WORKING TOGETHER, THE SKY IS THE ONLY LIMIT. Představení firmy Natura Food Additives, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WORKING TOGETHER, THE SKY IS THE ONLY LIMIT. Představení firmy Natura Food Additives, a.s."

Transkript

1 Představení firmy Natura Food Additives, a.s. Natura Food Additives, a.s. je ãeská potravináfiská akciová spoleãnost s pûsobností pfiedev ím v âeské republice, ale s dosahem sv ch aktivit na Slovensko, do zemí západní Evropy a Balkánského poloostrova, ale i jihov chodní Asie. Její ãinnost zapoãala zastoupením rûzn ch firem vyrábûjících potravináfiské pfiísady, av ak s v hodou zázemí v podobû vlastního v robního závodu. âleny na eho t mu jsou odborní pracovníci s technologicky zamûfien m vzdûláním potravináfiského smûru, ochotní a pfiipravení maximálnû respektovat individuální poïadavky zákazníkû. Pfiedmûtem na í ãinnosti je zejména: poradenství v oblasti návrhu receptur a technologick ch postupû v roby v ech potravináfisk ch v robkû nabídka surovin a pfiísad pfiiná ejících na im zákazníkûm lep í technologickou funkci a/nebo ekonomické zv hodnûní v voj nov ch v robkû Optimálních v sledkû aplikací dosahujeme fie ením vznikl ch situací pfiímo v místû v roby, u zákazníka. Nûkteré receptury je také moïné vyzkou et nejprve v na ich laboratofiích s pfiechodem do poloprovozních a provozních podmínek u na ich partnerû. Sídlo spoleãnosti je v Praze 6 a v robní závod v Hamrech u Havlíãkova Brodu. V robní závod pro el opakovanû a úspû nû certifikací dle standardû EFSIS - BRC Global Standard (British Retail Concortium), IFS (International Food Standard), ISO 9001 a ISO , pfiiãemï v souãasné dobû jsou platné následující certifikáty: ISO 9001:2008, BS EN ISO :2005, IFS Food verze ã. 5 Pro oznaãení smûsí potravináfisk ch pfiísad vyrábûn ch v na em ãeském závodû jsou vyuïívány následující zapsané ochranné známky: Naturphos, Naturham, Naturstabil, Naturslice, Naturcheese, Naturprotein, Naturbind, Naturbrine, Naturcream, Naturjog, Naturmajola, Naturcoloid, Naturpate. Nicménû v rámci obchodní spolupráce je moïno domluvit v robu prakticky jak chkoli prá kov ch smûsí pod privátní znaãkou na eho partnera a tak zachovat obchodní vztah k jeho odbûrateli. THICK CHORIZO STARCH BATTER DEKOR BREAD- CRUMBS PATE NATUR ASPIC SÍDLO SPOLEČNOSTI: Natura Food Additives, a. s. Podbabská 20, , Praha 6 Tel: Fax: VÝROBNÍ ZÁVOD: Natura Food Additives, a. s. Hamry 1596, , Havlíčkův Brod Tel.: Fax:

