obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4"

Transkript

1 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres WASP v Praze...7 Foniatrický kongres...8 Setkání stomiků 2007 v Praze...9 Koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova...10 Koncert venezuelské skupiny...11 Křeslo pro Fausta...12 Křest žirafy...13 Pomoc onkologům ve VFN...14 Projekt Kvalita ve VFN...16 Projekt Zahrada...17 Metabolické vzdělávací centrum...18 Extrémně obézní pacienti...19 Vánoce a obezita...21 Předvánoční povídání s MUDr. Pondělíčkovou...22 Papíry mají smůlu...24 Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc...24 Zemřel prof. Václav Tošovský...26 Životní jubilea...28 Poděkování...28 Děkovné dopisy...29 Sestry nezklamaly...30 Společná návštěva ZOO...30 Mangrove (téměř) za humny...31 obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Titulní foto: Ing. Jan Hotmar Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Agentura PaP, Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři Zdá se, jakoby to bylo včera, kdy jsme si přáli dobrý rok Nyní otevíráte poslední číslo časopisu Nemocnice v roce 2007 a společně se připravujeme na rok Naší snahou bylo v roce 2007 dosáhnout dalšího zlepšení ve všech oblastech činnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I když jsme byli v řadě oblastí úspěšní, je stále ještě co vylepšovat. Naše hlavní orientace na pacienta a kvalitu péče se potvrdila jako správná dne 27. listopadu 2007 převzala v Ostravě paní náměstkyně MUDr. Černická diplom, sdělující, že Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v hodnocení kvality péče o pacienty umístila mezi fakultními nemocnicemi na prvním místě. Je to výsledek dobré práce týmů lékařů, sester a dalších odborníků nemocnice, kteří si uvědomují, že k profesionalitě nepatří jen odborné vzdělání, ale i odpovídající vystupování a jednání. Významně k tomu přispělo i nemocniční vzdělávání ať organizované v rámci grantu JPD 3 Kvalita ve VFN či Odborem vzdělávání VFN. Systém vzdělávání zaměstnanců nejen v profesní Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v hodnocení kvality péče o pacienty umístila mezi fakultními nemocnicemi na prvním místě. úrovni, ale i v manažerských dovednostech, komunikaci a třeba i ve znakové řeči se osvědčil a budeme v něm dále pokračovat. V ekonomické oblasti se podařilo zejména díky důslednému uplatňování principů controllingu v ekonomickém řízení pracovišť dosáhnout již třetím rokem pozitivní bilance. Všeobecná fakultní nemocnice je i významnou institucí v oblasti vědy a výzkumu. Mimo výzkumný záměr Diagnostika a léčba geneticky podmíněných chorob je v nemocnici řešeno 91 výzkumných grantových projektů. Jako spoluřešitel se VFN podílí spolu s dalšími institucemi, jako jsou 1. LF UK, AV ČR, další vysoké školy, výzkumné ústavy MZ, průmyslové firmy a další instituce ještě na 231 projektech. V systému evropských projektů je v nemocnici realizováno 6 grantů. Není to málo. V kvalitě této činnosti se velmi významně projevuje dobrá spolupráce s 1. LF UK, která prakticky tvoří s VFN funkční celek. Svědčí o tom i Ceny ministra zdravotnictví za rok 2007 předané 17. prosince v Hrzánském paláci doc. MUDr. Markovi Trněnému, CSc. za grant řešený ve VFN a prof. MUDr. Milanovi Ellederovi, DrSc. Celkem byly uděleny 4 ceny ministra zdravotnictví. To svědčí o vysoké kvalitě výzkumné práce a invenci pracovníků nemocnice i fakulty. Nechci čtenáře unavovat výčtem poskytnuté zdravotní péče či jinými statistikami, které nejsou vůbec nepříznivé pro VFN, ale patří spíš do výroční zprávy. Přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí přinesl i mediální diskusi o slučování ÚHKT a VFN. Tento úvodník není vhodným prostorem pro takovou diskusi. Snahou i úkolem VFN, jako fakultní nemocnice je poskytovat kvalitní vysoce specializovanou péči, provádět špičkový výzkum a zabezpečit odpovídající výuku. Cílem vedení nemocnice je zabezpečit pro pacienty špičkovou péči nejen na dosavadní úrovni, ale i s potřebnou mírou rozvoje. Pro odborné týmy pak vytvořit odpovídající pracovní podmínky a zabezpečit ještě kvalitnější přístrojové vybavení.

3 V době, kdy se Vám dostává tento časopis do ruky, se bude střídat adventní nálada s předvánočním shonem. Přeji všem, aby převládla spíše síla adventní tradice. Se závěrem roku děkuji všem pracovníkům a příznivcům VFN a 1. LF UK za vše dobré, co jste vykonali pro nemocnici, pro nemocné, pro studenty i pro rozvoj vědy. Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, přeji Vám i Vašim blízkým hezké prožití vánočních svátků a příjemné rozloučení s rokem Do roku 2008 přeji všem pevné zdraví, osobní i pracovní pohodu s dobrými výsledky. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel VFN Vážené kolegyně, Vážení kolegové Konec roku přinesl některé nečekané události, jako je diskuse o možném slučování či propojování ÚHKT s VFN. Tomuto tématu se zde nechci věnovat, avšak chci ujistit zúčastněné, že budu dbát vždy o to, aby vzdělávání, rozsáhlá vědecko-výzkumná činnost i léčebná péče byly zachovány nebo ještě rozšířeny či zkvalitněny. Ve chvíli, kdy píši tento úvodník, očekávám věcný záměr návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který může přinést zjednodušení řízení a zlepšení činností, ale taky může významným způsobem narušit či ohrozit výuku pregraduální a postgraduální, vědecko-výzkumnou provázanost, jistoty akademických pracovníků. Bude podstatné, jaký návrh ze strany ministerstva zdravotnictví přijde, jaká bude jeho vyváženost mezi složkou zdravotnickou a školskou, respektive nemocniční a fakultní. Na počátku listopadu organizovala naše fakulta setkání vedení lékařských fakult ČR a SR, které se uskutečnilo v krásně zasněžených Mariánských Lázních. Tohoto tradičního setkání se účastnili představitelé vedení všech deseti lékařských fakult ČR a SR, vedení FVZ v Hradci Králové a FSZ v Českých Budějovicích a v Ostravě. Zahájení a diskuse s děkany se zúčastnil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, jeho 1. náměstek Marek Šnajdr, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, Jaroslava Kunová, předsedkyně Asociace nemocnic, Jiří Chval, 1. místostarosta Mariánských Lázní, Leo Novobilský, generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně, a.s. a Jan Bříza jako představitel sdružení FN. Hlavními tématy jednání byla informace o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích. Široce byla diskutována problematika specializačního vzdělávání z pohledu financování, role lékařských fakult a též počtu základních oborů, kdy Asociace děkanů bude iniciovat snahu o snížení počtu oborů. Velmi kladně byla přijata iniciativa vzniku sdružení Mefanet (MEdical FAculties Educational NETwork), sítě výukových portálů řešícího otázky e-learnigu na společné platformě všech lékařských fakult. Děkani se rozhodli založit

