Management environmentu ve vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management environmentu ve vzdělávání"

Transkript

1 Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan

2 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí Systém environmentálního managementu... 4 Vybrané pojmy související s environmentem definice... 4 Důvody k zavádění EMS... 7 Norma ISO Environmentální aspekty... 8 Kritéria vyhodnocení environmentálních aspektů: Registr environmentálních aspektů - REA Právní požadavky ŽP Hodnocení souladu: příklad Mezinárodní normy řady a jejich obsah /vybrané Péče o životní prostředí Příloha ke směrnici EMS Zákon o ochraně ovzduší 86/2002Sb Interní audity Zlepšování Týmová práce Závěr Úvod V posledních letech jsme přímo svědky velkého posunu v pohledu na kvalitu vzdělávacích služeb. Zavádění systémů dle norem řady ISO se stalo samozřejmostí a součástí našich podniků a dnes už i školských zařízení. Do popředí se dostává rovněž péče o zaměstnance, péče o jejich zdraví a spokojenost. Vedle zaměření na kvalitu se podniky orientují na eliminaci dopadů činností společností na životní prostředí. Budováním systému environmentálního managementu společně s bezpečnou prací, vzniká integrovaný systém a v této příručce se postupně čtenář seznámí s jednotlivými normami a způsobem praktického zavádění. Jakákoliv činnost je obvykle zdrojem znečištění životního prostředí. Norma ISO EN ČSN 14001:2005 (dále jen ISO 14001) nechává na organizaci, aby si sama vytipovala své 2

3 významné environmentální aspekty. Požadavek týkající se dokumentovaných postupů může být plněn různým způsobem. Autor na základě dlouhodobého zavádění tohoto systému do praxe drží systém, který je kompatibilní s normou ISO 9001 a OHSAS Tedy třívrstvá dokumentace. V první vrstvě Politika a cíle environmentu, vč. personálního a finančního zabezpečení a Příručka EMS. V druhé vrstvě směrnice EMS a v třetí vrstvě veškeré navazující dokumenty, záznamy a hlášení a formuláře. Problematika environmentu, definice EMS Životní prostředí a jeho současný stav je tak závažný problém, že jej nemůžeme nechat jen ekologickým aktivistům. Životní prostředí se týká celospolečenské úrovně a je nutné mu věnovat trvalou pozornost. V důsledku lidské činnosti došlo a neustále dochází k poškozování životního prostředí, je dokonce devastováno větší rychlostí, než je jeho přirozená regenerační schopnost. Právě ve vzdělávacím procesu je nutno vytvářet povědomí o ekologii a environmentu. Ochrana životního prostředí Ochrana ŽP podléhá státní regulaci životního prostředí. Dochází ke státním zásahům a regulacím, především v podnikatelské sféře. Zavádí se princip ekonomické odpovědnosti za škody způsobené ŽP. Zde je nutné identifikovat původce poškození a ekonomicky jej znevýhodnit, či přímo zamezit jeho činnosti. Vliv na ekologii má již čerpání surovinových zdrojů a prostupuje celým procesem výroby i životním cyklem výrobku až po jeho likvidaci při ukončení jeho použitelnosti. Vzpomeňme si na nepříjemné životní prostředí na severu Čech koncem devadesátých let minulého století. Na základě právě přijatých opatření jako odsiřování tepláren a elektráren, přechod na ušlechtilá paliva apod. se zlepšilo životní prostředí. Je ale dobré, že nevhodnou cenovou politikou se začínají lidé v domcích vracet na méně ušlechtilá paliva a v několika dalších letech zcela zamoří naše obce a celé oblasti? Proto je nutné vedle státní kontroly a samokontroly respektovat ekologická hnutí. Péče o životní prostředí Životní prostředí: je prostředí, ve kterém organizace provozuje svoji činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. Právní požadavky na životní prostředí. Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postupy k identifikaci a zajištění přístupu k příslušným požadavkům, právním a jiným předpisům, které se na ni vztahují v souvislosti s jejími environmentálními aspekty. 3

