ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA"

Transkript

1 THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH strana SVAŘOVANÉ TRUBKY strana TIŠTĚNÁ TOPNÁ TĚLESA strana âlen skupiny NIBE védsko

2 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 1 Možnosti použití ohfiev vody, vyhfiívání bazénû ohfiev galvanick ch a chemick ch lázní, roztokû apod. ohfiev olejû a rûzn ch kapalin ohfiev tavenin nízkotajících kovû, solí,medu, parafínu, dehtu apod. Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - bojlery, praãky, myãky nádobí, elektrokotle, olejové radiátory, teplovodní radiátory, rychlovarné konvice, kávovary, fritézy potravináfisk prûmysl a gastronomie - ohfiívaãe vody, ohfiev rûzn ch varn ch nádob, parní komory, fritézy a fritovací zafiízení doprava - ohfiev chladících kapalin a pfievodov ch olejû v motorov ch vozidlech bûhem zimního provozu ostatní prûmysl - ohfiev chemick ch lázní, galvanick ch lázní, roztokû, vysoce viskózních kapalin, tuh ch petrochemick ch produktû atd.

3 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 2 TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody v bojlerech TYP do bojlerû TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody, bojlery TYP ohfiev vody v praãkách TYP ohfiev vody v automatick ch praãkách TYP ohfiev vody ve velkokapacitních myãkách nádobí TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû a nákladních automobilû TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech nákladních automobilû TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev alkalick ch i kysel ch roztokû (mlékárensk prûmysl) TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin pokraãování galerie

4 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN 3 TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP ohfiev oleje ve fritézách TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP nepfiím ohfiev lázní, roztokû a kapalin TYP do parních sterilizátorû TYP ohfiev vody, viskózních kapalin, medu a pod. TYP souãást trubkov ch koupelnov ch radiátorû - su ákû, ale i jako doplàkov zdroj tepla v teplovodních radiátorech TYP ohfiev vody v bazénech (chlorovaná voda) konec galerie

5 TYP 5110 TYP TYP ohfiev vody v bojlerech TYP ohfiev vody v bojlerech L L TYP do bojlerû TYP 6353 TYP ohfiev vody v bojlerech MAX.18 8,5 MAX.37 MIN.4 MAX.19 L L L N TYP ohfiev vody, bojlery L

6 TYP 4032 TYP TYP ohfiev vody v automatick ch praãkách TYP ohfiev vody v praãkách TYP ohfiev vody v praãkách L TYP TYP ohfiev vody ve velkokapacitních myãkách nádobí x x x x

7 TYP 4619 TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech nákladních automobilû 6 TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû a nákladních automobilû TYP TYP ohfiev chladící kapaliny v motorech traktorû TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin V W L D D1 A Jt roub objednací (MPa) x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,6 M 16x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x x ,0 M 20x80 está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se materiálu topn ch vûtví: 0 - mûì poniklovaná 3 - nerez

8 TYP 4034 TYP TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin TYP ohfiev vody a podobn ch kapalin objednací bez krytu s krytem V W L x x x x TYP 6262 L está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se závitu, materiálu a krytu pfiíruby a materiálu plá tû topn ch vûtví (spodní tabulka). provedení pfiíruba materiál plá tû závit Z materiál kryt topn ch vûtví 0 M48x2 mosaz ano Cu-niklované 1 M48x2 mosaz ne Cu-niklované 3 G 1 1 /2 mosaz ano Cu-niklované 4 M48x2 nerez ano nerez. ocel 7 M48x2 mosaz ano Cu-mofiené 8 M48x2 mosaz ne Cu-mofiené TYP ohfiev alkalick ch i kysel ch roztokû (mlékárensk prûmysl) Pfiíklad objednávky : - el. parametry a délka platí dle horní tabulky - pfiíruba z mosazi se závitem G 1 1 /2 s krytem - materiál topn ch vûtví je poniklovaná mûì objednací s krytem bez krytu V W L está ãíslice v typovém ãísle objednacím urãuje provedení tûlesa t kající se závitu: 0 - závit M48x2 1 - G 1 1 /2

9 TYP 4409 TYP TYP ohfiev rûzn ch olejû TYP ohfiev rûzn ch olejû L W/cm , , , , * , * , , , , ,9 * umoïàuje tfiífázové zapojeni do hvûzdy TYP 4976 TYP ohfiev oleje ve fritézách L Jt W/cm 2 bez krytu s krytem (MPa) x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,5 1, x ,4 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,6 1, x ,0 1, x ,0 1, x ,0 1,80 Rozmûry pfiírub dle jmenovitého tlaku Jt D 1 D 2 D 3 S roub - ks Js zk. tlak 0,6 MPa M ,78 MPa 1,0 MPa M ,30 MPa 2,5 MPa M ,25 MPa 6,4 MPa M ,30 MPa Topné tûleso je moïné pfiipojit jednofázovû nebo na 400 V nebo na 500 V, ale po zapojení do hvûzdy se dosáhne 1/3 pfiíkonu.

