Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma"

Transkript

1 Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Letošní rok nás čeká zase spousta starostí a práce, jak tomu bylo v letech předešlých. Máme před sebou dokončení příprav plánovaných rekonstrukcí obecního majetku veřejného osvětlení, prodejny potravin, veřejných prostranství včetně omlazení a doplnění zeleně, výstavbu kanalizace a další. Samotná realizace investic je podmíněna získáním finančních prostředků z Evropských a národních fondů. V roce loňském se nám nepodařilo získat na údrţbu, obnovu a rozšíření obecního majetku ţádnou dotaci. Věříme, ţe letošní rok bude příznivější. > > > ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU < < < Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 4/1 program zasedání s vypuštěním bodu č.9 a vedení diskuse průběţně ke kaţdému bodu programu 4/4 V. Bařtipána jako ověřovatele zápisu místo M. Ševice pro celé funkční období. 4/5 změnu měsíčních odměn ve smyslu novely nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev s účinností od /6 účinnost odměňování nově zvolených funkcionářů ode dne přijetí tohoto usnesení 4/8 smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro uloţení knn v p.p. 704/4. 4/9 zadání rekonstrukce ústředního topení v prodejně dodavateli Topenářství Jiří Richter, rozsah prací bude upřesněn. 4/10 zadání výměny oken a dveří dodavateli Mělnická plastová okna s. r. o., rozsah prací bude upřesněn. 4/12 zadání rekonstrukce a přemístění stanovišť kontejnerů na separovaný odpad M. Jakubcovi s tím, ţe pokud neuzavře smlouvu nebo ji nebude plnit, budou osloveny další firmy podle pořadí, a to j. Šubrt, popř. B. Málek 4/14 vypsání poptávkového řízení na internetové poptávkové portály na vyhotovení projektové dokumentace na rozšíření a obnovu dešťové kanalizace. 4/16 prodej pozemků manipulační plochy p.p. 716 v k.ú. Úţice o výměře 6804 m 2, části pozemku neplodné půdy p.p. 717 v k.ú. Úţice (přiléhající k p.p. 716) o výměře cca 2770 m 2 a části pozemku zeleně p.p. 714 o výměře cca 230 m 2 v k.ú. Úţice (přiléhající k p.p. 716) jako jeden celek Miloši Feiglovi za celkovou cenu Kč 4/18 rozpočtové opatření č. 8/2010 4/19 nesouhlas se zrušením spojů PID v termínu od /21 vyřazení drobného DDHM hasiči v celkové pořizovací ceně ,20 Kč 4/23 přípravu projektové dokumentace a ohlášení stavby Rekonstrukce Veřejného osvětlení II. etapa 4/25 vydání nesouhlasného stanoviska k rekonstrukci VTL plynovodu Dřínov dle předloţené projektové dokumentace zpracované ke sloučenému ÚR a SP na přeloţku VTL plynovodu v délce 40 m na pozemcích p.p. č. 177/1, 665 a 82/3 v k.ú. Dřínov a p.p. č. 295/1 v k.ú. Zlosyň. Zastupitelstvo volí: 4/2 místostarostou obce M. Ševice 4/3 V. Bařtipána jako člena Komise rozvoje obce a člena Komise ţivotního prostředí za rezignujícího Ing. Myšku Zastupitelstvo ukládá: 4/11 V. Bařtipánovi a J. Bockové projednání dohodnutého rozsahu prací s dodavateli rekonstrukce prodejny 4/13 M. Ševicovi a J. Bockové projednání dohodnutého rozsahu prací s dodavatelem a přípravu podkladů pro ohlášení stavby rekonstrukce a přemístění stanovišť kontejnerů na separovaný odpad

2 4/15 M.Ševicovi přípravu podkladů pro poptávku na vyhotovení projektové dokumentace na rozšíření a obnovu dešťové kanalizace 4/17 M.Ševicovi zajistit geometrický plán na oddělení prodávaných částí p.p. 714 a 717 4/24 M.Ševicovi přípravu rozsahu rekonstrukce veřejného osvětlení a přípravu poptávkového řízení na projektovou dokumentaci Zastupitelstvo bere na vědomí: 4/7 vyplacení odměny odstupujícímu místostarostovi Ing. Myškovi ve výši 3 měsíčních odměn po sobě jdoucích a to ode dne zániku mandátu dle zákona 128/200 Sb., 75, odst.3 v platném znění. 4/20 Dopis Krajskému úřadu Středočeského kraje k integrovanému povolení provozovatele Velkovýkrmny Mělník, a.s., Červená Lhota 1 ze dne , čj. 249/10-Še. 4/22 převedení částky Kč z běţného účtu vedeného u České spořitelny na spořící účet vedený u GE Money Bank. Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zastupitelstvo obce schvaluje: 5/1 Program včetně navrţených změn 5/2 návrh přerozdělení úhrad ODO na lince 413 projednaný v Odoleně Vodě 5/3 odloţení vyúčtování těchto přeplatků aţ do vyřešení financování dopravní obsluţnosti v roce /4 uzavření dodatků smluv o dopravní obsluţnosti na linkách PID č. 372, 413 a 470 5/6 nesouhlasné stanovisko k rušení Krajem navrţených spojů a místo nich navrhuje ke zrušení spoj 16 linky v úseku Újezdec Mělník, Mlazice v délce 19 km, který byl do Mělníka prodlouţen rozhodnutím krajského úřadu a jezdí v této trase zcela nevyuţitý, a spoj 4 linky v celé trase v délce 11 km, který je pro naši obec zcela nepotřebný, jelikoţ ve stejnou dobu a stejným směrem jede spoj 6 linky obsluhující všechny zastávky v obci spojení od Mělníka do Odoleny Vody,závod lze místo tohoto spoje zajistit navázáním spoje 5 linky na opoţděný spoj 2 linky s přestupem v Úţicích na spoj 6 linky , tedy jako je tomu odpoledne v opačném směru; pokud by se nepodařilo realizovat navrhované protinávrhy, je obec Dřínov ochotna převzít tyto spoje do ostatní dopravní obsluţnosti a podílet se na úhradě jejich provozní ztráty podle podílu platného pro linky a pod podmínkou, ţe spoje bude-li to provozně moţné nepojedou přes obce, které se na úhradě ostatní dopravní obsluţnosti nebudou podílet 5/7 výsledky inventarizace majetku za rok /10 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na přípojku kabelem NN pro p.p. 35/18 v k.ú. Dřínov pro stavebníka Pavla Šimka 5/12 smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p. 672/1, 719 a 103/17 v k.ú. Dřínov v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č /2007 mezi obcí Dřínov jako stranou povinnou z věcného břemene a společností ČEZ Distribuce jako stranou oprávněnou z věcného břemene ve znění v původně navrţeném znění s tím, ţe ČEZ Distribuce, a.s. bude vyzvána, aby případné další smlouvy na věcná břemena na jiţ existující a kolaudovaná vedení NN či VN předloţila obci nejpozději do konce roku 2011, protoţe později jiţ bude poţadována úhrada dle platného ceníku 5/13 návrh smlouvy o spolupráci při zajišťování akce Posvícení v Dřínově společností Venstar 5/15 převedení částky Kč na termínovaný vklad u GE Money Bank 5/16 odmítnutí nabídky na koupi domu č.p. 41 s okolními pozemky za částku 4,5 mil 5/18 prodlouţení pracovní smlouvy Jaroslavu Pechovi na dobu neurčitou a na letní a podzimní měsíce bude vytvořeno jedno pracovní místo na výpomoc v rámci aktivní politiky zaměstnanosti ve spolupráci s úřadem práce 5/19 uvolnění částky Kč na nákup a úpravu nového vozidla pro přepravu členů JSDH Dřínov (vázané finance ze sponzorských darů za rok 2009) 5/21 vydání souhlasného stanoviska k rekonstrukci VTL plynovodu Dřínov na pozemcích p.p. č. 177/1, 665 a 82/3 v k.ú. Dřínov a p.p. č. 295/1 v k.ú. Zlosyň za podmínek, ţe bude respektováno ochranné pásmo hlavního závlahového řadu A DN 1000 a v případě zásahu do tohoto pásma budou navrţena a zrealizována taková opatření, aby nemohlo dojít k poškození hlavního závlahového řadu A a tím k vyplavení části obce, trasa VTL plynovodu bude upravena i na Dřínovském vrchu, protoţe i zde jeho bezpečnostní pásmo zasahuje do zastavěného území obce vede jen 5 metrů od okraje fotbalového hřiště a 10 metrů od paty hráze závlahové nadrţe, přičemţ obě stavby byly vybudovány dříve neţ VTL plynovod, a stavba bude ve stavebním řízení řešena jako I.stavba RVTL VO ZD Dřínov a VO

