ČSN EN ISO Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy."

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO ( ) z června Český normalizační institut, 2005 Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu

2 Národní předmluva Změny proti předchozí normě Text normy byl uveden do souladu s ustanoveními norem EN ISO souboru 9000 z roku 2000, zejména v otázce používaných termínů a jejich definic (např. auditor, opatření k nápravě, dokument, neshoda, preventivní opatření, postup, záznam) a také byla vyjasněna některá ustanovení předchozí normy z hlediska jednoznačnosti jejich výkladu (např povinnost vytvořit a dokumentovat rozsah systému environmentálního managementu, upřesnění ustanovení o environmentálních aspektech, Požadavky právních předpisů a jiné požadavky, Řízení dokumentů, Havarijní připravenost a reakce, 4.6 Přezkoumání vedením). Rozsáhlejší redakční úpravy byly provedeny v informativní příloze A. V této normě byla oproti původní normě doplněna některá ustanovení nebo původní ustanovení byla zcela přepracována v souladu s ustanoveními norem EN ISO souboru 9000 z roku 2000 (např Hodnocení souladu, Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření). Souvisící ČSN ČSN EN ISO 9000:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN IS014004:2005 ( ) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ČSN IS014015:2003 ( ) Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací ČSN EN ISO 14020:2002 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady ČSN ISO 14021:2000 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) ČSN ISO 14024:2000 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu l -Zásady a postupy ČSN EN ISO 14031:2000 ( ) Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu -Směrnice ČSN EN ISO 14040:1998 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu- Zásady a osnova ČSN EN ISO 14041:1999 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza ČSN EN ISO 14042:2001 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů ČSN EN ISO 14043:2001 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu ČSN ISO/TR 14047:2004 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO ČSN :2003 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů ČSN ISO/TR 14049:2001 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu- Příklady aplikace ISO pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy ČSN ISO 14050:2004 ( ) Environmentální management - Slovník ČSN EN ISO 19011:2003( ) Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálniho managementu ČSN :2003 ( ) Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu Upozornění na národní poznámky Do normy byly k článkům 4.2, 4.6, A.3.1 a A.5.5 doplněny informativní národní poznámky

3 Upozornění na národní přílohu Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje srovnání struktury mezi ISO 14001:1996 a ISO 14001:2004 (tabulka 1) a srovnání struktury mezi ISO 14001:2004 a ISO 14001:1996 (tabulka 2). Vypracování normy Zpracovatel: DHV ČR, spol. s r.o., IČ , RNDr. Zdeněk Suchánek Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák - 3 -

4 EVROPSKÁ NORMA EN ISO Listopad 2004 ICS Nahrazuje EN ISO 14001:1996 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití (ISO 14001:2004) Tato evropská norma byla schválena CEN Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. CEN Evropský výbor pro normalizaci Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky jsou celosvětové vyhrazena národním členům CEN. Ref. č. EN 14001:2004 E - 4 -

5 Obsah Strana Obsah 6 Úvod 8 1 Předmět normy 11 2 Normativní odkazy 11 3 Termíny a definice 11 4 Požadavky na systém environmentálního managementu Všeobecné požadavky Environmentální politika Plánování Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a program(-y) Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření Řízení záznamů Interní audit Přezkoumání vedením 21 Příloha A (informativní) Návod k použití této mezinárodní normy 22 Příloha B (informativní) Vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001: Literatura 41 Národní příloha NA (informativní)

6 Předmluva Tento dokument (EN ISO 14001:2004) byl vypracován v technické komisi ISO/TC 207 Management životního prostředí'' ve spolupráci s členskými státy CEN. Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května Tento dokument nahrazuje EN ISO 14001:1996. V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Oznámení o schválení Text mezinárodní normy ISO 14001:2004 byl schválen CEN jako EN ISO 14001:2004 bez jakýchkoli modifikací. ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených v části 2 směrnic ISO/IEC. Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů. Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv. ISO byla vypracována technickou komisí ISO/TC 207 Environmentální management, subkomisí SC 1 Systémy environmentálního managementu. Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 14001:1996), které bylo technicky revidováno

7 Úvod Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj vyjádřeného zainteresovanými stranami. Mnohé organizace provedly environmentální přezkoumání" nebo audity", aby mohly vyhodnotit svůj environmentální profil. Tato přezkoumání a audity však samy o sobě nemusí stačit na to, aby organizaci ujistily, že její výkonnost nejen splňuje, ale i v budoucnu bude splňovat požadavky právních předpisů na ni kladené a požadavky vyplývající z její vyhlášené politiky. Aby byly audity účinné, je třeba je provádět v rámci strukturalizovaného systému managementu, který je integrován v rámci organizace. Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím poskytnout prvky účinného systému environmentálního managementu (EMS), které je možno integrovat s ostatními potřebami managementu, a tak pomáhat organizacím dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů. Tyto normy, stejně jako jiné mezinárodní normy, nemají být použity k vytváření mimocelních bariér v obchodu ani k rozšiřování či změně právních závazků organizace. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které mají organizaci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů, které berou v úvahu požadavky právních předpisů a informace o významných environmentálních aspektech. Je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Podstata tohoto přístupu je znázorněna na obrázku 1. Úspěch systému závisí na závazku a zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci, zejména vrcholového vedení. Takový systém umožňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a procesy pro dosažení závazků obsažených v politice, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy. Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto požadavků je možné řešit současně a že tato řešení mohou být kdykoli upravena. Druhé vydání této mezinárodní normy je zaměřeno na upřesnění prvního vydání a patřičně zohledňuje ustanovení ISO 9001 s cílem zvýšení kompatibility těchto dvou norem ku prospěchu uživatelské veřejnosti. Pro snadné použití jsou shodně očíslovány články v kapitole 4 vlastního textu této mezinárodní normy a v příloze A. Například a A.3.3 se zabývají cíli, cílovými hodnotami a programem(-y) a a A.5.5 se zabývají interními audity. Kromě toho příloha B uvádí širší technické vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000 a obráceně. Existuje zásadní rozdíl mezi touto mezinárodní normou, která popisuje požadavky na systém environmentálního managementu organizace, a která může být použita pro certifikaci/registraci a/nebo pro vlastní vyhlášení v organizaci zavedeného systému environmentálního managementu a dalšími směrnicemi, podle nichž nelze certifikovat a které mají organizacím poskytnout základní pomoc při vytváření, zavedení nebo vylepšování systému environmentálního managementu. Environmentální management zahrnuje celou řadu otázek, včetně těch, které ovlivňují strategii a konkurenceschopnost podniku. Prokázání úspěšného zavedení této mezinárodní normy může organizace použít k tomu, aby ujistila zainteresované strany, že používá odpovídající systém environmentálního managementu. Návod k využití různých metod environmentálního managementu je uveden v jiných mezinárodních normách, zvláště v normách týkajících se environmentálního managementu vytvořených ISO/TC 207. Jakékoli odkazy na jiné mezinárodní normy jsou pouze pro informaci

