Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH"

Transkript

1 Březen 2003 Ročník XIII Částka 3 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 4. Pøílohy I. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik pro stanovení zranitelnosti životního prostøedí metodou ENVITECH 03 a analýzu dopadù havárií s úèastí nebezpeèné látky na životní prostøedí metodou H&V index SDÌLENÍ 7. Sdìlení odboru odpadù MŽP o rozšíøení seznamu osob, které byly MŽP povìøeny k hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù ke dni Sdìlení odboru odpadù MŽP k seznamu osob, které byly MŽP a Ministerstvem zdravotnictví povìøeny k hodnocení nebezpeèných vlastností odpadù ke dni RESORTNÍ PØEDPISY 4. PØÍLOHY I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR platné od Státní fond životního prostøedí (dále jen Fond ) byl zøízen zákonem ÈNR è. 388 ze dne 10. záøí 1991, o Státním fondu životního prostøedí a jako významný finanèní zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostøedí je jedním ze základních ekonomických nástrojù státní politiky životního prostøedí. Základní pøístupy k poskytování finanèních prostøedkù z Fondu jsou definovány Smìrnicí Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí Èeské republiky. Formu a zamìøení podpory stanoví podle vnìjších a vnitøních ekonomických podmínek Pøílohy ke Smìrnici o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR (dále jen Pøílohy ). Postup Fondu pøi výbìru akcí k podpoøe: Žádosti s úplnými údaji, doložené požadovanými doklady podle pøílohy è. I. 5, na opatøení splòující podmínky pro zaøazení do nìkterého z vyhlášených programù, podané pøed termínem zahájení realizace opatøení, budou registrovány. Po termínu zahájení realizace mùže Fond zaregistrovat žádost pouze v odùvodnìných pøípadech, odsouhlasených správcem Fondu.

2 Pro úèely Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù z Fondu a tìchto jejích Pøíloh I se za termín zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednavatelem pøedáno dodavateli staveništì se zpracováním zápisu (protokolu) o pøedání staveništì. Za termín ukonèení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle pøíslušných ustanovení stavebního zákona v aktuálním znìní. Registrované žádosti Fond vyhodnotí na základì ekologických a ekonomických ukazatelù, podle vyjádøení kraje a technické úrovnì øešení, a to v každé složce životního prostøedí dle upøesnìných kriterií uvedených v Pøíloze è. I.1. Všechny takto vyhodnocené žádosti budou v závislosti na objemu disponibilních prostøedkù Fondu pøedloženy Radì Fondu k projednání s návrhy na kladné nebo záporné Rozhodnutí ministra životního prostøedí o poskytnutí finanèních prostøedkù z Fondu (dále jen Rozhodnutí ). Žádosti, které na základì vyhodnocení nebudou navrženy ke kladnému nebo zápornému øešení, mohou nadále zùstat v evidenci Fondu, nejdéle však po dobu 6 mìsícù. Fond si mùže vyhradit právo vyžádat si i další podklady pro upøesnìní žádosti, zejména podklady týkající se pøedmìtu podpory, finanèního základu pro výpoèet podpory, stanovení úvìrové zpùsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory. Podle tìchto pøíloh se poskytují podpory z Fondu k žádostem registrovaným od Žádosti, registrované pøed nabytím úèinnosti tìchto Pøíloh I Smìrnice (tj. do ), budou posouzeny, vyhodnoceny a vyøízeny, vèetnì vydání Rozhodnutí" ministra o poskytnutí podpory a uzavøení smlouvy o podpoøe, podle ustanovení Pøíloh I Smìrnice, platných v dobì zaregistrování žádosti. Pøílohy: Pøíloha è. I.1: Pøíloha è. I.2: Pøíloha è. I.3: Pøíloha è. I.4: Pøíloha è. I.5: Pøíloha è. I.6: Pøíloha è. I.7: Pøíloha è. I.8: Pøíloha è. I.9: Specifikace opatøení, na která bude Fond pøijímat žádost Zásady pro poskytování finanèních prostøedkù z Fondu Formuláø žádosti o podporu z Fondu Výpoèet ukazatele dluhové služby Postup a nezbytné doklady, které jsou pøedkládány jako pøíloha k žádosti o podporu z Fondu Odborný posudek Program péèe o pøírodní prostøedí Program environmentálního vzdìlávání a osvìty Pøíloha k Programu Územní program snižování emisí a imisí zneèiš ujících látek do ovzduší (požadavky SFŽP ÈR na cíle, obsah øešení a výstupy x) Pøíloha è. I.10: Adresáø Pøíloha è. I.11: Jednotný formuláø zprávy: Joint Implementation (JI) projekty x) RNDr. Libor Ambrozek, v.r. ministr životního prostøedí 2

3 Pøíloha è. I.1 SPECIFIKACE OPATØENÍ, NA KTERÁ BUDE SFŽP ÈR PØIJÍMAT ŽÁDOSTI Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programù. V každém z programù bude proveden samostatný výbìr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílnì jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu. Pøi realizaci opatøení s podporou Fondu se doporuèuje využívat pøedevším ekologicky šetrné výrobky. 1. OBLAST OCHRANY VOD: Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatøení v rámci následujících programù: 1.1. Program Støední zdroje Opatøení u bodových zdrojù zneèištìní velikosti až ekvivalentních obyvatel, u nichž dosud není vybudována èistírna odpadních vod, nebo kde bude stávající èistírna odpadních vod rozšíøena na kapacitu uvedené velikosti (vztahuje se i na vybudování veøejné èásti kanalizace). Žádosti o podporu na vybudování spoleèného zaøízení (jedna spoleèná ÈOV) splòující uvedenou kapacitu, které bude sloužit k odstranìní zneèištìní z nìkolika bodových zdrojù velikosti do 2000 ekvivalentních obyvatel od žadatelù úèelovì vytvoøených svazkù nebo sdružení obcí pro dosažení produkovaného zneèištìní nad 2000 ekvivalentních obyvatel budou posuzovány oddìlenì a s posouzením jejich významu v porovnání s akcemi v ostatních programech podpory v oblasti ochrany vod Program Ochrana zdrojù pitné vody, nebo pøírodních léèivých zdrojù a zdrojù pøírodních minerálních vod, nebo opatøení u zdrojù zneèištìní na území národních parkù (NP) a chránìných krajinných oblastí (CHKO) Opatøení u komunálních zdrojù zneèištìní do 2000 ekvivalentních obyvatel, které leží v ochranných pásmech zdrojù pitné vody, nebo pøírodních léèivých zdrojù a zdrojù pøírodních minerálních vod, nebo na území národních parkù a chránìných krajinných oblastí. 1.4 Program Rozšíøení nebo intenzifikace stávajících obecních èistíren odpadních vod Opatøení u obecních èistíren odpadních vod formou rozšíøení kapacity nebo intenzifikace èistírenského provozu na kapacitu velikosti až ekvivalentních obyvatel. Stanovená výše ekvivalentních obyvatel pøedstavuje pøivádìné zneèištìní splaškovými odpadními vodami Program Rozšíøení kanalizaèních systémù Opatøení u zdrojù zneèištìní, kde se na vybudovanou kanalizaci, jejíž souèástí je kapacitnì vyhovující èistírna odpadních vod, pøipojuje další zdroj zneèištìní v aglomeracích od 300 do ekvivalentních obyvatel. Fond neposkytne podporu na opatøení tìm žadatelùm, kteøí u jiné podporované akce v oblasti ochrany vod nemají Rozhodnutí o definitivním pøiznání podpory Program na zpracování koncepcí ochrany vod Cílem programu je zpracování krajských koncepcí ochrany vod v jednotlivých krajích dle novì vzniklého èlenìní Èeské republiky platného od Koncepce budou zpracovány dle jednotné metodiky vydané Ministerstvem životního prostøedí pod vedením Výzkumného ústavu vodohospodáøského T.G.M. a musí být v souladu se Státní politikou životního prostøedí. Splnìní požadavkù se dokládá pøi podání žádosti stanoviskem Ministerstva životního prostøedí a vyjádøením rady kraje. Kritéria pro výbìr akcí k podpoøe v rámci programù v oblasti ochrany vod jsou stanovena takto: a) mìrná finanèní nároènost vypoèítaná z nákladù na realizaci opatøení, požadované celkové podpory z Fondu a podpory požadované formou dotace, vztažená na jednotku odstranìného pøepoèteného zneèištìní, které se stanoví z hodnot odstranìného zneèištìní BSK 5, CHSK- Cr, NL, N, P, v pøípadì opatøení ke snížení chlorovaných látek z prùmyslových zdrojù, bude zvolen zvláštní režim podle výsledného ekologického pøínosu, b) vyhodnocení ekonomických parametrù pøíjemce podpory, zejména ekonomické zpùsobilosti, dále zajištìní celkového financování pøedmìtu podpory po celou dobu výstavby (vè. obdržení zahranièní grantové podpory èi podpory formou výhodné pùjèky poskytované EBRD, EIB, WB, popøípadì jinou mezinárodní finanèní institucí a pod., pokud nejsou øešeny podle jiné smìrnice), ekonomika pøedmìtu podpory, c) priority regionálních politik ochrany životního prostøedí územních odborù Ministerstva životního prostøedí a krajských úøadù, 3

