obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4"

Transkript

1 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres WASP v Praze...7 Foniatrický kongres...8 Setkání stomiků 2007 v Praze...9 Koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova...10 Koncert venezuelské skupiny...11 Křeslo pro Fausta...12 Křest žirafy...13 Pomoc onkologům ve VFN...14 Projekt Kvalita ve VFN...16 Projekt Zahrada...17 Metabolické vzdělávací centrum...18 Extrémně obézní pacienti...19 Vánoce a obezita...21 Předvánoční povídání s MUDr. Pondělíčkovou...22 Papíry mají smůlu...24 Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc...24 Zemřel prof. Václav Tošovský...26 Životní jubilea...28 Poděkování...28 Děkovné dopisy...29 Sestry nezklamaly...30 Společná návštěva ZOO...30 Mangrove (téměř) za humny...31 obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Titulní foto: Ing. Jan Hotmar Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Agentura PaP, Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři Zdá se, jakoby to bylo včera, kdy jsme si přáli dobrý rok Nyní otevíráte poslední číslo časopisu Nemocnice v roce 2007 a společně se připravujeme na rok Naší snahou bylo v roce 2007 dosáhnout dalšího zlepšení ve všech oblastech činnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I když jsme byli v řadě oblastí úspěšní, je stále ještě co vylepšovat. Naše hlavní orientace na pacienta a kvalitu péče se potvrdila jako správná dne 27. listopadu 2007 převzala v Ostravě paní náměstkyně MUDr. Černická diplom, sdělující, že Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v hodnocení kvality péče o pacienty umístila mezi fakultními nemocnicemi na prvním místě. Je to výsledek dobré práce týmů lékařů, sester a dalších odborníků nemocnice, kteří si uvědomují, že k profesionalitě nepatří jen odborné vzdělání, ale i odpovídající vystupování a jednání. Významně k tomu přispělo i nemocniční vzdělávání ať organizované v rámci grantu JPD 3 Kvalita ve VFN či Odborem vzdělávání VFN. Systém vzdělávání zaměstnanců nejen v profesní Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v hodnocení kvality péče o pacienty umístila mezi fakultními nemocnicemi na prvním místě. úrovni, ale i v manažerských dovednostech, komunikaci a třeba i ve znakové řeči se osvědčil a budeme v něm dále pokračovat. V ekonomické oblasti se podařilo zejména díky důslednému uplatňování principů controllingu v ekonomickém řízení pracovišť dosáhnout již třetím rokem pozitivní bilance. Všeobecná fakultní nemocnice je i významnou institucí v oblasti vědy a výzkumu. Mimo výzkumný záměr Diagnostika a léčba geneticky podmíněných chorob je v nemocnici řešeno 91 výzkumných grantových projektů. Jako spoluřešitel se VFN podílí spolu s dalšími institucemi, jako jsou 1. LF UK, AV ČR, další vysoké školy, výzkumné ústavy MZ, průmyslové firmy a další instituce ještě na 231 projektech. V systému evropských projektů je v nemocnici realizováno 6 grantů. Není to málo. V kvalitě této činnosti se velmi významně projevuje dobrá spolupráce s 1. LF UK, která prakticky tvoří s VFN funkční celek. Svědčí o tom i Ceny ministra zdravotnictví za rok 2007 předané 17. prosince v Hrzánském paláci doc. MUDr. Markovi Trněnému, CSc. za grant řešený ve VFN a prof. MUDr. Milanovi Ellederovi, DrSc. Celkem byly uděleny 4 ceny ministra zdravotnictví. To svědčí o vysoké kvalitě výzkumné práce a invenci pracovníků nemocnice i fakulty. Nechci čtenáře unavovat výčtem poskytnuté zdravotní péče či jinými statistikami, které nejsou vůbec nepříznivé pro VFN, ale patří spíš do výroční zprávy. Přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí přinesl i mediální diskusi o slučování ÚHKT a VFN. Tento úvodník není vhodným prostorem pro takovou diskusi. Snahou i úkolem VFN, jako fakultní nemocnice je poskytovat kvalitní vysoce specializovanou péči, provádět špičkový výzkum a zabezpečit odpovídající výuku. Cílem vedení nemocnice je zabezpečit pro pacienty špičkovou péči nejen na dosavadní úrovni, ale i s potřebnou mírou rozvoje. Pro odborné týmy pak vytvořit odpovídající pracovní podmínky a zabezpečit ještě kvalitnější přístrojové vybavení.

3 V době, kdy se Vám dostává tento časopis do ruky, se bude střídat adventní nálada s předvánočním shonem. Přeji všem, aby převládla spíše síla adventní tradice. Se závěrem roku děkuji všem pracovníkům a příznivcům VFN a 1. LF UK za vše dobré, co jste vykonali pro nemocnici, pro nemocné, pro studenty i pro rozvoj vědy. Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, přeji Vám i Vašim blízkým hezké prožití vánočních svátků a příjemné rozloučení s rokem Do roku 2008 přeji všem pevné zdraví, osobní i pracovní pohodu s dobrými výsledky. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel VFN Vážené kolegyně, Vážení kolegové Konec roku přinesl některé nečekané události, jako je diskuse o možném slučování či propojování ÚHKT s VFN. Tomuto tématu se zde nechci věnovat, avšak chci ujistit zúčastněné, že budu dbát vždy o to, aby vzdělávání, rozsáhlá vědecko-výzkumná činnost i léčebná péče byly zachovány nebo ještě rozšířeny či zkvalitněny. Ve chvíli, kdy píši tento úvodník, očekávám věcný záměr návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který může přinést zjednodušení řízení a zlepšení činností, ale taky může významným způsobem narušit či ohrozit výuku pregraduální a postgraduální, vědecko-výzkumnou provázanost, jistoty akademických pracovníků. Bude podstatné, jaký návrh ze strany ministerstva zdravotnictví přijde, jaká bude jeho vyváženost mezi složkou zdravotnickou a školskou, respektive nemocniční a fakultní. Na počátku listopadu organizovala naše fakulta setkání vedení lékařských fakult ČR a SR, které se uskutečnilo v krásně zasněžených Mariánských Lázních. Tohoto tradičního setkání se účastnili představitelé vedení všech deseti lékařských fakult ČR a SR, vedení FVZ v Hradci Králové a FSZ v Českých Budějovicích a v Ostravě. Zahájení a diskuse s děkany se zúčastnil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, jeho 1. náměstek Marek Šnajdr, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, Jaroslava Kunová, předsedkyně Asociace nemocnic, Jiří Chval, 1. místostarosta Mariánských Lázní, Leo Novobilský, generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně, a.s. a Jan Bříza jako představitel sdružení FN. Hlavními tématy jednání byla informace o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích. Široce byla diskutována problematika specializačního vzdělávání z pohledu financování, role lékařských fakult a též počtu základních oborů, kdy Asociace děkanů bude iniciovat snahu o snížení počtu oborů. Velmi kladně byla přijata iniciativa vzniku sdružení Mefanet (MEdical FAculties Educational NETwork), sítě výukových portálů řešícího otázky e-learnigu na společné platformě všech lékařských fakult. Děkani se rozhodli založit

