Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí"

Transkript

1 Ekologie a průmysl

2 Pohled do historie Počátky elektrotechnické výroby funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí 10

3 Pohled do historie Padesátá léta minulého století větší využití materiálů nové typy materiálů (plasty) expozice ve ztíženém prostředí klimatotechnologie, tropikalizace 11

4 Pohled do historie Osmdesátá léta minulého století elektronická zařízení (elektronizace) požadavky na zvýšenou spolehlivost a životnost vrchol korozní agresivity prostředí 12

5 Současnost Pohled do historie nízká energetická náročnost miniaturizace zařízení recyklovatelnost použitých materiálů ekologická nezávadnost 13

6 Specifika el.výroby Elektrotechnická výroba - průnik oborů strojírenství (kovy se specifickými vlastnostmi) chemie (nové materiály, čisté chemikálie) nanotechnologie optika (světlovodné kabely) fyzika a další přírodní vědy (supravodivost) 15

7 Různorodost výrobních procesů navíjení Specifika el.výroby izolování pájení, svařování lisování obrábění galvanické procesy napařování, leptání litografie 16

8 Dopady na životní prostředí Zobecnění spotřeba neobnovitelných zdrojů energie - těžba ropy, zemního plynu, uhlí a jejich zpracování spotřeba neobnovitelných surovin - používání nerecyklovaných a nerecyklovatelných materiálů emise do vody, vzduchu a půdy - používání nebezpečných chemických látek v konstrukci výrobku, emise skleníkových plynů, acidifikace, užívání půdy - nutnost rozšiřování kapacit skládek pro ukládání nevyužitelných materiálů výrobku po skončení jejich životnosti 18

9 Ekologické paradoxy? 21

10 Náhrada za azbest vlákna PBO, aromatický heterocyklický polymer s tuhými řetězci (odolné vůči dlouhodobému creepu, oděru a chemikáliím, organickým rozpouštědlům, vhodný rovněž pro kompozity vlákno P84, aromatický polyamid (pro filtraci horkých plynů a termoizolační účely, pro speciální papíry pro elektroniku) vlákno PVA, polyvinylalkohol (vhodné do kompozitů) sklo ( např. pletené izolační šňůry) přírodní vlákna (len, konopí), vhodná pro výrobu lisovaných kompozitních obrobitelných materiálů, nahrazujících kromě asbestu také kovy a plasty 22

11 ? 23

12 ? 24

13 ? 25

14 Nástroje environmentální politiky Normy řady ISO 9000 Normy řady ISO Registry znečištění Směrnice RoHS 2002/95/EC Nařízení REACH Nejlepší dostupné techniky (BAT) Další aktivity Čistší produkce Hodnocení životního cyklu (LCA Life Cycle Assessment) Ekodesign Ekologicky šetrný výrobek 27

15 Normy řady ISO 9000 ČSN EN ISO 9000:2001 ( ) Systémy managementu jakosti Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 ( ) Systémy managementu jakosti Směrnice pro zlepšování výkonnosti 28

16 Normy řady ISO ČSN EN ISO 14001:2005 ( ) Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN ISO 14004:2005 ( ) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 29

17 Normy řady ISO ČSN EN ISO 14040:1998 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Zásady a osnova ČSN EN ISO 14041:1999 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza ČSN EN ISO 14042:2001 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Hodnocení dopadů ČSN EN ISO 14043:2001 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Interpretace životního cyklu 30

18 Normy řady ISO ČSN ISO 14047:2004 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Příklady aplikace ISO ČSN :2003 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Formát dokumentace údajů 31

19 EMS (Eco-Management System) EMS podle normy ISO Kroky v rámci EMS zahrnují: Definování politiky životního prostředí v podniku Úvodní přezkoumání environmentálních dopadů (faktorů) Přehled zákonných požadavků a dosažení souladu s nimi Stanovení environmentálního programu se specifickými cíli Určení úkolů a jmenování osob odpovědných za jejich plnění Programy školení a vzdělávání pro všechny zaměstnance Odpovídající dokumentace Měření, pravidelný monitoring, mechanizmy zlepšování Interní a externí audity, ověření Interní a externí informovanost, komunikace, výroční zpráva o životním prostředí tzv. environmentální prohlášení 32

20 EMS (Eco-Management System) 33

21 34

22 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) EMAS je dobrovolný nástroj environmentální politiky, jehož hlavním cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu organizací na životní prostředí: vytvořením a zaváděním systémů řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, systematickým hodnocením výkonu těchto systémů, 35

