 1992 a bylo konstatováno, že v síti TN je vždy možné použít typ AC. Nejvíce používaným typem je typ AC, pouze pro průmyslové provozy s výkonnými řízenými usměrňovači (měniči) se doporučuje používat typ A. V domovních rozvodech se typy A nepoužívají, pouze v Německu a Nizozemí je povinné používání těchto typů na základě jednotných požadavků norem VDE pro sítě TT a TN (velký podíl sítí TT). V praxi je výskyt stejnosměrné složky při poruše poměrně vzácný, spíše se jedná o deformaci hladkého průběhu proudu. V této souvislosti je tedy nutné mít na paměti, že proudové chrániče chrání v první řadě osoby a teprve potom spotřebiče. Zlepšení bezpečnosti pouhou volbou typu A (například ochrana vysoušeče vlasů v druhé třídě izolace s regulací výkonu diodou) je zanedbatelné oproti ostatním rizikům, jakým je například riziko selhání funkce proudového chrániče při zanedbávání pravidelných kontrol testovacím tlačítkem. II. Časové zpoždění vypnutí (vypínací charakteristiky) Typ chrániče Vypínací čas [s] pro Odolnost proti rázovému Vlastnosti - použití proudu* (8/20 µs) I = I n I = 2I n I = 5I n I = 500 A - G G S S pro všeobecné použití - bez zpoždění okamžité vybavení po vzniku rozdílového proudu I p 250 A < 0, < 0,15 < 0,04 < 0,04 se zpožděním min. 10 ms* (Gewitter = bouřka) (doba nepůsobení 10 ms) I p ka 0,01-0, 0,01-0,15 0,01-0,04 0,01-0,04 selektivní se zpožděním min. 40 ms* = selektivní (doba nepůsobení 40 ms) I p 5 ka 0,1-0,5 0,06-0,20 0,05-0,15 0,04-0,15 *) Odolnost proti rázovému proudu zaručuje nevybavení chrániče až do hodnoty proudu nepřevyšující udanou hodnotu odolnosti I p. Vybavení chráničů bez zpoždění může nastat i vlivem nárazového proudu I > I p při zapnutí spotřebiče. Toto nežádoucí vybavení je způsobeno určitou malou nesymetrií vodičů v průvlekovém transformátoru (viz ČSN EN atd.). Nezbývá než, použít odolnější typ chrániče (typ G). Použití proudových chráničů s krátkým zpožděním, tj. s malou dobou nepůsobení zaručuje vysokou odolnost proti vybavení vlivem krátkodobých poruchových proudů. V platných i navrhovaných normách je předepsáno (IEC ) že: proudové chrániče musí být dostatečně odolné proti nežádoucímu vybavení a elektromagnetickému rušení. Zde je uvedeno, že typ bez zpoždění je vhodný pro normální použití, S - typ a zpožděný typ (G) se doporučují použít ve zvláštních případech (použití svodičů přepětí - viz IEC ) a dalších případech, kde je to nutné. Selektivní řazení proudových chráničů (ČSN IEC ; 1998) a) b) *) *) V podmínce pro úplnou selektivitu je zahrnuta proudová selektivita (odstupňování I n alespoň o jeden stupeň) a časová selektivita (typ vypínací charakteristiky). Na obrázku je znázorněno výhodné sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem. Při návrhu tohoto řešení je nutno respektovat možný součet proudů, aby nedošlo k přetížení kontaktů chrániče! V případě b) s použitím chrániče typu G nedojde při zkratu za některým z jističů k vybavení proudového chrániče, protože jeho doba nepůsobení je minimálně 10 ms a v této době již dojde k vybavení příslušného jističe vlivem poruchy (zkratu). Při dotyku osoby se živou částí v kterékoli části instalace zajišťuje bezpečnost předřazený proudový chránič s citlivostí I n = 0 ma. Průběhy vypínacích charakteristik proudových chráničů při selektivním řazení (čárové charakteristiky). Je zřejmé, že vypínací časy při poruše jsou kratší, než vypínací časy při I n (ČSN vyžaduje zajištění vypínacích časů při poruše). -5-

8 Stupňování ochran Na vedlejším obrázku je názorně zobrazen systém třístupňové ochrany - každý vyšší stupeň ochrany zvyšuje bezpečnost při selhání nižšího stupně ochrany: 1. základní ochrana - ochrana při normálním provozu (izolace), 2. ochrana v případě poruchy - ochrana neživých částí (ochranný prvek, ochranný vodič),. doplňková ochrana v případě selhání 2. stupně ochrany (citlivý proudový chránič). Ze skladby ČSN však vyplývá, že proudový chránič je pouze jedním z ochranných prvků (jističe, pojistky, chrániče), které zajišťují funkci ochrany samočinným odpojením v případě poruchy neživých částí. Citlivý proudový chránič s I n 0 ma proto plní funkci jednak ochrany neživých částí samočinným odpojením, jednak i doplňkové ochrany živých částí. Příčiny nežádoucích vybavení proudových chráničů vlivem chyby v zapojení!!! Nepřípustné spojení vodičů PE a N za chráničem způsobuje nevysvětlitelné vypínání chráničů, případně nefunguje ani testovací tlačítko (viz ČSN čl ) Vypnutí proudového chrániče při spojení vodičů PE a N spotřebič před chráničem Vypnutí proudového chrániče v důsledku špatně zapojené orientace pracovního vodiče! a) chybné zapojení společný můstek N Při nerovnosti proudů I 1 s I a proudů I 2 s I 4 dochází k chybným vypnutím (poměr proudů I 1 /I závisí pouze na poměru impedancí středních vodičů). b) správné zapojení rozdělení můstku N Obecně platí: počet proudových chráničů = počet N můstků. Dalším možným řešením situace a) je použití 1 + N pólových jističů pro jednotlivé proudové okruhy za chráničem. Nepřípustné zapojení proudových chráničů se společným středním můstkem. -6-