4 Českou konferenci děkanů lékařských fakult a v průběhu příštího roku jí nahradit současnou Asociaci děkanů. V sekcích byla projednávána problematika výuky zubního lékařství a stomatologie, bakalářských a magisterských studijních programů. Pozornost byla věnována sjednocování kritérií a náročnosti doktorských studijních programů a byl sjednocen postup fakult v rámci uznávání zkoušek a stáží v rámci programu Erasmus. Proděkani pro vědeckou činnost konstatovali potenciální ohrožení financování biomedicínckého výzkumu v důsledku aplikace v současnosti užívaného hodnotícího algoritmu. Je nadhodnocena bodová síla patentů, která nereflektuje jejich reálný přínos, nedostatečně hodnotí kvalitní publikace a vůbec nezohledňuje citovanost publikací. V současnosti je univerzitní klinický výzkum publikačně jeden ze tří nejúspěšnějších segmentů českého výzkumu. Široce byla diskutována problematika specializačního vzdělávání z pohledu financování, role lékařských fakult a též počtu základních oborů, kdy Asociace děkanů bude iniciovat snahu o snížení počtu oborů. Předsedové akademických senátů po diskusi ke zprávě OECD k terciárnímu vzdělávání a k výchozím tezím pro Bílou knihu odmítají účelová tvrzení zpochybňující principy demokratického řízení vysokých škol. Tyto principy je třeba zachovat, kultivovat, nikoliv nahrazovat direktivním státním centralismem. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, na konci roku 2007 Vám chci poděkovat za vše, co jste vykonali ve prospěch naší fakulty, nemocnice, pacientů, studentů a kolegů. Přeji Vám a Vašim blízkým šťastné a veselé vánoce, chvíle klidu na setkání s Vašimi přáteli, zdraví, pohodu a čistá předsevzetí pro rok prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Společné tiskové prohlášení Společné tiskové prohlášení děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Svelkým rozčarováním sledujeme mediální výroky profesora Pavla Klenera, kterými znejistil vážně nemocné pacienty, zaměstnance Ústavu hematologie a krevní transfuze a hrubým způsobem znevážil práci svých kolegů, učitelů a lékařů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. Nemůžeme nechat bez odezvy zpochybňování odborné úrovně společných pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze a poskytování zavádějících informací o připravovaných změnách. Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje vznik univerzitních nemocnic, jako moderních, efektivně ekonomicky řízených celků sloužících pro poskytování špičkové léčebné péče, vzdělávání a výzkumné činnosti. 1. lékařská fakulta podporuje vznik univerzitních nemocnic, neboť v nich vidí příležitost pro poskytování specializované a superspecializované péče na té nejvyšší možné úrovni a současně ekonomicky efektivní model.

5 Považujeme za logické, že chce ministerstvo do nových univerzitních celků zahrnout také v současnosti samostatné ústavy. To neznamená žádné zhoršení kvality péče poskytované v těchto ústavech nebo dokonce rozdělení lékařských týmů. Naopak tyto kroky mají umožnit lepší propojení a poskytování péče těmito nemocnicemi. Ministerstvo zdravotnictví pověřilo managementy ústavů, nemocnic a akademické obce přípravou tohoto propojení, což považujeme za postup správný. Tento postup byl nastaven i v případě zadání k propojení Ústavu hematologie a krevní transfuze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, resp. její I. interní kliniky kliniky hematologie. Toto propojení je logické, neboť obě pracoviště společně představují špičkové hematologické centrum. Ředitel VFN MUDr. Bříza a bývalý ředitel ÚHKT profesor Klener měli každý přinést své náměty a argumenty, ty pak měly být podrobeny diskusi a analýze, do nichž je připravena zapojit se i 1. lékařská fakulta a pak teprve má dojít k definitivnímu rozhodnutí ministerstva. Tento postup profesor Pavel Klener nepodporoval a poskytl jen částečné údaje. Záměrem propojení je integrace hematoonkologické péče do prostor sousedících s ÚHKT a následně tato pracoviště rozvinout a propojit do uceleného špičkového hematoonkologického centra. Považujeme za správné, že Ministerstvo zdravotnictví, jako zřizovatel ÚHKT zamítlo návrh profesora Klenera na privatizaci ÚHKT nebo na přesun do prostor Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Za neakceptovatelné považujeme to, že profesor Klener začal zpochybňovat odbornou úroveň Všeobecné fakultní nemocnice a vytvářet dojem, že spojením ÚHKT a VFN budou poškozeni pacienti. Společná pracoviště 1. LF UK a VFN poskytují špičkovou lékařskou péči tisícům pacientů a denně je v ní vyučováno okolo budoucích lékařů a zdravotnických pracovníků. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty UK MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Týden vědy a techniky na 1. LF UK Mgr. Vlasta Helekalová Akademie věd České republiky uspořádala pro všechny příznivce vědy a techniky 7. týden vědy a techniky, který proběhl od 1. do 11. listopadu Kromě AVČR se Týdne vědy účastnily Masarykova univerzita (jako celek), ČVUT (jako celek), VŠCHT (jako celek), PřF UK a 1. LF UK. Pět měst v České republice nabídlo možnost dozvědět se víc o vědě a vyzkoušet si její přitažlivost. Na programu byly přednášky špičkových odborníků, prezentace zajímavých pokusů, workshopy, netradiční výstavy, vědecké kavárny, návštěvy laboratoří a akademických pracovišť. Součástí letošního 7. týdne vědy a techniky byla také evropská putovní interaktivní výstava o optice a optických technologiích s názvem Fascinace světlem. Výstava se konala ve Veletržním paláci v Praze od 1. do 8. listopadu Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK, kterou v této akci zastupoval člen kolegia děkana pan profesor Karel Smetana byly 5. a 6. listopadu 2007 v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě uspořádány dvě akademické kavárny. Fakulta se také podílela na přednáškách uspořádaných v Městské knihovně v Praze (mezi přednášejícími byli profesoři Grim, Linhart, Akademická kavárna ve Fautově domě. Foto: Mgr. Karel Meister. novinky a události

6 Růžička a doktor Pláteník). Dne 5. listopadu 2007 s prof. MUDr. Milanem Ellederem, DrSc., přednostou Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN a jeho spolupracovníky z ÚDMP a z AV ČR na téma: Přírodní vědy budoucnost medicíny a dne 6. listopadu 2007 s prof. MUDr. Aleksi Šedem, DrSc., přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a jeho spolupracovníky na téma: Moonlighting molekuly: molekulární podstata melouchaření aneb Nová role pro staré přátele. Na přípravě, moderování a odvysílání záznamů obou akademických kaváren spolupracoval Český rozhlas-leonardo. Velký zájem o všechny akce jistě potěšil jejich pořadatele. Recertifikace Lékárny VFN PharmDr. Helena Rotterová, vedoucí Nemocniční lékárny Dne 31. října 2007 slavila Nemocniční lékárna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v Akademickém klubu recertifikaci ISO 9001:2000. Poprvé získala naše lékárna tento certifikát v červnu 2001 jako první lékárna v České republice. Certifikát je platný 3 roky, poté je nezbytné jej obnovit prostřednictvím certifikačního auditu. K potvrzení funkčnosti Vedoucí lékárny PharmDr. Rotterová s kolegyní PharmDr. Kalnou. systému slouží dozorové audity, které se konají v ročních intervalech. Bez systému jakosti by nebyla nemocniční lékárna konkurenceschopná, zvláště v přípravě technologicky náročných léků, přičemž úroveň aseptických a sterilních příprav je jedním ze zásadních kritérií svědčících o úrovni lékárenské péče ve zdravotnickém zařízení. V průběhu uplynulých let došlo v souladu s požadavky systému řízení jakosti k rozšíření oddělení pro přípravu vaků k parenterální výživě pro potřeby pacientů VFN a dalších nemocnic. Bylo vybudováno oddělení přípravy cytostatik, jehož služeb využívá stále více klinik. V září tohoto roku jsme opět obhájili certifikaci. Nemocniční lékárna děkuje za podporu a spolupráci při budování a rozvoji systému řízení jakosti všem zúčastněným zaměstnancům VFN. Křest knihy Laboratorní diagnostika Mgr. Vlasta Helekalová Dne 29. října 2007 byla slavnostně představena v krásných prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí monografie Laboratorní diagnostika (T. Zima a kol.), kterou vydalo Nakladatelství Galén s.r.o. a nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum. Kmotry knihy byli předseda Akademie věd ČR pan profesor Pačes a předseda Společnosti JEP pan profesor Blahoš. Monografie je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří užívají laboratorní vyšetření. Kniha obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy včetně molekulárně biologických. Jsou zde uváděny racionální přístupy k diagnostice řady

