Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p."

Transkript

1

2 Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

3 Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií Požadavky s návodem k použití vydána nahradila normu ČSN EN 16001:2010 použitelná na všechny typy a velikosti organizací bez ohledu na jejich geografické, kulturní a společenské podmínky

4 založena na společných prvcích norem systémů managementu ISO, aby byla zajištěna vysoká kompatibilita zejména s ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO (tabulka souvislostí viz příloha B normy) systém managementu hospodaření s energií (EnMS) lze dle normy implementovat samostatně nebo integrovat požadavky normy sdalšími systémy managementu

5 Připravuje se TZÚS Praha, s.p. je centrem technické normalizace (CTN) pro energetický management a udržitelnou spotřebu energie (TNK 14). ISO Energetické audity (dokument ISO/DIS) ISO Systém managementu hospodaření s energií Požadavky na orgány provádějící audity a certifikaci EnMS (dokument ISO/DIS) ISO Systém managementu hospodaření s energií Návod pro implementaci, udržování a zlepšování EnMS (dokument ISO/CD) normy řady EN ,3,4 Energetické audity ( 1 část Všeobecné požadavky vyšla v lednu 2013)

6 Cíl normy ČSN EN ISO 50001:2012 Systematický management hospodaření s energií, který vede ke snižování: emisí skleníkových plynů dalších negativních dopadů na životní prostředí nákladů na energii

7 Model EnMS podle normy ISO Neustálé zlepšování Přezkoumání systému managementu Energetická politika Energetické plánování Implementace a provoz Monitorování, měření a analýza Kontrola Interní audit EnMS Neshody, nápravy, nápravná a preventivní opatření

8 Odpovědnost managementu (čl. 4.2) Vrcholové vedení (čl ) musí prokazovat svou angažovanost v podpoře EnMS a neustálého zlepšování jeho efektivnosti prostřednictvím požadavků a) až j) čl. normy (např. energetická politika, jmenování představitele vedení, zajišťování EnPI vzhledem k organizaci, poskytování zdrojů atd.)

9 Představitel vedení (čl ) musí : být jmenován vrcholovým vedením mít dostatečné dovednosti a kompetence mít odpovědnost a pravomoc potřebnou pro řádný výkon funkce v souladu s požadavky a) až i) článku normy (např. identifikování osob pro spolupráci při podpoře činností EnMS, podávání zpráv vrcholovému vedení o výkonnosti EnMS, o energetické náročnosti atd.)

10 Energetická politika (čl. 4.3) Musí být: stanovena vrcholovým vedením, být dokumentována, komunikována, pravidelně přezkoumávána, popř. aktualizována, poskytovat rámec pro stanovení cílů a cílových hodnot, obsahovat závazek být v souladu s právními a dalšími požadavky

11 obsahovat závazek k neustálému snižování energetické náročnosti obsahovat závazek zajišťovat dostupnost informací a zdrojů nezbytných pro dosahování cílů a cílových hodnot podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti

12 Energetické plánování (čl. 4.4 normy) organizace musí vykonávat a dokumentovat proces energetického plánování musí být v souladu s energetickou politikou a musí vést k činnostem, které neustále snižují energetickou náročnost

13 Energetické plánování (čl. 4.4) Právní a další požadavky (4.4.2) Přezkoumání spotřeby energie (4.4.3) Výchozí stav spotřeby energie (4.4.4) Ukazatele energetické náročnosti (4.4.5) Energetické cíle, cílové hodnoty a akční plány managementu hospodaření s energií (4.4.6)

14 ENERGIE: ELEKTŘINA PALIVA PÁRA TEPLO STLAČENÝ VZDUCH a jiná podobná média Různé druhy energie včetně obnovitelné

15 EnPI ukazatel energetické náročnosti Organizací stanovená kvantitativní hodnota nebo měřítko energetické náročnosti EnPI mohou být vyjádřeny jako jednoduché měřítko, koeficient nebo prostřednictvím složitějšího modelu

16 Obrázek A.2 normy ISO 50001

17 Přezkoumání spotřeby energie (4.4.3) musí být dokumentována metodika a kritéria pro provádění přezkoumání spotřeby energie záznamy o přezkoumání musí být udržovány přezkoumání musí být aktualizováno ve stanovených intervalech a v odezvě na zásadní změny zařízení, vybavení, systémů nebo procesů

