Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz."

Transkript

1 Xplorer LYDA 203E Hardworker LYDA 203E-1 Návod k obsluze tte tento návod k obsluze pozorn. Obsahuje informace pro bezpený provoz. 1

2 Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení XQUAD LYDA ATV. Tento návod obsahuje dležité bezpenostní informace. Je zde také mnoho informací a návod, které jsou potebné pro bezpené ízení vozidla. Jsou rovnž zahrnuty informace nezbytné pro bezpený provoz a údržbu vozidla. Dležité body pro bezpenost pi provozu ATV : - Vnujte pozornost výstražným samolepkám na Vašem ATV. Ped uvedením vozidla do provozu si pozorn pette tento návod a ujistte se, že všem instrukcím rozumíte. Pi provozu vozidla mjte všechny tyto rady a návody na mysli. - Jezdte podle dopravních pedpis. - Uchovejte tento návod v plastickém nepromokavém pouzde a uchovávejte ho ve vyhrazeném prostoru vašeho ATV. - Pokud se nebudete držet rad a návod uvedených v tomto návodu,mže to mít za následek vážná zranní. Dležité upozornní rodim a dosplým : - Toto ATV není hraka - Mli byste porozumt instrukcím a varováním v tomto návodu ped tím, než usednete na Vaše ATV. - Toto ATV by mlo být používáno pouze pod pímým dohledem dosplé osoby - Nikdy nepeceujte své idiské schopnosti. - Pokud neznáte veškeré bezpenostní pedpisy, mže být používání tohoto ATV nebezpené. Vyhnte se pehnané rychlosti, dláždným povrchm, ostrým zatáecím manévrm a nepehlednému terénu. - Dosplí by mli naídit plynový zábr na nižší rychlosti. - Nikdy neite toto atv pi zhoršené viditelnosti. - Toto ATV je možné ídit pouze s idiským oprávnním skupiny B. Dležité upozornní : Ped ízením tohoto vozidla si bute jistí, že znáte dobe dopravní pedpisy. Než nastartujete Vaše ATV, pette si pozorn tento návod. Obsahuje dležitá bezpenostní opatení. Dti do 18 let nesmjí toto ATV používat.. 2

3 Seznam : Pedmluva strana 2 Dležité upozornní strana 2 Bezpenostní informace strana 3 Umístní varování a oznaení samolepek strana 5 Identifikace vozidla strana 5 Ovládací funkce strana 6 Kontrola vozidla ped jízdou strana 10 Provoz strana 11 ízení Vašeho ATV strana 12 Pravidelná údržba a nastavení strana 13 ištní a skladování strana 18 Technické specifikace strana 20 Bezpenostní informace ATV není hraka a jeho používání mže být nebezpené. ATV se pi jízd chová jinak než auto i motorka. Pokud nedodržíte ádná opatení mže se kolize i pevrácení pihodit velmi rychle a to i pi rutinních manévrech jako je zatáení. Pi jízd pes kopce i pes pekážky je nutná ješt vtší opatrnost. Nedodržení tchto opatení mže mít za následek vážní zranní i dokonce smrt. - tte tento návod pozorn a dodržujte provozní návody tak, jak je popsáno. - Nikdy nemanipulujte s ATV bez ádných instrukcí. Zúastnte se kurzu jízdy na ATV. Zaáteníci by mli zaít s kurzem pod vedením kvalifikovaného instruktora. - Dti do 18 let a osoby bez idiského oprávnní nemohou toto ATV používat. - Ped nebo bhem používání tohoto ATV nekonzumujte alkohol i drogy - Nikdy nejezdte na ATV, aniž by jste mli ádnou motocyklovou pílbu vhodnou pro tyto úely. Pílbu, která Vám dobe sedí. Mli byste rovnž mít ádnou ochranu oí, rukavice, chránie, obleení s dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty. - V neznámém terénu jezdte pomalu a bute obzvláš opatrní.. Vždy pedpokládejte, že terénní podmínky se mohou okamžit zmnit. - Pi zatáení dodržujte návody v tomto manuálu. Cvite zatáení pi nižších rychlostech než budete zatáet pi vyšších. Nikdy nezatáejte pi vysokých rychlostech. - Nikdy neite na extrémn nepehledném, kluzkém i nestabilním povrchu dokud se nenauíte a nenacviíte ídit ATV na takových typech povrchu. Na tchto površích bute vždy maximáln opatrní. - Pi provozu mjte vždy ob ruce na ídítkách a ob nohy na nášlapech. 3