2 Základní informace o potravinářských přísadách a jejich směsích od firmy Natura Food Additives, a.s. Natura Food Additives, a.s. spolupracuje s nûkolika spoleãnostmi z Evropy, Asie, i Severní Ameriky, které vyrábí rûzné potravináfiské ingredience a pfiísady, jako napfi: karagenany, algináty, Ïelatiny, xantanovou a guarovou gumu, v echny typy pektinû, nativní a modifikované kroby, fosfáty, mléãné bílkovinné pfiípravky. Suroviny jsou ve vût inû pfiípadû pfiímo dováïeny ze zahraniãí a buì pfiímo prodávány na im zákazníkûm, nebo pfiedtím pouïity do smûsí potravináfisk ch pfiísad s pouïitím ve v ech oborech potravináfiského prûmyslu. V vojovou základnou firmy Natura Food Additives, a.s. je t m zku en ch potravináfisk ch technologû zab vajících se technologick m poradenstvím, v vojem receptur nov ch potravináfisk ch receptur a úpravou technologick ch postupû v roby, prakticky v ech potravináfisk ch v robkû. T m technologû je schopn rychle reagovat na poïadavky trhu. Technologické zázemí vlastního v robního závodu v Hamrech u Havlíãkova Brodu je tvofieno 4 mísícími zafiízeními s velikostí vsádky kg a dvou balicích linek s moïností zabalení smûsí do pytlû plastov ch i vícevrstv ch papírov ch o hmotnosti obsahu do 30 kg ale i do bigbagû. Základem pro pruïnou odezvu na poïadavky na ich zákazníkû je i vyhovující a prostorné skladové zázemí k následné expedici pfiísad a jejich smûsí pro stabilizaci, emulgaci, ochucení a konzervaci rozliãn ch masn ch, mlékárensk ch a pekafisk ch v robkû, ale i základû pro v robu omáãek a polévek, bramborov ch tûst, rovnûï ke zpracování ovoce a zeleniny vãetnû aditiv pro v robu snackû. Technologové firmy Natura Food Additives, a.s. jsou pfiipraveni respektovat individuální a specifické poïadavky kaïdého zákazníka, pfiiãemï optimálního v sledku lze pfii návrhu aplikace urãité pfiísady nebo pfii v voji nové smûsi pfiídatn ch látek dosáhnout spoleãn m fie ením s na imi partnery v provozních podmínkách jejich závodû. Dobrá pozice firmy Natura Food Additives, a.s. na ãeském trhu s postupn m rozvojem zahraniãních aktivit je odrazem pfiísn ch hygienick ch podmínek pfii v voji, v robû a skladování pfiísad a smûsí v na em závodû, kter je pod stálou veterinární kontrolou s právem nakládat se surovinami Ïivoãi ného pûvodu podobnû jako ostatní mlékárenské a masné závody s certifikací pro obchodní styk v rámci EU (CZ ) V současné době společnost Natura Food Additives, a.s. nabízí jednotlivé potravinářské ingredience, přídatné látky a jejich práškové směsi těchto kategorií: zahušťující a želírující látky emulgátory antioxidanty stabilizátory chemické konzervanty barviva směsi koření a aroma aj. resp. jednotlivé látky: karageny algináty pektiny xantan guar želatina nativní a modifikovaný bramborový, kukuřičný, pšeničný a tapiokový škrob maltodextriny dextrosa a fruktosa bramborová kaše bramborová vláknina lecithiny sojové bílkoviny jejich koncentráty izoláty a sojová mouka fosfáty a jejich soli krevní bílkoviny vitaminové premixy THICKENER EMULSIFIER ANTIOXIDANT STABILIZER COLOURANT SPICES BLEND OF FOOD ADDITIVES

