Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky"

Transkript

1 Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám, tj. GmbH + Co.KG, proseat n.v./s.a., proseat SAS, proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U., Proseat LLC, Proseat Sp. z o.o., Proseat LLP 1.0 SDĚLENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Společnost proseat uznává celosvětové normy ISO/TS 16949:2009 a ISO a další požadavky zákazníků, týkající se automobilové výroby a příslušných organizací s náhradními díly. Všichni výrobní dodavatelé společnosti proseat jsou tudíž povinni vyhotovit dokumenty a zavést efektivní systémy výroby, kvality a řízení, splňující tyto požadavky, včetně norem specifikovaných v požadavcích zákazníků. Dodavatelé dodávající výrobky související s projekty VW, musí implementovat D-TLD management (v případě, že je aplikovatelný) a postupujte podle pravidel poslední aktuální verze Formel Q. Tato příručka podporuje Obchodní podmínky objednávek společnosti proseat a vymezuje specifické požadavky zákazníků společnosti proseat. Na všechna výrobní pracoviště se vztahují normy ISO 9001, TS16949 a pokud je požadován ISO 14001, zahrnující výrobní díly, náhradní díly a výrobní materiály, a stejně tak montáže výrobních dílů, kteří zásobují závody proseat. Společnost proseat si vyhrazuje právo ověřit, zda dodavatel dodržuje na pracovišti normy ISO 9001, TS16949, nebo ISO 14001, které jsou pro tyto dodavatele určeny, protože mají vysoký dopad na bezpečnost, vhodnost, formu, funkčnost, kvalitu anebo na prostoje zákazníka. Každý zaměstnanec společnosti proseat nebo doprovázený zákazník společnosti proseat jsou oprávněni navštívit výrobní pracoviště dodavatele a ověřit kapacitu, kvalitu pořizovaných produktů a rovněž přezkoumat pomocnou dokumentaci.veškerá komunikace a dokumentace musí být k dispozici v anglickém jazyce. POZNÁMKA: Dodatečná pracoviště nebo obchodní jednotky společnosti proseat mohou ustanovit dodatečné požadavky ve své objednávce nebo jiných písemných dohodách o dodávce. V některých případech mohu být uzavřeny samostatné dohody nahrazující části této příručky. Pokud vznikne nějaká odchylka od těchto požadavků, je nutno uzavřít písemnou dohodu podepsanou zástupcem oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. REGISTRAČNÍ POŽADAVKY: (není-li dohodnuto jinak) Dodavatelé součástek/náhradních dílů, kteří dosud nemají certifikaci: registrace třetí stranou dle ISO9001:2008 do prosince 2013 registrace třetí stranou dle ISO/TS16949:2009 do prosince 2014 Dodavatelé součástek/náhradních dílů, kteří v současné době mají certifikaci ISO9001:2000, ISO/TS16949:2002: registrace třetí stranou dle ISO/TS16949:2009 do prosince 2014 UCHOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ: Vždy, když dodavatel obdrží certifikaci ohledně norem kvality poprvé nebo obnovu certifikátu, je povinen zaslat kopii certifikátu centrále oddělení kvality. Je-li certifikace zrušena, je dodavatel povinen informovat oddělení kvality centrály písemně do pěti pracovních dnů. Certifikáty nebo oznámení o odnětí certifikátů ze zaslat em na adresu nebo faxem na číslo HODNOCENÍ RIZIK DODAVATELŮ: Oddělení nákupu, oddělení kvality a oddělení vývoje produktů společnosti proseat provedou Hodnocení rizik dodavatelů, aby zjistili, které produkty je nutno označit jako "vybraní dodavatelé" a které budou sledovány oddělením kvality. Budou použita zejména tato kritéria: C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 1/9

