Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohled do historie. Počátky elektrotechnické výroby. funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí"

Transkript

1 Ekologie a průmysl

2 Pohled do historie Počátky elektrotechnické výroby funkčnost zařízení přírodní materiály předimenzovaná konstrukce normální prostředí 10

3 Pohled do historie Padesátá léta minulého století větší využití materiálů nové typy materiálů (plasty) expozice ve ztíženém prostředí klimatotechnologie, tropikalizace 11

4 Pohled do historie Osmdesátá léta minulého století elektronická zařízení (elektronizace) požadavky na zvýšenou spolehlivost a životnost vrchol korozní agresivity prostředí 12

5 Současnost Pohled do historie nízká energetická náročnost miniaturizace zařízení recyklovatelnost použitých materiálů ekologická nezávadnost 13

6 Specifika el.výroby Elektrotechnická výroba - průnik oborů strojírenství (kovy se specifickými vlastnostmi) chemie (nové materiály, čisté chemikálie) nanotechnologie optika (světlovodné kabely) fyzika a další přírodní vědy (supravodivost) 15

7 Různorodost výrobních procesů navíjení Specifika el.výroby izolování pájení, svařování lisování obrábění galvanické procesy napařování, leptání litografie 16

8 Dopady na životní prostředí Zobecnění spotřeba neobnovitelných zdrojů energie - těžba ropy, zemního plynu, uhlí a jejich zpracování spotřeba neobnovitelných surovin - používání nerecyklovaných a nerecyklovatelných materiálů emise do vody, vzduchu a půdy - používání nebezpečných chemických látek v konstrukci výrobku, emise skleníkových plynů, acidifikace, užívání půdy - nutnost rozšiřování kapacit skládek pro ukládání nevyužitelných materiálů výrobku po skončení jejich životnosti 18

9 Ekologické paradoxy? 21

10 Náhrada za azbest vlákna PBO, aromatický heterocyklický polymer s tuhými řetězci (odolné vůči dlouhodobému creepu, oděru a chemikáliím, organickým rozpouštědlům, vhodný rovněž pro kompozity vlákno P84, aromatický polyamid (pro filtraci horkých plynů a termoizolační účely, pro speciální papíry pro elektroniku) vlákno PVA, polyvinylalkohol (vhodné do kompozitů) sklo ( např. pletené izolační šňůry) přírodní vlákna (len, konopí), vhodná pro výrobu lisovaných kompozitních obrobitelných materiálů, nahrazujících kromě asbestu také kovy a plasty 22

11 ? 23

12 ? 24

13 ? 25

14 Nástroje environmentální politiky Normy řady ISO 9000 Normy řady ISO Registry znečištění Směrnice RoHS 2002/95/EC Nařízení REACH Nejlepší dostupné techniky (BAT) Další aktivity Čistší produkce Hodnocení životního cyklu (LCA Life Cycle Assessment) Ekodesign Ekologicky šetrný výrobek 27

15 Normy řady ISO 9000 ČSN EN ISO 9000:2001 ( ) Systémy managementu jakosti Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2001 ( ) Systémy managementu jakosti - Požadavky ČSN EN ISO 9004:2001 ( ) Systémy managementu jakosti Směrnice pro zlepšování výkonnosti 28

16 Normy řady ISO ČSN EN ISO 14001:2005 ( ) Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití ČSN ISO 14004:2005 ( ) Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám 29

17 Normy řady ISO ČSN EN ISO 14040:1998 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Zásady a osnova ČSN EN ISO 14041:1999 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Stanovení cíle a rozsahu a inventarizační analýza ČSN EN ISO 14042:2001 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Hodnocení dopadů ČSN EN ISO 14043:2001 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Interpretace životního cyklu 30

18 Normy řady ISO ČSN ISO 14047:2004 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Příklady aplikace ISO ČSN :2003 ( ) Environmentální management - Posuzování životního cyklu Formát dokumentace údajů 31

