info /04 Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem nákup se slevou 10 % na v bezkonkurenãnû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû"

Transkript

1 info / OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr dat topná tûlesa Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem I N T E R N E T R E A D Y teplotní/procesní ukazatel & regulátor SLEVA -10% bezkonkurenãnû první pfiístroj! nákup se slevou 10 % na v pi te nav tivte volejte faxujte kliknûte NEWPORT T ELECTRONICS, spol. s r.o. r tel.: fax: Rudé armády 1868 * Karviná

2 2000/ Regulátory y a zobrazovaãe isérie - s vestavûn m Internetem!!! i/32 i/16 i/8 vysoká kvalita - roz ífiená pûtiletá záruka zdarma vysoká pfiesnost ±0.5 C, 0.03% mûfiené hodnoty první panelov pfiístroj 1/8 DIN se zcela programovateln m barevn m displejem (standard) vût í displej (21 mm LED) neï kter koliv pfiístroj 1/8 DIN uïivatelsky pfiívûtiv, snadno konfigurovateln software zdarma, ActiveX prvky plnû automatické ladûní PID regulátoru, volitelné univerzální vstupy: termoãlánky, odporové teplomûry, bûïná napûtí a proudy první panelov pfiístroj 1/8 DIN s komunikací RS-232 a RS-485 v jednom pfiístroji, volitelné 2 fiídící nebo signalizaãní v stupy (na v bûr stejnosmûrné pulsní, bezkontaktní spínaãe, mechanická relé, nebo analogové proudové ãi napûèové) - volitelné teplotní stabilita ±0. C/ C odporové teplomûry; ±0.05 C/ C 25 C ãelní krytí NEMA 4, IP65 zásuvné konektory PROGRAMOVATELN BAREVN DISPLEJ Pfiístroje OMEGA i/8, i/16 a i/32 tvofií první kompletní sérii pfiístrojû ve velikostech 1/8, 1/16 a 1/32 DIN s plnû programovateln m barevn m displejem. Displej lze naprogramovat tak, aby zmûnil barvu pfii jakékoliv pfiednastavené hodnotû. Napfiíklad lze pfiístroj naprogramovat tak, aby barva displeje byla zelená pfii zahfiívání, Ïlutá pfii normálním provozu a ãervená pfii poru e. Zmûny barvy dovolují snadnou a rychlou identifikaci stavu zafiízení a dovoluje rychlou a intuitivní reakci obsluhy. V jiném pfiípadû lze displej naprogramovat tak, aby mûl zelenou barvu pfii normálním provozu, Ïlutou barvu pro varovn stav a ãervenou barvu pro stav nebezpeãn, poruchu apod. Barvy lze nastavit tak, aby se zmûnily zpût pfii pominutí podmínek pro zbarvení nebo mohou b t zablokovány, dokud nejsou operátorem potvrzeny. Pfiístroj lze také naprogramovat tak, aby nedocházelo ke zmûnám barev vûbec. Displej má pak trvale barvu zelenou, Ïlutou nebo ãervenou. V takovém pfiípadû lze pouïít rûzné barvy pro identifikaci rûzn ch veliãin, napfiíklad teploty, tlaku a prûtoku, nebo pro rozli ení mûfiení ve tfiech rûzn ch místech. NAVRÎENO A VYROBENO V USA inovativní mûfiiãe a regulátory OMEGA isérie mají roz ífienou pûtiletou záruku bez pfiíplatku. Pfiístroje isérie v sobû zahrnují velké mnoïství v konn ch funkcí v nejmen ím moïném pouzdfie. KaÏd pfiístroj isérie je dûkladnû testován a kalibrován, nûkolikrát bûhem v robního cyklu. Pfiístroje isérie poskytují nejvy í pfiesnost pro prûmyslovou automatizaci (0,03% mûfiené hodnoty). A/D pfievodník je tvofien dvacetibitov m zákaznick m obvodem s patentovan m algoritmem a inteligentním filtrem. UNIVERZÁLNÍ VSTUPY inovativní mûfiiãe a regulátory isérie poskytují nej ir í v bûr typû vstupû v jednom prûmyslovém pfiístroji. Nastavení se provádí jednodu e v menu pomocí ãtyfi tlaãítek na ãelním panelu pfiístroje nebo pomocí sériové komunikace. 10 TYPÒ TERMOâLÁNKÒ Pfiístroje isérie mohou mûfiit 10 typû termoãlánkû: K, J, T, E, R, S, B, C, N a J DIN. Patentovan algoritmus linearizace v stupû termoãlánkû v pfiístrojích Série i tvofií nejvy í standard pfiesnosti. NEJP ESNùJ Í Mù ENÍ ODPOROV CH TEPLOMùRÒ Pfiístroje isérie pracují s nej ir ím v bûrem odporov ch teplomûrû a také poskytují nejpfiesnûj í mûfiení odporov ch teplomûrû. Pfiístroj akceptuje jak kfiivku Pt , tak i kfiivku Odpor teplomûru mûïe b t 100, 500 nebo 1000 ohmû. Odporov teplomûr lze pfiipojit 2, 3 nebo 4 vodiãi, takïe je zaji tûna nejvy í pfiesnost mûfiení. PROCESNÍ SIGNÁLY - NAPùTÍ A PROUDY