3 Potravinářská aditiva pro masný průmysl WORKING TOGETHER, Sortiment aditiv firmy Natura Food Additives, a.s. tvofií jak jednotlivé ingredience, tak jejich smûsi. Podle jejich aplikace v masném prûmyslu je lze rozdûlit do následujících skupin: Láky (brines) vhodné pro nastfiikování a masírování masa, tzv. Naturham, Naturbrine Kompletní pfiípravky (smûs stabilizátorû, kofiení, aroma) pro v robu pa tik, tzv. Naturpate Pfiípravky pro vafiené a uzené salámy a klobásy, tzv. Naturslice, Naturcoloid Smûsi pro v robu hamburgerû Pfiípravky a kultury pro v robu fermentovan ch salámû, tzv. Naturfuet Smûsi pro v robu kûïov ch a tukov ch emulzí NáhraÏky vepfiového sádla Obalovací smûsi Pfiípravky pro v robu ochucen ch aspikû, tzv. Naturaspik Chemické konzervanty pro masné produkty, tzv. Naturstabil Pfiípravky Naturham a Naturbrine se pouïívají k v robû unek a unkám podobn m v robkûm ve v ech kvalitativních úrovních ( unka standard, v bûr, náfiez apod.). Jednotlivé smûsi se li í v závislosti na kvalitû v sledného masného produktu, vïdy ov em odpovídají legislativním poïadavkûm dané zemû. Pfiípravek Naturpate byl vyvinut pro v robu pasterovan ch nebo sterilovan ch pa tik. Modifikací smûsi lze docílit rûzné konzistence v sledné pa tiky roztíratelné, krájitelné apod. Pfiípravky pro v robu salámû a klobás Naturslice a Naturcoloid lze pouïít v kombinaci s na imi pfiípravky, které ãásteãnû nahrazují tuk Naturfat-substitute. Naturfuet je smûs Ïivin a stabilizátorû vhodná pro optimální rûst masn ch kultur. Zaji Èuje fiízené zrání v robkû typu fuet nebo chorizo. Díky kombinaci vhodného sloïení na eho produktu a technologicky zvládnutému procesu v roby fermentovan ch salámû u na ich zákazníkû, tak v robky získávají charakteristickou chuè a poïadovanou trvanlivost. Naturaspic je smûs gelotvorn ch látek, vût inou na základû Ïelatiny, nebo jin ch hydrokoloidû. Naturaspic lze dochutit kofiením, aromatem, pfiípadnû doplnit vhodn m konzervaãním pfiípravkem. Naturstabil je smûs rûzn ch pfiírodních a/nebo chemick ch konzervaãních látek, které neovlivàují chuè v sledného masného produktu. Mají pozitivní vliv na prodlouïení trvanlivosti produktu. Naturcream je chránûná znaãka pro smûsi, které zvy ují krémov efekt zejména u produktû typu pa tik. Naturskinbrine + Naturskin-stabil a Naturfat-emulsion jsou smûsi aditiv, které se pouïívají ke zlevnûní masn ch v robkû obsahující kûïovou a/nebo tukovou emulzi. Naturunite je smûs vyvinutá pro v robu zcelovan ch mas. Je zde velk potenciál v pfiídavku vody, coï v raznû zvy uje v tûïnost v robku. Tyto masné v robky jsou vhodné ke smaïení nebo peãení. NATURHAM NATURBRINE COLOID NATURPATE NATURSLICE STABIL NATURFUET

4 Potravinářská aditiva pro mlékárenský průmysl V souãasné dobû Natura Food Additives, a.s. mûïe nabídnout i celou fiadu potravináfisk ch aditiv vhodn ch k pouïití v mlékárenském odvûtví. Nabízíme jednotlivé ingredience nebo smûsi aditiv vhodné pfii v robû fermentovan ch mléãn ch v robkû, mléãn ch dezertû a lehaãek jak tradiãních, tak lehaãek obsahujících rostlinn tuk. Natura Food Additives, a.s. nabízí také smûsi pro v robu smetanov ch zmrzlin, sorbetû aj. v robkû pouïiteln ch v cukrárnách. Ze smûsí pro mlékárensk prûmysl nabízíme: Smûsi pro v robu jogurtû a zakysan ch smetan, tzv. Naturjogurt Smûsi zahu Èovadel a Ïelírujících látek, které mohou obsahovat i aroma a barviva, pro v robu zakysan ch a neutrálních mléãn ch v robkû dezertû, tzv. Naturdezert Stabilizátory pro v robu UHT mléãn ch a rostlinn ch lehaãek, tzv. Naturwhip Pfiípravky pro v robu pomazánek a tvarohov ch krémû, tzv. Naturspread a Naturquark. Naturcheese je fiada smûsí pro v robu tzv. s rov ch analogû produktû sloïen ch z mléãn ch bílkovin, tuku, vody a dochucujících látek, které jsou vhodné pro v echny typy aplikací stejnû jako ãerstv s r. S rov analog je velmi vhodn na posyp peãiva, na pizzu a zejména jako náhrada s ru v párkách, klobásách a dal ích masn ch produktech. Emulgátory, stabilizátory nebo kompletní smûsi pro v robu zmrzlin, tzv. Naturice Pfiípravky pro v robu tzv. vodov ch zmrzlin Natursorbet jsou ekonomicky velmi v hodné. edí se s vodou v pomûru 1:4. Dodáváme je v neutrální formû, tj. bez aroma a bez ochucovadel. Zákazníkovi lze ov em namíchat také ochucené verze dle jeho pfiání pfiíchuè jahodová, banánová aj. Smûsi pro v robu nízkotuãn ch smetanov ch zmrzlin Naturice low fat se fiedí s vodou v pomûru 1:2,5. Zmrzlinu lze vyrobit studenou i teplou cestou. Smûsi pro v robu standardních zmrzlin Naturice standard se fiedí také v pomûru 1:2,5. Lze je vyrábût pouze za horka. V echny v e zmínûné smûsi pro v robu zmrzlin lze vyrobit v neutrální formû nebo zákazníkovi ochutnit dle jeho pfiání. YOGHURT DESSERT NATURWHIP SPREAD QUARK NATUR TUR- SORBET NATURICE