3 Velkovýkrmna Červená Lhota, tj. bude respektováno a udrţováno v platnosti územní rozhodnutí o umístění stavby RVTL VO ZD Dřínov a VO Velkovýkrmna Červená Lhota a stavební povolení k odstranění stavby VTL plynovodu DN 150 5/22 rozpočtové opatření č. 1/2011 s navýšením prostředků na obou stranách rozpočtu o Kč. Zastupitelstvo ukládá: 5/5 starostce obce nepodepisovat dodatek pro linku 413 a neplatit zálohy na linku 413 do vyjasnění financování této linky 5/8 starostce obce provést poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na rozšíření a obnovu dešťové kanalizace 5/9 starostce obce provést poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení po etapách 1. podél silnice Hostínské, 2. podél silnice Úţické a na Stavadlech, 3. ve středu obce 5/17 starostce obce provést poptávkové řízení na projekt nové budovy pro MŠ pro 25 dětí Zastupitelstvo ruší: 5/11 usnesení č. 3/7 5/20 usnesení č. 4/25 Zastupitelstvo bere na vědomí: 5/14 převedení částky Kč z pokladny OÚ na spořící účet vedený u GE Money Bank Komíny Podle nařízení vlády 91/2010 Sb. se zavádějí nové povinnosti pro majitele domů, kteří používají pevná, kapalná a plynná paliva k vytápění svého objektu. Nařízení nabude účinnosti prvním lednovým dnem roku 2011 s tím, že nový předpis se týká jak rodinných a bytových domů, tak chat a chalup. Novinkou je formulář o kontrole. Zatímco do současné doby kominík při čištění vystavil pouze stvrzenku, nově musí vyplnit zprávu o kontrole spalinových cest. Slouží k tomu formulář, který je přílohou nového předpisu. Hasiči si od nového nařízení slibují snížení počtu požárů kvůli nevyhovujícímu komínu a kvůli vznícení nebo vzplanutí sazí. Pro občany to znamená, že si komín mohou čistit sami, jednou do roka však musí pozvat koncesovaného kominíka, který vystaví potřebný doklad. V případě vzniku požáru vlivem nevyhovujícího stavu komína, je za něj zpravidla zodpovědná odborně způsobilá osoba, která provedla kontrolu komína a vystavila osvědčení, ve kterém je popsáno, že je komín bez závad a lze ho pro daný tepelný spotřebič bez omezení používat. Obecní úřad Dřínov zajistil kominíka, který zájemcům udělá revizi komínu. Zájemci ať se nahlásí na OÚ, cena bude k doptání. Veřejná autobusová doprava Od neděle 6. března dochází k celostátním změnám jízdních řádů. Spojení z Dřínova a do Dřínova se dotknou tyto změny: - na lince 372 nezajíždějí k D8 Parku ranní spoje v 6.50 a 7.25 z Dřínova do Prahy a v 6.00 a 6.40 z Prahy do Dřínova - na lince 470 se zkracuje jízdní doba v úseku Mělník Štěpánský most, a proto všechny spoje vyjíždějí z Mělníka o 2 minuty později, tj. v pracovních dnech v 5.47, 13.02, a a v sobotu a neděli v 6.27, a na lince 470 nezajíždí do Všestud noční spoj ve z Kralup n.vlt. Další možné změny jízdních řádů budou oznámeny nejspíš v předcházející den jejich změny, proto doporučujeme 5.3. v odpoledních hodinách zkontrolovat vylepené jízdní řády na autobusových zastávkách.

4 Jak je řešena dopravní obslužnost ve Středočeském kraji na rok proběhlo setkání starostů v Brandýse nad Labem. Jeden z bodů programu dopravní obslužnost v roce 2010 a příprava rozpočtu na rok 2011 rozpoutal rušnou debatu starostů, dopravců i Ing. Mráčka ze Středočeského kraje. Rozpočet na dopravní obslužnost bude značně omezen, z čehož vyplývá omezení dopravní obslužnosti až o 30% a radikální zvýšení jízdného. Z debaty vyplývalo, že nikdo z přítomných starostů nehodlá doplácet na dotování jízdného středoškolským školákům či regulačních poplatků. Bylo na místě dohodnuto, že bude vyzván Krajský úřad pod vedením hejmana MUDr. Davida Ratha ke konstruktivnímu jednání o rozsahu a financování dopravní obslužnosti Středočeského kraje byly em rozeslány informace ze schůzky v Brandýse nad Labem všem obcím středočeského kraje s návrhem dopisu pro pana hejtmana Bocková, Dřínov byl zaslán datovou schránkou dopis hejtmanovi s výzvou k zahájení konstruktivního jednáni se starosty obcí a měst ve Středočeském kraji a dopravci o nalezení schůdného řešení uvedeného problému a nalezení prostředků na financování dopravní obslužnosti a to v co nejkratším termínu Bocková, Dřínov obdržely ne všechny obce dopis z Krajského úřadu (opatřený datem 26.11), kterým byly obce seznámeny s problematikou veřejné osobní dopravy, která je zajišťována v rámci základní dopravní obslužnosti a její ztráta je hrazena z rozpočtu Středočeského kraje. Závěrem dopisu uvedl Ing. Povšík, vedoucí Odboru dopravy, že věří, že ve spolupráci s obcemi a dopravci bude zajištěna dopravní obslužnost ve Středočeském kraji tak, aby se úpravy dotkly velmi malé frekvence cestující veřejnosti byl rozeslán datovou schránkou další dopis (opatřený datem ), tentokrát již všem obcím. V dopise bylo uvedeno omezení jízdních řádů a vyznačením spojů, které nebude Středočeský kraj objednávat z důvodu snížení finanční prostředky na zajištění základní dopravní obslužnosti území Středočeského kraje autobusovou dopravou. Kraj žádá o vyjádření k přiloženým návrhům v co nejkratším termínu, nejpozději do Dále je obcím dáno na zváženou, zda budou chtít navržené spoje do ostatní dopravní obslužnosti, nebo zda-li spoje budou zrušeny. Změny jízdních řádů budou realizovány v termínu od proběhlo na Krajském úřadu na popud starosty obce Tuklaty jednání za účasti cca 40 starostů, dále zástupců Ropidu a Ing. Mráčka. Na jednání bylo dohodnuto, že do dodá KÚ Ropidu nové CDV a dotace pro dopravce, aby mohly být zhotoveny kalkulace jednotlivých linek, které Ropid rozešle všem obcím do Následujících 14 dní proběhnou schůzky dotčených obcí s Ropidem a Krajem. Dojednané změny budou připraveny do řádného termínu celostátních změn jízdních řádů tj. do Zápis z tohoto jednání bude rozeslán v pátek ( ) všem obcím Středočeského kraje s dovětkem, že termíny uvedené v dopisu Krajského úřadu z se tímto zápisem nahrazují. Dodnes zápis rozeslán nebyl a na dohodnuté postupy a termíny nebyl Krajským úřadem brán zřetel!!! ová zpráva Ropidu všem obcím, kde jsou obce seznámeny se stručným průběhem jednání z předešlého dne, v příloze nové tarify PID včetně 4. Dodatku (zvýšení jízdného) Od opakované telefonické urgence ing. Mráčka o zaslání zápisu marně Do zaslání stanovisek obcí Krajskému úřadu ke změnám a termínům uvedených v posledním dopise z KÚ. Cca rozeslal Klub zastupitelů STAN ne všem obcím postup při snaze ovlivnit schvalování rozpočtu na letošní rok a oznámení, že na na 18 hodinu hejtman svolává na základě požadavku Klubu zastupitelů ODS mimořádné veřejné zasedání krajského zastupitelstva k projednání dopravní obslužnosti byly Ropidem rozeslány všem obcím ovou zprávou kalkulace jednotlivých spojů, jak bylo dohodnuto na jednání dne

