info /04 Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem nákup se slevou 10 % na v bezkonkurenãnû

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "info 2000 2000/04 www.omegashop.cz Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem SLEVA @ nákup se slevou 10 % na v echno @ bezkonkurenãnû"

Transkript

1 info / OMEGA Engineering, USA mûfiení a regulace Newport Electronics, âr jiï 10 let prodeje a kvalifikovaného servisu teplota tlak a tah panelové pfiístroje ph a vodivost prûtok a hladina sbûr dat topná tûlesa Panelové pfiístroje s vestavûn m Internetem I N T E R N E T R E A D Y teplotní/procesní ukazatel & regulátor SLEVA -10% bezkonkurenãnû první pfiístroj! nákup se slevou 10 % na v pi te nav tivte volejte faxujte kliknûte NEWPORT T ELECTRONICS, spol. s r.o. r tel.: fax: Rudé armády 1868 * Karviná

2 2000/ Regulátory y a zobrazovaãe isérie - s vestavûn m Internetem!!! i/32 i/16 i/8 vysoká kvalita - roz ífiená pûtiletá záruka zdarma vysoká pfiesnost ±0.5 C, 0.03% mûfiené hodnoty první panelov pfiístroj 1/8 DIN se zcela programovateln m barevn m displejem (standard) vût í displej (21 mm LED) neï kter koliv pfiístroj 1/8 DIN uïivatelsky pfiívûtiv, snadno konfigurovateln software zdarma, ActiveX prvky plnû automatické ladûní PID regulátoru, volitelné univerzální vstupy: termoãlánky, odporové teplomûry, bûïná napûtí a proudy první panelov pfiístroj 1/8 DIN s komunikací RS-232 a RS-485 v jednom pfiístroji, volitelné 2 fiídící nebo signalizaãní v stupy (na v bûr stejnosmûrné pulsní, bezkontaktní spínaãe, mechanická relé, nebo analogové proudové ãi napûèové) - volitelné teplotní stabilita ±0. C/ C odporové teplomûry; ±0.05 C/ C 25 C ãelní krytí NEMA 4, IP65 zásuvné konektory PROGRAMOVATELN BAREVN DISPLEJ Pfiístroje OMEGA i/8, i/16 a i/32 tvofií první kompletní sérii pfiístrojû ve velikostech 1/8, 1/16 a 1/32 DIN s plnû programovateln m barevn m displejem. Displej lze naprogramovat tak, aby zmûnil barvu pfii jakékoliv pfiednastavené hodnotû. Napfiíklad lze pfiístroj naprogramovat tak, aby barva displeje byla zelená pfii zahfiívání, Ïlutá pfii normálním provozu a ãervená pfii poru e. Zmûny barvy dovolují snadnou a rychlou identifikaci stavu zafiízení a dovoluje rychlou a intuitivní reakci obsluhy. V jiném pfiípadû lze displej naprogramovat tak, aby mûl zelenou barvu pfii normálním provozu, Ïlutou barvu pro varovn stav a ãervenou barvu pro stav nebezpeãn, poruchu apod. Barvy lze nastavit tak, aby se zmûnily zpût pfii pominutí podmínek pro zbarvení nebo mohou b t zablokovány, dokud nejsou operátorem potvrzeny. Pfiístroj lze také naprogramovat tak, aby nedocházelo ke zmûnám barev vûbec. Displej má pak trvale barvu zelenou, Ïlutou nebo ãervenou. V takovém pfiípadû lze pouïít rûzné barvy pro identifikaci rûzn ch veliãin, napfiíklad teploty, tlaku a prûtoku, nebo pro rozli ení mûfiení ve tfiech rûzn ch místech. NAVRÎENO A VYROBENO V USA inovativní mûfiiãe a regulátory OMEGA isérie mají roz ífienou pûtiletou záruku bez pfiíplatku. Pfiístroje isérie v sobû zahrnují velké mnoïství v konn ch funkcí v nejmen ím moïném pouzdfie. KaÏd pfiístroj isérie je dûkladnû testován a kalibrován, nûkolikrát bûhem v robního cyklu. Pfiístroje isérie poskytují nejvy í pfiesnost pro prûmyslovou automatizaci (0,03% mûfiené hodnoty). A/D pfievodník je tvofien dvacetibitov m zákaznick m obvodem s patentovan m algoritmem a inteligentním filtrem. UNIVERZÁLNÍ VSTUPY inovativní mûfiiãe a regulátory isérie poskytují nej ir í v bûr typû vstupû v jednom prûmyslovém pfiístroji. Nastavení se provádí jednodu e v menu pomocí ãtyfi tlaãítek na ãelním panelu pfiístroje nebo pomocí sériové komunikace. 10 TYPÒ TERMOâLÁNKÒ Pfiístroje isérie mohou mûfiit 10 typû termoãlánkû: K, J, T, E, R, S, B, C, N a J DIN. Patentovan algoritmus linearizace v stupû termoãlánkû v pfiístrojích Série i tvofií nejvy í standard pfiesnosti. NEJP ESNùJ Í Mù ENÍ ODPOROV CH TEPLOMùRÒ Pfiístroje isérie pracují s nej ir ím v bûrem odporov ch teplomûrû a také poskytují nejpfiesnûj í mûfiení odporov ch teplomûrû. Pfiístroj akceptuje jak kfiivku Pt , tak i kfiivku Odpor teplomûru mûïe b t 100, 500 nebo 1000 ohmû. Odporov teplomûr lze pfiipojit 2, 3 nebo 4 vodiãi, takïe je zaji tûna nejvy í pfiesnost mûfiení. PROCESNÍ SIGNÁLY - NAPùTÍ A PROUDY