8 Neustálé zlepšování Environmentální politika Přezkoumání vedením Plánování Kontrola Zavedení a provoz Obrázek 1 - Model systému environmentálního managementu pro tuto mezinárodní normu POZNÁMKA Tato mezinárodni norma je založena na metodologii známé jako Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (PDCA). Metodologii PDCA lze ve stručnosti popsat takto: - Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální politikou organizace. - Dělej: uplatňuj procesy. - Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích. - Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému environmentálního managementu. Mnoho organizací řídí své činnosti pomocí systému procesů a jejich vzájemným působením, což může být nazváno procesním přístupem". ISO 9001 podporuje použití procesního přístupu. Jelikož metodologie PDCA se může použit na všechny procesy, jsou obě metodologie považovány za slučitelné. Tato mezinárodní norma obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního managementu jsou odkazovány na ISO Tato mezinárodní norma nestanovuje absolutní požadavky na environmentální profil nad rámec v environmentální politice obsažených závazků být ve shodě s platnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují a závazků k prevenci znečištění a k neustálému zlepšování. Tak mohou dvě organizace zabývající se podobnými činnostmi, avšak s odlišným environmentálním profilem, obě splňovat požadavky této mezinárodní normy. Systematické využívání a zavedení řady metod environmentálního managementu může přispět k dosažení optimálních výsledků pro všechny zainteresované strany. Přijetí této mezinárodní normy však samo o sobě nemůže zajistit dosažení optimálních environmentálních výsledků. V zájmu dosažení environmentálních cílů může systém environmentálního managementu vést organizaci k tomu, aby vzala v úvahu zavedení nejlepších dostupných technik tam, kde je to vhodné a ekonomicky únosné, a aby plně zvážila nákladovou efektivnost takových technik. Tato mezinárodní norma neobsahuje požadavky na jiné systémy managementu, jako jsou systémy pro management jakosti, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, finanční management nebo management rizik, přestože její prvky mohou být přiřazeny nebo integrovány s prvky těchto jiných systémů managementu. Pro organizaci je možné upravit svůj (své) stávající systém(-y) s cílem vytvoření systému environmentálního managementu, který je v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Je však třeba zdůraznit, že použití různých prvků systému managementu se může lišit v závislosti na zamýšleném účelu a zapojených zainteresovaných stranách. Úroveň podrobností a komplexnosti systému environmentálniho managementu, rozsah dokumentace a pro něj vyčleněné prostředky závisí na množství faktorů, jako je rozsah systému, velikost organizace a povaha jejích činností, výrobků a služeb. To se může týkat zvláště malých a středně velkých podniků

9 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití 1 Předmět normy Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, které organizace identifikovala a které může řídit a těch, na které může mít vliv. Norma sama o sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu. Tuto mezinárodní normu lze zavést ve všech organizacích, které si přejí: a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu; b) ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily; c) prokázat shodu s touto mezinárodní normou. 1) učiněním vlastního rozhodnutí a vydáním vlastního prohlášení nebo 2) požádáním o potvrzení své shody stranami,které mají na organizaci zájem, jako jsou zákazníci nebo 3) požádáním o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je z pohledu organizace externí stranou nebo 4) požádáním o certifikaci/registraci svého systému environmentálního managementu externí organizací. Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah jejich uplatnění závisí na takových faktorech jako jsou environmentální politika organizace, povaha jejích činností, výrobků a služeb, lokalita a podmínky, v nichž pracuje. V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje informativní návod k jejímu použití. 2 Normativní odkazy Nejsou uvedeny žádné normativní odkazy. Tento článek je uveden proto, aby bylo dodrženo stejné číslování článků jako v předcházejícím vydání (IS014001:1996). 3 Termíny a definice Pro účely tohoto dokumentu platí následující termíny a definice. 3.1 auditor osoba s odbornou způsobilosti k provádění auditu [čl ISO 9000:2000] 3.2 neustálé zlepšování opakující se proces zlepšování systému environmentálního managementu (3.8), jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu (3.10) v souladu s environmentální politikou (3.11) organizace (3.16) POZNÁMKA Tento proces nemusí probíhat ve všech oblastech činnosti zároveň. 3.3 opatření k nápravě opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody (3.15) 3.4 dokument informace a jejich podpůrné médium POZNÁMKA 1 Médiem může být papír, magnetický, elektronický nebo optický počítačový disk, fotografie nebo porovnávací vzor nebo jejich kombinace. POZNÁMKA 2 Přejato z článku ISO 9000:

10 3.5 životní prostředí, environment prostředí, ve kterém organizace (3.16) provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy POZNÁMKA V této souvislosti se prostředí" rozšiřuje za hranice organizace (3.16) do globálního systému. 3.6 environmentálni aspekt prvek činností nebo výrobků nebo služeb organizace (3.16), který může ovlivňovat životní prostředí (3.5) POZNÁMKA Významný environmentální aspekt má nebo může mít významný environmentální dopad (3.7). 3.7 environmentální dopad jakákoli změna v životním prostředí (3.5), ať nepříznivá, či příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů (3.6) organizace (3.16) 3.8 systém environmentálního managementu, EMS součást systému managementu organizace (3.16) použitá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky (3.11) a řízení jejích environmentálních aspektů (3.6) POZNÁMKA 1 Systém managementu je soubor vzájemně závislých prvků, který se používá pro stanovení politiky a cílů a pro dosažení těchto cílů. POZNÁMKA 2 Systém managementu zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy (3.19), procesy a zdroje. 3.9 environmentální cíl celkový environmentální záměr, který je v souladu s environmentální politikou (3.11), a jehož dosažení si organizace (3.16) sama stanoví 3.10 environmentální profil, environmentální výkonnost měřitelné výsledky řízení svých environmentálních aspektů (3.6) samotnou organizací (3.16) POZNÁMKA 1 V kontextu systémů environmentálního managementu (3.8) mohou být výsledky měřeny vůči environmentální politice (3.11), environmentálním cílům (3.9), environmentálním cílovým hodnotám (3.12) organizace (3.16) a dalším požadavkům na environmentální profil environmentální politika celkové záměry a zaměření organizace (3.16) ve vztahu k jejímu environmentálnímu profilu (3.10), oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením POZNÁMKA 1 Environmentální politika poskytuje rámec pro opatření a pro stanovení environmentálních cílů (3.9) a environmentálních cílových hodnot (3.12) environmentální cílová hodnota podrobný požadavek na výkonnost, vztahující se na organizaci (3.16) nebo její části, který vychází z environmentálních cílů (3.9), a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo 3.13 zainteresovaná strana osoba nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil (3.10) organizace (3.16) nebo je jím ovlivněna 3.14 interní audit systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu systému environmentálního managementu stanovených organizací (3.16) POZNÁMKA V mnoha případech, zejména v malých organizacích, může být nezávislost prokázána tím, že auditoři