5 rozeslal Ropid obcím termíny a místa schůzek k projednání dopravní obslužnosti, jak bylo dohodnuto na jednání dne obdržely obce prostřednictvím datové schránky opět dopis z Krajského úřadu, ve kterém je obcím sděleno, že KÚ nemá podklady od Ropidu pro určení finančních nákladů ani ceny dopravních výkonů. Z tohoto důvodu se Kraj nebude zúčastňovat dohodnutých jednání s obcemi, které organizuje Ropid, neboť nemají k dispozici potřebné údaje. V mezidobí probíhaly schůzky jednotlivých obcí na rušených linkách, na kterých obce většinou vydávají svá nesouhlasná stanoviska k nestandardnímu postupu, kterého se Krajský úřad stále drží obdržely obce prostřednictvím datové schránky další dopis z Krajského úřadu, ve kterém byly označeny spoje ke zrušení či k případnému převzetí obcí do svého financování s termínem k vyjádření do odeslán dopis Krajskému úřadu za obce Dřínov, Újezdec, Úžice, Kralupy nad Vltavou, Zlosyň, Hostín u Vojkovic, Vojkovice, Chlumín a Veltrusy s nesouhlasným stanoviskem k rušení Krajem navržených spojů a místo nich navrhuje ke zrušení spoj 16 linky v úseku Újezdec Mělník, Mlazice v délce 19 km, který byl do Mělníka prodloužen rozhodnutím krajského úřadu a jezdí v této trase zcela nevyužitý, a spoj 4 linky v celé trase v délce 11 km. Z výše uvedeného vyplývá absolutní nezájem Krajského úřadu pod vedením hejmana MUDr. Davida Ratha o jakoukoliv diskuzi o rozsahu a financování veřejné autobusové dopravy. Navíc rozpočet příjmů Kraje na rok 2011 je vyšší, než na rok 2010, tak proč? Jestli vyjede linka 372 s odjezdem v 7,25 ze Dřínova a ve 20,50 z Prahy a linka 470 s odjezdem ve 22,25 z Kralup nad Vltavou vzhledem k předchozím skutečnostem zatím není zcela jasné. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře Rozhodným okamţikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibliţně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR na jednoho obyvatele, coţ je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské Unii obvyklá). Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání: Formuláře pruţně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 ţádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou ţádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důleţitá pouze otázka, zda má rodina moţnost vyuţívat osobní počítač a připojení k internetu. Nově bude moţné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty. Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání. Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Na webové stránky obce bude umístěn odkaz na portál sčítání lidu a bude zajištěn přístup na bezplatný internet v klubovně obecního úřadu v době od do včetně víkendů.

6 > > > KRÁTCE Z PROBĚHLÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ < < < Dětský maškarní karneval První letošní společenskou akcí pro děti byl maškarní karneval. Oproti předchozím letům byla letos účast převážně mrňat, což trošičku zarazilo konferenciérky. Nicméně se podařilo navodit soutěživou atmosféru všech přítomných a vše proběhlo k velké spokojenosti všech zúčastněných. Poděkování patří všem, kteří přišli a všem, kteří sponzorovali. Posezení nad kronikami Dne od 16,30 hodin proběhlo v knihovně obecního úřadu posezení nad kronikami. Přišlo se podívat celkem 5 lidí, kteří si prohlídli zdejší kroniky, prohlídli si staré fotografie a zavzpomínali nad minulostí. Byl to příjemný večer a plánujeme tuto akci zase naplánovat a doufáme, že se příště sejdeme ve větším počtu. > > > CO PLÁNUJEME < < < Přehled akcí naplánovaných na rok Josefovská zábava Velikonoční zdobení v hostinci Na Staré Velikonoční zábava Čáry 1.5. Setkání na Řípu Máje Maraton 4.6. Hasiči závody O pohár starostky Hasiči oslavy 100 let výročí zaloţení + pouť + dětský den Turnaj ve fotbale Memoriál p. Maška Minifotbal O pohár starostky GIRO di Dřínov Pohádková cesta 3.9. Posvícenská zábava 4.9. Posvícenská pouť 5.9. Montérková zábava Dětský sportovní den Dechovka pro pokročilé Drakyáda Venkovní vánoční dekorace + večer Morgan party v Hostinci Na Staré Dětské divadlo + rozsvícení vánočního stromku Mikulášská Vánoční jarmark + zdobení perníčků v Hostinci Na Staré Besídka sportovců Vánoční zábava Všechny plánované akce budou upřesňovány obvyklými sdělovacími prostředky.

