Příručka jakosti a environmentálního managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka jakosti a environmentálního managementu"

Transkript

1 Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001: 2004 (EMS) včetně postupů k zabezpečení požadavků uvedených norem. Vychází z terminologie stanovené uvedenými normami. Text této příručky je dostupný veřejnosti na internetových stránkách společnosti GAZDA Zpracovala: Jana Dolejší PVJ Schválil: Yuriy Hozda předseda Strana 1 (celkem 22)

2 I. Úvod 1.1. Vymezení rozsahu Účelem této vnitřní směrnice je zdokumentovat, že organizace uplatňuje, udržuje a zdokonaluje IMS v souladu s požadavky obou norem ISO takto: identifikovat procesy nutné pro zavedení SŘJ určit pořadí a vzájemné vlivy těchto procesů stanovit kritéria a metody pro efektivní fungování a řízení těchto procesů zajistit dostupnost zdrojů a informací, potřebných pro tyto procesy monitorovat, měřit a analyzovat tyto procesy realizovat opatření k dosažení plánovaných výsledků a neustálému zlepšování uvedených procesů 1.2. Výjimka Příručka jakosti a environmentu neobsahuje ustanovení dle kapitoly 7.3. normy ISO 9001, neboť společnost neprovádí žádné činnosti, které by bylo možno považovat za vývoj Rozsah platnosti Příručka jakosti a environmentu je základním dokumentem systému řízení společnosti GAZDA a je závazná pro všechny její pracovníky. Její ustanovení jsou závazná i pro všechny dodavatele služeb a kooperačních činností relevantních pro zajištění stanovených zásad. Především však je tato příručka závazná pro vrcholový management, neboť v koncepčních otázkách politiky a cílů obou systémů řízení je jejich udržování a zlepšování úzce provázáno s dlouhodobými strategickými záměry společnosti. II. Profil společnosti Společnost byla založena v roce 2002 a v současné době je jejím hlavním procesem stavební činnost pozemního stavitelství, kompletní dodávky HSV a PSV prací. Původně společnost začínala dodáváním a půjčováním dělnických profesí na stavby, jiným stavebním firmám. V současné době se společnost specializuje na vyzdívání a zateplování na stavbách pro developerské společnosti, výstavbu rodinných domů, agenturu práce, realitní činnost a developerské projekty. Vzhledem k velkému počtu zaměstnanců z jiných států byla vytvořena personální agentura, která se začala zabývat vytvářením pracovních míst a tím vzniklo oddělení pracovních povolení a víz. "Povolení ke zprostředkování zaměstnání" bylo společnosti uděleno MPSV ČR. Povolení se týká zaměstnávání občanů ČR (celá ČR), UKR, MDA, RUS, MNG (pro obvod Děčín, Praha, Ústí na Orlicí,Tábor,Nymburk a Frýdek Místek). Dále rozšiřujeme o další oblasti dle poptávky. Navázána byla také spolupráce s agenturami na Ukrajině a v Moldávii s cílem přesnější a konkrétní řešení poptávky po pracovní síle v ČR. Kromě jednotlivých zákazníků v oblasti výstavby rodinných domů jsou našimi nejvýznamnějšími zákazníky zejména společnosti SKANSKA a METROSTAV. Období přípravy naší společnosti na certifikaci podle norem ISO 9001 a ISO bylo významné především z hlediska zásadních organizačních změn ve společnosti spojených se systémem řízení jako takového, s novým komunikačním a informačním software s napojením na již existující ekonomický systém. Zajištěním všech legislativních požadavků se nám podařilo vytvořit stabilní strukturu s jasně vymezenými odpovědnostmi a pravomocemi řídících pracovníků. Strana 2 (celkem 22)

3 Naším trvalým cílem je vytváření nadstandartních podmínek pro naše zaměstnance a to hlavně s ohledem na jejich přístup k informacím a zodpovědné zajišťování legálních životních a pracovních podmínek. Základní informace o společnosti: GAZDA K Žižkovu 381/1 Praha 9, Vysočany DIČ: CZ tel: , fax: , linka pro objednávky : III. Termíny a definice, zkratky V této příručce jsou používány termíny a definice shodně s ustanovením norem ISO 9001 a ISO Dále používáme následujících označení: Představitel vedení pro jakost (PVJ) - integrovaná funkce odpovědného zástupce společnosti pro oblast řízení jakosti a environmentu Integrovaný systém řízení (ISM) - soubor všech nástrojů, metod a postupů k zajištění požadavků řízení společnosti v souladu s výše uvedenými normami ISO EMS - systém environmentálního managementu = systém ochrany a řízení životního prostředí IMS - integrovaný systém managementu jakosti a environmentálního managementu TOP - technicko-organizační pokyny (směrnice pro zajištění konkrétních procesů a činností) SW - programové vybavení BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO - požární ochrana IT - informační technologie PC - osobní počítač PHP - přenosný hasící přístroj HW - výpočetní technika neshoda - rozpor mezi skutečností a požadavky, odchylka od pracovních postupů, nařízení, požadavků apod., která může vést přímo nebo nepřímo ke škodě na majetku, poškození pracovního prostředí nebo životního prostředí, vadný nebo neúplný produkt environmentální aspekt /EA/ - prvek činností, výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí environmentální dopad - příznivá či nepříznivá změna ve složkách ŽP, která je plně nebo částečně způsobena vlivem EA environmentální profil - měřitelné výsledky EMS, vztažené samotnou organizací na řízení EA, založené na politice a cílech EMS registr environmentáltních aspektů /REA/ - seznam a vyhodnocení významnosti EA a jejich dopadů registr právních a ostatních požadavků /RPP/ - souhrnný seznam všech legislativních předpisů, požadavků příslušných norem, povolení a limitů příslušných místních institucí a správních orgánů, neustálé zlepšování - opakující se proces zlepšování řízení společnosti i dosahovaných výsledků environmentální cíl - celkový environmentální záměr, který je v souladu s environmentální politikou a jehož dosažení si organizace sama stanoví Strana 3 (celkem 22)

4 environmentální politika - celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu k jejímu environmentálnímu profilu, oficiálně vyjádřené vrcholovým vedením, environmentální politika poskytuje rámec pro opatření a pro stanovení environmentálních cílů a environmentálních cílových hodnot environmentální cílová hodnota - podrobný požadavek na výkonnost, vztahující se na organizaci nebo její části, který vychází z environmentálních cílů a který musí být stanoven a splněn, aby těchto cílů bylo dosaženo IV. Systém managementu jakosti a environmentu 4.1. Všeobecné požadavky ISM byl ve společnosti vytvořen v souladu s požadavky uvedených norem ISO s hlavním cílem vytvořit jasně definovaný, jednoznačný a srozumitelný systém dokumentace i řízení zejména s ohledem na minimalizaci všech možných dopadů na životní prostředí a zároveň pro zajištění potřeb trvalého zvyšování efektivnosti a zlepšování všech realizovaných procesů. Řízení společnosti představuje soubor procesů, jimiž se účelně usměrňují jednotlivé činnosti. Zahrnuje zejména tyto hlavní fáze: a) plánování perspektivních i krátkodobých cílů společnosti, b) rozhodování o dílčích úkolech a způsobech jejich řešení, c) kontrola, Mapa procesů je přílohou této příručky. Procesy jsou monitorovány v prostředí vlastního SW s návazností na program POHODA, který je nositelem ekonomických dat Požadavky na dokumentaci Organizace využívá čtyřstupňového systému dokumentace a to následovně: 1. stupeň Příručka jakosti a environmentálního managementu 2. stupeň Technicko-organizační pokyny, Registr environmentálních aspektů 3. stupeň - Legislativní a normativní předpisy 4. stupeń - Pracovní postupy, metodické návody, apod. Strana 4 (celkem 22)