7 Foto: Mgr. Karel Meister onemocnění s přihlédnutím k často zmiňované medicíně založené na důkazech a k možnostem použití metod u nás. Kniha zahrnuje ve 39 kapitolách laboratorní diagnostické metody používané ve většině lékařských oborů s rozdělením na obecné popisy jednotlivých analytů, ale též i na popisy vyšetřovaných postupů u jednotlivých nemocí a syndromů. Za cenné je možno považovat vazbu laboratorních vyšetření k podstatě metabolických pochodů za fyziologických i patologických podmínek, při akutních, subakutních a chronických stavech. Jsou zde též stručně zmíněny obecné podmínky odběru biologického materiálu, změny laboratorních parametrů v pediatrii a geriatrii, ale i principy laboratorních metod; prakticky užitečné jsou rovněž referenční hodnoty laboratorních metod. XIX. světový kongres WASP v Praze PhDr. František David Krch, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika VFN a 1 LF UK Ve dnech 21. až 24. října 2007 proběhl za významného přispění Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, České psychiatrické společnosti ČLS JEP a za podpory WHO a WPA, v Kongresovém centru Praha Světový kongres sociální psychiatrie WASP (World Association for Social Psychiatry. Bylo to už devatenácté zasedání Světové organizace sociální psychiatrie (WASP), kterou založil v Londýně v roce 1964 Joshua Bierer s cílem podporovat mezinárodní spolupráci odborníků a společností angažovaných v oblasti sociální psychiatrie. Ústřední téma pražské konference bylo Měnící se svět příležitost pro společnost a pro sociální psychiatrii. Celkem 935 psychiatrů, sociálních pracovníků a psychologů ze 65 zemí celého světa, kteří se zúčastnili konference, mělo po 4 dny příležitost navštívit čtyři plenární sekce, které byly tématicky zaměřeny nejen k hlavnímu tématu, ale i na psychické konsekvence migrace a chudoby, sociální determinanty zdraví a specifika péče o duševní zdraví v Evropě, Jižní Americe a v USA. Mezi pozvanými řečníky byl předseda Světové psychiatrické asociace J. Mezzich a další významní odborníci z celého světa. Konferenci uvedli J. Raboch za PS JEP, F. D. Krch za organizační výbor a prezident WASP T. Sakuta z Japonska. Úvodní sekce byla zakončena divácky velmi vděčným vystoupením dětského pěveckého sboru Bambini di Praga. I když Praha stále patří mezi atraktivní destinace kongresové turistiky, více než 400 abstrakt, které jsme obdrželi vypovídá o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku sociální psychiatrie. Výběr ústních sdělení byl rozdělen do 45 zprava: Předseda WASP (prof. T. Sakuta), předseda České psychiatrické společnosti JEP a přednosta Psychiatrické kliniky VFN (prof. J. Raboch) a předseda místního organizačního výboru (F. D. Krch) za předsednickým stolem.

8 paralelních symposií věnovaným aktuálním tématům sociální psychiatrie. V samostatných sekcích byly představeny výzkumné a intervenční programy jako například EUNOMIA, An International Qualitative Study on Stigma, Needs and Informal Care in Schizofrenia, Washingtonská skupina (dobrovolná odborná iniciativa, která vznikla v odpověď na následky hurikánu Katarina) nebo na duševní zdraví obecné populace zaměřená OSLOF studie (Norsko ). Některá symposia se zaměřila na národní, případně regionální zvláštnosti a problémy psychiatrické epidemiologie a péče o duševní zdraví. Součástí programu byla i tři symposia v němčině věnovaná problémům německé sociální psychiatrie a symposium informující o transformaci psychiatrické péče v ČR a postkomunistických zemích, kterou organizovala Česká sekce sociální psychiatrie. Mnoho přednesených příspěvků se týkalo problematiky sebevražd, násilí v psychiatrické péči a stigmatizace psychiatrických pacientů. Samostatná symposia s mezinárodní účastí organizovalo také Centrum pro závislosti PK 1. LF UK, Psychiatrické Centrum Praha a Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN. Velkou odezvu měly především velmi profesionálně animované a živě přednesené příspěvky J. Vacka (Virtuální realita a závislosti), H. Papežové (Média a poruchy příjmu potravy) nebo J. Praška (Problematika stigmatizace u úzkostných poruch). Dvě symposia věnovala svoji pozornost roli neziskových organizací v péči o duševně nemocné. Přednesené příspěvky pokrývaly velmi širokou oblast problémů a odrážely velmi různorodou odbornou i osobní zkušenost účastníků z mnoha často sociálně a kulturně velmi odlišných zemí a odborných institucí. Postery byly rozděleny do 10 tematických celků prezentovaných v průběhu dvou dnů. Součástí jednoho odpoledního programu byl i workshop v pozitivní psychoterapii charizmatického prof. N. Peseschkiana, který ve svém krátkodobém psychoterapeutickém přístupu originálně a pravděpodobně i velmi úspěšně využívá svojí osobní transkulturální zkušenosti. Některé jeho práce (například Příběhy jako klíč k dětské duši ) byly přeloženy i do češtiny. Součástí konference bylo promítání představení Bohnické divadelní společnosti Věra a Marie tančí. Pro zájemce z řad účastníků kongresu byla organizována návštěva některých psychiatrických zařízení v Praze. Konferenci Světové asociace sociální psychiatrie předcházela Konference České sekce sociální psychiatrie PS JEP. Za bohatým odborným programem v ničem nezaostal ani bohatý doprovodný sociální program, který účastníkům nabídl několik příležitostí k neformálnímu setkání a zábavě. Foniatrický kongres Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., přednostka Foniatrické kliniky VFN a 1. LF UK Ve dnech pořádala Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK spolu se Sekcí pro foniatrii a pedaudiologii ČS pro ORL a CHHK XVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 5. česko-slovenský foniatrický kongres pod záštitou Ing. Livie Klausové, CSc., manželky prezidenta ČR; ředitele VFN MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, MBA. Ředitel VFN MUDr. Bříza a přednostka Foniatrické kliniky doc. Dlouhá.

9 Setkání se konalo při příležitosti 85. výročí založení oboru foniatrie v Československu a k 50. výročí založení Foniatrické kliniky. V odborném programu byla část přednášek věnována péči o poruchy hlasu. Některá sdělení byla věnována zpěvnímu hlasu. V audiologických sekcích byly prezentovány nové vyšetřovací metody. Odborný program kongresu reflektoval další rozvoj v diagnostice a léčbě poruch komunikace, které ovlivňují život mnoha lidí. Poruchy hlasu, řeči a sluchu se stávají v současné době až civilizačními chorobami: žijeme v hluku a spěchu; je patrný enormní psychický tlak a ambice už na vývoj dítěte a v dospělosti na pracovní výkon v profesích, které vyžadují komunikační dovednosti. Potřeba foniatrické péče u hlasově a řečově exponovaných lidí narůstá a snižuje se věková hranice pro využití sluchové protetiky. Každoroční setkání foniatrů z ČR a SR přispívá k pokroku v této oblasti a je prospěšné jak pro odborníky, tak pro pacienty. Srovnání s Evropou i se světem je aktuálně dobře možné jak z hlediska diagnostiky, tak z hlediska péče o pacienty. To potvrzují naše čerstvé poznatky ze světového setkání foniatrů a logopedů v srpnu v Kodani (27. světový kongres IALP). Setkání stomiků 2007 v Praze Stomasestra Veronika Zachová a Lucie Solnařová, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Vážení čtenáři, v časopise Nemocnice jsme vás již několikrát informovali o činnosti sesterské poradny pro stomiky na I. chirurgické klinice VFN v Praze, kde se věnujeme edukaci nově operovaných stomiků a ošetřovatelským problémům pacientů zejména s vývodem střeva či močového ústrojí. Tentokrát bychom se chtěli zmínit o akci, která probíhala pod záštitou společnosti Bristol-Myers Squibb, divize ConvaTec, jedné z firem, která nabízí stomické pomůcky. Během celého roku probíhají akce nazvané Setkání stomiků Stomasestry z I. chirurgické kliniky VFN se zde také účastní jako odborné poradkyně. Jak je již z názvu patrné, jedná se o setkání pacientů s vývodem močového ústrojí nebo střeva, které se koná každoročně na různých místech naší republiky. Je určeno zejména nově operovaným pacientům, ale účastní se i zkušení lidé, kteří mají obrovské tzn. mnohaleté zkušenosti s životem se stomií. Na pražském setkání mimo jiné vystoupily v diskusi dvě ženy, první je stomičkou 30 let a druhá 24 let. Je jisté, že obě ženy mohly zcela zasvěceně k problematice promluvit a jejich vyprávění bylo natolik profesně zajímavé a lidsky povzbudivé, že si vyžádalo několikrát potlesk. Setkání stomiků 2007 v Praze Dále byly na programu přednášky stomasester z pražských nemocnic o zkušenostech s novými pomůckami a nemohlo chybět ani zaměření na řešení komplikací, k nimž může v souvislosti se stomií docházet. Zvláště zajímavé byly videozáznamy, které nejlépe postihují správné techniky ošetřování a z hlediska edukace stomiků jsou velmi působivé. Prezentace firemních zástupců se rovněž zabývaly novými pomůckami a byl dán prostor pro diskusní fórum a individuální konzultace se stomasestrami. Nesmíme zapomenout na účast zástupců Českého ILCA. ILCO je klub stomiků sdružující nejen pacienty, ale i ostatní, kteří stomikům pomáhají.

