MANAGEMENTPODNIKU ŢĎAS, a. s. A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENTPODNIKU ŢĎAS, a. s. A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management MANAGEMENTPODNIKU ŢĎAS, a. s. A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Naděţda LAPČÁKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Stvrzuji, ţe jsem bakalářskou práci napsala samostatně, na základě pokynů vedoucí bakalářské práce Ing. Věry Plhoňové, Ph.D. Zároveň prohlašuji, ţe jsem pouţila jen prameny a zdroje, které cituji a uvádím v seznamu literatury. Ve Znojmě 9. dubna Naděţda LAPČÁKOVÁ

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing. Věře Plhoňové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, které mi při zpracování bakalářské práce velmi pomohly. Zároveň děkuji společnosti ŢĎAS, a. s., především Ing. Bronislavu Martínkovi za podporu a poskytnutí informací o podniku, bez kterých by nebylo moţné práci realizovat.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá řízením společnosti ŢĎAS, a. s. s ohledem na ţivotní prostředí, které tento průmyslový podnik svou výrobní činností ovlivňuje. Cílem mé práce je popsat environmentální manaţerský systém v této společnosti, analyzovat a zhodnotit současnou situaci podniku a navrhnout vhodné změny v ochraně ţivotního prostředí společnosti. V práci je charakterizována společnost ŢĎAS, a. s., popsán současný stav organizace a vyhodnocen stávající systém environmentálních opatření. Dále obsahuje návrhy na zlepšení dané situace, týkající se ochrany ţivotního prostředí a především postojů vlastních pracovníků podniku ke zmiňované problematice. Klíčová slova: ţivotní prostředí, environmentální manaţerský systém, legislativa ţivotního prostředí ABSTRACT The bachelor thesis is dealing with management in the company ŢĎAS, a. s. with regard to the environment that the industrial company affects its production activities. The aim of this work is to describe the environmental management system in the company, analyze and evaluate current business situation and propose appropriate changes in environmental protection in this company. In this work is characteristic of the company ŢĎAS, a. s., the description of the current status in the firm and evaluation of the existing system of environmental measures. Further it contains proposals to improve the situation regarding the protection of the environment and especially attitude its own staff to the mentioned issues. Keywords: environment, environmental management system, environmental legislation

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH DEFINICE PROBLEMATIKA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odpady Ovzduší Energetika Vody VÝVOJ MANAŢERSKÝCH PŘÍSTUPŮ K OCHRANĚ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁSTROJE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DOBROVOLNÉ NÁSTROJE V ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGII PODNIKU EMS ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŢERSKÝ SYSTÉM Struktura EMS Platné normy EMS Environmentální systémy řízení podle EMAS Environmentální systémy řízení podle ISO PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ŢĎAS, a. s Základní údaje o společnosti Historie společnosti ŽĎAS, a. s ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŢERSKÝ SYSTÉM (EMS) ZAVÁDĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ EMS Zahajovací etapa Plánovací etapa Prováděcí etapa... 35

8 4.3.4 Kontrolní etapa Hodnotící etapa ANALÝZA SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ Ochrana ovzduší Ochrana půdy a nakládání s odpady Ochrana vod Energetika VÝHLED NA CHYSTANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY VLASTNÍ NÁVRHY V OCHRANĚ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI Posílení personálního zajištění v oblasti ekologie Sběrná místa na odpad Operační program ŽP ZÁVĚR POUŢITÉ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHY

9 1. ÚVOD Ţivotní prostředí je soubor všech přírodních, umělých a sociálních činitelů materiálního světa, se kterými přijde do styku ţivý subjekt. Je to vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem můţe být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Podnik je ekonomicko-právní subjekt, který tvoří jednu ze základních forem institucionálního uspořádání ekonomiky zaloţené na výrobě zboţí a poskytování sluţeb za úplatu. Smyslem podniku je organizování lidské činnosti v daném okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby byly uspokojeny i potřeby podnikatele. Jde-li o uspokojování hmotných potřeb, jedná se o výrobní podniky, které přetvářejí přírodní zdroje v poţadované hmotné výrobky. Z hlediska ţivotního prostředí je zřejmé, ţe kaţdý podnik ovlivňuje svou existencí ţivotní prostředí, a to jak prostředí, jeţ je uvnitř podniku (pracovní prostředí), tak i prostředí vnější. Vliv podniku na ţivotní prostředí je přímo úměrný charakteru a mnoţství všech látkových a energetických toků, které podnik vyměňuje se ţivotním prostředím. Za hlavního škůdce ţivotního prostředí byl donedávna povaţován průmysl. Chemické továrny, ocelárny, elektrárny a další podniky patřily mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší, vody a dalších sloţek ţivotního prostředí, mezi hlavní konzumenty neobnovitelných zdrojů a celkově byly hlavními zdroji devastace prostředí. V poslední době se tento obraz mění. Průmysl výrazně mění své chování a postupně se stává z původce problémů součástí řešení. Zejména to platí pro velké průmyslové společnosti, jako je i ŢĎAS, a. s., které disponují dostatečným objemem finančních prostředků a jiných zdrojů. V současnosti je zřejmý nárůst řady iniciativ směřujících k ekologicky příznivému chování průmyslových podniků. Tyto podniky zavádějí environmentální manaţerské systémy a certifikují se podle ekologicky orientovaných norem (řady ISO 14000). Základní myšlenkou těchto systémů je řada aspektů v rámci výroby, jako je například niţší spotřeba materiálu a energie, minimalizace odpadů prostřednictvím recyklace, popřípadě prevencí jejich vzniku. Cílem těchto přístupů je uplatnit řešení dvojího zisku, to znamená přinést jak ekonomický prospěch podniků, tak i dosáhnout přínosu pro ţivotní prostředí. 7

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je analyzovat současnou situaci podniku ŢĎAS, a. s. a podrobněji se zaměřit na environmentální manaţerské řízení v této společnosti. Hlavním cílem je popsat stávající systém environmentálních opatření a navrhnout vhodné změny v ochraně ţivotního prostředí společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na definice základních pojmů týkajících se ţivotního prostředí, uvedení platné legislativy ţivotního prostředí a popis vývoje a nástrojů environmentálně orientovaných manaţerských přístupů. Při psaní teoretické části bylo čerpáno z odborných publikací, zákonů ČR a elektronických zdrojů zabývající se problematikou ţivotního prostředí a environmentálního managementu. V praktické části je v úvodu charakterizována společnost ŢĎAS, a. s. Dále je zde popsán environmentální manaţerský systém včetně všech etap, do kterých je provoz tohoto systému řízení rozloţen. Součástí analýzy systému environmentálních opatření, které se v této části práce také věnuji, je rozloţení této problematiky podle jednotlivých sloţek ţivotního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana půdy a nakládání s odpady, ochrana vod a energetika). Podnik jako znečišťovatel ţivotního prostředí podléhá určitým regulacím, které jsou dány zákonem. Proto je zde uveden i stručný výhled na chystané legislativní změny, které ať uţ pozitivně nebo negativně ovlivní rozhodování managementu o dalších podnikových aktivitách. V závěru praktické části práce jsou uvedeny a popsány návrhy ke zlepšení ochrany ţivotního prostředí společnosti. Podklady pro zpracování praktické části práce byly získány převáţně v rámci konzultací s ekologem společnosti, Ing. Bronislavem Martínkem, který současně plní funkci manaţera v oblasti ekologie. Tyto konzultace byly součástí třítýdenní odborné praxe v podniku ŢĎAS, a. s. Během této praxe mi byla poskytnuta řada odborných časopisů věnujících se ţivotnímu prostředí a řízení společnosti. Stejně tak bylo čerpáno z interních směrnic, havarijního plánu a další firemní dokumentace. Ing. Martínek umoţnil autorce blíţe poznat společnost tím, ţe ji provedl po některých z výrobních provozů, další provozy bylo moţno navštívit během Dnů otevřených dveří, které se kaţdoročně konají 1. května. Ing. Radek Zlesák, vodohospodář podniku, informoval o problematice energetiky a výklad doplnil prohlídkou čističek odpadních vod, které ke své činnosti podnik vyuţívá. Další data 8

