Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 326/7, 326/8, stav. p.č s buňkou v k.ú. Stříbro I. Smluvní strany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 326/7, 326/8, stav. p.č. 2043 s buňkou v k.ú. Stříbro I. Smluvní strany"

Transkript

1 Rada města schvaluje : MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ZÁMĚR PRONÁJMU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Záměr účelového pronájmu a poz.p.č. 383/12 o výměře 472m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1 % z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 2. Záměr účelového pronájmu a poz.p.č o výměře 40918m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Xxxx bytem Kostelec čp. Xxxx, IČ Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 3. Záměr účelového pronájmu stav.p.č. 143 o výměře 15m 2 lesní pozemek kat.území Sulislav, na které se nachází vojenský objekt typu ŘOP panu Xxxx bytem Cheb, Xxxx, který má na tento vojenský objekt uzavřenou nájemní smlouvu s MO ČR- Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha. Roční nájemné bude stanoveno dohodou. II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE POZEMKŮ A OBJEKTŮ: 1. Výpůjčku pozemků poz.p.č. 326/7 o výměře 2070m 2 ostatní plocha, poz.p.č. 326/8 o výměře 1371m 2 ostatní plocha a stav.p.č o výměře 44m 2 se stavbou (buňkou) kat.území Stříbro pro Sbor dobrovolných hasičů Stříbro zastoupený jejím starostou panem Martinem Svobodou bytem Stříbro, Vodičkova ul. 823, za účelem činnosti v oblasti protipožární ochrany, s účinností zpětně od na dobu určitou 25-ti let tj. do Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 326/7, 326/8, stav. p.č s buňkou v k.ú. Stříbro I. Smluvní strany Město Stříbro se sídlem Masarykovo nám. 1, Stříbro IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Stříbro číslo účtu: /0300 zastoupeno starostou města panem Dr. Bohuslavem Červeným jako půjčitel na straně jedné (dále jen půjčitel) a Sbor dobrovolných hasičů Stříbro, organizační jednotka sdružení 1

2 se sídlem Stříbro, IČ: zastoupena starostou panem Martinem Svobodou bytem Stříbro, Vodičkova ul. 823 jako vypůjčitel na straně druhé (dále jen vypůjčitel) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 659 a násl. Občanského zákoníku t u t o smlouvu o výpůjčce II. Předmět výpůjčky 1. Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc.č. 326/7 o výměře 2070m 2 ostatní plocha, poz.p.č. 326/8 o výměře 1371m 2 ostatní plocha a stav.p.č o výměře 44m 2 se stavbou (buňkou) kat.území Stříbro, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov na listu vlastnictví číslo 1 pro katastrální území Stříbro, obec Stříbro. III. Účel výpůjčky 1. Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli nemovitosti specifikované v čl. II. této smlouvy bezplatně v rámci činnosti v oblasti požární ochrany. 2. Vypůjčitel je oprávněn a současně povinen užívat předmět výpůjčky výhradně a pouze k účelu, k němuž byl půjčitelem zapůjčen. 3. K přenechání předmětu výpůjčky do další výpůjčky třetí osobě je vypůjčitel oprávněn jedině po předchozím písemném souhlasu půjčitele. IV. Doba výpůjčky Výpůjčku touto smlouvou strany sjednávají na dobu určitou 25-ti let tj.od do V. Stav předmětu výpůjčky Vypůjčitel prohlašuje, že je mu stavebně-technický stav zapůjčených nemovitostí dobře znám, neboť si jej prohlédl před uzavřením této smlouvy a potvrzuje, že předmět výpůjčky je mu předáván ve stavu způsobilém k řádnému užívání a že jej půjčitel seznámil s pravidly, která je třeba při užívání vypůjčených nemovitostí zachovávat. VI. Povinnosti vypůjčitele 1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně užívat k účelu stanovenému v této smlouvě, v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. 2. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškození a zničením. 3. Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel může podle 662 Občanského zákoníku požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením doby, na kterou byla věc smluvně zapůjčena, jestliže vypůjčitel předmět výpůjčky nebude užívat řádně nebo ho bude užívat v rozporu s účelem, kterému slouží. VII. Další podmínky výpůjčky 1. Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace a terénní úpravy vypůjčené nemovitosti může vypůjčitel provádět jen za dodržení podmínek na základě předchozí dohody s půjčitelem.. 2. Smluvní strany se dohodly, že vypůjčitel si bude sám vlastním nákladem hradit náklady spojené s obvyklým udržováním vypůjčených nemovitostí, zejména náklady na opravy, které sám způsobil, spotřebu el. energie a odvoz pevných domovních odpadků. 3. Za organizaci a zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny v souladu s platnými právními předpisy odpovídá na vypůjčeném pozemku vypůjčitel. Půjčitel si vyhrazuje oprávnění kontrolovat dodržování platných právních předpisů na vypůjčeném pozemku. VIII. 2

