Systémy managementu jakosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémy managementu jakosti"

Transkript

1 Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004

2 2

3 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě otevřel, je součástí projektu Průvodce řízením jakosti. Projekt, realizovaný vydáním prvních šesti publikací, byl schválen a finančně zabezpečen v rámci projektů Národní politiky podpory jakosti na rok Realizátorem projektu je Česká společnost pro jakost a autory jsou její členové, přední odborníci v oboru. Cílem projektu je postupné vydávání publikací věnovaných základním tématům managementu jakosti, ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti při práci. Jednotlivé publikace, zaměřené na určitou dílčí oblast, seznamují čtenáře s nejnovějšími poznatky, metodami a nástroji oboru management jakosti a oborů příbuzných, především životní prostředí, bezpečnost a ochrana zdraví. Autoři čerpají z prací špičkových světových odborníků, z vlastních prací a také ze své praxe v tuzemských podnicích a zahraničních společnostech. Cílovou skupinou čtenářů (uživatelů) této knižnice by měli být jak vedoucí, tak řadoví pracovníci různých profesí podniků výroby, obchodu a služeb, pracovníci veřejné a státní správy, studenti a učitelé především středních škol a odborných učilišť. Publikace mohou sloužit i zájemcům z jiných profesí, kteří mají zájem o získání vstupních informací z managementu jakosti. U čtenářů nepředpokládáme žádné předběžné znalosti oboru, měly by plně dostačovat jejich znalosti středoškolské. Pokud se týká obsahu publikací, byli autoři vedeni zájmem podat čtenáři takové informace, které mu pomohou rychle se orientovat v dané problematice. Tyto poznatky by mu měly především pomoci kvalifikovaněji řešit jeho běžné pracovní úkoly, pokud již v oboru pracuje. Obsah jednotlivých publikací této knižnice ulehčí čtenářům vstup do hlubšího studia oboru studiem odborné literatury nebo v některých odborných kurzech. Realizátoři projektu budou vděční za všechny připomínky jak k vydaným publikacím, tak i za návrhy témat, kterými by se měly zabývat publikace další. Národní informační středisko podpory jakosti 3

4 OBSAH: 1 Úvodní informace Nová Evropa Evropská politika jakosti Národní politika podpory jakosti v ČR (dále NPJ) Systémy managementu Všeobecně o managementu Management jakosti a jeho vývoj Management jakosti podle norem ISO Systém managementu jakosti ve smyslu norem ISO 9000: Proč a jak budovat systém managementu jakosti? Normy řady ISO 9000 normy pro systém managementu jakosti Procesní přístup k budování systému managementu jakosti Systém environmentálního managementu Základní informace Systém EMS podle ČSN EN ISO Normy, týkající se environmentálního managementu Systém EMAS (rozdíly mezi ISO a EMAS II) Společné a rozdílné prvky systémů EMS a QMS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Všeobecně Aplikace předpisů na management BOZP Norma OHSAS : Program Bezpečný podnik Integrovaný management Systémy managementu zabezpečení informací Systémy managementu jakosti v různých oborech Automobilový průmysl Potravinářský průmysl Veřejná správa Systémy národních a nadnárodních oceňování jakosti Všeobecně Demingova cena Národní cena Malcolma Baldrige (MBNQA) Evropská cena za jakost Národní cena ČR za jakost...58 Literatura

5 1 Úvodní informace 1.1 Nová Evropa Evropská unie (EU), Evropské společenství (ES) Založení Evropských společenství proběhlo na základě tří samostatných smluv: Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (Pařížská smlouva): uzavřena 18.dubna 1951, platnosti nabyla 23.července Smlouva o založení Evropského společenství atomové energie (Římská smlouva): uzavřena 25.března 1957, platnosti nabyla 1.ledna Smlouva o založení Evropského společenství, původně Evropského hospodářského společenství (Římská smlouva): uzavřena 25.března 1957, platnosti nabyla 1.ledna Smlouvy o založení ES byly několikrát změněny nebo doplněny a to zejména těmito právními akty: Dohoda o společných orgánech ES ( ). Smlouva o zřízení společné Rady a společné komise ES ( ). Jednotný evropský akt (17. a ). Smlouva o evropské unii (Maastricht, ). Poznámka: Jednotný evropský akt (Single European Act) rozhodl o vytvoření Jednotného vnitřního trhu, který je definován jako jednotný hospodářský celek, ve kterém neexistují překážky obchodu, jako oblast bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb osob, zboží,služeb a kapitálu. Smlouva o založení ES Cílem ES je vytvoření společného trhu, jednotného hospodářského prostoru, ve kterém neexistují žádné překážky obchodu.článek 2 Smlouvy o založení ES stanovuje následující úkoly Společenství: podpora harmonického a vyváženého rozvoje hospodářských činností Společenství, trvalý a neinflační hospodářský růst uspokojující životní prostředí, vysoký stupeň konvergence ekonomické výkonnosti, vysoká úroveň zaměstnanosti a sociální ochrana, zvyšování životní úrovně a jakosti života, hospodářská a sociální soudržnost a solidarita mezi členskými státy. Smlouva o Evropské unii - EU (Maastricht) Smlouva je rozdělena na sedm hlav jejichž hlavní části tvoří: ustanovení pozměňující Smlouvu o založení ES, ES uhlí a oceli a ES atomové energie, ustanovení o společné zahraniční a bezpečnostní politice, ustanovení o spolupráci v oblastech justice a vnitřních věcí. Základní cíle EU jsou upraveny článkem B této smlouvy a to tak, že EU bude: podporovat ekonomický a sociální pokrok, prosazovat svou identitu na mezinárodním poli, zejména prováděním společné zahraniční a bezpečnostní politiky, posilovat ochranu práv a zájmů státních občanů svých členských států zavedením občanství Unie, rozvíjet úzkou spolupráci v oblasti justice a vnitřních věcí, v plném rozsahu zachovávat bohatství Společenství a rozvíjet je. 5

