Posouzení vybraných technických, ekonomických

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posouzení vybraných technických, ekonomických"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí Československé obchodní banky,a.s. Ing., Bc. Tomáš Kubeš Vedoucí diplomové práce: PhDr. Petr Beroušek Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podniková ekonomika a management Květen 2009

2 Tiráž Textováčást této práce byla napsána v programu NeoOffice a vysázena v programu L A TEX. Elektronická verze práce, včetně obou modelů implementovaných v programu MS-Excel, je dostupná kestažení nastránkách ii

3 Poděkování Za ochotu, trpělivost a odbornou i morální podporu bych velmi rád poděkoval vedoucímu své diplomové práce, panu PhDr. Petru Berouškovi. Za spolupráci, poskytnutí informací a velice vstřícný a otevřený přístup bych velmi rád poděkoval Československé obchodní bance, a. s. a především pak panu Ing. Karlu Chmelovi a panu Mgr. Pavlu Hyt hovi. Na závěr bych rád poděkoval společnosti Google Corporation, jejichž vyhledávač přinesl roztříštěné znalosti lidstva na obrazovku každého osobního počítače. iii

4 iv

5 Prohlášení Tato práce byla zpracována a odevzdána jako závěrečná diplomová práce v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze v květnu Prohlašuji, že tato práce nebyla dříve odevzdána jako závěrečná nebo jiná práce v žádném studijním programu na této nebo jiné vysoké škole. Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této práce. Souhlasím se zveřejněním této práce ve smyslu 60 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, a relevantních interních předpisů školy. V Praze, dne 1. května v

6 vi

7 Abstract This book focuses on an evaluation of technical, economical, and personal aspects of e-learning deployment in a theoretical plane and in the specific environment of the bank ČSOB,a.s.The thesis begins by an introduction of the term e-learning and a brief description of main properties and characteristics of this new trend in a field of not only corporate education. Special attention is devoted to an assessment of business benefits and cots of education; every aspect is analyzed and compared both for the classical brick and mortar classroom instructor led education and for the e-learning. The thesis introduces two mathematical models for assessing an effectiveness of e-learning deployment. Theoretical concepts are applied to data from a real course which was run in one of the main Czech banks ČSOB, a. s. Last part briefly examines the concepts and benefits of SCORM standard package and its support in the SAP LS 600 system. Keywords: e-learning, electronic learning, education, training, e-course, trends, evaluation, benefits, economic analysis, cost analysis, break even analysis, deployment, equivalent benefit method, effectiveness, model, SAP, LMS, SCORM, ČSOB. Abstrakt Cílem této práce je podrobné prozkoumání a zhodnocení efektů zavedení elektronického vzdělávání v podniku v obecné roviněavkonkrétním případě ČSOB,a.s.Problematikajeuvedena definicí pojmu e-learning a stručným rozborem charakteristik tohoto nového trendu v oblasti nejen podnikového vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována ekonomickým aspektům vzdělávání, respektive hodnocení přínosů a nákladů podnikového vzdělávání; každé hledisko je prozkoumáno a porovnáno jak pro e-learning, tak pro klasické metody výuky. Následně jsou navrženy dva modely pro hodnocení nákladů, výhodnosti a efektivity obou metod vzdělávání. Zjištěné teoretické poznatky a navržené modelyměření efektivity jsou demonstrovány na datech z konkrétního kurzu. Nazávěr se práce zabývá základními charakteristikami balíku standardů SCORM a zkoumá jejichpodporuvsystému SAP LS 600. Klíčová slova: e-learning, elektronické vzdělávání, vzdělávání, elektronický kurz, e-kurz, trendy ve vzdělávání, hodnocení, přínosy, ekonomická analýza, rozbor nákladů, bod zvratu, metoda ekvivalentního přínosu, efektivita, model, SAP, LMS, SCORM, ČSOB. vii

8 viii

9 Obsah Seznam obrázků Seznam Tabulek Přehled užitých pojmů a zkratek xiii xiv xv Úvod 1 1 Definice problému Motivace práce Význam vzdělávání v moderní firmě Současný stavpodnikového vzdělávání včr Klasické formyvzdělávání Cíl práce Teoretickýrozborproblematiky 5 2 e-learning Vznik elektronického vzdělávání Vymezení pojmu e-learning Vymezení pojmu e-learning v rámci této práce Co je a co není e-learning Související pojmy Blended Learning CBT Computer Based Training počítačem podporovanávýuka WBT Web Based Training výuka podporovaná internetem On-line výuka TBT Technology Based Training výuka s využitím technologií LMS Learning Management System řídicí systém výuky LCMS Learning Content Management System řídicí systém obsahu výuky Learning Portal vzdělávací portál Hranice e-learningu Čím se liší e-learning od distančního vzdělávání? Evaluace e-learningu Výhody e-learningu Nevýhody elektronického vzdělávání Význam e-learningu v současné firmě Proč nasadit e-learning Proč nenasadit e-learning Standardy v oblasti e-learningu Proč standardy? Stručná historienejvýznamnějšího standardu v e-learningu SCORM Přehled vybraných e-learningových řešení Vybranízástupci hlavních produktů ix

