NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Ing. PETR KACÁLEK Ing. JIŘÍ LUŇÁČEK, Ph.D., MBA BRNO 2008

2 Anotace Předmětem diplomové práce Návrh a budování environmentálního managementu je rozbor významu systémů environmentálního managementu, popis nástrojů implementace EMS a stylu zavádění ve firmě TTK CZ s.r.o. První část je zaměřena na ekologickou politiku ve vztahu k podnikatelské sféře. V druhé části je všeobecný popis implementačních nástrojů EMS, význam zavádění EMS a přínosy systému. V poslední části charakterizuji firmu TTK CZ s.r.o., která projevuje rostoucí zájem o dosažení a prokázání dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se svou environmentální politikou. Annotation The goal of the submitted thesis The suggestion and the construction environmental management is to analyze significance of environmental management system, description of tools of EMS implementation and introduction style in firm TTK CZ s.r.o.. The first part is concentrated on environmental policy concerning the business sphere. In the second part there is a general description of implementation tools of EMS, significance of EMS implementation and benefits of system. In the final part I characterize the firm TTK CZ s.r.o. which displays growing interest in achievement and demonstration of good environmental profile by management of operation impacts, products and services to environment in compliance with environmental policy. Klíčová slova Environmentální management, environmentální manažerský systém, norma ISO 14001, program EMAS, implementace EMS, aplikace EMS. Key words Environmental management, environmental managerial system, ISO 14001, EMAS program, EMS implementation, EMS application.

3 Bibliografická citace KACÁLEK, P. Návrh a budování environmentálního managementu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, s. Vedoucí diplomové práce Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA.

4 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Návrh a budování environmentálního managementu vypracoval samostatně pod vedením Ing. Jiřího Luňáčka, Ph.D., MBA a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne

5 OBSAH: 1 Úvod Péče o životní prostředí Státní regulace životního prostředí Systém environmentálního managementu Firemní důvody k zavádění EMS Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné environmetální dohody Ekodesign EMAS (Systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí) EMS (Systém environmentálního managementu zaváděný dle ISO 14001) Rozdíl v požadavcích normy ISO a EMAS Zavedení EMS ve smyslu normy ISO Environmentální politika Plánování Environmentální aspekty Právní a jiné požadavky Cíle a programy environmentu Program environmentálního managementu Zavedení a provoz Struktura odpovědnosti Výcvik, povědomí a odborná způsobilost Komunikování Dokumentace EMS Havarijní připravenost a reakce Kontrola a nápravná opatření Monitorování a měření Neshoda, nápravná a preventivní opatření Záznamy Audity systému environmentálního managementu... 45

6 4.4.5 Environmentální přezkoumání Certifikační audit Zlepšování EMS Charakteristika společnosti Profil společnosti TTK CZ s. r. o Evropská značka shody Organizační schéma společnosti Základní členění společnosti Integrovaný systém řízení Implementace EMS ve firmě TTK CZ Důvody zavedení Řízení ochrany životního prostředí ve firmě Aplikace systému Vstupní analýza plnění požadavků ochrany ŽP Vliv na ovzduší Vodní hospodářství, půda Odpady Závazek vedení Environmentální politika Plánování Environmetální aspekty Požadavky právních předpisů a jiné požadavky Cíle, cílové hodnoty a programy Zavedení a provoz Zdroje, úlohy, odpovědnost a pravomoc Odborná způsobilost, výcvik a povědomí Komunikace Dokumentace EMS Řízení dokumentů Řízení provozu Havarijní připravenost a reakce Kontrola Monitorování a měření... 71

7 6.9.2 Vnitřní audity EMS Hodnocení souladu Přezkoumání vedením Shrnutí implementace EMS Náklady na zavedení systému EMS Náklady na implementaci EMS Náklady na udělení certifikátu Výběr nádob na třídění odpadu Energetický štítek budovy, úspory a náklady Energetický štítek haly spotřeba energie Přínosy EMS Závěr Seznam literatury Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh... 88

