První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou"

Transkript

1 První školní rok základní školy Open Gate je jiţ v cílové rovince a pilotní ročník tak brzy proběhne cílovou páskou Na tomto místě bychom rádi především poděkovali žákům čtvrté třídy a jejich rodičům. Cílů, které jsme si stanovili ve školním vzdělávacím programu, jsme s Vaší pomocí dosáhli. Snaţili jsme se o to především smysluplným a efektivním plánováním výuky a jeho uváděním do ţivota. Rozvoj ţivotních dovedností, které jsou pojmenovány ve vzdělávacím programu jako klíčové kompetence, a také postoje a profil ţáka ZŠ byly cíleně rozvíjeny jednak jako součást jednotlivých vzdělávacích oblastí a jednak v rámci ranních oáz. Jako výrazná podpora učení nám slouţí oázové reflexe myšlenkové a gramatické. Ţák musí číst s porozuměním, aby se mohl efektivně vzdělávat. Kaţdodenní čtení oázových textů tuto dovednost jednoznačně rozvíjí a podporuje. Kurikulum jsme obohacovali aktivitami Klíče k branám, které probíhaly v rámci i mimo rámec vzdělávacího programu. Sluší se také poděkovat studentům a kolegům z gymnázia, kteří nás mezi sebe velmi přátelsky přijali. Děkujeme za pomoc při vyučování, doučování, při vedení a organizování mimoškolních aktivit a při mnoha dalších činnostech. Rádi bychom také poděkovali panu Nitschemu a panu Chárovi za podporu a úţasnou příleţitost spolupodílet se na vzniku jedinečného konceptu této skvělé základní školy. Školní rok končí, ať ţije ten nový Těšíme se na práci v příštím školním roce, těšíme se na ţáčky, kolegy, rodiče. Užijte si krásně dny volna a buďte na sebe všude opatrní Přejeme Vám hezké čtení červnové klíčenky. (pk) (rs) (jl) získali naši skoroţáčci při Dni dětí v Open Gate, který se konal v sobotu 4. června. Kromě zábavy zde byli představeni budoucí zaměstnanci ZŠ Open Gate. O této akci jakoţ i o dalších, které proběhly v měsíci květnu a na začátku června se dočtete v posledním vydání klíčenky tohoto školního roku. Najdete zde také další články a informace, které Vás, doufáme, potěší. (jl)

2 Na začátku května proběhlo setkání v rámci akcí Klíče k branám v Botanickém ústavu v Průhonicích. Toto setkání pro nás připravil pan doktor Miroslav Vosátka. Setkání bylo velmi zajímavé. Zaujalo mě, že Botanický ústav je v hodně věcech jeden z nejlepších na světě, sdílel nadšení Ondra. Moc mě bavily informace o houbách, byly pro mě totiž nové, dodal. 2. května jsme byli v Průhonickém parku, kterým nás provázel tatínek Františky pan Vosátka. V Průhonickém parku jsme měli tu moţnost vidět velkou spoustu rostlin. Nejprve jsme byli ve velkém skleníku, kde nám pan Vosátka vyprávěl o květinách, jak rostou a co nám poskytují. Poté jsme se prošli fantastickou a nesmírně zajímavou a krásnou zahradou. Také jsme viděli mnoho pampelišek. Velmi jsme se divili, proč tyto pampelišky pěstují. Jeden zaměstnanec ústavu nám ale prozradil proč. Pan Vosátka nám nabídl, ţe se můţeme jít podívat na mikroskopy. Všichni jsme měli nevyjádřitelnou radost. Kdyţ jsme byli u mikroskopů, byli jsme velmi šťastní. Mně osobně se nejvíce líbila pampeliška. Také jsme viděli menší zahrádku. Poté jsme se vrátili do velikého skleníku, kde nám jedna zaměstnankyně povídala o genetice. Ale uţ jsme se museli bohuţel rozloučit. Tento den byl velmi zajímavý a pěkný. Všichni jsme si to velmi uţili. Linda M. Zámek, paní Alena zase knihu Broučci od Jana Karafiáta. Všichni jsme paní Evě a paní Aleně naslouchali, protoţe co nám vyprávěly a četly, bylo fantastické a nesmírně zajímavé. Velmi děkujeme babičkám, ţe se za námi zastavily a těšíme se na další setkání s nimi. Na závěr jsme se obou paní zeptali, co by vyřídily našim ţákům a čtenářům klíčenky. Tady jsou jejich odpovědi: 3. května nás přijely do naší třídy navštívit dvě babičky z Domova seniorů v Mukařově. Vyprávěly nám o svém ţivotě a předčítaly svoji nejoblíbenější knihu. Paní Eva (je jí 95 let) nám vyprávěla, ţe se znala se spisovatelem Karlem Čapkem a také s jeho bratrem Josefem. Paní Alena nám vyprávěla, ţe ji pronásledovali komunisté. Poté nám četly své nejoblíbenější knihy; paní Eva nám četla povídku Alena Pánková: Nedat se, pracovat na sobě a umět se radovat. Eva Manová: Vyuţít kaţdou chvíli i při hraní, zkrátka při všem, aby vše mělo cíl, někam směřovalo. Aby vás vše obohatilo a ne blbnulo Kaţdá vaše činnost by měla obohatit vaši mysl. V kráse najděte zakotvení Linda M.

