UPOZORNùNÍ v zva ke spolupráci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UPOZORNùNÍ v zva ke spolupráci"

Transkript

1 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 12 číslo 4 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU DUBEN 2007 JARO JE TADY! I když tentokrát nebyla zima nijak studená ani zasněžená, věřím, že Vám otočení listu v kalendáři a první jarní paprsky slunce přinesly povzbuzení a radost. S jarem přišly Velikonoce období, které ještě umocňuje hezké pocity z probouzející se přírody, prvních květů a zelené trávy. Přeji Vám, ať Vám jarní sluníčko přinese do života optimismus a dobrou pohodu a Velikonoce ať jsou pro Vás veselým přivítáním tohoto krásného ročního období. Ing. David Maňas starosta města Události ve zkratce Jak jsem už zcela jistě několikrát uvedl, považuji při správě města za velmi důležité, abyste byli Vy, občané, informováni o dění v Hlučíně, abyste věděli, co zrovna na radnici řešíme, čím se zabýváme a mohli jste na to třeba reagovat. Přináším Vám proto krátký sestřih nejvýraznějších událostí za poslední období: Na městském úřadě probíhá personální a organizační audit. Jeho cílem je zjištění skutečného stavu organizace práce a zefektivnění provozu úřadu. Máme za sebou slavnostní předání hasičského vozidla. Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hlučín tak bude moci účinněji a rychleji zasahovat při požárech, dopravních nehodách, a jiných nepříjemných situacích, které Vás potkají. Pondělí 2. dubna bylo posledním zkušebním dnem s prodlouženou úřední dobou. Od února, kdy byl zkušební provoz zaveden, zájem občanů o tuto změnu postupně rostl. Odezva byla kladná. Nyní bude zkušební období vyhodnoceno a o výsledku budete informováni prostřednictvím úřední desky a vývěsek, na webu města, popř. v médiích. Do druhé fáze vstoupila polocentralizace školního stravování ve městě. Poté, co byla rekonstruována kuchyň školní jídelny při ZŠ Hlučín Rovniny, je nyní na řadě kuchyň školní jídelny při ZŠ Hlučín Hornická. Průběžně probíhaly a probíhají úpravy ve výdejnách stravy. K pravidelnému jednání se sešla Povodňová komise města Hlučína, která mj. projednala situaci kolem výpustného objektu Hlučínského jezera a systém sledování růstu hladiny řeky Opavy v době povodní. Město Hlučín úzce spolupracuje se společností Povodí Odry. Na hlučínském zámku byly odkryty historické štukové stropy. Rada města rozhodla o jejich zakonzervování. Po zimě byly zahájeny opravy komunikací, údržba zeleně a probíhá úklid města. Ing. David Maňas starosta města PROGRAM BOHOSLUÎEB VELIKONOCE 2007: Zelený čtvrtek Památka ustanovení večeře Páně (mše svaté ve f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky) Velký pátek Křížová cesta (f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky) Velkopáteční obřady (f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky) Bílá sobota adorace u Božího hrobu (f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky) obřady Bílé soboty Vzkříšení (f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky) Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží Velikonoční 7.15, 8.30, a mše sv. ve f. k. Hlučín 8.00 a mše sv. ve f. k. Darkovičky Te Deum a svátostné požehnání (f. k. Hlučín + f. k. Darkovičky) Velikonoční pondělí 7.15, 8.30 a mše sv. ve f. k. Hlučín 8.00 a mše sv. ve f. k. Darkovičky UPOZORNùNÍ v zva ke spolupráci Kulturní centrum Hlučín připravuje další díl úspěšného pořadu HLUČÍNSKÉ KOŘENY, tentokrát zaměřené na téma: Jak bývávalo veselo, když se lidé bavit chtěli. S ohledem na toto téma, proto oslovujeme pamětníky aktivní členy různých uměleckých těles (divadelní spolky, pěvecké soubory, hudební skupiny atd.), kteří se podíleli svojí činností na vytváření kulturního vyžití ve městě Hlučíně v dobách, kdy zde ještě nebyl postavený KD, ale také těsně po jeho výstavbě. Během pořadu chceme na velkoplošné projekci promítat dobové fotografie z kulturního života města Hlučína a proto se na Vás obracíme s prosbou, zdali byste nám nezapůjčili své snímky z Vašich domácích archivů, které dokumentují a připomínají onu dobu. Scénář večera připravuje Mgr. Zdeněk Kačor, u kterého se soustřeďují všechny přípravné materiály (najdete jej na Zámku v Hlučíně ředitel KC Hlučín) nebo je můžete odevzdat v Knihovně na Zámku. V případě osobní návštěvy pana Kačora, Vám doporučujeme, nejdříve si zavolat na tel: a dohodnout čas návštěvy. Věříme, že připravovaný III. díl Hlučínských kořenů, bude zajímavý nejen pro mladší generaci, která se dozví, kde a jak se dokázali bavit jejich dědečkové a babičky, ale zároveň bude pro ty starší příjemnou vzpomínkou na okamžiky, kdy jako mladí prožívali hezké chvíle. Zmûny v úpravû provozu na pozemních komunikacích Jak jsme Vás informovali v minulém vydání Hlučínských novin, připravuje se v oblasti u jihozápadního okraje města, ohraničeného ulicemi Písečná, Ostravská a Celní, zavedení přednosti v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava. K této změně se uskuteční dne 23. dubna 2007 v 16 hodin v salónku č. 1 Kulturního domu v Hlučíně veřejné projednání s občany, na které jste zváni. Odbor dopravy a silničního hospodářství

2 strana 2 HLUČÍNSKÉ NOVINY duben 2007 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ V tah z usnesení 3. zasedání Zastupitelstva mûsta Hluãína, konaného dne 6. bfiezna 2007 ZASTUPITELSTVO ROZHODLO: - poskytnout Římskokatolické farnosti Hlučín investiční dotaci na dostavbu varhan v roce 2007, - o uzavření smlouvy o spolupráci (o společném postupu při odkanalizování územní lokality Vrablovec) mezi Městem Hlučín, Obcí Ludgeřovice a obchodní společností Vodovody a kanalizace Hlučín, s. r. o., - pořídit změnu č. 2 ÚP města Hlučín, - o podání přihlášky města Hlučína do Svazu měst a obcí České republiky, ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO: - opravu rozpočtu města na rok 2007 s celkovou výší příjmů Kč a výdajů Kč, ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ: - přehled o provedených rozpočtových opatřeních, o nichž rozhodla Rada města Hlučína, - protestní stanovisko Městské rady Klubu českého pohraničí o.s. Ostrava proti rozhodnutí o pochování německých vojáků v Hlučíně a zároveň odsouhlasilo znění odpovědi Města Hlučína na toto protestní stanovisko, - otevřený dopis ke zřízení vojenského hřbitova. ZASTUPITELSTVO JMENOVALO: - další členy finančního výboru Mgr. Petra Jančíka a pana Františka Košaře. V tah z usnesení 9. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 5. bfiezna 2007 RADA ROZHODLA: - o vyhlášení 2. kola soutěže Zpracování a tvorba Hlučínských novin, - realizovat akce navržené Osadním výborem Hlučín- OKD na rok 2007, RADA VZALA NA VĚDOMÍ: - zadání celé veřejné zakázky na údržbu travnatých ploch ve městě Hlučíně TS Hlučín s.r.o., - doporučení komise pro regeneraci MPZ ze dne a rozhodla stropy na zámku v Hlučíně nerestaurovat, - podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu ŽPS/03/2007 Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství v celkové výši Kč. V tah z usnesení 10. schûze Rady mûsta Hluãína, konané dne 19. bfiezna 2007 RADA ROZHODLA: - o poskytnutí dotací z rozpočtu města Hlučína do Kč zájmovým organizacím, - o udělení souhlasu k bezúplatnému užití znaku města Hlučína Hukvaldské heraldické galerii, - o uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi Městem Hlučín a JUDr. Oldřichem Benešem, - o odvolání člena povodňové komise obce s rozšířenou působností Hlučína kpt. Ing. Jaroslava Dorňáka a jmenování nového člena povodňové komise obce s rozšířenou působností Hlučína Ing. Jaroslava Krče, - o poskytnutí grantů z rozpočtu města Hlučína v roce 2007, - o participaci města Hlučína v projektu In Bona Fidae Flute Festival 2007, a to bez finanční účasti města, - realizovat akce navržené Osadním výborem Hlučín- Bobrovníky na rok 2007, - uzavřít Smlouvu o změně investora stavby bytového domu na ul. Zahradní v Hlučíně, - vyzvat vlastníky reklamních poutačů na ul. Ostravské, které půdorysně přesahují tzv. pobytový prostor, k jejich odstranění, případně k jejich upravení tak, aby nezasahovaly do dopravního prostoru komunikace, - zavést přednost zprava v lokalitě OKD, a to na ulicích Květná, spojka mezi ulicemi 1. Máje a Severní, Krátká, 1. Máje, Příční, B. Němcové, dále ul. ČSA v úseku mezi ul. 1. Máje a ČS armády, Jarní, J. Nerudy přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějících zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejících zprava, - provést kontrolu jednotlivých stromů způsobujících špatný stav chodníku na ul. Promenádní, které mohou ohrozit provoz na této ulici, a dle odborného posouzení přijmout další opatření. RADA VZALA NA VĚDOMÍ: - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Hlučín v roce 2006, - plnění rozpočtu města k , - rozbory hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2006, - změnu investora nové bytové výstavby Bytové domy Hlučín-Rovniny na nového investora společnost BYTY HLUČÍN, s.r.o. Ostrava. Komunitní plánování v Hlučíně Sociální služby Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace Dlouhoveská 1915/91, Hlučín, tel.: , fax: Domov důchodců Hlučín, příspěvková organizace Moravskoslezského kraje poskytuje sociální služby v zařízení sociálních služeb dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov poskytuje služby občanům uvedeným v 4 zákona o sociálních službách. Služba je poskytována uživatelům formou pobytových služeb. Domov disponuje vlastním stravovacím a prádelenským provozem. Tyto provozy poskytují své služby i ostatním právnickým nebo fyzickým osobám za úhradu. Domov má za cíl kvalitně podporovat uživatele v bydlení, stravovacím procesu, sociální a zdravotní péči, společenském rozvoji a při zprostředkování kontaktu s okolím, komunitou a veřejností. Domov zajišťuje kvalitní bydlení se všemi službami s tímto spojenými (úklid, kvalitní nábytek, vhodnost prostor pro seniory, jídelny, kaple, společenské místnosti). Cílem je poskytovat uživatelům stravu odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu s tím, že bude plně respektováno přání uživatele v rámci výběru stravy. Cílovou skupinou domova jsou senioři nad 65 let věku v nepříznivé sociální situaci se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, zejména z důvodu věku, dále senioři s omezenou schopností sebeobsluhy a senioři vyžadující ošetřovatelskou péči. Domov nebude přijímat následující uchazeče o poskytování služby: lidé s Alzheimerovou chorobou nebo psychiatrickými diagnózami, lidé s infekčním nebo onkologickým onemocněním v akutní fázi, lidé se specifickými potřebami (např. výživa gastrickou sondou), lidé vyžadující péči ve zdravotnických zařízeních, apod. Statistické údaje: Kapacita domova: 90 osob Celkový počet pokojů: 67 Počet jednolůžkových pokojů: 46 Počet dvoulůžkových pokojů: 19 Počet třílůžkových pokojů: 2 Počet pokojů bez sociálního zařízení: 5 Počet pokojů bez sprchového koutu: 8 Provoz zařízení: celoroční Návštěvní hodiny: hodin každý den Počet žadatelů v evidenci: 161 Platba za jednolůžkový pokoj: Kč měsíčně podle typu vybavení pokoje Platba za dvoulůžkový pokoj: Kč měsíčně podle typu vybavení pokoje Platba za třílůžkový pokoj: Kč měsíčně Pokud je příjem uchazeče o poskytování služeb v domově nedostačující, vyjednává úhradu nedoplatku za poskytování služby domov s rodinnými příslušníky. V tomto roce by mělo dojít ke změně názvu zařízení ze současného Domova důchodců Hlučín, příspěvková organizace na Domov U jezera, příspěvková organizace. Mgr. Petr Jančík, ředitel DD Hlučín