8 1 Úvod Ochrana životního prostředí před znečišťováním je už více než čtyřicet let v popředí pozornosti vyspělých států. Na celém světě se rychle zvyšuje počet organizací, které pro zvýraznění svého pozitivního přístupu k omezování negativních vlivů výrobních aktivit na životní prostředí dobrovolně zavádějí ucelené systémy řízení ochrany životního prostředí. Tyto systémy, známé pod mezinárodně rozšířeným názvem Systémy environmentálního managementu se tak zařazují k ostatním subsystémům vrcholového řízení organizace. Zavedení systému environmentálního managementu může znamenat významný příspěvek k trvale udržitelnému rozvoji, ekonomickému růstu a prosperitě organizace. Zejména v posledních letech je ověřené prohlášení o zavedeném systému environmentálního managementu častou podmínkou pro získání zakázky. Fungující systém environmentálního managementu se tak stává i významným ekonomickým předpokladem úspěšného podnikání. Stále intenzivnější využívání přírodních zdrojů v průběhu 20. století a neustále se zvyšující dopad lidské činnosti na životní prostředí vedly k prvním myšlenkám, že pokud chceme i nadále čerpat přírodní zdroje, musíme je i chránit. Péče o životní prostředí stála však ještě nedávno v pozadí zájmu většiny firem. Management podniku se spokojil a stále ještě spokojuje s dodržováním požadavků vyplývajících z přijímané legislativy a se zavedením funkce podnikového ekologa. Tento přístup k životnímu prostředí je však nedostačující. Environmentální problematika by se měla stát nedílnou součástí manažerských aktivit na všech řídících úrovních a být respektována v činnosti každého pracovníka podniku. Přístupem, který tyto výše zmíněné požadavky zohledňuje, je systém environmentálního managementu - EMS. Podporovat ochranu životního prostředí a předcházet znečišťování může kterákoli firma, ale je velmi složité tento přístup prokázat. Po provedení úspěšného auditu společnost obdrží certifikát, který tuto skutečnost potvrzuje. Na druhou stranu však nemůžeme říci, že certifikace vyřeší každý problém firmy ve vztahu k životnímu 9

9 prostředí. Zavedením systému se všichni pracovníci zavazují k neustálému zlepšování environmentálního profilu firmy. Také firma TTK CZ s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za prioritní, uvědomuje si svůj podíl na ovlivňování kvality životního prostředí a chce svoje činnosti z tohoto hlediska řídit. Proto se vedení společnosti rozhodlo pro zahájení budování systému environmentálního managementu podle norem řady ISO Podnik má již vybudovaný systém jakosti podle ISO 9000 a jeho snahou je postupně vytvořit integrovaný systém řízení, který se bude skládat ze systému jakosti, systému environmentálního managementu a v neposlední řadě i ze systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cílem této diplomové práce je pro firmu zpracovat základní dokumentaci systému environmentálního managementu, přičemž za základní dokumentaci se považuje především Příručka environmentálního managementu. Před vlastním zpracováváním dokumentu bude nutné nejdříve zjistit environmentální aspekty podniku, ze kterých se bude při tvorbě Příručky environmentálního managementu vycházet. Cíl práce je dekomponován do těchto dílčích cílů: jaký důvod vedl společnost k rozhodnutí o implementaci EMS, jak jsou naplňovány jednotlivé požadavky systému EMS podle normy ISO 14001, jaké náklady si vyžádá zavedení a udržování EMS, jakých přínosů bylo implementací a uplatňováním EMS dosaženo a jaké lze očekávat do budoucna. Důležitou částí diplomové práce bude také seznámení s vlastní problematikou environmentálního managementu. Především se bude jednat o vysvětlení možných přístupů k vybudování ekologicky řízených systémů. Na základě poznatků, které jsem získal při zpracování teoretické části této práce, jsem stanovila následující hypotézy: 1. Hlavním důvodem implementace EMS ve společnosti TTK CZ s.r.o. byl trvalý zájem o ochranu životního prostředí. 10