3 eng.cz 2000/ Pfiístroje OMEGA Série i mûfií provozní napûtí v rozsazích mv, 0-1 V a 0-10 V. Rozsah proudu je 0-20 ma. ANALOGOV V STUP Voliteln analogov v stup lze naprogramovat jako napûèov v rozsahu 0-10 V stejnosmûrn ch nebo jako proudov v rozsahu 0(4)-20 ma. V stup lze nastavit jako regulaãní nebo jako pfienos kalibrované mûfiené hodnoty, coï je jedineãná vlastnost mezi regulátory. VESTAVùNÉ BUZENÍ, STANDARD Pfiístroje isérie jsou standardnû dodávány s buzením pfievodníku a dal ích zafiízení ze zdroje 24 V/25 ma. Tak mûïe stejn pfiístroj pracovat s termoãlánky, odporov mi teplomûry a pfievodníky na 4-20 ma s vlastním napájením (vestavûn zdroj není dodáván spolu s volitelnou, galvanicky oddûlenou komunikací RS-232/485). FUNKCE REGULÁTORU Od jednoduchého ruãního fiízení pfies dvoustavovou regulaci aï po PID fiízení v libovolném bodû * s plnû automatick m ladûním parametrû. Nastaviteln mód pro adaptivní ladûní, pevné ladûní, PID, PI a PD fiízení. Dvojit fiídicí v stup lze nakonfigurovat pro mnoïství 92 X 45 mm rûzn ch aplikací s nezávisl mi 22.2 mm v stupy, jako jsou ohfiev/ohfiev, 45 X 22.2 mm ohfiev/chlazení, 45 mm ohfiev/signalizace, chlazení/chlazení, chlazení/signalizace nebo signalizace/signalizace. FUNKCE RAMPOVÁNÍ Rampování k Ïádané hodnotû dovoluje uïivateli definovat rychlost nárûstu hodnoty od aktuální hodnoty k hodnotû Ïádané, ãímï se minimalizuje tepeln ok zátûïe bûhem nábûhu. Maximální doba nárûstû: (HH.MM), poklesu: aï (HH.MM), útlumu: 1 aï 8 v jednotkách kroku. Typy vstupû: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, odporov teplomûr 100 ohmû, 500 ohmû a 1000 ohmû dle nebo , 0 aï 20 ma, 0 aï 100 mv, 0 aï 1 V a 0 aï 10 Vdc. Zcela programovateln barevn displej Pfiístroje OMEGA i/8, i/16 a i/32 tvofií první kompletní sérii pfiístrojû ve velikostech 1/8, 1/16 a 1/32 DIN s plnû programovateln m barevn m displejem. Displej lze naprogramovat âervená na zmûnu barvu pfii jakékoliv ORANÎOVÁ nastavitelné ZELENÁ hodnotû. 92 mm 45 mm sq. 45 mm 45 mm 9 segmentov displej 7 segmentov displej Pfiístroje isérie jsou vybaveny jedineãn m devítisegmentov m LED displejem, kter znaãnû usnadàuje reprezentaci alfanumerick ch znakû. Klasick sedmisegmentov displej je vhodn pouze pro zobrazení ãíslic, nikoliv v ak pro zobrazení písmen. Devítisegmentov displej pfiístrojû isérie dovoluje snadnûj í ãtení slov, takïe programování a provoz pfiístroje je mnohem jednodu í. isérie umí automatické nastavení rozsahu Funkce automatického nastavení rozsahu posunuje desetinnou OMEGA teãku vpravo nebo vlevo podle aktuální mûfiené hodnoty. Toto automatické OMEGA nastavení není funkãní, pokud nastavíte pevnou pozici desetinné teãky.

4 2000/ Regulátory a ukazatele isérie - pfiímé pfiipojení k Internetu (kaïdé zafiízení má vlastní IP adresu) isérie s vestav Standardní ETHERNETOV hub nebo pfiepínaã Ethernet LAN INTERNET PC v síti LAN PC v síti Internet ukazatel i8 Internetová IP adresa "WEB regulátor" P IPOJENÍ KINTERNETU Nové pfiístroje isérie firmy OMEGA mohou b t pfiipojeny pfiímo k síti Ethernet pomocí standardního konektoru RJ-45 a mohou zpracovávat data pomocí protokolu TCP/IP. Pfiístroje isérie mohou obsluhovat webové stránky pfies pfiipojení Ethernet LAN nebo pfiímo pfies internetové pfiipojení. Tímto je umoïnûno monitorování nebo fiízení technologick ch procesû pomocí internetov ch prohlíïeãû z jakéhokoliv místa v technologii nebo dokonce kdekoliv ze svûta. DÁLKOVÉ ÍZENÍ Napfiíklad s regulátorem isérie 1/16 DIN pro regulaci topného tûlesa mûïe uïivatel zobrazovat mûfienou teplotu, mûnit Ïádanou hodnotu teploty nebo alarmové hodnoty, zapnout nebo vypnout topení a fiadu jin ch funkcí z libovolného místa lokální sítû nebo kdekoliv z internetu. Webové stránky mohou b t vytvofieny libovolnû podle potfieby uïivatele a jsou zabezpeãeny pfiístupov m heslem proti neïádoucím zásahûm. Nepotfiebujete vûbec Ïádn speciální software pro prohlíïení dat, vystaãíte s internetov m prohlíïeãem. Nejpodstatnûj í je to, Ïe nepotfiebujete dal í poãítaã pro pfiipojení regulátoru k internetu. A ALARMY Regulátory isérie mohou posílat ové informace pfiímo uïivateli (nebo kamkoliv je to nutné) s upozornûním na poruchové stavy nebo pouze pro aktualizaci. S vyuïitím nov ch technologií mûïe uïivatel obdrïet SMS o stavu regulátoru isérie pfiímo na mobilní telefon. Pfiístroje isérie firmy OMEGA se pfiipojují pfiímo k síti Ethernet, a nikoliv pfies sériovou linku k poãítaãi, kter by slouïil jako fiídící jednotka. Pfiístroje isérie mohou b t navíc vybaveny sériovou komunikací RS-232/422/485 a MODBUS. JE TO OPRAVDU PRVNÍ P ÍSTROJ VE SVÉ T ÍDù, KTER ZAHRNUJE V ECHNY TYTO TYPY SÉRIOVÉ KOMUNIKACE V JEDNOM P ÍSTROJI A LZE JE LIBOVOLNù VOLIT POMOCÍ MENU. INTERNETOVÉ PROST EDKY S voliteln m roz ífiením EI se tyto malé pfiístroje velikosti 1/8 DIN a 1/16 DIN stávají webov mi servery. Vlastnosti webového serveru jsou souãástí pfiístroje. Pouze nejmen í pfiístroje velikosti 1/32 DIN vyïadují pfiipojení k externímu iserveru. Pfiístroje isérie firmy OMEGA jsou jednoznaãnû urãeny svou IP adresou v síti. Pfiístroji mûïe b t pfiifiazena poskytovatelem internetov ch sluïeb skuteãná internetová IP adresa a tento mûïe fungovat jako www server poskytující poïadované informace. Pfiístroje isérie dobfie spolupracují jak s konvenãními programy pro fiízení nebo monitorování technologick ch procesû tak i s programy Microsoft Visual Basic a EXCEL. Firma OMEGA poskytuje voln software a demo programy, které umoïàují jednoduché pfiipojení a snadné pouïití pfiístrojû v mnoha aplikacích.