3 duben 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 3 Nové hasiãské vozidlo CAS 24 S2Z MAN x4 JSDH Hluãín Páteční dopoledne patřilo v Hlučíně slavnostnímu předání hasičské cisterny CAS MAN Jednotce sboru dobrovolných hasičů Hlučín, a tím i všem občanům Hlučína. Po úvodních slovech starosty města Davida Maňase byl zástupci dodavatele Strojírnami Potůček Slatiňany předán městu symbolický klíč k vozidlu. Generální vikář Ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Marcel Tesarčík se ujal požehnání vozidla. Poté si mohli všichni přítomní vozidlo prohlédnout a zeptat se členů jednotky sboru dobrovolných hasičů na vše, co je zajímalo. Aby mohlo nové vozidlo definitivně vystřídat ve službě stařenku Tatru, musí najet předepsaný počet kilometrů a absolvovat technickou prohlídku. Co všechno předcházelo slavnostnímu předání: Zhruba na přelomu roku 2005/2006 se začalo vážně uvažovat o koupi nového požárního automobilu, který by nahradil zastaralý a pro potřeby JPO II nevyhovující cisternový automobil na podvozku T-148 roku výroby Mohlo se tak stát poté, co byla městu poskytnuta krajská dotace ve výši 2 mil. Kč. Zastupitelstvo města Hlučína následně rozhodlo o uvolnění zbývající potřebné finanční částky, která by kryla nákup. Celkově tak bylo k dispozici 5,1 mil. korun na pořízení nového zásahového automobilu, jehož vybavení by vycházelo přímo z požadavků hasičů. Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení. Kritéria byla jednoznačně dána jak ze strany města, tak JSDH Hlučín, ale i HZS MSK. Výběrové řízení vyhrála firma SPS Slatiňany s vozem CAS MAN třídy TGM, kterou v té době začíná firma MAN rozšiřovat u nás i ve světě. Podle našich zjištění se jednalo a zřejmě stále jedná o jediný podvozek takové tonáže s tak velkou kabinou na území ČR. Bezprostředně po dodání podvozku do Slatiňan byla uskutečněna první návštěva firmy SPS, kde byly sjednány některé podmínky a požadavky. Byla započata výroba. I přes vzdálenost více než 250 km, kterou jsme museli pokaždé urazit jen na cestě k výrobci, bylo uskutečněno celkem 5 návštěv, při kterých byly konzultovány podrobnosti a upřesňovány požadavky tak, aby podoba vozidla splňovala představy JSDH Hlučín a body koncepce HZS MSK o jednotnosti ve vybavení a uložení technických prostředků Komise pro zamûstnání a podporu podnikání Rada města Hlučína zřídila k v souladu se zákonem o obcích jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi pro zaměstnání a podporu podnikání (dále Komise). Jedním z úkolů města Hlučína je zlepšovat podmínky pro zaměstnanost a podnikání ve městě a nabídnout podporu při hledání dalších zdrojů financování. Právě Komise vytváří prostor pro formulování požadavků občanů i podnikatelů vůči městu, může sloužit k vyjádření spokojenosti či nespokojenosti, zprostředkovávat zpětnou vazbu pro město. Komise má v současné době 12 členů z řad místních podnikatelů a představitelů orgánů veřejné správy. Členové Komise se sešli na svém prvním jednání dne Komise pro zaměstnání a podporu podnikání je z hlediska členství orgánem otevřeným, proto vyzýváme podnikatelské subjekty z města Hlučína, kteří by měli zájem v této Komisi pracovat, uplatňovat své představy a vzájemně si předávat zkušenosti, aby kontaktovali pracovníky na Městském úřadě Hlučín Mgr. Klingerovou, tel.: , nebo Ing. Hellebrandovou, tel.: , Odbor živnostenský úřad na prvních výjezdových CAS na území kraje. Jelikož se jednalo o první podvozek svého druhu v ČR, byly úpravy ze začátku provázeny technickými problémy, které se ale podařilo úspěšně vyřešit. Po provedení řádných zkoušek bylo vozidlo předáno dne k zaškolení obsluhy a najetí potřebných kilometrů. Poté bude ještě vozidlo znovu odvezeno do SPS Slatiňany k provedení garančních prohlídek, aby mohlo být zařazeno do výjezdu. Bližší údaje k vozidlu: Vozidlo je vybaveno redukovaným vybavením dle vyhl. Ministerstva vnitra č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky a dle požadavků HZS MSK a dále zvláštním vybavením vycházejícím z potřeb JSDH při plnění povinností na úseku PO. Podvozek je určen pro smíšený provoz, tzn. jízda na běžných komunikacích a dále provoz na zpevněných lesních a polních cestách. Kostra nástavby je složena z hliníkových profilů, čerpadlo: ZIEGLER FP 16/8 2HH s vývěvou TRO- KOMAT, umožňující hašení jak nízkotlakým (2950 l/min), tak i vysokotlakým stupněm (350 l/min), nádrž na vodu je vyrobena z nerezové oceli o objemu 5000 litrů vody. Karoserie nástavby je lepena z hliníkových plechů, rolety jsou od fy ZIEGLER, barevné provedení je RAL 3000 s bílými doplňky RAL Vnitřní oplechování a regálová zástavba je také z hliníku. Pro zvýšení bezpečnosti je vozidlo polepeno výstražnými fóliemi fy 3M a opatřeno zvukovým a výstražným zařízením fy TESLA HOLOMÝ (s vysoce účinnou zábleskovou rampou s čirým krytem a vnitřní oranžovou alejí) umístěným na střeše, modrými zábleskovými světly na přední části masky vpředu a zábleskovými majáky na zadní části nástavby a dvěma oranžovými světly. Po stranách vozu jsou umístěna manipulační světla. Vozidlo je vybaveno v přední části hasicím skrápěcím systémem (tzv. lišta), 3,5tunovým navijákem a ochranným rámem. Kabina vozu je prodloužená, sklopná, nedělená, pro DR 1+5, vybavena v zadní řadě sedadly s integrovanými držáky pro DT AUER BD 96, dále je v kabině RDST MOTOROLA GM 360, čtyři svítilny s nabíječem SURVIVOR a další příslušenství. HARMONOGRAM sbûru a svozu vytfiídûn ch plastû z domácností HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY II. čtvrtletí 2007 Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou ráno v den svozu! Termíny svozu: středa 11. dubna 2007 svozová oblast A středa 25. dubna 2007 svozová oblast B středa 9. května 2007 svozová oblast C středa 23. května 2007 svozová oblast A středa 6. června 2007 svozová oblast B středa 20. června 2007 svozová oblast C středa 4. července 2007 svozová oblast A dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden lichý svozová oblast A Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky svozová oblast B Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky svozová oblast C městské části Darkovičky a Bobrovníky Foto: Martin Türke Podvozek je typu MAN TGM s rozvorem mm, motor splňuje emisní normu EURO 4, s maximálním výkonem 206 kw při 2300 ot./1 min., převodovka má 8 rychlostí vpřed, 1 plazivou vpřed a1 vzad. Z technických prostředků je ve výbavě motorová řetězová pila HUSQUARNA, plovoucí čerpadlo FROGGY, kalové čerpadlo SEPTIK, elektrocentrála HONDA, kombinovaný vyprošťovací nástroj NARI- MEX, zvedací vaky s příslušenstvím, hliníkové nastavovací žebříky, přetlakový ventilátor PAPIN, zařízení pro rychlý zásah s hadicí 60 m umístěné v prostoru nad ovládáním čerpadla v zadní části a další zařízení pro rychlý zásah umístěné v levé zadní skříni, nahrazující střešní lafetu. Hadice jsou většinou zúžené (snadná manipulace, menší spotřeba vody), uložené v hadicových koších. Ze zdravotnické techniky najdeme ve výbavě klasická vojenská nosítka, vakuovou matraci a plně vybavený zdravotnický kufr. Vozidlo není vybaveno pěnidlovou nádrží, neboť užití pěny jako takové u zásahu bylo v minulosti velmi sporadické, spíše se využívalo u ukázek pro děti. I přesto je ve výbavě 2 x 30 l pěnidla FINIFLAM. Nová cisterna je významným prvkem zkvalitnění ochrany Vás, občanů Hlučína, nejen před ohněm, ale také před dalšími nepříjemnými událostmi. Martin Türke, VD JSDH Hlučín OZNÁMENÍ o zpracování projektu LUCAS 2007 V první polovině roku 2007 bude probíhat na celém území České republiky zpracování projektu LUCAS Jedná se o terénní průzkum statisticky rozmístěných bodů a následné zjištění způsobu využívání půdy spolu s druhem krajinného krytu. Projekt je vyhlášen Evropskou komisí EURO- STAT a probihá ve většině zemí Evropské unie. V České republice bude terénní šetření provádět firma GEODIS BRNO, spol. s r.o. Cílem této zprávy je informovat veřejnost o tomto projektu a usnadnit tak práci terénním pracovníkům, kteří budou vykonávat průzkum v časovém rozmezí květen až červen roku 2007 po celé ČR, eventuelně se vyvarovat případných konfliktů s vlastníky půdy při hledání jednotlivých bodů v terénu (vstup na pozemek, zjištění plodiny). Zeměměřiči se budou pohybovat v terénu s příslušnou akreditací a do získaných dat nebudou zahrnuty žádné informace o vlastnících. Jde pouze o získání údajů o způsobu využívání půdy a jejího krajinného krytu. Ing. Miloš Sedláček DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

