Management environmentu ve vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management environmentu ve vzdělávání"

Transkript

1 Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan

2 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí Systém environmentálního managementu... 4 Vybrané pojmy související s environmentem definice... 4 Důvody k zavádění EMS... 7 Norma ISO Environmentální aspekty... 8 Kritéria vyhodnocení environmentálních aspektů: Registr environmentálních aspektů - REA Právní požadavky ŽP Hodnocení souladu: příklad Mezinárodní normy řady a jejich obsah /vybrané Péče o životní prostředí Příloha ke směrnici EMS Zákon o ochraně ovzduší 86/2002Sb Interní audity Zlepšování Týmová práce Závěr Úvod V posledních letech jsme přímo svědky velkého posunu v pohledu na kvalitu vzdělávacích služeb. Zavádění systémů dle norem řady ISO se stalo samozřejmostí a součástí našich podniků a dnes už i školských zařízení. Do popředí se dostává rovněž péče o zaměstnance, péče o jejich zdraví a spokojenost. Vedle zaměření na kvalitu se podniky orientují na eliminaci dopadů činností společností na životní prostředí. Budováním systému environmentálního managementu společně s bezpečnou prací, vzniká integrovaný systém a v této příručce se postupně čtenář seznámí s jednotlivými normami a způsobem praktického zavádění. Jakákoliv činnost je obvykle zdrojem znečištění životního prostředí. Norma ISO EN ČSN 14001:2005 (dále jen ISO 14001) nechává na organizaci, aby si sama vytipovala své 2

3 významné environmentální aspekty. Požadavek týkající se dokumentovaných postupů může být plněn různým způsobem. Autor na základě dlouhodobého zavádění tohoto systému do praxe drží systém, který je kompatibilní s normou ISO 9001 a OHSAS Tedy třívrstvá dokumentace. V první vrstvě Politika a cíle environmentu, vč. personálního a finančního zabezpečení a Příručka EMS. V druhé vrstvě směrnice EMS a v třetí vrstvě veškeré navazující dokumenty, záznamy a hlášení a formuláře. Problematika environmentu, definice EMS Životní prostředí a jeho současný stav je tak závažný problém, že jej nemůžeme nechat jen ekologickým aktivistům. Životní prostředí se týká celospolečenské úrovně a je nutné mu věnovat trvalou pozornost. V důsledku lidské činnosti došlo a neustále dochází k poškozování životního prostředí, je dokonce devastováno větší rychlostí, než je jeho přirozená regenerační schopnost. Právě ve vzdělávacím procesu je nutno vytvářet povědomí o ekologii a environmentu. Ochrana životního prostředí Ochrana ŽP podléhá státní regulaci životního prostředí. Dochází ke státním zásahům a regulacím, především v podnikatelské sféře. Zavádí se princip ekonomické odpovědnosti za škody způsobené ŽP. Zde je nutné identifikovat původce poškození a ekonomicky jej znevýhodnit, či přímo zamezit jeho činnosti. Vliv na ekologii má již čerpání surovinových zdrojů a prostupuje celým procesem výroby i životním cyklem výrobku až po jeho likvidaci při ukončení jeho použitelnosti. Vzpomeňme si na nepříjemné životní prostředí na severu Čech koncem devadesátých let minulého století. Na základě právě přijatých opatření jako odsiřování tepláren a elektráren, přechod na ušlechtilá paliva apod. se zlepšilo životní prostředí. Je ale dobré, že nevhodnou cenovou politikou se začínají lidé v domcích vracet na méně ušlechtilá paliva a v několika dalších letech zcela zamoří naše obce a celé oblasti? Proto je nutné vedle státní kontroly a samokontroly respektovat ekologická hnutí. Péče o životní prostředí Životní prostředí: je prostředí, ve kterém organizace provozuje svoji činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. Právní požadavky na životní prostředí. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným požadavkům, právním a jiným předpisům, které se na ni vztahují v souvislosti s jejími environmentálními aspekty. 3

