ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2015 ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2015 ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ"

Transkript

1 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2015

2 Оршил ОРШИЛ Монгол Улсын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт зааснаар Зохицуулах Зөвлөл нь тухайн нутаг дэвсгэрт усны үйлчилгээний төлбөр, ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээний тарифыг тогтоох, хуулийн этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, мэргэжлийн дүгнэлт, шийдвэр гаргах чиг үүрэгтэй бөгөөд хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Зохицуулах Зөвлөл нь Монгол Улсад ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг үр ашигтай явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэн, дэлхийн жишигт нийцсэн чанар стандарт бүхий найдвартай, тэгш, хүртээмжтэй үйлчилгээг хот, суурины хэрэглэгчдэд хүргэх, баталгаажуулахад чиглэсэн оновчтой зохицуулалт хийхийг эрхэм зорилгоо болгон ажиллаж байна. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 01

3 Зорилго Зорилт Эрхэм зорилго Монгол Улсад ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг үр ашигтай явуулах нөхцөл бололцоог бүрдүүлэх, дэлхийн жишигт нийцсэн чанар, стандарт бүхий найдвартай, тэгш, хүртээмжтэй үйлчилгээг баталгаажуулахад чиглэгдсэн оновчтой зохицуулалт хийхэд оршино. Стратегийн зорилтууд Зохицуулах зөвлөл нь эрхэм зорилгынхоо хүрээнд дараах стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлнэ. Зорилт 3 Хууль, эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх замаар усны үйлчилгээний менежментийн шинэ арга хэлбэрүүдийг нэвтрүүлж, хэрэглэгчийг дээдэлсэн үйлчилгээний салбар болгоно. Зорилт 4 Зорилт 1 Хэрэглэгчдийг стандартын шаардлагад нийцсэн цэвэр усаар хангах, бохир усыг татан зайлуулах, цэвэрлэх үйлчилгээг чанартай, найдвартай хүргэхэд чиглэгдсэн бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ. Зорилт 5 E-Licence цахим сан байгуулж, мэдээллийн 2 талт идэвхтэй, хариуцлагатай урсгалыг бий болгон, олон нийтэд нээлттэй, ил тод ажиллана. Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний үнэ тарифыг бодит зардалтай нь уялдуулан хэрэглэгч, хангагчийн эрх ашгийг тэнцвэртэйгээр хамгаалах зарчимд үндэслэн тогтооно. Зорилт 2 Зохицуулах зөвлөлийг бэхжүүлэх, түүний үйл ажиллагаагааг төрийн бодлого, хууль тогтоомжид нийцүүлэн, хараат бус байдлаар мэргэжлийн түвшинд явуулна. Зорилт 6 Байгальд ээлтэй шинэ техник технологийг нэвтрүүлэхэд чиглэгдсэн бодлого зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ. 02 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 03

4 Хуулийн хэрэгжилт 1. Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт 1.1. Хуулийн дэх Улаанбаатар хотын хэрэглэгчийн заалт буюу цэвэр, бохир усны үнэ тарифт 2015 оны 9 дүрээр сард үйлчилгээний төлбөр тогтоох зохицуулалт хийж 4-29 хувь аргачлал, тусгай зөвшөөрөл нэмэгдүүлсэн бөгөөд энэ нь нийслэл эзэмшигчийн үйлчилгээний хотод ус хангамж, ариутгах татуургын т а р и ф ы г х я н а ж б а т л а х, үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад хувь нийтлэх ажлын хүрээнд: нэмрээ оруулж, мөн оны хүлээгдэж Тайлант онд нийслэл, орон нутгийн буй гүйцэтгэлээр УСУГ-ын орлого 617 нийт 43 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч сая төгрөгөөр, ОСНААУГ-ын орлого байгууллагаас борлуулалтын орлогын 480 сая төгрөгөөр тус тус нэмэгдэх шаардагдах хэмжээ /цаашид БОш төлөвтэй байна. Үнэ тарифын гэх/ тогтоолгох, тариф шинэчлэх зохицуулалтаас 2015 оны хүлээгдэж санал ирүүлснийг хянан боловсруулж, буй гүйцэтгэлээр салбарын хэмжээнд эрчим хүчний үнийн өсөлт, цалингийн орлого 20 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдэл, инфляцийн өсөлттэй нэмэгдэх тооцоо гарч байна. уялдуулан 37 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тарифт зохицуулалт хийсэн. Үүнээс 14 нь аймаг, орон нутгийн тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч /цаашид ТЗЭ гэх/ аж ахуйн нэгж /цаашид ААН гэх/, байгууллага байв. Түүнчлэн 2015 оны 6 дугаар сараас эхлэн улсын хэмжээнд усны үйлчилгээний суурь тарифыг мөрдөж байна. 04 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Орон нутгийн ТЗЭ-ийн БОш-г хүрээнд ТЗЭ-ийн тоолуургүй тарифыг тухайн ААН, байгууллага жилийн т ө г / л - т ш и л ж ү ү л э н б а т а л с а н. зардлаа нөхөхүйц буюу алдагдал Одоогоор орон нутгийн 34 ААН, х а м г и й н б а г а б а й х з а р ч и м байгууллагаас 13 байгууллагын баримтлан, түүнд ойртохуйц түвшинд, тарифыг төг/л нэгжид шилжүүллээ. элэгдлийн зардлыг хүртэл хувиар байгуулах боломжтойгоор Түүнчлэн тарифын зохицуулалтын тарифыг хянав. хүрээнд зөөврийн усны алдагдлын тодорхой хувийг орон нутгийн төсвөөс Тариф баталгаажуулах явцад усны санхүүжүүлэх талаар зарим аймгийн алдагдал өндөр болон тариф, өмч удирдлагатай уулзалт зохион хөрөнгөтэй холбоотойгоор орон байгуулсны үр дүнд Эрдэнэт, нутгийн засаг захиргаатай зөвшилцөх, Багануур зэрэг хотод орон нутгаас нь зарим байгууллагад хугацаатай үүрэг 200 сая хүртэл төгрөгийн дэмжлэг даалгавар өгч, биелэлтийг хянан үзүүлэхээр болсон байна. Мөн а ж и л л а ж б а й н а о н д Дорнод, Ховд, Төв, Дархан-Уул, З о х и ц у у л а х з ө в л ө л ө ө с у с н ы Хөвсгөл зэрэг аймгуудад орон нутгаас үйлчилгээний тарифыг нэг нэгжид нь ТЗЭ нарт санхүүгийн дэмжлэг шилжүүлэх бодлого баримталж, үзүүлж байна. тарифын зохицуулалтын Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 05