10 2.9.2 Některé další produkty Vybraní poskytovatelé e-learningových kurzů Budoucnost e-learningu Obecné trendy Adaptivita Shrnutí kapitoly Ekonomickéaspektyvzdělávání Pročseanalýzou ekonomické výhodnosti zabývat? Měření efektivity vzdělávání obecně Return on Investment Return on Expectations Return on Knowledge Měření výsledků vzdělávání Pět úrovníměření výsledkůvzdělávání Metody zjišt ování přínosůvzdělávání Zjišt ování nákladů navzdělávání Přehled nákladů na prezenční kurz Přehled nákladů naelektronický kurz Předpokládané úspory spojené s nasazeníme-learningu Rozbor nákladů navývoj elektronickéhokurzu Měření výhodnosti e-learningu Princip ekvivalentního přínosu Práce s obtížně měřitelnými efekty vzdělávání Specifika elektronického vzdělávání Analýza bodu zvratu nasazení e-learningu Shrnutí kapitoly Vzdělávání zaměstnanců včsob 33 4 Rozbor nákladů navzdělávání včsob O společnosti ČSOB a. s Současný stavvzdělávání včsob Rozsah vzdělávání Členění interních vzdělávacích akcí pořádaných v ČSOB Nasazení e-learningu Lokální výhody a nevýhody e-learningu Současný postupurčení ceny kurzu v ČSOB Ocenění prezenčního katalogovéhokurzu Mimokatalogový ad-hoc kurz Proces přípravy e-kurzu v ČSOB Role Činnosti Výběr metody hodnocení efektivity elektronického vzdělávání včsob Zhodnocení převodu kurzu Bankopojištění do elektronické podoby Charakteristika prezenčníverzekurzu Charakteristika elektronické verzekurzu Komentář Očištění dat x

11 4.6.5 Hodnocení Návrh srovnávacího modelu nákladů na elektronickou a prezenční výuku Podmínky pro zpracování modelu Předpoklady modelu Náklady na jednotlivé činnosti Model 1: Bod zvratu pro elektronický kurz Parametry modelu Princip modelu Realizace Aplikace modelu na kurzu Bankopojištění Hodnocení modelu Model 2: Srovnání nákladů prezenční a elektronické výuky Vstupní parametry Investiční horizont Shrnutíužitých parametrů Princip modelu Realizace Apliakce modelu na kurz Bankopojištění Apliakce modelu na hypotetický kurzběžnéhorozsahu Širšíporovnání výhodnosti vzdělávacích metod Hodnocení modelu Shrnutí kapitoly Technické aspekty e-learningu v LS systému SAP Cíl kapitoly Základní principy SCORMu Stručný popis konceptu standardu SCORM Content Aggregation Model model shromažd ování (strukturování) obsahu Run-Time Environment prostředí proběh (výuky) Sequencing and Navigation třídění (řazení) anavigace Overview přehled Conformance Requirements požadavkynashodu Stručná technická charakteristika Teoretický pohled na podporu standardu SCORM v SAP LS Návrh testovacíhokurzu Výsledky Shrnutí kapitoly Závěr Výsledky Doporučení Zamyšlení a náměty na další výzkum Literatura 75 8 Kde dále hledat Česky psané zdroje Webové stránky Knihy xi

12 8.2 Anglicky psané zdroje Appendix 81 A Počtačová implementace modelu 2 pro kurz Bankopojištění 82 BPočtačová implementace modelu 2 pro hypotetický kurz 83 CVýstupní obrazovka testovacího kurzu 84 DZdrojovýkód testovacího kurzu 87 xii

