Dynamic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dynamic 3-201 - 3-218"

Transkript

1 Dynamic CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte.

2 2

3 Dynamic âesky strana

4 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled rûzn ch provedení Dynamic...O 1 Pfiíprava...O 2 PouÏité náfiadí...o 3 MontáÏ nastrãením...o 4 MontáÏ pomocí pfiíruby...o 5 MontáÏ fietûzového pohonu hfiídele...o 6 Nastavení spínacích vaãek...o 7 Provedení ruãního nouzového fietûzu (NHK)...O 8 Provedení rychlého odblokování (SE)...O 9 Provedení odblokování pfii údrïbû...o 10 MontáÏ krabicové odboãnice zárubeà/stûna...o 11 MontáÏ a kabeláï ãidel kfiídla vrat...o 12 Uzavírací profil vrat s optoelektronick m ãidlem...o 13 D. Uvedení do provozu...o 14 E. Návod na údrïbu...o 15 F. Prohlá ení v robce... G. Prohlá ení o shodnosti... H. Poznámky... strana 4 strana 5 strana 6-18 strana 6 strana 6 strana 6 strana 7 strana 8 strana 8 strana 10 strana 12 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 strana 18 strana 19 strana 20 strana 21 strana 22 strana 23 âesky strana 4

5 B. Vysvûtlení symbolû Vysvûtlení symbolû: Nebezpeãí zranûní osob! Nebezpeãí po kození pfiedmûtû! Upozornûní / pokyn âesky strana 5

6 O 1 Pfiehled rûzn ch provedení Dynamic Dynamic / / /3-213 Provedení ruãního nouzového fietûzu (NHK) 1.2 Dynamic / / / Provedení rychlého odblokování (SE) 1.3 Dynamic / / / Provedení ruãního nouzového fietûzu s odblokováním pfii údrïbû (NHK/WE) O 2 Pfiíprava Pfiezkou ejte prosím úplnost dodaného pohonu dle dodacího listu. O 3 PouÏité náfiadí rozvidlen klíã s oãkem SW 17 rozvidlen klíã s oãkem SW 13 nástrãn klíã SW 4 roubovák vel. 5 roubovák vel. 8 roubovák na rouby s kfiíïovou dráïkou vel. 2 estihrann imbusov roubovák SW (velikost) 2,5 kamenick vrták, prûmûr 10 mm kovov vrták, prûmûr 9 mm kle tû na bezpeãnostní krouïek vrtaãka palcové mûfiítko âesky strana 6

7 O 4 MontáÏ nastrãením 4.1 MontáÏ nastrãením s oporou kroutícího momentu z ocelového plechu: Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! Namontujte oporu kroutícího momentu z ocelového plechu (A) ze strany zárubnû na pohon. Nastrãte stavûcí krouïek (E) na voln konec hfiídele. Nasaìte pohon s pfiemontovanou oporou kroutícího momentu na konec hfiídele a zajistûte jej dal ím stavûcím krouïkem. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Spojte dohromady montáïní L-kusy podle místních podmínek. Namontujte je na konec opory kroutícího momentu k zárubni. Vycentrujte pohon. Utáhnûte v echny rouby. Namontujte oporu kroutícího momentu z ocelového plechu bez boãního pfiesahu paralelnû s motorem pohonu. 4.2 MontáÏ nastrãením s oporou kroutícího momentu z U-profilu Na roubujte mezikonzolu (B) (Ïelezo ve tvaru "U") a tlumící elementy (C) na uloïení hfiídele konzoly (D). Nastrãte pruïnou podloïku (E) na pruïící hfiídel. Nasaìte potom pohon na pruïící hfiídel. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Na roubujte pohon na mezikonzolu (B) (U-Ïelezo). Nastrãte dal í pruïnou podloïku (E) na pruïící hfiídel. PosuÀte ji proti pohonu. Zakotvûte obû pruïné podloïky (E). Pfiekontrolujte pevné usazení v ech roubû. âesky strana 7