4 strana 4 HLUČÍNSKÉ NOVINY duben 2007 DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Aktuální informace z oblasti komunitního co máme za sebou a co pfied sebou plánování v Hluãínû Dne byl dopracován projekt pod názvem: Bezpečné bezbariérové trasy ve městě Hlučíně, o kterém Rada města rozhodla na své 8. schůzi konané dne V rámci této akce město požádalo o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK z Programu DSH_6 Zvýšení pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích. Zda bude žádosti vyhověno a město tak získá dotaci na financování projektu, bude jasné v měsíci červnu tohoto roku. Projekt by měl být realizován ve dvou etapách. První etapa bude zaměřena na úpravu chodníků tří vytipovaných tras, a to: - směr vlakové nádraží ul. Dr. E. Beneše ul. Školní Mírové náměstí autobusové nádraží křižovatka (ul. Opavská, ul. Ostravská, ul. Celní) LIDL ul. Celní Domov důchodců - směr Rovniny ul. Písečná křižovatka (ul. Písečná, ul. Ostravská) ul. Ostravská ul. Dlouhoveská ÚSP - směr ul. Rovniny (Staré Rovniny) křižovatka (ul. Rovniny, ul. Okrajová) restaurace Hevil Trasy byly mapovány ve spolupráci s vozíčkáři (členové pracovní skupiny pro komunitní plánování). Cílem projektu je vybudovat na chodnících nájezdy, které umožní bezpečný a bezbariérový pohyb po městě všem občanům. V průběhu měsíců leden březen byla prováděna depistáž (průzkum) formou dotazníkového šetření u občanů pobírajících příspěvek na péči. Jejím cílem bylo zjistit potřebnost vytipovaných služeb jako např. stacionář pro zdravotně postižené či seniory, respitní (odlehčovací) služby, osobní asistence apod. Návratnost dotazníků SLUNÍâKOV DEN pro opu tûné dûti Nadační fond Rozum a Cit již 10 let pomáhá vytvářet pro opuštěné děti jiný domov než dětský domov. V dětských domovech a ústavech sociální péče vyrůstá kolem opuštěných dětí. V ČR se tak jedná v průměru o jedno dítě ze 100. Aby mělo více dětí šanci vyrůstat v rodině, v přirozeném prostředí obklopeném láskou a porozuměním, připravil Nadační fond Rozum a Cit na již 7. ročník Sluníčkového dne pro opuštěné děti a pěstounské rodiny. Ve více než 70 městech naší republiky v tento den můžete potkávat studenty nabízející keramické sluníčko nebo sluníčko-magnetku. Pokud si ho koupíte, váš příspěvek bude podporou pro další pěstounské rodiny, a tak nadějí pro další děti bez domova. Nadační fond přispívá na zakoupení zdravotnických, rehabilitačních a výukových pomůcek pro zdravotně postižené děti, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukce bezbariérových prostor, přestavbu nebo rozšíření obydlí, která zabezpečí vhodný prostor pro děti v náhradní rodině. Dále také přispívá na terapeutické pobyty pro děti a vzdělávací semináře pro rodiče pěstouny. Každé nové setkání s pěstounskými rodinami je pro mě výjimečné, sváteční a obohacující. Jsem šťastná, když vidím opuštěné děti, které se opět smějí, radují a těší v kruhu svojí nové rodiny. Pomozte nám prosím pomáhat i Vy!, říká patronka nadačního fondu, paní Naďa Konvalinková. Naši činnost můžete podpořit i zasláním dárcovské sms ve tvaru: DMS ROZUMACIT na číslo Marie Řezníková, Nadační fond Rozum a Cit, Jablonského 639/4, Praha 7, je 27 %. Tímto bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří dotazník vyplnili. Podrobné výsledky z dotazníkového šetření naleznete na stránkách města Hlučína v sekci komunitní plánování nebo přímo u koordinátorky. Ve stejném období jsme zjišťovali zájem organizací, sdružení či jiných seskupení zabývajících se volným časem dětí a mládeže o prezentaci, případný nábor na tzv. burze kroužků. Zájem o burzu projevila větší polovina oslovených organizací, tudíž je pravděpodobné, že se tato akce uskuteční. Podrobnosti a organizační záležitosti akce budou zájemcům včas sděleny. Dalším úkolem, který jsme si v rámci komunitního plánování vytyčili na první čtvrtletí, bylo zmapovat osoby bez přístřeší, jejich zájem o služby Terénního centra Charity, azylových zařízení a následně naplánovat další činnost Charity, např. pokračování projektu a rozšíření nabízených služeb. Více informací naleznete v příštím čísle Hlučínských novin. Ing. Lucie Ricková, koordinátor KP SDùLENÍ RODIâÒM Vítání obãánkû Vážení rodiče, vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), není možné využívat údaje z ISEO pro jiné účely než stanoví zákon. Z tohoto důvodu jsme nuceni se na Vás obrátit touto cestou. Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro děti narozené v roce 2006 a v roce 2007 a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Hlučína a jeho částí Bobrovníků a Darkoviček. Máte-li zájem zúčastnit se se svým miminkem slavnostního obřadu vítání občánků, dostavte se maminky osobně na matriku MěÚ Hlučín (Po, St hod.; Út, Čt hod.) a doložte, k ověření těchto skutečností, originál rodného listu dítěte a svůj platný občanský průkaz. O přesném datu konání akce budete předem, s dostatečným předstihem, informováni pozvánkou. Bližší informace na telefonním čísle: , duben DEN ZEMù Tak jako každý rok, tak si i letos budeme 22. dubna připomínat, že na tento den připadá celosvětový svátek životního prostředí DEN ZEMĚ. Poprvé se kampaň pod názvem Den Země konala 22. dubna 1970 ve Spojených státech. Měla za cíl upozornit širokou veřejnost na problematiku životního prostředí a prosadit otázky ochrany životního prostředí i do nejvyšší politiky. Tenkrát se připravených akcí zúčastnilo téměř 20 milionů lidí, převážně studentů. Kampaň napomohla vzniku tradice oslav Dne Země i na mezinárodní úrovni. V roce 1990 se již do oslav zapojilo celkem 140 zemí včetně České republiky. Tento den se ve městech pořádají festivaly, koncerty, výstavy, pochody, mítinky, úklidové akce a mnoho dalších aktivit. Rovněž Město Hlučín se již tradičně do těchto oslav zapojuje. Společně s Kulturním centrem Hlučín jsme připravili k této příležitosti na duben několik zajímavých akcí: Pro žáky základních škol jako každoročně pořádáme soutěž ve sběru starého papíru. Aby měly i malé školy šanci na dobrý výsledek, přepočítává se množství sebraného papíru vždy na 1 žáka. Uzávěrka soutěže je Nejlepší škola obdrží od města tak jako každoročně odměnu. Pro děti z 8. a 9. tříd je připravena v Kulturním domě na pátek cestovatelská přednáška s promítáním diapozitivů na téma Guatemala. Obdobná, ještě rozšířená přednáška proběhne v od hodin v Zámecké čajovně. V měsíci dubnu bude v hlučínských základních školách probíhat soutěž ve znalostech z biologie. Pro nejlepší žáky město Hlučín za odměnu připravilo na 3. května zájezd do Ostravské zoologické zahrady s odborným výkladem. A abychom nezapomněli na naše nejmenší, tak od 9.30 do bude u Kulturního domu v Hlučíně probíhat pro Mateřské školy malování barevnými křídami na chodníku na téma příroda kolem nás. A pro všechny ostatní by měl být tento den připomínkou toho, že ochrana životního prostředí se týká každého z nás. A měli bychom se snažit alespoň podle svých možností a sil šetřit energiemi, třídit a minimalizovat odpady, topit ekologickými palivy a neničit přírodu kolem nás! Odbor ŽPaKS