4 Českou konferenci děkanů lékařských fakult a v průběhu příštího roku jí nahradit současnou Asociaci děkanů. V sekcích byla projednávána problematika výuky zubního lékařství a stomatologie, bakalářských a magisterských studijních programů. Pozornost byla věnována sjednocování kritérií a náročnosti doktorských studijních programů a byl sjednocen postup fakult v rámci uznávání zkoušek a stáží v rámci programu Erasmus. Proděkani pro vědeckou činnost konstatovali potenciální ohrožení financování biomedicínckého výzkumu v důsledku aplikace v současnosti užívaného hodnotícího algoritmu. Je nadhodnocena bodová síla patentů, která nereflektuje jejich reálný přínos, nedostatečně hodnotí kvalitní publikace a vůbec nezohledňuje citovanost publikací. V současnosti je univerzitní klinický výzkum publikačně jeden ze tří nejúspěšnějších segmentů českého výzkumu. Široce byla diskutována problematika specializačního vzdělávání z pohledu financování, role lékařských fakult a též počtu základních oborů, kdy Asociace děkanů bude iniciovat snahu o snížení počtu oborů. Předsedové akademických senátů po diskusi ke zprávě OECD k terciárnímu vzdělávání a k výchozím tezím pro Bílou knihu odmítají účelová tvrzení zpochybňující principy demokratického řízení vysokých škol. Tyto principy je třeba zachovat, kultivovat, nikoliv nahrazovat direktivním státním centralismem. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, na konci roku 2007 Vám chci poděkovat za vše, co jste vykonali ve prospěch naší fakulty, nemocnice, pacientů, studentů a kolegů. Přeji Vám a Vašim blízkým šťastné a veselé vánoce, chvíle klidu na setkání s Vašimi přáteli, zdraví, pohodu a čistá předsevzetí pro rok prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Společné tiskové prohlášení Společné tiskové prohlášení děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Svelkým rozčarováním sledujeme mediální výroky profesora Pavla Klenera, kterými znejistil vážně nemocné pacienty, zaměstnance Ústavu hematologie a krevní transfuze a hrubým způsobem znevážil práci svých kolegů, učitelů a lékařů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. Nemůžeme nechat bez odezvy zpochybňování odborné úrovně společných pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze a poskytování zavádějících informací o připravovaných změnách. Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje vznik univerzitních nemocnic, jako moderních, efektivně ekonomicky řízených celků sloužících pro poskytování špičkové léčebné péče, vzdělávání a výzkumné činnosti. 1. lékařská fakulta podporuje vznik univerzitních nemocnic, neboť v nich vidí příležitost pro poskytování specializované a superspecializované péče na té nejvyšší možné úrovni a současně ekonomicky efektivní model.

5 Považujeme za logické, že chce ministerstvo do nových univerzitních celků zahrnout také v současnosti samostatné ústavy. To neznamená žádné zhoršení kvality péče poskytované v těchto ústavech nebo dokonce rozdělení lékařských týmů. Naopak tyto kroky mají umožnit lepší propojení a poskytování péče těmito nemocnicemi. Ministerstvo zdravotnictví pověřilo managementy ústavů, nemocnic a akademické obce přípravou tohoto propojení, což považujeme za postup správný. Tento postup byl nastaven i v případě zadání k propojení Ústavu hematologie a krevní transfuze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, resp. její I. interní kliniky kliniky hematologie. Toto propojení je logické, neboť obě pracoviště společně představují špičkové hematologické centrum. Ředitel VFN MUDr. Bříza a bývalý ředitel ÚHKT profesor Klener měli každý přinést své náměty a argumenty, ty pak měly být podrobeny diskusi a analýze, do nichž je připravena zapojit se i 1. lékařská fakulta a pak teprve má dojít k definitivnímu rozhodnutí ministerstva. Tento postup profesor Pavel Klener nepodporoval a poskytl jen částečné údaje. Záměrem propojení je integrace hematoonkologické péče do prostor sousedících s ÚHKT a následně tato pracoviště rozvinout a propojit do uceleného špičkového hematoonkologického centra. Považujeme za správné, že Ministerstvo zdravotnictví, jako zřizovatel ÚHKT zamítlo návrh profesora Klenera na privatizaci ÚHKT nebo na přesun do prostor Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Za neakceptovatelné považujeme to, že profesor Klener začal zpochybňovat odbornou úroveň Všeobecné fakultní nemocnice a vytvářet dojem, že spojením ÚHKT a VFN budou poškozeni pacienti. Společná pracoviště 1. LF UK a VFN poskytují špičkovou lékařskou péči tisícům pacientů a denně je v ní vyučováno okolo budoucích lékařů a zdravotnických pracovníků. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty UK MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Týden vědy a techniky na 1. LF UK Mgr. Vlasta Helekalová Akademie věd České republiky uspořádala pro všechny příznivce vědy a techniky 7. týden vědy a techniky, který proběhl od 1. do 11. listopadu Kromě AVČR se Týdne vědy účastnily Masarykova univerzita (jako celek), ČVUT (jako celek), VŠCHT (jako celek), PřF UK a 1. LF UK. Pět měst v České republice nabídlo možnost dozvědět se víc o vědě a vyzkoušet si její přitažlivost. Na programu byly přednášky špičkových odborníků, prezentace zajímavých pokusů, workshopy, netradiční výstavy, vědecké kavárny, návštěvy laboratoří a akademických pracovišť. Součástí letošního 7. týdne vědy a techniky byla také evropská putovní interaktivní výstava o optice a optických technologiích s názvem Fascinace světlem. Výstava se konala ve Veletržním paláci v Praze od 1. do 8. listopadu Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK, kterou v této akci zastupoval člen kolegia děkana pan profesor Karel Smetana byly 5. a 6. listopadu 2007 v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě uspořádány dvě akademické kavárny. Fakulta se také podílela na přednáškách uspořádaných v Městské knihovně v Praze (mezi přednášejícími byli profesoři Grim, Linhart, Akademická kavárna ve Fautově domě. Foto: Mgr. Karel Meister. novinky a události

6 Růžička a doktor Pláteník). Dne 5. listopadu 2007 s prof. MUDr. Milanem Ellederem, DrSc., přednostou Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN a jeho spolupracovníky z ÚDMP a z AV ČR na téma: Přírodní vědy budoucnost medicíny a dne 6. listopadu 2007 s prof. MUDr. Aleksi Šedem, DrSc., přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a jeho spolupracovníky na téma: Moonlighting molekuly: molekulární podstata melouchaření aneb Nová role pro staré přátele. Na přípravě, moderování a odvysílání záznamů obou akademických kaváren spolupracoval Český rozhlas-leonardo. Velký zájem o všechny akce jistě potěšil jejich pořadatele. Recertifikace Lékárny VFN PharmDr. Helena Rotterová, vedoucí Nemocniční lékárny Dne 31. října 2007 slavila Nemocniční lékárna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v Akademickém klubu recertifikaci ISO 9001:2000. Poprvé získala naše lékárna tento certifikát v červnu 2001 jako první lékárna v České republice. Certifikát je platný 3 roky, poté je nezbytné jej obnovit prostřednictvím certifikačního auditu. K potvrzení funkčnosti Vedoucí lékárny PharmDr. Rotterová s kolegyní PharmDr. Kalnou. systému slouží dozorové audity, které se konají v ročních intervalech. Bez systému jakosti by nebyla nemocniční lékárna konkurenceschopná, zvláště v přípravě technologicky náročných léků, přičemž úroveň aseptických a sterilních příprav je jedním ze zásadních kritérií svědčících o úrovni lékárenské péče ve zdravotnickém zařízení. V průběhu uplynulých let došlo v souladu s požadavky systému řízení jakosti k rozšíření oddělení pro přípravu vaků k parenterální výživě pro potřeby pacientů VFN a dalších nemocnic. Bylo vybudováno oddělení přípravy cytostatik, jehož služeb využívá stále více klinik. V září tohoto roku jsme opět obhájili certifikaci. Nemocniční lékárna děkuje za podporu a spolupráci při budování a rozvoji systému řízení jakosti všem zúčastněným zaměstnancům VFN. Křest knihy Laboratorní diagnostika Mgr. Vlasta Helekalová Dne 29. října 2007 byla slavnostně představena v krásných prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí monografie Laboratorní diagnostika (T. Zima a kol.), kterou vydalo Nakladatelství Galén s.r.o. a nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum. Kmotry knihy byli předseda Akademie věd ČR pan profesor Pačes a předseda Společnosti JEP pan profesor Blahoš. Monografie je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří užívají laboratorní vyšetření. Kniha obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy včetně molekulárně biologických. Jsou zde uváděny racionální přístupy k diagnostice řady