10 Účelem je nejen vzájemná opora, ať již prostřednictvím rekondičních pobytů, ale i krátkodobých společenských akcí. Letošní setkání, kterého jsme se účastnili, se konalo v Praze na Novotného lávce v klubu Lávka. Celá akce byla zaměřena na informování o novinkách v péči o vývod z ohledu nabídky pomůcek a dále na konzultaci problémů, starostí, obav, které život se stomií obnáší. Vzhledem k velkému zájmu trvala pražská akce celé dva dny. Podle vyjádření zúčastněných se setkání konalo v příjemné atmosféře, ostatně jak to v této společnosti bývá tradiční. Přejeme všem stomikům hodně elánu a zdraví do života a těšíme se s nimi na další setkání. Koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK Dne 25. října 2007 se uskutečnil již 5. z koncertů Fakulta v srdci Karlova, uspořádaný Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Humanitním spolkem mediků v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze 2. Hosté měli možnost vyslechnout výběr z oratoria Eliáš Felixe Mendelssohna- Bartoldy v jedinečném provedení Piccola orchestra a sborů Picolo coro, OktOpus a VOKS pod dirigentskou taktovkou Marka Valáška. Koncert, který byl opravdu silným zážitkem a zaznamenal obrovský zájem a návštěvnost, se uskutečnil za laskavé podpory akciové společnosti Zentiva. V úvodu koncertu přivítali hosty páter Josef Čunek, děkan Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty profesor Tomáš Zima a předseda Akademického senátu 1. LF UK a člen Humanitního spolku mediků MUDr. Marek Hilšer. O historii kostela pohovořili děkan Katolické 10 teologické fakulty UK profesor Ludvík Armbruster a především prorektor UK profesor Mojmír Horyna, který je také autorem knihy o kostele sv. Ignáce z Loyoly. Foto: Mgr. Karel Meister V letech vyrostla na východní straně Dobytčího trhu (dnes Karlovo nám.) novoměstská jezuitská kolej a noviciát. Součástí areálu byla kaple sv. Františka Xaverského. V letech byl na severním konci areálu - na rohu ul. Ječné - vybudován podle plánů Carla Luragha monumentální kostel sv. Ignáce ve stejném raně barokním slohu jako kolej. Kostel sloužil jezuitské koleji až do zrušení jezuitského řádu v r Poté byl konvent předán armádě a přeměněný na vojenský špitál sloužil do roku Koncert, který byl opravdu silným zážitkem a zaznamenal obrovský zájem a návštěvnost, se uskutečnil za laskavé podpory akciové společnosti Zentiva. Poté se stal součástí všeobecné nemocnice. Za druhé světové války zde byla mj. umístěna část chirurgického pracoviště prof. A. Jiráska, které zde bylo v únoru 1945 těžce postiženo bombardováním. Po druhé světové válce zde byla umístěna nově vzniklá III. interní klinika, která zde sídlí dosud. V roce 1866 dostali kostel zpět jezuité a působili zde do roku 1950, kdy byla činnost všech řádů v republice sistována a kostel jim byl odebrán. Znovu jim byl navrácen v roce 1991.

11 Koncert venezuelské skupiny prim. MUDr. Petr Popov Dlouhé chodby budovy oddělení léčby závislostí U Apolináře zdobí řada obrázků a nástěnek s plakáty z exotických zemí. Pěkné a zajímavé obrazové materiály pro tuto výzdobu získáváme díky laskavosti v Praze sídlících cizích zastupitelských úřadů, které kladně zareagují na naši prosbu o jejich poskytnutí. Obrázky někdy přiveze kurýr, někdy si pro ně dojdeme na zastupitelské úřady sami. V případě kontaktu s venezuelským velvyslanectvím v Praze tomu bylo jinak. Předání hezkých plakátů a knížek se uskutečnilo v Apolináři a osobně je přivezla paní María José Báez Loreto, Chargé d Affaires Bolívarovské republiky Venezuela v České republice. Po prohlídce našeho oddělení, které se jí velmi líbilo, následovala nabídka další spolupráce v kulturní oblasti. Velmi záhy došlo k její realizaci. Ve středu 14. listopadu 2007 večer měli pacienti oddělení léčby závislostí VFN možnost seznámit se s tradiční lidovou venezuelskou hudbou při vystoupení skupiny San Juan Guaricongo. Tentýž den odpoledne přivezlo auto z venezuelského velvyslanectví více než třicet velkých zarámovaných plákátů s motivy přírodních krás Venezuely. Bolívarovská republika Venezuela, jak zní oficiální název, je země na jejíž půdě poprvé stanul Kryštof Kolumbus v roce Rozkládá se severně od Brazílie, mezi Kolumbií a Guayanou. Její pobřeží s nádhernými plážemi omývá Karibské moře. Pojmenování Venezuela znamená Malé Benátky a vzniklo díky podobnosti vodních indiánských obydlí v přístavu Maracaibo s italskými Benátkami (Venezia) a jejich budovami, vystavěnými v laguně. Venezuela je federativní republika, proslulá přírodními krásami, na jejím území se nacházejí deštné pralesy i vysoké hory, mohutné a dlouhé řeky (Orinoco), největší jezero-laguna Jižní Ameriky (Maracaibo) a také nejvyšší vodopád na světě - 979m vysoký Salto Angel. Návštěvníky koncertu uchvátila tradiční lidová venezuelská hudba při strhujícím vystoupení skupiny San Juan Guaricongo. Foto: Milan Kammermayer Hudební skupinu San Juan Guaricongo založili tři mladí hudebníci, aby ukázali venezuelské folklórní a afrokaribské umění. Používají tradiční venezuelské hudební nástroje, jako je cuatro, maracas, charrasca a buben pujao, ketré později doplnili o conga, často používané při interpretaci afrolatinské hudby. V repertoáru skupiny San Juan Guaricongo nalezneme hudební styly z různých částí Venezuely, jako jsou sanguenos z oblasti středního pobřeží, bubny typické pro státy Vargas, Aragua a Carabobo, parrandas ze střední části Venezuely, velmi oblíbené v období Vánoc. Ze státu Lara pak tamunangue, typický pro slavnosti sv. Antonína. Bambuco je ukázkou hudby z oblasti And. San Juan Guaricongo je lidový název pro katolického světce Jana Křtitele, jehož uctívání je stěžejním tématem slavností sv. Jana, které se každý rok konají v pobřežních oblastech Venezuely. Sv. Jan Křtitel je v této zemi (ve které se více než 96% obyvatel hlásí ke katolickému vyznání) jedním z nejoblíbenějších svatých, se kterým je spojena řada tradic. Podle jedné z nich o půlnoci z 23. na 24. června zakopou vdavekchtivé dívky na břehu moře nebo řeky jména svých oblíbených ctitelů v hliněné nádobě s pískem. Když se následující den vrátí a otevřou nádobu, která se přes noc naplnila vodou, muž, jehož jméno plave v nádobě nejvýše, se stane jejich manželem. 11