5 Potravinářská aditiva pro pekaře a cukráře V voj smûsí pro pekafie a cukráfie je zaloïen na zku enostech v aplikaci smûsí hydrokoloidû v masném a mlékárenském odvûtví. Pro pekafie a cukráfie mûïeme nabídnout následující smûsi: Zlep ující pfiípravky do peãiva (pfiípravky zvy ující objem v robku, prodluïující trvanlivost, zabraàující vysychání v robku), tzv. Naturapan Premixy pro v robu celozrnn ch, tzv. Natura Whole Meal Pastry, nebo bramborov ch chlebû, tzv. Natura Potato Bread Premixy nebo hotové smûsi pro v robu pi kotov ch korpusû, tzv. Natursponge Premixy nebo hotové smûsi pro v robu pálené hmoty, tzv. Naturchoux pastry Zahu Èující látky do cukráfisk ch dïemû (termostabilní, odolné vûãi mrazu), tzv. Naturthick Smûsi pro v robu dekoraãního Ïelé, tzv. Naturjelly. Smûsi mohou b t ochucené, dobarvené, mohou obsahovat rûzné typy sladidel. Smûsi vhodné ke stabilizaci lehaãky (neutrální, ochucené, slazené), tzv. Naturwhip Smûsi pro glazování cukráfisk ch v robkû, tzv. Naturglaze Stabilizátory tvarohov ch náplní, tzv. Naturtvaroh nebo Naturquarkfix Smûsi pro v robu instantních krémû, tzv. Naturdekor. Stabilizátory tvarohov ch náplní, tzv. Naturtvaroh nebo Naturquarkfix dodáváme jako kompletní slazenou, dochucenou (citrón, vanilka, egg-brandy) smûs nebo jako koncentrát funkãních látek (bez obsah cukru a dochucovadel). Základní mûs pro pfiípravu instantního krému, tzv. Naturdekor, se fiedí s vodou v pomûru 1:2 aï 1:3. Krém lze pouïít jako termostabilní náplà do pekafisk ch v robkû nebo jako dekoraãní krém na dorty. Kromû základní verze Naturdekoru, nabízíme i smûsi tuãn ch, chuèovû pln ch instantních dekoraãních krémû, jejichï v znamnou v hodou je skuteãnost, Ïe cukráfi jiï do smûsi nemusí pfiidávat tuk. Naturdekor jsme schopní zákazníkovi dochutit (vanilka, egg-brandy, ãokoláda aj.) a dobarvit (intenzita zbarvení) pfiímo dle jeho pfiání. NATURAPAN NATURTHICK DEKOR QUARKFIX JELLY GLAZE LECIFRUIT