2 Složitost produktu/procesu Záležitosti dřívějšího produktu/procesu Dopad na finální produkt Záležitosti dřívějších záruk Fúze, akvizice nebo přičlenění týkající se dodavatel Nový produkt / složitost pro proseat Historie spuštění dodavatele Umístění výroby nového dodavatele Nový dodavatel Dopad produktu na životní prostředí 3.0 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ (APQP): Všichni dodavatelé - vývojáři jsou povinni vypracovat pokročilé plány kvality, aby podpořili vývoj nových výrobků a/nebo služeb, v souladu se směrnicemi v posledním návodu APQP (Pokročilé plánování kvality a kontroly výrobků). Všichni dodavatelé jsou povinni vykazovat stav plánovaných činností v dohodnutých pravidelných termínech. 3.1 PORADA KE KONTROLE SOUČÁSTEK: Porady ke kontrole součástek se konají s vybranými dodavateli za účelem zjištění klíčových vlastností výrobku/procesu, které je nutno statisticky sledovat k zajištění stabilních parametrů. Porady ke kontrole součástek stanoví požadavky na balení a značení. Mohou být požadovány zkoušky expedice zásilky, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. 3.2 OPATŘENÍ K PŘIPRAVENOSTI PRO UVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU/NOVÉHO PROCESU: Oddělení nákupu a kvality společnosti proseat sleduje a řídí vybrané dodavatele od uvedení nových výrobků přes zahájení výroby. Opatření k připravenosti pro uvedení nového produktu/procesu se zavádějí proto, aby bylo zajištěno, že dodavatelé budou schopni vyrábět podle požadavků v objednávce a ověří, že případné další požadavky zákazníků jsou správně implementovány KONTROLA DOKUMENTACE/PROCESŮ DODAVATELE: Kontrola dokumentace/procesů dodavatele dokazuje, jak postupuje plán kvality výrobků dodavatele. Korporátní oddělení kvality může provést audit dokumentace a výrobního závodu vybraného dodavatele a sleduje postup dodavatele při uzavírání jakýchkoliv otevřených záležitostí ZKUŠEBNÍ PROVOZ VÝROBY: Všichni dodavatelé jsou povinni provést před spuštěním výroby zkušební provoz výroby (běh při rychlosti). Výrobní zkušební provoz se provádí k ověření, zda je reálný výrobní proces dodavatele schopen dodržet programové objemy v přijatelné úrovni kvality. Proces dodavatele musí být schopen vyrobit 120 % uváděného objemu pomocí výrobních nástrojů a zařízení a v uvedeném pracovním režimu/uvedených pracovních režimech PODPORA SPUŠTĚNÍ VÝROBKU: Během spuštění jakéhokoliv programu ve výrobním závodě proseat nebo u zákazníka společnosti proseat mohou být dodavatelé požádáni, aby poskytli prohlášení na pracovišti. Zástupci dodavatele, podporující spuštění, musí být informovaní, schopní a zmocněni činit rozhodnutí. 4.0 SCHVALOVACÍ PROCES PRO VÝROBNÍ DÍLY: Dodavatelé jsou povinni předložit a získat úplné schválení společnosti proseat oproti nejnovějším požadavkům v Návodu APQP (Pokročilé plánování kvality a kontroly výrobků, PPAP). Předložení dokumentace Úroveň 3, není-li stanoveno jinak. Dokumenty PPAP je nutno předložit oddělení pro kvalitu závodů společnosti proseat, které akceptují výrobky, ke schválení. Šest (6) ověřených vzorků (na nástroj/otisk) se zprávou o rozměrech je nutno předat každému C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 2/9

3 používajícímu závodu ke schválení odpovídajících rozměrů a funkcí, není-li stanoveno jinak. Dodavatelé jsou povinni poskytnout průkaznost materiálů, látek a předat recyklovatelné údaje (Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech) s každým odevzdáním PPAP. Schválení PPAP nebude uděleno výrobkovým skupinám, které neobsahují požadované informace a údaje. IMDS číslo musí být zřetelně uvedeno na krycím listu PSW. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby dodávané materiály byly v souladu se seznamem IMDS vykazovaných látek. Dodavatelé jsou odpovědni za postoupení tohoto požadavku podřízeným a za sběr dat od jejich příslušných subdodavatelů. Požadují se roční plány rozvržení a testy materiálů k ověření trvalé shody pomocí kalibrovaných(ověřených) měřidel a/nebo zařízení. Tyto údaje je nutno uložit v místě dodavatele a zpřístupnit zaměstnancům společnosti proseat téhož pracovního dne. 4.1 ZMĚNY PRODUKTU / PROCESU: Oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat a všechny závody - příjemci jsou povinny předem schvalovat všechny změny k výrobě a/nebo procesu. Vzorky lze požadovat pro kontrolu a k hodnocení možného dopadu na výrobní procesy společnosti proseat. Předložení úrovně 3 PPAP se požaduje, pokud oddělení kvality závodu - příjemce společnosti proseat nevystaví speciální písemné prohlášení o vzdání se této možnosti. 4.2 ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ VÝROBY: Veškeré změny místa výroby produktu a/nebo procesu je nutno vyžádat a nechat schválit písemně předem u oddělení nákupu a oddělení kvality centrály. Oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat umožní vývoj plánu pro přestěhování nástrojů za přispění závodu příjemce společnosti proseat a dodavatele. Plán přestěhování nástrojů je nutno předložit oddělení nákupu v písemné formě ke schválení. Plán přestěhování nástrojů musí obsahovat požadavky produkční banky, je-li to nezbytné k zajištění výroby společnosti proseat a požadavky na služby nejsou dotčeny. Před expedicí výrobního materiálu z nové lokality je nutno podle poslední příručky PPAP předložit a schválit PPAP úrovně 3. Náklady na opětovné posouzení nese dodavatel. 4.3 AUDIT PRODLOUŽENÉ ODSTÁVKY/SPUŠTĚNÍ U EXTERNÍHO VÝROBNÍHO DODAVATELE: Oddělení nákupu společnosti proseat a VŠECHNY závody příjemci společnosti proseat musí být informováni písemně minimálně 30 pracovních dnů předem před prodlouženou odstávkou výroby. Po dodavateli se může požadovat, aby předložil oddělení nákupu vyplněný dokument Shutdown/Start-Up Audit (Audit odstávky/spuštění). Mezi příklady doby prodloužené odstávky/spuštění patří změna výroby u zákazníka, plánovaná preventivní údržba nástrojů, strojů nebo postupů, nebo také očekávání zastavení výroby z důvodu projednávání kolektivní smlouvy. 5.0 POLITIKA KONTROLY: Od všech dodavatelů se vyžaduje, aby měli zaveden postup kontroly k umožnění dodatečného ověřování - mimo běžné postupy, před expedicí. Postup musí zahrnovat identifikaci kontrolních činností, záležitosti ohledně izolování, sběr dat a zavádění nápravných opatření. Odkaz je GM 1920 (GP-12). Šarže/dávka musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že výrobek byl zkontrolován/přezkoušen a je stoprocentně bez vady Výstupní kritéria si stanoví individuálně každý výrobní závod proseat nebo oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 3/9