4 - Ped ízením vždy ATV dkladn prohlédnte, jestli je v dobrém, provozuschopném stavu. Vždy dodržujte návody a postupy popsané v tomto návodu. - Nepokoušejte se o skoky, smyky a jiné kaskadérské kousky. - Nikdy nejezdte píliš rychle vzhledem k Vašim schopnostem,okolním podmínkám, a Vašim zkušenostem. - Nikdy nepekraujte povolené zatížení Vašeho ATV. Náklad by ml být rovnomrn naložen a bezpen upevnn. Pi pevozu nákladu i pi jízd se závsným zaízením snižte rychlost a postupujte podle návodu v tomto manuálu. - Nikdy neinstalujte na ATV nevhodné píslušenství. - Nejezdte na tomto ATV na svazích, které jsou píliš strmé pro Vás, i Vaše schopnosti.. Nejdíve trénujte na nižších a menších kopcích a teprve potom jete na Ty vtší. - Pi jízd do svah postupujte podle instrukcí v tomto návodu. Ped jízdou do svahu peliv prozkoumejte terén. Nikdy nejezdte na svahy s pehnan kluzkým i sypkým terénem. Pi jízd do kopce/do svahu peneste váhu dopedu. Nikdy prudce nepidávejte plyn a nedlejte náhlé zmny pi azení. Pes vrchol kopce nejezdte vysokou rychlostí. - Vždy používejte pneumatiky stejného typu a rozmr, jaké jsou uvedeny v tomto manuálu. Vždy udržujte tlak v pneumatikách podle instrukcí v tomto návodu. - Nepokoušejte se jezdit pes velké pekážky jako teba velké skály, spadlé stromy. Pi pekonávání pekážek dodržujte instrukce tohoto návodu. - V pípad, že vám ve svahu neoekávan vypne motor i budete sjíždt pozadu zpt vždy se chovejte podle instrukcí popsaných v tomto návodu. Abyste zabránili tomu, že Vám pi stoupání do svahu vypne motor, používejte správn zaezanou rychlost a jete stálou rychlostí. Pokud se Vám vypne motor a budete pozadu sjíždt ze svahu, postupujte podle speciálního postupu pro brždní, který je popsán v tomto návodu. Sestupte na stran kopce i stote ATV do strany kopce a sestupte v pípad, že je ATV namíeno elem ke kopci. Obra te run ATV a znovu nastupte.. Postupujte dál dle instrukcí v tomto manuálu. - pi provádní smyk i pi klouzání bute vždy opatrní.. Ute se smyky nejdíve pi nižších rychlostech a na rovném a hladkém terénu. Na extrémn kluzkém povrchu, jako je led jezdte pomalu a bute velmi opatrní, abyste snížili riziko, že se vám ízení smyku dostane mimo vaši kontrolu. - Nikdy nejezdte s vozidlem do rychle tekoucí vody nebo do vody hlubší, než je uvedeno v tomto návodu. Mokré brzdy a brzdové kotoue mohou snížit brzdný úinek. Poté, co opustíte vodu brzdy otestujte. Pokud to bude nezbytné nkolikrát brzdy zkušebn použijte, aby dotykové plochy dostaten oschly. - Pi jízd do a ze svahu, a pi brždní se ite radami v tomto návodu. Vždy dopedu peliv prozkoumejte terén. Pi jízd z kopce pesouvejte váhu dozadu. Nikdy nejezdte z kopce rychle. Vyhnte se tomu, abyste sjíždli z kopce pod úhlem, pi kterém by se Vaše ATV naklánlo oste do strany. Kde je to možné, jezdte pímo dol. 4

5 - Vyhnte se kopcm s nadmrn kluzkým i sypkým povrchem. Pi stoupání pesute váhu dopedu. Dokud jste nezvládli dokonale techniku otáení, nepokoušejte se otáet ve svahu. Pokud možno se vyhýbejte píkrým stranám kopc. - Ped tím, než se vydáte do neznámého terénu, vždy peliv dopedu prozkoumejte pekážky v terénu. Možné riziko : Nesprávné zacházení s benzínem Co se mže stát : Benzin se mže vznítit a mže dojít k popáleninám Jak se vyhnout riziku : Když tankujete, vždy vypnte motor. Netankujte bezprostedn poté, co motor bžel a je dosud velmi horký. Pi tankování nerozlijte benzín na výfukové potrubí. Pi tankování nekute a netankujte v blízkosti jisker, oteveného ohn i jiného zdroje vznícení jako nap. svtelných lamp, sušák, vodních ohíva atd. Pi peprav Vašeho ATV v jiném vozidle i na vleku se ujistte, že je uloženo vždy nastojato, a že uzávr benzínu je v poloze OFF. V opaném pípad mže benzin unikat z nádrže i z karburátoru. Pokud spolknete njaké množství benzínu, i se nadýcháte množství benzinových výpar, i se vám dostane benzin do oí, okamžit vyhledejte lékaské ošetení. Pokud se benzin dostane na Vaši kži, opláchnte ji vodou a mýdlem. Pokud rozlijete benzin na Vaše obleení, okamžit se pevléknte. Možné riziko : Startování a puštný motor v uzaveném prostedí. Co se mže stát : Výfukové plyny jsou zdraví nebezpené a mohou pivodit stav bezvdomí i dokonce smrt. Jak se vyhnout riziku : Vždy provozujte Vaše ATV v místech s dostatenou ventilací. Etikety a Varování tte a porozumjte etiketám na Vašem ATV. Mohou obsahovat dležité informace pi provozu Vašeho ATV. Z Vozidla žádné samolepky nestrhávejte. Identifikace vozidla Zaznamenejte si identifikaní íslo vašeho ATV do kolonek na stran 17 anglického manuálu. Kolonka 1: Identifikaní íslo Kolonka 2: íslo motoru Ulehí to pomoc v pípad závady i pi objednávání náhradních díl, i v pípad, že Vaše ATV bude odcizeno. Identifikaní íslo je vyraženo v rámu. Toto identifikaní íslo je dobré pro pípadnou identifikaci vašeho ATV. 5

6 Ovládání Vašeho ATV. Hlavní vypína :Má dv polohy : ON : Motor mže být nastartován pouze pi této pozici. OFF : Všechny elektrické obvody jsou vypnuté. Pi této poloze mže být vysunut klí. Ukazatele Ukazatel neutrálu : N : Ukazatel neutrálu se rozsvítí v pípad, že je azení v poloze neutrálu. Runí pepínae : Na levé rukojeti 1. Spína hlavního svtla, erný spína 2. Vypnutí motoru, ervený vypína 3. Startovací spína, erné tlaítko Spína hlavního svtla : HL : Vysoký Pepína pedního svtla HL : Vysoký svazek svtla LB: Nízký svazek svtla Pro delší životnost baterie vždy startujte motor s vypnutými svtly. Vypína motoru Vypína motoru ovládá zapalování a mže být kdykoliv použit k vypnutí motoru, obzvlášt v pípad nebezpeí. Pokud je vypína v pozici OFF, motor nikdy nenastartuje. UPOZORNNÍ Návod na startování motoru je rovnž na stran Poznámka Pokud zapnete tlaítko startéru a je pitom zapnut i hlavní vypína, ALE tlaítko vypínae motoru je v pozici OFF (je stlaeno), startér se sice rozbhne, ale motor nenaskoí. K nastartování motoru je nutné, aby bylo tlaítko v pozici RUN, tedy ne stisklé. 6