5 Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт Төв аймаг болон нийслэлийн 52 хэрэгжүүлснээр төвлөрсөн шугамд ААН, байгууллагын нягтлан бодогч нийлүүлж буй хаягдал бохир усны н а р т т а р и ф ы н з о х и ц у у л а л т, бохирдуулагч бодисын агууламжийг 1.3. Хуулийн дахь заалт тооцоолох аргачлал, тарифын санал шаардлагын түвшинд хүртэл бууруулах буюу тусгай зөвшөөрөл олгох, ирүүлэх журам, холбогдох мэдээллийн хөшүүргийг бохирдуулагч ААН-үүдэд сунгах, түдгэлзүүлэх, хүчингүй талаар зөвлөмжүүд өгөв. Мөн УБТЗ-ын харьяа 4 байгууллагатай үнэ тарифын зохицуулалт сэдвээр хамтарсан уулзалт зохион байгуулав. Ус хангамж, ариутгах татуурга 1.2. Хуулийн дахь заалт буюу үндсэн хөрөнгийн элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийн х э м ж э э г т о г т о о х а ж л ы н хүрээнд: бий болгох, улмаар төв цэвэрлэх байгууламжийн ачааллыг бууруулах, бохир усны цэвэрлэгээний түвшинг дээшлүүлэх зорилготой юм. Уг аргачлалыг боловсруулахдаа олон улсын туршлагыг судлан манай улсад болгох ажлын хүрээнд: УХАТ-ын ашиглалт, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах ААН, байгууллагын нийт 43 удаагийн хүсэлт, материалыг хянан, нөхцөл, /цаашид УХАТ гэх/-ын үйлчилгээний ТЗЭ-ийн мөрдөх цэвэр, бохир усны үнэ, тарифыг тогтоох зорилгоор Цэвэр, бохир усны үйлчилгээний т а р и ф т о о ц о х а р г а ч л а л - ы г, жижиглэнгийн болон бөөний тарифыг ү й л ч и л г э э н и й б о д и т з а р д л ы н өөрчлөлтөд тулгуурлан индексжүүлэх зорилгоор Тариф индексжүүлэх ж у р а м - ы н т ө с л и й г т у с т у с боловсруулсан. Мөн Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бохир усны тариф тооцох аргачлал -ын төслийг б о л о в с р у у л ж Б а р и л г а, х о т байгуулалтын яам болон холбогдох Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журам -ын төслийг боловсруулж Барилга, хот байгуулалтын яам /цаашид БХБЯ гэх/, Барилга хөгжлийн төв болон ТЗЭ ААН, байгууллагуудаас санал авч нэгтгээд байна. Одоогоор уг заалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэхгүй байгаатай холбогдуулан заалтыг өөрчлөх санал боловсруулан Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд тусгуулав. хэрэгжүүлж болох хамгийн энгийн б ө г ө ө д и т г э м ж л э г д с э н лабораториудын хүчин чадалд нийцэх арга, аргачлалуудыг сонгон авсан б о л н о. Т ү ү н ч л э н ц э в э р л э х байгууламжид нийлүүлж буй болон г а р ч б а й г а а у с н ы ч а н а р ы н судалгааны үр дүн, зардлын судалгаанд тулгуурлан УСУГ болон энэ чиглэлийн мэргэжилтнүүдтэй хамтран ажиллав. БХБЯ-аас ирүүлсэн улс, орон нутгийн төсөв, ОУБСБ-ын буцалтгүй тусламж, зээлээр хэрэгжсэн төслүүдийн шаардлага хангасан 39 ААН, байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, сунгуулах асуудлыг Зохицуулах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэв. газрын саналыг тусгав. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бохир усны тариф тооцох аргачлал -ыг хөрөнгө оруулалтыг нөхөн төлөх журмын төсөлд санал боловсруулан хүргүүлэв. 06 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 07

6 Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт Т а й л а н т х у г а ц а а н д т у с г а й зөвшөөрөл шинээр 25 ААН, б а й г у у л л а г а а в ч 1 4 А А Н, байгууллага сунгалт хийлгэсэн байна. Үүнээс шинээр тусгай зөвшөөрөл авсан ААН, байгууллагын 64%-ийг УБ хотод орон сууцны УХАТ-ын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр, 28%-ийг бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар соруулах үйлчилгээний чиглэлээр, 8%-ийг орон нутгийн УХАТ-ын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй ААН, байгууллага эзэлж байна. Түүнчлэн орон сууцны УХАТ-ын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх чиглэлээр 2 байгууллага, орон нутгийн нийтийн аж ахуйн 12 байгууллага нийт 14 байгууллага сунгуулав. Гүйцэтгэлийн гэрээг 39 тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчидтэй байгуулав. Шинээр олгосон тусгай зөвшөөрлийн төрөл 28% 8% 64% Орон сууцны ашиглалтын чиглэлээр Аймаг, орон нутгийн УХАТ-ын чиглэлээр Бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар соруулах чиглэлээр Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид: ТЗЭ-ийн төрөл тоо дүн УБ хот, орон нутаг дах НАА байгууллага 45 Төр, орон нутгийн өмчит 32 Хувийн хэвшлийн 7 Бусад 6 Орон сууц ашиглалтын байгууллага 65 Төр, орон нутгийн өмчит 5 Хувийн хэвшлийн 59 Бусад 1 Бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар соруулах үйлчилгээ Туршилт, тохируулга хийх үйлчилгээ 1 1 Цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, үйлчилгээ 1 1 Ус цэвэршүүлэн савлах үйлчилгээ 9 9 Нийт 146 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 1.4. Хуулийн заалт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр буюу тусгай зөвшөөрлийн хангав. нөхцөл шаардлагыг тогтоох, хэрэгжилтийг хянах ажлын Зохицуулах зөвлөлөөс 2015 оны хүрээнд: хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөөг боловсруулж, баталсны дагуу хяналт, Зохицуулах зөвлөлийн 2014 оны шалгалтын ажлын талаар дараах арга 18 тоот тогтоолоор батлагдсан Тусгай хэмжээг хэрэгжүүлж ажиллаа. Үүнд: зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын дагуу тусгай зөвшөөрөл шинээр авах, 1. Усны эх үүсвэрийн барилга сунгуулах хүсэлт гаргасан 43 ААН, байгууламжийн хамгаалалтын болон байгууллагын үйл ажиллагаатай газар эрүүл ахуй бүсийн дэглэм чиглэлээр дээр нь танилцаж, нөхцөл, шаардлага Монгол Улсын Ариун цэврийн тухай хангаж буй эсэх талаар дүгнэлт хуулийн 5.1, Усны тухай хуулийн гаргав. Үүнд: Дорноговь, Говьсүмбэр, 26.1, Хот, суурины ус хангамж, Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий, Төв, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай Дархан-Уул, Орхон, Сэлэнгэ зэрэг 9 хуулийн дэх заалт болон аймгийн 12 ААН, байгууллага Ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага, хамрагдаж, тухайн нутаг дэвсгэрт ус чанар аюулгүй байдлын үнэлгээ хангамж, ариутгах татуургын MNS 0900:2005 стандартын ашиглалт, үйлчилгээний хүртээмж, хэрэгжилтийг хангуулах чанар болон хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрийн үр дүнд шинжилгээ хийлээ. Ажлын хэсэг хангагч байгууллагуудын санхүүгийн чадавхид үнэлгээ хийж, усны эх үүсвэр, цэвэрлэх байгууламжийн судалгааг шинэчлэв. Мөн мэдээллийн нэгдсэн санг баяжуулж, холбогдох норм, дүрэм, стандартын түвшинг тогтоож, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 09

