ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA"

Transkript

1 THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH strana SVAŘOVANÉ TRUBKY strana TIŠTĚNÁ TOPNÁ TĚLESA strana âlen skupiny NIBE védsko

2 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 1 Možnosti použití ohfiev vody, vyhfiívání bazénû ohfiev galvanick ch a chemick ch lázní, roztokû apod. ohfiev olejû a rûzn ch kapalin ohfiev tavenin nízkotajících kovû, solí,medu, parafínu, dehtu apod. Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - bojlery, praãky, myãky nádobí, elektrokotle, olejové radiátory, teplovodní radiátory, rychlovarné konvice, kávovary, fritézy potravináfisk prûmysl a gastronomie - ohfiívaãe vody, ohfiev rûzn ch varn ch nádob, parní komory, fritézy a fritovací zafiízení doprava - ohfiev chladících kapalin a pfievodov ch olejû v motorov ch vozidlech bûhem zimního provozu ostatní prûmysl - ohfiev chemick ch lázní, galvanick ch lázní, roztokû, vysoce viskózních kapalin, tuh ch petrochemick ch produktû atd.

3 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 2 TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody v bojlerech TYP do bojlerû TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody, bojlery TYP ohfiev vody v praãkách TYP ohfiev vody v automatick ch praãkách TYP ohfiev vody ve velkokapacitních myãkách nádobí TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû a nákladních automobilû TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech nákladních automobilû TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev alkalick ch i kysel ch roztokû (mlékárensk prûmysl) TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin pokraãování galerie

4 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 3 TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP ohfiev oleje ve fritézách TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP nepfiím ohfiev lázní, roztokû a kapalin TYP do parních sterilizátorû TYP ohfiev vody, viskózních kapalin, medu a pod. TYP souãást trubkov ch koupelnov ch radiátorû - su ákû, ale i jako doplàkov zdroj tepla v teplovodních radiátorech TYP ohfiev vody v bazénech (chlorovaná voda) konec galerie

5 TYP 5110 TYP TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody v bojlerech L L TYP do bojlerû TYP 6353 TYP ohfiev vody v bojlerech MAX.18 8,5 MAX.37 MIN.4 MAX.19 L L L N TYP ohfiev vody, bojlery L

6 TYP 4032 TYP TYP ohfiev vody v automatick ch praãkách TYP ohfiev vody v praãkách TYP ohfiev vody v praãkách L TYP TYP ohfiev vody ve velkokapacitních myãkách nádobí x x x x

7 TYP 4619 TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech nákladních automobilû 6 TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû a nákladních automobilû TYP TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin V W L D D1 A Jt roub objednací (MPa) x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x80 está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se materiálu topn ch vûtví: 0 - mûì poniklovaná 3 - nerez

8 TYP 4034 TYP TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin objednací bez krytu s krytem V W L x x x x TYP 6262 L está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se závitu, materiálu a krytu pfiíruby a materiálu plá tû topn ch vûtví (spodní tabulka). provedení pfiíruba materiál plá tû závit Z materiál kryt topn ch vûtví 0 M48x2 mosaz ano Cu-niklované 1 M48x2 mosaz ne Cu-niklované 3 G 1 1 /2 mosaz ano Cu-niklované 4 M48x2 nerez ano nerez. ocel 7 M48x2 mosaz ano Cu-mofiené 8 M48x2 mosaz ne Cu-mofiené TYP ohfiev alkalick ch i kysel ch roztokû (mlékárensk prûmysl) Pfiíklad objednávky : - el. parametry a délka platí dle horní tabulky - pfiíruba z mosazi se závitem G 1 1 /2 s krytem - materiál topn ch vûtví je poniklovaná mûì objednací s krytem bez krytu V W L está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se závitu: 0 - závit M48x2 1 - G 1 1 /2

9 TYP 4409 TYP TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP ohfiev rûzn ch olejû L W/cm , , , , * , * , , , , ,9 * umoïàuje tfiífázové zapojeni do hvûzdy TYP 4976 TYP ohfiev oleje ve fritézách L Jt W/cm 2 bez krytu s krytem (MPa) x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,4 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1,80 Rozmûry pfiírub dle jmenovitého tlaku Jt D 1 D 2 D 3 S roub - ks Js zk. tlak 0,6 MPa M ,78 MPa 1,0 MPa M ,30 MPa 2,5 MPa M ,25 MPa 6,4 MPa M ,30 MPa Topné tûleso je moïné pfiipojit jednofázovû nebo na 400 V nebo na 500 V, ale po zapojení do hvûzdy se dosáhne 1/3 pfiíkonu.