5 duben 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 5 Bezplatná a povinná v mûna fiidiãsk ch prûkazû Jak jsme Vás již několikrát informovali, je stanovena 134 odst. 2 písm. a) zákona č. 361/2000Sb. povinná a bezplatná výměna řidičských průkazů, a to následovně: Řidičské průkazy vydané: 1. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , 2. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do , 3. od do jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do Protože dle dostupných statistik provedl do výměnu řidičského průkazu, vydaného v období od do pouze tři sta jeden držitel takového průkazu z celkového počtu řidičů (tzn. asi 7 %!), doporučujeme zbývajícím držitelům takového řidičského průkazu, aby zbytečně neotáleli a navštívili odbor dopravy a silničního hospodářství v co nejkratším termínu. Včasným splněním výše uvedené zákonné povinnosti předejdete nepříjemným, dlouhým a stresujícím čekáním ve frontách, které mohou nastat zvýšeným zájmem o výměnu svého řidičského průkazu před koncem stanovené lhůty. Při nesplnění povinnosti ve stanovené lhůtě mohou následovat i sankce, a to nejen ze strany policie při silniční kontrole, ale také ze strany správního orgánu. Pro výměnu řidičského průkazu je potřeba s sebou vzít: - platný doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz), - jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelním pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, - řidičský průkaz, kterému končí platnost. Dále ti, kteří ke korekci zraku při řízení motorového vozidla používají dioptrické brýle, musí doložit posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vydaný svým praktickým lékařem o nutnosti jejich používání. Následně bude k tomu vydáno rozhodnutí. (Na základě lékařské zprávy praktického lékaře je každý zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou korekce zraku povinen podle 113 odst.1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. požádat o výměnu řidičského průkazu do pěti pracovních od platnosti změny zdravotního stavu). Rovněž upozorňujeme ty, kteří používají dioptrické brýle ke psaní, aby je brali s sebou, poněvadž žádost na výměnu řidičského průkazu je bezpodmínečně nutné vypsat. Řidičský průkaz je možno vyměnit pouze na MěÚ Hlučín, v přízemí budovy C, v úředních hodinách, a to takto: Pondělí: 8 17 hod. Úterý: 8 14 hod. Středa: 8 17 hod. Čtvrtek: 8 14 hod. Pátek: pouze přes rezervační systém Odbor dopravy a silničního hospodářství!!! POZOR!!! Zmûna placení danû z nemovitostí od dle zákona ã. 338/1992 Sb. v platném znûní 15 Placení danû z nemovitostí 1. Daň z nemovitostí je splatná a) u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb (soukromě hospodařící rolníci SHR) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu běžného zdaňovacího období (ve dvou splátkách se platí daň, která je vyšší než Kč) b) u ostatních poplatníků daně ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu (ve dvou splátkách se platí daň, která je vyšší než Kč) 2. Nepřesáhne-li roční daň z nemovitostí částku Kč, je splatná najednou, a to nejpozději do 31. května běžného zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitostí zaplatit najednou i při vyšší částce. 3. Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v obvodu územní působnosti jednoho správce daně méně než 30 Kč a není-li dále stanoveno jinak, daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání se za podmínek uvedených v 13a tohoto zákona podává, daň se vyměří, ale nepředepíše. Výsledek vyměření se poplatníkovi nebo společnému zástupci nesděluje, pokud o to poplatník nebo společný zástupce nepožádá. (daň z nemovitostí menší než 30 Kč se neplatí, daňové přiznání se podává) ÚTULEK PRO PSY V útulku pro psy v Hlučíně na ul. Markvartovické, v areálu TS Hlučín s. r. o. se nyní nachází tři psi. Telefon Fotografie pejsků naleznete také na: utulek Dne 20. ledna 2007 jsme si připomněli nedožitých 80 let a 13. dubna 2007 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí našeho drahého a milovaného manžela, tatínka, bratra, tchána, dědečka, pana Karla Krupy Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí jeho památku. S láskou a úctou stále vzpomíná manželka, synové s rodinami, příbuzní a známí. DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ Děkuji panu faráři P. ICLic Františku Zehnalovi za velmi důstojnou mši, vlídná a procítěná slova, panu Alfrédu Breuerovi a jeho rodině za profesionální a lidský přístup při vyřizování pohřbu. Velký dík patří také paní Petře Řezáčové, Marcele Chrástecké, Daniele Drobíkové a ostatním děvčatů za krásný zpěv a hudbu a varhaníkovi panu Ivanu Cigánovi. Děkujeme všem příbuzným, přátelům, známým, kamarádům a spolupracovníkům, kteří pana Pavla Vlčka doprovodili na jeho poslední cestě. Děkujeme za květinové dary. Manželka Marcela Vlčková s rodinou Ráda bych také touto cestou poděkovala všem kteří mi v této těžké chvíli byli nablízku a pomohli mi. Velmi si toho vážím. Marcela Vlčková Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti všem příbuzným, přátelům, známým a kamarádům, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Janou Doubkovou. Dále naše poděkování patří panu faráři Františku Zehnalovi a pohřební službě Dominus. Zarmoucená rodina Děkujeme všem příbuzným a přátelům, kteří doprovodili pana Jaromíra Pinkavu na jeho poslední cestě. Vřelé díky za květinové dary. Náš dík také patří pohřební službě pana Breuera za výborné služby. Manželka Markéta a syn s rodinou Srdečně děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým kteří se přišli rozloučit s naší drahou maminkou, babičkou a prababičkou, paní Hedvikou Sichmovou. Dále srdečně děkujeme za květinové dary, panu faráři P. ICLic Františku Zehnalovi za slova útěchy, pohřební službě pana Alfréda Breuera za profesionání přístup při vyřízení pohřbu, pěveckému sboru a hudbě pana Ondruše. Za zarmoucenou rodinu dcery Marie a Anna Rádi bychom touto cestou poděkovali všem pracovnicím Hlučínské Charity za to, že nám ochotně, mile a hlavně profesionálně pomáhaly překonat těžké chvíle naší maminky paní Edity Rumpové z Hlučína až do posledních okamžiků jejího života. Byli jsme mile překvapeni, jak dokážou pomoct člověku v době nejtěžší. Moc jim za to děkujeme. Rodina Kováčových Děkujeme všem příbuzným a přátelům, kteří doprovodili pana Rudolfa Peška a pana Güntra Czernucha při jejich poslední cestě. Náš dík patří také panu faráři P. ICLic Františku Zehnalovi a pohřební službě pana Breuera. Zároveň děkujeme všem za květinové dary. Zarmoucená rodina