4 5.1 KONTROLA NOVĚ ZAHÁJENÉ PRODUKCE (tzv. Kontrola úrovně 1): Zadržení se požaduje u zahájení nové výroby a strojírenských změn ohledně zadržení jakýchkoliv druhů poruchy v důsledku záběhové křivky nových náběhů výroby. 5.2 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 1 (CS1) (tzv. Kontrola úrovně 2): Kontrola úrovně II vyžaduje, aby dodavatel zavedl mimořádnou kontrolu výrobku za účelem zastavení konkrétní vady. Kontrolní akce musí ověřit, že požadavky jsou splněny a schváleny závodem proseat. Záznamy budou k dispozici společnosti proseat na požádání. 5.3 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 2 (CS2) (tzv. Kontrola úrovně 3): Kontrola úrovně III vyžaduje, aby dodavatel využil nezávislou třetí stranu schválenou oddělením kvality společnosti proseat a závodem společnosti proseat k provedení kontroly výrobku před jeho uvolněním k expedici do výrobního závodu proseat. Kontrola CS2 začíná tehdy, jakmile dodavatel nezastaví nevyhovující výrobek ve svém vlastním závodě. Společnost proseat je oprávněna vyžádat si kontrolu třetí stranou, která bude provedena mimo pracoviště. 6.0 VÝKONNOST A VÝKAZY DODAVATELE: Společnost proseat hodnotí přímé dodavatele výrobního materiálu na základě těchto kritérií: Počet zmetků na milion (RPPM) Služby (včetně výkazů ohledně ekologie - Environmental Reporting) Konkurenceschopnost Nedostatky v dodávkách a expedici Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Je nutno dohodnout cíle kvality pro konkrétní projekt anebo výrobky při odběru výrobků a může být požadována speciální dohoda ohledně kvality, jako interní audity D/TLD a řízení D/TLD. Může být požadováno pravidelné předkládání certifikátů( atestů) pro konkrétní položky (ověření podle výkresu). Informace o výkonnosti se používají k upřednostnění příležitostí ke zdokonalování v rámci dodavatelské základny společnosti proseat. Na základě výkonnosti lze od vybraných dodavatelů požadovat individuální kontroly a akční plány. Informace se používají pro sdělování výkonnosti našim dodavatelům a rovněž k hodnocení budoucích příležitostí využití zdrojů pro společnost proseat. 7.0 Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Dodavateli bude sražena částka za jakékoliv/všechny náklady plynoucí z vad výrobků začleněných do odpovědností dodavatele, bez ohledu na to, zda k poruše došlo před expedicí konečnému zákazníkovi nebo po expedici. Zprávy o nedostatečné kvalitě/reklamaci výrobku, logistiky nebo služby budou podávány za použití PCN. Tento formulář bude rovněž použit k informování dodavatele ohledně žádosti o provedení písemného nápravného a preventivního opatření. Dodavatel na základě přijetí PCN udělí oprávnění k vyřízení/likvidaci do 24 hodin. Pokud neprovede vyřízení/likvidaci do 24 hodin, pověří pracoviště společnosti proseat, aby byla provedena likvidace na náklady dodavatele. Všechny materiály, které budou vráceny, přepracovány, sešrotovány, budou přičteny k reklamacím na dodavatele na milion výrobků (RPPM) Neshodné výrobkymohou být odeslány pouze v případě, že proseat quality manager vystaví odchylku od specifikace zákazníka. Pokud dodavatel zjistí zásilku nevyhovujícího produktu nebo produktu podezřelého ze závady, které se právě přepravují nebo již jsou dodány společnosti proseat, musí neprodleně telefonicky oznámit tuto skutečnost oddělení kvality v každé lokalitě společnosti proseat, která je příjemcem tohoto výrobku. Nápravné opatření je nutno sdělit na požadovaném formuláři (8D) do 24 hod a musí zahrnovat minimálně prozatímní opatření spočívající v zadržení výrobku. Aktualizace je nutno předávat každý pátý pracovní den až do uzavření případu. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 4/9