7 Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт зорилгоор 2015 оны 4 дүгээр сард дутагдал илрэв. Зохицуулах зөвлөлөөс мэргэжлийн инженер, техникийн ХУД-ийн Зайсан орчмын хүн амын тус дүүргийн усны эх үүсвэрийн ажилчид дутмаг, Засгийн газрын ундны усны эх үүсвэрийн гүний барилга байгууламжийн эрүүл ахуй, 2011 оны 311 дүгээр тогтоолын худгийн ашиглалт болон харуул хамгаалалтын бүс алдагдсан, ус хэрэгжилт хангалтгүй, хуулийн хамгаалалт, эрүүл ахуйн бүсийн ашиглах дүгнэлтгүй зэрэг зөрчилтэй этгээдийн дотоод үйл ажиллагаанд дэглэм, ариутгал, халдваргүйжилтийн хотхонуудын усны эх үүсвэрийг хууль т а в и х х я н а л т с у л, х ө д ө л м ө р байдалтай танилцав. Тус шалгалтаар бусаар хариуцаж байгаа ААН, хамгааллын давтан зааварчилгаа өөрийн эх үүсвэрээс хүн амыг ундны байгууллагад ажил сайжруулах албан хөтлөлт хангалтгүй зэрэг нийтлэг усаар ханган, орон сууцны ашиглалт шаардлага хүргүүлж, хуулийн дагуу шугам сүлжээний төлөв байдалд МХЕГ з ө р ч и л, д у т а г д а л и л э р с н и й г үйлчилгээ эрхэлж буй ААН-ийг мэргэжлийн байгууллагад ашиглалт, болон НМХГ-тай хамтран Төрийн З о х и ц у у л а х з ө в л ө л ө ө с а ж и л хамруулж тусгай зөвшөөрлийн үйлчилгээг хариуцуулах хугацаатай хяналт, шалгалтын тухай, Барилгын сайжруулах хугацаатай үүрэг нөхцөл, шаардлагыг хангаж буй үүрэг даалгавар өгч, биелэлтийг тухай, Хот, суурины ус хангамж, даалгавар өгч, биелэлтэд хяналт тавин эсэхэд мэргэжлийн дүгнэлт гаргав. хангуулав. ариутгах татуургын ашиглалтын тухай Ажлын хэсэг ХУД-ийн Зайсан орчмын зэрэг хуулиуд, холбогдох стандарт, ундны усны эх үүсвэртэй 10 гаруй 2.Орон сууцны ус хангамж, н о р м, д ү р м и й н х э р э г ж и л т и й г ААН-ийн 20 гүний худагт үзлэг хийв. ариутгах татуургын ашиглалт, хангуулах, илэрсэн зөрчлийг үйлчилгээний чиглэлээр нийслэлийн арилгуулах, мэргэжил арга зүйн нутаг дэвсгэрт орон сууц ашиглалтын зөвлөмж өгөх зорилгоор ажлын хэсэг үйл ажиллагаа эрхэлж буй хувийн ажиллав. хэвшлийн ААН-ийн үйлчилгээний чанар, инженерийн байгууламж, Шалгалтанд Батбаян дулаан ХХК, Санкомфорт ХХК, Морьттүнгэ ХХК, КСИМС ХХК, Богд Асар Үзлэгийн явцад усны эх үүсвэрийн ХХК, Тохилог шинэ ертөнц ХХК, ариун цэврийн дэглэм, хамгаалалтын Баян газрын хишиг ХХК, Дэнж бүс зөрчигдсөн, усан сангийн хотхон ХХК, Ганбиж ХХК, Ган ариутгал халдваргүйжилт хийгддэггүй, инженеринг ХХК, Хаусинг холд ундны усны шинжилгээг тогтмол ХХК, Ууган Хасон ХХК зэрэг 12 хийлгэдэггүй зэрэг нийтлэг зөрчил А А Н х а м р а г д а в. Э д г э э р т 10 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 11

8 Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт хооронд үүссэн төлбөр тооцооны Иргэн н.ичинноров, Б.Болормаа асуудлыг хянан, шийдвэрлэв. нарын гомдлын дагуу газар дээр НАПОКА СӨХ-ноос ирүүлсэн нь очиж судлан зөрчлийг 1.6 Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн дагуу орон сууцны арилгуулж, 02/360, 01/335 журам, аргачлал, зааврыг 1.5. Хуулийн заалт УХАТ-ын ашиглалт, үйлчилгээг тоотоор тус тус хариу хүргүүлэв. боловсронгуй болгох, хууль, б у ю у т у с г а й з ө в ш ө ө р ө л Тунгалаг буянт дуут ХХК дүрэмд санал өгөх чиглэлээр: эзэмшигчдийн хооронд болон хариуцаж, гэрээ байгуулан, Хэрэглэгчээ сонсъё нээлттэй Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, шаардлагатай засвар, үйлчилгээг хаалганы өдөрлөгөөр иргэдээс байгуулсан гүйцэтгэлийн гэрээ болон хэрэглэгчийн хооронд үүссэн хийж, УСУГ, ДШС-ний өр орон сууцны конторуудын үйл үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэхэд маргааныг эрх хэмжээний төлбөрийг барагдуулсан байна. ажиллагаатай холбоотой нийт 9 н э г д с э н з о х и ц у у л а л т т о г т о о н хүрээнд шийдвэрлэх чиглэлээр: Дэвжих СӨХ-оос ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хүлээн авч, мөрдүүлэх, гэрээнд оролцогч талууд Хангагч, хэрэглэгчийн өргөдөл, өргөдлийн дагуу дулаан, халуун холбогдох хууль, тогтоомжийн гэрээгээр хүлээсэн ажил, үйлчилгээг гомдлын мөрөөр 2015 онд нийт 16 усны төлбөртэй холбоотой дагуу шийдвэрлэв. Тухайлбал, хэрхэн хэрэгжүүлснийг дүгнэх өргөдөл, гомдол хүлээн авч, тухай бүр асуудлыг судлан Эрчим хүчний ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-ын зорилгоор ТЗЭ байгууллагуудын шийдвэрлэсэн болно. Үүнд: зохицуулах хороонд хандахыг нэгдсэн дуудлагын утас яаралтай г э р э э г д ү г н э х а р г а ч л а л - ы г OHEA ХХК-ийн оршин суугчид зөвлөв. үед холбогддоггүй, цаг хугацаа боловсруулан, Зохицуулах зөвлөлийн болон Жайент ХХК-ийн Хүслийн-Өргөө, Хом ланд алддаг зэрэг гомдол ирснийг даргын 2015 оны А/18 тоот өргөдлийн дагуу Хөшгийн СӨХ-үүд, оршин суугчдын судлан, иргэдийг хүндрэл, тушаалаар батлуулав. Үнэлгээний х ө н д и й н т ө с л и й н б а г, гомдлыг багцлан МХЕГ-т дүгнэлт чирэгдэлгүй ая тухтай амьдрах журмын дагуу тусгай зөвшөөрөл Баянбулаг Баянзүрх ХХК, гаргуулахаар хандав. нөхцөлөөр хангаж ажиллахыг эзэмшигч 82 АНН, байгууллагын үйл Нийслэлийн эрүүл мэндийн Жайент ХХК, ОНЕА ХХК- ОСНААУГ ОНӨААТҮГ-т ажиллагааг гүйцэтгэлийн 12 шалгуур газар, Сэлбэ хотхон СӨХ, иудын гомдлыг хуулийн хүрээнд даалгав. үзүүлэлтүүдээр дүгнэв. Сагиль Биж ХХК, Амь-Ус барагдуулав. трейд ХХК, ОСНААУГ-ын Тусгай зөвшөөрөл хүсэхтэй харъяа ХҮТ-12 зэрэг нийт 9 холбогдуулан Зүмбэр орд ХХК, газарт хяналт явуулж илэрсэн Гурван оргил таун ХХК-ийн зөрчлийг арилгуулав. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, Цант орхон ХХК болон шаардлагын талаар гаргасан Спирт бал бурам ХХК-ийн гомдлыг барагдуулав. 12 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 13