7 Foto: Mgr. Karel Meister onemocnění s přihlédnutím k často zmiňované medicíně založené na důkazech a k možnostem použití metod u nás. Kniha zahrnuje ve 39 kapitolách laboratorní diagnostické metody používané ve většině lékařských oborů s rozdělením na obecné popisy jednotlivých analytů, ale též i na popisy vyšetřovaných postupů u jednotlivých nemocí a syndromů. Za cenné je možno považovat vazbu laboratorních vyšetření k podstatě metabolických pochodů za fyziologických i patologických podmínek, při akutních, subakutních a chronických stavech. Jsou zde též stručně zmíněny obecné podmínky odběru biologického materiálu, změny laboratorních parametrů v pediatrii a geriatrii, ale i principy laboratorních metod; prakticky užitečné jsou rovněž referenční hodnoty laboratorních metod. XIX. světový kongres WASP v Praze PhDr. František David Krch, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika VFN a 1 LF UK Ve dnech 21. až 24. října 2007 proběhl za významného přispění Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, České psychiatrické společnosti ČLS JEP a za podpory WHO a WPA, v Kongresovém centru Praha Světový kongres sociální psychiatrie WASP (World Association for Social Psychiatry. Bylo to už devatenácté zasedání Světové organizace sociální psychiatrie (WASP), kterou založil v Londýně v roce 1964 Joshua Bierer s cílem podporovat mezinárodní spolupráci odborníků a společností angažovaných v oblasti sociální psychiatrie. Ústřední téma pražské konference bylo Měnící se svět příležitost pro společnost a pro sociální psychiatrii. Celkem 935 psychiatrů, sociálních pracovníků a psychologů ze 65 zemí celého světa, kteří se zúčastnili konference, mělo po 4 dny příležitost navštívit čtyři plenární sekce, které byly tématicky zaměřeny nejen k hlavnímu tématu, ale i na psychické konsekvence migrace a chudoby, sociální determinanty zdraví a specifika péče o duševní zdraví v Evropě, Jižní Americe a v USA. Mezi pozvanými řečníky byl předseda Světové psychiatrické asociace J. Mezzich a další významní odborníci z celého světa. Konferenci uvedli J. Raboch za PS JEP, F. D. Krch za organizační výbor a prezident WASP T. Sakuta z Japonska. Úvodní sekce byla zakončena divácky velmi vděčným vystoupením dětského pěveckého sboru Bambini di Praga. I když Praha stále patří mezi atraktivní destinace kongresové turistiky, více než 400 abstrakt, které jsme obdrželi vypovídá o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku sociální psychiatrie. Výběr ústních sdělení byl rozdělen do 45 zprava: Předseda WASP (prof. T. Sakuta), předseda České psychiatrické společnosti JEP a přednosta Psychiatrické kliniky VFN (prof. J. Raboch) a předseda místního organizačního výboru (F. D. Krch) za předsednickým stolem.

8 paralelních symposií věnovaným aktuálním tématům sociální psychiatrie. V samostatných sekcích byly představeny výzkumné a intervenční programy jako například EUNOMIA, An International Qualitative Study on Stigma, Needs and Informal Care in Schizofrenia, Washingtonská skupina (dobrovolná odborná iniciativa, která vznikla v odpověď na následky hurikánu Katarina) nebo na duševní zdraví obecné populace zaměřená OSLOF studie (Norsko ). Některá symposia se zaměřila na národní, případně regionální zvláštnosti a problémy psychiatrické epidemiologie a péče o duševní zdraví. Součástí programu byla i tři symposia v němčině věnovaná problémům německé sociální psychiatrie a symposium informující o transformaci psychiatrické péče v ČR a postkomunistických zemích, kterou organizovala Česká sekce sociální psychiatrie. Mnoho přednesených příspěvků se týkalo problematiky sebevražd, násilí v psychiatrické péči a stigmatizace psychiatrických pacientů. Samostatná symposia s mezinárodní účastí organizovalo také Centrum pro závislosti PK 1. LF UK, Psychiatrické Centrum Praha a Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN. Velkou odezvu měly především velmi profesionálně animované a živě přednesené příspěvky J. Vacka (Virtuální realita a závislosti), H. Papežové (Média a poruchy příjmu potravy) nebo J. Praška (Problematika stigmatizace u úzkostných poruch). Dvě symposia věnovala svoji pozornost roli neziskových organizací v péči o duševně nemocné. Přednesené příspěvky pokrývaly velmi širokou oblast problémů a odrážely velmi různorodou odbornou i osobní zkušenost účastníků z mnoha často sociálně a kulturně velmi odlišných zemí a odborných institucí. Postery byly rozděleny do 10 tematických celků prezentovaných v průběhu dvou dnů. Součástí jednoho odpoledního programu byl i workshop v pozitivní psychoterapii charizmatického prof. N. Peseschkiana, který ve svém krátkodobém psychoterapeutickém přístupu originálně a pravděpodobně i velmi úspěšně využívá svojí osobní transkulturální zkušenosti. Některé jeho práce (například Příběhy jako klíč k dětské duši ) byly přeloženy i do češtiny. Součástí konference bylo promítání představení Bohnické divadelní společnosti Věra a Marie tančí. Pro zájemce z řad účastníků kongresu byla organizována návštěva některých psychiatrických zařízení v Praze. Konferenci Světové asociace sociální psychiatrie předcházela Konference České sekce sociální psychiatrie PS JEP. Za bohatým odborným programem v ničem nezaostal ani bohatý doprovodný sociální program, který účastníkům nabídl několik příležitostí k neformálnímu setkání a zábavě. Foniatrický kongres Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., přednostka Foniatrické kliniky VFN a 1. LF UK Ve dnech pořádala Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK spolu se Sekcí pro foniatrii a pedaudiologii ČS pro ORL a CHHK XVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 5. česko-slovenský foniatrický kongres pod záštitou Ing. Livie Klausové, CSc., manželky prezidenta ČR; ředitele VFN MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, MBA. Ředitel VFN MUDr. Bříza a přednostka Foniatrické kliniky doc. Dlouhá.

9 Setkání se konalo při příležitosti 85. výročí založení oboru foniatrie v Československu a k 50. výročí založení Foniatrické kliniky. V odborném programu byla část přednášek věnována péči o poruchy hlasu. Některá sdělení byla věnována zpěvnímu hlasu. V audiologických sekcích byly prezentovány nové vyšetřovací metody. Odborný program kongresu reflektoval další rozvoj v diagnostice a léčbě poruch komunikace, které ovlivňují život mnoha lidí. Poruchy hlasu, řeči a sluchu se stávají v současné době až civilizačními chorobami: žijeme v hluku a spěchu; je patrný enormní psychický tlak a ambice už na vývoj dítěte a v dospělosti na pracovní výkon v profesích, které vyžadují komunikační dovednosti. Potřeba foniatrické péče u hlasově a řečově exponovaných lidí narůstá a snižuje se věková hranice pro využití sluchové protetiky. Každoroční setkání foniatrů z ČR a SR přispívá k pokroku v této oblasti a je prospěšné jak pro odborníky, tak pro pacienty. Srovnání s Evropou i se světem je aktuálně dobře možné jak z hlediska diagnostiky, tak z hlediska péče o pacienty. To potvrzují naše čerstvé poznatky ze světového setkání foniatrů a logopedů v srpnu v Kodani (27. světový kongres IALP). Setkání stomiků 2007 v Praze Stomasestra Veronika Zachová a Lucie Solnařová, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Vážení čtenáři, v časopise Nemocnice jsme vás již několikrát informovali o činnosti sesterské poradny pro stomiky na I. chirurgické klinice VFN v Praze, kde se věnujeme edukaci nově operovaných stomiků a ošetřovatelským problémům pacientů zejména s vývodem střeva či močového ústrojí. Tentokrát bychom se chtěli zmínit o akci, která probíhala pod záštitou společnosti Bristol-Myers Squibb, divize ConvaTec, jedné z firem, která nabízí stomické pomůcky. Během celého roku probíhají akce nazvané Setkání stomiků Stomasestry z I. chirurgické kliniky VFN se zde také účastní jako odborné poradkyně. Jak je již z názvu patrné, jedná se o setkání pacientů s vývodem močového ústrojí nebo střeva, které se koná každoročně na různých místech naší republiky. Je určeno zejména nově operovaným pacientům, ale účastní se i zkušení lidé, kteří mají obrovské tzn. mnohaleté zkušenosti s životem se stomií. Na pražském setkání mimo jiné vystoupily v diskusi dvě ženy, první je stomičkou 30 let a druhá 24 let. Je jisté, že obě ženy mohly zcela zasvěceně k problematice promluvit a jejich vyprávění bylo natolik profesně zajímavé a lidsky povzbudivé, že si vyžádalo několikrát potlesk. Setkání stomiků 2007 v Praze Dále byly na programu přednášky stomasester z pražských nemocnic o zkušenostech s novými pomůckami a nemohlo chybět ani zaměření na řešení komplikací, k nimž může v souvislosti se stomií docházet. Zvláště zajímavé byly videozáznamy, které nejlépe postihují správné techniky ošetřování a z hlediska edukace stomiků jsou velmi působivé. Prezentace firemních zástupců se rovněž zabývaly novými pomůckami a byl dán prostor pro diskusní fórum a individuální konzultace se stomasestrami. Nesmíme zapomenout na účast zástupců Českého ILCA. ILCO je klub stomiků sdružující nejen pacienty, ale i ostatní, kteří stomikům pomáhají.

