Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green."

Transkript

1 Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green.

2 Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem bude ovlivněna hodnota jmenovitého proudu kontaktů s ohledem na druh spínané zátěže. Velký podíl indukčnosti snižuje zatížitelnost kontaktů při zapínání a rozpínání. Střídavý proud cos ϕ = P/S (-) Kategorie užití Typické užití ČSN EN* AC-1 AC- AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b AC-12 AC-15 AC-20 AC-21 AC-22 AC-2 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece Zahrnuje všechny spotřebiče napájené střídavým proudem, jejichž účiník (cos ϕ 0,95) Příklady použití: odporové pece, průmyslové rozváděče. Motory s kotvou nakrátko, spouštění, spínání motorů v chodu Tato kategorie platí pro vypínání motorů s kotvou nakrátko za chodu. při zapínání stykač spíná proud, který je 5 až 7 násobek jmenovitého proudu motoru. Při vypínání rozpíná jmenovitý proud motoru. Příklady použití: všechny běžné motory s kotvou nakrátko, výtahy, eskalátory, dopravníky, kompresory, čerpadla, klimatizace, míchačky, atd. Spínání elektrických výbojkových svítidel Spínání žárovek Dovoluje malé zatěžování kontaktů, protože odpor studeného vlákna je mnohonásobně nižší, než odpor teplého vlákna. Spínání transformátorů Spínání kondenzátorů Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickým členem Řízení střídavých elektromagnetických zátěží Tato kategorie se týká spínání indukčních zátěží, jejichž příkon při uzavřeném elektromagnetickém obvodu je vyšší než 72 VA Použití: spínání cívek stykačů. Připojování a odpojování v nezatížených stavech Spínání odporových zátěží, včetně mírného zatížení Spínání smíšených odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení Spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží Poznámka: Kategorie užití AC 15 nahrazuje dříve používanou kategorii AC 11 Stejnosměrný proud τ = L/R (s) Kategorie užití DC-1 DC-6 DC-12 DC-2 Typické užití Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece Spínání žárovek Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickýcm členem Spínání vysoce induktivních zátěží (např. sériových motorů) ČSN EN* * Označení norem podle třídění IEC a CENELEC je od roku 1997 sjednoceno (dřívější odlišení evropských norem začínajících dvojčíslím s 5X nebo 6X a norem IEC již neplatí). Poznámka: Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje se používá u kontaktů, které jsou často spínány. V případě vypínačů nebo proudových chráničů není kategorie užití nejdůležitějším údajem, protože tyto přístroje slouží k trvalému přenášení proudu. Pro dlouhodobou životnost kontaktů musíme zajistit, aby nedocházelo k přetěžování kontaktů. Při použití jistícího prvku musíme počítat s tím, že v obvodu může po delší dobu protékat vyšší proud, než udává jmenovitý proud jistícího prvku - viz jističe vedení L7, LH a pojistky. U jističe musíme počítat s hodnotou smluveného vypínacího proudu I 2 (I 2 = 1,45 I n ), u pojistky počítáme se smluveným tavným proudem (až 1,6 I n ). Předřazení jistícího prvku se jmenovitým proudem rovným jmenovitému proudu chrániče nebo vypínače proto není zcela správné (viz. Katalog 2001, str. 10 dole).

3 Obsah Název Katalog 2001 Tech. informace str. str. 1. Proudové chrániče Jističe L Jističe LH Tabulka přiřazení jističů L7 (FL7), LH k vedení Vypínací spoušť LH-ASA Jednotka pomocných kontaktů LHK Vypínací spoušť Z7-ASA Tlačítka a kontrolky ZX (1TE) Stykače Z7-SCH Instalační relé Z7-R Časová relé ZR Schodišťové spínače Z8-TLZ/2, Z8-THZ/2, Z8-TLS/ Soumrakový spínač Z7-LMS, Z7-LMK Zvonkové transformátory Z7-TRM Měřící transformátory proudu Z7-MG Spínač motorů MS Třífázové měřiče spotřeby Z7-KWZ-Ph Propojovací lišty ZV Pojistkové vložky DII, DIII, DIV Pojistkové hlavice a doteky Pojistkové spodky pro závitové pojistky DII, DIII, DIV Válcové pojistkové vložky C10, C14, C Pojistkové odpínače pro válcové pojistky VLC10, 14, Pojistkové odpínače LTS Pojistkové lišty ZLTS Pojistkové lištové odpínače LTS-LG Výkonové jističe LCB1, vypínače HSD Výkonové jističe LCB2, vypínače HSD Svodiče přepětí

4 Úvod Technické informace ke Katalogu Instalační přístroje a rozváděče mají napomoci k lepší informovanosti elektrotechniků o výrobcích Moeller. Tyto Technické informace jsou doplňkem hlavního katalogu Instalační přístroje a rozváděče - Katalog Obsahují podrobnější technické údaje, schémata zapojení, popisy svorek, návody pro montáž a další informace, které nejsou pro svůj rozsah uvedeny v hlavním katalogu. Pro snadnou orientaci je ve většině případů použito stejného řazení typů přístrojů, jako v Katalogu 2001 s odkazem na příslušnou stránku katalogu. Všechny výrobky firmy Moeller se k zákazníkům dostávají prostřednictvím sítě velkoobchodů. Nespornou předností výrobků nesoucích označení F&G je jejich spolehlivost, což dokazuje i délka poskytované záruky. Díky průběžnému doplňování našeho centrálního skladu v České republice jsme schopni velice pružně reagovat na požadavky našich velkoobchodních partnerů. Seznam adres velkoobchodních partnerů zasíláme na vyžádání. K rychlosti a plynulosti dodávek naších výrobků přispívá i to, že výroba některých přístrojů probíhá ve výrobním závodu Moeller Suchdol nad Lužnicí v České republice. Firma Moeller Elektrotechnika s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001, který se vztahuje na výrobu, prodej a servis. Na všechny přístroje poskytujeme záruku 2 roky. Adresy, na kterých můžete získávat informace o našich výrobcích a dodacích podmínkách jsou: MOELLER ELEKTROTECHNIKA s.r.o. Obchodní a technické kanceláře: Komárovská 2406 Třebovská Praha Ústí nad Orlicí Česká republika Česká republika tel: tel: fax: fax: http: //www.moeller-cz.com http: //www.moeller-cz.com Výrobní závod: Suchdol nad Lužnicí MOELLER ELECTRIC s.r.o. Kopčianska Bratislava 5 Slovenská republika tel: , fax: http: //www.moeller.sk -2-

5 Proudové chrániče Použití: Proudové chrániče jsou elektrické ochranné přístroje, které zajišťují vysoký stupeň ochrany osob, zvířat a majetku před nepříznivým vlivem unikajícího elektrického proudu. Nejdůležitější vlastností ochrany s proudovými chrániči, vedle citlivosti, je krátký vypínací čas. Proudové chrániče se používají v následujících případech: - doplňková ochrana proudovým chráničem I n 0 ma (ochrana před dotykem se živou částí v případě poruchy izolace, špatně zapojené instalaci nebo při neopatrnosti obsluhy) -ochrana neživých částí - ochrana v případě poruchy (citlivost není obecně určena, s velkou rezervou vyhoví I n = 00 ma až 1 A) -ochrana před vznikem požárů od plazivých proudů (I n = 00 ma až 0,5 A) Katalog 2001 str. 10 až 6 Princip činnosti proudového chrániče I = I F + I s Proudový chránič je elektrický ochranný přístroj nebo kombinace přístrojů, který detekuje a vyhodnocuje reziduální proud (součtový transformátor, vybavovací relé) v pracovních vodičích obvodu a vypíná obvod (spínací mechanizmus) při překročení určité hodnoty reziduálního proudu, pro který je chránič nastaven. V rovnovážném stavu bez poruchy je součet proudů tekoucích součtovým transformátorem roven nule. Při vzniku poruchy dojde k nerovnovážnému stavu proudů (reziduální proud), to způsobí indukci magnetického toku v součtovém transformátoru, v sekundárním vinutí se indukuje proud a ten způsobí vybavení vybavovacího relé. Reziduální proud I (rozdílový proud) je definován jako vektorový součet okamžitých hodnot proudů tekoucích v hlavním obvodu proudového chrániče. Ideální stav, kdy ze živé části do země neteče žádný proud, prakticky nenastane. V důsledku konečné hodnoty odporu izolace elektrických zařízení (stovky kiloohmů až gigaohmy) teče do země proud způsobený svody izolace. Je to tzv. zemní svodový proud (I s ), častěji nazývaný unikající proud. V případě, že dojde k poruše izolace nebo k dotyku osoby se živou částí, prochází do země tzv. zemní poruchový proud I F. Proudový chránič registruje v každém okamžiku součet obou těchto složek, tj. I = I F + I s. Princip činnosti proudového chrániče v síti TT (totéž platí i pro sítě TN a IT) Grafická značka podmíněné zkratové odolnosti 10 ka s předřazenou pojistkou předepsané velikosti Z principu funkce vyplývá, že proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany nejistí před nadproudy (přetížení, zkrat)! Ochrana před nadproudy se musí zajistit předřazením pojistky nebo jističe. Velikostí předřazeného jisticího prvku je potom určena zkratová odolnost proudového chrániče (podmíněná zkratová odolnost). Z uvedeného vyplývá, že proudový chránič nesmí vybavit při normální úrovni zemního svodového proudu, ale až při poruše při vzniku zemního poruchového proudu. Tomu je nutné přizpůsobit výběr hodnoty jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu I n proudového chrániče v těch případech, kde je běžně hodnota unikajícího proudu (tj. zemního svodového proudu) poměrně velká, například ve vlhkém prostředí, u tepelných spotřebičů atd. Jestliže jsou unikající proudy příliš vysoké, musí být na jeden proudový chránič připojen co nejmenší počet spotřebičů. Doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma při dotyku se živou částí (přímý dotyk) I n 0 ma I n 0 ma I n 0 ma I n 0 ma L1 N PE a) b) Případy, kdy citlivý proudový chránič zabrání smrtelnému úrazu: a) přímý dotyk osoby se živou částí b) přerušení ochranného vodiče - selhání ochrany v případě poruchy c) chybně zapojená zásuvka nebo spotřebič třídy I d) pád elektrického spotřebiče do vany c) d) --

