ČSN EN ISO Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy."

Transkript

1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO ( ) z června Český normalizační institut, 2005 Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu

2 Národní předmluva Změny proti předchozí normě Text normy byl uveden do souladu s ustanoveními norem EN ISO souboru 9000 z roku 2000, zejména v otázce používaných termínů a jejich definic (např. auditor, opatření k nápravě, dokument, neshoda, preventivní opatření, postup, záznam) a také byla vyjasněna některá ustanovení předchozí normy z hlediska jednoznačnosti jejich výkladu (např povinnost vytvořit a dokumentovat rozsah systému environmentálního managementu, upřesnění ustanovení o environmentálních aspektech, Požadavky právních předpisů a jiné požadavky, Řízení dokumentů, Havarijní připravenost a reakce, 4.6 Přezkoumání vedením). Rozsáhlejší redakční úpravy byly provedeny v informativní příloze A. V této normě byla oproti původní normě doplněna některá ustanovení nebo původní ustanovení byla zcela přepracována v souladu s ustanoveními norem EN ISO souboru 9000 z roku 2000 (např Hodnocení souladu, Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření). Souvisící ČSN ČSN EN ISO 9000:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti ČSN IS014004:2005 ( ) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám ČSN IS014015:2003 ( ) Environmentální management - Environmentální posuzování míst a organizací ČSN EN ISO 14020:2002 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Obecné zásady ČSN ISO 14021:2000 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (typ II environmentálního značení) ČSN ISO 14024:2000 ( ) Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu l -Zásady a postupy ČSN EN ISO 14031:2000 ( ) Environmentální management - Hodnocení environmentálního profilu -Směrnice ČSN EN ISO 14040:1998 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu- Zásady a osnova ČSN EN ISO 14041:1999 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu - Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza ČSN EN ISO 14042:2001 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů ČSN EN ISO 14043:2001 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu - Interpretace životního cyklu ČSN ISO/TR 14047:2004 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Příklady aplikace ISO ČSN :2003 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Formát dokumentace údajů ČSN ISO/TR 14049:2001 ( ) Environmentální management- Posuzování životního cyklu- Příklady aplikace ISO pro stanovení cíle a rozsahu inventarizační analýzy ČSN ISO 14050:2004 ( ) Environmentální management - Slovník ČSN EN ISO 19011:2003( ) Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálniho managementu ČSN :2003 ( ) Environmentální management - Integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje produktu Upozornění na národní poznámky Do normy byly k článkům 4.2, 4.6, A.3.1 a A.5.5 doplněny informativní národní poznámky

3 Upozornění na národní přílohu Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje srovnání struktury mezi ISO 14001:1996 a ISO 14001:2004 (tabulka 1) a srovnání struktury mezi ISO 14001:2004 a ISO 14001:1996 (tabulka 2). Vypracování normy Zpracovatel: DHV ČR, spol. s r.o., IČ , RNDr. Zdeněk Suchánek Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák - 3 -

4 EVROPSKÁ NORMA EN ISO Listopad 2004 ICS Nahrazuje EN ISO 14001:1996 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití (ISO 14001:2004) Tato evropská norma byla schválena CEN Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoli modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoli člena CEN. Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze. Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. CEN Evropský výbor pro normalizaci Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel 2004 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky jsou celosvětové vyhrazena národním členům CEN. Ref. č. EN 14001:2004 E - 4 -

5 Obsah Strana Obsah 6 Úvod 8 1 Předmět normy 11 2 Normativní odkazy 11 3 Termíny a definice 11 4 Požadavky na systém environmentálního managementu Všeobecné požadavky Environmentální politika Plánování Environmentální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a program(-y) Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Kontrola Monitorování a měření Hodnocení souladu Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření Řízení záznamů Interní audit Přezkoumání vedením 21 Příloha A (informativní) Návod k použití této mezinárodní normy 22 Příloha B (informativní) Vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001: Literatura 41 Národní příloha NA (informativní)

6 Předmluva Tento dokument (EN ISO 14001:2004) byl vypracován v technické komisi ISO/TC 207 Management životního prostředí'' ve spolupráci s členskými státy CEN. Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do května Tento dokument nahrazuje EN ISO 14001:1996. V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska. Oznámení o schválení Text mezinárodní normy ISO 14001:2004 byl schválen CEN jako EN ISO 14001:2004 bez jakýchkoli modifikací. ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členských organizací ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Mezinárodní normy se navrhují podle pravidel uvedených v části 2 směrnic ISO/IEC. Hlavním úkolem technických komisí je připravovat mezinárodní normy. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Zveřejnění mezinárodní normy vyžaduje schválení alespoň 75 % hlasujících členů. Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO není odpovědná za identifikování jakýchkoli nebo všech patentových práv. ISO byla vypracována technickou komisí ISO/TC 207 Environmentální management, subkomisí SC 1 Systémy environmentálního managementu. Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 14001:1996), které bylo technicky revidováno