19 EMS (Eco-Management System) EMS podle normy ISO Kroky v rámci EMS zahrnují: Definování politiky životního prostředí v podniku Úvodní přezkoumání environmentálních dopadů (faktorů) Přehled zákonných požadavků a dosažení souladu s nimi Stanovení environmentálního programu se specifickými cíli Určení úkolů a jmenování osob odpovědných za jejich plnění Programy školení a vzdělávání pro všechny zaměstnance Odpovídající dokumentace Měření, pravidelný monitoring, mechanizmy zlepšování Interní a externí audity, ověření Interní a externí informovanost, komunikace, výroční zpráva o životním prostředí tzv. environmentální prohlášení 32

20 EMS (Eco-Management System) 33

21 34

22 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) EMAS je dobrovolný nástroj environmentální politiky, jehož hlavním cílem je podporovat neustálé zlepšování vlivu organizací na životní prostředí: vytvořením a zaváděním systémů řízení podniků z hlediska ochrany životního prostředí, systematickým hodnocením výkonu těchto systémů, 35

23 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) poskytování informací o vlivu organizace na životní prostředí, aktivní zapojením zaměstnanců v organizace vzdělávání zaměstnanců v dané problematice. Mezi hlavní požadavky EMAS patří: plný soulad systému environmentálního řízení s požadavky normy ISO zlepšování environmentální výkonnosti a snížení environmentální zátěže soulad s environmentální legislativou pravidelné zveřejňování environmentálních prohlášení. 36

24 37

25 EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) EMAS je program Evropské unie, který byl zaveden v roce 1993 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1836/1993, o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Nařízení EMAS). Toto nařízení bylo novelizováno Nařízením č. 761/2001. V České republice byl Program EMAS ustanoven na základě Usnesení vlády České republiky č. 466/1998, o schválení Národního programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí. Toto usnesení bylo novelizováno Usnesením vlády České republiky č.651/

26 39

27 EIA (Environmental Impact Assessment) Posuzování vlivu na životní prostředí. V ČR platí od r (Sb. 100/2001) Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit vlivy posuzovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví ve všech rozhodujících souvislostech. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činnosti a technologie. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru. 40

28 Registry znečišťování životního prostředí Smyslem registrů je integrovaný přístupu k ochraně životního prostředí a k podpoře šetrnějšího chování: Průmyslové podniky potřebují data o znečištění životního prostředí k formulaci environmentálních politik a jako nástroj ekologického řízení. Informují veřejnosti, která má možnost získat obtížně dostupné údaje a zároveň má možnost podílet se na vývoji národního registru. Veřejná kontrola působí na odpovědnější ekologické chování jednotlivých podniků. 41

29 Registry znečišťování životního prostředí Registry jsou založeny na povinném a pravidelném hlášení, které obsahuje informace o znečištění jednotlivých složek životního prostředí. Sledují se látky s významnými vlivy na životní prostředí a lidské zdraví (např. skleníkové plyny, látky způsobující kyselý déšť, těžké kovy, rakovinotvorné látky atd.). 42

30 Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER - European Pollutant Emission Register) byl založen v roce 2000 Rozhodnutím Evropské komise č. 2000/479/EC. Zřízení registru vycházelo z požadavku Směrnice č. 96/61/EC o integrované prevenci, ve které bylo stanoveno, že členské státy mají povinnost registrovat, evidovat a předávat údaje o hlavních základních emisích a zdrojích. 43

31 Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) Evropská komise a Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) zahájily provoz EPER v únoru Cyklus ohlašování do EPER je tříletý. Rok 2003 byl prvním rokem, kdy mělo dojít k ohlášení dat od jednotlivých států za rok 2001 Členské státy mají povinnost evidovat emise znečišťujících látek do ovzduší a do vody u nichž byly překročeny stanovené limity. 44

32 Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) Mezní hodnoty jsou stanoveny pouze pro účely ohlašování a vykazují se veškeré emise každé znečišťující látky z podniku, které přesahují mezní hodnotu. V EPER se sledují emise 50 znečišťujících látek. Řada znečišťujících látek (např. těžké kovy, některé organické látky) je evidována v ovzduší i ve vodě (37 látek se týká ovzduší a 26 látek se týká vody). 45

