obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4"

Transkript

1 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres WASP v Praze...7 Foniatrický kongres...8 Setkání stomiků 2007 v Praze...9 Koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova...10 Koncert venezuelské skupiny...11 Křeslo pro Fausta...12 Křest žirafy...13 Pomoc onkologům ve VFN...14 Projekt Kvalita ve VFN...16 Projekt Zahrada...17 Metabolické vzdělávací centrum...18 Extrémně obézní pacienti...19 Vánoce a obezita...21 Předvánoční povídání s MUDr. Pondělíčkovou...22 Papíry mají smůlu...24 Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc...24 Zemřel prof. Václav Tošovský...26 Životní jubilea...28 Poděkování...28 Děkovné dopisy...29 Sestry nezklamaly...30 Společná návštěva ZOO...30 Mangrove (téměř) za humny...31 obsah Informační bulletin všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vydavatel: Stapro s. r. o. pro VFN Registrace: MK ČR E Odpovědní redaktoři: Bc. Petra Pekařová, Václav Kříž Jazyková redaktorka: Milena Hodanová Fotografie: Václav Kříž a archiv VFN Titulní foto: Ing. Jan Hotmar Grafika titulní strany: Pavel Šťastný Korespondenci k obsahu zasílejte na adresu: Bc. Petra Pekařová, ředitelství VFN, U Nemocnice 2, Praha 2, materiály pro reklamu na adresu: Agentura PaP, Stapro s. r. o., Pernštýnské nám. 51, Pardubice, tel.: Náklad: výtisků

2 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři Zdá se, jakoby to bylo včera, kdy jsme si přáli dobrý rok Nyní otevíráte poslední číslo časopisu Nemocnice v roce 2007 a společně se připravujeme na rok Naší snahou bylo v roce 2007 dosáhnout dalšího zlepšení ve všech oblastech činnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. I když jsme byli v řadě oblastí úspěšní, je stále ještě co vylepšovat. Naše hlavní orientace na pacienta a kvalitu péče se potvrdila jako správná dne 27. listopadu 2007 převzala v Ostravě paní náměstkyně MUDr. Černická diplom, sdělující, že Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v hodnocení kvality péče o pacienty umístila mezi fakultními nemocnicemi na prvním místě. Je to výsledek dobré práce týmů lékařů, sester a dalších odborníků nemocnice, kteří si uvědomují, že k profesionalitě nepatří jen odborné vzdělání, ale i odpovídající vystupování a jednání. Významně k tomu přispělo i nemocniční vzdělávání ať organizované v rámci grantu JPD 3 Kvalita ve VFN či Odborem vzdělávání VFN. Systém vzdělávání zaměstnanců nejen v profesní Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se v hodnocení kvality péče o pacienty umístila mezi fakultními nemocnicemi na prvním místě. úrovni, ale i v manažerských dovednostech, komunikaci a třeba i ve znakové řeči se osvědčil a budeme v něm dále pokračovat. V ekonomické oblasti se podařilo zejména díky důslednému uplatňování principů controllingu v ekonomickém řízení pracovišť dosáhnout již třetím rokem pozitivní bilance. Všeobecná fakultní nemocnice je i významnou institucí v oblasti vědy a výzkumu. Mimo výzkumný záměr Diagnostika a léčba geneticky podmíněných chorob je v nemocnici řešeno 91 výzkumných grantových projektů. Jako spoluřešitel se VFN podílí spolu s dalšími institucemi, jako jsou 1. LF UK, AV ČR, další vysoké školy, výzkumné ústavy MZ, průmyslové firmy a další instituce ještě na 231 projektech. V systému evropských projektů je v nemocnici realizováno 6 grantů. Není to málo. V kvalitě této činnosti se velmi významně projevuje dobrá spolupráce s 1. LF UK, která prakticky tvoří s VFN funkční celek. Svědčí o tom i Ceny ministra zdravotnictví za rok 2007 předané 17. prosince v Hrzánském paláci doc. MUDr. Markovi Trněnému, CSc. za grant řešený ve VFN a prof. MUDr. Milanovi Ellederovi, DrSc. Celkem byly uděleny 4 ceny ministra zdravotnictví. To svědčí o vysoké kvalitě výzkumné práce a invenci pracovníků nemocnice i fakulty. Nechci čtenáře unavovat výčtem poskytnuté zdravotní péče či jinými statistikami, které nejsou vůbec nepříznivé pro VFN, ale patří spíš do výroční zprávy. Přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí přinesl i mediální diskusi o slučování ÚHKT a VFN. Tento úvodník není vhodným prostorem pro takovou diskusi. Snahou i úkolem VFN, jako fakultní nemocnice je poskytovat kvalitní vysoce specializovanou péči, provádět špičkový výzkum a zabezpečit odpovídající výuku. Cílem vedení nemocnice je zabezpečit pro pacienty špičkovou péči nejen na dosavadní úrovni, ale i s potřebnou mírou rozvoje. Pro odborné týmy pak vytvořit odpovídající pracovní podmínky a zabezpečit ještě kvalitnější přístrojové vybavení.

3 V době, kdy se Vám dostává tento časopis do ruky, se bude střídat adventní nálada s předvánočním shonem. Přeji všem, aby převládla spíše síla adventní tradice. Se závěrem roku děkuji všem pracovníkům a příznivcům VFN a 1. LF UK za vše dobré, co jste vykonali pro nemocnici, pro nemocné, pro studenty i pro rozvoj vědy. Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, přeji Vám i Vašim blízkým hezké prožití vánočních svátků a příjemné rozloučení s rokem Do roku 2008 přeji všem pevné zdraví, osobní i pracovní pohodu s dobrými výsledky. MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel VFN Vážené kolegyně, Vážení kolegové Konec roku přinesl některé nečekané události, jako je diskuse o možném slučování či propojování ÚHKT s VFN. Tomuto tématu se zde nechci věnovat, avšak chci ujistit zúčastněné, že budu dbát vždy o to, aby vzdělávání, rozsáhlá vědecko-výzkumná činnost i léčebná péče byly zachovány nebo ještě rozšířeny či zkvalitněny. Ve chvíli, kdy píši tento úvodník, očekávám věcný záměr návrhu zákona o univerzitních nemocnicích, který může přinést zjednodušení řízení a zlepšení činností, ale taky může významným způsobem narušit či ohrozit výuku pregraduální a postgraduální, vědecko-výzkumnou provázanost, jistoty akademických pracovníků. Bude podstatné, jaký návrh ze strany ministerstva zdravotnictví přijde, jaká bude jeho vyváženost mezi složkou zdravotnickou a školskou, respektive nemocniční a fakultní. Na počátku listopadu organizovala naše fakulta setkání vedení lékařských fakult ČR a SR, které se uskutečnilo v krásně zasněžených Mariánských Lázních. Tohoto tradičního setkání se účastnili představitelé vedení všech deseti lékařských fakult ČR a SR, vedení FVZ v Hradci Králové a FSZ v Českých Budějovicích a v Ostravě. Zahájení a diskuse s děkany se zúčastnil ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, jeho 1. náměstek Marek Šnajdr, hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel, Jaroslava Kunová, předsedkyně Asociace nemocnic, Jiří Chval, 1. místostarosta Mariánských Lázní, Leo Novobilský, generální ředitel Léčebných lázní Mariánské Lázně, a.s. a Jan Bříza jako představitel sdružení FN. Hlavními tématy jednání byla informace o přípravě zákona o univerzitních nemocnicích. Široce byla diskutována problematika specializačního vzdělávání z pohledu financování, role lékařských fakult a též počtu základních oborů, kdy Asociace děkanů bude iniciovat snahu o snížení počtu oborů. Velmi kladně byla přijata iniciativa vzniku sdružení Mefanet (MEdical FAculties Educational NETwork), sítě výukových portálů řešícího otázky e-learnigu na společné platformě všech lékařských fakult. Děkani se rozhodli založit