5 7.1 REKLAMOVANÝ MATERIÁLU: Společnost proseat stanoví metodu přepravy při minimálních nákladech pro dodavatele, ale zároveň zajistí, aby konečný spotřebitel netrpěl nedostatkem materiálu. Dodavatel obdrží od oddělení materiálového hospodářství společnosti proseat expediční pokyny ohledně náhrady reklamovaného materiálu. Ty budou na základě plnění zákazníka. 8.0 PORADY OHLEDNĚ VSTUPNÍ KVALITY (IQ): Společnost proseat pořádá porady IQ pro nejproblémovější dodavatele, kteří jsou požádáni o účast a o předložení opatření ohledně kontroly/nápravy. Nejproblémovější dodavatelé jsou definováni na základě těchto kritérií: Historie výkonnosti/ Opakování problémů Závažnost problémů Schopnost reakce k podnětům Problematika záruk 9.0 POLITIKA ÚHRADY NÁKLADŮ: Dodavatelé nesou odpovědnost za všechny náklady, které vynaloží společnost proseat a koneční zákazníci, jestliže příčinou je odpovědnost dodavatele a jedná se o níže uvedené případy: VŠICHNI DODAVATELÉ Poplatky dodavatelům budou založeny na místních sazbách platných v místě výroby společnosti proseat. SPRÁVNÍ POPLATKY - Každé oznámení o reklamaci výrobku (PCN) je zpoplatněno správním poplatkem 125, který pokrývá shromáždění dat a dokumentaci pro daný případ OSTATNÍ POPLATKY - Níže uvedené poplatky budou vypočteny ve skutečném čase a na základě skutečných nákladů vynaložených na příslušné opatření: PŘÍKLADY NÁKLADŮ, KTERÉ LZE ÚČTOVAT ZPĚT DODAVATELI: Přepracování/oprava/vyřazený zmetek z pochybení dodavatele Likvidace zmetku z pochybení dodavatele Vyšší dopravné včetně pronájmu letadla, je-li to nutné Přesčas z důvodu zabránění přerušení výroby Prostoje výroby u společnosti proseat a jejího konečného zákazníka Třídění podezřelého materiálu na pracovišti dodavatele, u zákazníka nebo u třetí strany a náklady dodavatele On-line kontrola výrobků Demontáž (menší, větší a úplná) a testování v externí laboratoři Reklamace zákazníka včetně sazeb za hodinu, přepravného a služeb inspekce na pracovišti Plnění požadavků zákazníka ohledně výkazů týkajících se ekologických opatření a ohledně dokumentace Přijetí kontroly, manipulace s materiálem a dopravné související s vadným a náhradním materiálem Poplatky za zdržení přepravy, poplatky za skladování návěsu Právní poplatky a ostatní poplatky za odborné služby Cestovní náklady 10.0 ISO A DALŠÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ EKOLOGIE: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí mít zaveden efektivní program environmentálního řízení. Může být požadována registrace k ISO od třetích stran OSTATNÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ EKOLOGIE: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí pracovat angažovaně se společností proseat, aby snížili ekologické dopady produktů společnosti proseat tím, že budou dodržovat ekologické požadavky našich zákazníků. Materiály, látky, recyklovatelnost, hodnocení životnosti (LCA)/ životnost vozidel (ELV) údaje atd. je nutno zasílat podle zákonných požadavků anebo podle pokynů zákazníků společnosti proseat. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 5/9

