MANAGEMENTPODNIKU ŢĎAS, a. s. A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANAGEMENTPODNIKU ŢĎAS, a. s. A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management MANAGEMENTPODNIKU ŢĎAS, a. s. A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Naděţda LAPČÁKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Věra PLHOŇOVÁ, Ph.D. Znojmo, 2010

2 Prohlášení Stvrzuji, ţe jsem bakalářskou práci napsala samostatně, na základě pokynů vedoucí bakalářské práce Ing. Věry Plhoňové, Ph.D. Zároveň prohlašuji, ţe jsem pouţila jen prameny a zdroje, které cituji a uvádím v seznamu literatury. Ve Znojmě 9. dubna Naděţda LAPČÁKOVÁ

3 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí své bakalářské práce Ing. Věře Plhoňové, Ph.D. za její cenné rady a připomínky, které mi při zpracování bakalářské práce velmi pomohly. Zároveň děkuji společnosti ŢĎAS, a. s., především Ing. Bronislavu Martínkovi za podporu a poskytnutí informací o podniku, bez kterých by nebylo moţné práci realizovat.

4

5

6 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá řízením společnosti ŢĎAS, a. s. s ohledem na ţivotní prostředí, které tento průmyslový podnik svou výrobní činností ovlivňuje. Cílem mé práce je popsat environmentální manaţerský systém v této společnosti, analyzovat a zhodnotit současnou situaci podniku a navrhnout vhodné změny v ochraně ţivotního prostředí společnosti. V práci je charakterizována společnost ŢĎAS, a. s., popsán současný stav organizace a vyhodnocen stávající systém environmentálních opatření. Dále obsahuje návrhy na zlepšení dané situace, týkající se ochrany ţivotního prostředí a především postojů vlastních pracovníků podniku ke zmiňované problematice. Klíčová slova: ţivotní prostředí, environmentální manaţerský systém, legislativa ţivotního prostředí ABSTRACT The bachelor thesis is dealing with management in the company ŢĎAS, a. s. with regard to the environment that the industrial company affects its production activities. The aim of this work is to describe the environmental management system in the company, analyze and evaluate current business situation and propose appropriate changes in environmental protection in this company. In this work is characteristic of the company ŢĎAS, a. s., the description of the current status in the firm and evaluation of the existing system of environmental measures. Further it contains proposals to improve the situation regarding the protection of the environment and especially attitude its own staff to the mentioned issues. Keywords: environment, environmental management system, environmental legislation

7 OBSAH 1. ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA TEORETICKÁ ČÁST ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH DEFINICE PROBLEMATIKA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LEGISLATIVA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odpady Ovzduší Energetika Vody VÝVOJ MANAŢERSKÝCH PŘÍSTUPŮ K OCHRANĚ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NÁSTROJE PODNIKOVÉHO ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU DOBROVOLNÉ NÁSTROJE V ENVIRONMENTÁLNÍ STRATEGII PODNIKU EMS ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŢERSKÝ SYSTÉM Struktura EMS Platné normy EMS Environmentální systémy řízení podle EMAS Environmentální systémy řízení podle ISO PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI ŢĎAS, a. s Základní údaje o společnosti Historie společnosti ŽĎAS, a. s ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŢERSKÝ SYSTÉM (EMS) ZAVÁDĚNÍ A PROVOZOVÁNÍ EMS Zahajovací etapa Plánovací etapa Prováděcí etapa... 35

8 4.3.4 Kontrolní etapa Hodnotící etapa ANALÝZA SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ Ochrana ovzduší Ochrana půdy a nakládání s odpady Ochrana vod Energetika VÝHLED NA CHYSTANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY VLASTNÍ NÁVRHY V OCHRANĚ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI Posílení personálního zajištění v oblasti ekologie Sběrná místa na odpad Operační program ŽP ZÁVĚR POUŢITÉ ZDROJE SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ PŘÍLOHY

9 1. ÚVOD Ţivotní prostředí je soubor všech přírodních, umělých a sociálních činitelů materiálního světa, se kterými přijde do styku ţivý subjekt. Je to vše, na co subjekt přímo i nepřímo působí. Subjektem můţe být chápán organismus, populace, člověk i celá lidská společnost. Podnik je ekonomicko-právní subjekt, který tvoří jednu ze základních forem institucionálního uspořádání ekonomiky zaloţené na výrobě zboţí a poskytování sluţeb za úplatu. Smyslem podniku je organizování lidské činnosti v daném okruhu uspokojování cizích potřeb tak, aby byly uspokojeny i potřeby podnikatele. Jde-li o uspokojování hmotných potřeb, jedná se o výrobní podniky, které přetvářejí přírodní zdroje v poţadované hmotné výrobky. Z hlediska ţivotního prostředí je zřejmé, ţe kaţdý podnik ovlivňuje svou existencí ţivotní prostředí, a to jak prostředí, jeţ je uvnitř podniku (pracovní prostředí), tak i prostředí vnější. Vliv podniku na ţivotní prostředí je přímo úměrný charakteru a mnoţství všech látkových a energetických toků, které podnik vyměňuje se ţivotním prostředím. Za hlavního škůdce ţivotního prostředí byl donedávna povaţován průmysl. Chemické továrny, ocelárny, elektrárny a další podniky patřily mezi hlavní zdroje znečištění ovzduší, vody a dalších sloţek ţivotního prostředí, mezi hlavní konzumenty neobnovitelných zdrojů a celkově byly hlavními zdroji devastace prostředí. V poslední době se tento obraz mění. Průmysl výrazně mění své chování a postupně se stává z původce problémů součástí řešení. Zejména to platí pro velké průmyslové společnosti, jako je i ŢĎAS, a. s., které disponují dostatečným objemem finančních prostředků a jiných zdrojů. V současnosti je zřejmý nárůst řady iniciativ směřujících k ekologicky příznivému chování průmyslových podniků. Tyto podniky zavádějí environmentální manaţerské systémy a certifikují se podle ekologicky orientovaných norem (řady ISO 14000). Základní myšlenkou těchto systémů je řada aspektů v rámci výroby, jako je například niţší spotřeba materiálu a energie, minimalizace odpadů prostřednictvím recyklace, popřípadě prevencí jejich vzniku. Cílem těchto přístupů je uplatnit řešení dvojího zisku, to znamená přinést jak ekonomický prospěch podniků, tak i dosáhnout přínosu pro ţivotní prostředí. 7