4 Českou konferenci děkanů lékařských fakult a v průběhu příštího roku jí nahradit současnou Asociaci děkanů. V sekcích byla projednávána problematika výuky zubního lékařství a stomatologie, bakalářských a magisterských studijních programů. Pozornost byla věnována sjednocování kritérií a náročnosti doktorských studijních programů a byl sjednocen postup fakult v rámci uznávání zkoušek a stáží v rámci programu Erasmus. Proděkani pro vědeckou činnost konstatovali potenciální ohrožení financování biomedicínckého výzkumu v důsledku aplikace v současnosti užívaného hodnotícího algoritmu. Je nadhodnocena bodová síla patentů, která nereflektuje jejich reálný přínos, nedostatečně hodnotí kvalitní publikace a vůbec nezohledňuje citovanost publikací. V současnosti je univerzitní klinický výzkum publikačně jeden ze tří nejúspěšnějších segmentů českého výzkumu. Široce byla diskutována problematika specializačního vzdělávání z pohledu financování, role lékařských fakult a též počtu základních oborů, kdy Asociace děkanů bude iniciovat snahu o snížení počtu oborů. Předsedové akademických senátů po diskusi ke zprávě OECD k terciárnímu vzdělávání a k výchozím tezím pro Bílou knihu odmítají účelová tvrzení zpochybňující principy demokratického řízení vysokých škol. Tyto principy je třeba zachovat, kultivovat, nikoliv nahrazovat direktivním státním centralismem. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, na konci roku 2007 Vám chci poděkovat za vše, co jste vykonali ve prospěch naší fakulty, nemocnice, pacientů, studentů a kolegů. Přeji Vám a Vašim blízkým šťastné a veselé vánoce, chvíle klidu na setkání s Vašimi přáteli, zdraví, pohodu a čistá předsevzetí pro rok prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK Společné tiskové prohlášení Společné tiskové prohlášení děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Svelkým rozčarováním sledujeme mediální výroky profesora Pavla Klenera, kterými znejistil vážně nemocné pacienty, zaměstnance Ústavu hematologie a krevní transfuze a hrubým způsobem znevážil práci svých kolegů, učitelů a lékařů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty UK. Nemůžeme nechat bez odezvy zpochybňování odborné úrovně společných pracovišť 1. LF UK a VFN v Praze a poskytování zavádějících informací o připravovaných změnách. Ministerstvo zdravotnictví ČR připravuje vznik univerzitních nemocnic, jako moderních, efektivně ekonomicky řízených celků sloužících pro poskytování špičkové léčebné péče, vzdělávání a výzkumné činnosti. 1. lékařská fakulta podporuje vznik univerzitních nemocnic, neboť v nich vidí příležitost pro poskytování specializované a superspecializované péče na té nejvyšší možné úrovni a současně ekonomicky efektivní model.

5 Považujeme za logické, že chce ministerstvo do nových univerzitních celků zahrnout také v současnosti samostatné ústavy. To neznamená žádné zhoršení kvality péče poskytované v těchto ústavech nebo dokonce rozdělení lékařských týmů. Naopak tyto kroky mají umožnit lepší propojení a poskytování péče těmito nemocnicemi. Ministerstvo zdravotnictví pověřilo managementy ústavů, nemocnic a akademické obce přípravou tohoto propojení, což považujeme za postup správný. Tento postup byl nastaven i v případě zadání k propojení Ústavu hematologie a krevní transfuze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, resp. její I. interní kliniky kliniky hematologie. Toto propojení je logické, neboť obě pracoviště společně představují špičkové hematologické centrum. Ředitel VFN MUDr. Bříza a bývalý ředitel ÚHKT profesor Klener měli každý přinést své náměty a argumenty, ty pak měly být podrobeny diskusi a analýze, do nichž je připravena zapojit se i 1. lékařská fakulta a pak teprve má dojít k definitivnímu rozhodnutí ministerstva. Tento postup profesor Pavel Klener nepodporoval a poskytl jen částečné údaje. Záměrem propojení je integrace hematoonkologické péče do prostor sousedících s ÚHKT a následně tato pracoviště rozvinout a propojit do uceleného špičkového hematoonkologického centra. Považujeme za správné, že Ministerstvo zdravotnictví, jako zřizovatel ÚHKT zamítlo návrh profesora Klenera na privatizaci ÚHKT nebo na přesun do prostor Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech. Za neakceptovatelné považujeme to, že profesor Klener začal zpochybňovat odbornou úroveň Všeobecné fakultní nemocnice a vytvářet dojem, že spojením ÚHKT a VFN budou poškozeni pacienti. Společná pracoviště 1. LF UK a VFN poskytují špičkovou lékařskou péči tisícům pacientů a denně je v ní vyučováno okolo budoucích lékařů a zdravotnických pracovníků. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. lékařské fakulty UK MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Týden vědy a techniky na 1. LF UK Mgr. Vlasta Helekalová Akademie věd České republiky uspořádala pro všechny příznivce vědy a techniky 7. týden vědy a techniky, který proběhl od 1. do 11. listopadu Kromě AVČR se Týdne vědy účastnily Masarykova univerzita (jako celek), ČVUT (jako celek), VŠCHT (jako celek), PřF UK a 1. LF UK. Pět měst v České republice nabídlo možnost dozvědět se víc o vědě a vyzkoušet si její přitažlivost. Na programu byly přednášky špičkových odborníků, prezentace zajímavých pokusů, workshopy, netradiční výstavy, vědecké kavárny, návštěvy laboratoří a akademických pracovišť. Součástí letošního 7. týdne vědy a techniky byla také evropská putovní interaktivní výstava o optice a optických technologiích s názvem Fascinace světlem. Výstava se konala ve Veletržním paláci v Praze od 1. do 8. listopadu Ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK, kterou v této akci zastupoval člen kolegia děkana pan profesor Karel Smetana byly 5. a 6. listopadu 2007 v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě uspořádány dvě akademické kavárny. Fakulta se také podílela na přednáškách uspořádaných v Městské knihovně v Praze (mezi přednášejícími byli profesoři Grim, Linhart, Akademická kavárna ve Fautově domě. Foto: Mgr. Karel Meister. novinky a události

6 Růžička a doktor Pláteník). Dne 5. listopadu 2007 s prof. MUDr. Milanem Ellederem, DrSc., přednostou Ústavu dědičných metabolických poruch 1. LF UK a VFN a jeho spolupracovníky z ÚDMP a z AV ČR na téma: Přírodní vědy budoucnost medicíny a dne 6. listopadu 2007 s prof. MUDr. Aleksi Šedem, DrSc., přednostou Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK a jeho spolupracovníky na téma: Moonlighting molekuly: molekulární podstata melouchaření aneb Nová role pro staré přátele. Na přípravě, moderování a odvysílání záznamů obou akademických kaváren spolupracoval Český rozhlas-leonardo. Velký zájem o všechny akce jistě potěšil jejich pořadatele. Recertifikace Lékárny VFN PharmDr. Helena Rotterová, vedoucí Nemocniční lékárny Dne 31. října 2007 slavila Nemocniční lékárna Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v Akademickém klubu recertifikaci ISO 9001:2000. Poprvé získala naše lékárna tento certifikát v červnu 2001 jako první lékárna v České republice. Certifikát je platný 3 roky, poté je nezbytné jej obnovit prostřednictvím certifikačního auditu. K potvrzení funkčnosti Vedoucí lékárny PharmDr. Rotterová s kolegyní PharmDr. Kalnou. systému slouží dozorové audity, které se konají v ročních intervalech. Bez systému jakosti by nebyla nemocniční lékárna konkurenceschopná, zvláště v přípravě technologicky náročných léků, přičemž úroveň aseptických a sterilních příprav je jedním ze zásadních kritérií svědčících o úrovni lékárenské péče ve zdravotnickém zařízení. V průběhu uplynulých let došlo v souladu s požadavky systému řízení jakosti k rozšíření oddělení pro přípravu vaků k parenterální výživě pro potřeby pacientů VFN a dalších nemocnic. Bylo vybudováno oddělení přípravy cytostatik, jehož služeb využívá stále více klinik. V září tohoto roku jsme opět obhájili certifikaci. Nemocniční lékárna děkuje za podporu a spolupráci při budování a rozvoji systému řízení jakosti všem zúčastněným zaměstnancům VFN. Křest knihy Laboratorní diagnostika Mgr. Vlasta Helekalová Dne 29. října 2007 byla slavnostně představena v krásných prostorách Novoměstské radnice na Karlově náměstí monografie Laboratorní diagnostika (T. Zima a kol.), kterou vydalo Nakladatelství Galén s.r.o. a nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze Karolinum. Kmotry knihy byli předseda Akademie věd ČR pan profesor Pačes a předseda Společnosti JEP pan profesor Blahoš. Monografie je určena nejen pregraduálním a postgraduálním studentům, ale všem lékařům, kteří užívají laboratorní vyšetření. Kniha obsahuje kromě známých, řadu desítek let používaných testů a analytů také moderní postupy včetně molekulárně biologických. Jsou zde uváděny racionální přístupy k diagnostice řady