6 Rozmezí proudů, která vystihují požadavky podmiňující bezpečnost elektrické instalace a elektrických spotřebičů pro člověka, jsou tato: proudy 10 až 0 ma nevedou sice ke smrti, ale při jejich delším působení dochází ke křečím svalů, potížím při dýchání atd., proudy s hodnotami nad 0 ma mohou být i smrtelné, pokud nedojde k rychlému odpojení od zdroje, proudy blížící se hodnotě 500 ma způsobí smrt, procházejí-li déle než cca 0,5 s, proudy nad 500 ma (resp. 1 A) bývají smrtelné i při krátkých dobách průchodu. Tomuto stavu je nutné v každém případě zabránit. Na základě uvedených údajů byly stanoveny hranice vypínacích časů a jmenovitých vybavovacích reziduálních proudů (jmenovitých rozdílových proudů) proudových chráničů tak, aby se nacházely v bezpečné oblasti působení proudu na člověka. Z tohoto důvodu byla stanovena hranice 0 ma pro doplňkovou ochranu živých částí proudovými chrániči a určeny maximální meze vypínacích časů (ČSN EN 61008). Příklad: Při dotyku fázového vodiče o napětí 20 V rukou bude při uvažované hodnotě impedance těla Z T = Ω. tělem protékat proud cca 20 ma. Pokud by nedošlo k rychlému odpojení proudu, postižená osoba zemře. Rychlost vypnutí je tedy rozhodujícím kriteriem pro bezpečnost osob. Volba citlivosti I n = 10 nebo 0 ma není kritická, protože při tělových proudech větších než 50 až 100 ma je rychlost vybavení chráničů s I n = 10 a 0 ma stejná. Doplňková ochrana proudovým chráničem je povinně předepisována v domácnostech (koupelny), ve stavebnictví, v zemědělství, v průmyslu atd. Pro všechny případy platí, že pokud je provedena ochrana neživých částí samočinným odpojením od zdroje, musí být použit proudový chránič s I n 0 ma pro všechny venkovní zásuvky do 20 A a pro zásuvky, u nichž lze předpokládat využití k napájení přenosného ručního nářadí používaného venku. Pro všechny ostatní případy, kdy jsou zásuvky používány osobami jinými než znalými nebo poučenými, se zvláště doporučuje zajistit doplňkovou ochranu proudovým chráničem s I n 0 ma (ČSN , čl ). Citlivý proudový chránič je schopen funkce i při použití dlouhých prodlužovacíc h přívodů s velkou impedancí poruchové smyčky, kde hrozí velké nebezpečí poškození izolace. Na funkci nemá vliv ani druh sítě (TN, TT či IT), a to ani při jeho použití mimo tzv. vliv zóny hlavního pospojování (čl , ČSN * ) ). *) Pojem zóna hlavního pospojování není nikde definován a na základě dlouholetých diskuzí a praktických zkušeností bude tento pojem v nejbližší době zrušen. V praxi to znamená, že přechod na síť TT ze sítě TN nebude již pro elektrická zařízení mimo tzv. vliv zóny hlavního pospojování vyžadován a nadále je upřednostňována síť TN s průběžným přizemňováním ochranného vodiče, což odpovídá naší osvědčené praxi. Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykem (nepřímý dotyk) Pod tímto pojmem se rozumějí opatření, která chrání člověka před dotykem s neživou částí elektrického zařízení, na níž se při poruše izolace vyskytuje dotykové napětí. Poruchový proud I F (tj. pro chránič reziduální proud) je potom součtem proudu procházejícího ochranným vodičem do země a tělového proudu procházejícího člověkem. Norma ČSN definuje ochranu samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase, která zahrnuje dříve samostatné ochrany: nulováním pro sítě TN, zemněním s uzemněným nulovým bodem pro sítě TT, zemněním s izolovaným nulovým bodem pro sítě IT. Ochrana neživých částí v případě poruchy Samočinné odpojení od zdroje je zabezpečeno ochrannými přístroji, které musí odpojit obvod nebo zařízení v předepsaném čase, jestliže se na neživých částech vyskytne napětí vyšší než trvalé dovolené dotykové napětí U L (U L = 50 V, pro zvlášť nebezpečné prostory je to 25 V). V nepříznivých případech se obvykle počítá i se sníženou impedancí těla Z T nebo je toto zpřísnění určeno podle podmínek vnějších vlivů (ČSN 2000-, ČSN , ČSN ). Pro samočinné odpojení v sítích TN a IT jsou stanoveny konkrétní časy odpojení. Při stanovení maximálních časů odpojení se vycházelo z poznatků o působení elektrického proudu na člověka, kdy k odpojení musí dojít dříve, než může být člověk ohrožen na životě. Např. pro zásuvkové obvody a předměty třídy ochrany I s pohyblivým přívodem držené v ruce s U 0 = 20 V se jedná o vypínací čas 0,4 s. Pro pevně instalované spotřebiče je stanovena doba odpojení do 5 s. Tato doba odpojení poruchy není u ochrany neživých částí na závadu, protože člověk se ani v nejnepříznivějším případě nemůže dotknout dvou neživých části s napětím vyšším než 50 V. Pokud není možné dosáhnout předepsaných časů vypnutí běžnými způsoby (volba nadproudového jisticího prvku, posílení průřezů pro dosažení potřebné hodnoty impedance smyčky), je nutné provést doplňující pospojování nebo použít proudový chránič (čl , ČSN ). Ochrana majetku protipožární ochrana Postupným zhoršováním izolačního stavu instalace dochází k únikům proudu a ke vzniku plazivých proudů prostřednictvím usazeného prachu a nečistot. Vzniklý plazivý proud je schopen způsobit lokální oteplení a může dojít ke vzniku požáru. Nebezpečí vzniku požáru je možné omezit použitím proudového chrániče s hodnotou I n = 00 ma až 500 ma, nejlépe v selektivním provedení. Selektivní typ proudového chrániče zároveň řeší problém selektivity. -4-

7 Typy proudových chráničů (ČSN EN 61008, ČSN EN 61009, ČSN IEC 755) Proudové chrániče lze rozdělit podle několika hledisek. Jednotlivé typy charakterizuje zejména závislost na napájecím napětí (FI nezávislé, DI závislé, HFI - podmínečně závislé), počet pólů (2, 4), citlivost na různé druhy proudů (typ AC, typ A, typ B) a časová závislost vypnutí (, G, S). I. Citlivost proudových chráničů na různé druhy proudů typ AC citlivost na střídavý reziduální proud. typ A citlivost na střídavý a pulzující stejnosměrný (DC) reziduální proud. typ B citlivý na střídavý, stejnosměrný pulzující proud a hladký stejnosměrný proud. Vzhledem k ceně se jedná o zajímavé tech. řešení. *) Problém vlivu stejnosměrných složek proudu na funkci proudového chrániče byl předmětem dlouholetých diskuzí i na úrovni IEC. Po posouzení všech získaných skutečností bylo bezpečnostní komisí ACOS v roce 1991 přijato závěrečné rozhodnutí, kde se konstatuje, že vliv stejnosměrných složek nemá podstatný vliv na spolehlivou funkci proudového chrániče a v porovnání s ostatními činiteli, které ohrožují bezpečné vypnutí, je málo důležitý. Další závěry výzkumů byly předloženy v roce 1992 a bylo konstatováno, že v síti TN je vždy možné použít typ AC. Nejvíce používaným typem je typ AC, pouze pro průmyslové provozy s výkonnými řízenými usměrňovači (měniči) se doporučuje používat typ A. V domovních rozvodech se typy A nepoužívají, pouze v Německu a Nizozemí je povinné používání těchto typů na základě jednotných požadavků norem VDE pro sítě TT a TN (velký podíl sítí TT). V praxi je výskyt stejnosměrné složky při poruše poměrně vzácný, spíše se jedná o deformaci hladkého průběhu proudu. V této souvislosti je tedy nutné mít na paměti, že proudové chrániče chrání v první řadě osoby a teprve potom spotřebiče. Zlepšení bezpečnosti pouhou volbou typu A (například ochrana vysoušeče vlasů v druhé třídě izolace s regulací výkonu diodou) je zanedbatelné oproti ostatním rizikům, jakým je například riziko selhání funkce proudového chrániče při zanedbávání pravidelných kontrol testovacím tlačítkem. II. Časové zpoždění vypnutí (vypínací charakteristiky) Typ chrániče Vypínací čas [s] pro Odolnost proti rázovému Vlastnosti - použití proudu* (8/20 µs) I = I n I = 2I n I = 5I n I = 500 A - G G S S pro všeobecné použití - bez zpoždění okamžité vybavení po vzniku rozdílového proudu I p 250 A < 0, < 0,15 < 0,04 < 0,04 se zpožděním min. 10 ms* (Gewitter = bouřka) (doba nepůsobení 10 ms) I p ka 0,01-0, 0,01-0,15 0,01-0,04 0,01-0,04 selektivní se zpožděním min. 40 ms* = selektivní (doba nepůsobení 40 ms) I p 5 ka 0,1-0,5 0,06-0,20 0,05-0,15 0,04-0,15 *) Odolnost proti rázovému proudu zaručuje nevybavení chrániče až do hodnoty proudu nepřevyšující udanou hodnotu odolnosti I p. Vybavení chráničů bez zpoždění může nastat i vlivem nárazového proudu I > I p při zapnutí spotřebiče. Toto nežádoucí vybavení je způsobeno určitou malou nesymetrií vodičů v průvlekovém transformátoru (viz ČSN EN atd.). Nezbývá než, použít odolnější typ chrániče (typ G). Použití proudových chráničů s krátkým zpožděním, tj. s malou dobou nepůsobení zaručuje vysokou odolnost proti vybavení vlivem krátkodobých poruchových proudů. V platných i navrhovaných normách je předepsáno (IEC ) že: proudové chrániče musí být dostatečně odolné proti nežádoucímu vybavení a elektromagnetickému rušení. Zde je uvedeno, že typ bez zpoždění je vhodný pro normální použití, S - typ a zpožděný typ (G) se doporučují použít ve zvláštních případech (použití svodičů přepětí - viz IEC ) a dalších případech, kde je to nutné. Selektivní řazení proudových chráničů (ČSN IEC ; 1998) a) b) *) *) V podmínce pro úplnou selektivitu je zahrnuta proudová selektivita (odstupňování I n alespoň o jeden stupeň) a časová selektivita (typ vypínací charakteristiky). Na obrázku je znázorněno výhodné sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem. Při návrhu tohoto řešení je nutno respektovat možný součet proudů, aby nedošlo k přetížení kontaktů chrániče! V případě b) s použitím chrániče typu G nedojde při zkratu za některým z jističů k vybavení proudového chrániče, protože jeho doba nepůsobení je minimálně 10 ms a v této době již dojde k vybavení příslušného jističe vlivem poruchy (zkratu). Při dotyku osoby se živou částí v kterékoli části instalace zajišťuje bezpečnost předřazený proudový chránič s citlivostí I n = 0 ma. Průběhy vypínacích charakteristik proudových chráničů při selektivním řazení (čárové charakteristiky). Je zřejmé, že vypínací časy při poruše jsou kratší, než vypínací časy při I n (ČSN vyžaduje zajištění vypínacích časů při poruše). -5-

