PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU"

Transkript

1 PRÍLOHA I SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU 1

2 1. NÁZOV LIEKU Esmya 5 mg tablety 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŢENIE Kaţ dá tableta obsahuje 5 mg ulipristal acetátu. Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť LIEKOVÁ FORMA Tableta. Biela aţ sivobiela okrúhla bikonvexná tableta s veľkosťou 7 mm a vyrytým kódom ES5 na jednej strane. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikácie Ulipristal acetát je určený na predoperačnú liečbu stredne závaţ ných aţ závaţ ných symptómov fibroidov maternice u dospelých ţ ien v reproduktívnom veku. Trvanie liečby je obmedzené na 3 mesiace (pozri časť 4.4). 4.2 Dávkovanie a spôsob podávania Dávkovanie Liečba sa skladá z jednej 5 mg tablety, ktorá sa uţ íva perorálne raz denne najviac 3 mesiace. Liečba sa má začať počas prvého týţ dňa menštruačného cyklu. K dispozícii nie sú údaje o liečbe trvajúcej dlhšie ako 3 mesiace ani o opakovaní liečby, preto dĺţ ka liečby nemá presiahnuť 3 mesiace. Ak pacientka vynechá niektorú dávku, má ulipristal acetát uţ iť čo najskôr. Ak sa mala vynechaná dávka uţ iť pred viac ako 12 hodinami, pacientka nemá uţ iť vynechanú dávku, ale má pokračovať v zvyčajnom reţ ime dávkovania. Osobitné skupiny pacientok Poškodenie funkcie obličiek U pacientok s miernym alebo stredne závaţ ným poškodením funkcie obličiek sa ţ iadna úprava dávky neodporúča. Keďţ e sa neuskutočnili ţ iadne konkrétne štúdie, pacientkam so závaţ ným poškodením funkcie obličiek sa ulipristal acetát neodporúča, pokiaľ tieto pacientky nie sú dôkladne sledované (pozri časti 4.4 a 5.2). Poškodenie funkcie pečene U pacientok s miernym poškodením funkcie pečene sa ţ iadna úprava dávky neodporúča. Keďţ e sa neuskutočnili ţ iadne konkrétne štúdie, pacientkam so stredne závaţ ným alebo závaţ ným poškodením funkcie pečene sa ulipristal acetát neodporúča, pokiaľ tieto pacientky nie sú dôkladne sledované (pozri časti 4.4 a 5.2). Deti a dospievajúci Pouţ itie ulipristal acetátu sa netýka detí a dospievajúcich. Bezpečnosť a účinnosť ulipristal acetátu bola preukázaná len u ţ ien vo veku od 18 rokov. 2

3 Spôsob podania Tablety sa môţ u uţ ívať s jedlom alebo bez jedla. 4.3 Kontraindikácie Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1. Gravidita a laktácia. Genitálne krvácanie neznámej etiológie alebo z iných dôvodov, ako sú fibroidy maternice. Rakovina maternice, krčka maternice, vaječníkov alebo prsníkov. Z dôvodu nedostatku dlhodobých údajov o bezpečnosti nemá liečba trvať dlhšie ako 3 mesiace (pozri časti 4.2 a 4.4). 4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri pouţívaní Ulipristal acetát moţ no predpísať aţ po starostlivom stanovení diagnózy. Pred začatím liečby sa musí zabrániť gravidite. Antikoncepcia Súčasné uţ ívanie tabliet obsahujúcich len progestagén, pouţ ívanie vnútromaternicového telieska uvoľňujúceho progestagén alebo uţ ívanie kombinovaných perorálnych antikoncepčných tabliet sa neodporúča (pozri časť 4.5). Hoci väčšina ţ ien uţ ívajúcich terapeutickú dávku ulipristal acetátu má anovuláciu, počas liečby sa odporúča nehormonálna antikoncepčná metóda. Poškodenie funkcie obličiek Neočakáva sa, ţ e by narušenie funkcie obličiek výrazne zmenilo vylučovanie ulipristal acetátu. Keďţ e sa neuskutočnili ţ iadne konkrétne štúdie, pacientkam so závaţ ným poškodením funkcie obličiek sa ulipristal acetát neodporúča, pokiaľ tieto pacientky nie sú dôkladne sledované (pozri časť 4.2). Poškodenie funkcie pečene Neexistujú ţ iadne terapeutické skúsenosti s uţ ívaním ulipristal acetátu u pacientok s poškodenou funkciou pečene. Očakáva sa, ţ e poškodenie funkcie pečene zmení vylučovanie ulipristal acetátu, čo povedie k zvýšenej expozícii (pozri časť 5.2). Toto sa nepovaţ uje za klinicky relevantné u pacientok s miernym poškodením funkcie pečene. Uţ ívanie ulipristal acetátu sa neodporúča u pacientok so stredne závaţ ným alebo závaţ ným poškodením funkcie pečene, pokiaľ tieto pacientky nie sú dôkladne sledované (pozri časť 4.2). Súbeţ ná liečba Ulipristal acetát sa neodporúča u pacientok uţ ívajúcich substráty P-glykoproteínu (P-gp) (napríklad dabigatranetexilát, digoxín) (pozri časť 4.5). Súčasné podávanie stredne silných alebo silných inhibítorov CYP3A4 a ulipristal acetátu sa neodporúča (pozri časť 4.5). Súbeţ né uţ ívanie ulipristal acetátu a silných induktorov CYP3A4 (napríklad rifampicínu, karbamazepínu, fenytoínu, ľubovníka bodkovaného) sa neodporúča (pozri časť 4.5). Pacientky s astmou Pouţ itie u ţ ien so závaţ nou astmou, ktorá nie je dostatočne kontrolovaná perorálnymi glukokortikoidmi, sa neodporúča. Zmeny endometria Ulipristal acetát má špecifický farmakodynamický účinok na endometrium. Môţ e sa vyskytnúť nárast hrúbky endometria. Ak zhrubnutie endometria pretrváva aj 3 mesiace po ukončení liečby a obnovení menštruácie, môţ e byť potrebné vyšetrenie podľa beţ nej klinickej praxe, aby sa vylúčilo základné ochorenie. 3