3 Ve čtvrté třídě základní školy se konala schůze okresního výboru KSČ, které předsedali naši starší soudruzi. V rámci spolupráce základní školy a gymnázia si naši kvintáni připravili pro čtvrťáky skvělou hodinu na téma Ţivot za komunismu. Celé setkání bylo tak reálné, aţ šel chvílemi mráz po zádech. seznamováni do hloubky. Toto se podařilo přenést také na čtvrťáky, kteří si schůzi" náramně uţili. Skvělým proţitkem si totiţ odnášejí více, neţ kdyby si látku pouze přečetli či vyslechli. Děkujeme studentům za skvělé oţivení našeho cestování časem. Všichni jsme se sešli v prostorách základní školy a na začátek jsme si vyslechli Internacionálu. Učebna byla náleţitě vyzdobena: šeřík, vlaječky... Studenti Tomáš Titěra, Ján Michalčák, Michael Janeček a Michal Vinárek měli rudé kravaty a Tomáš Kulík pionýrský šátek. Všechny přítomné důstojně pozdravili a vyzvali je, aby se posadili. Vysvětlili jim, ţe majetky, o které čtvrťáci v minulých dnech přišli (součástí hry Broučkovy výlety, kterou čtvrťáci proţívají, bylo skupování Prahy, ale vlastněné nemovitosti byly nyní zabaveny), jsou vlastnictvím všech a ţe je to tak pro všechny lepší. Následovala prezentace, v níţ byly přednášejícími vyzdviţeny výhody komunismu v Československé socialistické republice, nezapomnělo se však ani na některé nešvary doby (praţské jaro a později sametová revoluce). Na dotaz, kde je soudruţka Horáková, která tu s námi minule seděla, odpověděli velmi pohotově: Ty tu soudruhu příští týden také sedět nebudeš!" Jednoho dne k nám přišli ţáci z gymnázia jako spolek komunistů uspořádat schůzi. Přiblíţili nám jejich vládu, myšlenku, ţe všichni lidé se mají dobře, neexistuje ţádné to je moje, to je jeho, zkrátka všechno je všech. Ale přitom zneuţívali tuto myšlenku a neuznávali jakýkoli jiný názor. Povídali nám o jejich vůdcích, úspěších a neúspěších. Vycítili jsme, ţe jeden z komunistů nás všechny neustále sleduje a pozoruje a zapisoval jména,,soudruhů (tedy nás), kteří se mu zdáli velmi podezřelí nebo namítali cokoliv proti komunismu. Průšvih nastal, kdyţ se pan Luka v domnění, ţe udělá,,komunistům radost zeptal na paní Horákovou. Velmi všímavý mladík si ho zapsal a oznámili mu, ţe příští týden na schůzi uţ nebude a vzali mu byt. Nakonec jsme si to však uţili všichni, protoţe šlo naštěstí jen o ukázku. Honza F. Studenti své role skutečně proţívali a bylo znát, ţe v dějepisném semináři jsou s danou problematikou

4 ...was the meeting with two older ladies in our class on 17th of May. The ladies were called Nicholas s children. So, who are Nickolas children? In World War 2, Hitler want to destroy all of the Judes. There was an English man called Nicholas Winton, who wanted to go to ski in Switzerland, but his friend from Czechoslovakia told him about the Judes. So he went to Czechoslovakia and he helped to save 669 kids! He dispatched some trains to England for these children. These 669 children which he saved are called Nicholas s children. The meeting was only 10 minutes, but it was so nice and interesting. We asked some quastions. It was very nice adding to Brouček s trip. Nickolas Winton was 102 years old on 19th of May!!! At Hlavní Nádraţí in Prague is a statue of Nicholas Winton and on Vyšehrad till the end of July is an exhibition named Winton s trains. Ondřej L. Oslava svátku maminek probíhala v pohodové atmosféře. Hlavně byla ale chutná Kuchtili čtvrťáci. (jl)

5 Udělali jsme toho hodně. Někdo salát, někdo pivní sýr, někdo pomazánky, byly tam i různé jednohubky. Někdo nakrájel ovoce a zeleninu. Byl tam i perník a káva (to jsme nedělali my ). A dokonce Jakub udělal tiramisu! Připravili jsme si pro maminky dvě písničky: Na okně seděla kočka a Maminčin perník. Někteří bohuţel na Večeři pro maminky nebyli. Udělali jsme Reservé a poloţili jsme to na ţidle tam, kde jsme chtěli, aby maminky seděly. Vyrobili jsme sluníčka a napsali od koho a pro koho jsou. A maminky jsme obsluhovali. Darina L. Ve středu 11. května jsme zahájili naše přespávání sledováním Mistrovství světa v hokeji Česko vs. USA, fandili jsme dobře, s přehledem vyhráli naši. Po večeři přišlo na řadu večerní plavání. V bazénu to bylo super, jako vţdycky, pan Luka ani Petra nezklamali. Pak jsme šli do naší třídy, zazpívali si na dobrou noc a pomalu se odebrali do svých stanů. Do čtvrt na jedenáct jsme museli spát a i kdyţ jsme potřebovali ještě probrat spoustu důleţitých věcí, spánek nás přemohl celkem rychle. Probudili jsme se do krásného slunečného rána a po snídani a ranní oáze jsme se vydali do lesa na velkou historickou hru. Tam jsme se znovu setkali s naším přítelem panem Broučkem, který nás provázel celou hrou shrnující celý náš historický rok od pravěku aţ po současnost. Bylo to napínavé, všichni se snaţili získat co nejvíce grošů, moc jsme si to uţili, a tak vlastně ani nebylo důleţité, kdo vyhrál. Po krouţcích jsme si šli zase zaplavat. Po plavání se sčítaly groše za celé období jejich shromaţďování. Poté jsme si zase zazpívali a po náročném herním dni šli do stanů. Probudili jsme se ráno v pátek 13. a tím skončilo naše stanování, vůbec to nebyl nešťastný den, moc se nám to všem líbilo. Děkujeme za krásné tři dny. Sofie L. Cyklus vycházek a výletů s panem Broučkem skončil v květnu závěrečnou hrou a celkovým vyhodnocením. Toto proběhlo 12. května při naší škole v přírodě pod stany. Večer po závěrečné hře jsme se sešli s panem Broučkem ve třídě a dohráli jsme náhody coţ byla taková hra související s budovami, které jsme si původně nakoupili. Kdo například vlastnil most a vytáhnul kartu s informací, ţe přišly povodně, musel zaplatit na jeho opravu Pak při konečném sečtení grošů, staveb a výher z náhod se ukázalo, kdo měl nejlepší vědomosti a nejlépe hospodařil s groši. Výhercem se stali Malovcové, kteří vyhráli nad druhými o dva tisíce grošů. Po tomto vyhlášení jsme se museli bohuţel s panem Broučkem rozloučit. Zazpívali jsme si společně naší hymnu a on pokračoval dál v cestovaní časem. A tímto jsme ukončili poznávání české historie. Matěj R.