10 2. Přínos ze zavedení a uplatňování EMS se projevil především v oblasti odpadového hospodářství, a to snížením produkce odpadů, využíváním recyklace, ale i po stránce organizační. Tato práce byla vypracována na základě informací z různých zdrojů. Praktické informace pro zpracování teoretické části byly získány především od zaměstnanců firmy, dále od dodavatelů výrobního materiálu pro firmu. Proběhlo několik osobních setkání v sídle společnosti. Další dotazování a konzultace probíhaly prostřednictvím e- mailu. Dalším potřebným a cenným zdrojem informací byly interní materiály společnosti TTK CZ. Tato diplomová práce by měla napomoci společnosti TTK CZ k vybudování efektivního systému environmentálního managementu a zároveň by měla posloužit jako obecný návod, jak vytvářet základní dokumenty systému environmentálního managementu. 11

11 2 Péče o životní prostředí Péče o životní prostředí patří k aktuálním celosvětovým problémům. Dosavadní zkušenosti ukazují, že společenský rozvoj měl zpravidla negativní dopady do životního prostředí. Nemají-li se naplnit katastrofické scénáře ohrožení životního prostředí na Zemi, musí dojít k výrazným změnám ve vztahu k ochraně životního prostředí. V této souvislosti prioritní úloha přísluší průmyslové sféře, která patří k významným znečišťovatelům. Na rozdíl od řady podnikových aktivit, jejichž důsledky mohou mít lokální nebo národní rámec, v případě aktivit dotýkajících se životního prostředí tomu tak vždy není, neboť jejich důsledky často nerespektují národní hranice (emise, znečištění vodních toků, vlivy na ozónovou vrstvu apod.), a proto ekologická tématika je a do budoucna stále více bude pod mezinárodním tlakem. V posledních letech se projevují tendence k humanizaci výrobků a jejich výroby. Jako první signály objevující se již v 70. letech minulého století se staly tendence posilující úsilí o zvyšování jakosti výrobků a odpovědnost výrobců za důsledky, které by výrobky z titulu své nedostatečné jakosti a zvláště pak bezpečnosti, spolehlivosti či zdravotní nezávadnosti mohly způsobit v podobě újmy na zdraví či dokonce smrti uživatelů. Ochrana spotřebitele byla později rozšířena o oblast ochrany společenských zájmů, jejichž prioritou je především úsilí o zohledňování ekologických aspektů výrobků a jejich výroby. Pro dosažení požadovaných výsledků, jako efektivnější cesta než hodnocení konečných výsledků, je prosazení příslušné problematiky do celopodnikových manažerských aktivit. Koncem osmdesátých let (v roce 1987) byly zveřejněny a postupně se začaly uplatňovat mezinárodní standardy ISO řady 9000, které zavedly prosazování managementu kvality jako systému (Quality Management Systém QMS), který zasahuje do všech firemních činností a týká se nikoliv pouze úzkého okruhu pracovníků, kteří se zabývají kvalitou (techničtí kontroloři, pracovníci zkušebních 12