4 U pacientok liečených ulipristal acetátom moţ no pozorovať zmeny v histológii endometria. Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné. Tieto histologické zmeny sa označujú ako zmeny endometria súvisiace s modulátorom receptora progesterónu (PAEC) a nemajú sa zamieňať s hyperpláziou endometria (pozri časti 4.8 a 5.1). Keďţ e neexistujú údaje o bezpečnosti pre dlhšie obdobie ako 3 mesiace ani pre opakovanú liečbu, riziko neţ iaduceho vplyvu na endometrium je pri pretrvávajúcej liečbe neznáme. Dĺţ ka liečby preto nemá presiahnuť 3 mesiace. Charakter krvácania Pacientky musia byť informované o tom, ţ e liečba ulipristal acetátom zvyčajne vedie k výraznej redukcii menštruačného krvácania alebo k amenoree počas prvých 10 dní liečby. Na prípadné pretrvávajúce nadmerné krvácanie majú pacientky upozorniť svojho lekára. Menštruácia sa zvyčajne vráti do 4 týţ dňov od ukončenia liečby. 4.5 Liekové a iné interakcie Moţ né účinky iných liekov na ulipristal acetát: Hormonálna antikoncepcia Ulipristal acetát má steroidovú štruktúru a pôsobí ako selektívny modulátor receptora progesterónu s prevaţ ne inhibičnými účinkami na receptor progesterónu. Preto je pravdepodobné, ţ e hormonálna antikoncepcia a progestagény budú zniţ ovať účinnosť ulipristal acetátu kompetitívnym účinkom na receptor progesterónu. Z tohto dôvodu sa súčasné podávanie liekov obsahujúcich progestagén neodporúča (pozri časti 4.4 a 4.6). Inhibítory CYP3A4 Po podaní stredne silného inhibítora CYP3A4 erytromycín propionátu (500 mg dvakrát denne počas 9 dní) zdravým dobrovoľníčkam sa hodnoty C max ulipristal acetátu zvýšili 1,2-násobne a hodnoty AUC 2,9-násobne. Hodnoty AUC aktívneho metabolitu ulipristal acetátu sa zvýšili 1,5-násobne, zatiaľ čo hodnoty C max aktívneho metabolitu sa zníţ ili (0,52-násobne). Súčasné podávanie silných inhibítorov CYP3A4 (napríklad ketokonazolu, ritonaviru, nefazodónu) môţ e viesť k väčším zmenám plazmatických hladín ulipristal acetátu. Úprava dávok ulipristal acetátu sa u pacientok súčasne uţ ívajúcich mierne inhibítory CYP3A4 nepovaţ uje za potrebnú. Súčasné podávanie stredne silných alebo silných inhibítorov CYP3A4 a ulipristal acetátu sa neodporúča (pozri časť 4.4). Induktory CYP3A4 Pacientky súčasne uţ ívajúce induktory CYP3A4 môţ u mať zníţ ené plazmatické hladiny ulipristal acetátu. Súčasné uţ ívanie ulipristal acetátu a silných induktorov CYP3A4 (napríklad rifampicínu, karbamazepínu, fenytoínu, ľubovníka bodkovaného) sa neodporúča (pozri časť 4.4). Lieky ovplyvňujúce ph žalúdka Podávanie ulipristal acetátu (10 mg tablety) spolu s inhibítorom protónovej pumpy ezomeprazolom (20 mg denne počas 6 dní) viedlo k strednej hodnote C max niţ šej pribliţ ne o 65 %, k oneskoreniu hodnoty t max (z mediánu 0,75 hodiny na 1,0 hodinu) a k strednej hodnote AUC vyššej o 13 %. Neočakáva sa, ţ e tento účinok liekov, ktoré zvyšujú hodnotu ph ţ alúdka, bude klinicky relevantný pre kaţ dodenné podávanie tabliet ulipristal acetátu. Moţ né účinky ulipristal acetátu na iné lieky: Hormonálna antikoncepcia Ulipristal acetát môţ e narušiť účinok hormonálnej antikoncepcie (tabliet obsahujúcich len progestagén, teliesok uvoľňujúcich progestagén alebo kombinovaných perorálnych antikoncepčných tabliet) a progestagénu podávaného z iných dôvodov. Z tohto dôvodu sa súčasné podávanie liekov 4

5 obsahujúcich progestagén neodporúča (pozri časti 4.4 a 4.6). Lieky obsahujúce progestagén sa nemajú uţ ívať ani 12 dní po ukončení liečby ulipristal acetátom. Substráty P-gp Z údajov in vitro vyplýva, ţ e ulipristal acetát môţ e byť inhibítorom P-gp v klinicky relevantných koncentráciách v stene gastrointestinálneho traktu počas absorpcie. Preto súčasné podávanie ulipristal acetátu a liekov, ktoré sú substrátmi P-gp, môţ e zvýšiť plazmatické hladiny týchto liekov. Keďţ e neexistujú klinické údaje, súčasné podávanie ulipristal acetátu a substrátov P-gp (napríklad dabigatranetexilátu, digoxínu) sa neodporúča (pozri časť 4.4). 4.6 Fertilita, gravidita a laktácia Antikoncepcia u ţ ien Ulipristal acetát bude pravdepodobne nepriaznivo reagovať s tabletami obsahujúcimi len progestagén, s telieskami uvoľňujúcimi progestagén alebo s kombinovanými perorálnymi antikoncepčnými tabletami, preto sa ich súčasné uţ ívanie neodporúča. Hoci väčšina ţ ien uţ ívajúcich terapeutickú dávku ulipristal acetátu má anovuláciu, počas liečby sa odporúča nehormonálna antikoncepčná metóda (pozri časti 4.4 a 4.5). Gravidita Ulipristal acetát je kontraindikovaný počas gravidity (pozri časť 4.3). Neexistujú ţ iadne údaje alebo len obmedzené mnoţ stvo údajov o uţ ívaní ulipristal acetátu gravidnými ţ enami. Aj keď nebol pozorovaný teratogénny potenciál, štúdie na zvieratách sú nedostatočné, pokiaľ ide o reprodukčnú toxicitu (pozri časť 5.3). Laktácia Dostupné toxikologické údaje u zvierat preukázali vylučovanie ulipristal acetátu do mlieka (podrobnosti, pozri časť 5.3). Nie je známe, či sa ulipristal acetát vylučuje do ľudského mlieka, a riziko pre novorodencov/dojčatá nemoţ no vylúčiť. Ulipristal acetát je kontraindikovaný počas laktácie (pozri časť 4.3). Fertilita Väčšina ţ ien uţ ívajúcich terapeutické dávky ulipristal acetátu má anovuláciu, avšak úroveň fertility počas uţ ívania viacerých dávok ulipristal acetátu sa neštudovala. 4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje Ulipristal acetát môţ e mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje, keďţ e po jeho uţ ití boli pozorované mierne závraty. 4.8 Neţiaduce účinky Súhrn bezpečnostného profilu lieku Bezpečnosť ulipristal acetátu bola hodnotená na 393 ţ enách s fibroidmi maternice liečených 5 mg alebo 10 mg ulipristal acetátu počas štúdií III. fázy. Najčastejším zistením klinických skúšok bola amenorea (82,2 %), čo sa povaţ uje za ţ iaduci výsledok pre pacientky (pozri časť 4.4). Najčastejšou neţ iaducou reakciou boli návaly tepla. Veľká väčšina neţ iaducich reakcií bola mierna a stredne závaţ ná (94,9 %), neviedla k prerušeniu uţ ívania lieku (99,3 %) a spontánne ustúpila. Tabuľkový súhrn neţ iaducich reakcií Na základe súhrnných údajov z dvoch štúdií III. fázy u pacientok s fibroidmi maternice liečených počas 3 mesiacov boli hlásené nasledujúce neţ iaduce reakcie. Neţ iaduce reakcie uvedené niţ šie sú usporiadané podľa frekvencie a triedy orgánových systémov. V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú neţ iaduce reakcie usporiadané v poradí klesajúcej závaţ nosti. Frekvencie sú definované ako veľmi 5

