informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II."

Transkript

1 roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte k pfiíznivcûm nejv konnûj ích loveck ch ráïí, budou vás zajímat v sledky obsáhlého testu nábojû. Pfiinesl pozoruhodné poznatky (str.6) Pravidla bezpeãného zacházení se zbraní, to je pfiece obno ená vesta. Opravdu? (str.7) Jak vzniká nov náboj KaÏd lovec mnohokrát zaïil a zaïívá situaci, kdy z krabiãky vyjme nov náboj. Prohlédne si jej, pfiejede prstem povrch a posléze ho zasune do nábojové komory, zásobníku nebo zásobníkové schránky lovecké pu ky. Pak náboj vyzkou í na stfielnici, aby s ním, ve správnou chvíli, jedinou ãistou ranou korunoval úspû n lov. Zamysleli jste se v ak nûkdy, jak dlouhou cestu musel urazit náboj, neï se dostal k vám? Co v echno se muselo stát a kdo se postaral, aby se náboj, kter drïíte v ruce, mohl zaãít vyrábût? Jestli vás tohle v echno aspoà trochu zajímá a my vûfiíme, Ïe tomu tak skuteãnû je, zaãtûte se do následujících fiádkû. NA AKTUÁLNÍ TÉMA Vznik nového náboje podmiàuje fiada událostí a zahájení jeho v roby pfiedchází nûkolik cest. První je struãná. Lovci a stfielci neustále vyhodnocují lov, uvaïují nad jeho prûbûhem, v jaké pozici a jak stfiíleli, o povûtrnostních podmínkách, o chování zvûfie a v neposlední fiadû jaké následky zanechal zásah na zvûfiinû. Mnozí své poznatky shrnou a napí í v robci nábojû, jak náboj by potfiebovali. ManaÏefii v robce komerãních nábojû vyhodnotí poïadavky stfielcû a zadají v vojovému oddûlení úkol vyvinout nov náboj nebo novou variantu stávajícího náboje s urãit mi parametry. Po nûjakém ãase si nov náboj mûïeme koupit v prodejnách zbraní a stfieliva. Nic sloïitého, fiíkáte si. Uvidíme Zastavení první: Obchodní oddûlení Cesta k novému náboji zaãíná na obchodním oddûlení, jehoï pracovníci neustále vyhodnocují úspû - znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav To, Ïe se akciová spoleãnost Sellier & Bellot dokáïe prosadit i v tvrdé zahraniãní konkurenci, jaká panuje na svûtov ch trzích, nespoãívá jen ve skuteãnosti, Ïe nabízí kvalitní zboïí. Schopní obchodníci pro nû musí udrïet stávající a nalézat nové odbûratele a jim je prodat. A ty firma má. Jedním z v sledkû obchodní politiky je i stabilní rûst firmy s dobr mi finanãními v sledky. A to i pfies obtíïe spojené s posilováním ãeské koruny, které zasahuje ãeské exportéry. Na obchodní politiku ãeské jedniãky mezi v robci munice jsme se zeptali její obchodní fieditelky Jifiiny VOJTÍKOVÉ. Co je hlavním cílem obchodní politiky spoleãnosti Sellier & Bellot? Pfied nûkolika lety jsme si vytkli specializaci na nûkterá teritoria zákazníkû a na nûkteré druhy v robkû. Tomu pfiizpûsobujeme v voj, v robu a také pfiístup obchodníkû. Se zámûrem dûlat v e pro v echny se velmi rychle zapadne do prûmûru. Pro pfiedstavu. NejdÛleÏitûj ím teritoriem je pro nás Evropa a v ní zûstává dûleïit m a zajímav m trh v âeské republice, kde bychom si i do budoucna rádi uhájili svou pozici. Dále vûnujeme maximální pozornosti vefiejn m soutûïím na dodávky pro státní sloïky nejen v âr, EU, ale i dal ích zemích. Do kter ch evropsk ch zemí smûfiují va e v robky? Prakticky do v ech, z nich v ak objemovû je nejdûleïitûj í Spolková republika Nûmecko, ná druh nejvût í zahraniãní odbûratel. Tam dlouhá léta spolupracujeme s v hradním zástupcem, firmou Frankonia. Mimochodem tato nejvût í nûmecká firma na trhu se zbranûmi a municí letos oslavila sté v roãí svého trvání. Z dal ích pro ná obchod velmi dûle- Ïit ch zemích bych uvedla Rakousko, Francii, Belgii, Polsko a v souãasné dobû i panûlsko. SnaÏíme se v ak dostat s na imi v robky také na trhy, na nichï jsme dosud nebyli známí. Pfiedev ím mám na mysli zemû b valého Sovûtského svazu. V posledních dvou letech nám uspokojivû narûstá prodej v Rusku, Litvû a asijském Kazachstánu. Pokraãování na str. 2 Cesta k novému náboji zaãíná v obchodním oddûlení. Nad poïadavky zahraniãního partnera se se li ing. Milan Nedvûd, ing. Josef Pastorek a Irena Kolevová VáÏení ãtenáfii, nost vyrábûn ch nábojû, sledují jejich prodej, samozfiejmû také prodej nábojû konkurence, vyhodnocují zprávy lovcû, neustále se proãítají zprávami a ãlánky v rûzn ch tiskov ch médiích a na internetu. Jde doslova o mravenãí práci. KdyÏ lidé z obchodního oddûlení vyhodnotí, Ïe situace spûje k novému náboji, rozbûhnou celou fiadu diskusí se sv mi spolupracovníky a obchodními partnery, jejichï v sledkem je rozhodnutí, zda se vyplatí investovat nemalé úsilí a finanãní prostfiedky do v voje varianty náboje stávajícího. To zaprvé. Za druhé se probírá zahájení v roby nového náboje, kter jiï nûkter v robce vyrábí, je pro Sellier & Bellot obchodnû zajímav a nebo jej od spoleãnosti Ïádají zákazníci. Nemusíme chodit daleko. Na základû vyhodnocení v ech poïadavkû a rentability v voje se v Sellier & Bellot, a.s. zaãaly vyrábût napfi. náboje ráïe 300 Winchester Magnum a 7 mm Remington Magnum. Za tfietí rozhoduje, zda má smysl zahájit v voj zcela nové ráïe ve spolupráci s nûkter m v robcem zbraní. Krok tímto smûrem pfiedstavuje nejvût í riziko, protoïe hrozí, Ïe si nová ráïe své pfiíznivce nenajde a na trhu se neprosadí. V kladném pfiípadû tento v robce získá obrovsk náskok pfied konkurencí a sklízí zaslouïené ovoce. Praxe jasnû prokázala: Pokud vznikne velk zájem o urãitou novou ráïi, pro kterou je k dispozici dostatek zbraní, spotfieba nábojû narûstá velmi rychle, pozdûji se zmírní a zûstane na nûjaké stálé hodnotû. Ve vût inû pfiípadû se ov em náboj zaãíná prodávat pomalu a jeho prodej narûstá pozvolna. V ideálním pfiípadû se kfiivky prodeje obou variant vyrovnají a zûstanou na nûjaké stálé, pro v robce pfiijatelné úrovni. Zde si dovolím malou vsuvku. Navzdory v em rizikûm musí b t znaãná pravdûpodobnost, Ïe náboj bude mít obchodní úspûch a bude se vyrábût v poãtech nikoli tisícov ch, ale v mnoïství ãítajícím alespoà statisíce kusû. V robci se totiï musí vrátit investice na v voj a v robu náboje a náboj musí b t dosaïiteln za pfiijatelnou cenu. Tímto odpovídáme na nûkteré dotazy lovcû a stfielcû, ktefií Ïádají v robu star ích nábojû nestandardních ráïí do zbraní, které se vyrábûly pfied lety. Mnoho tûchto zbraní dodnes existuje, nûktefií jejich majitelé a lovci s nimi obãas touïí lovit, ale nemají náboje. BohuÏel, ne- Pokraãování na str. 4 editorial také se Vám zdá, Ïe letos ãas letí o poznání rychleji, neï kdykoliv pfiedtím? Je tû jsme se ani nestaãili pochlubit kamarádûm s leto ními srnci, a vida, uï máme za sebou i jelení fiíji a s ní nové záïitky, vzpomínky, nová pfiátelství. âas se pfiekulil do prvních podzimních dnû a vlahé veãery i kouzelná jitra vystfiídaly první mrazíky, trávu postfiíbfiila ranní jinovatka a kdyï stoupáme po Ïebfiíku na posed, pára u úst dává tu it pfiíchodu plískanic a kalného nebe, jen spofie prosvûtlovaného vyrudl m sluncem nízko nad obzorem. Proã se právû s pfiíchodem takov ch dnû zmocàuje lovcû neklid? Jako by uï v dálce sly eli první tóny Vítáme vás Celoroãní práce myslivcû bude korunována podzimními lovy a my bychom k jejich zdaru rádi pfiispûli nûkolika dobfie mínûn mi radami. MoÏná namítnete, Ïe spoleãné lovy na drobnou a na ãernou máte dávno v malíku, ale jak jsme si vypûjãili do názvu jedné z pravideln ch rubrik na eho bulletinu opakování, matka moudrosti! Také v tomto ãísle bylo na í ambicí zamyslet se na budoucností na í spoleãné zábavy, seznámit Vás se zajímav mi lidmi, vypravit se spolu s na imi autory za humna a sdûlit Vám, co je u nás nového a co pro Vás pfiipravujeme. MoÏná jako objevné pfiijmete vyprávûní, jak ve firmû vznikají náboje nov ch ráïí. Nahlédnout pod pokliãku b vá lákavé a vûfite, Ïe taková kuchynû, kde se rozhoduje o spokojenosti zákazníkû, má mnohá tajemství. Jsou okofienûna nejen elánem, nad ením a smûl mi nápady Pfiíjemné chvíle s na ím bulletinem a nev ední lovecké záïitky Radek Musil, pfiedseda redakãní rady

2 2 Stránky z diáfie InÏen r z objektu 150 duel Ing. Iva Peterková Ing. Jifií Nesveda Dnes ãeká inïen rku Ivu Peterkovou ru n den. Ve spoleãnosti probíhá externí audit Systému managementu jakosti a na zítfiek se ohlásili auditofii z certifikaãní spoleãnosti. UÏ v roce 1998 byl systém jakosti firmy Sellier & Bellot poprvé certifikován firmou SKQS Îilina a od té doby je pravidelnû dozorován a jedenkrát roãnû podrobován auditûm k ovûfiení shody s poïadavky normy ISO Dopoledne je vyhrazeno posledním pfiípravám: inïen rka Peterková jako vedoucí útvaru fiízení jakosti odpovídá za to, Ïe ve keré procesy spojené s v robou, nákupem a prodejem produktu probíhají podle pfiedpisû a Ïe kontrola jakosti na kaïdém pracovi ti se fiídí poïadavky normy ISO 9001:2000. Systém fiízení jakosti ve spoleãnosti Sellier & Bellot je popsán v Pfiíruãce jakosti, na kterou navazuje 36 firemních organizaãních smûrnic a 25 metodick ch pokynû, a v echny nesou její rukopis. Spolu s odborn mi pracovníky rozpracovala poïadavky systému fiízení jakosti na jednotlivá pracovi tû; na kterémkoli z nich se zítra mohou auditofii pfiesvûdãit, jak se v praxi plní. V echny v robní úseky jsou vybaveny technologick mi postupy, pfiípadnû operaãními návodkami, které popisují pfiesn postup ãinností pfii v robû konkrétních produktû a na jednotlivé operace jsou stanoveny kontrolní ãinnosti s uvedením poãtu a zpûsobu kontroly polotovarû. V prûbûhu celé v roby je uplatàován princip jednoznaãné identifikace produktû a opravdu dokáïeme zpûtnû vysledovat u kaïdého náboje, kdy a kdo provádûl jednotliv pracovní úkon a s jak m v sledkem. Tfie niãkou na dortu ale pro kaïd audit b vá kontrola stavu mûfiidel v dílnách a auditofii se nikdy neopomenou pfiesvûdãit, zda v echna mûfiidla uvedená v systému fiízení jakosti nesou ãervenou kalibraãní znaãku, potvrzující jejich aktuální platnost. Tûch mûfiidel je v systému zafiazeno a pouïíváno kolem pûtadvaceti tisíc. KdyÏ pfied deseti lety zaãínala inïen rka Peterková nové poïadavky fiízení jakosti zavádût, nejvût í problém byl pfiesvûdãit lidi, Ïe dosavadní systém uï nevyhovuje a není pro zákazníka dostateãnou zárukou, Ïe dostává v robek podle sv ch pfiedstav a potfieb. Pfiece kaïd vidí, Ïe náboje jsou v pofiádku, nechápu, proã mám je tû vyplàovat nûjaké papíry, ptali se na dílnách. Trpûlivû vysvûtlovala a opakovala, Ïe kvalitu je nezbytné dokládat a Ïe v echny základní procesy ve firmû