Posouzení vybraných technických, ekonomických

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení vybraných technických, ekonomických"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí Československé obchodní banky,a.s. Ing., Bc. Tomáš Kubeš Vedoucí diplomové práce: PhDr. Petr Beroušek Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podniková ekonomika a management Květen 2009

2 Tiráž Textováčást této práce byla napsána v programu NeoOffice a vysázena v programu L A TEX. Elektronická verze práce, včetně obou modelů implementovaných v programu MS-Excel, je dostupná kestažení nastránkách ii

3 Poděkování Za ochotu, trpělivost a odbornou i morální podporu bych velmi rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce, panu PhDr. Petru Berouškovi. Za spolupráci, poskytnutí informací a velice vstřícný a otevřený přístup bych velmi rád poděkoval Československé obchodní bance, a. s. a především pak panu Ing. Karlu Chmelovi a panu Mgr. Pavlu Hyt hovi. Na závěr bych rád poděkoval společnosti Google Corporation, jejichž vyhledávač přinesl roztříštěné znalosti lidstva na obrazovku každého osobního počítače. iii

4 iv

5 Prohlášení Tato práce byla zpracována a odevzdána jako závěrečná diplomová práce v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze v květnu Prohlašuji, že tato práce nebyla dříve odevzdána jako závěrečná nebo jiná práce v žádném studijním programu na této nebo jiné vysoké škole. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této práce. Souhlasím se zveřejněním této práce ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a relevantních interních předpisů školy. V Praze, dne 1. května v

6 vi

7 Abstract This book focuses on an evaluation of technical, economical, and personal aspects of e-learning deployment in a theoretical plane and in the specific environment of the bank ČSOB,a.s.The thesis begins by an introduction of the term e-learning and a brief description of main properties and characteristics of this new trend in a field of not only corporate education. Special attention is devoted to an assessment of business benefits and cots of education; every aspect is analyzed and compared both for the classical brick and mortar classroom instructor led education and for the e-learning. The thesis introduces two mathematical models for assessing an effectiveness of e-learning deployment. Theoretical concepts are applied to data from a real course which was run in one of the main Czech banks ČSOB, a. s. Last part briefly examines the concepts and benefits of SCORM standard package and its support in the SAP LS 600 system. Keywords: e-learning, electronic learning, education, training, e-course, trends, evaluation, benefits, economic analysis, cost analysis, break even analysis, deployment, equivalent benefit method, effectiveness, model, SAP, LMS, SCORM, ČSOB. Abstrakt Cílem této práce je podrobné prozkoumání a zhodnocení efektů zavedení elektronického vzdělávání v podniku v obecné roviněavkonkrétním případě ČSOB,a.s.Problematikajeuvedena definicí pojmu e-learning a stručným rozborem charakteristik tohoto nového trendu v oblasti nejen podnikového vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována ekonomickým aspektům vzdělávání, respektive hodnocení přínosů a nákladů podnikového vzdělávání; každé hledisko je prozkoumáno a porovnáno jak pro e-learning, tak pro klasické metody výuky. Následně jsou navrženy dva modely pro hodnocení nákladů, výhodnosti a efektivity obou metod vzdělávání. Zjištěné teoretické poznatky a navržené modelyměření efektivity jsou demonstrovány na datech z konkrétního kurzu. Nazávěr se práce zabývá základními charakteristikami balíku standardů SCORM a zkoumá jejichpodporuvsystému SAP LS 600. Klíčová slova: e-learning, elektronické vzdělávání, vzdělávání, elektronický kurz, e-kurz, trendy ve vzdělávání, hodnocení, přínosy, ekonomická analýza, rozbor nákladů, bod zvratu, metoda ekvivalentního přínosu, efektivita, model, SAP, LMS, SCORM, ČSOB. vii