11 a informace týkající se environmentu a hospodářské situace podniku jsem čerpala převáţně z výročních zpráv a webových stránek společnosti. 9

12 3. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 3.1 Základní pojmy a jejich definice S tématem zabývajícím se managementem ţivotního prostředí úzce souvisí následující pojmy: Ţivotní prostředí Tento pojem se v současné době pouţívá ve dvojím významu. V původním ekologickém významu, kdy označuje domovské prostředí nějakého ţivého organismu a v přeneseném významu, kdy je tento pojem pouţíván pro označení celého komplexu poznatků, které jsou nutné k realizaci ochrany ţivotního prostředí společnosti. V dnešní době se v rámci problematiky ţivotního prostředí stále více vyuţívá pojmu environment. Tento výraz pochází z angličtiny a v češtině kopíruje význam pojmu ţivotní prostředí. Přesný překlad tohoto slova by znamenal prostředí obklopující určitou entitu a zahrnující sloţky jejího okolí, ţivé i neţivé, včetně lidí a jejich vzájemných vztahů (VEBER, 2006, s. 13) Takto chápaný pojem ţivotní prostředí/environment je definován mnoha způsoby, přičemţ znění všech definic odráţí okolnosti historické, kulturní a specifické pro formulování definice. Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí definuje tento pojem takto: Ţivotním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. V mezinárodních normách řady ISO 14000, které se vztahují k realizaci systému environmentálního managementu v libovolné organizaci, a tedy i v podniku, je v normě ČSN EN vydané v roce 2005 uvedena následující definice ţivotního prostředí: Ţivotní prostředí je prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a ţivočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. (VEBER, 2006, s. 13) V poznámce k definici se uvádí, ţe se v této souvislosti prostředí rozšiřuje za hranice organizace do globálního systému. 10

13 Environmentální dopad Environmentálním dopadem je míněna jakákoli změna v ţivotním prostředí aţ nepříznivá či příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů organizace. (VEBER, 2006, s. 13) Environmentální aspekt Environmentální aspekt je pak definován jako prvek činností, výrobků nebo sluţeb organizace, který můţe ovlivňovat ţivotní prostředí. (VEBER, 2006, s. 13) Odpad Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění je odpad kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Nakládání s odpady jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování. Pro odpady je dále významný pojem nebezpečný odpad. Charakteristickým rysem těchto elementů je, ţe vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností výbušnost, oxidaci, vysokou hořlavost, dráţdivost, ţíravost, toxicitu, infekčnost, karcinogenitu, mutagenitu apod. (VEBER, 2006, s. 13). Nebezpečné odpady upravuje vyhláška č. 381/2001 Sb. 3.2 Problematika ţivotního prostředí Péče o ţivotní prostředí patří k aktuálním celosvětovým problémům. Dosavadní zkušenosti ukazují, ţe společenský rozvoj měl zpravidla negativní dopady na ţivotní prostředí. V této souvislosti musí zákonitě dojít k podstatným změnám ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí. Prioritně tato úloha přísluší průmyslové sféře, která patří k největším znečišťovatelům. Základní otázkou, kterou je třeba vyjasnit, je to, zda lidská činnost (zejména materiální výroba) nedevastuje ţivotní prostředí v míře větší, neţ odpovídá přirozené schopnosti regenerace přírody. 11

14 Koncem osmdesátých let vydala Komise pro ţivotní prostředí a rozvoj při OSN studii, ve které se konstatuje, ţe další vývoj společnosti, nemá-li dojít k celosvětovému ohroţení ţivotního prostředí, musí probíhat na základě nového typu hospodářského rozvoje, který byl označován jako trvale udržitelný rozvoj. (VEBER, 2006, s. 18) Trvale udrţitelný rozvoj (z anglického sustainable development ) je podle definice obsaţené ve zprávě Komise pro ţivotní prostředí a rozvoj (zpráva Brundtlandové) z r. 1987: development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (KRAMER, URBANIEC, OBRŠÁLOVÁ, 2005, s. 65) Pro úplnost je třeba dodat, ţe v našem zákoně č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí je trvale udrţitelný rozvoj definován v 6 jako: takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Na práci Světové komise navázala v rámci OSN Světová rada pro trvale udrţitelný rozvoj a mnoho dalších organizací. Jednou z nich byla i Mezinárodní obchodní komora, která vypracovala Podnikatelskou chartu trvale udrţitelného rozvoje, jejichţ 16 zásad se později stalo základnou pro vypracování hlavních poţadavků na systém environmentálního managementu. Hlavní náplní práce jmenovaných (i jiných) organizací bylo navrhnout plán realizace trvale udrţitelného rozvoje, který byl pak v roce 1992 projednán a schválen na Summitu Země v Riu de Janeiro. Evropská unie se zavázala prosazovat trvale udrţitelný rozvoj v rezoluci z 1. února Světový summit uskutečněný s odstupem deseti let v r v jihoafrickém Johannesburgu musel posuny v ochraně ţivotního prostředí hodnotit kriticky, a navíc upozornil na další závaţný světový ekologický problém nedostatek pitné vody. (VEBER, 2006, s. 18) K dalším aktivitám světového společenství (iniciovaným zejména OSN) lze přiřadit montrealskou konferenci, jejíţ závěry přispěly k omezení nebo zakázání uţívání plynů, které ohroţují ozónovou vrstvu Země (zejména freony), a protokol z japonského Kjóto z r. 1997, který zavazuje účastníky sníţit emise šesti hlavních skleníkových plynů v průměru o 5,6 % v období let 2008 aţ 2012 oproti roku (VEBER, 2006, s. 18) I kdyţ následná světová jednání do jisté míry tyto záměry zmírnila, je pravděpodobné, ţe cíle Kjótského protokolu nebudou dosaţeny. 12