budou napfií tû popsány a fiízeny tak, aby bezezbytku zajistily splnûní v ech definovan ch poïadavkû zákazníka. V roce 2003 byl systém jakosti roz ífien o poïadavky normy AQAP 110, respektive normy AQAP 2110, coï jsou normy kvality podle standardû NATO. Osvûdãení o shodû nám otevfielo cestu k mnoha zakázkám, o které bychom se jinak nemohli ani ucházet. Souãástí mé práce je i to, abych nové zakázky a v nich definované poïadavky zákazníka uvedla do souladu s platn mi normami a firemními pfiedpisy a spolu s ostatními odborn mi pracovníky firmy zpracovala ve kerou dal í dokumentaci potfiebnou pro tyto zakázky plány jakosti se seznamy pouïit ch materiálû, rizikové plány, prûmyslové plány atd.. Nejde pouze o samotné technologické procesy, systém vûnuje znaãnou pozornost vzdûlávání a kolení lidí. Jin mi slovy: auditofii se vïdy zajímají, zda na kaïdém místû sedí ten správn ãlovûk, kter detailnû zná své povinnosti a ví, co se od nûho oãekává. Právû takové kolení má inïen rka Peterková naplánováno na dne ní odpoledne. Se skupinou Ïen z v roby nábojnic radûji vede diskusi, neï by stroze vypoãítávala, co a jak se má dûlat. UÏ dávno ví, Ïe zárukou úspûchu je, kdyï lidé pfiijímají systém za svûj a respektují jeho poïadavky z vnitfiního pfiesvûdãení. Pomocí jsou rovnûï interní audity (kaïd rok je jich 27), které pravidelnû organizuje a jejichï smyslem je odhalit pfiípadná slabá místa. Obãas mívám takov provinil pocit: Cel proces objednání zakázky, nákupu materiálu, pfiípravy nástrojû a mûfiidel, v roby, kontroly, balení a expedice je se nûrován pfiíkazy, postupy, smûrnicemi a nafiízeními. A je tû ty záznamy, které je potfieba vést k prokázání shody v robkû s poïadavky zákazníka; tohle by se opravdu nedalo zvládat bez opory ve vedení firmy, ale hlavnû bez respektu v ech zamûstnancû. Av ak jednoznaãnû popsané procesy navïdy odstranily chaotická fie ení. Pravda, mnohdy efektivní, ale vût inou nestandardní a neopakovatelná. JenomÏe kvalita a chaotické, náhodné postupy se nesluãují. Upfiímnû fieãeno, ten objekt 150 není nic moc. Star v robní barák aï u plotu, z jedné strany hlinûn val zarûstající osikami, z druhé strany silné betonové zdi. Ale za to jeho pán... Jako kluk se vïdycky tû il, aï napadne sníh. Ne Ïe by sáàkoval anebo lyïoval, na to ho neuïilo, ale sníh byl ideální chladící látkou pro jeho experimenty. Zatímco vrstevníky lákaly klukovské lumpárny, jeho nitraãní smûsi. Paní Nesvedová, ten vá kluk jednou vyhodí barák do povûtfií, nafiíkala sousedka, kdyï domem v praïské Sokolovské ulici otfiásla nová detonace. Ironií osudu se dûm, kde jsme bydleli, zfiítil po povodních v roce 2002, smûje se pobavenû. Kdepak voda, to je nebezpeãn Ïivel. V polovinû osmdesát ch let si inïen r Jifií Nesveda uvûdomil, Ïe i do oboru tfiaskavin a v bu nin nemilosrdnû vstoupí ekologie a pfievrátí dfiívûj í technologie i materiály naruby. Kampak v moderním vûku s bariem a antimonem, ãi dokonce se rtutí a olovem. JenomÏe na druhou stranu si témûfi nikdo neumûl pfiedstavit v robu tfiaskavin právû bez pouïití tûïk ch kovû. Ale jakmile jednou ãervíãek pochybností zaãne hlodat, hlodá a hlodá a nedá pokoj. InÏen r Nesveda se ponofiil do studia. Patentová dokumentace, odborné stati, ãlánky i roztrou ené poznámky pod ãarou, pátrání v odborn ch renomovan ch nûmeck ch ãasopisech i útrïkovité informace z pfiedná ek na sympoziích, mûsíce a mûsíce pídûní po informacích. Problém je, Ïe neexistuje jediná ucelená monografie, která by vûrohodnû a hlavnû systematicky popisovala reakãní mechanismus, k nûmuï dochází pfii iniciaci tfiaskav ch smûsí. Je to vcelku logické, vïdyè se jedná o dûje, probíhající v mikrosekundách, které se nedají ani monitorovat, natoï popsat, jak se struktura rozkládá a uvolàuje svoji energii, k jak m dûjûm dochází a jaké jsou zákonitosti záïehového impulsu. Dûj probûhne a vy nemáte nic, leda tak zalehlé u i. MoÏná je tento druh humoru zpûsobem, jak si udrïet du evní zdraví, protoïe inïen r Nesveda je z tûch, ktefií kdyï se zakousnou, nepovolí. Bûhem ãasu se okruh sta vytipovan ch slouãenin zúïil na dvacítku a postupnû vyluãoval dal í a dal í. Nûkteré byly nestabilní, takïe se s nimi vûbec nedalo uvaïovat pro hromadnou v robu, jiné byly surovinovû nedostupné, dal í nemûly ani zbla v bu nináfisk ch vlastností, které jim autofii pfiipisovali, jiné byly amorfní, jeï nelze pfii v robû objemovû dávkovat... Nakonec zbyly slouãeniny známé vlastnû uï desítky let. Dinol pouïili nûmeãtí technici pfii v voji zápalek Syntox, ale inïen r Nesveda ho i tak vidûl jako slepou uliãku: silnû toxick, s nepfiíjemn mi fyziologick mi úãinky, trhá zápalky a vûbec! Pfiiklonil se k tetrazenu. Ta nová my lenka byla pouïít reaktivní systém a vyuïít tetrazen, jenomïe tentokrát ne jako obvykl senzibilátor, ale jako hlavní tfiaskavinu. Jeho nev hodou je nekompatibilita se znám mi pyrotechnick mi systémy vzhledem k mimofiádnû nízké v buchové teplotû. Je rovnûï velmi mûkk a proto se lehce pfielisovává. Také bylo nutno vyfie it pyrotechnick systém: Jako optimální se ukázaly smûsi amorfního boru s vysoce reaktivními oxidovadly (dusiãnan draseln, slouãeniny vizmutu). Teprve spojením obou tûchto systémû dostal Nontox koneãnou podobu. Pfii jeho zavedení do v roby v roce 2001 se ukázalo jako hlavní problém pouïití mletého skla, coï sebou pfiiná elo fiadu komplikací. KdyÏ se inïen r Nesveda zakousne, uï nepovolí. Drtil a zkou el nejrûznûj í minerály i keramické materiály a nic. Pak ho napadlo zkusit jiné druhy skel. Na cel rok se zmûnil ve skláfie, nastudoval na 70 druhû speciálních skel, tavil je, drtil a mlel a komu se s tím nápadem svûfiil, ten se smál. A pfiesto v sledkem v zkumu bylo nûkolik speciálních nesilikátov ch skel, která vykazovala podstatnû lep í vlastnosti. Podafiilo se odhalit mechanizmus pûsobení skla ve sloïi, kdy se jako nejdûleïitûj í parametr ukázaly termické a termodynamické vlastnosti skel, nikoliv tvrdost a ostrost hran, jak se dfiíve pfiedpokládalo. BohuÏel se pro tato speciální skla nena li v robci a tak bylo nutné získané poznatky vyuïít k úpravám velikosti zrna a distribuce skla ve sloïi pfii pouïití stávajícího typu skla. SloÏ NONTOX je patentovû chránûné fie ení, unikátní a originální, moderní a perspektivní. SloÏ netoxická pfii stfielbû i pfii zpracování, hofiící pouze pod tlakem a tím bezpeãná pfii náhodné iniciaci, nekorozivní... A také v sledek desetileté houïevnaté t mové práce. Pokraãování ze str. 1 A mimo Evropu? Podobnû jako pro ostatní producenty v tomto oboru je pro vysoké objemy a pestrost dodávek nejzajímavûj í trh USA s velkou tradicí, ale i legislativou, která umoïàuje nejvût í prodej munice na svûtû. I kdyï jsme museli ãelit fiadû problémûm, zpûsoben m poklesem dolaru, i v leto ním roce zûstávají co do objemu prodejû USA na í jedniãkou. Ve va em portfoliu mají své místo jak dodávky do civilního, tak státního sektoru. Komu dodáváte munici v druhém pfiípadû? Dodávky pro státní sektor jsou jedním z na ich hlavních cílû a proto jsou i oblastí které za poslední léta vûnuje nejvíce úsilí. Tím mám na mysli vedle obchodních aktivit pfiedev ím práci kolegû z v voje a v roby. Mohla byste uvést pfiíklady nûkter ch tendrû v zahraniãí? Kupfiíkladu v Itálii se nám podafiilo vyhrát ve vefiejné soutûïi nad tradiãním tamûj ím dodavatelem firmou Fiocchi a tak italskému ministerstvu vnitra opakovanû dodáváme náboje 9 mm Luger. V poslední dobû jsme nûkolikrát vy li jako vítûzové z vefiejn ch soutûïí v Rakousku, tentokrát s cviãnou municí 5,56 x 45 mm pro ministerstvo obrany, v záfií byla pfievzata k plné spokojenosti odbûratele první ãást tohoto dlouhodobého kontraktu. Úspû nû byla také realizována historicky první dodávka pro státní sloïku v Nûmecku. Souãasnû se pfiipravujeme na dal í soutûï u na ich jiïních sousedû o kontrakt na náboje 9 x 19 mm, rovnûï pro ministerstvo obrany Výroba a prodej Kam smûfiuje vá zájem v civilním sektoru? Mimo ozbrojen ch sloïek je na ím hlavním cílem stále více se prosazovat s kulovou loveckou municí a se sportovní pistolovou municí na trzích EU. Tím ale nechceme zanedbávat tfieba brokové náboje, kde kupfiíkladu vyrábíme nej ir í sortiment ze v ech na ich v robkû. Díky nákupu nov ch v robních technologií budeme v prûbûhu pfií tího roku schopni zv it produkãní kapacitu pistolov ch nábojû. To v ak znamená, Ïe se rûstu produkce musí pfiizpûsobit rovnûï úroveà obchodních aktivit s vazbou na tento druh munice. ByÈ jsem dnes nûkolikrát zmínila EU, pravdou zûstává, Ïe nejvût í pozornost se snaïíme stále vûnovat ãesk m zákazníkûm Počet nábojů v mil. ks Prodej v mil. Kč 502 znacka, lide, Nemusí jít zrovna o zbranû a munici, aby se pfii termínech legislativa a úfiad leckomu orosilo ãelo. Zjednodu ila nebo zkomplikovala se pro vás se vstupem do Evropské unie? Obchody samozfiejmû musí probíhat dûslednû podle platné legislativy. Vstupem do Unie se pro nás zjednodu ily právní pfiedpisy pro dodávky civilní v rámci EU, pro ozbrojené sloïky v ak zûstávají stejnû sloïité nejen pro âr, ale i dal í zemû EU a ãlenské státy NATO. V praxi to znamená, Ïe povolení k zaslání byè jen vzorkû nábojû panûlské policii standardnû trvá 2 mûsíce. Z ãasu na ãas probleskne v médiích informace, Ïe nûkam dorazila zásilka zbraní, stfieliva apod., k níï nemûl v vozce nezbytná povolení ãi se k ní nikdo nehlásí. Dochází k podobn m pfiípadûm snadno? Pravidla povolování obchodu jsou sjednoceny v celé EU. Pro kaïdou dodávku Ïádáme o udûlení v vozního povolení v pfiípadû dodávek pro státní slo- Ïky v ech zemí, pro dodávky na civilní trh pouze pro zemû mimo EU. MPO má pak edesát dnû na konzultace s dal ími ministerstvy, pfiedev ím s ministerstvem zahraniãí, projednání a vyjádfiení kladného ãi záporného stanoviska k exportu. Sellier & Bellot je zodpovûdn za pracovní pfiíleïitosti sv ch témûfi dvanácti set zamûstnancû, nedovolí si obcházet platnou legislativu a striktnû ji do f

