info /04 Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem nákup se slevou 10 % na v bezkonkurenãnû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû"

Transkript

1 info / OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr dat topná tûlesa Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem I N T E R N E T R E A D Y teplotní/procesní ukazatel & regulátor SLEVA -10% bezkonkurenãnû první pfiístroj! nákup se slevou 10 % na v pi te nav tivte volejte faxujte kliknûte NEWPORT T ELECTRONICS, spol. s r.o. r tel.: fax: Rudé armády 1868 * Karviná

2 2000/ Regulátory y a zobrazovaãe isérie - s vestavûn m Internetem!!! i/32 i/16 i/8 vysoká kvalita - roz ífiená pûtiletá záruka zdarma vysoká pfiesnost ±0.5 C, 0.03% mûfiené hodnoty první panelov pfiístroj 1/8 DIN se zcela programovateln m barevn m displejem (standard) vût í displej (21 mm LED) neï kter koliv pfiístroj 1/8 DIN uïivatelsky pfiívûtiv, snadno konfigurovateln software zdarma, ActiveX prvky plnû automatické ladûní PID regulátoru, volitelné univerzální vstupy: termoãlánky, odporové teplomûry, bûïná napûtí a proudy první panelov pfiístroj 1/8 DIN s komunikací RS-232 a RS-485 v jednom pfiístroji, volitelné 2 fiídící nebo signalizaãní v stupy (na v bûr stejnosmûrné pulsní, bezkontaktní spínaãe, mechanická relé, nebo analogové proudové ãi napûèové) - volitelné teplotní stabilita ±0. C/ C odporové teplomûry; ±0.05 C/ C 25 C ãelní krytí NEMA 4, IP65 zásuvné konektory PROGRAMOVATELN BAREVN DISPLEJ Pfiístroje OMEGA i/8, i/16 a i/32 tvofií první kompletní sérii pfiístrojû ve velikostech 1/8, 1/16 a 1/32 DIN s plnû programovateln m barevn m displejem. Displej lze naprogramovat tak, aby zmûnil barvu pfii jakékoliv pfiednastavené hodnotû. Napfiíklad lze pfiístroj naprogramovat tak, aby barva displeje byla zelená pfii zahfiívání, Ïlutá pfii normálním provozu a ãervená pfii poru e. Zmûny barvy dovolují snadnou a rychlou identifikaci stavu zafiízení a dovoluje rychlou a intuitivní reakci obsluhy. V jiném pfiípadû lze displej naprogramovat tak, aby mûl zelenou barvu pfii normálním provozu, Ïlutou barvu pro varovn stav a ãervenou barvu pro stav nebezpeãn, poruchu apod. Barvy lze nastavit tak, aby se zmûnily zpût pfii pominutí podmínek pro zbarvení nebo mohou b t zablokovány, dokud nejsou operátorem potvrzeny. Pfiístroj lze také naprogramovat tak, aby nedocházelo ke zmûnám barev vûbec. Displej má pak trvale barvu zelenou, Ïlutou nebo ãervenou. V takovém pfiípadû lze pouïít rûzné barvy pro identifikaci rûzn ch veliãin, napfiíklad teploty, tlaku a prûtoku, nebo pro rozli ení mûfiení ve tfiech rûzn ch místech. NAVRÎENO A VYROBENO V USA inovativní mûfiiãe a regulátory OMEGA isérie mají roz ífienou pûtiletou záruku bez pfiíplatku. Pfiístroje isérie v sobû zahrnují velké mnoïství v konn ch funkcí v nejmen ím moïném pouzdfie. KaÏd pfiístroj isérie je dûkladnû testován a kalibrován, nûkolikrát bûhem v robního cyklu. Pfiístroje isérie poskytují nejvy í pfiesnost pro prûmyslovou automatizaci (0,03% mûfiené hodnoty). A/D pfievodník je tvofien dvacetibitov m zákaznick m obvodem s patentovan m algoritmem a inteligentním filtrem. UNIVERZÁLNÍ VSTUPY inovativní mûfiiãe a regulátory isérie poskytují nej ir í v bûr typû vstupû v jednom prûmyslovém pfiístroji. Nastavení se provádí jednodu e v menu pomocí ãtyfi tlaãítek na ãelním panelu pfiístroje nebo pomocí sériové komunikace. 10 TYPÒ TERMOâLÁNKÒ Pfiístroje isérie mohou mûfiit 10 typû termoãlánkû: K, J, T, E, R, S, B, C, N a J DIN. Patentovan algoritmus linearizace v stupû termoãlánkû v pfiístrojích Série i tvofií nejvy í standard pfiesnosti. NEJP ESNùJ Í Mù ENÍ ODPOROV CH TEPLOMùRÒ Pfiístroje isérie pracují s nej ir ím v bûrem odporov ch teplomûrû a také poskytují nejpfiesnûj í mûfiení odporov ch teplomûrû. Pfiístroj akceptuje jak kfiivku Pt , tak i kfiivku Odpor teplomûru mûïe b t 100, 500 nebo 1000 ohmû. Odporov teplomûr lze pfiipojit 2, 3 nebo 4 vodiãi, takïe je zaji tûna nejvy í pfiesnost mûfiení. PROCESNÍ SIGNÁLY - NAPùTÍ A PROUDY