6 strana 6 HLUČÍNSKÉ NOVINY duben 2007 VOLNÝ ČAS ZÁLESÁK SLAVIL SVÉ DESÁTINY Pozvání do Zlatých časů na jedno březnové odpoledne bylo předzvěstí příjemně strávené chvíle a vrácením času o několik let zpátky. Turistický oddíl Zálesák slavil totiž 10. výročí svého založení a působnosti ve městě. Obdržená pozvánka byla vstupenkou na připravované setkání bývalých i současných členů, vedoucích oddílů a příznivců, kteří se na činnosti této organizace podílí či podíleli. Již samotný příchod do hučícího davu veselých a usměvavých tváří sliboval, že toto odpoledne se nikdo rozhodně nudit nebude. Program byl báječný a všichni jsme si mohli zavzpomínat při sestřihu filmových šotů a fotografií na uplynulé roky. Členové oddílu přítomné přesvědčili, že nejen minulost, ale především současnost je společným jmenovatelem nás všech. V krátkém pásmu se předvedly všechny družiny Bobři, Ještěrky, Svišti a Veverky, které ve svých scénkách všechny přítomné pobavily a mnohé dovedly i k slzám smíchu. A protože jako správné velké děti jsme bytostmi hravými, tak nad připravenou soutěží o Zlatou pizzu se strhlo obrovské klání. Na získané výhře si pochutnal sice jen vítězný stůl, přesto domů jsme si všichni odnesli prožitek krásně stráveného času v báječné atmosféře. âesk rybáfisk svaz informuje Dne se budou konat veřejné rybářské závody v lovu ryb udicí v areálu SRA velké oko. Začátek závodů v 6.00 hod. Ceny a občerstvení zajištěno. Tímto zveme všechny členy MO i širokou veřejnost na tuto akci. Výbor MO ČRS Proto bych všem členům oddílu, zvláště vedení jehož zakladatelem a nosným pilířem je Ivan Kula, chtěla poděkovat nejen za toto narozeninové odpoledne, ale především za jejich mnohaletou činnost, kdy se v duchu táborníků věnují dětem a mládeží. Tu učí kromě lásky k přírodě a samostatného pobytu v ní i hodnotám v dnešní době připadající mnohým příliš romantické, jaké jsou čestnost, pravdivost, spolupráce, kamarádství. Za tohle všechno jim patří veliké díky, ke kterému připojuji současně přání spousty pohodových a sluncem prozářených dnů nejen v oddílové činnosti. Věřím, že nová generace členů bude stejně úspěšně předávat své poznatky a zkušenosti dalším zapáleným zájemcům. K tomu jim do dalších let přeji spoustu elánu. L. P. Na hluãínské tûrkovnû zahraje TSA a Ameriãanka Janet Robin Hlučín Legendární polská kapela TSA, které se říká polské ACDC, vystoupí na letošním ročníku hudebního festivalu Štěrkovna Open Music. Ten se uskuteční 3. a 4. srpna na břehu jezera v Hlučíně. Dalším už zveřejněným zahraničním hostem bude výborná americká kytaristka a zpěvačka Janet Robin z Kalifornie, kterou na kytaru učil sám Randy Rhoads od Ozzyho Osborna. Informace o akci a interpretech zájemci najdou na Chceme letos oslovit i polské publikum. Jsme proto rádi, že se nám podařilo získat jednu z nejslavnějších polských kapel, která má navíc řadu fanoušků i u nás, řekl člen nejužšího pořadatelského týmu Petr Breitkopf. Dodal, že tímto krokem dramaturgie festivalu vyhověla i návštěvníkům, kteří si přáli tvrdší muziku. Na druhé straně je Janet Robin umělkyně, která se v sólové dráze vydala podobným směrem jako například Sheril Craw či Alanis Morissette. V mnohém ale zůstala svá, dodal Breitkopf s tím, že jednoho z hlavních zahraničních hostů na podiu doprovodí skupina November 2nd z Hranic na Moravě. Půjde o unikátní projekt. Janet nejprve vystoupí sama s akustickou kytarou. V druhé části koncertu ji doprovodí November 2nd a v třetí pak ona svým zpěvem a hrou na kytaru doprovodí své přátele z Hranic, vysvětlil pořadatel. Dodal, že Janet Robin ale není jen další z mnoha písničkářek s kytarou. V šesti letech ji začal učit Randy Rhoads. O několik let později už stála na pódiu jako členka kapely Lindseyho Buckinghama. Netrvalo dlouho a do své formace si mladou kytaristku pozvala Meredith Brooks, která se proslavila celosvětovým hitem Bitch. Právě během turné s Meredith začala Janet Robin pracovat na své sólové kariéře. Od té doby natočila tři alba. Objevila se s kytarou na nahrávkách a koncertech mnoha respektovaných hudebních osobností, jako jsou například Melissa Etheridge, Michelle Shocked, Ann & Nancy Wilson (Heart), Maia Sharp či Garrison Starr, dodal Breitkopf. Spolupráce Janet Robin s kapelou November 2nd podle něj není náhodná. Členové skupiny, která vyhrála prestižní soutěže Jim Beam Music, se s písničkářkou seznámili během pobytu v USA, kde dokončovali svou desku a navázali spolupráci. V rámci jí Janet Robin přijede na několik týdnů do České republiky. Jedno z mála společných vystoupení bude právě na festivalu Štěrkovna Open Music. Letošní ročník festivalu přivede do příjemného areálu hlučínského jezera i řada hvězd z české a slovenské scény. Ty pořadatelé do podpisu smluv nechtějí zveřejnit. Počkáme až to bude definitivní. Budou to ale zvučná jména, vysvětlil pořadatel. Prostor už tradičně dostane i řada regionálních skupin. Především hlučínské publikum se může těšit na Lybar Band. Vedle nich si zahraje také poprockový Klipr z Ostravy či hardrockový The Pant z Břidličné na Bruntálsku a řada dalších. Festival letos vstupuje do svého třetího ročníku. Loni na něm návštěvníci mohli vidět například B.S.P. s Kamilem Střihavkou, Lenku Dusilovou, Vladimíra Mišíka, Lauru a její tygry, Abraxas a další umělce. Turistick oddíl ZÁLESÁK Hluãín Nabízí místa na letním stanovém táboře pro kluky a holky ve věku 8 15 let, tábor se uskuteční na stanové základně u obce Dolní Netčice u Hranic. Termín: , cena Kč Program: táborová hra, výlety na kole, cvičné skály, koupání, sportovní hry Informace: Vedoucí: Ivan Kula, mob Turistický oddíl mládeže Zálesák pořádá ke DNI ZEMĚ 5. ročník cyklistické soutěže Poznej na kole Hluãín Sraz: Sebou: Program: sobota ve hod. na dopravním hřišti v Hlučíně (u tenisových kurtů) kolo, sportovní oděv, tužka účastníci soutěže vytvoří 2 5členné skupiny, dostanou podrobnou mapu města a soutěžní kupon s otázkami, které lze zodpovědět, jen když vyhledají místa určené v mapě. Úkolem cyklistické skupiny je nalézt všechna vyznačená stanoviště. Odměny: Pro každého účastníka bude připraveno malé občerstvení, drobná odměna, účastnický list a pro nejlepší soutěžící diplomy. Ukončení: sobota do hod Pozvánka na v let Zahradáři organizují zájezd na jarní FLORU do Olomouce v sobotu Odjezd v 7.00 hodin od KD Hlučín, cena 170 Kč na osobu, děti do 10 let a zahrádkáři 120 Kč. Přihlásit se lze v prodejně Zahrádkář na Ostravské ulici. Srdečně zveme všechny zájemce. ZO ČZS Hlučín-město