6 10.2 REACH Všichni dodavatelé mimo EU musí ohlásit všechny látky vzbuzující velmi velké obavy nad 0,1% objemových koncentrací k Proseat podle REACH článku ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT (EDI): Dodavatelé dodávající výrobní díly, montáže, součástky a výrobní materiály do závodů společnosti proseat mohou být požádáni o znalost EDI KONTROLA SMLUV: Náhradní díly, tvorba cen a ceny podpory a dále dodávky náhradních dílů musí vyhovovat požadavkům a oprávněním OEM ZÁSOBY/OPOTŘEBENÍ (ZASTARÁVÁNÍ): Dodavatel je povinen mít zavedeny podrobné postupy určující odpovědnosti a metody, které je nutno používat u materiálů pro zvládnutí nástavby všech programů za účelem minimálního opotřebení. Společnost proseat ponese odpovědnost za pořízení surovin a hotového výrobku, které je oprávněn pořídit a vyrobit dodavatel, podle Oprávnění k materiálu a zpracování. Dodavatel bude mít patnáct kalendářních dní od oznámení ohledně zásoby dílů pro podání stížnosti na opotřebení u společnosti proseat. Ředitel pro materiály společnosti proseat může opotřebený materiál u dodavatele zkontrolovat, aby nárok ověřil. Dodavateli bude nárok ohledně opotřebení uhrazen, jakmile společnost obdrží platbu od konečného zákazníka NÁHRADNÍ DÍLY, CENY A PODPORA: Požadavky na servis: Náhradní díly je nutno dodávat za výrobní ceny bez dalších cenových úprav po dobu 3 let po ukončení sériové výroby. Díly je tudíž nutno dodávat za dohodnuté ceny po dalších dvanáct (12) let. Od všech dodavatelů společnosti proseat se požaduje, aby dodávali díly pro servis dřívějších modelů do pěti (5) týdnů nebo méně od přijetí objednávky. Dodavatel výroby je povinen přijmout odpovědnost za životnost, včetně mimo jiné údržby a skladování nástrojů, plánů procesní kontroly, pokynů pro obsluhu, záruk atd., pro zpracování všech náhradních dílů. Při dovršení doby životnosti 15 let je nutno podat přes oddělení nákupu požadavek na obdržení schválení likvidace nástrojů ze strany OEM. Dodavatel bude odpovědný za veškeré náklady na skladování do obdržení vyjádření OEM. Za žádných okolností nelze nástroje zničit ani zlikvidovat bez předchozího schválení ze strany OEM MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, ZABEZPEČENÍ A DODÁNÍ: 13.1 BALENÍ A ZNAČENÍ: Výběr balení by mohl mít významný dopad na kvalitu výrobků a je nutno jej zvážit při hodnocení proveditelnosti. Je nutno provést zkoušky expedice zásilky, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. Balení je nutno schválit a dodavatel by neměl provést žádnou změnu bez předchozího schválení ze strany oddělení nákupu společnosti proseat. Kontejnery by měly mít ergonomický tvar ke snížení rizika úrazu při manipulaci kontejnerů o rozměrech palet U menších kontejnerů než jsou paletové nesmí celková hmotnost balení v naplněném stavu přesáhnout 15 kg. Společnost proseat může požadovat ochranný obal nebo specifikované palety. Všichni dodavatelé jsou povinni pracovat na základě písemných postupů ohledně balení a značení. Každá samostatná jednotka baleného výrobku musí mít štítky na dvou protilehlých stranách. Zboží v rolích by mělo mít kromě štítku na vnějším obale alespoň jeden štítek přiložený ke středu. Nedodržení požadavků zákazníka ohledně značení je důvodem k odmítnutí/zařazení do zmetků. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 6/9