8 Stupňování ochran Na vedlejším obrázku je názorně zobrazen systém třístupňové ochrany - každý vyšší stupeň ochrany zvyšuje bezpečnost při selhání nižšího stupně ochrany: 1. základní ochrana - ochrana při normálním provozu (izolace), 2. ochrana v případě poruchy - ochrana neživých částí (ochranný prvek, ochranný vodič),. doplňková ochrana v případě selhání 2. stupně ochrany (citlivý proudový chránič). Ze skladby ČSN však vyplývá, že proudový chránič je pouze jedním z ochranných prvků (jističe, pojistky, chrániče), které zajišťují funkci ochrany samočinným odpojením v případě poruchy neživých částí. Citlivý proudový chránič s I n 0 ma proto plní funkci jednak ochrany neživých částí samočinným odpojením, jednak i doplňkové ochrany živých částí. Příčiny nežádoucích vybavení proudových chráničů vlivem chyby v zapojení!!! Nepřípustné spojení vodičů PE a N za chráničem způsobuje nevysvětlitelné vypínání chráničů, případně nefunguje ani testovací tlačítko (viz ČSN čl ) Vypnutí proudového chrániče při spojení vodičů PE a N spotřebič před chráničem Vypnutí proudového chrániče v důsledku špatně zapojené orientace pracovního vodiče! a) chybné zapojení společný můstek N Při nerovnosti proudů I 1 s I a proudů I 2 s I 4 dochází k chybným vypnutím (poměr proudů I 1 /I závisí pouze na poměru impedancí středních vodičů). b) správné zapojení rozdělení můstku N Obecně platí: počet proudových chráničů = počet N můstků. Dalším možným řešením situace a) je použití 1 + N pólových jističů pro jednotlivé proudové okruhy za chráničem. Nepřípustné zapojení proudových chráničů se společným středním můstkem. -6-

9 Příčiny nežádoucích vybavení proudových chráničů vlivem svodičů přepětí * Pozn.: Zapojení svodičů přepětí v neměřené části není některými rozvodnými závody povolováno. Použití proudových chráničů typu S (ochrana neživých částí) a typu G (zásuvkové okruhy) v obvodech se svodiči přepětí. U I = I c = = Z c = j.ω.c.u = = j.2π.f.c.u I Vznik zemního svodového proudu při spínání spotřebičů s velkou kapacitou C PE proti zemi (PE vodič) náhradní schéma Proudový chránič STECKMAT pro pohyblivou montáž I Příčiny vybavení proudových chráničů vlivem velké kapacity proti zemi, vlivem odrušovacích kondenzátorů Častým zdrojem přepětí je tzv. spínací přepětí vzniklé při rozpínání kapacitní nebo induktivní zátěže. Velikost tohoto přepětí je několikanásobkem napětí sítě. Přitom dochází ke vzniku tlumených kmitů s frekvencí řádově 100 khz. Tyto jevy mají za následek nežádoucí vypnutí i těch spotřebičů, které za normálního provozu (50 Hz) nevykazují téměř žádný kapacitní svodový proud. Uvedená závada je řešitelná použitím proudových chráničů s dobou nepůsobení 10 ms, tj. typu G, nebo u ochrany neživých částí selektivním proudovým chráničem. V připadě výskytu vyšších harmonických a v případě rušení (komutátorové motory, elektronické startéry zářivek, obloukové svářečky s tyristorovým řízením atd.) prochází přes odrušovací kondenzátory v důsledku vyšší frekvence mnohem větší proud, než odpovídá frekvenci 50 Hz. Uspokojivé vyřešení tohoto problému přinese proudový chránič s nižší citlivostí, rozdělení obvodů se zdrojem rušení,případně odvedení kapacitního proudu vodičem N namísto obvyklého odvedení vodičem PE. Novým perspektivním řešením jsou proudové chrániče typu...-u. Jejich citlivost je zaručena v úzkém pásmu okolo jmenovité frekvence 50 Hz a při jiných frekvencích (frekvenční měniče, vliv unikajících proudů odrušovacích filtrů,...) citlivost těchto přístrojů klesá. Tím je dosaženo omezení počtu nežádoucích vybavení. a) Přerušený N vodič b) Nesprávně c) Přerušený zapojená vodič PEN zásuvka d) Nesprávně zapojená zásuvka Poznámka: *) Ochranný vodič PE procházející součtovým transformátorem má opačnou orientaci průvleku oproti pracovním vodičům L a N. Účelem tohoto opatření je zajištění ochranné funkce při přítomnosti fázového napětí na ochranném kolíku chybně zapojené zásuvky. Schéma zapojení proudového chrániče STECKMAT pro pohyblivou montáž (typ DI - funkčně závislý na napájecí napětí) Případy, kdy proudový chránič pro pohyblivou montáž chrání před úrazem elektrickým proudem. Hlavní použití proudového chrániče STECKMAT je pro prodlužovací přívody a pohyblivé přívody k ručnímu elektrickému nářadí. Při výpadku napájení je zajištěno vypnutí chrániče STECKMAT a nemůže proto dojít k samovolnému spuštění pracovního stroje po obnovení napájení. -7-

10 Proudové chrániče se zvýšenou spolehlivostí HF7 FI DI HFI 1* ) součtový proudový transformátor 2* ) elektronický zpožďovací obvod pro typ G, S napájený ze sekundárního vinutí citlivé diferenciální relé PMA 4 citlivý spínací mechanismus * ) Konstrukční části s vysokou provozní spolehlivostí 1* ) součtový proudový transformátor 2 elektronický vyhodnocovací a zpožďovací obvod napájený za sítě * ) robustní vypínací spoušť 4* ) robustní spínací mechanismus 1* ) součtový proudový transformátor 2* ) vyhodnocovací a zpožďovací obvod napájený ze sekundárního vinutí * ) robustní vypínací spoušť 4* ) robustní spínací mechanismus 5* ) miniaturní relé (tyristor) pro vypínací spoušť Cílem nového řešení je nabídnout spolehlivý proudový chránič, který je sestaven z vysoce spolehlivých konstrukčních dílů. Řešení, kde by byla pravidelná kontrola testovacím tlačítkem nahrazena automatickým, na člověku nezávislým pravidelným testováním, není z technického ani ekonomického pohledu přijatelné. Obrázek popisuje řešení proudových chráničů typu FI, DI a HFI. Spínací mechanizmus typu HFI již není vybavován pomocí relé s permanentním magnetem, nýbrž prostřednictvím robustní elektromagnetické spouště. Elektromagnetická spoušť je u typu HF7 aktivována elektronickým vyhodnocovacím obvodem. Ten vyhodnocuje signál detekovaný součtovým transformátorem nezávisle na síťovém napětí, přičemž elektronický obvod je napájen rovněž ze sekundárního vinutí součtového transformátoru. Elektronické vyhodnocovací obvody jsou proto namáhány teprve při určité velikosti reziduálního proudu, což zaručuje jejich nejvyšší možnou spolehlivost. Z vysoké spolehlivosti jednotlivých stavebních dílů proudového chrániče vyplývá i vysoká spolehlivost celého přístroje. Jestliže u dřívějších provedení byla pravděpodobnost poruchy okolo 5 % za sledované období deseti let, u nového řešení se v současné době dostáváme k pravděpodobnosti poruchy za stejné období přibližně 10krát nižší. Z jednoduchého porovnání těchto údajů vidíme, že pro zajištění stejné nebo vyšší míry spolehlivosti doposud používaných chráničů musíme dohlédnout na častou kontrolu funkce. Dlouholetá praxe v zahraničí potvrzuje, že požadavek předpisů na pravidelné testování není ve většině případů respektován a v některých případech například v domácnostech se testování neprovádí vůbec! V těchto případech je proudový chránič bez nutnosti pravidelného testování velkým přínosem. Srovnatelné míře spolehlivosti u nového řešení odpovídá u doposud používaných provedení povinné testování v intervalu 1, až 5 měsíců. Konstrukcí vypínací spouště je zaručeno, že proudový chránič spolehlivě vypne i při poklesu napájecího napětí pod 50 V, což je hranice bezpečného napětí. Takto je ošetřen případ poklesu napětí v napájecí síti a s tím související riziko nefunkčnosti proudového chrániče. Další vlastností je to, že při výpadku napájecího napětí nedochází k vypnutí proudového chrániče. První námitkou proti tomuto řešení bylo, že by toto zapojení mohlo způsobit nebezpečný stav elektrického zařízení při výpadku právě této jedné fáze. Uvážíme-li pravděpodobnost výpadku jedné fáze ze tří, a to právě té, která napájí vypínací spoušť* ), současný vznik poruchy na elektrickém zařízení právě v době výpadku této jedné fáze a současný dotyk osoby s částí s poruchou, je riziko úrazu velice málo pravděpodobné. Přitom výpadek jedné fáze v třífázové síti není považován za normální provozní stav, a proto není dlouhodobě přípustný. Riziko selhání proudového chrániče tohoto nového řešení při výpadku napájení je proto mnohonásobně nižší, než činí přínos zvýšené provozní spolehlivosti. Pokud na výstupu čtyřpólového chrániče používáme spotřebič s neúplným počtem vodičů, je při instalaci a měření čtyřpólových proudových chráničů vhodné připojit plný počet vodičů na vstupní stranu (ze strany napájení), aby nedocházelo k situaci, že není jasné, které ze svorek musí být zapojeny. Proudový chránič typu HFI není vybaven testovacím tlačítkem (testovací tlačítko s označením T TEST), ale pouze servisním tlačítkem (SERVICE), které slouží k vyzkoušení funkce proudového chrániče před jeho uvedením do provozu. * ) V běžných třífázových instalacích s třífázovými spotřebiči u něhož došlo k vypnutí pojistky, nebo jističe, napětí na fázovém vodiči většinou nezaniká, protože se napětí vrací přes neuzemněný uzel (asynchronní motory). Toto napětí postačuje k vybavení proudového chrániče HF7. V případech, kdy jsou v instalaci pouze jednofázové spotřebiče, nemusí dojít k vybavení. Proto se z důvodu obavy před selháním funkce při výpadku napájení (přetížené a zastaralé sítě) použijí chránič typu FI, avšak u těchto typů je nutné pravidelné testování! Ochrana před přetížením kontaktů Zabudovaný elektronický obvod proudového chrániče HF7 je využit nejen k vyhodnocení a zprostředkování vypnutí při vzniku poruchového proudu. Slouží též k vypnutí proudového chrániče v případě, že dojde k překročení hodnoty proudu procházejícího kontakty nad přípustnou mez. Průzkumy prokázaly, že počet spotřebičů připojených na domovní instalace narůstá a odběr někdy dosahuje i několikanásobku hodnot, se kterými bylo v době uvedení instalace do provozu počítáno, zejména u sdružených obvodů za jedním chráničem. Proudový chránič HF7 kontroluje oteplení vodičů uvnitř diferenciálního transformátoru a při překročení proudu nad hodnotu jmenovitého proudu dojde k jeho vypnutí. Ochrana proti zkratu však musí být zajištěna pojistkou nebo jističem. Pokud chceme zajistit úplnou ochranu proti zkratu a přetížení jediným přístrojem, musíme použít kombinovaný proudový chránič typu FL7 (FI typ). Proudové chrániče typu HF7 jsou vyráběny pouze v provedení typu G a S. Tím je umožněna nejvyšší možná odolnost proti nežádoucímu vybavení. Provedení bez časového zpoždění se nevyrábí. Uvedené zcela nové řešení proudového chrániče s vysokou spolehlivostí nabízí zatím nejvyšší možnou míru bezpečnosti a spolehlivosti, kterého bylo u proudových chráničů dosaženo. Tím, že se v prevenci poruch podařilo snížit pravděpodobnost selhání vlivem technického zařízení a nespolehlivostí člověka, došlo k výraznému posunu v kvalitě ochrany. Poznámka: Pro jednoduchou instalaci a zprovoznění je nutné zapojit všechny pracovní vodiče na vstup přístroje a to i v případech kdy není využíván plný počet pracovních vodičů (například asynchronní motory bez vyvedeného N vodiče). -8-