12 Setkání bylo netradiční tím, že bylo zahájeno promítnutím dokumentu o výstupu expedice ke zdolání vrcholu nejvyšší hory světa, které se zúčastnil. Koncert zahájila svým proslovem paní Loreto, Chargé d Affaires Venezuely. Foto: Milan Kammermayer Koncert skupiny San Juan Guaricongo zahájila paní Loreto, Chargé d Affaires Venezuely a pozdravila pacienty Apolináře a hosty velmi živým projevem, ve kterém posluchače stručně seznámila se svou zemí a její hudbou. Vystoupení hudebníků se setkalo s nadšeným ohlasem posluchačů a skončilo až po opakovaných přídavcích. Po koncertě následovala malá tombola, při které několik pacientů obdrželo životopisnou knihu o nejproslulejší venezuelské a jihoamerické osobnosti, Simónu Bolívarovi. Dík za krásný večer patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, jak ze strany zastupitelského úřadu Venezuely, tak ze strany VFN. Další kulturní akcí, kterou ve spolupráci s venezuelským velvyslanectvím připravujeme, bude promítání filmu o přírodních krásách Venezuely. (V příspěvku byly použity informační materiály venezuelského velvyslanectví v Praze) Křeslo pro Fausta Desátý Čech na vrcholu nejvyšší hory světa Mgr. Vlasta Helekalová, ved. odd. vnějších vztahů 1. LF UK Dne 6. listopadu 2007 přijal pozvání do Křesla pro Fausta pan doktor Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy a absolvent naší fakulty. 12 Primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Foto: Mgr. Karel Meister Od roku 2002 je primátorem hlavního města Prahy. Téhož roku byl na kongresu ODS zvolen 1. místopředsedou. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK a jako svoji specializaci si zvolil obor psychiatrie. Absolvoval dvouletý kurz na baltimorské John Hopkins University, zaměřený na protidrogovou politiku a v tomto odvětví pokračoval i po návratu do Česka. Pracoval v psychatrické léčebně, na protialkoholním oddělení, později vedl Středisko drogových závislostí při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a Kontaktní centrum pro drogově závislé v Praze. V současné době přednáší v Centru adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

13 Jeho hlavní zálibou je horolezectví. V pátek 18. května 2007 vystoupil jako desátý Čech v historii na vrchol Mount Everestu. Poprvé psychiatr a primátor. Vrátil se z Himaláje bohatší o nádherný zážitek, nadhled a odstup od politiky. Expedice byla česko-slovenská, organizovaná slovenskou stranou. Účast pana Béma nebyla nikým sponzorována. Himaláje jsou pro něj skutečně fantastické, zrovna tak jako nepálská, tibetská a "šerpská" kultura. To, že je čínská administrativa nepustila do Tibetu, považovali členové expedice za neuvěřitelnou čínskou hloupost a malichernost, nejspíše politicky motivovanou. Je zrcadlem nesmyslné zahraniční politiky. Členové expedice byli pod obrovským časovým tlakem, na hraně změny počasí bojovali o každou hodinu. Všichni členové expedice byli podle vyprávění pana Béma naprosto fantastičtí a zaslouží si aby se o nich vědělo daleko více. Bez šéfa expedice, Slováka Vlada Zboji, by se nedostali ani do Base Campu. A třeba další z nich, Ado Eliáš, je nejenom skvělý lezec, ale také nepostradatelný zubař, který dokázal vrtat zuby i v extrémních podmínkách. Návštěvníci Akademického klubu 1. LF UK měli hned v úvodu možnost shlédnout dokument, natočený v průběhu expedice, který je věnován jednomu z domorodých členů expedice, který nedlouho po jejím skončení tragicky v Himalájích zahynul. Zanechal po sobě těhotnou ženu a dvě malé děti. Členové expedice jim zajistili pomoc. Primátor ale také hovořil o nádherném zážitku, který mu výstup na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest přinesl. Potvrdilo se české přísloví, že "když se chce, tak to jde", jen pro to musíte něco začít dělat. Výstup mu vzal dva měsíce života, pár miliónů mozkových buněk a kamaráda Libora Kozáka, který zemřel na severní straně Mt.Everestu. Na závěr besedy došlo i na otázky, spojené s výkonem jeho primátorské funkce. Přítomné zajímalo, zda bude zachována nemocnice na Karlově náměstí a jaký je teď aktuálně nejdůležitější problém v Praze, který je nutno řešit. Podle vyjádření primátora je nemocnice v centru města nezbytná. Je však nutné řešit její existenci ve všech směrech. Problémů k řešení je však jistě více - mezi nejožehavější patří např. v současné době řešení dopravní infrastruktury v našem hlavním městě a řada dalších záležitostí. Spectabilis profesor Tomáš Zima předal panu primátorovi obraz s motivem Albertova jako připomínku na jeho studentská léta na 1. lékařské fakultě UK. Přítomní hosté měli poté ještě možnost neformálně hovořit s doktorem Pavlem Bémem po skončení besedy. Křest žirafy Mgr. Vlasta Helekalová, ved. odd. vnějších vztahů 1. LF UK Dne 24. listopadu 2007 ve hodin proběhla v pražské zoologické zahradě velmi pěkná akce, kterou 1. lékařská fakulta uspořádala společně s vedením ZOO. V Africkém domě pokřtila 1. LF UK žirafí mláděsamečka a dostal jméno FAUST. Jméno sklidilo obrovské ovace. Kmotry malého Fausta byli děkan 1. LF UK profesor Tomáš Zima a herec Milan Steindler společně s náměstkem primátora hl. m. Prahy Rudolfem Blažkem a tím, kdo zastřešoval celou akci a vede velmi úspěšně pražskou zoologickou zahradu, jejím ředitelem Petrem Fejkem. Akce byla součástí oslav Dne paroží a Žirafích oslav, které se v tento den v pražské zoologické zahradě uskutečnily. Představitelům fakulty byl Foto: Milan Kammermayer 13

14 umožněn vstup k žirafám a tak se mohli se svým kmotřencem a ostatními žirafami osobně seznámit. Na počest křtu zahrál Pražský trubačský sbor J. Selementa při ČMMJ. Pomoc onkologům ve VFn Ing. Petra Bičišťová, produktový manažer, STAPRO s. r. o. Díky integračnímu procesu společností AKORD SOFTWARE a STAPRO, který byl ukončen v roce 2006, společnost STAPRO disponuje dvěma nemocničními informačními systémy StaproAKORD a StaproMEDEA. Oba systémy jsou provozovány v mnoha desítkách zdravotnických zařízení. V roce 2006 byl vytvořen dostatečný potenciál a předpoklady pro vývoj nové řady produktů na nejmodernějších technologiích. Ještě před vývojem jádra nového NIS byl vyvinut flexibilní formulář, což je nástroj sloužící k vytváření formulářů pro strukturované zadávání dat. Flexibilní formulář je prvním produktem, na kterém byly ověřeny teoretické znalosti vývojářů získané na školeních a seminářích na nové technologie. Tyto znalosti jsou také využívány při vývoji nového NIS. Flexibilní formulář byl vyvinut v.net Framework 3.0. Vývoj jádra nového NIS probíhá na beta verzích MS Visual Studia 2008 v.net Framework 3.5. Nový nástroj (flexibilní formulář) umožňuje řešit specifické požadavky stávajících zákazníků bez nutnosti programovat přímo v nemocničním informačním systému a zároveň vytvářet celé nové produkty nové celky. Prvním produktem vytvořeným tímto nástrojem je řešení pro onkologii. Jde o produkt, který obsahuje funkcionality pro strukturované zadávání klinických údajů o onkologickém onemocnění a tyto údaje vyhodnocuje. Pomáhá onkologům v řízení kvality onkologické péče. 14 Přínosy pro uživatele Poskytování uceleného pohledu na celý vývoj onkologického onemocnění a léčby Moderní technologie podporující workflow při zadávání dat Zajištění vzájemných vazeb a kontrolního mechanismu mezi daty Otevřenost a modularita systému Řízení onkologické péče Benchmarking Produkt umožňuje parametricky zaznamenávat údaje o jednotlivých fázích léčebné péče - definuje jejich vstupní a výstupní charakteristiky a rámcový plán léčby. Tímto způsobem je popisována primární diagnostika, primární léčba, dispenzarizace, relaps onemocnění, progrese onemocnění, úmrtí pacienta. Pro jednotlivé fáze onemocnění lze zadávat údaje o způsobu léčby - údaje o radioterapii, operaci, chemoterapii. Do systému jsou zadávány i diagnostickospecifické záznamy pro konkrétní diagnózy (gynekologické nádory, mozkové nádory, ). Systém umožňuje sběr a vykazování dat sledovaných Národním onkologickým registrem. Všechna data jsou zadávána strukturovaně do formulářů s podporou workflow. Strukturovaně zadané údaje se přenášejí v textové podobě i do další dokumentace a tím je vyloučena duplicita v zadávání (příjmová zpráva, ambulantní zpráva, propouštěcí a překladová zpráva). Součástí produktu je i možnost jednoduše vyhodnocovat zadaná data a vytvářet potřebné statistické přehledy nad onkologickou péčí. První zkušenosti Na Onkologické klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze probíhal pilotní provoz řešení pro onkologii. V současné době již lékaři a sestry na Onkologické klinice používají tento produkt v ostrém provozu. Důvody, které vedly k zavedení produktu, objasnila primářka Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice MUDr. Eva Sedláčková, MBA. Exis-

