Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004"

Transkript

1 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák, p. Petr Čapek, Ing. Petr Kolačkovský, MUDr. Bohumil Vašek, p. Vojtěch Kočka, JUDr. Tomáš Richter, Ing. Miroslav Hampl PROGRAM je přílohou tohoto zápisu Pan starosta, přivítal přítomné členy a sdělil, že dnešní program jednání rady města nebyl doplněn o žádný podkladový materiál. Rada města zahájila jednání a schválila předložený program. ad 1 NÁVRH NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR C.07 V MĚSTSKÉM CENTRU GRAND VE SLANÉM Rada města schválila pronájem prostoru podle studie využití označeného jako C.07 (bývalý salónek restaurace) a části prostoru podle studie využití označeného jako C.06 (bývalá restaurace) a C.01 (bývalá kuchyně) o celkové výměře cca 150,4 m 2 za účelem zřízení pivnice společnosti Královský pivovar Krušovice a.s. (společnost je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze sp.zn. odd. B, č. vl. 1515, den zápisu ) zastoupený předsedou představenstva ing.p.gregoričem a Wielandem Hoppenem členem představenstva, IČO: , DIČ: za stanovenou cenu 2.900,-Kč/m2/rok.(8 pro, 1 nepřít.) úkol č. 503 Ing. Milanu Grohmannovi, man. rozvoje města T: Připravit se zájemcem nájemní smlouvu se zapracováním výše uvedených podmínek. ad 2 NÁVRH NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR C.08 A C.09 V MĚSTSKÉM CENTRU GRAND VE SLANÉM Rada města schválila pronájem prostoru podle studie využití označeného jako C.08 (bývalá formanka) a C.09 (bývalé sociální zařízení) o výměře cca 57,0 m 2 vybranému zájemci a to v pořadí č. 1. firma E.W.I.S spol. s. r. o. Praha

2 (prodejny bytového textilu a bytových doplňků, skla a keramiky), č. 2 - firma SAT-AN elektrocentrum Kladno (specializovaná prodejna elektro), č. 3 p. Milan Mach, Slaný snackbar s cukrárnou. (7 pro, 1 proti, 1 zdrž.) úkol č. 504 Ing. Milanu Grohmannovi, man. rozvoje města T: Připravit se zájemcem nájemní smlouvu se zapracováním podmínek na základě proběhlého výběrového řízení ad 3 NÁVRH NA DLOUHODOBÝ PRONÁJEM PŮDNÍHO PROSTORU V MĚSTSKÉM CENTRU GRAND VE SLANÉM Rada města neschválila zveřejnění záměru na pronájem půdního prostoru v Městském centru Grand ve Slaném na provedení rekonstrukce půdního prostoru na podkrovní byty. (9 pro) ad 4 NÁVRH NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČP. 528 V ULICI DR. E. BENEŠE VE SLANÉM Rada města schválila s platností od 1. ledna 2005 pronájem nebytových prostor ve třetím patře čp. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném o celkové výměře 33,00 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pronajmout Úřadu práce v Kladně za nabídkové nájemné s podmínkou, že nájemce uzavře na tento prostor smlouvu o podnájmu s Okresní správou sociálního zabezpečení Kladno. (9 pro) úkol č. 505 P. Jiřímu Sejkorovi, ved. odb. správy majetku - T: O rozhodnutí rady města informovat žadatele a vyhotovit smlouvu o nájmu dle rozhodnutí rady města. ad 4/A NÁVRH NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V ČP. 473 VE VIKOVĚ ULICI VE SLANÉM Rada města schválila s platností od 1. ledna 2005 pronájem nebytového prostoru v čp. 473 ve Vikově ulici ve Slaném o celkové výměře 88,04 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou pronajmout panu Ing. Petru Valchařovi za účelem provozování tělovýchovného a sportovního zařízení. (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 506 Jiřímu Sejkorovi, ved. odb. správy majetku - T: O rozhodnutí rady města informovat žadatele a vypracovat smlouvu na pronájem nebytových prostor. ad 5 ŽÁDOST O PRONÁJEM ČÁSTI POZEMKOVÉ PARCELY Č. K. 324/1 O VÝMĚŘE CCA 20 M2 OSTATNÍ PLOCHA, OSTATNÍ KOMUNIKACE V K. Ú. SLANÝ Rada města po projednání schválila pronájem části pozemkové parcely v prostoru A vyznačeného na nabídce od žadatele č. k. 324/1 o výměře cca 20 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slaný, s tím, že rada města si vyhrazuje schválení typu prodejního stánku do uvedené lokality. (9 pro) úkol č. 507 Jiřímu Sejkorovi, ved. odb. správy majetku - T: O rozhodnutí rady města informovat žadatele. ad 6 NÁVRH NA UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU SLUŽEBNÍHO BYTU O VELIKOSTI 2+1/I. KATEGORIE V ČP V ULICI ZA NÁDRAŽÍM VE SLANÉM Rada města schválila uzavření nové Smlouvy o nájmu služebního bytu v čp v ulici U Stadionu ve Slaném dle upraveného návrhu, tzn. za cenu dle patných pravidel odsouhlasených radou města. ( 7 pro, 1 proti, 1 zdrž.)