6 Vážený pane Broučku! Praha a Babice 6. května 2011 Je mi opravdu líto, že jsem nebyla na závěrečné velké hře. Měla jsem plané neštovice. Teď už jsem zdravá. Doufám, že se Ti líbilo s námi spolupracovat. Moc bych si o Tobě ještě chtěla přečíst knížku. Jak se vyvíjí Tvé výlety do historie? Putování s Tebou se mi opravdu moc líbilo!!! Díky Tobě jsem se toho opravdu moc dozvěděla. Vše jsi nám říkal a vysvětloval to těm, kteří danému tématu nerozuměli, za to Ti náleží opravdu velké DÍK!!! Měl jsi s námi skutečně mnoho trpělivosti. I když Tě už nejspíš neuvidím ve skutečnosti, určitě se setkáme ve Tvé knížce. Budeš mi moc chybět, ale holt vše má svůj začátek i konec. My jsme se od začátku na Řípu přesunuli až na konec v mém dopise. Tímto se s Tebou loučím a přeji Ti mnoho úspěchů jak v budoucnosti, tak i v minulosti, a hlavně v přítomnosti. Milá Kájo, Tvá Kája H. děkuju Ti moc za milé psaní. Také pro mě bylo prima se s Vámi po celý rok potkávat. Vzpomínám si na naše první setkání na památné hoře Říp. Byl jsem trochu zmatený a překvapený, kam jsem se to zase dostal. Ani můj autor Svatopluk Čech by nevymyslel taková dobrodružství, jaká jsme spolu prožili. Vzpomínáš na to, jak jste pomáhali Konstantinovi a Metodějovi psát glagolicí? Anebo jak jsme hledali panovníka, který by nastoupil na český trůn? Obrana Vítkova byla velmi nebezpečná, ale husitské barvy jsme uhájili. To, jak jste kupovali různé budovy v Praze, bylo také spojeno s mnoha zajímavými zážitky. Bavilo mě sledovat, jak jste promýšleli, která budova by pro Vás byla výhodná a proč. Myslím, že Prahu a české dějiny máte teď prožité a jsou Vám blízké. Nic nekončí, pokud sami nechceme A tak věřím, že naše setkávání zůstávají stálou součástí našeho světa fantazie Pozdravuj svoje skvělé spolužáky. Váš kamarád Brouček

7 Po rozloučení s Broučkem se po zbytek školního roku budou ţáci věnovat v rámci Člověk a jeho svět svému vlastnímu oboru a ve druhé polovině června proběhne prezentace kaţdého ţáka. Ţáci si vybrali různorodé obory a to, jak se do práce pustili, slibuje, ţe výsledky budou skutečně velmi zajímavé V současné době jsou ţáci ve fázi zpracovávání shromáţděných informací. Někteří volí prezentace na PC, jiní si připravují plakáty. Prezentace proběhnou od 17. června a vzhledem k výše zmíněnému Vás na ně srdečně všechny zveme. Proběhnou v naší třídě. Konkrétní časy prezentací budou zveřejněny na webových stránkách čtvrté třídy. A na jaká témata se konkrétně můţete těšit? Čeká nás reggae, fotbal, první světová válka, tenis, Vídeň, lovci mamutů, pověsti, kočky a šelmy, fríský kůň, můj pes a spol., auta, vzdušné letouny, gymnastika, starověký Egypt, jezdectví a Astrid Lindgrenová. Témata jistě zajímavá. Navíc, kdyţ sleduji, jak dětem pod rukama vznikají zajímavé materiály, tak myslím, ţe se opravdu máme na co těšit. (jl) Ve středu 18. května navštívily Open Gate děti z mateřské školy. Naši čtvrťáci pro ně připravili program po celém areálu Open Gate. Po splnění všech úkolů jsme se společně vydali na oběd. V jídelně proběhla jakási minigenerálka na příští školní rok, kdy malí ţáčci budou kaţdodenními strávníky. Ve stejnou dobu se jídelna hemţila také batolaty z Babického draku. Působilo to opravdu moc hezky. jsme strávili ve stínu u hřiště, jsme se vydali do bazénu, kde jsme si zaplavali a zadováděli. Cesta vedla přes zookoutek a naši třídu ke koníkům aţ do budovy gymnázia. Na několika stanovištích plnily děti úkoly. Nejvíce mě potěšili čtvrťáci, neboť zcela samovolně a samostatně pomáhali nejmenším s přinesením, odnesením, nakrájením atd Byli opravdu vzorovými staršími spoluţáky. Po obědě a poledním klidu, který Den, který pro své mladší kamarády ze školky téměř celý zorganizovali ţáci čtvrté třídy, se vydařil. (jl) Ondra L.