15 3.3 Evropská unie a ţivotní prostředí Evropská unie je organizace, která v ochraně ţivotního prostředí, v uzákonění ekologických povinností a v šíření ekologického uvědomění postoupila moţná nejdále z celého světa. Evropský integrační proces zasáhl do ochrany ţivotního prostředí poprvé v 70. letech. Západoevropané tehdy začali citlivěji reagovat na problémy znečištění ovzduší a vod, čerpání neobnovitelných zdrojů energie a některé další, o nichţ se v době zaloţení integrace v 50. letech téměř nevědělo. Od té doby se ochrana ţivotního prostředí rozvinula v jednu ze základních politik. Na jejím provádění se členské státy dělí o své pravomoci s orgány Evropské unie (EU). (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 5) Na úrovni EU bylo přijato na 300 právních aktů regulujících spolupráci a standardy v ochraně ţivotního prostředí. Vývoj společné evropské ekologické legislativy pokračuje dále velmi intenzivním tempem. Naprostá většina veřejnosti úsilí EU o čistší prostředí podporuje a pod tlakem této rozrůstající se zelené lobby se dnes ekologická hlediska stále více promítají do rozhodnutí a opatření ve všech dalších oblastech ţivota, od energetiky, přes dopravu aţ po zemědělství a školství. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 5) Tato politika ochrany ţivotního prostředí má svůj právní základ v ústavním dokumentu evropské integrace, kterým je Smlouva o zaloţení Evropského společenství. Mezi základními úkoly (čl. 2 Smlouvy) je výslovně uvedena podpora trvale udrţitelného rozvoje a vysoké úrovně ochrany a zlepšování ţivotního prostředí. Samostatná Hlava XIX Smlouvy, věnovaná ţivotnímu prostředí, specifikuje tyto obecné cíle EU následujícím výčtem: - Udrţování, ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí. - Ochrana lidského zdraví. - Obezřetné a racionální vyuţívání přírodních zdrojů. - Podpora opatření na mezinárodní úrovni čelících regionálním a celosvětovým problémům ţivotního prostředí. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) Při naplňování svých ekologických cílů se EU drţí těchto hlavních zásad: - Princip předběţné opatrnosti. - Náprava ohroţení ţivotního prostředí přednostně u zdroje. - Zásada: znečišťovatel platí. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) 13

16 Členské státy EU se přímo podílejí na tvorbě společné politiky ochrany ţivotního prostředí. Jsou zavázány naplňovat na svém území její principy a vymáhat z nich vycházející společné právní akty. Současně však provádějí a financují vţdy v souladu s tímto evropským základem vlastní politiky ochrany ţivotního prostředí. V nich mohou jít i nad rámec opatření schválených na úrovni Evropské unie. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) Podnikatelé jsou významnými účastníky procesu ochrany ţivotního prostředí v EU. Různé ekologické organizace na ně sice hledí jako na původce znečištění, orgány EU je však přijímají jako partnery, bez jejichţ přispění a souhlasu by ekologická opatření nikdy nepřinesla kýţené společenské efekty. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) Předpisy EU jsou k podnikatelům ekologicky náročné a ţivotnímu prostředí nebezpečný výrobek nebo podnik nemá na jednotném trhu EU co pohledávat. Akční program EU pro ţivotní prostředí pro léta výslovně stanoví: Podnikání musí probíhat ekologicky účinnějším způsobem, jinými slovy, při produkci téhoţ nebo většího mnoţství výrobků musí být pouţíváno méně vstupů a vznikat menší mnoţství odpadů V souhrnu lze říci, ţe podnikatel je pod tlakem předpisů EU povinen ekologicky myslet a jednat od momentu navrţení svého projektu, posouzení jeho vlivu na ţivotní prostředí a zajištění prevence moţných rizik, přes výběr surovin a technologií pro výrobu, aţ po ekologické parametry produkovaných výrobků a nakládání se zplodinami, s tekutým a pevným odpadem, jakoţ i s obaly. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 7) 3.4 Legislativa ţivotního prostředí Environmentální legislativa má letitou tradici a postupně se rozrostla do obsáhlého souboru veřejnoprávních předpisů. Na webové stránce ministerstva ţivotního prostředí lze najít kompletní a aktualizovaný přehled těchto dokumentů, včetně jejich plných textů. Autoři této stránky environmentální legislativu rozdělili do následujících tématických okruhů: - ţivotní prostředí všeobecně; - vodní hospodářství; - odpadové hospodářství; - ochrana ovzduší; - ochrana přírody; 14

17 - ochrana půdního fondu a lesního hospodářství; - geologie a hornictví; - územní plánování a stavební řád; - posuzování vlivů na ţivotní prostředí; - nakládání s chemickými látkami; - prevence závaţných havárií; - geneticky modifikované organismy; - integrovaná prevence znečištění; - energetika; - hluk; - ochrana klimatu. (www.mzp.cz) Odpady Odpady vznikají prakticky ve všech firmách. Podnikatelé jsou zavázáni zákonnou úpravou k omezování jejich vzniku, vzniklé odpady přednostně vyuţívat a pouze ty, které nelze vyuţít, vhodným způsobem likvidovat. Odpady upravují následující právní předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb.). (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 61) K poţadavkům zákona patří např. tyto: - právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováţí nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu k pouţití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu vyuţití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků; - původce odpadů je povinen shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat nejméně po dobu pěti let; 15

18 - s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroţeno lidské zdraví ani ohroţováno nebo poškozováno ţivotní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování; - k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení za podmínek stanovených; - původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit - původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v mnoţství větším neţ 100 t nebezpečného odpadu za rok, jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby odpadového hospodáře. (VEBER, 2006, s. 44) Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 61) Ovzduší Běţná provozní činnost se nevyhne ani dopadům do ovzduší. Jednak většina tepelných zdrojů (zejména pak kotelny) způsobuje jisté znečištění ovzduší, jednak při provozní činnosti mohou vznikat zplodiny, které i kdyţ mohou být i odsávány 16

19 a následně i filtrovány, téţ končí v ovzduší. V rámci problematiky znečišťování ovzduší se můţeme setkat s pojmy emise, emisní tok, imise. Emisemi rozumíme vypouštění nebo únik příměsí do atmosféry, tj. primární znečišťování ovzduší (oproti znečišťování sekundárnímu, kterým je vznik příměsí přímo v atmosféře v důsledku různých chemických a fyzikálních pochodů z tzv. prekursorů). Mnoţství příměsi, zpravidla její hmotnost, vstupující za jednotku času ze zdroje znečišťování do ovzduší, pak nazýváme emisním tokem. (HŮNOVÁ, JANOUŠKOVÁ, 2004, s. 41) Imise jsou potom definovány jako mnoţství znečišťujících příměsí přecházejících z ovzduší na příjemce (receptor). (HŮNOVÁ, JANOUŠKOVÁ, 2004, s. 42) Ovzduší upravují následující právní předpisy: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) - zákon stanovuje povinnost omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a sniţovat mnoţství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší, u nových staveb nebo při změnách jiţ existujících staveb vyuţít (pokud je to technicky a ekonomicky moţné) centrálních zdrojů, popřípadě alternativních zdrojů tepla (VEBER, 2006, s. 46) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb. Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) 17