7 Úvod Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou a cíli. To vše se děje v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů, rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření, podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu vzrůstajícího zájmu o environmentální problematiku a udržitelný rozvoj vyjádřeného zainteresovanými stranami. Mnohé organizace provedly environmentální přezkoumání" nebo audity", aby mohly vyhodnotit svůj environmentální profil. Tato přezkoumání a audity však samy o sobě nemusí stačit na to, aby organizaci ujistily, že její výkonnost nejen splňuje, ale i v budoucnu bude splňovat požadavky právních předpisů na ni kladené a požadavky vyplývající z její vyhlášené politiky. Aby byly audity účinné, je třeba je provádět v rámci strukturalizovaného systému managementu, který je integrován v rámci organizace. Mezinárodní normy pro oblast environmentálního managementu mají organizacím poskytnout prvky účinného systému environmentálního managementu (EMS), které je možno integrovat s ostatními potřebami managementu, a tak pomáhat organizacím dosáhnout environmentálních a ekonomických cílů. Tyto normy, stejně jako jiné mezinárodní normy, nemají být použity k vytváření mimocelních bariér v obchodu ani k rozšiřování či změně právních závazků organizace. Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu, které mají organizaci umožnit přípravu a zavedení politiky a cílů, které berou v úvahu požadavky právních předpisů a informace o významných environmentálních aspektech. Je zamýšlena tak, aby mohla být uplatněna v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednila různé geografické, kulturní a sociální podmínky. Podstata tohoto přístupu je znázorněna na obrázku 1. Úspěch systému závisí na závazku a zapojení všech úrovní a funkcí v organizaci, zejména vrcholového vedení. Takový systém umožňuje organizaci připravit environmentální politiku, navrhnout cíle a procesy pro dosažení závazků obsažených v politice, přijmout opatření nezbytná pro zlepšení svého environmentálního profilu a prokázat shodu systému s požadavky této mezinárodní normy. Hlavním cílem této mezinárodní normy je podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečištění v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. Je třeba si uvědomit, že mnohé z těchto požadavků je možné řešit současně a že tato řešení mohou být kdykoli upravena. Druhé vydání této mezinárodní normy je zaměřeno na upřesnění prvního vydání a patřičně zohledňuje ustanovení ISO 9001 s cílem zvýšení kompatibility těchto dvou norem ku prospěchu uživatelské veřejnosti. Pro snadné použití jsou shodně očíslovány články v kapitole 4 vlastního textu této mezinárodní normy a v příloze A. Například a A.3.3 se zabývají cíli, cílovými hodnotami a programem(-y) a a A.5.5 se zabývají interními audity. Kromě toho příloha B uvádí širší technické vztahy mezi ISO 14001:2004 a ISO 9001:2000 a obráceně. Existuje zásadní rozdíl mezi touto mezinárodní normou, která popisuje požadavky na systém environmentálního managementu organizace, a která může být použita pro certifikaci/registraci a/nebo pro vlastní vyhlášení v organizaci zavedeného systému environmentálního managementu a dalšími směrnicemi, podle nichž nelze certifikovat a které mají organizacím poskytnout základní pomoc při vytváření, zavedení nebo vylepšování systému environmentálního managementu. Environmentální management zahrnuje celou řadu otázek, včetně těch, které ovlivňují strategii a konkurenceschopnost podniku. Prokázání úspěšného zavedení této mezinárodní normy může organizace použít k tomu, aby ujistila zainteresované strany, že používá odpovídající systém environmentálního managementu. Návod k využití různých metod environmentálního managementu je uveden v jiných mezinárodních normách, zvláště v normách týkajících se environmentálního managementu vytvořených ISO/TC 207. Jakékoli odkazy na jiné mezinárodní normy jsou pouze pro informaci

8 Neustálé zlepšování Environmentální politika Přezkoumání vedením Plánování Kontrola Zavedení a provoz Obrázek 1 - Model systému environmentálního managementu pro tuto mezinárodní normu POZNÁMKA Tato mezinárodni norma je založena na metodologii známé jako Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (PDCA). Metodologii PDCA lze ve stručnosti popsat takto: - Plánuj: stanov cíle a procesy nezbytné k dosažení výsledků v souladu s environmentální politikou organizace. - Dělej: uplatňuj procesy. - Kontroluj: monitoruj a měř procesy ve vztahu k environmentální politice, cílům, cílovým hodnotám, požadavkům právních předpisů a dalším požadavkům a podávej zprávy o výsledcích. - Jednej: prováděj opatření pro neustálé zlepšování výkonnosti systému environmentálního managementu. Mnoho organizací řídí své činnosti pomocí systému procesů a jejich vzájemným působením, což může být nazváno procesním přístupem". ISO 9001 podporuje použití procesního přístupu. Jelikož metodologie PDCA se může použit na všechny procesy, jsou obě metodologie považovány za slučitelné. Tato mezinárodní norma obsahuje pouze ty požadavky, které mohou být objektivně prověřovány. Organizace, které potřebují všeobecnější návod v řadě dalších otázek spojených se systémy environmentálního managementu jsou odkazovány na ISO Tato mezinárodní norma nestanovuje absolutní požadavky na environmentální profil nad rámec v environmentální politice obsažených závazků být ve shodě s platnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují a závazků k prevenci znečištění a k neustálému zlepšování. Tak mohou dvě organizace zabývající se podobnými činnostmi, avšak s odlišným environmentálním profilem, obě splňovat požadavky této mezinárodní normy. Systematické využívání a zavedení řady metod environmentálního managementu může přispět k dosažení optimálních výsledků pro všechny zainteresované strany. Přijetí této mezinárodní normy však samo o sobě nemůže zajistit dosažení optimálních environmentálních výsledků. V zájmu dosažení environmentálních cílů může systém environmentálního managementu vést organizaci k tomu, aby vzala v úvahu zavedení nejlepších dostupných technik tam, kde je to vhodné a ekonomicky únosné, a aby plně zvážila nákladovou efektivnost takových technik. Tato mezinárodní norma neobsahuje požadavky na jiné systémy managementu, jako jsou systémy pro management jakosti, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, finanční management nebo management rizik, přestože její prvky mohou být přiřazeny nebo integrovány s prvky těchto jiných systémů managementu. Pro organizaci je možné upravit svůj (své) stávající systém(-y) s cílem vytvoření systému environmentálního managementu, který je v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Je však třeba zdůraznit, že použití různých prvků systému managementu se může lišit v závislosti na zamýšleném účelu a zapojených zainteresovaných stranách. Úroveň podrobností a komplexnosti systému environmentálniho managementu, rozsah dokumentace a pro něj vyčleněné prostředky závisí na množství faktorů, jako je rozsah systému, velikost organizace a povaha jejích činností, výrobků a služeb. To se může týkat zvláště malých a středně velkých podniků