33 Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) Evropský registr emisí znečišťujících látek (EPER) je postupně nahrazován Evropským registrem úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR). Zásadní změna nastává ve zvýšení počtu povinně evidovaných látek a rozšíření sledovaných složek životního prostředí. E-PRTR se sledují informace o únicích 91 znečišťujících látek do vody, půdy a ovzduší. Změna nastává i v tom, že v EPER byly sledovány emise znečišťujících látek, v E-PRTR jsou sčítány běžné a havarijní úniky znečišťujících látek dohromady. 46

34 Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) Veřejně přístupný informační systém veřejné správy (spravovaný Ministerstvem životního prostředí a provozován Agenturou CENIA, českou informační agenturou životního prostředí). IRZ podává informace o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech 72 ohlašovaných látek, které do registru ohlašují přímo znečišťovatelé životního prostředí na základě splnění daných kritérií. IRZ je součástí Jednotného informačního systému životního prostředí. 47

35 Směrnice RoHS Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (Evropská směrnice 2002/95/ES) Podstata Cílem je omezit používání šesti ve směrnici označených látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení, které se ve velkých množstvích dostává na skládky, Omezení se netýká průmyslových, telekomunikačních, zdravotnických, vědeckých atd. zařízení s dlouhou životností, která se vyrábějí v malých množstvích a u nichž lze předpokládat, že neskončí na skládce. 48

36 Směrnice RoHS Směrnice RoHS omezuje použití šesti látek: Kadmium (Cd) Rtuť (Hg) Olovo (Pb) Šestimocný chrom (Cr +3, Cr +4, sloučeniny Cr +2, Cr +6 ) Polybromované bifenyly (PBB) Polybromované difenylethery (PBDE) 49

37 Směrnice RoHS Používání zařízení obsahující olovo, rtuť, kadmium, šestimocný chróm a zhášeče hoření (PBB, PBDE) nad určený váhový limit je direktivou zakázáno. Směrnice a její novela z 18. srpna 2005 stanovuje přípustný podíl kadmia na 0,01 %, u ostatních na 0,1 % v použitých materiálech. Výjimky pro některá zařízení a technologie, které užití těchto látek nutně vyžadují (třeba olovo při výrobě skla, oceli, slitin mědi a hliníku, v pájkách, akumulátorech a podobně). 50

38 Směrnice RoHS Náhrada halogenových samozhášecích přísad Přísady neobsahující bromidy, např. oxid hlinitý, hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý, uhličitan hořečnatý, boritan zinečnatý, cíničitan zinečnatý, kyselý cíničitan zinečnatý, červený fosfor, fosforečnan amonný, fosforečnanaové estery, deriváty melaminu. Musí se vybrat vhodná přísada pro každý plast. 51

39 Náhrada kadmia (např. vrstvy zajišťující kluznost, vrstvy chránící proti korozi, pigment v barvách, stabilizátor v plastech, součást pájek) se může použít cín a jeho slitiny, zinek a jeho slitiny, zejména s kobaltem, hliník ve formě napařených tenkých vrstev, nikl, epoxid, jiný speciální plast. Pokud není problémem hmotnost součásti, může se na konektory použít NiAl bronz. Směrnice RoHS Vrstvu kadmia nahrazuje často hliník a jeho slitiny. Byla vyvinuta niklová tenká ochranná vrstva hliníkových kontaktů. Záměna materiálů je spojena se změnami ve spotřebě energií. 52

40 Směrnice RoHS Náhrada šestimocného chrómu v ochranných vrstvách mohou být vrstvy na bázi zinku a jeho sloučenin, vrstvy na bázi niklu, měď, stříbro. 53

41 Důsledky směrnice Směrnice RoHS Spolehlivost elektroniky pájené bezolovnatými pájkami Díly se zakázanými látkami (žluté nálepky šestimocný chrom, inkoust olovo) EMC vyžaduje kvalitní vodivost (kadmium se nesmí používat) Náhradní součástky, díly mohou obsahovat zakázané látky Do směrnice budou postupně zahrnuty další látky V součastnosti novelizovaná směrnice RoHS 54