7 13.2 VRATNÉ KONTEJNERY: Jednorázové obaly nebudou akceptovány, pokud dodavatel nezíská písemné oprávnění od oddělení nákupu společnosti proseat před první expedicí výrobků. Společnost proseat vyžaduje, aby balení, ochranné výplně a paletizační produkty byly vratné, opakovaně použitelné nebo recyklovatelné. Při používání a manipulaci kontejnerů je nutno dbát přiměřené opatrnosti. Opakované problémy s poškozením kontejnerů je nutno nahlásit oddělení hospodaření s materiály společnosti proseat ke spravedlivému vypořádání. Nevlastní-li dodavatel vratné kontejnery, nebo obdržel kontejnery ve špatném stavu, je povinen se obrátit na ředitele oddělení materiálů společnosti proseat v místě určení s žádostí o pokyny a řešení. 13.3ZNAČENÍ: Vzhledem k různorodosti výrobků pořizovaných a vyráběných společností proseat jsou dodavatelé součástek povinni používat přepravní štítky s čárovými kódy. Pro tyto štítky jsou nutné všechny níže uvedené údaje, pokud nebyly uzavřeny jiné dohody s oddělením nákupu. název dodavatele a místo expedice identifikační číslo dodavatele množství datum balení jednotka míry (podle specifikace PO společnosti proseat datum výroby číslo inventarizačního kódu společnosti proseat popis produktu stínový kód (dle vhodnosti) čísla šarží/dávek poslední technická úroveň společnosti proseat sériové číslo (jedinečné pro každou roli/pkg) 13.4 ŘÍZENÍ ZÁSOB: Veškeré materiály je nutno odeslat v datu uvedeném na objednávce podle FIFO (první dovnitř, první ven). 13.5ÚPRAVY OBJEMU: Dodavatel je povinen zajistit prostřednictvím záznamů o využití závodu, aby výroba mohla podporovat nárůst o 20 % v rámci dohodnuté doby potřebné k výrobě pro sériovou dodávku POVOLENÍ: Společnost proseat požaduje dodávku všech výrobků v dohodnuté kvalitě a plně v souladu s poskytnutými harmonogramy dodání. Pokud dodavatel neobdrží povolení, není to důvodem k ukrácení zásilky. Jestliže dodavatel neobdrží povolení včas, je povinen informovat ředitele oddělení materiálů společnosti proseat; přičemž použije povolení z minulého týdne a dodrží tytéž požadované údaje. Dodavatel je povinen zkontrolovat nové povolení, jakmile je obdrží, a informovat společnost proseat, zda existuje nějaká eventualita, že by povolení nemohlo být splněno. Společnost proseat nepřebírá odpovědnost za žádné poplatky za skladování v důsledku snížených povolení ze strany našeho zákazníka, a nepřijme žádné zásilky navíc. Společnost proseat bude poté pracovat se zákazníkem a dodavatelem na řešení problematiky neodpovídajících povolení. Pokud se očekává nedodání, zpožděné dodání nebo nekompletní zásilka, jsou VŠICHNI dodavatelé povinni informovat oddělení řízení materiálů v místě přijetí zásilky. Obavy dodavatele ohledně splnění zvýšených objemů je nutno sdělit písemně řediteli oddělení materiálů závodu do 24 hod od obdržení povolení. Očekává se, že dodavatel bude vést Nouzový plán, aby zajistil dodávku v případě přerušení výroby z jakéhokoliv důvodu, nevylučujíc force majeure (vyšší moc). Pro dodavatele, jehož selhání by mělo velký dopad, je nutno dohodnout dostatečnou bezpečnostní zásobu ve smlouvě s oddělením nákupu a oddělením materiálů a v souladu s požadavky zákazníka. Dodavatel je povinen dodat kompletní seznam kontaktních osob pro nouzové situace. Osoba pro případ pohotovosti musí být k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Pověřené osoby musí být zmocněny k tomu, aby umožnily pohotovostní činnost ve výrobním závodě dodavatele, bude-li to nutné za výjimečných okolností. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 7/9

8 13.7 PROCLENÍ: Všechny zásilky musí být doprovázeny řádnou celní dokumentací k zajištění překročení hranic. Zasílací dokumentace (balný list, nákladní list, faktura) bude opatřena číslem a popisem součástky společnosti proseat. V případě chybějící nebo neúplné dokumentace přebírá dodavatel veškeré vyplývající náklady. Veškerou celní dokumentaci, včetně proforma a konečných faktur je nutno zaslat em či faxem na oddělení materiálů závodu společnosti proseat, která zásilku očekává, a to v době, kdy náklad opouští překladiště dodavatele. Budou-li nutné další informace, je dodavatel povinen se obrátit na ředitele oddělení materiálů v místě přijetí zásilky. V případě potřeby dodavatel doručí oddělení materiálů v závodě společnosti proseat osvědčení o původu všech dodávaných materiálů PŘÍCHOZÍ NÁKLAD: Dodavatel je povinen zavést platný program se svými subdodavateli, který kdykoliv umožní přidělení dopravců a sledování příchozích výrobků. Činnost kontroly materiálu dodavatele má zajistit dostupnost surovin a součástek prostřednictvím registrované komunikace mezi výrobními, produktovými a nákupními činnostmi ODCHOZÍ NÁKLAD: Od dodavatele se požaduje koordinovat dopravce a rozvrhy při využití dopravců určených ve smlouvách s oddělením nákupu a oddělením materiálů, avšak návrhy na zlepšení lze zasílat oddělení řízení materiálů společnosti proseat. Dodavatel je povinen převzít odpovědnost za jakékoliv poplatky spojené s čekací dobou nákladního vozidla překračující dohodnutou dobu odběru zásilky o ½ hodiny v závodě dodavatele. Dodavatelé jsou povinni se obrátit před uvolněním nákladního vozidla na oddělení řízení materiálů společnosti proseat, jestliže nelze splnit všechny požadavky uvedené v povolení. Jakékoli poplatky vzniklé z využití nepověřeného/nepovoleného dopravce budou přičteny do nákladů dodavatele FYZICKÝ STAV: Předpokládá se, že všechny přívěsy budou čisté a v dobrém použitelném stavu. Jakékoliv poškození přívěsu je nutno oznámit dopravci před nakládkou. Poškození nákladu v důsledku závadného zařízení dopravce nebo poškození během přepravy musí příjemce oznámit dodavateli a rovněž je nutno vyřídit žádost ohledně pojištění/škody, který podá dodavatel vůči dopravci VYKLÁDKA A PŘENOS MATERIÁLŮ: Všichni dodavatelé jsou povinni dodržovat postupy pro vykládku stanovené v každém závodě. V případě pohotovosti jsou všichni dodavatelé povinni dodržovat postupy nouzových opatření v závodě. Odpovědností dodavatele je seznámit se s postupy na každém pracovišti, kde dodává zásilky STATISTICKÉ METODY: 14.1 KONTROLNÍ PARAMETRY: Parametry je nutno vzájemně dohodnout mezi společností proseat a dodavatelem a vybrat je během Pokročilého plánování kvality výrobků. Parametry by měly být založeny na funkci výrobku, návrhu, určení, vhodnosti, výrobním postupu nebo na jiných faktorech, které by mohly přispět k situaci mimo kontrolu NEURČENÉ PARAMETRY KLÍČOVÉHO PRODUKTU/KONTROLY (KPC/KCC'S): Jestliže společnost proseat neurčila parametry klíčového produktu/kontroly, je dodavatel povinen vybrat parametry kontroly postupů anebo produktů, které se týkají výroby produktů. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 8/9