10 TYP 4153 TYP TYP nepfiím ohfiev lázní, roztokû a kapalin TYP do parních sterilizátorû Lmax L W/cm 2 materiál - ocel niklovaná x , x , x , x x , x ,8 materiál - nerez. ocel x , x , x , x , x , x ,8 materiál - titan x , x , x , x , x , x ,8 materiál - nerez. ocel s vrstvou teflonu x , x , x , x , x , x , TYP 5230 kabel 4Bx4x7000 u v ech provedení TYP ohfiev vody, viskózních kapalin, medu a pod. L D

11 TYP 6248 TYP TYP souãást trubkov ch koupelnov ch radiátorû - su ákû, ale i jako doplàkov zdroj tepla v teplovodních radiátorech TYP ohfiev vody v bazénech (chlorovaná voda) ~40 G1/2" L 12 Provedení Provedení bez termostatu s termostatem L L V echna provedení mají zabudovan omezovaã teploty na 95 C. Vymûnitelná vinutá pfiívodní ÀÛra. T kus T kus pro instalaci topného tûlesa do radiátoru objednací závit G 1/2

12 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 11 Možnosti použití ohfiev klidného a proudícího vzduchu a technick ch plynû vytápûní budov a klimatizace vytápûní kabin a vnitfiních prostor dopravních prostfiedkû su ení (vãetnû v bu ného prostfiedí) sterilizaãní zafiízení infraãerven ohfiev Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - peãící trouby, grily, su iãky prádla, su iãky ovoce, pfiímotopné konvektory, tûlesa v akumulaãních kamnech, infrazáfiiãe potravináfisk prûmysl a gastronomie - cukráfiské a pekafiské pece, su árny potravin, udírny, peãící trouby, rozmrazování potravin a jídel ve velkokapacitních kuchyních doprava - vytápûní vnitfiních prostor dopravních prostfiedkû (tramvaje, trolejbusy, Ïel. soupravy), kabin stavebních strojû, pohybliv ch schodû ostatní prûmysl - su ení rûzn ch surovin a materiálû (vãetnû v bu ného prostfiedí), su ení barev a lakû, filmû, zafiízení pro sterilizaci, vyhfiívání prostor, klimatizace, teplovzdu né clony atd.

13 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 12 TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna TYP do akumulaãních kamen TYP sauny TYP do automatick ch su iãek prádla TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP do vzduchotechnick ch a klimatizaãních zafiízení TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP do vzduchotechnick ch zafiízení TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) pokraãování galerie

14 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 13 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (topné tûleso pro gril) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (dolní topné tûleso) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso s grilem) TYP do peãících zafiízení velkokapacitních kuchyní TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû KONâAR TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do pekafisk ch pecí pokraãování galerie

15 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 14 TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev, rozmrazování TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu TYP vyhfiívání el. vinutí v pfiístrojích (proti orosení) TYP vytápûní tramvají TYP ohfiev vzduchu TYP do su áren s v bu n m prostfiedím TYP vytápûní kabin strojû a podobn ch mal ch prostorû konec galerie

16 TYP 4838 TYP TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna L TYP do akumulaãních kamen L L TYP TYP 6293 TYP pro akumulaãní kamna TYP sauny L

17 TYP 6234 TYP TYP do automatick ch su iãek prádla TYP do vzduchotechnick ch a klimatizaãních zafiízení L1 N TYP 6284 TYP 6285 TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace L D L D

18 TYP 6195 TYP TYP do vzduchotechnick ch zafiízení TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA 6,8 Lmax L TYP 6287 TYP 4600 TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) 8, / /

19 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (horní topné tûleso s grilem) 18 tvar II TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) /2000 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (dolní topné tûleso) /700 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) / /750

20 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (topné tûleso pro gril) TYP TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) L L TYP do peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (dolní topné tûleso) L L1 L

21 TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû KONâAR 20 L L / / TYP TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do peãících zafiízení velkokapacitních kuchyní L L1 L2 N R D tvar ,5 I ,5 I ,5 II ,8 I ,5 I ,5 I ,5 I TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení objednací urãení V W materiál horní vytápûní 230 3x670 ocel horní vytápûní 230 3x670 nerez. ocel dolní vytápûní 230 3x670 ocel dolní vytápûní 230 3x670 nerez. ocel

22 TYP do pekafisk ch pecí TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev 21 L L1 N tvar I I I I I II I TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení L L1 N Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev L N L N L Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì).

