ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA"

Transkript

1 THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH strana SVAŘOVANÉ TRUBKY strana TIŠTĚNÁ TOPNÁ TĚLESA strana âlen skupiny NIBE védsko

2 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 1 Možnosti použití ohfiev vody, vyhfiívání bazénû ohfiev galvanick ch a chemick ch lázní, roztokû apod. ohfiev olejû a rûzn ch kapalin ohfiev tavenin nízkotajících kovû, solí,medu, parafínu, dehtu apod. Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - bojlery, praãky, myãky nádobí, elektrokotle, olejové radiátory, teplovodní radiátory, rychlovarné konvice, kávovary, fritézy potravináfisk prûmysl a gastronomie - ohfiívaãe vody, ohfiev rûzn ch varn ch nádob, parní komory, fritézy a fritovací zafiízení doprava - ohfiev chladících kapalin a pfievodov ch olejû v motorov ch vozidlech bûhem zimního provozu ostatní prûmysl - ohfiev chemick ch lázní, galvanick ch lázní, roztokû, vysoce viskózních kapalin, tuh ch petrochemick ch produktû atd.

3 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 2 TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody v bojlerech TYP do bojlerû TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody, bojlery TYP ohfiev vody v praãkách TYP ohfiev vody v automatick ch praãkách TYP ohfiev vody ve velkokapacitních myãkách nádobí TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû a nákladních automobilû TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech nákladních automobilû TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev alkalick ch i kysel ch roztokû (mlékárensk prûmysl) TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin pokraãování galerie

4 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 3 TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP ohfiev oleje ve fritézách TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP nepfiím ohfiev lázní, roztokû a kapalin TYP do parních sterilizátorû TYP ohfiev vody, viskózních kapalin, medu a pod. TYP souãást trubkov ch koupelnov ch radiátorû - su ákû, ale i jako doplàkov zdroj tepla v teplovodních radiátorech TYP ohfiev vody v bazénech (chlorovaná voda) konec galerie

5 TYP 5110 TYP TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody v bojlerech L L TYP do bojlerû TYP 6353 TYP ohfiev vody v bojlerech MAX.18 8,5 MAX.37 MIN.4 MAX.19 L L L N TYP ohfiev vody, bojlery L

6 TYP 4032 TYP TYP ohfiev vody v automatick ch praãkách TYP ohfiev vody v praãkách TYP ohfiev vody v praãkách L TYP TYP ohfiev vody ve velkokapacitních myãkách nádobí x x x x

7 TYP 4619 TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech nákladních automobilû 6 TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû a nákladních automobilû TYP TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin V W L D D1 A Jt roub objednací (MPa) x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x80 está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se materiálu topn ch vûtví: 0 - mûì poniklovaná 3 - nerez

8 TYP 4034 TYP TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin objednací bez krytu s krytem V W L x x x x TYP 6262 L está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se závitu, materiálu a krytu pfiíruby a materiálu plá tû topn ch vûtví (spodní tabulka). provedení pfiíruba materiál plá tû závit Z materiál kryt topn ch vûtví 0 M48x2 mosaz ano Cu-niklované 1 M48x2 mosaz ne Cu-niklované 3 G 1 1 /2 mosaz ano Cu-niklované 4 M48x2 nerez ano nerez. ocel 7 M48x2 mosaz ano Cu-mofiené 8 M48x2 mosaz ne Cu-mofiené TYP ohfiev alkalick ch i kysel ch roztokû (mlékárensk prûmysl) Pfiíklad objednávky : - el. parametry a délka platí dle horní tabulky - pfiíruba z mosazi se závitem G 1 1 /2 s krytem - materiál topn ch vûtví je poniklovaná mûì objednací s krytem bez krytu V W L está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se závitu: 0 - závit M48x2 1 - G 1 1 /2

9 TYP 4409 TYP TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP ohfiev rûzn ch olejû L W/cm , , , , * , * , , , , ,9 * umoïàuje tfiífázové zapojeni do hvûzdy TYP 4976 TYP ohfiev oleje ve fritézách L Jt W/cm 2 bez krytu s krytem (MPa) x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,4 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1,80 Rozmûry pfiírub dle jmenovitého tlaku Jt D 1 D 2 D 3 S roub - ks Js zk. tlak 0,6 MPa M ,78 MPa 1,0 MPa M ,30 MPa 2,5 MPa M ,25 MPa 6,4 MPa M ,30 MPa Topné tûleso je moïné pfiipojit jednofázovû nebo na 400 V nebo na 500 V, ale po zapojení do hvûzdy se dosáhne 1/3 pfiíkonu.