20 3.4.3 Energetika Energie je v mnoha publikacích definována jako schopnost konat práci. Příroda i lidská společnost jsou velmi sloţité systémy, které by bez stálého přísunu energie brzy ztratily schopnost udrţet se v činnosti. (BRANIŠ, 1997, s. 116) U energie rozeznáváme dvě kategorie jejích zdrojů obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Základním zdrojem obnovitelné energie je Slunce, vítr, voda, biomasa, ţivočichové a geotermální energie. Mezi neobnovitelné zdroje energie řadíme fosilní paliva, uhlí, ropu, hořlavé břidlice a písky, rašelinu, zemní plyn a jaderné palivo. Nejvíce energie se získává z fosilních paliv a také zátěţ prostředí při jejich spotřebě je největší. Negativní vlivy jsou spojeny jiţ s těţbou surovin, dále s dopravou a konečně s jejich spalováním, kterým se získává uţitečná forma energie, ať uţ jde o teplo, elektřinu nebo pohyb dopravních prostředků a jiných strojů. (MOLDAN, 1997, s. 71) Energetika je upravena v následujících právních předpisech: Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). Zákon č. 359/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Vyhláška č. 453/2008 Sb., o stanovení druhů, způsobů vyuţití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Vody Starost o vodní zdroje, která provázela lidstvo od samého počátku civilizace, zesílila v období industriální společnosti. Sladká voda je velmi důleţitou sloţkou ţivotního prostředí a kritickým přírodním zdrojem. (MOLDAN, 2001, s. 55) Prakticky ţádná provozní činnost se neobejde bez pouţití vody. I kdyţ organizace vodu nepotřebuje k technologickým činnostem, minimálně ji pouţívá pro sociální potřeby, musí se vyrovnat s odvodem dešťových vod apod. V tomto případě často stačí napojení na vodovodní a kanalizační systémy, některé technologie se však neobejdou bez pouţití povrchových nebo i podzemních vod. 18

21 Vody upravují následující právní předpisy: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) K poţadavkům zákona patří např. tyto: - ochrana povrchových a podzemních vod a hospodárné nakládání s nimi; - povinnost disponovat povolením vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (povrchovými nebo podzemními), pokud nejde o obecné pouţití pro vlastní potřebu bez pouţití zvláštních technických zařízení, povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, v povolení se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává; - povinnost disponovat povolením vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, které mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace: jde-li o případ více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení k vypouštění takto kontaminovaných vod zvlášť za kaţdou z těchto výrob. (VEBER, 2006, s. 48) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) - tato legislativní úprava vyţaduje, aby vlastník vodovodu nebo kanalizace uzavřel písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem, přiznává vlastníku vodovodu a kanalizace právo na úplatu za dodávku pitné vody (vodné) a na úplatu za odvádění odpadních vod do kanalizace (stočné) a téţ specifikuje neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod a nařizuje nahradit škody v případě tohoto neoprávněného počínání (VEBER, 2006, s. 48) Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 19

22 znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 61) 3.5 Vývoj manaţerských přístupů k ochraně ţivotního prostředí První výraznější problémy z hlediska ţivotního prostředí nastaly s nástupem průmyslové výroby. Tehdy se jednalo pouze o regionální problémy, ale v současnosti stále roste jak v odborných, tak i ve společenských strukturách vědomí nutnosti řešit ekologické problémy, které jiţ začínají ztrácet svůj regionální charakter. Tento fakt se promítá i v následujícím znázornění vývoje manaţerských přístupů k ochraně ţivotního prostředí: léta přístupy ředění (budování vysokých komínů), snahou bylo do přírody vnášet škodliviny v minimálních koncentracích, neboť se předpokládalo, ţe případné niţší koncentrace nejsou tolik škodlivé a ţe si s nimi příroda lépe poradí 70. léta zaměření na koncové účinky, cílem bylo zpravidla instalované nedokonalé technologii přidat zařízení, které by na konci procesu zachycovalo škodliviny 80. léta recyklace zaměření na opakované vyuţití má bezpochyby řadu ekologických i ekonomických přínosů, dá se uplatnit jak ve výrobních procesech recyklace, rekuperace, regenerace odpadů, chladicích médií, energií apod., tak v případě řešení konečných odpadů 90. léta prevence, EMS důraz na předcházení nebo minimalizaci negativních vlivů na ţivotní prostředí, aplikace čistších technologií, úsilí zapojit do péče o ţivotní prostředí většinu pracovníků organizací (EMS). (VEBER, 2006, s. 60) 3.6 Nástroje podnikového environmentálního managementu Podnikový environmentální management je managementem těch činností podniku, které mají vlivy na ţivotní prostředí. Vlivy na ţivotní prostředí mohou být jak pozitivní 20

23 (příznivé změny v ţivotním prostředí), tak negativní (dopady). Cílem environmentálního managementu je vyuţívat hospodárně statky a sluţby ţivotního prostředí, omezit emise znečišťujících látek a rizika z environmentálních havárií, a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 45) Nástroje environmentální politiky patří mezi formalizované prostředky, jeţ v environmentální politice pouţíváme k dosaţení vytyčených cílů v ochraně a v péči o ţivotní prostředí. Tyto nástroje představují zcela konkrétní prostředky, předpisy, normy, metody, postupy, konkrétní programy, smlouvy, apod., jeţ subjekty buď samy pouţívají, nebo jsou jimi bezprostředně ovlivňovány. (REMTOVÁ, 2006, s. 30) 3.7 Dobrovolné nástroje v environmentální strategii podniku V současné době se stále více rozšiřuje pouţívání a sortiment tzv. dobrovolných nástrojů environmentální politiky. Tyto nástroje lze obecně definovat jako formalizované prostředky environmentální politiky, které můţe subjekt (podnik) vyuţívat ve své environmentální strategii, ale jejichţ pouţívání mu ţádný legislativní předpis nepřikazuje. (REMTOVÁ, 2006, s. 38) Do skupiny dobrovolných nástrojů patří jak nástroje regulační, tak i nástroje informační. Pouţitím regulačních nástrojů můţe podnik bezprostředně sniţovat svůj negativní dopad na ţivotní prostředí, kdeţto pouţitím informačních nástrojů pouze předává či získává poţadované informace. Z hlediska pouţívání dobrovolných nástrojů podnikem je důleţité jejich rozdělení na: - nástroje, jejichţ pouţití vyţaduje určitou vnější součinnost; - nástroje, jejichţ pouţití je plně v kompetenci podniku. (REMTOVÁ, 2006, s. 38) Mezi nástroje, jejichţ pouţití vyţaduje určitou součinnost, patří především: - označování ekologicky šetrných výrobků ekolabelling, včetně podpory tzv. zeleného nakupování; - zavádění environmentálních systémů řízení podle EMAS nebo ISO 14001; - uzavírání dobrovolných dohod mezi státní administrativou s různými výrobními sdruţeními, ústících v závazky organizací pouţívat šetrnější technologie a postupy z hlediska dopadů na ţivotní prostředí. (VEBER, 2006, s. 24) Národní program označování ekologicky šetrných výrobků je zaloţen na vytvoření konkurenčního prostředí v důsledku zavedení dalšího výběrového kritéria, které zahrnuje 21