3 eng.cz 2000/ Pfiístroje OMEGA Série i mûfií provozní napûtí v rozsazích mv, 0-1 V a 0-10 V. Rozsah proudu je 0-20 ma. ANALOGOV V STUP Voliteln analogov v stup lze naprogramovat jako napûèov v rozsahu 0-10 V stejnosmûrn ch nebo jako proudov v rozsahu 0(4)-20 ma. V stup lze nastavit jako regulaãní nebo jako pfienos kalibrované mûfiené hodnoty, coï je jedineãná vlastnost mezi regulátory. VESTAVùNÉ BUZENÍ, STANDARD Pfiístroje isérie jsou standardnû dodávány s buzením pfievodníku a dal ích zafiízení ze zdroje 24 V/25 ma. Tak mûïe stejn pfiístroj pracovat s termoãlánky, odporov mi teplomûry a pfievodníky na 4-20 ma s vlastním napájením (vestavûn zdroj není dodáván spolu s volitelnou, galvanicky oddûlenou komunikací RS-232/485). FUNKCE REGULÁTORU Od jednoduchého ruãního fiízení pfies dvoustavovou regulaci aï po PID fiízení v libovolném bodû * s plnû automatick m ladûním parametrû. Nastaviteln mód pro adaptivní ladûní, pevné ladûní, PID, PI a PD fiízení. Dvojit fiídicí v stup lze nakonfigurovat pro mnoïství 92 X 45 mm rûzn ch aplikací s nezávisl mi 22.2 mm v stupy, jako jsou ohfiev/ohfiev, 45 X 22.2 mm ohfiev/chlazení, 45 mm ohfiev/signalizace, chlazení/chlazení, chlazení/signalizace nebo signalizace/signalizace. FUNKCE RAMPOVÁNÍ Rampování k Ïádané hodnotû dovoluje uïivateli definovat rychlost nárûstu hodnoty od aktuální hodnoty k hodnotû Ïádané, ãímï se minimalizuje tepeln ok zátûïe bûhem nábûhu. Maximální doba nárûstû: (HH.MM), poklesu: aï (HH.MM), útlumu: 1 aï 8 v jednotkách kroku. Typy vstupû: J, K, T, E, R, S, B, C, N, J-DIN, odporov teplomûr 100 ohmû, 500 ohmû a 1000 ohmû dle nebo , 0 aï 20 ma, 0 aï 100 mv, 0 aï 1 V a 0 aï 10 Vdc. Zcela programovateln barevn displej Pfiístroje OMEGA i/8, i/16 a i/32 tvofií první kompletní sérii pfiístrojû ve velikostech 1/8, 1/16 a 1/32 DIN s plnû programovateln m barevn m displejem. Displej lze naprogramovat âervená na zmûnu barvu pfii jakékoliv ORANÎOVÁ nastavitelné ZELENÁ hodnotû. 92 mm 45 mm sq. 45 mm 45 mm 9 segmentov displej 7 segmentov displej Pfiístroje isérie jsou vybaveny jedineãn m devítisegmentov m LED displejem, kter znaãnû usnadàuje reprezentaci alfanumerick ch znakû. Klasick sedmisegmentov displej je vhodn pouze pro zobrazení ãíslic, nikoliv v ak pro zobrazení písmen. Devítisegmentov displej pfiístrojû isérie dovoluje snadnûj í ãtení slov, takïe programování a provoz pfiístroje je mnohem jednodu í. isérie umí automatické nastavení rozsahu Funkce automatického nastavení rozsahu posunuje desetinnou OMEGA teãku vpravo nebo vlevo podle aktuální mûfiené hodnoty. Toto automatické OMEGA nastavení není funkãní, pokud nastavíte pevnou pozici desetinné teãky.