3 Obora Den na za balistické továrním zku ebnû plotem Stáli jsme ve stínu mohutn ch smrkû, slunce Ïhnulo na bezmraãné obloze, jemné pápûfií babího léta polehouãku plulo kolem a nûjak ch ãtyfiicet, padesát krokû pod námi procházel mohutn osmnácterák. Oborník ho sledoval se zájmem a s trochou úlevy: V loàské fiíji se tenhle dospûl jelen nechal o svá práva vládce stáda pfiipravit mlad ím a v bojnûj ím sokem, ale letos si dominantní postavení vydobyl zpût. Jakoby jelen tu il, o ãem pfiem líme, zaklonil hlavu a vítûzn m rykem pfiipomínal pfiihlíïejícím krejãíkûm i laním, kdo tu bude pánem. Záfií se teprve lámalo do druhé dekády, ale fiíje ve vla imské obofie se uï rozbíhala do pravideln ch rituálû i dramat. Jen tûïko v té idyle vûfiit, Ïe stojíme pár stovek metrû od v robních budov, lomozících rytmem pracovního dne. Obora a fabrika patfií k sobû tûsnûji, neï by se kdo domníval. KdyÏ bylo poãátkem tfiicát ch let minulého století rozhodnuto o stûhování ÏiÏkovské kapslovny do Vla imi, vybrali za ideální místo právû ãást starodávné vla imské obory, zaloïené uï v polovinû osmnáctého století. Místo sk talo mnoho v hod a navíc kníïe Auersperk nabídl pozemek sám a ochotnû, neboè vûtrnou smr tí ve tfiicátém roce byla obora i uïitek z ní zniãeny na desetiletí. A tak 16. února 1932 pfie la obora do vlastnictví spoleãnosti Sellier & Bellot. Ku cti tehdej ích majitelû je tfieba zdûraznit, Ïe pro budoucí továrnu zabrali jen ty nejpotfiebnûj í pozemky a asi 70 hektarû z pûvodní kníïecí tiergarten zûstalo královstvím zvûfie, ukryt m za starodávnou kamennou zdí. Ale nemyslete, tak idylické to také není. Dne ních 73 hektarû tvofií z témûfi osmdesáti procent porosty smrku, modfiínu a borovice, les, luka i pastviny jsou na jílovit ch, podmáãen ch pûdách, kde se bylinnému patru dafií jen bídnû, aleje jírovcû trpí nálety klínûnky, vysoká hladina spodní vody zpûsobuje mûlké kofienové systémy, takïe porosty padají i pod bûïn mi nápory vûtru a dfiívûj í stohlavé stavy jelení i danãí zvûfie také zanechaly na porostech své stopy. Prav stav vûci nám pfied nedávnem pfiipomnûl orkán Kyrril a dost nemilosrdnû. Pod jeho atakem leïely stovky kubíkû, ale i mohutné solitérní smrky, pod jejichï sch len mi vûtvemi jeleni tak rádi postávají, fiíká inïen r Jaroslav Vaníãek. Vla imské obofie vládne uï pûtadvacát m rokem, ale den, kdy vstoupil do obory poprvé, si pamatuje pfiesnû. Z dfiívûj ích stavû jen torzo chovu, jeleni rozbûhlí pfies popadan a zchátral plot do nenávratna, stresovaná danãí na konci svého populaãního potenciálu. Nezbylo, neï vyhrnout si rukávy: nejprve opravit plot, dûkladnû se pfiipravit na zimu a bohatû zalo- Ïen mi krmelci se pokusit alespoà ãást zvûfie dostat zpût, pozvolna, krok za krokem a rokem za rokem mûnit skladbu porostû, hledat recepty na zvy ování úïivnosti i na odstraàování dfiívûj ích kod, jeï jako balvan hrozily donekoneãna valit pfied sebou. JAK SE CO DELA li spfiíznûnce. Jakpak by ne: Pfiísun minerálû se projevil nejen v lep ím paroïení, ale pfiedev ím na kondici zvûfie. Silnûj í kostra, mohutnûj í postava, ozdravená populace. SoubûÏnû s tím oborník usiloval o zvy ování úïivnosti honitby meliorací podmáãen ch ploch, mulãováním, vápnûním, vysazováním listnáãû. A protoïe obora slouïí i prezentaãním úãelûm firmy, je rovnûï tfieba pamatovat na estetická hlediska: KdyÏ nové doubky, tak americké ãervené, zrovna tak ãervené javory, také ka tanové aleje je nutné doplnit a zrekonstruovat. Ne li cestou plo né v sadby s jejím zaplocením, protoïe nic neláká zvûfi více, neï nová oplocenka. KaÏd nov stromek je zapotfiebí ohradit a chránit: padesátka jelení zvûfie a ãtyfiicet danãí, to uï je nûjak tlak na v sadbu. Obora plní je tû jeden dûleïit úkol, pfiipomíná oborník. Právû zde poprvé ovûfiujeme vlastnosti nov ch nábojû a stfiel, jejich vhodnost k loveckému pou- Ïití i ranivé úãinky. Stfielba do balistické Ïelatiny ãi do dal ích náhradních materiálû sice o kvalitû nábojû hodnû napoví, ale reakci zvûfie je zapotfiebí dopodrobna znát, je tû neï se nov náboj pustí do sériové v roby. A na e obora je k tomu velmi vhodná: nepfiíli rozsáhlá, pfiehledná, zvûfi nemûïe nikam vybíhat ani zatahovat do míst, kde by zûstala nedohledána. A rovnûï její skladba: Na jedné stranû vitální a odolná jelení, na druhé stranû nepomûrnû kfiehãí danãí, která ãasto reaguje na zásah zcela jinak. Ranivé úãinky, chování zvûfie po zásahu, pfiípadné po kození zvûfiiny, to v e zde lze dopodrobna monitorovat, dokumentovat a zkoumat. Vla imská obora je ale pfiedev ím místem intenzivního chovu zvûfie. Pfied pûtadvaceti lety zaãal inïen r Vaníãek s plánem na záchranu a rekonstrukci chovû a mnoh m pfiipadal jako romantick snílek. Anebo neodpovûdn hazardér: Na co budou fabrice jeleni, nakoupení aï kdesi v Dolním Kubínû? Ale právû oni pomohli osvûïení krve a populaci místních jelenû dodali sílu, v ku i rozlohu paroïí. Ti dne ní v osmi, devíti letech bûïnû dosahují hodnoty kolem 215 bodû CIC a podobnou promûnu plánuje inïen r Vaníãek i s populací danãí zvûfie. Milan Gruber 3 technicky obzor âerven, zelen, modr, jak se to r muje? produkty drïuje, aby o povolení obchodování s tímto materiálem nepfii el. KaÏdé teritorium musí dobr obchodník vnímat s ve ker mi jeho zvlá tnostmi, nûkterá asi pro Evropana zûstanou tvrd ím ofií kem. I o tom je zahraniãní obchod. Ochota a schopnost firmy pfiizpûsobit se poïadavkûm zákazníka je klíãová. Dodáváme munici do v ech svûtadílû kromû Antarktidy a nejvzdálenûj í zákazníky máme aï na Novém Zélandu. Patfií sice mezi malé trhy, ale jsme tam v pistolov ch, kulov ch i brokov ch nábojích pova- Ïováni za piãku, coï je pro nás komerãnû zajímavé. Ponûkud více trpûlivosti a empatie vyïadují jednání s obchodními partnery z kulturnû odli ného prostfiedí arabsk ch zemí ãi JiÏní Ameriky. Není Ïádn m tajemstvím, Ïe s arabsk m zákazníkem mûïete prosedût fiadu hodin v podstatû bez v sledku a opakovanû se ke stejnému problému vracíte. Îádného zákazníka v ak neodb váme. Ani toho s objednávkou na mal objem, ani ze zemí s administrativnû sloïit mi importními pravidly. Obchodní oddûlení firmy Sellier & Bellot pracuje v prûmûru aï s pûtasedmdesáti partnery roãnû. V solidním pfiístupu a vstfiícnosti ke v em bez rozdílu spoãívá tajemství jeho úspûchu. Rozmlouvala Vûra Vortelová Dotazy, respektive dohady o tom, co máme na mysli, mluvíme-li o ãerven ch, zelen ch nebo modr ch nábojích 9 mm Luger, jsou obãasn m námûtem diskuzí na rûzn ch stfieleck ch servrech. Pojìme si tuto problematiku trochu osvûtlit. Pfiedev ím je tfieba fiíct, Ïe hovofiíme o barevném odstínu zalakování zápalky náboje a tyto odstíny jsou interním odli ením nábojû provádûn m samotn m v robcem. V ãem spoãívá rozdíl? Náboje s ãervenû zalakovanou zápalkou Tyto náboje splàují ve keré poïadavky Mezinárodní stálé sem v robce. Tyto náboje jsou také v pravideln ch ãasov ch obdobích podrobovány inspekãním kontrolám âeského úfiadu pro zkou ení zbraní a stfieliva. Primárnû jsou urãeny pro civilní trh. Náboje se zelenû zalakovanou zápalkou Takto znaãené náboje jsou z hlediska v konu vût inou vyrábûny konkrétnímu zákazníkovi na míru. Zpravidla jím je policie anebo jiné speciální ozbrojené sloïky. Je zfiejmé, Ïe tyto 9mm Luger (9x19) Rozměry náboje Rychlost Tlak prachových zalakování zápalky / energie stř ely plynů P stř. max. Červená C.I.P. viz katalog SB dle C.I.P. 235MPa Zelená C.I.P. podle požadavků dle C.I.P. zákazníků 235MPa Modrá STANAG 4090 STANAG 4090* dle STANAG MPa * ÚsÈová energie stfiely o hmotnosti 7 aï 8,3 g musí dosahovat J nebo J ve vzdálenosti 16 m od ústí hlavnû Pfiesto ale zb valo dost prostoru i na koncepãní, dlouhodobou práci. UÏ v prvním roce mého pûsobení jsme zaãali s V zkumn m ústavem lesního hospodáfiství ovûfiovat, jaké dûsledky má dlouholetá ãinnost fabriky na okolní pfiírodu i na zvûfi. Po nûkolika letech se v zkumníci do vla imské obory znovu vrátili, tentokrát aby ovûfiovali vhodnost nov ch druhû krmiv, a v místním oborníkovi opût nakomise pro zkou ky ruãních paln ch zbraní a stfieliva (C.I.P.), jejímï ãlenem je i âeská republika. Náboje vãetnû v ech komponentû stfiela, nábojnice, zápalka, ale také hnací náplà jsou vyrábûny standardními technologick mi postupy a procházejí také standardními kontrolami. Znamená to, Ïe takto vyrobené náboje splàují v echny kvalitativní poïadavky z pohledu rozmûrû, pfiedepsan ch maximálních tlakû prachov ch plynû a bezpeãné funkce ve zbrani. Rychlost (energie) stfiely je stanovena pfiedpináboje kromû základních poïadavkû plní i nûkteré specifické parametry. Jedním z nich je napfiíklad vodotûsnost náboje, coï vyïaduje dokonalé utûsnûní stfiely v nábojnici. To se prokazuje zkou kou, kdy jsou náboje na stanovenou dobu ponofieny pod vodní hladinu za pfiedepsaného tlaku (podtlaku). Následná bezchybná zkou ka funkce ve zbrani nebo tfieba vyrovnané hodnoty rychlosti stfiely prokazují, Ïe nedo lo k prûniku vody k zápalce ãi k hnací náplni, k tzv. flegmatizaci. Náboje resp. nábojnice jsou vyrábûny technologick m postupem, kter zaruãuje splnûní nároãnûj- ích poïadavkû také z pohledu jejich pevnostních vlastností v prûbûhu ãasu. Nábojnice musí vyhovût poïadavku zkou ky zbytkového pnutí. Pfii ní jsou náboje ponofieny po urãitou dobu do speciálních roztokû na bázi kyseliny dusiãné a dusiãnanu rtuèného. Nejsou-li následnou vizuální kontrolou shledány Ïádné praskliny ãi trhliny, mûïe se zákazník spolehnout, Ïe i dlouhodobé skladování nábojû nebude mít vliv na jejich Ïivotnost a správnou funkci. Velk dûraz je kladen také na bezpeãnou a spolehlivou funkci zápalek a následnû cel ch nábojû pfii extrémních teplotách. Zkou ka se provádí tak, Ïe náboje jsou na nûkolik hodin uloïeny za teploty aï 54 C nebo naopak zahfiívané aï na +52 C. Poté je ovûfiována jejich bezchybná funkce v rûzn ch typech zbraní nebo napfiíklad zanedbateln rozdíl rychlosti stfiely. Samozfiejmû, Ïe i zelenû znaãené náboje splàují poïadavky CIP a pokud se s nimi setkáte na civilním trhu, není se ãeho obávat. Náboje s modfie zalakovanou zápalkou Náboje dodávané armádám rûzn ch zemí splàují poïadavky normalizaãních dohod NATO (STANAG) nebo âesk ch obrann ch standardû (âos). Tyto pfiedpisy jednoznaãnû definují v robní a pfiedev ím kontrolní kvalitativní postupy, vãetnû zkou ek, vyïadovan ch u zelen ch nábojû. Mohou se vyznaãovat zv en m v konem, a to jak z pohledu rychlosti (energie) stfiely, tak i zv en m tlakem prachov ch plynû (viz tabulka). Vzhledem k tomu, Ïe náboje vyrobené v souladu s poïadavky STANAG mohou zároveà plnit poïadavky C.I.P., neboè oba pfiedpisy se vzájemnû prolínají, mûïete se s náboji s modfie zalakovanou zápalkou setkat rovnûï na civilním trhu. Náboje jsou dûslednû pfiezkou eny a spotfiebitelsk obal fiádnû oznaãen znaãkou C.I.P.

