Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 326/7, 326/8, stav. p.č s buňkou v k.ú. Stříbro I. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 326/7, 326/8, stav. p.č. 2043 s buňkou v k.ú. Stříbro I. Smluvní strany"

Transkript

1 Rada města schvaluje : MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ZÁMĚR PRONÁJMU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Záměr účelového pronájmu a poz.p.č. 383/12 o výměře 472m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1 % z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 2. Záměr účelového pronájmu a poz.p.č o výměře 40918m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Xxxx bytem Kostelec čp. Xxxx, IČ Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 3. Záměr účelového pronájmu stav.p.č. 143 o výměře 15m 2 lesní pozemek kat.území Sulislav, na které se nachází vojenský objekt typu ŘOP panu Xxxx bytem Cheb, Xxxx, který má na tento vojenský objekt uzavřenou nájemní smlouvu s MO ČR- Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha. Roční nájemné bude stanoveno dohodou. II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE POZEMKŮ A OBJEKTŮ: 1. Výpůjčku pozemků poz.p.č. 326/7 o výměře 2070m 2 ostatní plocha, poz.p.č. 326/8 o výměře 1371m 2 ostatní plocha a stav.p.č o výměře 44m 2 se stavbou (buňkou) kat.území Stříbro pro Sbor dobrovolných hasičů Stříbro zastoupený jejím starostou panem Martinem Svobodou bytem Stříbro, Vodičkova ul. 823, za účelem činnosti v oblasti protipožární ochrany, s účinností zpětně od na dobu určitou 25-ti let tj. do Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 326/7, 326/8, stav. p.č s buňkou v k.ú. Stříbro I. Smluvní strany Město Stříbro se sídlem Masarykovo nám. 1, Stříbro IČ: , DIČ: CZ Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Stříbro číslo účtu: /0300 zastoupeno starostou města panem Dr. Bohuslavem Červeným jako půjčitel na straně jedné (dále jen půjčitel) a Sbor dobrovolných hasičů Stříbro, organizační jednotka sdružení 1

2 se sídlem Stříbro, IČ: zastoupena starostou panem Martinem Svobodou bytem Stříbro, Vodičkova ul. 823 jako vypůjčitel na straně druhé (dále jen vypůjčitel) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 659 a násl. Občanského zákoníku t u t o smlouvu o výpůjčce II. Předmět výpůjčky 1. Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc.č. 326/7 o výměře 2070m 2 ostatní plocha, poz.p.č. 326/8 o výměře 1371m 2 ostatní plocha a stav.p.č o výměře 44m 2 se stavbou (buňkou) kat.území Stříbro, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov na listu vlastnictví číslo 1 pro katastrální území Stříbro, obec Stříbro. III. Účel výpůjčky 1. Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli nemovitosti specifikované v čl. II. této smlouvy bezplatně v rámci činnosti v oblasti požární ochrany. 2. Vypůjčitel je oprávněn a současně povinen užívat předmět výpůjčky výhradně a pouze k účelu, k němuž byl půjčitelem zapůjčen. 3. K přenechání předmětu výpůjčky do další výpůjčky třetí osobě je vypůjčitel oprávněn jedině po předchozím písemném souhlasu půjčitele. IV. Doba výpůjčky Výpůjčku touto smlouvou strany sjednávají na dobu určitou 25-ti let tj.od do V. Stav předmětu výpůjčky Vypůjčitel prohlašuje, že je mu stavebně-technický stav zapůjčených nemovitostí dobře znám, neboť si jej prohlédl před uzavřením této smlouvy a potvrzuje, že předmět výpůjčky je mu předáván ve stavu způsobilém k řádnému užívání a že jej půjčitel seznámil s pravidly, která je třeba při užívání vypůjčených nemovitostí zachovávat. VI. Povinnosti vypůjčitele 1. Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně užívat k účelu stanovenému v této smlouvě, v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvu a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. 2. Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před poškození a zničením. 3. Vypůjčitel bere na vědomí, že půjčitel může podle 662 Občanského zákoníku požadovat vrácení předmětu výpůjčky i před skončením doby, na kterou byla věc smluvně zapůjčena, jestliže vypůjčitel předmět výpůjčky nebude užívat řádně nebo ho bude užívat v rozporu s účelem, kterému slouží. VII. Další podmínky výpůjčky 1. Stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace a terénní úpravy vypůjčené nemovitosti může vypůjčitel provádět jen za dodržení podmínek na základě předchozí dohody s půjčitelem.. 2. Smluvní strany se dohodly, že vypůjčitel si bude sám vlastním nákladem hradit náklady spojené s obvyklým udržováním vypůjčených nemovitostí, zejména náklady na opravy, které sám způsobil, spotřebu el. energie a odvoz pevných domovních odpadků. 3. Za organizaci a zajištění požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a hygieny v souladu s platnými právními předpisy odpovídá na vypůjčeném pozemku vypůjčitel. Půjčitel si vyhrazuje oprávnění kontrolovat dodržování platných právních předpisů na vypůjčeném pozemku. VIII. 2