15 tují objektivní kritéria výsledků léčebného procesu, prostřednictvím kterých jsou již celá desetiletí vyhodnocovány kontrolované klinické studie, jež jsou podkladem pro zavádění nových léků, kombinací a postupů do klinické praxe. Příkladem takového kritéria je např. Beznádorový interval (DFS - Disease Free Survival), Doba do progrese onemocnění (TTP - Time to Progression). Nejdůležitějším z těchto ukazatelů je celkové přežití (OS - Overall Survival). Dosud uveřejňované výsledky čerpají podklady z ve světě unikátního Národního onkologického registru. Za zásadní problém ovšem považuji dosažitelnost pouze retrospektivních dat - v současné době jsou k dispozici výsledky z roku Aktuální informace nám chybí. V ideálním případě by každé zdravotnické zařízení zabývající se léčbou zhoubných nádorů mělo mít v každém okamžiku možnost vědět o kolik nemocných dané diagnózy, klinického stádia, typu operace, ale i histologie a bližší imunohistochemické specifikace pečuje, v jakých věkových kategoriích jsou tito nemocní a jaké jsou, v rámci přesně definované skupiny nemocných, léčebné výsledky zdravotnického zařízení. Onkologická klinika VFN již od roku 1999 využívá NIS StaproMEDEA společnosti STAPRO. Proto jsme přivítali nabídku na možnost vytvoření onkologické databáze, která by čerpala z údajů obsažených v NIS a ze specializovaných parametrických údajů umožňujících generování požadovaných ukazatelů kvality léčby a predikce spotřeby specializovaných léčiv. S produktem jsme začali pracovat od Od tohoto data zadáváme údaje nemocným se solidními nádory, kteří zůstávají v dispenzární péči kliniky. Nezařazujeme nemocné, které vyšetřujeme pouze konziliárně, pouze servisně ozařujeme nebo jen geneticky vyšetřujeme, ale vlastní terapie probíhá v jiném zařízení. Pokud přebíráme pacienty rozléčené onkologicky z jiných zařízení, je tato skutečnost ve vstupním formuláři vyznačena s datem převzetí (netýká se chirurgických výkonů, u kterých je i vždy uvedeno zařízení, kde byl pacient operován, ale předchozí chemoterapie a radioterapie). Plánujeme také rozšíření produktu z Onkologické kliniky na onkogynekologii, onkodermatologii a onkopneumologii a onkostomatologii. S těmito klinikami budeme flexibilní formuláře sdílet a v případě servisního ozáření jejich nemocných na Onkologické klinice, radioterapii do formulářů zaznamenávat. STAPRO s. r. o., Pernštýnské náměstí 51, Pardubice Držitel certifikátu systému řízení kvality dle ISO 9001:2000 a certifikátu environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2004 mezinárodní konference ICEQ 2007 efektivita, kvalita a spokojenost klientů ve zdravotnictví a sociální péči Praha, , kongresové centrum Nemocnice Na Homolce Hlavní témata konference: Projekty zlepšující prostředí pro poskytování a nákup zdravotních služeb Kvalita a efektivita ve zdravotnictví Podpora rozhodování v klinické a manažerské praxi Týmová spolupráce v klinické praxi Informační nástroje podporující zlepšení efektivity a kvality ve zdravotnictví 15

16 Projekt Kvalita ve VFN Ovzdělávacím projektu Kvalita ve VFN jsme v časopise Nemocnice psali již několikrát. Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšování adaptability zaměstnanců na strukturální změny. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a ve VFN byl spuštěn již v září 2006 a jeho ukončení je naplánováno na srpen Cílem projektu je nejen vytvoření komplexního interního systému vzdělávání především pro zaměstnance VFN nezdravotnických profesí, ale také je to podpora zavádění kvality a příprava a proškolení interních lektorů a auditorů. V rámci projektu v současnosti končí druhá etapa a zároveň se již rozběhla etapa třetí. V první etapě s názvem Základní proškolení, která se zaměřila na prezentaci, komunikaci, Vzdělávací akademie je pro zaměstnance VFN vítanou možností, jak si zvýšit svoji kvalifikaci a získat nové znalosti a zkušenosti. 16 motivaci a týmovou spolupráci, se zúčastnilo 221 zaměstnanců VFN z řad nezdravotnických i zdravotnických pracovníků. Druhá etapa je rozdělená na dvě části - v té první byl proškolen a certifikován tým interních školitelů lektorů v kurzu Lektor vzdělávání dospělých. Nyní probíhá druhá část druhé etapy. Věnuje se přípravě interních auditorů v programu Manažer kvality auditor. Závěr etapy je naplánován na prosinec Třetí etapou projektu je Vzdělávací akademie. Členění vzdělávacího programu je vytvořeno z volně navazujících samostatných, rozvojových, tréninkových a odborných kurzů soustředěných do tří modulů: komunikace, manažerské dovednosti a odborné znalosti. Zaměstnanci VFN mají také možnost zúčastnit se diskusních fór s managementem VFN, na kterých jsou probírána témata ekonomiky a kvality ve zdravotnictví, právní odpovědnosti, současnosti i budoucnosti používání IT ve VFN, aplikace zákoníku práce ve zdravotnictví a kvality ve VFN atd. Podrobné informace o harmonogramu kurzů, tématech, diskusních fórech, možnosti přihlášení a získání certifikátu jsou pro zaměstnance VFN připraveny na Intranetu v odkazu Vzdělávání ve VFN Vzdělávací akademie. Kurzy nabízené ve Vzdělávací akademii jsou zařazeny v programu Management ze zaměřením na zdravotnictví, který je akreditován MŠMT v Praze. Kurzy umožňují účastníkům získat certifikát - odbornou způsobilost pro management pracovníků nezdravotnických profesí. Pro zaměstnance je účast na kurzech Vzdělávací akademie vítanou možností, jak si zvýšit svoji kvalifikaci a získat nové znalosti a zkušenosti. Jedna z účastnic paní Míla říká, že prvotním impulsem, proč se přihlásila, byl zájem o psychologii. Zajímají mě vztahy a lidské osudy, ráda komunikuji na pracovišti se svými kolegy. Sama trochu bojuji se sociální fobií. Na kurzech Vzdělávací akademie se cvičím v komu-