7 duben 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 7 HURÁ! Pfiijímaãky jsou tady! Srdečně zveme žáky pátých tříd k přijímacím zkouškám do matematických tříd na ZŠ Hlučín, Hornická 7 konaným ve čtvrtek v 8.00 hodin v budově školní družiny. Těší se na Vás žáci a učitelé školy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Za učitele matematiky a přírodovědných předmětů: Mgr. Tomáš Slovák a Mgr. Kristina Machálková tel/fax: , škola mobil: kolní kolo soutûïe dovedností malífiû 2007 Ve dnech 19. a 20. března 2007 se utkalo šest žáků 3. ročníku oboru malíř-natěrač v soutěži odborných dovedností. V prvním dnu soutěže proběhlo volné téma: individuálně barevné řešení plochy se vzorovým válečkem a linkou. V době schnutí žáci prověřili své teoretické znalosti testem. Úkolem druhého dne bylo zvětšení předlohy v kruhovém poli pomocí sítě a dodržení barevných odstínů zadaných v předloze. Tento úkol byl nejsložitější. Bylo těžké určit nejlepší práci, šestičlenná komise se shodla na velmi těsném výsledku. Nejlepší práci odvedl Radek Trunčík ze Štítiny spočtem 79 bodů, druhé místo se 77 body získal Tomáš Fichna z Vřesiny. Třetí místo se 72 body obsadil Tomáš Kolcun z Opavy. Na čtvrtém místě se 43 body skončil Jan Molitor z Markvartovic. Dva nejlepší žáci budou reprezentovat učiliště na soutěži v Brně 25. a 26. dubna. Přejeme jim hodně úspěchů a doufáme, že nás překvapí dobrým umístěním. Ředitelství ZŠ Hlučín, Hornická se omlouvá čtenářům Hlučínských novin. Omylem se v březnovém čísle objevil text o matematických třídách a přijímacích zkouškách s daty roku Mgr. Dagmar Stavinohová, ZŘ LITERÁRNÍ AUTOBUS Čtvrtek, 1. března, šest hodin ráno a zase někteří zaspali a nedorazili včas. Gymnázium Olgy Havlové z Ostravy a Gymnázium Josefa Kainara z Hlučína opět vyráží na cesty Literárním autobusem. Tentokrát byl naším cílem koncentrační tábor v Osvětimi (následně v Březinkách) a Krakov. Cestou panovala dobrá nálada. V autobuse jsme se z úst pana profesora Šimíčka dozvídali významné historické události vztahující se k druhé světové válce. Nejdříve zastávka na načerpání sil a protažení svalů a další zastávka byla už v Osvětimi. Všem projel mráz po zádech už při pohledu na vstupní bránu s nápisem: Arbeit macht frei (Práce osvobozuje). Paní průvodkyně nás postupně provedla jednotlivými bloky lágru Auschwitz I., přičemž jsme se dovídali smutné a děsivé osudy lidí. Nejsilněji na nás zapůsobila návštěva plynové komory a následně i krematoria. Pocity, jež jsme zde prožívali, se dají jen těžko sdělit. Po ukončení exkurze jsme zamířili do Auschwitz II. Birkenau Březinky. Zarazila nás rozlehlost místa a krutá promyšlenost celého systému. Znavené skličujícími informacemi nás odvezl autobus do nedaleké mládežnické ubytovny v Krakově. Na druhý den, v pátek, jsme měli v plánu již méně chmurný program prohlídku města Krakova. Pan pro- OZVùNY Z PRÁZDNIN Ve dnech se uskutečnil zimní tábor ve Frenštátě pod Radhoštěm. Konal se v duchu celotáborové hry Tajemství mumie. Přestože počasí zimním radovánkám příliš nepřálo, proběhl týden v radostném a hravém duchu. Děti měly bohatý program a na zimní aktivity se rovněž dostalo výletem lanovkou na Pustevny. V rámci celotáborové hry se táborníci rozdělili do dvou oddílů Škorpioni a Lovci pokladů a plnili různé úkoly ve Frenštátě i mimo něj. Děti rovněž navštívily technické muzeum v Kopřivnici, ve volných chvílích řádily na bazénu ve Frenštátě, opékaly párky nebo plnily úkoly z celotáborové hry. Jedno odpoledne fesor Šimíček nám provedl po Wawelu Krakovském zámku, náměstí a po židovské čtvrti. Volný čas každý využil po svém. Někteří zamířili do židovských synagog, jiní do galerie Czartoryjskych, kde jsme měli možnost shlédnout kromě egyptské expozice mnoho uměleckých děl, například Rembrandtovu Smuteční krajinu a světoznámou Dámu s hranostajem mistra da Vinciho. Shodli jsme se, že se letošní Literární autobus vydařil. I když nás místy mrazilo, byli jsme rádi, že jsme mohli poznat další kousek historie. Ačkoli je příští trasa Literárního autobusu zatím neznámá, už teď máme rezervovaná místa. Nikol Gábová, Alžběta Žídková Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín Z dr. Miroslava Tyr e Hluãín boduje v âez Street Hockey 2007 Do velkého finále největšího florbalového turnaje pro děti ČEZ Street Hockey 2007 se probojovalo družstvo žáků ZŠ dr. Miroslava Tyrše Hlučín. Dne v 9.00 hod se družstvo setká s dalšími 63 týmy ve velkém finále v ostravské ČEZ Aréně. Letošního ročníku ČEZ Street Hockey 2007 se zúčastnilo rekordních 7200 žáků a žákyň ve věku do 13 let, což je dosud nejvíce ve čtyřleté historii turnaje. Každé družstvo si muselo cestu do finále tvrdě vydobýt, když se do klání přihlásilo z Moravskoslezského a Olomouckého kraje celkem 240 škol s 1200 družstvy. Při velkém finále budou soutěžit nejen street hokejové a florbalové týmy, ale také diváci a spolužáci soutěžících, a to v soutěži o nejlépe povzbuzující, nejkreativnější a nejnápaditější publikum. Součástí sportovního dopoledne je autogramiáda a exhibiční utkání dětí s hokejisty HC Vítkovice a florbalisty klubu Pepino Ostrava. Další informace: si děti zkusily také vařit a připravily pro své vedoucí jako překvapení vynikající lahůdky. Nakonec děti našly pyramidu s mumií Anchsunamun, obdržely hezké ceny a nejlepší táborník křišťálovou pyramidu. Všichni se vrátili v pořádku, spokojení a opálení. Děkujeme sponzorům DAVE Ostrava a JESKLOMA Jeseník. Ve stejném termínu také proběhl i lyžařsko-snowborďácký tábor v Karlově pod Pradědem. Pokud vás zaujal program zimního tábora, již teď máme připraveny přihlášky na letní tábory stanové, chatkové i příměstské a těšíme se na letní prázdniny. Lucie Holaňová DDM Hlučín VOLNÝ ČAS + ŠKOLSTVÍ ZŠ DR. MIROSLAVA TYRŠE V HLUČÍNĚ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY Zveme žáky a učitele škol z okolí Hlučína na dopoledne plné sportovních klání i soutěží pro chytré hlavy spojené s prohlídkou školy. KDY? V úterý od 8.30 do 11 hodin KDE? V budově naší školy PROČ? Všichni přece rádi soutěží, každý rád předvede, co umí, a poznat něco nového taky není k zahození. Proto přijďte v hojném počtu, vezměte s sebou soutěživého ducha a sportovní oděv a obuv. TĚŠÍME SE NA VÁS! VÁŽENÍ RODIČE, určitě vás zajímá, jak probíhá vyučování ajak se vaše dítě do výuky zapojuje. Vše můžete vidět a slyšet, pokud přijmete naše pozvání na ŠKOLÁKŮV DEN den otevřených dveří na 2. stupni ZŠ dr. Miroslava Tyrše. Mimořádně pro vás uskutečníme vyučování v odpoledních hodinách od do 17 hodin Ve vestibulu školy bude vyvěšena konkrétní nabídka vyučovacích hodin, které můžete zhlédnout. Těší se na vás učitelé a žáci od šestky do devítky.