11 Grafické značky a popis proudových chráničů s vestavěnou nadproudovou ochranou 1 ovládací páčka 2 testovací tlačítko zkušeb. zařízení a schéma zapojení b jmenovitá podmíněmá zkratová odolnost proudového chrániče c polohy (I = zap., O vyp.) d jmenovitá vypínací schopnost jističe A e třída selektivity pro jistič f použitelnost proudového chrániče od -25 C g typové označení h jmenovitý proud jističe 16 A, jmenovitý vybavovací rozdílový proud chrániče ch jmenovité napětí i vypínací charakteristika jističe B, I n = 16 A j schvalovací značky zkušeben k ochrana před nežádoucím vypnutím při startování zářivek Schématické značky Jistič Proudový chránič Proudový chránič Schématická značka pro funkční schéma (4pólový) (2pólový) Proudový chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou Proudový chránič (podle britských a francouzských norem) Výběr základních elektrotechnických norem požadujících použití proudových chráničů ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem (2000): zásady pro ochranu samočinným odpojením s použitím proudového chrániče v sítích TN, TT a IT, zásady pro doplňkovou ochranu proudovým chráničem s I n 0 ma. ČSN Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (1994): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro venkovní zásuvky do jmenovitého proudu 20 A, pro ostatní zásuvky se zvláště doporučuje. ČSN EN Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů (2000): ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím ČSN Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (1997): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky v zóně a pro upevněná zařízení v zóně 2. ČSN Elektrická zařízení plaveckých bazénů (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma. ČSN Zařízení stavenišť a demoličních prostorů (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky. ČSN Zařízení v zemědělských a zahradnických objektech (1994): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma, ochrana s proudovým chráničem s I n 500 ma na začátku instalace. ČSN Omezené vodivé prostory (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro přívody k upevněným spotřebičům třídy ochrany II. ČSN Elektrická zařízení v pojízdných prostředcích včetně karavanů a jejich parkovišť (1998): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro všechny zásuvky. ČSN 2140 Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely (1987): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky v lékařsky využívaných místnostech. ČSN Elektrická zařízení v podzemí (1987): ochrana proudovým chráničem pro dočasné práce v podzemí. ČSN EN Zvláštní požadavky na staveništní rozváděče (1995): (ČSN ) doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky. -9-

12 Jističe L7 Použití: Katalog 2001 str. 7 až 49 jištění elektrických obvodů před přetížením a zkratem omezující jističe s vysokou vypínací schopností 10 ka pro všechny hodnoty jmenovitých proudů (0,16-6 A) vysoká vypínací schopnost dovoluje omezit počet jistících prvků příslušenství (vypínací spouště, podpěťové spouště, jednotky pomocných kontaktů, propojovací systémy atd.) umožňují použití v průmyslu. Vypínací charakteristika Vypínací charakteristika jističe = průběh závislosti doby vypnutí jističe na velikosti nadproudu. Pojmem nadproud se rozumí každý proud, který je vyšší než jmenovitý proud I n, tj. přetížení nebo zkrat. Starší vypínací charakteristika L a U pro jističe vedení (podle ČSN ) Definice vypínacích charaktaristik L a U byla poměrně komplikovaná, protože tvar vypínací charaktaristiky v oblasti působení tepelné spouště se odvozoval od normovaného tvaru vypínací charaktaristiky pojistky typu gl ( německá norma). Veličinou, ke které se vztahovaly nevypínací a vypínací proudy nebyl proud I n, ale smluvený navypínací proud I nt (krajní, hodinový). Vypínací charakteristiky B,C,D pro jističe vedení (podle ČSN EN 60898) jednodušší definice vypínacích charakteristik pomocí jmenovitého proudu I n proudová řada 0,16-6 A možnost jištění obvodů se spotřebiči, které způsobují vysoké proudové rázy jističi s charakteristikou D kratší vypínací časy oproti charakteristikám L a U dovolují menší přetěžování chráněného obvodu, protože hodnota jejich smluveného vypínacího proudu I t je nižší Použití jističů vedení s vypínacími charakteristikami B, C, D B C D Technické údaje: Jmenovité napětí Jmenovité proudy Vypínací charakteristiky Maximální stejnosměrné napětí 20 /400 V; 50/60 Hz 0,16-6 A B, C, D = 48 V pro běžný typ L (10 ka) = 250 V pro typ L7-...DC (6 ka pro T = 4 ms) Třída selektivity Vypínací schopnosti 10 ka (I cn podle ČSN EN ) 15 ka (I cu podle ČSN EN ) Předepsaná teplota -5 až 40 C Přívodní / vývodní svorky libovolné Poloha při montáži libovolná zařízení s malými proudovými rázy (jištění vedení, běžné spotřebiče) náhrada za jističe se starší vypínací charakteristikou L zařízení s proudovými rázy do 5 I n (žárovky, vícepólové asynchronní motory, atd.) náhrada za jističe se starší vypínací charakteristikou U zařízení s velkými proudovými rázy (transformátory, dvojpólové asynchronní motory) náhrada za jističe s vypínacími charakteristikami K, M ( kde I k = 8-12 I n ) Jištění obvodů se stejnosměrnými proudy Při jištění obvodů se stejnosměrnými proudy běžnými jističi L7 se posouvají vypínací charakteristiky v oblasti působení elektromagnetické spouště o 1,41 I k (tj. poměr maximální a efektivní hodnoty střídavého proudu). Oblast působení tepelné spouště se nemění. U jističů L DC je s touto skutečností počítáno a meze vypínacích charakteristik jsou v souladu s požadavky pro jednotlivé typy vypínacích charakteristik B a C. Jističe L7 - DC jsou použitelné pro všechny druhy proudů, tj. stejnosměrné i střídavé proudy. Vestavěné pernamentní magnety podporují zhášení elektrického oblouku pouze při předepsané polaritě zapojení svorek. Z tohoto důvodu musí být dodržena polarita stejnosměrného proudu v příslušném obvodu! Časová konstanta T = L/R = 4 ms jističů L7 - DC pro stejnosměrný proud má analogický význam jako parametr cos ϕ pro střídavý proud. Poznámka: Při použití jističů musíme rozlišovat, zda se jedná o jištění obvodů s motory, nebo přímo o jištění motorů. Pro jištění motorů jsou určeny jističe s plynule nastavitalnou hodnotou proudu tepelné spouště - viz Spínač motorů MS

13 Vypínací charakteristiky jističů L7 1 2 Vypínací charakteristiky B, C, D podle ČSN EN Tepelná spoušť 1.Smluvený nevypínací proud I 1 = I nt = 1,1 I n pro t 1 h 2.Smluvený vypínací proud I 2 = I t = 1,45 I n pro t < 1 h.i = 2,55 I n - pro l n 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 60 s - pro l n > 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 120 s vypínací čas Elektromagnetická spoušť 4. Typ B: I n pro t 0,1 s 5. 5 I n pro t < 0,1 s 6. Typ C: 5 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8. Typ D: 10 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8 7 B C D 9 Poznámka: Hranice nevypínacích a vypínacích proudů jsou podle normy ČSN EN předepsány na 1,1-1,45 I n (tj. I nt až I t ). Referenční teplota okolí 0 C. Norma ČSN IEC udává rozmezí nevypínacíh a vypínacích proudů 1,05 I n až 1,20 I n. Referenční teplota okolí je obvykle 40 C. Pásmo nastavení zkratové spouště pro jističe s vypínacími charakteristikami B, C a D je obdobé jako v ČSN EN nadproud Vypínací charakteristiky jističů L7 Z průběhu vypínací charakteristiky jističů typu B, C a D je zřejmé, že všechny tři typy se od sebe odlišují pouze nastavením elektromagnetické (zkratové) spouště. V oblasti působení tepelné spouště - až do bodu zapůsobení elektromagnetické spouště - je tvar vypínací charakteristiky pro všechny typy shodný. Proto je z hlediska dlouhodobého zatěžování vedení malým nadproudem lhostejné, jaký typ vypínací charakteristiky jističe zvolíme. Jističe L7 se vyznačují strmou vypínací charakteristikou, což dovoluje ekonomické využívání použitého vedení - viz Příloha NL ČSN , Tab. NL 98 a,b,c až 946 a,b,c. Vypočítané hodnoty pro koeficient přiřazení jističe k vedení, jsou vztaženy k čárové charakteristice, která prochází 75 % tolerančního pole. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN ) je volba typu vypínací charakteristiky závislá na hodnotě impedance smyčky obvodu poruchového proudu. Vypočítané hodnoty jsou vztaženy k nejnepříznivějším hodnotám nadproudů toleračního pole vypínací charakteristiky tj. 5, 10 nebo 20 I n (pro typy B, C nebo D - viz. ČSN ). Značky uváděné na jističi podle ČSN EN Vypínací schopnosti (A) Třída selektivity Vypínací schopnost jističů Vypínací schopnost je parametr, který udává hodnotu předpokládaného zkratového proudu, kterou musí přístroj bez poškození odpojit. Vysoká hodnota vypínací schopnosti omezujících jističů je podmíněna velice krátkými časy vypnutí, které se dále zkracují s rostoucím nadproudem (jednotky milisekund - viz. ampersekudová vypínací charakteristika). Pokud je zdroj schopen dodat vyšší zkratový proud, než je udaná vypínací schopnost použitého jističe, musí být předřazena pojistka, která omezí zkratový proud na přípustnou hodnotu. Proto je u jističů L7 pro předpokládaný zkratový proud nad 10 ka předepsána pojistka 100 A gg. Velkou výhodou jističů s vysokou vypínací schopností je omezení nutného počtu předřazených jistících prvků. -11-