4 Organizace musí rovněž zajistit, aby tyto příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na ni vztahují, byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování jejího systému environmentálního managementu. Systém environmentálního managementu S ohledem na ochranu životního prostředí je proto organizacím doporučováno zavést systém environmentálního managementu, označovaného zkratkou EMS (Environmental Management System). Cílem tohoto systému je, aby se organizace zaměřily na činnosti, které mají dopad na životní prostředí. Dopady eliminovat a předcházet rizikovým či ekologickým haváriím. Prostřednictvím dlouhodobých a krátkodobých cílů musí organizace sledovat svůj envirnmentální profil a ten dále měřit a zlepšovat. Implementací EMS do Integrovaného systému řízení firma jasně vyjadřuje svůj vztah k přírodě a jejím zdrojům. Zapojení všech zaměstnanců do environmentálního procesu spolu s přehlednou dokumentací s určením priorit je předpoklad pro zdárné plnění úkolů tohoto systému. Vybrané pojmy související s environmentem definice PM-Představitel systému managementu odpovědný za kvalitu a environment Environmentální aspekt Environmentální dopad Environmentální profil Environmentální politika Člen vedení odpovědný za zavedení, udržování a zlepšování i systému kvality a environmentu, oprávněný sledovat a hodnotit funkčnost a účinnost EMS. Prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. Jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky, či službami organizace (společnosti). Po ohodnocení všech EA, které REA obsahuje, se spočítá koeficient kritéria (průměr bodového hodnocení jednotlivých kritérií u všech aspektů). Z koeficientů jednotlivých kritérií je následně spočítán koeficient environmentálního profilu, což je průměr koeficientů kritérií a vyčísluje vlastní environmentální profil společnosti. Environmentální politika strategické prohlášení organizace o jejich záměrech a zásadách vztahující se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnost organizace a pro stanovení cílů. Obsahuje závazek k dodržování právních a jiných požadavků a neustálé zlepšování. Environmentální cíl Celkový environmentální záměr vycházející 4

5 Environmentální cílová hodnota Závadné látky Havárie Životní prostředí Odpad Zbavování se odpadu Povinnost zbavit se odpadu Nebezpečný odpad Komunální odpad Odpadové hospodářství Nakládání s odpady Zařízení Shromažďování odpadů z environmentální politiky, který si organizace sama stanoví a který je pokud možno kvantifikovaný. Podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro organizaci (společnost) nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. Látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod Mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné ohrožení kvality ovzduší, povrchových nebo podzemních vod. Prostředí obklopující určitou entitu a zahrnující složky jejího okolí živé i neživé i lidi a jejich vzájemné vztahy. Je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Předání movité věci k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. - třídění odpadů, shromažďování odpadů z vlastní výrobní činnosti a zabezpečení jejich zneškodňování v souladu s 79, ods.1, písm. c) a odst. 4 a 16, odst. 3, zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 5

6 prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Skladováním odpadů Přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. Skládka odpadů Technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. Sběr odpadů Soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. Výkup odpadů Sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. Úprava odpadů Každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Energetické využití odpadů Použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva 8) za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Původce odpadů Právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Oprávněná osoba Každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. Uvedení výrobku do oběhu Úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě za účelem distribuce nebo použití. Za uvedení do oběhu se považuje též dovoz výrobku. Nebezpečí pro povrchové vody podle 39 odst. 2 vodního zákona Vyhláška č.450 ze

7 Důvody k zavádění EMS Péče o životní prostředí v poslední době je zakotvena zcela záměrně do strategických plánů organizace a to již z důvodu vlastní zažité koncepce a také z důvodu marketingu. Firma zavedením systému environmentálního managementu posiluje v očích veřejnosti, její ekoimage je registrováno jak u veřejnosti, tak u odběratelů. Zavedením EMS může být považováno za jednu z podmínek při uzavírání kontraktů, často je zavedení EMS jako podmínka při výběrových řízeních. Vzdělávací organizace, které zavedly EMS, mají dostupnější úvěry a pojistné smlouvy, zavedením EMS se snižuje riziko průmyslových havárií a signalizuje vyšší úroveň managementu ve firmě. Certifikovaná společnost se ve své Politice EMS zavazuje k neustálému udržování, dokumentování a zlepšování svého systému. Norma ISO Životní prostředí: je prostředí, ve kterém organizace provozuje svoji činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. Schéma dokumentace EMS Pokrývá Úroveň dokumentu Distribuce celá Organizace Příručka EMS Politika a Cíle EMS (environmentální politika) interně: podle rozdělovníku externě: na vyžádání celá Organizace věcné oblasti, jednotlivé činnosti Směrnice EMS Programy Env. cílů Technologické postupy, Příkazy ředitele organizace, Plány, Seznamy jen interně: podle rozdělovníku jen interně: pracovní místa podle rozdělovníku 7