4 2000/ Regulátory a ukazatele isérie - pfiímé pfiipojení k Internetu (kaïdé zafiízení má vlastní IP adresu) isérie s vestav Standardní ETHERNETOV hub nebo pfiepínaã Ethernet LAN INTERNET PC v síti LAN PC v síti Internet ukazatel i8 Internetová IP adresa "WEB regulátor" P IPOJENÍ KINTERNETU Nové pfiístroje isérie firmy OMEGA mohou b t pfiipojeny pfiímo k síti Ethernet pomocí standardního konektoru RJ-45 a mohou zpracovávat data pomocí protokolu TCP/IP. Pfiístroje isérie mohou obsluhovat webové stránky pfies pfiipojení Ethernet LAN nebo pfiímo pfies internetové pfiipojení. Tímto je umoïnûno monitorování nebo fiízení technologick ch procesû pomocí internetov ch prohlíïeãû z jakéhokoliv místa v technologii nebo dokonce kdekoliv ze svûta. DÁLKOVÉ ÍZENÍ Napfiíklad s regulátorem isérie 1/16 DIN pro regulaci topného tûlesa mûïe uïivatel zobrazovat mûfienou teplotu, mûnit Ïádanou hodnotu teploty nebo alarmové hodnoty, zapnout nebo vypnout topení a fiadu jin ch funkcí z libovolného místa lokální sítû nebo kdekoliv z internetu. Webové stránky mohou b t vytvofieny libovolnû podle potfieby uïivatele a jsou zabezpeãeny pfiístupov m heslem proti neïádoucím zásahûm. Nepotfiebujete vûbec Ïádn speciální software pro prohlíïení dat, vystaãíte s internetov m prohlíïeãem. Nejpodstatnûj í je to, Ïe nepotfiebujete dal í poãítaã pro pfiipojení regulátoru k internetu. A ALARMY Regulátory isérie mohou posílat ové informace pfiímo uïivateli (nebo kamkoliv je to nutné) s upozornûním na poruchové stavy nebo pouze pro aktualizaci. S vyuïitím nov ch technologií mûïe uïivatel obdrïet SMS o stavu regulátoru isérie pfiímo na mobilní telefon. Pfiístroje isérie firmy OMEGA se pfiipojují pfiímo k síti Ethernet, a nikoliv pfies sériovou linku k poãítaãi, kter by slouïil jako fiídící jednotka. Pfiístroje isérie mohou b t navíc vybaveny sériovou komunikací RS-232/422/485 a MODBUS. JE TO OPRAVDU PRVNÍ P ÍSTROJ VE SVÉ T ÍDù, KTER ZAHRNUJE V ECHNY TYTO TYPY SÉRIOVÉ KOMUNIKACE V JEDNOM P ÍSTROJI A LZE JE LIBOVOLNù VOLIT POMOCÍ MENU. INTERNETOVÉ PROST EDKY S voliteln m roz ífiením EI se tyto malé pfiístroje velikosti 1/8 DIN a 1/16 DIN stávají webov mi servery. Vlastnosti webového serveru jsou souãástí pfiístroje. Pouze nejmen í pfiístroje velikosti 1/32 DIN vyïadují pfiipojení k externímu iserveru. Pfiístroje isérie firmy OMEGA jsou jednoznaãnû urãeny svou IP adresou v síti. Pfiístroji mûïe b t pfiifiazena poskytovatelem internetov ch sluïeb skuteãná internetová IP adresa a tento mûïe fungovat jako www server poskytující poïadované informace. Pfiístroje isérie dobfie spolupracují jak s konvenãními programy pro fiízení nebo monitorování technologick ch procesû tak i s programy Microsoft Visual Basic a EXCEL. Firma OMEGA poskytuje voln software a demo programy, které umoïàují jednoduché pfiipojení a snadné pouïití pfiístrojû v mnoha aplikacích.

5 n m internetem 2000/ PouÏití iserver jako HUB/serveru pro pfiipojení aï 32 pfiístrojû Standardní ETHERNET hub nebo switch PouÏití OMEGA regulátoru isérie s roz ífiením C4EI jako HUB pro pfiipojení aï 32 pfiístrojû Standardní ETHERNET hub nebo switch Konvenãní sériové zapojení s vyuïitím poãítaãe se sériovou komunikací RS-485 Standardní ETHERNET hub nebo switch regulátor i32 iserver regulátor i32 regulátor i32 ukazatel i8 ukazatel i8 s volbou C4EI Ovládání iserveru pomocí internetového prohlíïeãe s vyuïitím jeho webové stránky Tato domovská stránka je urãena pro pfiístroje isérie se sériovou komunikací. MÛÏe b t vyuïita i pro jiné pfiístroje, které mají standardní komunikaci RS232/458/422. Zobrazení: umoïàuje zobrazování mûfiené veliãiny aï ze 4 zafiízení Zadávání hodnot: umoïàuje zobrazení a zadávání Ïádan ch hodnot do pfiístroje. ukazatel i8 Dostávejte nebo SMS zprávy o alarmovov ch stavech va ich technologick ch procesû. iserver je pfiístroj s montáïí na li tu DIN, kter umoïàuje pfiipojení aï 32 zafiízení k síti Ethernet a internet. iserver poskytuje jak funkci webového serveru tak i funkci sériové Ethernet bridge. Pro pfiipojení pfiístrojû isérie k serveru iserver musí b t tyto vybaveny sériovou komunikací RS-485. iserver firmy OMEGA je rovnûï kompatibilní s pfiístroji série INFINITY a pfievodníky série DRX firmy OMEGA. kombinace webovského serveru a Ethernet Bridge mûïe fiídit aï 32 zafiízení vysoká kvalita roz ífiená záruka 5 let iroká kála moïností PouÏití iserveru je alternativní cestou jak pfiipojit pfiístroje Série i k síti Ethernet LAN nebo internet. Místo pfiipojení kaïdého pfiístroje se svou vlastní IP adresou zvlá È k síti Ethernet, mûïete vyuïít jeden pfiístroj iserver pro pfiipojení aï 32 dal ích zafiízení s komunikací RS-485. Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena EIS vestavûn Internet Server aï pro 32 zafiízení 4180 Pfiíslu enství DRN-PS-750 Napájecí zdroj (lineární), 230 Vst vstup, Vss v 750 ma (pro 7 jednotek) DRN-PS-1000 Napájecí zdroj (spínan ), 95 aï 240 Vst vstup, Vss v 1 A (pro 10 jednotek)