14 Zatížitelnost jističů Se změnou okolní teploty se posouvá nevypínací a rovněž vypínací proud jističe. Meze 1,1 I n pro nevypínací proud a 1,45 I n pro vypínací proud jsou vztaženy k referenční teplotě 0 C. Závislost nevypínacího proudu na změně teploty je uvedena v Katalogu 2001 (str. 9). S rostoucí teplotou zatížitelnost klesá. Předepsaná teplota od -5 C do 40 C je uváděna podle požadavku ČSN EN V tomto rozmezí musí jistič splňovat předepsané elektrické a mechanické parametry. Pro použití jističů při teplotách odlišných od předepsané jsou v katalogu uvedeny závislosti nevypínacího proudu. Graf zatížitelnosti při řazení N jističů vedle sebe charakterizuje teplotní závislost nevypínacího proudu při vzájemném tepelném ovlivňování jističů namontovaných vedle sebe. Výrobce tuto skutečnost respektuje u vícepólových jističů, kde provádí justaci prostředních pólů. Výpočet nevypínacího proudu jističe při okolní teplotě T a N jističích vedle sebe zohledňuje oba předchozí případy, kdy dochází k tepelnému ovlivňování jističe jak vlivem okolní teploty, tak i vzájemným sdílením tepla od sousedních jističů. I DL = I n. K T (T). K N (N) kde I n - jmenovitý proud jističe (A) K T = I t /I n - zatížitelnost jističe při změněné okolní teplotě T K N - zatížitelnost jističe při N jističích vedle sebe Příklad: Průměrná teplota okolního vzduchu je 40 C. V rozváděči jsou namontovány jednopólové jističe L7-10/1/B vedle sebe. Jak se změní hodnota nevypínacího proudu jističů? Pro jeden jistič L7-10/1/B je při teplotě 0 C hodnota nevypínacího proudu 1,1 I n, tj. 11, A. Řešení: Z grafů v Katalogu 2001 na str. 9 odečteme tyto koeficienty: K T = 1,08, K N = 0,8. Dosazením získáme: I DL = I n. K T (N). K N (N) = 10. 1,08. 0,8 = 8,96 A = 9 A Nevypínací proud se sníží z normované hodnoty 11, A na 9 A. Barvy ovládacích páček 0,16-1,6 A bílá 2 A růžová 4 A hnědá 6 A zelená 10 A červená 1 A béžová 16 A šedá 20 A modrá 25 A žlutá 2 A fialová 40 A červená 50 A bílá 6 A červenohnědá Dvojí funkce svorek hlavičková třmenová Ztrátové výkony jističů L7 pro 1pól, typ vypínací charakteristika B, C, D Jmenovitý proud jističe (A) C 0,5 C 1,0 C 1,5 B/C 2,0 C 2,5 C,0 C,5 B/C 4 B/C 6 B/C 10 B/C 1 B/C 16 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 1,17 1,2 1,0 1,9 1,52 1,20 1,26 1,18 1,75 2,07 2,1 2,04 Jmenovitý proud jističe (A) B/C 20 B/C 25 B/C 2 B/C 40 B/C 50 B/C 6 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 2,9,08,06 4,16 4,57 5,27 Jmenovitý proud jističe (A) D 2 D 4 D 6 D 10 D 1 D 16 D 20 D 25 D 2 D 40 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 1,01 1,20 1,0 1,7 1,87 1,97 1,6 2,56 2,25,2-12-

15 Třída selektivity Třída selektivity vyjadřuje hodnotu I 2 t (Jouleův integrál). Celkem jsou definovány třídy selektivity (ČSN EN ) - čím vyšší třída, tím menší energii při zkratu jistič propustí. Hodnota I 2 t jističů závisí zejména na rychlosti vypnutí mechanismu jističe a schopnosti zhášecí komory uhasit oblouk. Uváděné údaje platí za stanovených podmínek (napětí, účiník atd.). Miniaturní jističe /MCBs - Miniature Circuit Breakers/ typu L7 jsou navrženy tak, aby byly schopné vypínat v co nejkratších časech. Díky minimálním hmotnostem pohybujících se dílů při rychlém oddálení kontaktů a provedení zhášecí komory je dosaženo velice krátkých vypínacích časů - vypínací časy při zkratech jsou v jednotkách milisekund. Dalšímu zrychlení vypnutí jističe při zkratech napomáhá i provedení elektromagnetické spouště, jejíž kotva začne oddalovat pohyblivý kontakt ještě dříve, než dojde k vybavení jističe volnoběžkou. Tyto jističe proto mají omezovací schopnost, což znamená, že k odpojení zkratu dojde dříve, než zkratový proud dostoupí maximální hodnoty. Omezený zkratový proud je proto menší, než předpokládaný zkratový proud. Hodnotu tzv. prošlé energie jističem při zkratu vyjadřuje parametr I 2 t, přičemž platí, že menší hodnota I 2 t při zkratu způsobí i menší oteplení vedení za jističem. Praktický význam v omezení hodnoty I 2 t spočívá v tom, že při použití omezujících jističů není nutné kontrolovat průřezy vodičů z pohledu oteplení při zkratu. Poznámka: Běžně používaný termín prošlá energie zcela přesně neodpovídá parametru I 2 t (parametr energie má tvar W = I 2 t/r). Upozornění: Pro zajištění selektivity jištění dvou za sebou zařazených jističů je nutné, aby se jejich vypínací charakteristiky nepřekrývaly příp. nedotýkaly. Jak je zřejmé z porovnání vypínacích charakteristik jističů v oblasti velkých nadproudů (5, 10, 20 I n a více), nelze zajistit selektivitu v plném rozsahu u dvou za sebou zařazených omezujících jističů ve stejné třídě selektivity s blízkými hodnotami jejich jmenovitých proudů (oba omezující jističe reagují přibližně stejně rychle). Selektivní řazení přístrojů ve stejné třídě nelze zajistit v plném rozsahu pracovních proudů. Jako vhodné řešení se nabízí použít předřazené jističe s nižší třídou selektivity, například běžné deionové jističe (F&G řada LCB1 a LCB2). Diagram vypnutí jedné půlvlny předpokládaného zkratového proudu 10 ka pro jistič s I n = 16 A, vypínací charakteristika B. proud i p 2 i o I 2 t U n U L t t a t L maximální hodnota předpokládaného zkratového proudu (A) omezený proud (také i D ) - propuštěný proud jističem (A) Jouleův integrál (I 2 t = i 2 dt) - odpovídá ploše pod křivkou omezeného proudu i o (A 2 s) síťové napětí (V) napětí oblouku (V) celková vypínací doba (s) vypínací doba (s) - cca 0,7 ms doba hoření obloku (s) - cca 2 ms (t = t a + t L ) Poznámka: Předpokládaný zkratový proud by vznikl, pokud by byl jistič vynechán a nahrazen vodičem o nulovém odporu. Hodnota předpokládaného zkratového proudu je uvedena v efektivní hodnotě (harmonický sinusový tvar), hodnota omezeného proudu je v maximální hodnotě (nesinusový průběh). napětí Velké omezení zkratového proudu zajištuje: nepatrné zatížení vedení při zkratu zlepšenou selektivitu jističe s předřazenými pojistkami Pro jištění kontaktů pomocných obvodů, které nesnesou nadproudy, je určen vysoce omezující jistič pomocných obvodů L7-4/1/B-HS (Katalog 2001, str. 69), který vykazuje cca čtyřikrát nižší hodnotu I 2 t, než běžný jistič L7. Hodnota omezeného proudu i o při zkratu je srovnatelná s pojistkou 6 A gg (cca 1000 A). Zkratová selektivita jističe L7 s předřazenou pojistkou Zkratová selektivita jističe s předřazenou pojistkou udává, do jaké hodnoty zkratového proudu v obvodu bude pojistka vůči jističi selektivní, tj. do jaké hodnoty zkratového proudu bude jistič vypínat dříve, než pojistka. Tabulky pro selektivitu jističe s různými typy pojistek se od sebe odlišují, protože jednotlivé typy pojistek mají při zkratu odlišné hodnoty I 2 t. Příklad : Jistič L7-16/1/C (tj. I n = 16 A, vypínací charakteristika typu C) má předřazenou pojistku typu D III s I n = 6 A. Řešení: Pro tento případ použijeme tabulku Selektivita jističe s pojistkou D01, D02, D0* - viz. Katalog 2001 na str. 40. Odečtením zjistíme, že tato kombinace je selektivní až do zkratového proudu 2,5 ka. Pro větší zkratové proudy nelze selektivitu zaručit, protože při zkratu dojde i k vypnutí předřazené pojistky. * Poznámka: Pojistky D01 (E14), D02 (E18), D0 (M0x2) systému NEOZED prakticky odpovídají pojistkám DI (E16), DII (E27), DIII (E) systému Diazed. Ampérsekundová charakteristika pojistky gl/gg = pojistka pro jištění vedení, nebo také pojistka pro všeobecné použití (L - něm. Leitung = vedení, G - angl. general = obecný) -1-

16 Jističe LH Použití: Katalog 2001 str. 59 až 65 jištění elektrických obvodů nízkého napětí před přetížením a zkratem vypínací charakteristiky typu B, C a D umožňují jištění elektrických zařízení s vysokými nárazovými proudy vysoká vypínací schopnost jističů LH (až 25 ka podle ČSN EN ) dovoluje omezit počet stupňů jistících prvků jsou vhodné jako hlavní jističe na začátku instalace příslušenství (vypínací spoušť LH-ASA, jednotka pomocných kontaktů LHK) umožňuje použití v průmyslových aplikacích výška výřezu v krycí desce 45 mm je shodná s ostatními přístroji řady POWER LINE 7 (jističe L7, proudové chrániče F7, spínací přístroje atd.) Technické údaje: Jmenovité napětí 20/400 V; 50/60 Hz Jmenovité proudy A Vypínací charakteristika B, C, D Maximální stejnosměrné napětí = 60 V pro jeden pól Třída selektivity odpovídá třídě Vypínací schopnost 25 ka (I cu podle ČSN EN 947-2) závisí na jmenovitém proudu Předepsaná teplota -5 až 40 C Max. průřez připojovacího vodiče 2,5-50 mm 2 Přívodní/vývodní svorky libovolné Poloha při montáži libovolné Montáž na přístrojovou lištu 5 mm Šířka 1 pólu 27 mm (1,5 TE) Zatížitelnost jističů Přepočet hodnoty nevypínacího proudu je obdobný s postupem uvedeným u jističů L7. Ztrátové výkony jističů LH pro 1pól, typ vypínací charakteristiky B, C, D. Poznámka: Způsob vypínání kontaktů jističů LH zaručuje výborné elektrické vlastnosti - mezi dvěma pevnými kontakty se pohybuje můstkový kontakt. Proto nemá smysl definovat přívodní a vývodní svorky způsob připojení je libovolný. Relativní rychlost rozpínání kontaktů je dvojnásobná, což výrazně přispívá k rychlejšímu zhasnutí oblouku mezi kontakty. Vzhledem k nepatrné hmotnosti pohybujících se součástí a způsobu jejich uložení je možné zaručit spolehlivou funkci v libovolné poloze jističe montážní poloha je libovolná. Zkratová selektivita jističe s předřazenou pojistkou Příklad: Jistič LH-6//C s I n = 6 A má předřazenu pojistku typu NH s I n = 160 A. Do jaké hodnoty zkratového proudu je zajištěna selektivita (tj. rychlejší vypínání jističe LH, než pojistky typu NH)? Řešení: Pro tento případ použijeme tabulku "Selektivita jističe s pojistkou NH*..". Odečtením zjistíme, že tato kombinace je selektivní až do zkratového proudu 15 ka. Pro větší zkratové proudy nelze selektivitu zaručit, protože při zkratu dojde i k vypnutí pojistky. *Pojistka typu NH = výkonová pojistka (nožová pojistka) Jmenovitý proud jističe (A) Ztrátové výkony jističů LH (W) 2,7 2,8,8 4,4 5,1 5,2 7,14 9,1 11,9 vypínací čas [s] ➀ ➁ ➂ ➂ Vypínací charakteristiky B, C, D podle ČSN EN *) Spoušť na přetížení 1. Smluvený nevypínací proud I 1 = I nt = 1,1 I n pro t 1 h 2.Smluvený vypínací proud I 2 = I t = 1,45 I n pro t < 1 h.i = 2,55 I n - pro I n 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 60 s - pro I n > 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 120 s Zkratová spoušť 4. Typ B: I n pro t 0,1 s 5. 5 I n pro t < 0,1 s 6. Typ C: 5 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8. Typ D: 10 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s Vypínací charakteristiky jističů LH *) Poznámka: Vypínací charakteristiky podle normy ČSN EN Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací. Vypínací charakteristiky v oblasti působení tepelné spouště mají podle normy ČSN EN Jističe definované hodnoty smluveného nevypínacího a vypínacího proudu v rozmezí 1,05 až 1,2 I n. Oblast působení zkratové spouště není blíže definována. ➂ ➃ ➅ ➄ ➆ ➇ B C D ➈ Oblast působení tepelné spouště - splnění požadavků na dimenzování a jištění vedení (ČSN , ČSN atd.) Oblast působení zkratové spouště - splnění požadavků na impedanci smyčky poruchového proudu, tj. požadavku na minální zkratový proud obvodu (ČSN ) Oblast vypínání jističe při zkratech - splnění požadavků na oteplení vodičů při zkratu - viz charakteristiky I 2 t (ČSN ) nadproud I x I n -14-