9 Příčiny nežádoucích vybavení proudových chráničů vlivem svodičů přepětí * Pozn.: Zapojení svodičů přepětí v neměřené části není některými rozvodnými závody povolováno. Použití proudových chráničů typu S (ochrana neživých částí) a typu G (zásuvkové okruhy) v obvodech se svodiči přepětí. U I = I c = = Z c = j.ω.c.u = = j.2π.f.c.u I Vznik zemního svodového proudu při spínání spotřebičů s velkou kapacitou C PE proti zemi (PE vodič) náhradní schéma Proudový chránič STECKMAT pro pohyblivou montáž I Příčiny vybavení proudových chráničů vlivem velké kapacity proti zemi, vlivem odrušovacích kondenzátorů Častým zdrojem přepětí je tzv. spínací přepětí vzniklé při rozpínání kapacitní nebo induktivní zátěže. Velikost tohoto přepětí je několikanásobkem napětí sítě. Přitom dochází ke vzniku tlumených kmitů s frekvencí řádově 100 khz. Tyto jevy mají za následek nežádoucí vypnutí i těch spotřebičů, které za normálního provozu (50 Hz) nevykazují téměř žádný kapacitní svodový proud. Uvedená závada je řešitelná použitím proudových chráničů s dobou nepůsobení 10 ms, tj. typu G, nebo u ochrany neživých částí selektivním proudovým chráničem. V připadě výskytu vyšších harmonických a v případě rušení (komutátorové motory, elektronické startéry zářivek, obloukové svářečky s tyristorovým řízením atd.) prochází přes odrušovací kondenzátory v důsledku vyšší frekvence mnohem větší proud, než odpovídá frekvenci 50 Hz. Uspokojivé vyřešení tohoto problému přinese proudový chránič s nižší citlivostí, rozdělení obvodů se zdrojem rušení,případně odvedení kapacitního proudu vodičem N namísto obvyklého odvedení vodičem PE. Novým perspektivním řešením jsou proudové chrániče typu...-u. Jejich citlivost je zaručena v úzkém pásmu okolo jmenovité frekvence 50 Hz a při jiných frekvencích (frekvenční měniče, vliv unikajících proudů odrušovacích filtrů,...) citlivost těchto přístrojů klesá. Tím je dosaženo omezení počtu nežádoucích vybavení. a) Přerušený N vodič b) Nesprávně c) Přerušený zapojená vodič PEN zásuvka d) Nesprávně zapojená zásuvka Poznámka: *) Ochranný vodič PE procházející součtovým transformátorem má opačnou orientaci průvleku oproti pracovním vodičům L a N. Účelem tohoto opatření je zajištění ochranné funkce při přítomnosti fázového napětí na ochranném kolíku chybně zapojené zásuvky. Schéma zapojení proudového chrániče STECKMAT pro pohyblivou montáž (typ DI - funkčně závislý na napájecí napětí) Případy, kdy proudový chránič pro pohyblivou montáž chrání před úrazem elektrickým proudem. Hlavní použití proudového chrániče STECKMAT je pro prodlužovací přívody a pohyblivé přívody k ručnímu elektrickému nářadí. Při výpadku napájení je zajištěno vypnutí chrániče STECKMAT a nemůže proto dojít k samovolnému spuštění pracovního stroje po obnovení napájení. -7-

10 Proudové chrániče se zvýšenou spolehlivostí HF7 FI DI HFI 1* ) součtový proudový transformátor 2* ) elektronický zpožďovací obvod pro typ G, S napájený ze sekundárního vinutí citlivé diferenciální relé PMA 4 citlivý spínací mechanismus * ) Konstrukční části s vysokou provozní spolehlivostí 1* ) součtový proudový transformátor 2 elektronický vyhodnocovací a zpožďovací obvod napájený za sítě * ) robustní vypínací spoušť 4* ) robustní spínací mechanismus 1* ) součtový proudový transformátor 2* ) vyhodnocovací a zpožďovací obvod napájený ze sekundárního vinutí * ) robustní vypínací spoušť 4* ) robustní spínací mechanismus 5* ) miniaturní relé (tyristor) pro vypínací spoušť Cílem nového řešení je nabídnout spolehlivý proudový chránič, který je sestaven z vysoce spolehlivých konstrukčních dílů. Řešení, kde by byla pravidelná kontrola testovacím tlačítkem nahrazena automatickým, na člověku nezávislým pravidelným testováním, není z technického ani ekonomického pohledu přijatelné. Obrázek popisuje řešení proudových chráničů typu FI, DI a HFI. Spínací mechanizmus typu HFI již není vybavován pomocí relé s permanentním magnetem, nýbrž prostřednictvím robustní elektromagnetické spouště. Elektromagnetická spoušť je u typu HF7 aktivována elektronickým vyhodnocovacím obvodem. Ten vyhodnocuje signál detekovaný součtovým transformátorem nezávisle na síťovém napětí, přičemž elektronický obvod je napájen rovněž ze sekundárního vinutí součtového transformátoru. Elektronické vyhodnocovací obvody jsou proto namáhány teprve při určité velikosti reziduálního proudu, což zaručuje jejich nejvyšší možnou spolehlivost. Z vysoké spolehlivosti jednotlivých stavebních dílů proudového chrániče vyplývá i vysoká spolehlivost celého přístroje. Jestliže u dřívějších provedení byla pravděpodobnost poruchy okolo 5 % za sledované období deseti let, u nového řešení se v současné době dostáváme k pravděpodobnosti poruchy za stejné období přibližně 10krát nižší. Z jednoduchého porovnání těchto údajů vidíme, že pro zajištění stejné nebo vyšší míry spolehlivosti doposud používaných chráničů musíme dohlédnout na častou kontrolu funkce. Dlouholetá praxe v zahraničí potvrzuje, že požadavek předpisů na pravidelné testování není ve většině případů respektován a v některých případech například v domácnostech se testování neprovádí vůbec! V těchto případech je proudový chránič bez nutnosti pravidelného testování velkým přínosem. Srovnatelné míře spolehlivosti u nového řešení odpovídá u doposud používaných provedení povinné testování v intervalu 1, až 5 měsíců. Konstrukcí vypínací spouště je zaručeno, že proudový chránič spolehlivě vypne i při poklesu napájecího napětí pod 50 V, což je hranice bezpečného napětí. Takto je ošetřen případ poklesu napětí v napájecí síti a s tím související riziko nefunkčnosti proudového chrániče. Další vlastností je to, že při výpadku napájecího napětí nedochází k vypnutí proudového chrániče. První námitkou proti tomuto řešení bylo, že by toto zapojení mohlo způsobit nebezpečný stav elektrického zařízení při výpadku právě této jedné fáze. Uvážíme-li pravděpodobnost výpadku jedné fáze ze tří, a to právě té, která napájí vypínací spoušť* ), současný vznik poruchy na elektrickém zařízení právě v době výpadku této jedné fáze a současný dotyk osoby s částí s poruchou, je riziko úrazu velice málo pravděpodobné. Přitom výpadek jedné fáze v třífázové síti není považován za normální provozní stav, a proto není dlouhodobě přípustný. Riziko selhání proudového chrániče tohoto nového řešení při výpadku napájení je proto mnohonásobně nižší, než činí přínos zvýšené provozní spolehlivosti. Pokud na výstupu čtyřpólového chrániče používáme spotřebič s neúplným počtem vodičů, je při instalaci a měření čtyřpólových proudových chráničů vhodné připojit plný počet vodičů na vstupní stranu (ze strany napájení), aby nedocházelo k situaci, že není jasné, které ze svorek musí být zapojeny. Proudový chránič typu HFI není vybaven testovacím tlačítkem (testovací tlačítko s označením T TEST), ale pouze servisním tlačítkem (SERVICE), které slouží k vyzkoušení funkce proudového chrániče před jeho uvedením do provozu. * ) V běžných třífázových instalacích s třífázovými spotřebiči u něhož došlo k vypnutí pojistky, nebo jističe, napětí na fázovém vodiči většinou nezaniká, protože se napětí vrací přes neuzemněný uzel (asynchronní motory). Toto napětí postačuje k vybavení proudového chrániče HF7. V případech, kdy jsou v instalaci pouze jednofázové spotřebiče, nemusí dojít k vybavení. Proto se z důvodu obavy před selháním funkce při výpadku napájení (přetížené a zastaralé sítě) použijí chránič typu FI, avšak u těchto typů je nutné pravidelné testování! Ochrana před přetížením kontaktů Zabudovaný elektronický obvod proudového chrániče HF7 je využit nejen k vyhodnocení a zprostředkování vypnutí při vzniku poruchového proudu. Slouží též k vypnutí proudového chrániče v případě, že dojde k překročení hodnoty proudu procházejícího kontakty nad přípustnou mez. Průzkumy prokázaly, že počet spotřebičů připojených na domovní instalace narůstá a odběr někdy dosahuje i několikanásobku hodnot, se kterými bylo v době uvedení instalace do provozu počítáno, zejména u sdružených obvodů za jedním chráničem. Proudový chránič HF7 kontroluje oteplení vodičů uvnitř diferenciálního transformátoru a při překročení proudu nad hodnotu jmenovitého proudu dojde k jeho vypnutí. Ochrana proti zkratu však musí být zajištěna pojistkou nebo jističem. Pokud chceme zajistit úplnou ochranu proti zkratu a přetížení jediným přístrojem, musíme použít kombinovaný proudový chránič typu FL7 (FI typ). Proudové chrániče typu HF7 jsou vyráběny pouze v provedení typu G a S. Tím je umožněna nejvyšší možná odolnost proti nežádoucímu vybavení. Provedení bez časového zpoždění se nevyrábí. Uvedené zcela nové řešení proudového chrániče s vysokou spolehlivostí nabízí zatím nejvyšší možnou míru bezpečnosti a spolehlivosti, kterého bylo u proudových chráničů dosaženo. Tím, že se v prevenci poruch podařilo snížit pravděpodobnost selhání vlivem technického zařízení a nespolehlivostí člověka, došlo k výraznému posunu v kvalitě ochrany. Poznámka: Pro jednoduchou instalaci a zprovoznění je nutné zapojit všechny pracovní vodiče na vstup přístroje a to i v případech kdy není využíván plný počet pracovních vodičů (například asynchronní motory bez vyvedeného N vodiče). -8-