13 Seznam obrázků 2.1 Diagram rolí uživatelů v LMS [26] Vztahy LMS a LCMS [26] Hranice e-learningu [18] Diagram skládání nákladů na prezenční kurz Diagram interakce rolí při přípravě e-kurzuvčsob, popis interakcí vizdostavec Graf časů průchodu účastníků elektronickou verzí kurzu Bankopojištění Graf očištěných časů průchodu účastníků elektronickou verzí kurzu Bankopojištění Ukázka implementace modelu 1 v aplikaci MS-Excel Grafické vyjádření bodu zvratu pro kurz Bankopojištění dle modelu Grafické vyjádření bodu zvratu pro kurz Bankopojištění dle modelu Grafické vyjádření bodu zvratu pro hypotetický kurzdlemodelu Grafické srovnání nákladů metodvzdělávání vzávislosti na počtu studendtůa délce kurzu Členění standardu SCORM [21] Rozdíly v názvosloví standardu SCORM [13] Struktura systému LS SAP [49] D.1 Struktura vytvořeného kurzu ve formátu SCORM Seznam tabulek 2.1 Etapy zapojovánípočítačůdovýuky [26] Přehled vybraných LMS Přehled vybraných poskytovatelů elektronikcých kurzů Základní údaje o společnosti ČSOB,a.s.platné k [33] Charakteristika prezenční verze kurzu Bankopojištění Charakteristika elektronické verze kurzu Bankopojištění Charakteristika elektronické verze kurzu Bankopojištění po očištění datového souboru Uvažované náklady na čas zaměstnanců Uvažované náklady na výuku Parametry modelu Rekapitulace hlavních nákladůpromodel Rekapitulace vstupních paramterů promodel Přehled dodatečných nákladů na prezenční kurznastranězaměstnavatele Přehled dodatečných nákladů na prezenční kurznastranězaměstnance Přehled dodatečných nákladů naelektronickýkurznastranězaměstnavatele Přehled dodatečných nákladů naelektronickýkurznastranězaměstnance Primární vstupní parametry modelu Výchozí hodnoty koeficientů modelu Výchozí hodnoty parametrů modelu Srovnání výsledků modelu 1 a 2 pro kurz Bankopojištění Srovnání výsledků modelu 1 a 2 pro hypotetický kurz xiii

14 xiv

15 Přehled užitých pojmů a zkratek Přehled pojmů ad-hoc kurz v terminologii ČSOB kurz, který je vytvořen na specifickou objednávku, většinou je unikátní asynchronní výuka studium, při kterém se aktivity studenta a instruktora neodehrávají ve stejném čase, často ani na stejném místě blended learning (kombinovaná výuka) spojení prezenční a elektronické výuky v rámci jednoho kurzu e-learning poskytování a správa příležitostí ke vzdělávání a jejich podpora pomocí počítačové, sít ové ainternetové technologie hypertext prostor(systém) textových dokumentů propojených vzájemnými vnitřními vazbami na základě souvislostí, po kterých se uživatel může mezi dokumenty pohodlně pohybovat nelineárním způsobem (v případě jiných než textových dokumentů se používá pojem hypermédia) interaktivita poskytování odezvy na podněty, v podáníelektronického vzdělávání především vyžadování aktivní účasti studenta a reagování na ni(např. zadávání otázek a nabízení obsahu podle odpovědí) katalogový kurz v terminologii ČSOB se jedná okurznabízený zaměstnancům v katalogu vzdělávacích kurzůdelší dobu; mnohokrát se opakuje metadata dataodatech,stručněpopisují obsah dat, ke kterým se vztahují; lze si je představit například jako informace na obalech potravin, umožňují rychlé hledání, procházení a katalogizaci dat on-line výuka synchronní výuka s využitím internetu a interakce v reálném čase poměrná časová náročnost poměr času stráveného studiem stejné látky elektronickou a prezenční formou prezenční kurz kurz prováděný klasickou prezenční formou v učebně za přítomnosti lektora princip ekvivalentního přínosu postup říkající, že pokud je vzdělávací výsledek různých forem vzdělávání shodný nebo srovnatelný, lze tyto srovnávat na základě jejich nákladů prohlubování znalostí student získávánovédoplňující znalosti a nové dovednosti k lepšímu zvládnutí úkolů, které již vykonává (včr lze tento typ výuky odepsat z daní) rozšiřování znalostí student získává nové znalosti a nové dovednosti ke zvládnutí úplně nových úkolů (včr tento typ výuky nelze odepsat z daní) synchronní výuka výuka, při které kooperace studentů a učitele probíhá v reálném čase (at již osobně, nebo prostřednictvím ICT) učebnový kurz kurz prováděný klasickou prezenční formou v učebně za přítomnosti lektora učení konkrétní aktivita studenta při vstřebávání nových znalostí a dovedností xv