7 Foto: Mgr. Karel Meister onemocnění s přihlédnutím k často zmiňované medicíně založené na důkazech a k možnostem použití metod u nás. Kniha zahrnuje ve 39 kapitolách laboratorní diagnostické metody používané ve většině lékařských oborů s rozdělením na obecné popisy jednotlivých analytů, ale též i na popisy vyšetřovaných postupů u jednotlivých nemocí a syndromů. Za cenné je možno považovat vazbu laboratorních vyšetření k podstatě metabolických pochodů za fyziologických i patologických podmínek, při akutních, subakutních a chronických stavech. Jsou zde též stručně zmíněny obecné podmínky odběru biologického materiálu, změny laboratorních parametrů v pediatrii a geriatrii, ale i principy laboratorních metod; prakticky užitečné jsou rovněž referenční hodnoty laboratorních metod. XIX. světový kongres WASP v Praze PhDr. František David Krch, Ph.D., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika VFN a 1 LF UK Ve dnech 21. až 24. října 2007 proběhl za významného přispění Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, České psychiatrické společnosti ČLS JEP a za podpory WHO a WPA, v Kongresovém centru Praha Světový kongres sociální psychiatrie WASP (World Association for Social Psychiatry. Bylo to už devatenácté zasedání Světové organizace sociální psychiatrie (WASP), kterou založil v Londýně v roce 1964 Joshua Bierer s cílem podporovat mezinárodní spolupráci odborníků a společností angažovaných v oblasti sociální psychiatrie. Ústřední téma pražské konference bylo Měnící se svět příležitost pro společnost a pro sociální psychiatrii. Celkem 935 psychiatrů, sociálních pracovníků a psychologů ze 65 zemí celého světa, kteří se zúčastnili konference, mělo po 4 dny příležitost navštívit čtyři plenární sekce, které byly tématicky zaměřeny nejen k hlavnímu tématu, ale i na psychické konsekvence migrace a chudoby, sociální determinanty zdraví a specifika péče o duševní zdraví v Evropě, Jižní Americe a v USA. Mezi pozvanými řečníky byl předseda Světové psychiatrické asociace J. Mezzich a další významní odborníci z celého světa. Konferenci uvedli J. Raboch za PS JEP, F. D. Krch za organizační výbor a prezident WASP T. Sakuta z Japonska. Úvodní sekce byla zakončena divácky velmi vděčným vystoupením dětského pěveckého sboru Bambini di Praga. I když Praha stále patří mezi atraktivní destinace kongresové turistiky, více než 400 abstrakt, které jsme obdrželi vypovídá o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku sociální psychiatrie. Výběr ústních sdělení byl rozdělen do 45 zprava: Předseda WASP (prof. T. Sakuta), předseda České psychiatrické společnosti JEP a přednosta Psychiatrické kliniky VFN (prof. J. Raboch) a předseda místního organizačního výboru (F. D. Krch) za předsednickým stolem.

8 paralelních symposií věnovaným aktuálním tématům sociální psychiatrie. V samostatných sekcích byly představeny výzkumné a intervenční programy jako například EUNOMIA, An International Qualitative Study on Stigma, Needs and Informal Care in Schizofrenia, Washingtonská skupina (dobrovolná odborná iniciativa, která vznikla v odpověď na následky hurikánu Katarina) nebo na duševní zdraví obecné populace zaměřená OSLOF studie (Norsko ). Některá symposia se zaměřila na národní, případně regionální zvláštnosti a problémy psychiatrické epidemiologie a péče o duševní zdraví. Součástí programu byla i tři symposia v němčině věnovaná problémům německé sociální psychiatrie a symposium informující o transformaci psychiatrické péče v ČR a postkomunistických zemích, kterou organizovala Česká sekce sociální psychiatrie. Mnoho přednesených příspěvků se týkalo problematiky sebevražd, násilí v psychiatrické péči a stigmatizace psychiatrických pacientů. Samostatná symposia s mezinárodní účastí organizovalo také Centrum pro závislosti PK 1. LF UK, Psychiatrické Centrum Praha a Jednotka specializované péče pro PPP PK VFN. Velkou odezvu měly především velmi profesionálně animované a živě přednesené příspěvky J. Vacka (Virtuální realita a závislosti), H. Papežové (Média a poruchy příjmu potravy) nebo J. Praška (Problematika stigmatizace u úzkostných poruch). Dvě symposia věnovala svoji pozornost roli neziskových organizací v péči o duševně nemocné. Přednesené příspěvky pokrývaly velmi širokou oblast problémů a odrážely velmi různorodou odbornou i osobní zkušenost účastníků z mnoha často sociálně a kulturně velmi odlišných zemí a odborných institucí. Postery byly rozděleny do 10 tematických celků prezentovaných v průběhu dvou dnů. Součástí jednoho odpoledního programu byl i workshop v pozitivní psychoterapii charizmatického prof. N. Peseschkiana, který ve svém krátkodobém psychoterapeutickém přístupu originálně a pravděpodobně i velmi úspěšně využívá svojí osobní transkulturální zkušenosti. Některé jeho práce (například Příběhy jako klíč k dětské duši ) byly přeloženy i do češtiny. Součástí konference bylo promítání představení Bohnické divadelní společnosti Věra a Marie tančí. Pro zájemce z řad účastníků kongresu byla organizována návštěva některých psychiatrických zařízení v Praze. Konferenci Světové asociace sociální psychiatrie předcházela Konference České sekce sociální psychiatrie PS JEP. Za bohatým odborným programem v ničem nezaostal ani bohatý doprovodný sociální program, který účastníkům nabídl několik příležitostí k neformálnímu setkání a zábavě. Foniatrický kongres Doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., přednostka Foniatrické kliniky VFN a 1. LF UK Ve dnech pořádala Foniatrická klinika VFN a 1. LF UK spolu se Sekcí pro foniatrii a pedaudiologii ČS pro ORL a CHHK XVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové a 5. česko-slovenský foniatrický kongres pod záštitou Ing. Livie Klausové, CSc., manželky prezidenta ČR; ředitele VFN MUDr. Jana Břízy, CSc., MBA a děkana 1. LF UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc, MBA. Ředitel VFN MUDr. Bříza a přednostka Foniatrické kliniky doc. Dlouhá.

9 Setkání se konalo při příležitosti 85. výročí založení oboru foniatrie v Československu a k 50. výročí založení Foniatrické kliniky. V odborném programu byla část přednášek věnována péči o poruchy hlasu. Některá sdělení byla věnována zpěvnímu hlasu. V audiologických sekcích byly prezentovány nové vyšetřovací metody. Odborný program kongresu reflektoval další rozvoj v diagnostice a léčbě poruch komunikace, které ovlivňují život mnoha lidí. Poruchy hlasu, řeči a sluchu se stávají v současné době až civilizačními chorobami: žijeme v hluku a spěchu; je patrný enormní psychický tlak a ambice už na vývoj dítěte a v dospělosti na pracovní výkon v profesích, které vyžadují komunikační dovednosti. Potřeba foniatrické péče u hlasově a řečově exponovaných lidí narůstá a snižuje se věková hranice pro využití sluchové protetiky. Každoroční setkání foniatrů z ČR a SR přispívá k pokroku v této oblasti a je prospěšné jak pro odborníky, tak pro pacienty. Srovnání s Evropou i se světem je aktuálně dobře možné jak z hlediska diagnostiky, tak z hlediska péče o pacienty. To potvrzují naše čerstvé poznatky ze světového setkání foniatrů a logopedů v srpnu v Kodani (27. světový kongres IALP). Setkání stomiků 2007 v Praze Stomasestra Veronika Zachová a Lucie Solnařová, I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK Vážení čtenáři, v časopise Nemocnice jsme vás již několikrát informovali o činnosti sesterské poradny pro stomiky na I. chirurgické klinice VFN v Praze, kde se věnujeme edukaci nově operovaných stomiků a ošetřovatelským problémům pacientů zejména s vývodem střeva či močového ústrojí. Tentokrát bychom se chtěli zmínit o akci, která probíhala pod záštitou společnosti Bristol-Myers Squibb, divize ConvaTec, jedné z firem, která nabízí stomické pomůcky. Během celého roku probíhají akce nazvané Setkání stomiků Stomasestry z I. chirurgické kliniky VFN se zde také účastní jako odborné poradkyně. Jak je již z názvu patrné, jedná se o setkání pacientů s vývodem močového ústrojí nebo střeva, které se koná každoročně na různých místech naší republiky. Je určeno zejména nově operovaným pacientům, ale účastní se i zkušení lidé, kteří mají obrovské tzn. mnohaleté zkušenosti s životem se stomií. Na pražském setkání mimo jiné vystoupily v diskusi dvě ženy, první je stomičkou 30 let a druhá 24 let. Je jisté, že obě ženy mohly zcela zasvěceně k problematice promluvit a jejich vyprávění bylo natolik profesně zajímavé a lidsky povzbudivé, že si vyžádalo několikrát potlesk. Setkání stomiků 2007 v Praze Dále byly na programu přednášky stomasester z pražských nemocnic o zkušenostech s novými pomůckami a nemohlo chybět ani zaměření na řešení komplikací, k nimž může v souvislosti se stomií docházet. Zvláště zajímavé byly videozáznamy, které nejlépe postihují správné techniky ošetřování a z hlediska edukace stomiků jsou velmi působivé. Prezentace firemních zástupců se rovněž zabývaly novými pomůckami a byl dán prostor pro diskusní fórum a individuální konzultace se stomasestrami. Nesmíme zapomenout na účast zástupců Českého ILCA. ILCO je klub stomiků sdružující nejen pacienty, ale i ostatní, kteří stomikům pomáhají.