7 > > > SPOLEČENSKÁ RUBRIKA < < < Oslavenci v měsících leden a únor dosažení plnoletosti, půlkulatá a kulatá výročí a občané starší 75 let Tereza Valachová, Michal Šrol, Jarmila Jarošová, Jiří Kohout, Marie Měřínská, Lenka Podskalská, Erika Běhounková, Josef Štěpánek, Radka Ambrožová, Klára Sukovatá, Milan Kympl, Martin Feri, Barbora Mlsová, Vlasta a Josef Štěpánkovi, Jozef Remeš, Jiřina Húlová, Zdeněk Maier, Václav Švehla, Blažena Pancířová, Jarmila Jarošová, Božena Tylová, Berta Hradcová a Margita Mrzenová. Všem oslavencům přejeme za občany Dřínova lásku, životní optimismus a pohodu a do dalších let hlavně hodně zdraví. Velmi neradi jsme se rozloučili s paní Evou Čutkovou, která nás opustila v sobotu 22. ledna ve věku nedožitých 76 let. Všem přátelům a příbuzným vyslovujeme upřímnou soustrast a zemřelé věnujeme tichou vzpomínku. V minulém čísle jsme správně popřáli oslavencům, ale chybně jsme uvedli měsíce. Oslavenci dosáhli svého výročí v měsících listopad a prosinec Za vzniklý překlep se omlouváme. > > > STŘÍPKY Z KRONIKY < < < Na pokračování uvádíme přesný obsah kronik, které jsou archivovány na obecním úřadě. Nejstarší zachovalá kronika z naší obce je z roku 1923 a nyní uvádíme 2. Díl doslovného přepisu: V letech ţil zde Otík Štuk náleţel Štukům. Pro dluhy musil býti Dřínov prodán roku 1360 Albrechtovi Keraméřovi z rodu Velfloviců za 563 kop. Klášteru Kartouzkému náleţel dvůr v Dřínově r Praţané po směru Čáslavském vzali Dřínov se vším příslušenstvím výše řečenému klášteru. Dřínov jmenuje se mezi 30 obcemi které Chlumín odváděli pro přívoz jeho na Labi vejce kury a sýry, jak o tom píše W.W. Tomek v Dějepisu města Prahy na str. 86. dílu II. Dvůr kmetci v Dřínově č. 22, 23, 24 koupil 1. července 1548 Zikmund Chvatěrupský z Leskova, jak o tom píše Paroubek v kníze: Okresní hejtmanství Slanské str Majiteli statuku Odolena Vody (Vodolky) a dílu vsi Dřínova Lavihlavu Sekerovi, rytíři ze Sedčíc s konfiskován majetek a prodán r (tj. po bitvě Bělohorské) paní Polyseně z Lopkovic za 9000 zl. rýnských, jak o tom píše Bílek v Dějinách konfiskací na str Platy na cizích lidech v Dřínově byly určeny roku 1620 k záduší kostela sv. Vojtěcha ve Smraďařích na Novém Městě v Praze (Bílek Dějiny konfiskací str. 951). Jiný díl Dřínova náleţel Vilému Trmalovi z Touţic, terý spolu s Chvatěruby koupil jej r za kop mišenských od Ladislava Zejdlice ze Šenfeldu odsouzen 16. září 1622 Jindřích Jiří Zeidlic rytíř ze Šenfeldu ke strátě všeho majetku kteréţ hned v pokutě bylo ujato, zejména statek Kozomíny ku kterému náleţel díl Dřínova za kop míšenských odhadnutý. Dcera jeho Majdalena Velenská prodala statek Kozomíny r za dědictví z pupné Janovi staršímu Vlatislavu z Mitrovic za kop míšenských (Bílek Dějiny konfiskace str. 930 a 716) Z něho pak přešlo majetnictví na rod Chotku z Jeněfsi. Ke konci 18. a na počátku 19. století náleţel Dřínov aţ do roku 1848 k panství Břeţany Vodolka polovinou a druhou polovinou k panství Veltruskému. Mezi Dřínovem a Netřebí jmenuje se část pozemku Slatina a to proto, ţe byla u Ujezdce ves Slatina, která hraničila s Korycany. Klášter Břevnovský měl ve Slatině dvůr s 2 popluţímy a veliký rybník při jehoţ zaloţení r potopila se část polí Korycanských, pročeţ náhradou tehdejším podaným kapituly

8 Vyšehradské jim postoupeny byla jiná pole výměrem dvojnásobným (Tomek Dějiny města Prahy str. 86, díl II.) Škola v Dřínově zaloţena byla r Před tím chodily děti do školy v Hostíni. Vyučovalo se v budovách najatých a to od r v č. 24 od r v č. 20, od r v č. 32, od r v č. 62, kteréţ číslo bylo vlasním domkem učitelovým od r v č. 20 od r v č. 23. Dne 1 prosince r počalo se vyučovati v nové budově školní č. 38. V té době následkem pout roboty v které museli naši dědové konat práce robotné jak se milostivé šlechtě zlíbilo mnoho blahobitu nebylo jak mezi chudinou tak mezi majiteli selské pudy. Pole zvláštně černavy byla močálovitá. Úhořilo se Pastucha pást dobytek od jara aţ do zimy. Obilí se mlátilo cepem dle zvyku na míru mlatci neb měřaci dostali devátý díl obilí. Ve ţních kaţdý hleděl honem vimlátit aby měl jak se tehdy říkalo na povřisla od Obřístva kdeţ byl vodní mlýn na Labi kdeţ naši předkové mleli. Honitbu na zvěř měla šlechta teprvé cíšař Ferdinand dal nám konštituci nadělal ze sedláku samé myslivci jak se tehdy říkalo. Bývali velké hony panské které trvali několik dnů. Mezi Chlumínem a Netřebí byla hospoda na hrázi zvaná tam se pak tancovalo. Také z těch dob se nám zachoval buben na kterýţ se do dnešní doby bubnuje. Na stráni proti Lhotě jest do dnešní doby patrno, byla vynice jak i název pod vinicí svědčí. V roce 1880 bylo v Dřínově 586 obyvatelů. V roce 1890 bylo v Dřínově 579 obyvatelů a to 275 můţů a 304 ţen. Z nich 541 katolíku, 28 evangelíku u a 10 ţidu. Obyvatelstvo bydlilo v 86 domech. V roce 1900 bylo 543 obyvatelu 255 muţu a 288 ţen. Z nich 512 katoliku 22 evangelíku a 9 ţidu. Psát ani číst neuměly 4 ţeny a 2 muţi a jen čísti 1 můţ a 5 ţen. V roce 1910 bylo 555 obyvatelů. V roce 1921 dle stavu o 12 hodině noční ze dne 15 na 16. února napočteno 566 obyvatelů a to 244 muzů a 312 ţen. Z nich bylo do 6 let 21 chlapců a 26 dívek. Rok 1904 bylo velké sucho jeţ vysušilo potoky rybníků skorem úplně posohlo mnoho stromoví bylo mnoho poţáru obilí a lesu. Ovoce bylo velmi málo vína dosti i ořechu ovoce málo. Z jara obilí laciné a dobytek drahý na zimu obilí drahé a dobytek laciny hlavně vepřovy. Brambor málo i řepy kteráţ byla velmi cukernatá cena řepy malá cukr drahý. Jeteliny dali jednu seč. Pole pro sucho nebylo moţno orat. Dešť se dostavil aţ 28 záři a pak 5 řijna. Dne 5 června roku 1908 padaly silné kroupy. Krupobití táhlo směrem od Zlonic v šíři ½ hodiny přes Netřeb aţ k Horňátkám. V Hostíni táhly přes Rovný po Kamené hoře u hranic Dřínovských na Skalčov na Stozáhona k Oujezdci. V Dřínově padaly na Horách potloukly třešňovky čim více k lesu padaly silněji. Ve Dřínově padaly na Stavadlech ve Vrbkách v Černavech od háje ku kříţi na Pískách ke Skalšovu padaly nejvíc. U Lhoty potlouklo v Kálku a na Ovčáckým. Ve Zlosýně krupobití řádilo nejsilněji místy zničená uroda aţ do 100%. Potlouklo ve Starých a Nových Ouholicíh, Všestudech, Ostrově, Dušnikách, Sazené, Nové Vsi, Velvarech aţ ke Zlonicům. Dne 1 srpna roku 1922 silné krupobíti od Loun přes Slané Velvary a Mělník a Nové Benátky aţ k Mladé Boleslavi zde nejblíţe potlouklo v Zálezlicích, Obříství, Tuhaní a Čečelicíh. Krup tam leţelo druhý den ještě 30 cm vysoko. V Dřínově ten samý den odpoledne silný liják spojený s prutrţí mračen a krup zvláště poškodily následkem studeného počasy stojicí obilí jeţ většinou nebylo posekané. Pak aţ do jara 1923 následovalo počasy mokré a v zimně pro bláto pole nemohla se z orati a ozimy přesicené vodou špatně prospívala pšenice následkem toho málo zvláště zimní málo sypala ţita zarostla ořeším coţ ve ţních na pěkně červených jako krví politých polích podivně se vyjímalo však k malé radosti majitelů těchto ţitných polích. Pokračování příště Zpracovala Lenka Maříková > > > ODPADY < < < O víkendu 19.a 20. března budou přistaveny kontejnery na objemný domovní odpad, v sobotu v době od 9,30 do 10,00 proběhne mobilní svoz nebezpečných odpadů včetně pneumatik před prodejnou. Použité elektrospotřebiče a zářivky budou ukládány do dvora obecního úřadu.