16 virtuální třída softwarový nástroj po podporu vzájemné on-line kolaborace skupiny studentů vzdělávání komplexní proces systematického zvyšování znalostí s konkrétním cílem Přehled zkratek ADL Advanced Distributed Learning (Initiative) agentura US ministerstva obrany, která vytváří standard SCORM (viz níže) AICC Aviation Industry Computer-Based Training Committee jedna z prvních standardizačních skupin e-learningu; její význam přesahuje letectví API Application Program Interface (aplikační rozhraní) sada jasně definovaných metod (funkčních volání) pro vzájemnou komunikaci programů CBT Computer Based Training (počítačem podporovanávýuka) jakýkoliv způsob výuky realizovaný (podporovaný) prostřednictvím počítačů CMS Content Management System (systém řízení obsahu) systémy pro správu, uchovávání azveřejňování multimediálních informací (obsahu) HTML Hypertext Markup Language, značkovací hypertextový jazyk jazyk pro tvorbu webových stránek; užitý též protvorbuvýukového obsahu ve standardu SCORM ICT Information and Communication Technology, informační a komunikační technologie technologie, nástroje a průmyslové odvětví podporujícípřenos a zpracování informací IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers mezinárodní profesní organizace vystupující též na poli standardizace ILT Instructor Led Training, výuka vedená učitelem klasická prezenční výuka IMS IMS Global Learning Consortium Inc. mezinárodníkonsorciumvzdělávacích institucíavládních agentur; aktivní též na poli vytváření standardů pro e-learning KM Knowledge Management, řízení znalostí systematické a podporovanésbírání, třídění, sdílení a využívání znalostívefirmě; v dnešní doběvětšinou podpořené počítačovým systémem LCMS Learning Content Management System, řídicí systém obsahu výuky systém pro správu, ukládání, řízení a vytváření výukového obsahu LMS Learning Management System, řídicí systém výuky systém spravující organizační aadministrativníčást vzdělávacího procesu v organizaci LO Learning Object, výukový objekt menší ucelená samostatnáčást výukového obsahu většinou sloužíjakoprvekkstavběvyšší struktury; v terminologii SCORM zvaná SCO ROI Return of Investment, návratnost investic poměr výnosů k vynaloženým nákladům ROK Return of Knowledge, návratnost znalostí analogie ROI v abstraktní rovině; je třeba ukázat, jak znalosti získanéškolením zvýší objem obchodu, podíl na trhu, konkurenceschopnost a věrnost zákazníků RTE Run-Time Environment, prostředí proběh/systémové prostředí sada dostupných zdrojů anástrojů pro jejich využití (systémových volání), ve kterém je spouštěn obsah nebo aplikace třetích stran SCORM Sharable Content Object Reference Model, referenční modelsdíleného obsahu hlavní standard v oblasti elektronického vzdělávání; popisuje jak formát a strukturu obsahu, tak vzdělávací prostředí xvi

17 SME TBT WBT XML subject matter expert, odborník na danou problematiku garant přípravy elektronického kurzu po stránce obsahu Technology Based Training, výuka prostřednictvím technologií výuka podpořenájakýmikoliv médii a technologiemi Web Based Training, výuka prostřednictvím internetu výuka realizovaná s využitím počítačů a internetu (podmnožina CBT) Extensible Markup Language, rozšiřitelný značkovací jazyk univerzální jazyk pro popis a ukládání strukturovaných dat xvii