3 Ukončení výpůjčky Výpůjčka končí jedním z těchto způsobů: 1. uplynutím výpůjční doby Příloha č. 1 výpůjčka končí posledním dnem sjednané doby s tím, že vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky předat půjčiteli posledního dne výpůjčky, nebude-li stranami dohodnuto následně jinak; 2. písemnou dohodou smluvních stran z libovolného důvodu a k datu stanovenému dohodou; 3. vrácením předmětu výpůjčky půjčiteli, jakmile jej půjčitel nebude potřebovat k dohodnutému účelu; 4. vypovězením smlouvy a uplynutím výpovědní lhůty, která činí jeden měsíc a počíná běžet prvým dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi, 5. písemnou výzvou půjčitele k vrácení předmětu výpůjčky před skončením sjednané doby zapůjčení, v případě, že: a) půjčitel potřebuje předmět výpůjčky k jiným účelům, b) vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky řádně, tj. i tehdy, neužívá-li ho vůbec, c) vypůjčitel svým užíváním předmět výpůjčky poškozuje či znehodnocuje, d) vypůjčitel neužívá předmět výpůjčky v souladu s účelem, který je touto smlouvou dohodnut, e) vypůjčitel přenechal předmět výpůjčky k užívání třetí osobě bez souhlasu půjčitele. V případě důvodu k vrácení dle písm. a) končí výpůjčka prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výzvy vypůjčiteli, v ostatních případech uvedených pod písm. b) až e) výpůjčka končí desátým dnem po doručení výzvy vypůjčiteli. IX. Závěrečná ustanovení 1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené a z ní vyplývající nebo s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na platnost smlouvy jako celku. 2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze tehdy, pokud byly učiněny formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků. 3. Smlouva nabývá závaznosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě vyhotovení smlouvy. 5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, kterému rozumí, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že tato byla sepsána určitě, vážně a srozumitelně, a že smlouvu uzavírají na základě pravdivých údajů, prosty jakékoli tísně či jinak jednostranně výhodných podmínek. Výpůjčitel v souladu s ustanovením 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem a podmiňující platnost smlouvy jsou splněny. Město Stříbro zveřejnilo svůj záměr o výpůjčce předmětných nemovitostí po dobu a způsobem stanovenými ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. a Rada města Stříbra v souladu s ustanovením 85 písmo a) zákona č.128/2000 Sb. rozhodla o výpůjčce předmětných nemovitostí vypůjčiteli, takto: záměr výpůjčky předmětných nemovitostí byl radou města vyhlášen dne , zveřejněn byl na úřední desce dne , z úřední desky byl sejmut dne Rada města Stříbra schválila uzavření smlouvy o výpůjčce na výpůjčku předmětných nemovitostí dne... 3