9 Letiště Vodochody Dne obdrţela obec Dřínov oznámení k dokumentaci Posuzování vlivů záměru Letiště Vodochody na ţivotní prostředí vrácení dokumentace vlivů záměru na ţivotní prostředí k doplnění A/ REKAPITULACE PROCESU EIA Dne 22. října 2010 obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen MŢP ) dokumentaci vlivů záměru na ţivotní prostředí (dále jen dokumentace ), zpracovanou dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). Dokumentace byla, po obdrţení příslušného počtu paré, dne 8. listopadu 2010 rozeslána ke zveřejnění a k vyjádření dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům. Dopisem ze dne 20. prosince 2010 byla dokumentace, včetně podání, která MŢP ke dni 20. prosince 2010 obdrţelo, předána zpracovateli posudku. K předloţené dokumentaci obdrţelo Ministerstvo ţivotního prostředí vyjádření, podněty a připomínky, které obsahují ţádosti na informace, které je nutné do dokumentace doplnit. Dne 28. ledna 2011 obdrţelo MŢP dopis od zpracovatele posudku RNDr. Vladimíra Ludvíka, ve kterém doporučuje vrátit dokumentaci k doplnění dalších konkrétních informací. B/ POŢADAVKY NA DOPLNĚNÍ DOKUMENTACE Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě doporučení zpracovatele posudku vrací MŢP, jako příslušný úřad v souladu s 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dokumentaci k doplnění. Podrobnosti jsou na stránkách EIA: Petice Kmetiněvské výzvy starosty Kvapila Před 7 lety byl v obci Kmetiněves spáchán zavrţeníhodný trestný čin brutální vraţda 13 leté dívky, kterou spáchal její stejně starý spoluţák. Přes značnou podporu občanů a široké veřejnosti nebyla odpovědnými orgány a ústavními činiteli vyslyšena výzva k úpravě hranice trestní odpovědnosti mladistvých. Přes opakované přísliby zákony naší země nebyly změněny, aby především chránily oběti trestných činů, vedly k spravedlivému a výchovnému potrestání pachatelů a aby s poškozenými bylo zacházeno jakoţto oběťmi, jejichţ práva jsou chráněna na prvním místě. My, níţe podepsaní občané České republiky, jsme znepokojeni z neustále navyšujícího se počtu trestných činů, páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roku věku, kdy jejich pachatelé jsou beztrestní. Není moţné, aby pachatelé těchto činů byli pouze,,jakoby pokáráni, dáni do výchovného ústavu, kde mají za dobré chování povoleno téměř vše - vycházkami počínaje a sledováním televize konče. Jsme přesvědčeni, ţe současné zákony jsou příliš nakloněni těmto pachatelům, a přestoţe řada států přistupuje či jiţ zná hranici trestní odpovědnosti dokonce niţší neţ 14 let! Nemáme pochybnosti, ţe současná generace dětí dospívá daleko dříve, neţ tomu bylo v minulosti. Úpravou hranice trestní odpovědnosti mládeţe bude otevřena cesta řešit jejich trestnou činnost podstatně širší škálou nápravných opatření. Jsme hluboce přesvědčeni, ţe čím dříve tito mladiství zjistí, ţe jsou odpovědni za své činy, tím lépe to bude nejen pro naši společnost, ale pro mládeţ především. Proto navrhujeme, aby Parlament ČR přijal tento návrh zákona

10 Návrh starosty Kvapila a dále podepsaných občanů České republiky na vydání tohoto zákona: ZÁKON ze dne , kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I 25 zní: Kdo v době spáchání činu dovršil čtrnáctý rok svého věku, je trestně odpovědný. Čl. II Přechodná ustanovení Trestnost činu, spáchaného do doby nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle dosavadních předpisů. Čl. III Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Luděk K v a p i l, starosta obce Kmetiněves Iniciátor petice: Luděk Kvapil, starosta obce Kmetiněves, Kmetiněves 17, PSČ Hospozín Petiční podpisové archy jsou k dispozici na obecním úřadě Dřínov. > > > INZERCE < < < Zlatnické práce, účetnictví Nabízím vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování daňových přiznání a mezd, zástup na úřadech. Dále nabízím opravu a čištění šperků a výrobu šperků na zakázku. Cena dohodou. tel: Iva Štětková, účetnictví Iva Kateřina Štětková, zlat. práce Kadeřnictví dámské, pánské a dětské stříhání objednávat se můžete telefonicky Jana Bohuňková Pod Tvrzí 395, Odolena Voda tel: Chovatelské potřeby pro psy a kočky. nebo mobil: Nově v prodeji mraţené maso pro psy!!! drůbeţí mleté 1kg/28,-Kč, drůbeţí kousky 1kg/45,-Kč, drůbeţí ţaludky 1kg/42,-Kč, mleté hovězí 1kg/33,-Kč, hovězí svalovina 1kg/89,-Kč, hrubomleté výběrové 1kg/38,-Kč a vařené srdce 1kg/58,-Kč