5 Dokumentace IMS zahrnuje: a) dokumentovaná prohlášení o politice a cílech; b) příručku IMS; c) dokumentované postupy požadované příslušnými normami, technicko-organizačními pokyny, kartami procesů, specifikacemi a požadavky; d) dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů a činností; e) záznamy požadované příslušnými normami, specifikacemi a požadavky Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu je základním firemním dokumentem pro řízení IMS v souladu v požadavky norem ISO 9001 a ISO Zahrnuje základní ustanovení k požadavkům obou norem a odkazy na příslušné podrobné dokumenty pro řízení jednotlivých procesů a činností ve společnosti. S příručkou jakosti a environmentu jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti, je k dispozici na internetových stránkách společnosti i ve společných prostorách v administrativní budově společnosti GAZDA. Příručka jakosti obsahuje v příloze seznam interní dokumentace, která se vztahuje k IMS a na kterou se PQ na příslušných místech odkazuje Řízení dokumentů Dokumenty společnosti mohou mít písemnou nebo elektronickou podobu. Požadavky na formální úpravu interní dokumentace a další ustanovení dle požadavků normy jsou uvedeny v TOP 01 Řízení dokumentů, záznamů a dat. Tato směrnice také popisuje způsoby a zásady komunikace a to jak interní, tak vůči třetím stranám. Revize dokumentů a jejich schvalování Minimálně jednou za rok (podle potřeby i dříve zejména při zásadních změnách v organizaci společnosti nebo procesů) musí být provedena revize všech vydaných řízených dokumentů IMS z hlediska jejich existence, kompletnosti a čitelnosti. Průběžně je třeba ověřovat aktuálnost řízených dokumentů a také návaznost na platné zákony, vyhlášky a nařízení vlády České republiky. Změnu může iniciovat kterýkoliv zaměstnanec společnosti, pokud zjistí nedostatek potřebné dokumentace nebo chyby v ní. Za provedení změny, aktualizaci nebo přepracování příslušného dokumentu odpovídá PVJ. Všechny řízené dokumenty IMS schvaluje jednatel společnosti svým podpisem na titulní stránce. Distribuce a seznámení s dokumentací Společnost ukládá jeden písemný výtisk dokumentace IMS. Prostřednictvím interního informačního SW je dokumentace IMS k dispozici k nahlédnutí všem zaměstnancům společnosti. Možnost úpravy příslušných dokumentů má pouze PVJ. Každý vedoucí příslušného úseku odpovídá se proškolení svých podřízených zaměstnanců v relevantním rozsahu o dokumentaci IMS a odpovědnosti za vytváření odpovídajících záznamů. Dokladem o seznámení zaměstnanců je jejich podpis na prezenční listině. Za proškolení středního a vrcholového managementu odpovídá PVJ. Externí dokumentace Řízení legislativních a normativních požadavků je popsáno v TOP 01 Řízení dokumentů, záznamů a dat. Za ověřování platnosti je odpovědný PVJ, který 2 x ročně aktualizuje Registr legislativních požadavků a normativů. Strana 5 (celkem 22)

6 Řízení záznamů Záznamy se rozumí všechny druhy záznamů vztahující se nějakým způsobem k zajištění jakosti, monitorování, analýze atd. společnost pro pořizování záznamů využívá jak vlastních formulářů, tak nakupovaných tiskopisů. Za správné a přesné pořizování záznamů jsou odpovědní pracovníci v souladu s maticí odpovědností a dle spisového řádu společnosti. Formální stránku řízení záznamů řeší TOP 01 Řízení dokumentů, záznamů a dat. V. Odpovědnost managementu 5.1. Odpovědnost managementu a závazek vedení Vedení organizace formuluje jako důkaz o svém závazku uplatňovat, rozvíjet a neustále zlepšovat IMS dále politiku jakosti a environmentu politiku EMS (viz příloha), stanovuje cíle jakosti a cíle EMS zpravidla na roční období, případně delší časový výhled. Při pravidelném přezkoumání IMS vedení organizace prověřuje kromě dalších oblastí také stanovenou politiku, cíle i jejich naplňování. Zaměstnanci mají politiku i cíle k dispozici na nástěnkách ve společných prostorách společnosti a na stránkách interního SW informačního systému. Zde se také mohou seznámit se závěry porad vedení a nově stanovených úkolech, případně nápravných a preventivních opatřeních ke zjištěným neshodám nebo pro jejich eliminaci. Vedení společnosti: - přijímá závazek k zajištění všech podmínek nutných pro vytvoření, uplatňování a udržování IMS - trvale vyhodnocuje rizika vycházející z realizace procesů společnosti, zejména s ohledem na proces stavební výroby a na základě vyhodnocení těchto rizik přijímá adekvátní preventivní opatření včetně řádného proškolení zaměstnanců a jejich vybavení ochrannými pomůckami - uvědomuje si vysokou odpovědnost za ochranu životního prostředí a přijímání všech relevantních opatření k minimalizaci vlivů, které by ho mohly ohrožovat - zavazuje se k dodržování platné legislativy ve všech oblastech činností společnosti Podrobněji popisuje odpovědnost vedení společnosti TOP 02 Odpovědnost managementu Zaměření na zákazníka S ohledem na procesy společnosti je zřejmé, že se jedná o firmu plně řízenou zákazníkem. Vedení společnosti zjišťuje požadavky zákazníka s cílem zvyšovat jeho spokojenost. společnost provádí stavby pouze na základě konkrétních objednávek zákazníků, což je základním předpokladem pro to, aby všechny její procesy směřovaly ve svém výsledku k naplnění objednávky a očekávání odběratelů. Zaměření na zákazníka je zakotveno jako jednoznačná priorita jak v politice jakosti, tak i v cílích a jeho praktické projevy jsou popsány zejména v kartě procesu Přezkoumání, v Reklamačním řádu a ve TOP 03 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření. Velkou pozornost věnuje vedení společnosti zajištění patřičných komunikačních toků vůči zákazníkovi a také vysoké úrovni všech jednání Politika jakosti a environmentu Nositelem hlavních zásad mamagementu jakosti a environmentálního managementu je ve společnosti stanovená Politika jakosti a environmentu ve znění uvedeném v příloze této Příručky, vyhlášená dne 30.května 2007 : S Politikou jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti, je k dispozici na internetových stránkách společnosti i ve společných prostorách v administrativní budově společnosti GAZDA. Strana 6 (celkem 22)

7 5.4. Plánování V rámci plánování procesů realizace organizace: stanovuje cíle jakosti a environmentu určuje postupy realizace procesů, styku se zákazníky, nákupů, zajištění a údržby zdrojů (viz příslušné vnitřní směrnice) stanoví postupy kontrol a uvolňování (viz příslušné směrnice a karty procesů ) zavádí a udržuje systém řízené dokumentace, Plánování EMS - environmentální aspekty a požadavky právních předpisů a jiné požadavky na EMS PVJ a vedoucích pracovišť provedli prvotní analýzu všech možných vlivů činností organizace a používaných materiálů a techniky na složky ŽP a sestavili Registr environmentálních aspektů včetně vyhodnocení významnosti jednotlivých EA a byl posouzen možný dopad EA na složky ŽP. REA je posuzován a revidován vždy 2x ročně z hlediska aktuálnosti, úplnosti a významnosti EA. V REA vyhodnocovány a vyznačeny nejvýznamnější EA, pro jejichž řízení jsou stanoveny cíle a cílové hodnoty a zpracovány programy k jejich dosažení. Plnění cílů a programů je průběžně sledováno PVJ a vyhodnocováno minimálně 1 x ročně jako podklad a při přezkoumání IMS vedením. K jednotlivým krokům programů jsou přidělovány odpovědnosti a stanoveny termíny.12 V Přehledu legislativních požadavků a normativů je uveden výčet všech právních předpisů a norem, vztahujících se za určitých situací na organizaci. Aktualizace je prováděna 2 x ročně odpovídá PVJ. Zdrojem ekologické legislativy je Sbírka zákonů, internetové stránky MŽP ČR a dalších institucí, další databáze dostupné na internetu, konzultace s poradci, odborná literatura. Plánování činností procesu řízení jakosti a environmentu Pro přehledné znázornění potřebných činností pro zajištění požadavků IMS byla vytvořena následující matice: Činnost Kalendářní měsíc Vyhodnocení předchozího roku X Stanovení cílů a plánu zdrojů X Interní audit X Certifikační/ dozorový audit X Školení managementu IMS X X Š Školení pracovníků (odborné znalosti + IMS) Dle aktuálních potřeb v průběhu celého roku Revize dokumentace IMS, pol. jakosti a environm. X Hodnocení dodavatelů (záznam) X Vyhodnocení spokojenosti zákazníků X Zpráva o IMS a přezkoumání vedením X Aktualizace Registru legislativních předpisů X X Prověření aktuálnosti Registru environm. aspektů X X Zpráva o IMS předkládá PVJ X Přezkoumání IMS výstup z porady vedení X Strana 7 (celkem 22)

8 Cíle jakosti a environmentu environmentální programy Pro každý kalendářní rok jsou v návaznosti na politiku jakosti a environmentu vyhlašovány cíle. Za jejich plnění odpovídají stanovení pracovníci a vyhodnocení plnění cílů je jedním z bodů přezkoumání IMS vedením. Se stanovenými cíli jsou adekvátně pracovnímu zařazení a stanoveným odpovědnostem seznamování zaměstnanci společnosti a jejich plné znění je k dispozici na stránkách interního informačního SW i ve společných prostorách v administrativní budově společnosti GAZDA Odpovědnost a pravomoce Odpovědnosti a kompetence všech řídících pracovníků organizace jsou nastaveny v organizačním schéma a Pracovním řádu společnosti. Zde je popsána náplň činnosti každého organizačního útvaru a klíčových pracovních pozic i dělba činností a odpovědností mezi nimi. V řadě technicko-organizačních směrnic pro konkrétní procesy a oblasti činností a pro řízení vlivů na složky ŽP jsou kompetence a odpovědnosti pracovních pozic stanoveny podrobněji Představitel vedení pro jakost a environmentu Představitel vedení pro jakost je jmenován jednatelem společnosti a jeho povinností je zajišťovat kumulativně jak požadavky vyplývající pro oblast řízení kvality v souladu s normou ISO 9001, tak záležitosti oblasti ochrany životního prostředí dle normy ISO V praxi to samozřejmě znamená odpovědnost za zajištění všech potřebných úkolů a činností s tím, že jejich skutečným provedením pověřuje PVJ odborně způsobilé členy středního managementu dle jejich pracovního zařazení a odpovědností. Jeho povinnosti a pravomoci jsou dány jmenováním v souladu s požadavky normy ISO 9001 a činnostmi, za něž odpovídá v rámci IMS, tj. Zejména: - zajištění, že procesy potřebné pro systém managementu jakosti jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány, - předkládání zpráv vrcholovému vedení o dosažené výkonnosti integrovaného systému a o jakékoli potřebě zlepšování, - podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci, - stanovení, zavedení a plnění požadavků na systém environmentálního managementu ve shodě s mezinárodní normou ČSN EN ISO a na systém managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, Interní komunikace Interní komunikace zahrnuje: - systém informací vyplývající ze systému řízení jakosti a environmentu - systém porad tj. porady ředitele společnosti, operativní porady jednotlivých organizačních útvarů, - rozhodnutí příkazy odpovědných řídících pracovníků - interní sdělení předávaná prostřednictvím interního informačního SW - celý systém komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a pevných telefonních linek - interní sdělení předávaná ústně osobně - informace předávané pracovníkům prostřednictvím nástěnek - firemní kulturu Způsoby komunikace Organizace využívá ve vztahu k internímu i externímu zákazníkovi ústní, písemné i audiovizuání způsoby komunikace: Zásadně jsou v písemné formě zpracována vždy: - rozhodnutí jednatele nebo odpovědných řídících pracovníků - příručka jakosti a environmentálního managementu - technicko-organizační směrnice a ostatní dokumentace IMS - plány včetně havarijních plánů a pokynů pro případy neshod a ohrožení ŽP Strana 8 (celkem 22)

9 - záznamy jakosti - smlouvy (vč. jejich dodatků, objednávek a zakázek) - celá agenda účetnictví - mzdová a personální agenda - právní agenda Písemná dokumentace může probíhat jak klasickou formou v papírové podobě, tak prostřednictvím SW. Je na rozhodnutí příslušného pracovníka, zda po odeslání nebo při příjmu elektronické pošty zajistí vytištěním kopie i její papírovou verzi. V případech, kdy je takto se zákazníkem realizována korespondence zásadního charakteru (smlouva, objednávka, potvrzení objednávky, změny smluv, reklamace, neshody a korespondence k nim se vztahující), je nutno kopii pořídit a přiložit k ostatní dokumentaci. Porady Porady a informativní schůzky patří k nejdůležitějším nástrojům řízení společnosti. Z každé realizované porady vedení společnosti nebo vedení příslušného organizačního útvaru musí být pořízen písemný záznam nebo audiovizuální záznam.. Pracovníci, kteří se porad účastní, jsou povinni předat po organizační linii získané informace vhodným a odpovídajícím způsobem pracovníkům svých organizačních útvarů a zajistit také zpětnou vazbu pochopení sdělených skutečností a plnění z nich vyplývajících úkolů. Požadavky na kvalitu komunikace Všichni pracovníci jsou svým verbálním i neverbálním projevem nositeli firemní kultury, to znamená, že každým svým postojem, sdělením a jednáním reprezentují firmu. Je proto nezbytně nutné, aby dodržovali následující základní pravidla: - poskytovat potřebné informace včas - předávat nezkreslené a pravdivé informace v odpovídajícím rozsahu - respektovat firemní hierarchii a firemní kulturu, pravomoci a odpovědnosti - uchovávat v odpovídajícím stavu, tj. nepoškozené, čitelné a aktuální veškeré dokumenty IMS a řízení společností - respektovat archivační doby pro jednotlivé typy dokumentů - respektovat firemní know-how a nesdělovat interní záležitosti mimo firmu - akceptovat požadavky obchodních partnerů na způsob komunikace - vytvářet otevřené kolegiální vztahy na jednotlivých pracovištích jako základní předpoklad fungující a bezproblémové komunikace 5.6. Přezkoumání IMS Přezkoumání celého IMS je prováděno 1 x ročně a to pravidelně v březnu vždy za uplynulý kalendářní rok Zprávu o stavu IMS předkládá PVJ vedení společnosti vždy v únoru). Mimořádně může k přezkoumání dojít v případech závažných organizačních změn, při změnách v procesech společnosti, při závažných personálních změnách, případně při odůvodněném podezření na nedostatky v IMS. K mimořádnému přezkoumání musí dojít vždy při závažných neshodách v takových případech se přezkoumání může týkat jen části IMS specifikované PVJ v žádosti o mimořádné přezkoumání, kterou předkládá vedení společnosti. Vstupem pro přezkoumání je zpráva PVJ, která závazně obsahuje: - výsledky interních auditů - výsledky externích auditů a kontrol, případně výsledky auditů třetí stranou - plnění přijatých nápravných a preventivních opatření - vyhodnocení výsledků monitorování spokojenosti zákazníků - přehled o vývoji počtu a příčin reklamací a jejich analýzy - přehled závažných neshod a jejich příčin - hodnocení účinnosti školení a zvyšování kvalifikace Verze č. 1 platnost od Strana 9 (celkem 22)