11 nenesou odpovědnosti za činnosti, které mají být auditovány neshoda nesplnění požadavku [čl ISO 9000:2000] 3.16 organizace společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, uvedené nebo neuvedené v rejstříku, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu POZNÁMKA U organizací s více než jednou provozní jednotkou může být jako organizace definována jedna provozní jednotka preventivní opatření opatření k odstranění příčiny potenciální neshody (3.15) 3.18 prevence znečištění, předcházení znečištění používání procesů, praktik, technik, materiálů, výrobků, služeb nebo energie k zabránění, snížení nebo regulování (samostatně nebo v kombinaci) vzniku emisí nebo vypouštění jakéhokoli druhu znečišťující látky nebo odpadu, tak, aby se snížily negativní environmentální dopady (3.7) POZNÁMKA Prevence znečištění může zahrnovat snížení nebo vyloučení využívání zdrojů, změny procesů, výrobků nebo služeb, účinné využíváni zdrojů, záměny a náhrady materiálů a energií, opětné používání, rekuperaci, recyklaci, obnovu a úpravu postup specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu POZNÁMKA 1 Postupy mohou nebo nemusí být dokumentovány. POZNÁMKA 2 Převzato z článku ISO 9000: záznam dokument (3.4), v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech POZNÁMKA Převzato z článku ISO 9000: Požadavky na systém environmentálního managementu 4.1 Všeobecné požadavky Organizace musí vytvořit, dokumentovat, zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém environmentálního managementu v souladu s požadavky této mezinárodní normy a určit, jak bude plnit tyto požadavky. Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému environmentálního managementu. 4.2 Environmentální politika Vrcholové vedení musí stanovit environmentální politiku organizace a zajistit, aby v rámci stanoveného rozsahu svého systému environmentálního managementu: a) odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb organizace; b) obsahovala závazek 1 k neustálému zlepšování a prevenci znečištění; c) obsahovala závazek být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům; d) poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot; e) byla dokumentována, realizována a udržována;

12 f) byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření 2 organizace a g) byla dostupná veřejnosti. 4.3 Plánování Environmentální aspekty Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) a) k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci definovaného rozsahu systému environmentálního managementu, které může řídit a těch environmentálních aspektů, na které může mít určitý vliv, s ohledem na plánované nebo nové projekty nebo nové či upravené činnosti, výrobky a služby a b) k určení těch aspektů, které mají nebo mohou mít významný(-é) dopad(-y) na životní prostředí (tj. významných environmentálních aspektů). Organizace musí tyto informace dokumentovat a průběžně je aktualizovat. Organizace musí zajistit, aby významné environmentální aspekty byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování jejího systému environmentálního managementu Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y): a) k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným požadavkům právních předpisů a jiným požadavkům, které se na ni vztahují, v souvislosti s jejími environmentálními aspekty; b) k určení uplatnitelnosti těchto požadavků na její environmentální aspekty. 1 NÁRODNÍ POZNÁMKA V souboru norem ISO 9000 se pro anglický termín commitment používá překlad osobní angažovanost a aktivita (např. článek 5.1 ČSN EN ISO 9001:2001). 2 NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro anglický výraz on behalf of the organization byl v souladu s podrobnějším vysvětlením v čl (poznámka 1) ISO a po zvážení řady možných výrazů (např. jménem organizace, v prospěch organizace, na požadavek organizace, z příkazu organizace, na základě smluvního vztahu) a s přihlédnutím k dalším jazykovým verzím normy použit významové neutrální výraz z pověření organizace. Organizace musí zajistit, aby tyto příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na ni vztahují byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování jejího systému environmentálniho managementu Cíle, cílové hodnoty a program(-y) Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a cílové hodnoty pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Cíle a cílové hodnoty musí být měřitelné, pokud je to prakticky možné, a musí být v souladu s environmentální politikou včetně závazku předcházet znečištění, závazku být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a s jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala a závazku neustálého zlepšování. Při stanovování a přezkoumávání svých cílů a cílových hodnot organizace musí zvážit požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují, a své významné environmentální aspekty. Musí rovněž zvážit své technologické možnosti, své finanční, provozní a podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat program(-y) pro dosahování svých cílů a cílových hodnot Program(-y) musí obsahovat: a) určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro příslušnou funkci a úroveň organizace a b) prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaženo. 4.4 Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Vedení musí zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálniho managementu. Mezi zdroje patří lidské zdroje a specializované dovednosti, infrastruktura organizace, technologie a finanční zdroje. Úlohy, odpovědnost a pravomoc se musí definovat, dokumentovat a sdělovat tak, aby podporovaly efektivní

13 environmentální management. ČSN EN ISO Vrcholové vedení organizace musí jmenovat zvláštní(-ho) zástupce vedení, jimž/jemuž musí být bez ohledu na další povinnosti určeny úkoly, odpovědnost a pravomoc, aby: a) bylo zajištěno vytvoření, zavedení a udržování systému environmentálního managementu ve shodě s požadavky této mezinárodní normy; b) vrcholovému vedení byly podávány zprávy o výkonnosti systému environmentálního managementu k přezkoumání, včetně doporučení pro jeho zlepšování Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Organizace musí zajistit, aby osoba(-y) provádějící pro ni nebo z jejího pověření úkony, které mohou způsobit významné environmentální dopady identifikované organizací, byla(-y) způsobilá(-é) na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Organizace musí uchovávat s tím spojené záznamy. Organizace musí určit potřeby výcviku spojené s jejími environmentálními aspekty a jejím systémem environmentálního managementu. Musí poskytovat výcvik nebo provádět jiné činnosti pro to, aby tyto potřeby byly splněny a musí uchovávat s tím spojené záznamy. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy, které osoby pracující pro ni nebo z jejího pověření poučí o: a) důležitosti shody s environmentální politikou, s postupy a požadavky systému environmentálního managementu; b) významných environmentálních aspektech a s tím souvisejících skutečných nebo potenciálních dopadech spojených s jejich prací, a o environmentálních přínosech zlepšené osobní výkonnosti; c) jejich úlohách a odpovědnosti za dosažení shody s požadavky systému environmentálního managementu a d) potenciálních následcích nedodržení stanovených postupů Komunikace Ve vztahu ke svým environmentálním aspektům a k systému environmentálního managementu organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro a) interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace; b) přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích zainteresovaných stran. Organizace musí rozhodnout, zda bude externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, a musí zaznamenat své rozhodnutí v této věci. Jestliže se rozhodne komunikovat, musí vytvořit a zavést metody pro tuto externí komunikaci Dokumentace Dokumentace systému environmentálního managementu musí zahrnovat: a) environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty; b) popis rozsahu systému environmentálního managementu; c) popis hlavních prvků systému environmentálního managementu a jejich vzájemné součinnosti a odkaz na navazující dokumenty; d) dokumenty, včetně záznamů, požadované touto mezinárodní normou a e) dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako nezbytné k zajištění účinného plánování, provozování a řízení procesů týkajících se jejích významných environmentálních aspektů Řízení dokumentů Dokumentace požadovaná systémem environmentálního managementu a touto mezinárodní normou musí být řízená. Záznamy jsou zvláštním druhem dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky článku Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro: a) schvalování správnosti dokumentů před jejich vydáním; b) přezkoumávání a aktualizování podle potřeby a potvrzení platnosti dokumentů; c) zajištění identifikace změn a stavu po poslední revizi dokumentů; d) zajištění dostupnosti důležitých verzí příslušných dokumentů na místě, kde jsou používány; e) zajištění toho, že dokumenty zůstávají čitelné a snadno identifikovatelné; f) zajištění toho, aby dokumenty externího původu určené organizací jako nezbytné pro plánování a provozování systému environmentálního managementu byly identifikovány a jejich distribuce