4 4 Jak vzniká nov náboj NA AKTU Pokraãování ze str. 1 úprosn trh fiíká následující: Není perspektivní vyvíjet náboj pro uvaïované mnoïství v fiádech tisícû ãi desítek tisíc, pokud není pravdûpodobnost pravideln ch prodejû. Jeho cena by byla vysoká a náboj by byl neprodejn. Berme na vûdomí, Ïe jednání obchodního oddûlení byla úspû ná. Náboj, jehoï v roba se jeví perspektivní, dostává zelenou. Co dál? Pfiicházejí dal í otázky a rozhodnutí. Máme pro v robu nového náboje vhodnou technologii v roby a kolik bude stát úprava stávající nebo postavení zcela nové linky? Bude nutné vyrobit nebo koupit nové stroje? Bude se vyrábût ve Vla imi cel náboj nebo pouze nûkteré jeho komponenty, napfiíklad nábojnice, a jiné, tfieba stfiely, se koupí u jiného v robce? V roba nábojû navzdory konkurenci není vïdy záleïitostí jedné firmy. Mukoupí pro zkou ky náboje. Spolu s obchodním oddûlením se neustále probírá ekonomika v roby nového náboje a poïadavky na mnoïství. KdyÏ dojde pfii konstrukci a v voji k pouïití nového nápadu, je nutné postarat se o jeho patentovou ochranu. Nûkdy se musí pfiipravit zdánlivá banalita, jako je papírová krabiãka a plastová mfiíïka, v níï jsou náboje uloïeny. V ideálním pfiípadû se pouïije jiï vyrábûná, pokud v ak není k dispozici, je nutné oslovit v robce. Mimochodem v roba lisovací formy pro novou mfiíïku na náboje je otázkou aï jednoho milionu korun. Práce lidí a materiál nûco stojí a peníze teãou. Je nutné dosáhnout maximálního v sledku s nezbytn mi nutn mi investicemi, protoïe ve keré investice se pak promítnou do ceny sériového náboje. KdyÏ je náboj zkonstruován, je k dispozici dokumentace, jsou pfiipraveny a naprogramovány stroje, nástroje, materiál a mûfiidla pro v robu v ech komz pfiechodové balistiky zachytit speciální kamerou, která snímá rychlostí nûkolika tisíc snímkû za vtefiinu. Zrychlení nebo naopak zpomalení stfiely po opu tûní hlavnû lze mûfiit kontinuálnû zvlá tním, pro dan úãel zkonstruovan m radarem. Experti z balistické laboratofie ovûfiují spolu s v vojáfii vlastnosti stfiel v stfielem do balistické Ïelatiny nebo balistického m dla, které nahrazují svalovinu zvûfie. V jiném náhradním materiálu lze simulovat reakci a chování stfiely po zásahu kostí a naopak také chování zasaïen ch kostí, jejich zlomení nebo tfií tûní. Na vybran ch zbraních se ovûfiuje, zda lze náboj dobfie zasunout do nábojové komory, zpûtn ráz, s jak m úsilím se vytahuje prázdná nábojnice a dal í. U poloautomatick ch nebo automatick ch zbraní se ovûfiuje bezchybnost funkãního cyklu. Samozfiejmû se v echny vystfielené nábojnice vizuálnû kontrolují, vou ráïi Sellier & Bellot objedná k pfiezkou ení v âeském úfiadu pro zkou ení zbraní a stfieliva, coï je tzv. Typová kontrola stfieliva. Tento proces zaãíná objednávkou, ke které musí b t pfiipojen v kres náboje zpravidla dva mûsíce pfied poïadovan m termínem zkou ení. Cena za provûfiení nové ráïe je nûkolik desítek tisíc korun.. Zástupci úfiadu pfiijedou do firmy a zaãíná první ãást zkou ení nábojû. Pro tyto zkou ky si zástupci úfiadu z pfiipravené série nábojû namátkovû vyberou pfiedepsan poãet nábojû (zpravidla 250 kusû). V echny jsou prohlédnuty vzhledovû a pfiemûfieny mûfiidly, zda splàují rozmûrové poïadavky C.I.P. ZároveÀ musí b t pfiedloïen nejmen í spotfiebitelsk obal krabiãka ke kontrole povinn ch údajû obalu (název dle C.I.P, v robce, typ a hmotnost stfiely, znaãky shody, bezpeãnostní vûty apod.). Po prohlédnutí a zmûfiení vzorku nábojû pfiistupují zástupci Ing. Pavel Kratochvíl, vedoucí v voje a technické pfiípravy v roby nábojû, nese spolu s ing. Petrem Lajdou, fieditelem v robnû technického úseku, hlavní odpovûdnost za úspû né zavedení nového náboje. Právû jsme je zastihli pfii kontrole kompletace pistolov ch nábojû na pracovi ti Josefa Míky Optimální fie ení se rodí rovnûï v tvûrãích diskuzích pracovníkû logistiky ing. Aleny Richterové, ing. Ivany Sátrové a Romana tûtiny Ani balení nábojû není takovou maliãkostí, jak by se na první pohled mohlo zdát niãky mají navázány kontakty a podle potfieby spolupracují. Dále se probírá balení nov ch nábojû. Bude mít krabiãka nûkter jiï pouïívan design, nebo se vytvofií design zcela nov? Uvedeme na obalu, kromû nutn ch a povinn ch informací, také stále Ïádanûj í balistickou tabulku náboje? Vyhodnocení v ech otázek vede k pfiíslu n m rozhodnutím a pracovníci v vojového oddûlení dostanou pfiíkaz náboj zkonstruovat. Zastavení druhé: Nastupují v vojáfii AÈ je rozhodnuto vyvinout zcela nov náboj anebo náboj, kter se jiï ve svûtû vyrábí, pfiípadnû variantu náboje ve Vla imi jiï vyrábûného, mají v vojáfii a konstruktéfii práci obdobnou. Pokud se vyvíjí zcela nová ráïe, je práce na konstrukci náboje nesrovnatelnû tûï í a del í. V podstatû se vyhodnocují informace, o nichï pí eme v pfiedcházejících fiádcích a nemá smysl je opakovat. V robou zcela nové ráïe se v ak dále nebudeme zab vat, protoïe ta se nerodí kaïd den a proces jejího uvedení na trh je daleko sloïitûj í neï cesta, popsaná dále. Pojìme se proto vûnovat situaci, kdy v vojové oddûlení musí zkonstruovat a posléze s technology rozpracovat v robu náboje v ráïi, na kterou jiï existují na trhu zbranû, pfiípadnû situaci pfii v voji nové varianty nûkterého náboje, které jsou jiï ve Vla imi vyrábûny. V vojoví pracovníci nejdfiíve zji Èují, zda se na trhu nacházejí konkurenãní náboje dané ráïe a pokud ano, musejí provûfiit jejich pfiípadnou patentovou ochranu, aby ani ve fázi v voje nebyla poru ena patentová práva autorû. Dále je tfieba obstarat, vyhodnotit a posléze rozkreslit ve keré dosaïitelné informace a dokumentaci k dané ráïi, t kající se zbraní a nábojû, zjistit v echny parametry, rozmûry, typy a tvar pouïívan ch stfiel, zvolit vhodnou hnací náplà, vybrat vhodnou zápalku, materiál na v robu zápalek, nábojnic a stfiel a v neposlední fiadû se musí rozhodnout, zda nebude ekonomiãtûj í nûkteré komponenty náboje nakupovat. Pokud volba padne na nákup nûkter ch ãástí, je nutné oslovit vhodné v robce. Mezitím probíhá propoãítávání vhodn ch laborací v pomûru hnací náplnû a stfiely, protoïe náboj a stfiela musí mít odpovídající balistické vlastnosti. Souãasnû jiï probíhá konstrukce náfiadí a mûfiidel, tvofií se konstrukãní a technologická dokumentace, je nutné objednat a vyrobit zku ební tlakomûrné, rychlostní a rozptylomûrné hlavnû, jejichï v robou se zab vá Prototypa Brno. V vojáfii spolu s technology rozhodují, do jaké míry povede v roba nového náboje k úpravû stávajících v robních linek, jestli je nutné nakoupit nové stroje a pokud nejsou k dispozici, zadat dal ím konstruktérûm úkol stávající stroje upravit nebo zkonstruovat a vyrobit nové. Dále se v vojáfii spolu s balistickou zku ebnou poohlédnou po zbraních, které se na dan náboj vyrábí a rozhodují, které ponentû nábojnice, stfiela a zápalka, rozbíhá se v roba prototypu. U nábojû se ov em nevyrábí jeden, dva nebo deset kusû, jak je bûïné u jin ch v robkû. Prototypová fiada pfiedstavuje nejménû nûkolik tisíc kusû nábojû, které je nutno odzkou et podle pfiedem pfiipraveného programu zkou ek. Hodnû dûleïitá jsou z pohledu v stupní kontroly a tím kvality jiï v e zmiàovaná mûfiidla a rûzné kalibry, jimiï se vyrábûné náboje mûfií. Je nutné vyrobit sadu mûfiidel pro v robu v ech komponentû a náboje a jinou sadu pro pfiejímací v stupní kontrolu. DÛvod je prost. V robní normy jsou pfiísnûj í neï normy C.I.P. Náboje se vyrábí a mûfií podle pfiísnûj ích vnitropodnikov ch norem, protoïe pak je V balistické zku ebnû se pfiipravuje finální ovûfiení parametrû a vlastností prototypové série nového typu nábojû úfiadu ke kontrole v robní schopnosti. Kontrolují, zda firma má celou sadu mûfiidel vyrobenu dle stanoven ch tolerancí C.I.P., které jsou nezbytné pro v robu celého náboje a zda má na balistické zku ebnû v echny potfiebné tlakomûrné hlavnû, snímaãe a funkãní zbranû pro splnûní poïadavkû na balistické hodnoty. Dále je provûfieno, zda firma disponuje vlastním v robním zafiízením v rozsahu potfiebném pro v robu tûchto nábojû a zda má zabezpeãeno provádûní pravideln ch v robních kontrol se záznamy v sledkû k zaji tûní v roby nábojû v poïadované kvalitû. Po provedení v ech tûchto ãinností si zástupci úfiadu odvezou odebran vzorek nábojû do státní zku ebny. Zde probíhá druhá ãást kontroly, pfii které se zkou í balistické hodnoty tlak prachov ch plynû a funkce. Po ukonãení zkou ek s vyhovujícím v sledkem vystaví zástupci úfiadu Protokol o typové kontrole stfieliva a zároveà Certifikát o typové kontrozaruãeno, Ïe vyhoví v stupní kontrole, která pracuje s mûrkami a mírami norem C.I.P. Mûfiidel je souhrnnû na jednu ráïi i nûkolik desítek a v pravideln ch intervalech probíhá jejich kontrola a nahrazení mûfiidly nov mi. Zastavení tfietí: Balistická laboratofi V balistické laboratofii se náboje nevyvíjejí, balistici zji Èují parametry a vlastnosti nábojû a stfiel. V stfielem ze speciálních hlavní, napojen ch na pfiístroje se mûfií tlak, k nûmuï dochází pfii v stfielu a jeho prûbûh v ãase. Speciálními infraãerven mi hradly se mûfií poãáteãní rychlost stfiel a skuteãná rychlost ve vzdálenosti 100 metrû od ústí hlavnû. Z hodnot se pak dopoãítává pokles stfiely na dráze. Rozptyl stfiel se rovnûï vyhodnocuje pomocí optického systému. Podle potfieby lze nûkteré okamïiky tek let dopfiedu a poïadují, aby si náboje dlouhodobû zachovávaly optimální parametry. V echny poznatky balistické laboratofie vyhodnocuje v vojové oddûlení. Na jejich základû se provedou dílãí úpravy náboje a v robních zafiízení a podle rozsahu a potfieby se vyrobí dal í fiady prototypû. Cílem rozsáhl ch zkou ek prototypû nového náboje je dosáhnout pfiinejmen ím stejn ch nebo v ideálním pfiípadû lep ích vlastností, neï mají náboje vyrábûné konkurencí. Zastavení ãtvrté: Ovûfiování parametrû Po ukonãení v voje nové ráïe pfiichází na fiadu ovûfiení této ráïe dle C.I.P. ProtoÏe âeská republika je ãlenskou zemí Bruselské konvence, v echny náboje pro civilní trh je nutno vyrábût a zkou et dle pfiedpisû Mezinárodní stálé komise pro zkou ení ruãních paln ch zbraní C.I.P. To znamená, Ïe no- zda nedo lo napfiíklad k jejich prasknutí ãi jinému negativnímu jevu. Souãástí zkou ek vlastnosti nového loveckého náboje je také stfielba spojená s ulovením zvûfie. Nejen pro tyto úãely má firma Sellier & Bellot vlastní oboru. Na ulovené zvûfii se zkoumá její reakce na zásah a ranivé úãinky stfiely. Souãástí zvlá tních zkou ek je testování odolnosti nábojû na vodu a vlhkost. Pokud se vyrábûjí a vyvíjejí náboje pro ozbrojené sloïky, je souãástí zkou ek takzvaná rtuèová zkou ka, která bûhem ãtyfiiadvaceti hodin simuluje zestárnutí nábojû fiádovû o 20 aï 25 let. Po zkou ce se na zestárnut ch nábojích provádûjí dal í balistické a funkãní zkou ky. Zvlá tû ozbrojené sloïky si ãasto dûlají zásoby nábojû na nûkolik desí- V souãasné dobû se na pultech knihkupectví objevuje fiada publikací, pojednávajících o zbraních a stfielivu. Jejich odborná úroveà a pûvodnost informací je mnohdy velice problematická, proto bych rád upozornil na knihu Tomá e Krivjanského Myslivecké stfielectví. Kniha vy la pûvodnû ve slovenském originálu a nyní ji nakladatelství EPOS vydává v ãeském pfiekladu. Kniha encyklopedicky shrnuje v echny obory, související s mysliveck m stfielectvím. Nosnou statí jsou kapitoly o kulovém a brokovém stfielivu, doplnûné odborn m popisem, balistick mi tabulkami a vyobrazeními. Vedle vûcn ch informacích o balistice, oznaãování stfiel, jejich konstrukci ãi dostfielu, ale také napfi. o pouïit ch zápalkách ãi sloïení v metné náplnû, jsou u kaïdé ráïe uvedeny i praktické rady a poznatky, vypl vající z dlouholeté myslivecké a stfielecké ãinnosti autora. Tato ãást knihy je zpracována vynikajícím zpûsobem a doporuãoval bych, aby si ji pozornû pfieãetl kaïd myslivec, nikoliv jen zaãáteãník ãi adept. Statû o zbraních podávají vyãerpávající pfiehled o ve ker ch loveck ch a sportovních zbraních vyrábûn ch v âeskoslovensku, resp. v âeské a Slovenské republice. Pozornost si zaslouïí rovnûï pojednání o myslivecké optice, aè se jedná o optiku pozorovací ãi stfieleckou. Vedle popisu jednotliv ch druhû se dozvíte o technick ch vlastnostech dalekohledû a moïnostech jejich pouïití. Kapitola o ovûfiování a zkou ení zbraní a stfieliva osloví nejen myslivce a sportovní stfielce, ale i ty, ktefií se této problematice vûnují s hlub ím zájmem. Kniha Myslivecké stfielectví Tomá e Krivjanského pfiiná í formou vûcného popisu, s kvalitním obra-

