Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technické informace. ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče. Think future. Switch to green."

Transkript

1 Technické informace ke katalogu Instalační přístroje a rozváděče Think future. Switch to green.

2 Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje nn (výběr) Kategorie užití Kategorie užití udává, jakým způsobem bude ovlivněna hodnota jmenovitého proudu kontaktů s ohledem na druh spínané zátěže. Velký podíl indukčnosti snižuje zatížitelnost kontaktů při zapínání a rozpínání. Střídavý proud cos ϕ = P/S (-) Kategorie užití Typické užití ČSN EN* AC-1 AC- AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b AC-12 AC-15 AC-20 AC-21 AC-22 AC-2 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece Zahrnuje všechny spotřebiče napájené střídavým proudem, jejichž účiník (cos ϕ 0,95) Příklady použití: odporové pece, průmyslové rozváděče. Motory s kotvou nakrátko, spouštění, spínání motorů v chodu Tato kategorie platí pro vypínání motorů s kotvou nakrátko za chodu. při zapínání stykač spíná proud, který je 5 až 7 násobek jmenovitého proudu motoru. Při vypínání rozpíná jmenovitý proud motoru. Příklady použití: všechny běžné motory s kotvou nakrátko, výtahy, eskalátory, dopravníky, kompresory, čerpadla, klimatizace, míchačky, atd. Spínání elektrických výbojkových svítidel Spínání žárovek Dovoluje malé zatěžování kontaktů, protože odpor studeného vlákna je mnohonásobně nižší, než odpor teplého vlákna. Spínání transformátorů Spínání kondenzátorů Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickým členem Řízení střídavých elektromagnetických zátěží Tato kategorie se týká spínání indukčních zátěží, jejichž příkon při uzavřeném elektromagnetickém obvodu je vyšší než 72 VA Použití: spínání cívek stykačů. Připojování a odpojování v nezatížených stavech Spínání odporových zátěží, včetně mírného zatížení Spínání smíšených odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení Spínání motorových zátěží nebo jiných vysoce induktivních zátěží Poznámka: Kategorie užití AC 15 nahrazuje dříve používanou kategorii AC 11 Stejnosměrný proud τ = L/R (s) Kategorie užití DC-1 DC-6 DC-12 DC-2 Typické užití Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece Spínání žárovek Řízení odporových zátěží a pevných zátěží s izolací optoelektronickýcm členem Spínání vysoce induktivních zátěží (např. sériových motorů) ČSN EN* * Označení norem podle třídění IEC a CENELEC je od roku 1997 sjednoceno (dřívější odlišení evropských norem začínajících dvojčíslím s 5X nebo 6X a norem IEC již neplatí). Poznámka: Kategorie užití pro spínací a řídicí přístroje se používá u kontaktů, které jsou často spínány. V případě vypínačů nebo proudových chráničů není kategorie užití nejdůležitějším údajem, protože tyto přístroje slouží k trvalému přenášení proudu. Pro dlouhodobou životnost kontaktů musíme zajistit, aby nedocházelo k přetěžování kontaktů. Při použití jistícího prvku musíme počítat s tím, že v obvodu může po delší dobu protékat vyšší proud, než udává jmenovitý proud jistícího prvku - viz jističe vedení L7, LH a pojistky. U jističe musíme počítat s hodnotou smluveného vypínacího proudu I 2 (I 2 = 1,45 I n ), u pojistky počítáme se smluveným tavným proudem (až 1,6 I n ). Předřazení jistícího prvku se jmenovitým proudem rovným jmenovitému proudu chrániče nebo vypínače proto není zcela správné (viz. Katalog 2001, str. 10 dole).

3 Obsah Název Katalog 2001 Tech. informace str. str. 1. Proudové chrániče Jističe L Jističe LH Tabulka přiřazení jističů L7 (FL7), LH k vedení Vypínací spoušť LH-ASA Jednotka pomocných kontaktů LHK Vypínací spoušť Z7-ASA Tlačítka a kontrolky ZX (1TE) Stykače Z7-SCH Instalační relé Z7-R Časová relé ZR Schodišťové spínače Z8-TLZ/2, Z8-THZ/2, Z8-TLS/ Soumrakový spínač Z7-LMS, Z7-LMK Zvonkové transformátory Z7-TRM Měřící transformátory proudu Z7-MG Spínač motorů MS Třífázové měřiče spotřeby Z7-KWZ-Ph Propojovací lišty ZV Pojistkové vložky DII, DIII, DIV Pojistkové hlavice a doteky Pojistkové spodky pro závitové pojistky DII, DIII, DIV Válcové pojistkové vložky C10, C14, C Pojistkové odpínače pro válcové pojistky VLC10, 14, Pojistkové odpínače LTS Pojistkové lišty ZLTS Pojistkové lištové odpínače LTS-LG Výkonové jističe LCB1, vypínače HSD Výkonové jističe LCB2, vypínače HSD Svodiče přepětí

4 Úvod Technické informace ke Katalogu Instalační přístroje a rozváděče mají napomoci k lepší informovanosti elektrotechniků o výrobcích Moeller. Tyto Technické informace jsou doplňkem hlavního katalogu Instalační přístroje a rozváděče - Katalog Obsahují podrobnější technické údaje, schémata zapojení, popisy svorek, návody pro montáž a další informace, které nejsou pro svůj rozsah uvedeny v hlavním katalogu. Pro snadnou orientaci je ve většině případů použito stejného řazení typů přístrojů, jako v Katalogu 2001 s odkazem na příslušnou stránku katalogu. Všechny výrobky firmy Moeller se k zákazníkům dostávají prostřednictvím sítě velkoobchodů. Nespornou předností výrobků nesoucích označení F&G je jejich spolehlivost, což dokazuje i délka poskytované záruky. Díky průběžnému doplňování našeho centrálního skladu v České republice jsme schopni velice pružně reagovat na požadavky našich velkoobchodních partnerů. Seznam adres velkoobchodních partnerů zasíláme na vyžádání. K rychlosti a plynulosti dodávek naších výrobků přispívá i to, že výroba některých přístrojů probíhá ve výrobním závodu Moeller Suchdol nad Lužnicí v České republice. Firma Moeller Elektrotechnika s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001, který se vztahuje na výrobu, prodej a servis. Na všechny přístroje poskytujeme záruku 2 roky. Adresy, na kterých můžete získávat informace o našich výrobcích a dodacích podmínkách jsou: MOELLER ELEKTROTECHNIKA s.r.o. Obchodní a technické kanceláře: Komárovská 2406 Třebovská Praha Ústí nad Orlicí Česká republika Česká republika tel: tel: fax: fax: http: // http: // Výrobní závod: Suchdol nad Lužnicí MOELLER ELECTRIC s.r.o. Kopčianska Bratislava 5 Slovenská republika tel: , fax: http: // -2-

5 Proudové chrániče Použití: Proudové chrániče jsou elektrické ochranné přístroje, které zajišťují vysoký stupeň ochrany osob, zvířat a majetku před nepříznivým vlivem unikajícího elektrického proudu. Nejdůležitější vlastností ochrany s proudovými chrániči, vedle citlivosti, je krátký vypínací čas. Proudové chrániče se používají v následujících případech: - doplňková ochrana proudovým chráničem I n 0 ma (ochrana před dotykem se živou částí v případě poruchy izolace, špatně zapojené instalaci nebo při neopatrnosti obsluhy) -ochrana neživých částí - ochrana v případě poruchy (citlivost není obecně určena, s velkou rezervou vyhoví I n = 00 ma až 1 A) -ochrana před vznikem požárů od plazivých proudů (I n = 00 ma až 0,5 A) Katalog 2001 str. 10 až 6 Princip činnosti proudového chrániče I = I F + I s Proudový chránič je elektrický ochranný přístroj nebo kombinace přístrojů, který detekuje a vyhodnocuje reziduální proud (součtový transformátor, vybavovací relé) v pracovních vodičích obvodu a vypíná obvod (spínací mechanizmus) při překročení určité hodnoty reziduálního proudu, pro který je chránič nastaven. V rovnovážném stavu bez poruchy je součet proudů tekoucích součtovým transformátorem roven nule. Při vzniku poruchy dojde k nerovnovážnému stavu proudů (reziduální proud), to způsobí indukci magnetického toku v součtovém transformátoru, v sekundárním vinutí se indukuje proud a ten způsobí vybavení vybavovacího relé. Reziduální proud I (rozdílový proud) je definován jako vektorový součet okamžitých hodnot proudů tekoucích v hlavním obvodu proudového chrániče. Ideální stav, kdy ze živé části do země neteče žádný proud, prakticky nenastane. V důsledku konečné hodnoty odporu izolace elektrických zařízení (stovky kiloohmů až gigaohmy) teče do země proud způsobený svody izolace. Je to tzv. zemní svodový proud (I s ), častěji nazývaný unikající proud. V případě, že dojde k poruše izolace nebo k dotyku osoby se živou částí, prochází do země tzv. zemní poruchový proud I F. Proudový chránič registruje v každém okamžiku součet obou těchto složek, tj. I = I F + I s. Princip činnosti proudového chrániče v síti TT (totéž platí i pro sítě TN a IT) Grafická značka podmíněné zkratové odolnosti 10 ka s předřazenou pojistkou předepsané velikosti Z principu funkce vyplývá, že proudový chránič bez vestavěné nadproudové ochrany nejistí před nadproudy (přetížení, zkrat)! Ochrana před nadproudy se musí zajistit předřazením pojistky nebo jističe. Velikostí předřazeného jisticího prvku je potom určena zkratová odolnost proudového chrániče (podmíněná zkratová odolnost). Z uvedeného vyplývá, že proudový chránič nesmí vybavit při normální úrovni zemního svodového proudu, ale až při poruše při vzniku zemního poruchového proudu. Tomu je nutné přizpůsobit výběr hodnoty jmenovitého vybavovacího reziduálního proudu I n proudového chrániče v těch případech, kde je běžně hodnota unikajícího proudu (tj. zemního svodového proudu) poměrně velká, například ve vlhkém prostředí, u tepelných spotřebičů atd. Jestliže jsou unikající proudy příliš vysoké, musí být na jeden proudový chránič připojen co nejmenší počet spotřebičů. Doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma při dotyku se živou částí (přímý dotyk) I n 0 ma I n 0 ma I n 0 ma I n 0 ma L1 N PE a) b) Případy, kdy citlivý proudový chránič zabrání smrtelnému úrazu: a) přímý dotyk osoby se živou částí b) přerušení ochranného vodiče - selhání ochrany v případě poruchy c) chybně zapojená zásuvka nebo spotřebič třídy I d) pád elektrického spotřebiče do vany c) d) --