8 Naši spoluţáci ze sekundy si připravili prezentaci na téma ETIKETA. Tuto prezentaci nám společně předvedli. Nejvíce nás pobavily scénky a videoukázky. Připravili jsme rozhovor s našimi spoluţáky Adamem Polánkem a Veronikou Šilhanovou ze sekundy, kteří se spolupodíleli na prezentaci. Proč zrovna etiketa? o Protoţe jsme chtěli dokázat, ţe naše třída se také umí chovat slušně. Kdo si myslíte, že se nejvíc zapojil? o Lukáš Kohár a Matěj Adámek. Jak dlouho jste to připravovali? o Zhruba měsíc. S kým se Vám spolupracuje nejlépe? o Asi s Deborou. Myslíte si, že je etiketa hodně důležitá? o Rozhodně, protoţe mění svět k lepšímu. Protoţe jsme kamarádů tým! (oba se smáli) Karolína Mia B. a Sofie L. Co Vám dalo nejvíce práce? o Nejvíce práce nám dalo asi video. Co Vás bavilo nejvíc? o Natáčení videa! Čí to byl nápad udělat tuto prezentaci o etiketě? o Paní Charvátové. Nás by to nenapadlo! Superkalifradţilistikexpijalidózní tak to je jedno z nejdelších slov, které nyní uţ patří také do slovníku ţáků čtvrté třídy. A odkud toto slovo pochází? Setkáte se s ním v muzikálu Mary Poppins. Tento Disneyho muzikál z roku 1964 jsme společně viděli v květnovém filmovém klubu. Nutno uznat, ţe i kdyţ se jedná o téměř padesát let starý film, bavili jsme se velmi dobře. Zkrátka: superkalifradţilistikexpijalidózně V současné době je tento muzikál na repertoáru Městského divadla v Brně. Vřele doporučuji! Po představení jsme si dali večeři, zaplavali si a ještě se podívali ze spacáků na film Kuky se vrací. Poté jsme usnuli ve škole, neboť ráno nás čekaly Klíče k branám do Techmánie. O tom více níţe (jl) Vyskytuje se v lesnatých oblastech tropické střední a jiţní Ameriky a také v Open Gate. Přebývá převáţně na vysokých stromech a nyní bývá také viděn na stavbě nové budovy. Snad stavebníky nevyděsí. O našem školním leguánovi Iggym nám vyprávěli primáni. (jl)

9 V sobotu 21. května jsme v rámci našich pravidelných akcí Klíče k branám jeli na výlet do Techmanie v Plzni. Den před tím jsme přespali společně ve škole Večer jsme se koukali na Kukyho Techmanie je výstava fyzikálních a optických věd. Ale na rozdíl od ostatních takovýchto výstav si zde můţeme všechno vyzkoušet a sáhnout si na to. Měli jsme tam připravený program, který se jmenoval výcvik nových agentů. Výstava Top Secret měla několik stanovišť jako např.: letiště, trezor, kancelář a záznam hovorů. Na kaţdém stanovišti bylo více úkolů. Například na letišti byl skener kufrů, figuríny, na kterých jsme si mohli vyzkoušet skener kovu nebo sídlo padoucha, kde byly malé lasery, které se nesměly protnout a my jsme je museli různě přelézat a podlézat. Po programu jsme měli přestávku na oběd. Poté byl rozchod. V Techmanii zrovna probíhala výstava jaderné energie. Krom této výstavy tam byly ještě další věci, na kterých jsme si mohli vyzkoušet, jak funguje magnetismus, zvuk, optika atd. Celé to bylo moc zajímavé. V Techmánii byly v průběhu dne připraveny přednášky, které se týkaly hlavně fyziky. Přednáška, které jsme se všichni zúčastnili, byla o balóncích. Pracovník, který nám předváděl pokusy, nám například vysvětloval, proč se balónek, který umístíme nad fén, udrţí ve vzduchu a ţe kdyţ s tím fénem pohneme, tak balónek se pohne taky. Tím jsme zakončili program v Techmánii. Matěj R.

10 The KET is the first/ basic level of the University of Cambridge Tests for children/ students/ adults, learning English as a second language (ESOL). Levels progress from KET to PET, to FCE (First Certificate), and up to CPE, (University level,) which most ordinary English people would find almost impossible! As you all understood from Jiři Luka and myself at the opening meetings of the Fourth Class, it is an underlying principle of the school that there should be no traditional grading of the children s work and no direct comparison of their relative strengths and weaknesses in all aspects of learning. this year, will start on PET (Preliminary English Test) next year..and therefore it is likely that in Prima they will be starting on the FCE (First Certificate English), not normally taught until Tercie or Kvarta! However, it seemed a good idea to have a completely independent assessment of the children s level in English at the end of the year, in part to help us to plan at what level they will be taught next year. Also, the children will feel a real sense of achievement to receive a Certificate from Cambridge University as evidence of their ability.the children have done a lot of practice Tests in Reading, Writing and Listening, and, these last two weeks, we have been concentrating on the Speaking section. Ten out of the class are taking the Test, and nearly all of them have consistently scored over 85% - an A grade. Just by way of a comparison, in the Gymnasium, we teach the KET to Prima, and very few of them achieve an A grade, even by the end of the first year; though to be fair, most of them come to OG with little or no English at all. So. Next year, those who have taken the KET This will represent a dramatic change in the level of English taught in the Lower Gymnasium, and will mean that when they join Kvarta, (where all subjects are taught in English,) they will be at an enormous advantage. Those who did not take the KET this year will, of course, start it next year, and I am sure that all will pass with an A grade in June (rs) V květnu byly spuštěny táborové stránky, na kterých budete moci sledovat téměř v přímém přenosu dění na našem táboře. Tak nezapomeňte náš web sledovat od do 3.8. t.r.