6 časté ( 1/10), časté ( 1/100 aţ <1/10), menej časté ( 1/1 000 aţ <1/100), zriedkavé ( 1/ aţ <1/1 000), veľmi zriedkavé (<1/10 000) a neznáme (z dostupných údajov). Trieda orgánových systémov Psychické poruchy Poruchy nervového systému Poruchy ucha a labyrintu Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína Poruchy gastrointestinálneho traktu Neţiaduce reakcie Veľmi časté Časté Menej časté Emocionálne poruchy Úzkosť Bolesť hlavy* Závraty Vertigo Bolesť brucha Nauzea Epistaxa Dyspepsia Sucho v ústach Plynatosť Zápcha Poruchy koţ e a podkoţ ného tkaniva Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva Poruchy obličiek a močových ciest Poruchy reprodukčného systému a prsníkov Celkové poruchy a reakcie v mieste podania Laboratórne a funkčné vyšetrenia Amenorea Zhrubnutie endometria* Návaly tepla* * pozri časť Opis vybraných neţ iaducich reakcií Opis vybraných neţ iaducich reakcií Akné Hyperhidróza Bolesť kostrovej a svalovej sústavy Maternicové krvácanie* Ovariálna cysta* Citlivosť/bolesť prsníkov bolesti panvy Edém Únava Zvýšená hladina cholesterolu v krvi Koţ ná lézia Bolesť chrbta Inkontinencia moču Metrorágia Prasknutá ovariálna cysta Výtok z genitálií Opuch prsníkov Nepríjemný pocit v prsníkoch Asténia Zvýšená hladina triglyceridov v krvi Zvýšenie telesnej hmotnosti Zhrubnutie endometria U % pacientok uţ ívajúcich ulipristal acetát bolo pozorované zhrubnutie endometria (> 16 mm pomocou ultrazvuku alebo metódy MRI na konci liečby). Toto zhrubnutie vymizne po ukončení liečby a obnovení menštruácie. Okrem toho sa reverzibilné zmeny endometria označujú ako PAEC a líšia sa od hyperplázie endometria. Ak sa vzorky z hysterektómie alebo biopsie endometria posielajú na histológiu, patológ má byť informovaný o tom, ţ e pacientka uţ ívala ulipristal acetát (pozri časti 4.4 a 5.1). 6

7 Návaly tepla Návaly tepla hlásilo 12,7 % pacientok, ale frekvencia ich výskytu sa v jednotlivých skúškach líšila. V štúdii kontrolovanej aktívnym komparátorom bola frekvencia u pacientok uţ ívajúcich ulipristal acetát 24 % (10,5 % stredne závaţ ných alebo závaţ ných) a u pacientok uţ ívajúcich leuprorelín 60,4 % (39,6 % stredne závaţ ných alebo závaţ ných). V štúdii kontrolovanej placebom bola frekvencia návalov tepla 1,0 % pri ulipristal acetáte a 0 % pri placebe. Bolesť hlavy Miernu alebo stredne závaţ nú bolesť hlavy hlásilo 6,4 % pacientok. Ovariálna cysta Funkčné ovariálne cysty boli pozorované počas liečby a po nej u 1,5 % pacientok a vo väčšine prípadov spontánne vymizli v priebehu niekoľkých týţ dňov. Maternicové krvácanie Pacientkam so silným menštruačným krvácaním v dôsledku fibroidov maternice hrozí nadmerné krvácanie, ktoré si môţ e vyţ adovať chirurgický zákrok. Počas liečby ulipristal acetátom alebo v priebehu 2 3 mesiacov po ukončení liečby bolo hlásených niekoľko prípadov. 4.9 Predávkovanie Skúsenosti s predávkovaním ulipristal acetátom sú obmedzené. Jednotlivé dávky do 200 mg a denné 50 mg dávky počas 10 za sebou nasledujúcich dní sa podávali obmedzenému počtu jedincov a neboli hlásené ţ iadne závaţ né neţ iaduce reakcie. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: zatiaľ nepridelená. ATC kód: zatiaľ nepridelený. Ulipristal acetát je perorálne účinný syntetický selektívny modulátor receptora progesterónu, ktorý sa vyznačuje čiastočným antagonistickým účinkom na tkanivá reagujúce na progesterón. Endometrium Ulipristal acetát má priamy vplyv na endometrium. Ak sa kaţ dodenné podávanie 5 mg dávky začne počas menštruačného cyklu, väčšina jedincov (vrátane pacientok s myómom) dokončí prvú menštruáciu, ale k ďalšej menštruácii aţ do ukončenia liečby nedôjde. Po ukončení liečby ulipristal acetátom sa menštruačné cykly zvyčajne obnovia v priebehu 4 týţ dňov. Priamy účinok na endometrium má za následok špecifický druh zmien v histologickej terminológii nazývaných PAEC. Histologický vzhľad je väčšinou neaktívny a slabo proliferujúci epitel spojený s asymetrickým rastom strómy a epiteliálnych buniek, ktorý má za následok výrazne cysticky dilatované ţ ľazy so zmiešanými účinkami estrogénu (mitotickými) a progestagénu (sekrečnými) na epiteliálne bunky. Táto schéma bola pozorovaná u pribliţ ne 60 % pacientok liečených ulipristal acetátom počas 3 mesiacov. Tieto zmeny sú po ukončení liečby reverzibilné. Tieto zmeny sa nemajú zamieňať s hyperpláziou endometria. Pribliţ ne 5 % pacientok v reproduktívnom veku, ktoré majú silné menštruačné krvácanie, má hrúbku endometria väčšiu ako 16 mm. U pribliţ ne % pacientok liečených ulipristal acetátom môţ e endometrium počas liečby zhrubnúť (> 16 mm). Toto zhrubnutie vymizne po ukončení liečby a obnovení menštruácie. Ak zhrubnutie endometria pretrváva aj 3 mesiace po ukončení liečby a obnovení menštruácie, potom môţ e byť potrebné vyšetrenie podľa beţ nej klinickej praxe, aby sa vylúčilo základné ochorenie. 7