10 TYP 4153 TYP TYP nepfiím ohfiev lázní, roztokû a kapalin TYP do parních sterilizátorû Lmax L W/cm 2 materiál - ocel niklovaná x , x , x , x x , x ,8 materiál - nerez. ocel x , x , x , x , x , x ,8 materiál - titan x , x , x , x , x , x ,8 materiál - nerez. ocel s vrstvou teflonu x , x , x , x , x , x , TYP 5230 kabel 4Bx4x7000 u v ech provedení TYP ohfiev vody, viskózních kapalin, medu a pod. L D

11 TYP 6248 TYP TYP souãást trubkov ch koupelnov ch radiátorû - su ákû, ale i jako doplàkov zdroj tepla v teplovodních radiátorech TYP ohfiev vody v bazénech (chlorovaná voda) ~40 G1/2" L 12 Provedení Provedení bez termostatu s termostatem L L V echna provedení mají zabudovan omezovaã teploty na 95 C. Vymûnitelná vinutá pfiívodní ÀÛra. T kus T kus pro instalaci topného tûlesa do radiátoru objednací závit G 1/2

12 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 11 Možnosti použití ohfiev klidného a proudícího vzduchu a technick ch plynû vytápûní budov a klimatizace vytápûní kabin a vnitfiních prostor dopravních prostfiedkû su ení (vãetnû v bu ného prostfiedí) sterilizaãní zafiízení infraãerven ohfiev Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - peãící trouby, grily, su iãky prádla, su iãky ovoce, pfiímotopné konvektory, tûlesa v akumulaãních kamnech, infrazáfiiãe potravináfisk prûmysl a gastronomie - cukráfiské a pekafiské pece, su árny potravin, udírny, peãící trouby, rozmrazování potravin a jídel ve velkokapacitních kuchyních doprava - vytápûní vnitfiních prostor dopravních prostfiedkû (tramvaje, trolejbusy, Ïel. soupravy), kabin stavebních strojû, pohybliv ch schodû ostatní prûmysl - su ení rûzn ch surovin a materiálû (vãetnû v bu ného prostfiedí), su ení barev a lakû, filmû, zafiízení pro sterilizaci, vyhfiívání prostor, klimatizace, teplovzdu né clony atd.

13 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 12 TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna TYP do akumulaãních kamen TYP sauny TYP do automatick ch su iãek prádla TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP do vzduchotechnick ch a klimatizaãních zafiízení TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP do vzduchotechnick ch zafiízení TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) pokraãování galerie

14 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 13 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (topné tûleso pro gril) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (dolní topné tûleso) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso s grilem) TYP do peãících zafiízení velkokapacitních kuchyní TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû KONâAR TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do pekafisk ch pecí pokraãování galerie

15 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 14 TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev, rozmrazování TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu TYP vyhfiívání el. vinutí v pfiístrojích (proti orosení) TYP vytápûní tramvají TYP ohfiev vzduchu TYP do su áren s v bu n m prostfiedím TYP vytápûní kabin strojû a podobn ch mal ch prostorû konec galerie

16 TYP 4838 TYP TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna L TYP do akumulaãních kamen L L TYP TYP 6293 TYP pro akumulaãní kamna TYP sauny L

17 TYP 6234 TYP TYP do automatick ch su iãek prádla TYP do vzduchotechnick ch a klimatizaãních zafiízení L1 N TYP 6284 TYP 6285 TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace L D L D