6 Potravinářská aditiva pro výrobce lahůdek Natura Food Additives, a.s. se také zab vá vyuïitím potravináfisk ch aditiv ve v robû lahûdek. Technologové firmy Natura Food Additives, a.s. jsou schopni navrhnout kompletní recepturu majonéz, dresingû, omáãek aj. Není problém zákazníkovi na míru pfiipravit kompletní smûs pro vajeãné i bezvajeãné majonézy, s rûzn m pomûrem tuku a oleje. Z produktû pro v robce lahûdek nabízíme: Zahu Èující látky a emulgátory pro v robu salátû, majonéz a keãupû, tzv. Natursalad, Naturthick, Naturmayonnaise Smûs pro v robu neutrálních, nebo ochucen ch aspikû na bázi vepfiové, nebo hovûzí Ïelatiny, tzv. Naturaspik Chemické, nebo pfiírodní konzervaãní látky, tzv. Naturstabil Natura Food Additives, a.s. se téï zab vá velmi rychle se rozvíjejícím odvûtvím, obalovacími smûsmi. Sortiment obalovacích smûsí je velmi irok. Zahrnuje sloïky klasického trojobalu vãetnû náhraïky vajec, dále smûsi pro pfiípravu viskózního tûstíãka, tzv. tempury a prá kov ch kofienûn ch smûsí, tzv. breaderû. Klasick trojobal je tvofien následujicími sloïkami: První vrstva: smûs speciálních, dobfie ulpívajících mouk, tzv. Naturflour Druhá vrstva: smûs surovin, která se pouïívá jako náhrada vajec, tzv. Naturbatter (prá ková smûs k fiedûní vodou za vzniku viskózního tûstíãka). - Naturbatter standard základ tvofií smûs speciálních mouk fiedí se s vodou v pomûru 1:2,5 aï 1:12 - Naturbatter potato základ mokré panády je tvofien bramborov mi vloãkami (su ená bramborová ka e) fiedí se vodou v pomûru 1:3 aï 1:4,5 - Naturbatter ochucený mokrá panáda ochucená kofiením dle pfiání zákazníka (chilli, paprika) - Naturbatter gluten free mokrá panáda, která neobsahuje p eniãn lepek - Naturbatter egg mokrá panáda obsahující su ená vejce Třetí vrstva: strouhanka - Strouhanka Natura barvená strouhanka, odstíny Ïluté aï oranïové - Lupínková strouhanka Natura strouhanka s obsahem kukufiiãn ch lupínkû - Kukuřičná strouhanka - Rýžová strouhanka - Strouhanka s obsahem bramborových vloček Speciální smûsi: Naturtempura prá ková smûs, fiedûní vodou v pomûru 1:2. Smûs se pouïívá jako jedna vrstva. Je vhodná k obalování kufiecích kouskû a dále mas, na kter ch patnû ulpívá klasick trojobal: kufiecí stehna, kufiecí kfiídla. Naturbreader prá ková, vût inou kofienûná smûs. PouÏívá se jako jedna vrstva v suchém stavu. MAYONNAISE SALAD SAUCE ASPIC FLOUR BATTER CRUMBS

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR

KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR KATALOG DRŽITELŮ ZNAČKY ČESKÝ VÝROBEK GARANTOVÁNO POTRAVINÁŘSKOU KOMOROU ČR Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Najdi si svého výrobce www.vyrobci.foodnet.cz Kvalita potravin je téma, které poslední

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

Eleuterokok ostnitý. Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír Horák, CSc.*

Eleuterokok ostnitý. Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír Horák, CSc.* Eleuterokok ostnitý Prof. ing. Pavel Valíček, DrSc. Doc. ing. Vladimír orák, CSc.* Institut tropického a subtropického zemûdûlství, âeská zemûdûlská univerzita v Praze *Katedra chemie agronomické fakulty,

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Profil skupiny Pioneer Investments

Profil skupiny Pioneer Investments Profil skupiny Pioneer Investments Dimenze dûvûry, síly a ãasu 75let inovace a zku eností Kvalita a globální pûsobení Více neï 75 let pûsobení v oblasti fiízení podílov ch fondû, soukrom ch portfolií,

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy

Josef Riegler. Franz Josef Radermacher. Global Marshall Plan. balance the world with an Eco-Social Market Economy Josef Riegler Franz Josef Radermacher Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Global Marshall Plan balance the world with an Eco-Social Market Economy Vize celosvûtová

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více