14 byla řízena a ČSN EN ISO g) zamezení nezamýšleného použití zastaralých dokumentů a jejich vhodné označení, jestliže zůstávají zachovány pro jakékoli účely Řízení provozu Organizace musí určit a plánovat ty operace a činnosti, které souvisejí se určenými významnými environmentálními aspekty v souladu s její environmentální politikou, cíli a cílovými hodnotami tak, aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek, a to: a) vytvořením, zavedením a udržováním dokumentovaného(-ných) postupu(-ů) pro řízení situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení od environmentální politiky, cílů a cílových hodnot a b) ustanovením provozních kritérií v těchto postupech a c) vytvořením, zavedením a udržováním postupů pro identifikované významné environmentální aspekty zboží a služeb, používaných organizací a sdělením příslušných postupů a požadavků dodavatelům, včetně smluvních partnerů Havarijní připravenost a reakce Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) k identifikaci možností vzniku situací havarijního ohrožení a havarijních situací, které mohou mít dopad(-y) na životní prostředí a pro reakce na ně. Organizace musí reagovat na nastalé situace havarijního ohrožení a havárie a předcházet nebo eliminovat s nimi spojené negativní environmentální dopady. Organizace musí periodicky přezkoumávat, a tam kde to je zapotřebí, revidovat své havarijní plány a postupy reakcí, a to především poté, co se havárie nebo situace havarijního ohrožení udaly. Organizace rovněž musí, tam, kde to je možné, tyto postupy pravidelně přezkušovat. 4.5 Kontrola Monitorování a měření Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pravidelného monitorování a měření klíčových znaků svého provozu, které mohou mít významný environmentální dopad. Postup(-y) musí zahrnovat dokumentování informací pro monitorování výkonnosti, příslušných nástrojů řízení provozu a souladu s cíli a cílovými hodnotami organizace. Organizace musí zajistit, aby používala a udržovala monitorovací a měřicí zařízení, které je kalibrované nebo ověřené a musí uchovávat související záznamy Hodnocení souladu Ve shodě se svým závazkem být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro periodické hodnocení tohoto souladu. Organizace musí udržovat záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení Organizace musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ni vztahují. Organizace může kombinovat toto hodnocení s hodnocením souladu s požadavky právních předpisů uvedeným v článku , nebo může vytvořit samostatný(-é) postup(-y). Organizace musí udržovat záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro řešení skutečné(-ných) nebo potenciální(-ch) neshody (neshod) a pro přijetí opatření k nápravě a preventivních opatření. Postup(-y) musí definovat požadavky pro: a) identifikování a nápravu(-y) neshody (neshod) a pro přijetí opatření vedoucích ke zmírnění jejich environmentálních dopadů; b) zkoumání neshody (neshod), určování její(-ích) příčiny (příčin) a přijímání opatření v zájmu zabránění jejich opakování; c) vyhodnocování potřeby zavést opatření k předcházení neshody (neshod) a zavádění vhodných opatření pro zamezení jejich výskytu; d) zaznamenávání výsledků přijatého (přijatých) opatření k nápravě a preventivního(-ních) opatření a e) přezkoumávání efektivnosti přijatého (přijatých) opatření k nápravě a preventivního(-ních) opatření

15 Podniknutá opatření musí odpovídat rozsahu problémů a vzniklým environmentálním dopadům. Organizace musí zajistit, aby byly provedeny všechny potřebné změny v dokumentaci systému environmentálního managementu Řízení záznamů Organizace musí vytvořit a udržovat záznamy nezbytné k prokázání shody s požadavky jejího systému environmentálního managementu s požadavky této mezinárodní normy a k prokázání dosažených výsledků. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro identifikaci, skladování, ochranu, obnovování, uchovávání a skartaci záznamů. Záznamy musí být a musí zůstávat čitelně, identifikovatelné a vysledovatelné Interní audit Organizace musí zajistit, aby interní audity systému environmentálního managementu byly provedeny v plánovaných intervalech, tak aby: a) bylo určeno, zda systém environmentálního managementu 1) odpovídá plánovaným krokům environmentálního managementu včetně požadavků této mezinárodní normy a 2) je správně zaveden a udržován a b) poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditů. Organizace musí plánovat, vytvořit, zavést a udržovat program(-y) auditů, s přihlédnutím k environmentálnímu významu dané(-ých) operace(-í) a k výsledkům předešlých auditů. Postup(-y) auditu musí být vytvořeny, zavedeny a udržovány tak, aby určovaly: - odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, podávání zpráv o jejich výsledcích a uchovávání záznamů s nimi spojených; - stanovení kritérií auditu, rozsahu, četnosti a metod. Výběr auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. 4.6 Přezkoumání vedením 3 Vrcholové vedení organizace musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém environmentálního managementu organizace tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšení a potřeb změn systému environmentálního managementu, včetně environmentální politiky a environmentálních cílů a cílových hodnot. Záznamy o přezkoumání vedením musí být uchovávány. Vstupy pro přezkoumání vedením musí zahrnovat: a) výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují; b) komunikaci(-e) s externími zainteresovanými stranami, včetně stížností; c) environmentální profil organizace; d) rozsah splnění cílů a cílových hodnot; e) stav opatření k nápravě a preventivních opatření; f) následné činnosti z minulého přezkoumání vedením; g) změně okolnosti, včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků spojených s jejími environmentálními aspekty a h) doporučení pro zlepšení. Výstupy z přezkoumání vedením musí zahrnovat všechna rozhodnutí nebo činnosti spojená s možnou potřebou změnit environmentální politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné prvky systému environmentálního managementu, v souladu se závazkem neustálého zlepšování

16 3 NÁRODNÍ POZNÁMKA V normách souboru ISO 9000 se používá překlad Přezkoumání systému managementu (např. článek 5.6 ČSN EN ISO 9001:2001)