3 eng.cz 2000/ Pfiístroje OMEGA Série i mûfií provozní napûtí v rozsazích mv, 0-1 V a 0-10 V. Rozsah proudu je 0-20 ma. ANALOGOV V STUP Voliteln analogov v stup lze naprogramovat jako napûèov v rozsahu 0-10 V stejnosmûrn ch nebo jako proudov v rozsahu 0(4)-20 ma. V stup lze nastavit jako regulaãní nebo jako pfienos kalibrované mûfiené hodnoty, coï je jedineãná vlastnost mezi regulátory. VESTAVùNÉ BUZENÍ, STANDARD Pfiístroje isérie jsou standardnû dodávány s buzením pfievodníku a dal ích zafiízení ze zdroje 24 V/25 ma. Tak mûïe stejn pfiístroj pracovat s termoãlánky, odporov mi teplomûry a pfievodníky na 4-20 ma s vlastním napájením (vestavûn zdroj není dodáván spolu s volitelnou, galvanicky oddûlenou komunikací RS-232/485). FUNKCE REGULÁTORU Od jednoduchého ruãního fiízení pfies dvoustavovou regulaci aï po PID fiízení v libovolném bodû * s plnû automatick m ladûním parametrû. Nastaviteln mód pro adaptivní ladûní, pevné ladûní, PID, PI a PD fiízení. Dvojit fiídicí v stup lze nakonfigurovat pro mnoïství 92 X 45 mm rûzn ch aplikací s nezávisl mi 22.2 mm v stupy, jako jsou ohfiev/ohfiev, 45 X 22.2 mm ohfiev/chlazení, 45 mm ohfiev/signalizace, chlazení/chlazení, chlazení/signalizace nebo signalizace/signalizace. FUNKCE RAMPOVÁNÍ Rampování k Ïádané hodnotû dovoluje uïivateli definovat rychlost nárûstu hodnoty od aktuální hodnoty k hodnotû Ïádané, ãímï se minimalizuje tepeln ok zátûïe bûhem nábûhu. Maximální doba nárûstû: (HH.MM), poklesu: aï (HH.MM), útlumu: 1 aï 8 v jednotkách kroku. Typy vstupû: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, odporov teplomûr 100 ohmû, 500 ohmû a 1000 ohmû dle nebo , 0 aï 20 ma, 0 aï 100 mv, 0 aï 1 V a 0 aï 10 Vdc. Zcela programovateln barevn displej Pfiístroje OMEGA i/8, i/16 a i/32 tvofií první kompletní sérii pfiístrojû ve velikostech 1/8, 1/16 a 1/32 DIN s plnû programovateln m barevn m displejem. Displej lze naprogramovat âervená na zmûnu barvu pfii jakékoliv ORANÎOVÁ nastavitelné ZELENÁ hodnotû. 92 mm 45 mm sq. 45 mm 45 mm 9 segmentov displej 7 segmentov displej Pfiístroje isérie jsou vybaveny jedineãn m devítisegmentov m LED displejem, kter znaãnû usnadàuje reprezentaci alfanumerick ch znakû. Klasick sedmisegmentov displej je vhodn pouze pro zobrazení ãíslic, nikoliv v ak pro zobrazení písmen. Devítisegmentov displej pfiístrojû isérie dovoluje snadnûj í ãtení slov, takïe programování a provoz pfiístroje je mnohem jednodu í. isérie umí automatické nastavení rozsahu Funkce automatického nastavení rozsahu posunuje desetinnou OMEGA teãku vpravo nebo vlevo podle aktuální mûfiené hodnoty. Toto automatické OMEGA nastavení není funkãní, pokud nastavíte pevnou pozici desetinné teãky.