6 Rozmezí proudů, která vystihují požadavky podmiňující bezpečnost elektrické instalace a elektrických spotřebičů pro člověka, jsou tato: proudy 10 až 0 ma nevedou sice ke smrti, ale při jejich delším působení dochází ke křečím svalů, potížím při dýchání atd., proudy s hodnotami nad 0 ma mohou být i smrtelné, pokud nedojde k rychlému odpojení od zdroje, proudy blížící se hodnotě 500 ma způsobí smrt, procházejí-li déle než cca 0,5 s, proudy nad 500 ma (resp. 1 A) bývají smrtelné i při krátkých dobách průchodu. Tomuto stavu je nutné v každém případě zabránit. Na základě uvedených údajů byly stanoveny hranice vypínacích časů a jmenovitých vybavovacích reziduálních proudů (jmenovitých rozdílových proudů) proudových chráničů tak, aby se nacházely v bezpečné oblasti působení proudu na člověka. Z tohoto důvodu byla stanovena hranice 0 ma pro doplňkovou ochranu živých částí proudovými chrániči a určeny maximální meze vypínacích časů (ČSN EN 61008). Příklad: Při dotyku fázového vodiče o napětí 20 V rukou bude při uvažované hodnotě impedance těla Z T = Ω. tělem protékat proud cca 20 ma. Pokud by nedošlo k rychlému odpojení proudu, postižená osoba zemře. Rychlost vypnutí je tedy rozhodujícím kriteriem pro bezpečnost osob. Volba citlivosti I n = 10 nebo 0 ma není kritická, protože při tělových proudech větších než 50 až 100 ma je rychlost vybavení chráničů s I n = 10 a 0 ma stejná. Doplňková ochrana proudovým chráničem je povinně předepisována v domácnostech (koupelny), ve stavebnictví, v zemědělství, v průmyslu atd. Pro všechny případy platí, že pokud je provedena ochrana neživých částí samočinným odpojením od zdroje, musí být použit proudový chránič s I n 0 ma pro všechny venkovní zásuvky do 20 A a pro zásuvky, u nichž lze předpokládat využití k napájení přenosného ručního nářadí používaného venku. Pro všechny ostatní případy, kdy jsou zásuvky používány osobami jinými než znalými nebo poučenými, se zvláště doporučuje zajistit doplňkovou ochranu proudovým chráničem s I n 0 ma (ČSN , čl ). Citlivý proudový chránič je schopen funkce i při použití dlouhých prodlužovacíc h přívodů s velkou impedancí poruchové smyčky, kde hrozí velké nebezpečí poškození izolace. Na funkci nemá vliv ani druh sítě (TN, TT či IT), a to ani při jeho použití mimo tzv. vliv zóny hlavního pospojování (čl , ČSN * ) ). *) Pojem zóna hlavního pospojování není nikde definován a na základě dlouholetých diskuzí a praktických zkušeností bude tento pojem v nejbližší době zrušen. V praxi to znamená, že přechod na síť TT ze sítě TN nebude již pro elektrická zařízení mimo tzv. vliv zóny hlavního pospojování vyžadován a nadále je upřednostňována síť TN s průběžným přizemňováním ochranného vodiče, což odpovídá naší osvědčené praxi. Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykem (nepřímý dotyk) Pod tímto pojmem se rozumějí opatření, která chrání člověka před dotykem s neživou částí elektrického zařízení, na níž se při poruše izolace vyskytuje dotykové napětí. Poruchový proud I F (tj. pro chránič reziduální proud) je potom součtem proudu procházejícího ochranným vodičem do země a tělového proudu procházejícího člověkem. Norma ČSN definuje ochranu samočinným odpojením od zdroje ve stanoveném čase, která zahrnuje dříve samostatné ochrany: nulováním pro sítě TN, zemněním s uzemněným nulovým bodem pro sítě TT, zemněním s izolovaným nulovým bodem pro sítě IT. Ochrana neživých částí v případě poruchy Samočinné odpojení od zdroje je zabezpečeno ochrannými přístroji, které musí odpojit obvod nebo zařízení v předepsaném čase, jestliže se na neživých částech vyskytne napětí vyšší než trvalé dovolené dotykové napětí U L (U L = 50 V, pro zvlášť nebezpečné prostory je to 25 V). V nepříznivých případech se obvykle počítá i se sníženou impedancí těla Z T nebo je toto zpřísnění určeno podle podmínek vnějších vlivů (ČSN 2000-, ČSN , ČSN ). Pro samočinné odpojení v sítích TN a IT jsou stanoveny konkrétní časy odpojení. Při stanovení maximálních časů odpojení se vycházelo z poznatků o působení elektrického proudu na člověka, kdy k odpojení musí dojít dříve, než může být člověk ohrožen na životě. Např. pro zásuvkové obvody a předměty třídy ochrany I s pohyblivým přívodem držené v ruce s U 0 = 20 V se jedná o vypínací čas 0,4 s. Pro pevně instalované spotřebiče je stanovena doba odpojení do 5 s. Tato doba odpojení poruchy není u ochrany neživých částí na závadu, protože člověk se ani v nejnepříznivějším případě nemůže dotknout dvou neživých části s napětím vyšším než 50 V. Pokud není možné dosáhnout předepsaných časů vypnutí běžnými způsoby (volba nadproudového jisticího prvku, posílení průřezů pro dosažení potřebné hodnoty impedance smyčky), je nutné provést doplňující pospojování nebo použít proudový chránič (čl , ČSN ). Ochrana majetku protipožární ochrana Postupným zhoršováním izolačního stavu instalace dochází k únikům proudu a ke vzniku plazivých proudů prostřednictvím usazeného prachu a nečistot. Vzniklý plazivý proud je schopen způsobit lokální oteplení a může dojít ke vzniku požáru. Nebezpečí vzniku požáru je možné omezit použitím proudového chrániče s hodnotou I n = 00 ma až 500 ma, nejlépe v selektivním provedení. Selektivní typ proudového chrániče zároveň řeší problém selektivity. -4-