17 Příloha A (informativní) ČSN EN ISO Návod k použití této mezinárodní normy A.1 Všeobecné požadavky Tento dodatečný text poskytnutý v této příloze má přísně informativní povahu a má zabránit mylnému výkladu požadavků obsažených v kapitole 4 této mezinárodní normy. Ačkoli tyto informace se týkají požadavků kapitoly 4, s nimiž jsou v souladu, nejsou zamýšleny jako doplnění, vyloučení nebo jakákoli úprava těchto požadavků. Zavedení systému environmentálního managementu, popsaného touto mezinárodní normou, má vést ke zlepšení environmentálního profilu. Proto je tato mezinárodní norma založena na myšlence, že organizace bude pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat svůj systém environmentálního managementu proto, aby nalezla možnosti jeho zlepšení a realizovala je. Rychlost, rozsah a časový rozměr tohoto procesu neustálého zlepšování jsou určovány samotnou organizací v závislosti na ekonomických a jiných okolnostech. Zlepšení v systému environmentálního managementu mají vést k dalšímu zlepšení environmentálního profilu organizace. Tato mezinárodní norma po organizaci vyžaduje: a) vytvořit si vhodnou environmentální politiku; b) v zájmu určení významných environmentálních dopadů identifikovat environmentální aspekty vycházející z minulých, současných nebo plánovaných činností organizace, jejích výrobků a služeb; c) identifikovat příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují; d) identifikovat priority a vhodné environmentální cíle a cílové hodnoty; e) vytvořit strukturu a program(-y) k realizaci politiky a dosažení cílů a cílových hodnot; f) provádět plánování, řízení, monitorování, opatření k nápravě a preventivní opatření, audity a přezkoumání tak, aby byla zajištěna shoda s danou environmentální politikou a adekvátnost systému environmentálního managementu a g) být schopna přizpůsobovat se měnícím se okolnostem. Organizace, která nemá systém environmentálního managementu, má nejdříve zjistit jaké má postavení vůči životnímu prostředí prostřednictvím přezkoumání. Cílem tohoto přezkoumání má být zváženi všech environmentálních aspektů organizace jako základu pro vytvoření systému environmentálního managementu. Přezkoumání má pokrývat čtyři hlavní oblasti: - identifikaci environmentálních aspektů včetně aspektů spojených s běžnými provozními podmínkami, abnormálními podmínkami včetně spuštění a odstavení provozu a havarijního ohrožení a havárií; - identifikaci požadavků příslušných právních předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují; - zkoumání všech stávajících praktik a postupů environmentálního managementu včetně praktik a postupů souvisejících se zásobováním a uzavíráním smluv; - vyhodnocení minulých havarijních ohrožení a havárií. Nástroje a metody přezkoumání mohou zahrnovat kontrolní seznamy, provádění rozhovorů, přímou kontrolu a měření, výsledky předchozích auditů nebo jiných přezkoumání v závislosti na povaze činností. Organizace může svobodně a pružně definovat svá omezení a může se rozhodnout zavést tuto mezinárodní normu v rámci celé organizace nebo v rámci jednotlivých provozních jednotek či činností organizace. Organizace má určit a dokumentovat rozsah svého systému environmentálního managementu. Určení rozsahu má sloužit k ujasnění hranic organizace, ve kterých se bude systém environmentálního managementu uplatňovat, zvláště, pokud organizace je součástí větší organizace na daném místě. Jakmile je rozsah určen, všechny činnosti, výrobky a služby organizace spadající do tohoto rozsahu musí být zahrnuty do systému environmentálního managementu. Při stanovování tohoto rozsahu se má věnovat pozornost tomu, že hodnověrnost systému environmentálního systému bude záviset na zvolení hranic organizace. Pokud je část organizace vyňata z rozsahu jejího systému environmentálního managementu, má organizace být schopna toto vynětí vysvětlit. Pokud je tato mezinárodní norma uplatněna pouze pro určitou provozní jednotku, mohou být na splnění požadavků této mezinárodní normy použity politiky a postupy vyvinuté jinými složkami této

18 organizace za podmínky, že jsou použitelné pro danou provozní jednotku. A.2 Environmentální politika Environmentální politika je hnací silou procesu zavádění a zlepšování systému environmentálního managementu organizace tak, aby organizace mohla udržovat a případně zlepšovat svůj environmentální profil. Proto má tato politika odrážet závazek vrcholového vedení být ve shodě s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, uplatňovat prevenci znečištění a průběžně se zlepšovat. Environmentální politika je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot organizace. Environmentální politika má být dostatečně jasná, aby byla srozumitelná pro interní i externí zainteresované strany a má být pravidelně přezkoumávána a revidována tak, aby odrážela měnící se podmínky a informace. Oblast jejího použití (tj. rozsah) má být jasně vymezena a má odrážet jedinečnou povahu, měřítko a environmentální dopady jejích činností, výrobků a služeb, v rámci určeného rozsahu systému environmentálního managementu. Environmentální politika má být sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, včetně smluvních partnerů, kteří pracují na některém zařízení organizace. Komunikace vůči smluvním partnerům může mít alternativní podoby ve srovnání s vlastní vyhlášenou politikou, například u pravidel, směrnic a postupů, a může proto zahrnovat pouze vhodné části politiky. Vrcholové vedení organizace má stanovit a dokumentovat svoji environmentální politiku v souladu s environmentální politikou případné větší podnikové jednotky jejíž je součástí a to s jejím souhlasem. POZNÁMKA Vrcholové vedení se obvykle skládá z osoby nebo skupiny lidí, kteří řídí a kontrolují organizaci na vrcholové úrovni. A.3 Plánování A.3.1 Environmentální aspekty Článek má organizaci poskytnout proces pro identifikaci environmentálních aspektů a pro určení těch environmentálních aspektů, které jsou významné a kterými se systém environmentálního managementu má přednostně zabývat. Organizace má určit, jaké jsou její environmentální aspekty v rámci jejího systému environmentálního managementu z pohledu vstupů a výstupů (ať zamýšlených nebo nezamýšlených) spojených s její minulou nebo současnou činností, výrobky a službami, plánovanými nebo novými projekty nebo novými nebo upravenými činnostmi, výrobky a službami. Tento proces má zahrnovat běžné provozní podmínky, abnormální provozní podmínky, spouštění a zastavování provozu a rovněž logicky předvídatelné situace havarijního ohrožení. Organizace nemusí posuzovat každý výrobek, jeho složky nebo vstupní suroviny individuálně. Je možno si zvolit kategorie činností, výrobků a služeb a identifikovat jejich environmentální aspekty. Ačkoli neexistuje žádný jednotný postup identifikace environmentálních aspektů, může vybraný postup zahrnovat například: a) emise do ovzduší; b) úniky látek do vody; c) úniky látek do půdy 4 ; d) využívání surovin a přírodních zdrojů; e) využívání energie; f) emitované energie, např. teplo, záření, vibrace; g) odpady a vedlejší výrobky a h) fyzikální znaky, např. velikost, tvar, barva, vzhled. 4 NÁRODNÍ POZNÁMKA Půda v dané souvislosti je chápána jako složka životního prostředí. V české odborné terminologii se používají i další termíny jako horninové prostředí nebo půdní vrstvy horninového prostředí. Mimo environmentální aspekty, které může přímo řídit, má organizace vzít v úvahu aspekty, které může ovlivnit, například aspekty spojené se zbožím a službami používanými organizací a aspekty spojené se zbožím a službami, které sama poskytuje. Některé návody pro vyhodnocování řízení a vlivu jsou uvedeny níže. Je to však za všech okolností sama organizace, která určuje míru řízení a také aspekty, na které má vliv. Pozornost má být věnována aspektům spojeným s činnostmi, výrobky a službami organizace, jako jsou: - návrh a vývoj;