9 Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт Зохицуулах зөвлөлийн хуралдааны Ус хангамж, ариутгах татуургын т э м д э г л э л э э р ө г ө г д с ө н ү ү р э г а ш и г л а л т, ү й л ч и л г э э н и й даалгаврын хэрэгжилтийн биелэлтэд байгууллагуудад гарч болзошгүй хяналт тавих зорилгоор Биелэлт, эрсдлийг урьдчилан тооцоолох хяналт, мониторингийн маягтыг Хяналтын хуудас -ын төслийг боловсруулан Зөвлөлийн даргын боловсруулж, МХЕГ-т хүргүүлсэн. 1.7 Хуулийн дахь 2015 оны А/37 тоот тушаалаар заалт буюу тусгай зөвшөөрөлд батлуулан хэрэгжүүлж байна. Хууль тогтоомж, журмын төсөлд Нийслэлийн Замын Цагдаагийн заасан үйл ажиллагаа, хүний УХАТ-тай холбоотой асуудлаар г а з а р т а й х а м т р а н б о х и р у с нөөц, техник технологи, эдийн Бохир усыг зөөвөрлөх үйлчилгээ тодорхой санал боловсруулж, зөөвөрлөх үйлчилгээ үзүүлэгч засгийн үзүүлэлтийн талаар үзүүлэгч ААН, байгууллагад зориулж холбогдох байгууллагад хүргүүлэв. байгууллагуудын автомашиныг мэдээллийн нэгдсэн сан бий Тусгай зөвшөөрөл бүхий бохир ус Үүнд: дугаарын хязгаарлалтаас чөлөөлөх болгох, тусгай зөвшөөрөл зөөвөрлөх автомашинд хэрэглэх таних ажлыг зохион байгуулав. э з э м ш и г ч э э с х о л б о г д о х тэмдэг буюу лого ашиглах журам -ыг Б а р и л г ы н т у х а й х у у л и й н мэдээллийг гаргуулах ажлын боловсруулж батлуулав. шинэчилсэн найруулгын төсөлд хүрээнд: санал боловсруулж БХБЯ-нд Ус хангамж, ариутгах татуургын хүргүүлсэн. ашиглалт, засвар, үйлчилгээ эрхлэгч Т З Э - и й н М э д э э л л и й н с а н Барилгын хөгжлийн төвөөс боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний боловсруулсан Гамшгийн үед тендерийн хүрээнд дараах ажлыг хот, суурины ус хангамж, гүйцэтгэв. Үүнд: ариутгах татуургын ашиглалт, Нийслэлийн Захирагчийн ажлын ү й л ч и л г э э г х а р и у ц с а н албанаас усан оргилууруудын Зөвлөх үйлчилгээний тендерт б а й г у у л л а г ы н а ж и л л а х ашиглалтыг сайжруулах журам шалгарсан Инно солюшн ж у р а м - ы н т ө с ө л д с а н а л боловсруулах ажлын хэсэгт орж, ХХК-тай Зөвлөх үйлчилгээний боловсруулж хүргүүлсэн. техникийн болон эдийн засгийн тендерийн гэрээг 3 дугаар чадавхид тавигдах шаардлагад санал сарын 12-ны өдөр байгуулж, боловсруулав. ц а х и м м э д э э л л и й н с а н боловсруулах ажлыг эхлүүлэв. 14 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 15

10 Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт И н н о с о л ю ш н Х Х К - и й н 1. Төв аймгийн Зуунмод сумын 6 менежер, программ хангамжийн дугаар багийн 20 айлын оршин судалгааны ажилтан нартай суугчдаас Гранд стракче ХХК ийн уулзалт зохион байгуулж, хүний талаар ирүүлсэн гомдлын мөрөөр нөөц, техник тоног төхөөрөмж, ажлын хэсэг ажиллав. Шалгалтаар санхүү эдийн засаг, гүйцэтгэлийн орон сууцны барилгын инженерийн шалгуур үзүүлэлт, тайлан зэрэг ш у г а м, с ү л ж э э н и й а ш и г л а л т, илрүүлж, удаа дараа тавьсан модуль тус бүрээр мэдээллийн үйлчилгээг зөвшөөрөлгүй, мэргэжлийн шаардлага биелүүлээгүй учир Төрийн сангийн гэрээний хэрэгжилтэд 1.8. Ус ашиглалт, ариутгах бус хүмүүсээр хариуцуулж, ундны хяналт шалгалтын тухай хууль болон хяналт тавьж, явцын тайлангуудыг татуургын улсын байцаагчийн усыг барилгын гадна байрлах Хот, суурины ус хангамж, ариутгах гаргуулав. ажлын хүрээнд: хамгаалалтгүй гүний худгаас татуургын ашиглалтын тухай хуулийн Хот, суурины ус хангамж, ариутгах хангадаг, цэвэр усны үйлчилгээний дагуу 1,210,000 төгрөгийн торгууль Үндэсний дата төвд төрийн татуургын ашиглалтын тухай хууль тарифыг батлагдсан тарифаас 8 шийтгэврийг ногдууллаа. Түүнчлэн байгууллагын зохиомол сервер болон холбогдох бусад хууль дахин өндөр авч, хууль зөрчсөн нь усны эх үүсвэрийн ашиглалт, бий болгож тусгай зөвшөөрлийн тогтоомж, норм стандартыг мөрдөн тогтоогдсон. Иймд дээрх зөрчлийг үйлчилгээг мэргэжлийн байгууллагад мэдээллийн санг байршуулсан. ажиллаа оны байдлаар 30 арилгуулж, оршин суугчдаас хууль шилжүүлэх талаар хугацаатай үүрэг гаруй ААН, байгууллагад шалгалтыг бусаар илүү авсан усны төлбөрийг даалгаврыг өгөв. явуулж, 100 гаруй зөрчлийг илрүүлэв. буцаан олгуулж, хохиролгүй болгов. Тайлант хугацаанд зөрчил гаргасан оны 2 дугаар сард Хан- этгээдэд торгууль, шийтгэврийн 3 2. ХААИС нь ундны усны эх Уул дүүргийн орон сууцны оршин удаагийн арга хэмжээг авч, улсын үүсвэрийн 2 гүний худгийн ашиглалт, суугчдын унд, ахуйд хэрэглэдэг гүний т ө с ө в т 3, 3 8 0, т ө г р ө г үйлчилгээг хууль зөрчин зөвшөөрөлгүй худгийн ашиглалт, үйлчилгээ, харуул т ө в л ө р ү ү л с э н. М ө н у л с ы н эрхэлж байсныг хамгаалалт, эрүүл ахуйн бүсийн байцаагчийн албан шаардлага-8, акт- дэглэм болон ундны усны ариутгал, 1 гаргаж, холбогдох байгууллагад халдваргүйжүүлэлтийн байдалд үзлэг хүргүүлж, тэдгээрт хяналт тавин хийв. Ажлын хэсэг тус дүүрэгт зөрчлийг арилгуулав. Үүнд: байрладаг хотхонуудын ундны усны эх үүсвэрийн ариун цэврийн дэглэм, хамгаалалтын бүс 16 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 17