7 Páka plynu: Pro zrychlení : Stisknte páku plynu Pro zpomalení : Povolte páku plynu, pružina páky vrátí páku do polohy ped stisknutím a motor pobží na otáky pi volnobhu. Ped nastartováním zkontrolujte páku, zda funguje hladce. Ujistte se, že se po uvolnní vrací zpt. Možné nebezpeí : Nefunkní páka plynu Co se mže stát : Pokud je páka plynu he ovladatelná a nereaguje dostaten pružn, má to za následek horší ovladatelnost vozidla bu pi zrychlení nebo pi zpomalení. Jak se vyhnout riziku : Ped nastartováním vždy zkontrolujte funknost páky plynu. Pokud nefunguje hladce, hledejte závadu a odstrate ji ped tím, než vyjedete. Pokud neobjevíte závadu sám, obra te se ne svého prodejce. Omezova rychlosti V plynovém soustrojí je jistící šroub šroub, který zabrauje plnému spuštní plynu, i když je plynová páka naplno stisknuta. Pokud zašroubujeme jistící šroub ješt více, omezujeme více výkon motoru a maximální možnou rychlost. Doporuujeme, aby všichni zaáteníci zaínali s maximálním omezením rychlosti. Postupn pi procviování jízdy mžete omezova postupn vyšroubovávat, abyste dosáhli vyšší maximální rychlosti. Pokud jste si již jisti, že jste dosáhli dostatené zrunosti pi ízení Vašeho ATV a jste již schopni ídit pi maximáln povoleném omezovacím šroubu rychlosti, mžete odstranit rovnž omezova sání vzduchu a docílit tak maximální a optimální výkon motoru. Viz strana. Nastavíte-li omezova rychlosti na maximální výkon ANIŽ byste odstranili omezova sání vzduchu bude váš motor pi vyšších rychlostech znít hrub a nepirozen. Možné riziko : Nesprávné nastavení omezovae rychlosti a plynové páky. Co se mže stát : Kabel ovládání plynu mže být poškozen a zpsobit tak nesprávnou funkci ovládání plynu. Mže se tak zhoršit ovladatelnost stroje a dojít ke zranní. Jak se vyhnout riziku : Nevyšroubovávejte šroub omezovae rychlosti více než 20 mm. Pední runí brzda 7

8 Pední brzda je na pravé rukojeti. Chcete-li použít pední brzdy, stisknte páku brzd smrem k sob. Zkontrolujte, zda páka správn reaguje a sama se vrací do pvodní,klidové polohy. Optimální úinnost pední brzdy by mla být pi stisku páky o mm. Páka pední brzdy a její úinnost se dá seídit nastavitelnou kontramatkou. Zadní brzda brzdový pedál. Ovlada zadní brzdy je nožní pedál na pravé nášlapné stupace. Pro použití brzdy sešlápnte pedál smrem od sebe. Parkovací brzda. Parkovací brzda je na pravé rukojeti. Stisknte páku brzdy a zasute štítek se žlábky do záklopky tak, aby se páka nevracela. Pro uvolnní parkovací brzdy staí když stisknete páku brzdy na pravé rukojeti smrem k sob a štítek parkovací brzdy se sám uvolní. Možné riziko : Ovládat parkovací brzdu nesprávn. Pokud není ped nastartováním zapnuta runí brzda a je zaazena rychlost, mže Vaše ATV neoekávan trhnout a zpsobit tak srážku i kolizi. Pokud jedete se zapnutou runí brzdou, mže dojít k pehátí brzdy, což mže mít za následek její špatné fungování. Jak se vyhnout riziku : - Po vypnutí motoru vždy zapnte runí brzdu - Ped jízdou se ujistte, že runí brzda není zapnutá Pedál azení adící pedál je na levé stran Vašeho ATV u levého nášlapného pedálu. Rychlosti jsou v tomto poadí : dolu- zpáteka, adící pedál smrem nahoru : Pi pohybu nahoru adíte vyšší rychlosti, pi pohybu dolu nižší rychlosti. Pi procviování azení naneisto mjte motor vypnutý, jinak mže dojít k jeho poškození. 8

9 Uzávr pivodu paliva Kohoutek uzávru paliva se nachází tsn pod nádrží. Uzávr pívodu paliva je pod nádrží. Má ti polohy : ON : V této pozici proudí palivo do karburátoru OFF: Pokud je uzávr v této pozici,palivo neproudí do karburátoru RES : Pokud Vám bhem jízdy dojde palivo, dejte uzávr do této polohy. Potom pi nejbližší píležitosti okamžit natankujte. Po natankování vra te uzávr do polohy ON. Poznámka : Když je motor vypnutý, vždy mjte uzávr v poloze OFF. Zátka nádrže. Pro uvolnní zátky nádrže otáejte zátkou proti smru hodinových ruiek. Sedadlo Sedadlo uvolníte tak, že zatáhnete zámkem sedadla smrem k sob nahoru a zatlaíte sedadlo smrem dozadu. Zámek sedadla se nachází zezadu pod sedadlem nad místem, kde je umístna SPZ. Chcete-li dát sedadlo zpt, zasute nejprve pední ást, potom lehce zatlate prostední ást smrem dol a zasute sedadlo smrem dopedu. Poznámka: Vždy se ujistte, že sedadlo pevn drží. Startér. Startér slouží k nastartování vozidla 9