23 TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev, rozmrazování TYP L N kabel CGLG-3x0,75x CGLG-3x0,75x CGSG-3x1,00x CGLG-3x0,75x CGSG-3x1,00x2500 TYP ohfiev vzduchu Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP 5982 TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev L L2 R N , , , , , , , , Vyrábí se v délkách L=130 aï 1600 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP 4378 L R N , , , , , , , , , ,0 50 TYP vyhfiívání el. vinutí v pfiístrojích (proti orosení) L / /

24 TYP 4367 TYP TYP do su áren s v bu n m prostfiedím TYP vytápûní tramvají L L TYP ohfiev vzduchu L L1 W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 N

25 TYP TYP vytápûní kabin strojû a podobn ch mal ch prostorû L L1 W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

26 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV 25 Možnosti použití ohfiev forem na plastické hmoty a vulkanizaci ohfiev forem a jaderníkû ve slévárenství vyhfiívání souãástí strojû a zafiízení a jejich pfiíslu enství v prûmyslov ch provozech ohfiev topn ch desek a ploten ohfiev nádob obsahujících ztuhlé látky ohfiev reaktorû pro chemické reakce vyhfiívání Ïelezniãních a tramvajov ch v hybek odmrazování chladících a mrazících zafiízení Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - topné panely, kontaktní grily, el. smaïící pánve, vafiiãe, fritézy doprava - vyhfiívání Ïelezniãních a tramvajov ch v hybek v zimním období potravináfisk prûmysl a gastronomie - varné desky a plotny vafiiãû a pfiihfiívacích zafiízení, smaïící zafiízení v restauracích ostatní prûmysl - ohfiev forem a vyhfiívání souãástí strojû a jejich pfiíslu enství v prûmyslu plastikáfiském, gumárenském, dfievozpracujícím, papírenském, obuvnickém, ve slévárenství atd., sváfieãky plastû, ohfiev reaktorû pro chemické reakce,ohfiev nádob s rûzn mi látkami, vyhfiívání potrubí, lékafiská a laboratorní technika

27 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV 26 TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních VA IâOVÉ PLOTNY - pro vafiiãe typ ETA 113, ETA 117 TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP vyhfiívání tramvajov ch v hybek proti zamrznutí TYP pro rozmrazování v mrazících zafiízeních TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP 4776, ohfiev forem TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. TYP vyhfiívání ãástí technologick ch zafiízení, nádob, reaktorû a pod., kruhového prûfiezu TYP ohfiev forem a hork ch jaderníkû TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod.

28 TYP 4778 TYP TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí VA IâOVÉ PLOTNY - pro vafiiãe typ ETA 113, ETA 117 L TYP 6275 TYP vyhfiívání tramvajov ch v hybek proti zamrznutí objednací plotny V W TYP 5939 L W/cm , ,2 TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních L L , ,5 35

29 TYP 6311 TYP 4776, TYP pro rozmrazování v mrazících zafiízeních TYP 4776, ohfiev forem L L TYP 4371 L D , , , , , , , , ,5 TYP 4810 TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. smûr vyhnutí D P L P L P L P L P L P L 1874 poãet ks D do kruïnice

30 TYP 4561 TYP TYP ohfiev forem a hork ch jaderníkû TYP vyhfiívání ãástí technologick ch zafiízení, nádob, reaktorû a pod., kruhového prûfiezu L N W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 D A K dispozici je dal ích více neï 30 provedení s rûzn mi elektrick mi a rozmûrov mi parametry.

31 TYP TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. poãet ks D do kruïnice

32 TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH 31 Možnosti použití ohfiev vzduchu a plynû ohfiev kapalin, olejû topné plotny a desky ohfiev a svafiování plastov ch trubkov ch profilû Pro konkrétní pouïití tûchto topn ch tûles je nutná konzultace s technick m oddûlením Backer Elektro CZ.