10 Účelem je nejen vzájemná opora, ať již prostřednictvím rekondičních pobytů, ale i krátkodobých společenských akcí. Letošní setkání, kterého jsme se účastnili, se konalo v Praze na Novotného lávce v klubu Lávka. Celá akce byla zaměřena na informování o novinkách v péči o vývod z ohledu nabídky pomůcek a dále na konzultaci problémů, starostí, obav, které život se stomií obnáší. Vzhledem k velkému zájmu trvala pražská akce celé dva dny. Podle vyjádření zúčastněných se setkání konalo v příjemné atmosféře, ostatně jak to v této společnosti bývá tradiční. Přejeme všem stomikům hodně elánu a zdraví do života a těšíme se s nimi na další setkání. Koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK Dne 25. října 2007 se uskutečnil již 5. z koncertů Fakulta v srdci Karlova, uspořádaný Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Humanitním spolkem mediků v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze 2. Hosté měli možnost vyslechnout výběr z oratoria Eliáš Felixe Mendelssohna- Bartoldy v jedinečném provedení Piccola orchestra a sborů Picolo coro, OktOpus a VOKS pod dirigentskou taktovkou Marka Valáška. Koncert, který byl opravdu silným zážitkem a zaznamenal obrovský zájem a návštěvnost, se uskutečnil za laskavé podpory akciové společnosti Zentiva. V úvodu koncertu přivítali hosty páter Josef Čunek, děkan Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty profesor Tomáš Zima a předseda Akademického senátu 1. LF UK a člen Humanitního spolku mediků MUDr. Marek Hilšer. O historii kostela pohovořili děkan Katolické 10 teologické fakulty UK profesor Ludvík Armbruster a především prorektor UK profesor Mojmír Horyna, který je také autorem knihy o kostele sv. Ignáce z Loyoly. Foto: Mgr. Karel Meister V letech vyrostla na východní straně Dobytčího trhu (dnes Karlovo nám.) novoměstská jezuitská kolej a noviciát. Součástí areálu byla kaple sv. Františka Xaverského. V letech byl na severním konci areálu - na rohu ul. Ječné - vybudován podle plánů Carla Luragha monumentální kostel sv. Ignáce ve stejném raně barokním slohu jako kolej. Kostel sloužil jezuitské koleji až do zrušení jezuitského řádu v r Poté byl konvent předán armádě a přeměněný na vojenský špitál sloužil do roku Koncert, který byl opravdu silným zážitkem a zaznamenal obrovský zájem a návštěvnost, se uskutečnil za laskavé podpory akciové společnosti Zentiva. Poté se stal součástí všeobecné nemocnice. Za druhé světové války zde byla mj. umístěna část chirurgického pracoviště prof. A. Jiráska, které zde bylo v únoru 1945 těžce postiženo bombardováním. Po druhé světové válce zde byla umístěna nově vzniklá III. interní klinika, která zde sídlí dosud. V roce 1866 dostali kostel zpět jezuité a působili zde do roku 1950, kdy byla činnost všech řádů v republice sistována a kostel jim byl odebrán. Znovu jim byl navrácen v roce 1991.

11 Koncert venezuelské skupiny prim. MUDr. Petr Popov Dlouhé chodby budovy oddělení léčby závislostí U Apolináře zdobí řada obrázků a nástěnek s plakáty z exotických zemí. Pěkné a zajímavé obrazové materiály pro tuto výzdobu získáváme díky laskavosti v Praze sídlících cizích zastupitelských úřadů, které kladně zareagují na naši prosbu o jejich poskytnutí. Obrázky někdy přiveze kurýr, někdy si pro ně dojdeme na zastupitelské úřady sami. V případě kontaktu s venezuelským velvyslanectvím v Praze tomu bylo jinak. Předání hezkých plakátů a knížek se uskutečnilo v Apolináři a osobně je přivezla paní María José Báez Loreto, Chargé d Affaires Bolívarovské republiky Venezuela v České republice. Po prohlídce našeho oddělení, které se jí velmi líbilo, následovala nabídka další spolupráce v kulturní oblasti. Velmi záhy došlo k její realizaci. Ve středu 14. listopadu 2007 večer měli pacienti oddělení léčby závislostí VFN možnost seznámit se s tradiční lidovou venezuelskou hudbou při vystoupení skupiny San Juan Guaricongo. Tentýž den odpoledne přivezlo auto z venezuelského velvyslanectví více než třicet velkých zarámovaných plákátů s motivy přírodních krás Venezuely. Bolívarovská republika Venezuela, jak zní oficiální název, je země na jejíž půdě poprvé stanul Kryštof Kolumbus v roce Rozkládá se severně od Brazílie, mezi Kolumbií a Guayanou. Její pobřeží s nádhernými plážemi omývá Karibské moře. Pojmenování Venezuela znamená Malé Benátky a vzniklo díky podobnosti vodních indiánských obydlí v přístavu Maracaibo s italskými Benátkami (Venezia) a jejich budovami, vystavěnými v laguně. Venezuela je federativní republika, proslulá přírodními krásami, na jejím území se nacházejí deštné pralesy i vysoké hory, mohutné a dlouhé řeky (Orinoco), největší jezero-laguna Jižní Ameriky (Maracaibo) a také nejvyšší vodopád na světě - 979m vysoký Salto Angel. Návštěvníky koncertu uchvátila tradiční lidová venezuelská hudba při strhujícím vystoupení skupiny San Juan Guaricongo. Foto: Milan Kammermayer Hudební skupinu San Juan Guaricongo založili tři mladí hudebníci, aby ukázali venezuelské folklórní a afrokaribské umění. Používají tradiční venezuelské hudební nástroje, jako je cuatro, maracas, charrasca a buben pujao, ketré později doplnili o conga, často používané při interpretaci afrolatinské hudby. V repertoáru skupiny San Juan Guaricongo nalezneme hudební styly z různých částí Venezuely, jako jsou sanguenos z oblasti středního pobřeží, bubny typické pro státy Vargas, Aragua a Carabobo, parrandas ze střední části Venezuely, velmi oblíbené v období Vánoc. Ze státu Lara pak tamunangue, typický pro slavnosti sv. Antonína. Bambuco je ukázkou hudby z oblasti And. San Juan Guaricongo je lidový název pro katolického světce Jana Křtitele, jehož uctívání je stěžejním tématem slavností sv. Jana, které se každý rok konají v pobřežních oblastech Venezuely. Sv. Jan Křtitel je v této zemi (ve které se více než 96% obyvatel hlásí ke katolickému vyznání) jedním z nejoblíbenějších svatých, se kterým je spojena řada tradic. Podle jedné z nich o půlnoci z 23. na 24. června zakopou vdavekchtivé dívky na břehu moře nebo řeky jména svých oblíbených ctitelů v hliněné nádobě s pískem. Když se následující den vrátí a otevřou nádobu, která se přes noc naplnila vodou, muž, jehož jméno plave v nádobě nejvýše, se stane jejich manželem. 11