8 viii

9 Obsah Seznam obrázků Seznam Tabulek Přehled užitých pojmů a zkratek xiii xiv xv Úvod 1 1 Definice problému Motivace práce Význam vzdělávání v moderní firmě Současný stavpodnikového vzdělávání včr Klasické formyvzdělávání Cíl práce Teoretickýrozborproblematiky 5 2 e-learning Vznik elektronického vzdělávání Vymezení pojmu e-learning Vymezení pojmu e-learning v rámci této práce Co je a co není e-learning Související pojmy Blended Learning CBT Computer Based Training počítačem podporovanávýuka WBT Web Based Training výuka podporovaná internetem On-line výuka TBT Technology Based Training výuka s využitím technologií LMS Learning Management System řídicí systém výuky LCMS Learning Content Management System řídicí systém obsahu výuky Learning Portal vzdělávací portál Hranice e-learningu Čím se liší e-learning od distančního vzdělávání? Evaluace e-learningu Výhody e-learningu Nevýhody elektronického vzdělávání Význam e-learningu v současné firmě Proč nasadit e-learning Proč nenasadit e-learning Standardy v oblasti e-learningu Proč standardy? Stručná historienejvýznamnějšího standardu v e-learningu SCORM Přehled vybraných e-learningových řešení Vybranízástupci hlavních produktů ix

10 2.9.2 Některé další produkty Vybraní poskytovatelé e-learningových kurzů Budoucnost e-learningu Obecné trendy Adaptivita Shrnutí kapitoly Ekonomickéaspektyvzdělávání Pročseanalýzou ekonomické výhodnosti zabývat? Měření efektivity vzdělávání obecně Return on Investment Return on Expectations Return on Knowledge Měření výsledků vzdělávání Pět úrovníměření výsledkůvzdělávání Metody zjišt ování přínosůvzdělávání Zjišt ování nákladů navzdělávání Přehled nákladů na prezenční kurz Přehled nákladů naelektronický kurz Předpokládané úspory spojené s nasazeníme-learningu Rozbor nákladů navývoj elektronickéhokurzu Měření výhodnosti e-learningu Princip ekvivalentního přínosu Práce s obtížně měřitelnými efekty vzdělávání Specifika elektronického vzdělávání Analýza bodu zvratu nasazení e-learningu Shrnutí kapitoly Vzdělávání zaměstnanců včsob 33 4 Rozbor nákladů navzdělávání včsob O společnosti ČSOB a. s Současný stavvzdělávání včsob Rozsah vzdělávání Členění interních vzdělávacích akcí pořádaných v ČSOB Nasazení e-learningu Lokální výhody a nevýhody e-learningu Současný postupurčení ceny kurzu v ČSOB Ocenění prezenčního katalogovéhokurzu Mimokatalogový ad-hoc kurz Proces přípravy e-kurzu v ČSOB Role Činnosti Výběr metody hodnocení efektivity elektronického vzdělávání včsob Zhodnocení převodu kurzu Bankopojištění do elektronické podoby Charakteristika prezenčníverzekurzu Charakteristika elektronické verzekurzu Komentář Očištění dat x

11 4.6.5 Hodnocení Návrh srovnávacího modelu nákladů na elektronickou a prezenční výuku Podmínky pro zpracování modelu Předpoklady modelu Náklady na jednotlivé činnosti Model 1: Bod zvratu pro elektronický kurz Parametry modelu Princip modelu Realizace Aplikace modelu na kurzu Bankopojištění Hodnocení modelu Model 2: Srovnání nákladů prezenční a elektronické výuky Vstupní parametry Investiční horizont Shrnutíužitých parametrů Princip modelu Realizace Apliakce modelu na kurz Bankopojištění Apliakce modelu na hypotetický kurzběžnéhorozsahu Širšíporovnání výhodnosti vzdělávacích metod Hodnocení modelu Shrnutí kapitoly Technické aspekty e-learningu v LS systému SAP Cíl kapitoly Základní principy SCORMu Stručný popis konceptu standardu SCORM Content Aggregation Model model shromažd ování (strukturování) obsahu Run-Time Environment prostředí proběh (výuky) Sequencing and Navigation třídění (řazení) anavigace Overview přehled Conformance Requirements požadavkynashodu Stručná technická charakteristika Teoretický pohled na podporu standardu SCORM v SAP LS Návrh testovacíhokurzu Výsledky Shrnutí kapitoly Závěr Výsledky Doporučení Zamyšlení a náměty na další výzkum Literatura 75 8 Kde dále hledat Česky psané zdroje Webové stránky Knihy xi

12 8.2 Anglicky psané zdroje Appendix 81 A Počtačová implementace modelu 2 pro kurz Bankopojištění 82 BPočtačová implementace modelu 2 pro hypotetický kurz 83 CVýstupní obrazovka testovacího kurzu 84 DZdrojovýkód testovacího kurzu 87 xii