42 Směrnice RoHS Důsledky směrnice Vyšší teplota u bezolovnatých pájek možné poškození některých součástek Vyšší teplota - vyšší náklady na energii Čistý cín v bezolovnatých pájkách nebezpečí whiskeru

43 REACH REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Podstata Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. V platnost vstoupilo dne 1. června 2007 a cílem je zracionalizovat a vylepšit právní rámec Evropské unie pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za kontrolu rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví a životní prostředí. 56

44 REACH Všichni dodavatelé látek jsou povinni je před jejich uvedením na trh klasifikovat a označovat v souladu se směrnicí Rady 67/548/EHS. Tato povinnost není závislá na vyrobeném nebo dovezeném množství. Nařízení REACH se týká všech chemických látek pokud nejsou z jeho oblasti působnosti výslovně vyňaty. Jedná se o velmi rozsáhlý systém, který zahrnuje všechny látky bez ohledu na to, zda jsou vyráběny, dováženy, používány jako meziprodukty nebo uváděny na trh samostatně, v přípravcích nebo v předmětech. 57

45 REACH Nařízení REACH se netýká: odpadů, radioaktivních látek, neizolovaných meziproduktů, potravin (jelikož se nejedná o látku, přípravek ani předmět), látek na které se nevztahuje celní dohled. Dále se nařízení netýká přepravy nebezpečných látek samotných nebo obsažených v nebezpečných přípravcích. 58

46 Nejlepší dostupné techniky (BAT) (Best Available Techniques) Průmysl neustále vyvíjí nové materiály a účinnější technologie. Podstata Technická úroveň nových zařízení je posuzována z pohledu dosahované výše emisí a množství odpadů, materiálové a energetické náročnosti, způsobu a nástrojích environmentálního řízení se porovnává s nejlepšími dostupnými technikami BAT. 59

47 Nejlepší dostupné techniky BAT (Best Available Techniques) Způsob a rozsah zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách je stanoven v nařízení vlády č.63/2003 Sb. Výsledkem procesu výměny informací o nejlepších dostupných technikách jsou referenční dokumenty BREF. 60

48 Integrated Pollution Prevention and Control IPPC Podstata Integrovaná prevence a omezování znečištění - IPPC minimalizace negativních vlivů průmyslových a zemědělských činností na životní prostředí, omezení vzniku a zamezení přenosu znečištění podpora environmentálních přístupů v průmyslových a zemědělských podnicích. Informace o nejlepších dostupných technikách (BAT), Referenční dokumenty (BREF), Integrovaný registr znečišťování ŽP (IRZ). 61

49 Životní cyklus výrobku Life Cycle Assessment (LCA) 62

50 Podstata Životní cyklus výrobku Life Cycle Assessment (LCA) Sestavení produktového systému v celém životním cyklu výrobku: vstupy (materiálů, energií) výstupy (materiálů, odpadů, emisí). Po analýze vstupů a výstupů následuje hledání a realizace opatření ke snížení množství a toxicity vstupních materiálů a energií a negativních dopadů výstupů na minimum. 63

51 Ekodesign Podstata Systematický proces, který kromě klasických vlastností (funkčnost, ekonomičnost, bezpečnost, technická proveditelnost) klade důraz na dosažení minimálního dopadu výrobku na životní cyklus Dopady na životní prostředí Estetické aspekty Ergonomické aspekty Bezpečnost Návrh (design) výrobku Náklady Funkčnost Kvalita 64

52 Kritéria ekodesign Nařízení EU ekodesignu Materiálové složení výrobku Spotřeba energie Odpady z výrobku Opětovné použití při ukončení životnosti Recyklovatelnost materiálu po ukončení životnosti (tj. počet a druhy materiálů, množství materiálu, povrchová úprava) Emise během užívání výrobku (hluk, teplo atd.) 65