3 Ukončení výpůjčky Výpůjčka končí jedním z těchto způsobů: 1. uplynutím výpůjční doby Příloha č. 1 výpůjčka končí posledním dnem sjednané doby s tím, že vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky předat půjčiteli posledního dne výpůjčky, nebude-li stranami dohodnuto následně jinak; 2. písemnou dohodou smluvních stran z libovolného důvodu a k datu stanovenému dohodou; 3. vrácením předmětu výpůjčky půjčiteli, jakmile jej půjčitel nebude potřebovat k dohodnutému účelu; 4. vypovězením smlouvy a uplynutím výpovědní lhůty, která činí jeden měsíc a počíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 5. písemnou výzvou půjčitele k vrácení předmětu výpůjčky před skončením sjednané doby zapůjčení, v případě, že: a) půjčitel potřebuje předmět výpůjčky k jiným účelům, b) vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně, tj. i tehdy, neužívá-li ho vůbec, c) vypůjčitel svým užíváním předmět výpůjčky poškozuje či znehodnocuje, d) vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky v souladu s účelem, který je touto smlouvou dohodnut, e) vypůjčitel přenechal předmět výpůjčky k užívání třetí osobě bez souhlasu půjčitele. V případě důvodu k vrácení dle písm. a) končí výpůjčka prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výzvy vypůjčiteli, v ostatních případech uvedených pod písm. b) až e) výpůjčka končí desátým dnem po doručení výzvy vypůjčiteli. IX. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost smlouvy jako celku. 2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly učiněny formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků. 3. Smlouva nabývá závaznosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, kterému rozumí, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že tato byla sepsána určitě, vážně a srozumitelně, a že smlouvu uzavírají na základě pravdivých údajů, prosty jakékoli tísně či jinak jednostranně výhodných podmínek. Výpůjčitel v souladu s ustanovením 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem a podmiňující platnost smlouvy jsou splněny. Město Stříbro zveřejnilo svůj záměr o výpůjčce předmětných nemovitostí po dobu a způsobem stanovenými ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. a Rada města Stříbra v souladu s ustanovením 85 písmo a) zákona č.128/2000 Sb. rozhodla o výpůjčce předmětných nemovitostí vypůjčiteli, takto: záměr výpůjčky předmětných nemovitostí byl radou města vyhlášen dne , zveřejněn byl na úřední desce dne , z úřední desky byl sejmut dne Rada města Stříbra schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na výpůjčku předmětných nemovitostí dne... 3