10 Účelem je nejen vzájemná opora, ať již prostřednictvím rekondičních pobytů, ale i krátkodobých společenských akcí. Letošní setkání, kterého jsme se účastnili, se konalo v Praze na Novotného lávce v klubu Lávka. Celá akce byla zaměřena na informování o novinkách v péči o vývod z ohledu nabídky pomůcek a dále na konzultaci problémů, starostí, obav, které život se stomií obnáší. Vzhledem k velkému zájmu trvala pražská akce celé dva dny. Podle vyjádření zúčastněných se setkání konalo v příjemné atmosféře, ostatně jak to v této společnosti bývá tradiční. Přejeme všem stomikům hodně elánu a zdraví do života a těšíme se s nimi na další setkání. Koncert z cyklu Fakulta v srdci Karlova doc. PhDr. Ludmila Hlaváčková, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK Dne 25. října 2007 se uskutečnil již 5. z koncertů Fakulta v srdci Karlova, uspořádaný Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou fakultou a Humanitním spolkem mediků v kostele sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí v Praze 2. Hosté měli možnost vyslechnout výběr z oratoria Eliáš Felixe Mendelssohna- Bartoldy v jedinečném provedení Piccola orchestra a sborů Picolo coro, OktOpus a VOKS pod dirigentskou taktovkou Marka Valáška. Koncert, který byl opravdu silným zážitkem a zaznamenal obrovský zájem a návštěvnost, se uskutečnil za laskavé podpory akciové společnosti Zentiva. V úvodu koncertu přivítali hosty páter Josef Čunek, děkan Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty profesor Tomáš Zima a předseda Akademického senátu 1. LF UK a člen Humanitního spolku mediků MUDr. Marek Hilšer. O historii kostela pohovořili děkan Katolické 10 teologické fakulty UK profesor Ludvík Armbruster a především prorektor UK profesor Mojmír Horyna, který je také autorem knihy o kostele sv. Ignáce z Loyoly. Foto: Mgr. Karel Meister V letech vyrostla na východní straně Dobytčího trhu (dnes Karlovo nám.) novoměstská jezuitská kolej a noviciát. Součástí areálu byla kaple sv. Františka Xaverského. V letech byl na severním konci areálu - na rohu ul. Ječné - vybudován podle plánů Carla Luragha monumentální kostel sv. Ignáce ve stejném raně barokním slohu jako kolej. Kostel sloužil jezuitské koleji až do zrušení jezuitského řádu v r Poté byl konvent předán armádě a přeměněný na vojenský špitál sloužil do roku Koncert, který byl opravdu silným zážitkem a zaznamenal obrovský zájem a návštěvnost, se uskutečnil za laskavé podpory akciové společnosti Zentiva. Poté se stal součástí všeobecné nemocnice. Za druhé světové války zde byla mj. umístěna část chirurgického pracoviště prof. A. Jiráska, které zde bylo v únoru 1945 těžce postiženo bombardováním. Po druhé světové válce zde byla umístěna nově vzniklá III. interní klinika, která zde sídlí dosud. V roce 1866 dostali kostel zpět jezuité a působili zde do roku 1950, kdy byla činnost všech řádů v republice sistována a kostel jim byl odebrán. Znovu jim byl navrácen v roce 1991.

11 Koncert venezuelské skupiny prim. MUDr. Petr Popov Dlouhé chodby budovy oddělení léčby závislostí U Apolináře zdobí řada obrázků a nástěnek s plakáty z exotických zemí. Pěkné a zajímavé obrazové materiály pro tuto výzdobu získáváme díky laskavosti v Praze sídlících cizích zastupitelských úřadů, které kladně zareagují na naši prosbu o jejich poskytnutí. Obrázky někdy přiveze kurýr, někdy si pro ně dojdeme na zastupitelské úřady sami. V případě kontaktu s venezuelským velvyslanectvím v Praze tomu bylo jinak. Předání hezkých plakátů a knížek se uskutečnilo v Apolináři a osobně je přivezla paní María José Báez Loreto, Chargé d Affaires Bolívarovské republiky Venezuela v České republice. Po prohlídce našeho oddělení, které se jí velmi líbilo, následovala nabídka další spolupráce v kulturní oblasti. Velmi záhy došlo k její realizaci. Ve středu 14. listopadu 2007 večer měli pacienti oddělení léčby závislostí VFN možnost seznámit se s tradiční lidovou venezuelskou hudbou při vystoupení skupiny San Juan Guaricongo. Tentýž den odpoledne přivezlo auto z venezuelského velvyslanectví více než třicet velkých zarámovaných plákátů s motivy přírodních krás Venezuely. Bolívarovská republika Venezuela, jak zní oficiální název, je země na jejíž půdě poprvé stanul Kryštof Kolumbus v roce Rozkládá se severně od Brazílie, mezi Kolumbií a Guayanou. Její pobřeží s nádhernými plážemi omývá Karibské moře. Pojmenování Venezuela znamená Malé Benátky a vzniklo díky podobnosti vodních indiánských obydlí v přístavu Maracaibo s italskými Benátkami (Venezia) a jejich budovami, vystavěnými v laguně. Venezuela je federativní republika, proslulá přírodními krásami, na jejím území se nacházejí deštné pralesy i vysoké hory, mohutné a dlouhé řeky (Orinoco), největší jezero-laguna Jižní Ameriky (Maracaibo) a také nejvyšší vodopád na světě - 979m vysoký Salto Angel. Návštěvníky koncertu uchvátila tradiční lidová venezuelská hudba při strhujícím vystoupení skupiny San Juan Guaricongo. Foto: Milan Kammermayer Hudební skupinu San Juan Guaricongo založili tři mladí hudebníci, aby ukázali venezuelské folklórní a afrokaribské umění. Používají tradiční venezuelské hudební nástroje, jako je cuatro, maracas, charrasca a buben pujao, ketré později doplnili o conga, často používané při interpretaci afrolatinské hudby. V repertoáru skupiny San Juan Guaricongo nalezneme hudební styly z různých částí Venezuely, jako jsou sanguenos z oblasti středního pobřeží, bubny typické pro státy Vargas, Aragua a Carabobo, parrandas ze střední části Venezuely, velmi oblíbené v období Vánoc. Ze státu Lara pak tamunangue, typický pro slavnosti sv. Antonína. Bambuco je ukázkou hudby z oblasti And. San Juan Guaricongo je lidový název pro katolického světce Jana Křtitele, jehož uctívání je stěžejním tématem slavností sv. Jana, které se každý rok konají v pobřežních oblastech Venezuely. Sv. Jan Křtitel je v této zemi (ve které se více než 96% obyvatel hlásí ke katolickému vyznání) jedním z nejoblíbenějších svatých, se kterým je spojena řada tradic. Podle jedné z nich o půlnoci z 23. na 24. června zakopou vdavekchtivé dívky na břehu moře nebo řeky jména svých oblíbených ctitelů v hliněné nádobě s pískem. Když se následující den vrátí a otevřou nádobu, která se přes noc naplnila vodou, muž, jehož jméno plave v nádobě nejvýše, se stane jejich manželem. 11