5 n m internetem 2000/ PouÏití iserver jako HUB/serveru pro pfiipojení aï 32 pfiístrojû Standardní ETHERNET hub nebo switch PouÏití OMEGA regulátoru isérie s roz ífiením C4EI jako HUB pro pfiipojení aï 32 pfiístrojû Standardní ETHERNET hub nebo switch Konvenãní sériové zapojení s vyuïitím poãítaãe se sériovou komunikací RS-485 Standardní ETHERNET hub nebo switch regulátor i32 iserver regulátor i32 regulátor i32 ukazatel i8 ukazatel i8 s volbou C4EI Ovládání iserveru pomocí internetového prohlíïeãe s vyuïitím jeho webové stránky Tato domovská stránka je urãena pro pfiístroje isérie se sériovou komunikací. MÛÏe b t vyuïita i pro jiné pfiístroje, které mají standardní komunikaci RS232/458/422. Zobrazení: umoïàuje zobrazování mûfiené veliãiny aï ze 4 zafiízení Zadávání hodnot: umoïàuje zobrazení a zadávání Ïádan ch hodnot do pfiístroje. ukazatel i8 Dostávejte nebo SMS zprávy o alarmovov ch stavech va ich technologick ch procesû. iserver je pfiístroj s montáïí na li tu DIN, kter umoïàuje pfiipojení aï 32 zafiízení k síti Ethernet a internet. iserver poskytuje jak funkci webového serveru tak i funkci sériové Ethernet bridge. Pro pfiipojení pfiístrojû isérie k serveru iserver musí b t tyto vybaveny sériovou komunikací RS-485. iserver firmy OMEGA je rovnûï kompatibilní s pfiístroji série INFINITY a pfievodníky série DRX firmy OMEGA. kombinace webovského serveru a Ethernet Bridge mûïe fiídit aï 32 zafiízení vysoká kvalita roz ífiená záruka 5 let iroká kála moïností PouÏití iserveru je alternativní cestou jak pfiipojit pfiístroje Série i k síti Ethernet LAN nebo internet. Místo pfiipojení kaïdého pfiístroje se svou vlastní IP adresou zvlá È k síti Ethernet, mûïete vyuïít jeden pfiístroj iserver pro pfiipojení aï 32 dal ích zafiízení s komunikací RS-485. Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena EIS vestavûn Internet Server aï pro 32 zafiízení 4180 Pfiíslu enství DRN-PS-750 Napájecí zdroj (lineární), 230 Vst vstup, Vss v 750 ma (pro 7 jednotek) DRN-PS-1000 Napájecí zdroj (spínan ), 95 aï 240 Vst vstup, Vss v 1 A (pro 10 jednotek)