12 laboratoří apod.), ale prakticky všech pracovníků firmy, neboť každý svým dílem ovlivňuje konečnou jakost výrobku nebo služby. S desetiletým odstupem (v roce 1996) byly přijaty a následně se začaly uplatňovat mezinárodní standardy ISO řady 14000, které obsahují doporučení pro zavádění a udržování firemních systémů ochrany životního prostředí (Environmental Management System EMS). Jsou koncipovány na stejném principu jako přístupy QMS, tzn. že pozornost věnovaná vlivům na životní prostředí nemůže být záležitostí pouze úzké skupiny specialistů (firemního ekologa), ale musí být integrální součástí řídicích aktivit všech manažerů a musí dojít k odpovídajícím posunům v environmentálním chování všech pracovníků firmy. Na obdobném principu se v současnosti začínají též prosazovat další aktivity zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Health and Safety Management System HSMS). I v tomto případě nemůže být bezpečnostní technik hromosvodem", na který se svádí veškeré úsilí o bezpečnost práce, ale i tuto problematiku je třeba promítnout do řídicích aktivit manažerů a chování všech pracovníků. Z uvedeného je zřejmé, že QMS je zaměřen na jakost v zájmu zákazníka, EMS na životní prostředí v zájmu společnosti a HSMS na bezpečnost a ochranu zdraví v zájmu zaměstnanců (Obr.č.1.). V organizačním uspořádání jsou často tyto systémy (není to však striktní požadavek) zařazovány do jednoho útvaru a zabezpečovány jednotným přístupem - dokumentací, cíli, prověřováním atd. 1 1 VEBER, J. Environmetální management. 13

13 Obr.č.1.: Vztahy a zaměření manažerských systémů Státní regulace životního prostředí Moderní společenské struktury by měly směřovat ke koncipování takových vztahů, ve kterých budou dobře fungovat všechny společenské struktury s minimem státních zásahů. Je nesporné, že tento cílový stav je dlouhodobou metou, která bude znamenat jednak výrazné posilování etických principů, ale i změny v koncipování legislativních předpisů. Ve vztahu k ekologii by se měla v této souvislosti prosazovat zásada ekonomické odpovědnosti za škody na životním prostředí, tzn. negativní efekty by měly být přičteny tam, kde je to možné a v rozsahu, v jakém je to možné, k tíži jejich původce. Činnosti škodící životnímu prostředí musí být ekonomicky znevýhodněny vůči činnostem škodícím méně nebo vůbec. Z hlediska šetrnějšího vztahu k životnímu prostředí je třeba respektovat již od zdrojů surovin, přes výrobní proces až po celý životní cyklus výrobku a jeho likvidaci. Státní správa v oblasti životního prostředí má vypracovánu koncepci péče o životní prostředí. Při prosazování ekologických zájmů používá v současnosti různé nástroje: přímé, kdy formou zákonů a navazujících předpisů jsou vydávány zákazy produkce a užívání nebezpečných či škodlivých látek (např. freonů, asbestu apod.), resp. určovány limity použití (např. oxidu dusíku, či síry v elektrárenství či teplárenství, v provozu motorových vozidel atd.), 2 VEBER, J. Environmetální management. 14

14 nepřímé v podobě sankcí za znečištění nebo naopak stimulace opatření směřujících k omezení či zlepšení vlivů na životní prostředí. Se státními zásahy nutně souvisejí vyvolané náklady na identifikaci zdrojů znečištění, na dozor, udělování a vymáhání pokut atd., které s ohledem na plošný charakter kontrolní činnosti nemusí být zanedbatelné. I proto je zřejmé, že by úloha státu neměla pouze spočívat v represivní funkci, ale do budoucna by se mělo zvyšovat preventivní úsilí, zvyšování povědomí všech členů společnosti o odpovědném přístupu k ochraně životního prostředí a podněcování zájmu podnikatelských subjektů o ekologickou problematiku. V duchu tohoto záměru jsou koncipovány současné požadavky na podporu dobrovolných aktivit především průmyslových podniků, ale i státních a veřejných institucí v oblasti šetrnějšího vztahu k životnímu prostředí. Mezi tyto aktivity lze zařadit: označování ekologicky šetrných výrobků - ekolabelling, včetně podpory prodeje výrobků příznivých pro životní prostředí (Obr.č.2.), úsilí o zavedení čistší produkce, zavádění EMS do podnikové praxe. Institut dobrovolných aktivit má bezpochyby řadu předností, mezi nejdůležitější lze uvést tu skutečnost, že není náročný na inspekční náklady hrazené státem a dále, že výrazně upřednostňuje princip prevence, tzn. orientace výrobců na předcházení problémů v ekologii před jejich následným odstraňováním. V podpoře dobrovolných aktiv v iniciování zájmu podnikové sféry o ekologii prostřednictvím ekolabellingu a EMS lze spatřovat novou funkci státu v oblasti ekologie. 3,4 Obr.č.2.: Značení ekologicky šetrných výrobků v EU a ČR. 3 VEBER, J. Environmetální management. 4 RYBÁŘ, Š. Český ekologický ústav 15