6 2000/ eng.cz Specifikace Pfiesnost: ±0.5 C teplota; procesní signály 0.03% ãtené hodnoty Rozli ení: 1 /0.1 ; 10 µv procesní Teplotní stabilita: 1) Pt100: 0. C/ C 2) Termoãlánky: 25 C: 0.05 C/ C - kompenzace studeného konce 3) Procesní signály: 50 ppm/ C NMRR: 60 db CMRR: 120 db A/D pfievod: dvojitá integrace Rychlost ãtení: 3 vzorky/s Digitální filtr: programovateln Displej: 4-místn, 9-segmentov LED 10.2 mm: i32, i16, i16d (dvojit displej), i8dv (dvojit vertikálnû) 21 mm: i mm a 21 mm: i8dh (dvojit horizontálnû) ãervená, zelená a oranïová, volitelná barva pro procesní signály, Ïádaná hodnota a teplotní jednotky Zahfiívací doba: 30 min. VSTUP Typ vstupû: termoãlánky, Pt100, napûtí, proud Odpor pfiívodních vodiãû termoãlánku: max. 100Ω Pt100: 100/500/1000 Ω, 2-, 3- nebo 4- vodiãové pfiipojení; kfiivky a Napûtí: 0 aï 100 mv, 0 aï 1 V, 0 aï 10 Vss Vstupní odpor: 10 MΩ pfii 100 mv, 1 MΩ pfii 1 nebo 10 Vss Proud: 0 aï 20 ma (zátûï 5 Ω) Pfiipojení: jednoduché Polarita: unipolární Doba odezvy: 0.7 s na 99.9% Volba desetinné teãky: Ïádná, 0.1 pro teplotu Ïádná, 0.1, 0.01 nebo pro procesní signály Nastavení Ïádané hodnoty: v rozsahu aï 9999 Nastavení rozsahu: aï 9999 Nastavení ofsetu: aï REGULACE Typ: reverzní(ohfiev) nebo pfiímá(chlazení) Volby: proporcionální regulace dle amplitudy a ãasu; volitelná ruãní nebo Auto PID, typ P, typ PI, PID a ON/OFF Integraãní konstanta: 0 aï s Derivaãní konstanta: 0 aï 3999 s Doba cyklu: 1 aï 199 s; nastavit na 0 pfii ON/OFF regulaci Zesílení: 0.5 aï 100% rozsahu; Îádané hodnoty: 1 nebo 2 Tlumení: 0000 aï 0008 Funkce v drï : aï (HH:MM), nebo vypnuto Funkce rampa (k Ïádané hodnotû): aï (HH:MM), nebo vypnuto Automatické nastavení: aktivace uïivatelem z ãelního panelu Ochrana proti zkratu: programovatelná na horní nebo dolní mez REGULAâNÍ V STUP 1 a 2 Relé: 250 Vst nebo 30 3 A (odporová zátûï); konfigurovateln pro on/off regulaci, PID a nábûh/pokles V stup 1: typ SPDT, lze b t pouïit jako v stup Alarm 1 V stup 2: typ SPDT, lze b t pouïit jako v stup Alarm 2 SSR: A (odporová zátûï); SS pulzy: neizolované; ma Analogov v stup (pouze v stup 1): neizolovan, proporcionální 0 aï 10 Vss nebo 0 aï 20 ma; 500 Ω max SÍËOVÉ P IPOJENÍ A KOMUNIKACE Ethernet: standardní protokol IEEE Base-T Podporované komunikaãní protokoly: TCP/IP, ARP, HTTPGET RS-232/RS-422/RS-485: volitelné z menu; ASCII i MODBUS protokol volitelné z menu. Programovatelná rychlost pfienosu 300 aï 19.2 K baudû; plnû programovatelné nastavení; pfienos aktuální hodnoty displeje, status alarmu, min/max hodnata, aktuální hodnota mûfiené veliãiny RS-485: Adresovatelná od 0 do 199 Pfiipojení: svorkovnice ALARM 1 a 2 (PROGRAMOVATELNÉ) Typ: stejn jako v stup 1 a 2 MoÏnosti: nad/pod, pásmo, pfiidrïení/bez pfiidrïení, v klidu otevfien/sepnut, dle hodnoty procesního signálu/dle odchylky; konfigurace z ãelního panelu Analogov v stup (programovateln ): neizolovan, pfienos signálu 0 aï 10 Vss nebo 0 aï 20 ma, 500 Ω max (pouze v stup 1). Pfiesnost 1% z rozsahu pfii dodrïení následujících podmínek: 1) rozsah vstupu není nastaven na hodnotu men í neï 1% plného rozsahu vstupu. 2) analogov v stup není nastaven na hodnotu men í neï 3% plného rozsahu v stupu. J K T E R S B C N VESTAVùNÉ BUZENÍ (volitelné v místû komunikace) ma (nelze pfii malém napájení) Izolace Napájení proti vstup/v stup: 2500 Vst, 1-minutov test (RS-232/485, vstup nebo v stup) Pro napájení mal m napûtím: 1500 Vst 1-minutov test (RS-232/485, vstup nebo v stup) Napájení proti relé/ssr: 2500 Vst 1-minutov test Relé/SSR proti relé/ssr: 2500 Vst 1-minutov test RS-232/485 proti vstupu: 500 Vst 1-minutov test Certifikace: CE dle EN5008-1, EN , EN OBECNÉ Napájení: Vst ±10%, Hz, Vss, moïnost napájení mal m napûtím: 24 Vst ±10%, Vss, 5 W z bezpeãného zdroje Provozní podmínky: 0 aï 55 C, relativní vlhkost do 90% nekondezovaná Krytí: NEMA-4x (IP65) ãelní panel ROZMùRY i/8 Série: 48 V x 96 x 127 mm H (1.89 x 3.78 x 5") i/16 Série: 48 V x 48 x 127 mm H (1.89 x 1.89 x 5") i/32 Série: 25.4 V x 48 x 127 mm H (1.0 x 1.89 x 5") V EZ PANELU i/8 Série: 45 V x 92 mm, 1/8 DIN i/16 Série: 45 mm, ãtvercov, 1/16 DIN i/32 Série: 22.5 V x 45 mm, 1/32 DIN HMOTNOST i/8 Série: 295 g i/16 Série: 159 g i/32 Série: 127 g Typ vstupu Rozsah Pfiesnost* PROCES - NAPùTÍ 0 aï 100 mv,0 aï 1V, 0 aï 10 Vdc 0.03% mûfi. PROCES - PROUD 0 aï 20 ma 0.03% mûfi. Îelezo-konstantan -210 aï 760 C/-346 aï 1400 F 0.4 C / 0.7 F CHROMEGA -270 aï -160 C/-160 aï 1372 C 1.0 C / 0.4 C -ALOMEGA -454 aï -256 F/-256 aï 2502 F 1.8 F / 0.7 F Mûì-konstantan -270 aï -190 C/-190 aï 400 C 1.0 C / 0.4 C -454 aï -310 F/-310 aï 752 F 1.8 F / 0.7 F CHROMEGA -270 aï -220 C/-220 aï 1000 C 1.0 C / 0.4 C -konstantan -454 aï -364 F/-364 aï 1832 F 1.8 F / 0.7 F Pt/13%Rh-Pt -50 aï 40 C/40 aï 1768 C 1.0 C / 0.5 C -58 aï 1 F/1 aï 3214 F 1.8 F / 0.9 F Pt/10%Rh-Pt -50 aï 100 C/100 aï 1768 C 1.0 C / 0.5 C -58 aï 212 F/212 aï 3214 F 1.8 F / 0.9 F 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt 100 aï 640 C/640 aï 1820 C 1.0 C / 0.5 C 212 aï 1184 F/1184 aï 3308 F 1.8 F / 0.9 F 5%Re-W/26%Re-W 0 aï 2320 C/32 aï 4208 F 0.4 C / 0.7 F Nicrosil-Nisil -250 aï -100 C/-100 aï 1300 C 1.0 C / 0.4 C -418 aï -148 F/-148 aï 2372 F 1.8 F / 0.7 F L J DIN -200 aï 900 C/-328 aï 1652 F 0.4 C / 0.7 F RTD Pt, , 100Ω, 500Ω, 1000Ω -200 aï 900 C/-328 aï 1652 F 0.4 C / 0.7 F RTD Pt, , 100Ω, 500Ω, 1000Ω -200 aï 850 C/-328 aï 1562 F 0.4 C / 0.7 F