17 Tabulka pro výběr jističe Použití: Údaje v tabulce jsou zpracovány podle požadavků ČSN Platí pro Cu vodiče s izolací PVC při teplotě okolí 0 C. Za odlišných podmínek je nutný přepočet podle ČSN Nejvyšší dovolená provozní teplota pro PVC izolaci je 70 C, při zkratu nesmí teplota překročit 160 C. Přiřazení jističů L7 (FL7) a LH k vedení Uložení vodiče d 0. d Způsob uložení vodiče podle A - vodič v trubce B - vodič v trubce C - kabel uložený E - kabel volně ČSN v izolační stěně na a ve stěně na stěně ve vzduchu Počet zatížených vodičů Jmenovitý průřez Cu vodiče (mm 2 ) Maximální jmenovitý proud jističe (A) L7 1, , FL Jmenovitý průřez Cu vodiče (mm 2 ) Maximální jmenovitý proud jističe (A) LH 1, , Proudové chrániče s nadproudovou ochranou FL7 jsou vyráběny se jmenovitým proudem vestavěného jističe do 40 A. Jističe L7 (FL7) a LH se vyznačují strmou vypínací charakteristikou což dovoluje ekonomické využití použitého vedení. Změna typu vypínací charakteristiky u těchto typů jističů neovlivňuje jejich přiřazení k vedení - platí shodně pro vypínací charakteristiky B, C, D. Poznámka: Výsledky uvedené v tabulce jsou vypočítány podle požadavků ČSN Koeficienty přiřazení jističů k vedení jsou od roku 1996 součástí národní přílohy NL a jsou uvedeny i v databázi PJP-KV pro výpočty dimenzování vedení na počítači. -15-

18 Vypínací spoušť LH-ASA Použití: Dálkové vypínání jističů LH přivedením ovládacího napětí na vypínací spoušť LH-ASA. Technické údaje: Katalog 2001 str. 66 Úplná sestava jističe LH, vypínací spouště LH - ASA a jednotky pomocných kontaktů LHK Typ LH-ASA/24 LH-ASA/20 Jmenovité střídavé napětí AC (V) Frekvence (Hz) Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 14 (24 V AC) 1,6 (20 V AC) Špičkový příkon (VA) Jmenovité stejnosměrné napětí DC (V) Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 2 (24 V DC),4 (20 V DC) Vnitřní odpor (Ω) Zatížitelnost (%) LH-ASA LH LHK Odolnost proti rázovému napětí (kv) 2 2 Trvanlivost 4000 sepnutí Svorky třmenové Průřez připojovaného vodiče (mm 2 ) 2,5-50 Rozměry - šířka (mm) 27 (1,5 TE) Popis činnosti: Přivedením napětí na vypínací spoušť LH-ASA dojde k okamžitému sepnutí elektromagnetu spouště a k vybavení jističe LH, na němž je spoušť namontována. Při vypínání mechanismu spouště dojde zároveň k odpojení jejího napájecího napětí, čímž se zabrání případnému přehřátí cívky elektromagnetu spouště (zatížitelnost je 100 %). Montáž: 1. Vypínací spoušť LH-ASA a jistič LH jsou v poloze vypnuto. 2. Vypínací spoušť LH-ASA se montuje na DIN lištu nalevo od jističe LH pomocí samolepící fólie, která je součástí vypínací spouště.. Po odlepení ochranné fólie ze samolepící fólie na boku spouště se ovládací páčka a vypínací jehla zasunou do jističe LH. Přesnou polohu obou přístrojů vymezují aretační kolíčky. Vzájemným přitlačením obou přístrojů k sobě dojde k jejich spojení a tím je montáž ukončena. Jednotka pomocných kontaktů LHK Použití: Spínání pomocných obvodů (cívky stykačů, žárovky) pro účely signalizace zapnutého nebo vypnutého stavu jističe LH. Katalog 2001 str. 66 Technické údaje: Typ LHK Jmenovité napětí AC 20 V Jmenovité proud /AC-15/ 6 A Minimální stejnosměrné napětí DC 24 V Řazení kontaktů 11 Max. průřez připoj. vodičů 10 mm 2 Šířka 9 mm (0,5 TE) Izolační napětí 2 kv Montáž: Pomocné kontakty LHK se montují na pravou stranu jističe LH pomocí samořezných šroubků. LH LHK -16-

19 Použití: Vypínací spoušť Z7-ASA Katalog 2001 str. 69 Vypínací spoušť Z7-ASA zajišťuje dálkové vypnutí přístrojů přivedením ovládacího napětí na vypínací spoušť Z7-ASA. Vypínací spoušť Z7-ASA je určena pro montáž k jističům L7, proudovým chráničům s nadproudovou ochranou FL7, vypínačům A7 a spínačům motorů MS7. Spolehlivé sepnutí spouště je zaručeno v širokém rozsahu napětí. Poloha spouště (vypnuto/zapnuto) je signalizována barevnou signálkou (červená/zelená), případně lze připojit pomocný kontakt Z7-HK, nebo Z7-NHK pro dálkovou signalizaci vypnutého stavu spouště. Technické údaje: Typ Z7-ASA/24 Z7-ASA/20 Rozsah střídavého napětí AC (V) Reakční hranice (V) 8 65 Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 2 (AC 24 V) 1,41 (AC 20 V) Doba průchodu proudu po zapnutí napájení (ms) Rozsah stejnosměrného napětí DC (V) Reakční hranice (V) 9 88 Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 21 (AC 24 V) 2 (AC 20 V) Doba průchodu proudu po zapnutí napájení (ms) 2 2 Minimální délka impulsů (ms) Vnitřní odpor (Ω) ,5 Zatížitelnost (%) Doba vypnutí (ms) Odolnost proti rázovému napětí (kv) 2 2 Trvanlivost 4000 sepnutí Svorky hlavičkové, třmenové Průřez připojovaného vodiče (mm 2 ) 1-25 Tloušťka propojovací lišty (mm) max. 1,5 Rozměry - šířka (mm) 17,5 (1 TE - shodné s L7) Barva páčky Z7-ASA je pro 24 V i 20 V šedá - RAL 705. Úplná sestava Z7-HK + Z7-ASA + L7 Popis a činnosti Z7-ASA Přivedením napětí na vypínací spoušť Z7-ASA dojde k sepnutí elektromagnetu spouště a k vybavení přístroje, na které je spoušť namontována. Při vybavení vypínací spouště se zároveň přeruší přívod proudu do elekromagnetu spouště a tím se zabrání jeho přehřátí. V případě elektrického vypnutí L7 (FL7, A7) dojde zároveň i ke vzájemnému mechanickému vypnutí vypínací spouště. Postup při montáži: 1. Z7-ASA a L7 (FL7, A7) v poloze vypnuto. 2. Po odstranění ochranné fólie na lepící pásce na boku Z7-ASA se ovládací páčka a vypínací jehla zasunou do přístroje. Přesnou polohu obou přístrojů vymezují aretační kolíčky na vypínací spoušti. Přitisknutím obou přístrojů k sobě je montáž ukončena. Pomocné kontakty Z7-HK se připevňují na vypínací spoušť Z7-ASA obdobně, jako L7 (FL7, A7). Kolíček ovládání pro F7 je nutno vytáhnout kleštěmi* a Z7-HK je možné přišroubovat na Z7-ASA. Z7-HK Z7-ASA L7 *Upozornění: Ovládací kolíček se musí vytáhnout - nesmí uštípnout! Vzniklé otřepy mohou způsobit selhání funkce jednotky pomocných kontaktů! Z7-HK Z7-NHK Z7-EHK Z7-ASA L7-17-

20 Použití: Tlačítka a kontrolky ZX (1 TE) Přístroje programu ZX (tlačítka, kontrolky, tlačítka se světelnou signalizací, vypínače se světelnou signalizací, přepínače a vypínače) jsou určeny pro spínání a světelnou signalizaci. Montují se do rozváděčů na přístrojovou lištu (5 mm). Vyznačují se malými rozměry a vysokými technickými parametry. Nacházejí použití v rozváděčích bytové instalace, průmyslu, zabezpečovací technice atd. Technické údaje: Katalog 2001 str. 27 až 79 Typ: ZX Jmenovité napětí 20 V; 50/60 Hz Frekvence 50/60 Hz Jmenovitý proud kontaktů při AC1 16 A **) Zkratová odolnost s předřazenou pojistkou 16 A gg 10 ka s předřazenou pojistkou 100 A gg ka Jmenovitá vypínací schopnost 1,25 I n při 1,1 U n Průřez připojovacích vodičů 6 mm 2 Stupeň krytí - svorky IP 20 Stupeň krytí - nad krycí makou IP 40 Rozměry šířka 1 TE Montáž na přístrojovou lištu 5 mm (DIN) *) Jako světelný zdroj je možné použít doutnavku ZX-GLI/20 (20 V/2 ma - je součástí dodávky přístrojů ZX) nebo žárovku se závitem E10 (max. 2 W) na libovolné napětí. Vyměnitelné filry (čirý, červený, zelený a modrý). **) Vypínače v provedení ZX-S/.. se jmenovitým proudem 16 A. Nové provedení ZX-2S/.. se jmenovitým proudem 2 A má stejné zapojení kontaktů. Tlačítka se světelnou signalizací *) Světelná návěstí *) Vypínače se světelnou signalizací *) ZX-L čirá ZX-L/R červená ZX-L/G zelená ZX-L/B modrá ZX-L/RG červená a zelená Tlačítka Vypínače **) Přepínače Přepínače s nulovou polohou -18-

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM 6/10 ka / PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM BOLF 22 bo217516.eps bo61_m.eps T 2 4N T 1 3N bu61850s.eps H Splňuje podmínky ČSN EN 61009 Vypínací charakteristiky - bez zpoždění 250

Více

Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD

Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD Proudový chránič s nadproudovou a obloukovou ochranou AFDD Přístroj pro detekci poruchového oblouku dle ČSN EN 62606 Významně snižuje riziko požáru Detekuje a odpíná obloukové poruchy v koncových obvodech

Více

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn OFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem

Více

Jističe PL6. wa_sg16804

Jističe PL6. wa_sg16804 Ekonomická řada jističů vhodná pro domovní instalace Vypínací charakteristiky B, C Vypínací schopnost ka Jmenovitý proud až do 3 A Signalizace vypnuto-zapnuto Možnost dodatečné montáže příslušenství wa_sg180

Více

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III

13. Značka na elektrickém zařízení označuje a/ zařízení třídy ochrany I b/ zařízení třídy ochrany II c/ zařízení třídy ochrany III 9. Vzájemné spojení ochranného vodiče, uzemňovacího přívodu, kovového potrubí, kovových konstrukčních částí a kovových konstrukčních výztuží, se nazývá a/ ochrana nevodivým okolím b/ pracovní uzemnění

Více

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce

Proudový chránič. Definice, značka. Konstrukce Proudový chránič (autor: Ing. Tomáš Kostka, základní informace pro studenty) Definice, značka Dne 4. 8. 1928 byl přihlášen německo-říšský patent na přístroj s názvem Fehlerstrom Schutzschalter, zkráceně

Více

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 -

Seminární práce. Proudový chránič. Vytvořil: Lukáš Zafer E Lukáš Zafer - 1 - Seminární práce Proudový chránič Vytvořil: Lukáš Zafer E.2 2010 Lukáš Zafer - 1 - Obsah: 1... Seminární práce 2... Obsah 3... Proudový chránič.. Konstrukce proudového chrániče 4... Princip funkce 5...