10 2. CÍL PRÁCE A METODIKA Cílem bakalářské práce je analyzovat současnou situaci podniku ŢĎAS, a. s. a podrobněji se zaměřit na environmentální manaţerské řízení v této společnosti. Hlavním cílem je popsat stávající systém environmentálních opatření a navrhnout vhodné změny v ochraně ţivotního prostředí společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na definice základních pojmů týkajících se ţivotního prostředí, uvedení platné legislativy ţivotního prostředí a popis vývoje a nástrojů environmentálně orientovaných manaţerských přístupů. Při psaní teoretické části bylo čerpáno z odborných publikací, zákonů ČR a elektronických zdrojů zabývající se problematikou ţivotního prostředí a environmentálního managementu. V praktické části je v úvodu charakterizována společnost ŢĎAS, a. s. Dále je zde popsán environmentální manaţerský systém včetně všech etap, do kterých je provoz tohoto systému řízení rozloţen. Součástí analýzy systému environmentálních opatření, které se v této části práce také věnuji, je rozloţení této problematiky podle jednotlivých sloţek ţivotního prostředí (ochrana ovzduší, ochrana půdy a nakládání s odpady, ochrana vod a energetika). Podnik jako znečišťovatel ţivotního prostředí podléhá určitým regulacím, které jsou dány zákonem. Proto je zde uveden i stručný výhled na chystané legislativní změny, které ať uţ pozitivně nebo negativně ovlivní rozhodování managementu o dalších podnikových aktivitách. V závěru praktické části práce jsou uvedeny a popsány návrhy ke zlepšení ochrany ţivotního prostředí společnosti. Podklady pro zpracování praktické části práce byly získány převáţně v rámci konzultací s ekologem společnosti, Ing. Bronislavem Martínkem, který současně plní funkci manaţera v oblasti ekologie. Tyto konzultace byly součástí třítýdenní odborné praxe v podniku ŢĎAS, a. s. Během této praxe mi byla poskytnuta řada odborných časopisů věnujících se ţivotnímu prostředí a řízení společnosti. Stejně tak bylo čerpáno z interních směrnic, havarijního plánu a další firemní dokumentace. Ing. Martínek umoţnil autorce blíţe poznat společnost tím, ţe ji provedl po některých z výrobních provozů, další provozy bylo moţno navštívit během Dnů otevřených dveří, které se kaţdoročně konají 1. května. Ing. Radek Zlesák, vodohospodář podniku, informoval o problematice energetiky a výklad doplnil prohlídkou čističek odpadních vod, které ke své činnosti podnik vyuţívá. Další data 8

11 a informace týkající se environmentu a hospodářské situace podniku jsem čerpala převáţně z výročních zpráv a webových stránek společnosti. 9

12 3. TEORETICKÁ ČÁST PRÁCE 3.1 Základní pojmy a jejich definice S tématem zabývajícím se managementem ţivotního prostředí úzce souvisí následující pojmy: Ţivotní prostředí Tento pojem se v současné době pouţívá ve dvojím významu. V původním ekologickém významu, kdy označuje domovské prostředí nějakého ţivého organismu a v přeneseném významu, kdy je tento pojem pouţíván pro označení celého komplexu poznatků, které jsou nutné k realizaci ochrany ţivotního prostředí společnosti. V dnešní době se v rámci problematiky ţivotního prostředí stále více vyuţívá pojmu environment. Tento výraz pochází z angličtiny a v češtině kopíruje význam pojmu ţivotní prostředí. Přesný překlad tohoto slova by znamenal prostředí obklopující určitou entitu a zahrnující sloţky jejího okolí, ţivé i neţivé, včetně lidí a jejich vzájemných vztahů (VEBER, 2006, s. 13) Takto chápaný pojem ţivotní prostředí/environment je definován mnoha způsoby, přičemţ znění všech definic odráţí okolnosti historické, kulturní a specifické pro formulování definice. Zákon č. 17/1992 Sb. o ţivotním prostředí definuje tento pojem takto: Ţivotním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho sloţkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. V mezinárodních normách řady ISO 14000, které se vztahují k realizaci systému environmentálního managementu v libovolné organizaci, a tedy i v podniku, je v normě ČSN EN vydané v roce 2005 uvedena následující definice ţivotního prostředí: Ţivotní prostředí je prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a ţivočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy. (VEBER, 2006, s. 13) V poznámce k definici se uvádí, ţe se v této souvislosti prostředí rozšiřuje za hranice organizace do globálního systému. 10

13 Environmentální dopad Environmentálním dopadem je míněna jakákoli změna v ţivotním prostředí aţ nepříznivá či příznivá, která zcela nebo částečně vyplývá z environmentálních aspektů organizace. (VEBER, 2006, s. 13) Environmentální aspekt Environmentální aspekt je pak definován jako prvek činností, výrobků nebo sluţeb organizace, který můţe ovlivňovat ţivotní prostředí. (VEBER, 2006, s. 13) Odpad Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění je odpad kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Nakládání s odpady jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování. Pro odpady je dále významný pojem nebezpečný odpad. Charakteristickým rysem těchto elementů je, ţe vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností výbušnost, oxidaci, vysokou hořlavost, dráţdivost, ţíravost, toxicitu, infekčnost, karcinogenitu, mutagenitu apod. (VEBER, 2006, s. 13). Nebezpečné odpady upravuje vyhláška č. 381/2001 Sb. 3.2 Problematika ţivotního prostředí Péče o ţivotní prostředí patří k aktuálním celosvětovým problémům. Dosavadní zkušenosti ukazují, ţe společenský rozvoj měl zpravidla negativní dopady na ţivotní prostředí. V této souvislosti musí zákonitě dojít k podstatným změnám ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí. Prioritně tato úloha přísluší průmyslové sféře, která patří k největším znečišťovatelům. Základní otázkou, kterou je třeba vyjasnit, je to, zda lidská činnost (zejména materiální výroba) nedevastuje ţivotní prostředí v míře větší, neţ odpovídá přirozené schopnosti regenerace přírody. 11

14 Koncem osmdesátých let vydala Komise pro ţivotní prostředí a rozvoj při OSN studii, ve které se konstatuje, ţe další vývoj společnosti, nemá-li dojít k celosvětovému ohroţení ţivotního prostředí, musí probíhat na základě nového typu hospodářského rozvoje, který byl označován jako trvale udržitelný rozvoj. (VEBER, 2006, s. 18) Trvale udrţitelný rozvoj (z anglického sustainable development ) je podle definice obsaţené ve zprávě Komise pro ţivotní prostředí a rozvoj (zpráva Brundtlandové) z r. 1987: development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. (KRAMER, URBANIEC, OBRŠÁLOVÁ, 2005, s. 65) Pro úplnost je třeba dodat, ţe v našem zákoně č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí je trvale udrţitelný rozvoj definován v 6 jako: takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává moţnost uspokojovat jejich základní ţivotní potřeby a přitom nesniţuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Na práci Světové komise navázala v rámci OSN Světová rada pro trvale udrţitelný rozvoj a mnoho dalších organizací. Jednou z nich byla i Mezinárodní obchodní komora, která vypracovala Podnikatelskou chartu trvale udrţitelného rozvoje, jejichţ 16 zásad se později stalo základnou pro vypracování hlavních poţadavků na systém environmentálního managementu. Hlavní náplní práce jmenovaných (i jiných) organizací bylo navrhnout plán realizace trvale udrţitelného rozvoje, který byl pak v roce 1992 projednán a schválen na Summitu Země v Riu de Janeiro. Evropská unie se zavázala prosazovat trvale udrţitelný rozvoj v rezoluci z 1. února Světový summit uskutečněný s odstupem deseti let v r v jihoafrickém Johannesburgu musel posuny v ochraně ţivotního prostředí hodnotit kriticky, a navíc upozornil na další závaţný světový ekologický problém nedostatek pitné vody. (VEBER, 2006, s. 18) K dalším aktivitám světového společenství (iniciovaným zejména OSN) lze přiřadit montrealskou konferenci, jejíţ závěry přispěly k omezení nebo zakázání uţívání plynů, které ohroţují ozónovou vrstvu Země (zejména freony), a protokol z japonského Kjóto z r. 1997, který zavazuje účastníky sníţit emise šesti hlavních skleníkových plynů v průměru o 5,6 % v období let 2008 aţ 2012 oproti roku (VEBER, 2006, s. 18) I kdyţ následná světová jednání do jisté míry tyto záměry zmírnila, je pravděpodobné, ţe cíle Kjótského protokolu nebudou dosaţeny. 12