12 Setkání bylo netradiční tím, že bylo zahájeno promítnutím dokumentu o výstupu expedice ke zdolání vrcholu nejvyšší hory světa, které se zúčastnil. Koncert zahájila svým proslovem paní Loreto, Chargé d Affaires Venezuely. Foto: Milan Kammermayer Koncert skupiny San Juan Guaricongo zahájila paní Loreto, Chargé d Affaires Venezuely a pozdravila pacienty Apolináře a hosty velmi živým projevem, ve kterém posluchače stručně seznámila se svou zemí a její hudbou. Vystoupení hudebníků se setkalo s nadšeným ohlasem posluchačů a skončilo až po opakovaných přídavcích. Po koncertě následovala malá tombola, při které několik pacientů obdrželo životopisnou knihu o nejproslulejší venezuelské a jihoamerické osobnosti, Simónu Bolívarovi. Dík za krásný večer patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, jak ze strany zastupitelského úřadu Venezuely, tak ze strany VFN. Další kulturní akcí, kterou ve spolupráci s venezuelským velvyslanectvím připravujeme, bude promítání filmu o přírodních krásách Venezuely. (V příspěvku byly použity informační materiály venezuelského velvyslanectví v Praze) Křeslo pro Fausta Desátý Čech na vrcholu nejvyšší hory světa Mgr. Vlasta Helekalová, ved. odd. vnějších vztahů 1. LF UK Dne 6. listopadu 2007 přijal pozvání do Křesla pro Fausta pan doktor Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy a absolvent naší fakulty. 12 Primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Foto: Mgr. Karel Meister Od roku 2002 je primátorem hlavního města Prahy. Téhož roku byl na kongresu ODS zvolen 1. místopředsedou. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK a jako svoji specializaci si zvolil obor psychiatrie. Absolvoval dvouletý kurz na baltimorské John Hopkins University, zaměřený na protidrogovou politiku a v tomto odvětví pokračoval i po návratu do Česka. Pracoval v psychatrické léčebně, na protialkoholním oddělení, později vedl Středisko drogových závislostí při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a Kontaktní centrum pro drogově závislé v Praze. V současné době přednáší v Centru adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

13 Jeho hlavní zálibou je horolezectví. V pátek 18. května 2007 vystoupil jako desátý Čech v historii na vrchol Mount Everestu. Poprvé psychiatr a primátor. Vrátil se z Himaláje bohatší o nádherný zážitek, nadhled a odstup od politiky. Expedice byla česko-slovenská, organizovaná slovenskou stranou. Účast pana Béma nebyla nikým sponzorována. Himaláje jsou pro něj skutečně fantastické, zrovna tak jako nepálská, tibetská a "šerpská" kultura. To, že je čínská administrativa nepustila do Tibetu, považovali členové expedice za neuvěřitelnou čínskou hloupost a malichernost, nejspíše politicky motivovanou. Je zrcadlem nesmyslné zahraniční politiky. Členové expedice byli pod obrovským časovým tlakem, na hraně změny počasí bojovali o každou hodinu. Všichni členové expedice byli podle vyprávění pana Béma naprosto fantastičtí a zaslouží si aby se o nich vědělo daleko více. Bez šéfa expedice, Slováka Vlada Zboji, by se nedostali ani do Base Campu. A třeba další z nich, Ado Eliáš, je nejenom skvělý lezec, ale také nepostradatelný zubař, který dokázal vrtat zuby i v extrémních podmínkách. Návštěvníci Akademického klubu 1. LF UK měli hned v úvodu možnost shlédnout dokument, natočený v průběhu expedice, který je věnován jednomu z domorodých členů expedice, který nedlouho po jejím skončení tragicky v Himalájích zahynul. Zanechal po sobě těhotnou ženu a dvě malé děti. Členové expedice jim zajistili pomoc. Primátor ale také hovořil o nádherném zážitku, který mu výstup na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest přinesl. Potvrdilo se české přísloví, že "když se chce, tak to jde", jen pro to musíte něco začít dělat. Výstup mu vzal dva měsíce života, pár miliónů mozkových buněk a kamaráda Libora Kozáka, který zemřel na severní straně Mt.Everestu. Na závěr besedy došlo i na otázky, spojené s výkonem jeho primátorské funkce. Přítomné zajímalo, zda bude zachována nemocnice na Karlově náměstí a jaký je teď aktuálně nejdůležitější problém v Praze, který je nutno řešit. Podle vyjádření primátora je nemocnice v centru města nezbytná. Je však nutné řešit její existenci ve všech směrech. Problémů k řešení je však jistě více - mezi nejožehavější patří např. v současné době řešení dopravní infrastruktury v našem hlavním městě a řada dalších záležitostí. Spectabilis profesor Tomáš Zima předal panu primátorovi obraz s motivem Albertova jako připomínku na jeho studentská léta na 1. lékařské fakultě UK. Přítomní hosté měli poté ještě možnost neformálně hovořit s doktorem Pavlem Bémem po skončení besedy. Křest žirafy Mgr. Vlasta Helekalová, ved. odd. vnějších vztahů 1. LF UK Dne 24. listopadu 2007 ve hodin proběhla v pražské zoologické zahradě velmi pěkná akce, kterou 1. lékařská fakulta uspořádala společně s vedením ZOO. V Africkém domě pokřtila 1. LF UK žirafí mláděsamečka a dostal jméno FAUST. Jméno sklidilo obrovské ovace. Kmotry malého Fausta byli děkan 1. LF UK profesor Tomáš Zima a herec Milan Steindler společně s náměstkem primátora hl. m. Prahy Rudolfem Blažkem a tím, kdo zastřešoval celou akci a vede velmi úspěšně pražskou zoologickou zahradu, jejím ředitelem Petrem Fejkem. Akce byla součástí oslav Dne paroží a Žirafích oslav, které se v tento den v pražské zoologické zahradě uskutečnily. Představitelům fakulty byl Foto: Milan Kammermayer 13

14 umožněn vstup k žirafám a tak se mohli se svým kmotřencem a ostatními žirafami osobně seznámit. Na počest křtu zahrál Pražský trubačský sbor J. Selementa při ČMMJ. Pomoc onkologům ve VFn Ing. Petra Bičišťová, produktový manažer, STAPRO s. r. o. Díky integračnímu procesu společností AKORD SOFTWARE a STAPRO, který byl ukončen v roce 2006, společnost STAPRO disponuje dvěma nemocničními informačními systémy StaproAKORD a StaproMEDEA. Oba systémy jsou provozovány v mnoha desítkách zdravotnických zařízení. V roce 2006 byl vytvořen dostatečný potenciál a předpoklady pro vývoj nové řady produktů na nejmodernějších technologiích. Ještě před vývojem jádra nového NIS byl vyvinut flexibilní formulář, což je nástroj sloužící k vytváření formulářů pro strukturované zadávání dat. Flexibilní formulář je prvním produktem, na kterém byly ověřeny teoretické znalosti vývojářů získané na školeních a seminářích na nové technologie. Tyto znalosti jsou také využívány při vývoji nového NIS. Flexibilní formulář byl vyvinut v.net Framework 3.0. Vývoj jádra nového NIS probíhá na beta verzích MS Visual Studia 2008 v.net Framework 3.5. Nový nástroj (flexibilní formulář) umožňuje řešit specifické požadavky stávajících zákazníků bez nutnosti programovat přímo v nemocničním informačním systému a zároveň vytvářet celé nové produkty nové celky. Prvním produktem vytvořeným tímto nástrojem je řešení pro onkologii. Jde o produkt, který obsahuje funkcionality pro strukturované zadávání klinických údajů o onkologickém onemocnění a tyto údaje vyhodnocuje. Pomáhá onkologům v řízení kvality onkologické péče. 14 Přínosy pro uživatele Poskytování uceleného pohledu na celý vývoj onkologického onemocnění a léčby Moderní technologie podporující workflow při zadávání dat Zajištění vzájemných vazeb a kontrolního mechanismu mezi daty Otevřenost a modularita systému Řízení onkologické péče Benchmarking Produkt umožňuje parametricky zaznamenávat údaje o jednotlivých fázích léčebné péče - definuje jejich vstupní a výstupní charakteristiky a rámcový plán léčby. Tímto způsobem je popisována primární diagnostika, primární léčba, dispenzarizace, relaps onemocnění, progrese onemocnění, úmrtí pacienta. Pro jednotlivé fáze onemocnění lze zadávat údaje o způsobu léčby - údaje o radioterapii, operaci, chemoterapii. Do systému jsou zadávány i diagnostickospecifické záznamy pro konkrétní diagnózy (gynekologické nádory, mozkové nádory, ). Systém umožňuje sběr a vykazování dat sledovaných Národním onkologickým registrem. Všechna data jsou zadávána strukturovaně do formulářů s podporou workflow. Strukturovaně zadané údaje se přenášejí v textové podobě i do další dokumentace a tím je vyloučena duplicita v zadávání (příjmová zpráva, ambulantní zpráva, propouštěcí a překladová zpráva). Součástí produktu je i možnost jednoduše vyhodnocovat zadaná data a vytvářet potřebné statistické přehledy nad onkologickou péčí. První zkušenosti Na Onkologické klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze probíhal pilotní provoz řešení pro onkologii. V současné době již lékaři a sestry na Onkologické klinice používají tento produkt v ostrém provozu. Důvody, které vedly k zavedení produktu, objasnila primářka Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice MUDr. Eva Sedláčková, MBA. Exis-