11 Grafické značky a popis proudových chráničů s vestavěnou nadproudovou ochranou 1 ovládací páčka 2 testovací tlačítko zkušeb. zařízení a schéma zapojení b jmenovitá podmíněmá zkratová odolnost proudového chrániče c polohy (I = zap., O vyp.) d jmenovitá vypínací schopnost jističe A e třída selektivity pro jistič f použitelnost proudového chrániče od -25 C g typové označení h jmenovitý proud jističe 16 A, jmenovitý vybavovací rozdílový proud chrániče ch jmenovité napětí i vypínací charakteristika jističe B, I n = 16 A j schvalovací značky zkušeben k ochrana před nežádoucím vypnutím při startování zářivek Schématické značky Jistič Proudový chránič Proudový chránič Schématická značka pro funkční schéma (4pólový) (2pólový) Proudový chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou Proudový chránič (podle britských a francouzských norem) Výběr základních elektrotechnických norem požadujících použití proudových chráničů ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem (2000): zásady pro ochranu samočinným odpojením s použitím proudového chrániče v sítích TN, TT a IT, zásady pro doplňkovou ochranu proudovým chráničem s I n 0 ma. ČSN Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (1994): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro venkovní zásuvky do jmenovitého proudu 20 A, pro ostatní zásuvky se zvláště doporučuje. ČSN EN Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů (2000): ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím ČSN Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (1997): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky v zóně a pro upevněná zařízení v zóně 2. ČSN Elektrická zařízení plaveckých bazénů (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma. ČSN Zařízení stavenišť a demoličních prostorů (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky. ČSN Zařízení v zemědělských a zahradnických objektech (1994): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma, ochrana s proudovým chráničem s I n 500 ma na začátku instalace. ČSN Omezené vodivé prostory (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro přívody k upevněným spotřebičům třídy ochrany II. ČSN Elektrická zařízení v pojízdných prostředcích včetně karavanů a jejich parkovišť (1998): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro všechny zásuvky. ČSN 2140 Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely (1987): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky v lékařsky využívaných místnostech. ČSN Elektrická zařízení v podzemí (1987): ochrana proudovým chráničem pro dočasné práce v podzemí. ČSN EN Zvláštní požadavky na staveništní rozváděče (1995): (ČSN ) doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky. -9-