8 Fibroidy Ulipristal acetát má priamy vplyv na zmenšovanie veľkosti fibroidov inhibíciou bunkovej proliferácie a indukciou apoptózy. Hypofýza Ako naznačujú hladiny progesterónu udrţ iavajúce sa na úrovni 0,3 ng/ml, denná dávka 5 mg ulipristal acetátu u väčšiny pacientok inhibuje ovuláciu. Denná dávka 5 mg ulipristal acetátu čiastočne potláča hladiny hormónu FSH, ale hladiny estradiolu v sére ostávajú zachované v strednom období folikulárnej fázy u väčšiny pacientok a sú podobné hladinám u pacientok, ktoré uţ ívali placebo. Počas liečby trvajúcej 3 mesiace nemá ulipristal acetát vplyv na hladiny TSH, ACTH ani prolaktínu v sére. Klinická účinnosť a bezpečnosť Účinnosť fixných 5 mg a 10 mg dávok ulipristal acetátu raz denne bola hodnotená v dvoch randomizovaných, dvojito zaslepených štúdiách 3. fázy, ktoré trvali 13 týţ dňov. Zúčastnili sa ich pacientky s veľmi silným menštruačným krvácaním spojeným s fibroidmi maternice. Štúdia 1 bola kontrolovaná placebom a dvojito zaslepená. Poţ iadavkou v tejto štúdii bolo, aby boli pacientky pri vstupe do štúdie anemické (Hb < 10,2 g/dl), a všetky pacientky mali okrem skúmaného lieku perorálne uţ ívať ţ elezo (80 mg Fe++). Štúdia 2 obsahovala aktívny komparátor 3,75 mg leuprorelínu podávaného raz mesačne prostredníctvom intramuskulárnej injekcie. V štúdii 2 bola na zachovanie zaslepenosti pouţ itá metóda double-dummy. V oboch štúdiách bola strata krvi počas menštruácie hodnotená pomocou obrazového diagramu hodnotenia krvácania (PBAC). Diagram PBAC > 100 počas prvých 8 dní menštruácie predstavuje nadmernú stratu krvi počas menštruácie. V štúdii 1 bol pozorovaný štatisticky významný rozdiel v redukcii straty krvi počas menštruácie v prospech pacientok liečených ulipristal acetátom v porovnaní s placebom (pozri tabuľku 1 niţ šie), čo viedlo k rýchlejšej a účinnejšej korekcii anémie ako podávanie samotného ţ eleza. Ako ukázalo vyšetrenie MRI, u pacientok liečených ulipristal acetátom sa výraznejšie zredukovala aj veľkosť myómu. V štúdii 2 bola redukcia straty krvi počas menštruácie porovnateľná u pacientok liečených ulipristal acetátom a agonistom hormónu uvoľňujúceho gonadotropín (leuprorelínom). U väčšiny pacientok liečených ulipristal acetátom sa krvácanie zastavilo počas prvého týţ dňa liečby (amenorea). Veľkosť troch najväčších myómov bola hodnotená ultrazvukom na konci liečby (13. týţ deň) a ďalších 25 týţ dňov bez liečby u pacientok, ktorým nebola vykonaná hysterektómia ani myomektómia. Počas tohto obdobia sledovania sa u pacientok pôvodne liečených ulipristal acetátom všeobecne zachovala redukcia veľkosti myómu, ale u pacientok liečených leuprorelínom sa vyskytol istý opätovný rast. 8