10 PEDPROVOZNÍ KONTROLA Díve než vyrazíte s Vaší tykolkou na cestu, prosím, zkontrolujte níže uvedené body: Popis Postup Pední a zadní Zkontrolujte výkon brzd, šíku zábru brzdy brzdové páky, množství brzdové kapaliny a její pípadný únik. Doplte brzdovou kapalinu, je-li poteba. Spojka Zkontrolujte výkon, stav a zábr spojky. Parkovací brzdy Zkontrolujte výkon, stav a délku kabelu. Palivo Zkontrolujte množství paliva, v pípad poteby ho doplte. Motorový olej Zkontrolujte množství motorového oleje, v pípad poteby ho doplte. Množství chladicí kapaliny Zkontrolujte množství chladící kapaliny v nádrži, v pípad poteby ji dopte. etz Zkontrolujte povolenost etzu a jeho stav, v pípad poteby ho seite. Plyn Zkontrolujte plynový kabel a zábr páky plynu Ráfky a Zkontrolujte tlak, opotebení a pípadné pneumatiky poškození. Dotahovací šrouby a spoje Zkontrolujte všechny dotahovací šrouby a spoje Svtla a spínae Zkontrolujte, zda svtla a spínae správn fungují. Pneumatiky Zkontrolujte tlak a stav opotebení. Kontrola vozidla ped jízdou. Ped jízdou vždy zkontrolujte následující ásti Vašeho ATV : Brzdy Palivo Motorový olej Zkontrolujte stav, funknost a vratný pohyb Mjte brzdy správn nastavené zkontrolujte stav paliva Doplte palivo, jeli teba Zkontrolujte množství oleje Doplte olej, je-li teba Plyn Zkontrolujte správnou funknost plynového kabelu 10

11 Baterie Spínae Zkontrolujte hladinu kapaliny v baterii Doplte destilovanou vodu, je-li teba Zkontrolujte funknost všech spína Kola a pneumatiky Zkontrolujte tlak a stav pnemumnatik Brzdy Po nastartování a rozjezdu otestujte brzdy pi nízké rychlosti. Ujistte se, že fungují správn. Pokud jakákoliv z brzd nepracuje správn, zkontrolujte opotebení brzdy. Zkontrolujte správnou funkci brzdové páky a brzdového pedálu. Jestliže je mají velkou volnost i naopak nemají žádnou vli a hned zabírají, správn je seite. Palivo Do Vašeho ATV vždy tankujte bezolovnatý benzín Natural 95. Nikdy nedávejte do nádrže olovnatý benzín, protože tak dojde ke zniení vnitního motorového ústrojí. Upozornní : Nikdy nepelijte hrdlo nádrže. Dejte pozor,a nerozlijete benzín mimo nádrž, napíklad na motor, i výfuk. Po natankování se ujistte, že jste nádrž dobe uzaveli, a že víko nádrže dobe sedí. Netankujte bezprostedn potom, co jste moto zastavili a je dosud velmi horký. Motorový olej : Motorový olej ve Vašem ATV by ml odpovídat okolní teplot. Doporuený olej : 5-44 C SAE 10W C SAE 10W C SAE 10W40 Ujistte se, že hladina oleje je na požadované úrovni 11

12 Baterie Zkontrolujte kapalinu a podle poteby doplte. Vždy plte pouze destilovanou vodou Pneumatiky Pravideln kontrolujte tlak v pneumatikách. V pedních i zadních by ml být maximální tlak 1 ATM. Doporuujeme tlak 0,5 0,7 ATM. Dofouknte kompresorem, je-li teba. Startování studeného motoru 1. Zapnte runí brzdu 2. Dejte uzávr pívodu paliva do polohy ON 3. Tlaítko vypnutí motoru (ervené na levé rukojeti) musí být v poloze RUN, tedy vysunuto 4. Zapnte hlavní spína do polohy ON 5. Zaate neutrál 6. Stisknte naplno tlaítko startéru 7. Lehce stisknte páku plynu 8. Po naskoení motoru uvolnte tlaítko startéru a páku plynu mjte zhruba v poloviním zábru. Lehce motor zahejte. Pokud motor napoprvé nenaskoí, uvolnte startér a zkuste znovu. Každé natáení by nemlo trvat déle než 10 sekund. 9. Po nastartování lehce zahívejte motor pozvolným pidáváním otáe Zaátek jízdy a zrychlení 1. Použijte zadní brzdy, sešlápnutím pedálu 2. Zvolna pidejte plyn a stisknte spojku na levé rukojeti 3. Uberte lehce plyn a zaate jedniku. Pedálem azení o 1 stupe nahoru. Páku spojky držte neustále stisknutou 4. Pomalu pidávejte plyn a lehce zvolna uvolujte páku spojky a souasn pedál zadní brzdy. 5. Pozvolna pidávejte plyn 6. Uberte plyn, Stisknte páku spojky a zaate druhý stupe. Pedálem azení o 1 stupe nahoru 7. Pomalu pidávejte plyn. 8. Stejn postupujte pi zaazování dalších rychlostních stup 12

13 Zpomalení : Motor : 1. Uberte plyn 2. Jemn a plynule zante brzdit. 3. Pokud to motor vyžaduje a zaíná se dusit, stisknte páku spojky, zaate nižší rychlostní stupe a opatrn a lehce páku spojky uvolnte. 4. Když zastavujete držte páku spojky stisknutou a sešlápnte pedál brzd. Zaˇate neutrál. Ovte na displeji, že svítí kontrolka neutrálu. Mžete uvolnit páku spojky, uvolnte plyn, zapnte runí brzdu, vypnte motor tlaítkem vypnutí motoru. Dejte hlavní spína do polohy OFF. Nejdležitjší pro motor Vašeho ATV je prvních 20 hodin provozu. tte následující pokyny velice peliv : - Bhem prvních 20 hodin provozu nezatžujte Vaše ATV pehnaným nákladem - Bhem prvních 20 hodin nejezdte dlouhodob s plynem nad polovinu kapacity ovládací páky plynu. - Bhem prvních 20 hodin provozu - Po každé hodin jízdy nechte motor cca 10 minut vychladnout - as od asu mte plynule rychlost Vašeho ATV. Parkování Pi parkování dejte neutrál, zastavte motor, dejte hlavní vypína do polohy OFF a použijte parkovací brzdu na pravé rukojeti. Nikdy neparkujte v píkejším svahu i podobném terénu. Náklad Technická nosnost Vašeho ATV podle certifikátu COC je 183 kg Vetn pepravovaných osob. Doporuujeme však nezatžovat Vaše ATV až na toto maximum. Tuto hranici zatížení nikdy nepesahujte. Vaše ATV není vybaveno tažným zaízením. Pravidelná údržba a nastavení Pravidelná kontrola, správné nastavení a promazání potebných ástí pomáhá udržovat Vaše ATV v dobrém a bezpeném stavu. Udržovat vaše ATV v bezpeném stavu je pak pímo povinnost majitele. V následujícím odstavci jsou popsány nejdležitjší zásady a postupy pi údržb a správném nastavení Vašeho ATV. Mjte tento návod vždy po ruce. Vozte ho v plastickém obalu spolu s miem tlaku v pneumatikách a náadím pod sedadlem Vašeho ATV. Cílem rad v tomto návodu je poskytnout Vám uživateli ATV nezbytné informace pro provádní vlastní údržby a menších oprav. Pro tyto základní poteby by mlo postaovat náadí dodávané s vozidlem. Je rovnž dobré mít s sebou momentový klí (není souástí píslušenství) ke správnému utažení šroub a matek. 13

