Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky"

Transkript

1 Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám, tj. GmbH + Co.KG, proseat n.v./s.a., proseat SAS, proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U., Proseat LLC, Proseat Sp. z o.o., Proseat LLP 1.0 SDĚLENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Společnost proseat uznává celosvětové normy ISO/TS 16949:2009 a ISO a další požadavky zákazníků, týkající se automobilové výroby a příslušných organizací s náhradními díly. Všichni výrobní dodavatelé společnosti proseat jsou tudíž povinni vyhotovit dokumenty a zavést efektivní systémy výroby, kvality a řízení, splňující tyto požadavky, včetně norem specifikovaných v požadavcích zákazníků. Dodavatelé dodávající výrobky související s projekty VW, musí implementovat D-TLD management (v případě, že je aplikovatelný) a postupujte podle pravidel poslední aktuální verze Formel Q. Tato příručka podporuje Obchodní podmínky objednávek společnosti proseat a vymezuje specifické požadavky zákazníků společnosti proseat. Na všechna výrobní pracoviště se vztahují normy ISO 9001, TS16949 a pokud je požadován ISO 14001, zahrnující výrobní díly, náhradní díly a výrobní materiály, a stejně tak montáže výrobních dílů, kteří zásobují závody proseat. Společnost proseat si vyhrazuje právo ověřit, zda dodavatel dodržuje na pracovišti normy ISO 9001, TS16949, nebo ISO 14001, které jsou pro tyto dodavatele určeny, protože mají vysoký dopad na bezpečnost, vhodnost, formu, funkčnost, kvalitu anebo na prostoje zákazníka. Každý zaměstnanec společnosti proseat nebo doprovázený zákazník společnosti proseat jsou oprávněni navštívit výrobní pracoviště dodavatele a ověřit kapacitu, kvalitu pořizovaných produktů a rovněž přezkoumat pomocnou dokumentaci.veškerá komunikace a dokumentace musí být k dispozici v anglickém jazyce. POZNÁMKA: Dodatečná pracoviště nebo obchodní jednotky společnosti proseat mohou ustanovit dodatečné požadavky ve své objednávce nebo jiných písemných dohodách o dodávce. V některých případech mohu být uzavřeny samostatné dohody nahrazující části této příručky. Pokud vznikne nějaká odchylka od těchto požadavků, je nutno uzavřít písemnou dohodu podepsanou zástupcem oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. REGISTRAČNÍ POŽADAVKY: (není-li dohodnuto jinak) Dodavatelé součástek/náhradních dílů, kteří dosud nemají certifikaci: registrace třetí stranou dle ISO9001:2008 do prosince 2013 registrace třetí stranou dle ISO/TS16949:2009 do prosince 2014 Dodavatelé součástek/náhradních dílů, kteří v současné době mají certifikaci ISO9001:2000, ISO/TS16949:2002: registrace třetí stranou dle ISO/TS16949:2009 do prosince 2014 UCHOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ: Vždy, když dodavatel obdrží certifikaci ohledně norem kvality poprvé nebo obnovu certifikátu, je povinen zaslat kopii certifikátu centrále oddělení kvality. Je-li certifikace zrušena, je dodavatel povinen informovat oddělení kvality centrály písemně do pěti pracovních dnů. Certifikáty nebo oznámení o odnětí certifikátů ze zaslat em na adresu nebo faxem na číslo HODNOCENÍ RIZIK DODAVATELŮ: Oddělení nákupu, oddělení kvality a oddělení vývoje produktů společnosti proseat provedou Hodnocení rizik dodavatelů, aby zjistili, které produkty je nutno označit jako "vybraní dodavatelé" a které budou sledovány oddělením kvality. Budou použita zejména tato kritéria: C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 1/9