13 Seznam obrázků 2.1 Diagram rolí uživatelů v LMS [26] Vztahy LMS a LCMS [26] Hranice e-learningu [18] Diagram skládání nákladů na prezenční kurz Diagram interakce rolí při přípravě e-kurzuvčsob, popis interakcí vizdostavec Graf časů průchodu účastníků elektronickou verzí kurzu Bankopojištění Graf očištěných časů průchodu účastníků elektronickou verzí kurzu Bankopojištění Ukázka implementace modelu 1 v aplikaci MS-Excel Grafické vyjádření bodu zvratu pro kurz Bankopojištění dle modelu Grafické vyjádření bodu zvratu pro kurz Bankopojištění dle modelu Grafické vyjádření bodu zvratu pro hypotetický kurzdlemodelu Grafické srovnání nákladů metodvzdělávání vzávislosti na počtu studendtůa délce kurzu Členění standardu SCORM [21] Rozdíly v názvosloví standardu SCORM [13] Struktura systému LS SAP [49] D.1 Struktura vytvořeného kurzu ve formátu SCORM Seznam tabulek 2.1 Etapy zapojovánípočítačůdovýuky [26] Přehled vybraných LMS Přehled vybraných poskytovatelů elektronikcých kurzů Základní údaje o společnosti ČSOB,a.s.platné k [33] Charakteristika prezenční verze kurzu Bankopojištění Charakteristika elektronické verze kurzu Bankopojištění Charakteristika elektronické verze kurzu Bankopojištění po očištění datového souboru Uvažované náklady na čas zaměstnanců Uvažované náklady na výuku Parametry modelu Rekapitulace hlavních nákladůpromodel Rekapitulace vstupních paramterů promodel Přehled dodatečných nákladů na prezenční kurznastranězaměstnavatele Přehled dodatečných nákladů na prezenční kurznastranězaměstnance Přehled dodatečných nákladů naelektronickýkurznastranězaměstnavatele Přehled dodatečných nákladů naelektronickýkurznastranězaměstnance Primární vstupní parametry modelu Výchozí hodnoty koeficientů modelu Výchozí hodnoty parametrů modelu Srovnání výsledků modelu 1 a 2 pro kurz Bankopojištění Srovnání výsledků modelu 1 a 2 pro hypotetický kurz xiii

14 xiv

15 Přehled užitých pojmů a zkratek Přehled pojmů ad-hoc kurz v terminologii ČSOB kurz, který je vytvořen na specifickou objednávku, většinou je unikátní asynchronní výuka studium, při kterém se aktivity studenta a instruktora neodehrávají ve stejném čase, často ani na stejném místě blended learning (kombinovaná výuka) spojení prezenční a elektronické výuky v rámci jednoho kurzu e-learning poskytování a správa příležitostí ke vzdělávání a jejich podpora pomocí počítačové, sít ové ainternetové technologie hypertext prostor(systém) textových dokumentů propojených vzájemnými vnitřními vazbami na základě souvislostí, po kterých se uživatel může mezi dokumenty pohodlně pohybovat nelineárním způsobem (v případě jiných než textových dokumentů se používá pojem hypermédia) interaktivita poskytování odezvy na podněty, v podáníelektronického vzdělávání především vyžadování aktivní účasti studenta a reagování na ni(např. zadávání otázek a nabízení obsahu podle odpovědí) katalogový kurz v terminologii ČSOB se jedná okurznabízený zaměstnancům v katalogu vzdělávacích kurzůdelší dobu; mnohokrát se opakuje metadata dataodatech,stručněpopisují obsah dat, ke kterým se vztahují; lze si je představit například jako informace na obalech potravin, umožňují rychlé hledání, procházení a katalogizaci dat on-line výuka synchronní výuka s využitím internetu a interakce v reálném čase poměrná časová náročnost poměr času stráveného studiem stejné látky elektronickou a prezenční formou prezenční kurz kurz prováděný klasickou prezenční formou v učebně za přítomnosti lektora princip ekvivalentního přínosu postup říkající, že pokud je vzdělávací výsledek různých forem vzdělávání shodný nebo srovnatelný, lze tyto srovnávat na základě jejich nákladů prohlubování znalostí student získávánovédoplňující znalosti a nové dovednosti k lepšímu zvládnutí úkolů, které již vykonává (včr lze tento typ výuky odepsat z daní) rozšiřování znalostí student získává nové znalosti a nové dovednosti ke zvládnutí úplně nových úkolů (včr tento typ výuky nelze odepsat z daní) synchronní výuka výuka, při které kooperace studentů a učitele probíhá v reálném čase (at již osobně, nebo prostřednictvím ICT) učebnový kurz kurz prováděný klasickou prezenční formou v učebně za přítomnosti lektora učení konkrétní aktivita studenta při vstřebávání nových znalostí a dovedností xv