18 Přezkoumání spotřeby energie (4.4.3) Pro umožnění provádění přezkoumání spotřeby energie musí organizace: a) analyzovat užití energie a její spotřebu měřením a dalšími daty b) na základě analýzy identifikovat oblasti významného užití energie c) identifikovat, stanovit priority a zaznamenávat příležitosti pro snižování energetické náročnosti

19 Výchozí stav spotřeby energie (4.4.4) výchozí stavy spotřeby energie musí být vytvářeny na základě informací z úvodního přezkoumání spotřeby energie při zohlednění dat z vhodně zvoleného časového úseku změny energetické náročnosti by měly být porovnávány s výchozím stavem spotřeby energie

20 Změny výchozího stavu musí být prováděny v případech, kdy: EnPI nadále neodrážejí užití a spotřebu energie organizací vznikly zásadní změny v procesech, provozu nebo energetických systémech Na základě předem stanovených podmínek Výchozí stavy spotřeby energie musí být udržovány a zaznamenávány.

21 Ukazatele energetické náročnosti (4.4.5) musí být identifikovány EnPI vhodné pro monitorování a měření energetické náročnosti musí být zaznamenána a pravidelně přezkoumávána metodika určení a aktualizování EnPI EnPI musí být přezkoumávány a vhodným způsobem porovnávány s výchozím stavem spotřeby energie

22 Kompetence, výcvik a vědomí závažnosti (4.5.2) Zavádění a provoz (čl. 4.5) Komunikace (4.5.3) Dokumentace(4.5.4) Řízení provozu(4.5.5) Návrh (4.5.6) Nakupování energetických služeb (4.5.7)

23 Návrh (4.5.6) organizace musí brát v úvahu příležitosti pro snižování energetické náročnosti a řízení provozu při navrhování nového, změněného nebo renovovaného zařízení, vybavení, systémů a procesů s významným vlivem na svou energetickou náročnost

24 Návrh (4.5.6) Pokračování Návrh kde je to vhodné, musí být výsledky hodnocení energetické náročnosti začleněny do specifikace, návrhu a nákupních činností relevantních projektů výsledky činností v rámci návrhu musí být zaznamenávány

25 Nakupování energetických služeb, produktů, vybavení a energie (4.5.7) při nakupování energetických služeb, produktů a vybavení s potenciálním vlivem na významná užití energie musí organizace informovat dodavatele o tom, že jsou nabídky z části hodnoceny na základě energetické náročnosti Příležitost pro práci s dodavatelskými řetězcem a pro ovlivňování jeho chování

26 Organizace musí vytvářet a zavádět kritéria pro posuzování užití a spotřeby energie a energetické účinnosti v rámci plánované nebo očekávané provozní životnosti nakupovaných produktů, vybavení a služeb spotřebovávajících energii, u kterých se očekává, že budou mít významný vliv na energetickou náročnost organizace. Organizace musí stanovit a dokumentovat specifikace pro nakupování energie s cílem dosahovat efektivního užití energie.

27 Monitorování, měření a analýza (4.6.1) Kontrola (čl. 4.5) Hodnocení shody s právními a dalšími požadavky (4.6.2) Interní audit EnMS (4.6.3) Neshody, nápravy, nápravná a preventivní opatření (4.6.4) Řízení záznamů(4.6.5)

28 Monitorování, měření a analýza (4.6.1) Organizace musí zajišťovat, že jsou v plánovaných intervalech monitorovány, měřeny a analyzovány klíčové charakteristiky součástí provozu, které určují energetickou náročnost.

29 Klíčové charakteristiky musí minimálně zahrnovat: a)významná užití energie a další výstupy z přezkoumání spotřeby energie b)relevantní proměnné týkající se významných užití energie c) EnPI d)efektivnost akčních plánů při dosahování cílů a cílových hodnot e)srovnání skutečné spotřeby energie se spotřebou očekávanou

30 Monitorování, měření a analýza pokračování Výsledky monitorování a měření klíčových charakteristik musí být zaznamenávány Musí být stanoven a zaveden plán měření spotřeby energie, který je přiměřený velikosti a složitosti organizace a jejímu monitorovacímu a měřicímu vybavení Organizace musí stanovit a pravidelně přezkoumávat své potřeby v oblasti měření

31 Monitorování, měření a analýza pokračování Organizace musí zajistit, aby vybavení využívané pro monitorování a měření klíčových charakteristik poskytovalo přesná a porovnatelná data. Musí být vytvářeny a udržovány záznamy o kalibraci nebo jiných způsobech zajišťování přesnosti a opakovatelnosti. Organizace musí zkoumat významné odchylky v energetické náročnosti a reagovat na ně. Musí být udržovány výsledky těchto činností.