15 3.3 Evropská unie a ţivotní prostředí Evropská unie je organizace, která v ochraně ţivotního prostředí, v uzákonění ekologických povinností a v šíření ekologického uvědomění postoupila moţná nejdále z celého světa. Evropský integrační proces zasáhl do ochrany ţivotního prostředí poprvé v 70. letech. Západoevropané tehdy začali citlivěji reagovat na problémy znečištění ovzduší a vod, čerpání neobnovitelných zdrojů energie a některé další, o nichţ se v době zaloţení integrace v 50. letech téměř nevědělo. Od té doby se ochrana ţivotního prostředí rozvinula v jednu ze základních politik. Na jejím provádění se členské státy dělí o své pravomoci s orgány Evropské unie (EU). (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 5) Na úrovni EU bylo přijato na 300 právních aktů regulujících spolupráci a standardy v ochraně ţivotního prostředí. Vývoj společné evropské ekologické legislativy pokračuje dále velmi intenzivním tempem. Naprostá většina veřejnosti úsilí EU o čistší prostředí podporuje a pod tlakem této rozrůstající se zelené lobby se dnes ekologická hlediska stále více promítají do rozhodnutí a opatření ve všech dalších oblastech ţivota, od energetiky, přes dopravu aţ po zemědělství a školství. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 5) Tato politika ochrany ţivotního prostředí má svůj právní základ v ústavním dokumentu evropské integrace, kterým je Smlouva o zaloţení Evropského společenství. Mezi základními úkoly (čl. 2 Smlouvy) je výslovně uvedena podpora trvale udrţitelného rozvoje a vysoké úrovně ochrany a zlepšování ţivotního prostředí. Samostatná Hlava XIX Smlouvy, věnovaná ţivotnímu prostředí, specifikuje tyto obecné cíle EU následujícím výčtem: - Udrţování, ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí. - Ochrana lidského zdraví. - Obezřetné a racionální vyuţívání přírodních zdrojů. - Podpora opatření na mezinárodní úrovni čelících regionálním a celosvětovým problémům ţivotního prostředí. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) Při naplňování svých ekologických cílů se EU drţí těchto hlavních zásad: - Princip předběţné opatrnosti. - Náprava ohroţení ţivotního prostředí přednostně u zdroje. - Zásada: znečišťovatel platí. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) 13

16 Členské státy EU se přímo podílejí na tvorbě společné politiky ochrany ţivotního prostředí. Jsou zavázány naplňovat na svém území její principy a vymáhat z nich vycházející společné právní akty. Současně však provádějí a financují vţdy v souladu s tímto evropským základem vlastní politiky ochrany ţivotního prostředí. V nich mohou jít i nad rámec opatření schválených na úrovni Evropské unie. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) Podnikatelé jsou významnými účastníky procesu ochrany ţivotního prostředí v EU. Různé ekologické organizace na ně sice hledí jako na původce znečištění, orgány EU je však přijímají jako partnery, bez jejichţ přispění a souhlasu by ekologická opatření nikdy nepřinesla kýţené společenské efekty. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 6) Předpisy EU jsou k podnikatelům ekologicky náročné a ţivotnímu prostředí nebezpečný výrobek nebo podnik nemá na jednotném trhu EU co pohledávat. Akční program EU pro ţivotní prostředí pro léta výslovně stanoví: Podnikání musí probíhat ekologicky účinnějším způsobem, jinými slovy, při produkci téhoţ nebo většího mnoţství výrobků musí být pouţíváno méně vstupů a vznikat menší mnoţství odpadů V souhrnu lze říci, ţe podnikatel je pod tlakem předpisů EU povinen ekologicky myslet a jednat od momentu navrţení svého projektu, posouzení jeho vlivu na ţivotní prostředí a zajištění prevence moţných rizik, přes výběr surovin a technologií pro výrobu, aţ po ekologické parametry produkovaných výrobků a nakládání se zplodinami, s tekutým a pevným odpadem, jakoţ i s obaly. (SUCHAROVOVÁ, et al., 2001, s. 7) 3.4 Legislativa ţivotního prostředí Environmentální legislativa má letitou tradici a postupně se rozrostla do obsáhlého souboru veřejnoprávních předpisů. Na webové stránce ministerstva ţivotního prostředí lze najít kompletní a aktualizovaný přehled těchto dokumentů, včetně jejich plných textů. Autoři této stránky environmentální legislativu rozdělili do následujících tématických okruhů: - ţivotní prostředí všeobecně; - vodní hospodářství; - odpadové hospodářství; - ochrana ovzduší; - ochrana přírody; 14

17 - ochrana půdního fondu a lesního hospodářství; - geologie a hornictví; - územní plánování a stavební řád; - posuzování vlivů na ţivotní prostředí; - nakládání s chemickými látkami; - prevence závaţných havárií; - geneticky modifikované organismy; - integrovaná prevence znečištění; - energetika; - hluk; - ochrana klimatu. ( Odpady Odpady vznikají prakticky ve všech firmách. Podnikatelé jsou zavázáni zákonnou úpravou k omezování jejich vzniku, vzniklé odpady přednostně vyuţívat a pouze ty, které nelze vyuţít, vhodným způsobem likvidovat. Odpady upravují následující právní předpisy: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 106/2005 Sb.). (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 61) K poţadavkům zákona patří např. tyto: - právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí, dováţí nebo uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu k pouţití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu vyuţití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků; - původce odpadů je povinen shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto evidenci archivovat nejméně po dobu pěti let; 15

18 - s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroţeno lidské zdraví ani ohroţováno nebo poškozováno ţivotní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování; - k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k vyuţití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení za podmínek stanovených; - původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit - původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v mnoţství větším neţ 100 t nebezpečného odpadu za rok, jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby odpadového hospodáře. (VEBER, 2006, s. 44) Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků. Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 61) Ovzduší Běţná provozní činnost se nevyhne ani dopadům do ovzduší. Jednak většina tepelných zdrojů (zejména pak kotelny) způsobuje jisté znečištění ovzduší, jednak při provozní činnosti mohou vznikat zplodiny, které i kdyţ mohou být i odsávány 16

19 a následně i filtrovány, téţ končí v ovzduší. V rámci problematiky znečišťování ovzduší se můţeme setkat s pojmy emise, emisní tok, imise. Emisemi rozumíme vypouštění nebo únik příměsí do atmosféry, tj. primární znečišťování ovzduší (oproti znečišťování sekundárnímu, kterým je vznik příměsí přímo v atmosféře v důsledku různých chemických a fyzikálních pochodů z tzv. prekursorů). Mnoţství příměsi, zpravidla její hmotnost, vstupující za jednotku času ze zdroje znečišťování do ovzduší, pak nazýváme emisním tokem. (HŮNOVÁ, JANOUŠKOVÁ, 2004, s. 41) Imise jsou potom definovány jako mnoţství znečišťujících příměsí přecházejících z ovzduší na příjemce (receptor). (HŮNOVÁ, JANOUŠKOVÁ, 2004, s. 42) Ovzduší upravují následující právní předpisy: Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) - zákon stanovuje povinnost omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a sniţovat mnoţství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší, u nových staveb nebo při změnách jiţ existujících staveb vyuţít (pokud je to technicky a ekonomicky moţné) centrálních zdrojů, popřípadě alternativních zdrojů tepla (VEBER, 2006, s. 46) Zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů. Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb. Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) 17