18 TYP 6195 TYP TYP do vzduchotechnick ch zafiízení TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA 6,8 Lmax L TYP 6287 TYP 4600 TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) 8, / /

19 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (horní topné tûleso s grilem) 18 tvar II TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) /2000 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (dolní topné tûleso) /700 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) / /750

20 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (topné tûleso pro gril) TYP TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) L L TYP do peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (dolní topné tûleso) L L1 L

21 TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû KONâAR 20 L L / / TYP TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do peãících zafiízení velkokapacitních kuchyní L L1 L2 N R D tvar ,5 I ,5 I ,5 II ,8 I ,5 I ,5 I ,5 I TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení objednací urãení V W materiál horní vytápûní 230 3x670 ocel horní vytápûní 230 3x670 nerez. ocel dolní vytápûní 230 3x670 ocel dolní vytápûní 230 3x670 nerez. ocel

22 TYP do pekafisk ch pecí TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev 21 L L1 N tvar I I I I I II I TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení L L1 N Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev L N L N L Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì).

23 TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev, rozmrazování TYP L N kabel CGLG-3x0,75x CGLG-3x0,75x CGSG-3x1,00x CGLG-3x0,75x CGSG-3x1,00x2500 TYP ohfiev vzduchu Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP 5982 TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev L L2 R N , , , , , , , , Vyrábí se v délkách L=130 aï 1600 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP 4378 L R N , , , , , , , , , ,0 50 TYP vyhfiívání el. vinutí v pfiístrojích (proti orosení) L / /

24 TYP 4367 TYP TYP do su áren s v bu n m prostfiedím TYP vytápûní tramvají L L TYP ohfiev vzduchu L L1 W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 N

25 TYP TYP vytápûní kabin strojû a podobn ch mal ch prostorû L L1 W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

26 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV 25 Možnosti použití ohfiev forem na plastické hmoty a vulkanizaci ohfiev forem a jaderníkû ve slévárenství vyhfiívání souãástí strojû a zafiízení a jejich pfiíslu enství v prûmyslov ch provozech ohfiev topn ch desek a ploten ohfiev nádob obsahujících ztuhlé látky ohfiev reaktorû pro chemické reakce vyhfiívání Ïelezniãních a tramvajov ch v hybek odmrazování chladících a mrazících zafiízení Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - topné panely, kontaktní grily, el. smaïící pánve, vafiiãe, fritézy doprava - vyhfiívání Ïelezniãních a tramvajov ch v hybek v zimním období potravináfisk prûmysl a gastronomie - varné desky a plotny vafiiãû a pfiihfiívacích zafiízení, smaïící zafiízení v restauracích ostatní prûmysl - ohfiev forem a vyhfiívání souãástí strojû a jejich pfiíslu enství v prûmyslu plastikáfiském, gumárenském, dfievozpracujícím, papírenském, obuvnickém, ve slévárenství atd., sváfieãky plastû, ohfiev reaktorû pro chemické reakce,ohfiev nádob s rûzn mi látkami, vyhfiívání potrubí, lékafiská a laboratorní technika

27 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV 26 TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních VA IâOVÉ PLOTNY - pro vafiiãe typ ETA 113, ETA 117 TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP vyhfiívání tramvajov ch v hybek proti zamrznutí TYP pro rozmrazování v mrazících zafiízeních TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP 4776, ohfiev forem TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. TYP vyhfiívání ãástí technologick ch zafiízení, nádob, reaktorû a pod., kruhového prûfiezu TYP ohfiev forem a hork ch jaderníkû TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod.