6 Orgány EU Uspořádání EU vychází z koncepce tří pilířů zastřešených Evropskou unií. Jedná se o následující pilíře: Evropská společenství, společná zahraniční a bezpečnostní politika, spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí. Zřízením EU nedošlo k vytvoření dalších orgánů.organizační uspořádání EU vychází ze zásady, že Unie má jednotný institucionální systém (článek C Smlouvy o EU) a že orgány, které byly zřízeny smlouvami o založení Evropských společenství (v rámci prvního pilíře) jsou též orgány působící v rámci druhého a třetího pilíře. Existují následující typy orgánů: koncepční (Vrcholná konference šéfů vlád a států současný název Evropská rada); rozhodovací (Rada ministrů EU současný název Rada Evropské unie); poradní (Evropský parlament,ekonom. a sociální výbor); výkonný (Komise EU návrhy zákonů, směrnic, nařízení, rozhodnutí, doporučení). Právní nástroje EU (právní akty ES) tvoří zvláštní samostatný systém práva, který nelze ztotožnit s vnitrostátními právními systémy členských zemí EU, ani se systémem mezinárodního práva. Uvedený soubor právních aktů označujeme jako právo Evropských společenství nebo jako právo EU. Právo ES (Evropské společenství) se člení obecně na dvě základní skupiny: Primární právo ES - obsažené hlavně v zakládacích smlouvách ES; Sekundární právo - odvozené od předchozího práva. Na základě tohoto práva vydávají Rada a komise: nařízení, směrnice, rozhodnutí a doporučení či zveřejňují stanoviska. Zákony (Acts) jsou dokumenty nejvyšší právní síly, jednotlivé členské státy jsou povinny je převzít beze zbytku do svého zákonodárství. Nařízení (Regulations) mají obecnou platnost a jsou bezprostředně použitelná v každém členském státu. Jsou publikována v Ústředním věstníku ES, který v souvislosti s členstvím ČR v ES se vydává i v českém jazyce. Pozor: pro naše výrobce vzniká povinnost sledovat nejen Sbírku zákonům ale i Ústřední věstník ES. Směrnice (Directives) jsou závazné jen pro každý členský stát, kterému jsou určeny, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo. Proto musí být ve lhůtě, která je v nich stanovená, převzaty do národního práva členských států (jejich plné působení se tak projevuje až tímto převzetím). Obecně platí, že směrnice nemohou přímo zakládat povinnosti pro jednotlivce. Rozhodnutí (Decisions) jsou závazná pro toho, komu jsou určena. Doporučení (Recommendations) nejsou závazná. Technické normy (Standards) jsou nezávazné, nejsou tvořeny orgány EU, jejich zpracování je zadáváno normalizačním organizacím. 6

7 1.1.2 Podrobně o některých skutečnostech Směrnice EU V předchozím odstavci byla uvedena její definice. Velmi úzce s tímto dokumentem souvisí činnost nazývaná harmonizace, která je nezbytným předpokladem uskutečnění společného trhu. Harmonizace pomocí směrnic se uskutečňuje především v oblasti technických předpisů (kam směrnice patří) regulovaná oblast, neboť je třeba sjednotit v jednotlivých členských státech odlišné právní předpisy a tím odstraňovat TZV. technické překážky obchodu. Pozor: existují dva typy směrnic první, vydávané do roku velice podrobné a stanovovaly všechny nezbytné konkrétní technické požadavky na výrobky včetně požadavků a metod prokazování shody; druhý, vydávané na základě tzv. nového přístupu (ES ) text se omezuje pouze na podstatné požadavky. Technické překážky obchodu ( TBT Technical Barriers to Trade) (Program, obsahující opatření pro zabezpečení volného pohybu zboží, osob, služeb a kapitálu do konce roku 1992 Bílá kniha). Definice 1979 : 1. Technické předpisy (dokumenty závazně specifikující vlastnosti výrobků či výroby). 2. Technické normy (dokumenty nezávazně specifikující vlastnosti výrobků či výroby jejich použití je dobrovolné). Definice GATT (Uruquayské kolo): závazné technické předpisy; závazné technické předpisy prokazování shody (certifikace, schvalování, atd.); technické normy ne, pokud mají charakter nezávazného doporučení. Poznámka: Prakticky i normy se mohou stát TBT, neboť trh prozatím vyžaduje výrobek shodný s normou. Technické normy EU Jejich tvorbou jsou v EU pověřeny normalizační organizace: CEN všeobecná normalizace; CENELEC elektrotechnická a elektronická normalizace; ETSI normalizace v telekomunikacích; jiné. Dále vznikají přejímáním mezinárodních norem ISO a IEC. Pro členy normalizačních organizací z jednotlivých členských států EU platí povinnost udělit těmto normám statut státních norem. Při příležitosti technických norem mluvíme o tzv. Zelené knize ( rok 1990). Cílem tohoto programu bylo vytvořit evropský normalizační systém, který by znamenal dosažení rychlejší technologické inteligence urychlení vydávání evropských norem (EN) pro vytvoření společného trhu zaměření na pozornost výrobců a uživatelů průmyslových výrobků v ES na realizaci vnitřního trhu ES. 7