18

19 Úvod 1

20

21 KAPITOLA 1. DEFINICE PROBLÉMU 3 1 Definice problému 1.1 Motivace práce Význam vzdělávání v moderní firmě Technologický vývoj, globalizace světové ekonomiky a dynamické rychle se měnící konkurenční prostředí vedou k tomu, že klíčovým faktorem k úspěchu moderní společnosti přestávají být hmotná aktiva ve vlastnictví společnosti. Základním stavebním kamenem úspěchu v tvrdém konkurenčním boji se naopak stávají znalosti a kompetence pracovníků. Pouze v menším počtu odvětví může dnešní společnost dlouhodobě obstát v konkurenci pouze díky svým technologiím a výrobním zařízením, ve většině oborů lze dnes technologie, výrobní postupyči produkty snadno napodobit. Klíčem k úspěchu firmy se proto stávají kompetentní zaměstnanci, kteří dokáží ostatní zdroje firmy v aktuálních podmínkách plně a efektivně využít k dlouhodobému plnění firemního poslání. Právě titojsoustěžejním prostředkem, který nelze ani snadno, ani rychle nahradit nebo okopírovat. Proto se lidské zdroje stávají tím nejcennějším, čím každá organizace disponuje, a moderní společnosti správně akcentují zásadní a strategický význam práce s lidskými zdroji pro svůj dlouhodobý růst. Strategický rozvoj lidských zdrojů poskytuje příležitosti k učení, rozvoji a vzdělávání s cílem zlepšení výkonu jednotlivce, týmu i organizace. Základními složkami rozvoje lidských zdrojů pak jsou: učení se, vzdělávání, rozvoj a odborné vzdělávání (výcvik, trénink), kterému se věnuji ve své práci. [15] Prohlubování a rozšiřování znalostí zaměstnanců neboli budování lidského kapitálu se stává jednou z nezbytných podmínek dosažení udržitelného rozvoje moderní firmy na prahu 21. století astrategickýrozvojtěchto lze vnímat jako zásadní prostředek k dosahování cílů organizace. Toto pouze podtrhuje stěžejní význam zodpovědné, promyšlené a dlouhodobépersonální práce pro chod organizace. Vzdělávání je nepřetržitý proces, který nejen zvyšuje existující schopnosti, ale také vede k rozvíjení dovedností, znalostí a postojů, které připravují lidi na budoucí širší, náročnějšíazhlediskaúrovně ivyššíúkoly. [1] Současný stav podnikového vzdělávání v ČR Jen asi čtvrtina českých podniků považuje podnikové vzdělávání zaprioritnísoučást svépersonální politiky a řízení lidských zdrojů zasoučást strategie svého rozvoje. Totéž platí i o investicích zaměstnavatelů dořízení lidských zdrojů. V ČR se věnují lidé ve věku 16 až 65 let dalšímu vzdělávání průměrně 43 hodin ročně. V 19 evropských zemích byl zjištěn průměr 69 hodin a v některých z těchto zemí dokonce přes 90 hodin. [24] Stejně jako je vzdělávání nesmírně důležité, je též nesmírně nákladné. Vyžaduje čas zaměstnanců, který nemůže být využit k produktivní práci, čas kvalifikovaných lektorů, nutnost přesunů a s ním spojeného neproduktivního času, alokaci vhodně vybavených prostor, logistickou i technickou podporu a mnohdy i nákladné učební pomůcky. Tato situace dostává firmy a především pak jejich personalisty či pracovníky útvarů interního vzdělávání do velmi svízelné situace. Na jedné straně stojí nutnost systematického a kvalitního vzdělávání arozvojevšech zaměstnanců, zatímco na druhéstraněsnemenšíurgencí stojí nutnost pracovat efektivně a snižovat náklady.

22 4 KAPITOLA 1. DEFINICE PROBLÉMU Klasické formyvzdělávání Vzdělávání jeden ze způsobů učení (se), organizovaný a institucionalizovaný způsob učení. Vzdělávací aktivity jsou ohraničené (diskrétní) mají svůj začátek a konec. [15] Demonstrace a výklad jsou vzdělávací metodystarétéměř jako lidstvo samo a studium dokumentů provází člověka od úsvitu prvních civilizací. I dnes tyto metody často tvoří základ vzdělávacího programu většiny firem. Ač jsou obě bez pochyb účinné, stále vzrůstající cena času zaměstnanců je činí též nesmírně nákladnými. Vzdělávání zaměstnanců zahrnuje širokou škálu vzdělávacích aktivit, které doplňují, rozšiřují a aktualizují školní vzdělání v souladu s praktickými potřebami jednotlivců a organizací, kde jsou zaměstnáni. [24] Zatímco slova starověkých mudrců vytesaná do kamene zůstávají i po tisících let v platnosti, brožura s přesným popisem firemních produktů může být zastaralá ještě před tím, než na ní zaschne tiskařská barva. 1.2 Cíl práce Mnoho firem se snaží najít novou cestu, jak předávat svým zaměstnancům potřebné znalosti efektivněji a s nižšími náklady. Jednou z možností, ke kterévelkouměrou přispěl překotný rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT), je e-learning. Významem tohoto pojmu, jeho možnostmi a omezeními, stejně tak jako jeho důsledky a významem pro firmy bych se rád zabýval v následující práci. V první kapitole představím a definuji pojem e-learning a rozeberu možnosti i omezení elektronického vzdělávání v obecné teoretické rovině. Ve druhé kapitole se budu věnovat ekonomickým aspektům vzdělávání a hodnocení jeho efektivity a přínosů pro podnik. Zároveň zanalyzuji, jak se jednotlivé položky změní při nasazení elektronického vzdělávání. Vnásledující kapitole se zaměřím na aplikaci poznatků aspočítám efekty převedení kurzu Bankopojištění v ČSOB,a.s.doelektronické podoby. Navrhnu jednoduchý aposléze komplexní model pro vyhodnocenívýhodnosti zavedení elektronického vzdělávání. Zároveň doplním specifické výhody a omezení vyplývající zkonkrétních podmínek aplikace e- learningu v dané firmě. Získaná data nakonec srovnám s daty z jiných, veřejně dostupných prací. V poslední kapitole bych se rád podrobněji věnoval jednomu z klíčových standardů na poli e-learningu: SCORMu, stručně popsal,jaké ekonomické výhody jeho užití přináší, a demonstroval technické možnosti standardu na praktickém příkladu modelového kurzu v jednom z nejvýznamnějších nástrojů na poli distribuce elektronického vzdělávání systému SAP LS. Za hlavní přínos této práce považuji zhodnocení efektivity a přínosů zavedení elektronického vzdělávání na tvrdých datech z reálné podnikové praxe.