19 - výrobní procesy; - balení a doprava; ČSN EN ISO environmentální výkonnost a praxe smluvních partnerů a dodavatelů; - odpadové hospodářství; - získávání a distribuce surovin a přírodních zdrojů; - distribuce, použití a konec života výrobků a - volně žijící zvířata a rostlinstvo a biodiversita. Úroveň řízení a ovlivňování environmentálních aspektů výrobků dodávaných organizaci se může značně lišit v závislosti na postavení organizace na trhu a na jejích dodavatelích. Organizace, která zodpovídá za návrh svého vlastního výrobku může významně ovlivnit jeho aspekty například změnou jediné vstupní suroviny, zatímco organizace, která potřebuje dodávat výrobek odpovídající externě určeným specifikacím může mít málo možností. Co se týče prodaných výrobků, je třeba uznat, že organizace mohou jen do omezené míry ovlivňovat používání a způsob odstraňování svých výrobků, např. uživateli, ale mohou, tam kde je to prakticky proveditelné, zvážit sdělování informací o postupech vhodných pro jejich používání a odstraňování, v zájmu ovlivnění uživatelů. Změny v životním prostředí, ať nepříznivé či příznivé, které zcela nebo částečně vyplývají z environmentálních aspektů organizace, se nazývají environmentální dopady. Vztah mezi environmentálními aspekty a dopady je vztahem příčiny a následku. V některých místech může kulturní dědictví být důležitým prvkem okolního prostředí, v němž organizace provádí svou činnost, a proto má být vzato v potaz při zvažování jejích environmentálních dopadů. Vzhledem k tomu, že organizace může mít mnoho environmentálních aspektů a s nimi spojených dopadů, má vytvořit kritéria a metodiku určování těch aspektů a dopadů, které považuje za významné. Neexistuje jedna jediná metodika pro určování významných environmentálních aspektů. Použitá metodika však má dávat konzistentní výsledky a měla by zahrnovat vytvoření a použití vyhodnocovacích kritérií, jako jsou například kritéria vztažená k environmentálním problémům, právním otázkám a zájmům interních a externích zainteresovaných stran. Při rozvíjení informací vztahujících se k významným environmentálním aspektům má organizace vzít v úvahu potřebu uchovávat informace pro archivní účely a rovněž způsob jejich použití při navrhování a zavádění systému environmentálního managementu organizace. Proces identifikace a hodnocení environmentálních aspektů má zvážit lokalitu, kde činnosti probíhají, náklady a čas pro provedení analýz a dosažitelnost spolehlivých údajů. Identifikace environmentálních aspektů nevyžaduje detailní posouzení životního cyklu. V tomto procesu mohou být použity informace, které již byly připraveny pro účely spojené s plněním právních předpisů nebo pro jiné účely. Uvedený proces identifikace a hodnocení environmentálních aspektů nemá za cíl změnu nebo zvýšení právních závazků organizace. A.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Organizace potřebuje identifikovat požadavky právních předpisů, které se vztahují na její environmentální aspekty. Požadavky právních předpisů mohou zahrnovat: a) národní a mezinárodní právní požadavky; b) právní požadavky státu/kraje/okresu; c) právní požadavky místní veřejné správy. Příklady jiných požadavků, které mohou pro organizaci platit, pokud to je vhodné: - dohody s orgány veřejné správy; - dohody se zákazníky; - směrnice jiné než zákonné povahy; - dobrovolné zásady nebo kodexy správné praxe; - dobrovolné environmentální značení nebo závazky následné péče o výrobek; - požadavky obchodních sdružení; - dohody se skupinami občanů nebo nevládními organizacemi; - veřejné závazky organizace nebo její mateřské organizace;

20 - požadavky společnosti/podniku. ČSN EN ISO Určení, nakolik se požadavky právních předpisů a jiné požadavky vztahují k environmentálnim aspektům organizace, je obvykle provedeno v procesu identifikace těchto požadavků. Proto není třeba mít samostatný nebo dodatečný postup pro toto určování. A.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(-y) Cíle a cílové hodnoty mají být konkrétní a všude, kde je to možné, měřitelné. Měly by zahrnovat krátkodobou i dlouhodobou problematiku. Při zvažování technologických variant mají organizace zvážit použití nejlepších dostupných technik tam, kde je to ekonomicky únosné, nákladově efektivní a kde je to považováno za vhodné. Odkaz na finanční požadavky organizace neznamená implicitně, že by organizace měly povinně používat metody environmentálního účetnictví. Vytvoření a používání programu(-ů) je důležité pro úspěšnou realizaci systému environmentálního managementu. Každý program má popisovat jak bude dosaženo cílů a cílových hodnot organizace, včetně časových harmonogramů a určení zaměstnanců odpovědných za zavedení programu(ů). Tento (tyto) pro-gram(-y) může (mohou) být rozdělen(-y) na jednotlivé části, zaměřené na jednotlivé prvky činnosti organizace. Program má zahrnovat, tam kde je to vhodné a prakticky proveditelné, zřetele fází plánování, navrhování, výroby, marketingu a odstraňování. To lze provádět pro současné i budoucí činnosti, výrobky a služby. U výrobků se to může týkat návrhu a vývoje, surovin, výrobních procesů, použití a konečného odstranění. Pro nové instalace nebo podstatné úpravy procesů lze řešit způsoby plánování, navrhování, konstrukci, instalaci, provoz a, ve vhodné době určené organizací, zastavení provozu. A.4 Zavedení a provoz A.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Úspěšné zavedení systému environmentálního managementu je závazkem pro všechny osoby pracující pro organizaci nebo z pověření organizace. Environmentální úlohy a odpovědnosti nemají mít pouze zaměstnanci útvarů ochrany životního prostředí, ale mají pokrývat i jiné úseky v organizaci, například vedení provozu nebo jiné pracovní funkce než v ochraně životního prostředí. Tento závazek má začínat na nejvyšších úrovních vedení. V souladu s ním má vrcholové vedení vytvořit environmentální politiku organizace a zajistit zavedení systému environmentálního managementu. Jako součást tohoto závazku má vrcholové vedení jmenovat konkrétní(-ho) představitele vedení s přidělenou odpovědností a pravomocí pro zavedení systému environmentálního managementu. Ve velkých nebo složitých organizacích může takovýchto představitelů být i více. V malých a středních podnicích mohou být tyto odpovědnosti převzaty jednou osobou. Vedení má rovněž zajistit poskytnutí dostatečného množství zdrojů, jako je např. organizační infrastruktura, k tomu, aby systém environmentálního managementu byl vytvořen, zaveden a udržován. Organizační infrastruktura zahrnuje například budovy, komunikační linky, podzemní nádrže, kanalizaci atd. Také je důležité, aby byly dobře definovány hlavní úlohy a povinnosti spojené se systémem environmentálního managementu a aby byly sdělovány všem osobám pracujících pro organizaci nebo z jejího pověření. A.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Organizace má identifikovat povědomí, znalosti, porozumění a dovednosti potřebné pro každou osobu s odpovědností a pravomocí k provádění činností pro ni. Tato mezinárodní norma vyžaduje, aby: a) ty osoby, jejichž práce může zapříčinit významný(-é) environmentální dopad(-y) identifikovaný(-é) organizací byly odborně způsobilé k provádění činností, na které byly určeny; b) potřeby výcviku byly identifikovány a aby byla přijata opatření k zajištění výcviku; c) všechny osoby byly seznámeny s environmentální politikou a systémem environmentálního managementu organizace a s environmentálními aspekty činností, výrobků a služeb organizace, které mohou být ovlivněny jejich činností. Povědomí, znalosti, porozumění a odborná způsobilost mohou být získány nebo zlepšeny pomocí výcviku, vzdělávání nebo pracovních zkušeností