24 stanovené ekologické poţadavky na výrobek. Označení ekologicky šetrný výrobek představuje státem garantovanou informaci o pozitivním výsledku ekologického hodnocení výrobku a jeho vlastností. (VEBER, 2006, s. 24) Mezi nástroje nevyţadující ţádnou vnější součinnost patří: - hodnocení moţností čistší produkce; - metoda LCA neboli metoda posuzování ţivotního cyklu; - ekodesign; - environmentální reporting; - environmentální manaţerské účetnictví; - environmentální benchmarking (porovnávání s nejlepším). (REMTOVÁ, 2006, s. 39) Čistší produkce je chápána jako nepřetrţitá aplikace integrální preventivní strategie na procesy, výrobky a sluţby s cílem zvýšit celkovou účinnost a sníţit riziko pro člověka a ţivotní prostředí. Čistší produkce můţe být aplikována na jakékoliv průmyslové procesy, na výrobky samé a na různé sluţby poţadované společností. (VEBER, 2006, s. 24) Nedílnou součástí kontroly výstupů předvýrobní přípravy před jejich schválením by mělo být vyhodnocení příslušných eko-dopadů, eko-bilancí výrobku i případné posouzení dopadů výrobků v celém ţivotním cyklu, tzv. LCA (Living Cycle Analysis). (VEBER, 2006, s. 141) Její aplikací lze u posuzovaného systému (výrobku nebo sluţby): 1. určit negativní vlivy, jimiţ posuzovaný systém působí (nebo bude působit) na ţivotní prostředí, a to v průběhu etap svého celého ţivotního cyklu, tj. od etapy získávání surovin potřebných k jeho výrobě, přes etapu vlastní výroby výrobku, etapu jeho pouţívání ve spotřební sféře i včetně etapy jeho likvidace po pouţití; 2. zjistit příčiny vzniku těchto negativních vlivů; 3. kvantifikovat příspěvky, jimiţ posuzovaný systém přispěje ke zhoršení hlavních globálních problémů ţivotního prostředí, např. změně klimatu, rozrušování ozonové vrstvy, acidifikaci, apod. (REMTOVÁ, 2006, s. 80) Dobrý eko-design výrobku představuje takový návrh výrobku, který: - nepočítá při výrobě s nebezpečnými látkami; - řeší opětovné vyuţití materiálů pouţitých pro výrobek. (VEBER, 2006, s. 139) 22

25 Úkolem environmentálního reportingu je především informování zájmových skupin, nicméně veřejnost z tohoto okruhu není vyloučena. (REMTOVÁ, 2006, s. 39) Podle Dicksona některé environmentální reporty mají mnohem větší vliv na zákazníky a hospodářskou soutěţ, protoţe zde jsou omezené distribuční cesty směřující na trh výrobků. Mohou tady být také minimální obavy o veřejný zájem a jednoduché firemní cíle a omezení. Jiné environmentální reporty obsahují rozšířené diskuse o výsledcích předběţné analýzy, která odhalí jejich obtíţnost a potenciální důleţitost. (1994, s ) Systém environmentálního manažerského účetnictví představuje významný zdroj informací, které napomáhají managementu na různých úrovních řízení stanovovat a dosahovat cíle v oblasti zlepšování environmentálního profilu podniku i jeho ekonomické výkonnosti. Můţe významným způsobem podpořit snahu podniku o neustálé zlepšování jak jeho environmentálního profilu, tak i jeho ekonomické výkonnosti. (HYRŠLOVÁ, 2005, s. 13) 3.8. EMS Environmentální manaţerský systém V České republice se stále více zdomácňuje výraz Environmental Management Systém, ve zkratce EMS, kterému u nás odpovídá termín systém environmentálního managementu nebo environmentální manaţerský systém. Na webových stránkách americké organizace EPA (Environmental Protection Agency) je uvedena následující definice EMS: Environmentální manaţerský systém (EMS) je sada nástrojů a principů, které umoţňují podnikům systematicky řídit záleţitosti týkající se jejich environmentální a zdravotní bezpečnosti. To je základ pro neustálé plánování, provádění, přezkoumávání a zlepšování podnikových operací směřujících k integraci pojmu ţivotní prostředí do kaţdodenní podnikatelské praxe. (www.epa.gov) Vysoká úroveň poţadavků na ochranu ţivotního prostředí není jen cílem politiky ţivotního prostředí, ale i předpokladem pro průmyslový rozvoj. Politika ochrany ţivotního prostředí stále více ovlivňuje průmyslovou politiku a naopak. Čím dál častěji se vyskytují případy, kdy české podniky dodávající své výrobky zahraničním firmám jsou dotazovány na stav a plnění závazků v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Mnohdy jejich zodpovězení a ověření zahraniční zákazník poţaduje jako podmínku pro svou zakázku. Zahraniční firmy pravděpodobně z důvodu konkurenceschopnosti, upřednostňují spolupráci s dodavateli, kteří mají zaveden EMS. 23

26 3.8.1 Struktura EMS Pro konkrétní zavádění environmentálního manaţerského systému v podniku lze pouţívat různých nástrojů. Správné postupy environmentálního managementu obvykle vychází ze standardu nebo technické normy, které jsou odvozeny z jiţ známých přístupů, zejména z manaţerského standardu ISO 9001 a související či EMAS. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 56) Přístupy uspořádání jednotlivých norem se v zásadě neliší, pokud jde o poţadavky, co musí podnikový systém environmentálního řízení obsahovat. Od kaţdé firmy vyţaduje efektivní environmentální jednání řadu změn, nejen vyplývajících z nápravných aktivit zpravidla technického charakteru, jako je např. sníţení emisí do ovzduší z technologie zásobování energií nebo sníţení mnoţství odpadních vod vyuţitím recyklační (recirkulační) technologie spotřeby vody. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 56) Má-li environmentální řízení podniku tvořit integrální součást řídících procesů podniku v celé jeho struktuře, nutně musí být vykonávány standardní úlohy managementu, jako je rozhodování, organizační plánování cílů a zdrojů, komunikace, kontrola, personální management, atd. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 56) U environmentálního řízení lze vyuţít běţné nástroje řízení: 1. Přímé jedná se o různá nařízení, příkazy či zákazy top-managementu, které jednoznačně stanovují poţadované chování v určitých situacích. Jejich nedodrţování je povaţováno za projev nedisciplinovanosti a je zpravidla postihováno sankcí. Svým charakterem do této skupiny patří i dokumentace v podobě interních směrnic, popisů pracovních postupů, instrukcí, dle nichţ jsou definovány postupy pro výkon rutinních činností. V podstatě se jedná o trvalé příkazy. Direktivní příkazy budou v oblasti environmentální managementu voleny tehdy, kde je bezpodmínečně nutné dodrţet technologické nebo jiné postupy tak, aby byly splněny stanovené environmentální legislativní předpisy, normy, či limity, a dále v případech řešení závaţných havárií či poruch. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 57) 2. Nepřímé jedná se spíše o motivační pravidla, s vyšší mírou delegované samostatnosti a vyšší úrovní odpovědnosti. Příkladem mohou být pravidla odměňování, podíly na dosaţených úsporách, atd. 24