11 > > > HASIČI < < < Výroční zpráva SDH Dřínov Milé sestry, bratři, milí hosté. Chtěl bych Vás tímto přivítat na dnešní, v pořadí již IX. valné hromadě SDH Dřínov konané zde v sále pohostinství Na staré ve Dřínově. Nejprve bych chtěl minutou ticha uctít památku našich zesnulých sester a bratří. Dále bych Vás chtěl seznámit s dnešním programem: uvítání hostí přečtení zprávy o činnosti SDH za rok 2010 zpráva pokladničky sboru o hospodaření v roce 2010 návrh činnosti na rok 2011 poděkování sponzorům změny ve složení výboru usnesení a závěr diskuse tanec a zábava Hodnocení uplynulého roku V roce 2010 se v podstatě nic významného nestalo. Mimo finální dostavby naší nové hasičské zbrojnice, kterou jsme museli dostavět vlastními silami, jelikož stavitel, kterému byla stavba zadána měl úraz a tudíž se nemohl na dokončení podílet. Navíc, co jeho spolupracovníci udělali, docela zkurvili. Udělat Ytongovou zeď do oblouku chce již pořádný fortel. Minulý týden byla stavba zkolaudována. Zasahovali jsme ve čtyřech případech. První výjezd byl do katastru obce Kopeč. Další dva výjezdy byly do katastru obce Vojkovice, kde hořela stará chmelina. Jako v uplynulých letech, tak i v roce 2010 jsme se starali o veškerou techniku, kterou vlastní SDH. SDH je plně vybaveno, proto se nic zvláštního nenakupovalo. Jen Myšák dotáhl elektrocentrálu 3 fázovou za ,- bez DPH, Tatra byla v Pečkách za ,-, na opravě skříně pohonu čerpadla V loňském roce se k nám přidalo 7 nových členů,což je velmi pozitivní. Pravdou je, že o 4 členy jsme přišli založením sboru ve Vojkovicích. Některých je škoda, neb byli i pracovití, některých je škoda menší, neb těch, kteří dokážou poutavě kecat o ledasčem, litovat netřeba. Jednotka sboru vypadá následovně: Mrozek Bohdan - odstupující velitel jednotky a nastupující velitel družstva - NDT Ondřej Myška - nastupující velitel jednotky Pavel Růžička - velitel družstva, NDT Libor Kostka - strojník (umí rozstrkat i motorovou pilu) Zdeněk Brož - strojník (možná, až se mu uklidní hormony) Jan Klempa - hasič NTD Jirka Plocek, Josef Karas, Minda, Petr Havelka, Tomáš Měřínský, Venca Bařtipán, Pavel Šrol, Míra Kužel, - hasiči Jakub Polák - hasič, byť člensky příslušný do Vojkovic, jednotka mu k srdci přirostla na Dřínově Petra Klempová - ošetřovatelka, týlový člen a "dědek" za všechny funkce a nejlépe a nejrychleji dojíždějící člen k zásahům. Tudle málem nestočil fichtla u hospody, jak spěchal Akceschopnost jednotky byla v roce 2010 prověřena několikrát. Všechny výjezdy nám daly nové zkušenosti. Jednu zkušenost musím zmínit a to výjezd na Kopeč.

12 Byl krásný letní podvečer a já s Ondřejem jsme seděli před místním pohostinstvím a bavili jsme se o nepřizpůsobivých občanech s naším místním expertem na ně. V průběhu naší debaty volal náš trenér zvaný dědek s tím, že na Kopeči hoří. Okamžitě jsme vyběhli, u hasičárny se setkali s Honzou Klempou, všichni jsme naskákali do tatry a vyjeli na místo určení. Po dojezdu jsme zjistili, že skupina 4 romských občanů zde vypaluje kabely. Než jsme dohasili, tito občané se pomnožili a v tu chvíli jich tam bylo 7. V tu chvíli nastalo peklo. Těmto dotyčným občanům se nelíbilo, že jsme jim uhasili ohýnek a začali nám vyhrožovat a proklínat nás. Poté došlo na lehké strkání a málem i k fyzickému napadení. K místu byla proto mezitím povolána policie ČR, jejíž příslušníci nám oznámili, že jde o známé firmy. Nebýt Honzy Klempy, též člena SDH Dřínov a zároveň příslušníka PČR, nevím jak by to nakonec dopadlo. Tímto jemu vyslovuji dík. Od té doby se montpáka na Tatře přestěhovala z nástavby do kabiny... Pro jistotu K závěru roku jsme čerpali vodu na křižovatce pod Dřínovem. Zde se projevilo, jak nám pořád cpe do hlavy předseda, jak je důležité se starat o zásahovou obuv. Musí být dobře nakrémovaná, aby do ní neteklo. Když se pod ním prolomil led, zahučel tam po kulky, bylo mu vše k hovnu a do bot mu stejně nateklo - vrchem. Při žádném z uvedených výjezdů technika neselhala, vždy jsme se vrátili v pořádku a nezraněni. Na poli sportu V roce 2010 jsme se zúčastnili 3 závodů a to v Úžicích, kde jsme se umístili na krásném -, dále závodů v Mínicích, kde jsme se umístili na 6 místě, a našich závodů, kde jsme skončili na šestém místě. Akce kulturně společenské Josefská zábava jako již tradičně se tato zábava vydařila, účast obyvatelstva nebyla sice silná, ale ti kdo dorazili se jistě dobře bavili Pálení čarodějnic - již tradičně pořádalo SDH pálení čarodějnic. Je potřeba říci, že na přípravě vatry se též podíleli místní sportovci, občané a hostinec Na Staré, kteří ji postavili rekordně vysokou. Zprvu nepřítomný Ondřej, který říkal, že budeme rádi, když postavíme během jednoho dne první tři řady a budeme unavení, v dopoledních hodinách přijel na místo konání čarodějnic a jediné, co z něj vypadlo bylo ty krávo, vy jste ale hovada. Máje také loňské máje se vydařily, ač jsme se obávali, že bude pršet tak se nakonec počasí umoudřilo a tancechtivá děvčata mohla být provedena v tanci tradičním způsobem. Tradičně se i opili připíječi, víno, kořalka a pivo teklo proudem, následné kocoviny druhý den byly také tradiční. Dětský den v součinnosti s obcí se hasiči podíleli na uspořádání dětského dne, který se odehrával na hřišti, kde byly připraveny soutěže pro děti, některé i pro dospělé. Dále zde bylo přichystáno občerstvení v podobě bramboráků, palačinek, limonády pro děti a piva pro tatínky. O pohár starostky obce závodu se zúčastnilo 14 družstev z toho 11 mužských a 3 ženská, závody proběhly netradičně, obohacené o mezisoutěž v nošení jednoho člena na nosítkách tento musel vypít pivo a panáka a doběhnout do cíle, kde následovalo ještě řezání klády pilou kaprovkou, někteří to nesli dost těžce. Občerstvení se skládalo z gyrosu, piva a lima. Jako již je zvykem i v loňském roce se závodu zúčastnili naši bratři ze Skrbeně, o čemž obyvatelé Dřínova zajisté ví, neboť nebylo vynecháno ani zvonění na místní zvoničku. Turnaj v minifotbale tuto akci pořádal hostinec Na Staré ve spolupráci s OÚ Dřínov, hasiči se zúčastnili pouze jako hráči, umístili se na krásném 3 místě. Giro di Dřínov nádherná soutěž pořádaná místním hostincem Na Staré a OÚ, kde se SDH angažovalo v regulaci dopravy, přeci jen soutěžily děti a někdo musel dopravu odklánět. A bramboráky byly!!! Rozloučení s prázdninami v loňském roce se SDH podílelo pouze občerstvením v podobě dětmi tolik oblíbených palačinek. Zde dík Ondřejovi, který jich usmažil 100.