9 Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití 1 Předmět normy Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují a informace o významných environmentálních aspektech. Týká se těch environmentálních aspektů, které organizace identifikovala a které může řídit a těch, na které může mít vliv. Norma sama o sobě nestanovuje specifická kritéria environmentálního profilu. Tuto mezinárodní normu lze zavést ve všech organizacích, které si přejí: a) vytvořit, zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního managementu; b) ujistit se o shodě s environmentální politikou, kterou vyhlásily; c) prokázat shodu s touto mezinárodní normou. 1) učiněním vlastního rozhodnutí a vydáním vlastního prohlášení nebo 2) požádáním o potvrzení své shody stranami,které mají na organizaci zájem, jako jsou zákazníci nebo 3) požádáním o potvrzení svého vlastního prohlášení stranou, která je z pohledu organizace externí stranou nebo 4) požádáním o certifikaci/registraci svého systému environmentálního managementu externí organizací. Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní normě jsou určeny k tomu, aby byly včleněny do jakéhokoli systému environmentálního managementu. Rozsah jejich uplatnění závisí na takových faktorech jako jsou environmentální politika organizace, povaha jejích činností, výrobků a služeb, lokalita a podmínky, v nichž pracuje. V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje informativní návod k jejímu použití. 2 Normativní odkazy Nejsou uvedeny žádné normativní odkazy. Tento článek je uveden proto, aby bylo dodrženo stejné číslování článků jako v předcházejícím vydání (IS014001:1996). 3 Termíny a definice Pro účely tohoto dokumentu platí následující termíny a definice. 3.1 auditor osoba s odbornou způsobilosti k provádění auditu [čl ISO 9000:2000] 3.2 neustálé zlepšování opakující se proces zlepšování systému environmentálního managementu (3.8), jímž se dosahuje zlepšení celkového environmentálního profilu (3.10) v souladu s environmentální politikou (3.11) organizace (3.16) POZNÁMKA Tento proces nemusí probíhat ve všech oblastech činnosti zároveň. 3.3 opatření k nápravě opatření k odstranění příčiny zjištěné neshody (3.15) 3.4 dokument informace a jejich podpůrné médium POZNÁMKA 1 Médiem může být papír, magnetický, elektronický nebo optický počítačový disk, fotografie nebo porovnávací vzor nebo jejich kombinace. POZNÁMKA 2 Přejato z článku ISO 9000:

10 3.5 životní prostředí, environment prostředí, ve kterém organizace (3.16) provozuje svou činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy POZNÁMKA V této souvislosti se prostředí" rozšiřuje za hranice organizace (3.16) do globálního systému. 3.6 environmentálni aspekt prvek činností nebo výrobků nebo služeb organizace (3.16), který může ovlivňovat životní prostředí (3.5) POZNÁMKA Významný environmentální aspekt má nebo může mít významný environmentální dopad (3.7). 3.7 environmentální dopad jakákoli změna v životním prostředí (3.5), ať nepříznivá, či příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů (3.6) organizace (3.16) 3.8 systém environmentálního managementu, EMS součást systému managementu organizace (3.16) použitá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky (3.11) a řízení jejích environmentálních aspektů (3.6) POZNÁMKA 1 Systém managementu je soubor vzájemně závislých prvků, který se používá pro stanovení politiky a cílů a pro dosažení těchto cílů. POZNÁMKA 2 Systém managementu zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy (3.19), procesy a zdroje. 3.9 environmentální cíl celkový environmentální záměr, který je v souladu s environmentální politikou (3.11), a jehož dosažení si organizace (3.16) sama stanoví 3.10 environmentální profil, environmentální výkonnost měřitelné výsledky řízení svých environmentálních aspektů (3.6) samotnou organizací (3.16) POZNÁMKA 1 V kontextu systémů environmentálního managementu (3.8) mohou být výsledky měřeny vůči environmentální politice (3.11), environmentálním cílům (3.9), environmentálním cílovým hodnotám (3.12) organizace (3.16) a dalším požadavkům na environmentální profil environmentální politika celkové záměry a zaměření organizace (3.16) ve vztahu k jejímu environmentálnímu profilu (3.10), oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením POZNÁMKA 1 Environmentální politika poskytuje rámec pro opatření a pro stanovení environmentálních cílů (3.9) a environmentálních cílových hodnot (3.12) environmentální cílová hodnota podrobný požadavek na výkonnost, vztahující se na organizaci (3.16) nebo její části, který vychází z environmentálních cílů (3.9), a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo 3.13 zainteresovaná strana osoba nebo skupina, která se zajímá o environmentální profil (3.10) organizace (3.16) nebo je jím ovlivněna 3.14 interní audit systematický, nezávislý a dokumentovaný proces pro získávání důkazů z auditu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah splnění kritérií auditu systému environmentálního managementu stanovených organizací (3.16) POZNÁMKA V mnoha případech, zejména v malých organizacích, může být nezávislost prokázána tím, že auditoři

11 nenesou odpovědnosti za činnosti, které mají být auditovány neshoda nesplnění požadavku [čl ISO 9000:2000] 3.16 organizace společnost, sdružení, firma, podnik, orgán nebo instituce, nebo jejich část nebo kombinace, uvedené nebo neuvedené v rejstříku, veřejné nebo soukromé, které mají své vlastní funkce a správu POZNÁMKA U organizací s více než jednou provozní jednotkou může být jako organizace definována jedna provozní jednotka preventivní opatření opatření k odstranění příčiny potenciální neshody (3.15) 3.18 prevence znečištění, předcházení znečištění používání procesů, praktik, technik, materiálů, výrobků, služeb nebo energie k zabránění, snížení nebo regulování (samostatně nebo v kombinaci) vzniku emisí nebo vypouštění jakéhokoli druhu znečišťující látky nebo odpadu, tak, aby se snížily negativní environmentální dopady (3.7) POZNÁMKA Prevence znečištění může zahrnovat snížení nebo vyloučení využívání zdrojů, změny procesů, výrobků nebo služeb, účinné využíváni zdrojů, záměny a náhrady materiálů a energií, opětné používání, rekuperaci, recyklaci, obnovu a úpravu postup specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu POZNÁMKA 1 Postupy mohou nebo nemusí být dokumentovány. POZNÁMKA 2 Převzato z článku ISO 9000: záznam dokument (3.4), v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se poskytují důkazy o provedených činnostech POZNÁMKA Převzato z článku ISO 9000: Požadavky na systém environmentálního managementu 4.1 Všeobecné požadavky Organizace musí vytvořit, dokumentovat, zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém environmentálního managementu v souladu s požadavky této mezinárodní normy a určit, jak bude plnit tyto požadavky. Organizace musí stanovit a dokumentovat rozsah svého systému environmentálního managementu. 4.2 Environmentální politika Vrcholové vedení musí stanovit environmentální politiku organizace a zajistit, aby v rámci stanoveného rozsahu svého systému environmentálního managementu: a) odpovídala povaze, rozsahu a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb organizace; b) obsahovala závazek 1 k neustálému zlepšování a prevenci znečištění; c) obsahovala závazek být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům; d) poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot; e) byla dokumentována, realizována a udržována;