11 Хуулийн хэрэгжилт Хуулийн хэрэгжилт зөрчигдсөн, усан сангийн ариутгал өвчин тараах эрсдэл үүссэнийг 6. Хом ланд СӨХ-оос ирүүлсэн 7. Тунамал Өргөө ХХК нь халдваргүйжилт хийгддэггүй, ундны тогтоов. Иймд тус үйлдвэрийн үйл гомдлын мөрөөр МХЕГ-тай хамтран Сүхбаатар дүүргийн 5 дугаар усыг лабораторийн шинжилгээнд ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоож, Тохилог шинэ ертөнц ХХК-ийн үйл хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах орон тогтмол хамруулдаггүй, усны эх акт тавин зөрчлийг арилгуулав. ажиллагаанд мэргэжлийн дүгнэлт сууцны ашиглалт, засвар үйлчилгээг үүсвэрийн ашиглалт, үйлчилгээг гаргав. Дүгнэлтээр сууц өмчлөгчдийн зөвшөөрөлгүй эрхэлж байсныг зөвшөөрөлгүй эрхэлж буй зөрчлийг 5. Зүмбэр Орд Өргөө ХХК нь холбооны үүргийг давхар гүйцэтгэж илрүүлж, мэргэжлийн байгууллагад илрүүлэв. Иймд дээрх зөрчлийг Баянзүрх дүүргийн 5, 14, 15, 18, 25 байсан, мэргэжлийн инженер шилжүүлэх албан даалгаврыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн болон 26 дугаар хорооны нутаг техникийн ажилчид дутмаг, хүний хүргүүлэв. Зөрчлийг тогтоосон Dream Land хотхон СӨХ-д ¹ дэвсгэрт байрлалтай нийт 16 байрны нөөцийн бодлого алдагдсан, ус хугацаанд арилгаагүй тул тус 001/03-15, Соёмбо констракшн ус хангамж, ариутгах татуургын хангамж, ариутгах татуургын компаний цэвэр б охир усны ХХК-д ¹ /04-15, Могул системийн ашиглалт, үйлчилгээг ашиглалт, үйлчилгээний нөхцөл, үйлчилгээний тарифыг албан Скай ХХК-д ¹ /05-15, зөвшөөрөлгүй эрхэлж, гэрээний шаардлага хангаагүй зэрэг зөрчлийг байгууллагын тарифт шилжүүлэв. Фүюушин ХХК-д ¹ /06- үүргээ биелүүлээгүй, их хэмжээний өр илрүүлж, ажил сайжруулах албан 15 тоот албан шаардлагыг тус тус үүсгэсэн тухай УСУГ -аас ирүүлсэн шаардлагыг хүргүүлэв. хүргүүлж, хуулийн дагуу мэргэжлийн гомдлын дагуу ажлын хэсэг гарч, тус байгууллагад ашиглалт, үйлчилгээг компанийн хууль зөрчсөн үйл шилжүүлэх үүрэг өгөв. ажиллагааг зогсоож, 250,000 төгрөгийн торгууль ногдуулав. 4. Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар х о р о о н ы н у т а г т б а й р ш и л т а й Хэгсакуа ХХК-ийн савласан цэвэр усны үйлдвэрийн үйл ажиллагааг шалгахад савласан усны стандартын шаардлага хангаагүйгээс халдварт 18 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 19

12 Зөв шийдвэр - Сайн судалгаа 2. Сайн судалгаа - Зөв шийдвэр 2014 оны жилийн эцсийн хяналт Түүнчлэн Сангийн яаманд хүсэлт үнэлгээнд ус хангамж, ариутгах гаргасны үндсэн дээр ТЗЭ ААН, татуургын ашиглалт, үйлчилгээ байгууллагуудын санхүүгийн тайланг эрхэлдэг 92 ААН, байгууллага мэдээллийн нэгдсэн сангаас үзэх хамрагдахаас төрийн өмчит 2, зөвшөөрлийн код авснаар тусгай У л а а н б а а т а р х о т ы н х а р ь я а з ө в ш ө ө р ө л э з э м ш и г ч А А Н, ОНӨААТҮГ 6, хувийн хэвшлийн 38 байгууллагаас ирүүлсэн мэдээ, компани, аймаг, орон нутгийн 36 тайлангийн үнэн зөв эсэхэд хяналт тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нийт 82 тавих боломжтой болсон. ААН, байгууллага зохих маягтын УХАТ-ын ашиглалт, үйлчилгээний дагуу мэдээ тайлангаа ирүүлснийг с а л б а р ы н У д и р д а х а ж и л т н ы нэгтгэн хяналт-үнэлгээ хийлээ. зөвлөгөөний шийдвэрийг хэрэгжүүлэх Судалгаагаар тоолууржилт нэмэгдэж зорилгоор БХБЯ, Зохицуулах зөвлөл, 74.5%-д хүрсэн, орлого болоогүй ус БХТ-өөс арга хэмжээний төлөвлөгөө буурсан, салбарын алдагдал өмнөх боловсруулж, хэрэгжилтийг хангуулах оноос сая төгрөгөөр буурсан хүрээнд дараах ажлыг гүйцэтгээд зэрэг ахиц дэвшил гарсан байна. ТЗЭдийн 2014 оны Гүйцэтгэлийн шалгуур байна. Үүнд: үзүүлэлтийн (KPI) судалгааг гарган I. Нийтийн аж ахуйн салбарын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Засгийн газрын 2014 оны 249 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд: АХБ-ны зээлтэй ТЗЭ нарын оны балансын судалгаа, х а р ь ц а а н ы ш и н ж и л г э э г б а й г у у л л а г а т у с б ү р э э р шинэчлэн боловсруулж, хянан Б Х Б Я, С Я - н ы х о л б о г д о х мэргэжилтнүүдэд хүргүүлж, зээлийн танилцуулга болон холбогдох баримт бичгийн төслүүдэд санал өгсөн болно. Улаанбаатар хотын УСУГ-тай х а м т р а н Д э л х и й н б а н к, Испанийн Засгийн газрын зээлийн тооцоо судалгааг хийн дүгнэлт гаргаж БХБЯ, СЯ-д хүргүүлсэн. II. Салбарын ажил үйлчилгээний ү н э, т а р и ф ы н т о г т о л ц о о г Зөв шийдвэр - Сайн судалгаа шугам сүлжээний элэгдэл байгуулах журмыг мөрдөх талаар холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд: Үнэ тарифыг индексжүүлэх аргачлалын төсөл боловсруулж, энэ асуудлаар Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал өгсөн. Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл тооцох журмыг шинэчлэн б о л о в с р у у л ж э р х б ү х и й байгууллагаар батлуулах асуудлаар СЯ-тай уулзалт зохион байгуулсан. Зөөврийн усны алдагдлын тодорхой хувийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх асуудлыг з а р и м о р о н н у т г и й н у д и р д л а г у у д т а й у у л з а н шийдвэрлүүлж байна. Энэ т а л а а р З а с г и й н г а з р а а с 20 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 21