13 Rozsvěcení vánočního stromku zde se SDH podílelo opět občerstvením tentokrát v podobě 20 litrů svařeného vína, i nějaký ten rum tam byl. V závěru loňského roku jsme se též konečně účastnili VVH družebního sboru ve Skrbeni. Pro neznalé, ale takoví se zde asi nenacházejí, Skrbeň je víska poblíž Olomouce. Moc vydařený výlet. Předseda říkal, že už s náma nepůjde ani do ZOO, Pešek se mnou jsme zlikvidovali dvě postele na motorestu Křepelka (nebo racek, nebo nějaký pták), Klempu jsme v sobotu ráno hledali po celé Skrbeni a nakonec byl náš kriminalista nalezen u Jaruny, totálně našrot. Poté, co se nám jej podařilo najít, probudit, obléct a naložit do auta, opět usnul. Až na Staré, tedy zde, v tomto místě, po dojezdu domů zjistil pár nezvyklostí, např., že má pásek, který nepoužívá, že nemá doklady, atp. Ano, dorazil v kalhotách od Jaruny, bez dokladů, ty mu dodal v průběhu týdne malý Rostin. Jo, a Jaruna je chlap. Plán na letošní rok Co v letošním roce? Nadále se budeme snažit, abychom byli akceschopní, starali se o techniku a v rámci svých sil a možností přispívali k zvelebování obce, budeme se podílet na akcích kulturních a sportovních pořádaných obcí i sportovci. Rádi ve svých řadách přivítáme nové členy, kteří mají zájem o práci u SDH a chuť pomáhat druhým a to dobrovolně a bez nároku na odměnu, na úkor svého volného času. Náš vozový park obsahuje Tatru 138 zvanou Blaženku a ARO zvané Lojzík, ARO je bohužel již nespolehlivé a každou chvíli má technickou závadu, nebýt tudíž našich šikovných strojníků, byli bychom asi víte kde No v prdeli, vážení. Po rozsáhlé diskusi a dlouhých úvahách jsme se rozhodli zakoupit nějaký vícemístný samohyb, který by popřípadě nahradil ARO. V současné době je tato koupě ve fázi shánění peněžních prostředků, byť na obecním účtu máme Kč, které ale budeme muset drobet rozmnožit. Nejaktuálnější akcí pro letošní rok je sté výročí založení SDH Dřínov, které se bude konat 18. a 19. června a na které bychom Vás chtěli srdečně pozvat. Na závěr této zprávy bych rád poděkoval všem fungujícím členům, zejména Liborovi Kostkovi, Zdeňku Brožovi, Jirkovi Plockovi, všem Klempům, Václavu Tylemu našemu trenérovi a Ondřejovi Myškovi za práci v letošním roce, všichni pracují pro SDH bez nároku na jakoukoli odměnu. Dovoluji si popřát všem členům sboru a také Vám všem, mnoho štěstí a zdraví a co nejméně výjezdů. Výjezdů, konec konců mnoho není, neb nás o ně připravují někteří ambicioznější kolegové z okolních sborů. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří pravidelně přispívali a přispívají různými formami na provoz, zábavy a další akce. Hlavní sponzoři jsou: Hostinec Na Staré Pískovna Hostín Ing. Kohout řeznictví Pneu Úžice p. Špičák Pan Feigl uhlí Poděkování patří také starostce obce Jitce Bockové a celému zastupitelstvu za podporu a spolupráci. Rubriku Hasiči připravil Pavel Růžička

14 > > > SPORT < < < STOLNÍ TENIS Adéla Kášová zdolala v Jaroměři veškerou konkurenci a obsadila první místo na bodovacím turnaji České republiky toto datum zapisujeme do oddílové kroniky zlatým písmem a s několika vykřičníky. Stalo se vůbec prvně v historii dřínovského klubu, ţe jeho odchovanec prorazil na nejvyšší republikovou úroveň. Podařilo se to Adéle Kášové, která si z bodovačky ČR v Jaroměři odvezla své prémiové prvenství. Zlatý pohár pro nejlepší mladší ţákyni si vyslouţila po bezchybné cestě turnajem, navíc se jí zdařilo ve finále porazit nepříjemnou soupeřku Stanislavu Slezákovou (KST Zlín) 3:0 na sety, coţ bylo pověstnou třešinkou na nejsladším pingpongovém dortu. Za své výkony (nejen v tomto dni, ale v průběhu celé sezóny) si v březnu Adélka zahraje mezinárodní turnaje na Slovensku a v Rumunsku v kategorii minikadetů (tedy mladšího ţactva). Áďo, moc ti gratulujeme k úspěchu, děkujeme za vzornou reprezentaci a drţíme ti palce do další (zářné) kariéry! se jako vţdy nesl v pohodové atmosféře. Ačkoli bylo krapet po svátcích ( ), koledy jsme si neváhali pustit ani při hře. Pojedli jsme něco brambůrek, pustili si lodičky, abychom viděli, jak daleko se s pingpongem podíváme do světa a nakonec rozdali krásné jedné i nejedlé ceny. Za sponzoring tímto děkujeme velmi pěkně hostinci Na Staré. V samém závěru dne jsme potmě vyhlásili soutěţ O kolouvače roku. Jen ten čerstvý prašan byl trochu proti. Mistrem koulařem se ukázal být Robert Pleticha, který nenechal na soupeřích nit nezasněţenou. Vánoční turnaj dětí Pořadí dvouher: čtyřher: 1. Adéla Kášová 1. Möglich, Procházka 2. Robert Pleticha 2. Valeta, Pleticha 3. Jakub Procházka 3. Benda M., Benda L. 4. Lukáš Möglich 5. Lukáš Benda 6. Marek Benda 7. Tomáš Valenta

15 Vánoční turnaj dospělých V předvánoční hektické době jsme se šli odstresovat sportem na tradiční turnaj, věnovaný těm nejkrásnějším svátkům v roce. Účast dvanácti lidí je průměr, zdravé dřínovské jádro nechybí nikdy. A který z vesnických turnajů by se mohl chlubit účastí dvou reprezentantů (Adéla Kášová reprezentace ČR v minikadetech a Jiří Suchánek jeden z nejlepších tělesně postiţených hráčů (vozíčkářů TT2) Evropy)? Zápolení probíhalo víceméně dle papírových předpokladů, zaslouţené vítězství si odnesl Jan Kruml. Dvouhry: Čtyřhry: 1. Jan Kruml 1. Kruml, Tůma 2. Lucie Poláková 2. Poláková, Polák 3. Pavel Káš st. 3. Kášová, Hloušek 4. Zdeněk Tůma 4. Káš, Kostrhoun M. 5. Jan Hloušek 5. Kmeťo, Kostrhoun T. 6. Adéla Kášová 7. Jiří Polák 8. Jiří Suchánek 9. Michal Kostrhoun 10. Kamil Kmeťo 11. Tomáš Kostrhoun 12. Pavel Káš ml. Novoroční turnaj open 1-99 let Dne 30. ledna 2011 proběhl Novoroční turnaj open 1-99 let. Účastno bylo 12 víceméně tradičních borců a borkyň. Novou krev tentokráte pořadatele nepřivítali. Boje byly drsné, mnohdy i úsměvné hlavně Ţvachula(ne)styl předváděný samotným autorem odlehčil atmosféru v mnohdy aţ kriticky vypjatých bitvách u stolu a pobavil fandící souputníky. Snad i díky tomu se vyšplhal na skvělé páté místo. Registrovaní Dřínováci nastoupili vesměs jako invalidtým, přesto dobrá nálada zvítězila nad skuhráním. Vyrovnanost startovního pole potvrdila minitabulka mezi třemi nejníţe umístěnými hráči a nakonec rozhodoval o pořadí jediný set. V závěru byly vyhlášeny ještě celoroční soutěţe mládeţe, a to Docházka, anticena Sprosťák roku (nejvíce sprostě mluvící), Fyzičkář roku (hodnocení dle testů fyzické zdatnosti), Sportovec roku (nejlepší reprezentace oddílu) a Sběrař roku (sběr starého papíru). Pořadí dvouhry: čtyřhry: 1. Lucie Poláková 10. Lukáš Möglich 1. Kruml, Káš 2. Jan Kruml 11. Tomáš Kostrhoun 2. Tůma, Salač 3. Zdeněk Tůma 12. Stanislav Machota 3. Möglich L., Hloušek 4. Pavel Káš 4. Kostrhoun T., Kostrhoun M. 5. Jan Hloušek 6. Klára Plocková 7. Jiří Polák 8. Michal Kostrhoun 9. Oldřich Salač