23 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) poskytování informací o vlivu organizace na životní prostředí, aktivní zapojením zaměstnanců v organizace vzdělávání zaměstnanců v dané problematice. Mezi hlavní požadavky EMAS patří: plný soulad systému environmentálního řízení s požadavky normy ISO zlepšování environmentální výkonnosti a snížení environmentální zátěže soulad s environmentální legislativou pravidelné zveřejňování environmentálních prohlášení. 36

24 37

25 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) EMAS je program Evropské unie, který byl zaveden v roce 1993 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Nařízení EMAS). Toto nařízení bylo novelizováno Nařízením č. 761/2001. V České republice byl Program EMAS ustanoven na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998, o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Toto usnesení bylo novelizováno Usnesením vlády České republiky č.651/

26 39

27 EIA (Environmental Impact Assessment) Posuzování vlivu na životní prostředí. V ČR platí od r (Sb. 100/2001) Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit vlivy posuzovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru. 40

28 Registry znečišťování životního prostředí Smyslem registrů je integrovaný přístupu k ochraně životního prostředí a k podpoře šetrnějšího chování: Průmyslové podniky potřebují data o znečištění životního prostředí k formulaci environmentálních politik a jako nástroj ekologického řízení. Informují veřejnosti, která má možnost získat obtížně dostupné údaje a zároveň má možnost podílet se na vývoji národního registru. Veřejná kontrola působí na odpovědnější ekologické chování jednotlivých podniků. 41

29 Registry znečišťování životního prostředí Registry jsou založeny na povinném a pravidelném hlášení, které obsahuje informace o znečištění jednotlivých složek životního prostředí. Sledují se látky s významnými vlivy na životní prostředí a lidské zdraví (např. skleníkové plyny, látky způsobující kyselý déšť, těžké kovy, rakovinotvorné látky atd.). 42

30 Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER - European Pollutant Emission Register) byl založen v roce 2000 Rozhodnutím Evropské komise č. 2000/479/EC. Zřízení registru vycházelo z požadavku Směrnice č. 96/61/EC o integrované prevenci, ve které bylo stanoveno, že členské státy mají povinnost registrovat, evidovat a předávat údaje o hlavních základních emisích a zdrojích. 43

31 Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zahájily provoz EPER v únoru Cyklus ohlašování do EPER je tříletý. Rok 2003 byl prvním rokem, kdy mělo dojít k ohlášení dat od jednotlivých států za rok 2001 Členské státy mají povinnost evidovat emise znečišťujících látek do ovzduší a do vody u nichž byly překročeny stanovené limity. 44

32 Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) Mezní hodnoty jsou stanoveny pouze pro účely ohlašování a vykazují se veškeré emise každé znečišťující látky z podniku, které přesahují mezní hodnotu. V EPER se sledují emise 50 znečišťujících látek. Řada znečišťujících látek (např. těžké kovy, některé organické látky) je evidována v ovzduší i ve vodě (37 látek se týká ovzduší a 26 látek se týká vody). 45

33 Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) je postupně nahrazován Evropským registrem úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Zásadní změna nastává ve zvýšení počtu povinně evidovaných látek a rozšíření sledovaných složek životního prostředí. E-PRTR se sledují informace o únicích 91 znečišťujících látek do vody, půdy a ovzduší. Změna nastává i v tom, že v EPER byly sledovány emise znečišťujících látek, v E-PRTR jsou sčítány běžné a havarijní úniky znečišťujících látek dohromady. 46

34 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) Veřejně přístupný informační systém veřejné správy (spravovaný Ministerstvem životního prostředí a provozován Agenturou CENIA, českou informační agenturou životního prostředí). IRZ podává informace o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech 72 ohlašovaných látek, které do registru ohlašují přímo znečišťovatelé životního prostředí na základě splnění daných kritérií. IRZ je součástí Jednotného informačního systému životního prostředí. 47

35 Směrnice RoHS Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Evropská směrnice 2002/95/ES) Podstata Cílem je omezit používání šesti ve směrnici označených látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení, které se ve velkých množstvích dostává na skládky, Omezení se netýká průmyslových, telekomunikačních, zdravotnických, vědeckých atd. zařízení s dlouhou životností, která se vyrábějí v malých množstvích a u nichž lze předpokládat, že neskončí na skládce. 48

36 Směrnice RoHS Směrnice RoHS omezuje použití šesti látek: Kadmium (Cd) Rtuť (Hg) Olovo (Pb) Šestimocný chrom (Cr +3, Cr +4, sloučeniny Cr +2, Cr +6 ) Polybromované bifenyly (PBB) Polybromované difenylethery (PBDE) 49