10 - vyhodnocení monitorování a trendů vybraných ukazatelů, zejména ukazatelů výkonnosti hlavních procesů - výsledky hodnocení shody EMS s právními a ostatními požadavky včetně vyhodnocení případných reklamací, stížností, upozornění apod. a další komunikace se zainteresovanými stranami - vyhodnocení environmentálního profilu organizace (vč. havárií a nehod) - vyhodnocení plnění cílů a cílových hodnot EMS a programů EMS - legislativní a normativní změny a jejich dopad na IMS - plnění nápravných opatření a úkolů z minulého přezkoumání IMS vedením - přehled uskutečněných organizačních, personálních, technologických změn, které mohou mít vliv na procesy nebo na IMS jako celek - vyhodnocení plnění stanovených cílů IMS - doporučení ke zlepšení IMS Zprávu projednává vedení společnosti na pravidelné poradě a závěry z tohoto jednání jsou pak sumarizovány ve výstupu z přezkoumání. Tento výstup zahrnuje postoj vedení k předloženým skutečnostem a soupis opatření a úkolů k zajištění dalšího rozvoje společnosti a IMS včetně stanovení odpovědnosti a termínů Poskytování zdrojů Společnost rozeznává tyto druhy zdrojů: finanční, lidské zdroje a infrastrukturu. VI. Management zdrojů Požadavky na zdroje jsou identifikovány prostřednictvím Plánu zdrojů na rok.. Jeho cílem je vyčlenit a zajistit finanční prostředky potřebné k plnění cílů jakosti a environmentu. Plán zdrojů může být průběžně upravován v návaznosti na aktuální potřeby zákazníků, organizační změny ve společnosti, nové technologie, potřeby nových pracovníků, legislativní a normativní změny, případně s ohledem na momentální finanční možnosti společnosti. Vytváří jej vedení společnosti a schvaluje ho jednatel. Plán finančních zdrojů musí korespondovat s vybranými prvky systému řízení jakosti a environmentu, zejména co se týká prostředků na: 1) výcvik a vzdělávání pracovníků (dle Plánu vzdělávání), 2) udržování a trvalé zlepšování IMS 3) zvyšování úrovně ochrany ŽP a to jak v rámci Programů, tak ve všech relevantních procesech společnosti 4) audity IMS jakosti dle Plánu interních auditů pro příslušný rok 5) pořízení výrobních prostředků a technologií v souladu s koncepcí společnosti a zajištěním požadavků ŽP 6) pojistné a preventivní opatření, 7) nápravná opatření včetně zajištění případných havarijních situací 8) motivaci pracovníků 9) zlepšování pracovního prostředí a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Lidské zdroje Řízení lidských zdrojů je hlavním procesem personální agendy. společnost využívá zejména služeb zahraničních stavebních dělníků, přičemž vychází ze střednědobého plánu stavební výroby. Kvalita personálních zdrojů je sledována již od vyhledávání a výběru uchazečů na volná pracovní místa, přes uzavírání, průběh a změny pracovního poměru až po jeho příp. ukončení. Vedení a kontrola jednotlivých pracovníků je jednou z hlavních součástí řídící práce každého vedoucího pracovníka. Požadovaná odborná způsobilost personálních zdrojů - zaměstnanců či externích pracovníků, kteří ovlivňují svou pracovní činností kvalitu produktů nebo procesů, vychází vždy z konkrétní zakázky. Strana 10 (celkem 22)

11 Kvalifikační požadavky na řídící pracovníky jsou uvedeny v Pracovním řádu společnosti. Skutečné plnění kvalifikačních požadavků je doloženo záznamy v osobních složkách zaměstnanců. Hodnocení účinnosti školení, kurzů apod. probíhá na úrovni vedoucích pracovníků a výsledek je zaznamenán na formulář Hodnocení vzdělávacích programů.. Udržování způsobilosti personálu z hlediska znalostí předpisů z oblasti BOZP, PO, EMS a plnění dalších zákonných požadavků (školení řidičů, zdravotní prohlídky řidičů, vyhl. 50, vazači, svářeči apod., obsluha VZV apod.) je zajištěno zpracováním a sledováním plnění Plánu vzdělávání pro příslušný kalendářní rok. Tyto plány výcviku zpracovává a sleduje PVJ v součinnosti s externím specialistou BOZP a PO a vedoucími pracovníky - přímými nadřízenými příslušných zaměstnanců. Na organizaci školení problematiky EMS se podílí PVJ. Absolvování hromadných školení a instruktáží je dokumentováno formou záznamu o výcviku. Povinnost organizace zajistit, aby pracovníci si byli vědomi závažnosti a důležitosti své činnosti pro naplňování politiky a dosažení cílů IMS i pro zajištění shody s požadavky na EMS a je plněna průběžným přenosem klíčových informací a vysvětlováním úkolů z oblasti QMS a EMS adekvátně pracovnímu zařazení zaměstnanců. Podrobněji se řízením lidských zdrojů zabývá TOP 04 Řízení procesu personální agentura 6.3. Infrastruktura a pracovní prostředí Infrastrukturu v procesech společnosti představuje zejména: - vybavení administrativní budovy (vlastní budova je pronajata a za její údržbu odpovídá pronajímatel) a jednotlivých kanceláří - strojní zařízení na stavbách včetně ručního nářadí - HW a SW vybavení - měřící zařízení - vozidla Pro zajištění správné činnosti všech složek infrastruktury byla vytvořena TOP 05 Řízení procesu údržba a servis infrastruktury. Vedení společnosti si je vědomo svých povinností v oblasti zajišťování adekvátního pracovního prostředí. Zejména v době přípravy na certifikační audit došlo k několika významným zlepšením pracovního prostředí, z nichž nejdůležitější je kompletní rekonstrukce administrativní budovy a jejího vybavení, vytvoření prostoru pro provozní pracovníky s možností občerstvení a s přístupem k internímu informačnímu systému. Trvalé zlepšování pracovního prostředí je jedním z hlavních cílů vedení společnosti. To se týká také zlepšování pracovního prostředí na stavbách, kde se jedná zejména o poskytování kvalitních a odpovídajících ochranných prostředků a pomůcek a moderních, účinných zařízení a nástrojů. Základem pro řízení ochranných pomůcek je kategorizace prací a průběžné vyhodnocování rizik. Za sledování potřeb společnosti v závislosti na konkrétních podmínkách zakázek odpovídá PVJ, který pověřuje zpracováním potřebné dokumentace a realizací školení externího dodavatel této služby s odbornou kvalifikací. VII. Realizace produktů 7.1. Plánování realizace produktu Plánování veškerých činností společnosti se odvíjí od uzavřených smluv na stavební práce a jejich konkrétní podobu. Základem je co nejdůkladnější přezkoumání požadavků zákazníků, vyhodnocení všech těchto požadavků a jejich dopadů a uzavření příslušné smlouvy. Přezkoumání se podrobněji definováno k kartě procesu K1 Přezkoumání. S ohledem na skutečnost, že společnost využívá sezónních zaměstnanců, probíhá plánování pouze v rámci časových kapacit. Lidské zdroje jsou zajišťovány v návaznosti na uzavřené smlouvy a stejně tak je operativně řešena i potřeba strojního vybavení a zařízení (pronájmem od specializovaných firem) a materiálů, případně dodavatelských služeb. Za plánování je odpovědné vedení společnosti, které řízením jednotlivých stavebních zakázek pověřuje vedoucí jednotlivých stavebních sekcí. Strana 11 (celkem 22)

12 Při plánování realizace staveb vedení společnosti vyhodnocuje : - požadavky na zakázku včetně posouzení možných environmentálních aspektů a bezpečnostních hledisek, se kterými předmět zakázky souvisí, - potřebu vytvořit procesy a dokumenty včetně poskytnutí zdrojů specifických pro konkrétná zakázku - požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro zakázku - záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky, - aspekty vztažené k legislativním požadavkům a požadavkům třetích stran Procesy týkající se zákazníka Určování požadavků týkajících se produktu Při plánování svých činností vychází společnost zásadně z požadavků, které definuje zákazník, neboť je to dáno samotným charakterem poskytovaných služeb. Jsou tedy vyhodnocovány: a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na činnosti při dodání a po dodání; b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifikované nebo zamýšlené použití, je-li známo; c) zákonné požadavky a požadavky předpisů týkající se produktu; d) další doplňující požadavky. Požadavky jsou dokumentovány v technických normách pro stavební výrobu, ve výrobkových specifikacích a katalozích výrobků a ve výkresové dokumentaci zákazníka Přezkoumání požadavků týkajících se produktu Organizace přezkoumává požadavky týkající se produktu. Přezkoumání je provedeno před přijetím zakázky. Organizace tak zajistí, aby: - byly jasně definovány požadavky na produkt, - byly vyřešeny požadavky smlouvy nebo objednávky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků nebo záměrů, - organizace byla schopna plnit stanovené požadavky. O výsledcích přezkoumání a opatřeních vyplývajících z přezkoumání jsou udržovány záznamy. Nejčastěji jako historie přípravy smlouvy v archivu PC. Záznamem o definitivní podobě smlouvy, tedy komplexním přezkoumání požadavků zákazníka, je její podpis jednatelem společnosti. To je důkazem závazku společnosti, že přijímá odpovědnost za zakázku a je schopna všechny uvedené požadavky zákazníka realizovat Komunikace se zákazníkem Komunikace se zákazníkem v průběhu celé realizace zakázky probíhá nejen z důvodu průběžné kontroly a upřesňování jednotlivých kroků, ale je také mimořádně významným preventivním opatřením. Probíhá jednak jako plánovaná, tj, v rámci předem stanovených kontrolních dnů, jednak jako operativní. Odpovědní pracovníci společnosti uplatňují efektivní způsoby komunikace se zákazníky. Komunikace se převážně týká: a) informací o produktu (verbálně přímá řeč, telefon; písemně katalogy, reklama; elektronicky pošta, Internet); b) vyřizování poptávek, smluv nebo objednávek, včetně jejich změn; c) zpětné vazby od zákazníka, včetně stížností zákazníka (informace poskytované zákazníkem jsou zaznamenávány do složky zakázky v interním informačním programu společnosti, písemné záznamy jsou zakládány do složek jednotlivých zakázek). Strana 12 (celkem 22)

13 7.3. Vývoj Společnost GAZDA neprovádí vlastní vývoj, proto je tato kapitola ze systému řízení vyňata Nakupování a ověřování nakupovaného produktu Zajištění kvalitativních parametrů nakupovaných vstupů, ovlivňujících kvalitu produktů, je garantováno dodržováním postupů v TOP 06 Nakupování. Organizace realizuje nákup zejména v následujících oblastech: a) materiály a pomocné materiály b) dodávky specializovaných služeb (práce stavebního charakteru, servisní a revizní činnosti, činnost BOZP a PO ) c) pronájem lešení a stavební techniky d) nákup infrastruktury strojní zařízení, nástroje, ruční nářadí e) likvidace odpadů a pronájem odpadových nádob f) nákup energií a PHM g) nákup ochranných a pracovních oděvů a pomůcek h) nákup kancelářských potřeb a vybavení kanceláří 13 Výběru dodavatelů je s ohledem na konečnou kvalitu zakázky věnována mimořádná pozornost. Hodnocení dodavatelů je prováděno pravidelně 1 x ročně, ve zvláštních případech mlže být provedeno i v rámci konkrétních zakázek a to jak s ohledem na mimořádně pozitivní, tak i negativní zkušenosti a poznatky Výroba a poskytování služeb Hlavním procesem společnosti je stavební výroba. společnost realizuje jak vlastní zákazníky přímo pro konečné odběratele, tak se i podílí na velkých stavebních záměrech jako subdodavatel. Ve všech případech je však základem jejích činností uzavřená smlouva na dodávku a projektová dokumentace zákazníka. Jedním z významných podpůrných procesů je zajišťování stavebních dělníků, zejména z oblasti Ukrajiny. Pro řádné zajištění všech legislativních požadavků a také s ohledem na péči o tyto pracovníky vytvořila organizace vlastní samostatnou personální agenturu. Vysoká odbornost jejího vedení, maximální důslednost a jazykové zázemí jsou mimořádným důkazem správného postupu a také předpokladem k tomu, že společnost se dobře vyrovnává s obecným nedostatkem spolehlivých pracovníků v oblasti stavebních činností při zachování všech zákonných ustanovení ČR. Pro činnost personální agentury byla vytvořena TOP Řízení výroby a poskytování služeb Celá stavební činnost je rozdělena do jednotlivých sekcí, za něž odpovídají jejich vedoucí. Ti také řídí jednotlivé stavební zakázky prostřednictvím vedoucích staveb. Popisy pracovních míst jsou přesně stanoveny v Pracovním řádu společnosti. Odpovědnost je stanovena Maticí odpovědnosti. Pro zajištění jednotlivých stavebních prací jsou využíváni zaměstnanci dle svých kvalifikačních předpokladů, v případě, že společnost nemá vlastní pracovníky požadovaného zaměření, využívá dodavatelských služeb specializovaných organizací, přičemž za kvalitu i takto provedených prací nese vůči zákazníkovi odpovědnost. Záznamy o průběhu staveb, kontrolách jak interních, tak společně se zákazníkem nebo jeho zástupcem, jsou prováděny do stavebních deníků, případně předávacích protokolů. Ty jsou nedílnou součástí každé složky zakázky. Dojde-li v průběhu stavby k jakékoliv oboustranně schválené změně, je o ní proveden záznam. Jednostranné změny jsou vyloučeny a v případech, že by došlo k nevyjasněné situaci, je vedoucí stavby povinen zastavit stavební práce až do odsouhlasení oběma stranami a vytvoření příslušného záznamu o změně (změnový list, dodatek smlouvy, nová smlouva apod.) Stavební práce jsou prováděny v souladu s platnou legislativou a technickými normami, dle návodů dodavatelů materiálů a s ohledem na zajištění všech podmínek ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Funkci koordinátora bezpečnosti práce na stavbách zastává externí dodavatel s odpovídající kvalifikací. Za zajištění řízených podmínek odpovídají vedoucí sekcí, za konkrétní realizaci pak vedoucí jednotlivých staveb. Verze č. 1 platnost od Strana 13 (celkem 22)