4 Organizace musí rovněž zajistit, aby tyto příslušné požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na ni vztahují, byly vzaty v úvahu při vytváření, zavádění a udržování jejího systému environmentálního managementu. Systém environmentálního managementu S ohledem na ochranu životního prostředí je proto organizacím doporučováno zavést systém environmentálního managementu, označovaného zkratkou EMS (Environmental Management System). Cílem tohoto systému je, aby se organizace zaměřily na činnosti, které mají dopad na životní prostředí. Dopady eliminovat a předcházet rizikovým či ekologickým haváriím. Prostřednictvím dlouhodobých a krátkodobých cílů musí organizace sledovat svůj envirnmentální profil a ten dále měřit a zlepšovat. Implementací EMS do Integrovaného systému řízení firma jasně vyjadřuje svůj vztah k přírodě a jejím zdrojům. Zapojení všech zaměstnanců do environmentálního procesu spolu s přehlednou dokumentací s určením priorit je předpoklad pro zdárné plnění úkolů tohoto systému. Vybrané pojmy související s environmentem definice PM-Představitel systému managementu odpovědný za kvalitu a environment Environmentální aspekt Environmentální dopad Environmentální profil Environmentální politika Člen vedení odpovědný za zavedení, udržování a zlepšování i systému kvality a environmentu, oprávněný sledovat a hodnotit funkčnost a účinnost EMS. Prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. Jakákoli změna v životním prostředí, ať nepříznivá, či příznivá, která je zcela nebo částečně způsobena činností, výrobky, či službami organizace (společnosti). Po ohodnocení všech EA, které REA obsahuje, se spočítá koeficient kritéria (průměr bodového hodnocení jednotlivých kritérií u všech aspektů). Z koeficientů jednotlivých kritérií je následně spočítán koeficient environmentálního profilu, což je průměr koeficientů kritérií a vyčísluje vlastní environmentální profil společnosti. Environmentální politika strategické prohlášení organizace o jejich záměrech a zásadách vztahující se k jejímu celkovému environmentálnímu profilu, které poskytuje rámec pro činnost organizace a pro stanovení cílů. Obsahuje závazek k dodržování právních a jiných požadavků a neustálé zlepšování. Environmentální cíl Celkový environmentální záměr vycházející 4

5 Environmentální cílová hodnota Závadné látky Havárie Životní prostředí Odpad Zbavování se odpadu Povinnost zbavit se odpadu Nebezpečný odpad Komunální odpad Odpadové hospodářství Nakládání s odpady Zařízení Shromažďování odpadů z environmentální politiky, který si organizace sama stanoví a který je pokud možno kvantifikovaný. Podrobný požadavek na profil, který je pokud možno kvantifikovaný, platný pro organizaci (společnost) nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo. Látky, které nejsou odpadními ani důlními vodami a které mohou ohrozit kvalitu povrchových nebo podzemních vod Mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné ohrožení kvality ovzduší, povrchových nebo podzemních vod. Prostředí obklopující určitou entitu a zahrnující složky jejího okolí živé i neživé i lidi a jejich vzájemné vztahy. Je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Předání movité věci k využití nebo k odstranění ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc osoba sama. Osoba má povinnost zbavit se movité věci, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností. veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola těchto činností. - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. - třídění odpadů, shromažďování odpadů z vlastní výrobní činnosti a zabezpečení jejich zneškodňování v souladu s 79, ods.1, písm. c) a odst. 4 a 16, odst. 3, zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 5

6 prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Skladováním odpadů Přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm. Skládka odpadů Technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země. Sběr odpadů Soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. Výkup odpadů Sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. Úprava odpadů Každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů (včetně jejich třídění) za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Energetické využití odpadů Použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva 8) za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Původce odpadů Právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. Oprávněná osoba Každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů. Uvedení výrobku do oběhu Úplatné nebo bezúplatné předání výrobku jiné osobě za účelem distribuce nebo použití. Za uvedení do oběhu se považuje též dovoz výrobku. Nebezpečí pro povrchové vody podle 39 odst. 2 vodního zákona Vyhláška č.450 ze