7 Typy proudových chráničů (ČSN EN 61008, ČSN EN 61009, ČSN IEC 755) Proudové chrániče lze rozdělit podle několika hledisek. Jednotlivé typy charakterizuje zejména závislost na napájecím napětí (FI nezávislé, DI závislé, HFI - podmínečně závislé), počet pólů (2, 4), citlivost na různé druhy proudů (typ AC, typ A, typ B) a časová závislost vypnutí (, G, S). I. Citlivost proudových chráničů na různé druhy proudů typ AC citlivost na střídavý reziduální proud. typ A citlivost na střídavý a pulzující stejnosměrný (DC) reziduální proud. typ B citlivý na střídavý, stejnosměrný pulzující proud a hladký stejnosměrný proud. Vzhledem k ceně se jedná o zajímavé tech. řešení. *) Problém vlivu stejnosměrných složek proudu na funkci proudového chrániče byl předmětem dlouholetých diskuzí i na úrovni IEC. Po posouzení všech získaných skutečností bylo bezpečnostní komisí ACOS v roce 1991 přijato závěrečné rozhodnutí, kde se konstatuje, že vliv stejnosměrných složek nemá podstatný vliv na spolehlivou funkci proudového chrániče a v porovnání s ostatními činiteli, které ohrožují bezpečné vypnutí, je málo důležitý. Další závěry výzkumů byly předloženy v roce 1992 a bylo konstatováno, že v síti TN je vždy možné použít typ AC. Nejvíce používaným typem je typ AC, pouze pro průmyslové provozy s výkonnými řízenými usměrňovači (měniči) se doporučuje používat typ A. V domovních rozvodech se typy A nepoužívají, pouze v Německu a Nizozemí je povinné používání těchto typů na základě jednotných požadavků norem VDE pro sítě TT a TN (velký podíl sítí TT). V praxi je výskyt stejnosměrné složky při poruše poměrně vzácný, spíše se jedná o deformaci hladkého průběhu proudu. V této souvislosti je tedy nutné mít na paměti, že proudové chrániče chrání v první řadě osoby a teprve potom spotřebiče. Zlepšení bezpečnosti pouhou volbou typu A (například ochrana vysoušeče vlasů v druhé třídě izolace s regulací výkonu diodou) je zanedbatelné oproti ostatním rizikům, jakým je například riziko selhání funkce proudového chrániče při zanedbávání pravidelných kontrol testovacím tlačítkem. II. Časové zpoždění vypnutí (vypínací charakteristiky) Typ chrániče Vypínací čas [s] pro Odolnost proti rázovému Vlastnosti - použití proudu* (8/20 µs) I = I n I = 2I n I = 5I n I = 500 A - G G S S pro všeobecné použití - bez zpoždění okamžité vybavení po vzniku rozdílového proudu I p 250 A < 0, < 0,15 < 0,04 < 0,04 se zpožděním min. 10 ms* (Gewitter = bouřka) (doba nepůsobení 10 ms) I p ka 0,01-0, 0,01-0,15 0,01-0,04 0,01-0,04 selektivní se zpožděním min. 40 ms* = selektivní (doba nepůsobení 40 ms) I p 5 ka 0,1-0,5 0,06-0,20 0,05-0,15 0,04-0,15 *) Odolnost proti rázovému proudu zaručuje nevybavení chrániče až do hodnoty proudu nepřevyšující udanou hodnotu odolnosti I p. Vybavení chráničů bez zpoždění může nastat i vlivem nárazového proudu I > I p při zapnutí spotřebiče. Toto nežádoucí vybavení je způsobeno určitou malou nesymetrií vodičů v průvlekovém transformátoru (viz ČSN EN atd.). Nezbývá než, použít odolnější typ chrániče (typ G). Použití proudových chráničů s krátkým zpožděním, tj. s malou dobou nepůsobení zaručuje vysokou odolnost proti vybavení vlivem krátkodobých poruchových proudů. V platných i navrhovaných normách je předepsáno (IEC ) že: proudové chrániče musí být dostatečně odolné proti nežádoucímu vybavení a elektromagnetickému rušení. Zde je uvedeno, že typ bez zpoždění je vhodný pro normální použití, S - typ a zpožděný typ (G) se doporučují použít ve zvláštních případech (použití svodičů přepětí - viz IEC ) a dalších případech, kde je to nutné. Selektivní řazení proudových chráničů (ČSN IEC ; 1998) a) b) *) *) V podmínce pro úplnou selektivitu je zahrnuta proudová selektivita (odstupňování I n alespoň o jeden stupeň) a časová selektivita (typ vypínací charakteristiky). Na obrázku je znázorněno výhodné sdružování obvodů za jedním proudovým chráničem. Při návrhu tohoto řešení je nutno respektovat možný součet proudů, aby nedošlo k přetížení kontaktů chrániče! V případě b) s použitím chrániče typu G nedojde při zkratu za některým z jističů k vybavení proudového chrániče, protože jeho doba nepůsobení je minimálně 10 ms a v této době již dojde k vybavení příslušného jističe vlivem poruchy (zkratu). Při dotyku osoby se živou částí v kterékoli části instalace zajišťuje bezpečnost předřazený proudový chránič s citlivostí I n = 0 ma. Průběhy vypínacích charakteristik proudových chráničů při selektivním řazení (čárové charakteristiky). Je zřejmé, že vypínací časy při poruše jsou kratší, než vypínací časy při I n (ČSN vyžaduje zajištění vypínacích časů při poruše). -5-

8 Stupňování ochran Na vedlejším obrázku je názorně zobrazen systém třístupňové ochrany - každý vyšší stupeň ochrany zvyšuje bezpečnost při selhání nižšího stupně ochrany: 1. základní ochrana - ochrana při normálním provozu (izolace), 2. ochrana v případě poruchy - ochrana neživých částí (ochranný prvek, ochranný vodič),. doplňková ochrana v případě selhání 2. stupně ochrany (citlivý proudový chránič). Ze skladby ČSN však vyplývá, že proudový chránič je pouze jedním z ochranných prvků (jističe, pojistky, chrániče), které zajišťují funkci ochrany samočinným odpojením v případě poruchy neživých částí. Citlivý proudový chránič s I n 0 ma proto plní funkci jednak ochrany neživých částí samočinným odpojením, jednak i doplňkové ochrany živých částí. Příčiny nežádoucích vybavení proudových chráničů vlivem chyby v zapojení!!! Nepřípustné spojení vodičů PE a N za chráničem způsobuje nevysvětlitelné vypínání chráničů, případně nefunguje ani testovací tlačítko (viz ČSN čl ) Vypnutí proudového chrániče při spojení vodičů PE a N spotřebič před chráničem Vypnutí proudového chrániče v důsledku špatně zapojené orientace pracovního vodiče! a) chybné zapojení společný můstek N Při nerovnosti proudů I 1 s I a proudů I 2 s I 4 dochází k chybným vypnutím (poměr proudů I 1 /I závisí pouze na poměru impedancí středních vodičů). b) správné zapojení rozdělení můstku N Obecně platí: počet proudových chráničů = počet N můstků. Dalším možným řešením situace a) je použití 1 + N pólových jističů pro jednotlivé proudové okruhy za chráničem. Nepřípustné zapojení proudových chráničů se společným středním můstkem. -6-

9 Příčiny nežádoucích vybavení proudových chráničů vlivem svodičů přepětí * Pozn.: Zapojení svodičů přepětí v neměřené části není některými rozvodnými závody povolováno. Použití proudových chráničů typu S (ochrana neživých částí) a typu G (zásuvkové okruhy) v obvodech se svodiči přepětí. U I = I c = = Z c = j.ω.c.u = = j.2π.f.c.u I Vznik zemního svodového proudu při spínání spotřebičů s velkou kapacitou C PE proti zemi (PE vodič) náhradní schéma Proudový chránič STECKMAT pro pohyblivou montáž I Příčiny vybavení proudových chráničů vlivem velké kapacity proti zemi, vlivem odrušovacích kondenzátorů Častým zdrojem přepětí je tzv. spínací přepětí vzniklé při rozpínání kapacitní nebo induktivní zátěže. Velikost tohoto přepětí je několikanásobkem napětí sítě. Přitom dochází ke vzniku tlumených kmitů s frekvencí řádově 100 khz. Tyto jevy mají za následek nežádoucí vypnutí i těch spotřebičů, které za normálního provozu (50 Hz) nevykazují téměř žádný kapacitní svodový proud. Uvedená závada je řešitelná použitím proudových chráničů s dobou nepůsobení 10 ms, tj. typu G, nebo u ochrany neživých částí selektivním proudovým chráničem. V připadě výskytu vyšších harmonických a v případě rušení (komutátorové motory, elektronické startéry zářivek, obloukové svářečky s tyristorovým řízením atd.) prochází přes odrušovací kondenzátory v důsledku vyšší frekvence mnohem větší proud, než odpovídá frekvenci 50 Hz. Uspokojivé vyřešení tohoto problému přinese proudový chránič s nižší citlivostí, rozdělení obvodů se zdrojem rušení,případně odvedení kapacitního proudu vodičem N namísto obvyklého odvedení vodičem PE. Novým perspektivním řešením jsou proudové chrániče typu...-u. Jejich citlivost je zaručena v úzkém pásmu okolo jmenovité frekvence 50 Hz a při jiných frekvencích (frekvenční měniče, vliv unikajících proudů odrušovacích filtrů,...) citlivost těchto přístrojů klesá. Tím je dosaženo omezení počtu nežádoucích vybavení. a) Přerušený N vodič b) Nesprávně c) Přerušený zapojená vodič PEN zásuvka d) Nesprávně zapojená zásuvka Poznámka: *) Ochranný vodič PE procházející součtovým transformátorem má opačnou orientaci průvleku oproti pracovním vodičům L a N. Účelem tohoto opatření je zajištění ochranné funkce při přítomnosti fázového napětí na ochranném kolíku chybně zapojené zásuvky. Schéma zapojení proudového chrániče STECKMAT pro pohyblivou montáž (typ DI - funkčně závislý na napájecí napětí) Případy, kdy proudový chránič pro pohyblivou montáž chrání před úrazem elektrickým proudem. Hlavní použití proudového chrániče STECKMAT je pro prodlužovací přívody a pohyblivé přívody k ručnímu elektrickému nářadí. Při výpadku napájení je zajištěno vypnutí chrániče STECKMAT a nemůže proto dojít k samovolnému spuštění pracovního stroje po obnovení napájení. -7-