12 f) byla sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření 2 organizace a g) byla dostupná veřejnosti. 4.3 Plánování Environmentální aspekty Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) a) k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci definovaného rozsahu systému environmentálního managementu, které může řídit a těch environmentálních aspektů, na které může mít určitý vliv, s ohledem na plánované nebo nové projekty nebo nové či upravené činnosti, výrobky a služby a b) k určení těch aspektů, které mají nebo mohou mít významný(-é) dopad(-y) na životní prostředí (tj. významných environmentálních aspektů). Organizace musí tyto informace dokumentovat a průběžně je aktualizovat. Organizace musí zajistit, aby významné environmentální aspekty byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování jejího systému environmentálního managementu Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y): a) k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným požadavkům právních předpisů a jiným požadavkům, které se na ni vztahují, v souvislosti s jejími environmentálními aspekty; b) k určení uplatnitelnosti těchto požadavků na její environmentální aspekty. 1 NÁRODNÍ POZNÁMKA V souboru norem ISO 9000 se pro anglický termín commitment používá překlad osobní angažovanost a aktivita (např. článek 5.1 ČSN EN ISO 9001:2001). 2 NÁRODNÍ POZNÁMKA Pro anglický výraz on behalf of the organization byl v souladu s podrobnějším vysvětlením v čl (poznámka 1) ISO a po zvážení řady možných výrazů (např. jménem organizace, v prospěch organizace, na požadavek organizace, z příkazu organizace, na základě smluvního vztahu) a s přihlédnutím k dalším jazykovým verzím normy použit významové neutrální výraz z pověření organizace. Organizace musí zajistit, aby tyto příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na ni vztahují byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování jejího systému environmentálniho managementu Cíle, cílové hodnoty a program(-y) Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat dokumentované environmentální cíle a cílové hodnoty pro příslušné funkce a úrovně v rámci organizace. Cíle a cílové hodnoty musí být měřitelné, pokud je to prakticky možné, a musí být v souladu s environmentální politikou včetně závazku předcházet znečištění, závazku být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a s jinými požadavky, ke kterým se organizace zavázala a závazku neustálého zlepšování. Při stanovování a přezkoumávání svých cílů a cílových hodnot organizace musí zvážit požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují, a své významné environmentální aspekty. Musí rovněž zvážit své technologické možnosti, své finanční, provozní a podnikatelské požadavky a názory zainteresovaných stran. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat program(-y) pro dosahování svých cílů a cílových hodnot Program(-y) musí obsahovat: a) určení odpovědnosti za dosažení cílů a cílových hodnot pro příslušnou funkci a úroveň organizace a b) prostředky a časový rámec, ve kterém jich má být dosaženo. 4.4 Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Vedení musí zajistit dostupnost zdrojů nezbytných pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování systému environmentálniho managementu. Mezi zdroje patří lidské zdroje a specializované dovednosti, infrastruktura organizace, technologie a finanční zdroje. Úlohy, odpovědnost a pravomoc se musí definovat, dokumentovat a sdělovat tak, aby podporovaly efektivní

13 environmentální management. ČSN EN ISO Vrcholové vedení organizace musí jmenovat zvláštní(-ho) zástupce vedení, jimž/jemuž musí být bez ohledu na další povinnosti určeny úkoly, odpovědnost a pravomoc, aby: a) bylo zajištěno vytvoření, zavedení a udržování systému environmentálního managementu ve shodě s požadavky této mezinárodní normy; b) vrcholovému vedení byly podávány zprávy o výkonnosti systému environmentálního managementu k přezkoumání, včetně doporučení pro jeho zlepšování Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Organizace musí zajistit, aby osoba(-y) provádějící pro ni nebo z jejího pověření úkony, které mohou způsobit významné environmentální dopady identifikované organizací, byla(-y) způsobilá(-é) na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Organizace musí uchovávat s tím spojené záznamy. Organizace musí určit potřeby výcviku spojené s jejími environmentálními aspekty a jejím systémem environmentálního managementu. Musí poskytovat výcvik nebo provádět jiné činnosti pro to, aby tyto potřeby byly splněny a musí uchovávat s tím spojené záznamy. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy, které osoby pracující pro ni nebo z jejího pověření poučí o: a) důležitosti shody s environmentální politikou, s postupy a požadavky systému environmentálního managementu; b) významných environmentálních aspektech a s tím souvisejících skutečných nebo potenciálních dopadech spojených s jejich prací, a o environmentálních přínosech zlepšené osobní výkonnosti; c) jejich úlohách a odpovědnosti za dosažení shody s požadavky systému environmentálního managementu a d) potenciálních následcích nedodržení stanovených postupů Komunikace Ve vztahu ke svým environmentálním aspektům a k systému environmentálního managementu organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro a) interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace; b) přijímání, dokumentování a odezvu na zásadní podněty od externích zainteresovaných stran. Organizace musí rozhodnout, zda bude externě komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, a musí zaznamenat své rozhodnutí v této věci. Jestliže se rozhodne komunikovat, musí vytvořit a zavést metody pro tuto externí komunikaci Dokumentace Dokumentace systému environmentálního managementu musí zahrnovat: a) environmentální politiku, cíle a cílové hodnoty; b) popis rozsahu systému environmentálního managementu; c) popis hlavních prvků systému environmentálního managementu a jejich vzájemné součinnosti a odkaz na navazující dokumenty; d) dokumenty, včetně záznamů, požadované touto mezinárodní normou a e) dokumenty, včetně záznamů, určené organizací jako nezbytné k zajištění účinného plánování, provozování a řízení procesů týkajících se jejích významných environmentálních aspektů Řízení dokumentů Dokumentace požadovaná systémem environmentálního managementu a touto mezinárodní normou musí být řízená. Záznamy jsou zvláštním druhem dokumentu a musí být řízeny v souladu s požadavky článku Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy pro: a) schvalování správnosti dokumentů před jejich vydáním; b) přezkoumávání a aktualizování podle potřeby a potvrzení platnosti dokumentů; c) zajištění identifikace změn a stavu po poslední revizi dokumentů; d) zajištění dostupnosti důležitých verzí příslušných dokumentů na místě, kde jsou používány; e) zajištění toho, že dokumenty zůstávají čitelné a snadno identifikovatelné; f) zajištění toho, aby dokumenty externího původu určené organizací jako nezbytné pro plánování a provozování systému environmentálního managementu byly identifikovány a jejich distribuce