7 Důvody k zavádění EMS Péče o životní prostředí v poslední době je zakotvena zcela záměrně do strategických plánů organizace a to již z důvodu vlastní zažité koncepce a také z důvodu marketingu. Firma zavedením systému environmentálního managementu posiluje v očích veřejnosti, její ekoimage je registrováno jak u veřejnosti, tak u odběratelů. Zavedením EMS může být považováno za jednu z podmínek při uzavírání kontraktů, často je zavedení EMS jako podmínka při výběrových řízeních. Vzdělávací organizace, které zavedly EMS, mají dostupnější úvěry a pojistné smlouvy, zavedením EMS se snižuje riziko průmyslových havárií a signalizuje vyšší úroveň managementu ve firmě. Certifikovaná společnost se ve své Politice EMS zavazuje k neustálému udržování, dokumentování a zlepšování svého systému. Norma ISO Životní prostředí: je prostředí, ve kterém organizace provozuje svoji činnost a zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny, živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. Schéma dokumentace EMS Pokrývá Úroveň dokumentu Distribuce celá Organizace Příručka EMS Politika a Cíle EMS (environmentální politika) interně: podle rozdělovníku externě: na vyžádání celá Organizace věcné oblasti, jednotlivé činnosti Směrnice EMS Programy Env. cílů Technologické postupy, Příkazy ředitele organizace, Plány, Seznamy jen interně: podle rozdělovníku jen interně: pracovní místa podle rozdělovníku 7

8 Hodně se naučíte, když se budete rozhlížet kolem sebe Environmentální aspekty Organizace má určit, jaké jsou její environmentální aspekty v rámci jejího systému environmentálního managementu z pohledu vstupů a výstupů (ať zamýšlených nebo nezamýšlených) spojených s její minulou nebo současnou činností, výrobky a službami, plánovanými nebo novými projekty. Novými či upravenými činnostmi, výrobky a službami. Tento proces má zahrnovat běžné provozní podmínky, abnormální provozní podmínky, spouštění a zastavování provozu a rovněž logicky předvídatelné situace havarijního ohrožení. Organizace nemusí posuzovat každý výrobek, jeho složky nebo vstupní suroviny individuálně. Je možno si zvolit kategorie činností, výrobků a služeb a identifikovat jejich environmentální aspekty. Ačkoli neexistuje žádný jednotný postup identifikace environmentálních aspektů, může vybraný postup zahrnovat například: a) emise do ovzduší; b) úniky látek do vody; c) úniky látek do půdy; d) využívání surovin a přírodních zdrojů; e) využívání energie; f) odpady a vedlejší výrobky; Mimo environmentální aspekty, které může přímo řídit, má organizace vzít i v úvahu aspekty, které může ovlivnit, např. aspekty spojené se zbožím a službami používanými organizací. Za všech okolností je to sama organizace, která určuje míru řízení a také aspekty, na které má vliv. Než začneme vypracovávat environmentální aspekty, musíme stanovit kritéria. Nejpodstatnější pro efektivní řízení environmentálních aspektů (EA) je reálné stanovení kritérií pro hodnocení EA. Tato kritéria rozhodují o úrovni environmentálního profilu organizace a stanovení významných EA, u kterých vzdělávací organizace musí zajistit jejich řízení v souladu s právními požadavky. Kritéria jsou zaměřena na hodnocení dopadů EA na jednotlivé složky životního prostředí (voda, ovzduší, půda) a dále: 8

9 K plnění právních požadavků. Frekvenci výskytu. Určení aspektů, které mají, nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí. Organizace musí environmentální aspekty aktualizovat a dokumentovat. K finančním nákladům spojeným s následky odstranění neshod spojených s EA. Kritéria hodnocení, jsou sestavována představitelem managementu a schvalována ředitelem. 9

10 Vývojový diagram Vstupy/Výstu py Sta Řízení environmentálních rt aspektů 1.Identifikace EA 2.Sestavení registru EA Registr EA 3. Hodnocení EA Příloha Kritéria č.1 Evyhodnocení A 4. Schválení REA AN O Připomínky? N E 5.Stanovení významných E A 6.Seznámení s EA formulář Registr EA Kon ec Kritéria vyhodnocení environmentálních aspektů: Bodové hodnocení Popis 1 pozitivní Definice A) Environmentalní dopad šetření složek životního prostředí, využití odpadů-druhotná surovina, nevýznamné dopady nedosahující stanovených limitů 2 malý, částečně negativně částečně zatěžuje aspoň jednu složku životního 10