4 Ve Stříbře dne Za půjčitele:. Dr. Bohuslav Červený starosta města Stříbra Příloha č. 1 Ve Stříbře dne. Za vypůjčitele:. Martin Svoboda, starosta Sboru dobrovolných hasičů Stříbro III. PRONÁJEM POZEMKŮ: 1. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem provozování stávající odpočinkové terasy s možností občerstvení a dětského koutku mezi Kulturním domem Stříbro a restaurací ALGO s paní Ivanou Blažkovou IČ bytem Stříbro, Palackého 1182, která provozuje restauraci ALGO. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od , za roční nájemné 4.800,-Kč. 2. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2916/2 o výměře 177m 2 zahrada kat.území Stříbro u obytného domu čp. Xxxx, Stříbro, Kladrubská ul. s vlastnicí bytové jednotky 1/560 paní Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou za roční nájemné 531,-Kč. 3. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1784/2 o výměře 55m 2 kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem Máchova ul.čp. Xxxx s panem Xxxx bytem Stříbro, Máchova Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 165,-Kč. 4. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1245/1 a části poz.p.č. 1246/3 celkem o výměře 274m 2 kat.území Stříbro v lokalitě Alešova ul., za účelem užívání zahrádky s paní Xxxx bytem Stříbro, B.Němcové Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností zpětně od , za roční nájemné 822,-Kč, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 5. Uzavření dodatku č.1 na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 4m 2 kat.území Stříbro ke stávající nájemní smlouvě, za účelem zarovnání hranic stávající zahrádky za obytným domem čp. Xxxx Západní předměstí s panem Xxxx bytem Stříbro, Západní předm. 890, za roční nájemné 12,-Kč, s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 192m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem čp Stříbro, Západní předm., s panem Xxxx bytem Stříbro, Na Vyhlídce čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 576,- Kč. IV. PRONÁJEM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 564/2 o výměře 508m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem zem. činnosti tj.-údržba pozemku, sekání trávy s manželi Xxxx bytem Plzeň, Koterovská ul. Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku, za roční nájemné 20,-Kč. 2. Uzavření nájemní smlouvy na poz.p.č o výměře 10646m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra k zemědělským účelům s panem Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. Roční nájemní činí 731,-Kč. V. PŘEVOD NÁJEMNÍ SMLOUVY NA PRONÁJEM ZASTAVĚNÉHO LESNÍHO POZEMKU RCH: 4

5 1. Převod nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2196/2 o výměře 45m 2 dočasně odňatý lesní pozemek kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 56, z pana Xxxx bytem Plzeň, Xxxx na nového vlastníka rekreační chaty s EČ 56 pana Xxxx bytem Zlín, Xxxx, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle darovací smlouvy) za roční nájemné 645,-Kč. 2. Převod nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 474/14 o výměře 28m 2, poz.p.č. 474/15 o výměře 24m 2, poz.p.č. 474/16 o výměře 70m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatami s EČ 99, 192 a 193 ze Sdružení ZLATÁ SRŠEŃ IČ se sídlem Plzeň, Sokolovská 118 na nové vlastníky rekreačních chat s EČ 56, 99 a 193 pana Xxxx bytem Praha, Xxxx a pana Ing. Xxxx bytem Brno - Černá Pole, Nám. 28. října 1106/16 z 1/2, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 1830,-Kč. 3. Převod nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 398/4 o výměře 36m 2 a část poz.p.č. 398/20 o výměře 5m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 128 z manželů Xxxx bytem Libušín čp.165 na nové vlastníky rekreační chaty s EČ 128 manžele Xxxx bytem Vrané nad Vltavou, Zahradní 380, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 570,-Kč. VI. OPRAVA TISKOVÉ CHYBY V ZÁMĚRU PRONÁJMU: 1. Opravu záměru účelového pronájmu části poz.p.č. 1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro za účelem provozu stávající odpočinkové terasy s možností občerstvení a dětského koutku mezi Kulturním domem Stříbro a restaurací ALGO, za dohodnuté roční nájemné 4.800,-Kč na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od paní Ivaně Blažkové IČ bytem Stříbro, Palackého ul Rada města odročuje: 1. Výpůjčku objektu čp. 23 Masarykovo nám. ve Stříbře a stav.p.č. 154 o výměře 626m 2, který je zčásti zastavěn objektem kat.území Stříbro pro Sbor dobrovolných hasičů Stříbro zastoupený jejím starostou panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za účelem činnosti v oblasti protipožární ochrany, zpětně s účinností od na dobu určitou 25-ti let tj. do Rada města ukládá : I. ZÁMĚR PRONÁJMU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu poz.p.č. 383/12 o výměře 472 m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 2. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu poz.p.č o výměře m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Vladislava Karlíka bytem Kostelec čp.92. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude 5