7 Regulátory y a vysoká roz ífiená záruãní doba 5 ãelní krytí vysoká pfiesnost, ±0,3 % ze ãtené snadné nastavení software zdarma, prvky Active vût í displej (21 mm LED) neï u jin ch pfiístrojû tfiídy 1/8 automatické nastavení PID parametrû univerzální vstup: tenzometr, napûèov i proudov dva regulaãní nebo alarmové v stupy (volitelné roz volitelné v stupy: SSR, relé, analogové signál a pulzy pro SSR Série is8 a is32- regulátory a zobrazovaãe pro tenzometry a váïní ãidla 2000/ PRVNÍ P ÍSTROJE T ÍDY 1/8 A 1/32 DIN: se standardní moïností volby barvy displeje pomocí menu se standardnû zabudovan m voliteln m napájením ãidla 10 Vss nebo 5 Vss nabízející sériovou komunikaci RS-232 a RS-485 v jednom pfiístroji (volitelné roz ífiení) Regulátory a zobrazovaãe série is8 a is32 umoïàují snadné pfiipojení iroké kály váïních ãidel, tlakov ch snímaãû a rûzn ch typû tenzometrû. Mûfiící rozsahy pro pfiístroje série is8 a is32 jsou mv (±50 mv), 0-1 V, 0-10 V, 0-20 ma (4-20 ma). Nastavení parametrû a rûzn ch fyzikálních rozsahû pfiístrojû série is8 a is32 lze provést velmi jednodu e s vyuïitím ãelních tlaãítek pfiístroje nebo u modelû se sériovou linkou pomocí poãítaãe se sériovou komunikací. Volitelné roz ífiení o sériovou komunikaci zahrnuje v jednom pfiístroji moïnost volby jak sériové linky RS-232 tak i RS-485 a MODBUS protokol. Standardním vybavením pfiístroje je volitelné napájení ãidla napûtím 10 V pfii 60 ma nebo 5 V pfii 40 ma. Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi8 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 8 DIN DPi8C bez v stupû (pouze ukazatel) 1 8 DIN krat í verze * DPi8A ukazatel s izolovan m analogov m v stupem 1 8 DIN DPiS8 ukazatel pro váïní ãidla 1 8 DIN DPiSL8 ukazatel pro váïní ãidla s 10-bodovou linearizací 1 8 DIN REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 8 DIN CNi8C ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 8 DIN krat í verze * CNi8A ( * ) ( * ) izolovan analogov v stup, se 2 v stupy* CNiS8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla 1 8 DIN CNiSL8 ( * ) ( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla s 10-bodovou linearizací 1 8 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss * 1 Analogov v stup (volba 5) a volba Ethernet nejsou moïné pro regulátor CNI8A * 2 Izolovan analogo v stup a volba Ethernet nejsou dostupné v krat í verzi. N/C HORNÍ POHLED 96 mm âelní POHLED 22.9 mm 1.1 mm i/8 48 mm VOLBY KOMUNIKACE Cena -EI Ethernet s vestavûn m Internetem C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud C4EI Ethernet s vestavûn m Internetem + izolovaná RS NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné /-0.00 R /-0.00 V EZ V PANELU 1/8 DIN TLOU TKA PANELU 6.4 max 0.6 min