12 Jističe L7 Použití: Katalog 2001 str. 7 až 49 jištění elektrických obvodů před přetížením a zkratem omezující jističe s vysokou vypínací schopností 10 ka pro všechny hodnoty jmenovitých proudů (0,16-6 A) vysoká vypínací schopnost dovoluje omezit počet jistících prvků příslušenství (vypínací spouště, podpěťové spouště, jednotky pomocných kontaktů, propojovací systémy atd.) umožňují použití v průmyslu. Vypínací charakteristika Vypínací charakteristika jističe = průběh závislosti doby vypnutí jističe na velikosti nadproudu. Pojmem nadproud se rozumí každý proud, který je vyšší než jmenovitý proud I n, tj. přetížení nebo zkrat. Starší vypínací charakteristika L a U pro jističe vedení (podle ČSN ) Definice vypínacích charaktaristik L a U byla poměrně komplikovaná, protože tvar vypínací charaktaristiky v oblasti působení tepelné spouště se odvozoval od normovaného tvaru vypínací charaktaristiky pojistky typu gl ( německá norma). Veličinou, ke které se vztahovaly nevypínací a vypínací proudy nebyl proud I n, ale smluvený navypínací proud I nt (krajní, hodinový). Vypínací charakteristiky B,C,D pro jističe vedení (podle ČSN EN 60898) jednodušší definice vypínacích charakteristik pomocí jmenovitého proudu I n proudová řada 0,16-6 A možnost jištění obvodů se spotřebiči, které způsobují vysoké proudové rázy jističi s charakteristikou D kratší vypínací časy oproti charakteristikám L a U dovolují menší přetěžování chráněného obvodu, protože hodnota jejich smluveného vypínacího proudu I t je nižší Použití jističů vedení s vypínacími charakteristikami B, C, D B C D Technické údaje: Jmenovité napětí Jmenovité proudy Vypínací charakteristiky Maximální stejnosměrné napětí 20 /400 V; 50/60 Hz 0,16-6 A B, C, D = 48 V pro běžný typ L (10 ka) = 250 V pro typ L7-...DC (6 ka pro T = 4 ms) Třída selektivity Vypínací schopnosti 10 ka (I cn podle ČSN EN ) 15 ka (I cu podle ČSN EN ) Předepsaná teplota -5 až 40 C Přívodní / vývodní svorky libovolné Poloha při montáži libovolná zařízení s malými proudovými rázy (jištění vedení, běžné spotřebiče) náhrada za jističe se starší vypínací charakteristikou L zařízení s proudovými rázy do 5 I n (žárovky, vícepólové asynchronní motory, atd.) náhrada za jističe se starší vypínací charakteristikou U zařízení s velkými proudovými rázy (transformátory, dvojpólové asynchronní motory) náhrada za jističe s vypínacími charakteristikami K, M ( kde I k = 8-12 I n ) Jištění obvodů se stejnosměrnými proudy Při jištění obvodů se stejnosměrnými proudy běžnými jističi L7 se posouvají vypínací charakteristiky v oblasti působení elektromagnetické spouště o 1,41 I k (tj. poměr maximální a efektivní hodnoty střídavého proudu). Oblast působení tepelné spouště se nemění. U jističů L DC je s touto skutečností počítáno a meze vypínacích charakteristik jsou v souladu s požadavky pro jednotlivé typy vypínacích charakteristik B a C. Jističe L7 - DC jsou použitelné pro všechny druhy proudů, tj. stejnosměrné i střídavé proudy. Vestavěné pernamentní magnety podporují zhášení elektrického oblouku pouze při předepsané polaritě zapojení svorek. Z tohoto důvodu musí být dodržena polarita stejnosměrného proudu v příslušném obvodu! Časová konstanta T = L/R = 4 ms jističů L7 - DC pro stejnosměrný proud má analogický význam jako parametr cos ϕ pro střídavý proud. Poznámka: Při použití jističů musíme rozlišovat, zda se jedná o jištění obvodů s motory, nebo přímo o jištění motorů. Pro jištění motorů jsou určeny jističe s plynule nastavitalnou hodnotou proudu tepelné spouště - viz Spínač motorů MS

13 Vypínací charakteristiky jističů L7 1 2 Vypínací charakteristiky B, C, D podle ČSN EN Tepelná spoušť 1.Smluvený nevypínací proud I 1 = I nt = 1,1 I n pro t 1 h 2.Smluvený vypínací proud I 2 = I t = 1,45 I n pro t < 1 h.i = 2,55 I n - pro l n 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 60 s - pro l n > 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 120 s vypínací čas Elektromagnetická spoušť 4. Typ B: I n pro t 0,1 s 5. 5 I n pro t < 0,1 s 6. Typ C: 5 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8. Typ D: 10 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8 7 B C D 9 Poznámka: Hranice nevypínacích a vypínacích proudů jsou podle normy ČSN EN předepsány na 1,1-1,45 I n (tj. I nt až I t ). Referenční teplota okolí 0 C. Norma ČSN IEC udává rozmezí nevypínacíh a vypínacích proudů 1,05 I n až 1,20 I n. Referenční teplota okolí je obvykle 40 C. Pásmo nastavení zkratové spouště pro jističe s vypínacími charakteristikami B, C a D je obdobé jako v ČSN EN nadproud Vypínací charakteristiky jističů L7 Z průběhu vypínací charakteristiky jističů typu B, C a D je zřejmé, že všechny tři typy se od sebe odlišují pouze nastavením elektromagnetické (zkratové) spouště. V oblasti působení tepelné spouště - až do bodu zapůsobení elektromagnetické spouště - je tvar vypínací charakteristiky pro všechny typy shodný. Proto je z hlediska dlouhodobého zatěžování vedení malým nadproudem lhostejné, jaký typ vypínací charakteristiky jističe zvolíme. Jističe L7 se vyznačují strmou vypínací charakteristikou, což dovoluje ekonomické využívání použitého vedení - viz Příloha NL ČSN , Tab. NL 98 a,b,c až 946 a,b,c. Vypočítané hodnoty pro koeficient přiřazení jističe k vedení, jsou vztaženy k čárové charakteristice, která prochází 75 % tolerančního pole. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN ) je volba typu vypínací charakteristiky závislá na hodnotě impedance smyčky obvodu poruchového proudu. Vypočítané hodnoty jsou vztaženy k nejnepříznivějším hodnotám nadproudů toleračního pole vypínací charakteristiky tj. 5, 10 nebo 20 I n (pro typy B, C nebo D - viz. ČSN ). Značky uváděné na jističi podle ČSN EN Vypínací schopnosti (A) Třída selektivity Vypínací schopnost jističů Vypínací schopnost je parametr, který udává hodnotu předpokládaného zkratového proudu, kterou musí přístroj bez poškození odpojit. Vysoká hodnota vypínací schopnosti omezujících jističů je podmíněna velice krátkými časy vypnutí, které se dále zkracují s rostoucím nadproudem (jednotky milisekund - viz. ampersekudová vypínací charakteristika). Pokud je zdroj schopen dodat vyšší zkratový proud, než je udaná vypínací schopnost použitého jističe, musí být předřazena pojistka, která omezí zkratový proud na přípustnou hodnotu. Proto je u jističů L7 pro předpokládaný zkratový proud nad 10 ka předepsána pojistka 100 A gg. Velkou výhodou jističů s vysokou vypínací schopností je omezení nutného počtu předřazených jistících prvků. -11-