20 3.4.3 Energetika Energie je v mnoha publikacích definována jako schopnost konat práci. Příroda i lidská společnost jsou velmi sloţité systémy, které by bez stálého přísunu energie brzy ztratily schopnost udrţet se v činnosti. (BRANIŠ, 1997, s. 116) U energie rozeznáváme dvě kategorie jejích zdrojů obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Základním zdrojem obnovitelné energie je Slunce, vítr, voda, biomasa, ţivočichové a geotermální energie. Mezi neobnovitelné zdroje energie řadíme fosilní paliva, uhlí, ropu, hořlavé břidlice a písky, rašelinu, zemní plyn a jaderné palivo. Nejvíce energie se získává z fosilních paliv a také zátěţ prostředí při jejich spotřebě je největší. Negativní vlivy jsou spojeny jiţ s těţbou surovin, dále s dopravou a konečně s jejich spalováním, kterým se získává uţitečná forma energie, ať uţ jde o teplo, elektřinu nebo pohyb dopravních prostředků a jiných strojů. (MOLDAN, 1997, s. 71) Energetika je upravena v následujících právních předpisech: Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). Zákon č. 359/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií. Vyhláška č. 453/2008 Sb., o stanovení druhů, způsobů vyuţití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy Vody Starost o vodní zdroje, která provázela lidstvo od samého počátku civilizace, zesílila v období industriální společnosti. Sladká voda je velmi důleţitou sloţkou ţivotního prostředí a kritickým přírodním zdrojem. (MOLDAN, 2001, s. 55) Prakticky ţádná provozní činnost se neobejde bez pouţití vody. I kdyţ organizace vodu nepotřebuje k technologickým činnostem, minimálně ji pouţívá pro sociální potřeby, musí se vyrovnat s odvodem dešťových vod apod. V tomto případě často stačí napojení na vodovodní a kanalizační systémy, některé technologie se však neobejdou bez pouţití povrchových nebo i podzemních vod. 18

21 Vody upravují následující právní předpisy: Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) K poţadavkům zákona patří např. tyto: - ochrana povrchových a podzemních vod a hospodárné nakládání s nimi; - povinnost disponovat povolením vodoprávního úřadu pro nakládání s vodami (povrchovými nebo podzemními), pokud nejde o obecné pouţití pro vlastní potřebu bez pouţití zvláštních technických zařízení, povolení k nakládání s vodami se vydává na časově omezenou dobu, v povolení se stanoví účel, rozsah, povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává; - povinnost disponovat povolením vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod, které mohou obsahovat jednu nebo více zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace: jde-li o případ více jednotlivých technologicky vymezených výrob, je třeba povolení k vypouštění takto kontaminovaných vod zvlášť za kaţdou z těchto výrob. (VEBER, 2006, s. 48) Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb. a zákona č. 167/2004 Sb. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 60) - tato legislativní úprava vyţaduje, aby vlastník vodovodu nebo kanalizace uzavřel písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem, přiznává vlastníku vodovodu a kanalizace právo na úplatu za dodávku pitné vody (vodné) a na úplatu za odvádění odpadních vod do kanalizace (stočné) a téţ specifikuje neoprávněný odběr vody a neoprávněné vypouštění odpadních vod a nařizuje nahradit škody v případě tohoto neoprávněného počínání (VEBER, 2006, s. 48) Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 19

22 znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. (MARŠÁK, FROLKA, et al., 2005, s. 61) 3.5 Vývoj manaţerských přístupů k ochraně ţivotního prostředí První výraznější problémy z hlediska ţivotního prostředí nastaly s nástupem průmyslové výroby. Tehdy se jednalo pouze o regionální problémy, ale v současnosti stále roste jak v odborných, tak i ve společenských strukturách vědomí nutnosti řešit ekologické problémy, které jiţ začínají ztrácet svůj regionální charakter. Tento fakt se promítá i v následujícím znázornění vývoje manaţerských přístupů k ochraně ţivotního prostředí: léta přístupy ředění (budování vysokých komínů), snahou bylo do přírody vnášet škodliviny v minimálních koncentracích, neboť se předpokládalo, ţe případné niţší koncentrace nejsou tolik škodlivé a ţe si s nimi příroda lépe poradí 70. léta zaměření na koncové účinky, cílem bylo zpravidla instalované nedokonalé technologii přidat zařízení, které by na konci procesu zachycovalo škodliviny 80. léta recyklace zaměření na opakované vyuţití má bezpochyby řadu ekologických i ekonomických přínosů, dá se uplatnit jak ve výrobních procesech recyklace, rekuperace, regenerace odpadů, chladicích médií, energií apod., tak v případě řešení konečných odpadů 90. léta prevence, EMS důraz na předcházení nebo minimalizaci negativních vlivů na ţivotní prostředí, aplikace čistších technologií, úsilí zapojit do péče o ţivotní prostředí většinu pracovníků organizací (EMS). (VEBER, 2006, s. 60) 3.6 Nástroje podnikového environmentálního managementu Podnikový environmentální management je managementem těch činností podniku, které mají vlivy na ţivotní prostředí. Vlivy na ţivotní prostředí mohou být jak pozitivní 20

23 (příznivé změny v ţivotním prostředí), tak negativní (dopady). Cílem environmentálního managementu je vyuţívat hospodárně statky a sluţby ţivotního prostředí, omezit emise znečišťujících látek a rizika z environmentálních havárií, a vytvořit bezpečné pracovní podmínky. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 45) Nástroje environmentální politiky patří mezi formalizované prostředky, jeţ v environmentální politice pouţíváme k dosaţení vytyčených cílů v ochraně a v péči o ţivotní prostředí. Tyto nástroje představují zcela konkrétní prostředky, předpisy, normy, metody, postupy, konkrétní programy, smlouvy, apod., jeţ subjekty buď samy pouţívají, nebo jsou jimi bezprostředně ovlivňovány. (REMTOVÁ, 2006, s. 30) 3.7 Dobrovolné nástroje v environmentální strategii podniku V současné době se stále více rozšiřuje pouţívání a sortiment tzv. dobrovolných nástrojů environmentální politiky. Tyto nástroje lze obecně definovat jako formalizované prostředky environmentální politiky, které můţe subjekt (podnik) vyuţívat ve své environmentální strategii, ale jejichţ pouţívání mu ţádný legislativní předpis nepřikazuje. (REMTOVÁ, 2006, s. 38) Do skupiny dobrovolných nástrojů patří jak nástroje regulační, tak i nástroje informační. Pouţitím regulačních nástrojů můţe podnik bezprostředně sniţovat svůj negativní dopad na ţivotní prostředí, kdeţto pouţitím informačních nástrojů pouze předává či získává poţadované informace. Z hlediska pouţívání dobrovolných nástrojů podnikem je důleţité jejich rozdělení na: - nástroje, jejichţ pouţití vyţaduje určitou vnější součinnost; - nástroje, jejichţ pouţití je plně v kompetenci podniku. (REMTOVÁ, 2006, s. 38) Mezi nástroje, jejichţ pouţití vyţaduje určitou součinnost, patří především: - označování ekologicky šetrných výrobků ekolabelling, včetně podpory tzv. zeleného nakupování; - zavádění environmentálních systémů řízení podle EMAS nebo ISO 14001; - uzavírání dobrovolných dohod mezi státní administrativou s různými výrobními sdruţeními, ústících v závazky organizací pouţívat šetrnější technologie a postupy z hlediska dopadů na ţivotní prostředí. (VEBER, 2006, s. 24) Národní program označování ekologicky šetrných výrobků je zaloţen na vytvoření konkurenčního prostředí v důsledku zavedení dalšího výběrového kritéria, které zahrnuje 21

