Dynamic

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dynamic 3-201 - 3-218"

Transkript

1 Dynamic CZ MontáÏní návod PrÛmyslová vrata-pohon Prosím peãlivû uschovejte.

2 2

3 Dynamic âesky strana

4 A. Obsah A. Obsah... B. Vysvûtlení symbolû... C. MontáÏ... Pfiehled rûzn ch provedení Dynamic...O 1 Pfiíprava...O 2 PouÏité náfiadí...o 3 MontáÏ nastrãením...o 4 MontáÏ pomocí pfiíruby...o 5 MontáÏ fietûzového pohonu hfiídele...o 6 Nastavení spínacích vaãek...o 7 Provedení ruãního nouzového fietûzu (NHK)...O 8 Provedení rychlého odblokování (SE)...O 9 Provedení odblokování pfii údrïbû...o 10 MontáÏ krabicové odboãnice zárubeà/stûna...o 11 MontáÏ a kabeláï ãidel kfiídla vrat...o 12 Uzavírací profil vrat s optoelektronick m ãidlem...o 13 D. Uvedení do provozu...o 14 E. Návod na údrïbu...o 15 F. Prohlá ení v robce... G. Prohlá ení o shodnosti... H. Poznámky... strana 4 strana 5 strana 6-18 strana 6 strana 6 strana 6 strana 7 strana 8 strana 8 strana 10 strana 12 strana 12 strana 13 strana 14 strana 15 strana 18 strana 19 strana 20 strana 21 strana 22 strana 23 âesky strana 4

5 B. Vysvûtlení symbolû Vysvûtlení symbolû: Nebezpeãí zranûní osob! Nebezpeãí po kození pfiedmûtû! Upozornûní / pokyn âesky strana 5

6 O 1 Pfiehled rûzn ch provedení Dynamic Dynamic / / /3-213 Provedení ruãního nouzového fietûzu (NHK) 1.2 Dynamic / / / Provedení rychlého odblokování (SE) 1.3 Dynamic / / / Provedení ruãního nouzového fietûzu s odblokováním pfii údrïbû (NHK/WE) O 2 Pfiíprava Pfiezkou ejte prosím úplnost dodaného pohonu dle dodacího listu. O 3 PouÏité náfiadí rozvidlen klíã s oãkem SW 17 rozvidlen klíã s oãkem SW 13 nástrãn klíã SW 4 roubovák vel. 5 roubovák vel. 8 roubovák na rouby s kfiíïovou dráïkou vel. 2 estihrann imbusov roubovák SW (velikost) 2,5 kamenick vrták, prûmûr 10 mm kovov vrták, prûmûr 9 mm kle tû na bezpeãnostní krouïek vrtaãka palcové mûfiítko âesky strana 6

7 O 4 MontáÏ nastrãením 4.1 MontáÏ nastrãením s oporou kroutícího momentu z ocelového plechu: Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! Namontujte oporu kroutícího momentu z ocelového plechu (A) ze strany zárubnû na pohon. Nastrãte stavûcí krouïek (E) na voln konec hfiídele. Nasaìte pohon s pfiemontovanou oporou kroutícího momentu na konec hfiídele a zajistûte jej dal ím stavûcím krouïkem. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Spojte dohromady montáïní L-kusy podle místních podmínek. Namontujte je na konec opory kroutícího momentu k zárubni. Vycentrujte pohon. Utáhnûte v echny rouby. Namontujte oporu kroutícího momentu z ocelového plechu bez boãního pfiesahu paralelnû s motorem pohonu. 4.2 MontáÏ nastrãením s oporou kroutícího momentu z U-profilu Na roubujte mezikonzolu (B) (Ïelezo ve tvaru "U") a tlumící elementy (C) na uloïení hfiídele konzoly (D). Nastrãte pruïnou podloïku (E) na pruïící hfiídel. Nasaìte potom pohon na pruïící hfiídel. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Na roubujte pohon na mezikonzolu (B) (U-Ïelezo). Nastrãte dal í pruïnou podloïku (E) na pruïící hfiídel. PosuÀte ji proti pohonu. Zakotvûte obû pruïné podloïky (E). Pfiekontrolujte pevné usazení v ech roubû. âesky strana 7

8 O 5 MontáÏ pomocí pfiíruby Nastrãte v suvn ãep s adaptérem (F) do duté hfiídele pohonu. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovan ch per! Ukotvûte nasazen v suvn ãep pruïnou podloïkou (E). Nasaìte pohon s adaptérem na konec torzní pruïící hfiídele. Utáhnûte svûrací rouby (G). MontáÏ opory kroutícího momentu: Postupujte tak, jak je popsáno v bodû 4.1. Namontujte oporu kroutícího momentu z ocelového plechu bez boãního pfiesahu paralelnû s motorem pohonu. O 6 MontáÏ fietûzového pohonu hfiídele (AK): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! B E H v suvn ãep s pruïnou podloïkou a zalícovaná pera pruïná podloïka distanãní vloïka hfiídele 6.1 MontáÏ na pruïící hfiídeli (prûmûr 31,75 mm nebo 40 mm): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! Nastrãte v suvn ãep s distanãním krouïkem a AK - podle zabudování buì vpravo nebo vlevo - do duté hfiídele pohonu. Ukotvûte nasazen v suvn ãep s pruïnou podloïkou. Nasaìte spojovací náboj AK na torzní pruïící hfiídel. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Utáhnûte nasazené rouby. Sestavte stûnovou konzolu M8, jak je znázornûno na obr Namontujte stûnovou konzolu M8 na protilehlé stranû AK na pohon. âesky strana 8