14 Zatížitelnost jističů Se změnou okolní teploty se posouvá nevypínací a rovněž vypínací proud jističe. Meze 1,1 I n pro nevypínací proud a 1,45 I n pro vypínací proud jsou vztaženy k referenční teplotě 0 C. Závislost nevypínacího proudu na změně teploty je uvedena v Katalogu 2001 (str. 9). S rostoucí teplotou zatížitelnost klesá. Předepsaná teplota od -5 C do 40 C je uváděna podle požadavku ČSN EN V tomto rozmezí musí jistič splňovat předepsané elektrické a mechanické parametry. Pro použití jističů při teplotách odlišných od předepsané jsou v katalogu uvedeny závislosti nevypínacího proudu. Graf zatížitelnosti při řazení N jističů vedle sebe charakterizuje teplotní závislost nevypínacího proudu při vzájemném tepelném ovlivňování jističů namontovaných vedle sebe. Výrobce tuto skutečnost respektuje u vícepólových jističů, kde provádí justaci prostředních pólů. Výpočet nevypínacího proudu jističe při okolní teplotě T a N jističích vedle sebe zohledňuje oba předchozí případy, kdy dochází k tepelnému ovlivňování jističe jak vlivem okolní teploty, tak i vzájemným sdílením tepla od sousedních jističů. I DL = I n. K T (T). K N (N) kde I n - jmenovitý proud jističe (A) K T = I t /I n - zatížitelnost jističe při změněné okolní teplotě T K N - zatížitelnost jističe při N jističích vedle sebe Příklad: Průměrná teplota okolního vzduchu je 40 C. V rozváděči jsou namontovány jednopólové jističe L7-10/1/B vedle sebe. Jak se změní hodnota nevypínacího proudu jističů? Pro jeden jistič L7-10/1/B je při teplotě 0 C hodnota nevypínacího proudu 1,1 I n, tj. 11, A. Řešení: Z grafů v Katalogu 2001 na str. 9 odečteme tyto koeficienty: K T = 1,08, K N = 0,8. Dosazením získáme: I DL = I n. K T (N). K N (N) = 10. 1,08. 0,8 = 8,96 A = 9 A Nevypínací proud se sníží z normované hodnoty 11, A na 9 A. Barvy ovládacích páček 0,16-1,6 A bílá 2 A růžová 4 A hnědá 6 A zelená 10 A červená 1 A béžová 16 A šedá 20 A modrá 25 A žlutá 2 A fialová 40 A červená 50 A bílá 6 A červenohnědá Dvojí funkce svorek hlavičková třmenová Ztrátové výkony jističů L7 pro 1pól, typ vypínací charakteristika B, C, D Jmenovitý proud jističe (A) C 0,5 C 1,0 C 1,5 B/C 2,0 C 2,5 C,0 C,5 B/C 4 B/C 6 B/C 10 B/C 1 B/C 16 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 1,17 1,2 1,0 1,9 1,52 1,20 1,26 1,18 1,75 2,07 2,1 2,04 Jmenovitý proud jističe (A) B/C 20 B/C 25 B/C 2 B/C 40 B/C 50 B/C 6 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 2,9,08,06 4,16 4,57 5,27 Jmenovitý proud jističe (A) D 2 D 4 D 6 D 10 D 1 D 16 D 20 D 25 D 2 D 40 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 1,01 1,20 1,0 1,7 1,87 1,97 1,6 2,56 2,25,2-12-