15 tují objektivní kritéria výsledků léčebného procesu, prostřednictvím kterých jsou již celá desetiletí vyhodnocovány kontrolované klinické studie, jež jsou podkladem pro zavádění nových léků, kombinací a postupů do klinické praxe. Příkladem takového kritéria je např. Beznádorový interval (DFS - Disease Free Survival), Doba do progrese onemocnění (TTP - Time to Progression). Nejdůležitějším z těchto ukazatelů je celkové přežití (OS - Overall Survival). Dosud uveřejňované výsledky čerpají podklady z ve světě unikátního Národního onkologického registru. Za zásadní problém ovšem považuji dosažitelnost pouze retrospektivních dat - v současné době jsou k dispozici výsledky z roku Aktuální informace nám chybí. V ideálním případě by každé zdravotnické zařízení zabývající se léčbou zhoubných nádorů mělo mít v každém okamžiku možnost vědět o kolik nemocných dané diagnózy, klinického stádia, typu operace, ale i histologie a bližší imunohistochemické specifikace pečuje, v jakých věkových kategoriích jsou tito nemocní a jaké jsou, v rámci přesně definované skupiny nemocných, léčebné výsledky zdravotnického zařízení. Onkologická klinika VFN již od roku 1999 využívá NIS StaproMEDEA společnosti STAPRO. Proto jsme přivítali nabídku na možnost vytvoření onkologické databáze, která by čerpala z údajů obsažených v NIS a ze specializovaných parametrických údajů umožňujících generování požadovaných ukazatelů kvality léčby a predikce spotřeby specializovaných léčiv. S produktem jsme začali pracovat od Od tohoto data zadáváme údaje nemocným se solidními nádory, kteří zůstávají v dispenzární péči kliniky. Nezařazujeme nemocné, které vyšetřujeme pouze konziliárně, pouze servisně ozařujeme nebo jen geneticky vyšetřujeme, ale vlastní terapie probíhá v jiném zařízení. Pokud přebíráme pacienty rozléčené onkologicky z jiných zařízení, je tato skutečnost ve vstupním formuláři vyznačena s datem převzetí (netýká se chirurgických výkonů, u kterých je i vždy uvedeno zařízení, kde byl pacient operován, ale předchozí chemoterapie a radioterapie). Plánujeme také rozšíření produktu z Onkologické kliniky na onkogynekologii, onkodermatologii a onkopneumologii a onkostomatologii. S těmito klinikami budeme flexibilní formuláře sdílet a v případě servisního ozáření jejich nemocných na Onkologické klinice, radioterapii do formulářů zaznamenávat. STAPRO s. r. o., Pernštýnské náměstí 51, Pardubice Držitel certifikátu systému řízení kvality dle ISO 9001:2000 a certifikátu environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2004 mezinárodní konference ICEQ 2007 efektivita, kvalita a spokojenost klientů ve zdravotnictví a sociální péči Praha, , kongresové centrum Nemocnice Na Homolce Hlavní témata konference: Projekty zlepšující prostředí pro poskytování a nákup zdravotních služeb Kvalita a efektivita ve zdravotnictví Podpora rozhodování v klinické a manažerské praxi Týmová spolupráce v klinické praxi Informační nástroje podporující zlepšení efektivity a kvality ve zdravotnictví 15

16 Projekt Kvalita ve VFN Ovzdělávacím projektu Kvalita ve VFN jsme v časopise Nemocnice psali již několikrát. Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšování adaptability zaměstnanců na strukturální změny. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a ve VFN byl spuštěn již v září 2006 a jeho ukončení je naplánováno na srpen Cílem projektu je nejen vytvoření komplexního interního systému vzdělávání především pro zaměstnance VFN nezdravotnických profesí, ale také je to podpora zavádění kvality a příprava a proškolení interních lektorů a auditorů. V rámci projektu v současnosti končí druhá etapa a zároveň se již rozběhla etapa třetí. V první etapě s názvem Základní proškolení, která se zaměřila na prezentaci, komunikaci, Vzdělávací akademie je pro zaměstnance VFN vítanou možností, jak si zvýšit svoji kvalifikaci a získat nové znalosti a zkušenosti. 16 motivaci a týmovou spolupráci, se zúčastnilo 221 zaměstnanců VFN z řad nezdravotnických i zdravotnických pracovníků. Druhá etapa je rozdělená na dvě části - v té první byl proškolen a certifikován tým interních školitelů lektorů v kurzu Lektor vzdělávání dospělých. Nyní probíhá druhá část druhé etapy. Věnuje se přípravě interních auditorů v programu Manažer kvality auditor. Závěr etapy je naplánován na prosinec Třetí etapou projektu je Vzdělávací akademie. Členění vzdělávacího programu je vytvořeno z volně navazujících samostatných, rozvojových, tréninkových a odborných kurzů soustředěných do tří modulů: komunikace, manažerské dovednosti a odborné znalosti. Zaměstnanci VFN mají také možnost zúčastnit se diskusních fór s managementem VFN, na kterých jsou probírána témata ekonomiky a kvality ve zdravotnictví, právní odpovědnosti, současnosti i budoucnosti používání IT ve VFN, aplikace zákoníku práce ve zdravotnictví a kvality ve VFN atd. Podrobné informace o harmonogramu kurzů, tématech, diskusních fórech, možnosti přihlášení a získání certifikátu jsou pro zaměstnance VFN připraveny na Intranetu v odkazu Vzdělávání ve VFN Vzdělávací akademie. Kurzy nabízené ve Vzdělávací akademii jsou zařazeny v programu Management ze zaměřením na zdravotnictví, který je akreditován MŠMT v Praze. Kurzy umožňují účastníkům získat certifikát - odbornou způsobilost pro management pracovníků nezdravotnických profesí. Pro zaměstnance je účast na kurzech Vzdělávací akademie vítanou možností, jak si zvýšit svoji kvalifikaci a získat nové znalosti a zkušenosti. Jedna z účastnic paní Míla říká, že prvotním impulsem, proč se přihlásila, byl zájem o psychologii. Zajímají mě vztahy a lidské osudy, ráda komunikuji na pracovišti se svými kolegy. Sama trochu bojuji se sociální fobií. Na kurzech Vzdělávací akademie se cvičím v komu-