9 6.2 MontáÏ pruïící hfiídele (prûmûr 25,4 mm): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! Nastrãte v suvn ãep s distanãním krouïkem a AK - podle zabudování buì vpravo nebo vlevo - do duté hfiídele pohonu. Ukotvûte nasazen v suvn ãep s pruïnou podloïkou. Nasaìte pohon s AK na torzní pruïící hfiídel. Dávejte pfiitom pozor na polohu zalícovaného pera! Hfiídel musí b t zcela zanofiena! Utáhnûte nasazené rouby. Sestavte stûnovou konzolu M8, jak je znázornûno na obr Namontujte stûnovou konzolu M8 na protilehlé stranû AK na pohon. 6.3 Upevnûní na stûnu se stûnovou konzolou M8 Vychylte pohon ke stûnû a vystfieìte jej. Oznaãte si upevàovací otvory pro stûnovou konzolu M8 a vrtejte potom podle této ablony. Namontujte pohon na stûnu. Utáhnûte v echny rouby. âesky strana 9

10 O 7 Nastavení spínacích vaãek Upozornûní / pokyn: K nastavení vaãek potfiebujete estihrann imbusov roubovák s SW (velikostí pro otvor) 2,5 mm. V závislosti na pohonu mají jednotlivé spínací vaãky rozli né funkce: 7.1 Pohony Dynamic aï Tyto pohony jsou vybaveny fiízením Control 24/25. Spínací vaãky Funkce Pfiipojení A: - - B: referenãní bod Systémová zdífika X41 C: - - D: - - E: - - F: je volnû k dispozici zacisk wkr cany X4 (zestyk prze àczny maks. 230V~, 0,5A) Nastavení referenãního bodu Najeìte vrata z ruãní do mechanické koncové polohy TOR-AUF (vrata otevfiena). Otevfiete víko krytu na pohonu vrat. Uvolnûte aretaci (závrtného roubu (J)) spínací vaãky (B). Nastavte spínací vaãku (B) tak, Ïe bude spínaã referenãního bodu (G) jako na obr. 7.1 (poloha H) uveden do ãinnosti (cca 2 mm od spínacího bodu). Zaaretujte opût spínací vaãku (B) utaïením závrtného roubu (J). Nakonec znovu namontujte víko krytu. âesky strana 10

11 7.2 Pohony Dynamic aï Tyto pohony jsou vybaveny fiízením Kontrol 22/23. Spínací vaãky Funkce Pfiipojení A: koncov spínaã zavfien (ZU) Systémová zdífika X42 B: koncov spínaã otevfien (AUF) Systémová zdífika X42 C: - - D: - - E: SKS-stop Systémová zdífika X42 F: je volnû k dispozici roubová svorka X4 (pfiepínací kontakt max. 230V~, 0,5A) Funkce SKS-stop deaktivuje krátce pfied dosaïením koncové polohy ZU (zavfieno) reverzní funkci pojistky uzavíracích hran k zamezení vzniku chybn ch reakcí (napfi. nechtûné reverzování) Nastavení koncové polohy TOR-ZU (vrata zavfieny) Najeìte vrata z ruãní do mechanické koncové polohy TOR-ZU (vrata zavfiena). Otevfiete víko krytu na pohonu vrat. Uvolnûte aretaci závrtného roubu (J) spínací vaãky (A). Nastavte spínací vaãku (A) tak, Ïe bude koncov spínaã TOR-ZU (G) jako na obr (poloha H) uveden do ãinnosti. Zaaretujte opût spínací vaãku (A) utaïením závrtného roubu (J). V pfiípadû potfieby justujte polohu vrat TUR-ZU roubovákem pro jemné sefiízení (K) na spínací vaãce Nastavení koncového spínaãe SKS-STOP Uvolnûte aretaci (závrtného roubu (J)) spínací vaãky (E). Nastavte spínací vaãku (E) tak, Ïe bude koncov spínaã SKS-STOP (G) uveden do ãinnosti cca 20 mm pfied tím, neï se uzavírací profil dotkne podlahy. Zaaretujte opût spínací vaãku (E) utaïením závrtného roubu (J). âesky strana 11