14 byla řízena a ČSN EN ISO g) zamezení nezamýšleného použití zastaralých dokumentů a jejich vhodné označení, jestliže zůstávají zachovány pro jakékoli účely Řízení provozu Organizace musí určit a plánovat ty operace a činnosti, které souvisejí se určenými významnými environmentálními aspekty v souladu s její environmentální politikou, cíli a cílovými hodnotami tak, aby byly prováděny za přesně stanovených podmínek, a to: a) vytvořením, zavedením a udržováním dokumentovaného(-ných) postupu(-ů) pro řízení situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít k odchýlení od environmentální politiky, cílů a cílových hodnot a b) ustanovením provozních kritérií v těchto postupech a c) vytvořením, zavedením a udržováním postupů pro identifikované významné environmentální aspekty zboží a služeb, používaných organizací a sdělením příslušných postupů a požadavků dodavatelům, včetně smluvních partnerů Havarijní připravenost a reakce Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) k identifikaci možností vzniku situací havarijního ohrožení a havarijních situací, které mohou mít dopad(-y) na životní prostředí a pro reakce na ně. Organizace musí reagovat na nastalé situace havarijního ohrožení a havárie a předcházet nebo eliminovat s nimi spojené negativní environmentální dopady. Organizace musí periodicky přezkoumávat, a tam kde to je zapotřebí, revidovat své havarijní plány a postupy reakcí, a to především poté, co se havárie nebo situace havarijního ohrožení udaly. Organizace rovněž musí, tam, kde to je možné, tyto postupy pravidelně přezkušovat. 4.5 Kontrola Monitorování a měření Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pravidelného monitorování a měření klíčových znaků svého provozu, které mohou mít významný environmentální dopad. Postup(-y) musí zahrnovat dokumentování informací pro monitorování výkonnosti, příslušných nástrojů řízení provozu a souladu s cíli a cílovými hodnotami organizace. Organizace musí zajistit, aby používala a udržovala monitorovací a měřicí zařízení, které je kalibrované nebo ověřené a musí uchovávat související záznamy Hodnocení souladu Ve shodě se svým závazkem být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro periodické hodnocení tohoto souladu. Organizace musí udržovat záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení Organizace musí hodnotit soulad s jinými požadavky, které se na ni vztahují. Organizace může kombinovat toto hodnocení s hodnocením souladu s požadavky právních předpisů uvedeným v článku , nebo může vytvořit samostatný(-é) postup(-y). Organizace musí udržovat záznamy o výsledcích pravidelných hodnocení Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro řešení skutečné(-ných) nebo potenciální(-ch) neshody (neshod) a pro přijetí opatření k nápravě a preventivních opatření. Postup(-y) musí definovat požadavky pro: a) identifikování a nápravu(-y) neshody (neshod) a pro přijetí opatření vedoucích ke zmírnění jejich environmentálních dopadů; b) zkoumání neshody (neshod), určování její(-ích) příčiny (příčin) a přijímání opatření v zájmu zabránění jejich opakování; c) vyhodnocování potřeby zavést opatření k předcházení neshody (neshod) a zavádění vhodných opatření pro zamezení jejich výskytu; d) zaznamenávání výsledků přijatého (přijatých) opatření k nápravě a preventivního(-ních) opatření a e) přezkoumávání efektivnosti přijatého (přijatých) opatření k nápravě a preventivního(-ních) opatření