16 virtuální třída softwarový nástroj po podporu vzájemné on-line kolaborace skupiny studentů vzdělávání komplexní proces systematického zvyšování znalostí s konkrétním cílem Přehled zkratek ADL Advanced Distributed Learning (Initiative) agentura US ministerstva obrany, která vytváří standard SCORM (viz níže) AICC Aviation Industry Computer-Based Training Committee jedna z prvních standardizačních skupin e-learningu; její význam přesahuje letectví API Application Program Interface (aplikační rozhraní) sada jasně definovaných metod (funkčních volání) pro vzájemnou komunikaci programů CBT Computer Based Training (počítačem podporovanávýuka) jakýkoliv způsob výuky realizovaný (podporovaný) prostřednictvím počítačů CMS Content Management System (systém řízení obsahu) systémy pro správu, uchovávání azveřejňování multimediálních informací (obsahu) HTML Hypertext Markup Language, značkovací hypertextový jazyk jazyk pro tvorbu webových stránek; užitý též protvorbuvýukového obsahu ve standardu SCORM ICT Information and Communication Technology, informační a komunikační technologie technologie, nástroje a průmyslové odvětví podporujícípřenos a zpracování informací IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers mezinárodní profesní organizace vystupující též na poli standardizace ILT Instructor Led Training, výuka vedená učitelem klasická prezenční výuka IMS IMS Global Learning Consortium Inc. mezinárodníkonsorciumvzdělávacích institucíavládních agentur; aktivní též na poli vytváření standardů pro e-learning KM Knowledge Management, řízení znalostí systematické a podporovanésbírání, třídění, sdílení a využívání znalostívefirmě; v dnešní doběvětšinou podpořené počítačovým systémem LCMS Learning Content Management System, řídicí systém obsahu výuky systém pro správu, ukládání, řízení a vytváření výukového obsahu LMS Learning Management System, řídicí systém výuky systém spravující organizační aadministrativníčást vzdělávacího procesu v organizaci LO Learning Object, výukový objekt menší ucelená samostatnáčást výukového obsahu většinou sloužíjakoprvekkstavběvyšší struktury; v terminologii SCORM zvaná SCO ROI Return of Investment, návratnost investic poměr výnosů k vynaloženým nákladům ROK Return of Knowledge, návratnost znalostí analogie ROI v abstraktní rovině; je třeba ukázat, jak znalosti získanéškolením zvýší objem obchodu, podíl na trhu, konkurenceschopnost a věrnost zákazníků RTE Run-Time Environment, prostředí proběh/systémové prostředí sada dostupných zdrojů anástrojů pro jejich využití (systémových volání), ve kterém je spouštěn obsah nebo aplikace třetích stran SCORM Sharable Content Object Reference Model, referenční modelsdíleného obsahu hlavní standard v oblasti elektronického vzdělávání; popisuje jak formát a strukturu obsahu, tak vzdělávací prostředí xvi

17 SME TBT WBT XML subject matter expert, odborník na danou problematiku garant přípravy elektronického kurzu po stránce obsahu Technology Based Training, výuka prostřednictvím technologií výuka podpořenájakýmikoliv médii a technologiemi Web Based Training, výuka prostřednictvím internetu výuka realizovaná s využitím počítačů a internetu (podmnožina CBT) Extensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk univerzální jazyk pro popis a ukládání strukturovaných dat xvii