9 Vybrané parametry klíčového produktu/kontroly ovlivňující výrobní procesy musí schválit oddělení kvality a odpovědný technický inženýr v závodě proseat PARAMETRY KLÍČOVÉHO PRODUKTU/KONTROLY (KPC/KCC'S): Jestliže je určení parametrů produktu/kontroly uvedeno na nákresech, ve specifikacích, v dodavatelských smlouvách nebo v objednávkách zákazníka, je dodavatel povinen předložit na požádání statistické údaje ohledně daného parametru k rukám ředitele oddělení kvality každého pracoviště společnosti proseat, do něhož dodává dané produkty PŘEDLOŽENÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ DODAVATELE SOUČÁSTEK: Od dodavatelů součástek lze požadovat v jednotlivých případech, aby předložili souhrn průměrných hodnot indexů Cp a Cpk. Dodatečné nebo častější statistické údaje lze požadovat jako pomoc při řešení problémů nebo při iniciativách s cílem snížit výskyt odchylek. Doporučuje se, aby dodavatelé předávali údaje faxem nebo em a ověřili přijetí těchto statistických údajů druhou stranou. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby se údaje dostaly do správných rukou. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 9/9

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty)

Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky (komponenty/inserty) Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám a to proseat SAS, proseat n.v., proseat GmbH + Co.KG, proseat s.r.o, Proseat Sp. z o.o., Proseat

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Logistická příručka. Obsah

Logistická příručka. Obsah Vydání 3 Strana 1/5 Logistická příručka Obsah 2. Plánovací údaje a výrobní kapacity... 2 3. Závaznost odvolávek (objednávek)... 3 4. Konsignační sklady... 3 5. Informace o změnách ve výrobě a krizové stavy...

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Průmysl/provozní prostředky/služby (stav 09 /2004) 0 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality)

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O. 1. VŠEOBECNÉ 1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále také jen VNP ) jsou platné, účinné a upravují a vztahují se na všechny vztahy, ve kterých vystupuje společnost

Více

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality

QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL - Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality Část 1: Povinná ujednání Sériové výrobky (stav 06/2004) 0 Směrnice pro dodavatele o zajištění kvality QSL (Dohoda o zajištění kvality) Sériové výrobky

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š.

Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Vš eobecne obchodní podmí nky platne pro dodavatele špolec nošti AGROSTROJ Pelhr imov, a.š. Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice příslušných norem... 2 3. Přezkoumání smlouvy... 2 4. Plánování kvality... 2 5.

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Ceníky a ceny Ceny uvedené v oficiálních nabídkách firmy Grade service centre s.r.o., zasílané firmou individuálně konkrétnímu zákazníkovi jsou závazné a platné po dobu platnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS)

Strana 1 Datum Nákupčí Telefon. Číslo dokladu. Dodavatel. Rámcová smlouva. (doložkou INCOTERMS) 496 87 131 Společnost zapsaná u bankovní spojení (dále též Dodavatel ) Strana 1 Nákupčí Telefon Dodavatel Rámcová smlouva Dodací podmínky: Počátek účinnosti: Doba trvání: (s výjimkou zvláštního ujednání

Více

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Úvodní ustanovení. Objednávka a uzavření kupní smlouvy Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.fler.cz/move-material.podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

Více

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména:

Reklamační řád. Úvod. Vyřizování reklamací se řídí platným právním řádem České republiky, zejména: Reklamační řád Úvod Reklamační řád popisuje obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím, kterým je společnost TRESERVIS s.r.o., ulice Pekárenská 644, 370 07 České Budějovice. Cílem tohoto reklamačního

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) PROfair spol. s r. o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) PROfair spol. s r. o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) PROfair spol. s r. o. verze: VOP20160411 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Podmínky smlouvy o poskytnutí služby 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují

Více

ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL

ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: 3.10.2016 ORGANIZAČNÍ POKYN č. 104 DODAVATELSKÝ MANUÁL AUSTIN DETONATOR s.r.o. INT.č 3.059 stránka 1 z 21 OBSAH: Dodavatelský manuál Vydání: 1 Datum: 3.10.2016 1 ÚVOD...