Více

Proudové chrániče Ex9CL-H/-100, 10 ka

Proudové chrániče Ex9CL-H/-100, 10 ka Proudové chrániče Ex9CL-H/-00, 0 ka Proudové chrániče dle IEC / ČS E 6008- Podmíněná zkratová odolnost c 0 ka a 4pólové verze Jmenovitý reziduální 30, 00, 300 ma Jmenovitý do 00 A Jmenovité pracovní napětí

Více

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování

Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Elektrická vedení druhy, požadavky, dimenzování Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Jan Dudek leden 2007 Elektrická vedení Slouží k přenosu elektrické energie a signálů

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE 6/10 ka

PROUDOVÉ CHRÁNIČE 6/10 ka PROUDOVÉ CHRÁNIČE 6/10 ka / PROUDOVÉ CHRÁNIČE BCFO 28 bc004_gf.eps bd00220s.eps 2 4N 1 3N H bcfo_m.eps 2 4 6 8N 1 3 5 7N Jmenovitý vypínací proud 30 ma, 100 ma, 300 ma Životnost elektrická > 4 000 prac.

Více

Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka

Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka Kombinované chrániče Ex9CBL-H, 10 ka Proudové chrániče s nadproudovou ochranou dle IEC / ČSN EN 61009 Jmenovitá vypínací schopnost I cn 10 ka 1+Npólové provedení Jmenovitý reziduální proud 30, 100, 300

Více

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH

6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6. ÚČINKY A MEZE HARMONICKÝCH 6.1. Negativní účinky harmonických Poruchová činnost ochranných přístrojů nadproudové ochrany: chybné vypínání tepelné spouště proudové chrániče: chybné vypínání při nekorektním

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 6. ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Funkce přístrojů a jejich stavba Elektrický oblouk a jeho zhášení Spínací přístroje Jístící

Více

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu

Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Ochrana lidí a zvířat před nežádoucími účinky elektrického proudu Jištění a ochrana elektrických rozvodů nízkého napětí před požárem Ochrana před nežádoucími účinky elektrického proudu na živý organismus

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU LFI (10 ka) Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 2 A, 230 V a.c. Pro

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1.

Více

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1)

Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c. Jmenovitý pracovní proud 1) Maximální spínaný výkon. 3-fázového motoru 1) proud 1) STYKAČE ST a 3RT, velikost 1 Stykače ST a 3RT jsou vhodné pro spínání motorů Spínání jiné zátěže je možné. (kategorie užití AC-3, AC-). Jmenovité napětí ovládacího obvodu U c = 30 V a.c. Maximální spínaný

Více

Sada 1 - Elektrotechnika

Sada 1 - Elektrotechnika S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Elektrotechnika 6. Elektrické přístroje proudový chránič Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE (6 ka) Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFE ( ka) Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových instalacích do 3 A, 230/400 V a.c. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC) Pro ochranu:

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe

Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část. Pojistky a jističe B1B 14 ZSP Elektrické přístroje NN Spínací, jisticí a ochranné přístroje pro obvody nízkého napětí 1.část Pojistky a jističe Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc. Tématické zaměření B1B 14 ZSP Elektrické přístroje

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí ( ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem požáru nebo zkratu při snížení izolační

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (10 ka) Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE OFI (0 ka) Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých částí před vznikem požáru nebo zkratu při snížení

Více

( velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení (EZ) ). Obr.1 Schéma elektrického obvodu

( velmi obsáhlý sortiment elektrických zařízení (EZ) ). Obr.1 Schéma elektrického obvodu Elektrické přístroje definice.: EPř je zařízení používané v elektrických obvodech: k jištění a obsluze elektrických rozvodů, pohonů, spotřebičů (spínací a jistící přístroje) ; k měření elektrických veličin

Více

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE

Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE LFE LFE PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE Proudové chrániče Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 6 ka. Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn

Proudové chrániče. Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn Minia LFN Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE LFN Proudové chrániče s podmíněným zkratovým proudem 10 ka. Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí (I Δn 30 ma) před nebezpečným dotykem neživých

Více

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku

Jističe. Jističe 1-pólové I n. Typ. Jističe 3-pólové. Kód výrobku. Typ. Jističe 3+N-pólové. Kód výrobku LST JSTČE LST DO 5 A (0 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 5 A 30/400 V a.c. a 0 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C, D podle

Více

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku

Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Ochranné prvky pro výkonovou elektroniku Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Poruchový stav některá

Více

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE

Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE OLE Minia PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 6 ka. Pro domovní, bytové a podobné elektrické rozvody do 6 A, AC 20 V. Pro

Více

Minia C20 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLI OLI

Minia C20 PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLI OLI OLI Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 0 ka. Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 40 A, AC 20 V Pro ochranu: před nebezpečným dotykem živých částí

Více

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem

B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem B Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ z ochrany před úrazem elektrickým proudem (označené otázky nejsou uplatňovány v testech pro rozsah E4 na nářadí a spotřebiče) 1) Z čeho musí sestávat ochranné opatření?

Více

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače

STYKAČE. Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače STYKAČE Obr. 3.4.1. Schématická značka elektromagnetického stykače Stykače jsou takové spínače, které mají aretovanou jen jednu polohu (obvykle vypnutou) a ve druhé poloze je musí držet cizí síla. Používají

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 1 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost Základní funkce Spínání a jištění motorů do A. Přístroj reaguje na výpadek fáze. Přístroj je vybaven kompenzací vlivu okolní teploty. Ovládání přístroje Spouštěče motoru jsou

Více

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití

Jističe Domae. Jističe Domae slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČSN EN Jsou určeny především pro použití Jističe Jističe slouží pro ochranu obvodů a spotřebičů proti zkratům a přetížení dle ČS E 60 898. Jsou určeny především pro použití v souladu s normou: ČS E 60 898; počet pólů: 1 a 3; jmenovitý proud In:

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL

Technická zařízení za požáru. 2. Přednáška ČVUT FEL Technická zařízení za požáru 2. Přednáška ČVUT FEL Druhy sítí podle způsobu uzemnění jsou označeny písmenovým kódem, kde prvé písmeno vyjadřuje vztah sítě a uzemnění: T I bezprostřední spojení jednoho

Více

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK

PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK PŘEHLED PROVEDENÍ VÝKONOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK Typ PNA000 PHNA000 PNA00 PHNA00 Jmenovitý proud I n do A do 80 A do A do 0 A Jmenovité napětí U n AC 00 V, 00 V 90 V 00 V 90 V DC 0 V 0 V 0 V 0 V Velikost

Více

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení

EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení EZRTB3 Testy pro písemnou část zkoušky RT EZ všeobecné požadavky na elektrická zařízení 1) Jaké hodnoty jmenovitých napětí veřejných distribučních sítí nn 400V/230V AC jsou určeny pro ČR s přechodným obdobím

Více

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz

MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID. www.mep.cz MEP POSTØELMOV, a.s. Rychlovypínaèe N - RAPID www.mep.cz Vztah k normám Rychlovypínače DC (dále jen RV) řady N-Rapid jsou konstruovány, zkoušeny, typově schváleny a splňují požadavky norem: ČSN EN 50123-1:1998

Více

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí

Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Kontaktní spínací přístroje pro malé a nízké napětí Základní rozdělení: Dle spínaného napětí a proudu střídavé stejnosměrné Dle spínaného výkonu signální pomocné ovládací výkonové Dle způsobu ovládání

Více

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud

Poruchové stavy Zkrat - spojení fází, fáze a země možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu Přetížení - příliš vysoký proud Elektrické ochrany Elektrická ochrana zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = chráněného objektu, zajistit normální provoz Chráněný objekt fyzikální zařízení pro přenos el. energie,

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3.

Stykače Ex9C. Stykače dle IEC / ČSN EN Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3. Stykače Ex9C Stykače dle IEC / ČSN EN 60947-4-1 Čtyři typové velikosti se jmenovitými proudy až do 100 A při 400 V AC-3 3pólové provedení Ovládací napětí 24 415 V AC Jmenovitý podmíněný zkratový proud

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLI (10 ka) Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLI (10 ka) Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 40 A, 230 V a.c.

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11

Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná

Více

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e

SPOUŠTĚČE MOTORŮ SM1. Spouštěče motorů. Parametry. Tepelná spoušť: nastavení I e SPOUŠTĚČE MOTORŮ Především k jištění proti přetížení a zkratu 1 až 3 fázových elektromotorů do 25 A, 690 V a.c. K ručnímu spínání (zapínání / vypínání) elektromotorů zeleným a červeným tlačítkem z čela

Více

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod.

Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. INSTALAČNÍ RELÉ Ke spínání spotřebičů do 63 A elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen, osvětlení apod. Ovládací napětí: 30 V a.c. Vizuální indikace při zapnutí Instalační

Více

KOMPETENCE ZAVAZUJE. PROUDOVÉ CHRÁNIČE TECHNICKÉ INFORMACE NORMY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PROVEDENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ SCHRACK

KOMPETENCE ZAVAZUJE. PROUDOVÉ CHRÁNIČE TECHNICKÉ INFORMACE NORMY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PROVEDENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ SCHRACK KOMPETENCE ZAVAZUJE. PROUDOVÉ CHRÁNIČE W W W TECHNICKÉ INFORMACE NORMY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ PROVEDENÍ PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ SCHRACK ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ

Více

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4

Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače

Příručka zapojení Moeller 02/05. Vačkové spínače Příručka zapojení Moeller / Strana Přehled - Vypínače zapnuto-vypnuto, hlavní vypínače, vypínače pro opravy a údržbu - Přepínače, reverzační přepínače - (Reverzační) přepínače hvězda-trojúhelník - Vícerychlostní

Více

Středoškolská technika 2015

Středoškolská technika 2015 Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

Proudové chrániče. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, typ AC Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC).