11 První červnovou sobotu se v areálu naší školy konal dlouho očekávaný Den dětí v Open Gate. Proč dlouho očekávaný? Především proto, ţe se ho zúčastnili téměř všichni budoucí ţáci základní školy naši skoroprvňáci, skorodruháci, skorotřeťáci, skoročtvrťáci a samozřejmě také skoropáťáci Ti také ve spolupráci se studentkami gymnázia připravili pro ostatní děti program. A jak vše probíhalo? Jiţ od rána se do Open Gate začali sjíţdět budoucí ţáci. Nejdříve přijeli skoroprvňáčci. Ti se postupně osmělili a poznali se s budoucími učiteli a spoluţáky. Na trávě v krouţku si krátce povídali. Pak se odebrali do třídy, kde si začali vytvářet jiţ první výtvarné vyzdobení své první třídy. Během tohoto času se začali sjíţdět také skorodruháci a jejich starší spoluţáci. Také oni se seznamovali postupně se spoluţáky a učiteli. Rozhodně jim to trvalo kratší čas a nebyli jiţ tak nesmělí. programu, naučily se písničku, prošly si různá místa ve škole, viděly zvířátka - koníky, kozy a našeho leguána Iggyho. Po splnění všech úkolů, za které děti dostávaly kousky zprávy, si celou zprávu sestavily a společně přečetly: "Milí skoroprvňáčci, druháčci, třeťáčci, čtvrťáci, vítejte v základní škole Open Gate. Jsou před námi prázdniny, ty utečou jako voda a bude tady první září, kdy se znovu setkáme, a vy se stanete žáky Open Gate. Víte, děti, co vůbec Open Gate znamená? Určitě jste všichni věděly, že to v překladu znamená otevřená brána. A víte, děti, co potřebujeme, abychom mohli otevřít jakoukoli bránu? Hádáte správně, k otevření jakýchkoli dveří, zámků, bran nebo dokonce not v hudbě potřebujeme klíče jaké různé klíče znáte? Viděli jste už takový, který se vám neobyčejně líbil? I my jsme si pro vás připravili takové malé překvapení, které vám symbolicky otevře bránu k Open Gate. Najdete ho v areálu školy - čeká na vás tam, kde žijí živočichové, kteří umějí plavat nad všechny lidské plavce na světě Kde to asi bude?? Hodně úspěchů při hledání vám přejí vaši budoucí učitelé." zaslouţená odměna v podobě oběda. Po obědě jiţ začali přijíţdět do divadla rodiče, ke kterým se postupně přidaly děti. V divadle po zazpívání školní hymny se představili zaměstnanci ZŠ. Třídní kolektivy pak zazpívaly rodičům písničky. Následovalo vystoupení klauna, který děti bavil svým ţonglováním. Perličkou všeho byly dvě "ochutnávky" baletního krouţku, který v OG povedou manţelé Ďumbalovi ze Státní opery. V divadle bylo poměrně velké teplo, a tak se děti vypravily s klaunem raději ven, kde dováděly a nechaly si od něj vyrábět balónkové postavičky. Po krátké schůzce v divadle se rodiče připojili k dětem a postupně se začali rozcházet. Po příjezdu všech se všechny třídy zúčastnily připraveného U jezírka děti našly poklad se symbolickými klíči k Open Gate, které jim byly pověšeny na krk. Po hledání pokladu následovala Dnešní Den dětí v Open Gate byl pohodovým a milým setkáním. Děkujeme všem účastníkům a pomocníkům... Se všemi se těšíme na viděnou po prázdninách... (jl)

12 This year we have studied a lot of very different texts. My intention has been to expose the children to a wide a variety of English styles of writing. In normal English prose books, we started with King Arthur, a simple illustrated, comic style re-telling of the story: we read, we learned vocabulary, we discussed the characters and we wrote comprehension worksheets. Next was The Canterville Ghost a delightfully light-hearted ghost story, by the famous Irish writer, Oscar Wilde, but with a serious moral message also. After Christmas, we introduced the Oxford Reading Scheme, which had taken some while to get onto our shelves, but which will be a vital element in the teaching of English throughout the school. There are 16 different levels, and so we had to establish at what level each child should start, with a simple test. In the end, we identified three main ability levels in the class, and so we started Readers with these three groups, with vocabulary exercises, comprehension worksheets, and, some grammar worksheets supplied by the ORT. In addition to this was the Time Chronicles Series, in which a group of (English) children live in a Time Vault and help to protect world History from interference by evil aliens. We started in ancient Baghdad and ended up in Britain in Every two weeks we started a new adventure, working in self-selected groups to answer questions and research the period. In the last few weeks, I have introduced two Oxford Readers: Sherlock Holmes Short Stories, for the most able children, and Phantom of the Opera for all the rest, but the two weakest. The Sherlock Holmes stories are intended to push the reading and comprehension levels of the children to a higher level in preparation for the 5th Grade. The Phantom of The Opera is intended to reinforce what the children have learned already and to extend their working vocabulary. Whilst there is time in class to read the texts, the main intention is that the children should answer the worksheets for homework. We have learned a lot of songs: from, The River Is Flowing, to Christmas Carols, to Now the Green Blade Riseth, a traditional Easter song, originally from France; but the most popular, without a doubt, has been, Headstrong Horses, (originally from Hungary)! The children have been required to copy these songs from the board in a calligraphic style, to encourage them to take a pride in the presentation of their work, and to improve their graphomotor skills. It is worth mentioning that some of them have made dramatic improvements over the year in their handwriting and presentation skills. Our Class English Play, originally intended as a spontaneous event, then grew into a real play, with a full English script, songs, and proper staging. The children came into four groups and wrote the script for their section together. Originally, we had planned to stage it at the end of November, but then the Christmas Play came along, and so it was postponed until the New Year. Everyone involved themselves in their characters and in an event like this, there is little or no distinction between the relative levels of English: all spoke clearly and with good accent, (apart from the bandits, who spoke in some strange language!). Finally, our present work in progress is a piece of verse, (not exactly a poem,) which the children have written down and now will start to learn There is a lot of quite difficult vocabulary to learn also, but the content is not difficult to understand. The opening words are: All The World s a Stage... It is spoken by a man called Jaques and it is from the play, Twelfth Night, by William Shakespeare. I had not intended that the children should know that they were learning Shakespearian English until later, but then one of the children had heard it before Looking back over the year, it is difficult to recall, just how very basic were the English skills for many of the children when they started, and how hard they have worked to come to the stage they are at now, which, as noted above, is equal to, or in advance of many of the Prima in the Gymnasium. It has been a pleasure to work with them. (rs)