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém nebo kamenném obchodě. Podmínky blíže

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COFELY a.s. 1. Rozsah platnosti a definice užívaných pojmů 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále označované rovněž jako VOP ) upravují smluvní vztahy mezi

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kridla-stromu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád )

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) Cíl vnitřního předpisu Cílem tohoto vnitřního předpisu je zajistit řádný postup pro vyřizování stížností a reklamací ve

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH.

Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Ing.Smelík Jan, se sídlem Petrovice 515, 735 72 Petrovice u Karviné Dodavatel je plátcem DPH. IČO: 64148360 DIČ:CZ6207290958 dále jen "dodavatel") Zákazník

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í

REKLAMAČNÍ ŘÁD R E K L A M A Č N Í Revize č.: Strana: 1/9 R E K L A M A Č N Í Ř Á D Vinohradská 156/2222, IČ: 469 94 742 (Hlavní organizační a řídící dokument společnosti úrovně A ) Datum platnosti : dnem vydání Výtisk číslo : 2 Funkce

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT pro ZŠ a MŠ Drahanovice Datum vyhlášení zakázky: 8.1.2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A AUSTRÁLIÍ O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ V souladu s článkem 15 Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení, podepsané dne

Více

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému

ČÁST TŘETÍ POŽADAVKY NA SUBSYSTÉMY. 6 Ověřování subsystému V. Vybrané části nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb., nařízení vlády

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mobilnizahradky.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v internetovém obchodě www.jwl.cz, jehož provozovatelem je: Marek Matoušek, JwL Luxury Pearls, IČ: 741 30 307, s místem

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY KRATOLIA Trade a.s. ( dále též jen prodávající ) pro rok 2014 1. Předmět Předmětem těchto obchodních podmínek jsou dodávky metylesteru mastných kyselin (dále též jen FAME nebo zboží )

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ PODMÍNKY 1 Předmět Předmětem všeobecných prodejních podmínek je stanovení pravidel pro prodej výrobků dodavatele odběrateli. 2 Práva a povinnosti smluvních stran 1. Dnem podpisu smlouvy

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU

POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU POŽADAVKY PLYNOUCÍ ZE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU (revize textu k 1. 5. 2014) Dodávání na trh a bezpečnostní zásady (článek 3 směrnice) Elektrická zařízení mohou být dodávána na trh

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

DOHODA S DODAVATELEM

DOHODA S DODAVATELEM DOHODA S DODAVATELEM uzavřená mezi ODBĚRATELEM Henniges Hranice s.r.o. Olomoucká 306 753 01 Hranice Czech Republic (v následujícím textu nazvaný jako HH ) a DODAVATELEM (v následujícím textu nazvaný jako

Více

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji

N á v r h. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016 o lodní výstroji Vláda nařizuje podle 4, 5 odst. 1 a 2, 6 odst. 2 a 3, 7, 8 odst. 2 a 4, 11, 12 odst. 1, 15 odst. 2, 23 odst. 3, 41 odst. 1 a 50 odst. 5 zákona

Více

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Střešní nosiče BöHM s.r.o. účinné k datu 1.1.2014 Provozovatel obchodu:střešní nosiče BöHM s.r.o. Sídlo společnosti: Praha - Hloubětín, K Hutím 1074/6, PSČ 198 00 IČ: 27609651

Více

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa)

zadavatele, právní forma: jménem zadavatele, vč. v.kundratova@centrum.cz IČ zadavatele: 61716391 emailová adresa) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA KVALITU DODAVATELE PŘÍLOHA č. 1 (S04 Nakupování) Tato příloha č. 1 ke směrnici S04 Nakupování je chráněna autorským právem. K jakémukoli jinému použití nebo rozmnožování celku nebo

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné dodací podmínky SD 07

Všeobecné dodací podmínky SD 07 KOMA Industry s.r.o. Ruská 41, 706 02 Ostrava Vítkovice Všeobecné dodací podmínky SD 07 Datum vydání: 31 12. 2010 Platnost od: 1. 1. 2011 Výtisk č.: Strana 1 (celkem 5) Obsah: 1) platnost a obsah kupní

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Reklamační řád www.bryle-domu.cz

Reklamační řád www.bryle-domu.cz Reklamační řád www.bryle-domu.cz 1. Základní ustanovení 1.1 Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (VOP) společnosti Venturia s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6, IČO:

Více