6 stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 3. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu stav.p.č. 143 o výměře 15 m 2 lesní pozemek kat.území Sulislav, na které se nachází vojenský objekt typu ŘOP panu Xxxx bytem Cheb, Dyleňská Xxxx, který má na tento objekt uzavřenou nájemní smlouvu s MO ČR - Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha. Roční nájemné bude stanoveno dohodou. II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE POZEMKŮ A OBJEKTŮ: 1. Zajistit sepsání smlouvy o výpůjčce na výpůjčku pozemků poz.p.č.326/7 o výměře 2070 m 2 ostatní plocha, poz.p.č.326/8 o výměře 1371m 2 ostatní plocha a stav.p.č o výměře 44 m 2 se stavbou (buňkou) kat.území Stříbro se Sborem dobrovolných hasičů Stříbro zastoupený jejím starostou panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za účelem činnosti v oblasti protipožární ochrany, zpětně s účinností od na dobu určitou 25-ti let tj. do Předložit spolu s novým návrhem ke schválení smlouvy o výpůjčce objektu č. 23 text zveřejněného záměru, popř. zveřejnit záměr na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců a dle toho upravit článek IV smlouvy o výpůjčce. T: III. PRONÁJEM POZEMKŮ: 1. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro za účelem provozování stávající odpočinkové terasy s možností občerstvení a dětského koutku mezi Kulturním domem Stříbro a restaurací ALGO s paní Ivanou Blažkovou IČ bytem Stříbro, Palackého 1182, která provozuje restauraci ALGO. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od , za roční nájemné 4.800,-Kč. 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2916/2 o výměře 177m 2 zahrada kat.území Stříbro u obytného domu čp. Xxxx, Stříbro, Kladrubská ul. s vlastnicí bytové jednotky Xxxx paní Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou za roční nájemné 531,-Kč. 3. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1784/2 o výměře 55m 2 kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem Máchova ul.čp. 1018, s panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 165,-Kč. 4. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1245/1 a části poz.p.č. 1246/3 celkem o výměře 274m 2 kat.území Stříbro v lokalitě Alešova ul., za účelem užívání zahrádky s paní Xxxx bytem Stříbro, Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností zpětně od , za roční nájemné 822,-Kč, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 6

7 5. Zajistit sepsání dodatku č.1 na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 4m 2 kat.území Stříbro ke stávající nájemní smlouvě, za účelem zarovnání hranic stávající zahrádky za obytným domem čp. 890 Západní předměstí s panem Xxxx bytem Stříbro, Západní předm. Xxxx, za roční nájemné 12,-Kč, s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 6. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 192m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem čp Stříbro, Západní předm., s panem Xxxx bytem Stříbro, Na Vyhlídce čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 576,- Kč. IV. PRONÁJEM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 564/2 o výměře 508m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem zem. činnost -údržba pozemku, sekání trávy s manželi Xxxx bytem Plzeň, Koterovská ul. Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku, za roční nájemné 20,-Kč. 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. poz.p.č o výměře 10646m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům s panem Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. Roční nájemní činí 731,-Kč. V. PŘEVOD NÁJEMNÍ SMLOUVY NA PRONÁJEM ZASTAVĚNÉHO LESNÍHO POZEMKU RCH: 1. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2196/2 o výměře 45m 2 dočasně odňatý lesní pozemek kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 56 s novým vlastníkem rekreační chaty panem Xxxx bytem Zlín, Benešovo nábřeží 2732, na dobu určitou 10 let, s účinností od do , (dle darovací smlouvy) za roční nájemné 645,-Kč. 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 474/14 o výměře 28m 2, poz.p.č. 474/15 o výměře 24m 2, poz.p.č. 474/16 o výměře 70m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatami s EČ 99, 192 a 193 s novými vlastníky rekreačních chat s panem Xxxx bytem Praha- Vinoř, Uranická 64 z ½ a panem Ing. Xxxx bytem Brno - Černá Pole, Nám. 28. října 1106/16 z 1/2, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 1830,-Kč. 3. zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 398/4 o výměře 36m 2 a část poz.p.č. 398/20 o výměře 5m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 128 s vlastníky rekreační chaty s EČ 128 manželi Xxxx bytem Vrané nad Vltavou, Zahradní 380, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 570,-Kč. 7