6 2000/ eng.cz Specifikace Pfiesnost: ±0.5 C teplota; procesní signály 0.03% ãtené hodnoty Rozli ení: 1 /0.1 ; 10 µv procesní Teplotní stabilita: 1) Pt100: 0. C/ C 2) Termoãlánky: 25 C: 0.05 C/ C - kompenzace studeného konce 3) Procesní signály: 50 ppm/ C NMRR: 60 db CMRR: 120 db A/D pfievod: dvojitá integrace Rychlost ãtení: 3 vzorky/s Digitální filtr: programovateln Displej: 4-místn, 9-segmentov LED 10.2 mm: i32, i16, i16d (dvojit displej), i8dv (dvojit vertikálnû) 21 mm: i mm a 21 mm: i8dh (dvojit horizontálnû) ãervená, zelená a oranïová, volitelná barva pro procesní signály, Ïádaná hodnota a teplotní jednotky Zahfiívací doba: 30 min. VSTUP Typ vstupû: termoãlánky, Pt100, napûtí, proud Odpor pfiívodních vodiãû termoãlánku: max. 100Ω Pt100: 100/500/1000 Ω, 2-, 3- nebo 4- vodiãové pfiipojení; kfiivky a Napûtí: 0 aï 100 mv, 0 aï 1 V, 0 aï 10 Vss Vstupní odpor: 10 MΩ pfii 100 mv, 1 MΩ pfii 1 nebo 10 Vss Proud: 0 aï 20 ma (zátûï 5 Ω) Pfiipojení: jednoduché Polarita: unipolární Doba odezvy: 0.7 s na 99.9% Volba desetinné teãky: Ïádná, 0.1 pro teplotu Ïádná, 0.1, 0.01 nebo pro procesní signály Nastavení Ïádané hodnoty: v rozsahu aï 9999 Nastavení rozsahu: aï 9999 Nastavení ofsetu: aï REGULACE Typ: reverzní(ohfiev) nebo pfiímá(chlazení) Volby: proporcionální regulace dle amplitudy a ãasu; volitelná ruãní nebo Auto PID, typ P, typ PI, PID a ON/OFF Integraãní konstanta: 0 aï s Derivaãní konstanta: 0 aï 3999 s Doba cyklu: 1 aï 199 s; nastavit na 0 pfii ON/OFF regulaci Zesílení: 0.5 aï 100% rozsahu; Îádané hodnoty: 1 nebo 2 Tlumení: 0000 aï 0008 Funkce v drï : aï (HH:MM), nebo vypnuto Funkce rampa (k Ïádané hodnotû): aï (HH:MM), nebo vypnuto Automatické nastavení: aktivace uïivatelem z ãelního panelu Ochrana proti zkratu: programovatelná na horní nebo dolní mez REGULAâNÍ V STUP 1 a 2 Relé: 250 Vst nebo 30 3 A (odporová zátûï); konfigurovateln pro on/off regulaci, PID a nábûh/pokles V stup 1: typ SPDT, lze b t pouïit jako v stup Alarm 1 V stup 2: typ SPDT, lze b t pouïit jako v stup Alarm 2 SSR: A (odporová zátûï); SS pulzy: neizolované; ma Analogov v stup (pouze v stup 1): neizolovan, proporcionální 0 aï 10 Vss nebo 0 aï 20 ma; 500 Ω max SÍËOVÉ P IPOJENÍ A KOMUNIKACE Ethernet: standardní protokol IEEE Base-T Podporované komunikaãní protokoly: TCP/IP, ARP, HTTPGET RS-232/RS-422/RS-485: volitelné z menu; ASCII i MODBUS protokol volitelné z menu. Programovatelná rychlost pfienosu 300 aï 19.2 K baudû; plnû programovatelné nastavení; pfienos aktuální hodnoty displeje, status alarmu, min/max hodnata, aktuální hodnota mûfiené veliãiny RS-485: Adresovatelná od 0 do 199 Pfiipojení: svorkovnice ALARM 1 a 2 (PROGRAMOVATELNÉ) Typ: stejn jako v stup 1 a 2 MoÏnosti: nad/pod, pásmo, pfiidrïení/bez pfiidrïení, v klidu otevfien/sepnut, dle hodnoty procesního signálu/dle odchylky; konfigurace z ãelního panelu Analogov v stup (programovateln ): neizolovan, pfienos signálu 0 aï 10 Vss nebo 0 aï 20 ma, 500 Ω max (pouze v stup 1). Pfiesnost 1% z rozsahu pfii dodrïení následujících podmínek: 1) rozsah vstupu není nastaven na hodnotu men í neï 1% plného rozsahu vstupu. 2) analogov v stup není nastaven na hodnotu men í neï 3% plného rozsahu v stupu. J K T E R S B C N VESTAVùNÉ BUZENÍ (volitelné v místû komunikace) ma (nelze pfii malém napájení) Izolace Napájení proti vstup/v stup: 2500 Vst, 1-minutov test (RS-232/485, vstup nebo v stup) Pro napájení mal m napûtím: 1500 Vst 1-minutov test (RS-232/485, vstup nebo v stup) Napájení proti relé/ssr: 2500 Vst 1-minutov test Relé/SSR proti relé/ssr: 2500 Vst 1-minutov test RS-232/485 proti vstupu: 500 Vst 1-minutov test Certifikace: CE dle EN5008-1, EN , EN OBECNÉ Napájení: Vst ±10%, Hz, Vss, moïnost napájení mal m napûtím: 24 Vst ±10%, Vss, 5 W z bezpeãného zdroje Provozní podmínky: 0 aï 55 C, relativní vlhkost do 90% nekondezovaná Krytí: NEMA-4x (IP65) ãelní panel ROZMùRY i/8 Série: 48 V x 96 x 127 mm H (1.89 x 3.78 x 5") i/16 Série: 48 V x 48 x 127 mm H (1.89 x 1.89 x 5") i/32 Série: 25.4 V x 48 x 127 mm H (1.0 x 1.89 x 5") V EZ PANELU i/8 Série: 45 V x 92 mm, 1/8 DIN i/16 Série: 45 mm, ãtvercov, 1/16 DIN i/32 Série: 22.5 V x 45 mm, 1/32 DIN HMOTNOST i/8 Série: 295 g i/16 Série: 159 g i/32 Série: 127 g Typ vstupu Rozsah Pfiesnost* PROCES - NAPùTÍ 0 aï 100 mv,0 aï 1V, 0 aï 10 Vdc 0.03% mûfi. PROCES - PROUD 0 aï 20 ma 0.03% mûfi. Îelezo-konstantan -210 aï 760 C/-346 aï 1400 F 0.4 C / 0.7 F CHROMEGA -270 aï -160 C/-160 aï 1372 C 1.0 C / 0.4 C -ALOMEGA -454 aï -256 F/-256 aï 2502 F 1.8 F / 0.7 F Mûì-konstantan -270 aï -190 C/-190 aï 400 C 1.0 C / 0.4 C -454 aï -310 F/-310 aï 752 F 1.8 F / 0.7 F CHROMEGA -270 aï -220 C/-220 aï 1000 C 1.0 C / 0.4 C -konstantan -454 aï -364 F/-364 aï 1832 F 1.8 F / 0.7 F Pt/13%Rh-Pt -50 aï 40 C/40 aï 1768 C 1.0 C / 0.5 C -58 aï 1 F/1 aï 3214 F 1.8 F / 0.9 F Pt/10%Rh-Pt -50 aï 100 C/100 aï 1768 C 1.0 C / 0.5 C -58 aï 212 F/212 aï 3214 F 1.8 F / 0.9 F 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 aï 640 C/640 aï 1820 C 1.0 C / 0.5 C 212 aï 1184 F/1184 aï 3308 F 1.8 F / 0.9 F 5%Re-W/26%Re-W 0 aï 2320 C/32 aï 4208 F 0.4 C / 0.7 F Nicrosil-Nisil -250 aï -100 C/-100 aï 1300 C 1.0 C / 0.4 C -418 aï -148 F/-148 aï 2372 F 1.8 F / 0.7 F L J DIN -200 aï 900 C/-328 aï 1652 F 0.4 C / 0.7 F RTD Pt, , 100Ω, 500Ω, 1000Ω -200 aï 900 C/-328 aï 1652 F 0.4 C / 0.7 F RTD Pt, , 100Ω, 500Ω, 1000Ω -200 aï 850 C/-328 aï 1562 F 0.4 C / 0.7 F