15 Třída selektivity Třída selektivity vyjadřuje hodnotu I 2 t (Jouleův integrál). Celkem jsou definovány třídy selektivity (ČSN EN ) - čím vyšší třída, tím menší energii při zkratu jistič propustí. Hodnota I 2 t jističů závisí zejména na rychlosti vypnutí mechanismu jističe a schopnosti zhášecí komory uhasit oblouk. Uváděné údaje platí za stanovených podmínek (napětí, účiník atd.). Miniaturní jističe /MCBs - Miniature Circuit Breakers/ typu L7 jsou navrženy tak, aby byly schopné vypínat v co nejkratších časech. Díky minimálním hmotnostem pohybujících se dílů při rychlém oddálení kontaktů a provedení zhášecí komory je dosaženo velice krátkých vypínacích časů - vypínací časy při zkratech jsou v jednotkách milisekund. Dalšímu zrychlení vypnutí jističe při zkratech napomáhá i provedení elektromagnetické spouště, jejíž kotva začne oddalovat pohyblivý kontakt ještě dříve, než dojde k vybavení jističe volnoběžkou. Tyto jističe proto mají omezovací schopnost, což znamená, že k odpojení zkratu dojde dříve, než zkratový proud dostoupí maximální hodnoty. Omezený zkratový proud je proto menší, než předpokládaný zkratový proud. Hodnotu tzv. prošlé energie jističem při zkratu vyjadřuje parametr I 2 t, přičemž platí, že menší hodnota I 2 t při zkratu způsobí i menší oteplení vedení za jističem. Praktický význam v omezení hodnoty I 2 t spočívá v tom, že při použití omezujících jističů není nutné kontrolovat průřezy vodičů z pohledu oteplení při zkratu. Poznámka: Běžně používaný termín prošlá energie zcela přesně neodpovídá parametru I 2 t (parametr energie má tvar W = I 2 t/r). Upozornění: Pro zajištění selektivity jištění dvou za sebou zařazených jističů je nutné, aby se jejich vypínací charakteristiky nepřekrývaly příp. nedotýkaly. Jak je zřejmé z porovnání vypínacích charakteristik jističů v oblasti velkých nadproudů (5, 10, 20 I n a více), nelze zajistit selektivitu v plném rozsahu u dvou za sebou zařazených omezujících jističů ve stejné třídě selektivity s blízkými hodnotami jejich jmenovitých proudů (oba omezující jističe reagují přibližně stejně rychle). Selektivní řazení přístrojů ve stejné třídě nelze zajistit v plném rozsahu pracovních proudů. Jako vhodné řešení se nabízí použít předřazené jističe s nižší třídou selektivity, například běžné deionové jističe (F&G řada LCB1 a LCB2). Diagram vypnutí jedné půlvlny předpokládaného zkratového proudu 10 ka pro jistič s I n = 16 A, vypínací charakteristika B. proud i p 2 i o I 2 t U n U L t t a t L maximální hodnota předpokládaného zkratového proudu (A) omezený proud (také i D ) - propuštěný proud jističem (A) Jouleův integrál (I 2 t = i 2 dt) - odpovídá ploše pod křivkou omezeného proudu i o (A 2 s) síťové napětí (V) napětí oblouku (V) celková vypínací doba (s) vypínací doba (s) - cca 0,7 ms doba hoření obloku (s) - cca 2 ms (t = t a + t L ) Poznámka: Předpokládaný zkratový proud by vznikl, pokud by byl jistič vynechán a nahrazen vodičem o nulovém odporu. Hodnota předpokládaného zkratového proudu je uvedena v efektivní hodnotě (harmonický sinusový tvar), hodnota omezeného proudu je v maximální hodnotě (nesinusový průběh). napětí Velké omezení zkratového proudu zajištuje: nepatrné zatížení vedení při zkratu zlepšenou selektivitu jističe s předřazenými pojistkami Pro jištění kontaktů pomocných obvodů, které nesnesou nadproudy, je určen vysoce omezující jistič pomocných obvodů L7-4/1/B-HS (Katalog 2001, str. 69), který vykazuje cca čtyřikrát nižší hodnotu I 2 t, než běžný jistič L7. Hodnota omezeného proudu i o při zkratu je srovnatelná s pojistkou 6 A gg (cca 1000 A). Zkratová selektivita jističe L7 s předřazenou pojistkou Zkratová selektivita jističe s předřazenou pojistkou udává, do jaké hodnoty zkratového proudu v obvodu bude pojistka vůči jističi selektivní, tj. do jaké hodnoty zkratového proudu bude jistič vypínat dříve, než pojistka. Tabulky pro selektivitu jističe s různými typy pojistek se od sebe odlišují, protože jednotlivé typy pojistek mají při zkratu odlišné hodnoty I 2 t. Příklad : Jistič L7-16/1/C (tj. I n = 16 A, vypínací charakteristika typu C) má předřazenou pojistku typu D III s I n = 6 A. Řešení: Pro tento případ použijeme tabulku Selektivita jističe s pojistkou D01, D02, D0* - viz. Katalog 2001 na str. 40. Odečtením zjistíme, že tato kombinace je selektivní až do zkratového proudu 2,5 ka. Pro větší zkratové proudy nelze selektivitu zaručit, protože při zkratu dojde i k vypnutí předřazené pojistky. * Poznámka: Pojistky D01 (E14), D02 (E18), D0 (M0x2) systému NEOZED prakticky odpovídají pojistkám DI (E16), DII (E27), DIII (E) systému Diazed. Ampérsekundová charakteristika pojistky gl/gg = pojistka pro jištění vedení, nebo také pojistka pro všeobecné použití (L - něm. Leitung = vedení, G - angl. general = obecný) -1-

16 Jističe LH Použití: Katalog 2001 str. 59 až 65 jištění elektrických obvodů nízkého napětí před přetížením a zkratem vypínací charakteristiky typu B, C a D umožňují jištění elektrických zařízení s vysokými nárazovými proudy vysoká vypínací schopnost jističů LH (až 25 ka podle ČSN EN ) dovoluje omezit počet stupňů jistících prvků jsou vhodné jako hlavní jističe na začátku instalace příslušenství (vypínací spoušť LH-ASA, jednotka pomocných kontaktů LHK) umožňuje použití v průmyslových aplikacích výška výřezu v krycí desce 45 mm je shodná s ostatními přístroji řady POWER LINE 7 (jističe L7, proudové chrániče F7, spínací přístroje atd.) Technické údaje: Jmenovité napětí 20/400 V; 50/60 Hz Jmenovité proudy A Vypínací charakteristika B, C, D Maximální stejnosměrné napětí = 60 V pro jeden pól Třída selektivity odpovídá třídě Vypínací schopnost 25 ka (I cu podle ČSN EN 947-2) závisí na jmenovitém proudu Předepsaná teplota -5 až 40 C Max. průřez připojovacího vodiče 2,5-50 mm 2 Přívodní/vývodní svorky libovolné Poloha při montáži libovolné Montáž na přístrojovou lištu 5 mm Šířka 1 pólu 27 mm (1,5 TE) Zatížitelnost jističů Přepočet hodnoty nevypínacího proudu je obdobný s postupem uvedeným u jističů L7. Ztrátové výkony jističů LH pro 1pól, typ vypínací charakteristiky B, C, D. Poznámka: Způsob vypínání kontaktů jističů LH zaručuje výborné elektrické vlastnosti - mezi dvěma pevnými kontakty se pohybuje můstkový kontakt. Proto nemá smysl definovat přívodní a vývodní svorky způsob připojení je libovolný. Relativní rychlost rozpínání kontaktů je dvojnásobná, což výrazně přispívá k rychlejšímu zhasnutí oblouku mezi kontakty. Vzhledem k nepatrné hmotnosti pohybujících se součástí a způsobu jejich uložení je možné zaručit spolehlivou funkci v libovolné poloze jističe montážní poloha je libovolná. Zkratová selektivita jističe s předřazenou pojistkou Příklad: Jistič LH-6//C s I n = 6 A má předřazenu pojistku typu NH s I n = 160 A. Do jaké hodnoty zkratového proudu je zajištěna selektivita (tj. rychlejší vypínání jističe LH, než pojistky typu NH)? Řešení: Pro tento případ použijeme tabulku "Selektivita jističe s pojistkou NH*..". Odečtením zjistíme, že tato kombinace je selektivní až do zkratového proudu 15 ka. Pro větší zkratové proudy nelze selektivitu zaručit, protože při zkratu dojde i k vypnutí pojistky. *Pojistka typu NH = výkonová pojistka (nožová pojistka) Jmenovitý proud jističe (A) Ztrátové výkony jističů LH (W) 2,7 2,8,8 4,4 5,1 5,2 7,14 9,1 11,9 vypínací čas [s] ➀ ➁ ➂ ➂ Vypínací charakteristiky B, C, D podle ČSN EN *) Spoušť na přetížení 1. Smluvený nevypínací proud I 1 = I nt = 1,1 I n pro t 1 h 2.Smluvený vypínací proud I 2 = I t = 1,45 I n pro t < 1 h.i = 2,55 I n - pro I n 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 60 s - pro I n > 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 120 s Zkratová spoušť 4. Typ B: I n pro t 0,1 s 5. 5 I n pro t < 0,1 s 6. Typ C: 5 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8. Typ D: 10 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s Vypínací charakteristiky jističů LH *) Poznámka: Vypínací charakteristiky podle normy ČSN EN Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací. Vypínací charakteristiky v oblasti působení tepelné spouště mají podle normy ČSN EN Jističe definované hodnoty smluveného nevypínacího a vypínacího proudu v rozmezí 1,05 až 1,2 I n. Oblast působení zkratové spouště není blíže definována. ➂ ➃ ➅ ➄ ➆ ➇ B C D ➈ Oblast působení tepelné spouště - splnění požadavků na dimenzování a jištění vedení (ČSN , ČSN atd.) Oblast působení zkratové spouště - splnění požadavků na impedanci smyčky poruchového proudu, tj. požadavku na minální zkratový proud obvodu (ČSN ) Oblast vypínání jističe při zkratech - splnění požadavků na oteplení vodičů při zkratu - viz charakteristiky I 2 t (ČSN ) nadproud I x I n -14-