2 Složitost produktu/procesu Záležitosti dřívějšího produktu/procesu Dopad na finální produkt Záležitosti dřívějších záruk Fúze, akvizice nebo přičlenění týkající se dodavatel Nový produkt / složitost pro proseat Historie spuštění dodavatele Umístění výroby nového dodavatele Nový dodavatel Dopad produktu na životní prostředí 3.0 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ (APQP): Všichni dodavatelé - vývojáři jsou povinni vypracovat pokročilé plány kvality, aby podpořili vývoj nových výrobků a/nebo služeb, v souladu se směrnicemi v posledním návodu APQP (Pokročilé plánování kvality a kontroly výrobků). Všichni dodavatelé jsou povinni vykazovat stav plánovaných činností v dohodnutých pravidelných termínech. 3.1 PORADA KE KONTROLE SOUČÁSTEK: Porady ke kontrole součástek se konají s vybranými dodavateli za účelem zjištění klíčových vlastností výrobku/procesu, které je nutno statisticky sledovat k zajištění stabilních parametrů. Porady ke kontrole součástek stanoví požadavky na balení a značení. Mohou být požadovány zkoušky expedice zásilky, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. 3.2 OPATŘENÍ K PŘIPRAVENOSTI PRO UVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU/NOVÉHO PROCESU: Oddělení nákupu a kvality společnosti proseat sleduje a řídí vybrané dodavatele od uvedení nových výrobků přes zahájení výroby. Opatření k připravenosti pro uvedení nového produktu/procesu se zavádějí proto, aby bylo zajištěno, že dodavatelé budou schopni vyrábět podle požadavků v objednávce a ověří, že případné další požadavky zákazníků jsou správně implementovány KONTROLA DOKUMENTACE/PROCESŮ DODAVATELE: Kontrola dokumentace/procesů dodavatele dokazuje, jak postupuje plán kvality výrobků dodavatele. Korporátní oddělení kvality může provést audit dokumentace a výrobního závodu vybraného dodavatele a sleduje postup dodavatele při uzavírání jakýchkoliv otevřených záležitostí ZKUŠEBNÍ PROVOZ VÝROBY: Všichni dodavatelé jsou povinni provést před spuštěním výroby zkušební provoz výroby (běh při rychlosti). Výrobní zkušební provoz se provádí k ověření, zda je reálný výrobní proces dodavatele schopen dodržet programové objemy v přijatelné úrovni kvality. Proces dodavatele musí být schopen vyrobit 120 % uváděného objemu pomocí výrobních nástrojů a zařízení a v uvedeném pracovním režimu/uvedených pracovních režimech PODPORA SPUŠTĚNÍ VÝROBKU: Během spuštění jakéhokoliv programu ve výrobním závodě proseat nebo u zákazníka společnosti proseat mohou být dodavatelé požádáni, aby poskytli prohlášení na pracovišti. Zástupci dodavatele, podporující spuštění, musí být informovaní, schopní a zmocněni činit rozhodnutí. 4.0 SCHVALOVACÍ PROCES PRO VÝROBNÍ DÍLY: Dodavatelé jsou povinni předložit a získat úplné schválení společnosti proseat oproti nejnovějším požadavkům v Návodu APQP (Pokročilé plánování kvality a kontroly výrobků, PPAP). Předložení dokumentace Úroveň 3, není-li stanoveno jinak. Dokumenty PPAP je nutno předložit oddělení pro kvalitu závodů společnosti proseat, které akceptují výrobky, ke schválení. Šest (6) ověřených vzorků (na nástroj/otisk) se zprávou o rozměrech je nutno předat každému C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 2/9

3 používajícímu závodu ke schválení odpovídajících rozměrů a funkcí, není-li stanoveno jinak. Dodavatelé jsou povinni poskytnout průkaznost materiálů, látek a předat recyklovatelné údaje (Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech) s každým odevzdáním PPAP. Schválení PPAP nebude uděleno výrobkovým skupinám, které neobsahují požadované informace a údaje. IMDS číslo musí být zřetelně uvedeno na krycím listu PSW. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby dodávané materiály byly v souladu se seznamem IMDS vykazovaných látek. Dodavatelé jsou odpovědni za postoupení tohoto požadavku podřízeným a za sběr dat od jejich příslušných subdodavatelů. Požadují se roční plány rozvržení a testy materiálů k ověření trvalé shody pomocí kalibrovaných(ověřených) měřidel a/nebo zařízení. Tyto údaje je nutno uložit v místě dodavatele a zpřístupnit zaměstnancům společnosti proseat téhož pracovního dne. 4.1 ZMĚNY PRODUKTU / PROCESU: Oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat a všechny závody - příjemci jsou povinny předem schvalovat všechny změny k výrobě a/nebo procesu. Vzorky lze požadovat pro kontrolu a k hodnocení možného dopadu na výrobní procesy společnosti proseat. Předložení úrovně 3 PPAP se požaduje, pokud oddělení kvality závodu - příjemce společnosti proseat nevystaví speciální písemné prohlášení o vzdání se této možnosti. 4.2 ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ VÝROBY: Veškeré změny místa výroby produktu a/nebo procesu je nutno vyžádat a nechat schválit písemně předem u oddělení nákupu a oddělení kvality centrály. Oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat umožní vývoj plánu pro přestěhování nástrojů za přispění závodu příjemce společnosti proseat a dodavatele. Plán přestěhování nástrojů je nutno předložit oddělení nákupu v písemné formě ke schválení. Plán přestěhování nástrojů musí obsahovat požadavky produkční banky, je-li to nezbytné k zajištění výroby společnosti proseat a požadavky na služby nejsou dotčeny. Před expedicí výrobního materiálu z nové lokality je nutno podle poslední příručky PPAP předložit a schválit PPAP úrovně 3. Náklady na opětovné posouzení nese dodavatel. 4.3 AUDIT PRODLOUŽENÉ ODSTÁVKY/SPUŠTĚNÍ U EXTERNÍHO VÝROBNÍHO DODAVATELE: Oddělení nákupu společnosti proseat a VŠECHNY závody příjemci společnosti proseat musí být informováni písemně minimálně 30 pracovních dnů předem před prodlouženou odstávkou výroby. Po dodavateli se může požadovat, aby předložil oddělení nákupu vyplněný dokument Shutdown/Start-Up Audit (Audit odstávky/spuštění). Mezi příklady doby prodloužené odstávky/spuštění patří změna výroby u zákazníka, plánovaná preventivní údržba nástrojů, strojů nebo postupů, nebo také očekávání zastavení výroby z důvodu projednávání kolektivní smlouvy. 5.0 POLITIKA KONTROLY: Od všech dodavatelů se vyžaduje, aby měli zaveden postup kontroly k umožnění dodatečného ověřování - mimo běžné postupy, před expedicí. Postup musí zahrnovat identifikaci kontrolních činností, záležitosti ohledně izolování, sběr dat a zavádění nápravných opatření. Odkaz je GM 1920 (GP-12). Šarže/dávka musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že výrobek byl zkontrolován/přezkoušen a je stoprocentně bez vady Výstupní kritéria si stanoví individuálně každý výrobní závod proseat nebo oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 3/9