15 Podniknutá opatření musí odpovídat rozsahu problémů a vzniklým environmentálním dopadům. Organizace musí zajistit, aby byly provedeny všechny potřebné změny v dokumentaci systému environmentálního managementu Řízení záznamů Organizace musí vytvořit a udržovat záznamy nezbytné k prokázání shody s požadavky jejího systému environmentálního managementu s požadavky této mezinárodní normy a k prokázání dosažených výsledků. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(-y) pro identifikaci, skladování, ochranu, obnovování, uchovávání a skartaci záznamů. Záznamy musí být a musí zůstávat čitelně, identifikovatelné a vysledovatelné Interní audit Organizace musí zajistit, aby interní audity systému environmentálního managementu byly provedeny v plánovaných intervalech, tak aby: a) bylo určeno, zda systém environmentálního managementu 1) odpovídá plánovaným krokům environmentálního managementu včetně požadavků této mezinárodní normy a 2) je správně zaveden a udržován a b) poskytly vedení organizace informace o výsledcích auditů. Organizace musí plánovat, vytvořit, zavést a udržovat program(-y) auditů, s přihlédnutím k environmentálnímu významu dané(-ých) operace(-í) a k výsledkům předešlých auditů. Postup(-y) auditu musí být vytvořeny, zavedeny a udržovány tak, aby určovaly: - odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, podávání zpráv o jejich výsledcích a uchovávání záznamů s nimi spojených; - stanovení kritérií auditu, rozsahu, četnosti a metod. Výběr auditorů a provádění auditů musí zajistit objektivitu a nestrannost procesu auditu. 4.6 Přezkoumání vedením 3 Vrcholové vedení organizace musí v plánovaných intervalech přezkoumávat systém environmentálního managementu organizace tak, aby byla zajištěna jeho trvalá vhodnost, přiměřenost a efektivnost. Přezkoumání musí zahrnovat posouzení příležitostí pro zlepšení a potřeb změn systému environmentálního managementu, včetně environmentální politiky a environmentálních cílů a cílových hodnot. Záznamy o přezkoumání vedením musí být uchovávány. Vstupy pro přezkoumání vedením musí zahrnovat: a) výsledky interních auditů a vyhodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které se na organizaci vztahují; b) komunikaci(-e) s externími zainteresovanými stranami, včetně stížností; c) environmentální profil organizace; d) rozsah splnění cílů a cílových hodnot; e) stav opatření k nápravě a preventivních opatření; f) následné činnosti z minulého přezkoumání vedením; g) změně okolnosti, včetně vývoje požadavků právních předpisů a dalších požadavků spojených s jejími environmentálními aspekty a h) doporučení pro zlepšení. Výstupy z přezkoumání vedením musí zahrnovat všechna rozhodnutí nebo činnosti spojená s možnou potřebou změnit environmentální politiku, cíle, cílové hodnoty nebo jiné prvky systému environmentálního managementu, v souladu se závazkem neustálého zlepšování

16 3 NÁRODNÍ POZNÁMKA V normách souboru ISO 9000 se používá překlad Přezkoumání systému managementu (např. článek 5.6 ČSN EN ISO 9001:2001)

17 Příloha A (informativní) ČSN EN ISO Návod k použití této mezinárodní normy A.1 Všeobecné požadavky Tento dodatečný text poskytnutý v této příloze má přísně informativní povahu a má zabránit mylnému výkladu požadavků obsažených v kapitole 4 této mezinárodní normy. Ačkoli tyto informace se týkají požadavků kapitoly 4, s nimiž jsou v souladu, nejsou zamýšleny jako doplnění, vyloučení nebo jakákoli úprava těchto požadavků. Zavedení systému environmentálního managementu, popsaného touto mezinárodní normou, má vést ke zlepšení environmentálního profilu. Proto je tato mezinárodní norma založena na myšlence, že organizace bude pravidelně přezkoumávat a vyhodnocovat svůj systém environmentálního managementu proto, aby nalezla možnosti jeho zlepšení a realizovala je. Rychlost, rozsah a časový rozměr tohoto procesu neustálého zlepšování jsou určovány samotnou organizací v závislosti na ekonomických a jiných okolnostech. Zlepšení v systému environmentálního managementu mají vést k dalšímu zlepšení environmentálního profilu organizace. Tato mezinárodní norma po organizaci vyžaduje: a) vytvořit si vhodnou environmentální politiku; b) v zájmu určení významných environmentálních dopadů identifikovat environmentální aspekty vycházející z minulých, současných nebo plánovaných činností organizace, jejích výrobků a služeb; c) identifikovat příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují; d) identifikovat priority a vhodné environmentální cíle a cílové hodnoty; e) vytvořit strukturu a program(-y) k realizaci politiky a dosažení cílů a cílových hodnot; f) provádět plánování, řízení, monitorování, opatření k nápravě a preventivní opatření, audity a přezkoumání tak, aby byla zajištěna shoda s danou environmentální politikou a adekvátnost systému environmentálního managementu a g) být schopna přizpůsobovat se měnícím se okolnostem. Organizace, která nemá systém environmentálního managementu, má nejdříve zjistit jaké má postavení vůči životnímu prostředí prostřednictvím přezkoumání. Cílem tohoto přezkoumání má být zváženi všech environmentálních aspektů organizace jako základu pro vytvoření systému environmentálního managementu. Přezkoumání má pokrývat čtyři hlavní oblasti: - identifikaci environmentálních aspektů včetně aspektů spojených s běžnými provozními podmínkami, abnormálními podmínkami včetně spuštění a odstavení provozu a havarijního ohrožení a havárií; - identifikaci požadavků příslušných právních předpisů a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují; - zkoumání všech stávajících praktik a postupů environmentálního managementu včetně praktik a postupů souvisejících se zásobováním a uzavíráním smluv; - vyhodnocení minulých havarijních ohrožení a havárií. Nástroje a metody přezkoumání mohou zahrnovat kontrolní seznamy, provádění rozhovorů, přímou kontrolu a měření, výsledky předchozích auditů nebo jiných přezkoumání v závislosti na povaze činností. Organizace může svobodně a pružně definovat svá omezení a může se rozhodnout zavést tuto mezinárodní normu v rámci celé organizace nebo v rámci jednotlivých provozních jednotek či činností organizace. Organizace má určit a dokumentovat rozsah svého systému environmentálního managementu. Určení rozsahu má sloužit k ujasnění hranic organizace, ve kterých se bude systém environmentálního managementu uplatňovat, zvláště, pokud organizace je součástí větší organizace na daném místě. Jakmile je rozsah určen, všechny činnosti, výrobky a služby organizace spadající do tohoto rozsahu musí být zahrnuty do systému environmentálního managementu. Při stanovování tohoto rozsahu se má věnovat pozornost tomu, že hodnověrnost systému environmentálního systému bude záviset na zvolení hranic organizace. Pokud je část organizace vyňata z rozsahu jejího systému environmentálního managementu, má organizace být schopna toto vynětí vysvětlit. Pokud je tato mezinárodní norma uplatněna pouze pro určitou provozní jednotku, mohou být na splnění požadavků této mezinárodní normy použity politiky a postupy vyvinuté jinými složkami této