5 ÁLNÍ TÉMA le. Teprve po obdrïení tohoto certifikátu mûïe Sellier & Bellot náboj nové ráïe uvést na trh. ProtoÏe nic není vûãné, musí v robce kaïdé tfii roky poïádat o provedení inspekãní kontroly uvedené ráïe. Ta probíhá podobnû jako typová kontrola a opût se zaplatí nûkolik tisíc korun za provedení. Teprve na základû kladného v sledku inspekãní kontroly a obdrïení Protokolu o provedení inspekãní kontroly a Rozhodnutí o prodlouïení platnosti certifikátu o typové kontrole se mûïe daná ráïe nadále uvádût na trh. A inspekãní kontroly se musí pravidelnû kaïdé tfii roky opakovat, jinak Certifikát pozb vá platnost a tato ráïe by se jiï nesmûla prodávat. 5 Zastavení páté: Ovûfiovací série Jsme ve stádiu, kdy nov náboj pfiekonal v echna úskalí spojená s v vojem, splnil zadané a nutné parametry a normy. Prototypy mají pfiedepsané parametry, je pfiipravena krabiãka a technologie v roby a obchodní oddûlení hlásí stál zájem lovcû o nov náboj. Nastává ãas v roby ovûfiovací série, ãítající dle typu náboje desítky tisíc kusû. Ovûfiovací série provûfiuje také vlastnosti strojû a v robních linek, která musí vyrábût komponenty a náboje v pfiedepsané kvalitû a mnoïství a bûhem této v roby se na lince i nástrojích provádûjí finální úpravy. Náboje z této ovûfiovací-pfiedsériové v roby jsou podrobeny v em zkou kám z pohledu splnûní pfiedem stanoven ch a pfiedepsan ch parametrû. Velk dûraz a vlastnû poslední slovo má balistická zku ebna. Pokud náboje splní v echny zadané vlastnosti, putují k distributorûm a zákazníkûm u nás a pfiedev ím do zahraniãí. Mnoho nábojû dostanou zku ení lovci a stfielci, s nimiï má Sellier & Bellot navázanou spolupráci. Nyní se ãeká na reakce zákazníkû, v sledky zákaznick ch zkou ek a zprávy lovcû. Na jejich základû jsou provedeny poslední detailní úpravy náboje a v robní linky. Závûr Na obchodním oddûlení jsme zaãali a na obchodním oddûlení také konãíme na i dlouhou cestu sledování náboje od jeho v voje k sériové v robû. Není to cesta krátká. Cesta k v robû nové varianty náboje jiï vyrábûného mûïe trvat jeden aï est mûsícû. V voj nového náboje, kter se ve Vla imi dosud nevyrábûl, trvá 6 24 mûsícû a jeho v voj stojí pfiibliïnû Kã. Pracovníci obchodního oddûlení následnû pfiedávají informace o vyvinutém náboji, jeho cenové úrovni a dodacích lhûtách sv m zákazníkûm, a snaïí se ho aktivnû pfiiblíïit koneãnému spotfiebiteli. Spoleãnû s distributory pfiipravují marketingovou strategii zamûfienou podle úãelu v voje buì na konkrétního zákazníka ãi teritorium. Po uplynutí urãité doby a opakování v roby se z nového produktu postupnû zaãíná stávat bûïná souãást v robního sortimentu, která se v ideálním pfiípadû zafiadí mezi nosné poloïky, plnû uspokojující irokou loveckou vefiejnost. Lidé na obchodním oddûlení neustále vyhodnocují úspû nost vyrábûn ch nábojû, sledují jejich prodej, vyhodnocují zprávy lovcû, proãítají zprávy a ãlánky v rûzn ch tiskov ch médiích a na internetu. Ale to uï jsme zase na zaãátku... Pavel Klozík RECENZE zov m doprovodem a mnoïstvím dokumentace fiadu nov ch a pûvodních informací. âtenáfii se tak dostává do ruky pfiedev ím uïiteãná a praktická pomûcka, která ho vybaví v emi potfiebn mi informacemi a znalostmi. Ing. Jifií Poncar Lovecká sezona vrcholí Dny, na které jsme se v ichni tolik tû ili, koneãnû nastávají. V diáfii se nám hromadí termíny pozvánek na spoleãné hony a mnoho ãasu k posledním pfiípravám jiï nezb vá. Nepochybujeme, Ïe máte své ustálené rituály i své favority pokud se t ká oblíben ch nábojû, ale pfiesto bychom vám rádi doporuãili ty nejvhodnûj í brokové náboje z produkce firmy Sellier & Bellot. Nahlédneme-li do statistiky, moïná i pro vás bude urãit m pfiekvapením, Ïe skuteãn odstfiel kachny divoké ãinil v loàské sezonû celkem kusû, baïantí zvûfie kusû a zajícû kusû. Podstatné zv ení skuteãného odstfielu oproti pfiedchozím rokûm nás vede ke krátkému zamy lení vãetnû doporuãení vhodn ch prûmûrû brokû a naváïek pro lov kachny divoké, baïanta a zajíce. O praktické rady jsme tentokrát poïádali ing. Miloslava Frnocha z akciové spoleãnosti Lesy Tábor. Lov baïantû se provádí vût inou v uznan ch ba- Ïantnicích a podle zku eností mnoha baïantníkû i hospodáfiû mysliveck ch sdruïení, které se chovem drobné zvûfie zab vají, se jako nejvhodnûj í jeví stfielivo s velikostí brokû 2,5 2,75 mm a s náplní brokû 28 g. Doporuãené zahrdlení u klasick ch brokovnic je 1/2 aï 3/4, u brokovnic s v mûnn m zahrdlením potom 1/4 aï 1/2. Za optimální loveckou vzdálenost povaïuji deset aï pûtatfiicet metrû, kdy ani pfii plném zásahu není zvûfiina po kozena, broky nezatahují pefií do zvûfiiny a nevznikají krevní sraïeniny. Moje doporuãení proto vychází z dlouhodobé praktické zku enosti, kdy za nejvhodnûj í pro jednotlivé typy ráïí povaïuji tyto náboje: vzdálenost 10 aï 40 metrû, pfii stfielbû na bliï í zvûfi dochází k jejímu po kození, naopak na vût í vzdálenost bych radil odváïit se pouze nejzku enûj ím stfielcûm, ktefií s jistotou odhadují rychlost letu a potfiebné pfiedsazení. Za nejvhodnûj í náboje povaïuji: Náboj velikost hmotnost broků náplně (mm) (g) 12 x 70 SB CORONA 2,75 3,0 32 plastový chránič broků 12 x 70 SB LORD 3,5 28, 32 plstěná zátka 16 x 67,5 SB JUNIOR 2, plastový chránič 20 x 76 SB Magnum 33,5 2, ,5 Od roku 2011 bude dle stávajícího zákona o myslivosti ã. 449/2001 zakázáno lovit divokou kachnu náboji s olovûn mi broky. Firma Sellier & Bellot má jiï dnes pfiipraveno nûkolik typû loveck ch nábojû s ocelov mi broky a o jejich praktickém ovûfiení Vás budeme informovat v dal ím vydání bulletinu. doporucuje a lonãáky i brokovnicí s nábojem s jednotnou stfielou. Firma Sellier & Bellot vyrábí pro tyto úãely náboje v ráïích 12, 16 i 20 s jednotnou stfielou oznaãovanou SPECIAL SLUG. Podrobnûj í údaje vãetnû rychlosti V2 najdete v následující tabulce. Konstrukce stfiely spoãívá v olovûné stfiele válcového tvaru s ikm m Ïebrováním na povrchu, která je ãepem spojena s plastovou stabilizaãní a tûsnicí ãástí. Pokud je zbraà v dobrém technickém stavu, lze náboje SPECIAL SLUG bezpeãnû pouïívat i ve zbraních s pln m zahrdlením a to díky Ïebrovanému povrchu olovûné válcové stfiely. Úãinná stfielba se doporuãuje do 50 metrû. V této vzdálenosti mají stfiely SPECIAL SLUG následující energie: Ráže střela kování rychlost energie (g) (mm) V2 (E50) (m/s) (J) 12 x 67, , x 67, , x 67, , BûÏnû dosahovan rozptyl v padesáti metrech je do 10 cm a ranivost stfiel SPECIAL SLUG byla ovûfiována v balistické Ïelatinû i pfii praktickém lovu s dobr mi v sledky. Uvítáme v ak, kdyï se o své zku enosti pfii lovu ãerné zvûfie brokovnicí s náboji s jednotnou stfielou podûlíte s na imi ãtenáfii. V nûkterém z pfií tích ãísel bychom rovnûï rádi dali prostor va im zku enostem s nejvhodnûj ími náboji k lovu drobné zvûfie. Náboj velikost hmotnost broků náplně (mm) (g) 12 x 67,5 SB PHEASANT 2,5 3, x 70 SB VEGA 2,5 3, x 67,5 SB FAVORIT 2,5 3,0 28 Dovolte v této souvislosti malé odboãení, pramenící z ãetn ch setkání se zahraniãními poplatkov mi lovci: Zejména mezi nûmeck mi myslivci je k lovu baïantû oblíben náboj 12 x 70 STREUKREUZ s brokem 2,75 mm a hmotností náplnû 34 gramû. Spoleãnost Sellier & Bellot vyrábí tento náboj v provedení s papírov m plá tûm, plstûnou zátkou a plastov m kfiíïem, kter rozdûluje brokovou náplà na ãtyfii díly. Tento typ lze doporuãit pfiednostnû pro lov v baïantnicích. Lov kachen je stále ãastûj ím vyvrcholením celoroãní sezóny v mysliveck ch sdruïeních, které se vûnují chovu polodivok ch, odchovan ch kachen. Vût inou je s úspûchem pouïíváno stfielivo s velikostí brokû 2,7 3,0 mm pfii pouïití plastového chrániãe brokû a 3,5 mm bez chrániãe brokû. NáplÀ brokû je obvykle 32 g a nejvhodnûj ím zahrdlením je 1/2 3/4. Odpovûdní lovci dodrïují loveckou Trochu jinou kapitolou je lov zajícû. Mnohasettisícové stavy a tím pádem i roãní odstfiely kolem milionû kusû jsou nenávratnou minulostí a naopak se stále roz ifiují fiady myslivcû, ktefií i nûkolik let po sobû nenajdou Ïádnou pfiíleïitost k jejich lovu. I tam, kde se hony na zajíce dosud pofiádají, fiídnou poãty úspû n ch lovcû, pro které zajíci pfiedstavovali nejen vrchol celoroãní práce v honitbû, ale pfiedev ím skuteãné lovecké vyïití. V praxi jsou stále nejpouïívanûj- í zbranû se zahrdlením 3/4 1 a stfielivo s plastov m chrániãem brokû o prûmûru brokû 3,5 aï 4,0 mm, s hmotností náplnû 32 gramû. Z tûchto tradic ãeské myslivosti také vychází moje doporuãení: Náboj velikost hmotnost broků náplně (mm) (g) 12 x 70 SB CORONA 3,5 4,0 32 plastový chránič broků 16 x 67,5 SB JUNIOR 3,5 4,0 32 plastový chránič broků Ve vût inû na ich honiteb se na spoleãn ch honech rovnûï provádí lov ãerné zvûfie. Zákon o myslivosti ã.449/2001 Sb. v 45 povoluje pfii nadháàce, naháàce nebo nátlaãce lovit selata

6 6 Dobr stfielec, miláãek Ïen Touha zasáhnout cíl kaïdou ranou je stará jako lidstvo samo ãi lépe fieãeno, je stará stejnû jako stfielné a palné zbranû. Zejména v dobách baroka b vali na venkovû myslivci povaïováni za osoby, k nimï radno vzhlíïet se smûsí strachu, obdivu a úcty. Myslivec se pfii v konu svého povolání pohyboval v lese a toto prostfiedí b valo odjakïiva pokládáno za domov nadpfiirozen ch bytostí lesních víl, skfiítkû, obrû, hejkalû i bludiãek. Proto ten, kdo tomuto prostfiedí rozumûl, ovládal v oãích tehdej í spoleãnosti nadpfiirozené schopnosti, které hraniãily aï s kouzelnictvím. Ne náhodou se v pohádkách ìábel ãasto zjevuje v podobû varného myslivce. Nepochybnû mnozí lovci v oné povûrãivé dobû, jíï baroko bylo, touïili vlastnit zbraà ãi stfiely, jeï by jim pomohly prokázat, Ïe jsou mistry svého fiemesla. Existovaly dva druhy stfieleck ch kouzel: pfiípustná a zapovûzená. Ta pfiípustná b vala obvykle tolerována, pokud se nedostávala do konfliktu s církevními dogmaty. Jednalo se zpravidla o smûs star ch povûr, zafiíkávacích modliteb, nakufiování ãi natírání zbranû a stfieliva ãi pouïití kouzeln ch cedulek. I tak museli stfielci pfiísnû dbát, aby pfii sv ch praktikách nepouïili i ãernou magii ãi pomoc samotného ìábla, jinak církevní autority zasáhly s tehdy obvyklou pfiísností. Zákoník císafie Josefa I. z roku 1708 na tyto pfiípady pamatuje ve svém 19. artikulu:...