4 5.1 KONTROLA NOVĚ ZAHÁJENÉ PRODUKCE (tzv. Kontrola úrovně 1): Zadržení se požaduje u zahájení nové výroby a strojírenských změn ohledně zadržení jakýchkoliv druhů poruchy v důsledku záběhové křivky nových náběhů výroby. 5.2 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 1 (CS1) (tzv. Kontrola úrovně 2): Kontrola úrovně II vyžaduje, aby dodavatel zavedl mimořádnou kontrolu výrobku za účelem zastavení konkrétní vady. Kontrolní akce musí ověřit, že požadavky jsou splněny a schváleny závodem proseat. Záznamy budou k dispozici společnosti proseat na požádání. 5.3 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 2 (CS2) (tzv. Kontrola úrovně 3): Kontrola úrovně III vyžaduje, aby dodavatel využil nezávislou třetí stranu schválenou oddělením kvality společnosti proseat a závodem společnosti proseat k provedení kontroly výrobku před jeho uvolněním k expedici do výrobního závodu proseat. Kontrola CS2 začíná tehdy, jakmile dodavatel nezastaví nevyhovující výrobek ve svém vlastním závodě. Společnost proseat je oprávněna vyžádat si kontrolu třetí stranou, která bude provedena mimo pracoviště. 6.0 VÝKONNOST A VÝKAZY DODAVATELE: Společnost proseat hodnotí přímé dodavatele výrobního materiálu na základě těchto kritérií: Počet zmetků na milion (RPPM) Služby (včetně výkazů ohledně ekologie - Environmental Reporting) Konkurenceschopnost Nedostatky v dodávkách a expedici Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Je nutno dohodnout cíle kvality pro konkrétní projekt anebo výrobky při odběru výrobků a může být požadována speciální dohoda ohledně kvality, jako interní audity D/TLD a řízení D/TLD. Může být požadováno pravidelné předkládání certifikátů( atestů) pro konkrétní položky (ověření podle výkresu). Informace o výkonnosti se používají k upřednostnění příležitostí ke zdokonalování v rámci dodavatelské základny společnosti proseat. Na základě výkonnosti lze od vybraných dodavatelů požadovat individuální kontroly a akční plány. Informace se používají pro sdělování výkonnosti našim dodavatelům a rovněž k hodnocení budoucích příležitostí využití zdrojů pro společnost proseat. 7.0 Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Dodavateli bude sražena částka za jakékoliv/všechny náklady plynoucí z vad výrobků začleněných do odpovědností dodavatele, bez ohledu na to, zda k poruše došlo před expedicí konečnému zákazníkovi nebo po expedici. Zprávy o nedostatečné kvalitě/reklamaci výrobku, logistiky nebo služby budou podávány za použití PCN. Tento formulář bude rovněž použit k informování dodavatele ohledně žádosti o provedení písemného nápravného a preventivního opatření. Dodavatel na základě přijetí PCN udělí oprávnění k vyřízení/likvidaci do 24 hodin. Pokud neprovede vyřízení/likvidaci do 24 hodin, pověří pracoviště společnosti proseat, aby byla provedena likvidace na náklady dodavatele. Všechny materiály, které budou vráceny, přepracovány, sešrotovány, budou přičteny k reklamacím na dodavatele na milion výrobků (RPPM) Neshodné výrobkymohou být odeslány pouze v případě, že proseat quality manager vystaví odchylku od specifikace zákazníka. Pokud dodavatel zjistí zásilku nevyhovujícího produktu nebo produktu podezřelého ze závady, které se právě přepravují nebo již jsou dodány společnosti proseat, musí neprodleně telefonicky oznámit tuto skutečnost oddělení kvality v každé lokalitě společnosti proseat, která je příjemcem tohoto výrobku. Nápravné opatření je nutno sdělit na požadovaném formuláři (8D) do 24 hod a musí zahrnovat minimálně prozatímní opatření spočívající v zadržení výrobku. Aktualizace je nutno předávat každý pátý pracovní den až do uzavření případu. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 4/9