24 stanovené ekologické poţadavky na výrobek. Označení ekologicky šetrný výrobek představuje státem garantovanou informaci o pozitivním výsledku ekologického hodnocení výrobku a jeho vlastností. (VEBER, 2006, s. 24) Mezi nástroje nevyţadující ţádnou vnější součinnost patří: - hodnocení moţností čistší produkce; - metoda LCA neboli metoda posuzování ţivotního cyklu; - ekodesign; - environmentální reporting; - environmentální manaţerské účetnictví; - environmentální benchmarking (porovnávání s nejlepším). (REMTOVÁ, 2006, s. 39) Čistší produkce je chápána jako nepřetrţitá aplikace integrální preventivní strategie na procesy, výrobky a sluţby s cílem zvýšit celkovou účinnost a sníţit riziko pro člověka a ţivotní prostředí. Čistší produkce můţe být aplikována na jakékoliv průmyslové procesy, na výrobky samé a na různé sluţby poţadované společností. (VEBER, 2006, s. 24) Nedílnou součástí kontroly výstupů předvýrobní přípravy před jejich schválením by mělo být vyhodnocení příslušných eko-dopadů, eko-bilancí výrobku i případné posouzení dopadů výrobků v celém ţivotním cyklu, tzv. LCA (Living Cycle Analysis). (VEBER, 2006, s. 141) Její aplikací lze u posuzovaného systému (výrobku nebo sluţby): 1. určit negativní vlivy, jimiţ posuzovaný systém působí (nebo bude působit) na ţivotní prostředí, a to v průběhu etap svého celého ţivotního cyklu, tj. od etapy získávání surovin potřebných k jeho výrobě, přes etapu vlastní výroby výrobku, etapu jeho pouţívání ve spotřební sféře i včetně etapy jeho likvidace po pouţití; 2. zjistit příčiny vzniku těchto negativních vlivů; 3. kvantifikovat příspěvky, jimiţ posuzovaný systém přispěje ke zhoršení hlavních globálních problémů ţivotního prostředí, např. změně klimatu, rozrušování ozonové vrstvy, acidifikaci, apod. (REMTOVÁ, 2006, s. 80) Dobrý eko-design výrobku představuje takový návrh výrobku, který: - nepočítá při výrobě s nebezpečnými látkami; - řeší opětovné vyuţití materiálů pouţitých pro výrobek. (VEBER, 2006, s. 139) 22

25 Úkolem environmentálního reportingu je především informování zájmových skupin, nicméně veřejnost z tohoto okruhu není vyloučena. (REMTOVÁ, 2006, s. 39) Podle Dicksona některé environmentální reporty mají mnohem větší vliv na zákazníky a hospodářskou soutěţ, protoţe zde jsou omezené distribuční cesty směřující na trh výrobků. Mohou tady být také minimální obavy o veřejný zájem a jednoduché firemní cíle a omezení. Jiné environmentální reporty obsahují rozšířené diskuse o výsledcích předběţné analýzy, která odhalí jejich obtíţnost a potenciální důleţitost. (1994, s ) Systém environmentálního manažerského účetnictví představuje významný zdroj informací, které napomáhají managementu na různých úrovních řízení stanovovat a dosahovat cíle v oblasti zlepšování environmentálního profilu podniku i jeho ekonomické výkonnosti. Můţe významným způsobem podpořit snahu podniku o neustálé zlepšování jak jeho environmentálního profilu, tak i jeho ekonomické výkonnosti. (HYRŠLOVÁ, 2005, s. 13) 3.8. EMS Environmentální manaţerský systém V České republice se stále více zdomácňuje výraz Environmental Management Systém, ve zkratce EMS, kterému u nás odpovídá termín systém environmentálního managementu nebo environmentální manaţerský systém. Na webových stránkách americké organizace EPA (Environmental Protection Agency) je uvedena následující definice EMS: Environmentální manaţerský systém (EMS) je sada nástrojů a principů, které umoţňují podnikům systematicky řídit záleţitosti týkající se jejich environmentální a zdravotní bezpečnosti. To je základ pro neustálé plánování, provádění, přezkoumávání a zlepšování podnikových operací směřujících k integraci pojmu ţivotní prostředí do kaţdodenní podnikatelské praxe. ( Vysoká úroveň poţadavků na ochranu ţivotního prostředí není jen cílem politiky ţivotního prostředí, ale i předpokladem pro průmyslový rozvoj. Politika ochrany ţivotního prostředí stále více ovlivňuje průmyslovou politiku a naopak. Čím dál častěji se vyskytují případy, kdy české podniky dodávající své výrobky zahraničním firmám jsou dotazovány na stav a plnění závazků v oblasti ochrany ţivotního prostředí. Mnohdy jejich zodpovězení a ověření zahraniční zákazník poţaduje jako podmínku pro svou zakázku. Zahraniční firmy pravděpodobně z důvodu konkurenceschopnosti, upřednostňují spolupráci s dodavateli, kteří mají zaveden EMS. 23

26 3.8.1 Struktura EMS Pro konkrétní zavádění environmentálního manaţerského systému v podniku lze pouţívat různých nástrojů. Správné postupy environmentálního managementu obvykle vychází ze standardu nebo technické normy, které jsou odvozeny z jiţ známých přístupů, zejména z manaţerského standardu ISO 9001 a související či EMAS. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 56) Přístupy uspořádání jednotlivých norem se v zásadě neliší, pokud jde o poţadavky, co musí podnikový systém environmentálního řízení obsahovat. Od kaţdé firmy vyţaduje efektivní environmentální jednání řadu změn, nejen vyplývajících z nápravných aktivit zpravidla technického charakteru, jako je např. sníţení emisí do ovzduší z technologie zásobování energií nebo sníţení mnoţství odpadních vod vyuţitím recyklační (recirkulační) technologie spotřeby vody. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 56) Má-li environmentální řízení podniku tvořit integrální součást řídících procesů podniku v celé jeho struktuře, nutně musí být vykonávány standardní úlohy managementu, jako je rozhodování, organizační plánování cílů a zdrojů, komunikace, kontrola, personální management, atd. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 56) U environmentálního řízení lze vyuţít běţné nástroje řízení: 1. Přímé jedná se o různá nařízení, příkazy či zákazy top-managementu, které jednoznačně stanovují poţadované chování v určitých situacích. Jejich nedodrţování je povaţováno za projev nedisciplinovanosti a je zpravidla postihováno sankcí. Svým charakterem do této skupiny patří i dokumentace v podobě interních směrnic, popisů pracovních postupů, instrukcí, dle nichţ jsou definovány postupy pro výkon rutinních činností. V podstatě se jedná o trvalé příkazy. Direktivní příkazy budou v oblasti environmentální managementu voleny tehdy, kde je bezpodmínečně nutné dodrţet technologické nebo jiné postupy tak, aby byly splněny stanovené environmentální legislativní předpisy, normy, či limity, a dále v případech řešení závaţných havárií či poruch. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 57) 2. Nepřímé jedná se spíše o motivační pravidla, s vyšší mírou delegované samostatnosti a vyšší úrovní odpovědnosti. Příkladem mohou být pravidla odměňování, podíly na dosaţených úsporách, atd. 24