8 Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi16 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 16 DIN* REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi16 ( * ) ( * ) se 2 v stupy 1 16 DIN 9900 CNi16D ( * ) ( * ) se 2 v stupy a dvojit m displejem 1 16 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss * 1 Není k dispozici s volbou Ethernet. VOLBY KOMUNIKACE Cena -C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud EI Ethernet s vestavûn m Internetem* C4EI Ethernet s vestavûn m Internetem + izolovaná RS-485/422* 4840 NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné 2640 * 2 volba vestavûn Internet je dostupná pouze pro i16d. N/C 20.3 mm i/ /-0.00 HORNÍ POHLED R 1.52 V EZ V PANELU 1/16 DIN mm /-0.00 TLOU ËKA PANELU 6.4 max 0.6 min âelní PANEL âelní POHLED DVOJIT DISPLEJ Jak objednávat (uveìte ãíslo modelu) Model Popis Cena DPi32 bez v stupû (pouze ukazatel) 1 32 DIN 6600 DPiS32 bez v stupû (pouze ukazatel) pro váïní ãidla 1 32 DIN 8580 REGULAâNÍ V STUPY #1 & 2 Pfiím (chlazení) nebo Reverzní (topení) CNi32 ( * )( * ) se 2 v stupy 1 32 DIN 8580 CNiS32 ( * )( * ) se 2 v stupy pro váïní ãidla 1 32 DIN polovodiãová relé (SSR):1 120/240 Vst trvale 2 3 SSR a relé: Form "C" SPDT Vst 2 4 SSR a pulzy ma (pro externí SSR) relé: Form "C" SPDT Vst 3 4 Relé a pulzy ma (pro externí SSR) x pulzy ma (pro externí SSR) 5 2 Analogov v stup voliteln jako regulaãní nebo pfienos mûfiené veliãiny; 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a SSR 5 3 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a relé 5 4 Analogov v stup 0 aï 10 Vss nebo ohm max. a pulzy 10 Vss VOLBY KOMUNIKACE Cena -C24 Izolovaná RS-232 a RS-485, 300 aï 19.2k baud 2640 EIS Ethernet; Bridge/Hub 4180 NAPÁJENÍ * standardní napájení: 90 aï 240 Vst/ss, 50 aï 400 Hz N/C -DC Vst/ss volitelné 2640 N/C i/ / mm âelní POHLED 25.4 mm V EZ V PANELU 1/32 DIN HORNÍ POHLED /-0.00 TLOU TKA PANELU 6.4 max 0.6 min mm jsou obchodní znaãky OMEGA ENGINEERING, Inc., Stamford, U.S.A. V echna práva vyhrazena. COPYRIGHT 2000, Newport Electronics, Karviná. V echna práva vyhrazena. V echny zde uvedené ceny zahrnují clo, poji tûní a dopravu aï k zákazníkovi.