12 7.2.3 Nastavení koncové polohy TOR-AUF (vrata otevfieny) Najeìte vrata z ruãní do mechanické koncové polohy TOR-AUF (vrata otevfiena). Uvolnûte aretaci (závrtného roubu J) spínací vaãky (B). Nastavte vaãku (B) tak, Ïe bude koncov spínaã TOR-AUF (G) jako na obr (poloha (H)) uveden do ãinnosti. Zaaretujte opût vaãku (B) utaïením závrtného roubu (J). V pfiípadû potfieby justujte polohu vrat TOR-AUF roubovákem pro jemné sefiízení (K) na spínací vaãce. Nakonec znovu namontujte víko krytu.. O 8 Provedení ruãního nouzového fietûzu (NHK): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! I = vrata zavfiena II = vrata otevfiena Pfied spojením ruãního nouzového fietûzu dodan m ãlánkem fietûzu dávejte pozor na to, aby fietûz nebyl namontován pfiekroucen do sebe. Pfii uvedení do ãinnosti ruãního nouzového fietûzu s pfiekroucen m fietûzem jinak mohou vzniknout poruchy funkãnosti. Pfii uvedení ruãního nouzového fietûzu do pohybu je pohon elektricky odpojen! O 9 Provedení rychlého odblokování (SE): Zabudování pohonu je zobrazeno na levé stranû! DodrÏujte pfiedpisy specifické pro danou zemi pro ji tûní zlomu pruïiny nebo pro úchyty. âesky strana 12

13 Rychlé odblokování smí b t uvedeno v ãinnost jen v poloze TOR ZU (vrata zavfiena)! Pohon odjistit: Tahejte taïné lano s ãerven m krytem (I) dolû. Opût uvést pohon do ãinnosti: Tahejte taïné lano se zelen m krytem (II) dolû. O 10 Provedení odblokování pfii údrïbû (WE): Odblokování smí b t uvedeno v ãinnost jen vûci znal m personálem pfii údrïbû a pfii zavfien ch vratech! Pro údrïbu zafiízení vrat, a pfiedev ím ke zkou ce napûtí pruïiny, mûïe b t hnací mechanizmus odpojen od pruïící hfiídele: Vy roubujte bezpeãnostní roub (A). Otoãte ãervenou páku ve smûru ipky o 90. Vraty lze teì pohybovat bez pohonu! Po ukonãení údrïbáfiské práce: Otoãte ãervenou pákou o 90 doprava. Za roubujte opût bezpeãnostní roub (A). âesky strana 13

14 O 11 MontáÏ krabicové odboãnice zárubeà/stûna: (v pfiípadû, je-li k dispozici, jen u pojistky uzavíracích hran nebo spojovací jednotky kfiídlo vrat) MontáÏ na zárubni: Umístûte krabicovou odboãnici s montáïní deskou na upevàovací kolejnici na poloviãní v ce vrat (jak je znázornûno na obr nebo 11.2). OdstraÀte nacházející se roub. Nahraìte tento roub dodan m roubem vãetnû ploché matky. Prolomte naskrz pfiedperforované proráïky pro roubov spoj PG. Protáhnûte spojovací vedení k fiízení MontáÏ na zdi: Namontujte krabicovou odboãnici s montáïní deskou a L-kusem na zeì. Prolomte naskrz pfiedperforované proráïky pro roubov spoj PG. Protáhnûte spojovací vedení k fiízení. Dávejte pozor na to, aby roubov spoj PG smûfioval dolû. Se roubujte kruhovou matici nacházející se na spirálovém vedení s nasazovan m kusem. A B C D E F rám zárubnû upevnûní kolejnic krabicová odboãnice kolejnice spirálové vedení montáïní deska âesky strana 14

15 O 12 MontáÏ a kabeláï ãidel kfiídla vrat (v pfiípadû, jsou-li k dispozici, jen u pojistky uzavíracích hran nebo spojovací jednotky kfiídlo vrat) 12.1 ídící strana uvnitfi vpravo 12.2 ídící strana uvnitfi vlevo 12.3 ídící strana uvnitfi vpravo** 12.4 ídící strana uvnitfi vlevo** ** Jako 12.1 popfi. 12.4, av ak bez krytu rozdûlovaãe na druhé stranû vrat Následující práce smí b t provádûny pouze na kompletnû vestavûn ch vratech a pfii napnuté zkrutné pruïinû! Míra 135 mm musí b t za kaïdou cenu dodrïena. Pfii dlouh ch nasazovan ch kusech: Na roubujte kryt (B) a (C) s montáïní deskou (A) na nasazovan kus. U vrat s kluzn mi dvefimi, >5500 mm: Pfii roubujte kryt bez montáïní desky (A) pfiímo na kfiídlo vrat. Elektronická podloïka patfií na ovládací stranu, rozvod na protilehlou stranu. âesky strana 15