8 1.2 Evropská politika jakosti EU vyhlásila politiku podpory jakosti s cílem podpořit činnosti s vysokou přidanou hodnotou. Politika je logickým pokračováním Rezoluce Rady o Novém přístupu k technické harmonizaci a o Globálním přístupu k hodnocení shody. Uvedené rezoluce přijaté v souvislosti s programem vnitřního trhu významně přispěly k vytvoření podmínek pro nové rozdělení odpovědností za ochranu zdraví, života, bezpečnosti a majetku občanů (regulovaná oblast) mezi státní orgány a ekonomické provozovatelé začleněním shody do požadavků Společenství týkajících se nástrojů jakosti (zabezpečování jakosti, certifikace výrobků apod.). Zpracování politiky podpory jakosti je zaměřeno hlavně na podporu evropské konkurenceschopnosti s cílem vzájemného propojení všech aktivit, které byly dosud pro zabezpečení jakosti evropské produkce přijaty (regulovaná oblast, prokazování shody, certifikace systémů jakosti) s novými iniciativami a nástroji. Vyhlášení politiky podpory jakosti (EPQ) bylo vynuceno skutečností, že bylo nutno vysvětlit (především podnikatelským subjektům), že shoda se zákonnými požadavky Společenství v regulované oblasti a využívání nástrojů jako je certifikace systémů jakosti podle norem ISO 9000 jsou sice nezbytnou ( v regulované oblasti) anebo obchodně výhodnou podmínkou pro prodej v EU, ale nejsou nutně dostačující, aby zabezpečily odpovídající úroveň konkurenceschopnosti evropského průmyslu na světových trzích. Vývoj péče o jakost v EU Rada ministrů v roce 1985 rozhodla snížit legislativní překážky Společenství přijetím Nového přístupu, tj. omezením legislativy jenom na podstatné požadavky a jejich přerozdělením na ekonomické provozovatele formou orgánů pro normalizaci a úkolu řízení podrobných specifikací. Rozhodnutí bylo posíleno v letech , když Rada rozhodla postoupit požadavky hodnocení shody buď na nezávislé třetí strany, nebo na samotné výrobce a to za určitých podmínek (za předpokladu, že prokáží zavedení odpovídajícího systému jakosti). Tato etapa vývoje vrcholí v roce1994, kdy zavádí na základě Nového přístupu (podporovaného Globálním přístupem) dva směry: na jedné straně směr vycházející ze zákonodárné politiky shoda s důležitými bezpečnostními požadavky - regulovaná oblast (směrnice); na druhé straně směr vycházející z tzv. průmyslové politiky posílení působení na ekonomiku činnostmi jako např. normalizací, metrologií, prokazováním shody, akreditací, managementem jakosti (ISO 9000) neregulovaná oblast (posílení vzájemné důvěry). Z uvedeného vyplývá, že evropská politika jakosti postupuje od shody s bezpečnostními předpisy (zejména směrnice) ke konkurenceschopnosti a podnikatelské úspěšnosti za pomoci strategií managementu jakosti. Význam, jaký EU přikládá jakosti a zvyšování konkurenční schopnosti, dokládá i dokument podepsaný 23. října 1998 na Evropském konventu jakosti v Paříži. Dokument s názvem Evropská charta jakosti byl podpořený i nejvyšším představitelem EU. Cílem tohoto dokumentu bylo rozhodnutí veřejných autorit (jak již bylo uvedeno), dále pak veřejných a poradenských organizací zavázat se jednat v následujícím rozsahu: všeobecně podporovat přístup k jakosti v podnikání a veřejném sektoru rozvíjet výchovu k jakosti na všech úrovních vzdělávání rozvíjet současné myšlení o metodách a nástrojích jakosti a každému je zpřístupňovat aktivně šířit zkušenosti z oblasti jakosti podporovat image evropské jakosti ve světě 8

9 během roku usilovat o dosažení nového pokroku v jakosti představit každoročně v listopadu během Evropského týdne jakosti realizované aktivity, současné iniciativy a budoucí projekty Globální koncepce pro certifikaci a zkušebnictví v EU ( modulární přístup, regulovaná a neregulovaná oblast) Perspektiva rozvoje zkušebnictví a certifikace v zemích EU je nastíněna v dokumentu ES COM/ 89/ 209 Globální přístup k certifikaci a zkoušení publikovaném červenci 1989 a formulovaném v Usnesení vlády z o globálním přístupu k posuzování shody (90/C10/01). Cílem je zjednodušení a sjednocení procedur a vytvoření podmínek pro zvýšení důvěry spotřebitelů a konečných uživatelů v jakost výrobků a jejich bezpečné užívání. Globální koncepce vznikla jako jeden z prvků odstraňování technických překážek obchodu. Dosavadní postupy harmonizace technických předpisů nevede ještě k úplnému odstranění TBT, neboť významnou překážkou se mohou stát i procedury prokazování shody v tzv. regulované sféře. Regulovaná sféra (oblast): oblast výrobků a činností chráněná státem stanovenými předpisy ochrana zdraví a života občanů, jejich bezpečnost, ochrana proti požárům, ochrana životního prostředí, bezpečnost, ochrana majetku, ochrana veřejného zájmu, ochrana spotřebitele. V ČR je tato ochrana zajištěna zákonem o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb., který byl postupně změněn následujícími zákony: zákon č. 71/ 2000 Sb. (novela umožňující uplatňování PECA účinnost od a od nabytí platnosti PECA ) zákon č. 102/2001 Sb. (novelou byl vypuštěn 8 o všeobecné bezpečnosti výrobků) zákon č. 205/2002 Sb. (novela pro vstup ČR do EU účinnost od a od vstupu ČR do EU) zákon č. 226/2003 Sb. (novela pro změnu článku 8 PECA-původ výrobku účinnost od a od vstupu ČR do EU) zákon č. 277/2003 Sb. ( novela zákona o obecné bezpečnosti výrobků doplnění povinností ÚNMZ o zveřejňování odkazů na určené normy účinnost od vstupu ČR do EU). Text úplného znění zákona, zpracovaný pro pracovní účely a kompilující jeho novely, ve znění účinném po vstupu ČR do EU, se nachází pouze na internetových stránkách ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, měření a státní zkušebnictví) (aktuality). Neregulovaná sféra (oblast): oblast obchodu a výroby, ve které nelze uplatnit závazné předpisy. Prokazování shody se v této oblasti provádí dobrovolně na základě potřeby prodávajícího či kupujícího stává se obchodní výhodou, někdy jedinou možností uplatnění na trhu. Globální koncepce Cíl vytvořit jednotné označení shody CE pro regulovanou oblast ve všech zemích EU. Zásady: a) regulovaná oblast Potřebné zkoušky pro povolení užívat označení CE může provést pouze zkušebna notifikovaná (oznámená) národní orgánem v komisi EU. Notifikovaná zkušebna musí přistupovat shodným způsobem ke všem žadatelům, tedy i ze třetích zemí. Neexistuje libovůle ani státních orgánů ani zkušeben při stanovování procedur a jejich rozsahu. Procedury pro udělení značky CE je uvedena v příslušné směr- 9