13 Зөв шийдвэр - Сайн судалгаа Зөв шийдвэр - Сайн судалгаа гаргасан 2012 оны 209 дүгээр тогтоолыг шинэчлэх төсөл боловсруулаад байна. зорилгоор үнэ тарифын талаар баримтлах бодлогын төсөл боловсруулав. Эрсдэлийн сан байгуулах асуудал нь хууль эрх зүйн зохицуулалтад тусгагдаагүй тул тарифт эрсдэлийн хэмжээг тусгах асуудлыг судалж байна. Улсын төсөв, олон улсын зээл тусламжаар барьсан орон сууцны барилгын нийт талбайн т о д о р х о й х у в и й г т ө р и й н эзэмшилд шилжүүлэх талаарх ТЗЭ-ийн цахилгаан эрчим судалгаанд оролцов. хүчний зардлын судалгааг 2014 оны түвшинд хийсэн оны 7 дугаар сард цахилгааны тариф нэмэгдэж, чадлын тариф нэвтрүүлсэнтэй холбогдон зардлын нөлөөллийн судалгааг УСУГ-т тулгуурлан хийв. Эрчим хүчний зардлыг бууруулах зорилгоор Эрдэнэт ХХК-ийн унд ахуйн ус хангамжийн эрчим хүчний тариф бууруулах саналыг ЭХЗХ-д хүргүүлсэн. III. НАА-н салбарын урт, дунд IV. Хувийн хөрөнгө оруулалтаар б а р и г д с а н ш у г а м с ү л ж э э н и й судалгааг гаргаж, өмчлөл харьяаллын талаар санал боловсруулахад УСУГ, ОСНААУГ-аас холбогдох судалгааг гаргуулж, шийдвэрлүүлэх талаар Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Өмчийн харилцааны газарт албан тоот хүргүүлсэн. V. Аймаг, сумдын инженерийн ш у г а м с ү л ж э э, б а р и л г а б а й г у у л а м ж и й н а ш и г л а л т ы н байгууллагын оновчтой бүтцийг бий хугацааны хөрөнгө оруулалтыг салбарын стратегийн бодлого төлөвлөгөөтэй уялдуулан хэрэгжүүлэх арга хэмжээг эрэмбэлэн тогтоож, х э р э г ж ү ү л э х а ж л ы н х ү р э э н д : Салбарын стратегийн бодлого боловсруулах ажлыг дэмжих 22 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл суурин газрын хэрэглэгчдийн хэрэглээний судалгаан дээр үндэслэн санал боловсруулав. Уг төслөөр төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдийн ус хэрэглээний нормыг 200 л/хүн.хон болгож бууруулахаар байгаа нь усны зүй зохистой хэрэглээ, т о о л у у р ж ил т ы г д э м ж и х, у с н ы болгох асуудлыг судлах хүрээнд сумдын НААҮБ-ын үйл ажиллагаанд улс, орон нутгийн төсвөөс татаас о л г о х а с у у д л ы г т а р и ф ы н зохицуулалтаар хийх талаар Үнэ тарифын бодлогын төсөлд тусгав. VI. Зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу арьс ширний үйлдвэрүүдийн ус хэрэглээний тооцоо судалгааг хийж, хамтран ажиллав. алдагдлыг бууруулахад сөргөөр нөлөөлж болзошгүйг судалгааны явцад гаргасан. IX. М ө н У с б о х и р д у у л с н ы төлбөрийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх журмуудын төсөлд судалгаа хийж дүгнэлт гарган, БОНХАЖЯ болон БХБЯ-д хүргүүлэв. Судалгаагаар тус ж у р м у у д н ь б а й г а л ь о р ч н ы г хамгаалах, бохирдол бууруулах үндсэн үүрэг зорилгоосоо гажиж, VII. Зүй ёсны монополь төсвийн орлого бүрдүүлэх, үндэсний байдалтай ААН-үүдийн санхүүгийн үйл ажиллагааны талаар 3 төрлийн судалгаа, тайлан бэлтгэж, санхүүгийн тайлан болон холбогдох материалын х а м т Ш Ө Х Т Г - т х ү р г ү ү л с э н. үйлдвэрлэгчдэд үзүүлэх татварын дарамтыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ ц э в э р л э х б а й г у у л а м ж у у д ы н санхүүгийн үйл ажиллагаанд ч хүндрэл учруулахаар байна. VIII. БОНХАЖЯ-аас боловсруулсан Ус хэрэглээний нормын төслийн 3 дугаар сард хийсэн танилцуулгад оролцож, бусад орны туршлага, м а н а й о р н ы х о т Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 23

14 Сургалт, хөгжил 3. Сургалт, хөгжил УХАТ-2015 сургалтыг 5 дугаар сард зохион байгуулж, 80 гаруй байгууллагын инженер, техникийн б о л о н с а н х ү ү г и й н а ж и л т н у у д хамрагдаж ур чадвараа дээшлүүлэв. Сургалтын хүрээнд оролцогсод тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага, түүний нэмэлт өөрчлөлт, ТЗЭ-ийн 2014 оны үйл ажиллагааны шалгуур хангамж ариутгах, татуургын үзүүлэлтийг дүгнэсэн байдал, чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг Гүйцэтгэлийн гэрээ дүгнэх аргачлал, А А Н, б а й г у у л л а г ы н д а р г а, усны баланс тооцох, зардлын бүртгэл, нягтлангуудад Зардлын бүртгэл, өртгийн хуваарилалт, тайлан мэдээг тариф тооцох аргачлал -ын талаар үнэн зөв боловсруулах, дүн шинжилгээ сургалт явуулж, зөвлөмж өгсөн. хийх чадвараа нэмэгдүүллээ. Аймаг, орон нутгийн лабораторийн Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, Төв ажилтнуудыг чадавхжуулах Чандмань ДЭХГ ОНӨААТҮГ, сургалтыг 6 дугаар сарын Хайспийд ХХК-ийн хүсэлтээр ус н ы х о о р о н д У С У Г - ы н лаборатори дээр зохион байгууллаа. Сургалтад орон нутгийн 10 гаруй АНН, б а й г у у л л а г ы н 1 1 х и м и ч, технологич оролцож, цэвэр, б о х и р у с н ы ш и н ж и л г э э г лабораторийн батлагдсан стандартын дагуу хийх, урвалж бодистой харьцах онол практик хосолсон дадлага эзэмшив. 24 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Сургалт, хөгжил Бохир усыг тусгай зориулалтын Дотоод сургалт, хөгжлийн машинаар зөөвөрлөх зөвшөөрөлтэй чиглэлээр байгууллагуудад Монгол Улсын Хот, Зохицуулах зөвлөлийн мэргэжилтнүүд суурины ус хангамж, ариутгах бие даан мэдлэг боловсролоо татуургын ашиглалтын тухай хууль, дээшлүүлэх тал дээр анхаарч, Ариун цэврийн тухай хууль, мэргэжлийн чиглэлээр гүнзгийрүүлэн холбогдох бусад хууль тогтоомж, с у р а л ц а ж б а й н а. Ү ү н д н э г стандарт, норм дүрмийн талаар мэргэжилтэн ус хангамжийн магистр, 2 м э р г э ж и л т э н д о к т р а н т у р ы н сургалтад хамрагдаж байна. Түүнчлэн Үнэ тарифын албаны мэргэжилтнүүдэд зориулан Зардлын бүртгэл, зардлын хуваарилалт сэдэвт сургалтыг МУИСтай хамтран явуулав. Мөн Монголын Хуульчдын холбооноос зохиодог Хуульчийн мэргэшлийн сургалт болон Санхүү татварын тайлан гаргах цогц хөтөлбөртэй сертификат олгох мэдлэг олгох, хаягдал бохир уснаас богино хугацааны сургалтуудад 2 үүсэж болзошгүй хөрс болон агаарын мэргэжилтэнг тус тус хамруулав. бохирдол, халдварт өвчин зэргээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, байгаль орчинд үүсгэж болзошгүй эрсдлийг бууруулах, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах талаар 6 дугаар сарын 25-ны өдөр сургалт зохион байгуулав. Сургалтад 20 байгууллагын 30 төлөөлөл оролцов. Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 25