9 Tabuľka 1: Výsledky primárnych a vybraných sekundárnych hodnotení účinnosti v štúdiách III. fázy Štúdia 1 Štúdia 2 Parameter Menštruačné krvácanie Placebo N = 48 Ulipristal acetát 5 mg/deň N = 95 Ulipristal acetát 10 mg/deň N = 94 Leuprorelín 3,75 mg/mesi ac N = 93 Ulipristal acetát 5 mg/deň N = 93 Ulipristal acetát 10 mg/deň N = 95 Medián PBAC na začiatku Zmena mediánu v 13. týţ dni Pacientky s amenoreou 3 (6,3 %) v 13. týţ dni Pacientky, ktorých menštruačné krvácanie sa 9 vrátilo na (18,8 %) normálnu úroveň (PBAC < 75) v 13. týţ dni Zmena mediánu objemu myómu od začiatku do +3,0 % 21,2 % 13. týţ dňa a (73,4 %) 1 (81,7 %) 2 74 (80,4 %) (91,5 %) 1 (92,5 %) 1 82 (89,1 %) (75,3 %) 84 (90,3 %) (89,5 %) 93 (97,9 %) 12,3 % 4 53,5 % 35,6 % 42,1 % a V štúdii 1 bola zmena celkového objemu myómu od začiatku meraná pomocou vyšetrenia MRI. V štúdii 2 bola zmena objemu troch najväčších myómov meraná ultrazvukom. Zvýraznené hodnoty v sivých poliach označujú významný rozdiel pri porovnaní ulipristal acetátu s kontrolným liekom. Tieto rozdiely boli vţ dy v prospech ulipristal acetátu. P-hodnoty: 1 = < 0,001, 2 = 0,037, 3 = < 0,002, 4 = < 0,006. Európska agentúra pre lieky udelila výnimku z povinnosti predloţ iť výsledky štúdií pre Esmyu u všetkých vekových podskupín detí a dospievajúcich pre leiomyóm maternice (informácie o pediatrickom pouţ ití, pozri časť 4.2). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpcia Po perorálnom podaní jednej 5 mg alebo 10 mg dávky sa ulipristal acetát rýchlo absorbuje s hodnotami C max 23,5 ± 14,2 ng/ml a 50,0 ± 34,4 ng/ml, ktoré sa objavujú pribliţ ne 1 h po uţ ití lieku, a hodnotami AUC 0-61,3 ± 31,7 ng.h/ml a 134,0 ± 83,8 ng.h/ml v tomto poradí. Ulipristal acetát sa rýchlo mení na farmakologicky aktívny metabolit s hodnotami C max 9,0 ± 4,4 ng/ml a 20,6 ± 10,9 ng/ml, ktoré sa tieţ objavujú pribliţ ne 1 h po uţ ití lieku, a hodnotami AUC 0-26,0 ± 12,0 ng.h/ml a 63,6 ± 30,1 ng.h/ml v tomto poradí. Podávanie ulipristal acetátu (30 mg tablety) spolu s raňajkami s vysokým obsahom tukov viedlo k strednej hodnote C max niţ šej pribliţ ne o 45 %, k oneskoreniu hodnoty t max (z mediánu 0,75 hodiny na 3 hodiny) a k strednej hodnote AUC 0- vyššej o 25 % v porovnaní s podávaním lieku nalačno. Podobné výsledky sa získali pre účinný mono-n-demetylovaný metabolit. Neočakáva sa, ţ e tento kinetický účinok jedla bude klinicky relevantný pre kaţ dodenné podávanie tabliet ulipristal acetátu. 9

10 Distribúcia Ulipristal acetát sa vo veľkej miere viaţ e (> 98 %) na plazmatické proteíny vrátane albumínu, alfa-lkyslého glykoproteínu, lipoproteínu s vysokou hustotou a lipoproteínu s nízkou hustotou. Biotransformácia/Eliminácia Ulipristal acetát sa ľahko premieňa na svoj mono-n-demetylovaný metabolit a následne na jeho di-ndemetylované metabolity. Z údajov in vitro vyplýva, ţ e tento produkt sprostredkúva predovšetkým izoforma 3A4 cytochrómu P450 (CYP3A4). Hlavnou cestou vylučovania je vylučovanie stolicou a menej ako 10 % sa vylučuje močom. Terminálny polčas ulipristal acetátu v plazme po jednej 5 mg alebo 10 mg dávke sa odhaduje na 38 hodín s priemerným perorálnym klírensom (CL/F) pribliţ ne 100 l/h. Z údajov in vitro vyplýva, ţ e ulipristal acetát a jeho účinný metabolit neinhibujú CYP1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4 ani neindukujú CYP1A2 v klinicky relevantných koncentráciách. Z toho dôvodu nie je pravdepodobné, ţ e by podávanie ulipristal acetátu zmenilo klírens liekov, ktoré sú metabolizované týmito enzýmami. Z údajov in vitro vyplýva, ţ e ulipristal acetát a jeho aktívny metabolit nie sú substrátmi P-gp (ABCB1). Osobitné skupiny pacientok Neuskutočnili sa ţ iadne farmakokinetické štúdie s ulipristal acetátom v prípade ţ ien s narušenou funkciou obličiek alebo pečene. V dôsledku metabolizmu sprostredkovaného enzýmami CYP sa očakáva, ţ e narušenie funkcie pečene zmení vylučovanie ulipristal acetátu, čo povedie k zvýšenej expozícii (pozri časti 4.2 a 4.4). 5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti Predklinické údaje získané na základe obvyklých farmakologických štúdií bezpečnosti, toxicity po opakovanom podávaní a genotoxicity neodhalili ţ iadne osobitné riziko pre ľudí. Väčšina zistení v štúdiách všeobecnej toxicity bola spojená s jeho účinkom na receptory progesterónu (a pri vyšších koncentráciách na receptory glukokortikoidov) s antiprogesterónovým účinkom pozorovaným pri expozíciách podobných terapeutickým hladinám. V štúdii trvajúcej 39 týţ dňov boli u opíc rodu Cynomolgus pri nízkych dávkach zaznamenané histologické zmeny podobné PAEC. Ulipristal acetát má v dôsledku svojho mechanizmu účinku embryoletálny účinok v prípade potkanov, králikov (pri opakovaných dávkach vyšších ako 1 mg/kg), morčiat a opíc. Bezpečnosť pre ľudské embryo nie je známa. Pri dávkach, ktoré boli dosť nízke na udrţ anie gestácie v prípade ţ ivočíšnych druhov, sa nepozoroval ţ iadny teratogénny potenciál. Reprodukčné štúdie na potkanoch pri dávkach poskytujúcich expozíciu v rovnakom rozsahu ako ľudská dávka neodhalili ţ iadny dôkaz narušenej fertility spôsobený ulipristal acetátom u liečených zvierat ani u potomkov liečených samíc. Štúdie karcinogenicity ulipristal acetátu sa neuskutočnili. 6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE 6.1 Zoznam pomocných látok Mikrokryštalická celulóza Manitol Sodná soľ kroskarmelózy 10