27 Při environmentálním řízení se s nepřímými nástroji počítá především v etapě iniciace pracovníků pro neustálé zlepšování environmentálních aspektů a dosahování environmentálních cílů. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 57) Nedílnou součástí managementu na všech stupních řízení je kontrola. Jejím smyslem je získání jistoty a důvěry, ţe vývoj řízeného jevu, reality, organizace, se vyvíjí ţádoucím směrem a stanovené záměry a cíle budou nebo jsou dosaţeny. Kontrola nemá opodstatnění, pokud chybí kritéria, která definují ţádoucí stav (cílové hodnoty, standardy, postupy). Kontrolní činnost managementu bude tedy mít podstatnou úlohu ve všech fázích zavádění a provádění environmentálního řízení. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 57) Platné normy EMS Pro zavádění systémů environmentálního managementu v podnicích existují dva standardy, které lze v současnosti v ČR pouţít, a to: 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 761/2001, známé téţ pod zkratkou EMAS II (z anglického originálu Eco-Management and Audit Scheme). (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 58) Toto nařízení je závazné pro vlády všech členských států a je přímo aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie. Vzniklo revizí předchozího Nařízení č. 1836/1993 (EMAS I). Revidované nařízení, tzv. EMAS II, bylo publikováno v Official Journal of European Communities (Věstník) (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 58) 2. Technická norma ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu Specifikace s návodem pro její vyuţití. Tato norma má celosvětovou působnost a její text byl vypracován v Technické komisi ISO/TC 207 Environmentální management ve spolupráci s technickým výborem CEN/CS. Byla přijata v roce 1996, český překlad vyšel v květnu 1997 jako ČSN EN ISO (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 58) Environmentální systémy řízení podle EMAS Systém environmentálního managementu podle EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému sniţování dopadů svých činností na ţivotní 25

28 prostředí. V České republice je garantem programu EMAS Ministerstvo ţivotního prostředí. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Organizace, které pracují v systému EMAS, se snaţí integrovat environmentální hledisko do všech svých aktivit, pravidelně hodnotí vliv své činnosti na ţivotní prostředí a snaţí se jej průběţně zlepšovat. Přínosem zavedení systému je nejen pozitivní dopad na ţivotní prostředí, ale také například zkvalitnění systému řízení, zvyšování ekonomických efektů nebo průběţné zvyšování kvalifikace zaměstnanců. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 18) Přijetím systému EMAS a realizací konkrétních opatření dávají organizace pozitivní příklad a jasný signál, jak se chovat, pokud také další organizace chtějí být ohleduplné k ţivotnímu prostředí. Zavedení systému má výrazný stimulační efekt na environmentální chování podnikatelské sféry. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 18) Organizace účastnící se EMAS musí projít těmito fázemi: - úvodní environmentální přezkoumání - zavedení systému řízení (problém cíl řešení výsledek zhodnocení) - příprava environmentálního prohlášení - ověření systému a prohlášení akreditovaným ověřovatelem - bezplatná registrace (získání osvědčení o registraci, registrační číslo a zapůjčení loga EMAS) (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Akreditovaný environmentální ověřovatel schvaluje aktualizované údaje v environmentálním prohlášení jednou ročně. V intervalu 3 let ověřuje znovu všechny prvky systému environmentálního řízení, které jsou poţadovány pro registraci do programu EMAS. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Environmentální prohlášení je určeno především subjektům, které se zajímají o environmentální výkonnost podniku. Mohou jimi být například: zákazníci, zaměstnanci, finanční instituce, média, místní komunity, úřady, environmentální organizace, studenti a vědečtí pracovníci, konzultanti, ale i konkurence. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Environmentální systémy řízení podle ISO Norma ISO upravuje poţadavky na systém environmentálního managementu. Tyto poţadavky lze rozdělit do tří skupin: 26

29 1. Pro první skupinu je charakteristické, ţe poţadavky v ní obsaţené spadají do kompetence vrcholového managementu (plánování, E-politika, cíle, program, E-přezkoumání, atd.) 2. V druhé skupině jsou poţadavky na vlastní fungování EMS v provozních činnostech. Provozní činnosti jsou zde chápány velice široce, neboť nezahrnují jen výrobu, nýbrţ i zásobování, skladování, údrţbu, pomocné provozy (např. úklidové činnosti) a obsluţné činnosti (závodní jídelnu). 3. Třetí skupina je zaměřena na zpětnou vazbu. Těţiště poţadavků se týká monitorování a vyhodnocování environmentálních aspektů a v případě neuspokojivých výsledků přijímání nápravných opatření. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 65) V následující tabulce jsou uvedeny významné rozdíly v poţadavcích normy ISO a EMAS. Tab. č. 1: Významné rozdíly v poţadavcích normy ISO a EMAS Rozsah ISO EMAS Působnost celosvětová členské země EU Platnost Úvodní environmentální přezkoumání (zhodnocení) Veřejné dokumenty Zakončení procesu Zajištění zakončení procesu všechny typy organizací (průmysl, sluţby, státní správa) nevyţaduje se, ale doporučuje pouze environmentální politika certifikace akreditovaná certifikační organizace EMAS I průmyslové podniky; v EMAS II stejné moţnosti jako u ISO je vyţadováno environmentální politika a environmentální prohlášení ověření (verifikace) systému a environmentálního prohlášení, validace dílčích prohlášení mezi externími audity akreditovaný environmentální ověřovatel Četnost auditu (cyklu auditů) nejdéle tříletý interval viz ISO Zdroj: Firma a životní prostředí (KREUZ, J., VOJÁČEK, O. 2007) 27

30 4. PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 4.1 Charakteristika společnosti ŢĎAS, a. s Základní údaje o společnosti Akciová společnost ŢĎAS, se sídlem ve městě Ţďár nad Sázavou, zahrnuje strojírensko metalurgický komplex, patřící k největším společnostem uvedeného zaměření v České republice. Tato společnost patří do skupiny firem Ţeleziarne Podbrezová Group, jejímţ lídrem je přední světový výrobce trubek ŢP a. s. Podbrezová, Slovenská republika. V současné době má ŢĎAS, a. s. přibliţně 2720 zaměstnanců. Výrobní program, jehoţ základ tvoří především zařízení válcoven, tvářecích strojů a výrobků metalurgie, ji řadí mezi přední evropské výrobce tohoto sortimentu, který je určen především pro automobilový průmysl. Firma disponuje kvalifikovaným výrobním a technickým personálem, moderní výrobní a vývojovou základnou. Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké uţitné hodnoty, v poţadované kvalitě, poskytovat odpovídající sluţby a dodrţovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy. Obr. č. 1: Společnost ŢĎAS, a. s. Zdroj: 28