32 Přezkoumání systému managementu (čl. 4.6) Vstup pro přezkoumání SM opatření z předchozích přezkoumání, přezkoumání politiky, výsledky hodnocení shody s právními a dalšími požadavky, rozsah plnění cílů a cílových hodnot, výsledky auditu EnMS, doporučení pro zlepšování; stav NO a PO Přezkoumání energetické náročnosti a souvisejících EnPI Předpokládaná energetická náročnost pro další období

33 Přezkoumání systému managementu (čl. 4.6) Výstup z přezkoumání SM rozhodnutí týkající se změn: energetické náročnosti organizace energetické politiky EnPI cílů, cílových hodnot a dalších součástí EnMS v souladu se závazkem organizace k neustálému zlepšování přidělování zdrojů

34 Přínosy efektivního zavedení EnMS snížení spotřeby energie = snížení provozních nákladů snižování dopadů na životní prostředí zlepšení environmentálního image (konkurenční výhoda) řízení plnění legislativních požadavků jednoznačné stanovení odpovědností a pravomocí

35 Proč certifikovat EnMS? odborné ověření funkčnosti systému třetí stranou prokázání a deklarace systémového přístupu, vhodnosti a efektivnosti vybudovaného systému nové podněty/ příležitosti pro zlepšování systému managementu konkurenční výhoda

36 Proč certifikovat EnMS? pomoc organizacím při vytváření systémů managementu a procesů nezbytných pro zvyšování energetické účinnosti; snižování nákladů a emisí skleníkových plynů prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií; uvědomování si vlastní odpovědnosti;

37 Certifikační proces EnMS 3 letý cyklus certifikace 2 dozory recertifikace,

38 Certifikační audit: audit 1. stupně posouzení dokumentace daného systému managementu a stanovení připravenosti organizace k auditu 2. stupně a jeho naplánování audit 2. stupně vyhodnocení uplatňování EnMS, včetně jeho efektivnosti při činnostech organizace vpraxi v celém rozsahu předmětu certifikace

39 Dozorový audit, a to první a druhý vrozsahu cca 1/3 doby trvání certifikačního auditu: posouzení průběžného plnění certifikačních kritérií posouzení průběžného plnění závazků podmiňujících certifikaci Po prvním certifikačním cyklu a vdalších cyklech následují recertifikační audit vrozsahu cca 2/3 doby trvání certifikačního auditu a vždy 2 dozorové audity.

40 Související základní požadavky ZÁKON č.406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění č. 310/2013 Sb. VYHLÁŠKA č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie VYHLÁŠKA č.193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku

41 VYHLÁŠKA č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov VYHLÁŠKA č.441/2012 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie VYHLÁŠKA č.194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

42 VYHLÁŠKA č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu NAŘÍZENÍ VLÁDY č.195/2001 Sb. kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

43 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.

44 Děkuji za pozornost Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Mobil:

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 4. května 2015 Cena Kč 57, O B S A H : 103. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST

NAŠE ZKUŠENOSTI PRO VÁŠ RŮST SAFER, SMARTER, GREENER TITULEK NAPŘÍKLAD TŘÍŘÁDKOVÝ Xxxxxxxxxxxxx Perex Pro bližší informace nás kontaktujte: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. Thákurova 531/4 160 00 Praha 6 tel.: +420

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost E L O G SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST(CSR) HODNOCENÍ CSR ORGANIZACÍ v Programu Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost N E S K Á ODPOVĚ D N O S Č T R O SP A NI R S C NÁ RODNÍ CENA ČR ZA C Í VEŘEJNÝ SEKTOR

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení

Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Metodický pokyn B Pokyny pro hodnocení Tento metodický pokyn předkládá pokyny pro průběžné hodnocení programů pro rozvoj venkova na období 2007 2013, včetně společných otázek týkajících se hodnocení. Účelem

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb.

Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ. bezpečnostní návod JB-1.5 Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ bezpečnostní návod JB-1.5 SÚJB prosinec 2010 Jaderná bezpečnost SYSTÉM ŘÍZENÍ Vydal: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, prosinec 2010

Více