28 TYP 4778 TYP TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí VA IâOVÉ PLOTNY - pro vafiiãe typ ETA 113, ETA 117 L TYP 6275 TYP vyhfiívání tramvajov ch v hybek proti zamrznutí objednací plotny V W TYP 5939 L W/cm , ,2 TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních L L , ,5 35

29 TYP 6311 TYP 4776, TYP pro rozmrazování v mrazících zafiízeních TYP 4776, ohfiev forem L L TYP 4371 L D , , , , , , , , ,5 TYP 4810 TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. smûr vyhnutí D P L P L P L P L P L P L 1874 poãet ks D do kruïnice

30 TYP 4561 TYP TYP ohfiev forem a hork ch jaderníkû TYP vyhfiívání ãástí technologick ch zafiízení, nádob, reaktorû a pod., kruhového prûfiezu L N W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 D A K dispozici je dal ích více neï 30 provedení s rûzn mi elektrick mi a rozmûrov mi parametry.

31 TYP TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. poãet ks D do kruïnice

32 TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH 31 Možnosti použití ohfiev vzduchu a plynû ohfiev kapalin, olejû topné plotny a desky ohfiev a svafiování plastov ch trubkov ch profilû Pro konkrétní pouïití tûchto topn ch tûles je nutná konzultace s technick m oddûlením Backer Elektro CZ.

33 TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH 32 TYP pro nev bu n ohfiev TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû

34 TYP 4349 TYP TYP pro nev bu n ohfiev TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû L Lp W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TYP 6174 TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû L - délka vlastního topného tûlesa Lp - prodlouïení trubky TYP TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû

35 SVAŘOVANÉ TRUBKY 34 Možnosti použití topná tûlesa v mûníky tepla chladící a mrazící zafiízení pfieãerpávání nápojû

36 SVAŘOVANÉ TRUBKY 35 TYP svafiované trubky objednací D tl. stûny L materiál ,0 0, ,0 0, ,5 0,4 nebo 0, ,0 0, V mnoha pfiípadech mûïeme vyrábût nerezové ocelové trubky dan ch parametrû téï pro Va í potfiebu, a to v rovném stavu v délce do 3000 mm a v jimeãnû do 6000 mm. Jinak je moïné na na em sváfiecím zafiízení vyrábût trubky de facto v libovoln ch délkách, ale trubka v tomto pfiípadû musí b t navíjena na cívku vhodného prûmûru. NEREZOVÉ TRUBKY PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ Materiál Profily Maximální délka Maximální teplota povrchu x tl. (mm) (mm) ( C) DIN ,5 x 0,5 6000* 750 (AISI 304) 7,5 x 0,4 10,0 x 0,9 10,0 x 0,6 DIN ,5 x 0,5 6000* 750 (AISI 321) 7,5 x 0,4 10,0 x 0,9 10,0 x 0,6 DIN ,0 x 0,6 6000* 900 (Incoloy 800) * Je moïno vyrobit v libovolné délce a trubku navinout na vhodnou cívku. Pro na i produkci elektrick ch topn ch tûles vyrábíme na e vlastní nerezové ocelové trubky na moderní automatické sváfiecí lince. PouÏívan materiál, rozmûry, kvalita a dal í parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Tlou Èka materiálu je od 0,4 do 0,8 mm. Samozfiejmû mûïeme vyrobené trubky dále tvarovat a upravovat podle pfiání zákazníka a jeho v kresové a technické dokumentace.

37 TIŠTĚNÁ TOPNÁ TĚLESA 36 Možnosti použití rozmanité zpûsoby kontaktního ohfievu varné desky a plotny elektrospotfiebiãe pro domácnost ohfiev vody v bojlerech a prûtokov ch ohfiívaãích ohfiev vody v praãkách rychlovarné konvice, fritézy Ïehliãky, vafiiãe