5 7.1 REKLAMOVANÝ MATERIÁLU: Společnost proseat stanoví metodu přepravy při minimálních nákladech pro dodavatele, ale zároveň zajistí, aby konečný spotřebitel netrpěl nedostatkem materiálu. Dodavatel obdrží od oddělení materiálového hospodářství společnosti proseat expediční pokyny ohledně náhrady reklamovaného materiálu. Ty budou na základě plnění zákazníka. 8.0 PORADY OHLEDNĚ VSTUPNÍ KVALITY (IQ): Společnost proseat pořádá porady IQ pro nejproblémovější dodavatele, kteří jsou požádáni o účast a o předložení opatření ohledně kontroly/nápravy. Nejproblémovější dodavatelé jsou definováni na základě těchto kritérií: Historie výkonnosti/ Opakování problémů Závažnost problémů Schopnost reakce k podnětům Problematika záruk 9.0 POLITIKA ÚHRADY NÁKLADŮ: Dodavatelé nesou odpovědnost za všechny náklady, které vynaloží společnost proseat a koneční zákazníci, jestliže příčinou je odpovědnost dodavatele a jedná se o níže uvedené případy: VŠICHNI DODAVATELÉ Poplatky dodavatelům budou založeny na místních sazbách platných v místě výroby společnosti proseat. SPRÁVNÍ POPLATKY - Každé oznámení o reklamaci výrobku (PCN) je zpoplatněno správním poplatkem 125, který pokrývá shromáždění dat a dokumentaci pro daný případ OSTATNÍ POPLATKY - Níže uvedené poplatky budou vypočteny ve skutečném čase a na základě skutečných nákladů vynaložených na příslušné opatření: PŘÍKLADY NÁKLADŮ, KTERÉ LZE ÚČTOVAT ZPĚT DODAVATELI: Přepracování/oprava/vyřazený zmetek z pochybení dodavatele Likvidace zmetku z pochybení dodavatele Vyšší dopravné včetně pronájmu letadla, je-li to nutné Přesčas z důvodu zabránění přerušení výroby Prostoje výroby u společnosti proseat a jejího konečného zákazníka Třídění podezřelého materiálu na pracovišti dodavatele, u zákazníka nebo u třetí strany a náklady dodavatele On-line kontrola výrobků Demontáž (menší, větší a úplná) a testování v externí laboratoři Reklamace zákazníka včetně sazeb za hodinu, přepravného a služeb inspekce na pracovišti Plnění požadavků zákazníka ohledně výkazů týkajících se ekologických opatření a ohledně dokumentace Přijetí kontroly, manipulace s materiálem a dopravné související s vadným a náhradním materiálem Poplatky za zdržení přepravy, poplatky za skladování návěsu Právní poplatky a ostatní poplatky za odborné služby Cestovní náklady 10.0 ISO A DALŠÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ EKOLOGIE: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí mít zaveden efektivní program environmentálního řízení. Může být požadována registrace k ISO od třetích stran OSTATNÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ EKOLOGIE: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí pracovat angažovaně se společností proseat, aby snížili ekologické dopady produktů společnosti proseat tím, že budou dodržovat ekologické požadavky našich zákazníků. Materiály, látky, recyklovatelnost, hodnocení životnosti (LCA)/ životnost vozidel (ELV) údaje atd. je nutno zasílat podle zákonných požadavků anebo podle pokynů zákazníků společnosti proseat. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 5/9