11 působící prostředí při dlouhodobém působení, neporušují se určené emisní limity zatěžuje více složek životního prostředí, hrozí překročení emisních limitů technickým 3 středně negativně působící zaviněním, při dlouhodobé expozici negativní vliv na životní prostředí zatěžující životní prostředí, emisní limity 4 značně negativně působící nedodrženy, dochází k velkému poškození životního prostředí, nutnost přijmout okamžitá nápravná opatření zatěžující životní prostředí, emisní limity 5 velké negativní působení nedodrženy, dochází k závažnému poškození životního prostředí, nutná koordinace činností při odstraňování následků s příslušnými orgány a organizacemi B) Právní stav 1 soulad s právními předpisy plnění všech právních požadavků 2 celkový nesoulad s právními nejsou pněny právní požadavky předpisy C) Ekonomické dopady 1 malý do Kč 2 střední do Kč 3 velký do Kč 4 kritický do Kč 5 existenční nad Kč 1 výjimečný D) Četnost výskytu 1 x ročně 2 občasný 1 x čtvrtletně 3 běžný 1 x měsíčně 4 častý 1 x týdně 5 kritický 1 x denně Výsledné hodnocení A+B+C+D Výsledné hodnocení = A + B + C + D 11

12 Registr environmentálních aspektů - REA A nyní na základě stanovených kriterií, zavedeme REA. Dopravu máme všude, tak si ji vezmeme za příklad. Registr environmentálních aspektů - příklad Vzdělávací zařízení VOŠ - Varnsdorf Proces Činnost Aspekt Dopad Monitorování Řízení EA A B C D Výsledek Doprava používání osobních vozidel motorové spaliny ovzduší dle vyhlášky pravidelné STK, měření emisí spotřeba pohonných hmot možnost úkapu ropných látek během dopravy vyřazené akumulátory (NCHL-Pb, kys. sýrová) znečištění vozidla čerpání zdrojů půda, voda půda, voda půda, voda záznamy o spotřebě PHM zjištění obsluhy doklad o předání akumulátoru na sběrné místo existence dokladu o zaplacení služby sledování průměrné spotřeby provádění pravidelné vizuální kontroly obsluhou předání organizaci oprávněné ke sběru mytí vozidel na mycích linkách Právní/ požada Zák.435 Zák.472 Zák. 17/ Zák. 254/200 N.vl. 61/ Pozornost má být věnována aspektům spojeným s činnostmi, výrobky a službami organizace, jako jsou: - návrh a vývoj - vzdělávací proces v oblasti environmentu - doprava - environmentální výkonnost a praxe smluvních partnerů a dodavatelů - odpadové hospodářství Změny v životním prostředí, ať příznivé nebo nepříznivé, které zcela nebo částečně vyplývají z environmentálních aspektů organizace se nazývají environmentální dopady. Vztah mezi aspekty a dopady je vztahem příčiny a následku. 12

13 Proces identifikace a hodnocení environmentálních aspektů má zvážit lokalitu, kde činnosti probíhají, náklady a čas pro provedení analýz a dosažitelnost spolehlivých údajů. V tomto procesu mohou být použity informace, které již byly připraveny pro účely spojené s plněním právních předpisů nebo pro jiné účely. Právní požadavky ŽP Legislativa environmentu má velkou tradici. Na webové stránce MŽP (www-env.cz) lze najít kompletní aktualizovaný přehled právních požadavků dle následujících okruhů: - životní prostředí obecně - vodní hospodářství - odpadové hospodářství - ochrana přírody - ochrana půdního fondu a lesního hospodářství - geologie a hornictví - územní plánování a stavební řád - posuzování vlivů na ŽP - nakládání s chemickými látkami - prevence závažných havárií - geneticky modifikované organismy - integrovaná prevence znečištění - energetika - hluk - ochrana klimatu Hodnocení souladu: příklad název číslo Název (popř. zkrácený) Datum Zkontroloval ovzduší 86/2002 Zákon o ochraně ovzduší 146/2007 NV, o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, 615/2006 NV, o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 205/2009 Vyhláška MŽP, o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o 13