4 2000/ Regulátory a ukazatele isérie - pfiímé pfiipojení k Internetu (kaïdé zafiízení má vlastní IP adresu) isérie s vestav Standardní ETHERNETOV hub nebo pfiepínaã Ethernet LAN INTERNET PC v síti LAN PC v síti Internet ukazatel i8 Internetová IP adresa "WEB regulátor" P IPOJENÍ KINTERNETU Nové pfiístroje isérie firmy OMEGA mohou b t pfiipojeny pfiímo k síti Ethernet pomocí standardního konektoru RJ-45 a mohou zpracovávat data pomocí protokolu TCP/IP. Pfiístroje isérie mohou obsluhovat webové stránky pfies pfiipojení Ethernet LAN nebo pfiímo pfies internetové pfiipojení. Tímto je umoïnûno monitorování nebo fiízení technologick ch procesû pomocí internetov ch prohlíïeãû z jakéhokoliv místa v technologii nebo dokonce kdekoliv ze svûta. DÁLKOVÉ ÍZENÍ Napfiíklad s regulátorem isérie 1/16 DIN pro regulaci topného tûlesa mûïe uïivatel zobrazovat mûfienou teplotu, mûnit Ïádanou hodnotu teploty nebo alarmové hodnoty, zapnout nebo vypnout topení a fiadu jin ch funkcí z libovolného místa lokální sítû nebo kdekoliv z internetu. Webové stránky mohou b t vytvofieny libovolnû podle potfieby uïivatele a jsou zabezpeãeny pfiístupov m heslem proti neïádoucím zásahûm. Nepotfiebujete vûbec Ïádn speciální software pro prohlíïení dat, vystaãíte s internetov m prohlíïeãem. Nejpodstatnûj í je to, Ïe nepotfiebujete dal í poãítaã pro pfiipojení regulátoru k internetu. A ALARMY Regulátory isérie mohou posílat ové informace pfiímo uïivateli (nebo kamkoliv je to nutné) s upozornûním na poruchové stavy nebo pouze pro aktualizaci. S vyuïitím nov ch technologií mûïe uïivatel obdrïet SMS o stavu regulátoru isérie pfiímo na mobilní telefon. Pfiístroje isérie firmy OMEGA se pfiipojují pfiímo k síti Ethernet, a nikoliv pfies sériovou linku k poãítaãi, kter by slouïil jako fiídící jednotka. Pfiístroje isérie mohou b t navíc vybaveny sériovou komunikací RS-232/422/485 a MODBUS. JE TO OPRAVDU PRVNÍ P ÍSTROJ VE SVÉ T ÍDù, KTER ZAHRNUJE V ECHNY TYTO TYPY SÉRIOVÉ KOMUNIKACE V JEDNOM P ÍSTROJI A LZE JE LIBOVOLNù VOLIT POMOCÍ MENU. INTERNETOVÉ PROST EDKY S voliteln m roz ífiením EI se tyto malé pfiístroje velikosti 1/8 DIN a 1/16 DIN stávají webov mi servery. Vlastnosti webového serveru jsou souãástí pfiístroje. Pouze nejmen í pfiístroje velikosti 1/32 DIN vyïadují pfiipojení k externímu iserveru. Pfiístroje isérie firmy OMEGA jsou jednoznaãnû urãeny svou IP adresou v síti. Pfiístroji mûïe b t pfiifiazena poskytovatelem internetov ch sluïeb skuteãná internetová IP adresa a tento mûïe fungovat jako www server poskytující poïadované informace. Pfiístroje isérie dobfie spolupracují jak s konvenãními programy pro fiízení nebo monitorování technologick ch procesû tak i s programy Microsoft Visual Basic a EXCEL. Firma OMEGA poskytuje voln software a demo programy, které umoïàují jednoduché pfiipojení a snadné pouïití pfiístrojû v mnoha aplikacích.