17 nikaci před více lidmi. Téma konfliktu jsem například využila, když jsem byla nucena dát výpověď jednomu ze svých spolupracovníků. Kurz slouží také k poznávání zaměstnanců z jiných oddělení a klinik. Setkávají se zdravotníci i nezdravotníci a to je zajímavé například v ohledu vykazovaní zdravotní péče pro pojišťovny. V souvislosti s vybíráním poplatků od ledna 2008 jde o téma více než aktuální. (red) Projekt Zahrada Projekt s názvem ZAHRADA chráněné dílny a integrační centrum byl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zahájen v lednu Informace o tomto projektu Vám pravidelně přinášíme na stránkách časopisu Nemocnice. Projekt, který je zaměřen na pracovní a sociální rehabilitaci, zlepšování kvality života duševně nemocných pacientů Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, je rozdělen na dvě části: chráněné dílny a integrační centrum. Chráněné dílny umožňují pracovní rehabilitaci v rámci režimové léčby a v rámci ambulantní péče mohou být rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání. Pracovní rehabilitace se mohou každý pracovní den od 8.30 do hod zúčastnit hospitalizovaní pacienti se samostatnými vycházkami nebo se souhlasem ošetřujícího lékaře, nebo ambulantní pacienti. Možnost dlouhodobějšího zaměstnání v chráněných dílnách je určena pro osoby zdravotně znevýhodněné z psychiatrické indikace (nezaměstnaný, poživatel ID), výhodou je bydliště v Praze. Činnosti, které mohou klienti vykonávat v rámci chráněných dílen jsou následující: pomocné práce při úpravě a údržbě Kateřinské zahrady (ve které chráněné dílny sídlí) údržba zeleně, např. sázení stromků, keřů, květin, zalévání, pletí, hrabání listí atd., dále jsou to práce při úpravě a údržbě objektu úklid, natírání dveří, oken, montáž a renovace nábytku apod. Klienti chráněných dílen se také podíleli na rekonstrukci hřiště nebo výrobě zahradních laviček. Cílem je udržet a rozvíjet pracovní dovednosti, trénink pracovního režimu a práce v kolektivu s cílem zvýšit šanci klientů uplatnit se na trhu práce, trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě a získání sebejistoty a korektivní zkušenosti, že lze fungovat ve společenství lidí bez pocitu ohrožení. Pro paní Hedviku to byla nejdříve příležitost, přivydělat si při invalidním důchodu. Původně pracovala jako knihovnice a obávala se, že nenajde uplatnění ve svém oboru. Postupně jsem si uvědomila i další přínosy. Potkala jsem tu zajímavé lidi, kteří mají podobné problémy. Zjistila jsem, že jsem s nimi na stejné lodi. Našla jsem tu samu sebe i novou kamarádku. Klienti většinou pracují na zahradě. Chlapi dělají s hlínou, na podzim listí a my děláme spíše kolem centra. Stejně tak Monika, která chodí ráda po přírodě, a proto uvítala práci v Zahradě. Jsem tu spokojená. Mám kontakt s příjemnými lidmi a zároveň je to jediný zdroj mého příjmu. Bohužel jsem nedostala invalidní důchod, ale mám na něj nárok. Integrační centrum je zaměřené mimo jiné na výtvarnou činnost např. navlékání korálků výroba korálkových zvířátek Integrační centrum je zaměřeno na sociálně rehabilitační a volnočasové aktivity, podporu sociálních kontaktů, sociální poradenství, konzultace s psychiatrem, psychologem, umožní zájemcům aktivní trávení volného času a současně trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Pro hospitalizované i ambulantní pacienty i jejich návštěvy je integrační centrum otevřeno každý pracovní den od 13 do 17 hodin. 17

18 V rámci integračního centra se mohou klienti účastnit různých kulturních a sportovních aktivit (vycházky, kondiční cvičení). Jsou pro ně připraveny kurzy jako například kurz Jak úspěšně hledat práci" nebo Základy práce na PC. Zabývat se mohou výtvarnou činností, ručními prácemi, společenskými hrami atd. Využít mohou také sociálně právní poradnu nebo možnost individuální konzultace s psychiatrem, psychologem a sociální pracovnicí. Smyslem integračního centra je podpora sociálních kontaktů, vytržení ze sociální izolace, také smysluplné využití volného času a trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Honza přišel z terapeutického centra Nad Ondřejovem a v projektu Zahrada pracuje od dubna. Je to pro mě cenná zkušenost. Hlavně proto, že mohu docházet pravidelně celých pět dní v týdnu. Cítím se lépe. Když na mě padne deprese, vím, že mohu jít pracovat nebo jít mezi lidi. Máme tu pravidelný kontakt s terapeuty a přitom nás nijak neomezují. Učíme se starat se o sebe i komunikovat s druhými. Projekt Zahrada realizovaný v letech je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy a je řízen realizačním týmem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. (red) Metabolické vzdělávací centrum MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., primářka ÚDMP VFN a 1. LF UK Projekt Metabolické vzdělávací centrum je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. 18 Trvání projektu: 2 roky ( ). Řešitel projektu: MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK (ÚDMP). Evropský sociální fond je klíčovým finančním nástrojem pro realizování evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora celoživotního vzdělávání, sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cílem projektu je vytvoření Metabolického vzdělávacího centra, tj. vzdělávacího a informačního centra pro diagnostiku dědičných metabolických poruch (DMP), a zároveň vytvoření a pilotní ověření komplexního vzdělávacího programu pro vzdělávání lektorů, kteří se podílejí na výuce v oblasti DMP. Projekt je součástí strategie ÚDMP, jejímž cílem je zlepšení diagnostiky DMP v ČR, zvýšení počtu diagnostikovaných a léčených pacientů, zvýšení kvality léčebné péče a zlepšení prognózy pacientů s DMP. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci VFN a 1. LF UK, kteří jsou odborníky v oblasti DMP, a kteří se podílejí na diagnostice, léčbě, monitorování kompenzace, genetickém poradenství, prenatální diagnostice, výzkumu a vzdělávání studentů, lékařů všech odborností a jiných zdravotnických pracovníků v oblasti DMP. Klíčové aktivity projektu zahrnují ustavení a vybavení Metabolického vzdělávacího centra v rámci ÚDMP a 4 vzdělávací programy: 1. vzdělávání odborné: zvýšení odborných znalostí v oboru lékařská genetika včetně biochemické genetiky (problematika DMP), důraz je kladen na klíčové principy oboru, znalosti vyšetřovacích metod a na zlepšení diferenciální diagnostiky na klinické i laboratorní úrovni

19 2. vzdělávání jazykové: příspěvek na jazykové vzdělávání (angličtina) po ověření zvýšení jazykových znalostí jazykovým auditem akreditované jazykové školy a na úspěšně složenou mezinárodní jazykovou zkoušku (PET, FCE, CAE, CPE) 3. vzdělávání pedagogicko-psychologické: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání dospělých (pedagogické minimum pro přednášející) 4. vzdělávání manažerské: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti hodnocení osobnosti, týmové práce a time managementu Cílem projektu je vytvoření Metabolického vzdělávacího centra, tj. vzdělávacího a informačního centra pro diagnostiku dědičných metabolických poruch (DMP), a zároveň vytvoření a pilotní ověření komplexního vzdělávacího programu pro vzdělávání lektorů,... Výstupy projektu: 1. informační texty o diagnostice DMP v ÚDMP (Metabolická příručka 2007) 2. vzdělávací přednášky 3. odborné texty (3 sborníky odborných textů z oblasti genetiky, vyšetřovacích metod pro diagnostiku DMP a příručka Přehled vyšetření pro diagnostiku DMP) 4. překlad knihy J. Fernandes, J.-M. Saudubray, G. Van den Berghe: Inborn Metabolic Diseases: Diagnosisi and Treatment, Springer webové stránky 6. edukační postery (hlavní metabolické cesty a jejich poruchy) Realizace projektu je průběžně čtvrtletně vyhodnocována formou monitorovací zprávy, vytvořené odborné texty budou vytištěny a zveřejněny na Extrémně obézní pacienti prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc., Andrea Panušová, staniční sestra, III. interní klinika VFN a 1. LF UK Před pár týdny byla naše klinika zmiňována v médiích v souvislosti s největším Čechem, pacientem s gigantoakromegalií po operaci hypofýzy. Mnohem častěji je však možné na našem lůžkovém oddělení D3 vidět jiné mimořádně velké pacienty s extrémní obezitou. Extrémně obézní jedinci, jejichž hmotnost se blíží a někdy i přesahuje 200 kg, jsou také zváni superobézní (BMI > 50) nebo supersuperobézní (BMI > 60). Představují zvláštní kategorii nemocných, které charakterizují nejen jejich obrovská hmotnost a z ní vyplývající obtíže, ale také zvláštnosti péče, kterou vyžadují. Obézních 3. stupně (BMI > 40) je v naší dospělé populaci asi 1 %, což představuje hrubým odhadem něco mezí až osob. Extrémní obezitou je postižen jen zlomek z nich, nicméně i to znamená několik tisíc jedinců, podstatně ohrožených nejen na zdraví, ale bez přehánění i na životě. Typická je velmi rozdílná fyzická zdatnost, takže některé upoutá na lůžko i pro jiného nezávažné onemocnění. Křehkost těchto nemocných se projevuje především malou funkční rezervou, bezprostřední ohrožení představuje dechová insuficience. Negativní roli hraje také omezená vyšetřitelnost, a to jak při somatickém vyšetření lékařem (zejména nitrobřišní orgány jsou nevyšetřitelné), tak při řadě diagnostických metod (ultrasonografie, kontrastní rtg metody; také CT a MR, jestliže se pacient nevejde do prstence přístroje). Většina našich extrémně obézních pacientů je pohyblivá, někteří až obdivuhodně. Pro ně máme na chodbě lůžkového oddělení D3 malé superfitness, vybavené díky iniciativě as. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D. a díky sponzorům několika cvičebními stroji (rotoped, chodítko, rumpál), dimenzovanými na hmot- 19