18

19 Úvod 1

20

21 KAPITOLA 1. DEFINICE PROBLÉMU 3 1 Definice problému 1.1 Motivace práce Význam vzdělávání v moderní firmě Technologický vývoj, globalizace světové ekonomiky a dynamické rychle se měnící konkurenční prostředí vedou k tomu, že klíčovým faktorem k úspěchu moderní společnosti přestávají být hmotná aktiva ve vlastnictví společnosti. Základním stavebním kamenem úspěchu v tvrdém konkurenčním boji se naopak stávají znalosti a kompetence pracovníků. Pouze v menším počtu odvětví může dnešní společnost dlouhodobě obstát v konkurenci pouze díky svým technologiím a výrobním zařízením, ve většině oborů lze dnes technologie, výrobní postupyči produkty snadno napodobit. Klíčem k úspěchu firmy se proto stávají kompetentní zaměstnanci, kteří dokáží ostatní zdroje firmy v aktuálních podmínkách plně a efektivně využít k dlouhodobému plnění firemního poslání. Právě titojsoustěžejním prostředkem, který nelze ani snadno, ani rychle nahradit nebo okopírovat. Proto se lidské zdroje stávají tím nejcennějším, čím každá organizace disponuje, a moderní společnosti správně akcentují zásadní a strategický význam práce s lidskými zdroji pro svůj dlouhodobý růst. Strategický rozvoj lidských zdrojů poskytuje příležitosti k učení, rozvoji a vzdělávání s cílem zlepšení výkonu jednotlivce, týmu i organizace. Základními složkami rozvoje lidských zdrojů pak jsou: učení se, vzdělávání, rozvoj a odborné vzdělávání (výcvik, trénink), kterému se věnuji ve své práci. [15] Prohlubování a rozšiřování znalostí zaměstnanců neboli budování lidského kapitálu se stává jednou z nezbytných podmínek dosažení udržitelného rozvoje moderní firmy na prahu 21. století astrategickýrozvojtěchto lze vnímat jako zásadní prostředek k dosahování cílů organizace. Toto pouze podtrhuje stěžejní význam zodpovědné, promyšlené a dlouhodobépersonální práce pro chod organizace. Vzdělávání je nepřetržitý proces, který nejen zvyšuje existující schopnosti, ale také vede k rozvíjení dovedností, znalostí a postojů, které připravují lidi na budoucí širší, náročnějšíazhlediskaúrovně ivyššíúkoly. [1] Současný stav podnikového vzdělávání v ČR Jen asi čtvrtina českých podniků považuje podnikové vzdělávání zaprioritnísoučást svépersonální politiky a řízení lidských zdrojů zasoučást strategie svého rozvoje. Totéž platí i o investicích zaměstnavatelů dořízení lidských zdrojů. V ČR se věnují lidé ve věku 16 až 65 let dalšímu vzdělávání průměrně 43 hodin ročně. V 19 evropských zemích byl zjištěn průměr 69 hodin a v některých z těchto zemí dokonce přes 90 hodin. [24] Stejně jako je vzdělávání nesmírně důležité, je též nesmírně nákladné. Vyžaduje čas zaměstnanců, který nemůže být využit k produktivní práci, čas kvalifikovaných lektorů, nutnost přesunů a s ním spojeného neproduktivního času, alokaci vhodně vybavených prostor, logistickou i technickou podporu a mnohdy i nákladné učební pomůcky. Tato situace dostává firmy a především pak jejich personalisty či pracovníky útvarů interního vzdělávání do velmi svízelné situace. Na jedné straně stojí nutnost systematického a kvalitního vzdělávání arozvojevšech zaměstnanců, zatímco na druhéstraněsnemenšíurgencí stojí nutnost pracovat efektivně a snižovat náklady.