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.020.30; 01.040.23 2008 Lahve na plyny - Terminologie ČSN EN ISO 10286 07 8301 Únor Gas cylinders - Terminology Bouteilles à gaz - Terminologie Gasflaschen - Terminologie idt

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.20 2005 Spojovací součásti - Povrchové vady - Část 2: Matice ČSN EN ISO 6157-2 02 1016 Únor Fasteners - Surface discontinuities - Part 2: Nuts Éléments de fixation - Défauts

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.030.50; 55.020 2005 Obaly - Opakované použití ČSN EN 13429 77 0147 Únor Packaging - Reuse Emballage - Réutilisation Verpackung - Wiederverwendung Tato norma je českou verzí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2000 Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 2: Svařování ocelí pod tavidlem ČSN EN ISO 9692-2 05 0025 Červenec idt ISO 9692-2:1998 Welding and

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Říjen 2011 Stavební vápno Část 3: Hodnocení shody ČSN EN 459-3 72 2201 Building lime Part 3: Conformity evaluation Chaux de construction Partie 3: Evaluation de la conformité

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.30 2007 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky - Část 3: Řízení výroby (u výrobce) ČSN EN 12966-3 73 7033 Duben Road vertical signs - Variable message traffic

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.50 2007 Obuv pro hasiče ČSN EN 15090 83 2506 Únor Footwear for firefighters Chaussures pour pompiers Schuhe für die Feuerwehr Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.17; 17.060 2005 Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Termíny, všeobecné požadavky a doporučení pro uživatele ČSN EN ISO 8655-1 70 4255 Červenec idt ISO 8655-1:2002

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 Srpen 2011 Nedestruktivní zkoušení Akustická emise Všeobecné zásady ČSN EN 13554 01 5081 Non-destructive testing Acoustic emission testing General principles Essais non

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.30 2005 Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda) ČSN EN ISO 5534 57 1003 Leden idt ISO 5534:2004 Cheese and processed chesse - Determination

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.040.20 2006 Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče ČSN EN 203-2- 4 06 1901 Březen Gas heated catering

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.040.70; 01.040.11 2004 Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Slovník - Část 1: Kontaktní čočky ČSN EN ISO 8320-1 19 5200 Květen idt ISO 8320-1:2003

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.83; 83.180 2001 Samolepicí pásky - Terminologie ČSN EN 12481 77 0860 Listopad Self adhesive tapes - Terminology Rubans auto-adhésifs - Terminologie Klebebänder - Terminologie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2007 Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda ČSN EN 14889-1 72 3434 Květen Fibres for concrete - Part 1: Steel fibres - Definitions,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.77; 77.160 2001 Prášková metalurgie - Slovník ČSN EN ISO 3252 42 0049 Červenec idt ISO 3252:1999 Powder metallurgy - Vocabulary Métallurgie des poudres - Vocabulaire Pulvermetallurgie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 47.080 2004 Malá plavidla - Drenážní čerpací soustavy ČSN EN ISO 15083 32 5141 Duben idt ISO 15083:2003 Small craft - Bilge-pumping systems Navires de plaisance - Systèmes de

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.080.20; 79.080 2005 Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky ČSN EN 14374 73 2839 Květen Timber structures - Structural laminated veneer lumber - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 33.040.50; 35.110 Duben 2008 Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory ČSN EN 50173-2 36 7253 Information technology - Generic cabling

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.050 2004 Potraviny - Stanovení vitamínu B 2 metodou HPLC ČSN EN 14152 56 0071 Únor Foodstuffs - Determination of vitamin B 2 by HPLC Produits alimentaires - Dosage de la vitamine

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.200.10 2008 Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba ČSN EN 1434-6 25 8511 Září Heat meters - Part 6: Installation, commissioning,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.080.20; 13.310 Březen 2012 Letištní a letecké bezpečnostní služby ČSN EN 16082 31 0440 Airport and aviation security services Offre de services de sureté aéronautique Flughafen-

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.100.30 2005 Sýry a tavené sýrové výrobky - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda (Referenční metoda) ČSN EN ISO 1735 57 1007 Únor idt ISO 1735:2004 Cheese and processed

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.040.01 2003 Kvalita ovzduší - Posouzení vhodnosti měřicí metody porovnáním s požadovanou nejistotou měření ČSN EN ISO 14956 83 5550 Květen idt ISO 14956:2002 Air quality -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.060.50 2006 Clony a okenice - Tepelná a zraková - Funkční charakteristiky a klasifikace ČSN EN 14501 74 6074 Březen Blinds and shutters - Thermal and visual comfort - Performance

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.110; 35.240.10 2003 Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla ČSN EN ISO 13567-1 01 3104 Leden idt ISO 13567-1:1998

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 2002 Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Část 1: Všeobecné zásady ČSN EN ISO 9934-1 01 5046 Listopad idt ISO 9934-1:2001 Non-destructive

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.110; 11.040.01; 11.120.01 1999 Informace výrobce zdravotnických prostředků ČSN EN 1041 85 5201 Únor Information supplied by the manufacturer with medical devices Informations

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.30 2002 Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4 ČSN EN 1677-6 27 1910 Březen Components for slings - Safety - Part 6: Links - Grade 4 Accessoires

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.20 2006 Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování titanu a slitin titanu - Klasifikace ČSN EN ISO 24034 Duben 05 5327 idt ISO 24034:2005 Welding

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.150.10 2008 Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti ČSN EN 755-2 42 4086 Listopad Aluminium and aluminium alloys - Extruded

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.160.01; 97.220.10 Srpen 2008 Světlo a osvětlení - Osvětlení sportoviš» ČSN EN 12193 36 0454 Light and lighting - Sports lighting Éclairagisme - Éclairage des installations

Více

Biocombustibles solides Détermination de la longueur et du diametre des granulés

Biocombustibles solides Détermination de la longueur et du diametre des granulés ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 27.190; 75.160.10 Červen 2016 Tuhá biopaliva Stanovení délky a průměru pelet ČSN EN ISO 17829 83 8229 idt ISO 17829:2015 Solid biofuels Determination of length and diameter of

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.140.30; 47.080 2006 Malá plavidla - Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného motorovým rekreačním plavidlem ČSN EN ISO 14509 32 0265 Červen idt ISO 14509:2000 Small craft

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.100.01; 45.020 2006 Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 4: Výměna dat ČSN EN 15016-4 28 0305 Říjen Technical drawings - Railway applications - Part 4: Data exchange

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 53.020.20 2001 Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání ČSN EN 12644-1 27 0036 Listopad Cranes - Information for use and testing - Part 1: Instructions

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.50 2006 Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení ) ČSN EN ISO 8339 72 2335 Leden idt ISO 8339:2005 Building

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.200.40 Leden 2009 Zařízení a povrch dětského hřiště Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky ČSN EN 1176-2 94 0515 Playground equipment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 17.040.01 Únor 2012 Geometrické specifikace produktu (GPS) Charakteristiky a podmínky Definice ČSN EN ISO 25378 01 4124 idt ISO 25378:2011 Geometrical product specifications (GPS)