10 nici a musí odpovídat modulům stanoveným rozhodnutím Rady EU 93/465/EHS. Odborná úroveň zkušeben a certifikačních orgánů musí odpovídat normám řady EN 45000; ty stanoví i prostředky sloužící k posouzení konformity s kritérii v nich uvedenými. b) neregulovaná oblast Bude se vytvářet prostor pro vzájemné uznávání zkoušek a certifikátů. Iniciativa je však ponechána na soukromém sektoru. Avšak i zde bude tendence, bez zásahu Komise, aby zkušební a certifikační místa byla konformní s EN Podporovány budou systémy akreditace na národní úrovni. c) zemědělské a potravinářské výrobky Současné mechanismy jsou odchylné od uvedeného a budou částečně popsány v kapitole 8. Modulární koncepce Jelikož k identickým výsledkům mohou vést různé technické prostředky, je třeba zpružnit i celý systém konformity. Příslušnou metodou pro zpružnění a rozložení procesu konformity do celého výrobního procesu slouží modulární koncepce. Ta rozděluje tento proces do osmi modulů a to podle: vývojového stupně výrobku (projekt, prototyp, výrobek z běžné výroby) způsob hodnocení (např. prověření podkladů, zkoušky prototypů, zabezpečování jakosti podle norem řady ISO 9000, dohled apod.) hodnotící místa (výrobce sám nebo třetí místa). Poslední varianta je uvedena v Rozhodnutí Rady EU 93/465/EHS. Vybrané směrnice týkající se výrobků: Směrnice Rady 85/374/EEC z 25.července 1985 týkající se Odpovědnosti za vadné výrobky. Směrnice hlavně konstatuje kdo odpovídá za škodu způsobenou vadou výrobku; co jsou okolnosti, zbavující výrobce odpovědnosti; co se považuje za škodu. Směrnice Rady 92/59/EEC z 29.července 1992 O všeobecné bezpečnosti výrobků. Směrnice mj. řeší co je bezpečný výrobek a co je nebezpečný výrobek, kdo je výrobce a kdo dodavatel apod. 1.3 Národní politika podpory jakosti v ČR (dále NPJ) Vstup do EU si vyžádal zásadní změnu přístupu k jakosti všech činností. Rozhodujícím předpokladem zvyšování jakosti činností např. v oblastech práce a služeb ve veřejném sektoru, ve státní správě, ve veřejné dopravě, energetice, zdravotnictví, školství, policii, bankovnictví, pojišťovnictví a dalších je zásadní změna myšlení a přístupů všech k jakosti, vytvoření prostředí vědomí nezbytnosti jakosti u všech občanů a institucí. Proto EU považuje vyhlášení Národních politik podpory jakosti za jeden z nezbytných úkolů programu přidružování. ČR byla dlouhodobě na existenci Národní politiky podpory jakosti upozorňována. A tak jako důsledek této skutečnosti byl v roce 1998 vypracován nejdříve koncept a následně schválen jako Usnesení vlády ČR číslo 458 program Národní politika podpory jakosti. 10

11 Zásady NPJ Uvedený program, je vládou ČR schválený souhrn záměrů, cílů, metod a nástrojů ovlivňování jakosti výrobků, služeb a činností v rámci národní ekonomiky a veřejné správy s cílem zlepšení podmínek pro vstup českých subjektů do jednotného trhu EU a dosažení jejich konkurenceschopnosti na evropských a světových trzích včetně účasti na společných zbrojních programech v rámci členských států NATO a účasti na mezinárodních zbrojních zakázkách. Mez základní cíle této politiky patří rovněž vytvoření podmínek pro zlepšování ochrany občanů a institucí před nejakostními výrobky a službami, zajištění trvalého zvyšování úrovně uspokojování jejich potřeb, optimální využívání dostupných zdrojů a zajištění ochrany životního prostředí ČR. Úkoly státu pro splnění cílů NPJ: a) v ochraně veřejných zájmů optimalizovat legislativu a související činnosti včetně práce inspekčních a dozorových orgánů b) v podpoře podnikatelských subjektů vytvářet podmínky pro rozvoj a podporu všech aktivit, jejichž cílem je podnikatelská úspěšnost, růst jakosti domácí produkce, její lepší uplatnění na světových trzích a zvyšování důvěry občanů v domácí výrobce (poskytovatele služeb) a jejich produkty c) v ostatních oblastech koordinovat všechny aktivity NPJ s dalšími aktivitami státu zejména v: rozvoji národního akreditačního systému v souladu s požadavky EU rozvoji normalizace, metrologie a zkušebnictví především s ohledem na ochranu veřejného zájmu oblasti výchovy, vzdělávání a rekvalifikace pracovníků zabezpečování růstu jakosti veřejných služeb (např. zdravotnictví, doprava apod.) podpoře aktivit vedoucích ke zvyšování jakosti života a ochrany životního prostředí normalizaci technických a jakostních předpisů týkajících se bezpečnosti státu jako nezbytného předpokladu členství ČR v NATO zabezpečování systému státního ověřování jakosti v gesci Ministerstva obrany v návaznosti na obranné struktury NATO. Koordinace působení státních a nestátních orgánů v rámci NPJ připadá Radě ČR pro jakost. Je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády ČR, zaměřeným na podporu rozvoje managementu a uplatňování NPJ v ČR, v souladu s Politikou podpory jakosti EU. Cíle NPJ Úkolem vlády ČR při vstupu republiky do EU je vytvoření podmínek pro české podnikatelské subjekty a organizace veřejné správy tak, aby mohly úspěšně působit v rámci vnitřního trhu EU. Takový program zahrnuje jasné a důvěryhodné cíle, u nichž je předpoklad, že se s nimi jak podnikatelská sféra tak i veřejný sektor a občané mohou ztotožnit: vytvoření prostředí, v němž je jakost vyžadována a posuzována jako přirozená součást života realizace principů Evropské politiky podpory jakosti v podmínkách ČR vytváření a povzbuzování vědomí principů jakosti a jejich přínosů pro všechny strany včetně ekologických aspektů vzdělávání podnikatelů, personálu, zákazníků, spotřebitelů, zaměstnanců státních orgánů propagace komplexní jakosti jako strategického manažerského nástroje pro trvalé zlepšování v podnikatelských výsledcích a mezinárodní konkurenceschopnost podpora priority managementu jakosti v malých podnicích propagace pochopení role jakosti v rychle se globalizujícím světě a ekonomické integraci se zeměmi EU 11

12 propagace přejímání nejlepších zkušeností managementu se zaměřením na spokojenost zákazníků a to jak ve výrobě tak i ve službách, včetně služeb veřejného sektoru kultivace podnikatelského prostředí v ČR. Uvedené cíle mohou mít jistě různou prioritu, zdůrazněme zde pouze některé: podpora projektů celospolečenského významu (integrovaný management společně ISO ISO následně systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci], podpora podnikových programů managementu (HACCP, EMAS apod.) podpora programů národní Ceny ČR za jakost podpora programů ověřování jakosti a šetrnosti k životnímu prostředí výrobků a služeb a jejich ověřování (CZECH MADE, Ekologický šetrný výrobek) podpora Evropského týdne jakosti v ČR. 12