10 Proudové chrániče se zvýšenou spolehlivostí HF7 FI DI HFI 1* ) součtový proudový transformátor 2* ) elektronický zpožďovací obvod pro typ G, S napájený ze sekundárního vinutí citlivé diferenciální relé PMA 4 citlivý spínací mechanismus * ) Konstrukční části s vysokou provozní spolehlivostí 1* ) součtový proudový transformátor 2 elektronický vyhodnocovací a zpožďovací obvod napájený za sítě * ) robustní vypínací spoušť 4* ) robustní spínací mechanismus 1* ) součtový proudový transformátor 2* ) vyhodnocovací a zpožďovací obvod napájený ze sekundárního vinutí * ) robustní vypínací spoušť 4* ) robustní spínací mechanismus 5* ) miniaturní relé (tyristor) pro vypínací spoušť Cílem nového řešení je nabídnout spolehlivý proudový chránič, který je sestaven z vysoce spolehlivých konstrukčních dílů. Řešení, kde by byla pravidelná kontrola testovacím tlačítkem nahrazena automatickým, na člověku nezávislým pravidelným testováním, není z technického ani ekonomického pohledu přijatelné. Obrázek popisuje řešení proudových chráničů typu FI, DI a HFI. Spínací mechanizmus typu HFI již není vybavován pomocí relé s permanentním magnetem, nýbrž prostřednictvím robustní elektromagnetické spouště. Elektromagnetická spoušť je u typu HF7 aktivována elektronickým vyhodnocovacím obvodem. Ten vyhodnocuje signál detekovaný součtovým transformátorem nezávisle na síťovém napětí, přičemž elektronický obvod je napájen rovněž ze sekundárního vinutí součtového transformátoru. Elektronické vyhodnocovací obvody jsou proto namáhány teprve při určité velikosti reziduálního proudu, což zaručuje jejich nejvyšší možnou spolehlivost. Z vysoké spolehlivosti jednotlivých stavebních dílů proudového chrániče vyplývá i vysoká spolehlivost celého přístroje. Jestliže u dřívějších provedení byla pravděpodobnost poruchy okolo 5 % za sledované období deseti let, u nového řešení se v současné době dostáváme k pravděpodobnosti poruchy za stejné období přibližně 10krát nižší. Z jednoduchého porovnání těchto údajů vidíme, že pro zajištění stejné nebo vyšší míry spolehlivosti doposud používaných chráničů musíme dohlédnout na častou kontrolu funkce. Dlouholetá praxe v zahraničí potvrzuje, že požadavek předpisů na pravidelné testování není ve většině případů respektován a v některých případech například v domácnostech se testování neprovádí vůbec! V těchto případech je proudový chránič bez nutnosti pravidelného testování velkým přínosem. Srovnatelné míře spolehlivosti u nového řešení odpovídá u doposud používaných provedení povinné testování v intervalu 1, až 5 měsíců. Konstrukcí vypínací spouště je zaručeno, že proudový chránič spolehlivě vypne i při poklesu napájecího napětí pod 50 V, což je hranice bezpečného napětí. Takto je ošetřen případ poklesu napětí v napájecí síti a s tím související riziko nefunkčnosti proudového chrániče. Další vlastností je to, že při výpadku napájecího napětí nedochází k vypnutí proudového chrániče. První námitkou proti tomuto řešení bylo, že by toto zapojení mohlo způsobit nebezpečný stav elektrického zařízení při výpadku právě této jedné fáze. Uvážíme-li pravděpodobnost výpadku jedné fáze ze tří, a to právě té, která napájí vypínací spoušť* ), současný vznik poruchy na elektrickém zařízení právě v době výpadku této jedné fáze a současný dotyk osoby s částí s poruchou, je riziko úrazu velice málo pravděpodobné. Přitom výpadek jedné fáze v třífázové síti není považován za normální provozní stav, a proto není dlouhodobě přípustný. Riziko selhání proudového chrániče tohoto nového řešení při výpadku napájení je proto mnohonásobně nižší, než činí přínos zvýšené provozní spolehlivosti. Pokud na výstupu čtyřpólového chrániče používáme spotřebič s neúplným počtem vodičů, je při instalaci a měření čtyřpólových proudových chráničů vhodné připojit plný počet vodičů na vstupní stranu (ze strany napájení), aby nedocházelo k situaci, že není jasné, které ze svorek musí být zapojeny. Proudový chránič typu HFI není vybaven testovacím tlačítkem (testovací tlačítko s označením T TEST), ale pouze servisním tlačítkem (SERVICE), které slouží k vyzkoušení funkce proudového chrániče před jeho uvedením do provozu. * ) V běžných třífázových instalacích s třífázovými spotřebiči u něhož došlo k vypnutí pojistky, nebo jističe, napětí na fázovém vodiči většinou nezaniká, protože se napětí vrací přes neuzemněný uzel (asynchronní motory). Toto napětí postačuje k vybavení proudového chrániče HF7. V případech, kdy jsou v instalaci pouze jednofázové spotřebiče, nemusí dojít k vybavení. Proto se z důvodu obavy před selháním funkce při výpadku napájení (přetížené a zastaralé sítě) použijí chránič typu FI, avšak u těchto typů je nutné pravidelné testování! Ochrana před přetížením kontaktů Zabudovaný elektronický obvod proudového chrániče HF7 je využit nejen k vyhodnocení a zprostředkování vypnutí při vzniku poruchového proudu. Slouží též k vypnutí proudového chrániče v případě, že dojde k překročení hodnoty proudu procházejícího kontakty nad přípustnou mez. Průzkumy prokázaly, že počet spotřebičů připojených na domovní instalace narůstá a odběr někdy dosahuje i několikanásobku hodnot, se kterými bylo v době uvedení instalace do provozu počítáno, zejména u sdružených obvodů za jedním chráničem. Proudový chránič HF7 kontroluje oteplení vodičů uvnitř diferenciálního transformátoru a při překročení proudu nad hodnotu jmenovitého proudu dojde k jeho vypnutí. Ochrana proti zkratu však musí být zajištěna pojistkou nebo jističem. Pokud chceme zajistit úplnou ochranu proti zkratu a přetížení jediným přístrojem, musíme použít kombinovaný proudový chránič typu FL7 (FI typ). Proudové chrániče typu HF7 jsou vyráběny pouze v provedení typu G a S. Tím je umožněna nejvyšší možná odolnost proti nežádoucímu vybavení. Provedení bez časového zpoždění se nevyrábí. Uvedené zcela nové řešení proudového chrániče s vysokou spolehlivostí nabízí zatím nejvyšší možnou míru bezpečnosti a spolehlivosti, kterého bylo u proudových chráničů dosaženo. Tím, že se v prevenci poruch podařilo snížit pravděpodobnost selhání vlivem technického zařízení a nespolehlivostí člověka, došlo k výraznému posunu v kvalitě ochrany. Poznámka: Pro jednoduchou instalaci a zprovoznění je nutné zapojit všechny pracovní vodiče na vstup přístroje a to i v případech kdy není využíván plný počet pracovních vodičů (například asynchronní motory bez vyvedeného N vodiče). -8-

11 Grafické značky a popis proudových chráničů s vestavěnou nadproudovou ochranou 1 ovládací páčka 2 testovací tlačítko zkušeb. zařízení a schéma zapojení b jmenovitá podmíněmá zkratová odolnost proudového chrániče c polohy (I = zap., O vyp.) d jmenovitá vypínací schopnost jističe A e třída selektivity pro jistič f použitelnost proudového chrániče od -25 C g typové označení h jmenovitý proud jističe 16 A, jmenovitý vybavovací rozdílový proud chrániče ch jmenovité napětí i vypínací charakteristika jističe B, I n = 16 A j schvalovací značky zkušeben k ochrana před nežádoucím vypnutím při startování zářivek Schématické značky Jistič Proudový chránič Proudový chránič Schématická značka pro funkční schéma (4pólový) (2pólový) Proudový chránič s vestavěnou nadproudovou ochranou Proudový chránič (podle britských a francouzských norem) Výběr základních elektrotechnických norem požadujících použití proudových chráničů ČSN Ochrana před úrazem elektrickým proudem (2000): zásady pro ochranu samočinným odpojením s použitím proudového chrániče v sítích TN, TT a IT, zásady pro doplňkovou ochranu proudovým chráničem s I n 0 ma. ČSN Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem (1994): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro venkovní zásuvky do jmenovitého proudu 20 A, pro ostatní zásuvky se zvláště doporučuje. ČSN EN Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů (2000): ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím ČSN Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory (1997): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky v zóně a pro upevněná zařízení v zóně 2. ČSN Elektrická zařízení plaveckých bazénů (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma. ČSN Zařízení stavenišť a demoličních prostorů (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky. ČSN Zařízení v zemědělských a zahradnických objektech (1994): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma, ochrana s proudovým chráničem s I n 500 ma na začátku instalace. ČSN Omezené vodivé prostory (1996): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro přívody k upevněným spotřebičům třídy ochrany II. ČSN Elektrická zařízení v pojízdných prostředcích včetně karavanů a jejich parkovišť (1998): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro všechny zásuvky. ČSN 2140 Elektrické rozvody v místnostech pro lékařské účely (1987): doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky v lékařsky využívaných místnostech. ČSN Elektrická zařízení v podzemí (1987): ochrana proudovým chráničem pro dočasné práce v podzemí. ČSN EN Zvláštní požadavky na staveništní rozváděče (1995): (ČSN ) doplňková ochrana proudovým chráničem s I n 0 ma pro zásuvky. -9-