37 Směrnice RoHS Používání zařízení obsahující olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm a zhášeče hoření (PBB, PBDE) nad určený váhový limit je direktivou zakázáno. Směrnice a její novela z 18. srpna 2005 stanovuje přípustný podíl kadmia na 0,01 %, u ostatních na 0,1 % v použitých materiálech. Výjimky pro některá zařízení a technologie, které užití těchto látek nutně vyžadují (třeba olovo při výrobě skla, oceli, slitin mědi a hliníku, v pájkách, akumulátorech a podobně). 50

38 Směrnice RoHS Náhrada halogenových samozhášecích přísad Přísady neobsahující bromidy, např. oxid hlinitý, hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý, boritan zinečnatý, cíničitan zinečnatý, kyselý cíničitan zinečnatý, červený fosfor, fosforečnan amonný, fosforečnanaové estery, deriváty melaminu. Musí se vybrat vhodná přísada pro každý plast. 51

39 Náhrada kadmia (např. vrstvy zajišťující kluznost, vrstvy chránící proti korozi, pigment v barvách, stabilizátor v plastech, součást pájek) se může použít cín a jeho slitiny, zinek a jeho slitiny, zejména s kobaltem, hliník ve formě napařených tenkých vrstev, nikl, epoxid, jiný speciální plast. Pokud není problémem hmotnost součásti, může se na konektory použít NiAl bronz. Směrnice RoHS Vrstvu kadmia nahrazuje často hliník a jeho slitiny. Byla vyvinuta niklová tenká ochranná vrstva hliníkových kontaktů. Záměna materiálů je spojena se změnami ve spotřebě energií. 52

40 Směrnice RoHS Náhrada šestimocného chrómu v ochranných vrstvách mohou být vrstvy na bázi zinku a jeho sloučenin, vrstvy na bázi niklu, měď, stříbro. 53

41 Důsledky směrnice Směrnice RoHS Spolehlivost elektroniky pájené bezolovnatými pájkami Díly se zakázanými látkami (žluté nálepky šestimocný chrom, inkoust olovo) EMC vyžaduje kvalitní vodivost (kadmium se nesmí používat) Náhradní součástky, díly mohou obsahovat zakázané látky Do směrnice budou postupně zahrnuty další látky V součastnosti novelizovaná směrnice RoHS 54

42 Směrnice RoHS Důsledky směrnice Vyšší teplota u bezolovnatých pájek možné poškození některých součástek Vyšší teplota - vyšší náklady na energii Čistý cín v bezolovnatých pájkách nebezpečí whiskeru

43 REACH REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Podstata Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. V platnost vstoupilo dne 1. června 2007 a cílem je zracionalizovat a vylepšit právní rámec Evropské unie pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za kontrolu rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví a životní prostředí. 56

44 REACH Všichni dodavatelé látek jsou povinni je před jejich uvedením na trh klasifikovat a označovat v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS. Tato povinnost není závislá na vyrobeném nebo dovezeném množství. Nařízení REACH se týká všech chemických látek pokud nejsou z jeho oblasti působnosti výslovně vyňaty. Jedná se o velmi rozsáhlý systém, který zahrnuje všechny látky bez ohledu na to, zda jsou vyráběny, dováženy, používány jako meziprodukty nebo uváděny na trh samostatně, v přípravcích nebo v předmětech. 57

45 REACH Nařízení REACH se netýká: odpadů, radioaktivních látek, neizolovaných meziproduktů, potravin (jelikož se nejedná o látku, přípravek ani předmět), látek na které se nevztahuje celní dohled. Dále se nařízení netýká přepravy nebezpečných látek samotných nebo obsažených v nebezpečných přípravcích. 58

46 Nejlepší dostupné techniky (BAT) (Best Available Techniques) Průmysl neustále vyvíjí nové materiály a účinnější technologie. Podstata Technická úroveň nových zařízení je posuzována z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami BAT. 59

47 Nejlepší dostupné techniky BAT (Best Available Techniques) Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách je stanoven v nařízení vlády č.63/2003 Sb. Výsledkem procesu výměny informací o nejlepších dostupných technikách jsou referenční dokumenty BREF. 60