13 2 Systémy managementu 2.1 Všeobecně o managementu Vzhledem k tomu, že v současné době se názory na výraz management značně mění proti dřívějším letům, je zařazena tato část. Podrobně si může čtenář tuto problematiku nastudovat v literatuře [ L 20]. Výraz management neposkytuje vyčerpávající a jasné návody jak řídit jakoukoliv organizaci či činnost v organizaci, ale představuje soubor zásad, které by měl manažer znát a které slouží jako východisko pro jeho práci. Těžiště manažerské práce spočívá ve vymezení základních manažerských aktivit, které rozdělujeme do dvou základních skupin: průřezové činnosti rozhodování, organizování, řízení lidských zdrojů, komunikování, práce s informacemi; činnosti naplňující fáze managementu plánování, implementace, kontrola Nejzákladnější výrazy a pojetí managementu. Management obecně lze charakterizovat jako souhrn činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace. Systém soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících prvků. Systém managementu systém pro stanovení politiky a k dosažení těchto cílů. Systém managementu jakosti systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost. Manager samostatná profese, kdy pracovník na základě jakéhokoliv ustavení realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je vybaven odpovídajícími kompetencemi. Vrcholová úroveň řízení (top management) nejvyšší řídící pracovník (organizace), jejich postavení a kompetence obvykle specifikují statutární dokumenty organizace. Střední úroveň řízení (middle management) řídící pracovníci štábních útvarů či nižších liniových útvarů. Základní úroveň řízení (lower management) nejnižší úroveň řízení, kdy manager řídí výkonné pracovníky. Rozhodovací problém problém s více než jednou variantou řešení. Rozhodovací proces proces řešení rozhodovacího problému, členěný do více časově návazných etap, které tvoří jeho identifikaci. Plánování aktivita zaměřená na budoucí vývoj organizace, určující čeho a jak má být dosaženo určení čeho a jak má být dosaženo, co se má stát nikoliv na to co se stalo. Plán poskytuje racionální cestu (vymezení aktivit či postupů) k dosažení stanovených cílů. Nedílnou jeho součástí by mělo být i stanovení struktury a rozsahu zdrojů a určení harmonogramu realizace plánu. Cíl konečný stav, ke kterému by měly všechny plánovací aktivity směřovat. Controlling získání nových poznatků o řízené realitě na základě systematického zachycení informací a jejich vyhodnocení opírající se o relaci plán x skutečnost. Komunikace má několik významu: lze ji chápat jako výměnu informací (širší význam); lze ji chápat jako poskytování informací ((úzký význam); s někým na něčem participovat (v současné době nejbližší význam). Výraz management u nás sice zdomácněl, ale přesto je nutno konstatovat, že má řadu významů a interpretací. Mezi nejznámější patří : 13

14 Specifická aktivita tvoří náplň manažerské profese. Management považují za soubor názorů, zkušeností přístupů a metod, kterých vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí specifických činností nezbytných k dosažení podnikových záměrů. Skupina řídících pracovníků zdůrazňuje smysluplnost managementu (dosažení vytyčeného cíle). Vědní disciplina usiluje při vymezení výrazu management o zdůraznění tří dalších faktorů a to: manažerské činnosti jsou spojeny s rizikem a jejich smyslem je realizovat změny, aby bylo dosaženo žádoucích hodnot. V současné době se manageři rozdělují do tří úrovní: Manageři první linie (základní úroveň řízení) patří sem např. mistři vedoucí dílen apod. Mezi typické rysy činností, kterými se zabývají, jsou např. operativa a technické znalosti. Střední manageři zahrnují početnou skupinu řídících pracovníků, kam patří např. manageři závodů, vedoucí různých útvarů apod. Jejich typickým rysem činností je většinou práce s lidmi a zlepšování. Vrcholoví manageři (top manageři) reprezentují zpravidla takové pracovníky, kteří koordinují všechny činnosti a vytvářejí koncepce určité organizační jednotky. Jejich typickým rysem činnosti jsou hlavně koncepce Manažerské aktivity Rozhodování Patří mezi významné aktivity, které manageři v organizacích realizují. Je jádrem řízení a jako nedílná složka manažerské práce se uplatňuje při jakýchkoliv manažerských činnostech. Je procesem výběru mezi alespoň dvěma možnými variantami. Význam rozhodování se projevuje především v tom, že jakost a výsledky těchto procesů ovlivňují zásadním způsobem efektivnost fungování a následně prosperitu těchto organizací. Význam rozhodování se současně odvíjí i od rozsahu zdrojů, které jsou na rozhodování vázány případně o kterých se rozhoduje. Rozhodování probíhá na různých úrovních řízení organizací a má dvě stránky: věcnou, obsahovou (meritorní), formální - logickou (procedurální). První stránka odráží odlišnost jednotlivých rozhodovacích procesů či jejich typů, kdežto druhá odráží společné rysy a vlastnosti rozhodovacích procesů a to především postup jejich řešení či uplatněné metody a nástroje. Plánování Je výchozím bodem, kdy se určuje budoucí stav řízených objektů a dále se určují cesty (aktivity), zdroje, termíny a odpovědnost, které jsou nutné dosažení těchto cílů. Dosažení cílů bezprostředně závisí na realizaci ostatních manažerských funkcí jako jsou např. vedení, koordinaci, komunikaci, kontrole. Plánování v každé organizaci plní následující úkoly: je nástrojem rozvoje organizace (směr rozvoje se má určovat především plány); je prostředkem zabezpečujícím koordinaci a proporcionalitu uvnitř organizace. Ačkoli se podoba plánů liší, každý plán by měl svým obsahem dát odpověď na následující otázky: čeho ( = určení cílů) a jakým způsobem se má dosáhnout ( = aktivity,zdroje, termíny, odpovědnost). Postup při sestavování plánu spočívá v provedení následujících kroků: konkretizace záměrů vyplývajících pro danou oblast plánování z nadřazených záměrů organizace (strategie); zabezpečení nezbytných informačních zdrojů pro tvorbu plánu; 14