7 Regulátory y a vysoká roz ífiená záruãní doba 5 ãelní krytí vysoká pfiesnost, ±0,3 % ze ãtené snadné nastavení software zdarma, prvky Active vût í displej (21 mm LED) neï u jin ch pfiístrojû tfiídy 1/8 automatické nastavení PID parametrû univerzální vstup: tenzometr, napûèov i proudov dva regulaãní nebo alarmové v stupy (volitelné roz volitelné v stupy: SSR, relé, analogové signál a pulzy pro SSR Série is8 a is32- regulátory a zobrazovaãe pro tenzometry a váïní ãidla 2000/ PRVNÍ P ÍSTROJE T ÍDY 1/8 A 1/32 DIN: se standardní moïností volby barvy displeje pomocí menu se standardnû zabudovan m voliteln m napájením ãidla 10 Vss nebo 5 Vss nabízející sériovou komunikaci RS-232 a RS-485 v jednom pfiístroji (volitelné roz ífiení) Regulátory a zobrazovaãe série is8 a is32 umoïàují snadné pfiipojení iroké kály váïních ãidel, tlakov ch snímaãû a rûzn ch typû tenzometrû. Mûfiící rozsahy pro pfiístroje série is8 a is32 jsou mv (±50 mv), 0-1 V, 0-10 V, 0-20 ma (4-20 ma). Nastavení parametrû a rûzn ch fyzikálních rozsahû pfiístrojû série is8 a is32 lze provést velmi jednodu e s vyuïitím ãelních tlaãítek pfiístroje nebo u modelû se sériovou linkou pomocí poãítaãe se sériovou komunikací. Volitelné roz ífiení o sériovou komunikaci zahrnuje v jednom pfiístroji moïnost volby jak sériové linky RS-232 tak i RS-485 a MODBUS protokol. Standardním vybavením pfiístroje je volitelné napájení ãidla napûtím 10 V pfii 60 ma nebo 5 V pfii 40 ma. Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi8 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 8 DIN DPi8C bez v stupû (pouze ukazatel) 1 8 DIN krat í verze * DPi8A ukazatel s izolovan m analogov m v stupem 1 8 DIN DPiS8 ukazatel pro váïní ãidla 1 8 DIN DPiSL8 ukazatel pro váïní ãidla s 10-bodovou linearizací 1 8 DIN REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 8 DIN CNi8C ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 8 DIN krat í verze * CNi8A ( * ) ( * ) izolovan analogov v stup, se 2 v stupy* CNiS8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla 1 8 DIN CNiSL8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla s 10-bodovou linearizací 1 8 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss * 1 Analogov v stup (volba 5) a volba Ethernet nejsou moïné pro regulátor CNI8A * 2 Izolovan analogo v stup a volba Ethernet nejsou dostupné v krat í verzi. N/C HORNÍ POHLED 96 mm âelní POHLED 22.9 mm 1.1 mm i/8 48 mm VOLBY KOMUNIKACE Cena -EI Ethernet s vestavûn m Internetem C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud C4EI Ethernet s vestavûn m Internetem + izolovaná RS NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné /-0.00 R /-0.00 V EZ V PANELU 1/8 DIN TLOU TKA PANELU 6.4 max 0.6 min

8 Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi16 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 16 DIN* REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi16 ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 16 DIN 9900 CNi16D ( * ) ( * ) se 2 v stupy a dvojit m displejem 1 16 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss * 1 Není k dispozici s volbou Ethernet. VOLBY KOMUNIKACE Cena -C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud EI Ethernet s vestavûn m Internetem* C4EI Ethernet s vestavûn m Internetem + izolovaná RS-485/422* 4840 NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné 2640 * 2 volba vestavûn Internet je dostupná pouze pro i16d. N/C 20.3 mm i/ /-0.00 HORNÍ POHLED R 1.52 V EZ V PANELU 1/16 DIN mm /-0.00 TLOU ËKA PANELU 6.4 max 0.6 min âelní PANEL âelní POHLED DVOJIT DISPLEJ Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi32 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 32 DIN 6600 DPiS32 bez v stupû (pouze ukazatel) pro váïní ãidla 1 32 DIN 8580 REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi32 ( * )( * ) se 2 v stupy 1 32 DIN 8580 CNiS32 ( * )( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla 1 32 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss VOLBY KOMUNIKACE Cena -C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud 2640 EIS Ethernet; Bridge/Hub 4180 NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné 2640 N/C i/ / mm âelní POHLED 25.4 mm V EZ V PANELU 1/32 DIN HORNÍ POHLED /-0.00 TLOU TKA PANELU 6.4 max 0.6 min mm jsou obchodní znaãky OMEGA ENGINEERING, Inc., Stamford, U.S.A. V echna práva vyhrazena. COPYRIGHT 2000, Newport Electronics, Karviná. V echna práva vyhrazena. V echny zde uvedené ceny zahrnují clo, poji tûní a dopravu aï k zákazníkovi.