4 Ve Stříbře dne Za půjčitele:. Dr. Bohuslav Červený starosta města Stříbra Příloha č. 1 Ve Stříbře dne. Za vypůjčitele:. Martin Svoboda, starosta Sboru dobrovolných hasičů Stříbro III. PRONÁJEM POZEMKŮ: 1. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem provozování stávající odpočinkové terasy s možností občerstvení a dětského koutku mezi Kulturním domem Stříbro a restaurací ALGO s paní Ivanou Blažkovou IČ bytem Stříbro, Palackého 1182, která provozuje restauraci ALGO. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od , za roční nájemné 4.800,-Kč. 2. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2916/2 o výměře 177m 2 zahrada kat.území Stříbro u obytného domu čp. Xxxx, Stříbro, Kladrubská ul. s vlastnicí bytové jednotky 1/560 paní Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou za roční nájemné 531,-Kč. 3. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1784/2 o výměře 55m 2 kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem Máchova ul.čp. Xxxx s panem Xxxx bytem Stříbro, Máchova Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 165,-Kč. 4. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1245/1 a části poz.p.č. 1246/3 celkem o výměře 274m 2 kat.území Stříbro v lokalitě Alešova ul., za účelem užívání zahrádky s paní Xxxx bytem Stříbro, B.Němcové Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností zpětně od , za roční nájemné 822,-Kč, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 5. Uzavření dodatku č.1 na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 4m 2 kat.území Stříbro ke stávající nájemní smlouvě, za účelem zarovnání hranic stávající zahrádky za obytným domem čp. Xxxx Západní předměstí s panem Xxxx bytem Stříbro, Západní předm. 890, za roční nájemné 12,-Kč, s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 192m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem čp Stříbro, Západní předm., s panem Xxxx bytem Stříbro, Na Vyhlídce čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 576,- Kč. IV. PRONÁJEM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 564/2 o výměře 508m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem zem. činnosti tj.-údržba pozemku, sekání trávy s manželi Xxxx bytem Plzeň, Koterovská ul. Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku, za roční nájemné 20,-Kč. 2. Uzavření nájemní smlouvy na poz.p.č o výměře 10646m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra k zemědělským účelům s panem Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. Roční nájemní činí 731,-Kč. V. PŘEVOD NÁJEMNÍ SMLOUVY NA PRONÁJEM ZASTAVĚNÉHO LESNÍHO POZEMKU RCH: 4

5 1. Převod nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2196/2 o výměře 45m 2 dočasně odňatý lesní pozemek kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 56, z pana Xxxx bytem Plzeň, Xxxx na nového vlastníka rekreační chaty s EČ 56 pana Xxxx bytem Zlín, Xxxx, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle darovací smlouvy) za roční nájemné 645,-Kč. 2. Převod nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 474/14 o výměře 28m 2, poz.p.č. 474/15 o výměře 24m 2, poz.p.č. 474/16 o výměře 70m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatami s EČ 99, 192 a 193 ze Sdružení ZLATÁ SRŠEŃ IČ se sídlem Plzeň, Sokolovská 118 na nové vlastníky rekreačních chat s EČ 56, 99 a 193 pana Xxxx bytem Praha, Xxxx a pana Ing. Xxxx bytem Brno - Černá Pole, Nám. 28. října 1106/16 z 1/2, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 1830,-Kč. 3. Převod nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 398/4 o výměře 36m 2 a část poz.p.č. 398/20 o výměře 5m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 128 z manželů Xxxx bytem Libušín čp.165 na nové vlastníky rekreační chaty s EČ 128 manžele Xxxx bytem Vrané nad Vltavou, Zahradní 380, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 570,-Kč. VI. OPRAVA TISKOVÉ CHYBY V ZÁMĚRU PRONÁJMU: 1. Opravu záměru účelového pronájmu části poz.p.č. 1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro za účelem provozu stávající odpočinkové terasy s možností občerstvení a dětského koutku mezi Kulturním domem Stříbro a restaurací ALGO, za dohodnuté roční nájemné 4.800,-Kč na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od paní Ivaně Blažkové IČ bytem Stříbro, Palackého ul Rada města odročuje: 1. Výpůjčku objektu čp. 23 Masarykovo nám. ve Stříbře a stav.p.č. 154 o výměře 626m 2, který je zčásti zastavěn objektem kat.území Stříbro pro Sbor dobrovolných hasičů Stříbro zastoupený jejím starostou panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za účelem činnosti v oblasti protipožární ochrany, zpětně s účinností od na dobu určitou 25-ti let tj. do Rada města ukládá : I. ZÁMĚR PRONÁJMU ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu poz.p.č. 383/12 o výměře 472 m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 2. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu poz.p.č o výměře m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům pro pana Vladislava Karlíka bytem Kostelec čp.92. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku.roční nájemné bude 5

6 stanoveno v souladu s 22 odst.9) zák.č. 229/1991 Sb. a vyhláškou č.412/2008 v platném znění se všemi změnami a doplňky do výše 1% z průměrné ceny pozemku za m 2 ročně, která pro kat.území Těchlovice u Stříbra činí 6,87 Kč/m 2 /rok. 3. Zajistit zveřejnění na úřední desce záměr účelového pronájmu stav.p.č. 143 o výměře 15 m 2 lesní pozemek kat.území Sulislav, na které se nachází vojenský objekt typu ŘOP panu Xxxx bytem Cheb, Dyleňská Xxxx, který má na tento objekt uzavřenou nájemní smlouvu s MO ČR - Vojenskou ubytovací a stavební správou Praha. Roční nájemné bude stanoveno dohodou. II. UZAVŘENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE POZEMKŮ A OBJEKTŮ: 1. Zajistit sepsání smlouvy o výpůjčce na výpůjčku pozemků poz.p.č.326/7 o výměře 2070 m 2 ostatní plocha, poz.p.č.326/8 o výměře 1371m 2 ostatní plocha a stav.p.č o výměře 44 m 2 se stavbou (buňkou) kat.území Stříbro se Sborem dobrovolných hasičů Stříbro zastoupený jejím starostou panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx, za účelem činnosti v oblasti protipožární ochrany, zpětně s účinností od na dobu určitou 25-ti let tj. do Předložit spolu s novým návrhem ke schválení smlouvy o výpůjčce objektu č. 23 text zveřejněného záměru, popř. zveřejnit záměr na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců a dle toho upravit článek IV smlouvy o výpůjčce. T: III. PRONÁJEM POZEMKŮ: 1. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1849/1 o výměře 96m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro za účelem provozování stávající odpočinkové terasy s možností občerstvení a dětského koutku mezi Kulturním domem Stříbro a restaurací ALGO s paní Ivanou Blažkovou IČ bytem Stříbro, Palackého 1182, která provozuje restauraci ALGO. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, zpětně s účinností od , za roční nájemné 4.800,-Kč. 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2916/2 o výměře 177m 2 zahrada kat.území Stříbro u obytného domu čp. Xxxx, Stříbro, Kladrubská ul. s vlastnicí bytové jednotky Xxxx paní Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od , na dobu neurčitou, s roční výpovědní lhůtou za roční nájemné 531,-Kč. 3. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1784/2 o výměře 55m 2 kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem Máchova ul.čp. 1018, s panem Xxxx bytem Stříbro, Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 165,-Kč. 4. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 1245/1 a části poz.p.č. 1246/3 celkem o výměře 274m 2 kat.území Stříbro v lokalitě Alešova ul., za účelem užívání zahrádky s paní Xxxx bytem Stříbro, Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností zpětně od , za roční nájemné 822,-Kč, na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 6

7 5. Zajistit sepsání dodatku č.1 na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 4m 2 kat.území Stříbro ke stávající nájemní smlouvě, za účelem zarovnání hranic stávající zahrádky za obytným domem čp. 890 Západní předměstí s panem Xxxx bytem Stříbro, Západní předm. Xxxx, za roční nájemné 12,-Kč, s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. 6. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem části poz.p.č. 245/1 o výměře 192m 2 ostatní plocha kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky za obytným domem čp Stříbro, Západní předm., s panem Xxxx bytem Stříbro, Na Vyhlídce čp. Xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinnosti od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou, za roční nájemné 576,- Kč. IV. PRONÁJEM ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY: 1. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 564/2 o výměře 508m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem zem. činnost -údržba pozemku, sekání trávy s manželi Xxxx bytem Plzeň, Koterovská ul. Xxxx. Nájemní smlouva se uzavírá s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku, za roční nájemné 20,-Kč. 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. poz.p.č o výměře 10646m 2 orná půda kat.území Těchlovice u Stříbra, k zemědělským účelům s panem Xxxx bytem Těchlovice čp. Xxxx, s účinností od , na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou podanou vždy k běžného roku. Roční nájemní činí 731,-Kč. V. PŘEVOD NÁJEMNÍ SMLOUVY NA PRONÁJEM ZASTAVĚNÉHO LESNÍHO POZEMKU RCH: 1. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 2196/2 o výměře 45m 2 dočasně odňatý lesní pozemek kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 56 s novým vlastníkem rekreační chaty panem Xxxx bytem Zlín, Benešovo nábřeží 2732, na dobu určitou 10 let, s účinností od do , (dle darovací smlouvy) za roční nájemné 645,-Kč. 2. Zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 474/14 o výměře 28m 2, poz.p.č. 474/15 o výměře 24m 2, poz.p.č. 474/16 o výměře 70m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatami s EČ 99, 192 a 193 s novými vlastníky rekreačních chat s panem Xxxx bytem Praha- Vinoř, Uranická 64 z ½ a panem Ing. Xxxx bytem Brno - Černá Pole, Nám. 28. října 1106/16 z 1/2, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 1830,-Kč. 3. zajistit sepsání nájemní smlouvy na pronájem poz.p.č. 398/4 o výměře 36m 2 a část poz.p.č. 398/20 o výměře 5m 2 lesní pozemky kat.území Stříbro zast. rekreační chatou s EČ 128 s vlastníky rekreační chaty s EČ 128 manželi Xxxx bytem Vrané nad Vltavou, Zahradní 380, na dobu určitou10 let, s účinností od do , (dle kupní smlouvy), za roční nájemné 570,-Kč. 7

8 VI. OPRAVA TISKOVÉ CHYBY V ZÁMĚRU PRONÁJMU: 1. Provést administrativní a jiné úkony spojené se schválení opravy tiskové chyby v záměru účelového pronájmu poz. p.č. 1849/1 o výměře 96 m 2. 8

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE A UKLÁDÁ : Příloha č. 01 Usnesení 09. Rady města Stříbra ze dne 09.03.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU PROPACHTOVÁNÍ POZEMKŮ: záměr propachtování poz.p.č.1788/7 zahrada

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 1 Rady města Stříbra ze dne 105.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : VII. ZMĚNA NÁJEMNÍ SMLOUVY: Žádost o uzavření Dodatku č. 1 na pronájem poz.p.č.190/48 o výměře

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : 1 Příloha č. 1 RADA MĚSTA SCHVALUJE : MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ: záměr pronájmu poz.p.č. 3305/1 o výměře 183m 2 zahrada kat.území Stříbro, za účelem užívání zahrádky u rod. domku čp.

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 07.12016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: ukončení nájemní smlouvy uzavřené s p. Xxxx č. 105421/2011 na

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: Příloha č. 01 usnesení 14. Rady města Stříbra ze dne 11.05.2015 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA BERE NA VĚDOMÍ : RADA MĚSTA SCHVALUJE : I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: 1. ukončení nájemní

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKŮ: 1. části poz.p.č. 1247/1 o výměře 250m 2 trvalý travní porost kat.území Stříbro, za účelem zahrádkáření. Roční nájemné činí 3,-Kč/m2/rok,

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 4 Rady města Stříbra ze dne 109.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. ODSTOUPENÍ OD UZAVŘENÍ PACHTOVNÍ SMLOUVY : odstoupení manželů Xxxx bytem Stříbro, Revoluční Xxxx

Více

RADA MĚSTA SCHVALUJE :

RADA MĚSTA SCHVALUJE : RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 45. Rady města Stříbra ze dne 112016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY I. UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: Ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Xxxx, nar. Xxxx bytem

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města v užívání SDH konané dne 15. 06. 2016 Zpráva se předkládá z důvodu: Vyvěšený záměr na výpůjčku majetku města Zprávu vypracoval:

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: RADA MĚSTA SCHVALUJE : Příloha č. 01 usnesení 3 Rady města Stříbra ze dne 103.2016 MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY: I. NÁVRH NA UKONČENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY DOHODOU: ukončení nájemní smlouvy č.105436/2012 na pronájem

Více

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ

PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Obec Novosedly Novosedly 1 691 82 Novosedly na Moravě PRAVIDLA PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ Schválena usnesením zastupitelstva obce Novosedly konaného dne 28.02.2012 1. Postup při prodeji obecních

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

SMLOUVA O VÝPŮJČCE číslo MMK/SML/845/2016

SMLOUVA O VÝPŮJČCE číslo MMK/SML/845/2016 O s v ě d č e n í ve smyslu ustanovení 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejněno od 23.06.2016 do 11.07.2016 a od 29.06.2016 do 18.07.2016 schváleno usnesením Rady města Karviné

Více

CLANEK 1 Smluvní strany. CZ Bankovní spojení: CIT1BANK Europe plc - organizační siožka Čísio účtu: /2600

CLANEK 1 Smluvní strany. CZ Bankovní spojení: CIT1BANK Europe plc - organizační siožka Čísio účtu: /2600 KUMSP00T46OK pot. átsio ^_>»-_. tfv_ KKAJ -KRAJSKY DRAD XSLO SMLOUVY (DODATKU) -

Více

Dodatek č. 3 SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ LESA, LESNÍ PŮDY A JINÉHO LESNÍHO MAJETKU, KTERÝ TVOŘÍ LESNÍ PŮDNÍ FOND

Dodatek č. 3 SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ LESA, LESNÍ PŮDY A JINÉHO LESNÍHO MAJETKU, KTERÝ TVOŘÍ LESNÍ PŮDNÍ FOND Dodatek č. 3 SMLOUVY O UŽÍVÁNÍ LESA, LESNÍ PŮDY A JINÉHO LESNÍHO MAJETKU, KTERÝ TVOŘÍ LESNÍ PŮDNÍ FOND Č.J.: 104/SEK/14 1. Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo náměstí 1, zastoupené panem Dr. Bohuslavem

Více

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: takto: I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva uzavřená ve smyslu ust. 663 a násl. občanského zákoníku dále uvedeného dne, měsíce a roku,mezi: Obec Libhošť (IČ:72086718 Podíl:1/1) Libhošť č.p. 1 Libhošť, 742 57 jako pronajímatel na

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 996 ze dne č.j.: 1064/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 14.12.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 2799/9 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014

Pachtovní smlouvě č. 006/POZ/T/2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků Město Bochov, IČ 00254444, DIČ CZ 00254444,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-031-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 1859/250 v k. ú. Kamýk se společností Penny Market s.r.o. Rada městské části 1.

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o výpůjčce

Smlouva o budoucí smlouvě o výpůjčce Statutární město Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice, zast. na straně jedné jako vlastník nemovitostí a budoucí půjčitel (dále jen budoucí půjčitel ) a TĚLOVÝCHOVNÁ

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00BWG0F* NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle 663 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

SMLOUVA O VÝPŮJČCE. č. VYP/85/04/003483/2014. evidenční číslo MZO MHMP 83/2014

SMLOUVA O VÝPŮJČCE. č. VYP/85/04/003483/2014. evidenční číslo MZO MHMP 83/2014 Stejnopis č. SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. VYP/85/04/003483/2014 evidenční číslo MZO MHMP 83/2014 uzavřená podle 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 9. 2013 Bod pořadu jednání: Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany )

(pronajímatel a nájemce jsou dále označováni jednotlivě jako smluvní strana nebo společně též jako smluvní strany ) Dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326 se sídlem Komenského 1326, Pelhřimov, 393 01 Pelhřimov zastoupená ředitelkou školy Mgr. Nellou Slavíkovou IČO: 70844194

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-023-029-15 ze dne 8.6.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Komořany při ulici Krupná Rada městské části 1. s c h v a l u j e

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 34/2013. č. 50 ze dne 30.01.2013. Smlouva o výpůjčce. I. č.j.: 34/2013 Smlouva o výpůjčce MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 50 ze dne 30.01.2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. smlouvu o výpůjčce kontejnerů

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dle 1785 a násl. resp. 1257 a násl. z.č. 89/2012 Sb. o.z. a 110 ods.2 písm. a) z.č. 183/2006 Sb. s.z.) Obec Malá Skála, IČ 002 62 463 se sídlem Vranové

Více

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014

Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Dodatek nájemní smlouvy dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 2201 Číslo smlouvy 002/2014 Článek 1 Smluvní strany 1) Obec Kryštofovy Hamry, Kryštofovy Hamry 64, 431 91 Vejprty, zastoupená Bc.Františkem

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou:

PACHTOVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: PACHTOVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi smluvními stranami, jimiž jsou: 1. jako propachtovatel Obec Doupovské Hradiště Doupovské Hradiště, Lučiny 1, 362 72 Doupovské Hradiště IČ: 04498691 zastoupena starostkou

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U uzavřená dle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění (dále jen občanský zákoník ), Město Beroun, IČ 00233129 se sídlem Husovo nám. 68, 266 43

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR [PR SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR uzavřená v souladu se zák.č. 116/1990 Sb.,o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. L. K. místo podnikání a IČ: (dále

Více

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva)

S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) S M L O U V A o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen dle ustanovení 50a Občanského zákoníku (dále jen budoucí smlouva) I. Budoucí smluvní strany Městská část Praha - Běchovice se sídlem Českobrodská

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Příloha č. 11 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 NÁJEMNÍ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Pronajímatel: Město Stříbro, se sídlem Stříbro, Masarykovo nám. čp. 1 zastoupené Správou ma Město

Více

Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělský pozemek ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

- V Z O R - Smlouva o ubytování

- V Z O R - Smlouva o ubytování - V Z O R - Smlouva o ubytování Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod

Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod Smlouva č. /201 o odvádění odpadních vod uzavřená podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ), vyhlášky č. 428/2001 Sb.,

Více

SMLOUVA O VÝPROSE. uzavřená podle ustanovení 2189 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O VÝPROSE. uzavřená podle ustanovení 2189 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: SMLOUVA O VÝPROSE uzavřená podle ustanovení 2189 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami: Městská část Praha 2 nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 IČ: 000 63 461 DIČ: CZ00063461

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 52.08.12 Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany Pronajímatel:

Více

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu

SMLOUVA O NÁJMU. I. Smluvní strany. uzavírají tuto smlouvu o nájmu veřejného tábořištěv Ostré. II. Předmět nájmu SMLOUVA O NÁJMU Obec Ostrá zastoupená Mgr. Janou Kauckou Ostrá 172, Lysá nad Labem, 289 22 IČ : 00239585 dále jen pronajímatel a...... dále jen nájemce I. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o nájmu

Více

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II. Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene kterou uzavřeli podle 611 a 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů její účastníci Statutární město Ostrava

Více

D o d a t e k č. 3. ke smlouvě o výpůjčce a smlouvě příkazní ze dne 17.04.2014

D o d a t e k č. 3. ke smlouvě o výpůjčce a smlouvě příkazní ze dne 17.04.2014 Město Zábřeh se sídlem xxxx, 789 01 Zábřeh IČ: xxxx DIČ: xxxx zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou variabilní symbol smlouvy xxxx dále také jen půjčitel a příkazce na straně jedné

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Nájemní smlouva čj. 2015 /..