8 strana 8 HLUČÍNSKÉ NOVINY duben 2007 In Bona Fidae Flute Festival Hluãín kvûtna aï 3. ãervna 2007 KULTURA Festival se koná pod zá titou ing. Davida MaÀase, starosty mûsta Hluãína Vážení přátelé, dovolte, abych Vás jménem občanského sdružení In Bona Fidae pozvala na koncerty prvního ročníku festivalu, jehož program Vám předkládáme. Věříme, že naše volba realizovat nový hudební festival ve Vašem městě byla volbou dobrou. Společnou péčí o tento nevšední hudební projekt můžeme přinést městu Hlučínu mnohá pozitiva. Těšíme se na setkání s Vámi na koncertech In Bona Fidae Flute Festival Hlučín Radmila Kotterbová ředitelka festivalu Flétna a klávesové nástroje Programy koncertů obsáhnou repertoár od začátku 18. až po začátek tohoto století. Výběr skladeb, zařazených do jedenácti večerních koncertů, obsáhne řadu skladeb, které patří k vrcholům lidské kreativity. Jsem šťasten, že jsem získal pro ideu tohoto festivalu první svého druhu špičkové umělce a jsem přesvědčen, že tyto programy přinesou nejen poučení, ale i potěšení. Prof. Zdeněk Bruderhans Umělecký ředitel festivalu PROGRAM: 24. května Kostel Sv. Jana Křtitele Recitál: Flétna a cembalo (C. P. E. Bach a J. S. Bach) Zdeněk Bruderhans + Jaroslav Tůma 25. května Evangelický kostel Recitál: sólo cembalo Jaroslav Tůma (J. J. Froberger, J. A. Benda, J. S. Bach, D. Scarlatti a j.) 26. května Evangelický kostel Recitál: Flétna a kladívkový klavír (C. P. E. Bach, Haydn, Čart, Beethoven) Václav Kunt + Jaroslav Tůma 27. května Evangelický kostel Recitál: Flétna bez průvodu Zdeněk Bruderhans (Stamitz, Berio, Telemann, Debussy, C. P. E. Bach, Varese, J. S.Bach) 28. května Evangelický kostel Recitál: Kladívkový klavír Jaroslav Tůma (V. J. Tomášek, W. A. Mozart, J. L. Dusík) 29. května Kostel Sv. Jana Křtitele Varhanní recitál Jaroslav Tůma (J. S. Bach + J. Tůma Improvizase) 30. května Evangelický kostel Recitál: Flétna/pikola a klavír (Debussy, Gorecki, Kay, Carlson, Reade, Fukushima, Schulthorpe, Raxach, Previn) Lewis Mitchell + Chris Childs 31. května Kostel Sv. Jana Křtitele Recitál: Flétna a kladívkový klavír (Mozart, Benda, Haydn, Donizetti, C. P. E. Bach, Schubert) Zdeněk Bruderhans + Jaroslav Tůma 1. června místo konání bude upřesněno Recitál: Flétna/pikola a klavír (Hotteterre, Hodson, Humble, Vine, Woolrich, Bon, Attwood, Schulz) Lewis Mitchell + Chris Childs 2. června místo konání bude upřesněno Klavírní recitál Daniel Wiesner (Mozart, V. Novák, Smetana, Janáček, Schumann) 3. června Kostel Sv. Jana Křtitele Recitál: Flétna a klavír (Martinů, Prokofjev, Franck) Zdeněk Bruderhans + Daniel Wiesner Účinkují: Prof. Zdeněk Bruderhans flétna Doc. Václav Kunt flétna Lewis Mitchell (Austrálie/UK) flétna/pikola Doc. Jaroslav Tůma cembalo, varhany a kladívkový klavír Daniel Wiesner klavír Chris Childs (Austrálie/UK klavír) Upozornění: Na všechny festivalové koncerty je vstup volný. Představujeme uměleckého ředitele festivalu: Zdeněk Bruderhans, bývalý sóloflétnista Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze, profesor flétny a děkan hudební fakulty The University of Adelaide, Australia, absolvoval s vyznamenáním konservatoř a Akademii Muzických Umění v Praze. Již od třetího ročníku konservatorních studií se stal flétnistou operního orchestru Národního Divadla v Praze. Po absolutním vítězství v mezinárodní soutěži dechových nástrojů při festivalu Pražské jaro v roce 1959 vystupoval jako sólista v Československu a v dalších 16 evropských zemích, USA, Asii a Austrálii. V roce 1968 reprezentoval jako jeden ze dvou recitalistů Československo na M.I.D.E.M. v Cannes. Pro Československý rozhlas nahrál základní díla flétnového repertoáru. Pro své debuty (New York, Cleveland, Londýn, Melbourne, Sydney, Riga, Vilnius) zvolil, jako první na světě, celovečerní flétnové recitály bez doprovodu. Z významnějších mezinárodních festivalů lze uvést Pražské jaro, Brno Musica Antiqua, Janáčkův Máj, MHF Janáčkovy Hukvaldy, Avignon, Adelaide, Luxembourg, Iasi Festum Musicae a Bucharest Saptamana internationala a Musici. Jako sólista vystoupil mmj. s dirigenty jako Charles Dutois, Alois Klíma, Henry Krips, Václav Neumann, Libor Pešek a Václav Smetáček. Diskografie Z. Bruderhanse (10 LP, 13 CD) byla vydána firmami Supraphon, Panton, Philips, Columbia-Nippon, EMI-WRC, Connoisseurs Records, Aquitaine a Arbitrium. Jeho kniha MUSIC, TECTONICS AND FLUTE PLAYING byla vydána F. Noetzel Verlag. Je čestným členem Societas B. Martinů a Research Fellow of the American Biographical Institute. jeden z nejlepších instrumentalistů, které jsem kdy slyšel Praha, Hudební Rozhledy a marvelous player with a flair for interpretation The New York Times memorable performance wizardry London, The Daily Telegraph il triomph en tous points Bruxelles, La Revue de Disques touch of a great instrumental master Melbourne, The Age magical sound which can often sound otherworldly a joyous disc, giving the chance what the flute can achieve musicweb-international V rámci festivalu připravujeme: Přednášky, věnované hudební komunikaci a hudebnímu přednesu. Tyto přednášky přednese prof. Zdeněk Bruderhans, autor knihy Music, Tectonics and Flute Playing. Jeho další kniha Základy hudebního přednesu bude uvedena během festivalu. Za spolupráci děkujeme a z dopisů citujeme: RADĚ MĚSTA HLUČÍNA V Adelaidě dne 13. března 2007 Ing. David Maňas Ing. Pavel Reiský Bc. Petr Adamec Mgr. Pavel Lindovský Ing. Bernard Ostárek Kristina Selníková Jiří Staněk Vážení, dovolte, abych Vám a městu Hlučínu vyjádřil upřímný a velký dík za podporu, pomoc a pochopení pro první ročník festivalu IN BONA FIDAE. Když jsem koncipoval program tohoto prvního festivalu, byl jsem velmi potěšen skutečností, že přední, skutečně reprezentativní umělci, které jsem oslovil, byli nadšeni ideou programů to dává záruku úspěchu uměleckého. Vaše praktická pomoc a pochopení dávají záruku úspěchu kulturního a společenského. Ještě jednou dík a srdečné pozdravy Zdeněk Bruderhans Umělecký ředitel festivalu ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HLUČÍN P. František Zehnal ICLic Mgr. Farní 284/ Hlučín V Adelaidě dne 13. března 2007 Vážený pane, dovolte, abych Vám poděkoval za nevšední ochotu poskytnouti Kostel Sv. Jana Křtitele pro některé koncerty prvního ročníku festivalu IN BONA FIDAE. Toto prostředí bude inspirací jak pro umělce, tak i pro obecenstvo. Pro Vaši zajímavost docent Jaroslav Tůma byl nadšen, když se dozvěděl, že festival se bude konat v Hlučíně a už se těší na nové varhany. Ještě jednou velký dík. Se srdečnými pozdravy Zdeněk Bruderhans Umělecký ředitel festivalu Pořadatel festivalu: Občanské sdružení In Bona Fidae S. K. Neumanna 609/8, Ostrava IČ: bankovní spojení: / tel: , Informace o programu festivalu: Informační centrum Hlučín Zámek Hlučín Zámecká 4, Hlučín Tel.: , tel/fax: Doplňující a upřesňující informace budou zveřejněny v následujícím čísle Hlučínských novin. Změna programu a účinkujících vyhrazena. Pro Hlučínské noviny připravila: Radmila Kotterbová, ředitelka festivalu Ing. Eva Appeltová, zástupkyně ředitelky

9 duben 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 9 KULTURNÍ CENTRUM Zámecká 4, Hlučín MUZEUM HLUČÍNSKA Zámecká 4, Hlučín DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Zámecká 6, Hlučín DĚTSKÝ RANČ HLUČÍN Celní, Hlučín Přehled kulturních akcí duben 2007 Datum hodina název akce místo konání pořadatel Velikonoční kraslice DDM DDM Vratné láhve Kino Mír KC Vratné láhve Kino Mír KC Vratné láhve Kino Mír KC Výstava voříšků a psů bez PP Hlučín 2007 DR DR Dvoudenní výstavní a prodejní akce Jaro na ranči DR DR Šarlotina pavučinka Kino Mír KC Šarlotina pavučinka Kino Mír KC Přednáška pro školy ke Dni Země KD KC Atentát v Ambasadoru Kino Mír KC Apocalypto Kino Mír KC Hlučínské hvězdné nebe KD KC Apocalypto Kino Mír KC Kamarád Krteček Kino Mír KC Závěrečná tanečního kurzu pro pokročilé KD KC Lékařská přednáška EK KC ve spol. s KP Politické harašení Z. Bubílkové a hosta KD KC Past na žraloka Kino Mír KC Malování u KD k akci Den Země KD KC Pomáháme přírodě DDM DDM Past na žraloka Kino Mír KC Kvaska Kino Mír KC Zlatá udice rybářská soutěž DDM DDM Předmájová veselice v hospodě na Vrablovci Hostinec na Vrablovci Klub důchodců Vrablovec Kvaska Kino Mír KC Hanibal zrození Kino Mír KC Kvaska Kino Mír KC Hanibal zrození Kino Mír KC Zelené dárečky pro Zemi DDM DDM Hlučínské kořeny III. KD KC Odemykání lesa DDM DDM Koncert žáků pěveckého oddělení EK ZUŠ Jako malé děti Kino Mír KC Jako malé děti Kino Mír KC Šarlotina pavučinka Kino Mír KC Příběh zrození Kino Mír KC , XXIII. ročník taneční soutěže Hlučínská lilie KD KC Šarlotina pavučinka Kino Mír KC Příběh zrození Kino Mír KC Filipojakubská noc pálení čarodějnic DDM DDM Pálení čarodějnic DR DR Dlouhodobé akce: do To tu ještě nebylo!!! aneb co k čemu sloužilo Muzeum Hlučínska MH Připravujeme: Svět panenek (výstava potrvá do ) Muzeum Hlučínska Muzeum Hlučínska Divadelní víkend nejen pro maminky a děti Muzeum Hlučínska Muzeum Hlučínska Horst Benek kov, kámen, dřevo Muzeum Hlučínska Muzeum Hlučínska KULTURA KC Kulturní centrum MH Muzeum Hlučínska DDM Dům dětí a mládeže DRH Dětský ranč Hlučín KP Komunitní plánování