22 4 KAPITOLA 1. DEFINICE PROBLÉMU Klasické formyvzdělávání Vzdělávání jeden ze způsobů učení (se), organizovaný a institucionalizovaný způsob učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené (diskrétní) mají svůj začátek a konec. [15] Demonstrace a výklad jsou vzdělávací metodystarétéměř jako lidstvo samo a studium dokumentů provází člověka od úsvitu prvních civilizací. I dnes tyto metody často tvoří základ vzdělávacího programu většiny firem. Ač jsou obě bez pochyb účinné, stále vzrůstající cena času zaměstnanců je činí též nesmírně nákladnými. Vzdělávání zaměstnanců zahrnuje širokou škálu vzdělávacích aktivit, které doplňují, rozšiřují a aktualizují školní vzdělání v souladu s praktickými potřebami jednotlivců a organizací, kde jsou zaměstnáni. [24] Zatímco slova starověkých mudrců vytesaná do kamene zůstávají i po tisících let v platnosti, brožura s přesným popisem firemních produktů může být zastaralá ještě před tím, než na ní zaschne tiskařská barva. 1.2 Cíl práce Mnoho firem se snaží najít novou cestu, jak předávat svým zaměstnancům potřebné znalosti efektivněji a s nižšími náklady. Jednou z možností, ke kterévelkouměrou přispěl překotný rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT), je e-learning. Významem tohoto pojmu, jeho možnostmi a omezeními, stejně tak jako jeho důsledky a významem pro firmy bych se rád zabýval v následující práci. V první kapitole představím a definuji pojem e-learning a rozeberu možnosti i omezení elektronického vzdělávání v obecné teoretické rovině. Ve druhé kapitole se budu věnovat ekonomickým aspektům vzdělávání a hodnocení jeho efektivity a přínosů pro podnik. Zároveň zanalyzuji, jak se jednotlivé položky změní při nasazení elektronického vzdělávání. Vnásledující kapitole se zaměřím na aplikaci poznatků aspočítám efekty převedení kurzu Bankopojištění v ČSOB,a.s.doelektronické podoby. Navrhnu jednoduchý aposléze komplexní model pro vyhodnocenívýhodnosti zavedení elektronického vzdělávání. Zároveň doplním specifické výhody a omezení vyplývající zkonkrétních podmínek aplikace e- learningu v dané firmě. Získaná data nakonec srovnám s daty z jiných, veřejně dostupných prací. V poslední kapitole bych se rád podrobněji věnoval jednomu z klíčových standardů na poli e-learningu: SCORMu, stručně popsal,jaké ekonomické výhody jeho užití přináší, a demonstroval technické možnosti standardu na praktickém příkladu modelového kurzu v jednom z nejvýznamnějších nástrojů na poli distribuce elektronického vzdělávání systému SAP LS. Za hlavní přínos této práce považuji zhodnocení efektivity a přínosů zavedení elektronického vzdělávání na tvrdých datech z reálné podnikové praxe.

23 Teoretickýrozborproblematiky 5

24

25 KAPITOLA 2. E-LEARNING 7 2 e-learning 2.1 Vznik elektronického vzdělávání Počítače od doby svého vzniku ve 40. letech urazily ohromný kus cesty a především v posledních 20 letech nenásilně penetrovaly téměř do všech oblastí lidského života. Logickým důsledkem tohoto vývoje je snaha využít jimi nabízené možnosti ke snížení nákladů a zvýšení efektivity výuky. Jednotlivé etapy zapojování počítačů do výuky přehledně uvádí [26] v tabulce 2.1 (výňatek) rozvoj programovaného učení, větvené programy, zmatené učebnice, sálové počítače realizace výukových algoritmů, systémový přístup k navrhování výuky velké a střední počítače, výukové algoritmy, adaptivní programy, kybernetické přístupy k pojetí učebních procesů PC, pokusy s mikropočítači, Computer Based Training autorské systémy, rozvoj CBT, WBT, LMS, LCMS, e-learning Tabulka 2.1: Etapy zapojování počítačů do výuky [26] 2.2 Vymezení pojmu e-learning Ač se s termínem e-learning setkáváme již delší dobu(šířeji se objevuje v 90. letech, první zmínky jsou již z let 60.), význam tohoto slova stále nebyl mezi autory sjednocen a především rozsah činností chápaných pod tímto pojmem se mezi různými pracemi může diametrálně lišit. Poznámka: Ani samotný způsob psaní tohoto slova není jednotný. Někteří autoři využívají velké počáteční písmeno dle standardních gramatických pravidel E-learning. Jindy se ovšem v případě nutnosti užití velkého písmena setkáme se i zápisem e-learning. S ohledem na definici tohoto pojmu v této práci (viz níže) mi přijde, že tento zápis lépe akcentuje hlavní význam slova learning(učení, vzdělávání) a budu jej proto v rámci této práce používat v případech, kde by pravidla pravopisu vyžadovala velké počáteční písmeno. Termín e-learning vnikl spojením dvou slov: e, zkratky slova electronic (elektronické), a learning (vzdělávání), čili v přesném překladu elektronické vzdělávání. Co však elektronické vzdělávání skutečně znamená? Pro samotné zapojení moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky vzniklo mnoho pojmů, některé z nich uvádí [35]; dovoluji si uvést anglickou citaci, protože některé výrazy dosud nemají ustálený překlad do českého jazyka, vlastní překlad nabídnu níže: Various terms are being used to name these emerging training methods, i. e., asynchronous learning, distributed learning, on-line learning, web-based learning, computer based training, and distance learning. [35] Každý z uvedených pojmů lze chápat jako specifický pohled podtrhující jeden aspekt studia podpořeného ICT: slovo asynchronní zdůrazňuje možnost časového oddělení aktivit žáka a učitele, slova distribuované či distanční akcentují prostorové oddělení žáků a učitele,