31 Obr. č. 2: Lokalizace spol. ŢĎAS, a. s. v ČR Zdroj: Historie společnosti ŢĎAS, a. s. V roce 1252, kdy byl zaloţen ţďárský cisterciácký klášter, přicházejí do kraje první prospektoři, hledající nejdříve stříbrnou a později ţeleznou rudu. První písemné zprávy o přímé výrobě ţeleza v hamrech s redukčními pecemi v oblasti Ţďárska pochází z roku Zahájení provozu první vysoké pece s nepřímým způsobem výroby ţeleza v areálu ţďárského kláštera se datuje kolem roku O téměř dvě století později, roku 1838, byl v ţelezárnách v Polničce u Ţďáru zahájen provoz válcovny na výrobu ţelezničních kolejnic. Komplex Ransko-polničských ţelezáren patřil v té době k největším v českých zemích a dodával hutnické a strojírenské výrobky do celé Evropy. V roce 1886 došlo v důsledku první dlouhotrvající krize k ukončení a zániku intenzivní ţelezářské výroby na Ţďársku. Tato výroba byla opětovně zahájena aţ roku K obnovení historické tradice přispělo odlití tradičního zvonu. Poté byla zahájena výroba mechanických lisů vlastní konstrukce. Roku 1959 dnešní akciová společnost ŢĎAS dodala první spojitou sochorovou válcovací trať (Čerepovec SSSR). Postupným vývojem došlo i k zahájení výroby v největší hale č. 5 umoţňující montáţ nejtěţších komponentů (1963). V roce 1991 byla uvedena do provozu nejmodernější válcovna profilů v indickém Visakhapatnamu. O rok později byl podnik privatizován a vznikla akciová společnost ŢĎAS. Roku 1996 obdrţel podnik certifikaci systému jakosti ISO Podnik byl několikrát oceněn na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, poprvé v roce 2000 za exponát 29

32 Kontejnerové hydraulické nůţky na šrot CNS 400 K, poté roku 2007 za exponát Hydraulické paketovací nůţky na šrot CNS 1100-CV2. Mezitím, roku 2002, do společnosti vstupuje strategický partner a majoritní vlastník, slovenská firma Ţeleziarne Podbrezová, a. s. 4.2 Environmentální manaţerský systém (EMS) Akciová společnost ŢĎAS leţí na jiţní hranici chráněné krajinné oblasti Ţďárské vrchy, která patří mezi nejčistší krajinné celky v ČR, coţ ve své podstatě vytváří přirozený tlak okolí na to, aby společnost usilovala o co nejpříznivější dopad své činnosti na ţivotní prostředí. V květnu 2005 společnost úspěšně zavedla a certifikovala environmentální systém řízení (EMS). Od roku 2006 je funkčnost systému pravidelně obhajována při kontrolních externích auditech. EMS je součástí integrovaného systému řízení ŢĎAS, a. s., coţ znamená, ţe kromě jiţ jmenovaného systému pro ochranu ţivotního prostředí také zahrnuje systém řízení jakosti dle EN ISO 9001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle EN ISO (OHSAS). Ekolog společnosti vykonává funkci manaţera pro systém EMS. Jeho pracovní náplní je metodicky řídit a kontrolovat péči o ţivotní prostředí ve ŢĎAS, a. s. Zároveň však spolupracuje s dalšími manaţery pro oblast kvality (QMS) a bezpečnosti práce (AMS). Ekolog firmy také při nástupu pracovníků provádí úvodní školení z oblasti ochrany ţivotního prostředí. Environmentální manaţerský systém tvoří ve společnosti ŢĎAS, a. s. řadu koordinovaných činností, které podnik systematicky začleňuje do svého řídícího systému, aby tak mohl plánovitě sniţovat svůj negativní dopad na ţivotní prostředí. Hlavním znakem environmentálního manaţerského systému je skutečnost, ţe se jedná o systematický, stále se opakující proces, kdy vţdy po splnění zadaného cíle nebo úkolu se vytyčí cíl, popř. úkol, nový. V úplném jádru systému environmentálního managementu je tak neustálé sniţování vlivu podniku na ţivotní prostředí a zlepšování podnikového systému environmentálního managementu jako takového. Ve společnosti ŢĎAS, a. s. je v praxi k tomuto dosahování stanovených cílů vyuţíván tzv. Demingův cyklus nazývaný jako cyklus plán realizace kontrola zlepšení, neboli PDCA plan do check act. Podrobněji je tento model popsán na obr. č

33 Obr. č. 3: Systém environmentálního managementu ŢĎAS, a. s. a cyklus PDCA Úvodní environmentální přezkoumání Environmentální politika Přezkoumání (vyhodnocení a revize politiky, kontrola a revize cílů, nálezy z auditů, náprava neshod, vyhodnocení efektivnosti) Zlepšení Plánování Plánování (vyhodnocení environmentálních aspektů, legislativních požadavků, stanovení cílů a programů EMS) Měření (kontrola, monitoring, měření, zajištění shody a souladu, záznamy z měření) Audit EMS Zdroj: vlastní práce Kontrola Provoz Provoz (školení, komunikace, dokumentace, prevence havárií) 4.3 Zavádění a provozování EMS Podstatou zavádění systému environmentálního managementu bylo ve společnosti ŢĎAS, a. s. postupné vnášení environmentálních hledisek do jejího řídícího systému, a to na všech úrovních řízení. Provoz systému environmentálního managementu v podniku je rozloţen do pěti etap, přičemţ první, tzv. zahajovací etapa, se vyskytuje pouze na počátku, kdy se organizace rozhodla, ţe bude EMS zavádět. Ostatní čtyři etapy (plánovací, prováděcí, kontrolní a hodnotící) tvoří cyklický, stále se opakující proces. Realizace kaţdé z vyjmenovaných etap se opět skládá z řady dílčích kroků, které na sebe různě navazují Zahajovací etapa Zahajovací, neboli přípravná etapa spočívala v: 1. rozhodnutí zavést EMS 2. provedení úvodního environmentálního přezkoumání 31