33 TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH 32 TYP pro nev bu n ohfiev TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû

34 TYP 4349 TYP TYP pro nev bu n ohfiev TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû L Lp W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TYP 6174 TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû L - délka vlastního topného tûlesa Lp - prodlouïení trubky TYP TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû

35 SVAŘOVANÉ TRUBKY 34 Možnosti použití topná tûlesa v mûníky tepla chladící a mrazící zafiízení pfieãerpávání nápojû

36 SVAŘOVANÉ TRUBKY 35 TYP svafiované trubky objednací D tl. stûny L materiál ,0 0, ,0 0, ,5 0,4 nebo 0, ,0 0, V mnoha pfiípadech mûïeme vyrábût nerezové ocelové trubky dan ch parametrû téï pro Va í potfiebu, a to v rovném stavu v délce do 3000 mm a v jimeãnû do 6000 mm. Jinak je moïné na na em sváfiecím zafiízení vyrábût trubky de facto v libovoln ch délkách, ale trubka v tomto pfiípadû musí b t navíjena na cívku vhodného prûmûru. NEREZOVÉ TRUBKY PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ Materiál Profily Maximální délka Maximální teplota povrchu x tl. (mm) (mm) ( C) DIN ,5 x 0,5 6000* 750 (AISI 304) 7,5 x 0,4 10,0 x 0,9 10,0 x 0,6 DIN ,5 x 0,5 6000* 750 (AISI 321) 7,5 x 0,4 10,0 x 0,9 10,0 x 0,6 DIN ,0 x 0,6 6000* 900 (Incoloy 800) * Je moïno vyrobit v libovolné délce a trubku navinout na vhodnou cívku. Pro na i produkci elektrick ch topn ch tûles vyrábíme na e vlastní nerezové ocelové trubky na moderní automatické sváfiecí lince. PouÏívan materiál, rozmûry, kvalita a dal í parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Tlou Èka materiálu je od 0,4 do 0,8 mm. Samozfiejmû mûïeme vyrobené trubky dále tvarovat a upravovat podle pfiání zákazníka a jeho v kresové a technické dokumentace.

37 TIŠTĚNÁ TOPNÁ TĚLESA 36 Možnosti použití rozmanité zpûsoby kontaktního ohfievu varné desky a plotny elektrospotfiebiãe pro domácnost ohfiev vody v bojlerech a prûtokov ch ohfiívaãích ohfiev vody v praãkách rychlovarné konvice, fritézy Ïehliãky, vafiiãe

38 37 Ti tûná topná tûlesa jsou vyrábûna technologií zcela odli nou od klasick ch topn ch tûles trubkov ch. Ti tûné tûleso se skládá z nerezové nebo keramické podloïky (destiãky), na kterou se nejprve nanese izolaãní glazura, na ní vlastní topn ãlánek ve formû odporové pasty a ten se pfiekryje ochrann mi vrstvami izolaãní glazury. Jednotlivé vrstvy se naná ejí sítotiskov m strojem a kaïdá vrstva se vysu uje a vypaluje. V celém procesu je dûleïitá maximální ochrana pfied neãistotami. Takto preciznû vyrobená topná tûlesa se vyznaãují rychl m nábûhem teplot, minimální tepelnou setrvaãností a minimálním kolísáním teploty. Vysoká úãinnost 70-95% je odvislá od zpûsobu uïití tûles buì pro pfiím nebo nepfiím ohfiev. Tûlesa jsou korozivzdorná, snadno ãistitelná a s vysokou spolehlivostí a dlouhou Ïivotností. PouÏití ti tûn ch tûles je velmi rozmanité a jejich aplikace je moïná aï do teploty 500 C. V souãasné dobû lze vyrábût tûlesa o rozmûrech do 150 mm. SCHÉMA TI TùNÉHO TOPNÉHO TùLùSA TùLESO DO RYCHLOVARNÉ KONVICE TùLESO DO BOJLERU VA IâOVÁ PLOTNA TOPNÁ DESKA DO ÎEHLIâKY

I. TOPNÁ TĚLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN S REGULACÍ... TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN... TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV OLEJE...

I. TOPNÁ TĚLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN S REGULACÍ... TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN... TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV OLEJE... I. TOPNÁ TĚESA I.1. TOPNÁ TĚESA PRO OHŘE KAPAIN S REGUACÍ....... 157 I.1.1 TOPNÁ TĚESA PRO OHŘE KAPAIN...... 158 I.1.2 TOPNÁ TĚESA PRO OHŘE OEJE...... 161 155 156 TOPNÁ TĚESA PRO OHŘE KAPAIN S REGUACÍ

Více

TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN výkon 500W 33.000 W ohřev vody a podobných kapalin

TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN výkon 500W 33.000 W ohřev vody a podobných kapalin TOPNÁ TĚESA PRO OHŘEV KAPAIN výkon W 33.000 W ohřev vody a podobných kapalin Specifikace: Topná tělesa určená pro ohřev vody a podobných kapalin bez nebezpečí karbonizace media na povrchu tělesa. Skládají

Více

ELEKTRON-ETTO, s. r. o. Hustopeče nad Bečvou, Typ 01122/...