48 Integrated Pollution Prevention and Control IPPC Podstata Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC minimalizace negativních vlivů průmyslových a zemědělských činností na životní prostředí, omezení vzniku a zamezení přenosu znečištění podpora environmentálních přístupů v průmyslových a zemědělských podnicích. Informace o nejlepších dostupných technikách (BAT), Referenční dokumenty (BREF), Integrovaný registr znečišťování ŽP (IRZ). 61

49 Životní cyklus výrobku Life Cycle Assessment (LCA) 62

50 Podstata Životní cyklus výrobku Life Cycle Assessment (LCA) Sestavení produktového systému v celém životním cyklu výrobku: vstupy (materiálů, energií) výstupy (materiálů, odpadů, emisí). Po analýze vstupů a výstupů následuje hledání a realizace opatření ke snížení množství a toxicity vstupních materiálů a energií a negativních dopadů výstupů na minimum. 63

51 Ekodesign Podstata Systematický proces, který kromě klasických vlastností (funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, technická proveditelnost) klade důraz na dosažení minimálního dopadu výrobku na životní cyklus Dopady na životní prostředí Estetické aspekty Ergonomické aspekty Bezpečnost Návrh (design) výrobku Náklady Funkčnost Kvalita 64

52 Kritéria ekodesign Nařízení EU ekodesignu Materiálové složení výrobku Spotřeba energie Odpady z výrobku Opětovné použití při ukončení životnosti Recyklovatelnost materiálu po ukončení životnosti (tj. počet a druhy materiálů, množství materiálu, povrchová úprava) Emise během užívání výrobku (hluk, teplo atd.) 65

53 Ekodesign Různé formy Design for Environment - DFE, Life Cycle Design LCD Design for Recycling DFRec Design for Assembly DFA Design for Disassembly -DFDA) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. 66

54 Podstata Čistší produkce (Cleaner Production) Forma preventivní strategie ochrany životního prostředí aplikovaná obecně v celé výrobní sféře. Hlavním rysem strategie je její zaměření na odstranění příčin způsobujících znečištění životního prostředí. Vedle snižování negativního dopadu na životní prostředí je také dosaženo snížení spotřeby surovin a energií a v souvislosti s tím dochází k výraznému poklesu nákladů podniku. 67

55 Čistší produkce Strategie čistší produkce se v praxi uskutečňuje pomocí postupů jako je např.: systematický postup směřující ke stálému zlepšování environmentálního a ekonomického profilu výroby prověřování materiálových a energetických toků výrobního systému, hledání příčin ztrát, návrh opatření pro předcházení vzniku ztrát tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na životní prostředí i ekonomii podniku monitoring a targeting (cílený trh) systém řízení vedoucí ke stálému zlepšování energetické účinnosti 68

56 Čistší produkce V ČR je ČP zakotvena v Usnesení č. 165 ze dne , kterým byl přijat Národní program čistší produkce (NPCP) (naplňování závazků "Mezinárodní deklarace o čistší produkci", ke kterým se Česká republika zavázala jejím podpisem v roce 1999). Čistší produkce je vázána také na Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Legislativní nástroje strategie čistší produkce pomáhají podnikům zlepšit úroveň ochrany životního prostředí a také pomáhají při výkonu veřejné správy při povolování provozu zařízení. 69

57 Podstata Ekologicky šetrný výrobek Označování výrobků (a služeb), které jsou v průběhu celého životního cyklu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. 70

58 Ekologicky šetrný výrobek Výrobek ekoznačením získá: Státem garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků Mezinárodní uznání o výrobku doloží, že je k životnímu prostředí šetrnější než konkurenční a neoznačené výrobky Doporučení zákazníkům od řady ekologických nevládních organizací Zařadí se mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek. 71

PRŮMYSL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRŮMYSL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRŮMYSL A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podstata Ekodesign Systematický proces, který řeší klasické vlastností (funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, technická proveditelnost) a klade důraz na dosažení minimálního

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Trvale udržitelný rozvoj. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Trvale udržitelný rozvoj Co je to TUR Indikátory TUR Nástroje TUR Trvale

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104

Zákon č. 133/1985 Sb , , , , , 7.102, 7.104 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 REJSTŘÍK PRÁVNÍCH

Více

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015

dostupných technik v procesu IPPC březen 2015 Aplikace nejlepších dostupných technik v procesu IPPC Jan Kolář březen 2015 Obsah OZO ve vztahu k BAT Zdroje informací k posouzení BAT Systém výměny informací o BAT Způsob stanovení závazných podmínek

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie

EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie EIA a SEA IPPC NATURA 2000 Biologické hodnocení Biomonitoring a záchranné transfery Rozptylové studie IPPC IPPC Integrated Pollution Prevention and Control Integrovaná prevence a omezování znečištění je