12 Setkání bylo netradiční tím, že bylo zahájeno promítnutím dokumentu o výstupu expedice ke zdolání vrcholu nejvyšší hory světa, které se zúčastnil. Koncert zahájila svým proslovem paní Loreto, Chargé d Affaires Venezuely. Foto: Milan Kammermayer Koncert skupiny San Juan Guaricongo zahájila paní Loreto, Chargé d Affaires Venezuely a pozdravila pacienty Apolináře a hosty velmi živým projevem, ve kterém posluchače stručně seznámila se svou zemí a její hudbou. Vystoupení hudebníků se setkalo s nadšeným ohlasem posluchačů a skončilo až po opakovaných přídavcích. Po koncertě následovala malá tombola, při které několik pacientů obdrželo životopisnou knihu o nejproslulejší venezuelské a jihoamerické osobnosti, Simónu Bolívarovi. Dík za krásný večer patří všem, kteří se podíleli na jeho přípravě, jak ze strany zastupitelského úřadu Venezuely, tak ze strany VFN. Další kulturní akcí, kterou ve spolupráci s venezuelským velvyslanectvím připravujeme, bude promítání filmu o přírodních krásách Venezuely. (V příspěvku byly použity informační materiály venezuelského velvyslanectví v Praze) Křeslo pro Fausta Desátý Čech na vrcholu nejvyšší hory světa Mgr. Vlasta Helekalová, ved. odd. vnějších vztahů 1. LF UK Dne 6. listopadu 2007 přijal pozvání do Křesla pro Fausta pan doktor Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy a absolvent naší fakulty. 12 Primátor hlavního města Prahy Pavel Bém. Foto: Mgr. Karel Meister Od roku 2002 je primátorem hlavního města Prahy. Téhož roku byl na kongresu ODS zvolen 1. místopředsedou. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK a jako svoji specializaci si zvolil obor psychiatrie. Absolvoval dvouletý kurz na baltimorské John Hopkins University, zaměřený na protidrogovou politiku a v tomto odvětví pokračoval i po návratu do Česka. Pracoval v psychatrické léčebně, na protialkoholním oddělení, později vedl Středisko drogových závislostí při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a Kontaktní centrum pro drogově závislé v Praze. V současné době přednáší v Centru adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN.

13 Jeho hlavní zálibou je horolezectví. V pátek 18. května 2007 vystoupil jako desátý Čech v historii na vrchol Mount Everestu. Poprvé psychiatr a primátor. Vrátil se z Himaláje bohatší o nádherný zážitek, nadhled a odstup od politiky. Expedice byla česko-slovenská, organizovaná slovenskou stranou. Účast pana Béma nebyla nikým sponzorována. Himaláje jsou pro něj skutečně fantastické, zrovna tak jako nepálská, tibetská a "šerpská" kultura. To, že je čínská administrativa nepustila do Tibetu, považovali členové expedice za neuvěřitelnou čínskou hloupost a malichernost, nejspíše politicky motivovanou. Je zrcadlem nesmyslné zahraniční politiky. Členové expedice byli pod obrovským časovým tlakem, na hraně změny počasí bojovali o každou hodinu. Všichni členové expedice byli podle vyprávění pana Béma naprosto fantastičtí a zaslouží si aby se o nich vědělo daleko více. Bez šéfa expedice, Slováka Vlada Zboji, by se nedostali ani do Base Campu. A třeba další z nich, Ado Eliáš, je nejenom skvělý lezec, ale také nepostradatelný zubař, který dokázal vrtat zuby i v extrémních podmínkách. Návštěvníci Akademického klubu 1. LF UK měli hned v úvodu možnost shlédnout dokument, natočený v průběhu expedice, který je věnován jednomu z domorodých členů expedice, který nedlouho po jejím skončení tragicky v Himalájích zahynul. Zanechal po sobě těhotnou ženu a dvě malé děti. Členové expedice jim zajistili pomoc. Primátor ale také hovořil o nádherném zážitku, který mu výstup na vrchol nejvyšší hory světa Mount Everest přinesl. Potvrdilo se české přísloví, že "když se chce, tak to jde", jen pro to musíte něco začít dělat. Výstup mu vzal dva měsíce života, pár miliónů mozkových buněk a kamaráda Libora Kozáka, který zemřel na severní straně Mt.Everestu. Na závěr besedy došlo i na otázky, spojené s výkonem jeho primátorské funkce. Přítomné zajímalo, zda bude zachována nemocnice na Karlově náměstí a jaký je teď aktuálně nejdůležitější problém v Praze, který je nutno řešit. Podle vyjádření primátora je nemocnice v centru města nezbytná. Je však nutné řešit její existenci ve všech směrech. Problémů k řešení je však jistě více - mezi nejožehavější patří např. v současné době řešení dopravní infrastruktury v našem hlavním městě a řada dalších záležitostí. Spectabilis profesor Tomáš Zima předal panu primátorovi obraz s motivem Albertova jako připomínku na jeho studentská léta na 1. lékařské fakultě UK. Přítomní hosté měli poté ještě možnost neformálně hovořit s doktorem Pavlem Bémem po skončení besedy. Křest žirafy Mgr. Vlasta Helekalová, ved. odd. vnějších vztahů 1. LF UK Dne 24. listopadu 2007 ve hodin proběhla v pražské zoologické zahradě velmi pěkná akce, kterou 1. lékařská fakulta uspořádala společně s vedením ZOO. V Africkém domě pokřtila 1. LF UK žirafí mláděsamečka a dostal jméno FAUST. Jméno sklidilo obrovské ovace. Kmotry malého Fausta byli děkan 1. LF UK profesor Tomáš Zima a herec Milan Steindler společně s náměstkem primátora hl. m. Prahy Rudolfem Blažkem a tím, kdo zastřešoval celou akci a vede velmi úspěšně pražskou zoologickou zahradu, jejím ředitelem Petrem Fejkem. Akce byla součástí oslav Dne paroží a Žirafích oslav, které se v tento den v pražské zoologické zahradě uskutečnily. Představitelům fakulty byl Foto: Milan Kammermayer 13

14 umožněn vstup k žirafám a tak se mohli se svým kmotřencem a ostatními žirafami osobně seznámit. Na počest křtu zahrál Pražský trubačský sbor J. Selementa při ČMMJ. Pomoc onkologům ve VFn Ing. Petra Bičišťová, produktový manažer, STAPRO s. r. o. Díky integračnímu procesu společností AKORD SOFTWARE a STAPRO, který byl ukončen v roce 2006, společnost STAPRO disponuje dvěma nemocničními informačními systémy StaproAKORD a StaproMEDEA. Oba systémy jsou provozovány v mnoha desítkách zdravotnických zařízení. V roce 2006 byl vytvořen dostatečný potenciál a předpoklady pro vývoj nové řady produktů na nejmodernějších technologiích. Ještě před vývojem jádra nového NIS byl vyvinut flexibilní formulář, což je nástroj sloužící k vytváření formulářů pro strukturované zadávání dat. Flexibilní formulář je prvním produktem, na kterém byly ověřeny teoretické znalosti vývojářů získané na školeních a seminářích na nové technologie. Tyto znalosti jsou také využívány při vývoji nového NIS. Flexibilní formulář byl vyvinut v.net Framework 3.0. Vývoj jádra nového NIS probíhá na beta verzích MS Visual Studia 2008 v.net Framework 3.5. Nový nástroj (flexibilní formulář) umožňuje řešit specifické požadavky stávajících zákazníků bez nutnosti programovat přímo v nemocničním informačním systému a zároveň vytvářet celé nové produkty nové celky. Prvním produktem vytvořeným tímto nástrojem je řešení pro onkologii. Jde o produkt, který obsahuje funkcionality pro strukturované zadávání klinických údajů o onkologickém onemocnění a tyto údaje vyhodnocuje. Pomáhá onkologům v řízení kvality onkologické péče. 14 Přínosy pro uživatele Poskytování uceleného pohledu na celý vývoj onkologického onemocnění a léčby Moderní technologie podporující workflow při zadávání dat Zajištění vzájemných vazeb a kontrolního mechanismu mezi daty Otevřenost a modularita systému Řízení onkologické péče Benchmarking Produkt umožňuje parametricky zaznamenávat údaje o jednotlivých fázích léčebné péče - definuje jejich vstupní a výstupní charakteristiky a rámcový plán léčby. Tímto způsobem je popisována primární diagnostika, primární léčba, dispenzarizace, relaps onemocnění, progrese onemocnění, úmrtí pacienta. Pro jednotlivé fáze onemocnění lze zadávat údaje o způsobu léčby - údaje o radioterapii, operaci, chemoterapii. Do systému jsou zadávány i diagnostickospecifické záznamy pro konkrétní diagnózy (gynekologické nádory, mozkové nádory, ). Systém umožňuje sběr a vykazování dat sledovaných Národním onkologickým registrem. Všechna data jsou zadávána strukturovaně do formulářů s podporou workflow. Strukturovaně zadané údaje se přenášejí v textové podobě i do další dokumentace a tím je vyloučena duplicita v zadávání (příjmová zpráva, ambulantní zpráva, propouštěcí a překladová zpráva). Součástí produktu je i možnost jednoduše vyhodnocovat zadaná data a vytvářet potřebné statistické přehledy nad onkologickou péčí. První zkušenosti Na Onkologické klinice ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze probíhal pilotní provoz řešení pro onkologii. V současné době již lékaři a sestry na Onkologické klinice používají tento produkt v ostrém provozu. Důvody, které vedly k zavedení produktu, objasnila primářka Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice MUDr. Eva Sedláčková, MBA. Exis-