4 d) ekologická naléhavost ochrany území z hlediska ochrany vod, v nìmž je akce realizována (t.j. zejména ochrana zdrojù pitné vody s pøihlédnutím k významu vodního zdroje, chránìných oblastí pøirozené akumulace vod, národních parkù, chránìných krajinných oblastí), e) úroveò technického øešení, udìlení známky Ekologicky šetrný výrobek, f) zajištìní vyššího využití již vybudovaných kapacit a kompletace systému likvidace odpadních vod. 2. OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ: Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatøení v rámci tìchto programù: PROGRAM SNIŽOVÁNÍ HLAVNÍCH ZNEÈIŠ UJÍCÍCH LÁTEK A OCHRANY KLIMATU ZEMÌ S DÙRAZEM NA ENERGETICKY ÚSPORNÉ ØEŠENÍ Cílem programu je snížení emisí látek a CO 2 u zdrojù zneèiš ování ovzduší s dùrazem na energeticky úsporné øešení vèetnì vytváøení pøedpokladù k rekonstrukci zdrojù zneèiš ování ovzduší rozvojem infrastruktury v obcích. Do programu budou zaøazena všechna opatøení splòující náležitosti pøevodu emisních kreditù CO 2 na zahranièní subjekt v rámci spoleèné implementace v souladu s flexibilními mechanizmy Kjótského protokolu bez ohledu na plnìní dalších podmínek dále uvedených programù. Podmínkou je zájem žadatele o podporu z Fondu a kladné Rozhodnutí ministra stanovující podmínky pøevodu emisních kreditù Program snižování emisí látek zneèiš ujících ovzduší u zdrojù zneèiš ování ovzduší provozovaných za úèelem veøejnì prospìšných èinností Program je urèen pro provozovatele zdrojù zneèiš ování ovzduší definovaných v 4 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní, v pøípadech, kdy je zdroj provozován za úèelem dodávky tepla pro vytápìní a TUV pro školy, mateøské školy, zdravotnická zaøízení, veøejnì správní budovy, domovy dùchodcù, ústavy mentálnì a tìlesnì postižených osob a další zaøízení s charitativní èinností. Podmínkou zaøazení do programu je energeticky úsporné øešení s úsporou ve spotøebì paliv minimálnì 20 % pøi pøechodu na jiné palivo nebo zpùsob spalování Program rekonstrukce zdrojù zneèiš ování ovzduší ve smyslu legislativních požadavkù zákona o ochranì ovzduší Cílem programu je snížení emisí látek zneèiš ujících ovzduší rekonstrukcí støedních, velkých a zvláštì velkých zdrojù zneèiš ování ovzduší definovaných v 4 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní vèetnì rozvodù CZT za úèelem plnìní podmínek zákona o ochranì ovzduší a zavádìní nejlepších dostupných technik. Podmínkou zaøazení do programu je prokazatelné neplnìní podmínek vyplývajících ze zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší nebo zavádìní nejlepší dostupné techniky definované Smìrnicí rady (ES) 96/61/EC z 24. záøí 1996 o integrované prevenci a omezování zneèištìní. V pøípadì energetických zaøízení a využívání odpadního prùmyslového tepla u stávajících zaøízení je dále podmínkou zaøazení do programu energeticky úsporné øešení, které sníží, pøi nezmìnìném množství do sítì dodávaného tepla, spotøebu paliva minimálnì o 20 % pøi pøechodu na jiné palivo nebo zpùsob spalování. Úspora ve spotøebì paliv bude doložena energetickým auditem dle zákona è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií a vyhláškou MPO ze dne 14. èervna 2001 è. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Program využívání kogeneraèních jednotek Cílem programu je rekonstrukce velkých, støedních a malých zdrojù zneèiš ování ovzduší definovaných v 4 zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní, na zdroj s kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie. Podmínkou zaøazení do programu je energeticky úsporné øešení s minimální úsporou primární energie 30 % pøi pøechodu na jiné palivo nebo zpùsob spalování. Kogeneraèní jednotka bude dosahovat minimálnì 80 % úèinnosti. Úspora ve spotøebì paliv bude doložena energetickým auditem dle zákona è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií a vyhláškou MPO ze dne 14. èervna 2001 è. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Program rozvoje infrastruktury malých obcí Program je urèen pro obce do 1000 obyvatel a èásti obcí do 1000 obyvatel, pokud jsou souèástí vìtších obcí a základní sídelní jednotky tìchto èástí (urbanistické obvody a sídelní lokality) jsou od okolní zástavby oddìleny nezastavìnými plochami (nikoliv pouze hranicemi katastrálních území) ve smyslu vyhlášky è. 120/1979 Sb. v platném znìní. Jedná se zejména o tato opatøení: výstavba veøejných èástí pøípojek a STL plynovodù; výstavba veøejných èástí pøípojek a sítí CZT. Podmínky zaøazení do programu jsou následující: zpracování èástí územní energetické koncepce dle zákona è. 406/2000 Sb., o hospodaøení energií a naøízení vlády 4

5 è. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce podle požadavkù MŽP a SFŽP vyjadøujících prokazatelné úspory energie, vèetnì navazujících úsporných opatøení spojených s realizací akce a maximálním využitím energetického potenciálu z obnovitelných zdrojù energie minimálnì o 25 %; energetický potenciál pro zásobování teplem z obnovitelných zdrojù v øešeném území; analýzu možností následného využití energetického potenciálu z obnovitelných zdrojù v øešeném území. V pøípadì dostateèného ekonomicky využitelného energetického potenciálu pro zásobování teplem z obnovitelných zdrojù energie v øešeném území bude toto øešení upøednostnìno v pøípadì podpory prostøednictvím pøíslušných programù Fondu. V souvislosti s pøípravou a realizací regionálních programù ochrany ovzduší budou podmínky programu upøesòovány a podpora rozvoje infrastruktury obcí uskuteèòována pouze na základì územních programù snižování emisí a imisí zneèiš ujících látek do ovzduší (program 2.7.1). PROGRAM K PLNÌNÍ PROTOKOLU K ÚMLUVÌ O DÁLKOVÉM ZNEÈIŠ OVÁNÍ OVZDUŠÍ EHS OSN A RELEVANTNÍCH SMÌRNIC EU, TÝKAJÍCÍCH SE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ TÌKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUÈENIN (VOC) 2.5. Program snížení emisí tìkavých organických slouèenin Cílem programu je snížení zneèiš ování ovzduší emisemi tìkavých organických slouèenin z èinností a zaøízení technologických procesù používajících organická rozpouštìdla, zneèiš ování ovzduší, definovaných v 4 zákona è. 86/2000 Sb., o ochranì ovzduší v platném znìní. Jedná se napø. o opatøení u tìchto technologií a èinností: technologie nanášení nátìrových hmot, polygrafie, èištìní povrchù, chemické èištìní, nátìry vozidel, jiné nátìry jako kùže, kovù, plastù, textilu a tkanin, filmu, papíru, døevìných povrchù, navíjených drátù, impregnace døeva, laminování døeva a plastù, výroba nátìrových hmot, pøípravkù, lakù a tiskaøských barev a adheziv, výroba farmaceutických produktù, extrakce a rafinace rostlinných olejù a živoèišných tukù Podporovány budou zejména technologie a zaøízení uplatòující nízkoemisní techniky a nátìrové hmoty v oblasti jejich aplikace. PROGRAM K PLNÌNÍ MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKÁCH POŠKOZUJÍCÍCH OZÓNOVOU VRSTVU ZEMÌ 2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Zemì Cílem programu je komplexní zabezpeèení zneškodnìní odpadù obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì. Jedná se o látky uvedené v pøíloze zákona è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší. Program je urèen pro obce, sdružení obcí a pro další rozpoètové nebo pøíspìvkové organizace. Pøíjemce podpory mùže realizovat opatøení sám nebo prostøednictvím organizace v souladu se zákonem è. 199/1994 Sb., o zadávání veøejných zakázek, v platném znìní. Pøedmìtem podpory je komplexní zajištìní zneškodnìní odpadù obsahující regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì, tj.: domácích chladících a klimatizaèních zaøízení, hasících pøístrojù, dalších odpadù obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì. 5