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic

Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Programovatelné relé Zelio Logic Komunikace bez hranic Jednoduše si vyberte ze iroké nabídky Zelio Logic Programovatelné relé Zelio Logic je urãeno pro fiízení jednoduch ch automatizaãních systémû od 10

Více

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4

PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4 Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,

Více

Teplotní a procesní indikátor

Teplotní a procesní indikátor Teplotní a procesní indikátor Návod k pouïití NEWPORT Electronics, Inc. http://www.newport.cz NEWPORT Electronics, Inc. âítaãe Mûfiiãe frekvence PID regulátory Hodiny/ãasovaãe Tiskárny Procesní indikátory

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω

nastavitelná ±10 % vstupního rozsahu termočlánek: max. 100 Ω napětí: max.1 kω Pt100: odpor vedení max. 10 Ω Regulátory řady PXG jsou vhodné pro složitější regulační procesy. Jsou vybavené univerzálním vstupem pro termočlánky, Pt100, napěťové a proudové lineární signály. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová

Více

www.newport.cz COPYRIGHT 2005 NEWPORT ELECTRONICS, INC. Všechna práva vyhrazena. NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

www.newport.cz COPYRIGHT 2005 NEWPORT ELECTRONICS, INC. Všechna práva vyhrazena. NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 www.newport.cz COPYRIGHT 2005 NEWPORT ELECTRONICS, INC. Všechna práva vyhrazena. NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 www. panelmetry.cz Panelové zobrazovací jednotky série

Více

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04

Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MRS 04 Dvojitý čtyřmístný displej LED Čtyři vstupy Čtyři výstupy Regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová Přístupové heslo Alarmové funkce Přiřazení vstupu

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

Regulátor teploty 48x24 mm C1

Regulátor teploty 48x24 mm C1 Products Elektrické stroje Regulátory teploty Regulátory teploty Regulátor teploty 48x24 mm C1 Dvoupolohová nebo PID regulace Indikátor se dvěma alarmy Regulátor s jedním nezávislým alarmem Možnost doplnění

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program

Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program Číslicové rozváděčové měřicí přístroje DIGEM prioritní program řízení procesů, automatizace a laboratorní aplikace třída přesnosti 0,01 až 1 proud, napětí, kmitočet, teplota, otáčky, tlak, atd. LED / LCD

Více

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK

VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej

Více

INFCPH PHCN-37. UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách

INFCPH PHCN-37. UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

PHCN-50. Uživatelská příručka

PHCN-50. Uživatelská příručka PHCN-50 Uživatelská příručka Průmyslové zapisovače a regulátory ph Série PHCN-50 $1105 Základní jednotka Zapisovač a regulátor ph Můžete vybírat ze 6 modelů Měření, regulace a zápis ph Rozsah od 2 do 12

Více

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor

dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor MĚŘENÍ A REGULACE dtron 16.1 Kompaktní mikroprocesorový regulátor Vestavná skříňka podle DIN 43 700 Krátký popis Kompaktní mikroprocesorový regulátor dtron 16.1 s čelním rámečkem o rozměru 48 mm x 48 mm

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1

FA200 a FA211 série. Uživatelská příručka. www.zutemer.cz. www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 a FA211 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 FA200 / FA211 Miniaturní digitální PID teplotní a procesní regulátory/převodníky Modulární provedení

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství)

Externí 12V / 200 ma (adaptér v příslušenství) ORCA 2800 DVOUKANÁLOVÝ A/D PŘEVODNÍK Orca 2800 je externí precizní dvoukanálový 24bit A/D převodník s dvěma analogovými a čtyřmi digitálními vstupy, čtyřmi číslicovými výstupy a jedním pomocným D/A převodníkem.

Více

Teplotní a procesní indikátor UÏivatelsk manuál

Teplotní a procesní indikátor UÏivatelsk manuál Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660, fax: (203) 359-7700

Více

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 1300 TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALACE......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí

Modulárně orientovaná struktura systému s distribuovanou inteligencí PMA a Company of WEST Control Solutions rail line Systémové komponenty Komunikační moduly pro CI45, SG45, KS45 a TB45 PROFIBUS-DP Ethernet MODBUS/TCP Kompaktní konstrukce Centralizované napájení Napájecí

Více

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE

Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE Programovatelné převodníky SEL s ethernetovým výstupem a napájením PoE Plně programovatelný typ vstupního signálu - Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, reostat, potenciometr, termočlánek, unifikované napětí

Více

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn.

1.1 Bezpeãnost. 1.1 Bezpeãnost ÚVOD. Pozn. Pozn. ÚVOD 1 1.1 Bezpeãnost Regulátor je chránûn ve shodû s tfiídou II IEC 48 a VDE 0411. Pamatujte si, Ïe regulátor nemá Ïádn vypínaã. Bude v provozu ihned, jakmile jej pfiipojíte ke zdroji. Pozn. Regulátor

Více

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor

DINALOG A 96 x 24 Sloupcový indikátor DINALOG A 96 x Rozměry průčelí 96 x mm Indikační sloupec je tvořen 5 kontrastními červenými LED diodami Rozsah zobrazení číslicového displeje 999 999 Formát na výšku nebo na šířku Měřicí rozpětí a mezní

Více

Multimetry řady PM3200

Multimetry řady PM3200 Funkce a vlastnosti (pokračování) nabízí základní i pokročilé funkce pro měření parametrů el. energie. Díky kompaktnímu provedení a možnosti montáže na lištu DIN je PM3200 vhodný zejména k monitorování

Více

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1

Přehled výrobku THERMAL MANAGEMENT 1 / 5. CZ-DigiTraceHTC915CONT-DS-DOC2210 Rev1 DIGITRACE HTC-915-CONT Ovládací systém doprovodného otápění Přehled výrobku Systém DigiTrace HTC-915 je kompaktní, plně vybavený regulátor otápění na bázi mikroprocesoru pro regulaci teploty jednoho topného

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

hotcontrol Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu

hotcontrol Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu Regulátory teploty pro zabudování do čelního panelu Jednokanálový regulátor teploty pro oblast: - regulace teploty horkých vtoků - stroje pro zpracování plastů - obalové stroje - pece - zpracování potravin

Více

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660, fax: (203) 359-7700

Více

Nástěnný regulátor Evolution TH

Nástěnný regulátor Evolution TH HS K 14001 01.2014 ástěnný regulátor Evolution TH Regulátor pro ovládání fancoilů, teplovzdušných jednotek, podlahových konvektorů a obdobných spotřebičů s EC nebo 3-rychlostními asynchronními 1-fázovými

Více

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti

PID termostat ENDA ET2011. Obj. č.: 10 83 008. Popis a ovládací prvky. Schéma změny parametru. Vlastnosti Popis a ovládací prvky PID termostat ENDA ET2011 Obj. č.: 10 83 008 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup PID termostatu ENDA ET2011. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy

Ht200 / Ht205. programový regulátor. český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Ht200 / Ht205 programový regulátor český výrobce měřicí a regulační techniky dodavatel zařízení pro tepelné procesy Popis regulátoru Ht200/Ht205 je jednosmyčkový programový regulátor pro průmyslové aplikace.