13 V průběhu školního roku se naši čtvrťáci zúčastňovali také pravidelně Mister Monster Open Clubu, který pro ně připravovala maminka Františky paní Hana Vosátková. Ţáci se setkávali zábavnou formou s mnoha aktivitami v anglickém jazyce a hlavně s různými příšerkami, které vznikaly kreativně pod jejich rukama. Všichni z Monster Clubu přejí čtenářům klíčenky krásné prázdniny, hodně dobrodružství a hlavně: nebojte se strašidýlek V květnu se naši ţáci čtvrtého ročníku opět zúčastnili testování čtenářské gramotnosti. Na rozdíl od prvního testování - z podzimu letošního školního roku - jsme zvolili téměř pro všechny děti úroveň testu středně obtíţnou. Výsledky všech dětí se oproti podzimnímu testování zlepšily. V celkovém hodnocení čtvrtých tříd ze Středočeského kraje se naše třída tentokrát umístila na pěkném druhém místě z 83 zúčastněných škol. Čtenářství a rozvoj čtenářských dovedností je jedním z pilířů efektivního vzdělání. Je tedy určitě důleţité jej podporovat také v domácím prostředí ve volném čase dítěte. Blíţí se letní prázdniny, a proto Vás prosíme, abyste si společně vzali nějakou hezkou knihu, četli si a povídali si společně o záţitku ze čtení. Vypněte televize, mobily, počítače a LIDÉ, ČTĚTE. (jl)

14 Milé děti, na prázdniny dostanete velmi užitečný, pěkný a důležitý úkol. Prohlédněte si stránky zaregistrujte se a pak se oddejte kouzlu příběhů, prázdninovému dobrodruţství a tajemství. Čeká tam na vás celá řada poutavých titulů a Vaším čtením podpoříte dobrou věc! Těším se na vaše zápisky o přečtených knihách a hlavně na důvody, které vás vedly k podpoře konkrétního charitativního projektu. Přeji vám všem báječné prázdniny plné sluníčka, her a záţitků. (pk) Sandra (18 let) se učí na maturitu a máma jí chce poradit. To bylo v roce 1850! říká maminka Sandře. Neotravuj mě pořád!, odsekla Sandra. To bylo mamince hodně líto, ale byla i trochu naštvaná a odešla z pokoje. Matka byla ale trpělivá a snaţila se Sandře pomoct a vysvětlit jí, jak je pro ni maturita důleţitá, ale Sandře byli milejší přátelé a zábava. A moţná také proto neodmaturovala. Karolína Mia B. Co je to zdraví? Zdraví je, kdyţ můţeme běhat, plavat, skákat, radovat se z pohybu a dělat obyčejné věci. Většinou ho bereme jako samozřejmost, dokud ho neztratíme. Jako třeba Eliška, která před rokem spadla z kola a poranila si páteř a levé oko. Od úrazu nemůţe chodit a pohybuje se na invalidním vozíku. Ráda by si pořídila elektrický, ale chybělo jí ,- Kč. Cílem charitativního koncertu, kterého jsem se svým tatínkem zúčastnila, bylo pomoci Elišce se splněním jejího přání. Koncert se konal 3. května 2011 v prostorách Vily Gröbovky v Praze. Na koncertě zpíval vokální soubor Geshem (česky Déšť) afroamerické spirituály a podařilo se vybrat ,- korun. Eliščino přání se tedy splnilo. Uvědomila jsem si, ţe mám v ţivotě veliké štěstí, ţe mohu sportovat, a jsem ráda, ţe jsem Elišce mohla alespoň trochu pomoci. Eliška H. Once upon a time in a city called Breiu was an old man called Epoi, who had only 9 fingers. One thumb was in Breiu kastle, because Epoi once stole the king s crown. So the king s retainer, Viol, chopped off his thumb. Epoi said that he wanted his thumb back and he tried to get it, but in vain. He tried again, but he needed to defeat the kings warriors and get into the castle without somebody seeing him. He did not know where his thumb was, in which room. A cleaning woman saw him and she yelled Here is Epoi with 9 fingers! and she dropped her mop and bucket full of water. Epoi suddenly saw his thumb in a box and grabbed it. He ran home and this is the end of story called One Finger Karolína Mia B.