15 tují objektivní kritéria výsledků léčebného procesu, prostřednictvím kterých jsou již celá desetiletí vyhodnocovány kontrolované klinické studie, jež jsou podkladem pro zavádění nových léků, kombinací a postupů do klinické praxe. Příkladem takového kritéria je např. Beznádorový interval (DFS - Disease Free Survival), Doba do progrese onemocnění (TTP - Time to Progression). Nejdůležitějším z těchto ukazatelů je celkové přežití (OS - Overall Survival). Dosud uveřejňované výsledky čerpají podklady z ve světě unikátního Národního onkologického registru. Za zásadní problém ovšem považuji dosažitelnost pouze retrospektivních dat - v současné době jsou k dispozici výsledky z roku Aktuální informace nám chybí. V ideálním případě by každé zdravotnické zařízení zabývající se léčbou zhoubných nádorů mělo mít v každém okamžiku možnost vědět o kolik nemocných dané diagnózy, klinického stádia, typu operace, ale i histologie a bližší imunohistochemické specifikace pečuje, v jakých věkových kategoriích jsou tito nemocní a jaké jsou, v rámci přesně definované skupiny nemocných, léčebné výsledky zdravotnického zařízení. Onkologická klinika VFN již od roku 1999 využívá NIS StaproMEDEA společnosti STAPRO. Proto jsme přivítali nabídku na možnost vytvoření onkologické databáze, která by čerpala z údajů obsažených v NIS a ze specializovaných parametrických údajů umožňujících generování požadovaných ukazatelů kvality léčby a predikce spotřeby specializovaných léčiv. S produktem jsme začali pracovat od Od tohoto data zadáváme údaje nemocným se solidními nádory, kteří zůstávají v dispenzární péči kliniky. Nezařazujeme nemocné, které vyšetřujeme pouze konziliárně, pouze servisně ozařujeme nebo jen geneticky vyšetřujeme, ale vlastní terapie probíhá v jiném zařízení. Pokud přebíráme pacienty rozléčené onkologicky z jiných zařízení, je tato skutečnost ve vstupním formuláři vyznačena s datem převzetí (netýká se chirurgických výkonů, u kterých je i vždy uvedeno zařízení, kde byl pacient operován, ale předchozí chemoterapie a radioterapie). Plánujeme také rozšíření produktu z Onkologické kliniky na onkogynekologii, onkodermatologii a onkopneumologii a onkostomatologii. S těmito klinikami budeme flexibilní formuláře sdílet a v případě servisního ozáření jejich nemocných na Onkologické klinice, radioterapii do formulářů zaznamenávat. STAPRO s. r. o., Pernštýnské náměstí 51, Pardubice Držitel certifikátu systému řízení kvality dle ISO 9001:2000 a certifikátu environmentálního systému řízení dle ISO 14001:2004 mezinárodní konference ICEQ 2007 efektivita, kvalita a spokojenost klientů ve zdravotnictví a sociální péči Praha, , kongresové centrum Nemocnice Na Homolce Hlavní témata konference: Projekty zlepšující prostředí pro poskytování a nákup zdravotních služeb Kvalita a efektivita ve zdravotnictví Podpora rozhodování v klinické a manažerské praxi Týmová spolupráce v klinické praxi Informační nástroje podporující zlepšení efektivity a kvality ve zdravotnictví 15

16 Projekt Kvalita ve VFN Ovzdělávacím projektu Kvalita ve VFN jsme v časopise Nemocnice psali již několikrát. Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze prostřednictvím zavádění systému jakosti a zvyšování adaptability zaměstnanců na strukturální změny. Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a ve VFN byl spuštěn již v září 2006 a jeho ukončení je naplánováno na srpen Cílem projektu je nejen vytvoření komplexního interního systému vzdělávání především pro zaměstnance VFN nezdravotnických profesí, ale také je to podpora zavádění kvality a příprava a proškolení interních lektorů a auditorů. V rámci projektu v současnosti končí druhá etapa a zároveň se již rozběhla etapa třetí. V první etapě s názvem Základní proškolení, která se zaměřila na prezentaci, komunikaci, Vzdělávací akademie je pro zaměstnance VFN vítanou možností, jak si zvýšit svoji kvalifikaci a získat nové znalosti a zkušenosti. 16 motivaci a týmovou spolupráci, se zúčastnilo 221 zaměstnanců VFN z řad nezdravotnických i zdravotnických pracovníků. Druhá etapa je rozdělená na dvě části - v té první byl proškolen a certifikován tým interních školitelů lektorů v kurzu Lektor vzdělávání dospělých. Nyní probíhá druhá část druhé etapy. Věnuje se přípravě interních auditorů v programu Manažer kvality auditor. Závěr etapy je naplánován na prosinec Třetí etapou projektu je Vzdělávací akademie. Členění vzdělávacího programu je vytvořeno z volně navazujících samostatných, rozvojových, tréninkových a odborných kurzů soustředěných do tří modulů: komunikace, manažerské dovednosti a odborné znalosti. Zaměstnanci VFN mají také možnost zúčastnit se diskusních fór s managementem VFN, na kterých jsou probírána témata ekonomiky a kvality ve zdravotnictví, právní odpovědnosti, současnosti i budoucnosti používání IT ve VFN, aplikace zákoníku práce ve zdravotnictví a kvality ve VFN atd. Podrobné informace o harmonogramu kurzů, tématech, diskusních fórech, možnosti přihlášení a získání certifikátu jsou pro zaměstnance VFN připraveny na Intranetu v odkazu Vzdělávání ve VFN Vzdělávací akademie. Kurzy nabízené ve Vzdělávací akademii jsou zařazeny v programu Management ze zaměřením na zdravotnictví, který je akreditován MŠMT v Praze. Kurzy umožňují účastníkům získat certifikát - odbornou způsobilost pro management pracovníků nezdravotnických profesí. Pro zaměstnance je účast na kurzech Vzdělávací akademie vítanou možností, jak si zvýšit svoji kvalifikaci a získat nové znalosti a zkušenosti. Jedna z účastnic paní Míla říká, že prvotním impulsem, proč se přihlásila, byl zájem o psychologii. Zajímají mě vztahy a lidské osudy, ráda komunikuji na pracovišti se svými kolegy. Sama trochu bojuji se sociální fobií. Na kurzech Vzdělávací akademie se cvičím v komu-

17 nikaci před více lidmi. Téma konfliktu jsem například využila, když jsem byla nucena dát výpověď jednomu ze svých spolupracovníků. Kurz slouží také k poznávání zaměstnanců z jiných oddělení a klinik. Setkávají se zdravotníci i nezdravotníci a to je zajímavé například v ohledu vykazovaní zdravotní péče pro pojišťovny. V souvislosti s vybíráním poplatků od ledna 2008 jde o téma více než aktuální. (red) Projekt Zahrada Projekt s názvem ZAHRADA chráněné dílny a integrační centrum byl ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zahájen v lednu Informace o tomto projektu Vám pravidelně přinášíme na stránkách časopisu Nemocnice. Projekt, který je zaměřen na pracovní a sociální rehabilitaci, zlepšování kvality života duševně nemocných pacientů Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK, je rozdělen na dvě části: chráněné dílny a integrační centrum. Chráněné dílny umožňují pracovní rehabilitaci v rámci režimové léčby a v rámci ambulantní péče mohou být rovněž určitým typem dlouhodobějšího zaměstnání. Pracovní rehabilitace se mohou každý pracovní den od 8.30 do hod zúčastnit hospitalizovaní pacienti se samostatnými vycházkami nebo se souhlasem ošetřujícího lékaře, nebo ambulantní pacienti. Možnost dlouhodobějšího zaměstnání v chráněných dílnách je určena pro osoby zdravotně znevýhodněné z psychiatrické indikace (nezaměstnaný, poživatel ID), výhodou je bydliště v Praze. Činnosti, které mohou klienti vykonávat v rámci chráněných dílen jsou následující: pomocné práce při úpravě a údržbě Kateřinské zahrady (ve které chráněné dílny sídlí) údržba zeleně, např. sázení stromků, keřů, květin, zalévání, pletí, hrabání listí atd., dále jsou to práce při úpravě a údržbě objektu úklid, natírání dveří, oken, montáž a renovace nábytku apod. Klienti chráněných dílen se také podíleli na rekonstrukci hřiště nebo výrobě zahradních laviček. Cílem je udržet a rozvíjet pracovní dovednosti, trénink pracovního režimu a práce v kolektivu s cílem zvýšit šanci klientů uplatnit se na trhu práce, trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě a získání sebejistoty a korektivní zkušenosti, že lze fungovat ve společenství lidí bez pocitu ohrožení. Pro paní Hedviku to byla nejdříve příležitost, přivydělat si při invalidním důchodu. Původně pracovala jako knihovnice a obávala se, že nenajde uplatnění ve svém oboru. Postupně jsem si uvědomila i další přínosy. Potkala jsem tu zajímavé lidi, kteří mají podobné problémy. Zjistila jsem, že jsem s nimi na stejné lodi. Našla jsem tu samu sebe i novou kamarádku. Klienti většinou pracují na zahradě. Chlapi dělají s hlínou, na podzim listí a my děláme spíše kolem centra. Stejně tak Monika, která chodí ráda po přírodě, a proto uvítala práci v Zahradě. Jsem tu spokojená. Mám kontakt s příjemnými lidmi a zároveň je to jediný zdroj mého příjmu. Bohužel jsem nedostala invalidní důchod, ale mám na něj nárok. Integrační centrum je zaměřené mimo jiné na výtvarnou činnost např. navlékání korálků výroba korálkových zvířátek Integrační centrum je zaměřeno na sociálně rehabilitační a volnočasové aktivity, podporu sociálních kontaktů, sociální poradenství, konzultace s psychiatrem, psychologem, umožní zájemcům aktivní trávení volného času a současně trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Pro hospitalizované i ambulantní pacienty i jejich návštěvy je integrační centrum otevřeno každý pracovní den od 13 do 17 hodin. 17