16 OdstraÀte jistící kolík jistiãe protaïeného lana nebo záchytného zafiízení na obou stranách! Nasaìte pojistn kontakt (D) do krytu jistiãe protaïeného lana nebo záchytného zafiízení. Pevnû ho pfii roubujte. Uvolnûte na obou krytech vnûj í PG-matky. Protáhnûte PG-matku pfies ploché kabely spínaãû. Prostrãte ploché kabely skrz tûsnûní formy. Pfii roubujte opût matky. Je-li k dispozici pojistka uzavíracích hran: Vystfiihnûte tûsnûní podlahy, jak je znázornûno na obr nebo Pfiijímaã = ãern = fiídící strana vysílaã = ed = protilehlá strana NasuÀte optoelektronická ãidla do profilu. Nechejte spojovací kabel vyjít skrz pfiedperforovan otvor v tûsnûní podlahy. Prostrãte spojovací kabel (G) horní komorou tûsnûní podlahy. Nechejte jej opût vyjít skrz pfiedperforovan otvor v tûsnûní podlahy. Uvolnûte prostfiední PG-matku. Protáhnûte PG-matku pfies ploch kabel. Prostrãte ploché kabely skrz tûsnûní formy. Pfii roubujte opût matky. Spojte zástrãky na obou stranách v souladu s vyti tûn mi symboly. âesky strana 16

17 NepouÏité PG-spoje musí b t uzavfieny tûsnícími destiãkami! Uzavfiete oba kryty víky. A montáïní deska B1* kryt pro optoelektronické ãidlo B2* kryt pro pfiipojovací jednotku C1* kryt rozdûlovaãe optoelektronické ãidlo C2* kryt rozdûlovaãe pfiipojovací jednotka D pojistn kontakt jistiãe protaïeného lana E spojovací kabel jistiãe protaïeného lana F1 optoelektronické ãidlo pfiijímaã pfiipojovací kabel F2 optoelektronické ãidlo vysílaã pfiipojovací kabel G spojovací kabel optoelektronické ãidlo H spirálové vedení ke krabicové odboãnici I optoelektronické ãidlo pfiijímaã J optoelektronické ãidlo vysílaã K upevàovací roub pro zemnící kontakt (bezpodmíneãnû vloïit!) * je-li k dispozici âesky strana 17

18 O 13 Uzavírací profil vrat s optoelektronick m ãidlem 13.1 ZpÛsob ochrany IP 54 Nafiíznûte tûsnûní podlahy na jejích koncích (zobrazení 13.1). Zaveìte optoelektronická ãidla do podlahového tûsnûní. A B C D E F G podlahové tûsnûní objímka adaptéru v fiez tûsnûní podlahy otvor v tûsnûní podlahy pfiijímaãov kabel optoelektronického ãidla spojovací kabel optoelektronického ãidla optoelektronické ãidlo 13.2 ZpÛsob ochrany IP 65 Nafiíznûte tûsnûní podlahy na jejích koncích (zobrazení 13.2). Zaveìte optoelektronická ãidla do podlahového tûsnûní. Kabel veìte bezpodmíneãnû pfies hadicové sponky! Optoelektronická ãidla dodateãnû zajistûte hadicov mi sponkami. âesky strana 18

19 D. Uvedení do provozu O 14 Uvedení do provozu: Pfied uvedením do provozu odstraàte odvzdu Àovací nádobu vpravo nahofie na pohonu! Pfii uvedení pohonu do provozu postupujte tak, jak je popsáno v se itu "Návod pro uvedení do provozu" platném vïdy pro dan zpûsob fiízení. Pfied uvedením do provozu: Pfiezkou ejte pevnost usazení v ech upevàovacích roubû na opofie kroutícího momentu a pfiipojení hfiídele. Pfiipevnûte ruãní nouzov fietûz a taïné lano SE v klidové poloze na zárubni. Pfiezkou ejte fixaci pohonu na torzní pruïící hfiídeli v axiálním smûru. V prûmyslové oblasti musí b t motorem pohánûná okna, dvefie a vrata zkontrolována znalcem (s písemn m dokladem) vïdy pfied prvním uvedením do provozu a dle potfieby, nejménû v ak jednou za rok, i v prûbûhu provozu! âesky strana 19

20 E. Návod na údrïbu O 15 Návod na údrïbu: Pohon Dynamic pracuje dalekosáhle bez nárokû na údrïbu. Pouze pohyblivé díly vrat a pohonu by mûly b t pravidelnû pfiezkou eny. ÚdrÏba kontaktu posuvn ch dvefií: Vyzkou ejte, zda oba v fiadû zapnuté magnetické kontakty, spínají samostatnû. Pfiemostûte k tomu vïdy jeden kontakt s jedním mûstkem a uveìte do ãinnosti kluzné dvefie. Ovládání pohonu musí b t tímto vypnuto. âesky strana 20

21 F. Prohlá ení v robce V robce: V robek: Marantec, Antriebs- und Steuerungstechnik GmbH & Co. KG Remser Brook 11, Marienfeld Pohony prûmyslov ch vrat: Dynamic 3-201, Dynamic 3-202, Dynamic 3-203, Dynamic 3-204, Dynamic 3-207, Dynamic 3-208, Dynamic 3-211, Dynamic 3-212, Dynamic 3-213, Dynamic 3-214, Dynamic 3-217, Dynamic Popsan v robek odpovídá na základû jeho koncepce a druhu konstrukce jakoï i v provedení námi uvedeném do provozu pfiíslu n m základním bezpeãnostním a zdravotním poïadavkûm smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu, strojní smûrnici a smûrnici o nízkém napûtí. U jakékoliv, námi neodsouhlasené zmûny v robku ztrácí toto prohlá ení svoji platnost. V robek odpovídá následujícím pfiíslu n m ustanovením: smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu (89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG), strojní smûrnice (89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG) smûrnice o nízkém napûtí (73/23/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG). PouÏité harmonizované normy: EN EN EN EN PouÏité národní normy a technické specifikace: ETS Marienfeld, dne Molterer Technické vedení âesky strana 21