11 Mastenec Magnéziumstearát 6.2 Inkompatibility Neaplikovateľné. 6.3 Čas pouţiteľnosti 2 roky. 6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie Blistre uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. 6.5 Druh obalu a obsah balenia PVC/PE/PVDC-hliníkový blister. Balenie obsahujúce 28 tabliet. 6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu Ţiadne zvláštne poţ iadavky. 7. DRŢITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII PregLem France SAS. 32, route de l Eglise F Massongy Francúzsko 8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA) 9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŢENIA REGISTRÁCIE Dátum prvej registrácie: DD. mesiac RRRR 10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU DD/MM/RRRR Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky 11

12 PRÍLOHA II A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA REGISTRÁCIU 12

13 A. VÝROBCA (VÝROBCOVIA) ZODPOVEDNÝ ZA UVOĽNENIE ŠARŽE Názov a adresa výrobcu (výrobcov) zodpovedného za uvoľnenie šarţ e Cenexi 17, Rue de Pontoise FR Osny Francúzsko Gedeon Richter Plc, 1103 Budapešť Gyömrői út Maďarsko Vo vytlačenej písomnej informácii pre pouţ ívateľov lieku musí byť uvedený názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie príslušnej šarţ e B. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. C. ĎALŠIE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA REGISTRÁCIU Systém dohľadu nad liekmi Drţ iteľ rozhodnutia o registrácii lieku musí zabezpečiť zavedenie systému dohľadu nad liekmi predloţ eného v module registrácie lieku, ako aj jeho fungovanie pred uvedením lieku na trh a v čase, keď uţ je uvedený na trhu. Plán riadenia rizík (RMP) Drţ iteľ rozhodnutia o registrácii lieku má uskutočňovať aktivity v rámci dohľadu nad liekmi, ktoré sú podrobne opísané v pláne dohľadu nad liekmi tak, ako boli dohodnuté v pláne riadenia rizík predloţ enom v module registrácie lieku a všetkých ďalších aktualizáciách plánu riadenia rizík odsúhlasených Výborom pre lieky na humánne pouţ itie (CHMP). Podľa usmernenia výboru CHMP k systémom riadenia rizík pre lieky na humánne pouţ itie sa má aktualizovaný plán riadenia rizík predloţ iť v rovnakom čase ako ďalšia správa o periodickom rozbore bezpečnosti lieku (PSUR). Okrem toho je potrebné predloţ iť aktualizovaný plán riadenia rizík: - ak sa získajú nové informácie, ktoré môţ u mať vplyv na aktuálne špecifikácie o bezpečnosti, plán dohľadu nad liekmi alebo na činnosti zamerané na minimalizáciu rizika, - do 60 dní od dosiahnutia dôleţ itého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika), - na ţ iadosť Európskej agentúry pre lieky. PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA S OHĽADOM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽITIE LIEKU Pred uvedením lieku na trh v jednotlivých členských štátoch musí drţ iteľ rozhodnutia o registrácii dohodnúť obsah a formu edukačného materiálu s kompetentným vnútroštátnym orgánom. Drţ iteľ rozhodnutia o registrácii musí pri uvedení na trh a následne po ňom zabezpečiť, aby mali všetci lekári predpisujúci liek Esmya a patológovia, ktorí vyšetrujú vzorky pacientok liečených Esmyou, k dispozícii tento edukačný materiál. 13

14 Edukačný materiál má obsahovať nasledujúce časti: edukačný materiál pre lekárov, ktorí tento liek predpisujú (gynekológovia), obsahujúci: o sprievodný list, o súhrn charakteristických vlastností lieku, o príručku pre lekára na predpísanie Esmye, edukačný materiál pre patológov obsahujúci: o príručku pre patológa, o jednotku USB alebo disk CD ROM s obrázkami digitálnych vzoriek (digitálnu kniţ nicu s obrázkami vo vysokom rozlíšení), o súhrn charakteristických vlastností lieku. Edukačný materiál má obsahovať nasledujúce kľúčové prvky: Príručka pre lekára na predpísanie lieku podrobné odporúčania pre liečbu zhrubnutia endometria, pripomenutie účinku ulipristal acetátu na endometrium, upozornenie na potrebu informovať patológa, ţ e pacientky boli liečené Esmyou, ak sa posielajú vzorky z biopsie alebo chirurgické vzorky na analýzu, indikácia: predoperačná liečba obmedzená na 3 mesiace, kontraindikácie: gravidita a dojčenie, genitálne krvácanie neznámej etiológie alebo z iných dôvodov, ako sú fibroidy maternice a rakovina maternice, krčka maternice, vaječníkov alebo prsníkov, absencia údajov o bezpečnosti liečby dlhšej ako 3 mesiace a opakovanej liečby, upozornenie na potrebu vyšetrenia pretrvávajúceho zhrubnutia endometria po prerušení liečby a návrate menštruácie podľa beţ nej klinickej praxe s cieľom vylúčiť základné ochorenia. Edukačný materiál pre patológov kľúčové účinky Esmye na zmeny endometria súvisiace s modulátorom receptora progesterónu (PAEC) a ako sa líšia od tých, ktoré vyvoláva estrogén bez protiváhy progesterónu, diferenciálna diagnóza medzi PAEC, estrogénom bez protiváhy progesterónu a hyperpláziou endometria. 14

15 PRÍLOHA III OZNAČENIE OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŢÍVATEĽOV 15

16 A. OZNAČENIE OBALU 16

17 ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE PAPIEROVÁ ŠKATUĽA 1. NÁZOV LIEKU Esmya 5 mg tablety Ulipristal acetát 2. LIEČIVO (LIEČIVÁ) Kaţ dá tableta obsahuje 5 mg ulipristal acetátu. 3. ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK 4. LIEKOVÁ FORMA A OBSAH 28 tabliet 5. SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODANIA Pred pouţ itím si prečítajte písomnú informáciu pre pouţ ívateľky. Na vnútorné pouţ itie 6. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŢE LIEK SA MUSÍ UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 7. INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ 8. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 9. ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE Blistre uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. 17

18 10. ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŢITÝCH LIEKOV ALEBO ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ 11. NÁZOV A ADRESA DRŢITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII PregLem France SAS. 32, route de l Eglise F Massongy Francúzsko 12. REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA) 13. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŢE Č. šarţ e 14. ZATRIEDENIE LIEKU PODĽA SPÔSOBU VÝDAJA Výdaj lieku viazaný na lekársky predpis. 15. POKYNY NA POUŢITIE 16. INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME Esmya 18