6 Pojem komplexní zajištìní obsahuje: 1. svoz odpadù obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì do sbìrného místa (sbìrné dvory, plochy, budovy, kontejnery zabezpeèené proti zneužití), 2. roztøídìní a skladování odpadù obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì zajiš ující minimální únik regulovaných látek, 3. odsátí regulovaných látek z chladících systémù, 4. odvoz corpusù odpadù neobsahujících regulované látky k sešrotování, 5. ekologické zneškodnìní látek a odpadù obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì. Kritéria pro výbìr akcí k podpoøe v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Zemì jsou stanovena takto: g) celkové zneškodnìní odpadù obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì, tj. sbìr a svoz odpadù obsahujících regulované látky, sbìr regulovaných látek, zneškodòování regulovaných látek, h) technické øešení z hlediska ochrany ovzduší a ochrany ozónové vrstvy Zemì, i) množství zneškodnìných látek a odpadù obsahujících regulované látky, j) finanèní nároènost vypoèítaná z celkových nákladù a požadované podpory z Fondu k) splnìní kvalifikaèních požadavkù pro sbìr regulovaných látek a odpadù a jejich zneškodnìní. Žadatelé o podporu musí pøed uzavøením smlouvy se Státním fondem životního prostøedí ÈR doložit poèet odpadù, obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì urèených k zneškodnìní. Technické a organizaèní zabezpeèení bude provedeno v souladu se zákonem è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzduší v aktuálním znìní a provádìcími pøedpisy zejména vyhláškou MŽP è. 357/2002 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany ozónové vrstvy Zemì, zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých zákonù, pøípadnì s právní úpravou platnou v èlenských zemích Evropské unie. Podpora v rámci programu ochrany ozónové vrstvy Zemì je poskytována formou: 1. dotace na úhradu nákladù spojenou s komplexním øešením zneškodnìní odpadù obsahující regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì, 2. dotace, na technické øešení pro komplexní zajištìní zneškodnìní odpadù obsahujících regulované látky poškozující nebo ohrožující ozónovou vrstvu Zemì. PROGRAM K DOSAŽENÍ KVALITY OVZDUŠÍ VE VZTAHU K POŽADAVKÙM EVROPSKÉ UNIE Cílem programu je na základì stanovené kvality ovzduší se zøetelem k lidskému zdraví a životnímu prostøedí pøipravit programy ochrany ovzduší a klima Zemì vèetnì jejich postupné realizace. Toho má být dosaženo použitím spoleèných metod a kriterií, získáváním a dostupností informací o ovzduší a udržováním kvality ovzduší v místech s pøijatelným zneèištìním a zlepšování kvality ovzduší všude tam, kde je nadmìrnì zneèištìné Územní program snižování emisí a imisí zneèiš ujících látek do ovzduší Cílem programu pro snižování emisí a imisí je podpoøit zpracování a aktualizaci takových územních programù, jejichž realizace, pøi respektování požadavkù zákona o hospodaøení s energií, zajistí v daném území ekonomicky efektivní dosažení cílù státní politiky životního prostøedí v oblasti ochrany ovzduší. Pøedmìtem podpory je zpracování územního programu pro snižování emisí a imisí v souladu se zákonem o ochranì ovzduší è. 86/2002 Sb. Následná aktualizace programu v pøípadì požadavku zadavatele bude provádìna v roèních intervalech do roku 2006 vèetnì. Program je urèen pro kraje dle novì vzniklého èlenìní Èeské republiky platného od a obce do obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší dle ustanovení 7 odst. (1) zákona è. 86/2002 Sb. Požadavky SFŽP na cíle, obsah øešení a výstupy jsou souèástí Pøílohy è. I.9. 6

7 Program realizace územních programù snižování emisí a imisí zneèiš ujících látek Cílem programu je realizace opatøení, vedoucích ke snížení imisí a emisí zneèiš ujících látek, vypouštìných do ovzduší z tìch místních zdrojù, které kvalitu ovzduší kraje významnì ovlivòují. Program bude realizován na základì zpracovaných územních programù snižování emisní a imisní zátìže dle jednotné metodiky Fondu ve spolupráci s místnì pøíslušnými orgány, institucemi a obecnì prospìšnými organizacemi. Kritéria pro výbìr akcí k podpoøe v rámci programù v oblasti ochrany ovzduší jsou stanovena takto: a) úroveò koncentrací hlavních zneèiš ujících látek v dané lokalitì, b) vyhodnocení ekonomických parametrù pøíjemce podpory, zejména ekonomické zpùsobilosti, dále zajištìní celkového financování pøedmìtu podpory po celou dobu výstavby (vè. obdržení zahranièní grantové podpory èi podpory formou výhodné pùjèky poskytované EBRD, EIB, WB, popøípadì jinou mezinárodní finanèní institucí a pod., pokud nejsou øešeny podle jiné smìrnice), ekonomika pøedmìtu podpory, c) vazba na využití souèasných kapacit a regionální politiky, d) preference opatøení, která zabezpeèí trvalé snížení emisí zneèiš ujících látek do ovzduší na nižší úroveò, než odpovídá emisním limitùm pro nové zdroje podle provádìcích pøedpisù k zákonu è 86/2002 Sb. v platném znìní a provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnìní pøísnìjších podmínek provozování tìchto zdrojù než je legislativnì stanoveno, e) mìrná finanèní nároènost vypoèítaná z nákladù na realizaci opatøení i požadované, pøípadnì navrhované podpory z Fondu, vztažená na jednotku odstranìného zneèištìní, f) zohlednìní potøeb oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostøedí v rámci ÈR i v rámci krajù dle èlenìní Èeské republiky platného od , g) využití nejlepších dostupných technik, energeticky úsporné øešení a optimální úspora paliv a energie. PROGRAM K PLNÌNÍ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU K RÁMCOVÉ ÚMLUVÌ OSN O ZMÌNÌ KLIMATU Program napomáhá plnìní usnesení vlády è. 480/1999 k dokumentu Strategie ochrany klimatického systému Zemì v Èeské republice pro zajištìní hlavních úkolù Kjótského protokolu k Rámcové úmluvì OSN o zmìnì klimatu v souladu se zákonem 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší a s Rozhodnutím Rady 1999/296/EC. Cílem programu je posouzení navrhovaných opatøení a na jeho základì stanovení konkrétních podmínek pro realizaci spoleèných projektù v souladu s pøijatými mezinárodními závazky v rámci Protokolu a mezinárodními požadavky na jejich implementaci, které umožní následný pøevod snížení emisí skleníkových plynù za pøedpokladu plnìní národního redukèního cíle pro emise skleníkových plynù. 2.8 Program posuzování ekologických opatøení vedoucích k významnému snížení skleníkových plynù Cílem programu je umožnit domácím investorùm pøímý nebo zprostøedkovaný pøevod dohodnutého množství skuteènì realizovaného snížení emisí skleníkových plynù s využitím mechanizmù Kjótského protokolu pøi realizaci spoleèných projektù (projektù JI) a stanovit podmínky jeho realizace. Opatøení navrhovaná k pøevodu emisních kreditù na zahranièní subjekt budou vyhodnocena na základì ekonomických a ekologických ukazatelù a technické úrovnì øešení a musí souèasnì zajiš ovat snížení emisí skleníkových plynù z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Opatøení, s dostateènými ekologickými pøínosy, které splòuje podmínku adicionality a je navrhováno ke spoleèné implementaci, bude podpoøeno v rámci pøíslušných investièních programù Fondu. Pøedpokladem podpory z Fondu je, že žadatel prokázal nedostatek disponibilních finanèních zdrojù, ale je ekonomicky zpùsobilý opatøení provést. Pøijímány a posuzovány budou projekty JI pouze investièního charakteru vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynù a snižování ekonomických nákladù, zamìøené zejména na úspory energie a zvyšování energetické úèinnosti z následujících prioritních oblastí: vytápìní budov ve veøejném sektoru a obytných budovách zejména rekonstrukce zdrojù zneèiš ování ovzduší a rozvodù tepla z CZT, zateplování budov a regulace; využívání odpadního prùmyslového tepla u stávajících zaøízení; využívání obnovitelných zdrojù energie; budování sbìrných systémù skládkového plynu u starých skládek a jeho energetické využití; ekologizace veøejné dopravy. Pøedkládány mohou být rovnìž projekty JI investièního charakteru, které obsahují i další zaøízení a opatøení vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynù. Podmínkou zaøazení navrhovaného opatøení JI do programu a jeho registrace je evidence žádosti v odboru ekonomiky MŽP. 7