15 Školní uniformy patří neodmyslitelně k Open Gate. V současné době se v některých médiích objevuje také diskuze nad zavedením školních uniforem do veřejných škol. Malé ale naše noviny na svých internetových stránkách zveřejnily anketu. Její aktuální výsledky můţete vidět vedle článku. Je vidět, ţe veřejnost se k nošení uniforem nestaví jednoznačně zády. Také ţáci naší základní školy nosí v rámci své školní docházky uniformy. Z naší zkušenosti jednoznačně vyplývá, ţe jejich nošení má mnoho pozitivních vlivů na ţáky. Jednak neřeší, co kdo nosí, kdo má jaké značkové či neznačkové oblečení, tudíţ je to neruší při vyučování, jednak se tím projevuje přináleţitost ke škole, hrdost na svou školu. Zajímavé je, ţe uniforma také utváří chování ţáků. Tím, jaké oblečení nosím, se formuje také mé chování." Pozitivní efekt zmiňují také rodiče ţáků. Nemusí kaţdé ráno řešit dilema, co svému dítěti obléknout. Při výběru uniforem pro základní školu jsme vycházeli z kombinace následujících poţadavků: návaznost na stávající uniformy (s přihlédnutím k zvláštnostem prvního stupně ZŠ) a tím na celkovou koncepci a filozofii školy, vhodný materiál, bezpečnost dětí. Na výběru a různých kombinacích jsme pracovali jiţ od podzimu letošního školního roku a snaţili jsme se najít vhodnou kombinaci odpovídající daným kritériím. V daném výběru jsme zkoumali moţnosti různých firem a zjišťovali moţnost kompletace jednotlivých kusů, jakoţ i doplnění dodávaných materiálů školním logem kvalitně přišitým. Výsledné kombinace a materiály odpovídají našim poţadavkům a představám (návaznost na gymnázium - vzhled a barevná kombinace; specifika prvního stupně moţnost polokošile v základní sadě, barevné rozlišení kravat; materiál košile 80% bavlna; bezpečnost kravaty na gumičku). Základní sada pro chlapce tedy obsahuje: tmavě modré kalhoty, bílou košili s dlouhým rukávem (můţe být nahrazena košilí s krátkým rukávem či polokošilí), kravatu v barvě třídy (první ţlutá, druhá červená, třetí zelená, čtvrtá modrá, pátá fialová). Základní sada můţe být doplněna o tmavě-modrý svetr s logem, mikinu a kšiltovku. Základní sada pro dívky obsahuje: sukni s tmavě zelenou kostkou či tmavě modré kalhoty, bílou košili s dlouhým rukávem (můţe být nahrazena košilí s krátkým rukávem či polokošilí), kravatu v barvě třídy (první ţlutá, druhá červená, třetí zelená, čtvrtá modrá, pátá fialová). Základní sada můţe být doplněna o červený svetr s logem, mikinu a kšiltovku. Ve věci volby vhodné obuvi necháme rozhodnutí především na maminkách s důvěrou v jejich estetické cítění. Ţáci základní školy se z hygienických důvodů budou přezouvat. Podobné pravidlo estetické vhodnosti bude platit také v tomto případě. Rodiče základní školy si budou pro své děti kupovat připravené balíčky se součástmi uniformy. Objednávky s velikostmi budou přijímány do 15. června 2011, aby mohly být do začátku školního roku vyrobeny. Formulář je ke staţení na webových stránkách. (jl)

16 is an English word, with 34 letters, that was in the song with the same title in the 1964 Disney musical film Mary Poppins. The song was written by the Sherman Brothers, and sung by Julie Andrews and Dick Van Dyke. It also appears in the stage show version of Mary Poppins. According to Richard M. Sherman, co-writer of the song with his brother, Robert, the word was created by them in two weeks, mostly out of double-talk. The roots of the word have been defined as follows: super- "above", cali- "beauty", fragilistic- "delicate", expiali- "to atone", and docious- "educable", with the sum of these parts signifying roughly "Atoning for educability through delicate beauty." Although the word contains recognizable English morphemes, it does not follow the rules of English morphology as a whole. The morpheme -istic is a suffix in English, whereas the morpheme ex- is typically a prefix; so following normal English morphological rules, it would represent two words: supercalifragilistic and expialidocious. The pronunciation also leans towards it being two words since, the letter c doesn't normally sound like a k when followed by an e, an i or a y. According to the film, it is defined as "something to say when you have nothing to say. During the song, Poppins says, "You know, you can say it backwards, which is 'dociousaliexpilisticfragicalirupus', but that's going a bit too far, don't you think?" Some have pointed out that when the word is spelled backwards, it becomes suoicodilaipxecitsiligarfilacrepus", which is not at all similar to Poppins' claim. However, her claim was not about spelling it backwards, but saying it backwards; if one breaks the word into several sections or prosodic feet ("super-cali-fragilistic-expi-ali-docious") and recites them in reverse sequence, and also reverses the spelling of "super" to "repus", one does come close to what Poppins said in the film. In the stage musical, "sodogidiliapsipsicitsiligarfelicrepus" is used instead. Wikipedia 7.května proběhlo pracovní setkání budoucích učitelů ZŠ v OG. V květnu začali naši čtvrťáci s rejţou nacvičovat divadelní představení Noc na Karlštejně čtvrťáků. V květnu také skončil projekt M - studenti učí matematiku. Závěrečná hodina byla v duchu matematických her a hříček. V květnu byla spuštěna nová verze školního webu: kde budou od nového školního roku aktuality ze ţivota základní školy. Provizorní webové stránky pilotního ročníku ( na konci června skončí. Můţete na nich vzpomínat na události tohoto jedinečného školního roku. V květnu byl také spuštěn táborový web: Naleznete tam informace týkající se letního tábora a aktuální zpravodajství v době konání tábora ( ). Během stanování v OG připravila Linda s Terkou zajímavou prezentaci na téma Pes. V prostorách základní školy vznikla malá zahrádka. Několik dobrovolníků ze ZŠ experimentuje s různými semínky. 9. června proběhne v Českém rozhlase natáčení programu Děti vám to řeknou, kterého se zúčastní tři naši ţáci. K dotazům k názvu klíčenka - malé k je záměrem, neboť jsme těmi menšími z Open Gate. Další číslo zpravodaje ZŠ klíčenka vyjde 1. září 2011.