19 MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO STRIPOCH BLISTER 1. NÁZOV LIEKU Esmya 5 mg tablety Ulipristal acetát 2. NÁZOV DRŢITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII Preglem 3. DÁTUM EXSPIRÁCIE EXP 4. ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŢE Lot 5. INÉ 19

20 B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV 20

21 Písomná informácia pre pouţívateľky Esmya 5 mg tablety Ulipristal acetát Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete uţívať tento liek, pretoţe obsahuje pre vás dôleţité informácie. - Túto písomnú informáciu si uschovajte. Moţ no bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. - Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. - Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môţ e mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy. - Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre pouţ ívateľky. V tejto písomnej informácii pre pouţívateľky sa dozviete: 1. Čo je Esmya a na čo sa pouţ íva 2. Čo potrebujete vedieť skôr, ako uţ ijete Esmyu 3. Ako uţ ívať Esmyu 4. Moţ né vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Esmyu 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Esmya a na čo sa pouţíva Esmya obsahuje liečivo ulipristal acetát. Pouţ íva sa na liečbu stredne závaţ ných alebo závaţ ných symptómov fibroidov maternice (všeobecne známych ako myómy), ktoré sú nerakovinovými nádormi maternice. Esmya sa pouţ íva u dospelých ţ ien (starších ako 18 rokov) pred menopauzou, ktoré potrebujú operáciu z dôvodu fibroidov. U niektorých ţ ien môţ u fibroidy maternice spôsobovať silné menštruačné krvácanie (vašu periódu ), bolesti panvy (nepríjemné pocity v bruchu) a vytvárať tlak na iné orgány. Tento liek účinkuje tak, ţ e upravuje účinok progesterónu hormónu, ktorý sa prirodzene vyskytuje v tele. Uţ íva sa najviac 3 mesiace na zmenšenie veľkosti fibroidov, zastavenie alebo zoslabenie krvácania a na zvýšenie mnoţ stva červených krviniek pred operáciou. 2. Čo potrebuje vedieť skôr, ako uţijete Esmyu Mali by ste vedieť, ţ e väčšina ţ ien počas liečby a niekoľko týţ dňov po nej nemá menštruačné krvácanie (periódu). Neuţívajte Esmyu - ak ste alergická na ulipristal acetát alebo ktorúkoľvek z ďalších zloţ iek Esmye (uvedených v časti 6), - ak ste tehotná alebo keď dojčíte, - ak máte vaginálne krvácanie, ktoré nespôsobujú fibroidy maternice, - ak máte rakovinu maternice, krčka maternice, vaječníkov alebo prsníkov, - ak ste uţ 3 mesiace uţ ívali Esmyu. 21

22 Upozornenia a opatrenia - Ak práve uţ ívate hormonálnu antikoncepciu (napríklad tablety proti počatiu) (pozri časť Iné lieky a Esmya), musíte počas uţ ívania Esmye pouţ ívať alternatívnu spoľahlivú bariérovú metódu antikoncepcie (ako je kondóm). - Ak máte ochorenie pečene alebo obličiek, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi predtým, ako začnete uţ ívať Esmyu. - Ak trpíte závaţ nou astmou, liečba Esmyou pre vás nemusí byť vhodná. Poraďte sa o tom so svojím lekárom. Liečba Esmyou zvyčajne vedie k významnému zoslabeniu či dokonca zastaveniu menštruačného krvácania (vašej periódy ) v priebehu prvých 10 dní liečby. Ak však naďalej dochádza k nadmernému krvácaniu, oznámte to svojmu lekárovi. Vaša menštruácia by sa mala obnoviť do 4 týţ dňov od ukončenia liečby Esmyou. Výstelka maternice môţ e v dôsledku uţ ívania Esmye zhrubnúť alebo sa zmeniť. Tieto zmeny sa po ukončení liečby a obnovení vašej menštruácie vrátia do normálneho stavu. Deti a dospievajúci Esmyu nesmú uţ ívať deti vo veku do 18 rokov. Iné lieky a Esmya Ak uţ ívate alebo ste v poslednom čase uţ ívali, resp. budete uţ ívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak uţ ívate akékoľvek z nasledujúcich liekov, oznámte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, pretoţ e tieto lieky môţ u ovplyvniť účinok Esmye alebo ňou môţ u byť ovplyvnené: - určité lieky, ktoré sa pouţ ívajú na liečbu srdca (napríklad digoxín), - určité lieky, ktoré sa pouţ ívajú na prevenciu mŕtvice a krvných zrazenín (napríklad dabigatranetexilát), - určité lieky, ktoré sa pouţ ívajú na liečbu epilepsie (napríklad fenytoín, fenobarbital, karbamazepín), - určité lieky, ktoré sa pouţ ívajú na liečbu infekcie HIV (napríklad ritonavir), - lieky, ktoré sa pouţ ívajú na liečbu určitých bakteriálnych infekcií (napríklad rifampicín, telitromycín, klaritromycín, erytromycín), - určité lieky, ktoré sa pouţ ívajú na liečbu hubových infekcií (napríklad ketokonazol (okrem šampónu), itrakonazol), - rastlinné prípravky obsahujúce ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum), ktoré sa pouţ ívajú na liečbu depresie alebo úzkosti, - určité lieky, ktoré sa pouţ ívajú na liečbu depresie (napríklad nefazodón). Esmya pravdepodobne zníţ i účinnosť niektorej hormonálnej antikoncepcie. Okrem toho aj hormonálna antikoncepcia a progestagény (napríklad noretisterón alebo levonorgestrel) pravdepodobne zníţ ia účinnosť Esmye. Hormonálna antikoncepcia sa preto počas liečby Esmyou neodporúča a musíte pouţ ívať alternatívnu spoľahlivú bariérovú antikoncepčnú metódu, ako je kondóm. Tehotenstvo a dojčenie Ak ste tehotná, Esmyu neuţ ívajte. Liečba počas tehotenstva by mohla mať vplyv na tehotenstvo (nie je známe, či by Esmya mohla ohroziť plod alebo vyvolať spontánny potrat). Ak otehotniete počas liečby Esmyou, musíte Esmyu ihneď prestať uţ ívať a obrátiť sa na svojho lekára alebo lekárnika. Esmya pravdepodobne zníţ i účinnosť niektorej hormonálnej antikoncepcie (pozri časť Iné lieky a Esmya). Nie je známe, či Esmya prechádza do materského mlieka. Počas uţ ívania Esmye preto svoje dieťa nedojčite. 22