22 G. Prohlá ení o shodnosti V robce: V robek: Popsan v robek odpovídá na základû jeho koncepce a druhu konstrukce jakoï i v provedení námi uvedeném do provozu pfiíslu n m základním bezpeãnostním a zdravotním poïadavkûm smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu, strojní smûrnici a smûrnici o nízkém napûtí. U jakékoliv, námi neodsouhlasené zmûny v robku ztrácí toto prohlá ení svoji platnost. V robek odpovídá následujícím pfiíslu n m ustanovením: smûrnice ES o sná enlivosti elektromagnetismu (89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG), strojní smûrnice (89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG) smûrnice o nízkém napûtí (73/23/EWG, 93/68/EWG und 93/44/EWG). PouÏité harmonizované normy: EN EN EN EN PouÏité národní normy a technické specifikace: ETS Datum / podpis âesky strana 22

23 H. Poznámky âesky strana 23

24 âesky Chránûno autorsk m právem. Dodateãní tisk, také po ãástech, je povolen jenom s na ím souhlasem. Zmûny, které slouïí technickému zdokonalování, jsou vyhrazeny. EN EN EN ETS Version: # CZ M

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Servisní info Pokyny pro montáï

Servisní info Pokyny pro montáï sachs spojky Citroenhzhhh 3.5.2005 9:09 Stránka 1 Servisní info Pokyny pro montáï SPOJKY TLUMIâE Citroen Saxo 1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,6 / 1,5 D Model je volitelnû k dostání s pûti napfiíã zabudovan mi ãtyfiválcov

Více

Návod k pouïití BAS 317

Návod k pouïití BAS 317 Návod k pouïití BAS 317 U2A0366.fm 2 12. Technická data 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Napûtí V 400 (3-50 Hz) 230 (1-50 Hz) Jmenovit proud A 1,8 4,1 Ji tûní A 10 (B-automat) 10 (B-automat) Druh

Více

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG

Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG Návod k montáïi, provozu a údrïbû Systém SSG âe TINA OBSAH STRANA A PouÏité indexy A PouÏité indexy 2 B PouÏité symboly 3 C PouÏité zkratky 3 1 DÛleÏité pokyny 4 2 MontáÏ 4 2.1 PoÏadavky na materiál stavebního

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut

Návod k pouïití. KS 210 Lasercut Návod k pouïití KS 210 Lasercut 14. Technické data Napûtí V 230 (1 50 Hz) Odbûr proudu A 6 Zabezpeãen A 10 (setrvaãn ) Motorov v kon (S1) kw 1,35 ZpÛsob ochrany IP 20 Tfiída ochrany II Poãet otáãek otáãivého

Více

Comfort 250, 252 Pohonn systém pro garáïe Anriebssystem für Garagen Anriebssystem für Garagen Anriebssystem für Garagen Anriebssystem für Garagen

Comfort 250, 252 Pohonn systém pro garáïe Anriebssystem für Garagen Anriebssystem für Garagen Anriebssystem für Garagen Anriebssystem für Garagen Comfort 250, 252 Poonn systém pro aráïe Anriebssystem für Garaen Anriebssystem für Garaen Anriebssystem für Garaen Anriebssystem für Garaen Návod na vestavbu a obsluu CZ Einbau- und Bedienunsanleitun Einbau-

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí P U P O 13 DOTÁÎ A OTÁÎ SPCIÁLÍCH âástí STRAA 13.5 Stator Protector STP- 2A - ochrann pfiístroj proti bûhu na sucho Obsah Strana 1 Funkãní princip.................................................... 13.6

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Руководство по монтажу и эксплуатации

Руководство по монтажу и эксплуатации Installation and Operating Instructions Shaft Drive Operator for Industrial Sectional Doors Instrukcja monta u i obs ugi Nap d osiowy do segmentowych bram przemys owych Szerelési és üzembe helyezési utasítás

Více

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP

Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP Samozaji Èovací antipanikov zámek DORMA SVP DORMA SVP 2 Samozaji Èovací antipanikov zámek Samoãinné zaji tûní dvefií okamïitû po uzavfiení tím, Ïe se západka automaticky posune vpfied to je rozhodující

Více

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž

Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Závěsná nástěnná konzole plazmové zobrazovací jednotky (Svislé montážní provedení) Pokyny pro montáž Model TY-WK42PV2W Pfied zahájením práce si dûkladnû pfieãtûte tyto pokyny a Pfiíruãku k irokoúhlému