6 10.2 REACH Všichni dodavatelé mimo EU musí ohlásit všechny látky vzbuzující velmi velké obavy nad 0,1% objemových koncentrací k Proseat podle REACH článku ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT (EDI): Dodavatelé dodávající výrobní díly, montáže, součástky a výrobní materiály do závodů společnosti proseat mohou být požádáni o znalost EDI KONTROLA SMLUV: Náhradní díly, tvorba cen a ceny podpory a dále dodávky náhradních dílů musí vyhovovat požadavkům a oprávněním OEM ZÁSOBY/OPOTŘEBENÍ (ZASTARÁVÁNÍ): Dodavatel je povinen mít zavedeny podrobné postupy určující odpovědnosti a metody, které je nutno používat u materiálů pro zvládnutí nástavby všech programů za účelem minimálního opotřebení. Společnost proseat ponese odpovědnost za pořízení surovin a hotového výrobku, které je oprávněn pořídit a vyrobit dodavatel, podle Oprávnění k materiálu a zpracování. Dodavatel bude mít patnáct kalendářních dní od oznámení ohledně zásoby dílů pro podání stížnosti na opotřebení u společnosti proseat. Ředitel pro materiály společnosti proseat může opotřebený materiál u dodavatele zkontrolovat, aby nárok ověřil. Dodavateli bude nárok ohledně opotřebení uhrazen, jakmile společnost obdrží platbu od konečného zákazníka NÁHRADNÍ DÍLY, CENY A PODPORA: Požadavky na servis: Náhradní díly je nutno dodávat za výrobní ceny bez dalších cenových úprav po dobu 3 let po ukončení sériové výroby. Díly je tudíž nutno dodávat za dohodnuté ceny po dalších dvanáct (12) let. Od všech dodavatelů společnosti proseat se požaduje, aby dodávali díly pro servis dřívějších modelů do pěti (5) týdnů nebo méně od přijetí objednávky. Dodavatel výroby je povinen přijmout odpovědnost za životnost, včetně mimo jiné údržby a skladování nástrojů, plánů procesní kontroly, pokynů pro obsluhu, záruk atd., pro zpracování všech náhradních dílů. Při dovršení doby životnosti 15 let je nutno podat přes oddělení nákupu požadavek na obdržení schválení likvidace nástrojů ze strany OEM. Dodavatel bude odpovědný za veškeré náklady na skladování do obdržení vyjádření OEM. Za žádných okolností nelze nástroje zničit ani zlikvidovat bez předchozího schválení ze strany OEM MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, ZABEZPEČENÍ A DODÁNÍ: 13.1 BALENÍ A ZNAČENÍ: Výběr balení by mohl mít významný dopad na kvalitu výrobků a je nutno jej zvážit při hodnocení proveditelnosti. Je nutno provést zkoušky expedice zásilky, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. Balení je nutno schválit a dodavatel by neměl provést žádnou změnu bez předchozího schválení ze strany oddělení nákupu společnosti proseat. Kontejnery by měly mít ergonomický tvar ke snížení rizika úrazu při manipulaci kontejnerů o rozměrech palet U menších kontejnerů než jsou paletové nesmí celková hmotnost balení v naplněném stavu přesáhnout 15 kg. Společnost proseat může požadovat ochranný obal nebo specifikované palety. Všichni dodavatelé jsou povinni pracovat na základě písemných postupů ohledně balení a značení. Každá samostatná jednotka baleného výrobku musí mít štítky na dvou protilehlých stranách. Zboží v rolích by mělo mít kromě štítku na vnějším obale alespoň jeden štítek přiložený ke středu. Nedodržení požadavků zákazníka ohledně značení je důvodem k odmítnutí/zařazení do zmetků. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 6/9