5 n m internetem 2000/ PouÏití iserver jako HUB/serveru pro pfiipojení aï 32 pfiístrojû Standardní ETHERNET hub nebo switch PouÏití OMEGA regulátoru isérie s roz ífiením C4EI jako HUB pro pfiipojení aï 32 pfiístrojû Standardní ETHERNET hub nebo switch Konvenãní sériové zapojení s vyuïitím poãítaãe se sériovou komunikací RS-485 Standardní ETHERNET hub nebo switch regulátor i32 iserver regulátor i32 regulátor i32 ukazatel i8 ukazatel i8 s volbou C4EI Ovládání iserveru pomocí internetového prohlíïeãe s vyuïitím jeho webové stránky Tato domovská stránka je urãena pro pfiístroje isérie se sériovou komunikací. MÛÏe b t vyuïita i pro jiné pfiístroje, které mají standardní komunikaci RS232/458/422. Zobrazení: umoïàuje zobrazování mûfiené veliãiny aï ze 4 zafiízení Zadávání hodnot: umoïàuje zobrazení a zadávání Ïádan ch hodnot do pfiístroje. ukazatel i8 Dostávejte nebo SMS zprávy o alarmovov ch stavech va ich technologick ch procesû. iserver je pfiístroj s montáïí na li tu DIN, kter umoïàuje pfiipojení aï 32 zafiízení k síti Ethernet a internet. iserver poskytuje jak funkci webového serveru tak i funkci sériové Ethernet bridge. Pro pfiipojení pfiístrojû isérie k serveru iserver musí b t tyto vybaveny sériovou komunikací RS-485. iserver firmy OMEGA je rovnûï kompatibilní s pfiístroji série INFINITY a pfievodníky série DRX firmy OMEGA. kombinace webovského serveru a Ethernet Bridge mûïe fiídit aï 32 zafiízení vysoká kvalita roz ífiená záruka 5 let iroká kála moïností PouÏití iserveru je alternativní cestou jak pfiipojit pfiístroje Série i k síti Ethernet LAN nebo internet. Místo pfiipojení kaïdého pfiístroje se svou vlastní IP adresou zvlá È k síti Ethernet, mûïete vyuïít jeden pfiístroj iserver pro pfiipojení aï 32 dal ích zafiízení s komunikací RS-485. Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena EIS vestavûn Internet Server aï pro 32 zafiízení 4180 Pfiíslu enství DRN-PS-750 Napájecí zdroj (lineární), 230 Vst vstup, Vss v 750 ma (pro 7 jednotek) DRN-PS-1000 Napájecí zdroj (spínan ), 95 aï 240 Vst vstup, Vss v 1 A (pro 10 jednotek)