18 V rámci integračního centra se mohou klienti účastnit různých kulturních a sportovních aktivit (vycházky, kondiční cvičení). Jsou pro ně připraveny kurzy jako například kurz Jak úspěšně hledat práci" nebo Základy práce na PC. Zabývat se mohou výtvarnou činností, ručními prácemi, společenskými hrami atd. Využít mohou také sociálně právní poradnu nebo možnost individuální konzultace s psychiatrem, psychologem a sociální pracovnicí. Smyslem integračního centra je podpora sociálních kontaktů, vytržení ze sociální izolace, také smysluplné využití volného času a trénink sociálních dovedností potřebných v běžném životě. Honza přišel z terapeutického centra Nad Ondřejovem a v projektu Zahrada pracuje od dubna. Je to pro mě cenná zkušenost. Hlavně proto, že mohu docházet pravidelně celých pět dní v týdnu. Cítím se lépe. Když na mě padne deprese, vím, že mohu jít pracovat nebo jít mezi lidi. Máme tu pravidelný kontakt s terapeuty a přitom nás nijak neomezují. Učíme se starat se o sebe i komunikovat s druhými. Projekt Zahrada realizovaný v letech je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy a je řízen realizačním týmem Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. (red) Metabolické vzdělávací centrum MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., primářka ÚDMP VFN a 1. LF UK Projekt Metabolické vzdělávací centrum je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy. 18 Trvání projektu: 2 roky ( ). Řešitel projektu: MUDr. Sylvie Šťastná, CSc., Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK (ÚDMP). Evropský sociální fond je klíčovým finančním nástrojem pro realizování evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora celoživotního vzdělávání, sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Cílem projektu je vytvoření Metabolického vzdělávacího centra, tj. vzdělávacího a informačního centra pro diagnostiku dědičných metabolických poruch (DMP), a zároveň vytvoření a pilotní ověření komplexního vzdělávacího programu pro vzdělávání lektorů, kteří se podílejí na výuce v oblasti DMP. Projekt je součástí strategie ÚDMP, jejímž cílem je zlepšení diagnostiky DMP v ČR, zvýšení počtu diagnostikovaných a léčených pacientů, zvýšení kvality léčebné péče a zlepšení prognózy pacientů s DMP. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci VFN a 1. LF UK, kteří jsou odborníky v oblasti DMP, a kteří se podílejí na diagnostice, léčbě, monitorování kompenzace, genetickém poradenství, prenatální diagnostice, výzkumu a vzdělávání studentů, lékařů všech odborností a jiných zdravotnických pracovníků v oblasti DMP. Klíčové aktivity projektu zahrnují ustavení a vybavení Metabolického vzdělávacího centra v rámci ÚDMP a 4 vzdělávací programy: 1. vzdělávání odborné: zvýšení odborných znalostí v oboru lékařská genetika včetně biochemické genetiky (problematika DMP), důraz je kladen na klíčové principy oboru, znalosti vyšetřovacích metod a na zlepšení diferenciální diagnostiky na klinické i laboratorní úrovni

19 2. vzdělávání jazykové: příspěvek na jazykové vzdělávání (angličtina) po ověření zvýšení jazykových znalostí jazykovým auditem akreditované jazykové školy a na úspěšně složenou mezinárodní jazykovou zkoušku (PET, FCE, CAE, CPE) 3. vzdělávání pedagogicko-psychologické: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti odborného vzdělávání dospělých (pedagogické minimum pro přednášející) 4. vzdělávání manažerské: cílem je získání a ověření odborných znalostí v oblasti hodnocení osobnosti, týmové práce a time managementu Cílem projektu je vytvoření Metabolického vzdělávacího centra, tj. vzdělávacího a informačního centra pro diagnostiku dědičných metabolických poruch (DMP), a zároveň vytvoření a pilotní ověření komplexního vzdělávacího programu pro vzdělávání lektorů,... Výstupy projektu: 1. informační texty o diagnostice DMP v ÚDMP (Metabolická příručka 2007) 2. vzdělávací přednášky 3. odborné texty (3 sborníky odborných textů z oblasti genetiky, vyšetřovacích metod pro diagnostiku DMP a příručka Přehled vyšetření pro diagnostiku DMP) 4. překlad knihy J. Fernandes, J.-M. Saudubray, G. Van den Berghe: Inborn Metabolic Diseases: Diagnosisi and Treatment, Springer webové stránky 6. edukační postery (hlavní metabolické cesty a jejich poruchy) Realizace projektu je průběžně čtvrtletně vyhodnocována formou monitorovací zprávy, vytvořené odborné texty budou vytištěny a zveřejněny na Extrémně obézní pacienti prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc., Andrea Panušová, staniční sestra, III. interní klinika VFN a 1. LF UK Před pár týdny byla naše klinika zmiňována v médiích v souvislosti s největším Čechem, pacientem s gigantoakromegalií po operaci hypofýzy. Mnohem častěji je však možné na našem lůžkovém oddělení D3 vidět jiné mimořádně velké pacienty s extrémní obezitou. Extrémně obézní jedinci, jejichž hmotnost se blíží a někdy i přesahuje 200 kg, jsou také zváni superobézní (BMI > 50) nebo supersuperobézní (BMI > 60). Představují zvláštní kategorii nemocných, které charakterizují nejen jejich obrovská hmotnost a z ní vyplývající obtíže, ale také zvláštnosti péče, kterou vyžadují. Obézních 3. stupně (BMI > 40) je v naší dospělé populaci asi 1 %, což představuje hrubým odhadem něco mezí až osob. Extrémní obezitou je postižen jen zlomek z nich, nicméně i to znamená několik tisíc jedinců, podstatně ohrožených nejen na zdraví, ale bez přehánění i na životě. Typická je velmi rozdílná fyzická zdatnost, takže některé upoutá na lůžko i pro jiného nezávažné onemocnění. Křehkost těchto nemocných se projevuje především malou funkční rezervou, bezprostřední ohrožení představuje dechová insuficience. Negativní roli hraje také omezená vyšetřitelnost, a to jak při somatickém vyšetření lékařem (zejména nitrobřišní orgány jsou nevyšetřitelné), tak při řadě diagnostických metod (ultrasonografie, kontrastní rtg metody; také CT a MR, jestliže se pacient nevejde do prstence přístroje). Většina našich extrémně obézních pacientů je pohyblivá, někteří až obdivuhodně. Pro ně máme na chodbě lůžkového oddělení D3 malé superfitness, vybavené díky iniciativě as. MUDr. Martina Matoulka, Ph.D. a díky sponzorům několika cvičebními stroji (rotoped, chodítko, rumpál), dimenzovanými na hmot- 19