23 Teoretickýrozborproblematiky 5

24

25 KAPITOLA 2. E-LEARNING 7 2 e-learning 2.1 Vznik elektronického vzdělávání Počítače od doby svého vzniku ve 40. letech urazily ohromný kus cesty a především v posledních 20 letech nenásilně penetrovaly téměř do všech oblastí lidského života. Logickým důsledkem tohoto vývoje je snaha využít jimi nabízené možnosti ke snížení nákladů a zvýšení efektivity výuky. Jednotlivé etapy zapojování počítačů do výuky přehledně uvádí [26] v tabulce 2.1 (výňatek) rozvoj programovaného učení, větvené programy, zmatené učebnice, sálové počítače realizace výukových algoritmů, systémový přístup k navrhování výuky velké a střední počítače, výukové algoritmy, adaptivní programy, kybernetické přístupy k pojetí učebních procesů PC, pokusy s mikropočítači, Computer Based Training autorské systémy, rozvoj CBT, WBT, LMS, LCMS, e-learning Tabulka 2.1: Etapy zapojování počítačů do výuky [26] 2.2 Vymezení pojmu e-learning Ač se s termínem e-learning setkáváme již delší dobu(šířeji se objevuje v 90. letech, první zmínky jsou již z let 60.), význam tohoto slova stále nebyl mezi autory sjednocen a především rozsah činností chápaných pod tímto pojmem se mezi různými pracemi může diametrálně lišit. Poznámka: Ani samotný způsob psaní tohoto slova není jednotný. Někteří autoři využívají velké počáteční písmeno dle standardních gramatických pravidel E-learning. Jindy se ovšem v případě nutnosti užití velkého písmena setkáme se i zápisem e-learning. S ohledem na definici tohoto pojmu v této práci (viz níže) mi přijde, že tento zápis lépe akcentuje hlavní význam slova learning(učení, vzdělávání) a budu jej proto v rámci této práce používat v případech, kde by pravidla pravopisu vyžadovala velké počáteční písmeno. Termín e-learning vnikl spojením dvou slov: e, zkratky slova electronic (elektronické), a learning (vzdělávání), čili v přesném překladu elektronické vzdělávání. Co však elektronické vzdělávání skutečně znamená? Pro samotné zapojení moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky vzniklo mnoho pojmů, některé z nich uvádí [35]; dovoluji si uvést anglickou citaci, protože některé výrazy dosud nemají ustálený překlad do českého jazyka, vlastní překlad nabídnu níže: Various terms are being used to name these emerging training methods, i. e., asynchronous learning, distributed learning, on-line learning, web-based learning, computer based training, and distance learning. [35] Každý z uvedených pojmů lze chápat jako specifický pohled podtrhující jeden aspekt studia podpořeného ICT: slovo asynchronní zdůrazňuje možnost časového oddělení aktivit žáka a učitele, slova distribuované či distanční akcentují prostorové oddělení žáků a učitele,