Více

Ekodesign elektrotechnického výrobku

Ekodesign elektrotechnického výrobku Ekodesign elektrotechnického výrobku Co je to ekodesign 2 Počátky ekodesignu Za počátek jsou považována 80. léta 20. století První projekty byly zaměřeny na minimalizaci dopadů na ŽP vzniklých při likvidaci

Více

Předcházení vzniku odpadů. Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz

Předcházení vzniku odpadů. Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz Předcházení vzniku odpadů Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz Hierarchie v odpadovém hospodářství Směrnice Rady 75/442/EHS, o odpadech prevence (předcházení vzniku odpadů včetně využití odpadů u

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Ing. Michaela Liptáková

Ing. Michaela Liptáková IPPC Představení základních informací Ing. Michaela Liptáková Ministerstvo životního prostředí Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Co znamená IPPC? Slyšeli jste někdy zkratku

Více

Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Ústí nad Labem 4/2013

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, CENIA, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně

Více

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA

Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Informační systémy v ochraně životního prostředí IRZ, SEKM, VODA Aarhuská úmluva (celým názvem Mezinárodní úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2015 C(2015) 328 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 30.1.2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského

Více

Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 Zákon č. 76/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) Ústí nad Labem 4/2014

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA s.r.o. byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze českou soukromou firmou. Od 1. ledna 2014 byla

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. v podnikání. Environmentální. Environmentální informační centrum Radnice

PRACOVNÍ SEŠIT. v podnikání. Environmentální. Environmentální informační centrum Radnice Environmentální principy v podnikání PRACOVNÍ SEŠIT Environmentální informační centrum Radnice 2 Pracovní list č. 1 Základní zdroj aktuálních dat týkajících se životního prostředí Pracovní list 1 TÉMA:

Více

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence

Aktuální otázky v oblasti integrované prevence Aktuální otázky v oblasti integrované prevence aktuální a připravované změny legislativy, možnosti finanční podpory Ing. Jan Slavík, Ph.D. Vápno, cement, ekologie 19.05.2015, Hotel Skalský dvůr Bystřice

Více

ROZHODNUTÍ. L 48/12 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2010

ROZHODNUTÍ. L 48/12 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2010 L 48/12 Úřední věstník Evropské unie 25.2.2010 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. února 2010, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

Více

vstoupilo v platnost

vstoupilo v platnost Legislativa ES v oblasti chemických látek nařízení EP a Rady č. 1907/2006 (REACH) O registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation and Autorization of Chemicals)

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/95/ES. ze dne 27. ledna 2003

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/95/ES. ze dne 27. ledna 2003 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních DIRECTIVE 2002/95/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973 44 31 55 e-mail: alena.oulehlova@unob.cz

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Nebezpečné látky a směsi

Nebezpečné látky a směsi Nebezpečné látky a směsi 1. Podmínky procesu hoření, teorie oxidace Klasifikace chemických látek a směsí (dle zákona o chemických látkách i nařízení CLP) 2. Hořlavé látky a jejich dělení Označování chemických

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Ing. Jiří Jungmann, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. * * prvek, protonové číslo 80, rel. atomová hmotnost 200,59 * tekutý kov, teplota tání činí -38,89 oc, teplota varu 356,73 oc * dobře vede elektrický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: Ročník 2004 Věstník právních předpisů Částka 16 Rozeslána dne 12. 7. 2004 OBSAH: 309. Vyhláška, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství Strana 712 Věstník právních předpisů částka

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Čistší produkce. clenar production

Čistší produkce. clenar production Čistší produkce clenar production Čistší produkce - historie 60.léta - rozptyl: 70. léta - koncové technologie: 80. léta - recyklace: 90. léta - čistší produkce: Čistší produkce - historie 1984 Program

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

SMĚRNICE KOMISE 2011/37/EU

SMĚRNICE KOMISE 2011/37/EU 31.3.2011 Úřední věstník Evropské unie L 85/3 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2011/37/EU ze dne 30. března 2011, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí

Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí VÝROBA A PRODEJ ČISTÝCH, SPECIÁLNÍCH A FARMAC H E Zpráva o udržitelném rozvoji a vlivu firmy na životní prostředí Profil firmy Firma Ing. Petr Švec PENTA byla založena v roce 1990 a od počátku je ryze