38 37 Ti tûná topná tûlesa jsou vyrábûna technologií zcela odli nou od klasick ch topn ch tûles trubkov ch. Ti tûné tûleso se skládá z nerezové nebo keramické podloïky (destiãky), na kterou se nejprve nanese izolaãní glazura, na ní vlastní topn ãlánek ve formû odporové pasty a ten se pfiekryje ochrann mi vrstvami izolaãní glazury. Jednotlivé vrstvy se naná ejí sítotiskov m strojem a kaïdá vrstva se vysu uje a vypaluje. V celém procesu je dûleïitá maximální ochrana pfied neãistotami. Takto preciznû vyrobená topná tûlesa se vyznaãují rychl m nábûhem teplot, minimální tepelnou setrvaãností a minimálním kolísáním teploty. Vysoká úãinnost 70-95% je odvislá od zpûsobu uïití tûles buì pro pfiím nebo nepfiím ohfiev. Tûlesa jsou korozivzdorná, snadno ãistitelná a s vysokou spolehlivostí a dlouhou Ïivotností. PouÏití ti tûn ch tûles je velmi rozmanité a jejich aplikace je moïná aï do teploty 500 C. V souãasné dobû lze vyrábût tûlesa o rozmûrech do 150 mm. SCHÉMA TI TùNÉHO TOPNÉHO TùLùSA TùLESO DO RYCHLOVARNÉ KONVICE TùLESO DO BOJLERU VA IâOVÁ PLOTNA TOPNÁ DESKA DO ÎEHLIâKY

Člen skupiny NIBE Švédsko

Člen skupiny NIBE Švédsko Člen skupiny NIBE Švédsko KVALITA V CELÉM PROCESU V celém procesu výroby elektrických topných těles ve společnosti Backer Elektro CZ je dlouhodobě přikládána velká důležitost kvalitě produktů ve všech

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000

Fe AKU TV 300 400 600 750 850 1000 1200 1350 1650 2000 Odvzdušnění nádrže Výstup TUV (teplé užitkové vody) Plastový kryt TUV z oceli 1.4404 Ochranný vnější obal Vstup topné vody do nádrže Teploměr 0-120 C Ocelová nádrž Max. provozní tlak: 0,6MPa Propojovací

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ

NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ NELUMBO ENERGY TEPELNÁ ČERPADLA OHŘEV + CHLAZENÍ Solární tepelné čerpadlo! Nejnovější solární hybridní technologie, přímý solární ohřev chladiva TČ: TF > 5,0! Kvalitní značkové kompresory, stabilní provoz

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla . kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla Použití Průmyslové deskové výměníky tepla Alfa Laval lze použít pro ohřívání nebo chlazení v průmyslových provozech. Podrobnosti

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava 14. ELEKTRICKÉ TEPLO Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, výhody, zdroje Elektrické odporové a obloukové pece Indukční a dielektrický ohřev Elektrický

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty

TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty TECHNICKÉ PODKLADY pro projektanty Díl 4, ãást k V poãet systémû na udrïování tlaku Expanzní nádoby pro topné, chladící a solární systémy Technická kniha Návrh podle âsn V poãet tlakové expanzní nádoby

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda

SAMSUNG Eco Heating System. Vzduch-voda -voda Je nejideálnějším, nákladově efektivním vytápěcím systémem, v němž se zdroj tepla ve formě venkovního vzduchu používá k vytápění podlah a vody v domácnostech. Podlahové vytápění Radiátor Teplá voda

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní technologické postupy III pečení a smažení Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená

Ekologický a ekonomický systém vytápění. Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení 75% energie 25% vložená Ekologický a ekonomický systém vytápění Systém Samsung EHS je ekologičtější a účinnější než jakékoli jiné existující řešení W W Systém tepelného čerpadla Využití obnovitelné energie z okolního prostředí

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt. Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, 108 21 PRAHA 10 Tel: 272 088 155, Fax: 272 088 166, E-mail: ivt@veskom.cz www.cerpadla-ivt.cz Obsah: Tepelná čerpadla pro rodinné domy a menší objekty Vzduch /

Více

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy Návod ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV REGULUS - pro kotle a otopné systémy CZ verze 1.0 OBSAH: 1 Úvod 3 2 Připojovací rozměry čerpadlové skupiny CS TSV Regulus 3 3 Popis funkce čerpadlové skupiny CS TSV Regulus

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic

Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, s jedním systémem pfiípojnic Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi typu NXPLUS C (8DC11), do 24 kv, s izolací SF 6, Rozvádûãe vn Katalog HA 35.41 2001 Rozvádûãe s pevnû zabudovan mi vypínaãi Technické vlastnosti Bezpeãnost osob