27 Při environmentálním řízení se s nepřímými nástroji počítá především v etapě iniciace pracovníků pro neustálé zlepšování environmentálních aspektů a dosahování environmentálních cílů. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 57) Nedílnou součástí managementu na všech stupních řízení je kontrola. Jejím smyslem je získání jistoty a důvěry, ţe vývoj řízeného jevu, reality, organizace, se vyvíjí ţádoucím směrem a stanovené záměry a cíle budou nebo jsou dosaţeny. Kontrola nemá opodstatnění, pokud chybí kritéria, která definují ţádoucí stav (cílové hodnoty, standardy, postupy). Kontrolní činnost managementu bude tedy mít podstatnou úlohu ve všech fázích zavádění a provádění environmentálního řízení. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 57) Platné normy EMS Pro zavádění systémů environmentálního managementu v podnicích existují dva standardy, které lze v současnosti v ČR pouţít, a to: 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 761/2001, známé téţ pod zkratkou EMAS II (z anglického originálu Eco-Management and Audit Scheme). (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 58) Toto nařízení je závazné pro vlády všech členských států a je přímo aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie. Vzniklo revizí předchozího Nařízení č. 1836/1993 (EMAS I). Revidované nařízení, tzv. EMAS II, bylo publikováno v Official Journal of European Communities (Věstník) (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 58) 2. Technická norma ČSN EN ISO Systémy environmentálního managementu Specifikace s návodem pro její vyuţití. Tato norma má celosvětovou působnost a její text byl vypracován v Technické komisi ISO/TC 207 Environmentální management ve spolupráci s technickým výborem CEN/CS. Byla přijata v roce 1996, český překlad vyšel v květnu 1997 jako ČSN EN ISO (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 58) Environmentální systémy řízení podle EMAS Systém environmentálního managementu podle EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému sniţování dopadů svých činností na ţivotní 25

28 prostředí. V České republice je garantem programu EMAS Ministerstvo ţivotního prostředí. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Organizace, které pracují v systému EMAS, se snaţí integrovat environmentální hledisko do všech svých aktivit, pravidelně hodnotí vliv své činnosti na ţivotní prostředí a snaţí se jej průběţně zlepšovat. Přínosem zavedení systému je nejen pozitivní dopad na ţivotní prostředí, ale také například zkvalitnění systému řízení, zvyšování ekonomických efektů nebo průběţné zvyšování kvalifikace zaměstnanců. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 18) Přijetím systému EMAS a realizací konkrétních opatření dávají organizace pozitivní příklad a jasný signál, jak se chovat, pokud také další organizace chtějí být ohleduplné k ţivotnímu prostředí. Zavedení systému má výrazný stimulační efekt na environmentální chování podnikatelské sféry. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 18) Organizace účastnící se EMAS musí projít těmito fázemi: - úvodní environmentální přezkoumání - zavedení systému řízení (problém cíl řešení výsledek zhodnocení) - příprava environmentálního prohlášení - ověření systému a prohlášení akreditovaným ověřovatelem - bezplatná registrace (získání osvědčení o registraci, registrační číslo a zapůjčení loga EMAS) (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Akreditovaný environmentální ověřovatel schvaluje aktualizované údaje v environmentálním prohlášení jednou ročně. V intervalu 3 let ověřuje znovu všechny prvky systému environmentálního řízení, které jsou poţadovány pro registraci do programu EMAS. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Environmentální prohlášení je určeno především subjektům, které se zajímají o environmentální výkonnost podniku. Mohou jimi být například: zákazníci, zaměstnanci, finanční instituce, média, místní komunity, úřady, environmentální organizace, studenti a vědečtí pracovníci, konzultanti, ale i konkurence. (KOLÁŘOVÁ, 2009, s. 22) Environmentální systémy řízení podle ISO Norma ISO upravuje poţadavky na systém environmentálního managementu. Tyto poţadavky lze rozdělit do tří skupin: 26

29 1. Pro první skupinu je charakteristické, ţe poţadavky v ní obsaţené spadají do kompetence vrcholového managementu (plánování, E-politika, cíle, program, E-přezkoumání, atd.) 2. V druhé skupině jsou poţadavky na vlastní fungování EMS v provozních činnostech. Provozní činnosti jsou zde chápány velice široce, neboť nezahrnují jen výrobu, nýbrţ i zásobování, skladování, údrţbu, pomocné provozy (např. úklidové činnosti) a obsluţné činnosti (závodní jídelnu). 3. Třetí skupina je zaměřena na zpětnou vazbu. Těţiště poţadavků se týká monitorování a vyhodnocování environmentálních aspektů a v případě neuspokojivých výsledků přijímání nápravných opatření. (KREUZ, VOJÁČEK, 2007, s. 65) V následující tabulce jsou uvedeny významné rozdíly v poţadavcích normy ISO a EMAS. Tab. č. 1: Významné rozdíly v poţadavcích normy ISO a EMAS Rozsah ISO EMAS Působnost celosvětová členské země EU Platnost Úvodní environmentální přezkoumání (zhodnocení) Veřejné dokumenty Zakončení procesu Zajištění zakončení procesu všechny typy organizací (průmysl, sluţby, státní správa) nevyţaduje se, ale doporučuje pouze environmentální politika certifikace akreditovaná certifikační organizace EMAS I průmyslové podniky; v EMAS II stejné moţnosti jako u ISO je vyţadováno environmentální politika a environmentální prohlášení ověření (verifikace) systému a environmentálního prohlášení, validace dílčích prohlášení mezi externími audity akreditovaný environmentální ověřovatel Četnost auditu (cyklu auditů) nejdéle tříletý interval viz ISO Zdroj: Firma a životní prostředí (KREUZ, J., VOJÁČEK, O. 2007) 27

30 4. PRAKTICKÁ ČÁST PRÁCE 4.1 Charakteristika společnosti ŢĎAS, a. s Základní údaje o společnosti Akciová společnost ŢĎAS, se sídlem ve městě Ţďár nad Sázavou, zahrnuje strojírensko metalurgický komplex, patřící k největším společnostem uvedeného zaměření v České republice. Tato společnost patří do skupiny firem Ţeleziarne Podbrezová Group, jejímţ lídrem je přední světový výrobce trubek ŢP a. s. Podbrezová, Slovenská republika. V současné době má ŢĎAS, a. s. přibliţně 2720 zaměstnanců. Výrobní program, jehoţ základ tvoří především zařízení válcoven, tvářecích strojů a výrobků metalurgie, ji řadí mezi přední evropské výrobce tohoto sortimentu, který je určen především pro automobilový průmysl. Firma disponuje kvalifikovaným výrobním a technickým personálem, moderní výrobní a vývojovou základnou. Posláním společnosti je vyrábět a dodávat výrobky a polotovary vysoké uţitné hodnoty, v poţadované kvalitě, poskytovat odpovídající sluţby a dodrţovat příslušné bezpečnostní a ekologické předpisy. Obr. č. 1: Společnost ŢĎAS, a. s. Zdroj: 28