26 8 KAPITOLA 2. E-LEARNING spojení on-line výuka stejně jako webem podporovaná výuka předjímá využití technologií internetu jako studijního média, slovo on-line navíc implicitně zahrnuje i možnost interakce mezi subjekty v reálném čase, spojení počítačem podporovaná výuka předjímá jakékoliv využití počítačů k podpoře vzdělávacího procesu. Zmíněný přehled lze chápat též jako výčet základních vlastností, které ke vzdělávání pomocí moderních informačních technologií náleží. Úspěšný moderní vzdělávací program by měl vykazovat všechny. Mnoho definic e-learningu nicméně zachovává právě akcent pouze na jednu z vlastností. Příklady takových definic shrnuje [26] (upraveno): Procesní: e-learning (elektronické vzdělávání) je série procesů, spojených s procesy učení a jejich řízení (vyučování), realizovaných elektronickými prostředky. Technologická: e-learning znamená počítačem podporovanou výuku, resp. výuku prostřednictvím webu (CBT/WBT, Computer Based Training, Web Based Training), řídicí systém výuky (LMS, Learning Management System) a komunikační prostředky. Tedy e-learning znamená počítačovou výuku, její řízení a komunikaci v systému. Internetová: e-learning je učení umožněné internetem. Jeho komponenty mohou začleňovat dodávku obsahu v rozličných formátech, řízení výuky a propojení komunity žáků, vývojářůobsahuaexpertů. Tyto definice bych dle svého názoru právě pro jejich jednostrannost označil za nevhodné pro obecné použití. Někteří autoři [18] též poukazujínafakt,že stejně jako jsme nikdy neříkali printed learning (tištěné vyučování), nemá smyslzavádět ani termín electronic learning, respektive e-learning (elektronické vyučování), protože učení jevprvnířadě lidská aktivita a knihy nebo počítače jsou pouze pomůckami. Stímto pohledem bych na jednu stranu souhlasil, avšak na druhou stranu si myslím, že s ohledem na specifika výuky podpořené počítači, která v dnešní doběmůže zahrnovat mnohem více stránek než zmíněné učení, především řešení organizačních a plánovacích stránek vzdělávacího procesu, bych slovo e-learning nezatracoval, a naopak se přiklonil k širší definici podtrhujícíprávětutoskutečnost, tj. definici zahrnujícídoe-learninguvíce než jensamotné vstřebávání znalostížákem. Takovou definici z pohledu firmy nabízí [1]: e-learning je poskytování a správa příležitostí ke vzdělávání a jejich podpora pomocí počítačové, sít ové a internetové technologie za účelem napomáhání pracovnímu výkonu a rozvoji jedinců. Zavedení elektronického vzdělávání v podniku tedy znamená mnohem více nežli pouhé studium z obrazovky Vymezení pojmu e-learning v rámci této práce Ač osobně vnímám termín e-learning v širším smyslu nezávislým na konkrétní implementaci a vybraných technologiích, konkrétní podmínky této práce umožňují definici e-learningu značně zúžit, což je výhodné pro dosažení srovnatelnosti nalezených zjištění. V následujících částech této práce proto budu pod pojmem e-learning rozumět: proces asynchronního distančního vzdělávání pracovníků organizace pomocí on-line aplikací distribuovaných na firemní počítače prostřednictvím firemního intranetu podporovaný, plánovaný, řízený a organizovaný vhodným systémem řízení výuky (LMS).

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR

Elektronické vzdělávání. Ing. Petr Městecký, IBM ČR Elektronické vzdělávání Ing. Petr Městecký, IBM ČR Chytřejší planeta Planeta Chytřejší planeta Chytřejší planeta Vzdělávání chytřejší uživatelé, zaměstnanci, lidé. IBM a vzdělávání IBM je celosvětově přední

Více

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi

Více

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková

E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání. Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková E-learning jako efektivní nástroj celoživotního vzdělávání Praha, 21.3.2012 Miluše Dvoržáková Veřejná knihovna je místní bránou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého

Více

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje

Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Projekt virtuální univerzity tří fakult vysokých škol Moravskoslezského kraje Ivo Martiník, Erika Mechlová, Danuše Bauerová VŠB- Technické univerzity Ostrava,Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů

Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Kooperace vysokých škol v oblasti standardizace multimediálních zdrojů Oborová knihovna výukových objektů v lékařství Jitka Feberová 1,2, Pavel Kasal 1, Jan Polášek 2, Pavel Krbec 2 1 Ústav lékařské informatiky

Více

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu

Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Motivační intervence tutora e-learningového kurzu Petr Hubáček Obchodní akademie a VOŠ Valašské Meziříčí Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava 7. 8. 10. 2010 1 E-learning Vzdělávací proces a pozice e-learningu

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005

Personalista ve víru procesů. Milan Štolba. Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Fakturace stávka agregátu Požadavek na objednávku Personalista ve víru procesů Vývoj produkt Milan Štolba Příspěvek pro konferenci E-learning forum 2005 Služební cesty Ing. Milan Štolba; ředitel sekce

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

http://portal.amu.cz/chvalar/ujak

http://portal.amu.cz/chvalar/ujak Předmět: e-learning PaedDr. Radim Chvála, CSc. radim.chvala@amu.cz 606 608027 Materiály ke stažení na www.vsjak.cz nebo: http://portal.amu.cz/chvalar/ujak 1 .. 8:00-9:30 9:45-11:15 11:30-13:00 14:00-15:30

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH KOMPLEXNÍ E-LEARNINGOVÉ ŘEŠENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Complex E-learning Solution for Adult Training David Skoupil, Miloš Kudělka Sdružení CEPAC-Morava david.skoupil@cepac.cz milos.kudelka@cepac.cz Anotace

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání

Využití LMS/LCMS 2. generace v procesech celoživotního vzdělávání Jan Macek, Account manager, Senior consultant - EEA s.r.o Praha macek@eea.cz Prezentace 21.11.2005 EEA communication solutions. Radlická 61, 150 00 Praha 5 2 E-learning v minulosti LMS 1. generace Vzdělávání

Více

Firemní e-learning - bez learningu?