17 nikaci před více lidmi. Téma konfliktu jsem například využila, když jsem byla nucena dát výpověď jednomu ze svých spolupracovníků. Kurz slouží také k poznávání zaměstnanců z jiných oddělení a klinik. Setkávají se zdravotníci i nezdravotníci a to je zajímavé například v ohledu vykazovaní zdravotní péče pro pojišťovny. V souvislosti s vybíráním poplatků od ledna 2008 jde o téma více než aktuální. (red) Projekt Zahrada Projekt s názvem ZAHRADA chráněné dílny a integrační centrum byl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zahájen v lednu Informace o tomto projektu Vám pravidelně přinášíme na stránkách časopisu Nemocnice. Projekt, který je zaměřen na pracovní a sociální rehabilitaci, zlepšování kvality života duševně nemocných pacientů Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, je rozdělen na dvě části: chráněné dílny a integrační centrum. Chráněné dílny umožňují pracovní rehabilitaci v rámci režimové léčby a v rámci ambulantní péče mohou být rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání. Pracovní rehabilitace se mohou každý pracovní den od 8.30 do hod zúčastnit hospitalizovaní pacienti se samostatnými vycházkami nebo se souhlasem ošetřujícího lékaře, nebo ambulantní pacienti. Možnost dlouhodobějšího zaměstnání v chráněných dílnách je určena pro osoby zdravotně znevýhodněné z psychiatrické indikace (nezaměstnaný, poživatel ID), výhodou je bydliště v Praze. Činnosti, které mohou klienti vykonávat v rámci chráněných dílen jsou následující: pomocné práce při úpravě a údržbě Kateřinské zahrady (ve které chráněné dílny sídlí) údržba zeleně, např. sázení stromků, keřů, květin, zalévání, pletí, hrabání listí atd., dále jsou to práce při úpravě a údržbě objektu úklid, natírání dveří, oken, montáž a renovace nábytku apod. Klienti chráněných dílen se také podíleli na rekonstrukci hřiště nebo výrobě zahradních laviček. Cílem je udržet a rozvíjet pracovní dovednosti, trénink pracovního režimu a práce v kolektivu s cílem zvýšit šanci klientů uplatnit se na trhu práce, trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě a získání sebejistoty a korektivní zkušenosti, že lze fungovat ve společenství lidí bez pocitu ohrožení. Pro paní Hedviku to byla nejdříve příležitost, přivydělat si při invalidním důchodu. Původně pracovala jako knihovnice a obávala se, že nenajde uplatnění ve svém oboru. Postupně jsem si uvědomila i další přínosy. Potkala jsem tu zajímavé lidi, kteří mají podobné problémy. Zjistila jsem, že jsem s nimi na stejné lodi. Našla jsem tu samu sebe i novou kamarádku. Klienti většinou pracují na zahradě. Chlapi dělají s hlínou, na podzim listí a my děláme spíše kolem centra. Stejně tak Monika, která chodí ráda po přírodě, a proto uvítala práci v Zahradě. Jsem tu spokojená. Mám kontakt s příjemnými lidmi a zároveň je to jediný zdroj mého příjmu. Bohužel jsem nedostala invalidní důchod, ale mám na něj nárok. Integrační centrum je zaměřené mimo jiné na výtvarnou činnost např. navlékání korálků výroba korálkových zvířátek Integrační centrum je zaměřeno na sociálně rehabilitační a volnočasové aktivity, podporu sociálních kontaktů, sociální poradenství, konzultace s psychiatrem, psychologem, umožní zájemcům aktivní trávení volného času a současně trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Pro hospitalizované i ambulantní pacienty i jejich návštěvy je integrační centrum otevřeno každý pracovní den od 13 do 17 hodin. 17

18 V rámci integračního centra se mohou klienti účastnit různých kulturních a sportovních aktivit (vycházky, kondiční cvičení). Jsou pro ně připraveny kurzy jako například kurz Jak úspěšně hledat práci" nebo Základy práce na PC. Zabývat se mohou výtvarnou činností, ručními prácemi, společenskými hrami atd. Využít mohou také sociálně právní poradnu nebo možnost individuální konzultace s psychiatrem, psychologem a sociální pracovnicí. Smyslem integračního centra je podpora sociálních kontaktů, vytržení ze sociální izolace, také smysluplné využití volného času a trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Honza přišel z terapeutického centra Nad Ondřejovem a v projektu Zahrada pracuje od dubna. Je to pro mě cenná zkušenost. Hlavně proto, že mohu docházet pravidelně celých pět dní v týdnu. Cítím se lépe. Když na mě padne deprese, vím, že mohu jít pracovat nebo jít mezi lidi. Máme tu pravidelný kontakt s terapeuty a přitom nás nijak neomezují. Učíme se starat se o sebe i komunikovat s druhými. Projekt Zahrada realizovaný v letech je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy a je řízen realizačním týmem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. (red) Metabolické vzdělávací centrum MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., primářka ÚDMP VFN a 1. LF UK Projekt Metabolické vzdělávací centrum je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. 18 Trvání projektu: 2 roky ( ). Řešitel projektu: MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK (ÚDMP). Evropský sociální fond je klíčovým finančním nástrojem pro realizování evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora celoživotního vzdělávání, sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cílem projektu je vytvoření Metabolického vzdělávacího centra, tj. vzdělávacího a informačního centra pro diagnostiku dědičných metabolických poruch (DMP), a zároveň vytvoření a pilotní ověření komplexního vzdělávacího programu pro vzdělávání lektorů, kteří se podílejí na výuce v oblasti DMP. Projekt je součástí strategie ÚDMP, jejímž cílem je zlepšení diagnostiky DMP v ČR, zvýšení počtu diagnostikovaných a léčených pacientů, zvýšení kvality léčebné péče a zlepšení prognózy pacientů s DMP. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci VFN a 1. LF UK, kteří jsou odborníky v oblasti DMP, a kteří se podílejí na diagnostice, léčbě, monitorování kompenzace, genetickém poradenství, prenatální diagnostice, výzkumu a vzdělávání studentů, lékařů všech odborností a jiných zdravotnických pracovníků v oblasti DMP. Klíčové aktivity projektu zahrnují ustavení a vybavení Metabolického vzdělávacího centra v rámci ÚDMP a 4 vzdělávací programy: 1. vzdělávání odborné: zvýšení odborných znalostí v oboru lékařská genetika včetně biochemické genetiky (problematika DMP), důraz je kladen na klíčové principy oboru, znalosti vyšetřovacích metod a na zlepšení diferenciální diagnostiky na klinické i laboratorní úrovni