31 Obr. č. 2: Lokalizace spol. ŢĎAS, a. s. v ČR Zdroj: Historie společnosti ŢĎAS, a. s. V roce 1252, kdy byl zaloţen ţďárský cisterciácký klášter, přicházejí do kraje první prospektoři, hledající nejdříve stříbrnou a později ţeleznou rudu. První písemné zprávy o přímé výrobě ţeleza v hamrech s redukčními pecemi v oblasti Ţďárska pochází z roku Zahájení provozu první vysoké pece s nepřímým způsobem výroby ţeleza v areálu ţďárského kláštera se datuje kolem roku O téměř dvě století později, roku 1838, byl v ţelezárnách v Polničce u Ţďáru zahájen provoz válcovny na výrobu ţelezničních kolejnic. Komplex Ransko-polničských ţelezáren patřil v té době k největším v českých zemích a dodával hutnické a strojírenské výrobky do celé Evropy. V roce 1886 došlo v důsledku první dlouhotrvající krize k ukončení a zániku intenzivní ţelezářské výroby na Ţďársku. Tato výroba byla opětovně zahájena aţ roku K obnovení historické tradice přispělo odlití tradičního zvonu. Poté byla zahájena výroba mechanických lisů vlastní konstrukce. Roku 1959 dnešní akciová společnost ŢĎAS dodala první spojitou sochorovou válcovací trať (Čerepovec SSSR). Postupným vývojem došlo i k zahájení výroby v největší hale č. 5 umoţňující montáţ nejtěţších komponentů (1963). V roce 1991 byla uvedena do provozu nejmodernější válcovna profilů v indickém Visakhapatnamu. O rok později byl podnik privatizován a vznikla akciová společnost ŢĎAS. Roku 1996 obdrţel podnik certifikaci systému jakosti ISO Podnik byl několikrát oceněn na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, poprvé v roce 2000 za exponát 29

32 Kontejnerové hydraulické nůţky na šrot CNS 400 K, poté roku 2007 za exponát Hydraulické paketovací nůţky na šrot CNS 1100-CV2. Mezitím, roku 2002, do společnosti vstupuje strategický partner a majoritní vlastník, slovenská firma Ţeleziarne Podbrezová, a. s. 4.2 Environmentální manaţerský systém (EMS) Akciová společnost ŢĎAS leţí na jiţní hranici chráněné krajinné oblasti Ţďárské vrchy, která patří mezi nejčistší krajinné celky v ČR, coţ ve své podstatě vytváří přirozený tlak okolí na to, aby společnost usilovala o co nejpříznivější dopad své činnosti na ţivotní prostředí. V květnu 2005 společnost úspěšně zavedla a certifikovala environmentální systém řízení (EMS). Od roku 2006 je funkčnost systému pravidelně obhajována při kontrolních externích auditech. EMS je součástí integrovaného systému řízení ŢĎAS, a. s., coţ znamená, ţe kromě jiţ jmenovaného systému pro ochranu ţivotního prostředí také zahrnuje systém řízení jakosti dle EN ISO 9001 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle EN ISO (OHSAS). Ekolog společnosti vykonává funkci manaţera pro systém EMS. Jeho pracovní náplní je metodicky řídit a kontrolovat péči o ţivotní prostředí ve ŢĎAS, a. s. Zároveň však spolupracuje s dalšími manaţery pro oblast kvality (QMS) a bezpečnosti práce (AMS). Ekolog firmy také při nástupu pracovníků provádí úvodní školení z oblasti ochrany ţivotního prostředí. Environmentální manaţerský systém tvoří ve společnosti ŢĎAS, a. s. řadu koordinovaných činností, které podnik systematicky začleňuje do svého řídícího systému, aby tak mohl plánovitě sniţovat svůj negativní dopad na ţivotní prostředí. Hlavním znakem environmentálního manaţerského systému je skutečnost, ţe se jedná o systematický, stále se opakující proces, kdy vţdy po splnění zadaného cíle nebo úkolu se vytyčí cíl, popř. úkol, nový. V úplném jádru systému environmentálního managementu je tak neustálé sniţování vlivu podniku na ţivotní prostředí a zlepšování podnikového systému environmentálního managementu jako takového. Ve společnosti ŢĎAS, a. s. je v praxi k tomuto dosahování stanovených cílů vyuţíván tzv. Demingův cyklus nazývaný jako cyklus plán realizace kontrola zlepšení, neboli PDCA plan do check act. Podrobněji je tento model popsán na obr. č

33 Obr. č. 3: Systém environmentálního managementu ŢĎAS, a. s. a cyklus PDCA Úvodní environmentální přezkoumání Environmentální politika Přezkoumání (vyhodnocení a revize politiky, kontrola a revize cílů, nálezy z auditů, náprava neshod, vyhodnocení efektivnosti) Zlepšení Plánování Plánování (vyhodnocení environmentálních aspektů, legislativních požadavků, stanovení cílů a programů EMS) Měření (kontrola, monitoring, měření, zajištění shody a souladu, záznamy z měření) Audit EMS Zdroj: vlastní práce Kontrola Provoz Provoz (školení, komunikace, dokumentace, prevence havárií) 4.3 Zavádění a provozování EMS Podstatou zavádění systému environmentálního managementu bylo ve společnosti ŢĎAS, a. s. postupné vnášení environmentálních hledisek do jejího řídícího systému, a to na všech úrovních řízení. Provoz systému environmentálního managementu v podniku je rozloţen do pěti etap, přičemţ první, tzv. zahajovací etapa, se vyskytuje pouze na počátku, kdy se organizace rozhodla, ţe bude EMS zavádět. Ostatní čtyři etapy (plánovací, prováděcí, kontrolní a hodnotící) tvoří cyklický, stále se opakující proces. Realizace kaţdé z vyjmenovaných etap se opět skládá z řady dílčích kroků, které na sebe různě navazují Zahajovací etapa Zahajovací, neboli přípravná etapa spočívala v: 1. rozhodnutí zavést EMS 2. provedení úvodního environmentálního přezkoumání 31

34 Toto přezkoumání bylo uskutečněno ve všech provozech společnosti a to za kaţdou vykonávanou činnost. Veškeré environmentální aspekty, jako je např. spotřeba vody, spotřeba elektřiny, vznik odpadů, emise do ovzduší apod., se jednotlivě za kaţdý provoz zapisovaly do formuláře nazvaného Registr environmentálních aspektů (viz příloha č. 3). V Registru environmentálních aspektů je uveden název a umístění zařízení daného provozu; činnost, kterou toto zařízení vykonává; environmentální aspekty; environmentální dopady; legislativa a významnost. Celkem podnik k tomuto přezkoumání vyuţil přibliţně 200 kusů Registrů. Návodem ke správnému vyplnění Registrů jsou podnikem vydané interní směrnice. 3. stanovení environmentální politiky podniku V rámci politiky EMS si společnost ŢĎAS, a. s. stanovila tyto základní zásady: sniţování negativního vlivu na ţivotní prostředí racionální nakládání s odpady s ohledem na moţnost jejich recyklace a dalšího materiálového vyuţití efektivní vyuţívání přírodních zdrojů trvalé zlepšování kvality ovzduší zvyšování úrovně znalostí a povědomí zaměstnanců společnosti o zásadách systému jakosti, ochrany ţivotního prostředí a bezpečnosti práce formou cíleného školení a vzdělávání Plánovací etapa Poté, co byly zjištěny významné vlivy podniku na ţivotní prostředí a zrevidovány legislativní poţadavky na podnik, je dalším logickým krokem výběr určitého environmentálního problému a naplánování jeho řešení. Plánovací fáze ve společnosti ŢĎAS, a. s. probíhá v několika dílčích krocích: 1. odvození environmentálních cílů Na základě analýzy stávajícího stavu provedené pomocí formulářů Registrů environmentálních aspektů jsou stanoveny environmentální cíle. V této fázi zavádění EMS jde o vybrání a naplánování určitého řešení, které se vztahuje k zcela konkrétnímu environmentálnímu problému. V podniku ŢĎAS, a. s. je pravidlem, ţe je stanoven minimálně jeden cíl na kaţdou sloţku ţivotního prostředí (voda, ovzduší, půda, příroda, krajina). Tyto cíle jsou určovány vţdy na pětileté období. 32

