Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006)"

Transkript

1 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006) Test studijních předpokladů obor Evropská integrace Datum:... Jméno a příjmení:... Datum narození:... Počet bodů:... Hodnocení:... Uchazeč správnou odpověď zakroužkuje. Každá správná odpověď je ohodnocena 5 body. 1. Současným předsedou Evropské komise je: a) Romano Prodi b) Jacques Santer c) José Barroso d) Jacques Delors 2. Mezi strukturální fondy nepatří: a) Evropský sociální fond b) Kohezní fond c) Evropský fond regionálního rozvoje d) Zemědělský usměrňovací a záruční fond. 3. Hlavním zdrojem rozpočtu EU jsou: a) Celní poplatky z importu zboží b) Zemědělské vyrovnávací dávky c) Část daně z přidané hodnoty d) Příspěvky zemí založené na procentní sazbě z velikosti jejich HDP

2 4. Orgánem výkonným, iniciativním a kontrolním, který podle smlouvy o ES zabezpečuje provádění smlouvy, je: a) Evropská komise b) Rada Evropské unie c) Evropský parlament d) Evropská rada 5. Členem Evropské měnové unie není: a) Finsko b) Řecko c) Švédsko d) Irsko 6. Mezi společné politiky Evropské unie patří: a) Sociální politika b) Politika ochrany životního prostředí c) Regionální a strukturální politika d) Žádná z uvedených odpovědí není správná. 7. Jedním z Maastrichtských kritérií není: a) kritérium růstu HDP b) kritérium deficitu veřejných rozpočtů c) kritérium hrubého veřejného dluhu d) kritérium měnového kurzu 8. První principiální reformu původních smluv všech tří Společenství představoval Jednotný evropský akt. (název dokumentu) 9. Předchůdcem Evropské centrální banky byl Evropský měnový institut (jeho název) 10. Stručně rozveďte členění práva Společenství : Primární právo tvořeno zřizovacími smlouvami a jejich revizemi : a) smlouva o zřízení ESUO z roku 1951 (její platnost vypršela 2002) b) smlouva o zřízení EHS z roku 1957 (Římská smlouva) c) smlouva o zřízení ESAE d) Smlouva o ustavení jediné Rady a jediné Komise Evropských společenství (1965) e) Jednotný evropský akt (1986) f) Smlouva o EU (Maastrichtská, 1992) g) Smlouva o EU (Amsterdamská, 1997) h) Smlouva o EU (Niceská, 2001)

3 Sekundární právo tvořeno právními akty, které vydávají orgány Společenství na základě zřizovacích smluv 1. závazné právní dokumenty a) Nařízení obecně a přímo závazná pro všechny orgány Unie, členské státy i jednotlivé subjekty. Norma obecné právní povahy a je plně aplikovatelná ve všech členských státech. b) Směrnice závazností je myšleno závaznost cílů, které jsou ve směrnicích vytyčovány. Ponechávají tak členským státům prostor pro volbu metod a nástrajů či postupů, kterými chtějí závazně stanovený cíl dosáhnout. Omezení spočívá ve stanovení lhůty, ve které musí být směrnice zapracována do národní legislativy. c) Rozhodnutí jejich závaznost platí pouze pro přímé a bezprostřední adresáty těchto rozhodnutí (např. buď vůči konkrétním vládám členských států nebo vymezeným právnickým či fyzickým osobám). 2. nezávazné právní dokumenty a) Doporučení nevyplývají z nich adresátům žádné právní povinnosti, nicméně slouží jako nástroj pro vytyčení určitých pravidel, postupů nebo záměrů b) Názory slouží jako pro vyjadřování názorů či stanovisek orgánů Unie na určitý problém či na jeho řešení.