18 organizace za podmínky, že jsou použitelné pro danou provozní jednotku. A.2 Environmentální politika Environmentální politika je hnací silou procesu zavádění a zlepšování systému environmentálního managementu organizace tak, aby organizace mohla udržovat a případně zlepšovat svůj environmentální profil. Proto má tato politika odrážet závazek vrcholového vedení být ve shodě s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, uplatňovat prevenci znečištění a průběžně se zlepšovat. Environmentální politika je základem pro stanovování cílů a cílových hodnot organizace. Environmentální politika má být dostatečně jasná, aby byla srozumitelná pro interní i externí zainteresované strany a má být pravidelně přezkoumávána a revidována tak, aby odrážela měnící se podmínky a informace. Oblast jejího použití (tj. rozsah) má být jasně vymezena a má odrážet jedinečnou povahu, měřítko a environmentální dopady jejích činností, výrobků a služeb, v rámci určeného rozsahu systému environmentálního managementu. Environmentální politika má být sdělována všem osobám, které pracují pro organizaci nebo z pověření organizace, včetně smluvních partnerů, kteří pracují na některém zařízení organizace. Komunikace vůči smluvním partnerům může mít alternativní podoby ve srovnání s vlastní vyhlášenou politikou, například u pravidel, směrnic a postupů, a může proto zahrnovat pouze vhodné části politiky. Vrcholové vedení organizace má stanovit a dokumentovat svoji environmentální politiku v souladu s environmentální politikou případné větší podnikové jednotky jejíž je součástí a to s jejím souhlasem. POZNÁMKA Vrcholové vedení se obvykle skládá z osoby nebo skupiny lidí, kteří řídí a kontrolují organizaci na vrcholové úrovni. A.3 Plánování A.3.1 Environmentální aspekty Článek má organizaci poskytnout proces pro identifikaci environmentálních aspektů a pro určení těch environmentálních aspektů, které jsou významné a kterými se systém environmentálního managementu má přednostně zabývat. Organizace má určit, jaké jsou její environmentální aspekty v rámci jejího systému environmentálního managementu z pohledu vstupů a výstupů (ať zamýšlených nebo nezamýšlených) spojených s její minulou nebo současnou činností, výrobky a službami, plánovanými nebo novými projekty nebo novými nebo upravenými činnostmi, výrobky a službami. Tento proces má zahrnovat běžné provozní podmínky, abnormální provozní podmínky, spouštění a zastavování provozu a rovněž logicky předvídatelné situace havarijního ohrožení. Organizace nemusí posuzovat každý výrobek, jeho složky nebo vstupní suroviny individuálně. Je možno si zvolit kategorie činností, výrobků a služeb a identifikovat jejich environmentální aspekty. Ačkoli neexistuje žádný jednotný postup identifikace environmentálních aspektů, může vybraný postup zahrnovat například: a) emise do ovzduší; b) úniky látek do vody; c) úniky látek do půdy 4 ; d) využívání surovin a přírodních zdrojů; e) využívání energie; f) emitované energie, např. teplo, záření, vibrace; g) odpady a vedlejší výrobky a h) fyzikální znaky, např. velikost, tvar, barva, vzhled. 4 NÁRODNÍ POZNÁMKA Půda v dané souvislosti je chápána jako složka životního prostředí. V české odborné terminologii se používají i další termíny jako horninové prostředí nebo půdní vrstvy horninového prostředí. Mimo environmentální aspekty, které může přímo řídit, má organizace vzít v úvahu aspekty, které může ovlivnit, například aspekty spojené se zbožím a službami používanými organizací a aspekty spojené se zbožím a službami, které sama poskytuje. Některé návody pro vyhodnocování řízení a vlivu jsou uvedeny níže. Je to však za všech okolností sama organizace, která určuje míru řízení a také aspekty, na které má vliv. Pozornost má být věnována aspektům spojeným s činnostmi, výrobky a službami organizace, jako jsou: - návrh a vývoj;

19 - výrobní procesy; - balení a doprava; ČSN EN ISO environmentální výkonnost a praxe smluvních partnerů a dodavatelů; - odpadové hospodářství; - získávání a distribuce surovin a přírodních zdrojů; - distribuce, použití a konec života výrobků a - volně žijící zvířata a rostlinstvo a biodiversita. Úroveň řízení a ovlivňování environmentálních aspektů výrobků dodávaných organizaci se může značně lišit v závislosti na postavení organizace na trhu a na jejích dodavatelích. Organizace, která zodpovídá za návrh svého vlastního výrobku může významně ovlivnit jeho aspekty například změnou jediné vstupní suroviny, zatímco organizace, která potřebuje dodávat výrobek odpovídající externě určeným specifikacím může mít málo možností. Co se týče prodaných výrobků, je třeba uznat, že organizace mohou jen do omezené míry ovlivňovat používání a způsob odstraňování svých výrobků, např. uživateli, ale mohou, tam kde je to prakticky proveditelné, zvážit sdělování informací o postupech vhodných pro jejich používání a odstraňování, v zájmu ovlivnění uživatelů. Změny v životním prostředí, ať nepříznivé či příznivé, které zcela nebo částečně vyplývají z environmentálních aspektů organizace, se nazývají environmentální dopady. Vztah mezi environmentálními aspekty a dopady je vztahem příčiny a následku. V některých místech může kulturní dědictví být důležitým prvkem okolního prostředí, v němž organizace provádí svou činnost, a proto má být vzato v potaz při zvažování jejích environmentálních dopadů. Vzhledem k tomu, že organizace může mít mnoho environmentálních aspektů a s nimi spojených dopadů, má vytvořit kritéria a metodiku určování těch aspektů a dopadů, které považuje za významné. Neexistuje jedna jediná metodika pro určování významných environmentálních aspektů. Použitá metodika však má dávat konzistentní výsledky a měla by zahrnovat vytvoření a použití vyhodnocovacích kritérií, jako jsou například kritéria vztažená k environmentálním problémům, právním otázkám a zájmům interních a externích zainteresovaných stran. Při rozvíjení informací vztahujících se k významným environmentálním aspektům má organizace vzít v úvahu potřebu uchovávat informace pro archivní účely a rovněž způsob jejich použití při navrhování a zavádění systému environmentálního managementu organizace. Proces identifikace a hodnocení environmentálních aspektů má zvážit lokalitu, kde činnosti probíhají, náklady a čas pro provedení analýz a dosažitelnost spolehlivých údajů. Identifikace environmentálních aspektů nevyžaduje detailní posouzení životního cyklu. V tomto procesu mohou být použity informace, které již byly připraveny pro účely spojené s plněním právních předpisů nebo pro jiné účely. Uvedený proces identifikace a hodnocení environmentálních aspektů nemá za cíl změnu nebo zvýšení právních závazků organizace. A.3.2 Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Organizace potřebuje identifikovat požadavky právních předpisů, které se vztahují na její environmentální aspekty. Požadavky právních předpisů mohou zahrnovat: a) národní a mezinárodní právní požadavky; b) právní požadavky státu/kraje/okresu; c) právní požadavky místní veřejné správy. Příklady jiných požadavků, které mohou pro organizaci platit, pokud to je vhodné: - dohody s orgány veřejné správy; - dohody se zákazníky; - směrnice jiné než zákonné povahy; - dobrovolné zásady nebo kodexy správné praxe; - dobrovolné environmentální značení nebo závazky následné péče o výrobek; - požadavky obchodních sdružení; - dohody se skupinami občanů nebo nevládními organizacemi; - veřejné závazky organizace nebo její mateřské organizace;