35 Do roku 2010 byly v podniku nastaveny následující cíle: 1. rekonstrukcí lakoven H4 (hala č. 4) a H5 (hala č. 5) dosáhnout sníţení emisí CxHy (těkavých uhlovodíků) při odmašťování do 50 mg/m 3 2. zlepšit účinnost odsávání EOP (elektrických obloukových pecí) při trvalém dodrţení emisního limitu tuhých znečišťujících látek (TZL) do 50 mg/m 3 3. rekonstrukcí odsávání ANDROMATU (brousící zařízení) zlepšit účinnost odsávání při trvalém dodrţení emisního limitu TZL do 200 mg/m 3 4. sníţit měrnou spotřebu elektrické energie u EOP o 5 % 5. sníţit měrnou spotřebu chladicí vody u EOP o 5 % 6. zvýšit podíl recyklované strusky o 10 % 7. sníţit spotřebu vody u iontové nitridace o 20 % V současnosti probíhá zpracovávání nových cílů na další pětileté období vypracování environmentálních programů Pro kaţdý z cílů EMS jsou v rámci útvarů, kterých se vyhlášené cíle týkají, zpracovány postupy, jakým způsobem cílů dosáhnout. Tyto postupy obsahují jednotlivá dílčí opatření, termín plnění, zodpovědnost a náklady na realizaci. 3. stanovení organizační struktury a struktury procesů K prosazení cílů a programů EMS je třeba stanovit odpovědnosti a pravomoci, a to pomocí organizační struktury a struktury procesů. V rámci organizační struktury je kladen důraz na funkce a stanovení odpovědností, úkolů, kompetencí jednotlivých funkcí ve vztahu k ţivotnímu prostředí a téţ na komunikační cesty mezi různými funkcemi a podnikovými úrovněmi. Organizační struktura společnosti ŢĎAS, a. s. je znázorněna na obr. č. 4. Zeleně jsou označené právě klíčové pozice v rámci ochrany ţivotního prostředí ve společnosti. 33

36 Obr. č. 4: Organizační struktura společnosti ŢĎAS, a. s. GŘ/ Úsek generálního ředitele PŘ/ Úsek Řízení lidských zdrojů FŘ/ Úsek Finance Odbor dopravy a služeb LŘ/ Úsek Logistika Odbor Nákup OŘ/ Úsek Obchod Provoz Energetika TŘ/ Úsek Technika Odbor generálních oprav (GO) Odbor investic Technická kancelář VŘ/ Úsek Výroba Obor Metalurgie Vedoucí silniční dopravy Referent služeb Referent drobného prodeje Ekolog, odpad. hospodář Dispečer VDK Vedoucí odd. Servis oprav Mistr GO (elektro) Tribotechnik Vedoucí odd. Investic Vedoucí odd. TK Metalurgie Vedoucí odd. TK Strojíren Pracovník TK pro nástroje Obor Strojírny Obor Nástroje Obor Externí montáže Zdroj: firemní dokumentace spol. ŽĎAS, a. s. Vysvětlivky: GŘ generální ředitel PŘ personální ředitel FŘ finanční ředitel LŘ ředitel pro logistiku OŘ obchodní ředitel TŘ technický ředitel VŘ výrobní ředitel GO generální opravy VDK výrobně dispečerská kancelář V oblasti struktury procesů je kladen důraz na takové oblasti jako například: nákup, dodávky, plánování výroby, výrobní postupy, činnost smluvních partnerů, vzdělání 34

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR. Jiří Kalina, Jiří Hřebíček

MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR. Jiří Kalina, Jiří Hřebíček ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 151 157 ISSN 1335-0285 MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR Jiří Kalina, Jiří Hřebíček Centrum pro výzkum toxických

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha

Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Environmentální aspekty cesta k účinnosti EMS Zdeněk Veverka, auditor EMS, Praha Každý subjekt, který se rozhodne využít ČSN EN ISO 14001:2005 ke zdokonalení svého systému řízení organizace, se setká s

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti drobných podnikatelů v maloobchodu a cestovním ruchu v odpadovém hospodářství

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech. Povinnosti drobných podnikatelů v maloobchodu a cestovním ruchu v odpadovém hospodářství Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech JAK SPRÁVNĚ NAKLÁDAT S ODPADY Povinnosti drobných podnikatelů v maloobchodu a cestovním ruchu v odpadovém hospodářství Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu

Prodlouţení ţivotnosti bytového fondu Fakulta stavební VŠB TU Katedra městského inţenýrství Vzdělávací program na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a sníţení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Prodlouţení ţivotnosti bytového

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s.

ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY S VÝZNAMNÝMI DOPADY TEDOM a.s. Situace / Závažnost dopadu Příloha č. 1 k dokumentu GR _E001 EVIROMETÁLÍ ASPEKTY S VÝZAMÝMI DOPADY TEDOM a.s. Poř.č. Provoz, místo, Činnost Environmentální aspekt Skutečný či možný hlavní dopad Možnost

Více

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 29. 10. 2013 Č.j.: 75774/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

LCA analýza kapalných biopaliv

LCA analýza kapalných biopaliv LCA analýza kapalných biopaliv Ing. Libor Špička, Ing. Jiří Jedlička Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. LCA ANALÝZA WELL-TO-WHEELS ANALÝZA VÝSLEDKY WELL-TO-WHEELS ANALÝZY MĚŘENÍ EMISÍ LCA ANALÝZA analytická

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava)

ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (Bratislava) KRÁTKE SPRÁVY SHORT NOTES Vol. 20 1/2012 U N I V E R Z I T A K O M E N S K É H O V B R A T I S L A V E 102 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2015:

Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2015: Cíle firmy Firma Valdman s.r.o. si stanovila následující cíle pro rok 2015: 1. Údrţba a rozvoj systému řízení jakosti podle normy ISO 9001:2008,14001:2004. T: 03/2015 a všichni 2. Zvýšení konkurenceschopnosti,

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

Principy ochrany životního prostředí

Principy ochrany životního prostředí Principy ochrany životního prostředí a její právní úpravy Filip Dienstbier Principy a jejich role v právu pojem princip, zásada pravidlo chování preskriptivnost, normativnost vůdčí ideje, výchozí myšlenky

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu

E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu E-learningový portál podpora výuky na středních školách v oblastech životního prostředí, podnikatelských dovedností a projektového managementu Vydavatel: IREAS, Institut pro strukturální politiku o.p.s.

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP

Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP Hovoříme o tzv. komunitárním právu ŽP Je to rozsáhlý soubor environmentálních norem Nejdůležitější faktor ovlivňující národní legislativu ŽP V členských zemích (v roce 2012 je to 27 zemí) V kandidátských

Více

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová

Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit? Audit! RNDr. Hana Žufanová Audit (z lat. auditus, slyšení) znamená úřední přezkoumání a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit, zda doklady podávají platné a spolehlivé

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Dokumentace podprogramu 1

Dokumentace podprogramu 1 Dokumentace podprogramu 1 1. Základní údaje podprogramu: identifikační údaje: Pořízení nízkoemisních pohonných a pomocných jednotek 2. Bilance potřeb a zdrojů financování podprogramu ISPROFIN S 05 270

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více