6 2000/ eng.cz Specifikace Pfiesnost: ±0.5 C teplota; procesní signály 0.03% ãtené hodnoty Rozli ení: 1 /0.1 ; 10 µv procesní Teplotní stabilita: 1) Pt100: 0. C/ C 2) Termoãlánky: 25 C: 0.05 C/ C - kompenzace studeného konce 3) Procesní signály: 50 ppm/ C NMRR: 60 db CMRR: 120 db A/D pfievod: dvojitá integrace Rychlost ãtení: 3 vzorky/s Digitální filtr: programovateln Displej: 4-místn, 9-segmentov LED 10.2 mm: i32, i16, i16d (dvojit displej), i8dv (dvojit vertikálnû) 21 mm: i mm a 21 mm: i8dh (dvojit horizontálnû) ãervená, zelená a oranïová, volitelná barva pro procesní signály, Ïádaná hodnota a teplotní jednotky Zahfiívací doba: 30 min. VSTUP Typ vstupû: termoãlánky, Pt100, napûtí, proud Odpor pfiívodních vodiãû termoãlánku: max. 100Ω Pt100: 100/500/1000 Ω, 2-, 3- nebo 4- vodiãové pfiipojení; kfiivky a Napûtí: 0 aï 100 mv, 0 aï 1 V, 0 aï 10 Vss Vstupní odpor: 10 MΩ pfii 100 mv, 1 MΩ pfii 1 nebo 10 Vss Proud: 0 aï 20 ma (zátûï 5 Ω) Pfiipojení: jednoduché Polarita: unipolární Doba odezvy: 0.7 s na 99.9% Volba desetinné teãky: Ïádná, 0.1 pro teplotu Ïádná, 0.1, 0.01 nebo pro procesní signály Nastavení Ïádané hodnoty: v rozsahu aï 9999 Nastavení rozsahu: aï 9999 Nastavení ofsetu: aï REGULACE Typ: reverzní(ohfiev) nebo pfiímá(chlazení) Volby: proporcionální regulace dle amplitudy a ãasu; volitelná ruãní nebo Auto PID, typ P, typ PI, PID a ON/OFF Integraãní konstanta: 0 aï s Derivaãní konstanta: 0 aï 3999 s Doba cyklu: 1 aï 199 s; nastavit na 0 pfii ON/OFF regulaci Zesílení: 0.5 aï 100% rozsahu; Îádané hodnoty: 1 nebo 2 Tlumení: 0000 aï 0008 Funkce v drï : aï (HH:MM), nebo vypnuto Funkce rampa (k Ïádané hodnotû): aï (HH:MM), nebo vypnuto Automatické nastavení: aktivace uïivatelem z ãelního panelu Ochrana proti zkratu: programovatelná na horní nebo dolní mez REGULAâNÍ V STUP 1 a 2 Relé: 250 Vst nebo 30 3 A (odporová zátûï); konfigurovateln pro on/off regulaci, PID a nábûh/pokles V stup 1: typ SPDT, lze b t pouïit jako v stup Alarm 1 V stup 2: typ SPDT, lze b t pouïit jako v stup Alarm 2 SSR: A (odporová zátûï); SS pulzy: neizolované; ma Analogov v stup (pouze v stup 1): neizolovan, proporcionální 0 aï 10 Vss nebo 0 aï 20 ma; 500 Ω max SÍËOVÉ P IPOJENÍ A KOMUNIKACE Ethernet: standardní protokol IEEE Base-T Podporované komunikaãní protokoly: TCP/IP, ARP, HTTPGET RS-232/RS-422/RS-485: volitelné z menu; ASCII i MODBUS protokol volitelné z menu. Programovatelná rychlost pfienosu 300 aï 19.2 K baudû; plnû programovatelné nastavení; pfienos aktuální hodnoty displeje, status alarmu, min/max hodnata, aktuální hodnota mûfiené veliãiny RS-485: Adresovatelná od 0 do 199 Pfiipojení: svorkovnice ALARM 1 a 2 (PROGRAMOVATELNÉ) Typ: stejn jako v stup 1 a 2 MoÏnosti: nad/pod, pásmo, pfiidrïení/bez pfiidrïení, v klidu otevfien/sepnut, dle hodnoty procesního signálu/dle odchylky; konfigurace z ãelního panelu Analogov v stup (programovateln ): neizolovan, pfienos signálu 0 aï 10 Vss nebo 0 aï 20 ma, 500 Ω max (pouze v stup 1). Pfiesnost 1% z rozsahu pfii dodrïení následujících podmínek: 1) rozsah vstupu není nastaven na hodnotu men í neï 1% plného rozsahu vstupu. 2) analogov v stup není nastaven na hodnotu men í neï 3% plného rozsahu v stupu. J K T E R S B C N VESTAVùNÉ BUZENÍ (volitelné v místû komunikace) ma (nelze pfii malém napájení) Izolace Napájení proti vstup/v stup: 2500 Vst, 1-minutov test (RS-232/485, vstup nebo v stup) Pro napájení mal m napûtím: 1500 Vst 1-minutov test (RS-232/485, vstup nebo v stup) Napájení proti relé/ssr: 2500 Vst 1-minutov test Relé/SSR proti relé/ssr: 2500 Vst 1-minutov test RS-232/485 proti vstupu: 500 Vst 1-minutov test Certifikace: CE dle EN5008-1, EN , EN OBECNÉ Napájení: Vst ±10%, Hz, Vss, moïnost napájení mal m napûtím: 24 Vst ±10%, Vss, 5 W z bezpeãného zdroje Provozní podmínky: 0 aï 55 C, relativní vlhkost do 90% nekondezovaná Krytí: NEMA-4x (IP65) ãelní panel ROZMùRY i/8 Série: 48 V x 96 x 127 mm H (1.89 x 3.78 x 5") i/16 Série: 48 V x 48 x 127 mm H (1.89 x 1.89 x 5") i/32 Série: 25.4 V x 48 x 127 mm H (1.0 x 1.89 x 5") V EZ PANELU i/8 Série: 45 V x 92 mm, 1/8 DIN i/16 Série: 45 mm, ãtvercov, 1/16 DIN i/32 Série: 22.5 V x 45 mm, 1/32 DIN HMOTNOST i/8 Série: 295 g i/16 Série: 159 g i/32 Série: 127 g Typ vstupu Rozsah Pfiesnost* PROCES - NAPùTÍ 0 aï 100 mv,0 aï 1V, 0 aï 10 Vdc 0.03% mûfi. PROCES - PROUD 0 aï 20 ma 0.03% mûfi. Îelezo-konstantan -210 aï 760 C/-346 aï 1400 F 0.4 C / 0.7 F CHROMEGA -270 aï -160 C/-160 aï 1372 C 1.0 C / 0.4 C -ALOMEGA -454 aï -256 F/-256 aï 2502 F 1.8 F / 0.7 F Mûì-konstantan -270 aï -190 C/-190 aï 400 C 1.0 C / 0.4 C -454 aï -310 F/-310 aï 752 F 1.8 F / 0.7 F CHROMEGA -270 aï -220 C/-220 aï 1000 C 1.0 C / 0.4 C -konstantan -454 aï -364 F/-364 aï 1832 F 1.8 F / 0.7 F Pt/13%Rh-Pt -50 aï 40 C/40 aï 1768 C 1.0 C / 0.5 C -58 aï 1 F/1 aï 3214 F 1.8 F / 0.9 F Pt/10%Rh-Pt -50 aï 100 C/100 aï 1768 C 1.0 C / 0.5 C -58 aï 212 F/212 aï 3214 F 1.8 F / 0.9 F 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 aï 640 C/640 aï 1820 C 1.0 C / 0.5 C 212 aï 1184 F/1184 aï 3308 F 1.8 F / 0.9 F 5%Re-W/26%Re-W 0 aï 2320 C/32 aï 4208 F 0.4 C / 0.7 F Nicrosil-Nisil -250 aï -100 C/-100 aï 1300 C 1.0 C / 0.4 C -418 aï -148 F/-148 aï 2372 F 1.8 F / 0.7 F L J DIN -200 aï 900 C/-328 aï 1652 F 0.4 C / 0.7 F RTD Pt, , 100Ω, 500Ω, 1000Ω -200 aï 900 C/-328 aï 1652 F 0.4 C / 0.7 F RTD Pt, , 100Ω, 500Ω, 1000Ω -200 aï 850 C/-328 aï 1562 F 0.4 C / 0.7 F