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,-

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- NÁHRADNÍ DÍLY STROJÒ B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- B 220 48V / S3 Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 220 ( lepené obloïení F 3806 ) pro stroj

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák:

VCKT. Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven. Obsah soupravy: Bezpeãnostní zásady: Doporuãen hofiák: VCKT M o n t á Ï n í n á v o d Teplem smr titelná rozdûlovací spojka do kabeloven Obsah soupravy: Rozdûlovací ãelo Papír pro ochranu spojû Kovov kanystr s lepicím pásem Ochranná hliníková lepicí páska

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS

Instalační návod pro vestavné myčky. šíře 60 cm řady CDI a CDS Instalační návod pro vestavné myčky šíře 60 cm řady CDI a CDS 2 3 4 5 TECHNICKÉ POZNÁMKY PRO V ROBCE NÁBYTKU Tento model myãky je urãen pro zabudování do komponovatelného nábytku pod horní desku nebo pod

Více

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace. TravelPilot DX-V. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace TravelPilot DX-V Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Bezpeãnostní upozornûní 2 Velice nás tû í, Ïe jste se pfii koupi rozhodli pro v robek Blaupunktu, a dûkujeme Vám za Va i dûvûru,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe

NÁVOD K OBSLUZE. PrÛtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE PrÛtokové ohfiívaãe 1 2 3 UPEV OVACÍ ROZMùRY 2 4 6 5 7 8 3 LEGENDA K OBRÁZKÒM 2 PrÛtokové ohfiívaãe ETA 0732, 1732, 2732 se smû ovací baterií a otoãn m ramínkem. MONTÁÎNÍ SCHÉMA 1. PrÛtokov

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY Giotto 1266-1336 "Nanebevstoupení" Scrovegnská kaple (Padova) AUTOMATICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY V vojové laboratofie firmy ELVOX se zamûfiily na v voj zafiízení, pfii ly s mnoha fie eními a nápady, pro oblast

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY:

Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: Myčky nádobí Návod k obsluze a instalaci MODELY: 1VFE - 14, 1VF - 56 IAL, 1VF - 56 IX, 1VFG - 25 I MC 2 Jsem tu, abych Vám usnadnila mytí nádobí Haló! Já jsem Va e myãka nádobí. Av ak pfied tím neï mne

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Návod k pouïití. BAS 260 Swift

Návod k pouïití. BAS 260 Swift Návod k pouïití BAS 260 Swift 2 Motor nebûïí PodpûÈové relé bude uvolnûno díky poklesu napûtí: - znovu zapnout. 1. Pfiehled stroje (standardní vybavení) Îádné síèové napûtí - vyzkou ejte kabel, konektor,

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY

OBSAH. BEZPEâNOSTNÍ POKYNY .r.o V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 6 1 C F T 6 2.r.o. N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u .r.o.r.o. OBSAH Bezpeãnostní pokyny...

Více

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra

TERMINA TR 610 top2. TR 612 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 13 Kapcsolóóra 2 2 309 222 01 TERMINA TR 610 top2 TR 612 top2 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 0,5mm - 2,5mm 2 4 5 6 C2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R10a-30T CZ 610 0 105 612 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 610

Více

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU. 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU Tampa 3,05 x 0,76 m 3,6 x 0,76 m 3,6 x 0,91 m 4,6 x 1,10 m 5,5 x 1,22 m www.marimex.cz www.shop.marimex.cz - nejvût í internetov obchod s bazény Libu ská 264, Praha 4 www.aquamar.cz

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

JÁDROVÁ OMÍTKA DUTÁ STùNA BETONOVÁ STAVBA MONTÁÎNÍ TECHNIKA VESTAVNÁ POUZDRA. Katalog. Pfiehled v robkû. Základ dobré instalace

JÁDROVÁ OMÍTKA DUTÁ STùNA BETONOVÁ STAVBA MONTÁÎNÍ TECHNIKA VESTAVNÁ POUZDRA. Katalog. Pfiehled v robkû. Základ dobré instalace JÁDROVÁ OMÍTKA DUTÁ STùNA BETONOVÁ STAVBA MONTÁÎNÍ TECHNIKA VESTAVNÁ POUZDRA Katalog Pfiehled v robkû Základ dobré instalace Základ dobré instalace Nov pfiehled v robkû firmy KAISER Vás rychle seznámí

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu - BA 493/03 Dodatek k návodu BA 515 Dvojitá skříň vývodů Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení

Více

OBECNÁ âást OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ

OBECNÁ âást OCHRANA ÎIVOTNÍHO PROST EDÍ D v o u d v e ř o v é c h l a d n i č k y N á v o d k p o u ž i t í OBSAH Obecná ãást... 2 Ochrana Ïivotního prostfiedí... 2 Instalace... 3 Elektrické zapojení... 3 Regulace teploty... 3 Chladniãková