26 8 KAPITOLA 2. E-LEARNING spojení on-line výuka stejně jako webem podporovaná výuka předjímá využití technologií internetu jako studijního média, slovo on-line navíc implicitně zahrnuje i možnost interakce mezi subjekty v reálném čase, spojení počítačem podporovaná výuka předjímá jakékoliv využití počítačů k podpoře vzdělávacího procesu. Zmíněný přehled lze chápat též jako výčet základních vlastností, které ke vzdělávání pomocí moderních informačních technologií náleží. Úspěšný moderní vzdělávací program by měl vykazovat všechny. Mnoho definic e-learningu nicméně zachovává právě akcent pouze na jednu z vlastností. Příklady takových definic shrnuje [26] (upraveno): Procesní: e-learning (elektronické vzdělávání) je série procesů, spojených s procesy učení a jejich řízení (vyučování), realizovaných elektronickými prostředky. Technologická: e-learning znamená počítačem podporovanou výuku, resp. výuku prostřednictvím webu (CBT/WBT, Computer Based Training, Web Based Training), řídicí systém výuky (LMS, Learning Management System) a komunikační prostředky. Tedy e-learning znamená počítačovou výuku, její řízení a komunikaci v systému. Internetová: e-learning je učení umožněné internetem. Jeho komponenty mohou začleňovat dodávku obsahu v rozličných formátech, řízení výuky a propojení komunity žáků, vývojářůobsahuaexpertů. Tyto definice bych dle svého názoru právě pro jejich jednostrannost označil za nevhodné pro obecné použití. Někteří autoři [18] též poukazujínafakt,že stejně jako jsme nikdy neříkali printed learning (tištěné vyučování), nemá smyslzavádět ani termín electronic learning, respektive e-learning (elektronické vyučování), protože učení jevprvnířadě lidská aktivita a knihy nebo počítače jsou pouze pomůckami. Stímto pohledem bych na jednu stranu souhlasil, avšak na druhou stranu si myslím, že s ohledem na specifika výuky podpořené počítači, která v dnešní doběmůže zahrnovat mnohem více stránek než zmíněné učení, především řešení organizačních a plánovacích stránek vzdělávacího procesu, bych slovo e-learning nezatracoval, a naopak se přiklonil k širší definici podtrhujícíprávětutoskutečnost, tj. definici zahrnujícídoe-learninguvíce než jensamotné vstřebávání znalostížákem. Takovou definici z pohledu firmy nabízí [1]: e-learning je poskytování a správa příležitostí ke vzdělávání a jejich podpora pomocí počítačové, sít ové a internetové technologie za účelem napomáhání pracovnímu výkonu a rozvoji jedinců. Zavedení elektronického vzdělávání v podniku tedy znamená mnohem více nežli pouhé studium z obrazovky Vymezení pojmu e-learning v rámci této práce Ač osobně vnímám termín e-learning v širším smyslu nezávislým na konkrétní implementaci a vybraných technologiích, konkrétní podmínky této práce umožňují definici e-learningu značně zúžit, což je výhodné pro dosažení srovnatelnosti nalezených zjištění. V následujících částech této práce proto budu pod pojmem e-learning rozumět: proces asynchronního distančního vzdělávání pracovníků organizace pomocí on-line aplikací distribuovaných na firemní počítače prostřednictvím firemního intranetu podporovaný, plánovaný, řízený a organizovaný vhodným systémem řízení výuky (LMS).