53 Ekodesign Různé formy Design for Environment - DFE, Life Cycle Design LCD Design for Recycling DFRec Design for Assembly DFA Design for Disassembly -DFDA) Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie. 66

54 Podstata Čistší produkce (Cleaner Production) Forma preventivní strategie ochrany životního prostředí aplikovaná obecně v celé výrobní sféře. Hlavním rysem strategie je její zaměření na odstranění příčin způsobujících znečištění životního prostředí. Vedle snižování negativního dopadu na životní prostředí je také dosaženo snížení spotřeby surovin a energií a v souvislosti s tím dochází k výraznému poklesu nákladů podniku. 67

55 Čistší produkce Strategie čistší produkce se v praxi uskutečňuje pomocí postupů jako je např.: systematický postup směřující ke stálému zlepšování environmentálního a ekonomického profilu výroby prověřování materiálových a energetických toků výrobního systému, hledání příčin ztrát, návrh opatření pro předcházení vzniku ztrát tak, aby nedocházelo k negativním dopadům na životní prostředí i ekonomii podniku monitoring a targeting (cílený trh) systém řízení vedoucí ke stálému zlepšování energetické účinnosti 68

56 Čistší produkce V ČR je ČP zakotvena v Usnesení č. 165 ze dne , kterým byl přijat Národní program čistší produkce (NPCP) (naplňování závazků "Mezinárodní deklarace o čistší produkci", ke kterým se Česká republika zavázala jejím podpisem v roce 1999). Čistší produkce je vázána také na Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Legislativní nástroje strategie čistší produkce pomáhají podnikům zlepšit úroveň ochrany životního prostředí a také pomáhají při výkonu veřejné správy při povolování provozu zařízení. 69

57 Podstata Ekologicky šetrný výrobek Označování výrobků (a služeb), které jsou v průběhu celého životního cyklu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. 70

58 Ekologicky šetrný výrobek Výrobek ekoznačením získá: Státem garantované potvrzení vyšší užitné hodnoty na základě toho, že prošel přísnými testy prokazujícími splnění kvalitativních a ekologických požadavků Mezinárodní uznání o výrobku doloží, že je k životnímu prostředí šetrnější než konkurenční a neoznačené výrobky Doporučení zákazníkům od řady ekologických nevládních organizací Zařadí se mezi prioritně nakupované zboží všemi institucemi, které používají systém zelených zakázek. 71

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD

PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD spol. s r.o. Podkovářská 6, 190 00 Praha 9 PROBLEMATIKA POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIK V OBLASTI ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD Ing. Václav Hammer EKOSYSTEM spol.

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce

Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Návrh rozvoje Národního programu čistší produkce Souhrnný podklad z výstupů projektu VaV č. 1C/4/25/04 Výzkum podpory udržitelné výroby a spotřeby určený pro diskusi s CENIA říjen 2005 1. Východiska 1.1

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 17.12.2010 CS Úřední věstník Evropské unie L 334/17 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky

AŽD Praha. Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky AŽD Praha Nejen rychle a bezpečně, ale i ekologicky Integrovaný systém managementu IMS garantuje kvalitu, bezpečnost i ekologičnost širokého spektra činností AŽD Praha. Systém řízení společnosti je zaveden

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ

8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8. NÁVRH SCÉNÁŘE OPATŘENÍ 8.1 Snižování emisí škodlivin ze zvláště velkých spalovacích st. zdrojů Skupina opatření směřuje zejména k omezení emisí látek, u kterých jsou zvláště velké spalovací zdroje významných

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000

Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Zpráva o vlivu na životní prostředí 2000 Č E S K Á R A F I N É R S K Á Česká rafinérská, a. s., 436 70 Litvínov, Záluží 2, Czech Republic Tel.: +420/35/616 35 67, Fax: +420/35/616 50 86 Česká rafinérská,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE A TECHNOLOGIE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF CHEMISTRY AND TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL

Více

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost.

1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. . Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. Otázka Ano Ne Netý.. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKON ze dne 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více