ãarodûjné stfiílení buì s patrnou nebo potutelnou se zl m duchem sjednanou pomocí (spáchaná zloãinnost), náleïí pokuta ohnû (tedy smrt upálením na hranici)... O jednom takovém pfiípadu, kter se mûl udát v létû roku 1710 na DomaÏlicku, se zmiàuje lipsk knihkupec Samuel Walther v knize, vydané roku Mlad stfielec jménem Georg Schmidt zatou- Ïil stát se mistrem svého oboru a proto se spojil se zku en m myslivcem, znal m v ech potfiebn ch loveck ch kouzel. Spolu se pak snaïili v AbdonÛv den, tedy 3. ãervence, v noãních hodinách odlévat kouzelné kulky. Zprvu to vypadalo, Ïe se jim kouzla dafií, ale nakonec je zl duch pfiemohl. Myslivec staãil uprchnout, ale mladíkovo poãínání se prozradilo a on se ocitl pfied soudem. PÛvodnû mûl b t sèat meãem a jeho tûlo spáleno na hranici, ale soudcûm se zïelelo jeho mládí a potrestali ho esti lety nucen ch CERNA HODINKA prací. Tuto historii pak pfievyprávûl a literárnû upravil nûmeck autor August Apel. Novela s názvem âarostfielec vy la roku Krátce poté si jí v iml hudební skladatel Carl Maria von Weber a pouïil ji jako libreto ke stejnojmenné opefie. Ta mûla premiéru dne 18. ãervna 1821 v berlínském divadle a od té doby patfií âarostfielec ke stálicím svûtov ch operních scén. OpusÈme v ak nyní suchopárnou teorii, pfiiodûjme se kouzelnick m hábitem a zapalme lojové svíce: PrÛvodcem dobov mi stfieleck mi kouzly nám bude znám ãesk etnograf âenûk Zívrt, kter roku 1889 vydal kníïku s názvem Myslivecké povûry a ãáry za star ch ãasû v âechách. Zde zaznamenal fiadu tajupln ch návodû k zaruãenému úspûchu a tím i k obdivu Ïen, jak je nalezl v rukopisn ch sbírkách ze 17. a 18. století. Ruãnici pokaïenou opraviti: (nûk m jin m oãarovanou) KdyÏ nasype prachu do ruãnice a dá koudel na prach a potom kulku, a tfii mouchy vstrã do ruãnice. Bude dobfie zase stfiíleti. (1657) Vezmi hadí jazyk a jeho pravé oko, zavrtej si ho do iftu (païby). K ãemu stfiíleti bude, v echno Èastnû zastfielí. (1779) Abys z ruãnice v echno dobfie trefil, ãià takto: Hleì dostati netopejra. Potom ho usu a udûlej z nûho prach a smíchej ho s prachem ruãniãním. Tak si s tím ruãnici napraví, ale dûlej to v nov outer. (1779) Smrtelné kulky lejti: Roztrhni netopejfie a vem z nûho srdce, plíce, játra, usu to na prach a obaluj v tom kuli, trefí v echno, byè by dost daleko bylo. Jest prubováno. (kolem 1690) Ruãnici jinému pokaziti: Vezmi kus hadího sádla a namaï sobû pravé oko, potom pohlédni nûkomu do ruãnice, hned mu ji pokazí. Probatum est. (1657) KdyÏ chce, aby druhej nic nezastfielil, vezmi z umrlãí truhly suk a vyvrtej v nûm díru, a kdyï by druhej na myslivost el, tak na nûho skrze takovou díru koukni, pak ti takovej ten den nic nezastfielí, a byè by naã chtûl stfiíleti. (1779) Aby zvûfi na místû stála: Vezmi Ïabku zelenou a vyloupej jí oãi zaïiva a vloï je sobû pod hlavu, Ïádné tobû zvífie neuteãe, co uhlídá, v echno zastfielí. (1657) Abys do terãe dobfie stfiílel: Vezmi z vrabce mozek a ãervenej vosk a pfiilep to do terãe, Ïádnej netrefí do terãe, jen ten, kdo tak udûlal, ale musí aï naposled stfiíleti. (1657) Abys zvûfi trefoval: Vezmi mladou vla Èovku, která sedí na vrchu v hnízdû, roztrhni ji a najde v ní kamínek vedle srdce. Ten kamínek nos pfii sobû na hrdle a nikdo tvé ruãnici neublíïí. (1657) Aby tû fofit nevidûl: Vezmi z krkavce oãi a za ij je do pytlíãku, nos to na hrdle, Ïádn fofit tû neuhlídá, i kdyby hned vedle tebe el. (1657) Abys mohl vlka z ruãnice zabíti: KdyÏ vlka spatfií dfiív neï on tebe, fiíkej tato slova: Essesu Malchus Malchus Oschiar Papader. Potom fiíkej otãená. Ten vlk se posadí proti tobû, pak hned stfiel. Jest zku eno. (1657) Vladimír indeláfi Autor je fieditelem Milevského muzea Nad v sledky finského testu tfiicítkov ch ráïí V posledním desetiletí jsme svûdky rostoucího zájmu o tûï í, v konnûj í ráïe loveck ch zbraní. Oblibu, jíï se tfiicítkové ráïe tû í u lovcû v celé Evropû, potvrzují i rozsáhlé testy továrních laborací nábojû v ráïích 308 Win., 300 Win. Mag. a Spring., Nejvût ím pfiekvapením testu byly náboje s homogenní stfielou které byly provedeny ve Finsku. Cílem bylo analyzovat rozdíly mezi rûzn mi náboji a stfielami, pfiiãemï primárnû byly zkoumány vlastnosti, které rozhodují o kvalitû stfiely. Test byl rozdûlen celkem do tfií ãástí, v nichï se porovnávaly vlastnosti nábojû pfii stfielbû na sto metrû a pfii stfielbû na tfii sta metrû, ve tfietí ãásti byly potom seãteny dosaïené celkové v sledky z pfiedchozích zkou ek s cílem zvolit nejlep í univerzální náboj. Hodnocené parametry Pfiesnost: Pfii zkou ce na cíl vzdálen 100 a následnû na cíl ve vzdálenosti 300 metrû stfiílel finsk mistr svûta Juha Hirvi vsedû s oporou. S kaïd m ty- Značka hmotnost Vo kladné hodnocení záporné hodnocení střely (m.s -1 ) Ráže 308 Win 18 nábojů Federal Nosler Partition 11,7 g 799 vytvoření hřibovitého tvaru při střelbě na 300 m, kanál zranění přesnost na 300 m: 165 mm, zbytková hmotnost 10 m: 69 % Federal Trophy Binder Bear Claw 10,7 g 820 vytvoření hřibovitého tvaru při střelbě na 300 m, zbytková hmotnost 100 m: 83 % přesnost na 100 m: 57,9 mm Lapua Mega 12,0 g 765 kanál zranění zbytková hmotnost 100 m: 52 % Lapua Naturalis 11,7 g 780 vytvoření hřibovitého tvaru již na vzdálenost 10 m, zbytková hmotnost: 100 % nevhodný na 300 m Lapua Naturalis Long Range 11,7 g 800 zbytková hmotnost: 99 % přesnost na 300 m: 170 mm Norma Alaska 11,7 g 796 přesnost na 300 m: 85 mm, rychlé vytvoření hřibovitého tvaru zbytková hmotnost na vzdálenost 10 m: 47 % Norma Oryx 11,7 g 796 vynikající přesnost na 300 m zbytková hmotnost na vzdálenost 10 m: 72 % Norma Vulkan 11,7 g 796 kanál zranění zbytková hmotnost na vzdálenost 10 m: 62 % PMC Eldorado Barnes X 9,7 g 822 zbytková hmotnost: 100 % pomalé rozevření střely do hřibovitého tvaru PMC Barnes XLC 10,7 g 792 zbytková hmotnost: 99 %, vytvoření hřibovitého tvaru již na vzdálenost 10 m nedostatečná přesnost Partizan PPU 11,0 g neuvedeno zbytková hmotnost: 83 %, mocný kanál zranění při střelbě na 300 m se střela vůbec nerozevřela Remington Core-Lokt 11,7 g 850 rychlé rozevření střely do hřibovitého tvaru zbytková hmotnost: 50 %, přesnost na 100 m: 83,3 mm Sako Hammerhead 11,7 g 795 přesnost na 100 m: 31 mm / 300 m: 100 mm, rychlé rozevření střely zbytková hmotnost na 10 m: 55 % Sellier & Bellot Barnes XLC 11,7 g 735 zbytková hmotnost: 99 %, snáší zatížení při zásahu kostí, vytvoření hřibovitého tvaru neuvedeno na vzdálenost 10 m i na 300 m Sellier & Bellot 11,7 g 754 vysoká přesnost na 300 m zbytková hmotnost na 10 m: 50 % Sierra SBT Game King Sellier & Bellot SP 11,7 g 748 rychlé rozevření střely zbytková hmotnost na 10 m: 45 %, přesnost na 100 m: soustřel 76,5 mm Winchester Silver Tip 11,7 g 799 vytvoření hřibovitého tvaru hloubka průniku střely do překážky byla pouhých 35 cm, zbytková hmotnost: 40 % RWS TUG 11,7 g 790 vytvoření hřibovitého tvaru již na vzdálenost 10 m zbytková hmotnost na 10 m: 47 %, při střelbě na 300 m se střela vůbec nerozevřela Brenneke TOG 10,7 g 790 vytvoření hřibovitého tvaru, velký kanál zranění zbytková hmotnost na 10 m: 79 % Ráže 300 Win. Mag. 13 nábojů Federal Vital Shock Trophy 10,7 g 799 vysoká zbytková hmotnost, kanál zranění přesnost na 300 m: 260 mm Lapua Mega 12,0 g 830 vytvoření hřibovitého tvaru na vzdálenost 300 m zbytková hmotnost 10 m: 52 % Lapua Naturalis 11,7 g 910 přesnost na 100 m: 22,1 mm, zbytková hmotnost: 99 % při střelbě na 300 m se střela vůbec nerozevřela Lapua Naturalis 13,0 g 855 zbytková hmotnost: 99 % při střelbě na 300 m se střela vůbec nerozevřela Lapua Naturalis Long Range 11,0 g 920 zbytková hmotnost přesnost na 300 m: 190 mm Norma Barnes T-Shock 9,7 g 980 přesnost na 100 i 300 m, zbytková hmotnost: 99 % malý průměr kanálu zranění Norma Swift A-Frame 11,7 g 890 přesnost na 300 m, zbytková hmotnost: 97 % neshledáno Sako Super Hammerhead 11,7 g 900 stejnoměrná dráha 300 m zbytková hmotnost na 10 m: 43 %, zničená špička střely na 300 m neumožnila jeho rozevření Sako Super Hammerhead 11,7 g 905 stejnoměrná dráha 300 m zbytková hmotnost na 10 m: 43 %, zničená špička střely na 300 m Win. Short. Mag. neumožnila jeho rozevření Sellier & Bellot SPCE 11,7 g 890 stejnoměrná dráha 300 m, rozevření střely a kanálu zranění na vzdálenost 300 m, zbytková hmotnost na 10 m: 57 % vhodný pro střelbu na velkou vzdálenost Sellier & Bellot 13,0 g 845 vhodný pro střelbu na velkou vzdálenost zbytková hmotnost na 10 m: 54 %, na 300 m: 67 % Sierra SBT Game King Winchester Silver Tip 11,7 g 817 vytvoření hřibovitého tvaru zbytková hmotnost na 10 m: 57 %, přesnost na 300 m: 240 mm Ráže Spring. 2 náboje RWS Evolution 11,9 g 835 kanál zranění, zbytková hmotnost na 100 i 300 m: 97 % zbytková hmotnost na 10 m: 79 % RWS TIG 9,7 g 910 vysoká přesnost na kratší vzdálenost se střela láme, při střelbě na 300 m se střela vůbec nerozevřela

7 OPAKOVÁNÍ, MATKA MOUDROSTI Halali! aneb aby na poslední leãi mohlo b t veselo MoÏná vám dne ní pfiipomenutí pravidel a zásad bezpeãného zacházení se zbraní bude pfiipadat jako no ení dfiíví do lesa. Jistû mi ale dáte za pravdu, Ïe jste ãastokrát byli pfii spoleãn ch lovech svûdky nejrûznûj ích prohfie kû proti bezpeãné stfielbû, ale i prohfie kû pfii no ení ãi zacházení se zbraní, pfii jejich pfiepravû i odloïení. Nikdo nepochybuje, Ïe zbraà a pfiíslu né stfielivo jsou nebezpeãnou kombinací, dostanou-li se do rukou nepovolan ch osob a nebo pokud je s nimi nakládáno neopatrnû, ba aï nebezpeãnû. Hlavní zásady bezpeãné manipulace se zbraní a stfielivem jsou uvedeny v zákonû o zbraních a stfielivu ã.119/2002 Sb. hlava III, 8. S v jimkou dûdûní mûïe drïet nebo nosit zbraà nebo stfielivo pouze ten, kdo je drïitelem zbrojního prûkazu nebo zbrojní licence, pokud tento zákon nestanoví jinak. Z toho plyne zásada, Ïe pfii v konu práva myslivosti dle 29, odst. 1) je povinnost mít u sebe zbrojní prûkaz a prûkaz zbranû, a to vïdy, máme-li u sebe zbraà kategorie A, B, C nebo stfielivo do této zbranû. Nezapomínejme, Ïe Policie âr má právo kontroly dodrïování tohoto zákona vãetnû zji tûní, zda stfielec manipulující se zbraní není pod vlivem alkoholu anebo jiné návykové látky. Zrovna tak je nutné ctít zásadu, Ïe se stfielnou zbraní pfiicházíme na místo srazu zásadnû nenabitou. Tím je my leno, Ïe jsme povinni pfiepravovat drïené zbranû pouze ve stavu vyluãujícím jejich okamïité pouïití a v uzavfieném obalu. ZbraÀ nesmí b t nabita náboji v zásobníku, nábojové schránce a nebo v nábojové komofie hlavnû. Vyhneme se tak nebezpeãí náhodného v stfielu pfii manipulaci ãi pfii ukládání zbranû do rûzn ch stojanû a vû ákû. Se stejnou opatrností a odpovûdností se vûãi sobû i sv m kolegûm chováme i pfii samém v konu práva myslivosti. DodrÏujme pfiísnû poïadavek, Ïe nabíjet a vybíjet zbraà lze pouze na stanovi ti nám urãeném a to jedinû ve smûru mimo pem nábojû provedl nástfielku, zahrnující pût v stfielû. Pokud byl soustfiel nástfielky vût í neï 50 mm, pouïil jinou zbraà, v opakovaném pfiípadû byl náboj vyfiazen z dal í zkou ky. Zbytková hmotnost stfiely: Jako cílové médium slouïila 90 cm silná vrstva mokr ch telefonních seznamû, postaven ch za sebou a zesílen ch dvûma pfiekliïkov mi deskami o síle 18 mm, které simulovaly dûsledky zásahu kostí na stfielu vãetnû tzv. stfiepinového efektu. Rozdíl hmotnosti mezi pûvodní a nalezenou stfielou byl pak koeficientem pro pfiiznání bodû jednotliv m nábojûm. Tomuto parametru vûnovali autofii testu A. Talvikunnas a H. Olbert velkou pozornost, neboè v minulosti docházelo ve Finsku k nehodám, kdy stfiepiny stfiely, která se na kostech zvûfie roztfií tila, zranily úãastníky lovu. Pfietváfiení stfiely do hfiibovitého tvaru: Maximum bodû bylo pfiidûleno, kdyï prûmûr pfietvofiené stfiely ãinil po zásahu cíle 16 a více milimetrû. Rozevfiení stfiely: Bodována byla rychlost, s níï se stfiela pfietvarovala do hfiibovitého tvaru v hloubce 0 3,5 cm v cíli, tedy jiï v prvním svazku mokr ch telefonních seznamû. âím dfiíve se stfiela rozevfiela, tím více bodû získala. Kanál zranûní: Jako nejlep í v sledek bylo hodnoceno vytvofiení kanálu o prûmûru 10 cm, s ub vajícím prûmûrem bylo pfiisuzováno ménû a ménû bodû. PrÛnik stfiely: Byla zji Èována hloubka prûniku stfiely do fiady telefonních seznamû, maximální poãet bodû byl stanoven pfii dosaïení hloubky 90 cm. Dráha stfiely: Zkoumán byl pokles stfiely na dráze mezi metrû. Do testu bylo vybráno celkem 33 nábojû rûzn ch znaãek. Velk m pfiekvapením bylo nejen jejich koneãné pofiadí, ale také kladné ãi záporné hodnocení, které jim zku ební skupina pfiipsala. (viz tabulka) Jen minimální rozdíly pfii stfielbû na sto metrû Pohled na vyrovnané balistické parametry testovan ch nábojû s pfiekvapivû mal mi diferencemi v rychlostech u jednotliv ch váhov ch kategorií stfiel by mohl napovídat, Ïe ani jejich vlast- Náboj Sellier & Bellot 300 Win. Mag. zaostal v hodnocení o pouh ch 1,5 bodu za celkov m vítûzem testu S pouïitím zahraniãních pramenû -mgostatní úãastníky spoleãn ch akcí, aby jejich bezpeãnosti nebyla nijak ohroïena. ProtoÏe jsme lidé nedokonalí, není podle m ch zku eností dostateãné zaji tûní zbranû pouze pouïitím pojistky. I pojistky Deset pravidel, která se vyplatí respektovat 1. K lovu se pouïívá v hradnû lovecká zbraà a stfielivo odpovídající druhu lovené zvûfie. 2. Se zbraní se zachází vïdy tak, jako by byla nabitá. HlaveÀ nikdy nesmí smûfiovat proti osobám. 3. ZbraÀ se nabíjí aï po zahájení leãe. Pouze na v slovn pokyn vedoucího honu lze v urãit ch pfiípadech nabíjet jiï po zaujetí urãeného stanovi tû. 4. Nabitá zbraà se nosí zaji tûná a odjistí se bezprostfiednû pfied stfielbou. Nikdy nespoléhejte, Ïe ze zaji tûné zbranû nemûïe vyjít v stfiel. 5. ZbraÀ se nabíjí a vybíjí pouze ve smûru, ve kterém nemûïe b t nikdo ohroïen. Pfii nabíjení a vybíjení smûfiují hlavnû k zemi. 6. ZbraÀ se vybíjí ihned po ukonãení leãe. Hlavnû zlamovacích zbraní jsou vïdy sklopeny, u opakovacích a samonabíjecích zbraní otevfieny závûry. 7. Bûhem pfiestávek ukládejte zbraà tak, aby se jí nemohl zmocnit nikdo nepovolan. Zbranû se ukládají nenabité, tedy bez nábojû v nábojové komofie, s prázdn mi zásobníky ãi nábojov mi schránkami, popfiípadû s vypu tûn m bicím mechanismem. 8. Pfii selhaném v stfielu je tfieba ponechat zbraà nejménû 3 vtefiiny ve smûru stfielby, teprve potom lze závûr otevfiít. 9. Pfii spoleãn ch honech se nestfiílí ani nemífií na nízko letící pernatou, na zvûfi podél fiady stfielcû a honcû, dovnitfi kruhové leãe po signálu, kter tuto stfielbu zakazuje, do obstavené leãe, (a v leãi, pokud vedoucí honu v slovnû nestanoví jinak) a po signálu, kter leã ukonãil. Nikdy netáhneme zbraní pfies fiadu stfielcû ãi honcû. V tûsné blízkosti obytné zóny téï pfies ve keré domy a prostory, kde bychom mohli stfielbou ohrozit její uïivatele. 10. Dojde-li pfii lovu k postfielení nebo usmrcení osoby, vedoucí honu okamïitû zastaví hon, zajistí první pomoc a dopravu zranûného k lékafii a uvûdomí Policii âr. V zájmu fiádného vy etfiení události zajistí rovnûï pfiítomnost v ech úãastníkû akce aï do pfiíjezdu policie. Rychlé pfietvofiení stfiely SPCE do hfiibovitého tvaru zpûsobuje vytvofiení mocného stfielného kanálu nosti nebudou pfiíli rozdílné. Tento úsudek potvrdila v první zkou ka, kde se ovûfiovaly v e uvedené parametry pfii stfielbû na 100 metrû. OceÀovány zde byly zejména mimofiádné vlastnosti, vydûlující piãkové produkty od prûmûru. Napfiíklad náboj Lapua Naturalis 300 Win. Mag. dosáhl soustfielu 22,1 mm, nûkteré stfiely se hfiibovitû pfietvofiily jiï pfii stfielbû na vzdálenost 10 metrû, dal í vykazovaly v cíli 99 % zbytkovou hmotnost. Ambicemi dostát své povûsti zamíchala stfielba na 300 metrû. Pfii této zkou ce se nûkteré náboje vûbec nepfietvarovaly do hfiibovitého tvaru, jiné vytvofiily kanál zranûní o prûmûru men ím neï 1 cm, kdy se uï nedá o ranivém efektu mluvit. V testu se také objevily náboje, pro které bylo zasaïení tfii sta metrû vzdáleného cíle nedosaïitelnou metou a objevily se také stfiely, které fragmentovaly je tû pfied cílem. Naopak o razanci ráïe 300 Win. Mag. svûdãí, Ïe nûkteré stfiely bez potíïí pronikaly 90 cm silnou fiadou mokr ch telefonních seznamû mohou mít závadu anebo jistí pouze spou Èov mechanismus, nikoli mechanismus bicí. Náhodn pád zbranû pak mûïe zpûsobit nechtûn v stfiel. Tyto zásady platí vïdy, pfii spoleãn ch akcích pak trendy a dokonce i následnou pfiekáïkou z lehk ch betonov ch blokû. K zamy lení vybízí skuteãnost, proã se pfii stfielbû na vzdálenost 100 metrû mezi první desítkou nejlep ích objevilo celkem sedm nábojû s mûdûn mi homogenními stfielami, zatímco náboje s olovûn m jádrem si vedly podstatnû úspû nûji pfii stfielbû na dlouhou vzdálenost a jejich zastoupení v první desítce bylo v tomto pfiípadû naopak pfieva- Ïující. Jak obstály náboje Sellier & Bellot Velice pfiíznivû byly hodnoceny pfiedev ím náboje Sellier & Bellot SPCE 11,7 g, které pfii stfielbû na tfii sta metrovou vzdálenost skonãily na páté pfiíãce ze v ech 33 textovan ch nábojû, pfiiãemï mezi náboji ráïe 300 Win. Mag. byly druhé nejlep í s celkov m poãtem 36 bodû. Pfiedãily je s 37,5 body pouze náboje Norma Shift A-Fram, celkov vítûz testu. Jeho organizátofii v závûreãné zprávû pfiisoudili náboji Sellier & Bellot SPCE 11,7 g velmi pozitivní hodnocení s vyzdviïením právû tûch parametrû, které rozhodujícím zpûsobem ovlivàují pfiesnost a ranivost stfiely. Úspû nû si vedly i náboje Sellier & Bellot se stfielou Barnes XLC, hodnocené jako ãtvrté nejlep í v kategorii universální. Jako jedin ze zástupcû ráïe 308 Win. se dokázaly vklínit mezi est nejlep ích, kdyï v echna ostatní místa obsadily náboje ráïe 300 Win. Mag., které pfii stfielbû na dlouhé vzdálenosti vykazují znaãné pfiednosti. Také ostatním nábojûm Sellier & Bellot, zafiazen m do testu, pfiisoudili hodnotitelé podstatnû více bodû kladn ch neï záporn ch. Jak se s hodnocením náboje Sellier & Bellot ráïe 300 Win. Mag. se stfielou SPCE 11,7 g ztotoïàují ãe tí stfielci a jaké jsou jejich zku enosti? Odpovídá dr. Franti ek Uher z lesní správy Hamr VLS s.p. RáÏi 300 Win. Mag. mám jiï fiadu let a protoïe ji mohu srovnávat s vlastnostmi jin ch ráïí, vidím v jejím pouïití mnoho v hod. Náboje Sellier & Bellot se stfielou SPCE 11,7 g povaïuji za velmi pfiesné a v konné. Pfii nastfielování bûïnû dosahuji soustfielu pod pût centimetrû, pfiesnost stfiely v ak vyniká se vzdálenûj ími cíli. S pfiib vající vzdáleností se rovnûï lépe zuïitkovává znaãn pfiebytek v konu, jímï náboj disponuje. Projevuje se vysokou ranivostí, kdy pfieváïná ãást zvûfie odchází jen na velmi krátkou vzdálenost. A odchází-li zvûfi z nástfielu, nikdy jsem nemûl problém s dosledem, neboè pro stfielu je charakteristické velmi dobré barvení, zaznamenané u témûfi 80 % zvûfie. ZpÛsobuje ho mocn stfieln kanál, kdy v stfielov otvor b vá ãist, pfiesnû ohraniãen, bez vtaïen ch vnitfiností ãi bûli. Stfiela pûsobí u spárkaté a ãerné zvûfie jen mal hematom a to i tehdy, je-li zasaïena kost. Podle mého názoru splàuje tento náboj poïadavky na etick, ke zvûfii etrn lov a stfielcûm pfiiná í tolik Ïádanou jistotu úspûchu. dvojnásobnû. Na nástupech, v loïích ãi v fiadech máme ãasto mnoho jin ch starostí a na bezpeãnost tak trochu zapomínáme. Nepfiípustnû odkládáme zbraà k rûzn m stromûm a valníkûm, obãas se stane, Ïe zapomeneme vybít. V nad ení nad úspû n m lovem pfiehráváme pfiihlíïejícím celou situaci a byè bychom mûli sebelep í pfiedsevzetí, pfiedstíráme mífiení a stfielbu. Jste si opravdu jisti, Ïe hou tinou, v níï kolegûm pfiedvádíte lonãáka na mu ce, neprochází nûkter z opozdilcû ãi z honcû? Nezapomínejte, Ïe vyfiãené slovo a v stfiel nejdou vzít zpût. Na stanovi ti dodrïujeme zásadu, Ïe pokud vidím, tak lovím, kdyï nevidím, tak nelovím. Platí vïdy. Ve dne i v noci, pfii individuálním lovu a tím spí na spoleãn ch akcích. Pfiipomínám pouze, Ïe pfii lovu kachen ãi pfii lovu zajícû byly jiï stovky nehod, zpûsoben ch odraïen mi broky. Vodní hladina ãi omrzlá oranice se snadno stanou kulisou tragédie, ale mûjte na pamûti, Ïe jejím hlavním viníkem budete vy. NepodceÀujme tedy pfiipomínku hospodáfie nestfiílet na nízko letící zvûfi a nemysleme si, Ïe prostor k pfiípadné stfielbû si sami umíme najít vhodnûj í, neï kter nám byl urãen. Po spoleãn ch lovech vût inou následuje obãerstvení a hodnocení uplynulého dne. Sejdeme se na poslední leãi u dobrého jídla a také pití. Co se zbraní? Musím pfiipomenout v e uvedenou zmínku, Ïe alkohol a zbranû se skuteãnû nesluãují. Je nepfiípustné podle zák. ã. 119/02 Sb. odst. 3) písm. b) nosit zbraà nebo s ní jakkoliv manipulovat, pokud je na e schopnost k této ãinnosti sníïena poïitím alkoholick ch nápojû nebo jin ch návykov ch látek. Pfiísnû literou zákona vzato: Pokud jste se uï napili, nesmíte zbraà a stfielivo ani odnést do auta. Pokud chcete zbraà ulo- Ïit ãi odvést domû, mûjte na pamûti, Ïe ji lze svûfiit pouze ãlovûku, kter je k zacházení s ní oprávnûn ve smyslu citovaného zákona. Je to striktnû dáno 58 odst. 1), kde se praví, Ïe no ení nebo pfiepravování dr- Ïené zbranû v ech kategorií, vãetnû jejich hlavních ãástí nebo stfieliva, musí b t pod neustálou kontrolou drïitele zbrojního prûkazu! Pokud manïelka nebo kamarád nesplàují tuto podmínku, nemûïete jim zbraà a ani stfielivo svûfiit. Jednou z moïností uloïení zbraní pfii poslední leãi je vyãlenûná, samostatnû uzavfiená místnost, která je pod stál m dohledem osoby s platn m zbrojním prûkazem a kter nepoïil alkoholické nápoje. Ostatní pfieprava se v ak musí fiídit jiï v - e uveden m zpûsobem. Myslivost je krásná a zásluïná ãinnost, která nás naplàuje pocitem sounáleïitosti s pfiírodou. ProÏíváme pfii této ãinnosti mnoho nádhern ch okamïikû. Kdo toto necítí a nezaïil, tûïko pochopí. My zase musíme respektovat, Ïe pouïívání zbranû pro v kon práva myslivosti je na ím v sostním právem, ale pouze podle pfiesnû urãen ch pravidel. Nenapomáhejme smutn m náhodám nemístn m pfiezíráním a lajdáctvím. Mgr. Vilém ezníãek KRATCE Firma Sellier & Bellot v návaznosti na rostoucí poptávku pistolov ch nábojû roz- ífií v pfií tím roce v robní kapacity pro jejich v robu o 80 milionû kusû roãnû. Roãní objem produkce brokov ch nábojû v Evropû dosahuje 1,3 miliardy kusû. Pfiesto je trend v roby klesající, neboè pfied deseti lety bylo vyrobeno cca 1,5 miliardy nábojû. S tím souvisí i spotfieba asfaltov ch holubû, kter ch sportovní stfielci rozbijí necel ch 400 milionû kusû roãnû. Zajímavé porovnání ceny brokového náboje k ostatnímu zboïí provedli ve Francii. Porovnávala se jeho cena s cenou novin a chleba od roku 1920 do souãasnosti. V roce 1920 byl brokov náboj bezkonkurenãnû nejdraï í mûl cenu esti v tiskû novin. Je tû v roce 1960 si drïel druhou pfiíãku. Stál jiï ménû neï chléb a také noviny se jeho cenû nebezpeãnû pfiibliïovaly, poté v ak ceny zaznamenaly dramatick rûst. Z pohledu konce století byl nejdraï í chléb, následován novinami a brokov m nábojem, kter zaznamenal nejpomalej í nárûst ceny. Porovnáním zjistíme, Ïe bychom nyní mohli ve Francii smûnit jeden chléb za est nábojû anebo jedny noviny za tfii náboje. Z v zkumu není patrno, jak druh chleba a které noviny byly bûhem let srovnávány. KaÏdopádnû pokud nebudou Francouzi jíst a ãíst noviny, uïijí si mnohem více radosti ze stfielby, neï jejich pfiedkové pfied devadesáti lety. V USA se na v robû nábojû do ruãních paln ch zbraní podílí na 9100 lidí. 7

8 8 Africká noc VAS PRÍBEH ZVEME VÁS......na Slovensko myslivosti zaslíbené Nûkolik generací ãesk ch myslivcû a slovensk ch poºovníkov Ïilo ve spoleãném státû, sdíleli spoleãnû osudy, radosti i strasti. Tradice, nezapomenutelné záïitky a pevná pfiátelství, i tak by se daly charakterizovat vztahy, které nás spojují. Nejednomu ãeskému lovci se rozbu í srdce pfii vzpomínce na tatranské ãi karpatské revíry, na chladné, temné doliny zrovna tak, jako na i poºovníci dodnes jihnou pfii vzpomínkách na klepaãky na zajíce a na koroptví a baïantí hony u sv ch ãesk ch pfiátel. TûÏko uvûfiit, Ïe jsme pfied nedávnem vzpomínali jiï 15. v roãí rozdûlení spoleãného státu. Spolu s ním se rozdûlily i na e myslivecké svazy, zmûnila se i myslivecká legislativa. Na Slovensku dosud zûstává platn zákon o myslivosti 23/1962 Sb., kter byl naposledy novelizován v roce Nemusím jistû zdûrazàovat dûvody, proã dnes jiï nevyhovuje a proã usilujeme i po vzoru na ich ãesk ch pfiátel o zákon nov, kter by lépe odpovídal souãasn m podmínkám a vytváfiel pfiedpoklady pro dal í rozvoj myslivosti na Slovensku. A Ïe tûch úkolû, které dozrály k fie ení, je mnoho, nemusím také pfiipomínat. Ale pfiesto! Vûfite, Ïe Slovensko je skuteãnû zemû myslivosti zaslíbená. Témûfi ãlenû Slovenského poºovníckeho zväzu kaïdoroãnû se na e fiady omlazují o více neï tisícovku nov ch adeptû a také v krouïcích mlad ch pfiátel myslivosti se lásce k pfiírodû uãí stovky dûtí má k dispozici 4,4 milionu hektarû honebních ploch, na kter ch je vytvofieno 1818 loveck ch revírû. Zhruba 15 % z nich jsou reïijní honitby LesÛ SR anebo dal ích státních organizací, existují samozfiejmû také soukromé honitby, ale i tak ãlenové na eho svazu mají pronajato 1346 revírû. Jako velkou v hodu vidíme, Ïe se podafiilo zachovat poïadavek, aby minimální v mûra revíru v oblastech chovu jelení zvûfie byla 2000 hektarû a aby v revírech se srnãí ãi drobnou zvûfií zûstala tisícihektarová hranice. I tak jsme svûdky snah o tfií tûní honiteb, na druhou stranu si ale stále ir í základna myslivcû uvûdomuje, Ïe efektivní a odpovûdné hospodafiení se zvûfií není moïné v podmínkách rozdroben ch revírû. Vûfime, Ïe uï definitivnû máme za sebou období , kdy stavy zvûfie prudce klesaly a spolu s tím se také dramaticky sniïovala kvalita trofejí. Mnoha ãesk m myslivcûm, ktefií obdivovali chovatelské v sledky na ich jelenáfiû, bude fakt, Ïe v roce 2000 nebyl uloven ani jedin jelen se zlatou trofejí, pfiipadat jako ãerná mûra. Postupnû se v ak tento trend podafiilo zastavit a nyní mûïeme své pfiátele znovu pozvat, abychom se pochlubili témûfi esti stovkami medailov ch trofejí, které se roãnû loví. V porovnání se zmínûn m rokem 2000 se za poslední dobu zv ily stavy jelení zvûfie více neï dvojnásobnû, podobnû je tomu i u srnãí. U danãí, mufloní a ãerné zvûfie zaznamenáváme skuteãnou populaãní explozi a nesmím opomenout ani chloubu na ich hor, kamzíky. I na jejich souãasn ch stavech se znovu zaãíná projevovat cílevûdomá, trpûlivá a obûtavá práce myslivcû. A ov em, na e p cha: S narûstajícími stavy spárkaté se neobvykle dafií i elmám, pfiedev ím medvûdûm a vlkûm. Zúroãuje se tak ochrana, kterou jim poskytli jiï na i pfiedchûdci, a poãty pfiedev ím medvûdû dnes vyïadují dûslednou regulaci. Tû ím se, Ïe i ãe tí myslivci budou mezi tûmi, kdoï v pfií tích letech proïijí jedineãné chvíli, které nároãn lov sk tá. Co je potfieba k tomu, aby mohli na Slovensku úspû nû a bezstarostnû lovit? Pfiedev ím je potfieba obstarat si pozvání prostfiednictvím lovecké agentury anebo pfiímo od uïivatele loveckého revíru. Je uï jedno, zda to bude poplatkov lov, anebo zda vyuïijete pozvání sv ch pfiátel, ktefií vykonávají právo myslivosti. Podle platného zákona musí kaïd, kdo chce na území Slovenské republiky vykonávat právo myslivosti, vlastnit loveck lístek a pfii lovu musí mít rovnûï povolenku, kterou vydává uïivatel revíru. Cizinci, ktefií nemají na území SR trval anebo dlouhodob pobyt, mohou poïádat o vydání loveckého lístku pro cizince s platností jeden rok (správní poplatek 5000 Sk), jeden mûsíc (správní poplatek 1500 SK) anebo jeden t den (správní poplatek 400 Sk). Pfiipomínám, Ïe platnost tûchto lístkû není moïné prodlouïit. Základní podmínkou pro vystavení loveckého lístku je, Ïe Ïadatel má uzavfienu pojistnou smlouvu, jíï je na dobu platnosti loveckého lístku poji tûn za kody zpûsobené pfii v konu práva myslivosti na majetku ve v ce minimálnû Sk a pfii kodách na zdraví ãi Ïivotû bez omezení pojistn ch ãástek. Slovensk poºovnick zväz zabezpeãuje pro lovecké hosty i toto poji tûní za velmi v hodné ceny (250 Sk t denní loveck lístek, 500 Sk za mûsíãní a 2000 Sk za roãní), zatímco u komerãních poji Èoven zaplatíte i nûkolikanásobek tûchto ãástek. Rozumn m fie ením, jak se vyhnout administrativním starostem i pfiípadn m rizikûm, je obrátit se na na i obchodní organizaci Zverex s.r.o., která loveck m hostûm v echny náleïitosti profesionálnû zafiídí. Podle zákona ã.190/2003 Sb. o zbraních a stfielivech *) musí mít kaïd zahraniãní lovec platn zbrojní prûkaz, evropsk zbrojní pas anebo zbrojní prûvodní list, tedy doklady, které ho budou opravàovat k drïení a pouïívání zbraní na území Slovenské republiky. Zde platí jedna v jimka tyto doklady nepotfiebujete, pokud vám zbraà zapûjãí organizace, která má myslivost uvedenu jako pfiedmût ãinnosti a je souãasnû drïitelem zbrojní licence skupiny F. Musíte ale právo myslivosti vykonávat pouze pod pfiím m dohledem pracovníka takové organizace. Jak vidíte, lovit na Slovensku je opravdu snadné a pfiíjemné. Na i poºovníci jsou pozorní, srdeãní a upfiímní hostitelé, jsou také zku en mi a dobr mi lovci, obûtav mi a obezfietn mi prûvodci. Stojí za to vydat se do jejich hájemství. Tatry, Fatra, Poºana, Karpaty, Spi, Magura... JiÏ samotná ta jména zní pfiíslibem romantiky a dobrodruïství. Dr. Imrich uba v konn fieditel Slovenského poºovníckeho zväzu *) pozn. pfiekladatele: jedná se o zákon slovenské sbírky No, sykl Bosman a poloïil mi ruku na rameno. Je tû nikdy se mû nedotkl, vïdy jen ti e a rozpaãitû postával stranou, snaïil se dopfiedu uhodnout kaïdé mé pfiání a s ostychem odpovídal na mé dotazy. Svou roli prûvodce a stopafie ov em ovládl k dokonalosti. Jestli vystfielí na akala, karakal uï nepfiijde, fiekl a pustil mé rameno. Sklonil jsem pu ku, otoãil se zpût a pohlédl na svého prûvodce. Sám jsi fiíkal, Ïe karakal nikdy nepfiijde na újeì, na kterou chodí akali. Îe se jich títí. A ten akal jde na újeì. No, k vl hlavou dopfiedu. Zdvihl jsem dalekohled tím smûrem a mezi vlnící se trávou na el tmav stín. Obezfietnû se blíïil k újedi, kterou jsme zde pfied nûkolika dny zaloïili v vrhem oryxe. S kaïd m krokem pomaleji a opatrnûji, hlavu daleko kupfiedu, nosem nabíral pachy. Krok, je tû jeden, pak zûstal stát s nosem témûfi u zemû, cel se najeïil a nahrbil, pfiipraven zaútoãit pfii sebemen ím podnûtu. Pok val hlavou a pfie lápl z nohy na nohu, jak sbíral odvahu k poslednímu kroku. Celou vûãnost jistil, smysly napjaté k prasknutí. A pak couvl, jak navûtfiil vãerej í stopu kararala. Nerozhodn krok dopfiedu, drobné zaváhání: v bfii e mu kruãelo hlady! Strach a hlad se nemilosrdnû sváfiily, aby pud Ïití zvítûzil. Rezignovanû stáhl ocas mezi zadní, couval pozpátku, uï to nebyla hladová a zabijácká elma, ale obûè vlastního strachu. Odvrátil se od lákavého mámení, je tû naposledy natáhl sladk pach mr iny a pak potichu a s ohlíïením odbíhal. OdloÏil jsem dalekohled. Bylo mi líto akala a trochu jsem se stydûl b t svûdkem jeho poníïení. Sedíme ti e a nehnutû dlouhé minuty. Slunce se uï pfiehouplo pfies vzdálen obzor, lehk vítr odnûkud z nitra Afriky vlní nekoneãnou pláà travin, stíny se prodluïují. Napravo od nás pfiechází skupina oryxû, kolem sedmi siln ch samcû skotaãí nûkolik v rostkû, co chvíli kloní hlavy a zkou ejí pfietlaãovat jeden druhého. Vracejí se od napajedla do fiídkého porostu, kde pfieãkají noc a tak jsou plní Ïivota, kter je potfieba s nûk m pomûfiit, nûho pfiemoci, donutit couvnout a uhnout. Sotva tfiicet metrû od nás jeden ze samcû zdvihl hlavu a zkoumavû obhlíïí ná úkryt, nûco tady nehraje, ta plátûná zástûna, dvû plastové Ïidle i trojnoïka, o kterou opírám zbraà, tady pfiece neb valy, ale pak, bez pocitu ohroïení, zase sklopí hlavu a pomalu se vydává se stádem. Kdyby tu il, Ïe v vrh právû takového b ka slouïí jako vnadidlo, jen kopyty zvífien prach by po nûm zbyl. âeká mû poslední africk veãer a poslední noc. Pfiede lé dny ubûhly v horeãném rytmu. Vzru ení, napûtí a shon, dojmy i úlovky se splétají jeden pfies druh, prolínají a spl vají, protoïe aã jsem si pfiedstavoval Afriku mnohokrát, mluvil se zasvûcenci a vyposlechl spousty rad, leccos pfieãetl a shlédl, pfiece jsem nyní vidûl Afriku jinou. Lov tady, necelou stovku jiïnû od Kimberley kam se k fiece Modderrivier nejjiïnûji natahují prsty Kalaharské pou ti, probíhá v hradnû na loveck ch farmách. Za posledním domem Kimberley zaãínají a k obzoru se táhnout ploty, v nich napajedla, krmeli tû, slaniska. A stáda. Loví se na licenci, kterou jsme pofiídili u benzínové pumpy, prodává ji takov Èastn Zulu v ãisèounkém zeleném overalu s mu lí na zádech a s volebním odznakem Afrického národního kongresu na prsou: Make your dreams come tru! V doprovodu místního profesionálního huntera naplàuji své sny uï druh t den. Hunter urãuje pravidla, vybírá lovenou zvûfi a dává rady a pokyny, je pánem ãasu i tenouãkou a pfiece nepfiekroãitelnou hranicí mezi Ïitím a neïitím. No a Shot. Dvû slova, která ãlovûka dûlí od radosti a zklamání. Îivot a smrt. Dokud budou jezdit lovci, bude tu zvûfi. AÏ pfiestanou, antilopy, gazely a pakonû nahradí stáda ovcí, koz a skotu, fiíká majitelka kempu Damara a opra uje zasklenou skfiíàku s ptáãky zpûváãky. Vlastnoruãnû ji zhotovil její prapfiedek a na vûãnou pamûè opatfiil cedulkou Ulovil a vycpal L.P Tak dlouho sedí rodina na majetku Damara, kde generace Ïen kaïd t den berou skfiíàku a stírají neviditelná smítka prachu. Její slova neznûjí rezignovanû, dûm je pln hluãn ch NûmcÛ a distingovan ch chlapíkû z Vevey a kam po domû kouknete, vidíte luxus. Skuteãn, z dob, kdy luxus je tû b val luxusem. Veãer uï pokroãil a pfiechází v noc, jakoby nûkdo vihl proutkem. Stíny se rozpíjejí a vítr el spát, jen tenká oranïová stuïka brání, aby se obzor a nebe slily v jednu nekoneãnu tmu. Pfiiprav se. Magnetizován povelem zdvihnu pu ku v opûrce a pfiitisknu tváfi k païbû, na rudoãerné zemi naváté z Kalahari se nesly nû a plavnû posunuje svûtlá teãka. Karakal! Zveãera jsem asi stokrát zkusil namífiit na okraj díry s nastraïen m v vrhem a také ten pohyb: pu ku do ramene, tváfi na lícnici, jen zlehka klepnout do spou tû pod napínáãkem. Shot! Rána pfietne noc vedví. Jasnû sly ím, jak stfiela sykne, kdyï se olovo espéãka po zásahu zdeformovalo a proniká tûlem elmy. Sedím a najednou mû napadá, Ïe jsem v Africe nikdy nesly el ozvûnu v stfielu. Ani teì. Jen tich vzdech, jak karakalova du e opustila tûlo a stoupá vzhûru. A na nás sestupuje noc. Milan Hojer Informaãní bulletin Sellier & Bellot. Vydává Sellier & Bellot a.s. Vydání fiíjen Redakãní rada: Ing. Radek Musil (pfiedseda), Ale Havlík, PhDr. Milan Gruber. Redakce: PhDr. Milan Gruber, PhDr. Vûra Vortelová. Foto: Richard Dvofiák, Eduard Studniãka, archiv Sellier & Bellot a.s. a archiv redakce. Adresa redakce: PULFORD spol. s r.o., Fr. KfiíÏka 4, Praha 7 (tel.: , , Za vûcnou správnost odpovídají autofii. Pfietisk jen s vûdomím redakce. Koncepce, layout, redakce a produkce Pulford spol. s r.o.

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU

KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU KAPESNÍ PRÒVODCE SMùRNICÍ O SLUÎBÁCH NA VNIT NÍM TRHU V echno, co jste o smûrnici chtûli vûdût a je tû nûco málo navíc Jste ãesk podnikatel a chcete

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více