15 vypracování návrhu plánu; seznámení dotčených útvarů organizace s návrhem plánu; stanovisko dotčených útvarů k návrhu plánu; korekce návrhu plánu podle příslušných připomínek; schválení a vydání definitivní podoby plánu. Řízení implementace Naplnění řídících záměrů je důležitou úlohou kladenou na managery. Základní otázkou je, jak přesvědčit podřízené, aby přijali a realizovali myšlenky a záměry svých vedoucích. Východiskem k tomu je pochopit, co lidi motivuje. Současná manažerská praxe potřebuje docílit, aby podřízení dělali to, co je třeba pro naplnění funkce organizace a dosažení požadovaných výsledků. Na jedné straně nelze vyloučit využití osvědčených nástrojů přímého a nepřímého řízení. Na druhé straně se stále častěji rozšiřují moderní přístupy vedení lidí, jejichž nesporným rysem je aktivizovat lidi, vést je k vyšší samostatnosti a angažovanosti, přijímání a iniciování změn. Jednou z možností ke sdílení řídících záměrů managerů v organizaci je dokumentace. Tu lze z pohledu řízení považovat za podobu písemného příkazu, který se po vydání příslušnou řídící autoritou stává závazným pro okruh pracovníků, který daná autorita řídí. Dokumentace má pro každou organizaci řadu pozitivních rysů: pro výkon rutinních činností, které mají vykonávat různí pracovníci, určuje jednotný postup dokumentace musí být výsledkem standardizačního úsilí; v obsahu dokumentace je uchováno know-how organizace; dokumentace dokládá určitý postup i následně se na základě dokumentace může doložit správné provádění určité činnosti či procesu. V praxi se můžeme setkat (nehledě na charakter organizace výrobní či rozpočtová) se dvěma základními typy dokumentace: Operativní řídící akty - využívá se jich především k okamžitým manažerským zásahům.mají podobu: - rozhodnutí řídící akt, jímž se zpravidla jmenuje určitý pracovník do určité funkce; - nařízení - řídící akt, který s okamžitou platností zavazuje pracovníky (ne)realizovat určitou činnost (např. zákaz kouření apod.); - opatření operativní řídící akt, který od určitého termínu vymezuje určité žádoucí chování (např. vyplňování určitého dokladu v souladu s celostátní vyhláškou). Komplexní řídící dokumenty užívají se s cílem standardizovat na základě trvalých řídí- cích příkazů určitou činnost či proces. V praxi mohou mít podobu: - organizačně řídících dokumentů upravují různé činnosti technicko- hospodářského charakteru; - provozně řídících dokumentů upravují výrobní, technické, transformační činnosti. Dokumentace a postup jejího zpracování: Má-li dokumentace plnit úlohu účinného, přímého nástroje řízení, musí splňovat určité požadavky kladené na postup jejího zpracování,vydávání, uchování; vnitřní strukturu a podobu dokumentace. Zpracování dokumentů je zpravidla rozloženo do tří fází: zpracování návrhu; přezkoumání návrhu (připomínkové řízení); 15

16 schválení a vydání dokumentu. Kontrola Činnost je využívána managery na všech úrovních řízení jako určité formy zpětné vazby, jejímž prostřednictvím získávají objektivní představu o řízené realitě. Její podstatou je kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry. Výsledkem kontroly může být konstatování vyhovujícího stavu nebo přijetí korigujících opatření, důsledkem kontroly v případě nežádoucího vývoje může být přijetí nových rozhodnutí. Nejobecnější postupy kontroly spočívají v zjištění informací o faktickém stavu kontrolované reality, ve vyhodnocení daného stavu (s ohledem na plánovaný či standardizovaný stav) a přijetí případných nápravných opatření. Předmětem kontroly mohou být jevy a procesy uskutečněné (následná kontrola), probíhající (průběžná kontrola) či jevy budoucí (předběžná kontrola). Z ekonomického hlediska je žádoucí upřednostňovat kontrolu průběžnou před následnou, kontrolu předběžnou před průběžnou a všude, kde je to možné, dávat přednost preventivním opatřením (ta by principiálně zamezila vzniku nežádoucího stavu před předběžnou kontrolou). Organizování Aby management dobře fungujících organizací mohl plnit řadu úloh musí dobře zvládat tuto činnost (patří mezi nejdůležitější činnosti v managementu). Její náplní je vytvoření organizační struktury a vymezení základních funkčních náplní, pravomocí a odpovědností. Top management každé větší organizace musí jako prvořadý úkol zavést vhodnou organizační formu. Může přitom volit z řady tradičních organizačních struktur jako je liniová, funkcionální, liniově štábní, funkční, pružná (např. maticová), hybridní apod. U každé z těchto organizačních forem existují určité předpoklady (výhody či nevýhody) za kterých je možno je zavést. V souvislosti se změnami vnitřních a vnějších faktorů musí management zvažovat, zda dosavadní organizační struktury jsou vhodné a zda podporují rozvoj organizace nebo zda je třeba uskutečnit reorganizaci. I když existuje přirozený zájem koncipovat organizační strukturu organizace co nejstabilnější, nelze se vyhnout jejím úpravám či zásadním změnám, které vyplývají z širšího rámce změn probíhajících v organizaci jako celku. Řízení lidských zdrojů Lidské zdroje hrají rozhodující roli v rozvoji úspěšné činnosti organizace, proto personální řízení patří k jejím klíčovým činnostem. Jakost lidských zdrojů má pro fungování organizace a její rozvoj rozhodující význam. Personální práce má proto za cíl vést k vysoké aktivitě lidského potenciálu organizace a soustavou nástrojů personální práce ovlivňovat jakost a strukturu lidských zdrojů tak, aby odpovídala rostoucím nárokům neustále se měnícího okolí organizace. Organizace a obsah personální práce vycházejí z personální strategie organizace. Patří sem práce s pracovníky jako jejich plánování (jejich počty a struktura), získávání, rozmisťování, hodnocení apod. Komunikace Uvedenou činnost nemůžeme považovat za specifickou funkci managera. Je nutno si ale uvědomit, že komunikace prolíná výkonem všech ostatních manažerských činnostech. Vzhledem k významu komunikace směrem vývoje společnosti nutno vzít na vědomí, že společnost nazývaná dříve společností informační se mění v současnosti na společnost komunikační. To se stalo na základě toho, že prostý přístup k informacím již přestává být výhodou. Na významu nabývá schopnost s informacemi dále pracovat, analyzovat je, sdílet je, komunikovat. 16