12 Jističe L7 Použití: Katalog 2001 str. 7 až 49 jištění elektrických obvodů před přetížením a zkratem omezující jističe s vysokou vypínací schopností 10 ka pro všechny hodnoty jmenovitých proudů (0,16-6 A) vysoká vypínací schopnost dovoluje omezit počet jistících prvků příslušenství (vypínací spouště, podpěťové spouště, jednotky pomocných kontaktů, propojovací systémy atd.) umožňují použití v průmyslu. Vypínací charakteristika Vypínací charakteristika jističe = průběh závislosti doby vypnutí jističe na velikosti nadproudu. Pojmem nadproud se rozumí každý proud, který je vyšší než jmenovitý proud I n, tj. přetížení nebo zkrat. Starší vypínací charakteristika L a U pro jističe vedení (podle ČSN ) Definice vypínacích charaktaristik L a U byla poměrně komplikovaná, protože tvar vypínací charaktaristiky v oblasti působení tepelné spouště se odvozoval od normovaného tvaru vypínací charaktaristiky pojistky typu gl ( německá norma). Veličinou, ke které se vztahovaly nevypínací a vypínací proudy nebyl proud I n, ale smluvený navypínací proud I nt (krajní, hodinový). Vypínací charakteristiky B,C,D pro jističe vedení (podle ČSN EN 60898) jednodušší definice vypínacích charakteristik pomocí jmenovitého proudu I n proudová řada 0,16-6 A možnost jištění obvodů se spotřebiči, které způsobují vysoké proudové rázy jističi s charakteristikou D kratší vypínací časy oproti charakteristikám L a U dovolují menší přetěžování chráněného obvodu, protože hodnota jejich smluveného vypínacího proudu I t je nižší Použití jističů vedení s vypínacími charakteristikami B, C, D B C D Technické údaje: Jmenovité napětí Jmenovité proudy Vypínací charakteristiky Maximální stejnosměrné napětí 20 /400 V; 50/60 Hz 0,16-6 A B, C, D = 48 V pro běžný typ L (10 ka) = 250 V pro typ L7-...DC (6 ka pro T = 4 ms) Třída selektivity Vypínací schopnosti 10 ka (I cn podle ČSN EN ) 15 ka (I cu podle ČSN EN ) Předepsaná teplota -5 až 40 C Přívodní / vývodní svorky libovolné Poloha při montáži libovolná zařízení s malými proudovými rázy (jištění vedení, běžné spotřebiče) náhrada za jističe se starší vypínací charakteristikou L zařízení s proudovými rázy do 5 I n (žárovky, vícepólové asynchronní motory, atd.) náhrada za jističe se starší vypínací charakteristikou U zařízení s velkými proudovými rázy (transformátory, dvojpólové asynchronní motory) náhrada za jističe s vypínacími charakteristikami K, M ( kde I k = 8-12 I n ) Jištění obvodů se stejnosměrnými proudy Při jištění obvodů se stejnosměrnými proudy běžnými jističi L7 se posouvají vypínací charakteristiky v oblasti působení elektromagnetické spouště o 1,41 I k (tj. poměr maximální a efektivní hodnoty střídavého proudu). Oblast působení tepelné spouště se nemění. U jističů L DC je s touto skutečností počítáno a meze vypínacích charakteristik jsou v souladu s požadavky pro jednotlivé typy vypínacích charakteristik B a C. Jističe L7 - DC jsou použitelné pro všechny druhy proudů, tj. stejnosměrné i střídavé proudy. Vestavěné pernamentní magnety podporují zhášení elektrického oblouku pouze při předepsané polaritě zapojení svorek. Z tohoto důvodu musí být dodržena polarita stejnosměrného proudu v příslušném obvodu! Časová konstanta T = L/R = 4 ms jističů L7 - DC pro stejnosměrný proud má analogický význam jako parametr cos ϕ pro střídavý proud. Poznámka: Při použití jističů musíme rozlišovat, zda se jedná o jištění obvodů s motory, nebo přímo o jištění motorů. Pro jištění motorů jsou určeny jističe s plynule nastavitalnou hodnotou proudu tepelné spouště - viz Spínač motorů MS

13 Vypínací charakteristiky jističů L7 1 2 Vypínací charakteristiky B, C, D podle ČSN EN Tepelná spoušť 1.Smluvený nevypínací proud I 1 = I nt = 1,1 I n pro t 1 h 2.Smluvený vypínací proud I 2 = I t = 1,45 I n pro t < 1 h.i = 2,55 I n - pro l n 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 60 s - pro l n > 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 120 s vypínací čas Elektromagnetická spoušť 4. Typ B: I n pro t 0,1 s 5. 5 I n pro t < 0,1 s 6. Typ C: 5 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8. Typ D: 10 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8 7 B C D 9 Poznámka: Hranice nevypínacích a vypínacích proudů jsou podle normy ČSN EN předepsány na 1,1-1,45 I n (tj. I nt až I t ). Referenční teplota okolí 0 C. Norma ČSN IEC udává rozmezí nevypínacíh a vypínacích proudů 1,05 I n až 1,20 I n. Referenční teplota okolí je obvykle 40 C. Pásmo nastavení zkratové spouště pro jističe s vypínacími charakteristikami B, C a D je obdobé jako v ČSN EN nadproud Vypínací charakteristiky jističů L7 Z průběhu vypínací charakteristiky jističů typu B, C a D je zřejmé, že všechny tři typy se od sebe odlišují pouze nastavením elektromagnetické (zkratové) spouště. V oblasti působení tepelné spouště - až do bodu zapůsobení elektromagnetické spouště - je tvar vypínací charakteristiky pro všechny typy shodný. Proto je z hlediska dlouhodobého zatěžování vedení malým nadproudem lhostejné, jaký typ vypínací charakteristiky jističe zvolíme. Jističe L7 se vyznačují strmou vypínací charakteristikou, což dovoluje ekonomické využívání použitého vedení - viz Příloha NL ČSN , Tab. NL 98 a,b,c až 946 a,b,c. Vypočítané hodnoty pro koeficient přiřazení jističe k vedení, jsou vztaženy k čárové charakteristice, která prochází 75 % tolerančního pole. Z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (ČSN ) je volba typu vypínací charakteristiky závislá na hodnotě impedance smyčky obvodu poruchového proudu. Vypočítané hodnoty jsou vztaženy k nejnepříznivějším hodnotám nadproudů toleračního pole vypínací charakteristiky tj. 5, 10 nebo 20 I n (pro typy B, C nebo D - viz. ČSN ). Značky uváděné na jističi podle ČSN EN Vypínací schopnosti (A) Třída selektivity Vypínací schopnost jističů Vypínací schopnost je parametr, který udává hodnotu předpokládaného zkratového proudu, kterou musí přístroj bez poškození odpojit. Vysoká hodnota vypínací schopnosti omezujících jističů je podmíněna velice krátkými časy vypnutí, které se dále zkracují s rostoucím nadproudem (jednotky milisekund - viz. ampersekudová vypínací charakteristika). Pokud je zdroj schopen dodat vyšší zkratový proud, než je udaná vypínací schopnost použitého jističe, musí být předřazena pojistka, která omezí zkratový proud na přípustnou hodnotu. Proto je u jističů L7 pro předpokládaný zkratový proud nad 10 ka předepsána pojistka 100 A gg. Velkou výhodou jističů s vysokou vypínací schopností je omezení nutného počtu předřazených jistících prvků. -11-

14 Zatížitelnost jističů Se změnou okolní teploty se posouvá nevypínací a rovněž vypínací proud jističe. Meze 1,1 I n pro nevypínací proud a 1,45 I n pro vypínací proud jsou vztaženy k referenční teplotě 0 C. Závislost nevypínacího proudu na změně teploty je uvedena v Katalogu 2001 (str. 9). S rostoucí teplotou zatížitelnost klesá. Předepsaná teplota od -5 C do 40 C je uváděna podle požadavku ČSN EN V tomto rozmezí musí jistič splňovat předepsané elektrické a mechanické parametry. Pro použití jističů při teplotách odlišných od předepsané jsou v katalogu uvedeny závislosti nevypínacího proudu. Graf zatížitelnosti při řazení N jističů vedle sebe charakterizuje teplotní závislost nevypínacího proudu při vzájemném tepelném ovlivňování jističů namontovaných vedle sebe. Výrobce tuto skutečnost respektuje u vícepólových jističů, kde provádí justaci prostředních pólů. Výpočet nevypínacího proudu jističe při okolní teplotě T a N jističích vedle sebe zohledňuje oba předchozí případy, kdy dochází k tepelnému ovlivňování jističe jak vlivem okolní teploty, tak i vzájemným sdílením tepla od sousedních jističů. I DL = I n. K T (T). K N (N) kde I n - jmenovitý proud jističe (A) K T = I t /I n - zatížitelnost jističe při změněné okolní teplotě T K N - zatížitelnost jističe při N jističích vedle sebe Příklad: Průměrná teplota okolního vzduchu je 40 C. V rozváděči jsou namontovány jednopólové jističe L7-10/1/B vedle sebe. Jak se změní hodnota nevypínacího proudu jističů? Pro jeden jistič L7-10/1/B je při teplotě 0 C hodnota nevypínacího proudu 1,1 I n, tj. 11, A. Řešení: Z grafů v Katalogu 2001 na str. 9 odečteme tyto koeficienty: K T = 1,08, K N = 0,8. Dosazením získáme: I DL = I n. K T (N). K N (N) = 10. 1,08. 0,8 = 8,96 A = 9 A Nevypínací proud se sníží z normované hodnoty 11, A na 9 A. Barvy ovládacích páček 0,16-1,6 A bílá 2 A růžová 4 A hnědá 6 A zelená 10 A červená 1 A béžová 16 A šedá 20 A modrá 25 A žlutá 2 A fialová 40 A červená 50 A bílá 6 A červenohnědá Dvojí funkce svorek hlavičková třmenová Ztrátové výkony jističů L7 pro 1pól, typ vypínací charakteristika B, C, D Jmenovitý proud jističe (A) C 0,5 C 1,0 C 1,5 B/C 2,0 C 2,5 C,0 C,5 B/C 4 B/C 6 B/C 10 B/C 1 B/C 16 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 1,17 1,2 1,0 1,9 1,52 1,20 1,26 1,18 1,75 2,07 2,1 2,04 Jmenovitý proud jističe (A) B/C 20 B/C 25 B/C 2 B/C 40 B/C 50 B/C 6 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 2,9,08,06 4,16 4,57 5,27 Jmenovitý proud jističe (A) D 2 D 4 D 6 D 10 D 1 D 16 D 20 D 25 D 2 D 40 Ztrátové výkony jističů L7 (W) 1,01 1,20 1,0 1,7 1,87 1,97 1,6 2,56 2,25,2-12-