20 Pro extrémně obézní pacienty máme na chodbě lůžkového oddělení D3 malé superfitness, vybavené několika cvičebními stroji dimenzovanými na hmotnost přes 200 kg. nost přes 200 kg. Někteří z těchto pacientů jsou schopni docházet i do Rekondičního centra VŠTJ Medicína v Salmovské ulici. Ale i s těmito soběstačnými pacienty mají sestry problémy. Velmi obtížně jim nabírají krev na vyšetření, bez široké (stehenní) manžety jim nelze správně změřit krevní tlak. Nemocní mají z pochopitelných důvodů obtíže s osobní hygienou, často ale odmítají pomoc, protože si nepřipouštějí svoji neschopnost v tomto směru. Jakmile však jsou upoutáni na lůžko, nebo i jen neschopni chůze, nastávají opravdové těžkosti. Problém s lůžky není v tom, že by obrovskou hmotnost neunesla. Jsou však na ně malá, úzká, V některých případech bylo nutné svázat dvě standardní lůžka a mezeru překlenout molitanem. 20 pacient je zcela vyplní a nelze jej polohovat, ošetřovat. V těch nejzávažnějších případech nezbylo než svázat dvě standardní lůžka, mezeru překlenout molitanem a za usilovného snažení celé směny sester a přivolaných sanitářů pacienta polohovat či lůžko přestlat. Nestačí hrazdičky, mísy, gramofony, nemocniční oblečení, rehabilitace je často velmi iluzorní. Převoz na vyšetření připomíná manévry, na extrémní hmotnost a objem nestačí sedačky, nosítka, sanitky, vyšetřovací lůžka a operační stoly. Přesto se díky velkému úsilí celého týmu podařilo několika mimořádně těžce nemocným bez nadsázky zachránit život a dokonce i obnovit schopnost alespoň minimálního pohybu. Představuje to týdny náročné péče, desítky kilogramů hmotnostních úbytků a přitom zcela standardní platby od zdravotních pojišťoven. Jiní po redukci mohou podstoupit na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK bariatrické výkony na žaludku nebo i náročné resekce velkých kožních laloků. Převoz na vyšetření připomíná manévry, na extrémní hmotnost a objem nestačí sedačky, nosítka, sanitky, vyšetřovací lůžka a operační stoly. Péče o obézní má na III. interní klinice velmi dlouhou tradici. Ta sahá dokonce až před vznik kliniky v roce 1945, protože prof. Josef Charvát se obezitou zabýval již za první republiky a publikoval i kazuistiky obézních pacientek. Za zakladatele české obezitologie je všeobecně uznáván prof. MUDr. Jiří Šonka, DrSc. ( ), který nejen léta vedl ambulanci pro obézní, ale jako první organizoval pobyty obézních spojené s pohybovou aktivitou zpočátku ve Zbirohu, pak dlouhá léta v Roudnici nad Labem. Péče o extrémně obézní je jakýmsi vrcholem klinické obezitologie, nepřehlédnutelným a do jisté míry i atraktivním. Prognóza těchto nemocných však zůstává velmi neradostná a naším přáním je, abychom měli takových pacientů co nejméně.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví.

Vážení přátelé, Nelze na druhou stranu zastírat, že i FN v Motole řeší problémy, se kterými se potýká celé české zdravotnictví. ÚVODNÍ SLOVO V letech 2000-2005 se naše fakultní nemocnice stala bezesporu jednou z nejúspěšnějších na zdravotnického trhu v ČR Vážení přátelé, otevíráte výroční zprávu FN v Motole za rok 2005. Tento rok

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv

Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Inovace BSP Biomedicínsk nská a klinická technika s cílem c zvýšit míru m uplatnění absolventů na trhu práce ce 27. 6. 2006 26. 6. 2008 Ing. Jiří HOZMAN, Ph.D. a kolektiv Projekt je realizován v rámci

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU

DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE INFORMACE O OBORU JEDNÁNÍ MZ ČR 23.5.2016 Karolína Malá, Hana Jahnová Obecný úvod vzdělávání v oboru klinická psychologie v ČR vzdělávání probíhá následujícím způsobem: profese

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s.

Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012. LYMFOM HELP, o.s. Celostátní setkání pacientů 19. 10. 2012 LYMFOM HELP, o.s. OBSAH 1. O sdružení a hlavní oblasti činnosti 2. Významné projekty a aktivity v roce 2012 3. Výhled do roku 2013 O SDRUŽENÍ A HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy

Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 1 Obsah: Představení společnosti 3 Rozhovor s ředitelkou Pavlou Slováčkovou MBA, MSc 4 Ukončení vzdělávacího programu MBAce 6 Kurzy a semináře 8 Trendy 9 2 Představení společnosti Vzdělávací ústav pro

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský

Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje. Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. nemocnice Ústeckého kraje Ing. Jaroslav Peldřimovský Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o. z. 308 lůžek / 646 zaměstnanců / 12 klin. oddělení / 89 pracovních míst lékařů Masarykova

Více

Zdravotnická škola v Hradci Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové Nabízíme přátelské prostředí, umíme naslouchat. Vychováváme odborníky. Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Nabízíme jistotu uplatnění na trhu práce. Zdravotník má místo jisté Naše škola je zařazena

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje

Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. Osobní záštitu převzal Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 25. dubna 2012 Frýdek - Místek Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se

Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Týden vědy a techniky podpoří i pardubická univerzita 5.11.2013 5plus2.cz str. 0 stalo se Monika Suchá Univerzita Pardubice PARDUBICE - Pardubická univerzita se letos poprvé zapojí do Týdne vědy a techniky,

Více

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti

Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Organizace a poskytování paliativní hospicové péče ve Švýcarsku a systém vzdělávání v této oblasti Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče 2015 Ostrava, 17.03.2015 Dr. C. Camartin, MSc Palliative

Více

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016

Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky programu za rok 2016 Spolu až do konce Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 01.03.2012 České Budějovice Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 05. 06. 2012 Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE

ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE předseda: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN U Nemocnice 2 128 08 Praha 2 tel: 224 962 841 fax: 224 962 848 e-mail: zimatom@cesnet.cz místopředseda,

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR

Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Národní diabetologický program MUDr. Helena Sajdlová ředitelka odboru zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví ČR Senát PČR seminář 29.5.2012 Diabetes mellitus chronické nepřenosné onemocnění aktuální

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR

SPOLU AŽ DO KONCE. Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR SPOLU AŽ DO KONCE Výsledky 3. ročníku programu zaměřeného na podporu péče o umírající v ČR V rámci své práce a podpory se nejvíce zaměřujeme na období konce života, které považujeme za velmi důležité a

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková

Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková Specializační vzdělávací program zdravotní laborant pro klinickou biochemii podle zákona 96/2004 Sb. Iva Sedláčková NCO NZO NCO NZO 2010 cíl specializačního vzdělávání připravit absolventa k atestační

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 24. května 2012 Zlín Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve spolupráci

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program

Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Konference Vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Práce s dětmi se znevýhodněného prostředí vzdělávací program Slunečnicová zahrada 17.12.2010 1 Sreening Děti stávajících klientů Sreening zdravotního

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Moravskoslezský kraj - Ostrava, 5. listopadu 2014 www.zdravamesta.cz/ps2014 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF

Více

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY? X. ROČNÍK mezioborového setkání diabetologického týmu s psychiatry, psychology a jinými specialisty: UMĚNÍ KOMUNIKACE Brockovo centrum řeči Wernickeovo centrum porozumění řeči MOTIVUJEME DOBŘE SVÉ PACIENTY?

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO

Projekty a další. z NCO NZO květen aktuální informace. Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Projekty a další aktuální informace z NCO NZO květen 2015 Mgr. Jana Mikulková ředitelka NCO NZO Obsah sdělení Projekty Další aktuální informace z NCO NZO NCO NZO Brno 18.5.2015 2 Tvorba a pilotní ověření

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb.

Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. Studium dopravní psychologie dle požadavků zákona 133/2011 Sb. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Katedra psychologie FF UP v Olomouci Požadavy pro udělení akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ CÍL 6: ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ DO ROKU 2020 ZLEPŠIT PODMÍNKY PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ POHODU LIDÍ A PRO LIDI S DUŠEVNÍMI PORUCHAMI ZAJISTIT DOSTUPNOST KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V oblasti péče o duševní zdraví má

Více

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013

MUDr. Zdeněk Hejduk Bc. Iveta Pfeilerová. Místo konání: ILF, Praha Datum: 22.4. 2013 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech. Projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00002.

Více

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení

Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí. Čl. I Základní ustanovení Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. 9/2011, kterým se vydávají pravidla pro pořádání vzdělávacích akcí Zpracovali: PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.,

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

4. Modul č. 1 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Termín realizace projektu : 1.květen 2010 30.duben 2012 Klíčové aktivity projektu : 1. Organizační, personální a technické zázemí projektu 2. Zabezpečení publicity projektu 3. Oslovení cílové skupiny -

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6.

ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. ZÁVĚŘEČNÁ ZPRÁVA II. VÝROČNÍ KONFERENCE INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKŮ MZ ČR VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kongresové cetrum IKEM, 19. 6. 2012 Dne 19.6.2012 se u příležitosti ukončení druhého realizačního

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu a slouží

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více