7 13.2 VRATNÉ KONTEJNERY: Jednorázové obaly nebudou akceptovány, pokud dodavatel nezíská písemné oprávnění od oddělení nákupu společnosti proseat před první expedicí výrobků. Společnost proseat vyžaduje, aby balení, ochranné výplně a paletizační produkty byly vratné, opakovaně použitelné nebo recyklovatelné. Při používání a manipulaci kontejnerů je nutno dbát přiměřené opatrnosti. Opakované problémy s poškozením kontejnerů je nutno nahlásit oddělení hospodaření s materiály společnosti proseat ke spravedlivému vypořádání. Nevlastní-li dodavatel vratné kontejnery, nebo obdržel kontejnery ve špatném stavu, je povinen se obrátit na ředitele oddělení materiálů společnosti proseat v místě určení s žádostí o pokyny a řešení. 13.3ZNAČENÍ: Vzhledem k různorodosti výrobků pořizovaných a vyráběných společností proseat jsou dodavatelé součástek povinni používat přepravní štítky s čárovými kódy. Pro tyto štítky jsou nutné všechny níže uvedené údaje, pokud nebyly uzavřeny jiné dohody s oddělením nákupu. název dodavatele a místo expedice identifikační číslo dodavatele množství datum balení jednotka míry (podle specifikace PO společnosti proseat datum výroby číslo inventarizačního kódu společnosti proseat popis produktu stínový kód (dle vhodnosti) čísla šarží/dávek poslední technická úroveň společnosti proseat sériové číslo (jedinečné pro každou roli/pkg) 13.4 ŘÍZENÍ ZÁSOB: Veškeré materiály je nutno odeslat v datu uvedeném na objednávce podle FIFO (první dovnitř, první ven). 13.5ÚPRAVY OBJEMU: Dodavatel je povinen zajistit prostřednictvím záznamů o využití závodu, aby výroba mohla podporovat nárůst o 20 % v rámci dohodnuté doby potřebné k výrobě pro sériovou dodávku POVOLENÍ: Společnost proseat požaduje dodávku všech výrobků v dohodnuté kvalitě a plně v souladu s poskytnutými harmonogramy dodání. Pokud dodavatel neobdrží povolení, není to důvodem k ukrácení zásilky. Jestliže dodavatel neobdrží povolení včas, je povinen informovat ředitele oddělení materiálů společnosti proseat; přičemž použije povolení z minulého týdne a dodrží tytéž požadované údaje. Dodavatel je povinen zkontrolovat nové povolení, jakmile je obdrží, a informovat společnost proseat, zda existuje nějaká eventualita, že by povolení nemohlo být splněno. Společnost proseat nepřebírá odpovědnost za žádné poplatky za skladování v důsledku snížených povolení ze strany našeho zákazníka, a nepřijme žádné zásilky navíc. Společnost proseat bude poté pracovat se zákazníkem a dodavatelem na řešení problematiky neodpovídajících povolení. Pokud se očekává nedodání, zpožděné dodání nebo nekompletní zásilka, jsou VŠICHNI dodavatelé povinni informovat oddělení řízení materiálů v místě přijetí zásilky. Obavy dodavatele ohledně splnění zvýšených objemů je nutno sdělit písemně řediteli oddělení materiálů závodu do 24 hod od obdržení povolení. Očekává se, že dodavatel bude vést Nouzový plán, aby zajistil dodávku v případě přerušení výroby z jakéhokoliv důvodu, nevylučujíc force majeure (vyšší moc). Pro dodavatele, jehož selhání by mělo velký dopad, je nutno dohodnout dostatečnou bezpečnostní zásobu ve smlouvě s oddělením nákupu a oddělením materiálů a v souladu s požadavky zákazníka. Dodavatel je povinen dodat kompletní seznam kontaktních osob pro nouzové situace. Osoba pro případ pohotovosti musí být k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Pověřené osoby musí být zmocněny k tomu, aby umožnily pohotovostní činnost ve výrobním závodě dodavatele, bude-li to nutné za výjimečných okolností. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 7/9

8 13.7 PROCLENÍ: Všechny zásilky musí být doprovázeny řádnou celní dokumentací k zajištění překročení hranic. Zasílací dokumentace (balný list, nákladní list, faktura) bude opatřena číslem a popisem součástky společnosti proseat. V případě chybějící nebo neúplné dokumentace přebírá dodavatel veškeré vyplývající náklady. Veškerou celní dokumentaci, včetně proforma a konečných faktur je nutno zaslat em či faxem na oddělení materiálů závodu společnosti proseat, která zásilku očekává, a to v době, kdy náklad opouští překladiště dodavatele. Budou-li nutné další informace, je dodavatel povinen se obrátit na ředitele oddělení materiálů v místě přijetí zásilky. V případě potřeby dodavatel doručí oddělení materiálů v závodě společnosti proseat osvědčení o původu všech dodávaných materiálů PŘÍCHOZÍ NÁKLAD: Dodavatel je povinen zavést platný program se svými subdodavateli, který kdykoliv umožní přidělení dopravců a sledování příchozích výrobků. Činnost kontroly materiálu dodavatele má zajistit dostupnost surovin a součástek prostřednictvím registrované komunikace mezi výrobními, produktovými a nákupními činnostmi ODCHOZÍ NÁKLAD: Od dodavatele se požaduje koordinovat dopravce a rozvrhy při využití dopravců určených ve smlouvách s oddělením nákupu a oddělením materiálů, avšak návrhy na zlepšení lze zasílat oddělení řízení materiálů společnosti proseat. Dodavatel je povinen převzít odpovědnost za jakékoliv poplatky spojené s čekací dobou nákladního vozidla překračující dohodnutou dobu odběru zásilky o ½ hodiny v závodě dodavatele. Dodavatelé jsou povinni se obrátit před uvolněním nákladního vozidla na oddělení řízení materiálů společnosti proseat, jestliže nelze splnit všechny požadavky uvedené v povolení. Jakékoli poplatky vzniklé z využití nepověřeného/nepovoleného dopravce budou přičteny do nákladů dodavatele FYZICKÝ STAV: Předpokládá se, že všechny přívěsy budou čisté a v dobrém použitelném stavu. Jakékoliv poškození přívěsu je nutno oznámit dopravci před nakládkou. Poškození nákladu v důsledku závadného zařízení dopravce nebo poškození během přepravy musí příjemce oznámit dodavateli a rovněž je nutno vyřídit žádost ohledně pojištění/škody, který podá dodavatel vůči dopravci VYKLÁDKA A PŘENOS MATERIÁLŮ: Všichni dodavatelé jsou povinni dodržovat postupy pro vykládku stanovené v každém závodě. V případě pohotovosti jsou všichni dodavatelé povinni dodržovat postupy nouzových opatření v závodě. Odpovědností dodavatele je seznámit se s postupy na každém pracovišti, kde dodává zásilky STATISTICKÉ METODY: 14.1 KONTROLNÍ PARAMETRY: Parametry je nutno vzájemně dohodnout mezi společností proseat a dodavatelem a vybrat je během Pokročilého plánování kvality výrobků. Parametry by měly být založeny na funkci výrobku, návrhu, určení, vhodnosti, výrobním postupu nebo na jiných faktorech, které by mohly přispět k situaci mimo kontrolu NEURČENÉ PARAMETRY KLÍČOVÉHO PRODUKTU/KONTROLY (KPC/KCC'S): Jestliže společnost proseat neurčila parametry klíčového produktu/kontroly, je dodavatel povinen vybrat parametry kontroly postupů anebo produktů, které se týkají výroby produktů. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 8/9