8 O 5 MontáÏ pomocí pfiíruby Nastrãte v suvn ãep s adaptérem (F) do duté hfiídele pohonu. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovan ch per! Ukotvûte nasazen v suvn ãep pruïnou podloïkou (E). Nasaìte pohon s adaptérem na konec torzní pruïící hfiídele. Utáhnûte svûrací rouby (G). MontáÏ opory kroutícího momentu: Postupujte tak, jak je popsáno v bodû 4.1. Namontujte oporu kroutícího momentu z ocelového plechu bez boãního pfiesahu paralelnû s motorem pohonu. O 6 MontáÏ fietûzového pohonu hfiídele (AK): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! B E H v suvn ãep s pruïnou podloïkou a zalícovaná pera pruïná podloïka distanãní vloïka hfiídele 6.1 MontáÏ na pruïící hfiídeli (prûmûr 31,75 mm nebo 40 mm): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! Nastrãte v suvn ãep s distanãním krouïkem a AK - podle zabudování buì vpravo nebo vlevo - do duté hfiídele pohonu. Ukotvûte nasazen v suvn ãep s pruïnou podloïkou. Nasaìte spojovací náboj AK na torzní pruïící hfiídel. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Utáhnûte nasazené rouby. Sestavte stûnovou konzolu M8, jak je znázornûno na obr Namontujte stûnovou konzolu M8 na protilehlé stranû AK na pohon. âesky strana 8

9 6.2 MontáÏ pruïící hfiídele (prûmûr 25,4 mm): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! Nastrãte v suvn ãep s distanãním krouïkem a AK - podle zabudování buì vpravo nebo vlevo - do duté hfiídele pohonu. Ukotvûte nasazen v suvn ãep s pruïnou podloïkou. Nasaìte pohon s AK na torzní pruïící hfiídel. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Hfiídel musí b t zcela zanofiena! Utáhnûte nasazené rouby. Sestavte stûnovou konzolu M8, jak je znázornûno na obr Namontujte stûnovou konzolu M8 na protilehlé stranû AK na pohon. 6.3 Upevnûní na stûnu se stûnovou konzolou M8 Vychylte pohon ke stûnû a vystfieìte jej. Oznaãte si upevàovací otvory pro stûnovou konzolu M8 a vrtejte potom podle této ablony. Namontujte pohon na stûnu. Utáhnûte v echny rouby. âesky strana 9

10 O 7 Nastavení spínacích vaãek Upozornûní / pokyn: K nastavení vaãek potfiebujete estihrann imbusov roubovák s SW (velikostí pro otvor) 2,5 mm. V závislosti na pohonu mají jednotlivé spínací vaãky rozli né funkce: 7.1 Pohony Dynamic aï Tyto pohony jsou vybaveny fiízením Control 24/25. Spínací vaãky Funkce Pfiipojení A: - - B: referenãní bod Systémová zdífika X41 C: - - D: - - E: - - F: je volnû k dispozici zacisk wkr cany X4 (zestyk prze àczny maks. 230V~, 0,5A) Nastavení referenãního bodu Najeìte vrata z ruãní do mechanické koncové polohy TOR-AUF (vrata otevfiena). Otevfiete víko krytu na pohonu vrat. Uvolnûte aretaci (závrtného roubu (J)) spínací vaãky (B). Nastavte spínací vaãku (B) tak, Ïe bude spínaã referenãního bodu (G) jako na obr. 7.1 (poloha H) uveden do ãinnosti (cca 2 mm od spínacího bodu). Zaaretujte opût spínací vaãku (B) utaïením závrtného roubu (J). Nakonec znovu namontujte víko krytu. âesky strana 10

11 7.2 Pohony Dynamic aï Tyto pohony jsou vybaveny fiízením Kontrol 22/23. Spínací vaãky Funkce Pfiipojení A: koncov spínaã zavfien (ZU) Systémová zdífika X42 B: koncov spínaã otevfien (AUF) Systémová zdífika X42 C: - - D: - - E: SKS-stop Systémová zdífika X42 F: je volnû k dispozici roubová svorka X4 (pfiepínací kontakt max. 230V~, 0,5A) Funkce SKS-stop deaktivuje krátce pfied dosaïením koncové polohy ZU (zavfieno) reverzní funkci pojistky uzavíracích hran k zamezení vzniku chybn ch reakcí (napfi. nechtûné reverzování) Nastavení koncové polohy TOR-ZU (vrata zavfieny) Najeìte vrata z ruãní do mechanické koncové polohy TOR-ZU (vrata zavfiena). Otevfiete víko krytu na pohonu vrat. Uvolnûte aretaci závrtného roubu (J) spínací vaãky (A). Nastavte spínací vaãku (A) tak, Ïe bude koncov spínaã TOR-ZU (G) jako na obr (poloha H) uveden do ãinnosti. Zaaretujte opût spínací vaãku (A) utaïením závrtného roubu (J). V pfiípadû potfieby justujte polohu vrat TUR-ZU roubovákem pro jemné sefiízení (K) na spínací vaãce Nastavení koncového spínaãe SKS-STOP Uvolnûte aretaci (závrtného roubu (J)) spínací vaãky (E). Nastavte spínací vaãku (E) tak, Ïe bude koncov spínaã SKS-STOP (G) uveden do ãinnosti cca 20 mm pfied tím, neï se uzavírací profil dotkne podlahy. Zaaretujte opût spínací vaãku (E) utaïením závrtného roubu (J). âesky strana 11

12 7.2.3 Nastavení koncové polohy TOR-AUF (vrata otevfieny) Najeìte vrata z ruãní do mechanické koncové polohy TOR-AUF (vrata otevfiena). Uvolnûte aretaci (závrtného roubu J) spínací vaãky (B). Nastavte vaãku (B) tak, Ïe bude koncov spínaã TOR-AUF (G) jako na obr (poloha (H)) uveden do ãinnosti. Zaaretujte opût vaãku (B) utaïením závrtného roubu (J). V pfiípadû potfieby justujte polohu vrat TOR-AUF roubovákem pro jemné sefiízení (K) na spínací vaãce. Nakonec znovu namontujte víko krytu.. O 8 Provedení ruãního nouzového fietûzu (NHK): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! I = vrata zavfiena II = vrata otevfiena Pfied spojením ruãního nouzového fietûzu dodan m ãlánkem fietûzu dávejte pozor na to, aby fietûz nebyl namontován pfiekroucen do sebe. Pfii uvedení do ãinnosti ruãního nouzového fietûzu s pfiekroucen m fietûzem jinak mohou vzniknout poruchy funkãnosti. Pfii uvedení ruãního nouzového fietûzu do pohybu je pohon elektricky odpojen! O 9 Provedení rychlého odblokování (SE): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! DodrÏujte pfiedpisy specifické pro danou zemi pro ji tûní zlomu pruïiny nebo pro úchyty. âesky strana 12

13 Rychlé odblokování smí b t uvedeno v ãinnost jen v poloze TOR ZU (vrata zavfiena)! Pohon odjistit: Tahejte taïné lano s ãerven m krytem (I) dolû. Opût uvést pohon do ãinnosti: Tahejte taïné lano se zelen m krytem (II) dolû. O 10 Provedení odblokování pfii údrïbû (WE): Odblokování smí b t uvedeno v ãinnost jen vûci znal m personálem pfii údrïbû a pfii zavfien ch vratech! Pro údrïbu zafiízení vrat, a pfiedev ím ke zkou ce napûtí pruïiny, mûïe b t hnací mechanizmus odpojen od pruïící hfiídele: Vy roubujte bezpeãnostní roub (A). Otoãte ãervenou páku ve smûru ipky o 90. Vraty lze teì pohybovat bez pohonu! Po ukonãení údrïbáfiské práce: Otoãte ãervenou pákou o 90 doprava. Za roubujte opût bezpeãnostní roub (A). âesky strana 13

14 O 11 MontáÏ krabicové odboãnice zárubeà/stûna: (v pfiípadû, je-li k dispozici, jen u pojistky uzavíracích hran nebo spojovací jednotky kfiídlo vrat) MontáÏ na zárubni: Umístûte krabicovou odboãnici s montáïní deskou na upevàovací kolejnici na poloviãní v ce vrat (jak je znázornûno na obr nebo 11.2). OdstraÀte nacházející se roub. Nahraìte tento roub dodan m roubem vãetnû ploché matky. Prolomte naskrz pfiedperforované proráïky pro roubov spoj PG. Protáhnûte spojovací vedení k fiízení MontáÏ na zdi: Namontujte krabicovou odboãnici s montáïní deskou a L-kusem na zeì. Prolomte naskrz pfiedperforované proráïky pro roubov spoj PG. Protáhnûte spojovací vedení k fiízení. Dávejte pozor na to, aby roubov spoj PG smûfioval dolû. Se roubujte kruhovou matici nacházející se na spirálovém vedení s nasazovan m kusem. A B C D E F rám zárubnû upevnûní kolejnic krabicová odboãnice kolejnice spirálové vedení montáïní deska âesky strana 14

15 O 12 MontáÏ a kabeláï ãidel kfiídla vrat (v pfiípadû, jsou-li k dispozici, jen u pojistky uzavíracích hran nebo spojovací jednotky kfiídlo vrat) 12.1 ídící strana uvnitfi vpravo 12.2 ídící strana uvnitfi vlevo 12.3 ídící strana uvnitfi vpravo** 12.4 ídící strana uvnitfi vlevo** ** Jako 12.1 popfi. 12.4, av ak bez krytu rozdûlovaãe na druhé stranû vrat Následující práce smí b t provádûny pouze na kompletnû vestavûn ch vratech a pfii napnuté zkrutné pruïinû! Míra 135 mm musí b t za kaïdou cenu dodrïena. Pfii dlouh ch nasazovan ch kusech: Na roubujte kryt (B) a (C) s montáïní deskou (A) na nasazovan kus. U vrat s kluzn mi dvefimi, >5500 mm: Pfii roubujte kryt bez montáïní desky (A) pfiímo na kfiídlo vrat. Elektronická podloïka patfií na ovládací stranu, rozvod na protilehlou stranu. âesky strana 15

16 OdstraÀte jistící kolík jistiãe protaïeného lana nebo záchytného zafiízení na obou stranách! Nasaìte pojistn kontakt (D) do krytu jistiãe protaïeného lana nebo záchytného zafiízení. Pevnû ho pfii roubujte. Uvolnûte na obou krytech vnûj í PG-matky. Protáhnûte PG-matku pfies ploché kabely spínaãû. Prostrãte ploché kabely skrz tûsnûní formy. Pfii roubujte opût matky. Je-li k dispozici pojistka uzavíracích hran: Vystfiihnûte tûsnûní podlahy, jak je znázornûno na obr nebo Pfiijímaã = ãern = fiídící strana vysílaã = ed = protilehlá strana NasuÀte optoelektronická ãidla do profilu. Nechejte spojovací kabel vyjít skrz pfiedperforovan otvor v tûsnûní podlahy. Prostrãte spojovací kabel (G) horní komorou tûsnûní podlahy. Nechejte jej opût vyjít skrz pfiedperforovan otvor v tûsnûní podlahy. Uvolnûte prostfiední PG-matku. Protáhnûte PG-matku pfies ploch kabel. Prostrãte ploché kabely skrz tûsnûní formy. Pfii roubujte opût matky. Spojte zástrãky na obou stranách v souladu s vyti tûn mi symboly. âesky strana 16

17 NepouÏité PG-spoje musí b t uzavfieny tûsnícími destiãkami! Uzavfiete oba kryty víky. A montáïní deska B1* kryt pro optoelektronické ãidlo B2* kryt pro pfiipojovací jednotku C1* kryt rozdûlovaãe optoelektronické ãidlo C2* kryt rozdûlovaãe pfiipojovací jednotka D pojistn kontakt jistiãe protaïeného lana E spojovací kabel jistiãe protaïeného lana F1 optoelektronické ãidlo pfiijímaã pfiipojovací kabel F2 optoelektronické ãidlo vysílaã pfiipojovací kabel G spojovací kabel optoelektronické ãidlo H spirálové vedení ke krabicové odboãnici I optoelektronické ãidlo pfiijímaã J optoelektronické ãidlo vysílaã K upevàovací roub pro zemnící kontakt (bezpodmíneãnû vloïit!) * je-li k dispozici âesky strana 17

18 O 13 Uzavírací profil vrat s optoelektronick m ãidlem 13.1 ZpÛsob ochrany IP 54 Nafiíznûte tûsnûní podlahy na jejích koncích (zobrazení 13.1). Zaveìte optoelektronická ãidla do podlahového tûsnûní. A B C D E F G podlahové tûsnûní objímka adaptéru v fiez tûsnûní podlahy otvor v tûsnûní podlahy pfiijímaãov kabel optoelektronického ãidla spojovací kabel optoelektronického ãidla optoelektronické ãidlo 13.2 ZpÛsob ochrany IP 65 Nafiíznûte tûsnûní podlahy na jejích koncích (zobrazení 13.2). Zaveìte optoelektronická ãidla do podlahového tûsnûní. Kabel veìte bezpodmíneãnû pfies hadicové sponky! Optoelektronická ãidla dodateãnû zajistûte hadicov mi sponkami. âesky strana 18

19 D. Uvedení do provozu O 14 Uvedení do provozu: Pfied uvedením do provozu odstraàte odvzdu Àovací nádobu vpravo nahofie na pohonu! Pfii uvedení pohonu do provozu postupujte tak, jak je popsáno v se itu "Návod pro uvedení do provozu" platném vïdy pro dan zpûsob fiízení. Pfied uvedením do provozu: Pfiezkou ejte pevnost usazení v ech upevàovacích roubû na opofie kroutícího momentu a pfiipojení hfiídele. Pfiipevnûte ruãní nouzov fietûz a taïné lano SE v klidové poloze na zárubni. Pfiezkou ejte fixaci pohonu na torzní pruïící hfiídeli v axiálním smûru. V prûmyslové oblasti musí b t motorem pohánûná okna, dvefie a vrata zkontrolována znalcem (s písemn m dokladem) vïdy pfied prvním uvedením do provozu a dle potfieby, nejménû v ak jednou za rok, i v prûbûhu provozu! âesky strana 19