ELEKTRON-ETTO, s. r. o. Hustopeče nad Bečvou,  Typ 01122/... Typ 01122/.... Topné těleso určené pro přímý ohřev vody v bojlerech, elektrokotlích a dalších podobných zařízeních. Provozní tlak 1,0MPa. Těleso se skládá ze tří topných větví tvaru "U" upevněných v šestihranné

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

IG SERVICE s.r.o. Čáslavská 328, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 689 199, fax: +420 469 685 220, igservice@igservice.cz, www.igservice.

IG SERVICE s.r.o. Čáslavská 328, 537 01 Chrudim, tel.: +420 469 689 199, fax: +420 469 685 220, igservice@igservice.cz, www.igservice. , topná tělesa pro ohřev kapalin TOPNÁ TOPNÁ TĚLESA TĚLESA Elektrická topná tělesa mají řadu výhod oproti jiným metodám ohřevu - vysoká účinnost, relativně malé rozměry, snadná regulovatelnost, bezpečná

Více

S O R T I M E N T P R O K O M E R Č N Í V Y U Ž I T Í

S O R T I M E N T P R O K O M E R Č N Í V Y U Ž I T Í S O R T I M E N T P R O K O M E R Č N Í V Y U Ž I T Í Člen skupiny NIBE Švédsko TYP 4206 ohřev vody a podobných kapalin TYP 4633 ohřev vody, bojlery L 420690210 230 1500 270 420690220 230 2000 270 420690230

Více

Velmivhodnéprohř evagresivníchtekutin

Velmivhodnéprohř evagresivníchtekutin NIBE group Backer Elektro CZ a.s. je největším výrobcem elektrických trubkových topných těles v České republice. Společnost, založená před více než 60 lety, je od roku 2001 členem nadnárodního koncernu

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Člen skupiny NIBE Švédsko

Člen skupiny NIBE Švédsko Člen skupiny NIBE Švédsko KVALITA V CELÉM PROCESU V celém procesu výroby elektrických topných těles ve společnosti Backer Elektro CZ je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

TYP 4206. ohřev vody a podobných kapalin TYP. ohřev vody a podobných kapalin

TYP 4206. ohřev vody a podobných kapalin TYP. ohřev vody a podobných kapalin TYP 4206 ohřev vody a podobných kapalin TYP 4407 ohřev vody a podobných kapalin L 420690210 230 1500 270 420690220 230 2000 270 420690230 230 2400 290 420690240 230 3000 240 420690250 230 4000 315 420690260

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky:

Vakuové stykaãe fiady VK a VM Kompaktní vakuové stykaãe fiady VK Modulární stykaãe fiady VM Pracovní podmínky: Vakuové stykaãe fiady V a VM Vakuové stykaãe z fiad V a VM jsou urãeny pro spínání v silov ch ovodech stfiídavého napûtí do 1000 V, zejména pro kategorie uïití AC-1, AC-2, AC-3 neo AC-4. Jsou velmi vhodné

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

H.2. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV KAPALIN. výkon 500W - 50 000 W ohøev vody a podobných kapalin

H.2. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV KAPALIN. výkon 500W - 50 000 W ohøev vody a podobných kapalin TOPNÁ TÌESA PRO OHØEV KAPAIN výkon 500W - 50 000 W ohøev vody a podobných kapalin materiál pøíruby: ocel vèetnì gumového tìsnìní, ocel pozinkovaná, mosaz niklováno/nerez, nerez 17 240/1.4301; 17 346/1.4401

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa TECHNICKÝ KATALOG Elektrická topná tělesa do koupelnových radiátorů akumulačních nádrží a zásobníků TV REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna 969 J / kg / K max. 0,1 % hmotnosti Obsah granálií 0,2-0,5 mm max. 18 % 0,5-1 mm max. 2 % nad 1 mm max. 0,5 % Chemické sloïení SiO

