České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody Praha 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1"

Transkript

1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 IČ: , DIČ: CZ (dále jen vyhlašovatel) vyhlašují opakované výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru rychlého občerstvení ve výpravní budově železniční stanice Slavkov u Brna (nejedná se o obchodní veřejnou soutěž podle zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ani o veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů). Identifikační údaje vyhlašovatele: České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/ Praha 1 - Nové Město IČ: DIČ: CZ Zastoupená: Ing. Stanislavem Bytnarem ředitelem Odboru správy nemovitostí GŘ ČD Výběrem pověřen (adresa pro doručování): ČD Restaurant, a s. Prvního pluku 81/2a Praha 3 Kontaktní osoby vyhlašovatele: Ing. Petr Němec Ing. arch. Aleš Bednář T: T: M: M: F: F: E: E:

2 Kontaktní osoba Regionální správy majetku Brno (RSM ČD a.s.) pro doplňující informace a zpřístupnění nebytových prostor, které jsou předmětem tohoto výběrového řízení: Hana Vlková T: M: E: 1. Předmět výběrového řízení 1.1. Předmětem výběrového řízení jsou projektovou dokumentací vymezené A/ nebytové prostory ve výpravní budově železniční stanice Slavkov u Brna, ulice Nádražní, číslo popisné 368, v obci PSČ Slavkov u Brna, v katastrálním území Slavkov u Brna (ČSÚ ), na pozemku parc. číslo Budova je zapsána na LV pronajímatele č. 4432, vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Vyškov (číslo výpravní budovy žst. Slavkov u Brna, dle SAP: IC ). Výměra nebytových prostor ve výpravní budově činí 53,60 m². B/ nebytové prostory v samostatně stojící budově veřejných WC v železniční stanici Slavkov u Brna, ulice Nádražní, bez čísla popisného, v obci PSČ Slavkov u Brna, v katastrálním území Slavkov u Brna (ČSÚ ), na pozemku parc. číslo 3815/2. Budova není zapsaná na LV (číslo budovy veřejných WC dle SAP: IC ). Výměra nebytových prostor v budově veřejných WC činí 23,80 m² Vymezení nebytových prostor, jejichž nájem je předmětem tohoto výběrového řízení, je vyznačeno ve výkresové dokumentaci, která je přílohou těchto zadávacích podmínek Nebytové prostory pro podnikatelskou činnost jsou ihned k dispozici o celkové výměře 77,40 m² v jednom podlaží takto: 1NP (přízemí) rychlé občerstvení ve výpravní budově o výměře... 53,60 m 2 1NP (přízemí) veřejné WC v samostatné budově o výměře... 23,80 m V předmětném nebytovém prostoru se nachází zařízení ve vlastnictví předchozího nájemce a po dohodě s předchozím nájemcem bude možné toto vybavení odkoupit. 2. Základní podmínky a informace pro předkládání nabídek 2.1. Účast v soutěži Účastníkem výběrového řízení se může stát subjekt mající ze zákona právo užívat předmětné prostory a předkládající nabídku v rozsahu odpovídajícím podmínkám

3 2.2. Způsob podávání nabídek Nabídka bude doručena poštou nebo osobně na adresu: ČD Restaurant, a.s., Prvního pluku 81/2a, Praha 3 a to v pracovních dnech, počínaje dnem , vždy od 9:00 do 16:00 hod. Poslední termín doručení nabídek je do 16:00 hodin. Nabídky doručené po stanovené lhůtě nebudou do výběrového řízení zařazeny Při osobním předání nabídek připraví účastník výběrového řízení dva originály předávacího protokolu, na kterém musí být uvedeny tyto údaje: předmět předání, identifikační údaje účastníka výběrového řízení včetně telefonu, ové i korespondenční adresy předávajícího; datum a čas předání nabídky doplní přebírající osoba (na recepci v sídle ČD Restaurant, a.s.) při jejím převzetí Nabídka musí být vyhotovena písemně v jazyce českém, včetně doplňků a příloh. V nabídce nesmí být nic škrtáno, opravováno, ani prováděn jakýkoliv zásah, který by mohl zpochybňovat její znění Nabídka se předkládá písemně ve dvou samostatně zalepených obálkách, které mají identický obsah a označení jedné obálky jako ORIGINÁL a druhé obálky jako KOPIE. Každá z obou obálek musí proto být opatřena označením: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ! NEOTEVÍRAT! GASTRO V ŽST. SLAVKOV U BRNA ORIGINÁL ( KOPIE )... (název subjektu předkládajícího nabídku, nebo jméno a příjmení)... (sídlo účastníka VŘ, nebo adresa místa podnikání) Všechny listy nabídky musí být očíslovány jednou vzestupnou řadou, včetně případných příloh a to tak, že listy jsou číslovány od str. 1 až po stranu x, která je současně popsána označením POSLEDNÍ STRANA NABÍDKY. Poslední strana nabídky musí obsahovat také: - datum vypracování nabídky - podpis osoby oprávněné jednat jménem, či za účastníka výběrového řízení, nebo u fyzických osob podpis předkladatele nabídky. Svým podpisem účastník výběrového řízení vyslovuje souhlas se zněním předložené nabídky Obálky musí obsahovat stejný obsah v tomto pořadí: Krycí list nabídky, označený jako STRANA 1 musí obsahovat tato data: A) identifikační údaje (název lokality VŘ, název subjektu předkládajícího nabídku, nebo jméno a příjmení, sídlo účastníka VŘ, nebo adresa místa podnikání, IČ a DIČ účastníka VŘ); B) údaj, zda-li je uchazeč plátce, nebo neplátce DPH; C) celková nabídková cena v CZK/rok musí být uvedena v číselné i slovní formě (jedna konečná částka v CZK/rok bez DPH). Pozn.: neplátcům DPH nebude DPH v tomto případě účtována;