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

info 2/2004 Pfiehled novinek info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 info 2/2004 info@newport.cz www.newport.cz www.omegashop.cz Pfiehled novinek VIZUALIZACE 10BASE-T PC on LAN Ethernet LAN INTERNET iserver iserver RS-232 Serial Device NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.:

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

www.newport.cz COPYRIGHT 2005 NEWPORT ELECTRONICS, INC. Všechna práva vyhrazena. NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114

www.newport.cz COPYRIGHT 2005 NEWPORT ELECTRONICS, INC. Všechna práva vyhrazena. NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 www.newport.cz COPYRIGHT 2005 NEWPORT ELECTRONICS, INC. Všechna práva vyhrazena. NEWPORT ELECTRONICS, KARVINÁ, TEL.: 596 311 899, FAX: 596 311 114 www. panelmetry.cz Panelové zobrazovací jednotky série

Více

Aktuální informace o nov ch v robcích

Aktuální informace o nov ch v robcích Aktuální informace o nov ch v robcích Pfienosn systém sbûru dat pro Notebook a Desktop PC Série OMB-DAQBOOK-100 38240 Kã Základní jednotka Pfiipojení k notebooku nebo desktop PC pfies standardní paralelní

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora

Externí MicroServer EIS-W Pfiíruãka operátora Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách Severní Amerika UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660, fax: (203) 359-7700

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX 1 TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOUCHBOX VERZE: 2015-02-16 2 POPIS ZAŘÍZENÍ Komunikační terminál (PC) s 7 dotykovým displejem, mnoha komunikačními a ovládacími možnostmi. Řídicím modulem pro celou jednotku je

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz

HHM29-IR. Multimetr - teplomûr UÏivatelsk manuál. www.newport.cz info@newport.cz Pro rychlou technickou pomoc nás mûïete kontaktovat na tûchto adresách UÏivatelská pfiíruãka USA: One Omega Drive, BOX 4047, Stamford, CT 06907-0047 Tel: (203) 359-1660 Fax: (203) 359-7700 e-mail: info@omega.com

Více

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu

U tepelných zařízení se spalováním topného oleje dle DIN 4755 Pro hlídání mezních hodnot jakéhokoli vstupního signálu PMA a Company of WEST Control Solutions TB 45 Omezovač teploty / monitor Kompaktní konstrukce Použití pro topení i chlazení Pro všechny typy termočlánků a odporových teploměrů Displej, ovládání a komunikace

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy

ZDROJE NAPAZ. I.Výrobní program firmy 1 NAPAZ ZDROJE NAPAZ Firma NAPAZ spol. s r. o. se sídlem v Mostě se zabývá vývojem výrobou a servisem speciálních elektrotechnických výrobků a zařízení. Podstatnou část výrobního programu tvoří výkonové

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Podpora od Rockwell Automation

Podpora od Rockwell Automation 1763-SG001A-CS-P.QXP 6/22/06 5:01 PM Page 120 Podpora od Rockwell Automation Spoleãnost Rockwell Automation poskytuje technické informace na webu, které vám mají pomoci pouïívat na e v robky. Na adrese

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie

Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej typu WW-10 a WW-45 monitory dvouproudové linky bez pomocné energie Prosvětlovací displej WW-45 Prosvětlovací displej WW-10 Prosvětlovací displej WW-10 Panelové provedení Nástěnné

Více

Univerzální monitorovací systém

Univerzální monitorovací systém Nové! Univerzální monitorovací systém KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO MONITOROVÁNÍ TEPLOTY, VLHKOSTI, TLAKU A DALŠÍCH VELIČIN NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ: potravinářský průmysl (HACCP) farmaceutický průmysl transfúzní stanice,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580

Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 www.marweb.sk Záznamník měřených hodnot ZEPALOG 580 Popis ZEPALOG 580 je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický

Více

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010

P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 P2P komunikace I/O modulů řady E1200 I/O moduly s komunikací přes mobilní telefonní sítě 22. 9. 2010 Program P2P funkce u řady E1200 Jaké jsou obvyklé nevýhody při P2P propojení? Jaké jsou výhody P2P u

Více

Moduly pro odměřování CPX-CMIX

Moduly pro odměřování CPX-CMIX Všeobecné údaje Polohovací úlohy a úlohy s odměřováním jako integrovaná součást ventilového terminálu CPX modulární systém periférií pro decentrální automatizační úlohy. Díky modulární konstrukci lze na

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa

23.5.2012. RTU jednotky a Ethernetové I/O. Program. Distribuované I/O moduly iologik E1200. Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa Michal Kahánek ovatelné (C / C++) Distribuované aktivní (Click & Go) Distribuované pasivní Přehled vstupně výstupních jednotek Moxa iologik W5348-HSDPA-C programmable automation controller iologik W5300

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400

Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 Uživatelská příručka Hmotnostní průtokoměry FMA-A2100, FMA-A2300 Hmotnostní regulátory FMA-A2200, FMA-2400 web: www.omegaeng.cz www.newport.cz - 1 e-mail: info@newport.cz OBSAH: 1.0 Úvod a popis. 3 2.0

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Přístupový a docházkový systém

Přístupový a docházkový systém Přístupový a docházkový systém eseries Nadčasový docházkový a přístupový systém Název eseries označuje novou řadu produktů identifikačního systému Aktion s revoluční technologií ACTIVE DEVICE. Instalace,