15 Třída selektivity Třída selektivity vyjadřuje hodnotu I 2 t (Jouleův integrál). Celkem jsou definovány třídy selektivity (ČSN EN ) - čím vyšší třída, tím menší energii při zkratu jistič propustí. Hodnota I 2 t jističů závisí zejména na rychlosti vypnutí mechanismu jističe a schopnosti zhášecí komory uhasit oblouk. Uváděné údaje platí za stanovených podmínek (napětí, účiník atd.). Miniaturní jističe /MCBs - Miniature Circuit Breakers/ typu L7 jsou navrženy tak, aby byly schopné vypínat v co nejkratších časech. Díky minimálním hmotnostem pohybujících se dílů při rychlém oddálení kontaktů a provedení zhášecí komory je dosaženo velice krátkých vypínacích časů - vypínací časy při zkratech jsou v jednotkách milisekund. Dalšímu zrychlení vypnutí jističe při zkratech napomáhá i provedení elektromagnetické spouště, jejíž kotva začne oddalovat pohyblivý kontakt ještě dříve, než dojde k vybavení jističe volnoběžkou. Tyto jističe proto mají omezovací schopnost, což znamená, že k odpojení zkratu dojde dříve, než zkratový proud dostoupí maximální hodnoty. Omezený zkratový proud je proto menší, než předpokládaný zkratový proud. Hodnotu tzv. prošlé energie jističem při zkratu vyjadřuje parametr I 2 t, přičemž platí, že menší hodnota I 2 t při zkratu způsobí i menší oteplení vedení za jističem. Praktický význam v omezení hodnoty I 2 t spočívá v tom, že při použití omezujících jističů není nutné kontrolovat průřezy vodičů z pohledu oteplení při zkratu. Poznámka: Běžně používaný termín prošlá energie zcela přesně neodpovídá parametru I 2 t (parametr energie má tvar W = I 2 t/r). Upozornění: Pro zajištění selektivity jištění dvou za sebou zařazených jističů je nutné, aby se jejich vypínací charakteristiky nepřekrývaly příp. nedotýkaly. Jak je zřejmé z porovnání vypínacích charakteristik jističů v oblasti velkých nadproudů (5, 10, 20 I n a více), nelze zajistit selektivitu v plném rozsahu u dvou za sebou zařazených omezujících jističů ve stejné třídě selektivity s blízkými hodnotami jejich jmenovitých proudů (oba omezující jističe reagují přibližně stejně rychle). Selektivní řazení přístrojů ve stejné třídě nelze zajistit v plném rozsahu pracovních proudů. Jako vhodné řešení se nabízí použít předřazené jističe s nižší třídou selektivity, například běžné deionové jističe (F&G řada LCB1 a LCB2). Diagram vypnutí jedné půlvlny předpokládaného zkratového proudu 10 ka pro jistič s I n = 16 A, vypínací charakteristika B. proud i p 2 i o I 2 t U n U L t t a t L maximální hodnota předpokládaného zkratového proudu (A) omezený proud (také i D ) - propuštěný proud jističem (A) Jouleův integrál (I 2 t = i 2 dt) - odpovídá ploše pod křivkou omezeného proudu i o (A 2 s) síťové napětí (V) napětí oblouku (V) celková vypínací doba (s) vypínací doba (s) - cca 0,7 ms doba hoření obloku (s) - cca 2 ms (t = t a + t L ) Poznámka: Předpokládaný zkratový proud by vznikl, pokud by byl jistič vynechán a nahrazen vodičem o nulovém odporu. Hodnota předpokládaného zkratového proudu je uvedena v efektivní hodnotě (harmonický sinusový tvar), hodnota omezeného proudu je v maximální hodnotě (nesinusový průběh). napětí Velké omezení zkratového proudu zajištuje: nepatrné zatížení vedení při zkratu zlepšenou selektivitu jističe s předřazenými pojistkami Pro jištění kontaktů pomocných obvodů, které nesnesou nadproudy, je určen vysoce omezující jistič pomocných obvodů L7-4/1/B-HS (Katalog 2001, str. 69), který vykazuje cca čtyřikrát nižší hodnotu I 2 t, než běžný jistič L7. Hodnota omezeného proudu i o při zkratu je srovnatelná s pojistkou 6 A gg (cca 1000 A). Zkratová selektivita jističe L7 s předřazenou pojistkou Zkratová selektivita jističe s předřazenou pojistkou udává, do jaké hodnoty zkratového proudu v obvodu bude pojistka vůči jističi selektivní, tj. do jaké hodnoty zkratového proudu bude jistič vypínat dříve, než pojistka. Tabulky pro selektivitu jističe s různými typy pojistek se od sebe odlišují, protože jednotlivé typy pojistek mají při zkratu odlišné hodnoty I 2 t. Příklad : Jistič L7-16/1/C (tj. I n = 16 A, vypínací charakteristika typu C) má předřazenou pojistku typu D III s I n = 6 A. Řešení: Pro tento případ použijeme tabulku Selektivita jističe s pojistkou D01, D02, D0* - viz. Katalog 2001 na str. 40. Odečtením zjistíme, že tato kombinace je selektivní až do zkratového proudu 2,5 ka. Pro větší zkratové proudy nelze selektivitu zaručit, protože při zkratu dojde i k vypnutí předřazené pojistky. * Poznámka: Pojistky D01 (E14), D02 (E18), D0 (M0x2) systému NEOZED prakticky odpovídají pojistkám DI (E16), DII (E27), DIII (E) systému Diazed. Ampérsekundová charakteristika pojistky gl/gg = pojistka pro jištění vedení, nebo také pojistka pro všeobecné použití (L - něm. Leitung = vedení, G - angl. general = obecný) -1-

16 Jističe LH Použití: Katalog 2001 str. 59 až 65 jištění elektrických obvodů nízkého napětí před přetížením a zkratem vypínací charakteristiky typu B, C a D umožňují jištění elektrických zařízení s vysokými nárazovými proudy vysoká vypínací schopnost jističů LH (až 25 ka podle ČSN EN ) dovoluje omezit počet stupňů jistících prvků jsou vhodné jako hlavní jističe na začátku instalace příslušenství (vypínací spoušť LH-ASA, jednotka pomocných kontaktů LHK) umožňuje použití v průmyslových aplikacích výška výřezu v krycí desce 45 mm je shodná s ostatními přístroji řady POWER LINE 7 (jističe L7, proudové chrániče F7, spínací přístroje atd.) Technické údaje: Jmenovité napětí 20/400 V; 50/60 Hz Jmenovité proudy A Vypínací charakteristika B, C, D Maximální stejnosměrné napětí = 60 V pro jeden pól Třída selektivity odpovídá třídě Vypínací schopnost 25 ka (I cu podle ČSN EN 947-2) závisí na jmenovitém proudu Předepsaná teplota -5 až 40 C Max. průřez připojovacího vodiče 2,5-50 mm 2 Přívodní/vývodní svorky libovolné Poloha při montáži libovolné Montáž na přístrojovou lištu 5 mm Šířka 1 pólu 27 mm (1,5 TE) Zatížitelnost jističů Přepočet hodnoty nevypínacího proudu je obdobný s postupem uvedeným u jističů L7. Ztrátové výkony jističů LH pro 1pól, typ vypínací charakteristiky B, C, D. Poznámka: Způsob vypínání kontaktů jističů LH zaručuje výborné elektrické vlastnosti - mezi dvěma pevnými kontakty se pohybuje můstkový kontakt. Proto nemá smysl definovat přívodní a vývodní svorky způsob připojení je libovolný. Relativní rychlost rozpínání kontaktů je dvojnásobná, což výrazně přispívá k rychlejšímu zhasnutí oblouku mezi kontakty. Vzhledem k nepatrné hmotnosti pohybujících se součástí a způsobu jejich uložení je možné zaručit spolehlivou funkci v libovolné poloze jističe montážní poloha je libovolná. Zkratová selektivita jističe s předřazenou pojistkou Příklad: Jistič LH-6//C s I n = 6 A má předřazenu pojistku typu NH s I n = 160 A. Do jaké hodnoty zkratového proudu je zajištěna selektivita (tj. rychlejší vypínání jističe LH, než pojistky typu NH)? Řešení: Pro tento případ použijeme tabulku "Selektivita jističe s pojistkou NH*..". Odečtením zjistíme, že tato kombinace je selektivní až do zkratového proudu 15 ka. Pro větší zkratové proudy nelze selektivitu zaručit, protože při zkratu dojde i k vypnutí pojistky. *Pojistka typu NH = výkonová pojistka (nožová pojistka) Jmenovitý proud jističe (A) Ztrátové výkony jističů LH (W) 2,7 2,8,8 4,4 5,1 5,2 7,14 9,1 11,9 vypínací čas [s] ➀ ➁ ➂ ➂ Vypínací charakteristiky B, C, D podle ČSN EN *) Spoušť na přetížení 1. Smluvený nevypínací proud I 1 = I nt = 1,1 I n pro t 1 h 2.Smluvený vypínací proud I 2 = I t = 1,45 I n pro t < 1 h.i = 2,55 I n - pro I n 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 60 s - pro I n > 2 A je čas vypnutí 1 s < t < 120 s Zkratová spoušť 4. Typ B: I n pro t 0,1 s 5. 5 I n pro t < 0,1 s 6. Typ C: 5 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s 8. Typ D: 10 I n pro t 0,1 s I n pro t < 0,1 s Vypínací charakteristiky jističů LH *) Poznámka: Vypínací charakteristiky podle normy ČSN EN Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací. Vypínací charakteristiky v oblasti působení tepelné spouště mají podle normy ČSN EN Jističe definované hodnoty smluveného nevypínacího a vypínacího proudu v rozmezí 1,05 až 1,2 I n. Oblast působení zkratové spouště není blíže definována. ➂ ➃ ➅ ➄ ➆ ➇ B C D ➈ Oblast působení tepelné spouště - splnění požadavků na dimenzování a jištění vedení (ČSN , ČSN atd.) Oblast působení zkratové spouště - splnění požadavků na impedanci smyčky poruchového proudu, tj. požadavku na minální zkratový proud obvodu (ČSN ) Oblast vypínání jističe při zkratech - splnění požadavků na oteplení vodičů při zkratu - viz charakteristiky I 2 t (ČSN ) nadproud I x I n -14-