Více

MT Serie PID + Fuzzy teplotní regulátor

MT Serie PID + Fuzzy teplotní regulátor FUZZY PID REGULÁTOR * Fuzzy + PID řízení * nastavitelná odchylka * K/J/Pt - volitelné * 15 volitelných režimů * Snadno ovladatelná z panelu * Možnost připojení RS-485 Př. MT-4896-R-RS-mA 1. 2. 3. 4. 5.

Více

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : :

Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS : : : Tel +420 241 933 339 Mob +420 725 037 608 Fax +420 241 933 332 E-mail daniel.matejka@lgsystem.cz Website www.lgsystem.cz Spínání zátěže v režimu ZELENÝ BONUS Princip účtování vyrobené energie z obnovitelných

Více

Elektronický zapisovač eco-graph

Elektronický zapisovač eco-graph Technická informace TI 07R/09/cs Elektronický zapisovač ecograph Úsporný zapisovač pracující bez záznamového papíru a per s velmi jednoduchou obsluhou Oblasti použití Kompletní a ekonomicky výhodná náhrada

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

KS 20-1 Univerzální průmyslový regulátor

KS 20-1 Univerzální průmyslový regulátor PMA a Company of WEST Control Solutions KS 20-1 Univerzální průmyslový regulátor Komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Spodní displej červeno/zelený grafický, horní

Více

Procesní indikátor série INFINITY

Procesní indikátor série INFINITY Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700

Více

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506

Uživatelský manuál PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06. typ 505, 506 M-371811-A PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ ZEPAX 05, ZEPAX 06 Uživatelský manuál typ 505, 506 OBSAH 1. NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ PŘ ÍSTROJE... 2 1.1. SCHEMA ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÉHO SIGNÁLU... 3 1.2. SYMBOLY

Více

VÝROBKY A.P.O. ELMOS. Regulátory Ukazovací p ístroje Sníma e P evodníky Moduly. Výrobky A.P.O. - ELMOS - 331 - Vlastní výrobky

VÝROBKY A.P.O. ELMOS. Regulátory Ukazovací p ístroje Sníma e P evodníky Moduly. Výrobky A.P.O. - ELMOS - 331 - Vlastní výrobky Výrobky A.P.O. - ELMOS VÝROBKY A.P.O. ELMOS Regulátory Ukazovací pístroje Snímae Pevodníky Moduly pístroje do prostedí s nebezpeím výbuchu stanovená midla komunikace HART komunikace FIELDBUS Vlastní výrobky

Více

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače

Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální převodník PolyTrans P 32000 pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry a odporové vysílače Univerzální napájení Infraport pro komunikaci Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Univerzální

Více

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500

Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Multifunkční dataloger s displejem EMD-1500 Pro zobrazení, záznam a vyhodnocení fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) 3,5'' TFT dotykový displej, české menu Libovolné kombinace vstupních

Více

přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikace FIELDBUS

přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu komunikace FIELDBUS Výrobky A.P.O. - ELMOS VÝROBKY A.P.O. ELMOS Regulátory Ukazovací přístroje Snímače Převodníky, moduly přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu stanovená měřidla komunikace HART komunikace FIELDBUS Uvedení

Více

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce

OEM ACX36... Regulátor VVK. Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR. Pro regulační, řídící a kontrolní funkce OEM SICLIMAT SAPHIR Regulátor VVK Pro regulační, řídící a kontrolní funkce ACX36... Regulátor ACX36 se používají v systémech větrání, klimatizace a chlazení. Patří do řady SICLIMAT SAPHIR. Jsou k dispozici

Více

Teplotní a procesní regulátor UÏivatelsk manuál

Teplotní a procesní regulátor UÏivatelsk manuál Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660, fax: (203) 359-7700

Více

FU-48 / 72 / 86 / 96 série

FU-48 / 72 / 86 / 96 série FU-48 / 72 / 86 / 96 série Uživatelská příručka www.zutemer.cz www.zutemer.cz obchod@zutemer.cz servis@zutemer.cz 1 Digitální PID regulátory teploty a procesu. 1. Poznámka S použitím manuálu si prosím

Více

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení

Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Kompaktní a univerzální regulátor pro vzduchotechniku a topení Jednoduché ovládání pomocí multifunkčního kolečka Optigo má otočné tlačítko (1) kódovací zařízení, které velmi zjednodušuje přístup do systému

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw

BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 tyristorové DC měniče od 5 do 1100 kw BKD/ BKF 7000 - DC měniče pro aplikace do 1100 kw Firma Baumüller vyvinula novou řadu DC měničů BKD/ BKF 7000 nahrazující osvědčenou serii BKD/ BKF 6000.