14 ochraně ovzduší Vyhláška Zpráva o jednorázové kontrole 276/ /2002 Zákon - Zpráva o kontrole spalinových cest 86/2002 Zákon - Zpráva o roční kontrole plynového zařízení; Zpráva o revizi plynového zařízení 86/2002 Zákon - Oznámení malého zdroje znečišťování ovzduší.kotle 406/2000 Sb Kontrola klim.systému , ano 86/2002 Hlava II zákona, 4 Kategorie a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší voda 254/2001 Zákon o vodách 254/2001 odpady 185/2001 Hlava II, díl 1 zákona č. 254/2001 Sb. Základní povinnosti nakládání s vodami 293/2002 Vyhláška MŽP o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 428/2001 Vyhláška MŽP, kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích (274/2001 Sb.) Hlava V, díl 3 zákona č. 254/2001 Sb. Ochrana vodních zdrojů 381/2001 Vyhláška MŽP, kterou se vydává katalog odpadů 383/2001 Vyhláška MŽP o podrobnostech nakládání s odpady Obaly 477/2001 Zákon o obalech 116/2002 o způsobu označování vratných zálohovavých obalů Chem. látky 356/2003 Zákon o nebezpečných chemických látkách a přípravcích 231/2004 Vyhláška MŽP o formě a obsahu, bezpečnostního listu k NCHLP Půda 334/1992 Zákon o ochraně půdního fondu 14

15 258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví (nař.vlády 148/2006 Sb.) 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) ŽP 17/1992 o životním prostředí,,, Jiné požadavky např.: - Požadavky KHS k hluku, vibracím atd. - Vyhlášky MÚ a OU k provozu motorových vozidel a průjezdnosti, zábory prostranství Mezinárodní normy řady a jejich obsah /vybrané V dnešním vysoce konkurenčním prostředí nemůžeme považovat kvalitu za jediný zdroj konkurenční výhody. Velice o tom mohou hovořit podniky, které pracují pro státní správu či velké mezinárodní společnosti. Tyto vyžadují doklad, říkejme mu certifikát, o tom, že společnost dodržuje platné zákony a zásady životního prostředí. Začíná to již od ekologicky šetrné výroby. Je nutné si uvědomit, že právě negativní důsledky nevhodného chování k životnímu prostředí nemají pouze lokální charakter, ale obvykle překračují národní hranice. ČSN EN ISO soubor tří norem pro realizaci auditů, upravují kvalifikaci auditorů, pokyny pro certifikační audity. ČSN EN ISO ECO - labeling soubor norem určený k environmentálnímu značení ISO Metodické pokyny pro hodnocení environmentálního profilu ISO Hodnocení životního cyklu výrobku (LCA) Norma se skládá ze čtyř kapitol, vychází se z environmentální politiky a cílů EMS. - předmět normy - normativní odkazy - termíny a definice - požadavky na systém environmentálního managementu Péče o životní prostředí Jedná se o celosvětový problém. Dosavadní expanzivní vývoj měl zpravidla negativní dopady na životní prostředí na Zemi. Průmyslová sféra patří k největším znečišťovatelům. V některých zemích to došlo tak daleko, že došlo ke značným ekologickým škodám, které mohou ohrozit samu existenci společnosti. Člověk, zvířata, všichni živočichové této země jsou biologickými organismy a jsou odkázáni na přírodní zdroje a životní prostředí. V 70 letech minulého století jsou zaznamenány první pokusy a tendence na zvyšování kvality výroby z hlediska bezpečnosti a jejich vlivů na životní prostředí. 15