3 úkol č. 508 Jiřímu Sejkorovi, ved. odb. správy majetku - T: Zajistit uzavření nové Smlouvy o nájmu služebního bytu dle rozhodnutí rady města. ad 7 NÁVRH SPLÁTKOVÝCH KALENDÁŘŮ NA ÚHRADU POHLEDÁVEK, VZNIKAJÍCÍCH Z TITULU NEUHRAZENÝCH PLATEB, SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU Rada města po projednání schválila uzavření splátkových kalendářů k pohledávkám, vzniklým z titulu neuhrazených plateb, spojených s užíváním bytů v majetku města dle upraveného seznamu p. č. 11. ( splátky p. Fiška snížit z 12 splátek na 10, p. Schneidrovi snížit z 12 splátek na 6. (8 pro, 1 zdrž.) úkol č. 509 Ing. Josefu Rabasovi, ředitelei RDK servis - T: Informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady města. ad 8 NÁVRH DALŠÍHO POSTUPU VE VĚCI SMLUV O NÁJMU BYTU, JEJICHŽ PLATNOSTI KONČÍ V 2/2005 Rada města schválila uzavření nových Smluv o nájmu bytu s nájemci uvedenými v přiloženém seznamu na dobu určitou pět let. (9 pro) Rada města neschválila uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu č. 1 v čp se současným uživatelem tohoto bytu. (9 pro) úkol č. 510 Ing. Josefu Rabasovi, ředitelei RDK servis - T: Informovat uživatele bytů o rozhodnutí rady města. ad 9 INFORMACE O PRŮBĚHU LIKVIDACE MĚSTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU SLANÝ, STÁTNÍHO PODNIKU V LIKVIDACI A NÁVRH NA ODPIS NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK VZNBIKLÝCH V PRŮBĚHU EXISTENCE MBP S.P. SLANÝ Rada města projednala informaci o průběhu likvidace MBP s. p. Slaný v likvidaci a schválila ukončení jeho činnosti. (9 pro) Rada města schválila odpis nedobytných pohledávek vzniklých v průběhu existence MBP s. p. Slaný dle důvodové zprávy o celkové výši 9 025,40 Kč. (9 pro) úkol č. 511 Ing. J. Rabasovi, řediteli RDK servis s. r. o. T: Organizovat podání návrhu na výmaz MBP s. p. Slaný v likvidaci z obchodního rejstříku. ad 10 NÁVRH NA POSKYTOVÁNÍ ODMĚN ZA SPLNĚNÍ MIMOŘÁDNÝCH PRACOVNÍCH ÚKOLŮ Rada města schválila vyplacení mimořádných odměn dle předloženého návrhu ( 9 pro) úkol č. 512 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit vyplacení odměn ve schválené výši dle rozhodnutí rady města. ad 11 NÁVRH NA JMENOVÁNÍ VEDOUCÍ SPRÁVNÍHO ODBORU A VEDOUCÍHO HALY BIOS Rada města po projednání schválila jmenování paní Dagmar Kyselové vedoucí správního odboru a to na dobu určitou po dobu mateřské dovolené stávající vedoucí správního odboru paní Ing. Aleny Burešové.(8 pro, 1 zdrž.) Rada města schválila jmenování pana Josefa Šandy vedoucím organizační složky města haly BIOS. (8 pro, 1 zdrž.)

4 úkol č. 513 Ing. Petru Kolačkovskému, tajemníkovi T: Zajistit sepsání jmenování včetně dalších pracovně právních úkonů. ad 12 NÁVRH NOVÉHO LAYOUTU MĚSÍČNÍKU SLÁNSKÁ RADNICE Rada města vedla rozpravu k předloženému podkladovému materiálu a doporučila ponechat stávající podobu (layout) měsíčníku Slánská radnice.(9 pro). ad 13 ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ RADY MĚSTA Rada města schválila předloženou zprávu o plnění usnesení rady. (9 pro) ad 15 NÁVRH PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY NA MÍSTNÍ ÚROVNI PARTNERSTVÍ PRO ROK 2005 Rada města schválila předložený návrh programu prevence kriminality na místní úrovni PARTNERSTVÍ PRO ROK (9 pro) Rada města pověřila výkonem funkce manažera-koordinátora programu PARTNERSTVÍ Ing. Lúdovíta Šikorského. (9 pro) úkol č. 514 Tajemníkovi a pověř.manažeru-koordinátorovi T: Předložit k projednání a ke schválení v zastupitelstvu města Návrh programu prevence kriminality na místní úrovni PARTNERSTVÍ pro rok úkol č. 515 Ing. L. Šikorskému,pověř. manaž.-koordinátor. T: Odevzdat na OPK MV ČR ve stanoveném termínu do žádost o státní účelovou dotaci v Programu PARTNERSTVÍ 2005 s tím, že zápis o projednání programu prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ pro rok 2005 v zastupitelstvu města bude doručen OPK dodatečně. ad 14 SDĚLENÍ A PŘIPOMÍNKY pan starosta popřál všem příjemné prožití vánočních svátků a pozval je na novoroční ohňostroj Zapsali a zpracovali: Jednání městské rady bylo ukončeno v hod. Jaroslava Prošková, Ing. Petr Kolačkovský Ověřil: Vojtěch KOČKA... RNDr. Ivo Rubík starosta královského města Slaného

5

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 33/2014/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 7.4.2014 v 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v Rakvicích

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 9.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006

Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Zápis z 1. schůze Rady MČ Praha 21 ze dne 8. 11. 2006 Přítomni : dle prezenční listiny Ověřovatel zápisu : Ing. Petr Štulc Program jednání rady 1. Kontrola plnění úkolů 2. Návrh Jednacího řádu Rady MČ

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 02.05.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 2/2015 z 2. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 9. března 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (přišel později),

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012

USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 USNESENÍ č. 1 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. ledna 2012 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 4. 2014 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Omluveni: Viz Prezenční listina Ing. Eliška Machačová, pan Aleš

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011

Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více