Více

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1

FC091 UC091. Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2. Shrnutí. Použití. Funkce. Funkční módy. domat FC091 1 FC091 UC091 Regulátor a ovladač klimatizační jednotky s řízením podle CO 2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojového ovladače UC091 slouží k regulaci klimatizační jednotky ELAIR AC. Může buď pracovat

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 2009 DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY OBSAH 1 Telefony série 3000 4 Videotelefony série 3000 6 Handsfree audiotelefony série 5000 7 Videotelefon ECLIPSE série 5000 10 Pfiíslu enství série 3000 11 Modulární

Více

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti,

a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, Univerzální 1-16 kanálový monitorovací systém Monitorování teploty, vlhkosti, CO 2 a dalších analogových i dvoustavových veličin On-line monitorování Alarmování Záznam a registrace Regulace a řízení procesů

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 5. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Úkol měření 1. Ověření funkce dvoudrátového převodníku XTR 101 pro měření teploty termoelektrickými články (termočlánky). 2. Použití měřicího modulu Janascard AD232 s izotermální

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče

Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Regulátor ECL Comfort 210, jednotka dálkového řízení ECA 30/31 a aplikační klíče Projektováno v Dánsku Popis Regulátor řady ECL Comfort 210 ECL Comfort 210 je elektronický regulátor teploty s ekvitermní

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120

Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 Nové řídící jednotky měniče Sinamics G120 CU 240B 2 / CU240B 2 DP Jednotky obsahují základní výbavu I/O. 4xDI, 1xDO, 1xAI, 1xAO, 1xPTC/KTY CU 240E 2 / CU240E 2 DP / CU 240E 2 F / CU240E 2 DP F Jednotky

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19" RACK installation. www.metel.eu 1/5

2G-6S.1.16.E. Průmyslové managed PoE switche. LAN-RING 2Gbps. 19 RACK installation. www.metel.eu 1/5 Průmyslové managed PoE e 19" RACK installation Předsériový katalogový list Redundantní topologie Přepěťová ochrana všech portů 1x port s podporou systémů: APOLLO, ASSET, ATS, CIAS, DOMINUS, GALAXY, HUB-PRO,

Více

Víceokruhový elektronický řídicí monitorovací a rozvodný systém doprovodného otápění, montovaný do rozvaděče

Víceokruhový elektronický řídicí monitorovací a rozvodný systém doprovodného otápění, montovaný do rozvaděče DIGITRACE NGC-30 Víceokruhový elektronický řídicí monitorovací a rozvodný systém doprovodného otápění, montovaný do rozvaděče Kabelový žlab Moduly skříní pro zásuvné karty SVORKOVÁ PÁSKA PODSTAVEC HLAVNÍ

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin

High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin High-End Mobilní jiskrov spektrometr pro pfiesné a rychlé anal zy kovû a slitin S váhou pouh ch 17 kg je tento extrémnû v konn spektrometr nejmen í, nejrychlej í a nejpfiesnûj í svého druhu na celém svûtû.

Více

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3

PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002. 2.1.4 Filtrace vstupních dat z AD převodníků... 3 ULAD 10 - Uživatelský manuál PiKRON s.r.o. ( http://www.pikron.com ) 16. července 2002 Obsah 1 Specifikace převodníku ULAD 10 1 2 Ovládání z PC po lince RS-485 2 2.1 Slovník přístupných proměnných....................

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEM - RAMOS Ultra CONTEG DATA SHEET verze: 0-07-0 DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY SYSTÉM MONITOROVÁNÍ PROSTŘEDÍ ROZVADĚČE CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 6 9 8 Fax: +40 6 9

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS. Převodník protokolu MultiCOM 301/302 umožňuje monitorování UPS pomocí protokolu MODBUS/JBUS na sériových linkách RS232 nebo RS485. Navíc řídí druhou nezávislou sériovou linku RS232, kterou lze použít pro

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík

CyberScan 600 series. Vodotěsné přenosné multimetry. ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík CyberScan 600 series Vodotěsné přenosné multimetry ph / ORP / Měření iontů / Vodivost / TDS / Salinita / Rezistivita / Rozpuštěný kyslík Obsah Hlavní funkce (vlastnosti) 03 Eutech CyberScan PCD 650 04

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s

Uživatelská příručka. Monitor Acer AL1715s Uživatelská příručka Monitor Acer AL1715s Obsah Úvodem...2 Varování Federální komunikaãní komise (FCC)...2 Kanadské nafiízení DOC...2 DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní...3 Kapitola 1 Instalace...4 Rozbalení...4

Více

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o.

Profesionální řešení Vaší regulace. regulátor Eko-Logix. Alter-eko s.r.o. Profesionální řešení Vaší regulace regulátor Eko-Logix Profesionální řešení Vaší regulace Přemýšlíte nad regulací vašeho topného systému? ( tepelné čerpadlo, solární panely, ohřev TV, vytápění bazénu včetně

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra version: 06-0-04 CONTEG DATASHEET SYSTÉMY ŘÍZENÍ A KONTROLY RACK MONITORING SYSTEMS CONTEG, spol. s r.o. Centrála Česká republika: Na Vítězné pláni 79/4 40 00 Praha 4 Tel.: +40 6 9 8 Fax: +40 6 9 9 Výrobní

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více