4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006) Test studijních předpokladů obor Ekonomika podnikání v obchodně a službách Datum:... Jméno a příjmení:... Datum narození:... Počet bodů:... Hodnocení:... Uchazeč správnou odpověď zakroužkuje. Každá správná odpověď je ohodnocena 5 body. 1. Jakou roli sehrával stát v obchodě za první republiky? a) prosazoval liberální přístup k rozvoji obchodu, b) v podmínkách liberalismu prosazoval odlišné přístupy zásahů v různých stádiích hospodářského cyklu, c) řízení bylo silně centralistické. 2. Přiřaďte příslušnou charakteristiku pro vývoj maloobchodní sítě v Československu v období centrálně plánované ekonomiky: a) nedostatečná hustota maloobchodní sítě, pokles počtu prodejen doprovázený pomalou provozní koncentrací, rozvoj samoobsluh, b) roztříštěná velikostní struktura maloobchodní sítě, pomalý růst středně velkých a velkých prodejen, převaha pultových prodejen, c) nárůst počtu prodejních jednotek doprovázený intenzivní provozní a prostorovou koncentrací, nástup supermarketů, diskontů a hypermarketů. 3. Které zboží byste zařadili do tzv. suchého sortimentu? a) obuv, b) potraviny s delší dobou trvanlivostí, c) bílá technika, d) textilní zboží.

5 4. Čím je dána minimální hranice akčního rádia maloobchodní jednotky? a) kapacitou maloobchodní jednotky, b) rentabilitou prodejny c) docházkovou vzdáleností. 5. Které znaky patří do tzv. strukturálních znaků, kterými se liší jednotlivé druhy maloobchodních jednotek? a) cenová politika, b) soubor služeb a kvalita, c) umístění jednotky a forma prodeje 6. Součástí výnosů není a) tržba b) změna stavu nedokončené výroby c) změna stavu hotových výrobků d) úhrada pohledávky 7. Nominální časový fond je rozdílem mezi: a) kalendářním časovým fondem a nepracovními dny b) kalendářním časovým fondem a plánovanými prostoji c) kalendářním časovým fondem a využitelným časovým fondem d) využitelným časovým fondem a technologickými prostoji 8. Nákladová funkce vyjadřuje vztah mezi: a) výnosy a mzdovými náklady b) celkovými náklady a objemem produkce c) variabilními náklady a objemem produkce d) fixními náklady a objemem produkce 9. Kalkulace nákladů nezahrnuje položku: a) přímý materiál b) přímé mzdy c) dodávka materiálu na sklad d) správní režie 10. Tomáš Baťa je představitelem: a) neoklasické školy managementu, b) moderní školy managementu, c) klasické školy managementu, d) pragmatického přístupu k managementu

6 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006) Test studijních předpokladů obor Marketing a management Datum:... Jméno a příjmení:... Datum narození:... Počet bodů:... Hodnocení:... Uchazeč správnou odpověď zakroužkuje. Každá správná odpověď je ohodnocena 5 body. 1. Otazníky jsou: a) produkty, které nejsou perspektivní a je otázkou, jak dlouho je třeba je na trhu ještě udržovat, b) produkty s vysokým podílem na trhu, který se však vyznačuje nízkým tempem růstu, c) produkty s vysokým tempem růstu a relativně vysokým tržním podílem, které jsou zajímavou podnikatelskou příležitostí, d) produkty s nejistou podnikatelskou budoucností, protože vykazují nízký tržní podíl při vysokém tempu růstu 2. Pojem trh v marketingovém pojetí definujeme: a) místní a časové soustředění prodávajících a kupujících, b) seskupení existujících i potenciálních zákazníků určitého produktu c) konkrétní místo prodeje určitého produktu d) střetávání nabídky a poptávky po určitém produktu 3. Výrobek, který je zákazníkovi nabízen zdarma jako odměna za nákup určitého produktu, se využívá v oblasti: a) reklamy b) podpory prodeje c) public relations, d) přímého marketingu.