9 Vybrané parametry klíčového produktu/kontroly ovlivňující výrobní procesy musí schválit oddělení kvality a odpovědný technický inženýr v závodě proseat PARAMETRY KLÍČOVÉHO PRODUKTU/KONTROLY (KPC/KCC'S): Jestliže je určení parametrů produktu/kontroly uvedeno na nákresech, ve specifikacích, v dodavatelských smlouvách nebo v objednávkách zákazníka, je dodavatel povinen předložit na požádání statistické údaje ohledně daného parametru k rukám ředitele oddělení kvality každého pracoviště společnosti proseat, do něhož dodává dané produkty PŘEDLOŽENÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ DODAVATELE SOUČÁSTEK: Od dodavatelů součástek lze požadovat v jednotlivých případech, aby předložili souhrn průměrných hodnot indexů Cp a Cpk. Dodatečné nebo častější statistické údaje lze požadovat jako pomoc při řešení problémů nebo při iniciativách s cílem snížit výskyt odchylek. Doporučuje se, aby dodavatelé předávali údaje faxem nebo em a ověřili přijetí těchto statistických údajů druhou stranou. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby se údaje dostaly do správných rukou. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 9/9

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH

MANUÁL KVALITY PRO DODAVATELE OBSAH Stránka: 1 / 7 OBSAH 0. PLATNOST 1 1. ÚČEL 2 2. POŽADAVKY NA SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY DODAVATELE 2 3. SCHVÁLENÍ DODAVATELE 2 4. SCHVÁLENÍ PRVNÍCH VZORKŮ 2 5. ZAJIŠTĚNÍ KVALITY V PROCESU VÝROBY 3 6. DODÁVÁNÍ

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi společností Saint Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber (dále také jen jako

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual)

D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) D O D A V A T E L S K Ý M A N U A L (Supplier Quality Manual) MAGNETON a.s. Kroměříž 2 Platnost : / Date : 6.1..2014 OBSAH : 1 ÚVOD 2 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY A CÍLE PRO DODAVATELE 3 PROCES ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

a) bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží Všeobecná ustanovení Provozovatel: Jaromíra Kolkowská, Průběžná 118, 390 02 Tábor, Česká republika IČ: 10322311 Tel.: 725 995 367 E-mail: jaromira.kolkowska@tiscali.cz Kupující učiněním objednávky akceptuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich

OBCHODNÍ PODMÍNKY. společnosti. aquadormio GmbH. Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti aquadormio GmbH Leonard-Bernstein-Strasse 8/2/3109 A-1220 Wien, Österreich Tel.: +43 (1) 93087-30-32 Fax.: +43 (1) 93087-30-33, office@sileo-welle.com 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. Polární linka s.r.o, se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7, OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Polární linka s.r.o. se sídlem Heřmanova 597/61, Holešovice, 170 00 Praha 7 identifikační číslo: 02009757 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Top Clean CZ s.r.o. Bod 1. Úvodní ustanovení Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. 588 a

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY. B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy A. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup produktu od firmy INTERBUBAK s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (standardní obchodní vztah- neplatí pro internetový prodej) Platné a zveřejněné od 8.4.2014 na www.kapas.s.r.o. sjednané mezi: a, prodávajícím: Kapas s.r.o nám.míru 65/6 792

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU

OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU společnosti ESTELAR s.r.o., se sídlem Holešov, Palackého 744/1, PSČ 769 01, IČ 269 32 962 Tyto Obchodní podmínky E-shopu se vztahují na prodej a koupi zboží prostřednictvím E-shopu

Více

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro.