8 Hodně se naučíte, když se budete rozhlížet kolem sebe Environmentální aspekty Organizace má určit, jaké jsou její environmentální aspekty v rámci jejího systému environmentálního managementu z pohledu vstupů a výstupů (ať zamýšlených nebo nezamýšlených) spojených s její minulou nebo současnou činností, výrobky a službami, plánovanými nebo novými projekty. Novými či upravenými činnostmi, výrobky a službami. Tento proces má zahrnovat běžné provozní podmínky, abnormální provozní podmínky, spouštění a zastavování provozu a rovněž logicky předvídatelné situace havarijního ohrožení. Organizace nemusí posuzovat každý výrobek, jeho složky nebo vstupní suroviny individuálně. Je možno si zvolit kategorie činností, výrobků a služeb a identifikovat jejich environmentální aspekty. Ačkoli neexistuje žádný jednotný postup identifikace environmentálních aspektů, může vybraný postup zahrnovat například: a) emise do ovzduší; b) úniky látek do vody; c) úniky látek do půdy; d) využívání surovin a přírodních zdrojů; e) využívání energie; f) odpady a vedlejší výrobky; Mimo environmentální aspekty, které může přímo řídit, má organizace vzít i v úvahu aspekty, které může ovlivnit, např. aspekty spojené se zbožím a službami používanými organizací. Za všech okolností je to sama organizace, která určuje míru řízení a také aspekty, na které má vliv. Než začneme vypracovávat environmentální aspekty, musíme stanovit kritéria. Nejpodstatnější pro efektivní řízení environmentálních aspektů (EA) je reálné stanovení kritérií pro hodnocení EA. Tato kritéria rozhodují o úrovni environmentálního profilu organizace a stanovení významných EA, u kterých vzdělávací organizace musí zajistit jejich řízení v souladu s právními požadavky. Kritéria jsou zaměřena na hodnocení dopadů EA na jednotlivé složky životního prostředí (voda, ovzduší, půda) a dále: 8

9 K plnění právních požadavků. Frekvenci výskytu. Určení aspektů, které mají, nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí. Organizace musí environmentální aspekty aktualizovat a dokumentovat. K finančním nákladům spojeným s následky odstranění neshod spojených s EA. Kritéria hodnocení, jsou sestavována představitelem managementu a schvalována ředitelem. 9

10 Vývojový diagram Vstupy/Výstu py Sta Řízení environmentálních rt aspektů 1.Identifikace EA 2.Sestavení registru EA Registr EA 3. Hodnocení EA Příloha Kritéria č.1 Evyhodnocení A 4. Schválení REA AN O Připomínky? N E 5.Stanovení významných E A 6.Seznámení s EA formulář Registr EA Kon ec Kritéria vyhodnocení environmentálních aspektů: Bodové hodnocení Popis 1 pozitivní Definice A) Environmentalní dopad šetření složek životního prostředí, využití odpadů-druhotná surovina, nevýznamné dopady nedosahující stanovených limitů 2 malý, částečně negativně částečně zatěžuje aspoň jednu složku životního 10

11 působící prostředí při dlouhodobém působení, neporušují se určené emisní limity zatěžuje více složek životního prostředí, hrozí překročení emisních limitů technickým 3 středně negativně působící zaviněním, při dlouhodobé expozici negativní vliv na životní prostředí zatěžující životní prostředí, emisní limity 4 značně negativně působící nedodrženy, dochází k velkému poškození životního prostředí, nutnost přijmout okamžitá nápravná opatření zatěžující životní prostředí, emisní limity 5 velké negativní působení nedodrženy, dochází k závažnému poškození životního prostředí, nutná koordinace činností při odstraňování následků s příslušnými orgány a organizacemi B) Právní stav 1 soulad s právními předpisy plnění všech právních požadavků 2 celkový nesoulad s právními nejsou pněny právní požadavky předpisy C) Ekonomické dopady 1 malý do Kč 2 střední do Kč 3 velký do Kč 4 kritický do Kč 5 existenční nad Kč 1 výjimečný D) Četnost výskytu 1 x ročně 2 občasný 1 x čtvrtletně 3 běžný 1 x měsíčně 4 častý 1 x týdně 5 kritický 1 x denně Výsledné hodnocení A+B+C+D Výsledné hodnocení = A + B + C + D 11

12 Registr environmentálních aspektů - REA A nyní na základě stanovených kriterií, zavedeme REA. Dopravu máme všude, tak si ji vezmeme za příklad. Registr environmentálních aspektů - příklad Vzdělávací zařízení VOŠ - Varnsdorf Proces Činnost Aspekt Dopad Monitorování Řízení EA A B C D Výsledek Doprava používání osobních vozidel motorové spaliny ovzduší dle vyhlášky pravidelné STK, měření emisí spotřeba pohonných hmot možnost úkapu ropných látek během dopravy vyřazené akumulátory (NCHL-Pb, kys. sýrová) znečištění vozidla čerpání zdrojů půda, voda půda, voda půda, voda záznamy o spotřebě PHM zjištění obsluhy doklad o předání akumulátoru na sběrné místo existence dokladu o zaplacení služby sledování průměrné spotřeby provádění pravidelné vizuální kontroly obsluhou předání organizaci oprávněné ke sběru mytí vozidel na mycích linkách Právní/ požada Zák.435 Zák.472 Zák. 17/ Zák. 254/200 N.vl. 61/ Pozornost má být věnována aspektům spojeným s činnostmi, výrobky a službami organizace, jako jsou: - návrh a vývoj - vzdělávací proces v oblasti environmentu - doprava - environmentální výkonnost a praxe smluvních partnerů a dodavatelů - odpadové hospodářství Změny v životním prostředí, ať příznivé nebo nepříznivé, které zcela nebo částečně vyplývají z environmentálních aspektů organizace se nazývají environmentální dopady. Vztah mezi aspekty a dopady je vztahem příčiny a následku. 12

13 Proces identifikace a hodnocení environmentálních aspektů má zvážit lokalitu, kde činnosti probíhají, náklady a čas pro provedení analýz a dosažitelnost spolehlivých údajů. V tomto procesu mohou být použity informace, které již byly připraveny pro účely spojené s plněním právních předpisů nebo pro jiné účely. Právní požadavky ŽP Legislativa environmentu má velkou tradici. Na webové stránce MŽP (www-env.cz) lze najít kompletní aktualizovaný přehled právních požadavků dle následujících okruhů: - životní prostředí obecně - vodní hospodářství - odpadové hospodářství - ochrana přírody - ochrana půdního fondu a lesního hospodářství - geologie a hornictví - územní plánování a stavební řád - posuzování vlivů na ŽP - nakládání s chemickými látkami - prevence závažných havárií - geneticky modifikované organismy - integrovaná prevence znečištění - energetika - hluk - ochrana klimatu Hodnocení souladu: příklad název číslo Název (popř. zkrácený) Datum Zkontroloval ovzduší 86/2002 Zákon o ochraně ovzduší 146/2007 NV, o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 615/2006 NV, o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 205/2009 Vyhláška MŽP, o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 13

14 ochraně ovzduší Vyhláška Zpráva o jednorázové kontrole 276/ /2002 Zákon - Zpráva o kontrole spalinových cest 86/2002 Zákon - Zpráva o roční kontrole plynového zařízení; Zpráva o revizi plynového zařízení 86/2002 Zákon - Oznámení malého zdroje znečišťování ovzduší.kotle 406/2000 Sb Kontrola klim.systému , ano 86/2002 Hlava II zákona, 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší voda 254/2001 Zákon o vodách 254/2001 odpady 185/2001 Hlava II, díl 1 zákona č. 254/2001 Sb. Základní povinnosti nakládání s vodami 293/2002 Vyhláška MŽP o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 428/2001 Vyhláška MŽP, kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) Hlava V, díl 3 zákona č. 254/2001 Sb. Ochrana vodních zdrojů 381/2001 Vyhláška MŽP, kterou se vydává katalog odpadů 383/2001 Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady Obaly 477/2001 Zákon o obalech 116/2002 o způsobu označování vratných zálohovavých obalů Chem. látky 356/2003 Zákon o nebezpečných chemických látkách a přípravcích 231/2004 Vyhláška MŽP o formě a obsahu, bezpečnostního listu k NCHLP Půda 334/1992 Zákon o ochraně půdního fondu 14