17 Řízení bez komunikace je nemyslitelné. V každé organizaci musí být vytvořen základní komunikační rámec, systém pravidel, komunikačních kanálů a tím i vytvoření mantinelů vlastní interpersonální komunikace. Nezbytným je i technické zabezpečení moderními komunikačními prostředky. Informační systémy v manažerské práci Moderní manažerské myšlení a jednání je v současnosti založeno na umění pracovat s informacemi. Ukazatelem jakosti práce manažera je jeho myšlení a jednání informační procesy jsou klíčem k jejímu zajištění a zlepšení. V současné společnosti se očekává od managera citlivý přístup k informacím, který je vymezen dvěma krajními stavy na jedné straně rozhodováním na základě chybějících informací, na druhé straně rozhodováním na bázi přemíry informací, bez jejich filtrování, vyhodnocení a zpracování. Uvedené stavy však není možné zvládnout bez aplikace moderních informačních technologií (IT) a informačních systémů (IS). 2.2 Management jakosti a jeho vývoj Někteří lidé považují za jakostní takový produkt, který je bezvadný, jiní pak očekávají od takového produktu co nejlepší vlastnosti při jeho požívání. Vlastnosti, které produkt má, můžeme dosáhnout několikerým způsobem. Jeden z možných způsobů, jak toho dosáhnout, je využívání důsledné výstupní kontroly. V současné době se většinou využívá způsobu řízení (managementu) jakosti. A protože v tomto procesu jde o soubor vzájemně působících prvků jde o systém řízení jakosti (Quality Management System QMS). Poznámka: Definice výrazů se nacházejí v odstavci Historie managementu jakosti Vývoj činnosti péče o jakost, než dospěl k vlastnímu řízení jakosti (managementu), prošel ve dvacátém století následující vývojovou řadou: Total Quality Management Prokazování jakosti Management jakosti Kontrola jakosti Z této řady vyplývá, že cesta k managementu jakosti vedla přes různé systémy - od kontroly jakosti přes regulaci výroby, zabránění možnostem vzniku vad, aplikací statistických metod až k úplnému řízení všech činností, které mají vliv na jakost, tj. všech činností tvořících tzv. smyčku jakosti. TQM je přitom nutno chápat pouze jako filosofii (ne systém v pravém slova smyslu, jak je někdy omylem nazýván). Poznámky:1.) Smyčkou jakosti se myslí cyklus procesů představující celkový proces vzniku produktu. Typická fáze životního cyklu produktu začíná procesem marketingu a pokračuje přes procesy návrh a vývoj produktu, plánování a vývoj procesů, nakupování, výrobu či poskytování služby, prodejem a distribucí, k činnosti po prodeji produktu až k procesu případné likvidace či recyklace na konci životního cyklu příslušného produktu. 2.)TQM se začal používat už v sedmdesátých letech minulého století pro systém celopodnikového řízení jakosti v japonských firmách. Za filosofii managementu je považována proto, že není svázána s normami a předpisy jako např. ISO systém. Dá se považovat za jistý otevřený systém, který absorbuje všechno pozitivní, co může být využito pro rozvoj podniku. Za jednu z výstižných definic TQM lze považovat (podle Corrigana) tuto: je to filozofie managementu, formující zákazníkem řízený a učící se podnik k tomu, aby se 17

18 dosáhlo plné spokojenosti díky neustálému zlepšování účinnosti podnikových procesů. Jak z předchozího vyplývá, v uvedeném časovém údobí existuje řada přístupů k řízení jakosti. Uvedeme např. : K nejstarším systémům patří systém GMP (Good Manufacturing Praktice postup správné výrobní praxe). Tento systém se využívá hlavně ve farmaceutickém průmyslu. Řada požadavků, které systém využívá jsou dále i základem pro jiné systémy. Jsou to např. : jasně definované výrobní a kontrolní operace; zabezpečení v požadované způsobilosti příslušná infrastruktura jako prostory, zařízení, materiál, postupy, vhodné skladové prostory, logistika apod.; existující kvalifikovaní pracovníci; vedení příslušných záznamů; uspokojivé řešení jakýchkoliv odchylek a neshod atd. Do uvedené kategorie systémů, můžeme dále uvést jako příklad systém GLP (Good Laboratory Practice. Příklad dalšího systému zařazeného do této kategorie je systém HACCP (Hazard Analysis Control Critical Point). Systém bude popsán v kapitole 8. V současnosti je nejznámější systém QMS, který využívá souboru norem ISO Tento systém pomáhá organizacím při uplatňování a provozování efektivních systémů managementů jakosti. Některé obory (např. výroba automobilů, zbraní apod.) v rámci přístupu k řízení jakosti podle norem řady ISO 9000 své systémy rozšiřují o přísnější požadavky. Vznikají tak přísnější systémy řízení jakosti jako např.: VDA německý automobilový průmysl (systém je využíván i automobilovém průmyslu ČR); QS 9000 americký automobilový průmysl; AQAP dodávky určené pro armády NATO. Je celá řada českých oborů, které v rámci své kompetence rozšiřují požadavky norem ISO 9000 pro management jakosti o další požadavky, jako např.: ČSN EN ISO :2003 Zdravotnické prostředky systémy managementu jakosti ČSN EN ISO :2003 Směrnice pro zavádění ISO 9001:2000 v potravinářském a nápojovém průmyslu ČSN ISO/TS :2002 Systémy managementu jakosti zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2000 v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu ČSN EN 9100:2003 Letectví a kosmonautika systémy managementu jakosti. Zvláštním případem jsou systémy: Systém managementu zaměřený na ochranu životního prostředí (EMS Environmental Management System). Nepatří sice přímo do oblasti managementu jakosti, ale při jeho zavádění a udržování v praxi jsou využívány stejné přístupy jako při zavádění QMS. V současnosti je zavádění a udržování EMS upraveno normami řady ISO Systém managementu zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (HSMS Health and Safety Management Systém). Důvod zařazení je obdobný jako v předchozím případě. 18