8 Opatøení zaøazená do programu budou Fondem po vyhodnocení pøedložena formou návrhu Rozhodnutí ministra spolu se Souhrnným stanoviskem k žádosti Pracovní skupinì pro øešení problematiky zmìny klimatu (PS klima). PS klima doporuèí ministrovi životního prostøedí opatøení JI k rozhodnutí. Nedílnou souèástí návrhu Rozhodnutí ministra a Souhrnného stanoviska bude zapracování a pøiložení stanoviska Èeské energetické agentury k navrhovanému opatøení. Kritéria pro výbìr akcí k pøevodu emisních kreditù jsou stanovena takto: celkové a roèní snížení emisí skleníkových plynù; požadované množství emisních kreditù urèených k prodeji; nabízená pøípadnì navrhovaná cena za jednotku redukce emisí, pøièemž cena bude posuzována v kontextu vývoje ceny tìchto redukcí v mezinárodním kontextu; podmínka dodateènosti, tj. takového snížení emisí skleníkových plynù z dané technologie, ke kterému by bez realizace projektu nemohlo dojít. Z dalšího øízení budou pøedem vylouèeny návrhy projektù, které budou zamìøeny na splnìní podmínek daných pøíslušnými obecnì závaznými právními pøedpisy Èeské republiky z oblasti životního prostøedí; soulad s prioritami Státní politiky životního prostøedí a s prioritami Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojù energie; podmínka nejlepší dostupné techniky v souladu s pøijímanou legislativou Evropských spoleèenství, hodnocená ve vztahu k indikátorùm BAT (vážený souèet pomìrù indikátorù charakterizující pøedmìtnou technologii); environmentální aspekty projektu napøíklad hospodárné využívání pøírodních zdrojù, recyklace odpadù, apod., doložené exaktnì vyjádøenými ekologickými pøínosy v jednotlivých složkách životního prostøedí; ekonomické aspekty projektu napøíklad nákladovì efektivní øešení, soulad s makroekonomickou politikou na národní i regionální úrovni (rùst zamìstnanosti, regionální rozvoj apod.); vyhodnocení ekonomických parametrù pøíjemce podpory, zejména ekonomické zpùsobilosti, dále návrhy na zajištìní celkového financování pøedmìtu podpory po celou dobu výstavby (vè. obdržení zahranièní grantové podpory èi podpory formou výhodné pùjèky poskytované EBRD, EIB, WB, popøípadì jinou mezinárodní finanèní institucí a pod., pokud nejsou øešeny podle jiné smìrnice), ekonomika pøedmìtu podpory; úroveò koncentrací hlavních zneèiš ujících látek a koncentrací skleníkových plynù v dané lokalitì; vazba na využití souèasných kapacit a regionální politiky; preference opatøení, která zabezpeèí trvalé snížení emisí zneèiš ujících látek do ovzduší na nižší úroveò, než odpovídá emisním limitùm pro nové zdroje a provozovatel (investor) se zaváže v rámci dobrovolné dohody k plnìní tìchto pøísnìjších limitù; mìrná finanèní nároènost vypoèítaná z nákladù na realizaci opatøení a pøípadnì i podpory z Fondu nutné k realizaci opatøení, vztažená na jednotku odstranìné emise skleníkových plynù a jednotku odstranìného zneèištìní; zohlednìní potøeb oblastí se zhoršenou kvalitou životního prostøedí v rámci ÈR i v rámci krajù; energeticky úsporné øešení a optimální úspora paliv a energie. 3. PROGRAM PÉÈE O PØÍRODNÍ PROSTØEDÍ, OCHRANA A VYUŽÍVÁNÍ PØÍRODNÍCH ZDROJÙ Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatøení v rámci následujícího programu: 3.1. Program péèe o pøírodní prostøedí Cílem programu je podpora opatøení k ochranì pøírody a krajiny provádìná nad bìžný rámec povinností vymezených zákonem è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, lesním zákonem è. 289/1995 Sb. a zákonem è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu. Opatøení jsou podle charakteru zaøazena do dílèích programù: Zakládání prvkù územních systémù ekologické stability krajiny (ÚSES) Ošetøování stromù a regenerace alejí a parkù Zabezpeèení mimoprodukèních funkcí lesa Péèe o zamokøená území a vodní plochy Realizace schválených plánù péèe o zvláštì chránìná území Výkupy pozemkù ve zvláštì chránìných územích Realizace schválených záchranných programù zvláštì chránìných druhù rostlin a živoèichù Program péèe o pùdu Program regenerace urbanizované krajiny. 8

9 Kriteria pro výbìr akcí k podpoøe v rámci programu péèe o pøírodní prostøedí jsou stanovena takto: a) Významem z hlediska ochrany pøírody a krajiny 1. národní pøírodní rezervace (NPR), národní pøírodní památky (NPP), I. zóna CHKO, I. a II. zóna NP, zvláštì chránìné druhy rostlin a živoèichù, 2. pøírodní rezervace (PR), pøírodní památky (PP), ostatní území CHKO a NP, památné stromy, 3. významné krajinné prvky a územní systémy ekologické stability, 4. volná krajina a pøíroda, 5. urbanizované èásti krajiny. b) Prioritou akce v rámci kraje Bližší specifikace tohoto programu, odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajù, uvedených v žádosti jsou uvedeny v pøíloze è. I Program na zpracování koncepcí ochrany pøírody a krajiny Cílem programu je zpracování krajských koncepcí ochrany pøírody a krajiny v jednotlivých krajích dle novì vzniklého èlenìní Èeské republiky platného od Koncepce budou zpracovány dle jednotné metodiky vydané Ministerstvem životního prostøedí a musí být v souladu se Státní politikou životního prostøedí. Splnìní požadavkù se dokládá pøi podání žádosti stanoviskem Ministerstva životního prostøedí a vyjádøením rady kraje. 4. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatøení v rámci následujících programù: 4.1. Program podpory sanací a rekultivací starých skládek Cílem programu jsou sanace a rekultivace starých skládek KO, zejména tìch, které byly provozovány na základì zvláštních podmínek podle 15 odst. 1 písm. b) zrušeného zákona è. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znìní zákona è. 300/1995 Sb., zpoplatnìných dle 2 zákona è. 62/1992 Sb. a následnì dle zákona è. 41/1995 Sb. Technické zabezpeèení tìchto skládek musí minimalizovat jejich rizikovost pro životní prostøedí. Ve výjimeèných pøípadech mohou být likvidovány i èerné skládky zejména v NP a v CHKO. Program je urèen pro obce a mìsta, pøíspìvkové a rozpoètové organizace Program na podporu využití a zneškodnìní odpadù Cílem programu je podpoøit zavádìní Integrovaných systémù nakládání s odpady na území krajù a obcí, jejichž jednotlivé prvky pøispívají k využívání odpadù a tím ke snížení celkové zátìže životního prostøedí. Základními prvky integrovaného systému nakládání s odpady, které budou podporovány, jsou zaøízení v nichž jsou provozovány èinnosti uvedené v pøíloze è. 3 zákona è. 185/2001 Sb. o odpadech, napø. : technologické linky na tøídìní a úpravu odpadù; technologické linky na recyklaci a regeneraci odpadù; zaøízení na využívání odpadù; a výstavba (zøizování) sbìrných míst a sbìrných dvorù a pøekládacích stanic. Program je urèen pro právnické i fyzické osoby oprávnìné k podnikání, rozpoètové a pøíspìvkové organizace, kraje a obce. Pøedmìt podpory musí být v souladu s Plánem odpadového hospodáøství ÈR a Krajskou koncepcí odpadového hospodáøství místnì pøíslušného kraje, pokud je uvedený dokument v dobì podání žádosti o podporu schválen. Kriteria pro výbìr akcí k podpoøe v rámci programù 4.1. a 4.2. jsou stanovena takto: a) mìrná finanèní nároènost z celkových nákladù na realizaci akce (v Kè/1m 3 uložených odpadù a v Kè/1m 2 sanované plochy pro program 4.1., nebo v Kè/1t odpadu/rok pro program 4.2. a efektivitou zneškodòování odpadù pro program 4.2), b) vyhodnocení ekonomických parametrù pøíjemce podpory, zejména ekonomické zpùsobilosti, dále zajištìní celkového financování pøedmìtu podpory po celou dobu výstavby (vè. obdržení zahranièní grantové podpory èi podpory formou výhodné pùjèky poskytované EBRD, EIB, WB, popøípadì jinou mezinárodní finanèní institucí a pod., pokud nejsou øešeny podle jiné smìrnice), ekonomika pøedmìtu podpory, c) podíl nenávratné a návratné podpory na celkových nákladech akce (%), d) priority akce v rámci kraje nebo ÈR, 9