15 Ус - Чандмань эрдэнэ 4. Ус - Чандмань эрдэнэ Ус - Чандмань эрдэнэ Ус хангамж, ариутгах татуургын үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үүсэж буй бэрхшээл, усны үнэ цэнийг сурталчлах, усны зүй зохистой хэрэглээг олон нийтэд хэвшүүлэх зорилгоор хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран ажиллав. Хэвлэлийн эрх чөлөө ТББ болон Өдрийн сонин, Өнөөдөр сонин, хот, хөдөө орон нутагт мөрдөгдөх Зууны мэдээ зэрэг хамтран ажилладаг усны үйлчилгээний үнэ тарифыг байгууллагууд, ш и н э ч л э н б а т а л с а н т а л а а р х мэдлэг, мэдээлэл олгох, иргэдэд ус мэдээллийг цахим сайтаар зарлах, хангамж, ариутгах татуургын үйл с у р т а л ч и л а х а ж л ы г з о х и о н ажиллагааны талаарх энгийн ойлголт, w w w. d o r g i o. m n, t i m e. m n, байгуулсан. түүний үнэ цэнийг таниулах, зүй w w w. m n e. m n, w w w. m n b. m n, зохистой хэрэглээг хэвшүүлэх www. mglradio.mn, Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан зорилгоор Ус-2015 үзэсгэлэнг, www. mongolnews.mn зэрэг цахим ус хангамж, ариутгах татуургын үйл Засгийн газрын үйл ажиллагааны х у у д с у у д а д с а л б а р ы н м э д э э ажиллагаа, усны дэвшилтэт техник, х ө т ө л б ө р и й н х э р э г ж и л т и й г мэдээллийг цаг тухайд нь байрлуулж, технологийг олон нийтэд таниулах, сурталчилах, бодлого, үйл ажиллагааг УХАТ-ын салбарын ажил үйлчилгээний Монголын үндэсний олон нийтийн танилцуулах, цар хүрээ, чанар, хүртээмжийг радио телевиз, Монгол HD телевиз, таниулах ХЭРЭГЛЭГЧДЭЭ СОНСЪЁ Eagle зэрэг телевизийн зорилтот сэдэвт нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн нэвтрүүлгүүдэд оролцов. үйл ажиллагааг Хэвлэлийн эрх Үүнд: чөлөө ТББ-ын гэрээт 6 телевизээр Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит сурталчилав. хуралдаанаас гарсан тусгай з ө в ш ө ө р л и й н ш и й д в э р б о л о н 26 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 27

16 Ус - Чандмань эрдэнэ Ус - Чандмань эрдэнэ Нийтийн аж ахуйн холбооны Орчин 21 сэтгүүлтэй хамтран а ж и л л а ж, 4 у д а а м э д э э л э л боловсруулж нийтлүүлэв. Нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны зөвлөгөөн -ийн явц, үр дүнг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд сурталчилав. 3 дугаар сард УС-2015 үзэсгэлэнг АCF Mongolia, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв зэрэг г а з р у у д т а й х а м т р а н з о х и о н байгуулав. Үзэсгэлэнд Улаанбаатар хотын УСУГ, ОСНААУГ болон Престиж ХХК зэрэг усны дэвшилтэд технологи үйлдвэрлэгч 20 гаруй компани оролцож, 1500 гаруй хүн үзэж сонирхов. З о х и ц у у л а х з ө в л ө л и й н ү й л ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй, ил тод явуулах, хангагч, хэрэглэгчдэд үйл ажиллагаагаа түргэн шуурхай хүргэх, байгаль орчинд ээлтэй цаасгүй үйлчилгээг нэвтрүүлэх зорилгоор байгууллагын цахим сайтыг шинэчлэн, боловсронгуй болгож хэрэглэгчдэд чиглэсэн усны үйлчилгээний төлбөрийн тооцоолуурыг хийв. 28 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 29

17 Хамтдаа хөгжье 5. Хамтдаа хөгжье Хамтдаа хөгжье 5.1 Гадаад хамтын ажиллагаа Байгууллагын зүгээс төрийн болон т ө р и й н б у с, о л о н н и й т и й н байгууллагатай харилцах, үйл ажиллагаагаа олон нийтэд хүргэх, гадаадын болон олон улсын төсөл хөтөлбөртэй хамтран ажиллаж улмаар УХАТ-ын салбарт дэвшилтэт тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлэх, салбарын инженер техникийн ажилтнуудын мэдлэг ур чадварыг д э м ж и х, т э р г ү ү н т у р ш л а г ы г хэрэгжүүлэхээр зорин ажиллаж байна. Дээрх зорилтын хүрээнд тухайн онд гадаад харилцааг өргөжүүлэхээр K-Water Академитай Хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав. К-Water Академийн гүйцэтгэх захирал Hyoung Joon, KOUN тэргүүтэй, Солонгосын 3 төлөөлөгчийг Монголд урьж, харилцан туршлага солилцов. У с н ы а л д а г д а л б у у р у у л а х менежмент чиглэлээр сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулав. 30 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Мөн олон улсын байгууллагуудаас зохион байгуулж буй ус хангамж, ариутгах татуурга, усны үйлчилгээний менежментийн чиглэлээр урт болон богино хугацааны сургалт, семинар, үзэсгэлэнд гишүүнчлэлийн хөнгөлөлттэй нөхцөлтэйгөөр ТЗЭ-д болон байгууллагын инженер, техникийн ажилтнуудыг хамруулав. Үүнд: 3 дугаар сард БНСУ-ын Сөүл хотноо K-Water корпораци болон Сөүл Метрополитан байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах уулзалт; th 4 дүгээр сард БНСУ-ын Диегү болон Гуанжу хотуудад зохион байгуулагдсан 7 World Water Forum буюу Дэлхийн усны 7 дугаар чуулган; 5 дугаар сард БНХАУ-ын Шанхай хотын Олон улсын Экспо төв (SNIEC)-д болсон Азийн байгаль орчны IE Экспо -д 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг; 10 дугаар сард Японы Токио хотноо Азийн ус хангамж, ариутгах татуургын байгууллагуудын хүний нөөцийн хөгжлийн VIII уулзалт; 10 дугаар сард БНСУ-ын Дэжон хотноо Азийн усны хорооны Анхдугаар чуулганы 2 дугаар бэлтгэл хуралдаан; 11 дүгээр сард БНСУ-ын Дежү хотод Усны алдагдал бууруулах менежментийн сургалт /УХАТ-н чиглэлийн инженер техникийн 14 ажилтан/; 11 дүгээр сард Болгарын Софи хотод Европын холбооны Эрчим хүч, усны зохицуулагчдын тарифын нэгдсэн сургалт/erra/; Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 31