Více

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200

Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Pohon kfiídel otoãn ch dvefií DORMA ED 200 Univerzální pouïití, jednoduchá montáï, spolehlivá funkce Jako v konn elektrohydraulick, plnû automatick pohon kfiídel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15 NÁVOD K OBSLUZE Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE Malé prietokové ohrievaãe NÁVOD NA OBSLUHU Compact Instantaneous Water Heater OPERATING INSTRUCTIONS Malogabaritnye vodogrejnye kolonki RUKOVODSTVO

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Instrukcja monta u i obs ugi 1 Prze àcznik czasowy. Szerelési és kezelési útmutató 15 Kapcsolóóra 2 2 309 223 01 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T 4 5 6 C2 Ext 1 Ext 2 CZ 611 0 105 622 0 105 0 6 12 18 24 top2 TR 611 0 6 12 18 24 top2 TR 622 Instrukcja

Více

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz)

Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) Kabelová v vodka DKV-MS (poniklovaná mosaz) absolutnû vodûodoln - Pouzdro: poniklovaná mosaz - vloïka: PA 6 GFK IP 68 tlak 10 barû dle EN 60529-40 C aï +100 C; krátkodobû aï +120 C Konstrukce strojû, zafiízení,

Více

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02

ZX2. Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 ZX2 Plynem izolované rozváděče vysokého napětí Návod pro montáž, obsluhu a údržbu BA 515/02 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku tohoto návodu: Instalujte spínací

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze

AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355. Návod k obsluze AKUMULÁTOROV VYSAVAâ ELLIPSE AC 355 Návod k obsluze POPIS P ÍSTROJE 1. Vrchní ãást drïáku 2. Spodní ãást drïáku s nabíjeãkou 3. UpevÀovací rouby a hmoïdinky 4. Pfiívodní ÀÛra 5. Hubice na vysávání tûrbin

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

Návod k pouïití. Chladniãky pro komerãní pouïití. FKUv 16..

Návod k pouïití. Chladniãky pro komerãní pouïití. FKUv 16.. Návod k pouïití Chladniãky pro komerãní pouïití FKUv 16.. Likvidace pfiístroje Likvidace pfiístroje Obalov materiál skladujte mimo dosah dûtí poly - etylenové sáãky a folie mohou udusit! Prosíme, odevzdejte

Více

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation

Návod k pouïití WTI 2050. Pro chladniãky na víno. *dle modelu a vybavení. Ventilation Návod k pouïití Pro chladniãky na víno WTI 050 Blahopfiejeme Vám k Va í koupi nového pfiístroje. V bûrem tohoto pfiístroje jste zvolili v echny v hody piãkové chladící technologie, zaji Èující nejvy í

Více

Návod k montáïi a údrïbû Jedno- a dvoukfiídlé ocelové dvefie. 03/ CZ / Art. Nr /

Návod k montáïi a údrïbû Jedno- a dvoukfiídlé ocelové dvefie. 03/ CZ / Art. Nr / CZ Návod k montáïi a údrïbû Jedno- a dvoukfiídlé ocelové dvefie 03/2006 - CZ / Art. Nr. 547 078 / 4001050-00 âesky OBSAH STRANA 1 PouÏité symboly 2 2 Informace k vlastnostem dvefií 3 2.1 PoÏární a koufiová

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigace Rádio/CD. TravelPilot E1/E2. Návod k montáïi. www.blaupunkt.com TravelPilot Navigace Rádio/CD TravelPilot E1/E2 Návod k montáïi www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe pfiístroje a jeho pfiipojování se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

VD4 X0. Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

VD4 X0. Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu VD X0 Vakuový vypínač s třípolohovým spínačem Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Va e bezpeãnost na prvním místû vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro montáž, obsluhu a údržbu:

Více

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci

ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci ECL Comfort 100M Uživatelská příručka a návod na instalaci 2 Z Obsah UÏivatelská pfiíruãka Strana Pfied prvním pouïitím 3 PouÏívání regulátoru 4 Nastavování hodin 5 Individuální nastavení ãasového období

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP)

b 6 c 1 d 15 8 16 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) EBP 65 EBP 65-E3 1 2 3 5 4 5 9 10 11 6 7 8 a b 6 2 ➀ ➁ ➁ ➀ 3 c 1 d 15 8 16 7 12 13 14 e 17 (PG - EBP) 18 (SS - EBP) Technické údaje Pásová bruska EBP 65 EBP 65-E3 Napìtí 230 V 230 V Sí ový kmitoèet 50/60

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

Kle tû Siko. Kle tû Siko

Kle tû Siko. Kle tû Siko Kle tû 558 KLE Tù Kle tû Siko Pro-Torq Le tûná hlava a kloub, indukãnû kalené bfiity. Polypropylenové jádro rukojetizaruãuje pevnost a Ïivotnost, zatímco povrch z mûkkého termoplastu umoïàuje pohodlné

Více

SAMOTÍÎN SOLÁRNÍ SYSTÉM

SAMOTÍÎN SOLÁRNÍ SYSTÉM SAMOTÍÎN SOLÁRNÍ SYSTÉM MONTÁÎ, ÚDRÎBA A NÁVOD K POUÎITÍ O B S A H ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY str. 4 BALENÍ, DODÁVKA, P ÍSLU ENSTVÍ str. 5 CO V E MUSÍTE VùDùT str. 6 MONTÁÎNÍ POKYNY str. 7 MONTÁÎ NOSNÉ

Více

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu.