17 Tabulka pro výběr jističe Použití: Údaje v tabulce jsou zpracovány podle požadavků ČSN Platí pro Cu vodiče s izolací PVC při teplotě okolí 0 C. Za odlišných podmínek je nutný přepočet podle ČSN Nejvyšší dovolená provozní teplota pro PVC izolaci je 70 C, při zkratu nesmí teplota překročit 160 C. Přiřazení jističů L7 (FL7) a LH k vedení Uložení vodiče d 0. d Způsob uložení vodiče podle A - vodič v trubce B - vodič v trubce C - kabel uložený E - kabel volně ČSN v izolační stěně na a ve stěně na stěně ve vzduchu Počet zatížených vodičů Jmenovitý průřez Cu vodiče (mm 2 ) Maximální jmenovitý proud jističe (A) L7 1, , FL Jmenovitý průřez Cu vodiče (mm 2 ) Maximální jmenovitý proud jističe (A) LH 1, , Proudové chrániče s nadproudovou ochranou FL7 jsou vyráběny se jmenovitým proudem vestavěného jističe do 40 A. Jističe L7 (FL7) a LH se vyznačují strmou vypínací charakteristikou což dovoluje ekonomické využití použitého vedení. Změna typu vypínací charakteristiky u těchto typů jističů neovlivňuje jejich přiřazení k vedení - platí shodně pro vypínací charakteristiky B, C, D. Poznámka: Výsledky uvedené v tabulce jsou vypočítány podle požadavků ČSN Koeficienty přiřazení jističů k vedení jsou od roku 1996 součástí národní přílohy NL a jsou uvedeny i v databázi PJP-KV pro výpočty dimenzování vedení na počítači. -15-

18 Vypínací spoušť LH-ASA Použití: Dálkové vypínání jističů LH přivedením ovládacího napětí na vypínací spoušť LH-ASA. Technické údaje: Katalog 2001 str. 66 Úplná sestava jističe LH, vypínací spouště LH - ASA a jednotky pomocných kontaktů LHK Typ LH-ASA/24 LH-ASA/20 Jmenovité střídavé napětí AC (V) Frekvence (Hz) Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 14 (24 V AC) 1,6 (20 V AC) Špičkový příkon (VA) Jmenovité stejnosměrné napětí DC (V) Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 2 (24 V DC),4 (20 V DC) Vnitřní odpor (Ω) Zatížitelnost (%) LH-ASA LH LHK Odolnost proti rázovému napětí (kv) 2 2 Trvanlivost 4000 sepnutí Svorky třmenové Průřez připojovaného vodiče (mm 2 ) 2,5-50 Rozměry - šířka (mm) 27 (1,5 TE) Popis činnosti: Přivedením napětí na vypínací spoušť LH-ASA dojde k okamžitému sepnutí elektromagnetu spouště a k vybavení jističe LH, na němž je spoušť namontována. Při vypínání mechanismu spouště dojde zároveň k odpojení jejího napájecího napětí, čímž se zabrání případnému přehřátí cívky elektromagnetu spouště (zatížitelnost je 100 %). Montáž: 1. Vypínací spoušť LH-ASA a jistič LH jsou v poloze vypnuto. 2. Vypínací spoušť LH-ASA se montuje na DIN lištu nalevo od jističe LH pomocí samolepící fólie, která je součástí vypínací spouště.. Po odlepení ochranné fólie ze samolepící fólie na boku spouště se ovládací páčka a vypínací jehla zasunou do jističe LH. Přesnou polohu obou přístrojů vymezují aretační kolíčky. Vzájemným přitlačením obou přístrojů k sobě dojde k jejich spojení a tím je montáž ukončena. Jednotka pomocných kontaktů LHK Použití: Spínání pomocných obvodů (cívky stykačů, žárovky) pro účely signalizace zapnutého nebo vypnutého stavu jističe LH. Katalog 2001 str. 66 Technické údaje: Typ LHK Jmenovité napětí AC 20 V Jmenovité proud /AC-15/ 6 A Minimální stejnosměrné napětí DC 24 V Řazení kontaktů 11 Max. průřez připoj. vodičů 10 mm 2 Šířka 9 mm (0,5 TE) Izolační napětí 2 kv Montáž: Pomocné kontakty LHK se montují na pravou stranu jističe LH pomocí samořezných šroubků. LH LHK -16-

19 Použití: Vypínací spoušť Z7-ASA Katalog 2001 str. 69 Vypínací spoušť Z7-ASA zajišťuje dálkové vypnutí přístrojů přivedením ovládacího napětí na vypínací spoušť Z7-ASA. Vypínací spoušť Z7-ASA je určena pro montáž k jističům L7, proudovým chráničům s nadproudovou ochranou FL7, vypínačům A7 a spínačům motorů MS7. Spolehlivé sepnutí spouště je zaručeno v širokém rozsahu napětí. Poloha spouště (vypnuto/zapnuto) je signalizována barevnou signálkou (červená/zelená), případně lze připojit pomocný kontakt Z7-HK, nebo Z7-NHK pro dálkovou signalizaci vypnutého stavu spouště. Technické údaje: Typ Z7-ASA/24 Z7-ASA/20 Rozsah střídavého napětí AC (V) Reakční hranice (V) 8 65 Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 2 (AC 24 V) 1,41 (AC 20 V) Doba průchodu proudu po zapnutí napájení (ms) Rozsah stejnosměrného napětí DC (V) Reakční hranice (V) 9 88 Rozsah provozního napětí (V) Max. hodnota proudu v okamžiku zapnutí (A) 21 (AC 24 V) 2 (AC 20 V) Doba průchodu proudu po zapnutí napájení (ms) 2 2 Minimální délka impulsů (ms) Vnitřní odpor (Ω) ,5 Zatížitelnost (%) Doba vypnutí (ms) Odolnost proti rázovému napětí (kv) 2 2 Trvanlivost 4000 sepnutí Svorky hlavičkové, třmenové Průřez připojovaného vodiče (mm 2 ) 1-25 Tloušťka propojovací lišty (mm) max. 1,5 Rozměry - šířka (mm) 17,5 (1 TE - shodné s L7) Barva páčky Z7-ASA je pro 24 V i 20 V šedá - RAL 705. Úplná sestava Z7-HK + Z7-ASA + L7 Popis a činnosti Z7-ASA Přivedením napětí na vypínací spoušť Z7-ASA dojde k sepnutí elektromagnetu spouště a k vybavení přístroje, na které je spoušť namontována. Při vybavení vypínací spouště se zároveň přeruší přívod proudu do elekromagnetu spouště a tím se zabrání jeho přehřátí. V případě elektrického vypnutí L7 (FL7, A7) dojde zároveň i ke vzájemnému mechanickému vypnutí vypínací spouště. Postup při montáži: 1. Z7-ASA a L7 (FL7, A7) v poloze vypnuto. 2. Po odstranění ochranné fólie na lepící pásce na boku Z7-ASA se ovládací páčka a vypínací jehla zasunou do přístroje. Přesnou polohu obou přístrojů vymezují aretační kolíčky na vypínací spoušti. Přitisknutím obou přístrojů k sobě je montáž ukončena. Pomocné kontakty Z7-HK se připevňují na vypínací spoušť Z7-ASA obdobně, jako L7 (FL7, A7). Kolíček ovládání pro F7 je nutno vytáhnout kleštěmi* a Z7-HK je možné přišroubovat na Z7-ASA. Z7-HK Z7-ASA L7 *Upozornění: Ovládací kolíček se musí vytáhnout - nesmí uštípnout! Vzniklé otřepy mohou způsobit selhání funkce jednotky pomocných kontaktů! Z7-HK Z7-NHK Z7-EHK Z7-ASA L7-17-

20 Použití: Tlačítka a kontrolky ZX (1 TE) Přístroje programu ZX (tlačítka, kontrolky, tlačítka se světelnou signalizací, vypínače se světelnou signalizací, přepínače a vypínače) jsou určeny pro spínání a světelnou signalizaci. Montují se do rozváděčů na přístrojovou lištu (5 mm). Vyznačují se malými rozměry a vysokými technickými parametry. Nacházejí použití v rozváděčích bytové instalace, průmyslu, zabezpečovací technice atd. Technické údaje: Katalog 2001 str. 27 až 79 Typ: ZX Jmenovité napětí 20 V; 50/60 Hz Frekvence 50/60 Hz Jmenovitý proud kontaktů při AC1 16 A **) Zkratová odolnost s předřazenou pojistkou 16 A gg 10 ka s předřazenou pojistkou 100 A gg ka Jmenovitá vypínací schopnost 1,25 I n při 1,1 U n Průřez připojovacích vodičů 6 mm 2 Stupeň krytí - svorky IP 20 Stupeň krytí - nad krycí makou IP 40 Rozměry šířka 1 TE Montáž na přístrojovou lištu 5 mm (DIN) *) Jako světelný zdroj je možné použít doutnavku ZX-GLI/20 (20 V/2 ma - je součástí dodávky přístrojů ZX) nebo žárovku se závitem E10 (max. 2 W) na libovolné napětí. Vyměnitelné filry (čirý, červený, zelený a modrý). **) Vypínače v provedení ZX-S/.. se jmenovitým proudem 16 A. Nové provedení ZX-2S/.. se jmenovitým proudem 2 A má stejné zapojení kontaktů. Tlačítka se světelnou signalizací *) Světelná návěstí *) Vypínače se světelnou signalizací *) ZX-L čirá ZX-L/R červená ZX-L/G zelená ZX-L/B modrá ZX-L/RG červená a zelená Tlačítka Vypínače **) Přepínače Přepínače s nulovou polohou -18-

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka.