20 E. Návod na údrïbu O 15 Návod na údrïbu: Pohon Dynamic pracuje dalekosáhle bez nárokû na údrïbu. Pouze pohyblivé díly vrat a pohonu by mûly b t pravidelnû pfiezkou eny. ÚdrÏba kontaktu posuvn ch dvefií: Vyzkou ejte, zda oba v fiadû zapnuté magnetické kontakty, spínají samostatnû. Pfiemostûte k tomu vïdy jeden kontakt s jedním mûstkem a uveìte do ãinnosti kluzné dvefie. Ovládání pohonu musí b t tímto vypnuto. âesky strana 20

21 F. Prohlá ení v robce V robce: V robek: Marantec, Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG Remser Brook 11, Marienfeld Pohony prûmyslov ch vrat: Dynamic 3-201, Dynamic 3-202, Dynamic 3-203, Dynamic 3-204, Dynamic 3-207, Dynamic 3-208, Dynamic 3-211, Dynamic 3-212, Dynamic 3-213, Dynamic 3-214, Dynamic 3-217, Dynamic Popsan v robek odpovídá na základû jeho koncepce a druhu konstrukce jakoï i v provedení námi uvedeném do provozu pfiíslu n m základním bezpeãnostním a zdravotním poïadavkûm smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu, strojní smûrnici a smûrnici o nízkém napûtí. U jakékoliv, námi neodsouhlasené zmûny v robku ztrácí toto prohlá ení svoji platnost. V robek odpovídá následujícím pfiíslu n m ustanovením: smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu (89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG), strojní smûrnice (89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG) smûrnice o nízkém napûtí (73/23/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG). PouÏité harmonizované normy: EN EN EN EN PouÏité národní normy a technické specifikace: ETS Marienfeld, dne Molterer Technické vedení âesky strana 21

22 G. Prohlá ení o shodnosti V robce: V robek: Popsan v robek odpovídá na základû jeho koncepce a druhu konstrukce jakoï i v provedení námi uvedeném do provozu pfiíslu n m základním bezpeãnostním a zdravotním poïadavkûm smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu, strojní smûrnici a smûrnici o nízkém napûtí. U jakékoliv, námi neodsouhlasené zmûny v robku ztrácí toto prohlá ení svoji platnost. V robek odpovídá následujícím pfiíslu n m ustanovením: smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu (89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG), strojní smûrnice (89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG) smûrnice o nízkém napûtí (73/23/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG). PouÏité harmonizované normy: EN EN EN EN PouÏité národní normy a technické specifikace: ETS Datum / podpis âesky strana 22

23 H. Poznámky âesky strana 23

24 âesky Chránûno autorsk m právem. Dodateãní tisk, také po ãástech, je povolen jenom s na ím souhlasem. Zmûny, které slouïí technickému zdokonalování, jsou vyhrazeny. EN EN EN ETS Version: # CZ M

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 CZ Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus â. 28 890.0001/28 900.0001 Spodní strana pfiístroje Stmívací potenciometr Svûteln potenciometr De Èov potenciometr Obecnû 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY

tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY tecta PUR IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH MONTÁŽNÍ POKYNY V eobecné pokyny pro pokládku izolaãních prvkû BACHL tecta-pur Tento technick montáïní návod ukazuje na základních detailech pfiíklady pro bezproblémové

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot.

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot z vícebodového mûfiícího zafiízení

Více

KDE PLATÍ ZKUŠENOST!

KDE PLATÍ ZKUŠENOST! TRADICE A VYSPĚLÁ TECHNIKA Z JEDNÉ ZEMĚ Japonsko, zemû star ch tradic, dokázalo svou vyspûlou technickou úroveà v mnoha rûzn ch smûrech. JiÏ o mnoho let dfiíve japonská elektronická zafiízení znaãnû pfiispûla

Více

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy

Ocelové okapy Isola. Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Pevností a provedením vhodné do extrémních klimatick ch podmínek! Suché a zdravé domy Ocelové okapy Isola Ocelí proti vûtru a rozmarûm poãasí âtyfii roãní období V irokém rozmezí ãasto

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika

Systémy ochrany pfied bleskem a pfiepûtím Energetika Pfiístroje OBO pro ochranu pfied bleskem a pfiepûtím jsou rozdûleny do tfií skupin - svodiãe tfiídy, tfiídy 2 a tfiídy 3 (dfiíve B, C a D), odpovídajících rûzn m poïadavkûm ohlednû místa pouïití, úrovnû

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více