7 Regulátory y a vysoká roz ífiená záruãní doba 5 ãelní krytí vysoká pfiesnost, ±0,3 % ze ãtené snadné nastavení software zdarma, prvky Active vût í displej (21 mm LED) neï u jin ch pfiístrojû tfiídy 1/8 automatické nastavení PID parametrû univerzální vstup: tenzometr, napûèov i proudov dva regulaãní nebo alarmové v stupy (volitelné roz volitelné v stupy: SSR, relé, analogové signál a pulzy pro SSR Série is8 a is32- regulátory a zobrazovaãe pro tenzometry a váïní ãidla 2000/ PRVNÍ P ÍSTROJE T ÍDY 1/8 A 1/32 DIN: se standardní moïností volby barvy displeje pomocí menu se standardnû zabudovan m voliteln m napájením ãidla 10 Vss nebo 5 Vss nabízející sériovou komunikaci RS-232 a RS-485 v jednom pfiístroji (volitelné roz ífiení) Regulátory a zobrazovaãe série is8 a is32 umoïàují snadné pfiipojení iroké kály váïních ãidel, tlakov ch snímaãû a rûzn ch typû tenzometrû. Mûfiící rozsahy pro pfiístroje série is8 a is32 jsou mv (±50 mv), 0-1 V, 0-10 V, 0-20 ma (4-20 ma). Nastavení parametrû a rûzn ch fyzikálních rozsahû pfiístrojû série is8 a is32 lze provést velmi jednodu e s vyuïitím ãelních tlaãítek pfiístroje nebo u modelû se sériovou linkou pomocí poãítaãe se sériovou komunikací. Volitelné roz ífiení o sériovou komunikaci zahrnuje v jednom pfiístroji moïnost volby jak sériové linky RS-232 tak i RS-485 a MODBUS protokol. Standardním vybavením pfiístroje je volitelné napájení ãidla napûtím 10 V pfii 60 ma nebo 5 V pfii 40 ma. Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi8 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 8 DIN DPi8C bez v stupû (pouze ukazatel) 1 8 DIN krat í verze * DPi8A ukazatel s izolovan m analogov m v stupem 1 8 DIN DPiS8 ukazatel pro váïní ãidla 1 8 DIN DPiSL8 ukazatel pro váïní ãidla s 10-bodovou linearizací 1 8 DIN REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 8 DIN CNi8C ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 8 DIN krat í verze * CNi8A ( * ) ( * ) izolovan analogov v stup, se 2 v stupy* CNiS8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla 1 8 DIN CNiSL8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla s 10-bodovou linearizací 1 8 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss * 1 Analogov v stup (volba 5) a volba Ethernet nejsou moïné pro regulátor CNI8A * 2 Izolovan analogo v stup a volba Ethernet nejsou dostupné v krat í verzi. N/C HORNÍ POHLED 96 mm âelní POHLED 22.9 mm 1.1 mm i/8 48 mm VOLBY KOMUNIKACE Cena -EI Ethernet s vestavûn m Internetem C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud C4EI Ethernet s vestavûn m Internetem + izolovaná RS NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné /-0.00 R /-0.00 V EZ V PANELU 1/8 DIN TLOU TKA PANELU 6.4 max 0.6 min