14 Motorový olej Mení motorového oleje 1. Umístte ATV na rovný povrch 2. Zahejte ATV na nkolik minut a potom vypnte motor 3. Odšroubujte uzávrný šroub, která je na pravé stran motoru. otete mrku istým, suchým hadrem. Zasute mrku zpt, aniž byste jí šroubovali. 4. Vyjmte mrku a zkontrolujte hladinu oleje. 5. Hladina oleje by mla být mezi ryskami vymezujícími minimum a maximum. Pokud je hladina oleje nízká, pilijte olej, aby se dostala na požadovanou úrove. Pi nalévání oleje dejte pozor a se hladina oleje nedostane nad rysku s maximem. Vtší množství oleje než je stanoveno ryskami není dobré pro dobrý výkon a životnost Vašeho motoru. Výmna motorového oleje 1. Umístte ATV na rovný povrch. 2. Zahejte na nkolik minut Vaše ATV a vypnte motor 3. Umístte nádobu na vyjetý olej pod motor 4. Vyjmte mrku oleje a výpustní šroub a vypus te olej do nádoby. 5. Zkontrolujte tsnní a je-li poškozené, tak je vymte. 6. Dejte zpt výpustní šroub a peliv jej dotáhnte. 7. Podle mrky oleje doplte olej na požadovanou hladinu. 8. Na nkolik minut nastartujte motor a nechte ho bžet na neutrál bez pidávání plynu. Nechte motor dostaten promazat. Zkontrolujte, zda nedochází k úniku oleje. tykolka má spolený olej pro motor a pevodovku, proto není teba zvláš dopl ovat pevodový olej. Kontrola svíky Svíka je dležitou souástí motorového soustrojí a není tžké zkontrolovat její stav. Stav svíky mže naznait stav celého motoru. Napíklad pokud je stední porcelánová hlavice elektrody velmi bílá, mže to naznaovat úniku vzduchu pi sání i nesprávnou funkci karburátoru. Nepokoušejte se sami diagnostikovat tyto problémy a obra te se na svého prodejce. Svíka by mla být pravideln kontrolována, protože horko v motoru a drobné usazeniny zpsobují pozvolné znehodnocování a korozi. Pokud koroze svíku pesáhne únosnou hranici, mla by být svíka vymnna za novou, odpovídajícího typu. Ped instalováním nové svíky zmte mezeru mezi elektrodami, jestli odpovídá specifikaci. Pi výmn svíky vždy vyistte strunou plochu a tsnní, popípad tsnní vymte. Ze závit odstrate usazeniny a opt našroubujte. 14

15 ištní vzduchového filtru Ke vzduchovému filtru se dostanete odklopením sedadla. 1. Odšroubujte jistící kovový pásek na plastové trubici, vedoucí do karburátoru. 2. Vyjmte z plastové krabice vzduchového filtru gumovou hadici 3. Vyndejte celou plastovou krabici, ve které je uložen vzduchový filtr 4. Ze spodní ásti krabice je plastové víko s otvorem o prmru zhruba 4,5 cm, které je ke krabici pichyceno 3 šrouby. Toto víko je restriktor sání. 5. Odejmte vzduchový filtr vyháknutím držáku 6. Omyjte celý filtr v roztoku mýdlové vody. Opláchnte v isté, nejlépe tekoucí vod. 7. Vyždímejte filtr a dostate z nj zbytky vody. Nechte filtr uschnout. 8. Zkontrolujte vzduchový filtr a je-li poškozený, vymte jej. 9. Aplikujte impregnaní olejovou pnu pro vzduchový filtr. Pokud ji nemáte, mžete použít olej SAE 10W Umístte zpt vzduchový filtr, kryt schránky filtru i celý kryt. Odebrání omezovae sání vzduchu K dosažení plného výkonu motoru je nutné odebrat omezova sání vzduchu restriktor. 1. Vyjmte schránku vzduchového filtru viz. Postup v minulém odstavci. 2. Odeberte omezova sání restriktor. Restriktor je plastový kryt, s otvorem zhruba 4,5 cm, který je pichycen ze spodní ásti k plastové krabic, ve které je uložen vzduchový filtr. Restriktor omezuje pívod vzduchu do karburátoru a tím zabrauje maximálnímu výkonu motoru. Po odstranní restriktoru dosáhne motor maximálního výkonu a dostane sportovní zvuk. 3. Zašroubujte zpt šroubky ze spodní ásti krabice, ve které je umístn vzduchový filtr, nasate gumovou hadici a hadici na karburátor. Upevnte hadici na karburátor jistícím kovovým proužkem.. Poznámka : Odeberte omezova sání restriktor teprve jestli jste si jistí, že jste dokonale zvládli techniku ízení Vašeho ATV. Nastavení Karburátoru. Karburátor je velmi dležitou ástí motorového soustrojí a vyžaduje velmi dobré a pesné nastavení. Vtšinu nastavení by ml provádt vyškolený technik. Nicmén nastavení otáek pi volnobhu zvládne i pokroilý uživatel/jezdec a je to souástí bžné údržby. Nastavení otáek pi volnobhu 1. Nastartujte motor a nechte jej nkolik minut bžet, aby se zahál na provozní teplotu. Zahívejte motor pi otákách otáek za minutu. Obas zvyšte otáky na /minutu. Motor je dostaten zahátý pokud pružn reaguje na plyn. 15