10 e) úroveò technologického øešení, udìlení známky Ekologicky šetrný výrobek, f) stupeò rizikovosti skládky pro program 4.1., g) pøínos navrženého zaøízení (øešení) z hlediska úspory primárních surovin a energií, h) stupeò itegrovanosti navrženého zaøízení (øešení), napø. množství øešených komodit odpadù, velikost svozové oblasti apod Program na podporu zpracování Plánù odpadového hospodáøství krajù Cílem programu je podpora zpracování Plánu odpadového hospodáøství kraje (dále jen POH kraje ) pro území jednotlivých krajù dle èlenìní Èeské republiky platné od Úèelem programu je sjednotit postup pøípravy POH krajù a formy výstupù vzhledem ke vzájemným vazbám mezi kraji, za úèelem optimalizace i nové realizace nadregionální sítì zaøízení pro nakládání s odpady smìøující k integrovaným systémùm hospodaøení s odpady. Kritéria pro pøidìlení státní podpory jsou stanovena následovnì: a) POH kraje bude zpracován v souladu s POH ÈR; b) POH kraje bude zpracován dle metodiky MŽP; c) POH kraje bude vycházet z podkladù Krajské koncepce odpadového hospodáøství pøíslušného kraje, pokud tato byla zpracována. Pøíjemcem podpory jsou kraje. 5. TECHNOLOGIE A VÝROBA Na Fond lze podat žádost o podporu na realizaci opatøení v rámci následujících programù: 5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT) Cílem programu je podpora a stimulace zavádìní nejlepších dostupných technik v èeském prùmyslu. Tento program navazuje na Program èistší produkce a pøedstavuje podporu strategie prevence a integrovaných øešení. Oznaèení nejlepší dostupná technika (BAT Best Available Technique) je definováno Smìrnicí rady (ES) 96/61/EC z 24. záøí 1996 o integrované prevenci a omezování zneèištìní (IPPC Integrated Pollution Prevention and Control) následnì: pod pojmem nejlepší se rozumí nejefektivnìjší technika z hlediska dosažení vysoké úrovnì ochrany životního prostøedí jako celku ; dostupnou se rozumí technika, která byla vyvinuta v mìøítku, jež umožòuje její realizaci v pøíslušném prùmyslovém oboru za ekonomicky a technicky pøijatelných podmínek se zøetelem na náklady a pøednosti, a již tato technika je, nebo není v dotyèném èlenském státì používána èi vyrábìna, pokud je provozovateli vhodnì dostupná ; pod pojmem technika se rozumí jak používaná technologie, tak zpùsob, jakým je zaøízení navrženo, vybudováno, provozováno a vyøazeno z èinnosti. Smìrnice IPPC definuje podle prùmyslových sektorù a kapacity procesù (pøípadnì dalších parametrù), které èinnosti pod Smìrnici IPPC spadají. Indikátory BAT jsou uvedeny v referenèních dokumentech (BREF BAT Reference Document), které vznikají na úrovni Evropské komise a jednotlivých èlenských státù. Indikátory BAT jsou mìrné velièiny, vztažené nejèastìji na jednotku produkce. Indikátory mohou charakterizovat zneèištìní (produkce jednotlivých složek emisí, zneèištìní vod a odpadù na jednotku produkce) a efektivnost využívání zdrojù (spotøeba hlavních surovin, vody a energie na jednotku produkce). Pøi stanovení indikátorù zneèištìní se vychází z parametrù samotné technologie, nikoliv z parametrù pøípadnì použité koncové technologie. Z tohoto programu bude podporováno: inovaèní opatøení technologického rázu, integrovaná do stávajících procesù, jejichž zavedení umožní snížení množství zneèištìní a souèasné zvýšení ekonomické efektivity procesu, zavádìní nových technologií, které budou mít parametry nejlepších dostupných technik (BAT). Kriteria pro výbìr akcí k podpoøe v rámci programu nejlepších dostupných technik jsou stanovena takto: a) porovnání hodnot všech indikátorù pøedmìtné technologie s hodnotami indikátorù BAT (základní kriterium pro další posuzování žádosti), b) úroveò technologie hodnotí se jako vztah k indikátorùm BAT (vážený souèet pomìrù všech indikátorù charakterizujících pøedmìtnou technologii a BAT), 10

11 c) èistý pøínos pro životní prostøedí vztažený k jednotce rozpoètových nákladù investice (èistý pøínos pro životní prostøedí je vyjádøen v penìžních jednotkách jako rozdíl výše roèních poplatkù za zneèiš ování životního prostøedí mezi BAT a pøedmìtnou technologií poèítá se na základì indikátorù), d) ekonomický pøínos vztažený k rozpoètovým nákladùm investice (èistý ekonomický pøínos je vyjádøen jako èistá roèní úspora na provozních nákladech vzniklých realizací daného opatøení), e) podíl podpory SFŽP ÈR na rozpoètových nákladech investice, f) stupeò zavedení EMS hodnotí se stupeò zavedení environmentálního managementu Program zavádìní systému øízení podnikù a auditù z hlediska životního prostøedí Cílem programu je podpora zavádìní systému øízení podnikù a auditù z hlediska životního prostøedí pøedevším v malých a støedních podnicích a dále ve zdravotnictví a službách. Podmínkou pro poskytnutí podpory je zavedení a certifikace systému: EMS podle ISO ; EMAS; EMS podle ISO a zároveò EMAS; integrovaného systému øízení jakosti podle nìkteré z norem øady ISO a EMS podle ISO /EMAS; integrovaného systému øízení jakosti podle nìkteré z norem øady ISO a EMAS; integrovaného systému øízení kombinace ISO 9 000/ISO a /EMAS. Žadatel se mùže ucházet o dotaci na: zavádìní systému (krytí èásti nákladù na konzultaèní služby pøímo smìøující k zavedení systému a zároveò k certifikaci/ovìøení, tj. krytí èásti nákladù na certifikaci/ovìøení povìøenou organizací), a to i v pøípadì, že tato služba bude poskytnuta nìkolika (povìøenými) subjekty. (K tomu mùže dojít zejména v pøípadì certifikace dle nìkteré z norem ISO a ovìøování dle EMAS); prokazatelné náklady vzniklé tím, že systém je zavádìn svépomocí jedním nebo více zamìstnanci podniky Úspìšná certifikace/ovìøení je podmínkou podpory z Programu 5.2. To znamená, že žadatel, který chce pouze zavést systém bez certifikace/ovìøení, nemùže dotaci získat. Kriteria pro výbìr akcí k podpoøe v rámci Programu EMAS jsou stanovena takto: a) mìrné investièní náklady na zavedení systému EMAS vztažené na jednotku zneèištìní (ekologický pøínos je vyjádøen v penìžních jednotkách jako míra odvrácených poplatkù za zneèištìní životního prostøedí), b) velikost podniku s prioritou podnikù o velikosti a) zamìstnancù, b) 0 25 zamìstnancù, c) regionální priority ochrany životního prostøedí Program na podporu plynofikace MHD Cílem programu je podpora rozšíøení mìstské hromadné dopravy provozované na zemní plyn, a to podporou nákupu autobusù s pohonem na zemní plyn. Podmínkou pro poskytnutí podpory je soulad navrhovaného opatøení s územním plánem dotèeného území, resp. s dopravní koncepcí. Program je (prioritnì zamìøen na) urèen pro prostøedky MHD výhradnì využívané na území mìst vyžadujících zvláštní ochranu ovzduší dle platné legislativy. Program je koncipován jako èasovì omezený po dobu maximálnì 5 let. Žadatel je povinen plnit povinnosti dané vyhláškou Ministerstva dopravy a spojù è. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátì ve veøejné linkové dopravì a vytváøet v souladu s platnou legislativou rezervu na budoucí obnovu vozového parku i v dalších letech. Žadatel je povinen mít zajištìn dostateèný zdroj paliva pro autobusy s pohonem na zemní plyn (plnièka zemního plynu). Podporu lze poskytnout pouze na autobusy splòující emisní limity úrovnì EURO 3 a vyšší. 11

12 8. PROGRAM PODPORY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDÌLÁVÁNÍ A OSVÌTY 8.1. Program neinvestièní podpory environmentálního vzdìlávání a osvìty Cílem programu je realizace následujících opatøení, vedoucích k dostupnosti environmentálních vzdìlávacích a osvìtových programù a environmentálního poradenství na celém území Èeské republiky. realizace environmentálních vzdìlávacích programù pro jednotlivé kategorie zamìstnancù veøejné správy a pro èleny samospráv v rámci jejich vzdìlávání podle usnesení vlády Èeské republiky è. 349 ze dne 18. dubna 2001, k Systému vzdìlávání pracovníkù ve veøejné správì a o veøejné správì, vèetnì pilotních vzdìlávacích programù pro budoucí školitele; realizace celostátních, krajských, regionálních nebo mìstských environmentálních vzdìlávacích a osvìtových programù; podpora konkrétních akcí ekologického významu pøipravovaných regionálními nebo obecními centry a støedisky environmentální výchovy a environmentálními poradnami; podpora vydávání odborných publikací zamìøených na ekologickou tématiku Program investièní podpory environmentálního vzdìlávání a osvìty Cílem programu je zabezpeèení funkèní sítì center a støedisek environmentální (ekologické) výchovy a environmentálních (ekologických) poraden za úèelem plošné dostupnosti environmentálního vzdìlávání a osvìty a environmentálního poradenství na celém území ÈR. O podporu je možno žádat na výstavbu, opravy a rekonstrukce nemovitostí, které slouží nebo budou sloužit plnì nebo z pøevážné èásti jako centrum nebo støedisko environmentální výchovy nebo environmentální poradna a jsou buï ve vlastnictví žadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejménì 15 následujících let). Bližší specifikace tohoto programu, odchylky v postupu podávání žádostí a v požadavcích na doložení údajù, uvedených v žádosti, jsou uvedeny v pøíloze è. I ÚZEMÍ POSTIŽENÁ POVODNÍ V ROCE Program obnovy nebo výstavby kanalizaèní sítì a ÈOV Cílem programu je podpora realizace opatøení v územích postižených povodní v roce 2002, ve kterých byl vyhlášen nouzový stav, na obnovu nebo výstavbu kanalizaèní sítì a èistíren odpadních vod, pøednostnì ve vazbì na obnovu nebo rekonstrukci ostatní infrastruktury. 12