7 4. Malý podnik je vymezen takto: a) má méně než 50 zaměstnanců, aktiva v rozvaze (celková bilance) nebo obrat nepřesahují korunový ekvivalent částky 2 mil. EUR, b) má méně než 50 zaměstnanců, aktiva v rozvaze (celková bilance) nebo obrat nepřesahují korunový ekvivalent částky 10 mil. EUR, c) má méně než 50 zaměstnanců, aktiva v rozvaze (celková bilance) nebo obrat nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR, d) má méně než 10 zaměstnanců, aktiva v rozvaze (celková bilance) nebo obrat nepřesahují korunový ekvivalent částky 10 mil. EUR, 5. Marketingové cíle dávají jednoznačné odpovědi na určité otázky. Jedna z následujících k nim však nepatří. Uveďte která? a) Co? ( o který konkrétní výrobek se jedná), b) Kolik? (objem produkce, prodeje apod.), c) Jak? (konkrétní postup, nástroj nebo metoda,) d) Pro koho? (konkrétní tržní segmenty). 6. Management podle cílů můžeme přisoudit: a) H. Koontzovi b) P. Kotlerovi c) T.Baťovi d) P.F. Druckerovi 7. Vertikální dimenze organizační struktury popisuje: a) jednotlivé útvary dle funkčního hlediska b) programy činnosti dle kvalifikace zaměstnanců c) vztahy nadřízenosti a podřízenosti d) četnost útvarů dle teritoriálního členění 8. Mrtvý bod ve výrobě, neboli bod zvratu, nastává tehdy, když: a) variabilní náklady dosáhnou stejné výše při výrobě jako náklady fixní b) se výnosy vyrovnají celkovým nákladům na výrobu c) se výnosy vyrovnají nákladů fixním d) se výnosy vyrovnají nákladům variabilním 9. Zásoby podle funkčních složek členíme na: a) materiál, nedokončenou výrobu, polotovary, hotové výrobky, zboží, zvířata, poskytnuté zálohy na zásoby b) běžné, pojistné a technologické (technické), c) minimální, maximální a objednací, d) počáteční, nákup, spotřebu a konečnou zásobu, 10. Mezi vnitřní vlivy, které mohou vyvolat krizi nepatří: a) nedostatek kvalitního personálu b) chybějící či špatná komplexní nebo dílčí strategie c) konjunkturální vývoj d) nedostatek finančních prostředků

8 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Přijímací zkoušky do navazujících studijních programů (ak. rok 2005/2006) Test studijních předpokladů obor Veřejná ekonomika a správa Datum:... Jméno a příjmení:... Datum narození:... Počet bodů:... Hodnocení:... Uchazeč správnou odpověď zakroužkuje. 1. Veřejnoprávní korporace jsou a) právnické osoby, které vystupují jako nositelé státní správy a samosprávy b) právnické osoby, které jsou oprávněny vystupovat v právních úkonech jen v oblasti státní správy c) obchodní společnosti 2 body 2. Členy vlády České republiky jsou ministři, kteří jsou jmenováni a) prezidentem republiky na návrh Senátu b) prezidentem republiky na návrh předsedy vlády c) předsedou vlády po projednání s prezidentem republiky 2 body 3. Ústava České republiky připouští, aby územně samosprávní celky ve věcech samostatné působnosti vydávaly právní předpisy. Tímto právním předpisem je a) pokyn (obce nebo kraje) b) obecně závazné vyhlášky ( obce nebo kraje) c) směrnice (obce nebo kraje) 2 body 4. Prvky právního vztahu tvoří: a) práva a povinnosti subjektů. b) subjekt, předmět, obsahová stránka. c) pouze věci práva a jiné majetkové hodnoty. 2 body