18 Хамтдаа хөгжье Хамтдаа хөгжье 5.2 Дотоод хамтын усны эзэлхүүн, бохирдуулах бодисын зэрэг газруудтай хамтран 3 дугаар Нийт аж ахуйн салбарын 84 ажиллагаа агууламжийг үндэслэн хаягдал усан сарын ны өдрүүдэд зохион жилийн ойг тохиолдуулан БХБЯ, Хот, суурины ус хангамж, ариутгах дахь бохируулагч бодисын хэмжээг байгуулав. Үзэсгэлэнд усны чиглэлээр НЗДТГ-тай хамтран 9 дүгээр сарын татуургын ашиглалтын тухай хуульд тогтоох журам, тооцоолох аргачлалын үйлчилгээ явуулдаг нийт 20 гаруй 26-ны өдөр Хэрэглэгчээ сонсъё нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналыг талаарх хэлэлцүүлэгт санал бэлтгэн байгууллагын усны дэвшилтэд тоног нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион М о н г о л У л с ы н б у с а д х у у л ь оролцов. Үүний үр дүнд ус т ө х ө ө р ө м ж, у с н ы х э м н э л т т э й байгуулав. Тус өдөрлөгт нийслэлд тогтоомжтой уялдуулан боловсруулж, бохируулсны төлбөрийн хэмжээг төхөөрөмжүүдийг нийтэд танилцуулав. орон сууц ашиглалтын чиглэлээр үйл БХБЯ-нд хүргүүлэв. дахин үндэслэлтэй тогтоохоор болсон. 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр БХБЯ, ажиллагаа явуулдаг 45 АНН, БОНХАЖЯ-наас зохион байгуулсан Дэлхийн усны өдрийг тохиолдуулан БХТ-тэй хамтран Нийтийн аж ахуйн байгууллага оролцлоо. Ус бохирдуулсны төлбөрийн хэмжээг Зохицуулах зөвлөлөөс санаачлан үйлчилгээний салбарын удирдах Улсын Их Хурлын Өргөдлийн тогтоох журам, Ахуйн хэрэглээнээс Нийслэлийн боловсролын газартай ажилтны зөвлөлдөх уулзалт -ыг зохион б а й н г ы н х о р о о н о о с з о х и о н гарсан хаягдал уснаас төлбөр авах хамтран 2 дахь жилдээ ЕБС-ийн байгуулав. Уулзалтад нийслэл болон байгуулсан 12 дугаар сарын 23-ны журам, Ус бохирдуулсны төлбөрөөс сурагчдад усыг хайрлаж, зөв зохистой хөдөө орон нутгийн ТЗЭ нийт 44 өдөр Хот, суурины ус хангамж, хөнгөлөх ААН, байгууллагын хэрэглэх, хэмнэх талаар мэдлэг олгох АНН, байгууллагын 98 төлөөлөгч ариутгах татуургын ашиглалтын тухай жагсаалт болон хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор Усны зохистой хэрэглээ оролцсон бөгөөд Зохицуулах хуулийн хэрэгжилтийг сайжруулах, хувь хэмжээ тогтоох журам, Хаягдал сэдвээр 40 минутын хичээлийг 2015 з ө в л ө л ө ө с б а й г у у л л а г ы н ү й л эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр ажиллагаа, цаашдын зорилт, ТЗЭ нь сэдэвт хэлэлцүүлэгт уг хуулийн У л а а н б а а т а р х о т ы н Е р ө н х и й байгууллагуудын гэрээний биелэлт, н э м э л т, ө ө р ч л ө л т и й н т а л а а р боловсролын 125 сургуулийн 208 гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг танилцуулга хийв. гаруй сурагчдад заав. танилцуулж, тэдгээрийн санхүүгийн М ө н У с ү з э с г э л э н г байдал, үнэ тарифын асуудлын Зохицуулах зөвлөлөөс санаачлан талаар хэлэлцсэн юм. БОНХАЖЯ, БХБЯ, АСF Монгол, Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв. 32 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 33

19 Бусад 6.Зохицуулах зөвлөлийн 2015 оны Санхүүгийн үйл ажиллагааны тайлан 7.Дүгнэлт Зохицуулах зөвлөлөөс 2015 онд төлбөрийн чадамжтай уялдуулан цаг Дүгнэлт ҮЗҮҮЛЭЛТ ТӨЛӨВЛӨЛТ БИЕЛЭЛТ ХУВЬ Ажил үйлчилгээний орлогын дүн 490,868, ,354, Урьд оны төсвийн хэмнэлтийн орлого 8,704, Үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 490,828, ,650, Туслах үйл ажиллагааны орлогоос санхүүжих 170, Бусад орлого 2,828, ЗАРЛАГЫН ДҮН 490,816, ,380, Цалин хөлс болон нэмэгдэл, урамшуулал, нийгмийн 324,031, ,027, даатгалд төлөх шимтгэл Бичиг хэрэг, шуудан холбоо, тээвэр шатахуун 19,961, ,893, Байрны түрээс 53,250, ,387, Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал 8,560, ,953, Хичээл үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 4,480, ,024, Томилолт, зочны зардал 24,694, ,161, Төлбөр хураамж, бусад зардал 32,730, ,419, Мэдээллийн технологийн зардал 25,568, ,628, Эд хогшил худалдан авах 10,109, ,393, Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 13,040, ,978, Ажиллагсдын тоо эхэлсэн зарим ажлуудыг эрчимжүүлэх, байгууллагын үйл ажиллагааг шинэ түвшинд гаргах, салбарын эрх зүйн орчин нөхцөлийг боловсронгуй болгох, санхүү, эдийн засгийн байдлыг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүнд: Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах саналын төслийг Засгийн газраар дамжуулан Улсын Их хуралд өргөн барьж батлуулах; Цаашид мэдээлэл цуглуулах, с у д а л г а а н ы а р г а з ү й г у л а м боловсронгуй болгон, мэдээллийн сангийн орц, гарцыг тодорхой болгох, цахим мэдээллийн нэгдсэн системийг шинэ түвшинд хүргэхээр ажиллаж байна. Усны үйлчилгээний тарифын зохицуулалтыг макро эдийн засгийн нөхцөл байдал, хэрэглэгчийн тухайд нь хийх, хүн амын эмзэг бүлгийг дэмжих; С у м ы н т ө в и й н ш и н э ч л э л т э й хологдуулан УХАТ-ын ашиглалт, үйлчилгээг нь хариуцах байгууллагын санхүүгийн чадамжийг дээшлүүлэх чиглэлээр орон нутгийн удирдлагатай хамтран ажиллах; Усны зүй зохистой хэрэглээг дэмжих, ТЗЭ-дийн зардлыг бууруулах з о р и л г о о р ш у г а м с ү л ж э э н и й алдагдалыг илрүүлэх, усны бодит алдагдлыг тооцох арга, аргачлалыг боловсронгуй болгож, хэрэгжүүлэх; Улсын хөрөнгө оруулалт болон төслөөр хийгдсэн УХАТ-ын дэд бүтцийн эдийн засгийн үр ашгийн талаар мэргэжлийн дүгнэлт гаргах, шинээр оруулах хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад 3охицуулах зөвлөлийн оролцоог ханган ажиллах боломжийг судалж, хэрэгжүүлэх зэрэг зорилт тавиад байна. 34 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл 35

20 Товъёог ГАРЧИГ Оршил.../1/ Эрхэм зорилго.../2-3/ Хуулийн хэрэгжилт.../4-19/ Сайн судалгаа - Зөв шийдвэр.../20-23/ Сургалт, хөгжил.../24-25/ Ус - Чандмань эрдэнэ.../26-29/ Хамтдаа хөгжье.../30-33/ Бусад.../34/ Дүгнэлт.../35/ 36 Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл

21 ХОТ, СУУРИНЫ УС ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН АШИГЛАЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 5-р хороо, Шуурхай зар төв, 2-р давхар Веб сайт: И-майл: Утас: , Факс: