Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodavatelská příručka požadavků na nechemické složky"

Transkript

1 Kdekoli je použit název "proseat", vždy se vztahuje ke všem přidruženým a spřízněným společnostem a osobám, tj. GmbH + Co.KG, proseat n.v./s.a., proseat SAS, proseat s.r.o, proseat foam manufacturing S.L.U., Proseat LLC, Proseat Sp. z o.o., Proseat LLP 1.0 SDĚLENÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI: Společnost proseat uznává celosvětové normy ISO/TS 16949:2009 a ISO a další požadavky zákazníků, týkající se automobilové výroby a příslušných organizací s náhradními díly. Všichni výrobní dodavatelé společnosti proseat jsou tudíž povinni vyhotovit dokumenty a zavést efektivní systémy výroby, kvality a řízení, splňující tyto požadavky, včetně norem specifikovaných v požadavcích zákazníků. Dodavatelé dodávající výrobky související s projekty VW, musí implementovat D-TLD management (v případě, že je aplikovatelný) a postupujte podle pravidel poslední aktuální verze Formel Q. Tato příručka podporuje Obchodní podmínky objednávek společnosti proseat a vymezuje specifické požadavky zákazníků společnosti proseat. Na všechna výrobní pracoviště se vztahují normy ISO 9001, TS16949 a pokud je požadován ISO 14001, zahrnující výrobní díly, náhradní díly a výrobní materiály, a stejně tak montáže výrobních dílů, kteří zásobují závody proseat. Společnost proseat si vyhrazuje právo ověřit, zda dodavatel dodržuje na pracovišti normy ISO 9001, TS16949, nebo ISO 14001, které jsou pro tyto dodavatele určeny, protože mají vysoký dopad na bezpečnost, vhodnost, formu, funkčnost, kvalitu anebo na prostoje zákazníka. Každý zaměstnanec společnosti proseat nebo doprovázený zákazník společnosti proseat jsou oprávněni navštívit výrobní pracoviště dodavatele a ověřit kapacitu, kvalitu pořizovaných produktů a rovněž přezkoumat pomocnou dokumentaci.veškerá komunikace a dokumentace musí být k dispozici v anglickém jazyce. POZNÁMKA: Dodatečná pracoviště nebo obchodní jednotky společnosti proseat mohou ustanovit dodatečné požadavky ve své objednávce nebo jiných písemných dohodách o dodávce. V některých případech mohu být uzavřeny samostatné dohody nahrazující části této příručky. Pokud vznikne nějaká odchylka od těchto požadavků, je nutno uzavřít písemnou dohodu podepsanou zástupcem oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. REGISTRAČNÍ POŽADAVKY: (není-li dohodnuto jinak) Dodavatelé součástek/náhradních dílů, kteří dosud nemají certifikaci: registrace třetí stranou dle ISO9001:2008 do prosince 2013 registrace třetí stranou dle ISO/TS16949:2009 do prosince 2014 Dodavatelé součástek/náhradních dílů, kteří v současné době mají certifikaci ISO9001:2000, ISO/TS16949:2002: registrace třetí stranou dle ISO/TS16949:2009 do prosince 2014 UCHOVÁNÍ CERTIFIKÁTŮ: Vždy, když dodavatel obdrží certifikaci ohledně norem kvality poprvé nebo obnovu certifikátu, je povinen zaslat kopii certifikátu centrále oddělení kvality. Je-li certifikace zrušena, je dodavatel povinen informovat oddělení kvality centrály písemně do pěti pracovních dnů. Certifikáty nebo oznámení o odnětí certifikátů ze zaslat em na adresu nebo faxem na číslo HODNOCENÍ RIZIK DODAVATELŮ: Oddělení nákupu, oddělení kvality a oddělení vývoje produktů společnosti proseat provedou Hodnocení rizik dodavatelů, aby zjistili, které produkty je nutno označit jako "vybraní dodavatelé" a které budou sledovány oddělením kvality. Budou použita zejména tato kritéria: C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 1/9

2 Složitost produktu/procesu Záležitosti dřívějšího produktu/procesu Dopad na finální produkt Záležitosti dřívějších záruk Fúze, akvizice nebo přičlenění týkající se dodavatel Nový produkt / složitost pro proseat Historie spuštění dodavatele Umístění výroby nového dodavatele Nový dodavatel Dopad produktu na životní prostředí 3.0 POKROČILÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY VÝROBKŮ (APQP): Všichni dodavatelé - vývojáři jsou povinni vypracovat pokročilé plány kvality, aby podpořili vývoj nových výrobků a/nebo služeb, v souladu se směrnicemi v posledním návodu APQP (Pokročilé plánování kvality a kontroly výrobků). Všichni dodavatelé jsou povinni vykazovat stav plánovaných činností v dohodnutých pravidelných termínech. 3.1 PORADA KE KONTROLE SOUČÁSTEK: Porady ke kontrole součástek se konají s vybranými dodavateli za účelem zjištění klíčových vlastností výrobku/procesu, které je nutno statisticky sledovat k zajištění stabilních parametrů. Porady ke kontrole součástek stanoví požadavky na balení a značení. Mohou být požadovány zkoušky expedice zásilky, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. 3.2 OPATŘENÍ K PŘIPRAVENOSTI PRO UVEDENÍ NOVÉHO PRODUKTU/NOVÉHO PROCESU: Oddělení nákupu a kvality společnosti proseat sleduje a řídí vybrané dodavatele od uvedení nových výrobků přes zahájení výroby. Opatření k připravenosti pro uvedení nového produktu/procesu se zavádějí proto, aby bylo zajištěno, že dodavatelé budou schopni vyrábět podle požadavků v objednávce a ověří, že případné další požadavky zákazníků jsou správně implementovány KONTROLA DOKUMENTACE/PROCESŮ DODAVATELE: Kontrola dokumentace/procesů dodavatele dokazuje, jak postupuje plán kvality výrobků dodavatele. Korporátní oddělení kvality může provést audit dokumentace a výrobního závodu vybraného dodavatele a sleduje postup dodavatele při uzavírání jakýchkoliv otevřených záležitostí ZKUŠEBNÍ PROVOZ VÝROBY: Všichni dodavatelé jsou povinni provést před spuštěním výroby zkušební provoz výroby (běh při rychlosti). Výrobní zkušební provoz se provádí k ověření, zda je reálný výrobní proces dodavatele schopen dodržet programové objemy v přijatelné úrovni kvality. Proces dodavatele musí být schopen vyrobit 120 % uváděného objemu pomocí výrobních nástrojů a zařízení a v uvedeném pracovním režimu/uvedených pracovních režimech PODPORA SPUŠTĚNÍ VÝROBKU: Během spuštění jakéhokoliv programu ve výrobním závodě proseat nebo u zákazníka společnosti proseat mohou být dodavatelé požádáni, aby poskytli prohlášení na pracovišti. Zástupci dodavatele, podporující spuštění, musí být informovaní, schopní a zmocněni činit rozhodnutí. 4.0 SCHVALOVACÍ PROCES PRO VÝROBNÍ DÍLY: Dodavatelé jsou povinni předložit a získat úplné schválení společnosti proseat oproti nejnovějším požadavkům v Návodu APQP (Pokročilé plánování kvality a kontroly výrobků, PPAP). Předložení dokumentace Úroveň 3, není-li stanoveno jinak. Dokumenty PPAP je nutno předložit oddělení pro kvalitu závodů společnosti proseat, které akceptují výrobky, ke schválení. Šest (6) ověřených vzorků (na nástroj/otisk) se zprávou o rozměrech je nutno předat každému C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 2/9

3 používajícímu závodu ke schválení odpovídajících rozměrů a funkcí, není-li stanoveno jinak. Dodavatelé jsou povinni poskytnout průkaznost materiálů, látek a předat recyklovatelné údaje (Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech) s každým odevzdáním PPAP. Schválení PPAP nebude uděleno výrobkovým skupinám, které neobsahují požadované informace a údaje. IMDS číslo musí být zřetelně uvedeno na krycím listu PSW. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby dodávané materiály byly v souladu se seznamem IMDS vykazovaných látek. Dodavatelé jsou odpovědni za postoupení tohoto požadavku podřízeným a za sběr dat od jejich příslušných subdodavatelů. Požadují se roční plány rozvržení a testy materiálů k ověření trvalé shody pomocí kalibrovaných(ověřených) měřidel a/nebo zařízení. Tyto údaje je nutno uložit v místě dodavatele a zpřístupnit zaměstnancům společnosti proseat téhož pracovního dne. 4.1 ZMĚNY PRODUKTU / PROCESU: Oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat a všechny závody - příjemci jsou povinny předem schvalovat všechny změny k výrobě a/nebo procesu. Vzorky lze požadovat pro kontrolu a k hodnocení možného dopadu na výrobní procesy společnosti proseat. Předložení úrovně 3 PPAP se požaduje, pokud oddělení kvality závodu - příjemce společnosti proseat nevystaví speciální písemné prohlášení o vzdání se této možnosti. 4.2 ZMĚNY V UMÍSTĚNÍ VÝROBY: Veškeré změny místa výroby produktu a/nebo procesu je nutno vyžádat a nechat schválit písemně předem u oddělení nákupu a oddělení kvality centrály. Oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat umožní vývoj plánu pro přestěhování nástrojů za přispění závodu příjemce společnosti proseat a dodavatele. Plán přestěhování nástrojů je nutno předložit oddělení nákupu v písemné formě ke schválení. Plán přestěhování nástrojů musí obsahovat požadavky produkční banky, je-li to nezbytné k zajištění výroby společnosti proseat a požadavky na služby nejsou dotčeny. Před expedicí výrobního materiálu z nové lokality je nutno podle poslední příručky PPAP předložit a schválit PPAP úrovně 3. Náklady na opětovné posouzení nese dodavatel. 4.3 AUDIT PRODLOUŽENÉ ODSTÁVKY/SPUŠTĚNÍ U EXTERNÍHO VÝROBNÍHO DODAVATELE: Oddělení nákupu společnosti proseat a VŠECHNY závody příjemci společnosti proseat musí být informováni písemně minimálně 30 pracovních dnů předem před prodlouženou odstávkou výroby. Po dodavateli se může požadovat, aby předložil oddělení nákupu vyplněný dokument Shutdown/Start-Up Audit (Audit odstávky/spuštění). Mezi příklady doby prodloužené odstávky/spuštění patří změna výroby u zákazníka, plánovaná preventivní údržba nástrojů, strojů nebo postupů, nebo také očekávání zastavení výroby z důvodu projednávání kolektivní smlouvy. 5.0 POLITIKA KONTROLY: Od všech dodavatelů se vyžaduje, aby měli zaveden postup kontroly k umožnění dodatečného ověřování - mimo běžné postupy, před expedicí. Postup musí zahrnovat identifikaci kontrolních činností, záležitosti ohledně izolování, sběr dat a zavádění nápravných opatření. Odkaz je GM 1920 (GP-12). Šarže/dávka musí být zřetelně označena tak, aby bylo zřejmé, že výrobek byl zkontrolován/přezkoušen a je stoprocentně bez vady Výstupní kritéria si stanoví individuálně každý výrobní závod proseat nebo oddělení nákupu a oddělení kvality společnosti proseat. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 3/9

4 5.1 KONTROLA NOVĚ ZAHÁJENÉ PRODUKCE (tzv. Kontrola úrovně 1): Zadržení se požaduje u zahájení nové výroby a strojírenských změn ohledně zadržení jakýchkoliv druhů poruchy v důsledku záběhové křivky nových náběhů výroby. 5.2 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 1 (CS1) (tzv. Kontrola úrovně 2): Kontrola úrovně II vyžaduje, aby dodavatel zavedl mimořádnou kontrolu výrobku za účelem zastavení konkrétní vady. Kontrolní akce musí ověřit, že požadavky jsou splněny a schváleny závodem proseat. Záznamy budou k dispozici společnosti proseat na požádání. 5.3 KONTROLOVANÁ EXPEDICE 2 (CS2) (tzv. Kontrola úrovně 3): Kontrola úrovně III vyžaduje, aby dodavatel využil nezávislou třetí stranu schválenou oddělením kvality společnosti proseat a závodem společnosti proseat k provedení kontroly výrobku před jeho uvolněním k expedici do výrobního závodu proseat. Kontrola CS2 začíná tehdy, jakmile dodavatel nezastaví nevyhovující výrobek ve svém vlastním závodě. Společnost proseat je oprávněna vyžádat si kontrolu třetí stranou, která bude provedena mimo pracoviště. 6.0 VÝKONNOST A VÝKAZY DODAVATELE: Společnost proseat hodnotí přímé dodavatele výrobního materiálu na základě těchto kritérií: Počet zmetků na milion (RPPM) Služby (včetně výkazů ohledně ekologie - Environmental Reporting) Konkurenceschopnost Nedostatky v dodávkách a expedici Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Je nutno dohodnout cíle kvality pro konkrétní projekt anebo výrobky při odběru výrobků a může být požadována speciální dohoda ohledně kvality, jako interní audity D/TLD a řízení D/TLD. Může být požadováno pravidelné předkládání certifikátů( atestů) pro konkrétní položky (ověření podle výkresu). Informace o výkonnosti se používají k upřednostnění příležitostí ke zdokonalování v rámci dodavatelské základny společnosti proseat. Na základě výkonnosti lze od vybraných dodavatelů požadovat individuální kontroly a akční plány. Informace se používají pro sdělování výkonnosti našim dodavatelům a rovněž k hodnocení budoucích příležitostí využití zdrojů pro společnost proseat. 7.0 Oznámení o reklamaci výrobku/ Podání reklamace (PCN/NOC) Dodavateli bude sražena částka za jakékoliv/všechny náklady plynoucí z vad výrobků začleněných do odpovědností dodavatele, bez ohledu na to, zda k poruše došlo před expedicí konečnému zákazníkovi nebo po expedici. Zprávy o nedostatečné kvalitě/reklamaci výrobku, logistiky nebo služby budou podávány za použití PCN. Tento formulář bude rovněž použit k informování dodavatele ohledně žádosti o provedení písemného nápravného a preventivního opatření. Dodavatel na základě přijetí PCN udělí oprávnění k vyřízení/likvidaci do 24 hodin. Pokud neprovede vyřízení/likvidaci do 24 hodin, pověří pracoviště společnosti proseat, aby byla provedena likvidace na náklady dodavatele. Všechny materiály, které budou vráceny, přepracovány, sešrotovány, budou přičteny k reklamacím na dodavatele na milion výrobků (RPPM) Neshodné výrobkymohou být odeslány pouze v případě, že proseat quality manager vystaví odchylku od specifikace zákazníka. Pokud dodavatel zjistí zásilku nevyhovujícího produktu nebo produktu podezřelého ze závady, které se právě přepravují nebo již jsou dodány společnosti proseat, musí neprodleně telefonicky oznámit tuto skutečnost oddělení kvality v každé lokalitě společnosti proseat, která je příjemcem tohoto výrobku. Nápravné opatření je nutno sdělit na požadovaném formuláři (8D) do 24 hod a musí zahrnovat minimálně prozatímní opatření spočívající v zadržení výrobku. Aktualizace je nutno předávat každý pátý pracovní den až do uzavření případu. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 4/9

5 7.1 REKLAMOVANÝ MATERIÁLU: Společnost proseat stanoví metodu přepravy při minimálních nákladech pro dodavatele, ale zároveň zajistí, aby konečný spotřebitel netrpěl nedostatkem materiálu. Dodavatel obdrží od oddělení materiálového hospodářství společnosti proseat expediční pokyny ohledně náhrady reklamovaného materiálu. Ty budou na základě plnění zákazníka. 8.0 PORADY OHLEDNĚ VSTUPNÍ KVALITY (IQ): Společnost proseat pořádá porady IQ pro nejproblémovější dodavatele, kteří jsou požádáni o účast a o předložení opatření ohledně kontroly/nápravy. Nejproblémovější dodavatelé jsou definováni na základě těchto kritérií: Historie výkonnosti/ Opakování problémů Závažnost problémů Schopnost reakce k podnětům Problematika záruk 9.0 POLITIKA ÚHRADY NÁKLADŮ: Dodavatelé nesou odpovědnost za všechny náklady, které vynaloží společnost proseat a koneční zákazníci, jestliže příčinou je odpovědnost dodavatele a jedná se o níže uvedené případy: VŠICHNI DODAVATELÉ Poplatky dodavatelům budou založeny na místních sazbách platných v místě výroby společnosti proseat. SPRÁVNÍ POPLATKY - Každé oznámení o reklamaci výrobku (PCN) je zpoplatněno správním poplatkem 125, který pokrývá shromáždění dat a dokumentaci pro daný případ OSTATNÍ POPLATKY - Níže uvedené poplatky budou vypočteny ve skutečném čase a na základě skutečných nákladů vynaložených na příslušné opatření: PŘÍKLADY NÁKLADŮ, KTERÉ LZE ÚČTOVAT ZPĚT DODAVATELI: Přepracování/oprava/vyřazený zmetek z pochybení dodavatele Likvidace zmetku z pochybení dodavatele Vyšší dopravné včetně pronájmu letadla, je-li to nutné Přesčas z důvodu zabránění přerušení výroby Prostoje výroby u společnosti proseat a jejího konečného zákazníka Třídění podezřelého materiálu na pracovišti dodavatele, u zákazníka nebo u třetí strany a náklady dodavatele On-line kontrola výrobků Demontáž (menší, větší a úplná) a testování v externí laboratoři Reklamace zákazníka včetně sazeb za hodinu, přepravného a služeb inspekce na pracovišti Plnění požadavků zákazníka ohledně výkazů týkajících se ekologických opatření a ohledně dokumentace Přijetí kontroly, manipulace s materiálem a dopravné související s vadným a náhradním materiálem Poplatky za zdržení přepravy, poplatky za skladování návěsu Právní poplatky a ostatní poplatky za odborné služby Cestovní náklady 10.0 ISO A DALŠÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ EKOLOGIE: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí mít zaveden efektivní program environmentálního řízení. Může být požadována registrace k ISO od třetích stran OSTATNÍ POŽADAVKY OHLEDNĚ EKOLOGIE: Všichni dodavatelé pro společnost proseat musí pracovat angažovaně se společností proseat, aby snížili ekologické dopady produktů společnosti proseat tím, že budou dodržovat ekologické požadavky našich zákazníků. Materiály, látky, recyklovatelnost, hodnocení životnosti (LCA)/ životnost vozidel (ELV) údaje atd. je nutno zasílat podle zákonných požadavků anebo podle pokynů zákazníků společnosti proseat. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 5/9

6 10.2 REACH Všichni dodavatelé mimo EU musí ohlásit všechny látky vzbuzující velmi velké obavy nad 0,1% objemových koncentrací k Proseat podle REACH článku ELEKTRONICKÁ VÝMĚNA DAT (EDI): Dodavatelé dodávající výrobní díly, montáže, součástky a výrobní materiály do závodů společnosti proseat mohou být požádáni o znalost EDI KONTROLA SMLUV: Náhradní díly, tvorba cen a ceny podpory a dále dodávky náhradních dílů musí vyhovovat požadavkům a oprávněním OEM ZÁSOBY/OPOTŘEBENÍ (ZASTARÁVÁNÍ): Dodavatel je povinen mít zavedeny podrobné postupy určující odpovědnosti a metody, které je nutno používat u materiálů pro zvládnutí nástavby všech programů za účelem minimálního opotřebení. Společnost proseat ponese odpovědnost za pořízení surovin a hotového výrobku, které je oprávněn pořídit a vyrobit dodavatel, podle Oprávnění k materiálu a zpracování. Dodavatel bude mít patnáct kalendářních dní od oznámení ohledně zásoby dílů pro podání stížnosti na opotřebení u společnosti proseat. Ředitel pro materiály společnosti proseat může opotřebený materiál u dodavatele zkontrolovat, aby nárok ověřil. Dodavateli bude nárok ohledně opotřebení uhrazen, jakmile společnost obdrží platbu od konečného zákazníka NÁHRADNÍ DÍLY, CENY A PODPORA: Požadavky na servis: Náhradní díly je nutno dodávat za výrobní ceny bez dalších cenových úprav po dobu 3 let po ukončení sériové výroby. Díly je tudíž nutno dodávat za dohodnuté ceny po dalších dvanáct (12) let. Od všech dodavatelů společnosti proseat se požaduje, aby dodávali díly pro servis dřívějších modelů do pěti (5) týdnů nebo méně od přijetí objednávky. Dodavatel výroby je povinen přijmout odpovědnost za životnost, včetně mimo jiné údržby a skladování nástrojů, plánů procesní kontroly, pokynů pro obsluhu, záruk atd., pro zpracování všech náhradních dílů. Při dovršení doby životnosti 15 let je nutno podat přes oddělení nákupu požadavek na obdržení schválení likvidace nástrojů ze strany OEM. Dodavatel bude odpovědný za veškeré náklady na skladování do obdržení vyjádření OEM. Za žádných okolností nelze nástroje zničit ani zlikvidovat bez předchozího schválení ze strany OEM MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, ZABEZPEČENÍ A DODÁNÍ: 13.1 BALENÍ A ZNAČENÍ: Výběr balení by mohl mít významný dopad na kvalitu výrobků a je nutno jej zvážit při hodnocení proveditelnosti. Je nutno provést zkoušky expedice zásilky, aby se zhodnotila schopnost balení zachovat kvalitu výrobku. Balení je nutno schválit a dodavatel by neměl provést žádnou změnu bez předchozího schválení ze strany oddělení nákupu společnosti proseat. Kontejnery by měly mít ergonomický tvar ke snížení rizika úrazu při manipulaci kontejnerů o rozměrech palet U menších kontejnerů než jsou paletové nesmí celková hmotnost balení v naplněném stavu přesáhnout 15 kg. Společnost proseat může požadovat ochranný obal nebo specifikované palety. Všichni dodavatelé jsou povinni pracovat na základě písemných postupů ohledně balení a značení. Každá samostatná jednotka baleného výrobku musí mít štítky na dvou protilehlých stranách. Zboží v rolích by mělo mít kromě štítku na vnějším obale alespoň jeden štítek přiložený ke středu. Nedodržení požadavků zákazníka ohledně značení je důvodem k odmítnutí/zařazení do zmetků. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 6/9

7 13.2 VRATNÉ KONTEJNERY: Jednorázové obaly nebudou akceptovány, pokud dodavatel nezíská písemné oprávnění od oddělení nákupu společnosti proseat před první expedicí výrobků. Společnost proseat vyžaduje, aby balení, ochranné výplně a paletizační produkty byly vratné, opakovaně použitelné nebo recyklovatelné. Při používání a manipulaci kontejnerů je nutno dbát přiměřené opatrnosti. Opakované problémy s poškozením kontejnerů je nutno nahlásit oddělení hospodaření s materiály společnosti proseat ke spravedlivému vypořádání. Nevlastní-li dodavatel vratné kontejnery, nebo obdržel kontejnery ve špatném stavu, je povinen se obrátit na ředitele oddělení materiálů společnosti proseat v místě určení s žádostí o pokyny a řešení. 13.3ZNAČENÍ: Vzhledem k různorodosti výrobků pořizovaných a vyráběných společností proseat jsou dodavatelé součástek povinni používat přepravní štítky s čárovými kódy. Pro tyto štítky jsou nutné všechny níže uvedené údaje, pokud nebyly uzavřeny jiné dohody s oddělením nákupu. název dodavatele a místo expedice identifikační číslo dodavatele množství datum balení jednotka míry (podle specifikace PO společnosti proseat datum výroby číslo inventarizačního kódu společnosti proseat popis produktu stínový kód (dle vhodnosti) čísla šarží/dávek poslední technická úroveň společnosti proseat sériové číslo (jedinečné pro každou roli/pkg) 13.4 ŘÍZENÍ ZÁSOB: Veškeré materiály je nutno odeslat v datu uvedeném na objednávce podle FIFO (první dovnitř, první ven). 13.5ÚPRAVY OBJEMU: Dodavatel je povinen zajistit prostřednictvím záznamů o využití závodu, aby výroba mohla podporovat nárůst o 20 % v rámci dohodnuté doby potřebné k výrobě pro sériovou dodávku POVOLENÍ: Společnost proseat požaduje dodávku všech výrobků v dohodnuté kvalitě a plně v souladu s poskytnutými harmonogramy dodání. Pokud dodavatel neobdrží povolení, není to důvodem k ukrácení zásilky. Jestliže dodavatel neobdrží povolení včas, je povinen informovat ředitele oddělení materiálů společnosti proseat; přičemž použije povolení z minulého týdne a dodrží tytéž požadované údaje. Dodavatel je povinen zkontrolovat nové povolení, jakmile je obdrží, a informovat společnost proseat, zda existuje nějaká eventualita, že by povolení nemohlo být splněno. Společnost proseat nepřebírá odpovědnost za žádné poplatky za skladování v důsledku snížených povolení ze strany našeho zákazníka, a nepřijme žádné zásilky navíc. Společnost proseat bude poté pracovat se zákazníkem a dodavatelem na řešení problematiky neodpovídajících povolení. Pokud se očekává nedodání, zpožděné dodání nebo nekompletní zásilka, jsou VŠICHNI dodavatelé povinni informovat oddělení řízení materiálů v místě přijetí zásilky. Obavy dodavatele ohledně splnění zvýšených objemů je nutno sdělit písemně řediteli oddělení materiálů závodu do 24 hod od obdržení povolení. Očekává se, že dodavatel bude vést Nouzový plán, aby zajistil dodávku v případě přerušení výroby z jakéhokoliv důvodu, nevylučujíc force majeure (vyšší moc). Pro dodavatele, jehož selhání by mělo velký dopad, je nutno dohodnout dostatečnou bezpečnostní zásobu ve smlouvě s oddělením nákupu a oddělením materiálů a v souladu s požadavky zákazníka. Dodavatel je povinen dodat kompletní seznam kontaktních osob pro nouzové situace. Osoba pro případ pohotovosti musí být k dispozici na telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dnů v roce. Pověřené osoby musí být zmocněny k tomu, aby umožnily pohotovostní činnost ve výrobním závodě dodavatele, bude-li to nutné za výjimečných okolností. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 7/9

8 13.7 PROCLENÍ: Všechny zásilky musí být doprovázeny řádnou celní dokumentací k zajištění překročení hranic. Zasílací dokumentace (balný list, nákladní list, faktura) bude opatřena číslem a popisem součástky společnosti proseat. V případě chybějící nebo neúplné dokumentace přebírá dodavatel veškeré vyplývající náklady. Veškerou celní dokumentaci, včetně proforma a konečných faktur je nutno zaslat em či faxem na oddělení materiálů závodu společnosti proseat, která zásilku očekává, a to v době, kdy náklad opouští překladiště dodavatele. Budou-li nutné další informace, je dodavatel povinen se obrátit na ředitele oddělení materiálů v místě přijetí zásilky. V případě potřeby dodavatel doručí oddělení materiálů v závodě společnosti proseat osvědčení o původu všech dodávaných materiálů PŘÍCHOZÍ NÁKLAD: Dodavatel je povinen zavést platný program se svými subdodavateli, který kdykoliv umožní přidělení dopravců a sledování příchozích výrobků. Činnost kontroly materiálu dodavatele má zajistit dostupnost surovin a součástek prostřednictvím registrované komunikace mezi výrobními, produktovými a nákupními činnostmi ODCHOZÍ NÁKLAD: Od dodavatele se požaduje koordinovat dopravce a rozvrhy při využití dopravců určených ve smlouvách s oddělením nákupu a oddělením materiálů, avšak návrhy na zlepšení lze zasílat oddělení řízení materiálů společnosti proseat. Dodavatel je povinen převzít odpovědnost za jakékoliv poplatky spojené s čekací dobou nákladního vozidla překračující dohodnutou dobu odběru zásilky o ½ hodiny v závodě dodavatele. Dodavatelé jsou povinni se obrátit před uvolněním nákladního vozidla na oddělení řízení materiálů společnosti proseat, jestliže nelze splnit všechny požadavky uvedené v povolení. Jakékoli poplatky vzniklé z využití nepověřeného/nepovoleného dopravce budou přičteny do nákladů dodavatele FYZICKÝ STAV: Předpokládá se, že všechny přívěsy budou čisté a v dobrém použitelném stavu. Jakékoliv poškození přívěsu je nutno oznámit dopravci před nakládkou. Poškození nákladu v důsledku závadného zařízení dopravce nebo poškození během přepravy musí příjemce oznámit dodavateli a rovněž je nutno vyřídit žádost ohledně pojištění/škody, který podá dodavatel vůči dopravci VYKLÁDKA A PŘENOS MATERIÁLŮ: Všichni dodavatelé jsou povinni dodržovat postupy pro vykládku stanovené v každém závodě. V případě pohotovosti jsou všichni dodavatelé povinni dodržovat postupy nouzových opatření v závodě. Odpovědností dodavatele je seznámit se s postupy na každém pracovišti, kde dodává zásilky STATISTICKÉ METODY: 14.1 KONTROLNÍ PARAMETRY: Parametry je nutno vzájemně dohodnout mezi společností proseat a dodavatelem a vybrat je během Pokročilého plánování kvality výrobků. Parametry by měly být založeny na funkci výrobku, návrhu, určení, vhodnosti, výrobním postupu nebo na jiných faktorech, které by mohly přispět k situaci mimo kontrolu NEURČENÉ PARAMETRY KLÍČOVÉHO PRODUKTU/KONTROLY (KPC/KCC'S): Jestliže společnost proseat neurčila parametry klíčového produktu/kontroly, je dodavatel povinen vybrat parametry kontroly postupů anebo produktů, které se týkají výroby produktů. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 8/9

9 Vybrané parametry klíčového produktu/kontroly ovlivňující výrobní procesy musí schválit oddělení kvality a odpovědný technický inženýr v závodě proseat PARAMETRY KLÍČOVÉHO PRODUKTU/KONTROLY (KPC/KCC'S): Jestliže je určení parametrů produktu/kontroly uvedeno na nákresech, ve specifikacích, v dodavatelských smlouvách nebo v objednávkách zákazníka, je dodavatel povinen předložit na požádání statistické údaje ohledně daného parametru k rukám ředitele oddělení kvality každého pracoviště společnosti proseat, do něhož dodává dané produkty PŘEDLOŽENÍ STATISTICKÝCH ÚDAJŮ DODAVATELE SOUČÁSTEK: Od dodavatelů součástek lze požadovat v jednotlivých případech, aby předložili souhrn průměrných hodnot indexů Cp a Cpk. Dodatečné nebo častější statistické údaje lze požadovat jako pomoc při řešení problémů nebo při iniciativách s cílem snížit výskyt odchylek. Doporučuje se, aby dodavatelé předávali údaje faxem nebo em a ověřili přijetí těchto statistických údajů druhou stranou. Odpovědností dodavatele je zajistit, aby se údaje dostaly do správných rukou. C_PUR_D_004_CZ, 14. září 2012, Strana 9/9

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty

Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty Všeobecné nákupní podmínky firmy Atek s.r.o. materiál,komponenty OBSAH 1. Obchodní podmínky... 2 1.1. Zachovávání mlčenlivosti... 2 1.2. Využití výrobních prostředků a důvěrných údajů objednavatele...

Více

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1

ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice. Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 1 2 ASV výrobní družstvo, Školní 71, CZ 517 01 Solnice Všeobecné obchodní podmínky č. 1.1 vydané v souladu s ustanovením 273 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Úvodní ustanovení Tyto všeobecné

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.

Požadavky kvality pro dodavatele. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 1 z 15 Požadavky kvality pro dodavatele ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. ROSTEX VYŠKOV, s.r.o. Stránka 2 z 15 Obsah: 1. Politika kvality ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.,... 4 2. Oblast použití

Více

Všeobecné nákupní podmínky

Všeobecné nákupní podmínky Všeobecné nákupní podmínky 1. Platnost podmínek 1.1 Všechny objednávky na dodání zboží nebo provedení služeb a všechny ostatní právní vztahy, vzniklé způsobem učiněným písemně, faksimilií, emailem, na

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. PŮSOBNOST 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení. 2. Cena předmětu plnění. 3. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky firmy MONTAN Plzeň s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073

SMLOUVA O DÍLO. Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 SMLOUVA O DÍLO Výměna vchodových dveří SKM K3 2015/0073 Uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) evidenční číslo: níže

Více

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život

Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Příručka dodavatele Logistika Verze 3.0 Příručka dodavatele Logistika Logistické požadavky skupiny Bosch Technika pro život Obsah Obsah...2 Předmluva...4 1. Logistika informací...5 1.1 Komunikace DODAVATEL

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E-SHOP ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Obecné obchodní podmínky obchodní společnosti Screen servis spol. s r.o. se sídlem Luběnice 156, PSČ 783 46, IČO: 25864203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

I. Vymezení základních pojmů

I. Vymezení základních pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 1. 1. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kuracke-potreby.cz (www.kurackepotreby.cz) uskutečněném po 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov

S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y. Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov S M L O U V A O D Í L O N A R E A L I Z A C I S T A V B Y Kompletní výměna rozvodů elektřiny v pavilonu A Gymnázia Ostrov Gymnázium Ostrov se sídlem: Studentská 1205, 363 01 Ostrov IČO: 49753771 bankovní

Více