8 Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi16 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 16 DIN* REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi16 ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 16 DIN 9900 CNi16D ( * ) ( * ) se 2 v stupy a dvojit m displejem 1 16 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss * 1 Není k dispozici s volbou Ethernet. VOLBY KOMUNIKACE Cena -C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud EI Ethernet s vestavûn m Internetem* C4EI Ethernet s vestavûn m Internetem + izolovaná RS-485/422* 4840 NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné 2640 * 2 volba vestavûn Internet je dostupná pouze pro i16d. N/C 20.3 mm i/ /-0.00 HORNÍ POHLED R 1.52 V EZ V PANELU 1/16 DIN mm /-0.00 TLOU ËKA PANELU 6.4 max 0.6 min âelní PANEL âelní POHLED DVOJIT DISPLEJ Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi32 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 32 DIN 6600 DPiS32 bez v stupû (pouze ukazatel) pro váïní ãidla 1 32 DIN 8580 REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi32 ( * )( * ) se 2 v stupy 1 32 DIN 8580 CNiS32 ( * )( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla 1 32 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss VOLBY KOMUNIKACE Cena -C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud 2640 EIS Ethernet; Bridge/Hub 4180 NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné 2640 N/C i/ / mm âelní POHLED 25.4 mm V EZ V PANELU 1/32 DIN HORNÍ POHLED /-0.00 TLOU TKA PANELU 6.4 max 0.6 min mm jsou obchodní znaãky OMEGA ENGINEERING, Inc., Stamford, U.S.A. V echna práva vyhrazena. COPYRIGHT 2000, Newport Electronics, Karviná. V echna práva vyhrazena. V echny zde uvedené ceny zahrnují clo, poji tûní a dopravu aï k zákazníkovi.

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

SL-1200MK2 SL-1210MK2

SL-1200MK2 SL-1210MK2 Gramofon SL-1200MK2 SL-1210MK2 Návod k obsluze Pfied pouïitím pfiístroje si pozornû pfieãtûte tento návod k obsluze. Popis dílû gramofonu 1 Pant krytu KrouÏek nastavení v ky raménka pfienosky Stfiedov

Více

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

M90 a M91 Micro-OPLCs

M90 a M91 Micro-OPLCs Klíã k efektivní automatizaci M90 a M91 Micro-OPLCs Ovládací panel a programovateln logick fiadiã M90 Je to HMI? Nebo je to PLC? Obojí! M90 a M91 V echny mikrofiadiãe jsou vybaveny: Řízení pecí on-board

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot.

Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot. Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání namûfien ch hodnot z vícebodového mûfiícího zafiízení

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto AUTORÁDIO SYMPHONY S CD AUTORADIO SYMPHONY MIT CD CAR RADIO SYMPHONY WTH CD SIMPLY CLEVER Pfiehledové schéma 2 Struãn návod k obsluze 3 DÛleÏité pokyny 4 V eobecné funkce 5 Provoz rádia 6 Provoz

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více