Firemní e-learning - bez learningu? Firemní e-learning - bez learningu? Mgr. Petr Janoch Ústav pedagogických věd FF MU E-learning E + LEARNING Výzkum v Alfa Housing Středně velká firma Různá pracoviště na území ČR Kvalitativní výzkum Rozhovory

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Implementace SOA v GE Money

Implementace SOA v GE Money 3 Shared Experience Informační systémy a integrace Implementace SOA v GE Money Vybudování fungující SOA architektury a zavedení konceptu Enterprise Service Bus přineslo GE Money moderní a flexibilní IT

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Vzdělávání podporované novými technologiemi

Vzdělávání podporované novými technologiemi Moderní technologie Vzdělávání podporované novými technologiemi Obsah předmětu Přijímání nových technologií v čase E-learning na základní a střední škole Interaktivní výuka Výuka založená na digitálních

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb

Modul 3: Služby Referenční služby a elektronické informační zdroje management referenčních služeb Název projektu: Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Název kurzu: Seminář pro knihovníky a informační pracovníky Inovační knihovnický kurz Modul 3: Služby Referenční služby

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Metodika budování sbírky Webarchivu

Metodika budování sbírky Webarchivu Metodika budování sbírky Webarchivu Autoři: Bjačková Barbora, Kvasnica Jaroslav Datum vytvoření: 4. 2. 2015 Terminologie: archivace webu proces sběru, ukládání, trvalého uchovávání a zpřístupňování webových

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání Ing. Pavel Samec, Policejní Akademie ČR V našem každým okamžikem měnícím se světě se celoživotní vzdělávání stává nutností. Možností, jak si zvýšit

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft

Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Microsoft Windows Server System Ochranný svaz autorský zefektivnil svou činnost s produktem Webtica HelpDesk na platformě Microsoft Přehled Země: Česká republika Odvětví: Služby, zábavní průmysl Vedení

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE

PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE UNIVERZITA FAKULTA PROCES ZÍSKÁVÁNÍ A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ ANALÝZA VÝZNAMU PRO ÚSPĚŠNOST ORGANIZACE Seminární práce Autor: Předmět: Ekonomika a management Akademický rok: zimní semestr 2013/2014 Datum odevzdání:

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR

Vzdělávací portál. uvádí. odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Vzdělávací portál modelové uvádí schéma odbor 55 SIPVZ MŠMT ČR Radek Maca w w w. e - g r a m. c z Obsah prezentace něco z historie portálu dílčí kroky co, kdo a pro koho struktura a organizace dat přístup

Více

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky

Microsoft Content Management Server 2002. Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Microsoft Content Management Server 2002 Ministerstvo dopravy získalo díky Microsoft technologiím aktuální, přehledné a operativní webové stránky Přehled Země: Česká republika Odvětví: Státní správa Ministerstvo

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

E-Learning. Co to vlastně je E-Learning? Problém definice E-Learningu. Vztah E-Learningu a klasické výuky

E-Learning. Co to vlastně je E-Learning? Problém definice E-Learningu. Vztah E-Learningu a klasické výuky E-Learning Co to vlastně je E-Learning? V současné době rostoucí popularity elektronické formy komunikace (e-mail, chat, www-konference, videokonference atd.) je nasnadě otázka, zda by elektronickou formou

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Moderní formy a metody vzdělávání

Moderní formy a metody vzdělávání Moderní formy a metody vzdělávání S postupným vývojem společnosti se postupně vyvíjí také její nároky na systémy rozvoje lidských zdrojů. Měnící se organizace práce a pracovní doby, výkonnostní nároky

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace

CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace INFORMACE O PRODUKTU: CA AppLogic CA AppLogic platforma typu cloud pro podnikové aplikace agility made possible CA AppLogic je platforma na klíč založená na technologii cloud computing, která pomáhá podnikům

Více

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty.

Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Ideální platforma pro Vaše internetové projekty. Co je to Cloudia CMS? Cloudia CMS je nástroj pro efektivní vývoj a správu webových aplikací. Obsahuje řadu unikátních vlastností a sofistikovaných mechanismů,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

VIZE INFORMATIKY V PRAZE

VIZE INFORMATIKY V PRAZE VIZE INFORMATIKY V PRAZE Václav Kraus, ŘED INF MHMP 1 / 30. 4. 2009 PRAHA MĚSTO PRO ŽIVOT Město mezinárodně uznávané, ekonomicky prosperující a úspěšné. Město bezpečné a přívětivé, město sebevědomých a

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více