34 Toto přezkoumání bylo uskutečněno ve všech provozech společnosti a to za kaţdou vykonávanou činnost. Veškeré environmentální aspekty, jako je např. spotřeba vody, spotřeba elektřiny, vznik odpadů, emise do ovzduší apod., se jednotlivě za kaţdý provoz zapisovaly do formuláře nazvaného Registr environmentálních aspektů (viz příloha č. 3). V Registru environmentálních aspektů je uveden název a umístění zařízení daného provozu; činnost, kterou toto zařízení vykonává; environmentální aspekty; environmentální dopady; legislativa a významnost. Celkem podnik k tomuto přezkoumání vyuţil přibliţně 200 kusů Registrů. Návodem ke správnému vyplnění Registrů jsou podnikem vydané interní směrnice. 3. stanovení environmentální politiky podniku V rámci politiky EMS si společnost ŢĎAS, a. s. stanovila tyto základní zásady: sniţování negativního vlivu na ţivotní prostředí racionální nakládání s odpady s ohledem na moţnost jejich recyklace a dalšího materiálového vyuţití efektivní vyuţívání přírodních zdrojů trvalé zlepšování kvality ovzduší zvyšování úrovně znalostí a povědomí zaměstnanců společnosti o zásadách systému jakosti, ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti práce formou cíleného školení a vzdělávání Plánovací etapa Poté, co byly zjištěny významné vlivy podniku na ţivotní prostředí a zrevidovány legislativní poţadavky na podnik, je dalším logickým krokem výběr určitého environmentálního problému a naplánování jeho řešení. Plánovací fáze ve společnosti ŢĎAS, a. s. probíhá v několika dílčích krocích: 1. odvození environmentálních cílů Na základě analýzy stávajícího stavu provedené pomocí formulářů Registrů environmentálních aspektů jsou stanoveny environmentální cíle. V této fázi zavádění EMS jde o vybrání a naplánování určitého řešení, které se vztahuje k zcela konkrétnímu environmentálnímu problému. V podniku ŢĎAS, a. s. je pravidlem, ţe je stanoven minimálně jeden cíl na kaţdou sloţku ţivotního prostředí (voda, ovzduší, půda, příroda, krajina). Tyto cíle jsou určovány vţdy na pětileté období. 32

35 Do roku 2010 byly v podniku nastaveny následující cíle: 1. rekonstrukcí lakoven H4 (hala č. 4) a H5 (hala č. 5) dosáhnout sníţení emisí CxHy (těkavých uhlovodíků) při odmašťování do 50 mg/m 3 2. zlepšit účinnost odsávání EOP (elektrických obloukových pecí) při trvalém dodrţení emisního limitu tuhých znečišťujících látek (TZL) do 50 mg/m 3 3. rekonstrukcí odsávání ANDROMATU (brousící zařízení) zlepšit účinnost odsávání při trvalém dodrţení emisního limitu TZL do 200 mg/m 3 4. sníţit měrnou spotřebu elektrické energie u EOP o 5 % 5. sníţit měrnou spotřebu chladicí vody u EOP o 5 % 6. zvýšit podíl recyklované strusky o 10 % 7. sníţit spotřebu vody u iontové nitridace o 20 % V současnosti probíhá zpracovávání nových cílů na další pětileté období vypracování environmentálních programů Pro kaţdý z cílů EMS jsou v rámci útvarů, kterých se vyhlášené cíle týkají, zpracovány postupy, jakým způsobem cílů dosáhnout. Tyto postupy obsahují jednotlivá dílčí opatření, termín plnění, zodpovědnost a náklady na realizaci. 3. stanovení organizační struktury a struktury procesů K prosazení cílů a programů EMS je třeba stanovit odpovědnosti a pravomoci, a to pomocí organizační struktury a struktury procesů. V rámci organizační struktury je kladen důraz na funkce a stanovení odpovědností, úkolů, kompetencí jednotlivých funkcí ve vztahu k ţivotnímu prostředí a téţ na komunikační cesty mezi různými funkcemi a podnikovými úrovněmi. Organizační struktura společnosti ŢĎAS, a. s. je znázorněna na obr. č. 4. Zeleně jsou označené právě klíčové pozice v rámci ochrany ţivotního prostředí ve společnosti. 33

36 Obr. č. 4: Organizační struktura společnosti ŢĎAS, a. s. GŘ/ Úsek generálního ředitele PŘ/ Úsek Řízení lidských zdrojů FŘ/ Úsek Finance Odbor dopravy a služeb LŘ/ Úsek Logistika Odbor Nákup OŘ/ Úsek Obchod Provoz Energetika TŘ/ Úsek Technika Odbor generálních oprav (GO) Odbor investic Technická kancelář VŘ/ Úsek Výroba Obor Metalurgie Vedoucí silniční dopravy Referent služeb Referent drobného prodeje Ekolog, odpad. hospodář Dispečer VDK Vedoucí odd. Servis oprav Mistr GO (elektro) Tribotechnik Vedoucí odd. Investic Vedoucí odd. TK Metalurgie Vedoucí odd. TK Strojíren Pracovník TK pro nástroje Obor Strojírny Obor Nástroje Obor Externí montáže Zdroj: firemní dokumentace spol. ŽĎAS, a. s. Vysvětlivky: GŘ generální ředitel PŘ personální ředitel FŘ finanční ředitel LŘ ředitel pro logistiku OŘ obchodní ředitel TŘ technický ředitel VŘ výrobní ředitel GO generální opravy VDK výrobně dispečerská kancelář V oblasti struktury procesů je kladen důraz na takové oblasti jako například: nákup, dodávky, plánování výroby, výrobní postupy, činnost smluvních partnerů, vzdělání 34

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Implementační dokument

Implementační dokument Implementační dokument Operačního programu Životní prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR wwww.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

Model ISO 9000 v lázeňství

Model ISO 9000 v lázeňství Model ISO 9000 v lázeňství Diplomová práce Bc. Iaryna Zaletska VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí diplomové

Více

Trvale udržitelný rozvoj

Trvale udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva

Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Bezpečnost a hygiena práce z pohledu práva Bakalářská práce Autor: Alois Pindjak Bankovnictví, Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti

Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Etika a zájmy vlastníků, manažerů, klientů a celé společnosti Diplomová práce Autor: Bc. František Kuchař Finance, Finance a hospodaření

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Richard Vokřál Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název bakalářské práce: Analýza

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš

Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování. Novák Tomáš Logistické náklady v podniku a možnost jejich snižování Novák Tomáš Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Zpracovaná bakalářská práce na téma Logistické náklady v podniku a moţnost jejich sniţování se skládá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik Ústav veřejné správy a regionální politiky David Adamec Obor: Veřejná správa a regionální politika Sdružení obcí Hlučínska a jeho vliv na regionální

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA EKONOMIKY A MANAGEMENTU CHEMICKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z PRACOVNÍHO JEDNÁNÍ K PROBLEMATICE

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050

DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 DOPRAVNÍ POLITIKA ČR PRO OBDOBÍ 2014 2020 S VÝHLEDEM DO ROKU 2050 Verze 15. 1. 2013 1 OBSAH Návrhová část... 4 1 Střednědobá a dlouhodobá vize... 5 2 Východiska... 6 2.1 Strategie Evropa 2020 a Národní

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení

Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém a krizové řízení Integrovaný záchranný systém Charakteristika a použití integrovaného záchranného sytému Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS ) je určen pro koordinaci

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŢ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více