Minia JISTIČE LTE LTE. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. Minia LTE JISTIČE LTE Řada jističů do 63 A, AC 230/400 V a DC 72 V/pól. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu. Vypínací charakteristiky B, C dle ČSN EN 60898-1. Vypínací schopnost 6 ka. 1pólové

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD

JISTIČE PRO VYŠŠÍ PROUD / JISTIČE BR 6 br57gf.eps / TECHNICKÁ DATA Splňuje podmínky ČSN EN 947- Jmenovité napětí AC 30/0 V DC V (na pól) Mezní vypínací schopnost podle ČSN EN 947- charakteristika B,C I n = 0- A 5 ka I n = -00

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače ŘADOVÉ POJISTKOVÉ ODPÍNAČE Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého

Více

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole)

Pojistkové odpínače OPV10S-2 38821 32. Příslušenství. Světelná signalizace, pracovní napětí 12 48 V d.c., a.c. (+ pól připojen dole) ODPÍNAČE VÁLCOVÝCH POJISTKOVÝCH VLOŽEK VELIKOSTI 10x38 Pojistkové odpínače OPV10 jsou určeny pro válcové pojistkové vložky PV10 velikosti 10x38. Lze s nimi bezpečně vypínat jmenovité proudy a nadproudy

Více

Řadové pojistkové odpínače

Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH00 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 000 a 00. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí

Podélná RO působení při i R > i nast = 10x % I n, úplné mžikové vypnutí Ochrany alternátorů Ochrany proti zkratům a zemním spojení Vážné poruchy zajistit vypnutí stroje. Rozdílová ochrana Podélná RO porovnává vstup a výstup objektu (častější) Příčná RO porovnává vstupy dvou

Více

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka)

JISTIČE LSN DO 63 A (10 ka) JISTIČE LSN DO 3 A (10 ka) Pro domovní, komerční a průmyslové elektrické rozvody do 3 A 230/400 V a.c. a 220/440 V d.c. K jištění kabelů a vodičů proti přetížení a zkratu Vypínací charakteristiky B, C,

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání

Stykače a relé. Pro tiché a spolehlivé ovládání Stykače a relé Pro tiché a spolehlivé ovládání Kompaktní typy: Nové stykače a relé pro bytovou a komerční výstavbu Modernější, výkonnější a ještě snadněji montovatelné takto lze charakterizovat tři nové

Více

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal

ELOSYS 2013. Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851. 16.10.2013 Ing. Roman Smékal ELOSYS 2013 Elektrická bezpečnost elektrických vozidel a nabíjecích stanic dle ČSN EN 61851 16.10.2013 Ing. Roman Smékal GHV Trading, spol. s r.o., Brno člen TNK 22 ÚNMZ 1 Proč Monitorování izolačního

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM aneb samé změny, ale nic nového pod sluncem FEL-A6M33BEZ, LS2010/2011 A. Grošpic 1 Možnosti ochrany lidí a zvířat před úrazem el. proudem jsou po mnoho let ustálené,

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

1. Spouštění asynchronních motorů

1. Spouštění asynchronních motorů 1. Spouštění asynchronních motorů při spouštěni asynchronního motoru je záběrový proud až 7 krát vyšší než hodnota nominálního proudu tím vznikají v síti velké proudové rázy při poměrně malém záběrovém

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze

Napájecí systém NS-1200-680. Návod k obsluze Napájecí systém NS-1200-680 Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...1 2 Upozornění...2 3 Doprava, přejímka...2 4 Zapojení...3 5 Uvedení do provozu...4 6 Provozní podmínky...5 6.1 Vstupní napětí...5 6.2 Chlazení...5

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače

Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače Převodníky AC / DC signálů Galvanické oddělovače Napájecí zdroje Zobrazovače 48,1,2,47,4 6,3,4,4 5,44,5,6,43,42, 7,8,41,4 0,9,10, 39,38,1 1,12,37, 36,13,1 4,35,34,15,16, 33,32,1 7,18,31, 30,19,2 0,29,28,21,22,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění.

Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. vidlice dvojpólová s ouškem Rád překonávám překážky. Vždy však myslím na jištění. adaptér 308 Elektroinstalační materiál pro pohyblivé přívody Adaptéry s ochranou před přepětím Pohyblivé přívody vidlice

Více

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc

KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc KNX/EIB Celosvětově normalizovaný systém inteligentní instalace (2) Ing. Josef Kunc Noremní požadavky na systémové instalace KNX/EIB Všechny základní požadavky na hardwarové řešení i na činnost systému

Více

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu

Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Kritéria pro výběr zařízení na ochranu proti poruchovému proudu Použití zařízení na ochranu proti poruchovému proudu u střídačů SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL a SUNNY TRIPOWER Obsah Při instalaci střídačů

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

Jak vybrat elektrocentrálu? 001

Jak vybrat elektrocentrálu? 001 Jak vybírat MEDVEDa? 1. 1 x 230V, 3 x 400 V nebo kardan? Je potřeba si odpovědět na otázku na co budete primárně elektrocentrálu používat, zda je dostačující jednofázová elektrocentrála 1x230V, nebo bude

Více

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63

Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Návod na použití, montáž a zapojení síťových zdrojů 4 FP 672 62 a 4 FP 672 63 Technické parametry: - hmotnost: 1020±20g - rozměry (šxvxh): 153 x 107 x 62 mm - provozní teplota: -5 C +40 C při relativní

Více

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112

TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍCH FUNKCÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 EG - EnerGoonsult ČB s.r.o., Čechova 52, České Budějovice www.egc-cb.cz TERMINÁL AUTOMATIZAČNÍH FUNKÍ TRANSFORMÁTORU 110 kv/vn TAFT 112 Kontakt: Ing. Václav Král vkral@egc-cb.cz - 2 - STRUČNÝ POPIS FUNKÍ

Více

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem

ZX1.2. Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Rozváděče vysokého napětí izolované plynem ZX1.2 Podrobnosti viditelné na první pohled. Kovově krytý, plynotěsný Konstrukce Jeden systém přípojnic Skříně z nerezové oceli svařované laserem Modulární

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ POMOCÍ PROGRAMU SICHR

PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ POMOCÍ PROGRAMU SICHR PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ POMOCÍ PROGRAMU SICHR Ing. Adolf HUBÁLEK - specialista technické kanceláře, OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, ČR ÚVOD V následujícím článku je na ilustračním

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

CW01 - Teorie měření a cv. 1.

CW01 - Teorie měření a cv. 1. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 1. regulace bezpečnost. ZS-2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření

Více

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.

HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s. HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO

Více

Technická data. Ochrana proti zkratu

Technická data. Ochrana proti zkratu I Snímač, induktivní 0102 Objednací název Přímá nástavbová montáž na normované pohony Kompaktní a stabilní skříň Fixní seřízení EU osvědčení o typové zkoušce konstrukčního vzoru TÜV99 ATEX 1479X Poużitelné

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A

Řada 11 - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada - Spínač soumrakovy, 12-16 A Řada soumrakový spínač k ovládání osvětlovacích zařízení s odděleným fotočidlem pro montáž do rozvaděčů.31.41 Typ.31-1Z / 16 A poměr úrovně osvětlení při vypnutí a zapnutí

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče

Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Katalog CZ 2000 Řadové přístroje, rozváděče Úvod Firma GEYER AG se sídlem v Norimberku byla založena v roce 1911 panem Christianem Geyerem. Od této doby se firma GEYER specializuje na výrobu elektroinstalačního

Více

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie

PNE 33 0000-7. Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv. Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie 1 ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON distribuce, PRE distribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Navrhování a umisťování svodičů přepětí v distribučních sítích do 1 kv PNE 33 0000-7

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava atedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 9. TRASFORMÁTORY. Princip činnosti ideálního transformátoru. Princip činnosti skutečného transformátoru 3. Pracovní

Více

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system

Calculation of the short-circuit currents and power in three-phase electrification system ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.3.014.3.001.24 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 3020 VÝPOČET POMĚRU PŘI ZKRATECH V TROJFÁZOVÉ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVĚ Calculation of the short-circuit currents and

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

Počítačový napájecí zdroj

Počítačový napájecí zdroj Počítačový napájecí zdroj Počítačový zdroj je jednoduše měnič napětí. Má za úkol přeměnit střídavé napětí ze sítě (230 V / 50 Hz) na napětí stejnosměrné, a to do několika větví (3,3V, 5V, 12V). Komponenty

Více