17 Poznámky: 22. června - výlet do Prahy na výstavu Praţské Quadriennale. Sraz bude na nádraţí v Říčanech mezi 8:00 a 8:30. Společně poté pojedeme vlakem do Prahy a pak metrem na výstavu. Vrátíme se tamtéţ odpoledne okolo 16. hodiny. Balíčky s obědem vezmeme s sebou. 29. června vysvědčení bude rozdáváno v dopoledních hodinách, není odpolední výuka. 30. června není vyučování, je však moţné zajistit pedagogický dozor. Pokud plánujete tohoto vyuţít, dejte nám, prosíme, vědět na Bliţší informace k 1. září dostanete v průběhu srpna. Organizace příštího školního roku 1. září 2011 začátek školního roku 28. září státní svátek 26., 27. října podzimní prázdniny, 28. října státní svátek 17. listopadu státní svátek, 18. listopadu ředitelské volno prosince ředitelské volno, 23. prosince 2. ledna vánoční prázdniny 2. února pololetní prázdniny února jarní prázdniny dubna velikonoční prázdniny, 9. dubna Velikonoční pondělí 30. dubna ředitelské volno, 1. května státní svátek 7. května ředitelské volno, 8. května státní svátek 29. června závěr školního roku

18 PŘÍDAVEK příloha školních časopisů To je hrozně těţký. Já mám patnáctiletého syna, moje přítelkyně má patnáctiletého syna, a ono jim moc poradit nejde. Snad jenom, ať to nějak zvládnou. Nezačnou brzo pít, neberou drogy, protoţe to je opravdu špatný. To všichni víme, ale bohuţel na to není ţádná páka. Říct mu, nedělej to, to je hloupý. To znamená nějakým způsobem jít příkladem. Já jsem třeba předevčírem byl bruslit se synem na inlajnách. A myslím, ţe jsem mu dal dobrý příklad, protoţe jsme ujeli nějakých deset kilometrů na bruslích, a nejsem shnilej ve svých letech. Protoţe jsem tyhle věci drogy, alkohol, kouření - nedělal, kdyţ mi bylo patnáct. Takţe asi jediný, co bych poradil, ne dětem, ale jejich rodičům, je: jít příkladem. "Jděte do toho, protoţe to stojí za to, radí František Horvát, jeden z loňských vítězů konkurzu Záhada NoRaTel, jejíţ 3. ročník začal 1. května. Dětské noviny, dětské rádio a dětská televize. To jsou redakční týmy, které kaţdoročně pracují při Dětském filmovém a televizním festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Jejich členem se můţe stát kaţdý ve věku od 10 do 18 let. Musí však úspěšně projít konkurzem Záhada NoRaTel. NoRaTel je zkratkové slovo z počátečních slabik slov NOviny, RAdio a TELevize. Na festivalu to bylo váţně moc supr. Na záţitky z festivalu asi nikdy v ţivotě nezapomenu. Otevřu si a budu vzpomínat. Na všechno to nejkrásnější, co mě potkalo na festivalu v Ostrově, vzpomíná na své první novinářské působení jedna z loňských vítězek. Konkurz Záhada NoRaTel je zpracovaný jako internetová hra, má několik úrovní. Po splnění jedné postupuje účastník do další. Kaţdá vyšší úroveň je náročnější. V prvních kolech si formou testu zopakujete základní znalosti z hodin slohu a mediální výchovy a dozvíte se něco z historie Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. V druhém kole vás čekají menší praktické úkoly, například zpracování jednoduché zprávy. Závěrečnou částí konkurzu je příprava materiálu pro vybranou redakci novin, rádia nebo televize. Na to budete mít celé letní prázdniny. V září pak odborná komise posoudí zaslané práce a vybere vítěze, kteří zasednou k redakčním počítačům, za rozhlasové mikrofony nebo do televizního studia ostrovského festivalu. Přihlásit se je moţné pouze elektronicky na adrese

19

20

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSNÍ Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Mgr. lice Kýrová aj9-jes-kyr-psa-03 Z á k l a d o v ý t e x t : letter from fan ear George, I'm writing to you (1) the zech Republic. I have

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Předminulý čas prostý úvod

Předminulý čas prostý úvod Anglická gramatika Předminulý čas prostý úvod PAST PERFECT I Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: Anglický jazyk, 9.třída 2014 ZDROJE: Help for English: http://www.helpforenglish.cz/gramatika BETÁKOVÁ

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák vyslovuje foneticky správně odlišné hlásky. Umí se pozdravit při setkání a rozloučení. Popíše barvy ve svém okolí. Rozumí a reaguje na základní rozkazy a dokáže popsat školní věci, které má ve školní

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky

Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008. učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Anglický jazyk 3.ročník 2007/2008 učivo - témata kompetence (čtení,psaní,poslech, dialog) pomůcky Úvod do jazyka Barvy Výslovnost Sloveso "have" neurčitý člen- a žák se seznamuje s cizím jazykem- s jeho

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Passive Trpný rod Pracovní list

Passive Trpný rod Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_137 Passive Trpný rod Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 2. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4

Obsah VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 Obsah Obsah... 1 VI. DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU - ÚNOR... 4 2. ÚNORA "DOVÁDĚNÍ VE SNĚHU" - JAK SE ČLOVĚK NARODÍ A ROSTE... 4 A) Básnička s pohybem - ČJ - Človíček... 4 B) Aktivita - Miminko... 4 C) Tvorba s dětmi

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více