14 Pro zajištění řádných podmínek stavebních prací byl vytvořen TOP 08 Stavební práce a ochrana životního prostředí na stavbách Ochrana životního prostředí Společnost má vytvořeny a udržovány postupy, které vymezují základní pojmy a povinnosti pracovníků při ochraně životního prostředí a to: - TOP 08 Stavební práce a ochrana životního prostředí na stavbách - Plán odpadového hospodářství - Pravidle ekologického chování pro zaměstnance společnosti GAZDA - Prohlášení o ochraně životního prostředí - Registr environmentálních aspektů - Programy pro zajištění konkrétních environmentálních záměrů společnosti Dále je ochrana životního prostředí v rámci proces stavebních a dalších činností společnosti řízena cíli EMS, kontrolami na stavbách a to jak ze strany vedoucích pracovníků společnosti GAZDA, tak ze strany zákazníků případně třetími stranami. Pro případy rizikových a havarijních situacím má společnost zpracován Havarijní plán Validace procesů výroby a poskytování služeb Základem pro validaci stavebních prací je dodržování všech stanovených technologických pracovních postupů včetně návodů k použití u nejrůznějších materiálů, pomocných materiálů, nářadí a strojního vybavení. V průběhu stavby dochází k postupné validaci jednotlivých kroků v souladu s ustanovením příslušné smlouvy se zákazníkem. Těchto validací ve formě kontrolních dnů se zásadně účastní také zástupce zákazníka, což je předpokladem k tomu, aby případné neshody nebo jen nejasnosti byly vyřešeny včas a bylo zabráněno jejich odhalení až v konečné fázi procesu stavby. Záznamy o těchto validacích mohou být: - záznamy ve stavebním deníku - revizní a kontrolní zprávy - zvláštní záznamy například reklamace, připomínkové listy apod. - záznamy o proškolení pracovníků nebo jejich seznámení (s pracovními postupy, návody k použití apod.) vždy podle konkrétní smlouvy. Všechny tyto záznamy se stávají součástí složky zakázky, která je po dokončení a předání stavby uložena u vedoucího příslušné sekce. Definitivní validací je pak předávání zakázky zákazníkovi. Záznamem o prověření dodržení výkresové dokumentace, případně změnových listů, rozsahu, kvality i termínu dodání je Předávací protokol Identifikace a sledovatelnost Všechny zakázky společnosti jsou identifikovány jejich názvem a číslem a to jak v informačním systému, tak v rámci programového vybavení POHODA, stejně jsou označeny i příslušné složky zakázek. Sledovatelnost použitého materiálu je dána evidencí v PC, přiřazováním příslušných dodacích listů a faktur a skenováním všech dokladů relevantních pro danou zakázku. Identifikace pracovníků je dána jejich evidencí a přiřazením, záznamy ve stavebním deníku a podklady pro výpočet mezd Majetek zákazníka Organizace pečuje o majetek zákazníka, který byl do organizace dodán. Příslušný útvar, který majetek používá, zajišťuje, je-li to vhodné, jeho identifikaci, ověřování, ochranu a zabezpečení. Jestliže dojde ke ztrátě, poškození nebo zjištění jeho nevhodnosti k následnému použití, je toto oznámeno zákazníkovi. O výše uvedených skutečnostech jsou udržovány záznamy. Strana 14 (celkem 22)

15 Zvláštním typem používání majetku zákazníka jsou stavební práce na jeho pozemku. Zde je prvořadým zájmem společnosti zajistit všechny aspekty ochrany životního prostředí. Ty jsou popsány v TOP 08 Stavební práce a ochrana životního prostředí na stavbách Ochrana produktu Společnost zachovává shodu v průběhu interního zpracování a zajištění na místě určení. Toto zachování shody zahrnuje identifikaci, manipulaci, sladování a ochranu vyplývající zejména z konkrétního stavebního záměru (viz výkresová dokumentace zákazníka), požadavků zákazníků, pokynů výrobců stavebních i pomocných materiálů a jejich použití, respektování návodů k používání apod Řízení měřících zařízení Monitorování a měření, které se má provádět, a monitorovací a měřicí zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky, jsou určena technickou a výkresovou dokumentací zákazníka. Společnost pro zajištění svých procesů využívá jak orientačních, tak i pracovních měřidel v souladu s Metrologickým řádem. Pracovní měřidla podléhají pravidelnému ověření u akreditované měřící laboratoře, orientační měřidla nejsou evidována s ohledem na jejich krátkou životnost (skládací metry, svinovací metry a pásma apod.). Při zahájení stavby jsou všechna přidělená měřidla podrobena porovnání s příslušnými typy pracovních měřidel uložených v administrativní budově společnosti a označena písmenem O a datum ověření. O ověření je proveden také záznam do karty pracovního měřidla, kde také převzetí ověřených měřidel stvrdí svým podpisem vedoucí příslušné stavby nebo jím pověřený pracovník. V případě, že stavba trvá déle než 5 měsíců, musí být všechna zde používaná orientační měřidla podrobena opětovnému porovnání. Je přísně zakázáno používat na stavbách poškozená měřidla nebo měřidla, která nebylo ověřena. VIII. Měření, analýza a zlepšování 8.1. Všeobecně Společnost plánuje a uplatňuje procesy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné: a) pro prokázání shody procesů, činností a prvků IMS; b) pro zajištění shody IMS; c) pro neustálé zlepšování efektivnosti IMS. Konkrétní oblasti měření a analýz stanovuje jednatel společnosti na úrovni celé společnosti, vedoucí příslušných organizačních útvarů pro jimi spravovanou oblast procesů i činností. Zjištění vyplývající z provedených analýz jsou předmětem dalšího vyhodnocení v rámci porad vedení a na tomto základě jsou také přijímána opatření pro další období. Jednatel nebo řídící pracovníci jsou také odpovědní za zvolení metod a způsobu prezentace zjištěných skutečností Spokojenost zákazníka Organizace jako jedno ze základních měření výkonnosti systému monitoruje informace týkající se vnímání zákazníka, zda organizace splnila jeho požadavky. Způsob získávání a používání těchto informací je následující: záznamy ve stavebních denících a protokolech z příslušné stavby včetně předávacího protokolu každodenní osobní kontakt vedoucího stavby, případně dalších pracovníků se zákazníkem nebo jeho zástupci dotazníky spokojenosti (o jejich použití rozhoduje vedení společnosti dle aktuální situace a potřeb) reference a příliv nových zákazníků Strana 15 (celkem 22)