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Furniture Assessment of the ignitability of upholstered furniture Part 1: Ignition source smouldering cigarette ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.140; 13.220.40 Listopad 2015 Nábytek Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku Část 1: Zdroj zapálení doutnající cigareta ČSN EN 1021-1 91 0232 Furniture Assessment of the ignitability

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.81; 81.040.20 Duben 2012 Sklo ve stavebnictví Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo Část 1: Definice a popis součástí ČSN EN ISO 12543-1 70 1015 idt ISO 12543-1:2011

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.70 2005 Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem ČSN EN 14124 13 7222 Srpen Inlet valves for flushing cisterns with

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 2006 Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva ČSN EN 1354 73 1316 Březen Determination of compressive strength of lightweight aggregate concrete

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2003 Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu ČSN EN ISO 9013 05 3401 Říjen idt ISO 9013:2002 Thermal cutting

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 07.100.99; 59.080.30 2004 Zkoušení textilií - Hodnocení působení mikroskopických hub ČSN EN 14119 80 0873 Květen Testing of textiles - Evaluation of the action of microfungi Essais

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 55.040; 13.030.99 2006 Obaly - Předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku ČSN EN 14806 77 0320 Únor Packaging

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.10 2008 Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení ČSN EN ISO 18595 Duben 05 1340 idt ISO 18595:2007 Resistance

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.55; 55.200 2000 Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení ČSN EN 415-1 26 7600 Prosinec Packaging machines

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 73.020; 91.100.15 Říjen 2012 Přírodní kámen Hrubé desky Požadavky ČSN EN 1468 72 1866 Natural stone Rough slabs Requirements Pierre naturelles Tranches brutes Exigences Naturstein

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 77.120.01; 77.140.01; 77.150.01 Srpen 2008 áropevné oceli, niklové a kobaltové slitiny ČSN EN 10302 42 0917 Creep resisting steels, nickel and cobalt alloys Aciers et alliage

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.140.40 2007 Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu ČSN EN 60598-2-13 36 0600 Březen Luminaires - Part 2-13: Particular requirements - Ground

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.10 2004 rouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ČSN EN ISO 10642 02 1144 Srpen idt ISO 10642:2004 Hexagon socket countersunk head screws Vis à tête fraisée à six

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10; 91.100.30 200 Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - ČSN EN 480-5 72 2325 Duben Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods -

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.190 2003 Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody ČSN EN 1906 16 5776 Duben Building hradware - Lever handles and knob furniture - Requirements

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 21.060.10; 21.060.20 Červen 2011 Spojovací součásti Šrouby a matice Značky a popis rozměrů ČSN EN ISO 225 02 1001 idt ISO 225:2010 Fasteners Bolts, screws, studs and nuts Symbols

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.340.30 Listopad 2014 Ochranné prostředky dýchacích orgánů Stlačené plyny pro dýchací přístroje ČSN EN 12021 83 2282 Respiratory equipment Compressed gases for breathing apparatus

Více

Tato norma je identická s EN 21942-4:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B- 1050 Brussels.

Tato norma je identická s EN 21942-4:1993 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B- 1050 Brussels. ČESKÁ NORMA 01.040.11;11.060.20 Březen 1997 Stomatologie - Stomatologický slovník - ČSN EN 21942-4 Část 4: Stomatologické vybavení 84 0004 idt ISO 1942-4:1989 Dental vocabulary - Part 4: Dental equipment

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 2004 Terminografie zaměřená na překlad ČSN ISO 12616 01 0506 Listopad Translation-oriented terminography Terminographie axée sur la traduction Übersetzungsorientierte Terminographie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 55.020; 67.020 2008 Obaly - Management hygieny ve výrobě obalů pro potraviny - Požadavky ČSN EN 15593 77 0164 Listopad Packaging - Management of hygiene in the production of packaging

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 11.180 2001 Vnější končetinové protézy a ortézy - Požadavky a metody zkoušení ČSN EN 12523 84 4002 Červen External limb prostheses and external orthoses - Requirements and test

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 23.060.30 2003 Průmyslové armatury - Litinová šoupátka ČSN EN 1171 13 3720 Září Industrial valves - Cast iron gate valves Robinetterie industrielle - Robinets-vannes en fonte

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30 2003 Čistírny odpadních vod - Část 4: Primární čištění ČSN EN 12255-4 75 6403 Březen Wastewater treatment plants - Part 4: Primary settlement Stations ďépuration - Partie

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.60 Červenec 2012 Tepelněizolační výrobky Hodnocení shody ČSN EN 13172 72 7211 Thermal insulation products Evaluation of conformity Produits isolants thermiques Évaluation

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.250; 97.040.40; 97.040.60 2006 Mechanická odolnost nádobí pro domácnost v myčkách na nádobí - Část 5: Rychlá zkouška keramických předmětů pro catering ČSN EN 12875-5 94 4305

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.31; 31.120; 31.260 Březen 2012 Plazmové zobrazovací panely Část 1: Terminologie a písmenné značky ČSN EN 61988-1 ed. 2 35 8788 idt IEC 61988-1:2011 Plasma display panels

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.120.50 Březen 2008 Pojistky nízkého napětí - Část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN 60269-1 ed. 3 35 4701 Low-voltage fuses - Part 1: General requirements Fusibles basse tension

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 71.100.30 2005 Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - ČSN EN 13631-16 66 8140 Květen Explosives for civil uses - High explosives - Part 16: Detection and measurement

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.71; 71.100.30 2003 Zábavná pyrotechnika - Část 1: Terminologie ČSN EN 14035-1 66 8300 Prosinec Fireworks - Part 1: Terminology Artifices de divertissement - Partie 1: Terminologie

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100 1999 Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 4: Vybavení ČSN EN ISO 3452-4 01 5019 Červen idt ISO 3452-4:1998 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.080.99; 55.020; 35.040 2007 Obaly - Lineární čárový kód a dvourozměrné symboly pro balený výrobek ČSN ISO 22742 77 0055 Únor Packaging - Linear bar code and two-dimensional

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.10 Srpen 2010 Metody zkoušení cementu Část 8: Stanovení hydratačního tepla Rozpouštěcí metoda ČSN EN 196-8 72 2100 Methods of testing cement Part 8: Heat of hydration Solution

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 97.100.30 Červenec 2010 Hořáky spalující pelety pro kotle malých výkonů Terminologie, požadavky, zkoušení, značení ČSN EN 15270 06 1231 Pellet burners for small heating boilers

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 79.060.01; 91.080.20 Červen 2010 Desky na bázi dřeva Stanovení charakteristických 5% kvantilů a charakteristických průměrů ČSN EN 1058 73 1715 Wood-based panels Determination

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 55.160 2001 Přepravní obaly - Opakovaně použitelné tuhé plastové přepravky - Část 2: Všeobecné specifikace pro zkoušení ČSN EN 13117-2 77 2000 Červen Transport packaging - Reusable,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.120.10; 91.060.50 2006 Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna ČSN EN ISO

Více