8 VI. OPRAVA TISKOVÉ CHYBY V ZÁMĚRU PRONÁJMU: 1. Provést administrativní a jiné úkony spojené se schválení opravy tiskové chyby v záměru účelového pronájmu poz. p.č. 1849/1 o výměře 96 m 2. 8

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 21. května 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 07. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 2 května 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: a) přesné určení nemovitosti: stav.p.č. 163 o výměře

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I. č.j.: 34/2013 Smlouva o výpůjčce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne 30.01.2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. smlouvu o výpůjčce kontejnerů

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí

Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí Dohoda podílových spoluvlastníků domů s nájemními byty o hospodaření se společnou věcí uzavřená v souladu s ustanovením 139 odst. 2 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění). I. Účastníci

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky:

KUPNÍ SMLOUVA. č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: KUPNÍ SMLOUVA č. na základě výběrového řízení oznámeného na adrese www.npu.cz dne 7. 5. 2014, uzavřená mezi účastníky: 1. Národní památkový ústav se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 IČ: 75032333

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva )

(Pronajímatel a Nájemce dále společně jako Smluvní strany a jednotlivě jako Smluvní strana ) SMLOUVU O NÁJMU NEMOVITOSTI (dále jen Smlouva ) NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU, NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: Společenství pro dům č.p. 684, Praha - Letňany, se sídlem Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 19000, IČ: 27189678, zapsáno

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:..

titul, jméno, příjmení, titul:,.,, rodné číslo / datum narození u cizinců:.. SMLOUVA č. / O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi těmito

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU SMLUVNÍ STRANY DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ Číslo smlouvy ASEKOL Číslo smlouvy obec doplnit IČO/01/ZOZ/2011/AK9_D1 Obchodní firma ASEKOL s.r.o. Sídlo Československého

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

Příloha č. 1 k Podmínkám výběrového řízení České Budějovice 6, č.p. 1481 Navrhované znění Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcných břemen Kupní smlouva a Smlouva o zřízení věcných břemen mezi smluvními

Více

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor

SMLOUVA o nájmu nebytových prostor SMLOUVA o nájmu nebytových prostor PRONAJÍMA TEL: se sídlem orgánů: zastoupený: IČO: (dále jen "pronaiímatel") a NÁJEMCE: zastoupený: sídlo: IČO: bankovní spojení: číslo účtu: (dále jen "nájemce") Městská

Více

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 230/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 213 ze dne 10.04.2013 Schválení dohody o ukončení "Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby" č. 2012/00925/20.2

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva

Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva Smlouva kupní a o zřízení zástavního práva kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov identifikační číslo: 002 96 759 sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91 zastoupené: Petrem Sagitariem,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Název: U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 125 ze dne 18.2.2015 Uzavření Smlouvy č. SML-2015-10014 se společností Eltodo Citelum s.r.o. o podnájmu kabelového

Více

Smlouva o poskytování služby

Smlouva o poskytování služby Smlouva o poskytování služby Podpora samostatného bydlení 1) Pan (paní): Bydliště: Zastoupen(a) opatrovníkem: v textu této smlouvy dále jen uživatel služby a 2) Rytmus od klienta k občanovi o.p.s. Londýnská