16 2. Pipojte tachometr a nastavte otáky volnobhu otáením šroubu u plynu. Když zašroubováváte šroub, zvyšujete rychlost/otáky, když vyšroubováváte tak snižujete. Propustnost trysek Propustnost trysek se asem mní, což vede k nesprávnému dávkování paliva a vzduchu v karburátoru. Dá se to poznat podle zvuku motoru. Pi nesprávné funkci trysek má vtší hlunost. Propustnost trysek by mla být pravideln kontrolována. Kontrola by však mla být ponechána na vyškoleném technikovi. Nastavení rozvodového etzu Rozvodový etz se používáním uvoluje, což má za následek nesprávné asování trysek a vtší hlunost motoru. Je proto teba pravideln kontrolovat a seizovat napínání etzu pomocí napínacích šroub. Tyto napínací šrouby jsou pod zadní osou uprosted. Tato nastavení by ml provádt vyškolený technik. K napnutí etzu je teba nejprve povolit 4 šrouby, které pichycují kyvku k rámu ATV. 2 tyto šrouby jsou z horní ásti (1 vedle rosety a 1 vedle brzdového kotoue). Další dva jsou ze spodní ásti. Tyto šrouby pouze uvolníme a potom dopneme etz pomocí napínacích šroub, které jsou zezadu pod kyvkou. Kontrola brzd Na každé brzd je jednoduchý ukazatel opotebení. Tyto ukazatele umožují stanovit stav brzd, aniž by se museli rozebírat. Použijte brzdu a zkontrolujte polohu ukazatele. Pokud ukazatel dosáhne rysku opotebení, obra te se na vyškoleného technika se žádostí o výmnu destiek. Vždy mte destiku jako soupravu, ne jednotliv. Nastavení citlivosti pední brzy Citlivost zábru pední brzdy pi stisknutí páky brzdy je možné nastavit. Brzdy by mly zabírat pi stisknutí páky mezi mm. Pokud tomu tak není, mžete citlivost nastavit : 1. Uvolnte horní pojistnou matici a pln zašroubujte stavící šroub. 2. Uvolnte spodní jistící matici 3. Otáejte spodním stavícím šroubem dokud nedosáhnete požadované citlivosti zábru. 4. Utáhnte horní jistící matici. 5. Pi použití pední brzdy vytote horní stavící šroub dokud délka horního i spodního kabelu není stejná. Kabelová spojka bude ve vertikální podob. 6. Utáhnte horní jistící matici. 16

17 Nastavení zadní brzdy 1. Nastavení citlivosti zábru páky a) Uvolnte jistící matici brzdového lanka b) Otáejte stavícím šroubem u brzdové páky, dokud není optimální citlivost mezi 5-8 mm. c) Utáhnte jistící matici. 2. Nastavení Citlivosti zábru nožního pedálu brzy a) Otáejte maticí brzdového lanka u zadního náhonu dokud není citlivost zábru mm. Pozn. Tato nastavení se mohou týkat pouze nkterých model Nastavení Spojky 1. Sejmte gumovou epiku 2. Uvolnte jistící matici 3. Pomalu otáejte stavitelným šroubem ve smru hodinových ruiek dokud necítíte odpor. Potom otote šroubem o 1/8 závitu proti smru hodinových ruiek. 4. Utáhnte jistící matici 5. Natáhnte jemn gumovou epiku Kontrola kabel a lanek a jejich promazání. Namažte vhodným pípravkem vnitní kabely, lanka a jejich konce. Pokud lanka nepracují hladce, je teba je vymnit. Promazání vetena ízení a stabilizátor a kloub ízení Promažte body otáení hlavy kloub ízení, klouby stabilizátor Použijte k tomu mazací pistoli i mazací pumpiku. Sundání kola 1. Zdvihnte kolo tím, že pod rám Vašeho ATV umístíte vhodný stojan. 2. Uvolnte matice kola 3. Sundejte kolo. Pi nasazování kola postupujte v opaném sledu. Dotáhnte matice kola k tomu ureným klíem. Baterie Zkontrolujte hladinu roztoku v baterii a provte, zda vývody pevn sedí. Pokud je hladina roztoku nízká, dolijte destilovanou vodu. 17