19 2. vzdělávání jazykové: příspěvek na jazykové vzdělávání (angličtina) po ověření zvýšení jazykových znalostí jazykovým auditem akreditované jazykové školy a na úspěšně složenou mezinárodní jazykovou zkoušku (PET, FCE, CAE, CPE) 3. vzdělávání pedagogicko-psychologické: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání dospělých (pedagogické minimum pro přednášející) 4. vzdělávání manažerské: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti hodnocení osobnosti, týmové práce a time managementu Cílem projektu je vytvoření Metabolického vzdělávacího centra, tj. vzdělávacího a informačního centra pro diagnostiku dědičných metabolických poruch (DMP), a zároveň vytvoření a pilotní ověření komplexního vzdělávacího programu pro vzdělávání lektorů,... Výstupy projektu: 1. informační texty o diagnostice DMP v ÚDMP (Metabolická příručka 2007) 2. vzdělávací přednášky 3. odborné texty (3 sborníky odborných textů z oblasti genetiky, vyšetřovacích metod pro diagnostiku DMP a příručka Přehled vyšetření pro diagnostiku DMP) 4. překlad knihy J. Fernandes, J.-M. Saudubray, G. Van den Berghe: Inborn Metabolic Diseases: Diagnosisi and Treatment, Springer webové stránky 6. edukační postery (hlavní metabolické cesty a jejich poruchy) Realizace projektu je průběžně čtvrtletně vyhodnocována formou monitorovací zprávy, vytvořené odborné texty budou vytištěny a zveřejněny na Extrémně obézní pacienti prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc., Andrea Panušová, staniční sestra, III. interní klinika VFN a 1. LF UK Před pár týdny byla naše klinika zmiňována v médiích v souvislosti s největším Čechem, pacientem s gigantoakromegalií po operaci hypofýzy. Mnohem častěji je však možné na našem lůžkovém oddělení D3 vidět jiné mimořádně velké pacienty s extrémní obezitou. Extrémně obézní jedinci, jejichž hmotnost se blíží a někdy i přesahuje 200 kg, jsou také zváni superobézní (BMI > 50) nebo supersuperobézní (BMI > 60). Představují zvláštní kategorii nemocných, které charakterizují nejen jejich obrovská hmotnost a z ní vyplývající obtíže, ale také zvláštnosti péče, kterou vyžadují. Obézních 3. stupně (BMI > 40) je v naší dospělé populaci asi 1 %, což představuje hrubým odhadem něco mezí až osob. Extrémní obezitou je postižen jen zlomek z nich, nicméně i to znamená několik tisíc jedinců, podstatně ohrožených nejen na zdraví, ale bez přehánění i na životě. Typická je velmi rozdílná fyzická zdatnost, takže některé upoutá na lůžko i pro jiného nezávažné onemocnění. Křehkost těchto nemocných se projevuje především malou funkční rezervou, bezprostřední ohrožení představuje dechová insuficience. Negativní roli hraje také omezená vyšetřitelnost, a to jak při somatickém vyšetření lékařem (zejména nitrobřišní orgány jsou nevyšetřitelné), tak při řadě diagnostických metod (ultrasonografie, kontrastní rtg metody; také CT a MR, jestliže se pacient nevejde do prstence přístroje). Většina našich extrémně obézních pacientů je pohyblivá, někteří až obdivuhodně. Pro ně máme na chodbě lůžkového oddělení D3 malé superfitness, vybavené díky iniciativě as. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D. a díky sponzorům několika cvičebními stroji (rotoped, chodítko, rumpál), dimenzovanými na hmot- 19

20 Pro extrémně obézní pacienty máme na chodbě lůžkového oddělení D3 malé superfitness, vybavené několika cvičebními stroji dimenzovanými na hmotnost přes 200 kg. nost přes 200 kg. Někteří z těchto pacientů jsou schopni docházet i do Rekondičního centra VŠTJ Medicína v Salmovské ulici. Ale i s těmito soběstačnými pacienty mají sestry problémy. Velmi obtížně jim nabírají krev na vyšetření, bez široké (stehenní) manžety jim nelze správně změřit krevní tlak. Nemocní mají z pochopitelných důvodů obtíže s osobní hygienou, často ale odmítají pomoc, protože si nepřipouštějí svoji neschopnost v tomto směru. Jakmile však jsou upoutáni na lůžko, nebo i jen neschopni chůze, nastávají opravdové těžkosti. Problém s lůžky není v tom, že by obrovskou hmotnost neunesla. Jsou však na ně malá, úzká, V některých případech bylo nutné svázat dvě standardní lůžka a mezeru překlenout molitanem. 20 pacient je zcela vyplní a nelze jej polohovat, ošetřovat. V těch nejzávažnějších případech nezbylo než svázat dvě standardní lůžka, mezeru překlenout molitanem a za usilovného snažení celé směny sester a přivolaných sanitářů pacienta polohovat či lůžko přestlat. Nestačí hrazdičky, mísy, gramofony, nemocniční oblečení, rehabilitace je často velmi iluzorní. Převoz na vyšetření připomíná manévry, na extrémní hmotnost a objem nestačí sedačky, nosítka, sanitky, vyšetřovací lůžka a operační stoly. Přesto se díky velkému úsilí celého týmu podařilo několika mimořádně těžce nemocným bez nadsázky zachránit život a dokonce i obnovit schopnost alespoň minimálního pohybu. Představuje to týdny náročné péče, desítky kilogramů hmotnostních úbytků a přitom zcela standardní platby od zdravotních pojišťoven. Jiní po redukci mohou podstoupit na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK bariatrické výkony na žaludku nebo i náročné resekce velkých kožních laloků. Převoz na vyšetření připomíná manévry, na extrémní hmotnost a objem nestačí sedačky, nosítka, sanitky, vyšetřovací lůžka a operační stoly. Péče o obézní má na III. interní klinice velmi dlouhou tradici. Ta sahá dokonce až před vznik kliniky v roce 1945, protože prof. Josef Charvát se obezitou zabýval již za první republiky a publikoval i kazuistiky obézních pacientek. Za zakladatele české obezitologie je všeobecně uznáván prof. MUDr. Jiří Šonka, DrSc. ( ), který nejen léta vedl ambulanci pro obézní, ale jako první organizoval pobyty obézních spojené s pohybovou aktivitou zpočátku ve Zbirohu, pak dlouhá léta v Roudnici nad Labem. Péče o extrémně obézní je jakýmsi vrcholem klinické obezitologie, nepřehlédnutelným a do jisté míry i atraktivním. Prognóza těchto nemocných však zůstává velmi neradostná a naším přáním je, abychom měli takových pacientů co nejméně.

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman

NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR NOVÉ INICIATIVY PRO PODPORU ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ČR Martin Zeman Anotace Odborná veřejnost v oblasti elektronického zdravotnictví

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi

mezioborové sympozium Komplexní vyšetření poruch sluchu v ambulantní i klinické praxi Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory

Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Historie a současnost kongresů České stomatologické komory Již v době svého vzniku si Česká stomatologická komora (ČSK) stanovila za cíl aktivně a systematicky se podílet na dalším odborném růstu a vzdělávání

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Certifikované kurzy - lékaři

Certifikované kurzy - lékaři Prohlubování vzdělávání lékařů Konference Hotel ILF 16.9.2010 Cíl projektu Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice)

Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013. 1. místo: Fakultní nemocnice v Motole (kategorie Fakultní nemocnice) Tisková zpráva: Výsledky celostátního hodnotícího projektu NEMOCNICE ČR 2013 Předkládáme Vám výsledky celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR 2013 byly nemocnice komplexně hodnoceny ze čtyř klíčových

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

III. celoslovenská konferenci sestier pracujúcich v chirurgických odboroch s medzinárodnou účasťou Martin 11.9.209 Možnosti získání odborné způsobilosti na Katedře ošetřovatelství LF MU v Brně Andrea Pokorná

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP. Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně ČLS JEP Česká společnost pro klinickou pastorační péči ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP ČLS JEP Stanovy ČSKPP jsou konkretizací stanov ČLS JEP. Charakteristika

Více

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese:

Podrobnější informace ke studiu můžete získat na adrese: Rozhodujete se, kam jít na vysokou školu? Baví vás práce pro lidi a s lidmi? Chcete pomáhat lidem v obtížných životních situacích? Chcete pracovat v oboru, který v posledních 10 let prošel dynamickým rozvojem?

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu

Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.3.08.4/0001 Příjemce Fakultní nemocnice Hradec Králové Název projektu Modely dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Management a ekonomika ve zdravotnictví

Management a ekonomika ve zdravotnictví Chcete vědět, co nás čeká a co nás (asi) nemine v českém zdravotnictví? Přihlaste se do 3 týdenního kurzu, který pořádá Škola veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ

CENTRUM PRAHA PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONGRESU PREZENTACE FIREM NA DOPROVODNÉ VÝSTAVĚ OBSAH SLOVO ÚVODEM... 2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR... 3 Lokální organizační výbor:... 3 Organizační výbor sekce pro sestry a technický personál... 3 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA... 4 PŘEHLED DŮLEŽITÝCH TERMÍNŮ... 4

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE XXIX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Místo sociální psychiatrie v moderní psychiatrické péči 30. listopadu 2. prosince 2006 Kongresové a kulturní centrum lázeňská kolonáda, Poděbrady 2. OZNÁMENÍ Vážené

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěli bychom Vás i v tomto roce co nejsrdečněji pozvat na 24. celostátní odbornou ergoterapeutickou konferenci, kterou pořádá Česká asociace ergoterapeutů pod záštitou

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více