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená mezi 1. Smluvní strany Pronajímatel: Městské kulturní středisko Holešov, příspěvková organizace Sídlo: nám. F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov IČ: 00486639 DIČ:

Více

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2128 a násl. a 1309 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, dle usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č.... ze dne... městská

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Kupní smlouva o prodeji věcí nemovitých uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Ing. Davidem Jánošíkem, Hradec Králové, Gočárova 1105/36, PSČ 500 02, insolvenčním správcem dlužníka STAPI-BET s.r.o.,

Více

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka

b Varianta (fyzická osoba podnikatel) při nabývání id. spoluvlastnictví viz. poznámka Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 za kterou jedná akademický titul, jméno, příjmení, věd. hodnost, funkce v prvním pádě anebo

Více

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky:

Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: Smlouva o obstarání záležitostí a zprostředkování uzavřená mezi těmito účastníky: 1) Společenství pro dům Dlouhá č. p. 1862/50, Nový Jičín a zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Dokument P4/1 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno Smlouva o poskytnutí sociální služby chráněného bydlení Pan/paní, narozen/a., dosud trvale bytem.., v textu této smlouvy dále jen uživatel,

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR V MĚSTSKÝCH LÁZNÍCH V OPAVĚ uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava se sídlem

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen "klient"

V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ. zastoupený. dále jen klient V Z O R MANDÁTNÍ SMLOUVA O DAŇOVÉM PORADENSTVÍ A ZASTUPOVÁNÍ VE VĚCECH DANÍ Mandant: IČ: DIČ: zastoupený dále jen "klient" a Mandatář : Vladimír Rajnyš, daňový poradce zapsaný do seznamu Komory daňových

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA

MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA MĚSTO CHRAST ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Podle 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, podle 27 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana )

KUPNÍ SMLOUVA. (prodávající a kupující dále společně též jako smluvní strany nebo jednotlivě jako smluvní strana ) KUPNÍ SMLOUVA Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČ 44555601 se sídlem Pasteurova 1, 400 11 Ústí nad Labem, zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem č. ú. 260118822/0300

Více

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva o poskytování sociální služby - osobní asistence, na dobu neurčitou kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli I. Smluvní strany Jméno a příjmení: datum narození: trvalé bydliště: PSČ: v

Více

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice

MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice MĚSTO KASEJOVICE se sídlem Kasejovice č.p. 98, 335 44 Kasejovice oznamuje ve smyslu ustanovení 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)ve znění pozdějších předpisů z á m ě r p r o n

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s.

Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů. Sportovní areál Ještěd, a.s. Smlouva o podnájmu prostor a prodeji produktů Uzavřená mezi Sportovní areál Ještěd, a.s. Se sídlem Jablonecká 41/27, Liberec V Kristiánov, PSČ 460 01 IČ 25 43 79 41 DIČ: CZ 25 43 79 41 Společnost zapsaná

Více

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě

S M L O U V U o budoucí kupní smlouvě Podepsaní účastníci: 1. obchodní společnost IKO stavební společnost s.r.o. se sídlem v Plzni, Koterovská 177, okres Plzeň-město, IČ: 27 96 84 48, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015

Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině č../ 2015 Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu

Smlouva o podnájmu. smlouvu o podnájmu nemovitostí. Článek 1 Předmět a účel nájmu Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost PROMOVEO GROUP a.s., IČ: 28728467 se sídlem A. Cihláře 191, Šimonovice-Minkovice, PSČ: 463 12 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA

REZIDENCE NOVÁ KAROLINA SMLOUVA O REZERVACI č. R/ uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen OZ ) týkající se stavby nazvané REZIDENCE NOVÁ KAROLINA 1. SMLUVNÍ STRANY: Prodávající:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální služby v Domově pro seniory ( číslo Smlouvy...) Níže uvedeno dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan (paní), nar, rodné číslo.., bydliště Domov pro seniory Koryčany, Kyjovská

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více