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B

Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B PMA a Company of WEST Control Solutions Liniový registrační přístroj KS 3930 A KS 3930 B Volně programovatelný, mikroprocesorem řízený Oddělené vstupy jednotlivých kanálů Univerzální provedení pro skládaný

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF

Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek. Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF t TERMINA 1- kanálové t denní spínací hodiny TR 610 top Denní p ehled naprogramovan ch asû 5 = pátek Stav kontaktû relé St ídavû se zobrazují kanály C1 a C2 zap. = On vyp.= OFF Provozní napûtí OK blikají

Více

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47

NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 NÁVOD K POUŽITÍ OM 47 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR AC VOLTMETR/AMPÉRMETR WATTMETR MONITOR PROCESŮ OHMMETR TEPLOMĚR PRO PT 100 Návod k obsluze OM 47 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně

Více

INFCR. UÏivatelsk manuál. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách. DIGITÁLNÍ UKAZATEL PRO Pt100. UÏivatelská pfiíruãka

INFCR. UÏivatelsk manuál. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách. DIGITÁLNÍ UKAZATEL PRO Pt100. UÏivatelská pfiíruãka Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700

Více

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce

MCIO2. Kompaktní I/O modul. Shrnutí. Použití Kompaktní I/O modul pro sběr dat a řízení procesů. Funkce MCIO2 Kompaktní I/O modul Shrnutí Kompaktní I/O modul MCIO2 je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

Malý kompaktní I/O modul

Malý kompaktní I/O modul MMIO Malý kompaktní I/O modul Shrnutí Malý kompaktní I/O modul MMIO je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro řízení fancoilů a malých VZT jednotek. Modul komunikuje

Více

Ceník produktů firmy SHIMADEN CO.,LTD. JAPAN. Platný od 1.6.2012 Ceny jsou uvedeny v českých korunách.

Ceník produktů firmy SHIMADEN CO.,LTD. JAPAN. Platný od 1.6.2012 Ceny jsou uvedeny v českých korunách. DEWETRON-PRAHA spol. s r.o. Tehovská 25/1237 100 00 Praha 10 Tel +420 2 7482 2925 Fax +420 2 7482 2926 info@dewetron.cz www.dewetron.cz Ceník produktů firmy SHIMADEN CO.,LTD. JAPAN Platný od 1.6.2012 Ceny

Více

PID mikroprocesorový regulátor THP35

PID mikroprocesorový regulátor THP35 PID mikroprocesorový regulátor THP35 1.0 Všeobecný popis: Číslicový regulátor teploty THP35 se dvěma výstupy, postavený na bázi výkonného mikroprocesoru, je konstruován pro regulaci teploty nebo jiných

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis

MaRweb.sk. P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky. Použití. Technické parametry. Popis www.marweb.sk P5102 Univerzální programovatelné dvouvodičové převodníky Jeden typ převodníku pro všechna běžná odporová i termoelektrická čidla. Linearizovaný výstupní signál 4 až 20 ma. Přesnost dle rozsahu

Více

Vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky Vyhodnocovací jednotky Oblast použití Vyhodnocovací jednotky spolu s připojenými snímači umožňují celou řadu měřicích úloh, jako např. měření hladiny, diferenčního tlaku, procesního tlaku, vzdálenosti,

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02

Použití. Výhody. Technické parametry. Certifikace. Přístroj ukazovací číslicový ZEPAX 02 str. 1/5 Použití přístroj je určen k dálkovému měření fyzikálních veličin, které jsou zobrazeny na 4 1/2 LED dispeji Výhody široká nabídka typů vstupních signálů možnost signalizace 2 mezních hodnot pomocí

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

400 Série Automatické testovací systémy

400 Série Automatické testovací systémy Informace o výrobku 400 Série Automatické testovací systémy Mail: sales@encentrum.cz EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 - - Lidická 66 Praha 5 - - Telefax: +420 251 560 202 - Internet: www.etl-

Více

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry

Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Převodníky ThermoTrans P 32100, A 20210 pro termočlánky a odporové teploměry Univerzální napájení (P 32100) Infraport pro komunikaci (P 32100) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky ThermoTrans

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna

Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Poãítadla Zelio Count Přesnost zajištěna Katalog 005 www.telemecanique.cz Obsah 0 Poãítadla Zelio Count b Úvod.................................................. strany a b Poãítadla provozních hodin a

Více

Regulátor Indikátor Převodník 1 / 32 DIN - 48 x 24

Regulátor Indikátor Převodník 1 / 32 DIN - 48 x 24 Regulátor Indikátor Převodník / 32 DIN - 48 x 24 ASCON ISO 900 C Návod k obsluze C-/98.04 Cod. J30-478-AC IE EIG spol. s r.o. Baarova 3a 40 00 PRAHA 4 Tel. 24 484 940 Fax 24 484 94 e-mail: eig@telecom.cz

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DUCA- LCD96 ELEKTROKOMPONENTY AZ spol. s r.o. Za Nádražím 2547 Tel.: +420 381 001 691 (Mob.: +420 774 425 961) provozovna Pražská 313 E-mail: Info@elektrokomponenty.cz 397 01 Písek Web: www.elektrokomponenty.cz DIGITÁLNÍ

Více

Frekvenãní kalibrátor

Frekvenãní kalibrátor Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700

Více

IDP - DIGITÁLNÍ PROCESNÍ UKAZATEL. UÏivatelsk manuál http://www.omega.com. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách

IDP - DIGITÁLNÍ PROCESNÍ UKAZATEL. UÏivatelsk manuál http://www.omega.com. Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

West ProVU. Technické parametry Rozměry. Regulace

West ProVU. Technické parametry Rozměry. Regulace ProVU je řada cenově dostupných teplotních a procesních regulátorů s pokročilými funkcemi, které zahrnují programovou regulaci, záznam hodnot, Modbus RTU v režimu Master i Slave (vhodné pro multizónové

Více

PR 70040 CZ. Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika

PR 70040 CZ. Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika PR 70040 CZ Regulátory, výkonové jednotky a systémová technika Řada JiTRON Regulátory s formátem å é ë è ç ê Typ å itron 04 ç itron 08, napříč è itron 32/702040 ë itron DR 100 702044 é itron 08, na výšku

Více

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Vážení a dávkování

Pece, hořáky Balící stroje a linky Stroje na zpracování plastů Sušárny a klimatizační komory Tepelné procesy Vážení a dávkování PMA a Company of WEST Control Solutions Digital 280-1 Číslicový indikátor Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Velký pětimístný displej Limitní výstupy s hysterezí

Více