13 Pøíloha è. I.2 ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANÈNÍCH PROSTØEDKÙ ZE STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ ÈR Èlánek I 1. Podpory se poskytují na základì Rozhodnutí ministra životního prostøedí ÈR o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostøedí ÈR (dále jen Rozhodnutí ) a øádnì uzavøených smluv mezi Fondem a pøíjemcem podpory. 2. Rozhodnutí s bližšími pokyny k uzavøení smlouvy zašle Fond pøíjemci podpory do 15 dnù od jeho obdržení z MŽP ÈR. 3. Obvyklou formou zajištìní bude zástava nemovitostí a ruèení tøetím subjektem, vylouèeny však nejsou ani jiné formy zajištìní, vèetnì jejich kombinací (a to i kombinace zástavy nemovitostí a ruèení budoucími pøíjmy obce, mìsta). 4. Pøedbìžnì bude zajištìní pohledávky Fondu projednáno ještì pøed vydáním Rozhodnutí. Souèástí dokladù pro vyhodnocení žádosti o podporu je i pøedbìžný návrh na zástavu èi jinou formu zajištìní pùjèky. 5. Podpora bude poskytnuta až po kompletním vyøešení zajištìní pùjèky. U zajištìní zastavením nemovitosti to znamená, že finanèní prostøedky budou uvolnìny kromì jiných náležitostí až po pøedložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva. 6. Pro úèely Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR a tìchto jejích Pøíloh se za den zahájení realizace stavby považuje den, kdy je objednatelem pøedáno dodavateli staveništì se zpracováním zápisu (protokolu) o pøedání staveništì. Za den ukonèení stavby se považuje den, kdy je na stavbu vydáno rozhodnutí o kolaudaci podle pøíslušných ustanovení stavebního zákona v aktuálním znìní. 7. Typy žadatelù o podporu A obecnì prospìšné organizace (zákon è. 248/1995 Sb., o obecnì prospìšných spoleènostech a o zmìnì a doplnìní zákonù, v platném znìní); nadace a nadaèní fondy (zákon è. 227/1997 Sb., o nadacích a nadaèních fondech a o zmìnì a doplnìní zákonù, v platném znìní); obce a samosprávné celky (kraje); obèanská sdružení (zákon è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù) a církve; dobrovolné svazky obcí ((dle zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní)); právnické osoby založené nebo zøízené obcemi nebo kraji (pøíspìvkové organizace a organizaèní složky); organizaèní složky státu mohou použít nerozpoètované prostøedky poskytnuté jinou formou než jsou dary od tuzemských právnických osob pouze v pøípadì, že jsou urèený na reprodukci majetku; Poznámka: Pøímé financování èinnosti státních pøíspìvkových organizací formou dotace nebo pøíspìvku ze státního fondu zákon è. 218/2000 Sb. neumožòuje. P podnikatelské subjekty, státní podniky, bytová družstva a fyzické osoby podnikatelé; E obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající). 8. Pøi hodnocení žádosti o podporu Fond posoudí, zda se jedná o poskytnutí podpory podle zákona è. 59/2000 Sb., o veøejné podpoøe, v platném znìní. Výsledek posouzení uvede v podkladech pro jednání Rady Fondu a pro rozhodnutí ministra. V pøípadì, že je nutno vést øízení o povolení výjimky s Úøadem pro ochranu hospodáøské soutìže, upozorní na tuto skuteènost poskytovatele podpory Ministerstvo životního prostøedí, které dá podnìt k øízení. Doba potøebná k øízení o povolení výjimky se nezapoèítává do lhùty stanovené v èlánku 4, odstavec /2/ Smìrnice Ministerstva životního prostøedí. 9. Fond uvolòuje finanèní prostøedky prùbìžnì dle náležitostí stanovených smlouvou o poskytnutí podpory (fakturaèní princip) a to pomìrem % dotace, % pùjèky a % vlastních zdrojù. Použití finanèních prostøedkù (dotace, pùjèky, vlastních zdrojù) klient prùbìžnì dokládá bankovními výpisy. Fond je oprávnìn v závažných a prokazatelných pøípadech aplikovat zvláštní režim financování. 10. Výši a strukturu financování pøedmìtu podpory (vèetnì zajištìní pùjèky, pøíspìvku na èásteènou úhradu úrokù z úvìru apod.) je Fond oprávnìn posoudit v rámci podání a vyhodnocení ekonomické zpùsobilosti žadatele i ve spolupráci s dalšími poskytovateli finanèních prostøedkù èi ruèiteli. 13

14 Èlánek II 1. Pøímé finanèní podpory Pøímá finanèní podpora na realizaci opatøení mùže podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpory/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádøení ze základu pro výpoèet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programù: 1.A. Pøímé finanèní podpory Èíslo Název programu Typ Max. limit Programu žadatele % podpory/dotace ze základu pro výpoèet podpory 1.1. Program Støední zdroje A 80/60 max. 60 mil. Kè *) 80/10 nad 60 mil. Kè *) P 80/ Program Ochrana zdrojù pitné A 80/60 vody, nebo pøírodních léèivých max. 60 mil. Kè *) zdrojù a zdrojù pøírodních minerál- 80/10 ních vod, nebo opatøení u zdrojù nad 60 mil. Kè *) zneèištìní na území NP a CHKO P 80/ Program Rozšíøení a intenzifikace A 80/0 stávajících obecních ÈOV P 80/ Program Rozšíøení kanalizaèních A 60/30 systémù max. 30 mil. Kè *) 60/10 nad 30 mil. Kè *) P 60/ Program na zpracování koncepcí A 80/80 ochrany vod max. 0,5 mil. Kè *) 2.1. Program snižování emisí u malých A 80/50 a støedních zdrojù provozovaných za úèelem veøejnì prospìšných èinností P 60/0 2.2 Program rekonstrukce zdrojù zneèiš ování A 60/30 ovzduší ve smyslu legislativních požadavkù max. 30 mil. Kè/1 akci zákona o ochranì ovzduší P 60/0 max. 30 mil. Kè/1 akci pøi aplikaci nejlepších dostupných technik A 80/50 do 5 mil. Kè/1 akci *) 80/30 nad 5 mil. Kè *) max. 50 mil. Kè/1 akci *) P 80/20 do 5 mil. Kè/1 akci *) 80/0 nad 5 mil. Kè *) max. 50 mil. Kè/1 akci *) 14

15 Èíslo Typ Max. limit Programu Název programu žadatele % podpory/dotace ze základu pro výpoèet podpory 2.3. Program využívání kogeneraèních jednotek A 60/30 max. 10 mil. Kè/1 akci P 60/0 max. 10 mil. Kè/1 akci 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí A 50/ Program snížení emisí tìkavých organických P 50/0 látek 2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Zemì A 80/60 2) Územní program snižování emisí a imisí A zneèiš ujících látek do ovzduší 60/ Program realizace územních programù A 60/30 snižování emisí a imisí zneèiš ujících látek P 60/ Program (snížení skleníkových plynù) 3.1. Program péèe o pøírodní prostøedí A, E 1) 4) 80/80 P 80/ Program na zpracování koncepcí ochrany A 80/80 pøírody a krajiny max. 0,5 mil. Kè *) 4.1. Program podpory uzavírání starých skládek A 80/ Program na podporu využití a zneškodòování A 80/40 odpadù P 80/ Program na podporu zpracování Plánù A 80/80 5) odpadového hospodáøství krajù max. 1 mil. Kè *) 5.1. Program nejlepších dostupných technik P 80/20 (BAT) do 5 mil. Kè *) 80/0 nad 5 mil. Kè *) max. 50 mil. Kè *) 5.2. Program zavádìní systému øízení podnikù A, P 60/60 a auditù z hlediska ŽP v pøípadì zavádìní pouze EMAS nebo ISO norem (normy) souèasnì s EMAS 50/50 pro ostatní 5.3 Program na podporu plynofikace MHD A 100/100 ***) P 100/0 ***) 8.1. Program neinvestièní podpory environmen- A 70/70 tálního vzdìlávání a osvìty max. 2 mil. Kè/program/rok 8.2 Program investièní podpory environmen- A 70/70 tálního vzdìlávání a osvìty Program obnovy nebo výstavby kanalizaèní A 80/80 sítì a ÈOV P 80/0 *) max. èástka uvedená v mil. Kè = rozumí se celková podpora pøi dodržení podílu dotace a pùjèky podle limitních hodnot **) max. èástka uvedená v mil. Kè = rozumí se rozpoètové náklady ***) Základem pro výpoèet podpory je prokazatelný rozdíl ceny nákupu autobusu na pohon stlaèeným zemním plynem proti autobusu na pohon motorovou naftou, maximálnì 900 tis. Kè na jeden autobus 1) U programu 3.1.5, a je poskytována podpora ve výši 100 % ze základu výpoètu podpory, u programu je poskytována podpora ve výši 100 % ze základu výpoètu podpory v pøípadì založení nových protierozních opatøení v souladu se schválenými komplexními pozemkovými úpravami, platí pro všechny kategorie žadatelù. 2) Maximální výše podpory bude limitována výtìžností separovaných chladiv na jeden recyklovaný výrobek domácího chlazení. 15

16 3) Maximální výše podpory mùže být snížena tak, aby byla v souladu s 4 odst. 1 písm. a) zákona è. 59/2000 Sb., o veøejné podpoøe, v platném znìní. 4) Žadatel prokáže, že pøedmìt podpory není využíván k podnikání. 5) U krajù postižených povodnìmi v r je možné poskytnout podporu až do výše 100 % ze základu pro výpoèet podpory Podpora formou dotace Dotace na realizaci opatøení mùže podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádøení ze základu pro výpoèet podpory uvedené v pøedcházejících tabulkách podle vyhlášených programù. Maximální výše dotace je stanovena u jednotlivých programù až nejen procentem, ale souèasnì je limitována i pevnou maximální èástkou podle pøedcházející tabulky. Fond má právo zmìny požadovaného % pomìru a finanèního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Zmìna požadovaného pomìru a výše dotace vychází vždy i z finanèní analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko-ekonomické analýzy pøedloženého opatøení. O pøípadnou zmìnu bude upravena i výše vlastních zdrojù. Dotace se uvolòují procentním podílem až do výše 90% celkovì pøiznané výše dotace, zbytek finanèních prostøedkù do výše 10 % celkové dotace uhradí Fond po koneèném pøiznání dotace v rámci závìreèného vyhodnocení, které žadatel pøedkládá v termínu podle smlouvy Podpora formou pùjèky Fond má právo zmìny požadovaného % pomìru a finanèního objemu pùjèky v rámci podmínek daného programu podpor. Zmìna požadovaného pomìru a výše pùjèky vychází vždy i z finanèní analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko-ekonomické analýzy pøedloženého opatøení. O pøípadnou zmìnu bude upravena i výše vlastních zdrojù. Doba splatnosti pùjèky se øídí jednotlivými programy, pøièemž tato lhùta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finanèních prostøedkù pøíjemci pùjèky. Odklad splatnosti se øídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a zapoèítává se do celkové doby splatnosti. Pùjèka na realizaci opatøení mùže podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádøení ze základu pro výpoèet podpory, pøípadnì maximální èástky v Kè stanovené podle jednotlivých programù. Maximální hranice pùjèky v procentuálním vyjádøení ze základu pro výpoèet podpory a maximální èástka v Kè jsou uvedeny v následujících tabulkách. V pøípadì jiných než podnikatelských subjektù èiní maximální výše úroku 30 % základní úrokové sazby, stanovené jako PRIBOR 6M, v pøípadì podnikatelských subjektù pak 90 % základní úrokové sazby. Výše úrokové míry mùže být aktualizována v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radì Fondu. (Fixní úroková míra mùže být mìnìna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radì Fondu.) Fond s pøihlédnutím k politice ÈNB a platným Pøílohám I Smìrnice MŽP ÈR pøistupuje pøed každou Radou Fondu k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a pøedkládá návrh Radì Fondu na zmìnu úrokových sazeb. Aktuální sazby se mohou lišit oproti Pøílohám I Smìrnice MŽP ÈR pro novì schvalované akce, které budou Radou Fondu kladnì doporuèeny. Aktualizovat úrokové sazby lze jen u novì schvalovaných podpor. Zásadnì se nevstupuje již do uzavøených akcí nebo do zmìn Rozhodnutí ministra. Výše úrokové míry již zùstává stálá po celou dobu splácení pùjèky za dodržení podmínek smlouvy o podpoøe (znìní upraveno Dodatkem è. 13 s úèinností od ). Poznámka: Pribor (Prague Interbank Offered Rate) je referenèní hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, která se poèítá dle pravidel ÈNB pro referenèní banky a výpoèet (fixing) referenèních úrokových sazeb ( pribid a pribor). V tabulkách jsou dále uvedeny: maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti stanovené podle jednotlivých programù. 16

17 Nepodnikatelské subjekty, obce a mìsta Èíslo Název programu Výše pùjèky Úrok Doba Odklad programu v % ze zákl. úvìru v splatnostipùjèky podpory 1) % 2) v letech v letech max. Kè p. a Program Støední zdroje 20 1, do 60 mil. Kè 70 nad 60 mil. Kè 1, Program Ochrana zdrojù pitné vody, 20 1, nebo pøírodních léèivých zdrojù a zdrojù do 60 mil. Kè pøírodních minerálních vod, nebo opatøení 70 u zdrojù zneèištìní na území NP a CHKO nad 60 mil. Kè 1, Program Rozšíøení a intenzifikace 80 1, stávajících obecních ÈOV neomezena 1.5. Program Rozšíøení kanalizaèních systémù 30 1, do 30 mil. Kè 50 1, nad 30 mil. Kè 1.6. Program na zpracování koncepcí 0 ochrany vod 2.1. Program sniž. emisí u malých a stø. zdrojù 30 1,5 8 2 provoz. za úèelem veø. prosp. èinností neomezena 2.2. Program rekonstrukce zdrojù zneèiš ování 30 1,5 7 2 ovzduší ve smyslu legislativních požadavkù do 30 mil. Kè zákona o ochranì ovzduší pøi aplikaci nejlepších dostupných technik 30 1,5 8 2 do 5 mil. Kè *) 50 nad 5 mil. Kè *) max. 50 mil. Kè *) 1, Program využívání kogeneraèních jednotek 30 neomezena 1, Program rozvoje infrastruktury malých obcí 30 neomezena 1, Program snížení emisí tìkavých organických 0 látek 2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Zemì 20 1,5 5 1 neomezena Územní program snižování emisí a imisí 60 1,5 5 1 zneèiš ujících látek do ovzduší neomezena Program realizace územních programù 30 1,5 5 1 snižování emisí a imisí zneèiš ujících látek neomezena 2.8. Program (snížení skleníkových plynù) 3.1. Program péèe o pøírodní prostøedí Program podpory sanací a rekultivací starých 30 1,5 7 2 skládek neomezena 4.2. Program na podporu využití a zneškodòování 40 1,5 7 2 odpadù neomezena 4.3. Program na podporu zpracování Plánù 0 odpadového hospodáøství krajù 5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT) Progr. zavádìní systému øízení podnikù 0 a auditù z hlediska ŽP 1) V pøípadì kombinované podpory podle èl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její èásti pùjèkou, je možno výši pùjèky upravit tak, aby celková podpora nepøesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky 1.A. 2) Fixní úroková míra mùže být mìnìna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit. 3) Výše pùjèky se øídí èlánkem II tabulkou 1.A *) max. èástka uvedená v mil. Kè = rozumí se celková podpora pøi dodržení podílu dotace a pùjèky podle limitních hodnot 17

18 Podnikatelské subjekty Èíslo Název programu Výše pùjèky Úrok Doba Odklad programu v % ze zákl. úvìru v splatnostipùjèky podpory 1) % 2) v letech v letech max. Kè p. a Program Støední zdroje neomezena 1.2. Program Ochrana zdrojù pitné vody, nebo pøírodních léèivých zdrojù a zdrojùpøírodních neomezena minerálních vod, nebo opatøení u zdrojù zneèištìní na území NP a CHKO 1.4. Program Rozšíøení a intenzifikace stávajících obecních ÈOV neomezena 1.5. Program Rozšíøení kanalizaèních systémù neomezena 2.1. Program sniž. emisí u malých a stø. zdrojù provoz. za úèelem veø. prosp. èinností neomezena 2.2. Program rekonstrukce zdrojù zneèiš ování ovzduší ve smyslu legislativních požadavkù max. 30 mil. Kè zákona o ochranì ovzduší pøi aplikaci nejlepších dostupných technik do 5 mil. Kè *) nad 5 mil. Kè *) max. 50 mil. Kè *) 2.3. Program využívání kogeneraèních jednotek neomezena 2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí Program snížení emisí tìkavých organických látek neomezena 2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Zemì Program realizace územních programù snižování emisí a imisí zneèiš ujících látek neomezena 2.8. Program (snížení skleníkových plynù) 3.1. Program péèe o pøírodní prostøedí Program podpory uzavírání starých skládek Program na podporu využití a zneškodòování odpadù neomezena 5.1. Program nejlepších dostupných technik (BAT) do 5 mil. Kè *) nad 5 mil. Kè *) max. 50 mil. Kè *) 4.3. Program na podporu zpracování Plánù odpadového 0 hospodáøství krajù 5.2. Program zavádìní systému øízení podnikù 0 a auditù z hlediska ŽP 5.3. Program na podporu plynofikace MHD max. 900 tis. Kè Program obnovy nebo výstavby kanalizaèní sítì a ÈOV neomezena 1) V pøípadì kombinované podpory podle èl. II, odst. 1.3, kdy je využita možnost náhrady dotace nebo její èásti pùjèkou, je možno výši pùjèky upravit tak, aby celková podpora nepøesáhla maximální limit podpory pro daný program podle tabulky 1.A. 2) Fixní úroková míra mùže být mìnìna podle vývoje úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit. 3) Výše pùjèky se øídí èlánkem II tabulkou 1.A. 4) Maximální výše podpory mùže být snížena tak, aby byla v souladu s 4 odst. 1 písm. a) zákona è. 59/2000 Sb., o veøejné podpoøe, v platném znìní. *) max. èástka uvedená v mil. Kè = rozumí se celková podpora pøi dodržení podílu dotace a pùjèky podle limitních hodnot 18

19 1.3. Podpora ve formì kombinované dotace a pùjèky V pøípadì kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její èást pùjèkou nebo navýšením pùjèky s podmínkou, že nebude pøekroèena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program. Fond má právo zmìny požadovaného % pomìru a finanèního objemu dotace a pùjèky v rámci podmínek daného programu podpor. Zmìna požadovaného pomìru a výše dotace a pùjèky vychází vždy i z finanèní analýzy. O pøípadnou zmìnu bude upravena i výše vlastních zdrojù. 2. Nepøímé finanèní podpory 2.1. Pøíspìvek na èásteènou úhradu úrokù z úvìru Pøíspìvky na èásteènou úhradu úrokù z tuzemského investièního úvìru budou poskytovány pouze na základì Fondem odsouhlasené úvìrové smlouvy s tuzemskou bankou až do výše 4 % p.a. (až do výše 5% p.a), a to po dobu maximálnì 5 let poèínaje rokem, kdy byl pøíspìvek na èásteènou úhradu úrokù žadateli pøiznán, do data splatnosti úvìru podle Fondem odsouhlasené úvìrové smlouvy. Pøíspìvek na úroky se zásadnì poskytuje na úvìr v Kè. Výše pøíspìvku je omezena pevnou èástkou 50 mil.kè. Fond vyplatí v daném roce pøíspìvek na úhradu úrokù odpovídající skuteènì zaplaceným úrokùm, a to maximálnì do výše 4 % p.a. Limitní výše pøíspìvku na èásteènou úhradu úrokù z úvìru v p.a. mùže být aktualizována v závislosti na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit po projednání v Radì Fondu. SFŽP ÈR s pøihlédnutím k politice ÈNB a platným Pøílohám I Smìrnice MŽP ÈR pøistupuje pøed každou Radou Fondu k vyhodnocení úrokových sazeb Pribor 6M a pøedkládá návrh Radì SFŽP ÈR na zmìnu výše pøíspìvkù na úroky. Aktuální sazby se mohou lišit oproti Pøílohám I smìrnice MŽP ÈR. Fond navrhuje aktualizovat výši pøíspìvku na úroky z komerèních úvìrù, a to s ohledem na zlevnìní pùjèek a úvìrù (snížení úrokových sazeb) v bankovním sektoru. Aktualizovat pøíspìvky na úroky lze jen u novì schvalovaných podpor. Zásadnì se nevstupuje již do uzavøených akcí nebo do zmìn Rozhodnutí ministra. Výše pøíspìvkù na úroky již zùstává stálá po celou dobu trvání smlouvy o podpoøe. 3. Zmìny podmínek V pøípadì, že dojde v prùbìhu realizace opatøení s podporou Fondu do doby závìreèného technicko-ekonomického vyhodnocení a definitivního pøiznání podpory ke zmìnì platnosti obecnì platných zákonù nebo ke zmìnì vlastnických vztahù, vyhrazuje si Fond právo pøehodnotit pøístup v jednotlivých pøípadech, pøíp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory. Pokud pøíjemce podpory typu A z municipální sféry (obec, mìsto) požádá o prodloužení doby splatnosti pùjèky z dùvodu zmìny pøíjmù na základì zákona è. 243/2000 Sb., po individuelním posouzení ekonomické situace žadatele Fond mùže prodloužit dobu splatnosti pùjèky max. o 3 roky nad dobu pùvodnì sjednanou, a to i nad rámec maximální doby splatnosti stanovené pro daný program v dobì vydání pùvodního Rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory. Pro prodlouženou dobu splatnosti platí zùstává úroková míra beze zmìny. Na základì žádosti pøíjemce pùjèky mùže Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek pùjèky, t.j. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek. Pokud pøíjemce podpory požádá o zmìnu doby splatnosti pùjèky ze závažných a prokazatelných dùvodù, mùže Fond po individuelním posouzení aktuální ekonomické situace žadatele prodloužit dobu splatnosti pùjèky max. o 3 roky nad max. dobu splatnosti stanovenou pro daný program v dobì vydání Rozhodnutí ministra. Úroková míra zùstává beze zmìny. 4. Soubìh podpory z Fondu a jiných centrálních zdrojù Podpora z Fondu nebude poskytována na opatøení individuálnì dotovaná ze státního rozpoètu v pøípadech, kdy celková výše podpory ze SR, Fondu a eventuelních zahranièních zdrojù pøevýší 80% základu pro stanovení podpory. 5. Soubìh pøímé a nepøímé podpory Soubìh pøímé a nepøímé podpory z Fondu je možný pouze v pøípadì, že celkový objem podpory nepøesáhne 80 % základu pro stanovení podpory. 19

20 Pøíloha è. 1.3 &HONRYê SRþHW VWUiQHN VWUDQD äè'267232'3258=(6)ä3ý5 D3tORKDþ,6PUQLFH0ä3RSRVN\WRYiQtILQDQþQtFKSURVWHGN$]H6)ä3ý5 E3tORKDþ,,6PUQLFH0ä3SURRSDWHQtNY\XåLWtREQRYLWHOQêFK]GURM$HQHUJLH SURURN 6WiWQtIRQGåLYRWQtKRSURVWHGtý5.DSODQRYD 3UDKD $,'(17,),.$ý1ËÒ'$-(ä$'$7(/(68%-(.785($/,=È725$23$7(1Ë,19(6725$ 1i]HYVXEMHNWXREFKRGQtMPpQR,ý2.(ý SURåDGDWHOH±GREURYROQê VYD]HNREFt 7\SVXEMHNWXSRGOH3tORK\þ,þO,RGVWQHER3tORK\þ,,þORGVW StVHPQêNyG VSHFLILNDFH 6tGORVXEMHNWX DXOLFHþtVORGRPX GWHOHIRQ E36ýFREHF HID[ IRNUHVJNUDM 6WDWXWiUQt]iVWXSFH DStMPHQt EMPpQR FWLWXO GQi]HYIXQNFH HWHOHIRQ 3UDFRYQtNSRYHQêMHGQiQtPV)RQGHP DStMPHQt EMPpQR FWLWXO GWHOHIRQ 3HGPWþLQQRVWLVXEMHNWXVWUXþQêSRSLVVRXþDVQpYêURE\VOXåHEQHERMLQpþLQQRVWL 1i]HYDVtGORSRERþN\EDQN\VNWHURXåDGDWHOQHMYtFHVSROXSUDFXMH DQi]HYSRERþN\EDQN\ EVtGORSRERþN\EDQN\ FþtVOR~þWXQXPHULFNêVPURYêNyG %1$95+29$1e23$7(1Ë.(=/(3â(1Ëä,9271Ë ('Ë ýë6/2 352*5$08 DQi]HYWRWRåQêVQi]YHPSRGNWHUêPEXGHY\GiQR~]HPQtUR]KRGQXWtþLVWDYHEQtSRYROHQt EPtVWRUHDOL]DFHFRNUHVUHDOL]DFHGNUDMUHDOL]DFHH36ýPtVWRUHDOL]DFH IFKDUDNWHUORNDOLW\R]QDþWHNtåNHP SU$P\VORYi RE\WQi Oi]HVNi QiURGQt YRGRKRVSRGiVN\ RVWDWQt FKUi FKUiQQi NUDMLQQi RVWDWQt ]yqd ]yqd ]yqd SDUN FKUiQQp ~]HPt QQp ~]HPt REODVW D StU UH]HUYDFH 20

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí

Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí ŘÍLOH Č. 5 Výše podpor v rámci programů vyhlašovaných Státním fondem životního prostředí. římé finanční podpory římá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010.

Podle těchto Příloh X se poskytují podpory z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí účinnosti Příloh X dne 25. května 2010. Přílohy X Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory opatření na územích postižených povodní v roce

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

PŘÍLOHA G EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ

PŘÍLOHA G EKONOMICKÉ NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH

Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH Květen 2002 Ročník XII Částka 5 OBSAH REZORTNÍ PØEDPISY 5. Dodatek è. 7 k Pøílohám I Smìrnice Ministerstva životního prostøedí o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí

ované k Rozhodnutí o poskytnutí louvě o poskytnutí podpory v gramu Životní prostředí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Směrnice MŽP Č. 5/2008 - PŘÍLOHA 2 Doklady požadované k Rozhodnutí o poskytnutí

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH

Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH Červen 2003 Ročník XIII Částka 6 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 5. Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k naøízení vlády è. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009

Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Seminář Operační program Životní prostředí a nízkonákladové čištění odpadních vod v menších obcích, Dolní Moravice, 26.11.2009 Ascend s.r.o. Korunní 859/18, 120 00 Praha 2 RNDr. Lubomír Paroha, paroha@ascend.cz,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: Přílohy XI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka

Váš dopis zn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac. Vyøizuje/linka PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-347910/2006/00PNI/EIA/239-8/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 08.02.2008 Stanovisko k posouzení

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Zákon o ochranì ovzduší è. 86/2002 Sb. a o zmìnì nìkterých dalších zákonù s komentáøem Po sedmi letech platnosti zákona è. 86/1995 Sb., ze dne 20. 4. 1995, o ochranì ozonové vrstvy Zemì nastala v této

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost

identifikaèní èíslo 69649740 hlavní èinnost pøedmìt èinnosti vymezen stanovami právní forma svazek obcí vedlejší èinnost PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: D0BQ XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292702 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dyjákovice Úèetní

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více