17 Tabulka pro výběr jističe Použití: Údaje v tabulce jsou zpracovány podle požadavků ČSN Platí pro Cu vodiče s izolací PVC při teplotě okolí 0 C. Za odlišných podmínek je nutný přepočet podle ČSN Nejvyšší dovolená provozní teplota pro PVC izolaci je 70 C, při zkratu nesmí teplota překročit 160 C. Přiřazení jističů L7 (FL7) a LH k vedení Uložení vodiče d 0. d Způsob uložení vodiče podle A - vodič v trubce B - vodič v trubce C - kabel uložený E - kabel volně ČSN v izolační stěně na a ve stěně na stěně ve vzduchu Počet zatížených vodičů Jmenovitý průřez Cu vodiče (mm 2 ) Maximální jmenovitý proud jističe (A) L7 1, , FL Jmenovitý průřez Cu vodiče (mm 2 ) Maximální jmenovitý proud jističe (A) LH 1, , Proudové chrániče s nadproudovou ochranou FL7 jsou vyráběny se jmenovitým proudem vestavěného jističe do 40 A. Jističe L7 (FL7) a LH se vyznačují strmou vypínací charakteristikou což dovoluje ekonomické využití použitého vedení. Změna typu vypínací charakteristiky u těchto typů jističů neovlivňuje jejich přiřazení k vedení - platí shodně pro vypínací charakteristiky B, C, D. Poznámka: Výsledky uvedené v tabulce jsou vypočítány podle požadavků ČSN Koeficienty přiřazení jističů k vedení jsou od roku 1996 součástí národní přílohy NL a jsou uvedeny i v databázi PJP-KV pro výpočty dimenzování vedení na počítači. -15-

18 Vypínací spoušť LH-ASA Použití: Dálkové vypínání jističů LH přivedením ovládacího napětí na vypínací spoušť LH-ASA. Technické údaje: Katalog 2001 str. 66 Úplná sestava jističe LH, vypínací spouště LH - ASA a jednotky pomocných kontaktů LHK Typ LH-ASA/24 LH-ASA/20 Jmenovité střídavé napětí AC (V) Frekvence (Hz) Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 14 (24 V AC) 1,6 (20 V AC) Špičkový příkon (VA) Jmenovité stejnosměrné napětí DC (V) Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 2 (24 V DC),4 (20 V DC) Vnitřní odpor (Ω) Zatížitelnost (%) LH-ASA LH LHK Odolnost proti rázovému napětí (kv) 2 2 Trvanlivost 4000 sepnutí Svorky třmenové Průřez připojovaného vodiče (mm 2 ) 2,5-50 Rozměry - šířka (mm) 27 (1,5 TE) Popis činnosti: Přivedením napětí na vypínací spoušť LH-ASA dojde k okamžitému sepnutí elektromagnetu spouště a k vybavení jističe LH, na němž je spoušť namontována. Při vypínání mechanismu spouště dojde zároveň k odpojení jejího napájecího napětí, čímž se zabrání případnému přehřátí cívky elektromagnetu spouště (zatížitelnost je 100 %). Montáž: 1. Vypínací spoušť LH-ASA a jistič LH jsou v poloze vypnuto. 2. Vypínací spoušť LH-ASA se montuje na DIN lištu nalevo od jističe LH pomocí samolepící fólie, která je součástí vypínací spouště.. Po odlepení ochranné fólie ze samolepící fólie na boku spouště se ovládací páčka a vypínací jehla zasunou do jističe LH. Přesnou polohu obou přístrojů vymezují aretační kolíčky. Vzájemným přitlačením obou přístrojů k sobě dojde k jejich spojení a tím je montáž ukončena. Jednotka pomocných kontaktů LHK Použití: Spínání pomocných obvodů (cívky stykačů, žárovky) pro účely signalizace zapnutého nebo vypnutého stavu jističe LH. Katalog 2001 str. 66 Technické údaje: Typ LHK Jmenovité napětí AC 20 V Jmenovité proud /AC-15/ 6 A Minimální stejnosměrné napětí DC 24 V Řazení kontaktů 11 Max. průřez připoj. vodičů 10 mm 2 Šířka 9 mm (0,5 TE) Izolační napětí 2 kv Montáž: Pomocné kontakty LHK se montují na pravou stranu jističe LH pomocí samořezných šroubků. LH LHK -16-