9 5. Výkon státní správy v České republice zajišťují a) orgány soudní moci b) orgány zákonodárné moci c) orgány státní správy a pověřené orgány územní samosprávy 6. Veřejná správa zahrnuje a) pouze státní správu b) státní správu a samosprávu c) pouze rozhodování obce 7. Obecně prospěšné společnosti jsou a) právnické osoby soukromého práva b) obchodní společnosti c) nejsou právnickými osobami 8. Vykonavateli státní správy jsou a) ministerstva a jiné správní úřady b) ministerstva a občané České republiky c) pouze vláda České republiky 2 body 9. Účastníkem správního řízení je a) žalobce a žalovaný b) ten o jehož právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech má být rozhodováno c) soudní znalec 10. Akt aplikace práva vydávaný orgány veřejné správy se nazývá rozhodnutí. Věcnými náležitostmi tohoto rozhodnutí je a) jména a příjmení fyzické osoby, název osoby právnické a datum vydání rozhodnutí b) výrok, odůvodnění a poučení o odvolání c) obsahovou stránku navrhuje vždy úředník 11. Rozhodování sporů o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy náleží a) Nejvyššímu správnímu soudu b) Veřejnému ochránci práv c) Okresnímu soudu 12. Obecně závazné právní předpisy se stávají pro povinné subjekty závaznými a) publikací b) nabytím účinnosti c) uveřejněním na úřední desce

10 13. Právnické osoby jsou: a) Podnikatelé, kterým byl vydáno živnostenské oprávnění b) Korporace, nadace a jiné subjekty, kterým zákon toto postavení přiznává c) Fyzické osoby, obce a kraje 14. Živnostenský rejstřík vedou a) obchodní soudy b) živnostenské úřady c) je součástí obchodního rejstříku. 15. Živnostenskými úřady jsou a) obecní živnostenské úřady, krajské živnostenské úřady a Živnostenský úřad České republiky který však nebyl ještě zřízen b) pouze krajské úřady c) živnostenské úřady, krajské živnostenské úřady a městský úřad

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1

Obsah. Podniková ekonomie verze 1.0. Obsah... 1 Obsah Obsah... 1 2. Třídění a typologie podniků... 2 3. Typologie organizací... 6 4. Charakteristika malých a středních firem... 7 5. Podnikatelské prostředí... 10 6. Založení podniku... 12 7. Živnost...

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ

PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ Osnova: Podnikání, podnikatel Obchodní rejstřík Volba právní formy Podnik a jeho členění Oceňování podniku PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání je u nás upraveno obchodním zákoníkem

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a

1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a 1. Podstata podniku a podnikání... 3 1.1 Právní úprava podnikání... 4 2. Okolí podniku... 4 2.1 Prvky okolí podniku... 5 3. Efektivnost podniku a její základní kategorie... 7 3.1 Výrobní faktory a jejich

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A)

Správní právo dálkové studium. IX. Obce obecní zřízení. A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) Správní právo dálkové studium IX. Obce obecní zřízení A) Historický vývoj na území ČR - viz okruh VIII. územní samospráva v bodě A) B) Právní základy obecního zřízení a) ústavní základy obecního zřízení

Více

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ

PEKS Bártová 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ 1. PODSTATA PODNIKU A PODNIKÁNÍ, OKOLÍ PODNIKU, ETIKA, FCE STÁTU, GLOBALIZACE, LOBBING 2 2. EFEKTIVNOST PODNIKU A JEJÍ KATEGORIE, VÝVOJ PEK, VF, N,, ANALÝZA BODU ZVRATU, UKAZATELE RENTABILITY 6 3. NÁKLADY

Více

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání

1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání 1. Podnik, podnikání, legislativní úprava podnikání Podnik Soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání Cílem je vyrábět výrobky nebo poskytovat služby za účelem dosažení zisku Využívá přírodní

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Veřejné finance. Pracovní sešit. Michal Plaček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Veřejné finance Pracovní sešit Michal Plaček Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo září 2013 Veřejné finance pracovní sešit Vydala Soukromá vysoká škola ekonomická

Více

Instituce státní úvěrové podpory v České republice

Instituce státní úvěrové podpory v České republice Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences Charles University in Prague Instituce státní úvěrové podpory v České republice Karel Janda IES Working Paper: 20/2007 Institute of Economic Studies,

Více

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

EKONOMIE A MANAGEMENT

EKONOMIE A MANAGEMENT UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie PODNIKOVÁ EKONOMIE A MANAGEMENT Jaroslav Zlámal, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2013 Obsah I Podniková

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více