18 Výmna roztoku v Baterii. Pi špatné údržb baterie mže dojít k její korozi a rychlému vybití. Roztok v baterii by ml být kontrolován alespo jednou msín. 1. Hladina by mla být horní a dolní ryskou. Pokud je nutné doplnní, používejte pouze destilovanou vodu. 2. Rozpojte kabel minus 3. Rozpojte plusový kabel a vyjmte baterii 4. Pokud Vaše ATV nebude používáno msíc, i déle, vyjmte baterii a dejte ji do studeného, chladného prostedí. Ped tím, než ji znovu použijete ji dkladn nabijte. 5. Pokud víte, že baterie nebude používána v ATV déle než msíc, kontrolujte její stav alespo jednou za msíc a pravideln jí dobíjejte, klesne-li naptí píliš. 6. Dáváte-li baterii zpt do vozidla, ujistte se, že ji zapojujete správn, a e správn zapojíte plusový a minusový kabel. Ujistte se, že odvzdušovací hadice je správn zapojena, není poškozena i jí nic nepekáží ve funkci. Výmna pojistky Pojistná schránka je pod sedadlem. Schránka s pojistkou je v plastikovém prsvitném obalu, který je pod sedadlem. Pístup ke schránce je zespodu ve smru od etzu. Ne odklopením sedadla. Pokud je pojistka spálena, vypnte hlavní vypína a vymte pojistku za novou, stejného typu. Zapnte hlavní vypína. Pokud pojistka opt shoí, je na Vašem ATV porucha v elektroinstalaci. Obra te se na vyškoleného technika. ištní a uskladnní ištní asté a dkladné ištní Vašeho ATV nejen zlepší jeho vzhled ale i celkov pispje k lepšímu výkonu a spolehlivosti Vašeho ATV a k delší životnosti jednotlivých komponent. Ped ištním : a) Zacpte konec výfuku, abyste zabránili vniknutí vody dovnit. Mžete použít plastikový sáek i pevnou gumovou násadu b) Ujistte se, že svíka i plnící hrdla jsou správn namontována. c) Pokud je kryt motoru píliš mastný, použijte odmaš ovací prostedek, který nanesete šttcem. Nenanášejte odmaš ovací prostedek na osy kol. d) K odstranní špíny a odmaš ovacího prostedku použijte proud vody, nap. ze zahradní hadice. Používejte pimený tlak vody. e) Když jste smyli vtšinu bláta hadicí, omyjte veškeré povrchy vlažnou vodou s jemným istícím prostedkem. Na špatn pístupná místa mžete použít starší kartáky na zuby i kartáe s násadou. f) Bezprostedn opláchnte ATV istou vodou a vysušte povrch vhodnou látkou. g) Sedadlo istte istidlem na vinil, aby obal zstal istý a pružný. 18

19 h) Na všechny lakované a chromované povrchy mžete použít vosk na automobily. Vyhnte se voskm, které obsahují i istící látky nebo ty asto obsahují abraziva, která mohou poškodit barvu vašeho ATV. i) Když jste skonili s mytím nastartujte motor a nechte ho nkolik minut naprázdno bžet. Uskladnní Dlouhodobé uskladnní i uložení (60 dní a více) Vašeho ATV si vyžaduje jistá preventivní opatení. 1. Naplte nádrž erstvým palivem 2. Vyšroubujte svíku, nalijte do otvoru asi 1 lžíci oleje SAE10W40 nebo 15W40 a znovu svíku zašroubujte. Uzemnte svíku a nechte nkolikrát otoit motor, aby se válec pokryl olejem. 3. Namažte všechny ovládací kabely/lanka 4. Podstavte rám, aby byla všechna kola zdvihlá nad zem. 5. Pes konec výfuku dejte plastikový obal, abyste zabránili vniknutí vlhkosti dovnit. 6. Pokud ukládáte ATV ve vlhkém prostedí i v prostedí s vyšší solnicitou vzduchu, pokryjte všechny kovové ásti jemn olejem. NEnanášejte olej na gumové ásti nebo na sedadlo 7. Vyjmte baterii a nabijte ji. Uschovejte ji v suchém prostedí a jednou za msíc ji nabijte. Neskladujte baterii v extrémn horkém i studeném prostedí. (mén než-30 a více než plus 30) Ješt jednou dkujeme za zakoupení ATV Xquad. Pejeme Vám aby Vám Vaše ATV dobe sloužilo pi práci i zábav. SUPER-TYKOLKY s.r.o. Pímý dovozce ATV Centrum tykolek Terezín IO : , DI cz TEL:

20 Technické specifikace : Rozmry : Celková délka 1710 mm Celková šíka 1300 mm Celková výška 1150 mm Výška sedadla 840 mm Základna kol 1140 mm Minimální výška nad zemí 120 mm Minimální toný radius 3500 mm Hmotnost 175 Kg Motor vodou chlazený, 4 takt, 5 rychlostí Poet válc 1 Obsah motoru 249,2 cm 3 Válec 67 x 68,5 mm Kompresní pomr : 10.16:1 Startování Elektrické CDI Poet pasažér 2 Obsah motorového oleje 0,95 l Obsah pevodového oleje 0,12 l Obsah nádrže 4,3l Pevod : etz Brzdy kotouové, 1 zadní 2 pední Parkovací brzda mechanické jištní Pední pneu/psi: 21x7-10 Zadní pneu/psi 20.5x10-10 Maximální zatížení 180 Kg Baterie 12V, 9A 20

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 -

tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace - 1 - Dležité informace idi a pasažér Model XY500GK, prodávaný v eské Republice, je homologován pro 2 osoby a povoluje pepravu jednoho idie

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELADY NEXUS, APACHE ELADY NEXUS. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELADY NEXUS, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Potrubní provedení pro st ední statický tlak

Potrubní provedení pro st ední statický tlak UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Potrubní provedení pro stední statický tlak Velice vám dkujeme za zakoupení naší klimatizaní jednotky. Ped použitím klimatizaní jednotky si peliv pette tuto píruku a uschovejte ji pro

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ

Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG NÁVOD K POUŽITÍ ČERVENEC 2012 Česky lum_renault_mod 01.indd 1 16/07/2012 10:24:10 NÁVOD K POUŽITÍ Vozidla na LPG Vozidla tohoto typu mohou nezávisle na druhu svého využití jezdit na benzin

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk. Obj..: 12 77 37 1 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 12 77 37 www.conrad.sk Obj..: 12 77 37 Tento pístroj slouží k zjišování obsahu kyslíku v mg/l v rozsahu od 0 až do 20 mg/ l v kapalinách. (mimo

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

Centrum čtyřkolek, Terezín, SUPER-ČTYŘKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ

Centrum čtyřkolek, Terezín, SUPER-ČTYŘKOLKY s.r.o. info@super-ctyrkolky.cz WWW.SUPER-CTYRKOLKY.CZ SUPER ČTYŘKOLKY ZA SUPER CENY SHINERAY XY250STXE Čtěte tento návod k obsluze pozorně. Obsahuje informace pro bezpečný provoz. Předmluva Děkujeme Vám za zakoupení SHINERAY XY250 STXE. Tento návod obsahuje