4 D) nabízená výše vložených finančních prostředků nájemce do technologií a vybavení interiéru v prvních pěti letech pronájmu (jedna konečná částka uvedená v CZK bez DPH); E) navrhovaná doba trvání pronájmu (možné varianty jsou uvedeny v přiloženém formuláři Podnikatelský záměr ) Písemné čestné prohlášení, že: - na majetek účastníka výběrového řízení není prohlášen konkurz, nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku navrhovatele, nebo vůči němu není povoleno vyrovnání, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; - účastník výběrového řízení nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání, či bydliště navrhovatele; - účastník výběrového řízení nemá případné finanční závazky vůči Českým drahám, a.s., průběžně hradí, eventuelně zajišťuje jejich úhradu jinou formou po vzájemné dohodě; - účastník výběrového řízení nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání, či bydliště navrhovatele; - účastník výběrového řízení nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele; - účastník výběrového řízení ani žádný z členů jeho statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče, nebo pro trestný čin hospodářský, nebo proti majetku; - účastník výběrového řízení zná veškeré podmínky tohoto výběrového řízení; - účastník bezvýhradně souhlasí se všemi požadavky vyhlašovatele tohoto výběrového řízení; Přílohy - dokladová část nabídky: 1) výpis z obchodního rejstříku, nebo jeho kopie, ne starší 90 dnů u osob zapsaných do obchodního rejstříku 2) výpis ze živnostenského rejstříku, nebo jeho kopie, nebo kopie živnostenského listu potvrzující, že uchazeč je oprávněn provozovat *hostinskou činnost* 3) osvědčení o registraci DIČ u ekonomických subjektů, v kopii 4) Podnikatelský záměr - pečlivě a úplně vyplněný přiložený formulář, kterým účastník představí koncepci gastroprovozu (uvažovaný sortiment, dodavatelé, počet personálu, vybavení interiéru, gastrotechnologické vybavení, otevírací doba, uvažovaná výše investice nájemce do gastroprovozovny a uvažovaná doba nájmu, reference z gastrominulosti, atd.) 5) Výpočet nájemného - vyplněný přiložený formulář s částkami uvedenými bez DPH v CZK/rok Čestné prohlášení i oba formuláře Podnikatelský záměr a Výpočet nájemného musí být opatřeny datem zpracování s podpisem účastníka výběrového řízení, nebo osoby oprávněné jednat jménem, či za účastníka

5 3. Otevření nabídek a kriteria hodnocení 3.1. Komisionální otevření nabídek bude provedeno po ukončení soutěžní lhůty pro odevzdání nabídek. Otevírání obálek bude neveřejné, bez účasti účastníků 3.2. Z výběrového řízení budou vyloučeni ti účastníci, kteří nesplní podmínky 3.3. Kriteria hodnocení předložených nabídek: Výhodnost nabídky pro vyhlašovatele - cena navržená za pronájem prostor a předpokládaná výše vložených finančních prostředků nájemce do technologií a vybavení interiéru gastroprovozovny Popis koncepce gastroprovozu - úplně vyplněný formulář Podnikatelský záměr ve všech kolonkách lze ještě doplnit i samostatnou přílohou Reference z gastrominulosti - úplně vyplněný formulář Podnikatelský záměr ve všech kolonkách lze ještě doplnit i samostatnou přílohou Splnění formálních parametrů nabídky podle podmínek 4. Závěrečná ustanovení 4.1. Navrhovatelé jsou vázáni svými nabídkami 3 měsíce od skončení soutěžní lhůty Obsah nabídek je důvěrný a vyhlašovatel bez vědomí a písemného souhlasu účastníka výběrového řízení nemůže jejich obsah zpřístupnit třetí osobě Účastník výběrového řízení písemně sdělí vyhlašovateli, zda-li je jeho nabídka, či některá její část, obchodním tajemstvím Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběru nejvhodnější nabídky bez povinnosti podávat účastníkům výběrového řízení vysvětlení svého rozhodnutí Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit a zároveň si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy. V Praze dne Ing. Stanislav Bytnar ředitel Odboru správy nemovitostí GŘ ČD Přílohy: Výkresová dokumentace Formulář Podnikatelský záměr Formulář Výpočet nájemného

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR KULTURY, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 3, 601 67 BRNO zveřejňuje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytové prostory

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Nabídka malířských

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail:

Kontakty telefony: 583215518 fax: 583213935 e-mail: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení na zajištění služeb Správa a údržba klientských počítačů, serverů, datových

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Do zahraničí na zkušenou

Do zahraničí na zkušenou Zadávací dokumentace Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Sídlo: Denisovo nábřeží 673, Náchod 547 21 Zastoupená: RNDr. Věrou Svatošovou, ředitelkou IČ: 48 623 661 Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk I. Oznámení Vyhlášení poptávkového řízení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název zakázky: Pořízení

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více