16 Vyhodnocení spokojenosti zákazníků je jedním z bodů pravidelného přezkoumání IMS vedením. Získané informace jsou podkladem pro přijímání nápravných a preventivních opatření a zejména pro zlepšování procesů společnosti Interní audit Podrobněji se řízením interních auditů jakosti zabývá TOP 07 Interní audit. Vedením společnosti bylo stanoveno, že interní prověrky kvality budou prováděny vždy 1 x ročně jako pravidelné audity, případně dle potřeb jako mimořádné audity v případech nejasností, problémů, neshod, organizačních nebo významných personálních změn, v případě závažných změn v řízení procesů nebo při změně celkového zaměření společnosti. Jejich provedení (termín a rozsah) vždy konzultuje vedoucí organizace s externím dodavatelem. Rozsah mimořádných auditů není vždy shodný s řádnými plánovanými audity systému řízení jakosti a environmentu, dotýká se vždy pouze dotčeného okruhu dokumentů nebo procesů. Přesný termín auditu je stanoven dohodou mezi PVJ a externím dodavatelem a pracovníci organizace s ním jsou včas a prokazatelně seznámeni. O každé provedené prověrce vyhotoví auditor zápis, jehož jeden stejnopis předá PVJ, druhý mu zůstává. Nápravná opatření k zjištěným nedostatkům stanoví vedoucí příslušného organizačního útvaru na základě a zaznamená je do zápisu z auditu. S PVJ se dohodne na termínu zajištění nápravných opatření a kontrole jejich splnění. Kontrolu pak ve stanoveném termínu PVJ provede a učiní o jejím výsledku záznam. O závažných neshodách zjištěných interními audity informuje PVJ vedení společnosti na pravidelných poradách. Stejně tak informuje i o přijatých nápravných opatřeních, jejich splnění a účinnosti Monitorování a měření procesů Organizace monitoruje (měří) procesy integrovaného systému. Výsledky monitorování (měření) slouží jako podklad pro přezkoumání vedením. Výsledky prokazují schopnost procesů dosáhnout plánovaných výsledků. Není-li plánovaných výsledků dosaženo, je učiněna náprava, popřípadě provedeno opatření k nápravě, aby se zajistila shoda. Vyhodnocování vybraných monitorovaných ukazatelů je součástí pravidelných porad vedení společnosti je, na jejichž základě přijímá vedení rozhodnutí pro další řízení společnosti. Podklady pro monitorování vycházejí ze záznamů ukládaných v SW interní komunikační a informační systém a POHODA Monitorování a měření produktu Společnost monitoruje a měří znaky produktů, aby ověřila, zda byly požadavky pro konkrétní produkt stanovené splněny. To se provádí v příslušných etapách procesu realizace produktu v souladu s plánovanými činnostmi. Požadavky na monitorování a měření jsou uvedeny v technologických postupech, technických normách, návodech pro použití materiálů, katalozích a dalších materiálech, které jsou součástí složky zakázky. Záznamy o provedeném monitorování jsou ve stavebních denících a protokolem k příslušným zakázkám Monitorování EMS Monitorovány/měřeny jsou klíčové znaky provozu a činností, které mohou mít významný environmetální dopad, nutné ke sledování a řízení provozu a stanovené na základě legislativních požadavků. O způsobu a rozsahu monitorování/měření prováděného útvary společnosti rozhoduje vedení společnosti dle stanovených a dokumentovaných postupů, jimiž se procesy a činnosti řídí. Nejběžnějším způsobem monitorování procesů a činností jsou běžná (technologická) měření. Podobně se provádí monitorování havarijní připravenosti - pravidelně je sledován stav technologického zařízení, těsnost, vodotěsnost zařízení apod Verze č. 1 platnost od Strana 16 (celkem 22)

17 Hodnocení souladu s právními a jinými požadavky je součástí přezkoumání IMS vedením. Hodnocení souladu se provádí na základě identifikovaného externího (zákon, vyhláška, rozhodnutí kontrolního orgánu, audit certifikační organizace aj.) nebo interního (směrnice, provozní předpis, plán, pracovní postup, interní audit, kontrola vedoucího zaměstnance apod.) předpisu nebo jiného požadavku, který má vztah k provozovanému procesu nebo vykonávané činnosti. V případě, že se zjistí nesoulad s právními požadavky, nečeká organizace až na Přezkoumání vedením, ale daný nesoulad řeší ihned. Monitorování a měření v rámci EMS se vztahuje na klíčové znaky provozu organizace - sledování měřitelných ukazatelů, kterými je možno měřit i úroveň a vývoj environmentálního profilu: - spotřeba elektřiny, plynu, vody - objem ostatních a nebezpečných odpadů - množství chemických látek - počet ekologických nehod a havárií - finanční objem pokut za ekologické neshody - počet a charakter pracovních úrazů - počet neshod zjištěných kontrolní činností v oblasti BOZP Stav a vývojový trend těchto ukazatelů je hodnocen vždy v rámci přezkoumání IMS vedením společnosti Řízení neshodného produktu Společnost zajišťuje, že produkt, který není v souladu s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Postup při řešení neshod je popsán TOP 03 Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření. Společnost nakládá s neshodným produktem jedním nebo několika z těchto způsobů: a) je přepracován tak, aby byly splněny požadavky; b) je na základě dohody se zákazníkem změnový list, dodatek smlouvy apod.) po přepracování nebo bez přepracování předán zákazníkovi c) je přeřazen do nižší kvalitativní třídy (pokud to technické normy nebo jiná dokumentace umožňuje) a prodán d) je vyřazen a likvidován. Přepracovaný produkt je podroben opakované kontrole v souladu s technologickými reglementy. Zprávy o neshodách jsou předány zaměstnancům, kteří jsou odpovědní za provedení nápravných opatření. V mimořádných případech, kdy je ze strany zákazníka uplatňováno reklamační řízení je postupováno dle ustanovení Reklamačního řádu nebo příslušných ustanovení Občanského nebo Obchodního zákoníku. Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání nebo po zahájení jeho používání, provede společnost opatření odpovídající důsledkům neshody nebo potenciálním důsledkům neshody a to vždy tak, aby byly v co největší možné míře respektovány požadavky zákazníka Analýza údajů Aby se prokázala vhodnost a efektivnost systému a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti IMS, organizace určuje, shromažďuje a analyzuje určené údaje. Údaje zahrnují výsledky získané při monitorování a měření. Analýza poskytuje informace týkající se: - spokojenosti zákazníka, - shody s požadavky na produkt, - znaků a trendů procesů a produktů, včetně podnětů pro preventivní opatření a jejich účinnosti, - dodavatelů a jejich dodavatelů - environmentálních aspektů, - neshod a mimořádných událostí, - účinnosti přijatých nápravných opatření Strana 17 (celkem 22)