16 Koncem osmdesátých let (1987) byly zveřejněny a postupně se začaly uplatňovat první standardy mezinárodní řady ISO 9000, které zavedly prosazování managementu kvality jako systému (Quality Management Systém QMS). Tento systém zasahuje do všech firemních činností, nikoliv jen do technické kontroly. V roce 1996 byly přijaty první mezinárodní standardy ISO 14000, které obsahují doporučení pro zavádění a udržování firemních systémů ochrany životního prostředí (Environmental Management Systém EMS). Pozornost věnovaná vlivům na životní prostředí nemůže být záležitostí pouze úzké skupiny specialistů, ale musí být součástí řídících aktivit všech manažerů. Lidé musí sami chtít zlepšovat a udržovat prostředí, ve kterém žijí. Myslím, že řada podniků se chová velmi dobře, na druhé straně přihlížíme naprosté lhostejnosti některých podnikatelských subjektů, kteří se řídí jen ziskem. Proto jsou žádoucí ekologická hnutí, i když se nám to může zdát někdy jako velmi provokativní a nepříjemné. Ve firmách musí být zvýšeno povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí a následně i bezpečnosti práce. Při praktickém zavádění systému EMS jsem nabyl dojmu, že manažeři podepíšou veškerá plnění ekologických zákonů a vyhlášek, ale při dozorových auditech shledávám, že vše zůstalo jen na papíře. Ekologie je poměrně drahá záležitost a tak stále u některých podniků se vyplatí ji obcházet. Plní tady kontrolní orgány svoji úlohu dobře? Na všechno jsou zákony a vyhlášky, přesto náš stát nevypadá jako Švýcarsko. Zaplevelené pole, silnice přeplněné kamiony, přivážíme si odpad do země včetně starých a jinde vyřazených automobilů a znovu vidíme kouřící komíny. Výchova občanů, zaměstnanců, studentů a dětí je základní podmínkou zlepšování životního prostředí. Ve vztahu k ekologii by se měla prosazovat zásada ekonomické odpovědnosti za škody na životním prostředí. Původce by si měl být vědom, že za porušování zásad životního prostředí musí být potrestán /a nutno říci, že v řadě případů byly sankce již použity/. Pokud bude potrestán rychle a citelně, bude to mít úspěch. Z hlediska šetrnějšího vztahu k životnímu prostředí je třeba respektovat již vstupy od zdrojů surovin přes výrobní procesy a celý výrobní cyklus výrobku až po jeho likvidaci. Usnesením vlády ČR z 10. ledna 2001 byla vydána koncepce péče o životní prostředí, při prosazování ekologických zájmů se používají tyto nástroje: Přímé zákony a navazující předpisy, jsou vydávány zákazy produkce a užívání nebezpečných či škodlivých látek, resp. určovány limity použití. Nepřímé sankce za znečištění, nebo naopak stimulační opatření směřujících ke zlepšení vlivů na životní prostředí. Pochopitelně, se státními zásahy nutně souvisí vyvolané náklady na identifikaci zdrojů znečištění, dozorovou činnost, vymáhání pokut, prevenci. Zde je na místě uvést několik aktivit na podporu životního prostředí - zavádění EMS do podnikové praxe - marketing a propagace podpory životního prostředí, zaměření i na děti a mládež - zvyšování povědomí lidí o životním prostředí - označování ekologicky šetrných výrobků ekolabelling - podpora prodeje ekologicky šetrných výrobků - úsilí o zavedení čisté produkce vč. energie - neustálé zlepšování 16

17 Příloha ke směrnici EMS Zákon o ochraně ovzduší 86/2002Sb. 4 Povinnosti provozovatele např.malého zdroje znečištění ovzduší (školy) Malé zdroje znečištění ovzduší spalovací zdroj Zařazení dle kategorie zdrojů: malé zdroje jmenovitý výkon pod 200 kw Provozovatel malého zdroje znečištění spalovací zdroje musí dle zákona 86/2002 být provedeno autorizované měření emisí na výduchu spalovacího zdroje znečištění jednou za dva roky. Podle normy ČSN :2008 musí být minimálně jednou za rok provedena revize spalinových cest. Provedenou kontrolu provádí odborně způsobilá osoba. Pokud budou mít společný odvod spalin z více spalovacích zařízení a po sečtení uvedených zařízení budou mít uvedené zdroje menší výkon než 200kw jedná se o malý zdroj znečištění. Jednou za dva roky poskytne provozovatel údaje obci v daném působišti - seznam plynových spotřebičů pro malé zdroje znečištění v celém areálu dle zákona 86/2002Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ovzduší) Interní audity Kdo řídí, ten musí kontrolovat. K tomu slouží interní audit. Smyslem interního auditu je nezávisle a systematicky hodnotit prověřovaný předmět s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. Postupuje se dle normy ISO 19011:2003, dle které se kontroluje systém kvality, environmentu i bezpečnosti práce. Požadavky na kvalifikaci interních auditů - minimálně středoškolské vzdělání - absolvování odborného výcviku v oblasti auditování a environmentu - získání odborných znalosti norem a předpisů - prokázání odborné praxi v oblasti vzdělávání - asertivita 17

18 Postupy při interním auditu - plán interních auditů (připravuje interní auditor, nejedná se přepadovou akci ). Audit schvaluje ředitel školy. - samotný průběh auditů, přípravná fáze, realizační, závěrečná fáze - při neshodách s normou uložení nápravných opatření - četnost, min. 1 x za rok Zlepšování Obecně používaným nástrojem zlepšování je metoda PDCA, také někdy nazýván Demingův zlepšovací cyklus. Plánuj- Dělej Kontroluj Jednej (z angl. Plan Do Check Act). Tento postup může sledovat každý krok k certifikaci. Plánuj - vyberte proces, který budete řešit a popište příležitosti ke zlepšení - popište současný proces související s příležitostí ke zlepšení - popište všechny možné příčiny problému a dohodněte se na základní příčině (příčinách) - vypracujte účinné a schůdné řešení a akční plán včetně cílů zlepšení Dělej - zaveďte řešení nebo změnu procesu Kontroluj - přezkoumejte a vyhodnoťte výsledek změny Jednej - pokračujte reagováním na poznatky Z obrázku je patrné, že se jedná o neustále opakovaný cyklus, proto je někdy vhodné začít cyklus ve fázi Kontroluj. 18

19 Cvičení: Sestavte politiku kvality a environmentu pro vaší školu. Týmová práce Týmy jsou účelově sestavené pracovní kolektivy s komplexním zastoupením pro řešení problému zadanému úkolu. Užívají se tyto aktivity - Brainstourming, autor Alex Osborn, konec negativním myšlenkám typu to nejde, to už tu bylo ad., navození myšlenky nacházet konstruktivní nápady - Brainwriting, používá se v případě předcházení konfliktů v týmu. Každý člen týmu zapisuje své nápady na kartách, zásada 1 člen jeden nápad. - Delfská metoda, metoda je založena na dotazování a porovnání odpovědí skupiny expertů v daném oboru k nastolenému tématu. - Skupinový rozhovor, vzájemná komunikace v týmu vytváří možnost vzniku nových nápadů Zlepšování je tedy permanentní proces. Těch způsobů zlepšování by se dalo najít hodně, jde tady zejména o vyhodnocení podnětů zvenčí, např. řešení stížností, přání zákazníka studenta, rodičů, státní zásahy do vzdělávacího procesu, zásahy zřizovatele atd. Také je nutno neustále dbát o dodržování ekologie a zlepšování ekologických aspektů. O zlepšení tedy jde vždy, kdy bylo porovnání s předchozím stavem dosaženo lepšího efektu jak po stránce vzdělávacího procesu, tak po stránce ekonomické a ekologické. Závěr Zavedení a udržování systémů řízení kvality a environmentu má ve vzdělávací organizaci vytvořit vhodnou půdu pro zvýšení povědomí a o správnosti starat se o kvalitu a přírodu kolem sebe. Následná certifikace je pro okolí organizace, ale i zaměstnance zárukou a signálem, že vedení vzdělávací společnosti zvládá své vzdělávací a řídící procesy ve smyslu že: - dodržuje právní a jiné požadavky - garantuje kvalitu ve vzdělávacím procesu - dodržuje národní ekologickou legislativu - neustále zlepšuje svůj environmetální profil - dodržuje předpisy v oblasti bezpečnosti práce - umožňuje zaměstnancům vzdělávání - trvale zlepšuje svůj systém řízení - svůj vztah k životnímu prostředí doplňuje do propagačních materiálů školy - vychovává řádné občany tohoto státu a EU. Literatura: Milan, Moderní systémy řízení, UJEP 2007 Jaromír Veber, Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, MP

20 Ing. Milan, absolvent Fakulty výrobně ekonomické VŠE Praha, pedagog na Fakultě životního prostředí na UJEP v Ústí n. L., odborné zaměření podniková ekonomika, management a systémy řízení. Auditor ISO a OHSAS u CQS Českého sdružení pro jakost a u QUALITY AUSTRIA. Člen Českého svazu pro jakost. Pracoval v managementu: SKLO UNION Teplice (dnes AGC), Magistrátu Ústí n. L., velmi výrazná je jeho praktická činnost, jako poradce připravil 99 společností k úspěšnému auditu dle norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS a SA 8001 u podniků, vč. vzdělávacích zařízení. 20

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH

STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH STRAVOVACÍ ÚSEK PRO CESTOVNÍ RUCH HALLAN, s.r.o. HALLAN s.r.o. www..hallan.cz Praha 2008 Stravovací úsek pro cestovní ruch Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2008. Staroměstské náměstí 6,

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Řízení rizik a financí

Řízení rizik a financí Řízení rizik a financí Zpracováno v rámci projektu»zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech«vsetín 2007 Autoři: Ing. Milan Půček, MBA, Ph.D. Jana Matochová a kolektiv Publikaci je možné získat

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice

Principy udržitelného rozvoje. Dana PROCHÁZKOVÁ. České Budějovice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075. Dana PROCHÁZKOVÁ Principy

Více