20 - požadavky společnosti/podniku. ČSN EN ISO Určení, nakolik se požadavky právních předpisů a jiné požadavky vztahují k environmentálnim aspektům organizace, je obvykle provedeno v procesu identifikace těchto požadavků. Proto není třeba mít samostatný nebo dodatečný postup pro toto určování. A.3.3 Cíle, cílové hodnoty a program(-y) Cíle a cílové hodnoty mají být konkrétní a všude, kde je to možné, měřitelné. Měly by zahrnovat krátkodobou i dlouhodobou problematiku. Při zvažování technologických variant mají organizace zvážit použití nejlepších dostupných technik tam, kde je to ekonomicky únosné, nákladově efektivní a kde je to považováno za vhodné. Odkaz na finanční požadavky organizace neznamená implicitně, že by organizace měly povinně používat metody environmentálního účetnictví. Vytvoření a používání programu(-ů) je důležité pro úspěšnou realizaci systému environmentálního managementu. Každý program má popisovat jak bude dosaženo cílů a cílových hodnot organizace, včetně časových harmonogramů a určení zaměstnanců odpovědných za zavedení programu(ů). Tento (tyto) pro-gram(-y) může (mohou) být rozdělen(-y) na jednotlivé části, zaměřené na jednotlivé prvky činnosti organizace. Program má zahrnovat, tam kde je to vhodné a prakticky proveditelné, zřetele fází plánování, navrhování, výroby, marketingu a odstraňování. To lze provádět pro současné i budoucí činnosti, výrobky a služby. U výrobků se to může týkat návrhu a vývoje, surovin, výrobních procesů, použití a konečného odstranění. Pro nové instalace nebo podstatné úpravy procesů lze řešit způsoby plánování, navrhování, konstrukci, instalaci, provoz a, ve vhodné době určené organizací, zastavení provozu. A.4 Zavedení a provoz A.4.1 Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Úspěšné zavedení systému environmentálního managementu je závazkem pro všechny osoby pracující pro organizaci nebo z pověření organizace. Environmentální úlohy a odpovědnosti nemají mít pouze zaměstnanci útvarů ochrany životního prostředí, ale mají pokrývat i jiné úseky v organizaci, například vedení provozu nebo jiné pracovní funkce než v ochraně životního prostředí. Tento závazek má začínat na nejvyšších úrovních vedení. V souladu s ním má vrcholové vedení vytvořit environmentální politiku organizace a zajistit zavedení systému environmentálního managementu. Jako součást tohoto závazku má vrcholové vedení jmenovat konkrétní(-ho) představitele vedení s přidělenou odpovědností a pravomocí pro zavedení systému environmentálního managementu. Ve velkých nebo složitých organizacích může takovýchto představitelů být i více. V malých a středních podnicích mohou být tyto odpovědnosti převzaty jednou osobou. Vedení má rovněž zajistit poskytnutí dostatečného množství zdrojů, jako je např. organizační infrastruktura, k tomu, aby systém environmentálního managementu byl vytvořen, zaveden a udržován. Organizační infrastruktura zahrnuje například budovy, komunikační linky, podzemní nádrže, kanalizaci atd. Také je důležité, aby byly dobře definovány hlavní úlohy a povinnosti spojené se systémem environmentálního managementu a aby byly sdělovány všem osobám pracujících pro organizaci nebo z jejího pověření. A.4.2 Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Organizace má identifikovat povědomí, znalosti, porozumění a dovednosti potřebné pro každou osobu s odpovědností a pravomocí k provádění činností pro ni. Tato mezinárodní norma vyžaduje, aby: a) ty osoby, jejichž práce může zapříčinit významný(-é) environmentální dopad(-y) identifikovaný(-é) organizací byly odborně způsobilé k provádění činností, na které byly určeny; b) potřeby výcviku byly identifikovány a aby byla přijata opatření k zajištění výcviku; c) všechny osoby byly seznámeny s environmentální politikou a systémem environmentálního managementu organizace a s environmentálními aspekty činností, výrobků a služeb organizace, které mohou být ovlivněny jejich činností. Povědomí, znalosti, porozumění a odborná způsobilost mohou být získány nebo zlepšeny pomocí výcviku, vzdělávání nebo pracovních zkušeností

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni

INIS-mf 13736. p jaderných zařízeni INIS-mf 13736 p jaderných zařízeni Bezpečnost jaderných zařízení 3/1993 PRÍRUČKA PRO REVIZE PROGRAMU ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI Státní úřad pro jadernou bezpečnost Ústav jaderných informací Bezpečnost jaderných

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky:

Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Národní kontaktní místo pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky Směrnice OECD pro nadnárodní podniky: Doporučení pro odpovědné chování podniků v globálním kontextu Publikace vznikla za podpory

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více