20 Pro extrémně obézní pacienty máme na chodbě lůžkového oddělení D3 malé superfitness, vybavené několika cvičebními stroji dimenzovanými na hmotnost přes 200 kg. nost přes 200 kg. Někteří z těchto pacientů jsou schopni docházet i do Rekondičního centra VŠTJ Medicína v Salmovské ulici. Ale i s těmito soběstačnými pacienty mají sestry problémy. Velmi obtížně jim nabírají krev na vyšetření, bez široké (stehenní) manžety jim nelze správně změřit krevní tlak. Nemocní mají z pochopitelných důvodů obtíže s osobní hygienou, často ale odmítají pomoc, protože si nepřipouštějí svoji neschopnost v tomto směru. Jakmile však jsou upoutáni na lůžko, nebo i jen neschopni chůze, nastávají opravdové těžkosti. Problém s lůžky není v tom, že by obrovskou hmotnost neunesla. Jsou však na ně malá, úzká, V některých případech bylo nutné svázat dvě standardní lůžka a mezeru překlenout molitanem. 20 pacient je zcela vyplní a nelze jej polohovat, ošetřovat. V těch nejzávažnějších případech nezbylo než svázat dvě standardní lůžka, mezeru překlenout molitanem a za usilovného snažení celé směny sester a přivolaných sanitářů pacienta polohovat či lůžko přestlat. Nestačí hrazdičky, mísy, gramofony, nemocniční oblečení, rehabilitace je často velmi iluzorní. Převoz na vyšetření připomíná manévry, na extrémní hmotnost a objem nestačí sedačky, nosítka, sanitky, vyšetřovací lůžka a operační stoly. Přesto se díky velkému úsilí celého týmu podařilo několika mimořádně těžce nemocným bez nadsázky zachránit život a dokonce i obnovit schopnost alespoň minimálního pohybu. Představuje to týdny náročné péče, desítky kilogramů hmotnostních úbytků a přitom zcela standardní platby od zdravotních pojišťoven. Jiní po redukci mohou podstoupit na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK bariatrické výkony na žaludku nebo i náročné resekce velkých kožních laloků. Převoz na vyšetření připomíná manévry, na extrémní hmotnost a objem nestačí sedačky, nosítka, sanitky, vyšetřovací lůžka a operační stoly. Péče o obézní má na III. interní klinice velmi dlouhou tradici. Ta sahá dokonce až před vznik kliniky v roce 1945, protože prof. Josef Charvát se obezitou zabýval již za první republiky a publikoval i kazuistiky obézních pacientek. Za zakladatele české obezitologie je všeobecně uznáván prof. MUDr. Jiří Šonka, DrSc. ( ), který nejen léta vedl ambulanci pro obézní, ale jako první organizoval pobyty obézních spojené s pohybovou aktivitou zpočátku ve Zbirohu, pak dlouhá léta v Roudnici nad Labem. Péče o extrémně obézní je jakýmsi vrcholem klinické obezitologie, nepřehlédnutelným a do jisté míry i atraktivním. Prognóza těchto nemocných však zůstává velmi neradostná a naším přáním je, abychom měli takových pacientů co nejméně.

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice

Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice 9 září 2014 Jedním z cílů je stát se nejlepší nemocnicí v republice FNO v mobilu aneb Stáhněte si aplikaci Kompletní přehled pracovišť s podrobnou mapou areálu, poznámkový blok i seznam kontaktů na jednotlivá

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí.

než předal slovo ing. Paroubkovi. Nemocnice využívala služeb asi 150 civilkářů, kteří nám dnes samozřejmě nějakým způsobem chybí. Ve čtvrtek 5. ledna dopoledne navštívil naši fakultní nemocnici premiér ing. Jiří Paroubek. Ve vstupní části Kliniky dětského lékařství jej ROČNÍK VIII. ČÍSLO 1 LEDEN 2006 Pfiedseda vlády nav tívil na

Více

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9)

Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Inaugurace nového rektora (2) Zprávy z kolegia rektora (4) Dny romské kultury jak je vidím (5) OU má nového profesora (8) Co nového na FF OU (9) Helpdesk OU (11) Projekt Phare 2000 na OU ukončen (12) Jak

Více

Konference zaměřila pozornost

Konference zaměřila pozornost Tisk zaměstnanců Fakultní nemocnice Ostrava ročník XII měsíčník číslo 4 4 duben 2010 Konference zaměřila pozornost na popáleninová centra Ve středu 24. března proběhla ve Fakultní nemocnici Ostrava odborná

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2011. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2011 Sborník vítězných příspěvků Obsah Úvodem... 4 Slavnostní vyhlášení Národní ceny kariérového

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Foto: J. Pospíšil www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 10/číslo 11 25. listopadu 2009 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Přejeme příjemné prožití adventního času a vánočních svátků! Foto: J. Pospíšil Aktuálně

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Zpravodaj 1/2012- Almanach

Zpravodaj 1/2012- Almanach Zpravodaj 1/2012- Almanach České ILCO, Praha 8, Karlínské náměstí 12 e-mail: info@ilco.cz www.ilco.cz telefon: (+420) 728 870 963 České ILCO si připomíná 20 let své činnosti na Mezinárodní pacientské konferenci

Více

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31

OBSAH PROJEKTY Z EVROPSKÝCH FONDŮ 26 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ 28 AKTUÁLNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 O NÁS 3 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 4 Centrum denních aktivit 6 Chráněné bydlení 8 Tréninkový obchod pro osoby se závažnou duševní poruchou Galerie Vážka 10 Tréninková a

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky.

V tomto sborníku naleznete stručné medailony věnované jednotlivým mluvčím nebo jejich organizacím, a také jejich zpracované příspěvky. Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Medailony... 4 Centrum zaměstnanosti Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko... 4 Mgr. Bc. Michaela Beranová... 5 Ing. Zdeněk Borůvka... 7 Mgr. Martin Čapka... 8 Mgr. Petra Fortelná...

Více

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem

ROČNÍK XII ZDARMA. Partnerem čísla je společnostpolečnost. Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd. Setkání studentů s rektorem Partnerem čísla je společnostpolečnost ROČNÍK XII číslo 1/2008 ZDARMA Prestižní cena prof. Babušky v oboru počítačových věd str. 4 5 Setkání studentů s rektorem str. 6 Ivo Lukačevič: Seznam.cz jsem založil

Více

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK

Pozvání na XIV. krajský sněm UNO OK číslo 2 3 2013 ZDARMA Bulletin Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje vychází s finanční podporou Olomouckého kraje a statutárního města Olomouc Lucerničková martinská slavnost v Jeseníku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Úvodní slovo rektora autor: Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, jsem velmi potěšen, že se opět můžeme setkat na stránkách Návštěvníka Vysoké školy technické a ekonomické v

Více