Nájemní smlouva čj. 2015 /.. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - LEHOVEC, CHVALETICKÁ 918 Nájemní smlouva čj. 2015 /.. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou: pronajímatel : Základní škola, Praha 9 Lehovec, Chvaletická 918 zastoupený

Více

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu

Zásady pro pronajímání zahrádek v Sadu bojovníků za svobodu nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 29994/2012 Počet listů dokumentu: 8 Počet listů příloh: 4 Spisový znak: 53 2 Zásady pro pronajímání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1060/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 17.12.2014 Vydání souhlasu pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2483, 2484, 2485 Praha 3, IČ 272 09 555,

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-005-15 ze dne 19.10.2015 Smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 18/1 na Obchodním náměstí a části pozemku parc. č. 4400/454 na Sofijském náměstí,

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

S M L O U V A O N Á J M U

S M L O U V A O N Á J M U S M L O U V A O N Á J M U Smluvní strany: Společnost Saquaro, s. r. o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor školství a kultury V Písku dne: 13.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh smlouvy o výpůjčce mezi Městem Písek, ZŠ T. G. Masaryka a Fotbalovým klubem

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing.

NÁJEMNÍ SMLOUVA. kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku. Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: Ing. NÁJEMNÍ SMLOUVA kterou mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku Ing. Romana Bartáková r. č.: bydliště: a Ing. Kateřina Šperlová r. č.: bydliště: (společně dále jen Pronajímatelky ) a IČ: se

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ

2. manželé Jan Melichar, r.č. a ing. Dagmar Melicharová r.č... oba bytem Hlavice č.p. 80, PSČ Směnná smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřená dle 2184 a násl. a 1267 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi níže uvedenými smluvními stranami: 1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

- souhlasu s výstavbou cyklostezky na katastru obce Kobylnice na pozemcích uvedených níže v této smlouvě,

- souhlasu s výstavbou cyklostezky na katastru obce Kobylnice na pozemcích uvedených níže v této smlouvě, Obec Kobylnice IČ 00 486 160 Sídlo: Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice zastoupené starostou obce Ing. Lubomírem Šmídem bankovní spojení: Sberbank č. ú. 4200307857/6800 a Tomáš Kučera narozen: bytem: (dále

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013

Příloha č. 1. usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Příloha č. 1 usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20. května 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: stav.p.č. 154 o výměře 42m 2 a poz.p.č.190/24 o výměře

Více

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný)

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Příloha č.: 5 k materiálu č.: 11/1 Počet stran přílohy: 5 Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto:

Kupní smlouva. (dále jen Smlouva ), kterou mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku. (společně dále jen jako Smluvní strany ) takto: V souladu s ust. 588 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) je sepsána následující Kupní smlouva (dále jen Smlouva ), kterou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-135-008-13 ze dne 22.10.2013 Smlouva o spolupráci se společností Rozvojové projekty Praha a.s. Rada městské části 1. schvaluje smlouvu o spolupráci

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 16.12. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: OC FORUM výmaz věcného předkupního práva Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar Salomonová

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP009XH6Z* KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu: 19-1842619349/0800

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI při zprostředkování 1. e-finance Reality, s.r.o. IČ: 255 54 824, DIČ: CZ25554824, plátce DPH zapsaná v Obchodní rejstříku v Brně, oddíl C, vložka 33074 se sídlem Rooseveltova

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 30.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.07.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10950/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 16. zasedání Zastupitelstva

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 846/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 801 ze dne 11.11.2015 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 2922/26, 2922/29, 2922/54, 2922/105 a 2922/107, vše v k.ú. Žižkov a návrh

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O ÚDRŽBĚ ZELENĚ A SADOVÝCH ÚPRAV uzavřená dle ustanovení 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Objednatel: a Zhotovitel: Společenství vlastníků jednotek domu

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více