19 Použití: Vypínací spoušť Z7-ASA Katalog 2001 str. 69 Vypínací spoušť Z7-ASA zajišťuje dálkové vypnutí přístrojů přivedením ovládacího napětí na vypínací spoušť Z7-ASA. Vypínací spoušť Z7-ASA je určena pro montáž k jističům L7, proudovým chráničům s nadproudovou ochranou FL7, vypínačům A7 a spínačům motorů MS7. Spolehlivé sepnutí spouště je zaručeno v širokém rozsahu napětí. Poloha spouště (vypnuto/zapnuto) je signalizována barevnou signálkou (červená/zelená), případně lze připojit pomocný kontakt Z7-HK, nebo Z7-NHK pro dálkovou signalizaci vypnutého stavu spouště. Technické údaje: Typ Z7-ASA/24 Z7-ASA/20 Rozsah střídavého napětí AC (V) Reakční hranice (V) 8 65 Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 2 (AC 24 V) 1,41 (AC 20 V) Doba průchodu proudu po zapnutí napájení (ms) Rozsah stejnosměrného napětí DC (V) Reakční hranice (V) 9 88 Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 21 (AC 24 V) 2 (AC 20 V) Doba průchodu proudu po zapnutí napájení (ms) 2 2 Minimální délka impulsů (ms) Vnitřní odpor (Ω) ,5 Zatížitelnost (%) Doba vypnutí (ms) Odolnost proti rázovému napětí (kv) 2 2 Trvanlivost 4000 sepnutí Svorky hlavičkové, třmenové Průřez připojovaného vodiče (mm 2 ) 1-25 Tloušťka propojovací lišty (mm) max. 1,5 Rozměry - šířka (mm) 17,5 (1 TE - shodné s L7) Barva páčky Z7-ASA je pro 24 V i 20 V šedá - RAL 705. Úplná sestava Z7-HK + Z7-ASA + L7 Popis a činnosti Z7-ASA Přivedením napětí na vypínací spoušť Z7-ASA dojde k sepnutí elektromagnetu spouště a k vybavení přístroje, na které je spoušť namontována. Při vybavení vypínací spouště se zároveň přeruší přívod proudu do elekromagnetu spouště a tím se zabrání jeho přehřátí. V případě elektrického vypnutí L7 (FL7, A7) dojde zároveň i ke vzájemnému mechanickému vypnutí vypínací spouště. Postup při montáži: 1. Z7-ASA a L7 (FL7, A7) v poloze vypnuto. 2. Po odstranění ochranné fólie na lepící pásce na boku Z7-ASA se ovládací páčka a vypínací jehla zasunou do přístroje. Přesnou polohu obou přístrojů vymezují aretační kolíčky na vypínací spoušti. Přitisknutím obou přístrojů k sobě je montáž ukončena. Pomocné kontakty Z7-HK se připevňují na vypínací spoušť Z7-ASA obdobně, jako L7 (FL7, A7). Kolíček ovládání pro F7 je nutno vytáhnout kleštěmi* a Z7-HK je možné přišroubovat na Z7-ASA. Z7-HK Z7-ASA L7 *Upozornění: Ovládací kolíček se musí vytáhnout - nesmí uštípnout! Vzniklé otřepy mohou způsobit selhání funkce jednotky pomocných kontaktů! Z7-HK Z7-NHK Z7-EHK Z7-ASA L7-17-

20 Použití: Tlačítka a kontrolky ZX (1 TE) Přístroje programu ZX (tlačítka, kontrolky, tlačítka se světelnou signalizací, vypínače se světelnou signalizací, přepínače a vypínače) jsou určeny pro spínání a světelnou signalizaci. Montují se do rozváděčů na přístrojovou lištu (5 mm). Vyznačují se malými rozměry a vysokými technickými parametry. Nacházejí použití v rozváděčích bytové instalace, průmyslu, zabezpečovací technice atd. Technické údaje: Katalog 2001 str. 27 až 79 Typ: ZX Jmenovité napětí 20 V; 50/60 Hz Frekvence 50/60 Hz Jmenovitý proud kontaktů při AC1 16 A **) Zkratová odolnost s předřazenou pojistkou 16 A gg 10 ka s předřazenou pojistkou 100 A gg ka Jmenovitá vypínací schopnost 1,25 I n při 1,1 U n Průřez připojovacích vodičů 6 mm 2 Stupeň krytí - svorky IP 20 Stupeň krytí - nad krycí makou IP 40 Rozměry šířka 1 TE Montáž na přístrojovou lištu 5 mm (DIN) *) Jako světelný zdroj je možné použít doutnavku ZX-GLI/20 (20 V/2 ma - je součástí dodávky přístrojů ZX) nebo žárovku se závitem E10 (max. 2 W) na libovolné napětí. Vyměnitelné filry (čirý, červený, zelený a modrý). **) Vypínače v provedení ZX-S/.. se jmenovitým proudem 16 A. Nové provedení ZX-2S/.. se jmenovitým proudem 2 A má stejné zapojení kontaktů. Tlačítka se světelnou signalizací *) Světelná návěstí *) Vypínače se světelnou signalizací *) ZX-L čirá ZX-L/R červená ZX-L/G zelená ZX-L/B modrá ZX-L/RG červená a zelená Tlačítka Vypínače **) Přepínače Přepínače s nulovou polohou -18-

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK ČEPS ČEZ distribuce E.ON distribuce, E.ON ČR, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PROVOZ, NAVRHOVÁNÍ A ZKOUŠENÍ OCHRAN A AUTOMATIK PNE 38 4065 3.vydání Odsouhlasení normy Konečný

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT

VIESMANN VITOVOLT. Projekční návod VITOVOLT VIESMANN VITOVOLT Projekční návod VITOVOLT Fotovoltaické (FV) moduly k výrobě elektrického proudu ze sluneční energie Vitovolt 100 v provedení s fólií na skleněném podkladě Vitovolt 200 v jednodeskovém

Více

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka

VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ 3 13 49 53 73 1 2 3 4 5

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací

Rozvaděče vn. Rozvaděče vn. typu 8DJ10/8DJ20 PROVOZNÍ NÁVOD. do 25 kv, s plynovou izolací s Rozvaděče vn typu 8DJ10/8DJ20 do 25 kv, s plynovou izolací Rozvaděče vn PROVOZNÍ NÁVOD Objednací číslo: 817-8030.0 Opravené vydání: 07.1 Vydání: 24-10-2008 Všeobecně Tento návod z důvodu přehlednosti

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Znění pro tisk ČEPS, ČEZdistribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PEdistribuce, ZSE, VSE Odsouhlasení normy PŘÍKLADY VÝPOČTŮ UZEMŇOVACÍCH SOUSTAV V

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD)

MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) ING. LEOŠ KOUPÝ MĚŘENÍ PŘEPĚŤOVÝCH OCHRAN (SPD) KONTROLA STAVU SPD PŘI REVIZI LPS DLE ČSN EN 62305-4 1 ÚVOD Během posledních několika let můžeme sledovat tak rychlý rozvoj elektroniky, jaký během předchozích

Více