23 Skôr ako začnete uţ ívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Vedenie vozidiel a obsluha strojov Esmya môţ e spôsobovať mierne závraty (pozri časť 4 Moţ né vedľajšie účinky). Ak máte tieto príznaky, neveďte vozidlo ani neobsluhujte stroje. 3. Ako uţívať Esmyu Vţ dy uţ ívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istá, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika. Odporúčaná dávka je 5 mg tableta denne najviac 3 mesiace. Esmya sa má začať uţ ívať počas prvého týţ dňa menštruačného cyklu. Tableta sa má prehltnúť spolu s vodou a môţ e sa uţ ívať s jedlom alebo bez jedla. Ak uţijete viac Esmye, ako máte Skúsenosti s uţ itím niekoľkých dávok Esmye naraz sú obmedzené. Po uţ ití niekoľkých dávok tohto lieku naraz neboli hlásené závaţ né škodlivé účinky. Napriek tomu je v prípade uţ itia viac Esmye, ako máte, potrebné, aby ste sa poradili so svojím lekárom alebo lekárnikom. Ak zabudnete uţiť Esmyu Ak ste zabudli uţ iť dávku pred menej ako 12 hodinami, urobte tak hneď, ako si na to spomeniete. Ak ste zabudli uţ iť dávku pred viac ako 12 hodinami, preskočte vynechanú tabletu a uţ ite len jednu tabletu ako zvyčajne. Neuţ ívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili zabudnutú tabletu. Ak prestanete uţívať Esmyu Esmyu moţ no uţ ívať najviac 3 mesiace. Aj keď sa cítite lepšie, neprestávajte uţ ívať tablety bez toho, aby ste sa poradili so svojím lekárom, pretoţ e príznaky sa môţ u neskôr znovu objaviť. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa pouţ itia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika. 4. Moţné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môţ e spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u kaţ dého. Veľmi časté vedľajšie účinky (môţ u sa vyskytnúť u viac ako 1 z 10 ľudí): - zoslabenie alebo vynechanie menštruačného krvácania (amenorea), - zhrubnutie výstelky maternice (zhrubnutie endometria), - návaly tepla. Časté vedľajšie účinky (môţ u sa vyskytnúť najviac u 1 z 10 ľudí): - výkyvy nálady, - bolesť hlavy, - pocity točenia hlavy (vertigo), - bolesť ţ alúdka, pocit nevoľnosti (nauzea), - akné, - zvýšené potenie, - bolesti svalov a kostí (muskuloskeletálne), - hromadenie tekutiny vo vačku vo vaječníkoch (ovariálna cysta), citlivosť/bolesť prsníkov, bolesť v podbrušku (v panve), krvácanie z maternice, - opuch spôsobený zadrţ iavaním tekutiny (edém), - únava (vyčerpanosť), - zvýšený cholesterol v krvi pozorovaný pri krvných testoch. Menej časté vedľajšie účinky (môţ u sa vyskytnúť najviac u 1 zo 100 ľudí): 23

24 - úzkosť, - závraty, - krvácanie z nosa, - poruchy trávenia, sucho v ústach, nadúvanie, zápcha, - poškodenie koţ e, - bolesť chrbta, - únik moču, - prasknutie vačku s nahromadenou tekutinou vo vaječníkoch (ovariálnej cysty), - výtok z pošvy, neobvyklé vaginálne krvácanie, - opuch prsníkov, nepríjemný pocit v prsníkoch, - extrémna únava (asténia), - zvýšenie telesnej hmotnosti, - zvýšenie hladiny tukov (triglyceridov) v krvi pozorované pri krvných testoch. Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závaţ ný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre pouţ ívateľky, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. 5. Ako uchovávať Esmyu Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepouţ ívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na obale a na blistri po písmenách EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Blister uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepouţ itý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôţ u chrániť ţ ivotné prostredie. 6. Obsah balenia a ďalšie informácie Čo Esmya obsahuje - Liečivo je ulipristal acetát. Jedna tableta obsahuje 5 mg ulipristal acetátu. - Ďalšie zloţ ky sú mikrokryštalická celulóza, manitol, sodná soľ kroskarmelózy, mastenec a magnéziumstearát. Ako vyzerá Esmya a obsah balenia Esmya je biela aţ sivobiela okrúhla zaoblená tableta s veľkosťou 7 mm s vyrytým kódom ES5 na jednej strane. Esmya je k dispozícii v PVC/PE/PVDC-hliníkových blistroch v baleniach obsahujúcich 28 tabliet. Drţiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca Drţ iteľ rozhodnutia o registrácii: PregLem France SAS. 32, route de l Eglise F Massongy Francúzsko Výrobca: Cenexi 17 rue de Pontoise F Osny 24

25 Francúzsko Gedeon Richter Plc. Gyömrői út Budapešť Maďarsko Táto písomná informácia pre pouţívateľky bola aktualizovaná v Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky: 25

26 PRÍLOHA IV ZÁVERY TÝKAJÚCE SA ŽIADOSTI O JEDNOROČNÉ OBDOBIE OCHRANY UVEDENIA NA TRH PREZENTOVANÉ EURÓPSKOU AGENTÚROU PRE LIEKY 26

27 Závery prezentované Európskou agentúrou pre lieky týkajúce sa: jednoročného obdobia ochrany uvedenia na trh Výbor CHMP vyhodnotil údaje predloţ ené drţ iteľom rozhodnutia o registrácii lieku so zreteľom na ustanovenia článku 14 (11) nariadenia (ES) č. 726/2004 a domnieva sa, ţ e nová terapeutická indikácia prináša významný klinický prínos v porovnaní s existujúcimi terapiami, ako je ďalej vysvetlené v Európskej verejnej hodnotiacej správe. 27