15 2.2 Systém environmentálního managementu Pojem systém environmentálního managementu (EMS), je přesně vymezen a normalizován. Podle mezinárodní definice jde o součást celkového řídícího systému podniku, která využívá organizační strukturu, činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje podniku k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. Mnohem srozumitelnější asi bude charakteristika, že environmentální management je systematický přístup k péči o životní prostředí ve všech aspektech podnikání. Environmentální management pomáhá organizacím, aby přistupovaly k problémům životního prostředí systematicky a začlenily péči o životní prostředí jakou běžnou součást do managementu svého provozu a podnikatelské strategie. Důležitým znakem EMS je, že si jej kterákoliv organizace, bez rozdílu typu, velikosti a charakteru může sama vytvořit jako součást svého celkového systému řízení. V podstatě je EMS řada vzájemně koordinovaných činností, jež podnik systematicky a vědomě začleňuje do svého řídícího systému, aby tak mohl plánovitě snižovat svůj negativní dopad na životní prostředí Firemní důvody k zavádění EMS Péče o životní prostředí stála donedávna v pozadí zájmu většiny firem. Většina vedoucích pracovníků se spokojila a spokojuje s dodržováním požadavků vyplývajících z přijímané legislativy. K tomuto účelu mají zřízenu funkci podnikového ekologa nebo jsou tyto činnosti zabezpečovány externě. Tato podoba přístupů k environmentu je považována za nedostatečnou, environmentální problematika by se měla stát nedílnou součástí řídicích aktivit na všech řídicích úrovních a být respektována v činnosti každého pracovníka firmy. Existuje řada důvodů, proč by měl management péči o ochranu životního zařadit jako součást svých řídicích aktivit: 5 RÁČEK, J. Systémy integrovaného managementu 16

16 Marketingový nástroj - zavedení systému environmentálního managementu může firma využit k posílení eko-image v očích veřejnosti, u odběratelů nebo vůči konkurenci, zavedení EMS může být požadováno jako jedna z podmínek při uzavírání kontraktů nebo jako KO-podmínka výběrových řízení, podmínění provozní licence splněním EMS, ve světě např. spalovny toxických látek, provozy v exponované ochranné lokalitě dostanou povolení k provozu za předpokladu, že mají zaveden systém EMS, příznivější podmínky pro firmy, které zavedly EMS při poskytování úvěru a pojistných smluv - zavedení EMS snižuje riziko průmyslových havárií, signalizuje vyšší úroveň managementu ve firmě, certifikovaný EMS může být využit jako argument proti tvrzením o ekodumpingu či jiným ochranářským opatřením zdůvodňovaným nižší péčí o životní prostředí. Ekologicky orientované řízení nemusí znamenat ekonomické zatížení firmy, zavádění eko-managementu pochopitelně v počátku vyvolá náklady, ovšem ve střednědobém horizontu by měl užitek z EMS převyšovat výdaje na zavedení a udržování systému, jakož i náklady na prověření systému. Přínosy z EMS lze zaznamenat v podobě: redukce provozních nákladů z titulu úspor energií, surovin a dalších zdrojů, snižuje se riziko nehod, za něž podnik nese odpovědnost, omezení negativních dopadů na zdraví zaměstnanců souvisejících s pracovní činností, úspor na pokutách či jiných sankcích spojených s poškozováním životního prostředí, snazší získání prodejních či jiných osvědčení, povolení, licencí, redukce nákladů na pojištění, splnění kritérií pro investování a snazší obstarání kapitálu, zvýšené důvěry úřadů v ekologické chování podniku, posílení dobrých vztahů s veřejností apod. 17

17 I pro nutnost řízení aktivit souvisejících s ochranou životního prostředí lze uplatnit i další argumenty: současné výrobky a jejich obaly jsou složeny z nejrůznějších látek a již v současnosti existují a blízké budoucnosti porostou tlaky na jejich snadnou likvidaci, instalované technologie jsou složitější a z hlediska environmentu rizikovější, ve světě výrazněji, u nás zatím okrajově, spotřebitelé upřednostňují výrobky, které jsou při užívání nebo spotřebě co nejšetrnější k životnímu prostředí, problematika environmentu je v současnosti upravena četnými legislativními předpisy, které musí organizace dodržovat, většina těchto předpisů je doplněna sankčními opatřeními s citelnými ekonomickými sankcemi (v řádu milionů Kč). Z výše uvedeného je zřejmé, že ochrana životního prostředí ve firmě nemůže být záležitostí jedince (ekologa), ale musí být promítnuty do činnosti všech pracovníků organizace. Zvláště management na všech úrovních řízení musí aspekty kvality a environmentu zařadit jako součást svých rozhodnutí a zejména v případě závažných rozhodnutí si klást otázku: jaký vliv to bude mít na životní prostředí?, nedalo by se najít řešení, které méně zatíží životní prostředí?, jak to dělají jinde s cílem dosáhnout příznivější environmentální dopady? Zabezpečení soudobých požadavků na jakost výrobků i žádoucí environmentální chování vyžaduje v organizacích zavést systém řízení, který bude iniciován vrcholovým managementem a bude nedílnou součástí řídicích aktivit manažerů na všech úrovních řízení dané firmy a promítne se do žádoucího chování a jednání všech pracovníků. Je logické, že systémy EMS byly prioritně určeny především na podnikatelské subjekty, zejména pak na průmyslové podniky, popř. i zemědělské, dopravní organizace. Dále uváděné přístupy EMS jsou však natolik universální, že mohou být aplikovány i v nevýrobní sféře např. ve zdravotnictví, školství nebo i v kulturních a sportovních organizacích. 6 6 VEBER, J. Environmetální management. 18

18 3 Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Zabezpečení soudobých požadavků na jakost výrobků i žádoucí environmentální chování vyžaduje v organizacích zavést systém řízení, který bude iniciován vrcholovým managementem a bude nedílnou součástí řídicích aktivit manažerů na všech úrovních řízení dané firmy a promítne se do žádoucího chování a jednání všech pracovníků. Je logické, že systémy EMS byly prioritně určeny především na podnikatelské subjekty, zejména pak na průmyslové podniky, popř. i zemědělské, dopravní organizace. Dále uváděné přístupy EMS jsou však natolik universální, že mohou být aplikovány i v nevýrobní sféře např. ve zdravotnictví, školství nebo i v kulturních a sportovních organizacích Dobrovolné environmetální dohody 1) Definice a podstata Dobrovolné environmentální dohody lze velmi stručně definovat jako smluvní závazky uzavírané v oblasti ochrany životního prostředí mezi orgány veřejné správy a podnikatelskými subjekty za účelem efektivnějšího dosažení cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Hlavním rysem dobrovolných environmentálních dohod je ta skutečnost, že existují mimo rámec stávajících legislativních předpisů a často potřebný legislativní předpis nahrazují. 2) Obecná charakteristika Z hlediska environmentální politiky řadíme dobrovolné environmentální dohody mezi regulační nástroje vyžadující vnější součinnost, neboť jde o kooperaci s veřejnou správou. Nebývají, ale mohou být, preventivně zaměřeny. Nejsou normalizovány. Mají velmi specifický charakter a mohou se značně lišit z hlediska rozsahu, podmínek i způsobu uzavření dohody. Aplikace z hlediska druhu podniku není po teoretické stránce 7 REMTOVÁ, K. Dobrovolné environmentální aktivity Orientační příručka pro podniky 19