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAČNÍ ŘEŠENÍ VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda je ekonomický a čistý systém ohřevu vody pomocí tepelného čerpadla TOPENÍ TEPLÁ VODA xxxxxxxxxxxxxxxxx je efektivní systém ohřevu vody založený na technologii

Více

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz

CHAMELEON. Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit. www.tcmach.cz CHAMELEON Tepelná a fiídicí jednotka, která se umí pfiizpûsobit www.tcmach.cz Chameleon je zvífie, jenï se velmi dobfie pfiizpûsobuje okolnímu prostfiedí. Pfiesnû taková je i nová energetická jednotka

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda

Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda. 2. Tepelná čerpadla vzduch voda ventilační. 3. Tepelná čerpadla země voda, voda voda 0 V04052010 Obsah 1. Tepelná čerpadla vzduch voda 1.1. NIBE SPLIT...2 1.2. NIBE F2025...6 1.3. NIBE VVM 300.8 1.4. NIBE EVP 500.10 1.5. NIBE SMO 10.11 1.6. NIBE LWSE..13 2. Tepelná čerpadla vzduch voda

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD Efektivní energie Jak to funguje Tepelné čerpadlo vzduch / voda získává energii z atmosféry. Tento systém vyžaduje pouze 1 kw elektrické energie k výrobě 3 až 5 kw tepelné energie. 2-4 kw ENERGIE ZE VZDUCHU

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET

Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET. Kulový kohout závitový pro plyn - COMET PLYN art. 0911 Pracovní medium: plyny I., II. nebo III. třídy Provedení závitů: ČSN ISO 7-1 Rp 3/8 - Rp 2 ČSN EN 331 ruční - páka Kulový kohout závitový pro plyn - COMET 0911 DN 10 3/8 24 140,- 0911 DN

Více

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru

Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Technická fakulta ČZU Praha Autor: Jan Mikšovský Semestr: letní 2008 Využití tepelného čerpadla v malém pivovaru Použití: Tepelnými čerpadly je možné vytápět budovy, ohřívat teplou vodu (TUV) nebo ohřívat

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY

Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPADLA SOLÁRNÍ KOLEKTORY Tepelná čerpadla vzduch voda Bazénová tepelná čerpadla Solární vakuové kolektory Klimatizace s invertorem TEPELNÁ ČERPDL SOLÁRNÍ KOLEKTORY 5 I WWBC Tepelná čerpadla vzduch voda NORDLINE Tepelné čerpadlo

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Standardní průtržné membrány STD

Standardní průtržné membrány STD Představení membrán STD Průtržné membrány STD, od společnosti CDC, jsou jednoduchá a spolehlivá pojišťovací zařízení z jednoho kusu kovu, a slouží především k zabezpečení tlakových nádob, potrubí a jiných

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw

Air-Master- roubové kompresory. Stavební fiada B1. 3 15 kw Air-Master- roubové kompresory Stavební fiada B1 3 15 kw listopad 2002 Stavební fiada B Šroubové kompresory Air-Master jsou v programu firmy Schneider Bohemia určeny pro trvalý provoz. Tradiční stavební

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Přírodní zdroje uhlovodíků

Přírodní zdroje uhlovodíků Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 Mgr. Alena Jirčáková Zemní plyn - vznik: Výskyt často spolu s ropou (naftový zemní plyn) nebo

Více

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov

Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov, p.o. Šebetov č.p.1, p.č.: st. 90, k.ú. Šebetov P r o s tějov, v. o. s. Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov w ww.vproje kt.cz, email:vpro j e kt@ vproje kt.cz, tel.,fax: +420 582 336767 LEGENDA KOTELNY Akce : REKONSTRUKCE KOTELNY Sociální služby Šebetov,

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

Teplotní profil průběžné pece

Teplotní profil průběžné pece Teplotní profil průběžné pece Zadání: 1) Seznamte se s měřením teplotního profilu průběžné pece a s jeho nastavením. 2) Osaďte desku plošného spoje SMD součástkami (viz úloha 2, kapitoly 1.6. a 2) 3) Změřte