19 2.3 Management jakosti podle norem ISO 9000 Mezinárodní organizace pro normalizaci (dále ISO) vydala již v roce 1987 sadu pěti norem, které se zabývaly systémem managementu jakosti. Normy prošly do současnosti dvěma zásadními revizemi (poslední v roce 2000) a uvádíme je jako normy řady ISO Podle těchto norem si mohou organizace své systémy managementu jakosti (dále QMS) vytvářet. Některé charakteristické rysy norem řady ISO 9000: normy patří k jedněm z nejrozšířenějších normám používaných pro management jakosti jsou užívány hlavně v evropském prostoru; normy mají univerzální charakter, tzn. nezávisí ani na druhu procesů či produktů jsou aplikovatelné v organizacích typu výrobních či služeb bez ohledu velikosti; normy nejsou závazné, ale pouze doporučující. Teprve v okamžiku podepsání příslušné obchodní smlouvy se dodavatel může zavázat odběrateli, že bude aplikovat QMS, se uvedená norma stává závaznou; normy jsou pouze souborem minimálních požadavků, které musí být v organizacích implementovány. Pozor někteří řídící pracovníci považují požadavky norem za maximum dosažitelného. To se stává důvodem, proč některé obory si vytvářejí samostatné oborové normy pro QMS příklady uvedeny v odstavci 2.2 a samotné systémy budou popsány v dalších kapitolách. Zásady managementu jakosti Úspěšné vedení a úspěšná funkce organizace vyžaduje, aby byla směrována a řízena systematickým a jasným způsobem. Úspěch může být výsledkem uplatnění a udržování takového systému managementu jakosti, jehož cílem je neustálé zvyšování výkonnosti organizace, a to na základě potřeb zainteresovaných stran. Normy řady ISO 9000:2000 jsou založeny na novém pojetí, opírajíce se o osm zásad managementu jakosti, směrodatných zejména pro vrcholový management a platných pro jakýkoli typ organizace. Význam těchto zásad spočívá v tom, že určují globální cíle a nástroje pro efektivní řízení jakosti, a to jak v oblasti formulace cílů, tak při vlastním operativním rozhodování a řízení všech procesů. Osm zásad managementu jakosti a jejich stručná charakteristika : 1. Organizace orientovaná na zákazníka. Organizace je závislá na svých zákaznících a měla by proto rozumět jejich současným i budoucím požadavkům, plnit jejich přání a snažit se překonávat jejich očekávání. 2. Vedení. Management organizace určuje jednotný cíl a směr vývoje. Měl by vytvářet a udržovat takové prostředí, ve kterém by se zaměstnanci organizace mohli plně zasadit o naplnění jejich cílů. 3. Zapojení zaměstnanců. Zaměstnanci na všech úrovních jsou jádrem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopností ve prospěch organizace. 4. Procesní přístup. Požadovaného výsledku je efektivně dosaženo tehdy, jestliže jsou potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces. 5. Systémový přístup. Určit, pochopit a řídit systém navzájem souvisejících procesů ke stanovenému cíli a tím zlepšit účinnost a výkonnost organizace. 6. Neustálé zlepšování. Cílem organizace by vždy mělo být neustálé zlepšování. 7. Věcný postup při přijímání rozhodnutí. 19

20 Účinná rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací. 8. Oboustranně prospěšné dodavatelské odběratelské vztahy. Organizace a její dodavatelé jsou na sobě navzájem závislí. Vzájemně výhodné vztahy proto zvyšují schopnost obou stran vytvářet hodnoty. Z prvního pohledu mohou uvedené zásady působit poněkud nesourodě a neúplně. Při jejich zasazení do modelu managementu organizace je však vidět, že tyto zásady vytvářejí systém vstupů, které primárně rozhodují o průběhu manažerských procesů. Management organizace se skládá z řady vzájemně propojených složek řízení lidských zdrojů, dodavatelských vztahů, finančního, marketingového, bezpečnostního, environmentálního managementu apod. Normy řady ISO 9000 se převážně zaměřují na první dvě z těchto složek: řízení lidských zdrojů, konkrétně účinné vedení lidí a jejich zapojování do procesů (zásady 2 a 3) a řízení dodavatelských vztahů (zásada 8). Výstupem je uspokojování požadavků zákazníků (zásada 1). Zásady procesního a systémového přístupu (4 a 5) vyjadřují význam jednak vazeb mezi jednotlivými procesy, jednak vazeb mezi procesy, zdroji a podmínkami. Zároveň v organizaci probíhají procesy managementu změn a znalostního managementu, které jsou předpokladem neustálého zlepšování (zásada 6) a využívání faktů při rozhodování (zásada 7). Další klíčové faktory jako postoje, motivace a způsobilost zaměstnanců jsou v menší či větší míře obsaženy ve všech osmi zásadách. Osm hlavních zásad managementu jakosti lze tedy rozdělit do dvou oblastí: a) procesní management uplatňování procesních a systémových principů, nástrojů a postupů managementu organizace, b) management lidských zdrojů uplatňování nástrojů systematického utváření postojů, zvyšování pracovní způsobilosti a vytváření předpokladů pro efektivní a účinnou činnost lidského činitele. Problematika procesního managementu a managementu zdrojů v jejich úzké vazbě na management lidských zdrojů se podle nového pojetí norem musí dostat na první místo zájmu akreditačních a certifikačních orgánů i poradenských a školicích organizací a samozřejmě i samotných certifikovaných organizací. 20

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI

ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 92-97 ISSN 1335-0285 ZAVÁDĚNÍ INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU V MALÉ SPOLEČNOSTI Jana Petráková RMT VZ, a. s., Dělnická

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko

A7B36SI2 Tematický okruh SI11 Revidoval: Martin Kvetko Obsah Kvalita SW, jak zajistit kvalitu SW a jak ji ověřit Zabezpečení kvality, techniky řízení kvality SW. Potřeba kultivovat kvalitu, Cena za jakost Procesy pro řízení kvality, harmonogram řízení kvality

Více

Audit managementu údržby

Audit managementu údržby Audit managementu údržby Benchmarking a outsourcing v údržbě Etapy životního cyklu 1 Audit integrity majetku a jeho údržby - otázky 1. Je uplatňována správná a moderní politika na majetku a intenzita využívání

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin.

Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Akreditace systémů řízení kvality a bezpečnosti potravin. Úvod Při nákupu celé řady výrobků nebo služeb jsme různými způsoby neustále ujišťováni o jejich kvalitě, bezpečnosti, zdravotní nezávadnosti, spolehlivosti,

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům studijního oboru Veřejná správa základní orientaci

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více