18 8.5. Zlepšování Neustálé zlepšování Proces zlepšování souvisí se všemi procesy a navazuje zejména na proces řízení neshody, interní audit a přezkoumání IMS vedením. Vstupem do procesu jsou všechna fakta a záznamy o systému jakosti a jejich analýzy, výstupem pak konkrétní rozhodnutí odpovědných pracovníků na různých stupních řízení společnosti s ohledem na charakter a rozsah zlepšení. Neustálé zlepšování a rozšiřování nabídky služeb je základním předpokladem pro existenci organizace. V praxi to znamená zejména zavedení IMS, uplatňování nových technických a technologických postupů a možností a zlepšování na základě analýz vlastních neshod. S ohledem na to, že organizace je velmi úzce spjata se zákazníkem, znamená neustálé zlepšování také sledování vývoje u jednotlivých zákazníků, kopírování jejich trendů vývoje a zajišťování podmínek pro jejich zvyšující se požadavky. V oblasti EMS vychází neustálé zlepšování také ze soustavného sledování platné legislativy, normativů státní a místní správy, obecných zájmů a reakci na případné změny těchto ustanovení. Záznamy o zlepšování vede PVJ a jsou vyhodnocení přínosu těchto zlepšení je součástí pravidelného přezkoumání IMS vedením Opatření k nápravě Aby se zabránilo opakovanému výskytu neshod, jsou stanovována a realizována opatření k odstranění jejich příčin. Nápravná opatření jsou přiměřená důsledkům zjištěných neshod. Podrobněji se řízením nápravných opatření zabývá TOP 03. Cílem nápravných opatření je odstranění neshody vzniklé z konkrétních příčin. Nápravná opatření nejsou přijímána v případech neshod, které byly důsledkem mimořádných okolností v jednání třetí strany nebo vyšší moci, tj. Například: - nedodržení termínu dodávky z důvodu stávek, nesjízdnosti nebo neprůjezdnosti silnic, - výpadky v síti s následkem nedodržení termínů, - nemožnost plnění smlouvy z důvodů na straně zákazníka. I v těchto případech je vedoucí organizačního útvaru povinen nalézt příčinu a stanovit, je-li to možné, odpovídající preventivní opatření. V těchto případech je povinností všech odpovědných pracovníků najít řešení co nejméně zasahující zákazníka a jeho oprávněné požadavky. Podkladem pro opatření k nápravě zjištěných neshod mohou být: - záznamy o neshodách v protokolech z interních nebo externích auditů IMS - záznamy o neshodách ve stavebních denících nebo záznamech o interních kontrolách - záznamy o odevzdání a převzetí dokončených prací - záznamy o reklamacích - stanoviska a náměty z porad vedení nebo operativních porad jednotlivých sekcí - záznamy o přezkoumání IMS a zprávy PVJ - ostatní záznamy o jakosti Preventivní opatření Preventivní opatření zabraňují možnému výskytu neshod vztahujících se k výrobku, procesu nebo IMS vzniklých v důsledku stejných nebo obdobných příčin. Jsou to vždy opatření systémová. Podkladem pro zavedení preventivních opatření mohou být: - hodnocení IMS vedením na základě interních auditů nebo auditů druhou, příp. Třetí stranou - výsledky sebehodnocení a interních kontrol - změny legislativy, technických norem nebo technologických postupů - zkušenosti obdobných firem tuzemských i zahraničních prezentované tikem, internetem či jinými médii - doporučení externích dodavatelů a spolupracovníků společnosti ( koordinátor staveb, osoba odborně způsobilá pro oblast BOZP nebo PO, řízení jakosti apod. Verze č. 1 platnost od Strana 18 (celkem 22)

19 IX. Závěrečná ustanovení Vedení společnosti GAZDA spol. s r.o. považuje znění své Příručky jakosti a environmentálního managementu za duševní vlastnictví společnosti. Její zveřejnění na webových stránkách společnosti nezakládá právo na kopírování či zneužití textu. Verze č. 1 platnost od Strana 19 (celkem 22)

20 Příloha č. 1 PQ GAZDA POLITIKA JAKOSTI a ENVIRONMENTU 1. Jsme firmou plně řízenou zákazníkem je tedy naší povinností zajišťovat jeho požadavky i očekávání v nejvyšší možné kvalitě a s maximální snahou ochránit životní prostředí a přispívat k jeho zlepšování 2. Používání moderních materiálů vytvořených na základě nejnovějších poznatků o environmentálních podmínkách a úspory energií všeho druhu jsou naším přínosem dalším generacím v oblasti ochrany životního prostředí 3. Zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 a environmentálního managementu podle normy ISO 14001, jejich udržování a trvalý rozvoj je pro naše zákazníky garancí bezproblémové spolupráce a bezpečného užívání námi realizovaných staveb 4. Průběžná modernizace technologií, výpočetní a komunikační techniky i pracovních postupů, vhodná organizace práce a vysoké pracovní nasazení všech zaměstnanců společnosti jsou bezpodmínečnou podmínkou pro naše úspěšné působení v konkurenčním prostředí i pro trvalé zlepšování naší práce 5. Samozřejmou součástí naší každodenní práce je dodržování všech požadavků platné legislativy ve všech oblastech našich činností V Praze 30. května 2007 Yuriy Hozda předseda Verze č. 1 platnost od Strana 20 (celkem 22)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS

INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS PŘÍLOHA Č. 2 k Příkazní smlouvě INŽENÝRSKÁ ČINOST SLUŽBY TDS VÝKONOVÁ FÁZE Č. 5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE - ZABEZPEČENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 1. Technická, odborná, kontrolní a organizační činnost při práci se všemi stupni

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Proces R3 Interní audity

Proces R3 Interní audity Účinnost dokumentu od: 1.1.2011 Proces R3 Interní audity Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/17 Proces: Garant procesu: Účel: Vymezení

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Statut interního auditu. Město Vodňany

Statut interního auditu. Město Vodňany Statut interního auditu Město Vodňany Vypracovala: Bc. Martina Benešová Ve Vodňanech, dne 12. prosince 2016 Město Vodňany STATUT INTERNÍHO AUDITU Statut interního auditu (dále jen,,statut ) se vydává na

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ

PERSONALISTIKA A VZDĚLÁVÁNÍ Druh dokumentu: POKYN PŘEDSEDY Účinnost od: Verze č.: Počet stran: Strana č.: 3. 1. 2014 4.0 9 1 Číslo výtisku: 1 Číslo kopie: Datum: Garant: Funkce: Podpis: 2. 1. 2014 Zuzana Škochová personalista Datum:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Informační systémy veřejné správy (ISVS)

Informační systémy veřejné správy (ISVS) Informační systémy veřejné správy (ISVS) zákon č.365/2000 Sb. ve znění pozdějších změn Informační systémy veřejné správy soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy Správci ISVS

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí

INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí INSTRUKCE PRO SME č. 3/2016 Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí Tato instrukce je vydána z důvodu sjednocení činnosti stanic měření emisí (dále jen SME ) v souvislosti

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od )

Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od ) Masarykova univerzita Č. j.: MU-IS/5984/2015/194505/PdF-1 Pedagogická fakulta Směrnice děkana č. 1/2015 Průvodce systémem managementu (ve znění účinném od 26. 1. 2015) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví Březen 2015 1 Přehled prvků systému IMS 1. Politiky IMS 2. Integrovaný systém řízení 3. Obchodní případ 4. Návrh

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více