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Systémy pro instalace trubek

Systémy pro instalace trubek Systémy pro instalace trubek S univerzálními prvky ke kompletním fie ením Systém rozvodû pitné vody Systém napojení topného tûlesa Trubka systému Roth Alu-Laserpex... optimální pro kaïdou oblast pouïití

Více

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005

Švédská tepelná. čerpadla. pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci. www.cerpadla-ivt.cz. Přehled sortimentu a ceník 2005 www.cerpadla-ivt.cz Švédská tepelná čerpadla pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody, větrání a klimatizaci 5 5 let garance 5 let záruka na tepelné čerpadlo, včetně nákladů na záruční opravu. Tato záruka

Více

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012

OBSAH: CANFIL...3.1.2 OPTIFIL...3.1.6. číslo 3.1.0. Tento katalog podléhá změnové službě 04/2012 FILTRACE A FILTRAÈNÍ TECHNIKA AUTOMATICKÉ SAMOÈISTÍCÍ FILTRY EFEKTIVNÍ FILTRACE NÍZKÉ POØIZOVACÍ NÁKLADY TÉMÌØ ŽÁDNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY KONTINUÁLNÍ FILTRACE KAPALIN VYSOKÉ PRÙTOKY JEDNÍM FILTREM MOŽNÉ PRO

Více

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Ústav využití plynu Brno, s.r.o. Radlas 7 602 00 Brno Česká republika KATALOG HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY Kontaktní osoby Ing. Pavel Pakosta Ing. Zdeněk Kalousek Tel.: +420 545 321 219, 545 244 898 Ústav využití

Více

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda ESTIA Venkovní jednotky Toshiba Twin-Rotary kompresor Kostruk n obdobné jako RAV S-DI Pln invertorové ízení Až 30 m délky rozvod chladiva Možnost chlazení (p i použití

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody

Solární systémy Junkers. pro pfiípravu teplé vody Solární systémy Junkers pro pfiípravu teplé vody Základy solární techniky JUNKERS 1 Základy solární techniky Sluneãní energie Slunce nám poskytuje energetick potenciál, kter lze bez omezení vyuïívat. Slunce,

Více

Technická data. Technická data. Technická data

Technická data. Technická data. Technická data Technická data Tepelné čerpadlo vzduch-voda Hydro-box HWS- HWS- 802H-E 802XWH**-E 1102H-E 1402XWH**-E 1402H-E 1402XWH**-E Topný výkon Jmenovitý příkon topení Účinnost topení COP Chladící výkon Jmenovitý

Více

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech

C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech C. NÁKLADY A TVORBA ZISKU oborů a odvětví zpracovatelského průmyslu v datech a grafech OKEČ 15 Výroba potravin a nápojů OKEČ 17 Textilní průmysl OKEČ 18 Oděvní průmysl OKEČ 19 Výroba usní, galanterie a

Více

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40) REGULAČNÍ LAMELOVÉ KT 1015 12/11 Jmem. velikost 12; 25; 40; 63 do pn 10 MPa Vg 8,5; 19; 32; 47 cm3/ot automatické odvzdušnění umožňuje snadné uvedení do provozu nízká hlučnost hydrodynamické mazání zajišťuje

Více

Metra Šumperk s.r.o. Havlíčkova 919/24, 787 64 Šumperk tel.: 583 718 111, fax: 583 718 150, e-mail: prodej@metra-su.cz, www.metra-su.

Metra Šumperk s.r.o. Havlíčkova 919/24, 787 64 Šumperk tel.: 583 718 111, fax: 583 718 150, e-mail: prodej@metra-su.cz, www.metra-su. Metra Šumperk s.r.o. Havlíčkova 919/24, 787 64 Šumperk tel.: 583 718 111, fax: 583 718 150, e-mail: prodej@metra-su.cz, www.metra-su.cz Název výrobku CENÍK platný od 1.3.2008 do 28.2.2009 TEPLOMĚRY NEREZOVÉ

Více