16 Celoroční soutěže mládeže: Docházka 2010: Fyzičkář roku: 1. Jan Hloušek 1. Marek Benda 2. Lukáš Möglich 2. Jan Hloušek 3. Pavel Káš ml. 3. Jakub Procházka Sprosťák roku: Sběrač roku: Sportovec roku: Jan Hloušek Jan Hloušek Adéla Kášová A jak probíhají dlouhodobé soutěže mužů? Á tým se drţí na skvělém druhém místě, v jarní části ještě neprohrál a má jen minimální ztrátu na vedoucí Dynamo Nelahozeves, které chce stůj co stůj postoupit do krajských soutěţí. Snad jim to ještě znepříjemníme. Béčko se nachází na páté příčce a myslí si i výše. Vzhledem k věkovému průměru hráčů je to velmi pěkné umístění a je vidět, ţe se hlavně mladíčci zápas od zápasu otrkávají a nastupuje u nich zdravé sebevědomí. První místo okupuje Ţáci mají zatím z různých důvodů dva zápasy odloţeny a v novém roce ještě nehráli. Právě díky odkladům jsou zatím na třetím místě, ale rozhodně patří mezi favority na titul. Pozvánka na Turnaj čtyřher Dne 27. února proběhnou dva ročníky (2. a 3.) Turnaje čtyřher ve stolním tenisu. Srdečně vás tímto zveme. Pokud neseţenete spoluhráče, přijďte i tak! Časový pořad: prezentace , zahájení 10.00h Startovné: 50 Kč Nějakou tu cenu za snahu si odnese kaţdý startující. A bude jistě fungovat i turnajový bufet klobásky, pivečko Do herny (zasedací místnost OÚ) je povolen vstup v čisté obuvi, doprovodu můţeme zapůjčit návleky. Dřínovští pingpongisté se na vás těší! Sportovní rubriku připravila Lucka Poláková > > > NA POSLEDNÍ CHVÍLI < < < Poptáváme zájem seniorů pro případný rozvoz obědů, ceny a možnosti budou k dispozici až po shromáždění zájmu občanů nejen v naší obci, ale i v blízkém okolí. Váš zájem hlaste prosím na obecním úřadě v co nejkratším termínu. Uzávěrka příštího vydání Dřínovského občasníku bude , příspěvky zaslané po tomto datu budou zařazeny do následujícího vydání. Redakce nemusí vždy sdílet stejný názor s autorem příspěvku, autor si za obsah ručí sám. Dřínovský občasník vydává Obec Dřínov, IČ , Dřínov 38, Úžice, T: , Evidenční číslo MK ČR E 1734

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 21.2.2011 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Ing. Tomáš Měřínský, Martin Ševic, Petr Švehla, 2 hosté

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.9.2011

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.9.2011 Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.9.2011 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Květa Havelková, Martina Kadlecová, Martin Ševic Omluveni: Tomáš Měřínský (příchod 19,20), Petr

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 1.4.2015 Přítomni: Omluveni: Jitka Bocková, Pavel Káš, Ladislava Lorencová, Martin Ševic, Iva Štětková Václav Bařtipán, Petr Švehla Zasedání se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 3-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 2. 3. 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Eva Eiglová nemoc Ing.

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp.

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne v hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Kocelovice, konané dne 26.4.2016 v 19.00 hodin, v místnosti obecního úřadu, Kocelovice čp. 32 Přítomní: Bohuslava ANTONYOVÁ, Václav ČADEK, Karel LUKÁŠ, Martin

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 02/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 23.02.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,25 hod. Přítomni členové

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny.

Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Účast: přítomni všichni zastupitelé plus hosté z řad občanů viz prezenční listiny. Zahájení: 18,40 starostka. Program: 1. Zahájení 2. Schválení programu jednání 3. Volba pracovních orgánů 4. Kontrola plnění

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce

č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Obec Dřínov, Dřínov č.p. 38, 277 45 Úžice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2007 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Dřínov schvaluje a vydává dne 26. 6. 2007 v souladu s ust. 10 písm. d),

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu

Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 19,00 hod. Program : 1. Schválení programu Z á p i s č. 6 /2015 ze zasedání zastupitelstva obce Chleby konaného dne23.11.2015 od 19,00 hod. Přítomni: Charbuský P.,Hartych Z., Pešek P. Šišková A.,T.Barták Hosté : Charbuská P. a účetní p. Dudková

Více

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 17.01.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,25 hod. Přítomni členové

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 23. 1. 2017, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 29.4.2013

Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 29.4.2013 Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 29.4.2013 Přítomni: Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Martin Ševic, Petr Švehla, Ing. Tomáš Měřínský Omluveni: Martina Kadlecová, Květa Havelková

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne Zápis z jednání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016 Přítomni: Drábek, Filip, Janauer (18:12), Janeček, Konopík, Koubek, Krafta, Kubelík, Rážová, Ullwerová, Vrtišková, Zděnek

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne v hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Valchov, konaného dne 20. 12. 2010 v 18.00 hod. v budově obecního úřadu ve Valchově Přítomno: ing. Jindřiška Brožová, ing. Jiří Dokoupil, Milan Fiala, Václav

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě

Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne , od 19:00 hodin na obecním úřadě Zápis z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bratřínov, konaného dne 25.11.2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: D.Holková, R.Juliš, J.Dufková, L. Malčánek, I. Svobodová Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Požární řád obce. Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Obec Vavřinec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 16.04.2014 usneslo vydat v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h)

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov

Zápis. z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2012 konaného dne 9. 3. 2012 v zasedací místnosti Obecního úřadu Lazinov Program jednání: 1. Zahájení 2. Informace z činnosti obecního úřadu a zastupitelstva

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 17. 8. 2016, od 18:00 hodin. Počet přítomných: 5, Omluven: Milan Vlášek, Pavlína Štěpánková Hosté: 2 Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod.

Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Obec Svojšice Zastupitelstvo obce Svojšice Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Svojšice konaného dne 14. 4. 2015 od 18.00 hod. Přítomni: starosta p. Šmejkal, členové: p. Frýda, p. Havlina,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 3/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 21.03.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,10 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 1/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 01.02.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,50 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE , KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod.

ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE , KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod. ZÁPIS Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY ZE DNE 14.10.2016, KONANÉHO V BAŘICÍCH 17:00 18:00 hod. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 103 odst. 5 zákona 128/2000 Sb.

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov

Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Obec Lanžov Obecní úřad Lanžov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lanžov konaného dne 17.12.2012 v Lanžově. Přítomní: Skořepová A., Pavlíčková K., Kněžour M., Janeček J., Holub L.,Antonín M., od 18:21

Více