Návod k pouïití tel: 326 90 44 57 fax: 326 90 77 30 www.metabo.cz e-mail: LSvec@metabo.cz V pfiípadû opravy popi te, prosím, Vámi ji tûnou závadu. 10. P ÍSLU ENSTVÍ lze objednat A odsávací adaptér B upínací zafiízení C prodlouïení stolu, levé D prodlouïení stou, pravé E stojan 11. OPRAVY UpozorÀujeme, Ïe opravy el. náfiadí smí provádût pouze odborná

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

VD4. Vakuový vypínač 36/40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu

VD4. Vakuový vypínač 36/40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu VD4 Vakuový vypínač 36/40,5 kv Návod pro montáž, obsluhu a údržbu 1 2 Va e bezpeãnost má pfiednost vïdy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro montáž, obsluhu a údržbu: Instalujte

Více

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod

3/11 IP-CZ. Isola Powertekk. MontáÏní návod 3/11 IP-CZ Isola Powertekk MontáÏní návod Úvod Isola Powertekk je ocelová stfie ní krytina s nízkou hmotností vhodná pro v echny typy stfiech jiï od sklonu 10. Ta ka Isola Powertekk je vyrobena z 0,5 mm

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

ABB EJF. VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM. 12 kv, A,... 31,5 ka 17,5 kv, A, ka 25 kv, A,...

ABB EJF. VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM. 12 kv, A,... 31,5 ka 17,5 kv, A, ka 25 kv, A,... VAKUOV VYPÍNAâ VM1 S MAGNETICK M POHONEM 12 kv,... 1250 A,... 31,5 ka 17,5 kv,... 1250 A,... 25 ka 25 kv,... 1250 A,... 25 ka Návod pro montáï, obsluhu a údrïbu ABB EJF Va e bezpeãnost na prvním místû

Více

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2 Mikrovlnná trouba Model ã. NN-F623 / NN-F663 / NN-F653 Nastavení............... 2 Dûtská pojistka................ 2 Hodiny....................... 2 Instalace............... 2 Pfiíslu enství............

Více

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz

Pfiíslu enství. Razítko dealerství. www.lancia.cz Pfiíslu enství Razítko dealerství www.lancia.cz Standardní v bava jednotliv ch modelû i pfiíslu ná v bava na pfiání se mûïe mûnit v závislosti na specifick ch trïních nebo právních poïadavcích. Údaje v

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ. Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ Obecné bezpečnostní pokyny Obsluha stroje je povinna si podrobně prostudovat tento návod k používání Celkový pohled na výrobek Prosévačky kompostu a substrátu typ: PKS 1 Výrobce: STS

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry

VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry VD4 Vakuový vypínač - vyšší proudové parametry Návod pro montáž, obsluhu a údržbu Bezpeãnost na prvním místû vïdy! To je důvod, proč Váš návod začíná s těmito doporučeními: Instalujte spínací pfiístroje

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte!

elero VarioTec Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! VarioTec elero Návod k obsluze Tento návod k obsluze si uschovejte! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Obsah Bezpeãnostní

Více

Combio-868 /-915. Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu!

Combio-868 /-915. Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! /-915 JA /-915 28500.0006 RM /-915 28520.0006 RM/Revoine /-915 28525.0006 P CS HU Instrukcja obs ugi Prosz zachowaç instrukcj obs ugi i przechowywaç jà w bezpiecznym miejscu! ávod k obsluze ávod k obsluze

Více

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594

Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ. Kód: 50901594 Bravo Tuning&Performance SADA NÁSTAVCÒ PRAHÒ Kód: 50901594 2 Tuning&Performance KONCOVKA V FUKU Kód: 50901603 ZADNÍ SPOILER Kód: 50901595 3 Tuning&Performance SADA KOL Z LEHKÉ SLITINY 16" Ráfky z lehké

Více

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90

Návod k obsluze. KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Návod k obsluze KuchyÀsk odsavaã par DF-90 Blahopfiejeme Vám k zakoupení nového kuchyàského odsavaãe Dûkujeme Vám, Ïe jste nám volbou znaãkového v robku Teka projevili svoji dûvûru. Jsme pfiesvûdãeni,

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario Obsah Mini Vario a Vario Pfiehled... strany 2 a 3 Mini Vario, In = 12 aï 2 A t Typová oznaãení... strany 4 aï 7 t Technické údaje... t Rozmûry, schémata... strany 26 a 27 Vario, In = 12 aï 175 A t Typová

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25

Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Návod k pouïívání PROVZDU OVAâ AR19 AR25 Prosím pfieãtûte si peãlivû tyto instrukce a pfiesvûdãete se, Ïe jím rozumíte, dfiíve neï pouïijete stroj. OBSAH Návod k používání pro provzdušňovač trávníku AR

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více