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

TRENDY V E-LEARNINGU VYUŽITÍ LMS VE FIREMNÍ PRAXI

TRENDY V E-LEARNINGU VYUŽITÍ LMS VE FIREMNÍ PRAXI TRENDY V E-LEARNINGU VYUŽITÍ LMS VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Monika Mackovíková NET University s.r.o. Konference AEDUCA, PERSPEKTIVY TECHNOLOGIÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Pohled na e-learning z firemní praxe Pohled a zkušenost

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

LMS systém edoceo. Shared Knowledge

LMS systém edoceo. Shared Knowledge LMS systém edoceo Shared Knowledge Systém edoceo představuje moderní platformu pro řízení vzdělávání ve vaší organizaci. Její intuitivní ovládání a široké možnosti přizpůsobení ocení uživatelé od menších

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Moodle - proč je tak úspěšný?

Moodle - proč je tak úspěšný? Moodle - proč je tak úspěšný? Bohumil Havel PragoData Consulting, s.r.o. 1 Představení PragoData Consulting, s.r.o. Co je a co umí Moodle Proč je Moodle úspěšný? eportfolio Služby Pozvánka na MoodleMoot.cz

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d

Pořadové číslo: 7. Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 7 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce základů společenských věd 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vývoj e-learningového kurzu 1. Identifikační údaje Zadavatel (název subjektu) ČD Cargo, a.s. Právní forma Akciová společnost

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Projektové a grantové řízení

Projektové a grantové řízení Dodatek č. 5 Školního vzdělávacího programu Obchodní akademie Lysá nad Labem, obor -41-M/02 Obchodní akademie, platného od 1. 9. 20 - platnost od 1. 9. 2015 Projektové a grantové řízení je volitelný předmět

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

ICT PLÁN ŠKOLY. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ICT ŠKOLY Městské gymnázium a Základní škola Jirkov Resumé ICT plán školy aktualizovaný 1. 9. 2016 na základě skutečného stavu výpočetní techniky. Mgr. Martin Reihs reditel@4zsjirkov.cz Analýza a plán

Více

Didaktika účetnictví Kurs DEP507

Didaktika účetnictví Kurs DEP507 Snímek 1 Didaktika účetnictví Kurs DEP507 marie.fiserova@oavin.cz Ing. Marie Fišerová, Ph.D. Snímek 2 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs 1DP507 Snímek 3 Didaktika ekon. předmětů

Více

Velká kniha e-learningu

Velká kniha e-learningu Velká kniha e-learningu Potřebné know-how pro provoz a přípravu kurzů. I.A Základní pojmy 1. Základní pojmy 1.1. Distanční vzdělávání 1.2. Vzdělávání online (Web-Based Learning) 1.2.1. Charakteristiky

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY

PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY PARAMETRY EFEKTIVITY UČENÍ SE ŽÁKA V PROSTŘEDÍ E-LEARNINGU SE ZAMĚŘENÍM NA ADAPTIVNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY Kateřina Kostolányová Ostravská univerzita v Ostravě 1 Podpořeno projektem ESF OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0019

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM

Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Informační systémy ve výuce na PEF Information Systems in teaching at the FEM Edita Šilerová, Čestmír Halbich, Jana Hřebejková Cíle Předmět Informační systémy je postupně od roku 1994 zařazován na všechny

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

lms moodle Focused on your needs

lms moodle Focused on your needs Focused on your needs lms moodle Trigama International s.r.o. Poděbradská 57/206, Praha 9 Hloubětín Czech Republic IČ 02184117 www.trigama.eu info@trigama.eu tel/phone 00420 777 820 487 LMS Moodle (Modular

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví

Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví Lektorské dovednosti pro pracovníky ve zdravotnictví E-learning Projekt EU Hippocrates Vzdělávání školitelů ve zdravotnictví Mgr. Dana Fragnerová, Mgr. Jana Frischmannová E-learning v rámci projektu Hippocrates

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps

Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Znalostní systém nad ontologií ve formátu Topic Maps Ladislav Buřita, Petr Do ladislav.burita@unob.cz; petr.do@unob.cz Univerzita obrany, Fakulta vojenských technologií Kounicova 65, 662 10 Brno Abstrakt:

Více