15 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví (nař.vlády 148/2006 Sb.) 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ŽP 17/1992 o životním prostředí,,, Jiné požadavky např.: - Požadavky KHS k hluku, vibracím atd. - Vyhlášky MÚ a OU k provozu motorových vozidel a průjezdnosti, zábory prostranství Mezinárodní normy řady a jejich obsah /vybrané V dnešním vysoce konkurenčním prostředí nemůžeme považovat kvalitu za jediný zdroj konkurenční výhody. Velice o tom mohou hovořit podniky, které pracují pro státní správu či velké mezinárodní společnosti. Tyto vyžadují doklad, říkejme mu certifikát, o tom, že společnost dodržuje platné zákony a zásady životního prostředí. Začíná to již od ekologicky šetrné výroby. Je nutné si uvědomit, že právě negativní důsledky nevhodného chování k životnímu prostředí nemají pouze lokální charakter, ale obvykle překračují národní hranice. ČSN EN ISO soubor tří norem pro realizaci auditů, upravují kvalifikaci auditorů, pokyny pro certifikační audity. ČSN EN ISO ECO - labeling soubor norem určený k environmentálnímu značení ISO Metodické pokyny pro hodnocení environmentálního profilu ISO Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) Norma se skládá ze čtyř kapitol, vychází se z environmentální politiky a cílů EMS. - předmět normy - normativní odkazy - termíny a definice - požadavky na systém environmentálního managementu Péče o životní prostředí Jedná se o celosvětový problém. Dosavadní expanzivní vývoj měl zpravidla negativní dopady na životní prostředí na Zemi. Průmyslová sféra patří k největším znečišťovatelům. V některých zemích to došlo tak daleko, že došlo ke značným ekologickým škodám, které mohou ohrozit samu existenci společnosti. Člověk, zvířata, všichni živočichové této země jsou biologickými organismy a jsou odkázáni na přírodní zdroje a životní prostředí. V 70 letech minulého století jsou zaznamenány první pokusy a tendence na zvyšování kvality výroby z hlediska bezpečnosti a jejich vlivů na životní prostředí. 15

16 Koncem osmdesátých let (1987) byly zveřejněny a postupně se začaly uplatňovat první standardy mezinárodní řady ISO 9000, které zavedly prosazování managementu kvality jako systému (Quality Management Systém QMS). Tento systém zasahuje do všech firemních činností, nikoliv jen do technické kontroly. V roce 1996 byly přijaty první mezinárodní standardy ISO 14000, které obsahují doporučení pro zavádění a udržování firemních systémů ochrany životního prostředí (Environmental Management Systém EMS). Pozornost věnovaná vlivům na životní prostředí nemůže být záležitostí pouze úzké skupiny specialistů, ale musí být součástí řídících aktivit všech manažerů. Lidé musí sami chtít zlepšovat a udržovat prostředí, ve kterém žijí. Myslím, že řada podniků se chová velmi dobře, na druhé straně přihlížíme naprosté lhostejnosti některých podnikatelských subjektů, kteří se řídí jen ziskem. Proto jsou žádoucí ekologická hnutí, i když se nám to může zdát někdy jako velmi provokativní a nepříjemné. Ve firmách musí být zvýšeno povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a následně i bezpečnosti práce. Při praktickém zavádění systému EMS jsem nabyl dojmu, že manažeři podepíšou veškerá plnění ekologických zákonů a vyhlášek, ale při dozorových auditech shledávám, že vše zůstalo jen na papíře. Ekologie je poměrně drahá záležitost a tak stále u některých podniků se vyplatí ji obcházet. Plní tady kontrolní orgány svoji úlohu dobře? Na všechno jsou zákony a vyhlášky, přesto náš stát nevypadá jako Švýcarsko. Zaplevelené pole, silnice přeplněné kamiony, přivážíme si odpad do země včetně starých a jinde vyřazených automobilů a znovu vidíme kouřící komíny. Výchova občanů, zaměstnanců, studentů a dětí je základní podmínkou zlepšování životního prostředí. Ve vztahu k ekologii by se měla prosazovat zásada ekonomické odpovědnosti za škody na životním prostředí. Původce by si měl být vědom, že za porušování zásad životního prostředí musí být potrestán /a nutno říci, že v řadě případů byly sankce již použity/. Pokud bude potrestán rychle a citelně, bude to mít úspěch. Z hlediska šetrnějšího vztahu k životnímu prostředí je třeba respektovat již vstupy od zdrojů surovin přes výrobní procesy a celý výrobní cyklus výrobku až po jeho likvidaci. Usnesením vlády ČR z 10. ledna 2001 byla vydána koncepce péče o životní prostředí, při prosazování ekologických zájmů se používají tyto nástroje: Přímé zákony a navazující předpisy, jsou vydávány zákazy produkce a užívání nebezpečných či škodlivých látek, resp. určovány limity použití. Nepřímé sankce za znečištění, nebo naopak stimulační opatření směřujících ke zlepšení vlivů na životní prostředí. Pochopitelně, se státními zásahy nutně souvisí vyvolané náklady na identifikaci zdrojů znečištění, dozorovou činnost, vymáhání pokut, prevenci. Zde je na místě uvést několik aktivit na podporu životního prostředí - zavádění EMS do podnikové praxe - marketing a propagace podpory životního prostředí, zaměření i na děti a mládež - zvyšování povědomí lidí o životním prostředí - označování ekologicky šetrných výrobků ekolabelling - podpora prodeje ekologicky šetrných výrobků - úsilí o zavedení čisté produkce vč. energie - neustálé zlepšování 16