Více

Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa TECHNICKÝ KATALOG Elektrická topná tělesa do koupelnových radiátorů akumulačních nádrží a zásobníků TV www.regulus.cz Přehled objednacích kódů Následující tabulky ukazují základní přehled nabízených typů

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110

MAGNETICKÉ. ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108. Technické charakteristiky 109. Instalace 110 MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE ANTIKAL MINI - MEDIUM 107 ANTIKAL MAGNUM 108 Technické charakteristiky 109 Instalace 110 6 6MAGNETICKÉ ODVÁP OVAâE MAGNETICKÁ ÚPRAVA ZabraÀuje korozi a tvorbû vodního kamene u nástûnn

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

É P 2. NASTAVENÍ JINÉ TEPLOTY

É P 2. NASTAVENÍ JINÉ TEPLOTY MODELY FUSIO F3 CE Polyfusní sváfieãky FUSIO jsou urãeny pro polyfusní a ãelní svafiování plastov ch trubek a tvarovek s nástavci od prûmûru 16 mm do prûmûru 75 mm. Sváfieãky jsou od v robce nastaveny

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu Radiátorové ventily pro v echny termostatické hlavice a servopohony Vítûz testu Termostatické radiátorové ventily Obsah strana Radiátorové ventily Standard 3 Popis 3 Konstrukce 3 PouÏití 4 Objednací ãísla

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W

H.5. TOPNÁ TÌLESA PRO OHØEV OLEJÙ. nízké zatížení W/cm W TOPNÁ TÌES PRO OHØEV OEJÙ nízké zatížení W/cm2 500-12 500W materiál pøíruby: mosaz, ocel, materiál tyèí: mìï, ocel, provedení závitové, pøírubové, s vestavìnou regulací TRG OBST POUŽITÍ: hydraulika prùmyslové

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

1 DEPURA 5000-6000 16

1 DEPURA 5000-6000 16 FI L T R A C E DEPURA BABY 12 DEPURA 500-550 13 DEPURA 600-700 14 DEPURA 900-1000 - 3000 15 1 DEPURA 5000-6000 16 DEPURA MATIC DEPURA AUTOMATIC DEPURA MINI 17 DEPURA MATIC BIG DEPURA AUTOMATIC BIG 18 DEPURA

Více

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště

Systémy ochrany pfied pfiepûtím Ochranná a oddělovací jiskřiště Ochranná a oddûlovací jiskfii tû OBO slouïí ke galvanickému oddûlení a pfiemostûní komponent, které nesmûjí b t z provozního hlediska propojeny pfiímo. Pomocí tûchto pfiístrojû lze zabránit napfi. vzniku

Více

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE

www.bibus.cz KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE KONTROLA TLAKU TLAKOVÉ SPÍNAâE PODTLAKOVÉ SPÍNAâE TLAKOVÉ SNÍMAâE TECHNICK V KLAD Jak tlakov spínaã pracuje? Membránov tlakov spínaã - spínací 7 Pístov tlakov spínaã - rozpínací 6 5 4 3 2 1 Spínací Popis

Více

Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa TECHNCKÝ KATALOG Elektrická topná tělesa do koupelnových radiátorů akumulačních nádrží a zásobníků TV Regulus spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976 E-mail: obchod@regulus.cz

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

F. MANOMETROVÉ ARMATURY

F. MANOMETROVÉ ARMATURY F. MANOMETROVÉ ARMATURY F.1. KOHOUT DVOJCESTNÝ, TROJCESTNÝ 111 F.2. VENTIL TLAKOMĚROVÝ DVOJCESTNÝ, TROJCESTNÝ 113 F.3. SMYČKA KONDENZAČNÍ 115 F.4. PŘÍPOJKA TLAKOMĚROVÁ 116 F.5. PŘÍSLUŠENSTVÍ K MANOMETRŮM

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2 Mikrovlnná trouba Model ã. NN-F623 / NN-F663 / NN-F653 Nastavení............... 2 Dûtská pojistka................ 2 Hodiny....................... 2 Instalace............... 2 Pfiíslu enství............

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci,

Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, MERITUS Vážení obchodní partneři, vážení zákazníci, držíte v rukou katalog profesionálního gastronomického zařízení do kuchyně, které svým technologickým a výrobním provedením vyhoví i náročnějším klientům.