10 TYP 4153 TYP TYP nepfiím ohfiev lázní, roztokû a kapalin TYP do parních sterilizátorû Lmax L W/cm 2 materiál - ocel niklovaná x , x , x , x x , x ,8 materiál - nerez. ocel x , x , x , x , x , x ,8 materiál - titan x , x , x , x , x , x ,8 materiál - nerez. ocel s vrstvou teflonu x , x , x , x , x , x , TYP 5230 kabel 4Bx4x7000 u v ech provedení TYP ohfiev vody, viskózních kapalin, medu a pod. L D

11 TYP 6248 TYP TYP souãást trubkov ch koupelnov ch radiátorû - su ákû, ale i jako doplàkov zdroj tepla v teplovodních radiátorech TYP ohfiev vody v bazénech (chlorovaná voda) ~40 G1/2" L 12 Provedení Provedení bez termostatu s termostatem L L V echna provedení mají zabudovan omezovaã teploty na 95 C. Vymûnitelná vinutá pfiívodní ÀÛra. T kus T kus pro instalaci topného tûlesa do radiátoru objednací závit G 1/2

12 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 11 Možnosti použití ohfiev klidného a proudícího vzduchu a technick ch plynû vytápûní budov a klimatizace vytápûní kabin a vnitfiních prostor dopravních prostfiedkû su ení (vãetnû v bu ného prostfiedí) sterilizaãní zafiízení infraãerven ohfiev Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - peãící trouby, grily, su iãky prádla, su iãky ovoce, pfiímotopné konvektory, tûlesa v akumulaãních kamnech, infrazáfiiãe potravináfisk prûmysl a gastronomie - cukráfiské a pekafiské pece, su árny potravin, udírny, peãící trouby, rozmrazování potravin a jídel ve velkokapacitních kuchyních doprava - vytápûní vnitfiních prostor dopravních prostfiedkû (tramvaje, trolejbusy, Ïel. soupravy), kabin stavebních strojû, pohybliv ch schodû ostatní prûmysl - su ení rûzn ch surovin a materiálû (vãetnû v bu ného prostfiedí), su ení barev a lakû, filmû, zafiízení pro sterilizaci, vyhfiívání prostor, klimatizace, teplovzdu né clony atd.

13 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 12 TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna TYP do akumulaãních kamen TYP sauny TYP do automatick ch su iãek prádla TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP do vzduchotechnick ch a klimatizaãních zafiízení TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP do vzduchotechnick ch zafiízení TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) pokraãování galerie

14 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 13 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (topné tûleso pro gril) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (dolní topné tûleso) TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso s grilem) TYP do peãících zafiízení velkokapacitních kuchyní TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû KONâAR TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do pekafisk ch pecí pokraãování galerie

15 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU 14 TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev, rozmrazování TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu TYP vyhfiívání el. vinutí v pfiístrojích (proti orosení) TYP vytápûní tramvají TYP ohfiev vzduchu TYP do su áren s v bu n m prostfiedím TYP vytápûní kabin strojû a podobn ch mal ch prostorû konec galerie

16 TYP 4838 TYP TYP pro akumulaãní kamna TYP pro akumulaãní kamna L TYP do akumulaãních kamen L L TYP TYP 6293 TYP pro akumulaãní kamna TYP sauny L

17 TYP 6234 TYP TYP do automatick ch su iãek prádla TYP do vzduchotechnick ch a klimatizaãních zafiízení L1 N TYP 6284 TYP 6285 TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace TYP vzduchotechnická zafiízení a klimatizace L D L D

18 TYP 6195 TYP TYP do vzduchotechnick ch zafiízení TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA 6,8 Lmax L TYP 6287 TYP 4600 TYP pro horkovzdu né trouby kuchyàsk ch sporákû MORA TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) 8, / /

19 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (horní topné tûleso s grilem) 18 tvar II TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) /2000 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû FIKO (dolní topné tûleso) /700 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (horní topné tûleso s grilem) / /750

20 TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (dolní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (topné tûleso pro gril) TYP TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû MORA (spodní topné tûleso) L L TYP do peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (dolní topné tûleso) L L1 L

21 TYP pro peãící kuchyàské trouby E-K ZDICE (horní topné tûleso s grilem) TYP pro peãící trouby kuchyàsk ch sporákû KONâAR 20 L L / / TYP TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení TYP do peãících zafiízení velkokapacitních kuchyní L L1 L2 N R D tvar ,5 I ,5 I ,5 II ,8 I ,5 I ,5 I ,5 I TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení objednací urãení V W materiál horní vytápûní 230 3x670 ocel horní vytápûní 230 3x670 nerez. ocel dolní vytápûní 230 3x670 ocel dolní vytápûní 230 3x670 nerez. ocel

22 TYP do pekafisk ch pecí TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev 21 L L1 N tvar I I I I I II I TYP do velkokapacitních kuchyàsk ch zafiízení L L1 N Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev L N L N L Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì).

23 TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev, rozmrazování TYP L N kabel CGLG-3x0,75x CGLG-3x0,75x CGSG-3x1,00x CGLG-3x0,75x CGSG-3x1,00x2500 TYP ohfiev vzduchu Vyrábí se v délkách L=300 aï 3300 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP 5982 TYP ohfiev vzduchu, kontaktní ohfiev L L2 R N , , , , , , , , Vyrábí se v délkách L=130 aï 1600 mm na napûtí 12 aï 400 V s pfiíkony odpovídajícími pfiíslu nému ohfiívanému prostfiedí a materiálu plá tû trubky (ocel nebo nerez. ocel nebo mûì). TYP 4378 L R N , , , , , , , , , ,0 50 TYP vyhfiívání el. vinutí v pfiístrojích (proti orosení) L / /

24 TYP 4367 TYP TYP do su áren s v bu n m prostfiedím TYP vytápûní tramvají L L TYP ohfiev vzduchu L L1 W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 N

25 TYP TYP vytápûní kabin strojû a podobn ch mal ch prostorû L L1 W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9

26 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV 25 Možnosti použití ohfiev forem na plastické hmoty a vulkanizaci ohfiev forem a jaderníkû ve slévárenství vyhfiívání souãástí strojû a zafiízení a jejich pfiíslu enství v prûmyslov ch provozech ohfiev topn ch desek a ploten ohfiev nádob obsahujících ztuhlé látky ohfiev reaktorû pro chemické reakce vyhfiívání Ïelezniãních a tramvajov ch v hybek odmrazování chladících a mrazících zafiízení Typické oblasti použití elektrospotfiebiãe pro domácnost - topné panely, kontaktní grily, el. smaïící pánve, vafiiãe, fritézy doprava - vyhfiívání Ïelezniãních a tramvajov ch v hybek v zimním období potravináfisk prûmysl a gastronomie - varné desky a plotny vafiiãû a pfiihfiívacích zafiízení, smaïící zafiízení v restauracích ostatní prûmysl - ohfiev forem a vyhfiívání souãástí strojû a jejich pfiíslu enství v prûmyslu plastikáfiském, gumárenském, dfievozpracujícím, papírenském, obuvnickém, ve slévárenství atd., sváfieãky plastû, ohfiev reaktorû pro chemické reakce,ohfiev nádob s rûzn mi látkami, vyhfiívání potrubí, lékafiská a laboratorní technika

27 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV 26 TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních VA IâOVÉ PLOTNY - pro vafiiãe typ ETA 113, ETA 117 TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP vyhfiívání tramvajov ch v hybek proti zamrznutí TYP pro rozmrazování v mrazících zafiízeních TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP 4776, ohfiev forem TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. TYP vyhfiívání ãástí technologick ch zafiízení, nádob, reaktorû a pod., kruhového prûfiezu TYP ohfiev forem a hork ch jaderníkû TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod.

28 TYP 4778 TYP TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí VA IâOVÉ PLOTNY - pro vafiiãe typ ETA 113, ETA 117 L TYP 6275 TYP vyhfiívání tramvajov ch v hybek proti zamrznutí objednací plotny V W TYP 5939 L W/cm , ,2 TYP ohfiev varn ch a pfiihfiívacích desek ve velkokapacitních kuchyních L L , ,5 35

29 TYP 6311 TYP 4776, TYP pro rozmrazování v mrazících zafiízeních TYP 4776, ohfiev forem L L TYP 4371 L D , , , , , , , , ,5 TYP 4810 TYP vyhfiívání Ïelezniãních v hybek proti zamrznutí TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. smûr vyhnutí D P L P L P L P L P L P L 1874 poãet ks D do kruïnice

30 TYP 4561 TYP TYP ohfiev forem a hork ch jaderníkû TYP vyhfiívání ãástí technologick ch zafiízení, nádob, reaktorû a pod., kruhového prûfiezu L N W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 D A K dispozici je dal ích více neï 30 provedení s rûzn mi elektrick mi a rozmûrov mi parametry.

31 TYP TYP ohfiev forem, hlav vstfiikovacích lisû a pod. poãet ks D do kruïnice

32 TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH 31 Možnosti použití ohfiev vzduchu a plynû ohfiev kapalin, olejû topné plotny a desky ohfiev a svafiování plastov ch trubkov ch profilû Pro konkrétní pouïití tûchto topn ch tûles je nutná konzultace s technick m oddûlením Backer Elektro CZ.

33 TOPNÁ TĚLESA V ODLITCÍCH 32 TYP pro nev bu n ohfiev TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû

34 TYP 4349 TYP TYP pro nev bu n ohfiev TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû L Lp W/cm , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TYP 6174 TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû L - délka vlastního topného tûlesa Lp - prodlouïení trubky TYP TYP pro ohfiev a svafiování plastov ch rozvodû

35 SVAŘOVANÉ TRUBKY 34 Možnosti použití topná tûlesa v mûníky tepla chladící a mrazící zafiízení pfieãerpávání nápojû

36 SVAŘOVANÉ TRUBKY 35 TYP svafiované trubky objednací D tl. stûny L materiál ,0 0, ,0 0, ,5 0,4 nebo 0, ,0 0, V mnoha pfiípadech mûïeme vyrábût nerezové ocelové trubky dan ch parametrû téï pro Va í potfiebu, a to v rovném stavu v délce do 3000 mm a v jimeãnû do 6000 mm. Jinak je moïné na na em sváfiecím zafiízení vyrábût trubky de facto v libovoln ch délkách, ale trubka v tomto pfiípadû musí b t navíjena na cívku vhodného prûmûru. NEREZOVÉ TRUBKY PODÉLNĚ SVAŘOVANÉ Materiál Profily Maximální délka Maximální teplota povrchu x tl. (mm) (mm) ( C) DIN ,5 x 0,5 6000* 750 (AISI 304) 7,5 x 0,4 10,0 x 0,9 10,0 x 0,6 DIN ,5 x 0,5 6000* 750 (AISI 321) 7,5 x 0,4 10,0 x 0,9 10,0 x 0,6 DIN ,0 x 0,6 6000* 900 (Incoloy 800) * Je moïno vyrobit v libovolné délce a trubku navinout na vhodnou cívku. Pro na i produkci elektrick ch topn ch tûles vyrábíme na e vlastní nerezové ocelové trubky na moderní automatické sváfiecí lince. PouÏívan materiál, rozmûry, kvalita a dal í parametry jsou uvedeny v následující tabulce. Tlou Èka materiálu je od 0,4 do 0,8 mm. Samozfiejmû mûïeme vyrobené trubky dále tvarovat a upravovat podle pfiání zákazníka a jeho v kresové a technické dokumentace.

37 TIŠTĚNÁ TOPNÁ TĚLESA 36 Možnosti použití rozmanité zpûsoby kontaktního ohfievu varné desky a plotny elektrospotfiebiãe pro domácnost ohfiev vody v bojlerech a prûtokov ch ohfiívaãích ohfiev vody v praãkách rychlovarné konvice, fritézy Ïehliãky, vafiiãe

38 37 Ti tûná topná tûlesa jsou vyrábûna technologií zcela odli nou od klasick ch topn ch tûles trubkov ch. Ti tûné tûleso se skládá z nerezové nebo keramické podloïky (destiãky), na kterou se nejprve nanese izolaãní glazura, na ní vlastní topn ãlánek ve formû odporové pasty a ten se pfiekryje ochrann mi vrstvami izolaãní glazury. Jednotlivé vrstvy se naná ejí sítotiskov m strojem a kaïdá vrstva se vysu uje a vypaluje. V celém procesu je dûleïitá maximální ochrana pfied neãistotami. Takto preciznû vyrobená topná tûlesa se vyznaãují rychl m nábûhem teplot, minimální tepelnou setrvaãností a minimálním kolísáním teploty. Vysoká úãinnost 70-95% je odvislá od zpûsobu uïití tûles buì pro pfiím nebo nepfiím ohfiev. Tûlesa jsou korozivzdorná, snadno ãistitelná a s vysokou spolehlivostí a dlouhou Ïivotností. PouÏití ti tûn ch tûles je velmi rozmanité a jejich aplikace je moïná aï do teploty 500 C. V souãasné dobû lze vyrábût tûlesa o rozmûrech do 150 mm. SCHÉMA TI TùNÉHO TOPNÉHO TùLùSA TùLESO DO RYCHLOVARNÉ KONVICE TùLESO DO BOJLERU VA IâOVÁ PLOTNA TOPNÁ DESKA DO ÎEHLIâKY

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû

info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû info 2000 2000/ OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky

Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky Brousicí systémy pro dfievo, barvy a laky A B R A S I V E S Obsah v eobecnû Brousicí systémy sia : základní pfiedpoklad pro dosaïení kvalitního povrchu 4 sia chrání Va e zdraví: rozsáhlé informace k zaji

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více