17 Příloha ke směrnici EMS Zákon o ochraně ovzduší 86/2002Sb. 4 Povinnosti provozovatele např.malého zdroje znečištění ovzduší (školy) Malé zdroje znečištění ovzduší spalovací zdroj Zařazení dle kategorie zdrojů: malé zdroje jmenovitý výkon pod 200 kw Provozovatel malého zdroje znečištění spalovací zdroje musí dle zákona 86/2002 být provedeno autorizované měření emisí na výduchu spalovacího zdroje znečištění jednou za dva roky. Podle normy ČSN :2008 musí být minimálně jednou za rok provedena revize spalinových cest. Provedenou kontrolu provádí odborně způsobilá osoba. Pokud budou mít společný odvod spalin z více spalovacích zařízení a po sečtení uvedených zařízení budou mít uvedené zdroje menší výkon než 200kw jedná se o malý zdroj znečištění. Jednou za dva roky poskytne provozovatel údaje obci v daném působišti - seznam plynových spotřebičů pro malé zdroje znečištění v celém areálu dle zákona 86/2002Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší) Interní audity Kdo řídí, ten musí kontrolovat. K tomu slouží interní audit. Smyslem interního auditu je nezávisle a systematicky hodnotit prověřovaný předmět s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. Postupuje se dle normy ISO 19011:2003, dle které se kontroluje systém kvality, environmentu i bezpečnosti práce. Požadavky na kvalifikaci interních auditů - minimálně středoškolské vzdělání - absolvování odborného výcviku v oblasti auditování a environmentu - získání odborných znalosti norem a předpisů - prokázání odborné praxi v oblasti vzdělávání - asertivita 17

18 Postupy při interním auditu - plán interních auditů (připravuje interní auditor, nejedná se přepadovou akci ). Audit schvaluje ředitel školy. - samotný průběh auditů, přípravná fáze, realizační, závěrečná fáze - při neshodách s normou uložení nápravných opatření - četnost, min. 1 x za rok Zlepšování Obecně používaným nástrojem zlepšování je metoda PDCA, také někdy nazýván Demingův zlepšovací cyklus. Plánuj- Dělej Kontroluj Jednej (z angl. Plan Do Check Act). Tento postup může sledovat každý krok k certifikaci. Plánuj - vyberte proces, který budete řešit a popište příležitosti ke zlepšení - popište současný proces související s příležitostí ke zlepšení - popište všechny možné příčiny problému a dohodněte se na základní příčině (příčinách) - vypracujte účinné a schůdné řešení a akční plán včetně cílů zlepšení Dělej - zaveďte řešení nebo změnu procesu Kontroluj - přezkoumejte a vyhodnoťte výsledek změny Jednej - pokračujte reagováním na poznatky Z obrázku je patrné, že se jedná o neustále opakovaný cyklus, proto je někdy vhodné začít cyklus ve fázi Kontroluj. 18