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

B E Z P E N O S T N Í L I S T

B E Z P E N O S T N Í L I S T Strana 1 z 6 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Chemický název látky/obchodní název pípravku: Další názvy: - 1.2 Identifikace výrobce/dovozce: Jméno nebo obchodní jméno: ELCHEMCo

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR

DOW CORNING 732 MULTI-PURPOSE SEALANT, CLEAR 1 IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PÍPRAVKU A SPOLENOSTI NEBO PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo pípravku Chemický název: Silikonový elastomer Obchodní název: Dow Corning 732 Multi-Purpose Sealant, Clear 1.2 Použití

Více

Samonivelaní, rychlá opravná malta

Samonivelaní, rychlá opravná malta Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol

ï BEZPENOSTNÍ LIST podle naízení (ES)1907/2006(REACH) Název výrobku: Klima Cleaner Aerosol Strana 1 ze 8stran 1. Identifikace látky / pípravku a spolenosti / podniku 1.1 Identifikace látky nebo pípravku: 1.2 Použití látky nebo pípravku: Prostedek pro ištní klimatizací 1.3 Identifikace spolenosti

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM

CM-IWN.1. Návod k obsluze a montáži. Izolaní monitorovací relé ady CM CM-IWN.1 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také všímat

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010

Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 Uživatelský manuál Digitální satelitní pijíma STRONG SRT 6005/6010 1 Obsah 1.0. Úvod... 3 1.1. Bezpenostní upozornní.. 3 1.2. Základní vlastnosti 4 1.3. Bezpenostní opatení... 4 1.4. Uskladnní. 5 1.5.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1

Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Gsm pager PG-03 - resetator www.pest.cz Návod k nastavení a používání 3. verze 5.1.2006 pro firmware PIC 1.3 a DPS 1 Vyvinut ke splnní požadavk provozovatel WiFi bezdrátových sítí, kde je použit jako prostedek

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Osobním automobilem do zahrani í

Osobním automobilem do zahrani í Osobním automobilem do zahrani í Mgr. Zuzana Ambroová Tisková konference dne 28. ervence 2008 Co je nutné mít s sebou jako idi? Platný idiský prkaz. Potvrzení o povinném ruení (zelená karta). V pípad,

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri

Místo podnikání nebo sídlo: Pražská ul.16, 102 21 PRAHA 10. 25068-38-6 500-033-5 <50% Xi Dráždivý N Nebezpený pro životní prostedí epichlorhydri Datum vydání: 28.11.2002 version 3 #1777 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky nebo pípravku a výrobce nebo dovozce 1.1 Obchodní název pípravku: MC 28.1 Základní složka epoxidové pryskyice 1.2 Identifikace

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39

Obsah. Úvod... 11 Seznámení s vozidlem... 14. Příprava vozidla před jízdou... 29. Ovládáte správně svůj automobil?... 39 Obsah Úvod.............................................................. 11 Seznámení s vozidlem........................................... 14 Všeobecný technický popis...........................................

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk. Obj..: 379 690 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 37 96 90 www.conrad.sk Obj..: 379 690 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru tohoto autorádia svtov známé znaky ROADSTAR. Abyste produkt uchovali

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze

ZDROJ NEP ETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD. Návod k obsluze ZDROJ NEPETRŽITÉHO NAPÁJENÍ LINE-INTERACTIVE 500-3000VA USDVT, USDVR, USDVD Návod k obsluze CZ BEZPENOST CZ Následující ást obsahuje bezpenostní pokyny, které je nutno pi instalaci a provozu dodržovat.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E5701-7-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM

CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22. Návod k obsluze a montáži. Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM CM-SRS.11; CM-SRS.12 CM-SRS.21; CM-SRS.22 Návod k obsluze a montáži Jednofázové proudové monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití

4 kanálový digitální videorekordér CR-04A. Návod k použití 4 kanálový digitální videorekordér CR-04A Návod k použití 1. Základní vlastnosti: - digitální záznam obrazu z 1 až 4 kamer na HDD s variabilní kapacitou (20 120 GB) - volba zobrazení a záznamu 1 nebo 4

Více

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786

Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 Zemanova 152/2, 62700 Brno, tel 604 586 786 28.10.2010 VOLVO XC70 Ceník modelového roku 2011, dovoz EU, mezinárodn platná záruka 2 roky, veškeré ceny jsou uvedeny v bez DPH + poplatek 790 obsahující dovoz

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr

2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Technický list Vydání 30/05/2007 Identifikaní.: 02 08 01 02 007 0 000004 Verze. 01 2-komponentní epoxidová penetrace,vyrovnávací malta, mezivrstva a maltový potr Construction Popis výrobku je ekonomická,

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Katalog náhradních dílů IGLAND 55

Katalog náhradních dílů IGLAND 55 Katalog náhradních dílů IGLAND IG LES, s.r.o. J. Tomáška 7 0 ROKYCANY Tel.: +0 0 9 Fax: +0 0 9 Email: vacovsky@igland.cz www.igland.cz, www.igles.cz IGLAND AS Roresanden 09 N Grimstad, Norway Phone + 7

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I

BEZPENOSTNÍ LIST. STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci STUTOX - I Datum vydání: Datum revize: 1.1.2004 20.4.2005 BEZPENOSTNÍ LIST Strana: Název výrobku: STUTOX I, Granulovaný nástrahový pípravek urený k hubení hraboše polního pi plošné aplikaci 1. Identifikace látky

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27

Rozměry vozidla... 11 Hmotnosti vozidla... 14 Motor a jeho parametry... 15 Spojka... 19. Technika jízdy... 27 Obsah Úvodem............................................................ 9 Seznámení s vozidlem........................................... 10 Technický popis Škody Fabia..........................................

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více