19 nijak omezena. Mohou existovat uzavřené přímo s podnikem anebo uzavřené s podnikovým svazem či sdružením. 3) Oblasti podniku dotčené použitím Oblast použití je velmi rozsáhlá. Většinou se uzavírají s cílem snížit spotřebu zdrojů, snížit spotřebu energie, snížit obsah vybraných látek v určitých výrobcích, snížit produkci odpadů jakéhokoliv druhu, snížit hluk, případně i ukončit nevyhovující výrobní postupy a pod. 4) Stručný popis postupu při použití Uzavírání je většinou velmi specifickou záležitostí, nicméně Evropská komise již připravila rámcový přehled hlavních požadavků, které by měly obsahovat bez ohledu na jejich zaměření a rozsah (nadnárodní, národní, regionální). V podstatě jde o základní náležitosti, jež musí obsahovat každá právně závazná smlouva, tj. smluvní strany, předmět smlouvy, definice základních pojmů obsažených ve smlouvě, cíl smlouvy, specifikace přístupu k naplnění smlouvy a specifikace povinností jednotlivých smluvních stran, způsob sledování plnění předmětu smlouvy a náležitosti týkající se podávání informací o jeho plnění a způsob jejich vyhodnocování, sankce při neplnění, možnost přistoupení třetích stran ke smlouvě, přístup k informacím ve smlouvě obsažených, možnost zrušení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy a také odvolací pravidla. 5) Výhody a přínosy d.e.d. Tím, že d.e.d. často předcházejí zavedení různých legislativních předpisů umožňují podnikům připravit se na plnění požadavků, jež z těchto předpisů pro ně budou vyplývat. Podniky se tak nedostávají do časového skluzu a mohou k řešení svých problémů zvolit časově náročnější, ale z hlediska budoucího vývoje vhodnější varianty. Jinými slovy mohou provést potřebné inovace aniž by ztratily svou konkurenceschopnost. 6) Nevýhody a rizika d.e.d. Z obecného hlediska je určitou nevýhodou d.e.d. jejich nejasné právní postavení. Z hlediska podniku představuje největší riziko změna podmínek a vznik nestabilního 20

20 ekonomického prostředí na makroekonomické i mikroekonomické úrovni, které může narušit plnění d.e.d Ekodesign 1) Definice a podstata ekodesignu Ekodesign lze definovat jako začleňování požadavků na ochranu životního prostředí do návrhu a konstrukce výrobků s účelem vyvinout výrobek, jehož životní cyklus bude při poskytování požadovaného užitku a ekonomické efektivnosti vykazovat zároveň co nejnižší negativní dopad na životní prostředí, tzn. zabírat co nejméně půdy, nenárokovat deficitní suroviny, vykazovat co nejnižší produkci odpadů všeho druhu jakož i co nejnižší spotřebu energie a materiálů, apod. 2) Obecná charakteristika ekodesignu Účelem aplikace ekodesignu je snížit negativní vlivy výrobků podniku na životní prostředí v jejich celém životním cyklu, a to již při jejich návrhu a konstrukci, takže ekodesign patří mezi nástroje preventivní strategie. Ekodesign nevyžaduje vnější součinnost, podnik jej může používat dle vlastního uvážení. I když již existuje několik postupů a pravidel jak ekodesign provádět, není zatím na mezinárodním poli normalizován. Existuje pouze technická zpráva ISO/TR (vydaná jako ČSN ), která se týká integrace environmentálních aspektů do návrhu a vývoje výrobku. Z hlediska sortimentu uživatelů má aplikace ekodesignu význam především pro výrobní organizace. 3) Oblasti podniku dotčené použitím ekodesignu Ekodesign je univerzální nástroj pro navrhování a konstrukci jakéhokoliv výrobku. Vzhledem k velkému rozsahu životního cyklu výrobků existují ekodesigny zaměřené speciálně na jednu etapu životního cyklu, např. na demontáž použitého výrobku nebo na jeho zneškodnění, recyklaci či na snížení spotřeby energie nebo spotřeby materiálu, a to jak ve výrobní, tak i ve spotřební etapě, apod. 4) Stručný popis postupu při použití ekodesignu 8 ŠAUER,P. Dobrovolné dohody v politice životního prostředí 21