19 Cvičení: Sestavte politiku kvality a environmentu pro vaší školu. Týmová práce Týmy jsou účelově sestavené pracovní kolektivy s komplexním zastoupením pro řešení problému zadanému úkolu. Užívají se tyto aktivity - Brainstourming, autor Alex Osborn, konec negativním myšlenkám typu to nejde, to už tu bylo ad., navození myšlenky nacházet konstruktivní nápady - Brainwriting, používá se v případě předcházení konfliktů v týmu. Každý člen týmu zapisuje své nápady na kartách, zásada 1 člen jeden nápad. - Delfská metoda, metoda je založena na dotazování a porovnání odpovědí skupiny expertů v daném oboru k nastolenému tématu. - Skupinový rozhovor, vzájemná komunikace v týmu vytváří možnost vzniku nových nápadů Zlepšování je tedy permanentní proces. Těch způsobů zlepšování by se dalo najít hodně, jde tady zejména o vyhodnocení podnětů zvenčí, např. řešení stížností, přání zákazníka studenta, rodičů, státní zásahy do vzdělávacího procesu, zásahy zřizovatele atd. Také je nutno neustále dbát o dodržování ekologie a zlepšování ekologických aspektů. O zlepšení tedy jde vždy, kdy bylo porovnání s předchozím stavem dosaženo lepšího efektu jak po stránce vzdělávacího procesu, tak po stránce ekonomické a ekologické. Závěr Zavedení a udržování systémů řízení kvality a environmentu má ve vzdělávací organizaci vytvořit vhodnou půdu pro zvýšení povědomí a o správnosti starat se o kvalitu a přírodu kolem sebe. Následná certifikace je pro okolí organizace, ale i zaměstnance zárukou a signálem, že vedení vzdělávací společnosti zvládá své vzdělávací a řídící procesy ve smyslu že: - dodržuje právní a jiné požadavky - garantuje kvalitu ve vzdělávacím procesu - dodržuje národní ekologickou legislativu - neustále zlepšuje svůj environmetální profil - dodržuje předpisy v oblasti bezpečnosti práce - umožňuje zaměstnancům vzdělávání - trvale zlepšuje svůj systém řízení - svůj vztah k životnímu prostředí doplňuje do propagačních materiálů školy - vychovává řádné občany tohoto státu a EU. Literatura: Milan, Moderní systémy řízení, UJEP 2007 Jaromír Veber, Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, MP

20 Ing. Milan, absolvent Fakulty výrobně ekonomické VŠE Praha, pedagog na Fakultě životního prostředí na UJEP v Ústí n. L., odborné zaměření podniková ekonomika, management a systémy řízení. Auditor ISO a OHSAS u CQS Českého sdružení pro jakost a u QUALITY AUSTRIA. Člen Českého svazu pro jakost. Pracoval v managementu: SKLO UNION Teplice (dnes AGC), Magistrátu Ústí n. L., velmi výrazná je jeho praktická činnost, jako poradce připravil 99 společností k úspěšnému auditu dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a SA 8001 u podniků, vč. vzdělávacích zařízení. 20

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Každý subjekt, který se rozhodne využít ČSN EN ISO 14001:2005 ke zdokonalení svého systému řízení organizace, se setká s

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Zadávací dokumentace PC2- Instalace plynové spalovací turbíny a úprava kotelny ZÁSADY BEZPEČNOSTI Příloha E2 ZÁSADY BEZPEČNOSTI Dodavatel, nájemce či jinak ve smlouvě/objednávce uvedená osoba se zavazuje při plnění závazků v TAMERO. sledovat aktuální stav předpisů souvisejících s náplní jeho činností

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn. Vyřizuje/ linka Brno dne: JMK 128967/2009 S JMK 128967/2009 OŽP/Ns Mariana Nosilová/2678

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/titul,

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ohlašování za rok 2009 specifické případy Otázky a odpovědi č. 4 Zařízení pro nakládání s odpady a ohlašování do IRZ Odbor integrované prevence a IRZ,

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Ing. Hana Valdhansová, Ing. Jiří Valdhans VRV a.s. Co jsou systémy managementu? jedná se o systémy řízení organizací,

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP

Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP Přehled právních předpisů a legislativy v oblastech BOZP, ADR, PO a ŽP ZPRACOVÁNO: pro interní potřeby Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky

Obec DOBROMĚŘICE. Část první. Obecná ustanovení. ČL. l. Předmět a působnost vyhlášky Obec DOBROMĚŘICE Obecně závazná vyhláška obce číslo 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a systém nakládání se stavebním

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více