Více

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová

Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu. Veronika Sochorová Akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení o produktu Veronika Sochorová Český institut pro akreditaci, o.p.s. Založen k 1.1.1993 Obecně prospěšná společnost Založen státem jako národní akreditační

Více

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní smlouvy a evropské právní předpisy Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí

Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy. Mgr. Martin Udatný. Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nové právní předpisy v oblasti vodní legislativy Mgr. Martin Udatný Odbor ochrany vod Ministerstvo životního prostředí Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. NV č. 61/2003 Sb. NV č. 401/2015 Sb. o ukazatelích

Více

Rada Evropské unie Brusel 5. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 5. února 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 5. února 2015 (OR. en) 5848/15 ENV 33 MI 58 DELACT 11 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. ledna 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 328 final Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích

Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Vstupní hodnocení možností využití dobrovolných nástrojů v podnicích Ing. Jan Pavlík České centrum pro energetickéřízení EMPRESS office@empress.cz Vznik metodiky vstupního hodnocení inovací udržitelné

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT BEZPEČNOST PRÁCE ING. PETRA ŠOTOLOVÁ ŘÍZENÍ JAKOSTI SKUPINA POSTOJŮ, PROCESŮ A PROCEDUR VYŽADOVANÝCH PRO PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VÝROBY NEBO SLUŽBY V OBLASTI HLAVNÍ

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO Žďár nad Sázavou 27.-28.11.2012 Právní předpisy: Evropská legislativa: Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0494 CS 10.06.2011 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 494/2011 ze dne 20. května 2011,

Více

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text

Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text Autor Ing. Vladislav Bízek, CSc. Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Právní nástroje v oblasti ochrany ovzduší Datum Březen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 9. PRÁVNÍ

Více

Ekoznačka pro průmysl

Ekoznačka pro průmysl Ekoznačka pro průmysl Ing. Immo Bellman Ministerstvo životního prostředí Mezi letošní čerstvé novinky a zajímavosti odborných zkušeností z činnosti pracovníků odboru ekonomiky životního prostředí Ministerstva

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO PCR dokument: PSR 200x:x, SEMC (Švédsko) Období zpracování EPD: 03-09/2005 Registrační číslo EPD: S-EP-00026 Datum ověření EPD: 3.10.2005 ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA

Více

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZELENÁ ZPRÁVA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 214 1 Lovochemie, a.s. věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření bezpečných

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Legislativa v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Legislativa v chemickém průmyslu Základní informace VUOS a.s. Historie: založení 1941 privatizace 1997 člen skupiny Agrofert Počet pracovníků:

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Prioritní strategie EU pro nakládání s odpady Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář Ekomonitor Praha, 9. 11. 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU pro odpadové

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Šedá/svázaná energie - produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Komplexní energetický systém Suroviny Výroba Uskladnění

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 VÝMĚNA POJISTKY:... 3 SESTAVENÍ... 3 SPECIFIKACE... 4 ROHS Velký příspěvek k zachování životního prostředí...

Více

Právo na informace o chemických látkách v České republice

Právo na informace o chemických látkách v České republice Právo na informace o chemických látkách v České republice Jindřich Petrlík / Arnika program Toxické látky a odpady Right to Know about Chemical Substances in the European Union and Globally International

Více

Sebehodnocení společnosti MG Odra Gas

Sebehodnocení společnosti MG Odra Gas Sebehodnocení společnosti MG Odra Gas. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netýká se Poznámky a náměty..

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian

NA ELIMINACI TOXICKÝCH. Jiří Kristian ŘÍZENÍ EKOLOGICKY ŠETRNÉ NEMOCNICE S DŮRAZEM D NA ELIMINACI TOXICKÝCH LÁTEK A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jiří Kristian RIZIKOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Výskyt: -zdravotnické pomůcky (hadičky, krevní vaky,

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz

Bezpečnost chemických výrob N111001. Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Úvod Jak bude předmět organizován? Přednášky: Úterý 13.30 15.10 (A01) Cvičení: Úterý 15.30 -?

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Praha životní prostředí Ročenka zpráva o stavu životního prostředí

Praha životní prostředí Ročenka zpráva o stavu životního prostředí Praha životní prostředí 2010 Ročenka zpráva o stavu životního prostředí Praha životní prostředí 2010 magistrát hlavního města prahy Děkujeme všem institucím, které poskytly údaje ke zpracování ročenky.

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část 1: Kvalita a procesy ve výrobě a službách Vladimír Kocourek Praha, únor 2016 Vývoj v požadavcích na kvalitu potravin Podmínky za nichž se rozvíjí výroba a distribuce

Více