1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1. Všeobecné informace 1.1. Internetový obchod provozuje prodej prostřednictvím sítě Internet, přes portál Aukro. 1.2. Majitelem internetového obchodu je firma: KNS LTD ul. I. Grabowskiej 31/5, 58-304

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní firmě.

Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní firmě. Obchodní podmínky Doprava, balné ČR A. Pro objednávky do cca 9kg v ceně 96,- Kč. A1. Pro objednávky do 50kg v ceně 198,- Kč. B. Pro objednávky od 51kg do 350kg dle ceníku. C. Pro objednávky od 351kg až

Více

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz

Obchodní podmínky. na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Obchodní podmínky na webových stránkách WWW.DVIRKASIKORA.cz Prostřednictvím internetových stránek umožňujeme zákazníkům zakoupení zboží bez osobní návštěvy. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej kuchyňských

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Svetvodnichdymek.cz 1. Uživatelský účet 2. Uzavření kupní smlouvy 3. Cena zboží a platební podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy (spotřebitel) a zrušení objednávky

Více

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Win-i-door, s.r.o. se sídlem Bílenecké náměstí 13/9, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8 identifikační číslo: 29138795 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

REKLAMAČNÍ ŘÁD META Obsah reklamačního řádu: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ ,META skladovací technika s.r.o. U Smaltovny 2 (areál Sfinx) CZ-370 01 České Budějovice Czech Republic Tel: ++420-38-7316796 Fax: ++420-38-7316702 Email: meta@meta-online.cz Internet:www.meta-online.cz

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Kupující učiněním závazné objednávky akceptuje tyto Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Strany 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen všeobecné podmínky ) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1.9.2013 Dokument Id: CHB.10.40.Dk.6(rev.1) 1. Rozsah platnosti Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli

OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli OBCHODNÍ PODMÍNKY týkající se spolupráce v rozsahu smluv uzavíraných se spotřebiteli Obchodní podmínky společnosti TME Czech Republic s. r. o. Prodávající:, se sídem Ostrava, Mariánské Hory, Slévárenská

Více

SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9

SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9 SERVISNÍ SLUŽBY FIRMY PRAGOLAB S.R.O. Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9 OBSAH Úvod... 3 Kontaktní údaje... 3 Záruční servis... 3 Pozáruční servis... 4 Instalační činnost... 5 Vyšší moc... 5 Odpovědnosti...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Objednávky. Storno objednávky OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky upravují vztah mezi společností, jako dodavatele zboží a služeb, a zákazníky firmy, jako odběratele. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz

Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky upravují nákup zboží či služeb prostřednictvím webové prezentace na adrese: http://www.ridicijednotky.cz V této webové prezentaci vystupuje na straně dodavatele

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224

Společnost. Úvodní ustanovení. Uzavření kupní smlouvy. MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín. Česká republika IČO: 26230224 Společnost MAGSY, s.r.o. Prštné 523 760 01 Zlín Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní podmínky jsou platné do doby

Více

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. Provozovatel. Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796. 1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Provozovatel Irena Kubíková Řeznovice 117 664 91 Ivančice IČO: 86890301 DIČ: CZ8451293796 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD

SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD SE-02 Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti ZEMAN Váhy s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v obchodě suzaglass.com mezi SUZA

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Aleny Grimmichové, bytem a místem podnikání Na Hlinkách 102, Husinec-Řež, 250 68 identifikační číslo: 12267716 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SELCO 2008

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SELCO 2008 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SELCO 2008 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 2008 1. Předmět 1.1 Za bezporuchový chod svých zařízení odpovídá Selco S.r.l. v záruční lhůtě, během které poskytuje bezplatný servis zahrnující opravy a/nebo

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel

REKLAMAČNÍ ŘÁD. internetového obchodu ustyle.cz. Článek I. Provozovatel REKLAMAČNÍ ŘÁD internetového obchodu ustyle.cz Článek I. Provozovatel 1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu ustyle.cz, kterým je pan Jiří Toman,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více