21 Rámcový postup při ekodesignu se neliší od běžně používaného postupu návrhu a konstrukce výrobků. Novým prvkem je pouze posuzování všech potřebných látek (materiálů) a druhů energie z hlediska jejich vlivů na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku a hledání nejvhodnějšího řešení z hlediska snížení negativních vlivů na životní prostředí. Jedná se o tzv. environmentální profil výrobku. Prvním krokem při provádění ekodesignu je rozhodnutí, zda vytýčeného cíle (snížení negativního dopadu na životní prostředí) bude dosaženo buď vývojem zcela nové koncepce anebo změnami stávajícího výrobku. Na základě vybrané strategie se pak zvolí některý z používaných systematických přístupů. Při vývoji zcela nové koncepce se nezvažuje hmotná stránky výrobku, ale funkce, která má být výrobkem plněna a způsob jakým bude plněna. Zvažuje se proto možnost 1) tzv. dematerializace čili náhrady výrobku službou, 2) možnost společného užívání, 3) integrace funkcí, 4) stanovení funkčního optima. Ve druhém případě se postupy ekodesignu mohou zaměřit: na změnu složení a struktury výrobku, na optimalizaci životnosti výrobku, anebo na způsoby likvidace výrobku. U každé vybrané možnosti je třeba určit vlivy na životní prostředí. Přitom se často používá tzv. kontrolních seznamů, jež obsahují přehled hledisek, která zajišťují, že žádný významný aspekt nebude opomenut a metody LCA (viz) k hodnocení velikosti dopadů na životní prostředí jednotlivých návrhů. Porovnávání navržených řešení se provádí pomocí metod vícekriteriální analýzy. 5) Výhody a přínosy ekodesignu Používání ekodesignu může podniku přinést mnoho ekonomických výhod. Kromě výroby zcela nového a na trhu dosud neexistujícího produktu či nabízené služby, což by mělo posílit postavení podniku na trhu, by aplikace ekodesignu, v důsledku snahy o optimální využití energie a materiálů a tím i o minimalizaci vznikajících odpadů, měla vést i ke snížení nákladů. Náklady dále snižuje i minimalizace používání vzácných prvků a snaha o opětné používání některých součástí nebo o používání recyklovaných materiálů. Nutnost omezovat používání toxických a nebezpečných látek snižuje riziko a možnosti vzniku havárií a může vést k výhodnějšímu pojištění. 22

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973 44 31 55 e-mail: alena.oulehlova@unob.cz

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

modifikace pro rok 2015

modifikace pro rok 2015 Účel dokumentu: Tento environmentální program je zaveden jako základní nástroj dosažení politiky a závazků společnosti v oblasti ochrany životního prostředí. Vychází zejména z: 1. potřeb zákonů ČR pro

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA (Tento standard je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-5 Přijetí úlohy hlavního auditora 6 Postupy hlavního auditora 7-14 Spolupráce auditorů. 15 Záležitosti, které je nutné zvážit

Více

Stanovení nákladů procesu akreditace

Stanovení nákladů procesu akreditace Stanovení nákladů procesu akreditace SDĚLENÍ Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. o vyhlášení Stanovení nákladů procesu akreditace Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vyhlašuje dokument Stanovení

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více