Proudové chrániče. Proudové chrániče s nadproudovou ochranou, typ AC Reagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC). Minia OLE Proudové chrániče PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLE OLE-10B-1N-030AC Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe. Vypínací schopnost 6 ka. Pro domovní, bytové a podobné elektrické

Více

Katalog. Instalační přístroje

Katalog. Instalační přístroje www.eaton.cz www.eaton.sk Katalog Instalační přístroje ˇ Eaton partner pro domovní a prumyslové instalace Distribuce energie Rozváděče VN Vypínače VN Pojistky VN Přípojnicové systémy NN Jištění a vypínače

Více

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb

Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT

Více

výkonové jističe IEC GB

výkonové jističe IEC GB IEC 60947-2 GB 14048.2 Použití Výkonový jistič NM1se používá pro rozvodné sítě o frekvenci 50/60Hz, jmenovitém proudu do 630A a jmenovitém napětí do 690V k přenosu elektrické energie, k ochraně zařízení

Více

Stykač instalační, A

Stykač instalační, A ŘADA ŘADA 2 nebo 4 kontakty pro 25 A 4 kontakty pro 40 A nebo 63 A můstkové kontakty se vzdáleností kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5 mm (u.32,.34) rozpínacích 3 mm (u.44,.64)) nehlučné AC/DC ovládání

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč...

Více

Tímto požadavkem se významně rozšiřuje okruh obvodů, které musí být chráněny proudovými chrániči.

Tímto požadavkem se významně rozšiřuje okruh obvodů, které musí být chráněny proudovými chrániči. Na jaře letošního roku uvedla společnost OEZ s. r. o. na trh novou řadu modulárních přístrojů MINIA. Jedná se především o jističe, proudové chrániče a ostatní přístroje. Všechny přístroje se upevňují na

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava POHYBYBLIVÉ PŘÍVODY, ŠŇŮROVÁ VEDENÍ, PŘIPOJOVÁNÍ SPOTŘEBIČŮ Předmět: Prevence elektrických zařízení Určeno pro studenty

Více

Modulové přístroje Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 4,5 ka

Modulové přístroje Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 4,5 ka Jističe - charakteristika B, C, vypínací schopnost 4,5 ka 4500 Vypínací schopnost 4,5 ka dle ČSN EN 60 898 Třída selektivity Jmenovité napětí 20/400 V~ Krytí IP 20 s čelním krytem IP 0 Možnost montáže

Více

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace

Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Modulární proudové chrániče řady FH200 Proudové chrániče 6 ka pro domovní instalace Proudové chrániče FH200, typ AC Obsah Přehled sortimentu 3 Výhody/specifika modulárních systémů 4 Proudové chrániče 6

Více

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.:

INFORMACE O VÝOBKU. Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100. Obj. č.: INFORMACE O VÝOBKU 7 Zkušební přístroj elektrických zařízení podle bezpečnostních norem SATURN 100 Obj. č.: 12 05 33 Přehled nejdůležitějších funkcí přístroje Kontrola ochranných (jistících) zapojení FI

Více

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ (DLE ČSN EN 60204-1) ELEKTRICKÉ POHONY Obsah 1. Všeobecně o normě ČSN EN 60204-1 2. Připojení

Více

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů

CTU02, CTU03, CTU33. CTU řada rychlých tyristorových modulů CTU0, CTU03, CTU33 CTU řada rychlých tyristorových modulů Obsah 1. Charakteristika, popis funkce.... Provedení... 3. Montáž a zapojení ovládacího napětí... 4. CTU0 - řada spínacích modulů pro -kondenzátory

Více

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...

VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 2 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1

J7KNA. Schválení podle norem. Informace pro objednání. Ministykač. Kódování čísel modelů. Hlavní stykač. Příslušenství. Ministykač J7KNA 1 Ministykač J7KNA ) Hlavní stykač Stejnosměrné a střídavé ovládání Integrované pomocné kontakty Upevnění šrouby nebo na DIN lištu (35 mm) Rozsah od 4 do 5,5 kw (AC 3, 380/415V) Verze se 4 hlavními póly

Více

Vysvetlenie pojmov parametrov ističov

Vysvetlenie pojmov parametrov ističov Vysvetlenie pojmov parametrov ističov Ing. Jan KREJČÍ, OEZ s.r.o. Letohrad, ČR ÚVOD Aby určitý přístroj vyhovoval daným požadavkům, které vyplývají z konkrétního použití, musí mít odpovídající vlastnosti.

Více

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení

Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: spínací rychlost až 50x za sekundu nedochází k rušení ostatních elektronických zařízení Bezkontaktní spínací moduly typu CTU Úvod: Moderní elektronické spínání spotřebičů při nulovém napětí zaznamenalo v poslední době velké rozšíření v oblasti výroby kompenzačních zařízení. Jeho výhodou je

Více

Instalační přístroje. Katalog 2006. Platnost od 1.5.2006. www.moeller.sk. Moderní elektroinstalace. Jističe. Proudové chrániče.

Instalační přístroje. Katalog 2006. Platnost od 1.5.2006. www.moeller.sk. Moderní elektroinstalace. Jističe. Proudové chrániče. www.moeller.sk Instalační přístroje Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů. Katalog 2006 Platnost od 1.5.2006 Jističe Proudové chrániče Svodiče přepětí Ostatní přístroje a příslušenství

Více

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití

Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití Síťový stabilizátor 230V ± 1,7 % Návod k obsluze a použití ST230 500 ST230 1000 ST230 2000 (500 VA) (1000 VA) (2000 VA) Obsah 1. Popis zařízení 2 2. Popis hlavního panelu 2 3. Funkce zařízení 2 4. Instalace

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl

Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl NOVÉ STYKAČE CTX Důležitý prvek v mozaice přístrojů pro průmysl 3-PÓLOVÉ STYKAČE OD 9 DO 310 A CTX: 3-pólové průmyslové stykače Nová řada průmyslových stykačů CTX s příslušenstvím je ideální pro efektivní

Více

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLFI (10 ka)

PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLFI (10 ka) Proudové chrániče MINIA PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU OLFI (0 ka) Přístroj je kombinací proudového chrániče a jističe Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 40 A, 230 V a.c.

Více

2 - proudové chrániče - chráničové bloky - chrániče s jističem F 200, DDA 200, FS 201 a DS 200.

2 - proudové chrániče - chráničové bloky - chrániče s jističem F 200, DDA 200, FS 201 a DS 200. 2 Proudové chrániče zajišťují ochranu osob a instalací proti chybovým ům tekoucím do země. Jsou rozděleny na tři výrobkové skupiny: - ové chrániče, které jsou citlivé pouze na chybové y (proto musí být

Více

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí

System pro M compact ABB/NN 09/02CZ_11/2007. Přístroje nízkého napětí ABB/NN 09/02CZ_11/2007 Přístroje nízkého napětí Před připojením hliníkových vodičů (s průřezem 4 mm 2 ) zajistěte, aby kontaktní plochy těchto vodičů byly očištěny, zbaveny oxidační vrstvy a ošetřeny kontaktní

Více

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1905-CZ Duben 2001. Specifikace modulu. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul má jeden elektricky oddělený kontakt typu C. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 12,2 mm x 120 mm x 71,5 mm K elektricky oddělenému přepínacímu kontaktu relé. Provozní

Více

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60

Normální Živých Normální Neživých Nebezpečné Živých 25 60 Základní pravidlo: nebezpečné živé části nesmějí být za normálních podmínek přístupné, a přístupné vodivé části nesmějí být nebezpečné za normálních podmínek, ani za podmínek jedné poruchy. Důležité pojmy:

Více

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ

KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ KOMPETENCE ZAVAZUJE. JISTIČE PROUDOVÉ CHRÁNIČE MOTOROVÉ SPÍNAČE ENERGIE PRŮMYSL BUDOVY ZAŘÍZENÍ DATA KABELY OSVĚTLENÍ OBSAH JISTIČE 6/10 ka 2 JISTIČE 10 ka 8 JISTIČE 6 ka 13 1 JISTIČE PRO VŠECHNY DRUHY

Více

JISTIČE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM

JISTIČE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM , PROUDOVÉ CHRÁNIČE, PROUDOVÉ CHRÁNIČE S JISTIČEM / TECHNICKÉ LISTY ŠPIČKOVÁ TECHNIKA / JISTIČE S PROUDOVÝCH CHRÁNIČEM SÉRIE BOLF / JISTIČE SÉRIE BMS0 / PROUDOVÉ CHRÁNIČE PRIORI / MOTOROVÉ POHONY FSA /

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH000 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.1.11 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická

Minia E19 IMPULZNÍ PAMĚŤOVÁ RELÉ MIG MIG. Impulzní relé - mechanická MG mpulzní relé - mechanická Ke spínání elektrických obvodů impulzním povelem z více míst na chodbě, schodišti, celém domě apod. Výkonová impulzní relé s th do 63 A s ovládacím napětím AC 24 V a AC 23

Více

9 KONTAKTNÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE NN

9 KONTAKTNÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE NN 9 KONTAKTNÍ SPÍNACÍ PŘÍSTROJE NN výpis ze skripta Uhlíř a kol.: Elektrické stroje a přístroje. 9.3. PŘÍSTROJE NN Dále stručně uvedeme některé ze základních přístrojů nn rozvodů. Přístroje jsou zpravidla

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče

Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče 12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických

Více

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez.

Arion. Vzduchové jističe. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11. www.oez.cz www.oez. Doplněk katalogu Vzduchové jističe Arion WL (VJ1-2009-C) o nová provedení Arion WL11 www.oez.cz www.oez.sk VJ1-2011-C Změny vyhrazeny Arion Vzduchové jističe OBSAH Obchodní informace ÚDAJE PRO VÝBĚR JISTIČE

Více

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA

G7SA. Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN. Relé s nuceně rozpínanými kontakty. Informace pro objednání G7SA-#A#B 1 2 G7SA Úzké relé s nuceně rozpínanými kontakty podle norem EN EN50205 třídy A VDE certifikace. Ideálně vhodný pro použití v bezpečnostních obvodech výrobních zařízení. K dispozici jsou čtyřpólová a šestipólová

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI

Minia INSTALAČNÍ STYKAČE RSI RSI Instalační stykače AC Ke spínání elektrických obvodů přivedením ovládacího napětí na cívku. K ovládání spotřebičů do 63 A - elektrických kotlů, přímotopných konvektorů, bojlerů, akumulačních kamen a také

Více

PREVENCE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 4. Dimenzování vedení při zohlednění uložení a teploty okolí

PREVENCE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 4. Dimenzování vedení při zohlednění uložení a teploty okolí PREVENCE ELEKTRCKÝCH ZAŘÍZENÍ Příklady: 1. Hlavní zásady dimenzování a jištění vedení 2. Dimenzování napájecího vedení k motoru 3. Dimenzování jednofázového rozvodu pod omítku 4. Dimenzování vedení při

Více

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A

Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 A Řada 22 - Stykač instalační, 25-40 - 63 Řada 22 2 nebo 4 kontakty pro 25 4 kontakty pro 40 nebo 63 22.32.0.xxx.1xx0 22.32.0.xxx.4xx0 můstkové kontakty vzdálenost kontaktů: zapínacích 3 mm rozpínacích 1,5

Více

JISTIČE LST DO 125 A (10 ka)

JISTIČE LST DO 125 A (10 ka) JISTIČE LST DO 12 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 12 A 230/400 V a.c. a 440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C, D

Více