Více

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDC. www.jdk.cz. CT125_CZ WDC (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDC www.jdk.cz CT_CZ WDC (Rev.0-) Technický popis WDC-S1K je řada kompaktních průtokových chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výměníkem. Jednotka je vhodná pro umístění

Více

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci 2 Z Obsah UÏivatelská pfiíruãka Strana Pfied prvním pouïitím 3 PouÏívání regulátoru 4 Nastavování hodin 5 Individuální nastavení ãasového období

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I

2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I NÁVOD II 2 H 140 2 H 140 N/I 2 HC 140 2 HC 140 N/I 17 Ochrana Ïivotního prostfiedí Pro ochranu Ïivotního prostfiedí jsou v echny na e obaly vyrobeny ze 100% recyklovateln ch materiálû obsahují velmi málo

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava 11. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova předn p ednáš ášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev

Více

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko

Parametr, údaj. 2, 916 42 Moravské Lieskové, Slovensko HP-35-00 Vzduchový chladič s tepelnými trubicemi 600 W okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí jednostranný ohřev 2 ) vzduchového tunelu 220 mm 4 ) okolí oboustranný ohřev 1 ) vzduchového

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

Závitové vložky do plastu

Závitové vložky do plastu Závitové vložky do plastu 6,0$)&=VUR 9$OHMLD %UQR 7HOID[ 7HO ZZZVLPDIF]HPDLOLQIR#VLPDIF] Sortiment na ich závitov ch záliskû SERPLAST nabízí iroké moïnosti uplatnûní. NíÏe uvedená tabulka ukazuje moïnosti

Více

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4

Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 Úprava vzduchu / Air Treatment Units DK 1/4 PouÏití pfiístroj na ãi tûní, regulaci tlaku vzduchu a oddûlení vody (více neï 90%) Use device for air cleaning, air controlling and water separation (more than

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

4 PROPORCIONÁLNÍ. DÁVKOVAâE. Proti inkrustaci a korozi nástûnn ch kotlû, v mûníkû ap. DÁVKOVÁNÍ

4 PROPORCIONÁLNÍ. DÁVKOVAâE. Proti inkrustaci a korozi nástûnn ch kotlû, v mûníkû ap. DÁVKOVÁNÍ 4 PROPORCIONÁNÍ DÁVKOVAâE Proti inkrustaci a korozi nástûnn ch kotlû, v mûníkû ap. Voda, která se pouïívá pro potravináfiské úãely - voda pitná - ve vodovodním fiadu obsahuje urãité mnoïství rozpu tûn

Více

Technická data/ceník pfiíslu enství

Technická data/ceník pfiíslu enství DavisIOntarioIColoradoIColorado TI Technická data/ceník pfiíslu enství 2006/2007 Modely 2007 Davis Davis 540 HS Davis 590 FB 88 kw (120 PS), Multijet 120 88 kw (120 PS), Multijet 120 Ontario Ontario 580

Více

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabel, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle normy

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ

8 CHEMIKÁLIE. ODVÁPNùNÍ 8 CHEMIKÁLIE ODVÁPNùNÍ Pitná voda, kterou pouïíváme pouïíváme do tepeln ch zafiízení, obsahuje jisté mnoïství rozpu tûn ch solí vápníku a hofiãíku, které zpûsobují tvrdost vody. Bûhem ãasu a pfiedev ím

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

Třícestný přepínací ventil. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy

Třícestný přepínací ventil. 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy Třícestný přepínací ventil 3-cestné termostatické ventily Pro vytápěcí a chladicí systémy IMI HEIMEIER / Termostatické ventily a šroubení / Třícestný přepínací ventil Třícestný přepínací ventil Třícestné

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4

Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4 Regulátor tlaku MINI / Pressure Controller MINI DRM 1/8, DRM 1/4 pfiístroj na udrïení konstantního tlaku na v stupu nezávisle na vy ím tlaku vstupu s pojistn m ventilem za pfiívodní otvory, montáï na panel

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax:

SKLAD OLOMOUC Železniční 548/4b Olomouc tel.: fax: Přímá telefonní čísla prodejců Střední Čechy tel.: 323 616 117, fax: 323 637 606 Východní Čechy tel.: 323 616 147, fax: 323 637 606 Severozápadní Čechy tel.: 323 616 121, fax: 323 637 606 Jihozápadní Čechy

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

příslušenství AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoby

příslušenství AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoby 42 AKUMULAČNÍ NÁDOBY, BOJLERY A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Akumulační nádoba je určena pro vytápěcí systém s tepelným čerpadlem PZP. Je sestavena ze dvou nádob, spodní je

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více