10 e?e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? e? h? h? h? h? h? h? g g g g g (?hw26khe? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& @(Y?g?W&1e? J (YhW&L?? ?? N(Y?g?W& (Ye? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(Y @0M?f? (YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW&(YgW& 0Mhe? strana 10 HLUČÍNSKÉ NOVINY duben 2007 Koupím chatu nebo chalupu do 50 km od Opavy. Cena nerozhoduje. Tel.: Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví v Šilheřovicích, částečná rekonstrukce, bezbariérový přístup. Cena Kč. Tel.: Koupím chatu nebo chalupu k rekreaci na Hlučínsku. Menší rekonstrukce nevadí. Platím hotově. Tel.: Hledám paní na úklid. Jednou týdně v rod. domě v Hlučíně. Tel.: Pronájem trubkového lešení včetně podlážek. Tel.: , Prodám jídelnu bonanzu, včetně rozkládacího stolu a šesti židlí. Cena dohodou. Tel.: Koupím RD se zahrádkou do 40 km od Hlučína. Spěchá, platím hotově. Tel.: AUTO KOLA Pater Oldfiich V CVIK ÍZENÍ MOTOROV CH VOZIDEL Sk. A1, A, A 25 kw, B, C, E V cvik sk. B Kã Poji tûní HZP sleva 200 Kã kolení fiidiãû, referentské + profesní MoÏnost splátek Tel.: , : Nebankovní půjčky pro zaměstnace, důchodce do 75 let a ženy na mateřské dovolené a OSVČ. Bez polatku, nízké splátky až na 6 let od 20 do 150 tis. Tel.: INZERCE PRODEJNA ELEKTRICKÉHO A RUâNÍHO NÁ ADÍ SVÁ ECÍ TECHNIKY KUHTREIBER NAREX - VRTAâKY, BRUSKY, PILY PROTOOL - VRTAâKY, BRUSKY, AKU-VRTAâKY BOSCH - VRTAâKY, BRUSKY, OPAL. PISTOLE, DETEK. KOVU KUHTREIBER - sváfieãky a svafiovací pfiíslu enství BRUSNÉ KOTOUâE, VRTÁKY, SVA OVACÍ ELEKTRODY Novû chystáme otevfiení pûjãovny el. náfiadí - duben 2007 R-Connect Technology s.r.o. HLUâÍN, Ostravská 79 (naproti Kulturnímu domu) mobil: , Tû íme se na Va i náv tûvu TAXI HLUâÍN Pfii objednávce pfiedem moïnost pfiistavení vozidla pro 6 pasaïérû. Zaji tûní Drink Service (odvoz Vás i s Va ím vozidlem) VOLÁNÍ ZDARMA KOUPÍM rodinný dům nebo pozemek k výstavbě RD v Hlučíně aokolí Stav a cena nerozhoduje Tel.: e??ee??ee??ee??ee??ee??ee??ee? RESTAURACE TRIANGL Hornická 1264, Hlučín OKD tel.: možnost rezervace míst telefonem nebo em Tradiční teplá kuchyně každý den Menu pondělí až pátek Pečená kolena na objednávku Možnost platby stravenkami Nekuřácká banketka Soukromé i firemní akce Sázková sběrna Maxi tip Točená zmrzlina Za každých 100 Kč na účtu (zaplacených) získáš jeden Tringoš. Pokud si dáš něco z jídelníčku hodnota Tringoše 5 Kč ZAHRADNICTVÍ MICHŇA výsadba a údržba zahrad řez živých plotů a ovocných stromů Prodej: okrasných a ovocných dřevin jabloně 80 Kč semen, hnojiv, zahradních substrátů postřiků sadba jahodníku 6 Kč U Stadionu 4, Hlučín (směr SILO) Po Pá: 8 18 hod. So: 8 12 hod. Telefon: , Veterinární ambulance MVDr. Marek DOLANSKÝ Hlučín-Rovniny / Okružní 73 tel.: mobil: Po Pá / So Ne hodin Po dohodě možnost ošetření i mimo ordinační hodiny. Pohotovost, vakcinace, čipování, europasy, prevence, kastrace, vyš. krve, poradenství, prodej krmiv. Specializované pracoviště v oboru veterinární stomatologie. SALON PRO PSY Ostravská 79 HLUâÍN Telefon: H? L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?g L?? (Ye? 3(Y?e? VETERINÁRNÍ ORDINACE Vinohradská 62, Hluãín telefon: , ORDINAâNÍ HODINY: pondûlí pátek oãkování objednávky ve keré 3 N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N V'?N W&? Zuzana Osmančíková finanční a realitní makléř Ostravská 18, Hlučín, mobil: Zprostředkování prodeje a výkupu nemovitostí a pozemků Právní servis, řešení financování, smlouvy Nebankovní půjčky

11 duben 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY strana 11 âsa 13a Hluãín (v areálu Stavebnin) * prodej pletiva a příslušenství, hutního materiálu, svařovacích elektrod, brusných a řezných kotoučů, soustružených pantů, vrutů * komisní prodej * zprostředkování obchodu a služeb web: mobil: Ceník nejčastěji prodávaných plotových pletiv: Pletivo plotové s úpravou PVC oko 53 x 53 mm, drát Fe-Zn / PVC 1,5 / 2,4 mm Pletivo plotové pozinkované oko 53 x 53 mm, drát Fe-Zn 2,2 mm Výška Cena Cena za roli za bm (25 m) 100 cm 35 Kč 875 Kč 125 cm 44 Kč Kč 150 cm 53 Kč Kč 160 cm 56 Kč Kč 175 cm 62 Kč Kč 200 cm 71 Kč Kč napínací drát PVC 78 m vázací drát 30 m 190 Kč 62 Kč Výška Cena Cena za roli za bm (25 m) 100 cm 42 Kč Kč 125 cm 53 Kč Kč 150 cm 64 Kč Kč 160 cm 68 Kč Kč 175 cm 76 Kč Kč 200 cm 84 Kč Kč napínací drát Zn 78 m 152 Kč vázací drát Zn 30 m 42 Kč Ceny včetně 19% DPH Kompletní ceník pletiv i ostatního zboží naleznete na našich webových stránkách. Prodejní doba: pondělí až pátek , sobota hodin Máte problémy s pletí a pokoïkou? INZERCE Poradenství a diagnostika Va í pleti ZDARMA V lékárnû U Hradeb hod. Mírové nám. 1 HLUâÍN Tû íme se na Va i náv tûvu

12 gw-x? fw&(?')x? e?w&(y?v')x eeew&(ye?v')k? ee?w&(y?fv' ee(yhe?v')k?hf eeh?hfv' ee ee ee e e V' W&(Ygef?W&(Y?gef W&(Yhef V')Xhef?V')X?gef V')Xgef?V')X?fef W&(Y?V')X?e?O&(Y?eV')Xeee ee ee ee e (Y ef?v')x?e fegv')xe feg?v')x? fehv')x fehw&(y feg?w&(y? fegw&(ye fef?w&(y?e fee?w&?f fe?w&(y?f fe?v')x?f fee?v'?f fef?v')x?e fegv')xe feg?v')x? fehv')x fehw&(y feg?w&(y? efw&(yf )X e e ee ee )Xf?W&(Y?ee?I')X?eW&(Yeee V')X?W&(Y?e?V')?&(Yf W&(Ygef?W&(Y?gef W&(Yhef V')Xhef?V')X?gef V')Xgef?V')X?fe W& e e ee ee ee eel?hfw& ee)xhe?w&(m?hf ee?v')x?fw& eeev')xe?w&(m? e?v')x?w&(y fv')?&(y? gv+y? strana 12 HLUČÍNSKÉ NOVINY duben 2007 HLUČÍNSKÉ NOVINY. Vydavatel: Město Hlučín a Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace. Šéfredaktor: Mgr. M. Chrástecký. Zástupce: Ing. D. Maňas, další členové: Ing. P. Reiský, Ing. J. Harazinová, Mgr. Z. Kačor, K. Korchanová. Jazyková úprava: Mgr. Jan Daniel. Adresa redakce: Zámek Hlučín, Zámecká 4, Hlučín , tel.: , mobil: Náklad: ks. Tisk: RINGIER PRINT s.r.o. UZÁVùRKA P Í TÍHO âísla HLUâÍNSK CH NOVIN JE Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte, prosím, informátorku MěÚ Hlučín na telefonním čísle , nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním. PŘIVÍTALI JSME Žaneta Kostková Vendula Kondrčíková Lukáš Antonšík JUBILANTI Alžběta Slivková *1925 Josef Kaluža *1917 Helena Stašová *1926 Marie Šimánková *1925 Antonín Hlavenka *1926 Libuše Měkýšová *1927 Ferdinand Kucharczyk *1926 Žofie Konetzná *1918 Hugo Reiský *1927 Edeltrauda Pecuchová *1927 ROZLOUČILI JSME SE: Edita Rumpová

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

V ý t a h U s n e s e n í

V ý t a h U s n e s e n í V ý t a h U s n e s e n í z 50. schůze Rady města Hlučína, konané dne 19. září 2016 50/1a) Rada města Hlučína vzala na vědomí, přehled činnosti muzejního pedagoga za školní rok 2015/2016 včetně informací

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo dne 7. 3. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha Zličín, které se konalo 07/2016 7/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha - Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 25. září 2013 Částka: 44 O B S A H : Část I. 44. Rozkaz generálního ředitele

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Kupní smlouva. Prodávající. (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. Prodávající. (dále jen prodávající ) Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: Prodávající (dále jen prodávající

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) D o d a t e k č. 1 Závěrečného účtu Města Rousínova za rok 2006 ( 17, odst. 2, zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Závěrečný účet Města Rousínova za rok

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 43 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 11.02.2014 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném

Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném Welcome Letter [Czech] Vítáme Vaše dítě v kurzu vedeném [stupeň nebo druh studia] [jméno učitele] Účelem tohoto dopisu je přivítat Vašeho syna nebo dceru do naší třídy. Chtěli bychom, abyste Vy i Vaše

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace

Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace Stanovy Kruhu přátel Zoo Ostrava Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace I. NÁZEV, PŮSOBNOST A ČINNOST KRUHU 1. NÁZEV Kruh přátel Zoo Ostrava (dále KP) je dobrovolným zájmovým útvarem, sdružujícím

Více

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů.

I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. MZA 56/2006 -Informace-stanoviska I N F O R M A C E. Stanovisko Ministerstva dopravy k některým dotazům, týkajících se dopravně správních agend, výcviku a školení řidičů. Dotaz: Zda se vyšetření podle

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

Běleč požární auto TATRA

Běleč požární auto TATRA 1 z 6 Běleč č. p. 22, 391 43 Mladá Vožice zveřejňuje výběrové řízení na veřejnou zakázku Toto výběrové řízení je vypisováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění. Název

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více